Sunteți pe pagina 1din 70
Reterent sinc ‘Prof. univ. dr. Constantinescu Radu Prof. univ. de ing. Ciolacu Gabriel Copyright © 2007 Universitaria Toate deeptuile sunt rezervate Editar Universitaria Descricrea CIP a Bibliteci Nationale Demian, Gabriela; Ghermee, Olimpia; Ciobanu, Mariana; Bucse, Gabriela; Nicoliceseu, Claudiu; FIZICA - INDRUMATOR DE LABORATOR / Gabriela Demian, Ciobana, Olimpia Ghermec, Mariana Gabriela Buese, Claudia Nicolicescu Biblogr. ISBN: 973.749-528.6 ISBN: 978-973.742-528-7 ———_ Tipograia Universiti din Craiova Str. Breste, nr. 156A, Craiova, Dol, Romiaia Tel: 440251 so80ss ‘Tipit in Romnia CUPRINS, Introducere ‘Misurarea dimensiunilorlniare gi unghiulare Determinarea acceleratii gravitaionale Determinarea constants clasice a unui resort Determinarea deastiior Determinareaviteze de curgere 5 ‘ua ici ideal Determinarea coeficientlui de viscortate namie al serutat Veriticares experimental a legilorguzelor ideale Determinarea calduri spectice a corpuritor solide Determinarea coeficientulu de tensiune superficial Determinares constant Studia disteibutiei normale Snudiul efecmai Seebeck. Studi oscilatilor ibere fn ciruital RLC Avert ebita Bibliogratie 2B 3 4a cy 37 @ % 2 89 98 104 18 as 14 19 L007 “eaoyes 32m, alc (5 avian , onanad Reve vnsas wolvaoRv1 24 wouYAHANt VOIZIA nosa2qooqN mp A) Premed asonet BRAG enn sd UEGOKD HUEEYY BrP — saRULDYS) EIdUTIO MrT: lueyua Haugen ‘wares NRIGAgS aNVIAL ViIEONA IDO TONHAL NO TEWALSIS ININAWADVNVW IS VRIENIONT Ad VALV.LINVA. ‘VAOIVaD NI VALVIISHAAINA. . begs Introducere 1, Erorl absolute sl erort relative Pentru o mitime fizicd carecare se notetz8 eux valoarea sa adevirati gi cu x cea aproximativl, Se defineste eroarea absolutt prin abateren valoii sproximativex de la valosrea adevirathxosi se exprima prin relay Arexy-x @ Semel sete irene m pote cunocu pide cen tn practi floss value abso ero basta @ Din rela (1.2) se observ of valor adeveatt ete conjoint itera: r-xp + ® Se define cron reatvt 8 valor apoxinative ini ice x prin report age modal ror bole vaboarn exact a main eonidete =! pent x #0 Oy % auosondap onpaud v uno sou BOLOK ‘myeeipurwssoRej dap =() rode yon voyaisuag (© ud ayn pons azemoyu 9p ojo ‘iSojonou span 2p und WiC Syeepur op ory eouruga aidsopneuyu) tiigo 98 amo no (ojoemde) sojono(ius WHIP arene 9p soos eouous anda FROST SEO 1 wasn od vos ap sjeens je t2pan op ound wa (Y un 9 298 0 pues asunspa 2p sos & axauanyp 0 som) sod 95 “snpupr jac up eeun pods eoan wnmUNsD 1f unooid ‘give lompoaid eamumse (6 2029 munuRU © ‘ows wazoyen op oydoade uf] oqea easy :aueigod 2p ouos 0 wondi aoyzy RL aun waRENSTWY SSREIMEVE op TAOS ET SCIMPUT IP TOPO CT UY STEP, ‘aramsyur 9p whesado youn jmueynzat aso + panmapoude vamos puyo ay *(soneueu ude wp sya soumy * ayumsios) sjsu wanfumos 9p ° squ0n ase puna 4 * ayy lem ut pasoou auLp room be aly] sojwR! eareneng NER sory eNIR 8 opens ques yusbeounoadsuaenoaur aR 99 #380 ® Dye-gnar gers Orsa-gax sugo 38 (€1) ssueeout 1 e-papmpany Hf x-9=fep| meres jens porn gee ‘up gana aod panes vare0%9 *a1900) wo x ganpemxoude 20 no Ox goexs vamoqen mooyuy ayeod 9 © BL bi :aqueor ud sonpen {98 20 ea00 “Ox pjeos vaeoyea yo yEUY APISUGD 26 EEC, onpoadsar soy yuma © Ox oexD wareo[BA aySeound 9s nu aoasB09p ns you ap ayes puyzyan jqysod y aod nu saneurvoude oquoyea €* expan nsodsat* aymosge spun Yo; o ool pan“ =ayuooud ‘4 pymudxs panos voseas9 # sfosojoy 98 gonoeid uy ‘yfustetea este caracterstca metrologil a unui aparat de ‘meu de «furiza indicai Bt mai apropiate de valoarea teal 1 mrimi de masurat, PFidelitatea caracterizeaxh capacitaten eparatelor de ‘misurt de a furiza rezultate edt mai apropate intre ee, fa repetarea masuritorlor In aceleasi condi Eroarea de fidelitate a unei mAsuritori (AF)esteegala eu liferenga inte indicajia care reprezini valoarea cen mai mare 2 ‘maim de misurat si cea care este egalk cu valoarea cea mai rics. )Preczia caracterizeazh tn ansamblu cepacitaten sparatelor de misuri de @ fumiza valorii nominale cit mai spropiate de valonrea reall a mlrimii de masuat. Eroarea de preci jc ince att eroren de june tg Pe cra de fide. Exist fimitt muni flerant cae ete Yaloarea maxim a roi de preci, amish de prevedrte oui standard, Orie pirat de misurt ete cracterzt print clash de sxsszie (C), sbi prin standard su nonme interne, care reprezinivalorea ratio proven din inta supercar indica paratul folst Aste, Ge mlvimen fac de moors x ov un apart a ‘carui clasa de precizie este C%, eroarea absotuth este dat de: [is =valoarea maxim a sett 2 = 155 fics relative salad a Se observ cd eroarearelativa este cu att mai mich cu cit valoarea mirimii misurate este mai apronpe de valoare ‘maximl a seri, coea ce impune alegeres cu atenic« sci in raport cu care se fac misuritile Eroarea de precizie poate fi afectatt gi de 0 citie Iincorecth pe scara gradati a mirimii de mAsurat, Eroarea saplrutl In acest ca se mumeste erore de paralax. 