Sunteți pe pagina 1din 2
PARTIDUL LIBERAL _ mun. Chisinau, str. Nicolae lorga 15 tel. 24 35 69, 22 80.97; fax. 24 96 69 www.pl.md e-mail: IIberal@pl.md Consiliul electoral de circumseriptie DECLARATIE dein ean) a 6 “us fae 5 L ce ta Cc is. mene candjdat la funejia de primar/eonsilier_ Oo Le OTL (denarii (comune rat, mp alone, UTA Gia) 'a alegerile locale generale din 14 iunie 2015, in conformitate cu art.4 alin,(I) lite) din Codul electoral, declar pe propria rispundere ca 1. fn perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014 am realizat urmatoarele ventturit Nr. Fi ~—Venitul tneasat Sursa venitulu ‘ f _ ‘ reg | Gn moneda nationala sau tn valuta straina) | 1. | Venitul objinut la Tooul de munca de baza 7 LFGZ Le eta OL ea Zé y L 2, | Venitul objinut Ia locul de munca prin |__| cumut se 3. | Venitul objinut din activi 4, | Venitul objinut din activ de creajie_ itul objinut din depuneri lusiv la cele de peste hotare 7. | Venitul objinut din activitatea de reprezentant al statului in societajile comerciale 8, | Venitul objinut din instrainarea sau detinerea valorilor mobiliare si a cotei in capitalul social al societatilor comerciale 9. | Venitul objinut din instrdinarea bunurilor mobile sau imobile Venitul objinut din. darea_— in locatiune/arenda a bunurilor mobile sau imobile ‘Venitul objimut din alte surse legale _(pensii, burse, indemnizafil, premil etc) Suprafata Namarul** Locul go == Tip =| — Ss * Covel dice si agrEO, T a Serie Frets tn: eran ali cae ee ‘epartament; (7) casd de locuit; (8) vila: (9) spatiu comercialde praductie: (10) ee ae Se indicd rumaral de bunur de ooelag tp, Fe ae ‘Se indicd dar localuatea (municipal raiomal,orayul/ comurasoal) 3. Posed cu titlu de proprietate personala si/sau comuna (cu sojul/sotia) bunuri mobile: [ ‘Tipul, modelul* Numarul™ Titularul Peau feot =F70F : iz {ie ex Cyge Categoriile indicate sint: camioane. remorci, vehicle motorizate, masini agricole, mijloace de transport naval, aerian $1 alte mijloace de transport care sint supuse inmatricularil porrivit legit ** Se indicit numarul de bunuri de acelasi tip. 4. Detin cu titlu de propriet onala si/sau comund urmitoarele conturi bancare, te de economisire si ite pe fonduri de investifii, forme echival ‘echivalente “ipul acestuia): (2) deposit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investi sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensit sau alte sisteme ‘cw acumutare, 5. Detin cu titlu de proprietate personal si/sau comund urmitoarele plasamente, obligajiuni, cecuri, cambii, certificate de Imprumut, investifii directe in moneda nafionalat luta straina sau in vi ‘Numirul de ttlurieota de participare Emitent titlu/societatea tn care persoana este actionar, fondator sau “_asociat/beneficiar de imprumut = Galegeriile Tndicate sint” (I) Fit de valoare definate (itiuri de stat, cerificate, obligayiuni); (2) actual sau prt sociale In socitOficomerciale: (3) cecurt: (4) cambii (5) cerfcate de imprunu; (6) alte forme de lmeslit directe. 6. Accept verificarea datelor sus-mentionate de citre organele eompetente, 02: 05 ws a