Sunteți pe pagina 1din 2
. Llainpaiatea lei Geealos rl 42 efos— age ree rn Pere ms candidat la functia de primar/consilier 7 a : Cama satu (mae). agua [raion : 44 alin.(1) lite) din Codul la alegerile locale generale din 14 iunie 2015, in conformitate eu art electoral, declar pe propria raspundere ca: 1. Inperioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014 am realizat urmatoarele venituri: Nr ; Venitul ineasat fa a ey (in moneda najionala sau in valuta strand) 1. | Venitul objinut Ta locul de munca de bart | 1796 47 fof >| Wenitul objinut Ta Tocul de munca prin cumul ae 5, | Wenitul objinut din activitatea didactica 4 | Venitul objinut din activitatea stinfifica si de creatie Smee 3, Venitul obfinut din donatii si mosteniri ng 6, | Venitul obfinut din depuneri la institufile financiare, inclusiv la cele de peste hotare ae 7, | Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in societayile | _——___— B ccomerciale . | Venitul objinut din instrlinarea sau detinerea valorilor mobiliare sia cotei-ptri | || __—— in capitalul social al societijilor comerciale 9, | Venitul objinut din instrdinarea bunurilor 4 mobile sau imobile ee o To. | Venitul —obtinut din darea— in s Jocatiune/arenda a bunurilor mobile sau) —___ imobile TH. | Venitul objinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizatii, premii ete.) ra Be: 2, Posed eu titlu de proprietate personal si/sau comuna (cu sojul/sofia) urmatoarele bunuri imobile: Categoria® | Suprafata Numirul** Locul ISO — 5 ree 3. Posed cu titlu de proprictate personala si/sau comuna (cu sopul/sotia) bunuri Tipul, modelul® Numaral™™ — : CCategorilleTadicate sint: camioane, remorcl, vehicule motoriate, masini agricole, mijloace de transport naval, arian tee e sialte mijloace de transport care sint supuse inmatricularit potrivit legit “4 ** Se indica numarul de bururi de acelas tip. oe 4. Dejin cu titlu de proprietate personald si/sau comund urmatoarele conturi bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire si investire: Tipul® ‘Suma, Titwlaral valuta = E SSS Categorie hdlicate sina: (17 om euren sau echivalente(inclusv card, menfionind Vipul acestuld); (2) deposit bancar Jan ceinidente: (3) fordurl de invesiil sau echivalene, incluss fondurl private de pensit saw alte sisteme cu acumulare. mund urmatoarele plasamente, obligajiuni, ii directe in moneda national sau in valuta 5, Defin cu titlu de proprietate personala si/sau cecuri, cambii, certificate de imprumut, invest straina: Emitent tilu/societatea in eare persoana Tipul® Numirul de titlurifeota de ‘este actionar, fondator sau participare asociat/beneficiar de imprumut ——_—_— © Conegorlle indicate sit: (1) Writ de valoare definute (liluri de stat, certificate, obligagiuni): (2) actiuni saw parti sociale n societaicomerciale; (3) cecuri (4) cambii: (5) certificate de imprumut; (6) ate forme de investtil direct 6. Accept verificarea datelor sus-mentionate de catre organele comppetente, 6 2a? ms