2. Broureade_metods spare datortt imperfectonii ‘metodei de misurarealese 3. Enorile personale sunt introduse de experimentator, epinzand de prepitirea gi calitaile acetui divine —) ee rss ‘won ‘doo yan» Begy S.9PR 9p lawemp eam runuad Tenoww euoroe nauouor9 tm ‘youn ap "ws0}0} Foe 35 -npoyagpon ‘reo Hoje ne (uoremeWodxs fue “aHemeR 9p somos HWeojaoe “yporour sfeooe) sonuopy ojuausadex> nlpuce uy emo aj80 uns (eonoqe) SATOH] ‘jumsu09 ox aurgo wos sygo jsakoou usm 9p 18 peeu op suwoqee nso} YoOp mduoxD act “zoRapOY ‘puns ur awoesey9 a aOR pop Fume BEDS wo 379 sroea vo ape sromsUOD URL kD SOTRRIR TOT (| sed ws 0d 99 Joyuous » SRRTERF EMIS e axopan ap rund wg (3 a tere ‘wonsre ewesuos raved weap wamoqes #6 gaper ‘sarwoi2 ang} jrimpoxd wud aulgo 36 sunosqe waseo.9 set o Fate eetene ‘Comtunye 1¢ wla03) overnsyus ruursyur yop 10}20 * aagoes quo‘ wums 29 ayson vanes eaeozg Sa ops por soe un » wonsee euusuos wuNEP ¥ nieg :mdoxy jeep ug eamojea op apmdep amo RARESICINGT SONY (7 Cortes 1204) myers © apzpeud op wees 2p Jo av NuNARU awo(ea 9p epuidop nu genponu sanjosge varsoxs aremeyut 2p soft mum mjsorpar eamsedop eT dung emsgur 9p IRULIWUT vamBO[EA 9p apuidop nu ames FAIPE SIGHT ({ ‘aadsop 19304 siwod os ayesmsqua srusizyus waxBO}eA 3p russ 9p ose woluopuadop je atpan op ound a (@ “(ornasqe: 245 aaqan amano sonia sono apna 459 as woyp Sune [sound #9,97~ eyed) suenopu 9p sojeooyfin © ozzy ap ayuuow s;pueo sun = wjonusuoo ano ap sages Hissoou asa W220" 3c, “(pupmsqu) seansy 9p coe use emo yp azumey op joey rena od 9020 ‘undue ‘poioduoy “sium “youojsome wound 2p 9108 ay TORR OPH ONT OTST 9 "eansyur 9p sojyury sojopen exdnse yunsyu ap sojayrede ‘eounyioe 9p greUIULRE oso SONATAS OP SIO “¢ ems 3p Soe yap OSE IOP onoopadiay esoep 21 [SPO I VST -y observa of valorie obfinute sunt cnd mai mii end mai mari, sn mee de comenzile “start” “stop” 3) Erori_arosolane (greyeli) care depijese.eroaea toler de mijloacele de misurare folosite. In procesul de prelucrare a reallatelor experimentale este necesar si fic climinate acelea afectate de ero grosolane Observe: Din cele tei catego de erori enumerate mai ss, oar cele sistematice pot fi eliminate prin aplicarea unor core. ‘Se pot enumera citeva metode de coretare a rezltatelor Inrapor cu erie sstematce: 8) Metoda substitute care poste fi folosts, de exempi, ‘ind vrem s8 misurim masa unui corp cu 0 alanis de brate inegale(metoda dubeicéntirir). 1a prima cfntire avem relaia: Mash = Mish 2) unde I i fs sunt lungimilebrajelor balan iar Mx si Mi sunt masa corpului de misurat,respectiv masa ealoaneorfolosite ‘La a doua cntrie inversim pozitia corpului de mast ‘necunoscut i prin ecilibrare putem serie rela: Magh = Mush 03) Rent: 1 MM deci My =(My-Ma)® ag My Ms +) Metods_opozitiei consts in dirjarea experimentelor astfel iciteroareaintrodasf de un anumit factor sine in reultatul misurtorio dati cu semnul ps gio dats cu minus. Accastl metod impich obfinerea uni ezaltt final din ‘cares liminatcroaeesistematich prin efectuarea unei medi aritmetice a rezultetclorafetate de erori de semne conta. 3. Metode de misurare entra ca rezulatatcle objiaute prin misuraea, nei _mitimi sfc afectate de erori cht mai mic ete necesar st fie Iuaji tn considera mai mulfi factor care inluentazs coretitudinea misuritorilor. Dintreacctiaputem enumen: 1) Alegerea metodei de misurare; 2) Mijloace de msurareuilizate 3) Stabilrea condor deefectare a masurdtrilor, 4) Nivel de pregitr al exprimentatorui ‘Metodele de misuare « misiilorfizice se bazeaz& pe ‘anumite fenomene firice care detemink si princpiul de smisurare. ‘ugeqoud yeu 80 puny 9 aeipisue> oye foun junto se-npupd “aru eu alunoay no oye fra eas ftanoais 9 sede uojes 2joun wo rE UDD 896 (reE32}9JO|LONESEEE {e joy jue 18 gems asooyea wove azade ame w ope ragumy onp jmuodes gope) ovemsyw AN © Uojes spun @ aide 2p(14)o}tuansayy pluevopuo dx soquornsput syreynaas posqe ad poyund ‘oyei8 muzaxday 96 woe. yuo © anjosge Hoye © yond 18 cyemsyus uss ease0pe op apizdap Horzmsgu oun eum ‘ameogjduay aoos> sium 0 WAS YS SHENTIGEGOL oo ore (102 | pun areorgydarpoy soo ® youqaBje wums am * anpyod Joyo [e129 [eo aneumvoude oso axnefou soquos |muRLINA FO FIENUOD 298 area 9p js9p oW69 so]wONEMSH [eH fa FEC, wo oe ‘aso aveonydanra wijosgeeareo "> soyuoresyaou2a1 ser ‘sorzy nusmw w meseaape easwopeaaiso Or goed, Tast98 op worms ays na asemsyus 9P inopsooud yo ROUNESN STEMPIHIPU YOIEA Hoj2%8 nave igo oso rune oun & oonp eremsyas ud Yow, SSOP TOOTMG SHOT, y tpamp aeons. 20k ALR AOE ‘qHoqes 9p afouy uf snag op sony us wareofen augo 98 ealgo sum uy nino s0unwazeajozas pod 2709 azensguL 3p ndhouud gq one ERT SSR 3 SPOR (0 > ou ops 30d 90 sory ju ae 18 moor anu aes amo ropes wzaq a sory HAR oun orruruo.9p yuued FSAIPU EATS SF SPOR (q ory ug ae no st Jon wausojoj RHSOSeU Ww BIR NoWG0e Jo|UOIEA easorigo ‘ond sony rauyer oun & FSSAP TSR (@ wnt Swoagpar @ trop ‘snemsqus ap aporau ns9 tog "wnsyu 9p 25-7 sou sojuoqen "= axeugo op pou 2p yea ‘orenspu 9p sjepoHuL apd, ap mums yam exdase Joop azenunuo® uy jxdo WDA oN Fea Curbs din fig.1 ( Gauss) Snregistreaza un maxim pentru valoarea cea mai probabild, care se apropie cel mai mult de valoarea adevirattxy, Este clar cf valorile individuale ale mimi fice misurate,afectte de cele mai mici ror, sunt cele ce se apropie cel mei mult de valoares cea mai probabilt # % Velosrea adeviratt ya mirimil misurate mu este te accea trebuie determinath 0 valoare care 0 aproximesza cel mai bine. ‘Aceastl valoare este dats de media aritmeticl a stulu de valor individuale 1 a pez anv vert tm ani umn ed sofa de ntmat Yor como, 6 Deci X reprezintd valoarea