Sunteți pe pagina 1din 2
‘candidat Ia functia de primar/consilier (deme stl (Comunt aa, mpa a alegerile locale generale din 14 iunie 2015, in conformitate cu art.44 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria raspundere c&: 1. Inperioada | ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014 am realizat urmitoarele venituri: ‘Nr. ; ‘Venitul incasat do Sora eeeale in moned& national sau in valutd strkina) 1. | Venitul obfinut la locul de munca de baz ae. (03 ABI 3d 2. | Venitul obfinut Ja locul de mune’ prin =< cumul 3._| Venitul obfinut din activitatea didactic& a 4. | Venitul obtinut din acti |__| de creatie E me 5._| Venitul objinut din donafii si mosteniri = 6. financiare, inclusiv la cele de peste hotare = 7. | Venitul objinut din activitatea de eprezentant al statului in societiile - |__|eomerciale 8._| Venitul obfinut din instrainarea sau definerea valorilor mobiliare gi a cotei-parti _ in capitalul social al societitilor comerciale_ ae Venitul obfinut din instrainarea bunurilor mobile sau imobile io a = ul cobjinut din darea in june/arendi a bunurilor mobile sau _ | TH | Venitul objinat din alte sure Tegale = a (pensii, burse, indemnizatii, premii etc.) 200, 00. 2. Posed cu titl de proprietate personalé si/sau comund (cu soful/sofia) urmatoarele bunuri Categoria* ‘Suprafaja Numarul** Locul ‘Titularul amplasirii*** z Od 6 ee t | or. Salone | 40 20 ft. a1 Salp tops Pegi O45 Sh 2t Jaligre. | * Ganegraleindale sint (0) apical. (2) forestier”) iralan: (a) caravan (5) alte catego de treme care se af 0 aportoment (7) ex de acs: (lt: (9) spot comercade produce: (10) sara (11) alt aver mob. indi) mumiral de Dar de elas op “s08 Se mle doar lolita (mance, oral comuna/ sal) ile inleae int camioane, remove. vehicle motorzt, ma - mifloace de transport care sit supuse inmatriculérii potrivit legit ** Se indicat numéirul de bumuri de acelasi tip. ee 4. Detin cu titlu de proprietate personal si/sau comund urmatoarele conturi bancare, fo investifii, forme echivalente de economisire si investire: Tipl* ‘Suma, valuta * Caiegorile indicate sint (1) cont curent sau echivalonte (mnclusiv card, menfionind tipul acestuia); (2) deposit bancar ‘sau echivalente; (3) fonduri de investi: sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensit sau alte sisteme cu cacumulare. 5. Defin cu titlu de proprietate personalé si/sau coun urmatoarele plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investifii directe in moneda nafional& sau in valut 3 strand: Emitent titlwsocietatea in care persoana | ————‘Tipul® ‘Numfral de tituricota de | este acfionar, fondator sau participare asociat/bene imprumut * Categorille indicate sint: (1) hirill de valoare djinute (itluri de stat, certificate, oBligariuni); (2) acfunl sau parti sociale in sovietifi comerciale; (3) cecuri; (4) cambil; () certificate de imprumut; (6) alte forme de investitt directe. 6. Accept verificarea datelor sus-menfionate de cAtre organele competente. 22> afubicms ‘semnditura