Sunteți pe pagina 1din 2
‘candidat Ia fimefia de primariconsilier Ta {mil Ja alegerile locale generale din 14 iunie 2015, in conformitate eu art44 alin(1) lite) din Codul ‘electoral, declar pe propria rispundere eX: 1. fn perioada | ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014 am realizat urmatoarele venituri: on ‘Sursa venitului Yenitul incasat | de (in moneda national’ sau in valuti strkind) 1. | Venitul obfinat la locul de munc& de baz 62464 LEL 2 | Wenitul obfinut la local de mune prin cumul 3._| Venitul obfinut din activitatea didactic& 4,_| Venitul obfinut din activitatea stinfified gi de creatie Sark 5._| Venitul obfinut din donafii si mosteni 6. | Venitul obfinut din depuneri la institujiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare 7. | Venitul obtinut din activitatea de reprezentant al statului in societitile | comerciale | Venitul obfinut din instrdinarea sau dejinerea valorilor mobiliare si a cotei-parji Rpesieisse Ae <8 {in capitalul social al societijilor comerciale 9. | Venitul objinut din instrainarea bunurilor mobile sau imobile 70. | Venitul objinut din. area in locatiune/arend’ a bunurilor mobile sau _~ imobile 11. | Venitul objinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizatii, premii etc.) 2, Posed cu tithi de proprietate personala si/sau comund (cu soful/sotia) urmatoarele bunuri imobile: Categoria* ‘Suprafata ‘Numarul** Locul amplasirii*** ee LESIZ Z Sale Pehé : Bee 2 vere £ Sale he *Gaegorile le si 1) [Fareter” rail 4) exam 5) aie caegart de terenar care te of There ci (6) spon ate an i sp comer rch: 10) pr a8 nee icbla u comuni (cu soful/sofia) bun Categorile indicate sit camioane, remorel, vehicle motoriate, masini agricole, mMloace ‘gi alte mijloace de transport care sint supuse inmatriculdrii potrivit legit ** Se indicd mumarul de bururi de acelas tip 4. Defin cu titlu de proprietate personala si/sau comund urmatoarele conturi bancare, Po investifi, forme echivalente de economisire si investire: i ; ” Tipul’ ‘Suma, Titularul “a een ae ——s a a | * Categoriile indicate sint: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, mengionind tipul acestuia); (2) depozit bancar ‘sau echivalente; (3) fonduri de investi sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu < acumulare. 5. Defin cu titlu de proprietate personalé si/sau comund urmitoarele plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investitii directe in moneda nafionala sau in valuta strain: Emitent titlu/societatea in eare persoana Tipul Numifrul de titlureota de ‘este actionar, fondator sau participare asociat/beneficiar de imprumut SRL Vid M-TRAMS Ooh 2 "Categorie indicate sha: (I) Hirt de valoare define (tri desta, certificate, obligatuni); (2) actuni sau par sociale in societéti comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de imprumut; (6) alte forme de investitii directe. 6. Accept verificarea datelor sus-menfionate de cdtre organele competente. 20> Morice ms