cca mai probebilé mlzimii Fie Ay ath orile fntémplatoareale _mlsurttorilor individuale unde: amie as) prin sume lore objine Eau) Sm oO Tinfind seama de (17) relafa (19) devine: Eles=ne-x) eo -m=4Z (05) en Folosind una din propretiile erotlor intmptoare umerate mai sus gi anaime ef sama lor algebic8 pots wa sit de valor tnde lazer, se poate tage concuxa of eu elt ‘wumial misurtoilor(n) este mai maze cu cit valores reld ‘gtste mai bine eproximat de media srtmeticd =. Orice proces de misurare find urmat de aprecier tradului de precizie cu care s-au efetuat misurtoie, este ww ‘ud asouyep 28 eis00y “preunu pou aud *5 16 (eIepiapur among © nnd) § pHs oqwous oud "0 2 somennd pow apis amt (=n) =e ‘swans 99 2p soo 0s 2a feNpIpE apuoD Ano S08 HG “semper jue ©» goose pou a MSO a “ojos eamUofeN a jqNOdUT AI nN aoe uno Wf sjemsqut yraymas © Or apmsepe yoyo vinous sundnsaxd po sosaee © yoqoed a, vou “vores 9p jum ara wd ass compas seed 2 eonoune psa! © open apou eames (MoR:RUNE $$ fan ‘wong 2p arena aso ne) UH aD 9Pun aqeppor uongnspur toon © opened aot eames {1p B wPEGD Fo Ho jam Eo as puso wo + epee maugo, ‘ome o apun (xy''xy) aqua oquoss © yougose wus soarecop osoz mapa (y2) rotary Wau veROp Ty “ tw wo (Fe(OH ZH fon) ome (neff toronto sinopas ‘up ‘sus wind nop oo anu aiefax © miges © ag co) SPP WOMENS TT [EPONENRTaPAUTWSROTS uns aya soos ye aoa 2p mynpe watpaade nua eyoppy ye 89 SUHENY Kd mie” aoa yoo wpe oud ano oan 0 dons op of eee es won, oon ARN FEED 9F tm BEERS 06 saSE Jn actvitatea de lborator felon tabelelor este ecesarh att tn procesulefetiv de misurae 2 unor mimi fzie eft i pets prelverrea datelor experimental, asigurind «serie compact yor de nels a ezultatelor. table pot fi liza gi ce instrament de luru tn proesul de preucrare a Atel experimental, de calcul a unr mim ice, cum sunt de exemplu tabelele matematice (de loguritmi, de fan trigonometice et). Tabelele flosite de obicei pot fi grupate tn mai multe catego: 4) Table caltatve ~ care expimi de exempl enlogia Ante difrte mri fizice care indict real de cle ale scestor ) Tabele care contin varibile exprimate cantitiy - categorie i care se tneadreazS za tai mare parte a tabelelor folosite i nod cuent i din care indichm eteva pur 1) Tebele ct valoie difeitelor mitimi fzice care caracterizeazh proprietiile spcifice sistemelor siviate — (enstate,etldurt specifies, rezisivtate, temperaturt de topire ee), 2) Tabelele in care sont continue rezultatele misuriit irecte « unei mirimi fzice si eroile de care acestes sunt afectate {n continuare este prezeatatcapul unui asemenes tabel in care variabila. x poste fi orice mirime mfsurabilé direct ungime, timp, mast etc) si 0 serie de indicat pentra aleatire i LE ea ae sel fae on | Fisan abe wohie sf abi an thu # a coi conten ee + efits expen ot lt seta se indice unin de msc fn core 16 exit valowen mbm fice respective $i se ‘roman ca nia ems sh fe mip cn ast de fictr Hack numerde ce urmeah fi site fn colon tsp tcp nO 1000. 3) Table ei ancjona Ince ent teste vlad nar miki ie corte ine ele. Aceten pot comp dont aac dat exeimetal fe epee su pot st rerene st eooue pen mirimi necesre i prlerarea sexta pent erie 2 ol ‘rend ,01 9p Ramos suipmgusout 0 av uyep fans aH ‘unser O-smp BS¥ C6‘ =P drs usu pany 2p sunasod many voutduny 21 sop “amsaoev aezqwuoreu 9p reoaid mmm yndoos u; uyapon soy ¥ ruRU £861 oe O98 syoUENd © wpe oun & pun 3p soK Sun od mezeg stkuyep o-nuud on6t M1 AOKH 0) © wept und up puoyewsnu dood od ezoq mynou won “wep woe of anges aupa09 sua Bum 2p Hhrmasp 6 nse 9p rwooyeusay non ere Hewansed 28 6881 yond oyv am mana euoeuyY dead tragpon ze souyuRE mypumpuaMD # aumzey © 9p wedoy day 8 ngunow eyo snd eT nyuReyy wseKUOD no {EPO *SL81 REE UY ROR 05 w uUBaNY ap JOHOR. sop ps “qeurtuaauoo nes aan unspu oun june na funda pea you 299 wp MERLE 05 eho) wouABUTT “Py WH mgotonp HleRLOdy © sroyoud azonyfun nes are sojumsuouip wacemogy RIT TTP umyyunjé aueyuy soqnysuornp wozeansyy, Tu eosesowy fia “spemomadxa soprep © ‘smonjeid 2p (rssooid wy ezeq op yooursuy un ajrunsuo ase sonmmyam afajaqn 16 amoje> soun supmaye yndoos up sp ‘umoqeote}9qe pzeaypeouy 26 ouo8ape9 jRee2O8 U0, "rouny jode $ jogsouni antao ‘am emo} ots 968 pups yu m 29 ypuMBODaY 9g fn Inboratorul de fizicd, pentru misurareadimensiunilor (Cungimilor) se utlizeara rigla grade’ obignuit, ce permite, prin comparajic, misurarea ungimilor eu o precize de pink ‘un milimetra, Pentra misurarea dimensiuilor mici au fost constmite si alte instrumente ce fncfionesz4 pe principiul vericrului (iniar sou cireular), cum ar fi gublerul, sau pe Princpiul pasului gurubului, eum ar fi micrometrul si sferometul, fn cele ce urmeaz’ prezentim principiul vemieruhii care permite, atagat unei rigle obigmute, mirirea precisci de _masurare de cea, 10-20 de ori, Vernieral linia este 0 mid right care alunect tn Iongul riglet principale. Pe aceasta riglet este gravatho scart mick ompust din m diviziun. Lungimea totalé a celor m diviziuni este egal cu (m-1) din divizinile righ principale (fig. 1). Fie Xx lungimea uneidiviziuni de pe vemier gi a une diviziuni de eile principala, Avem: mmxn(m-ty o tide sic sey-ylm @ Diferenta dintre lungimes diviziunilor rile si ale vereruli se numest prec Axey-xeyim ® ia verierui gi ete: Py ppb padninn| ta t