Sunteți pe pagina 1din 2
‘candidat la funefia de primar/consilier emanieasaall | (Coan rapt mua, tor, UTA GOBER) la alegerile locale generale din 14 junie 2015, in conformitate cu art.44 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria réspundere c&: 1. In perioada | ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014 am realizat urmatoarele venituri: We Ez ; ‘Venitul incasat do eee (Gn moneda nagionala sau in valuta strain’) 1. | Venitul objinutTaTocul de munch deBari | 3 996 4 3.0,AA5, 80 bee 2, | Venitul obfinut la focul de muned prin oa cumul 3,_| Venitul objinut din activitatea didactick aL | 4. | Venitul obfinut din activitatea stiintificd gi | de creafie ae | 5._| Venitul obfinut din donatii 51 mosteniri = 6. | Venitul objinut din depuneri la institufile financiare, inclusiv la cele de peste hotare ae 7._| Venitul objinut din activitatea de reprezentant al statului in societajile ee comerciale | Venitul obfinut din instrainarea sau dejinerea valorilor mobiliare gi a cotei-pari — in capitalul social al societajilor comerciale 9. | Venitul objinut din instrainarea bunurilor | mobile sau imobil Pan cp il it 10. | Venitul obtinut din rea ‘in i. | (pensii, burse, indemnizatii, premii etc.) locatiune/arend’ a bunurilor mobile sau imobile = Venitul obfinut din alte surse lepale imobile: 2. Posed cu titlu de proprietate personala si/sau comuni (cu soful/sotia) urmatoarele bunuri Categoria® ‘Suprafata Numarul** Locul Titularul amplasirii*** Gasepore mate sit 11) eporament (cash corre Ea3z, 2, 4, Zi (a Taras de cela tp 0" Se onc doar locales (mameiprl/ raion, ory! comna/ sal) WEF fp athe if VE 12) fora. 3) aa (9) eta, (at catego (i ) spon comercial de produce; (10) ara: (11) aa avere mobs IRs Pe Peel Peck tp.) es deaetarn NTs eae | ae | aie MRM iE ie er afta a, Ce ‘Categorie indicate si: camioane, remore, vehicule motorizar, ‘alle mijloace de transport care sint supuse inmatriculdiipotrvit lett Se indicd mumdiral de Bumri de acelai tip. 4. Defin cu tin de proprietate personal si/sau comund urmitoarele conturi bancare, fonduri de ‘investitii, forme echivalente de economisire si investire: oe Tipu Suma, valuta == ———= * Categorile indicate sit: (1) cont curerd sau echivalente (Inclusiv card menfionind fipul acestwia); (2) deposit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investjil sau echivalente, inclsiv fondwi private de pensit saw alte sisteme cu ‘acumulare, 5. Defin cu titlu de proprietate personala si/sau comund urmatoarele plasamente, obligafiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investitii directe in moneda najionala sau in valuti strain: Emitent ttlu/societatea in care persoana Tipal™ Namiral de titlurifeota de este actionar, fondator sau participare asoclat/beneficlar de imprumut * Categorie Tndicate sit (1) htt de waloare definite (ithurt de stat, certificate, obligajiund); (2) actual saw parti sociale in societafl comercial; (3) cecurt; (4) cambil; (5) certificate de tmprumu; (6) alte forme de investi direct: 6. Accept verificarea datelor sus-mentionate de c&tre organele c nte. 52> fe: ious “semndtura