Fig. 1 ‘Masurarea eu vernierul iniar Fie L segmental de misurat. Suprapunem uns din extremitijile lui peste diviziunea 0 a iglei principle. S& presupunem c& cealaltd extremitate este situa tate dviziunile k gi k+ ale righ. Se poate sere: LnkytaL ® inde AL este fracjiunea necunoscud « diviiunii k a rigie Pentru determinarea sa, aducem vemierol la. extremitatea segientululL,astel inet puncral 0 al verniruluis& coincids cu aceasti extremitate. Deoarece diviziunile verneruli ma sunt ‘gale cu diviunile righ, pe vemnier se va glsi oblgatoriu o anumitl diviziune n care st se suprapuns peste diviziunea (kn) arigle (fig. 2). Vom aves: ‘AL=ny-axendx-n(y/m) © Intreaga lunge a segmontul va fi asf Lekytn(yim)=(et vm) © o yaad fojar ap uapyno “eoqe9 404.28 (9) snip g sunray 0 wap sremsyu EMBO @ wey ‘op Wap j Basen 4A YUN wZIDAL smynonyp apsadsas yeusyuin 2 tap ‘je sina uy nes apesd up apeusdxa aquoyea uns g #60 opun o 0-1) s2ppa (ey) myrosp qe unwzagp (1-u) no pea ayo yn aufBuny soags w zap WL ‘mse yons oyBl aq ‘auNU}U UY Nes per uy sed ‘sea ‘ip smum yam yoounpeaseo e|NOUD RIB O 989 fa eM Imsoquion 9p jeidioud pap nu SERIES TADqWADA 1 sezpoud wip ayepunf no wpe aso usqusa esea9 1p9q “Sump w20e 9p euEas pupuH “eam roUMIE eND2]9 won ¥ Ziv ypsep you wu yiuESHp © sOKE eA “to WBuRS ‘nes nydtoup up ‘aujoas ayneztp wap wun ‘aso yur ghuas9P (0 aoars02p “Zxy yD9p axe Yeu NepIAD “y ayeod nu ASI 2p tou wasnojeA, 2/34 © (443) wounEZAIp no YHRD OprDUIOD ‘tg myruonsen eu eouniziayp go |madey ep evOYpUOD ‘es upquoa no uur vovemsyus waned ayeod are wares {a1 aqumzyp wp eum na eprouresore9 yaya UnZAgp (rape no AUNT YRURIUADA wrzDAA sod “oie ope Banuy sop jpuU n> “oop “ge 2s imyuaqwna juoynfe no ywnsyus “Wwauos sun wouBury ity fa multe cazuri, pentru usurarea citrlor, verierele sunt Inzestrate ou lupe fixate pe le. ‘Studi sublerutut A 8B Figs ‘Sublerul(i.5) este o vii fix LM divizat in man, in JungulcArca se poste deplasao piest mobila (cursor) previzatt cou un gurub de fixare C. In dreptu diviziunitorrigle,cursorul are o fereatrh pe a fei marge este gravat un vemier. Att ‘gla cats cusorul au doul limbi A si B. C8nd cele dous tii se ating, diviiunea 0 a vernierlui coincide cu divzinnea 0 a rigle. Ciocurile FF ale cel dou Himbi servese la masurarea yrquouous wy azayEU ws ‘gy qund afajs a8 ame ap « ynucmng #6 Y rnqauns joo ‘anuj ame 20 eazeany ad yzvazeg 8 ame Jojunsaud » asey ‘2p ayyzodsip un no eas2zu 259 anowsoxqu ‘nyaseigo wadnse quné ap aymasoxo teu eoud soqunysoud worenae nie, waa @ q 2 u smu 9p ans ope nung rruomnfe no ser “yous eoy9 96 BoB EES og DOIG no ausBuge uj sone 1 ngnuns purspaLs Lode ‘endo yuuozeax 1 quné anuy qwzoke oso vemsyes 2p AIG “GAH fens © g unzip ymdaup up madoap uy oye oF moeNGHEL ‘0 eounztap ‘agdeo o wopd yp 89 rngruns puED TUNIIAIP Sz nes 95 pugse‘p yepesd mnquie wn yx 289 snjnqnansyadioo 0 2" <9 9 mas mr | mo Y88O f901G0 2p sso nNgRUNE YasB '¥ grunt jnun yruoyfe no sud aso yunspus ap twasiq ea ‘oy sumfuour foun wuuoy axe 1 “a “unane sojoRd 2 Sopuns soyunsusunp eames wp spouse IRNOWOIOITY auounspu op pow 8 mynguounaysy Ds.9.989¢1 RESORTS “uu 19 qns oop oso arumsyer 3p vamwow "WW 1'9 9p pug myeD|an mIDA wIoa4 2yomousodco aiynzoy ‘auypomear way] eset Sa i career eee snot ee sp 25-4 a ey oa erst so mended pepe sary prea no aegis ee fnew ee an an ec rer bee ae ees ee comacersnna pen 5 ete ef amowpasdied yoqny.pupuil 1S mmueygnd suqum amet qn son popups (rodeo nop ayoo | Fru nes) mp —— a a= ————— ‘in cazul dereglirii se stabileste corectia care se scade sau se a eee Poe eects eee poate = ee i ; Precicia micrometralt este Ge 0,01 mam, Tar evoarea de smisurare este deci sub 0,01 mm. Vac ‘Lucrarea or | Detrminres cers gravainae ‘Considerati teoretice Pendulul matematic - este un corp mic si grew ‘uspendat de n fr lng, inextensbil i de mast neglijabila (ig, 1), Acesta excouth Porita de echilibra cu unghiuri a < 2°, Se demonstreaza uyor of perioeda acestorescilai este: o Misurind 1 — lungimes pendulului gi determindnd perioada micilor osilafi,se poate calcula valoarea acccleraici sravitaionale 7 2 se pa @ ri smo anod 38 (11) 19 (01) pupreduso> ah, aw Gfscna :toae ‘opraore yop un og a) oo a +2089 (6) min ep asuasop ruoset oso tant MpeOLe (o+20)u5) ‘motu ap waa nso (g) oena> winios 1 © aa » ® 0-903 © © 2p we no nodes uy oeuy 9p yrauowoutj no YHOU WY nes ‘16 oseoh 9p eenag *,90 =P ‘spun » us-p-fu-= Wy swans © 9*Q0=W “o12z 9p app wewON 9p ‘hoy 9p nydno un yewouuny y wounyoeas $9 wayemast ‘ruqinse op wirzod wip soos a9 oxy yrympoad puRD (€8y) 9~ woe 9p ngs raya wud ‘9am mu 39 ojsuozuo axe foun pun“ saboy wounfoe gas oq wy280 ayood axe px choo un sis ayy IaIMpHEG cua o ( si atunci z E Unde: 2 ~ lungimes redust a pendulului fice, Es repeezinta lungimes unui pendul matemetic care ar oscila sincron cu pendull fiz Se poste demonstra cd 4 este cu ceva mai langh decit OC. Pe aceastt direct, dincolo de C, se afl punctal C),astfet fncit OC =. Acest C; se mumeste centr de oscil acd se suspend pendulul fzic ta C, punctil © va event centru de oscil la talk 4 1. Se cronometreazi 30 mici oscil ale pendululu. bifilar (acest ig conservt planul de oxic). 2. Semsoar cu o right 3, Se calculeaza perioada T= = apo gcu relay (2), 4, Se completeaztabetl % B Se utlizeazl un pendul fzic (Gg, 4) compus dint-o bark metalic cu un nt. de oificiechidistante, tn Iungul ei. Poate fi ‘ageratt cu fiecare orficin pe un suport fiat in peret, previzut ‘cu un cuit in muchis de sus. Muchia este axa de rotate. Fig 1. Se ayeazt pendulul In prim orificin gi se seoate din pozitia 4 echilibru cu un unghi de = 2°» 3°, cronometiind durata 2 30 4 oscilaii complete, din care se calculeact perioada de sciatic, ” « Gvyra-3 srayazas- v3 we ay swum paper ezeog -y SONS TTRTES 11 wee + po ww Ga @ | @ |o ‘fo OLY | orga | orov | a [aw creed ‘mage 9a 9s ojareynzas 8 avec. = 6p ae secon ooo eqs 61) mea CL zo, Gd warov 394 op aoe ‘eng Pon oe Voy Zw wy anesay ual oppo5ge wee raped SF PURSEN 161, woe z arson eu oF wn aox0 SP aes peu 8 vamoqen ansed ‘Srp mqepuad © genpas etsfun zeta peo apeemronte ns Ga Vy ah @°9'a*V avd aed wy 2gin9 Pop oe0 opm wg aopstonge xe no oye gen (1) dea a -soumus aneuryoude ago yop ‘go 9g -ePw2p yanuaneaeo50 ap nba x ap "pee 2p aouy 1 2pe0ued sstopuodop tray yenesen 35 w 7 a |=) cam] @ | © | | 2 | 2 wie]? te | pe leis TIL ‘imeqes my 220 98 FSOW 2p [naI29 2p Klas p oqolums 16 sanuHgo aqUOIEA “p “EV 7979 a) Howto arson aead RUDI Weojo0e 295 96 HF yogT AD ymINpUEd axforos ag “¢ ‘gsm 9p smynauso eidnseop oweye opto nsyuad gndos 98 autezodg 'z Lucrares nr.3. Determinarea constantel lastice unl resort ‘Conslderati teoretiee ‘A Fie un resort de mast nepliabili, lungime ly gi k= constanta clastic, suspendat de capitol shu superior (fg. 1. 1a capitu inferor et ttmat un corp de mast M (fig. 1). Resort se ahungese cu Al=1~l sub actunea gre 2 cop Forjaelatct KAD gi greutatea mentin sisteml corp ~ reso fa ech. Mg-kal =o aM ‘Mg~k Al (2) a w sphexp teup 2 oso ap Inn 2p x mpm ye xp aafun ap sue re foo 6 yates 9p TO eaEIEG | 8H InBun ©-2p eqn wuesun a nN © eH, zig ae onn-onner Mr Lois proud magus apo HE creqan ‘maou oe oe wer Fon “nD oxdoon eine w ¥ ns porno Ry 2 HONS wpe +1 wep, RMP woo wed ReTEED ‘moss © ones means pz (01) Teer sh. ye: @ froerct x © at <0 ® Frio us. (ne 8 (4) tstenaeexngos wo o © OW © a= 9 gua @ snobs 9p meng x oupanr ap au m.so area o ena ta wave ‘seg [pune rode 16 ex no -npurfimye nuquryse ap exizod ‘ap yous swoos “py ‘omommunjap Hop o oN“ 821863 mI HEU OT ‘eospu os ry ‘suugup uid ype 98 yndion © ESE, “ous eporou ud gmosaz 8 3 2oprmp feramewoD varmoqeo aumuEd (6) aI w © We Presupunem, de asemenea, 0 variaje liars a viteze, de 1a vorO (capatul fix O este tn repaus) pil Ta vam=v (viteza ete opt cazal corpus sie i Heide eral tmosteric 1m condi sonnae ta cazulgazelo: é=m/m' ° Densities rev exe o mlrimeadimensionll. “ ° smngan tode ares ‘mynujauoutd » wefduioo vatjdaun ymnise ES memaoe uN oUID Uy soe jyouRD ued amos os 1x 9p jssoxo #6 jndop aonponu 25 ody “ym © roouodas ‘eure op odvoude yBunfe gs wde eo plu os-npuyse ‘yours emeducy oj gdv no yanswounyd ojdun og POTTS TTT Vy wyyy “argon i apres sypndion omnysuop wuruusjop ojwod os jrapwousd ng -jsox9 se-apupssgaat ‘eoxpy ayod 26 wooey. up japrya am ad ‘reyide>yeuno un no anzpaaud aso 29 won ap dop un na edayse ‘2qur moa no gloRs ap wooey un aIs> junouIoUD.y EERSTE ‘ngsot0y wea 2qmnasS up YORU yeu wo no yee “IY = WY “AAOSgE ‘rears s$eo00e no ROMP 98 Hf ul opseREE aaasR09p, uwia ey ay” 19 ea mu ganas womeoxg psU09 0 pany. © 94+ 0 u)—a soulgo 08 (5) oynm0y semrheanyp 6 vamanuitoy wud SST OTA = wm] TROOP FRINPHID Yu BLL Yeas “OpOMUTTY 21 Bay wea od “8 (@de oo%G0 9p) .d vorensusp no pHEOH ‘Mm-au EPR oF ‘HosTEq o ap yur EIS yadoc, o) tite sp Pps ‘sep indioo no tmjon sojoo8 9p <4 aneysuop op ‘ur “dioo 3p nun esmus puyye Naoupur FURIE 26 aunjoR 2p ‘SsLAAURD ‘wud Yoonp woop os eseu (1) seep ap wjusioy up =m 7 sters bine cu un prosop sau sugativ, Picnometru se az pe ‘alr une’ balan ise etree, Fem, masa lu. Fig. 1). Compl de studiat se ageazh Ling picnometr 4 balanja se chilibreeaA din now cu greutji mareite, de mash m. (ig... Si picnometl de pe balan gi se inoduce tne ‘pul soli,punknd ape dopa loc. Trebuie ss ab grit ca si acum picnometrul fe umplut complet gi sie wat la exterior. Reageindol pe balans, aesta se echlibreazA cu masa my (6.16) Diferea m, ~ meat mas compli, ar my ~ my este ‘ea « apei dezlocuite. Densitaten corpului se clculez4 cu formule pa tty © find densitatea ape Observapi: La enti balnja se va bloca gi debloce in fimcie de perfil efectunte, analog cu cal balan’ hidrostatice, ~ Pienometrl e va fine intotdeauna de git, pent amu inci flaconul. Alife, caattatea de lichid din interior se poste _micgora prin revirare. Datele objinut se tes in abel roar it caleuleszh ca form: atv Dessata ear Ficnometol gol bine uct se cine, snd se tmasa Mi, Apo ef mpc child stat, pind dope ca la deta densi soldlr. Se ctr fn site condi, objiniduse © mash My Acum se plese ricnome, € spall bine gi se ump cu ph, punindse op Cita nic east dt masa M, Diferefa Mei exe mas shia esa, iar My Ma maski volum dp, Densita chili xe: tot ® Se vain sear de obser hus a pct 1 ‘sano up pH ‘qunqaa wp aeption way “BPE 25 16 D APHIPUE OS (9 geo san 2 eo 6 4 pny geo 0] ta ‘somawoums sjunumes Faun as ofpHEH dun sfeeoe coy tuum tp 20 wy 9-9pudo ‘edu, eu ode ‘apodan dou 9 oimos 9¢ nnsuouees up edy *D yMaIEOS BHD 95 (S wud arompd mad we RUBON 95 Cy 1 rts jojngs e| HORE nou uy rHOqoo soynawoNR 2s soumeuoue GAL (Z ‘weep de €> 1 1 ps 9p pH sonponmT 96 YD ean a CT saps zoo 98 FOO “ayy ono 16 2201G04 oop no arapsaud songs wn no ey srl 289. AM saojaep de anoodsas wpms op yop emuoo ass “4D 18¥5 ano ong of aeparyoos sons aman 2 ag no youd fro gn un- posdas weed wy ou 252189 ‘cas nurs gop no aunowousus anzzodep un =soqo} 95, ‘ oa _:20 yum ean woreor | 4 7) Se rept operaia de la pet. 5. obindndu-se de ast dott alte pereci de valori pentru hy si hs, care se tree din nou ia tabel, gam. act acest fttimi devin prea mci, se introduce o nou cantitate de ap in aspirator, ca la 4), contiundu-se determinate ate ca s existe cel pun 5 citi. Penira caloulut densi pt ynem seama de faptl c& presunes stmosfril, care acjoneazi in drepul suprafeelor livre ale lichidelor din cuve, poste Hi exprimatt fie fn netic ‘deh, fein fontie dhs Pag = 9+ 018hi = P+ Pushy 0) unde peste presunea aruli din interior tubului manometic dupa aspire. Din (10) rez ay rae ae permite determina densi necnosetp am he, 2) Pentru fccarelichid studiat se Tntocmeste un tabel separat cu cel putin cte 5 itis Focare determina va B afatt de o roar rind tt egal x By - CD ‘unde Ah Ahy = Ahy, Se observ ef este avantajos a se Incr cu valor mari Ke Iuib fo. De aceea, din (13) se pot evalua cele lout situ extreme: pentru perechea de valri (hh) Gea mai mare, apoi pentru cen mai mick, objininds-se asfelerorle ‘relative limits cele mai mii, respectiv cele mai mati, comise in timpul misuritr. “C.-Fy) uhenewozu0 amuse nnged ¢ umgamt no sé 3 quimd no ay un no zgnaid eoui94 um 2p noued un ad ewuow aso wwoZIO ‘ee no 6 igeuea eoumfos nd J oupaaS qty un aay © “a'g=0 *r 87 Up Reoop9 2s agog 's')-1 N's, 'si's)n1 ® Aaa Z] Bt te q unmaep tod oF (©) (2) ap ‘CUM) MAD ain © | yao op ingn mp os yop sop pupZpsue>) ‘uqgexdo2uy rnp wap scap an exdaseap pou ap Joymiod “4% ‘eonms opumsaud wns dd apn 485+ Fd = 4 ys 41g 6 ay foajar 9p joan rut, © ‘snows {91 180) erouortss wand uy uns 9 pops rua runqn ge rusoos ofs2yp wewoqauea 7] yorpuy @ omsu09 =" = ats = aig hmanupH00 Yaa] mood woulgo nda x pROH oP smmaved ekomsp x 8 mngny mos eye a9 § apm SA "25 (1) uy woec “waa ap mmngny ¥ auns08 2940 wy Yejo0e 94 38 map > ound uso wysMMB0® woB—] o wa=d sane greUO}ns 59 wausino YoU ual fsoe sooo tndup 16 juno 9p yng © wpesio4suen sumsoos o-nuud sos yunyoa anuap [moder ng2p afouny 9g “sp! epyyo dap asproude 9 anny word 8 nnod ‘ora ap wopHAS atezoosEA 0 fawn ead, 1 misouear “(ede “rydinoxo 9p) o[2 mip ojoun “pes nu ‘1 2pr aPHH Hac -wHeOKANLEarEDaN ap RAPE “HEHROONEA op uawouey uuzaxd me yoep “eapyonfxznu oF pron un TREAT OST, opt PF W arsBuns op yaaa eaxeutuuznIeg ‘guu easesony PIRou youn yoy fig Sectiunee larg& gi cea Sagustl a tubului sunt fm fegBturk cox un manometry eu mercar, M. Capdtul de itrare at tubalut ‘comunicd cu robinetul conductei de aps, iar eaptul de iesire cu chinvets, ‘Modul de tera ‘Dupitasigurarea orizontaliiii dispozitivului se deschide robinetl si apa Incepe #8 cugh prin tb. Se observ nivelele rmereurulsi din cele oul tuburi manometrice se deplaseazi. Dipl ce denvelarea h ating o valore stafionar ease citeste o si se trece fn tabelul eu valori, Din formula. presuni hidrostatoe se deduce: Pi-p=pogh o peflind denstatca mercuruui. Aceast diferent se introduce tn (4) si (). Raportul secfunitor se va tnlocui cu report pitatelor diametrelor: 5 D; (3) ° ‘Ace sot D = 318mm, Dr 6m. Pent vs obtine deci formula: Se erg cu care se calculeaza gi i gi Q, sind 68 p= 1000 kg/m? gi po = 13600 kg/m? \Verind deschiderearobinetuui se vor determina diferite viteze 9i diferite debite. La sfirgit se va face 0 reprezentare safc debiului in functe de denivelre “Misines—[—e Unies “ © ® ‘hvtszo 9p ehioy no rags ye a0 © a4 (4-16) 3 stung aaideo np ound 9p oteayp more ‘rede eouoima ‘| oun no 16.4 wae 9p ping 9p oUpUED womaye un mauog "ze ap axouny uy Fea mfeueA wapuO9 295 vous ezet no soup a}onpuoD eum Nz UY “pide eu 20 porns eneo nq of ap ey 2]2un yoounye asm apeprvoo ngs oun ¥ 29 no areorguyose earesedep eure woA oN fase w puna 18 ming runaao RUE ZoHA pupae aN 2498an9 © ‘sons eid 9 ns wz amu sana SouaKOSE mood a4 ay poe 9s ono | mudeo gra un-nuuad reympmywase8inos ‘Bmw mo aye anu ‘apoyo Ks YUsosss0,5 os FETIP moos 9p rymeojoyeon saree nnueg ‘jt pmosEU 26. “TSU TNRpENG SBNRASUEP poy. ‘ @ re "9 HU2p ‘A FoRIEMOUP aymzODsA ap HUE,EYAE ‘189 eomzoomRA eeaaNIEND 29 LR RV {097N BHBOMNU 06 “Ts Uy s0¥8 wy ayaa 16 SPNPH 1 9prO8 my waseoTeA “yume wasoasD © ‘PMY [e oRUEUIPereyzOONA 9p TeLDIOI0D - L ‘atofino sya spats oa a eg «2 ‘Toe op lajendns — g apun o ‘nu tefurszsesasdx2 mp aie J00 80} © wOUMON soja 2q0qea seoyefo Ws stupasy ne azo olny ‘uuapp zai no umn 1 s10o8ue ploiszas 2p agg sede rmmpmy wareotan uy "apo eur ou any around | ‘ze oy > apion Lame sop os are9 PIU Up Hera azoag 2p hoy Utama waa OOREA, SIRT TEPTTS roqesae 1 wejurup sinpoos6 ap mmuapyse> easemuoIog ‘gu vaseso0] ™ ae o ‘Corba din figura 2 ne arahreprezentarea grafic a vitezsi In funefe de rat, Fig 2. {In iecare punetviteza este proportiona& cu gradient de presiune PL=P2 7 Fig 1 ‘Volumul dV al fluidului care taverseazd elemental Din egalizarea expresilor (3) gi (4) obginem: cilindictnt-an tp dt este: vd, su: a = Pla p2 gs rm) re=2eaig & o ave PEP RA) 2 ome deat ® ‘Volumul care trverseaz4 fatreaga sectiune se obtine : ot integrind tn interval rg an relajia ce arth varafa rapidt vitezei maxime de Is centul ‘conducts (0), la valoarea 2eo pe perefi(=R). Prin intograre vom objine: © “6 6 1 qe 989 ano opomnzat a Ww, :eyfoas no wuRmonap ASL ROIUIEUIPGIEIZOOSEA ap |MIUDIOeOD), wv8de dy «reyideo inp rHeizoosga waUOLEp HURST ssisusaexojojen at yy wEUpAIUAP. pURPSOUN a SER a u {§-2'p—2) aunjon uiou nauod opsmurusiap madas af 16 matigor appa) 2g (S| "aRDWOUNE Up MMP = AY varoaluop if fayo os mynneurouoro rudo yryuawow Wy (> (@) pndas oj word sinoe mssooe jaduay pos 2s 16 junamoua.s aitowod 25 woyeg od op (8) sada sojaud jadaup uy afano wd PUD (E ‘ua une xo ws wd pupsy () mmngor app 95 (Z “de no aylgosge op raoyeg aidun 9§ SSATP EPO ‘guosqe op rnaoqeg od yemsyu aso “uote wzvounp ayo ay tndumy uy sopdeo wud 9000 20 298 op |RLUN}OA (g) we no junautouses 9 yy Bassjaauop puposoUns eUrIGo won 0 dy elussytp sm 1fea00e 1&4 u(y) mmsmide>sjeiadeo oj sound “gruse oye gusruy ameo0y op sojo0} eINOFeC “(yam ng eu wagsoune usp so 9-npuOsg 04 you “oqo wp fimo ba wd (2) mug BDPIDEP ‘1 de no anydum ays (1) azar syoede> op rasea é ‘cen uy yquazaudosjrasnzodip ysoja5 oj “orasooos yun 90 ayuUIBIOP nunoOg pase SATTETIZOATT© we % soweoget 1p yamsqur 9p Join pury U opaidop area 9p oyrunsyu oreor 1 we Wie sme &ommap synoorg ap UEAE09 eORTINITIP aod ojo} mo oa 0 anmoneg a #82] yarn 3o2 oD ‘Table 1 [Luerares ne.7 ST Ae t Verificarea ezperimentaa a lelloreazcor ideale tilts] | a 8 nai gue este determinata de oe tri parametri de sae: presiune, volumal specie si temperatura, ce satisfac lao relajie de forma: IOV.1)=0 0 Troaea elniva peu cosGcnnts de vacontate ae ‘numa ceuatie de stare. Pentru otransformare arbitra a si mihi are loco variaie a tuturor parametilor de sare. Vomn enum transform simple acele transforms in care valoarea ‘nui parametra este menfinuta constants . In acest caz vor vorile se notead in tabula ile tea distinge urmsoaree transforma simple: re 2) Transformaree izoterma fn care temperatura este constants a ) Transformare izobara, in care presiunea ext constant Fa «) Transformarea zocor fn care voluml ete constant. Gy) | tetas car ad tra oe inate si temperatui mu prea joase pot fi aproximete prin comportarea lor eu gazele perfects) este valabila ecutia de stare: bY = nRT @ 2) AR al [AV ACA) | Aaa @)@ | (o 43/3 ‘unde n reprezinta numrol de mol din sistem, V este voluml sisteruui iar R este constanta gazelor perfecte, 6 “yrsouuoy un 2p pezjuny ymjouos emyezaduoy oj ede wana os ¢ JASUA Hi “y nantouue on out ye 98 azeo wy ¢ a] your sva un-nuy SSE a59 1 THEA ‘peepee od spon os snasous no ynunowousus ‘qe ymues nop 9js9 anu jeAIU op efuatani “¢ “gous Jug no nowoures ‘up eymifapoy- oped oowy 90 ¢snasou 9p eubojoo aun iruonfe 9 (18g) 1 epas8 ys my SoU ts JB" ap UNIOA UN TEESE HRTTUOUT EST ‘pos Kop soqs04 289 6 wagon sind wos smyor) yma yous woypt yd 95 a¥e9 [28D Uy on 08 51S 2,02 # © ‘Bprunuggs 5 Fyrw9gy ‘preasoy wy seu y amped 18 eoumsaid ruyuad y enomsuos warwojes puymunc.p ‘yan nswad (z)azme ap efenoo myoyon ws woundaxd oN, TNT TERS ‘sen = oe) waa grorzandas (9) (.) elena 89pm zo 1g v0 eo aucune ois amp ap yaozoyao9 a9» pun @ Gosp= o ped x ena aurkgo on“) Im #20 0 oUMGE UNOS yD NaURSEA WHC, ‘amsuoo anyone mumpsad © atfuss 9p peuoysco aiss g opun © (d+V%Med © soa s2t2 fw es ‘soo! sameoysoen ouigo wos ‘su0>=A (Z) wy poyung Hoey -2fog vofoy axfounu 96 (6) eonoo 9p eudxD wa] ® ysuooe jd sag wasn 24a op HPDS (7) Hf se “ssu00 1. poueosu 30 wo ‘euoIo™ waremnjsuEN nig © ys uorfeuione oon WY JatumsUO® ware, Fig ‘Modul de weru ‘Se pune in face temostal 4 se regleazh temperatura cestua la 20"C, Duph tingeea tempera de regim de 20°C si tn vasul 5 (6g 1) vom tree Ia efectuarea siaurtorir. Prin deplasarca bruni mobil 3 al manometul eu sercur se pot realizadiferitepresini in sistem, iar volumele ceorespunzoare se vor et pe vasul grad Cite efctate vor fi trecute fn unmstoru bel: e Tuer v ¥, ¥ % wr aw [| am | ah Fatah oar ‘Vom aves gr st fukin valoarea volumafui sistema a 20°C $i presiunes p= 760 mm Hg ‘entr ca transformarea si ramnd izoterm,brafl mobil 3 al manometrului va fl deplast foarte incet. Dupl fecare ‘eplasare vom agtepa citeva minute inante de citre presiuni, Pentru a permite sistemului ssi atingl temperatura, dact din Intimplare, aceasta a suerit vreo modifica in procesul de comprimare sau dilatare a gazuui. fa timpul compriminil seu lilattrit vom avea grija ca presiunea din sistem sa nu fie In ‘afar limitelor marcate de reaya (9). ‘Vom ridica mai multe izoterme avind grit ca interval e temperatura inte ele sa nu fle mai mie de10"C deoarece in xz contrar cele doua izoterme vor fi foarte spropiate in ‘eprezentarea prafia. a se ‘now op apuna eoxasorep uz “space 9p vedao0 4 UBKOR PINE > GLI = Y4umIOA Un WdAc0 34 ww 09, = 4 8,07 9p wader e| “zeB op jour un > muy prosouns ‘nym fe ‘you op jaqume op 18 sonou won four y mmsueo woRA vamnd e nnuad RO WEAISGO) uw sp Hay ? “3pm 2p ow ins 9@ eo asui=P -eouoen (9) eu301 a ws angen (21) soarvooK gg sommoy aso pam yadoap eyed 250 ws op @ Pama day smog gas ound aeod x apmaaunyodeo dic, ‘syened ps oe 4oj20 wporsar uu afomasuo> a5 memodes dea “soaps nes psi ud -npufmoxemsace ae ‘uo mop ajuunyn nynantaoy espe nnoad enneograms auD FB no oR 96 BF MOE HO aIpOA HE HEAT EA 98 youd wamuazaudos ey oye macau 8 wunuefoq 204 98 umyesodanoyausep naad | yojaqer up asada 212C, coy a ‘anes 2 aa (cu) atmcoqi0c9 2p ojexe no sojpuusyez} wfoonanat syuozaidas uu ut sou smUOpLOND ap axe ad reMIDOY 208 pop - ofouma ys (4 wf“ wae uy UR wesooe ‘yaar 304 sjouuoto7| yameiodusy souo nad 190g a ba + ag—= dy o Lye = a+) _ouqo(2) noe aren wg ‘orn sxeuopio0a 1H tony won epouo> yer arenezaudas © nauad “wjoqiody © mauwaxdar (5) mfonoo (ed) nimd_ tm aoamoag RUSS TOPE TETATTY v a 16) smmigen? aR astfelcalculatd v2 6 exprimata in SESE Constant 7 expr z edt ten 62S oe iar 10" erg 1 joule vom putea exprima Rin sistemul internafional cu lor Introducind tm ecuajia (2) valoarea determinatl cu sjutorul lait (16) obfinem: VVe ante a ee meee ator aero sar ay a aT o ee ean stcmaninos TeDNC ope mate) wie ns een tee BRA Le blade tr) RP WW T % (beer ca een au acoder eon dtr ear prcsioi i tempera st pt neha In raprt cu cel eae eee ee es 1 1 a0 br 2) ‘Aste, rezultatal mBsuritoilor va fi cuprin in interval ne atande aR= RS = R( 5+ ar. R) ly y 7 “ ‘empio 9p gumps un mena undo ap aut enop 2] ancy PURD :SANPIF? ap sopnquyYyss HEIs? inpdy>uy “sauyoye> udu enop ajo nes sojnoasoun l9pomu ez 1 “mmjname> ruomfe no oR UQHEPS emg od “noosa popu und orm oF eogiode inp .C6E + £62 IBEW uy opyOs aAOD aNTEG “ajo ano emai cogs ew ng08 ‘2 ttayap uy noe ap ‘noone sau no pupssta ua uy “emmesedisy no mygauien sugar o ys woujsods eaMprED, Xosry= 3s, aaa -auay sma “youu oymsede> naa (8u0}) 20) yun op nares of sim ap yoru i ano] < 29018 >< 100 > yn, <1 <>< 1omy> <1 (1) emo mp9 ‘afsunu 26 insgns 2p you un nnd wom} waymoude> se <>eB> > scttg> mes SDs eps eg Boao teeas Eps" ¢ pée-nnsuuoqs> moun yurumsdaoy 1 dup oy pres soyesd mmazandar warouigo naeod ‘exp 204 06 z oyaqen ay 9908 200 2 ommngo ore “sme 01 29 ly ‘wane 2¢-npupouruoo nun wy anu uP yunmDdy emus younono 9s ode “yssearo mut es yeso2ou ‘ameodeny puo yond “uo no ade yeoueaud 25-npaRe ‘spencos z uy Z wp mynooyou emer qrosRAL oF 18 mnousojeo uy repmas ap yndsoo prdes aay sonpanan 95 (y ‘sown ypu no aH) MUA ‘anafupe oe opupasgo ‘oman oF 9p daz wy ora uy yore up ruawuoje> up ade 9p rose eanesoduoy esosqu 9¢ (¢ “(eos ounsand 1.001) foe atogay op emuasadcoy sf 1 HUE 98 RIE rmesaday yo 96 5 emedin o| *.yy Bde op ‘Bm2eouna aiUeD © sonpanuy 9s ame aysod ( °zemiesedaioy 9) soyinfucou jrypau no opm jG? m gege “At op manasouno aneinue> 0 zonponur 9¢ oN japOUL ‘4 mynnauoqeD «oR sorEoedeD YHA 9g (1 ‘nsomt 9p 1mpoWK v8, 2) in fig2 este reprezentata varafa cu timpul a temperaturit sistemului calorimetr-opl (curba nr!) sia sistemului calorimetry spS-corp (curba numral 2) variaie care spare (INAS HON n> HEEL 95 (¢ €148qe a onponay 9 sige MOIRA “(Z~“) ammeedum op yeos tnywasoyur eyurzasdas ‘ao som no sos op around an yeaa Fm oped ad pedi 9p esa m8 on 9,04 O.¥V sue apoM Fase wangRIIduD exe By goFEIEd o sonp 28 8 gy sumayur op sino wy onatun yeoren 9g ea os ‘endly up eauoy op aye un 2s-npuyaigo dum nfruma oes pwuzaidas 0s arleasoego ystooe ad ecu, 2AM oar. T=) -TT-T) «2 Lucrarea ar.9 Determinarca coeficentulul de tensiune superficial ‘Consideratt eoretlce Fluidele sunt ihidele i gaze ale eror molecule se pot eplasa or unee fs de altel, ceea cole permit st in forma ‘vasului fm care se glsesc. Spre deoscbire de gaze, Ia lichide ‘moleculele sunt muit mai spropiate determin existenta wnor forte de interactume mai puternice (orfe de coeziune, cae se ‘adaugh la forfele ce epar intre molecule lichidult si peri recipient (fore de adecione). Asupra flecirei molecule de lichid ctioneazA forte de ‘racic din paren moleculelor invecinate, care se glsesc in {terior une’ sfore numitésfera de acjiune molecular, a cre rah este R. ‘Vom stadia moleculele dint-un lich aflat int-un vas Gs.) Fig.1 » ays aoe sr] #289] 2p HEP swoumns wounysoud say e1 2p waLas TO! © 1PIFUION iy evwod qroszuou “pojnoms os rynges soums0s #98 syaadns ap jgpse o-nopd oyeedos vont ‘mop ays> anu sunisaud ap wusap © FEA. "FaRAC) aynqune 9s wom erogindas ampdeo 20a va S ae Se ges rea: we = az -y) xonuoo wos (zy) ‘nooo anata popes 1 FIUOZH roajed pongo elyesdns ‘sea up qojaart 9p wes si0q00 ‘soc nas gam 4 Np BARU PATON no Sea N-AUT SMPOUL (go op yy = seq “ay sas003 Qs) seide> qua un-nE] STOTT sgop seop pope oa 2x89 anuip aporaus aa eur Ud ony 08 toysadns sunjsun 9p mmuvrayeoo *asBURNUe}eC o~9 @ soyeun no 1 pd beens pu» nnuad ensayo ayes yruony 89 uyop yeoguodns sumisuay 9p yrquaRyso> pul o peng seqepron exmeroplaeadns ‘nyeunuo> wounony 2p purdop 16 weroquodns aungsuay 2p aug roume 9s esupay emoyd wsezoe we amo opehog “ps 005 apoqad ono sonpapoSE ay “goaye ex ne "xn 9p owt 0 ad ap ana. op of00 rs oreo 9p aqgad nydtaxo 2p) ssa toagedns eusoy 81 opun essay emyeoqouoy axes 9p soley HUOIEP 1p teow op py MENS w glaSHUD HIE ‘uo vounsaid popup ‘imnprMoN ‘dase yeuuoe vlny 0 no wunioe 10a 16 @ esmra2.ou ‘ume op jays exer no wpeo apewrxoxte, a9 sus0s8 smug © pmpN 9p Tons rms uF mF 98 99 aToIOTOND area) ne © axle séeoooy “ws wlgeudns od seporpuodiod ImIeproN OEE ads xp poy “O =P RERND 89 p16 9 sojqnoojou dase eeeauofoe 29 sjoboy eruEnZaL ‘eseoe w pou eur ai mnpHOH xdnsep ye EER ssguoouen aoarvoad, “yt 919 slaspoy ead FzeouoIse 29 afoene ap sojahng easyer eoooe ap 16 rsaA ap spun ‘Hope 9p spour uy oyemvoouy wns 4 #6 ¥ o[IR2210H4

S-ar putea să vă placă și