Sunteți pe pagina 1din 2
Consiliul electoral de cireumseriptic DECLARATIE Subsemnatul, Caracuian Oleg Gheorghe detinind funetia de inginer la candidat la functia de consilier al Consiliului oragenese laloveni cm st cma re map, i, (TA ipa Ja alegerile locale generale din 14 iunie 2015, in conformitate cu art.44 alin.(1) lit.e) din Codul electoral, declar pe propria raspundere ci: 1. Inperioada | ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014 am reatizat urmatoarele venituri: ‘Sursa venitului | Venitul objinut la locul de munca de baz | fa] |_| de crearie Venitul objinut din donatii si moste [6 | Venitul objinat din depuner la institute | — financiare, inclusiv la cele de peste hotare _| 7. TVs cbticat din ac vita de | “reprezentant al statului in societatile | |__| comerciate [8 | Venitul obginut din instrtinarea saw | detinerea valorilor mobiliare si a cotei-parti Lin capitalul social al societijilor comerciale | 3 Venitul objinut din instrinarea bunurilor | |__| mobite sau imobile 4 {70 TVenitul obtinut din darea in| z | Jocatiune/arenda a bunurilor mobile sau 4 |__| imobite 5 on ae | 11. | Venitul objinut din alte surse legate (pensii, burse, indemnizatii, premii etc.) 14200164 2. Posed cu titlu de proprietate personal si/sau comund (cu soful/sofia) urmatoarele bunuri imobile Categoria® | Suprafaja [ Numarul** | Locul — T Titularul | | , amplasariit™* Teren | 50 ari_ i ete te Construetie | $00m.p. | Gorereed! UTeren ari | sso121410s essa {¢ eusrecte | 300m.p. 5501214105.01 | parcuer ‘hectare | 2530105185 Cat [Agate cn ic easton 1 100m.» 253020611101 | Calarasi ferotisn, "= Faneporale entice sit (1) pgrical (3) Foren. (8) revi (4) exes rn) ese def. (ved (pen cement prbie (10 Ti ted mended de a de acl By 8 raed dour looaltoee mom rod oraped cum nt) td user terme 7 ‘wehicule motoricate. masini agricole, J ‘Pali myloace dnmatriculern potrivit. Se unica mmarul de bumuri de acetas! up, -_ ~~ 4. Detin cu titlu de proprietate personala gi/sau comuna urmatoarele conturi. i investitii, forme echivalente de economisire si investire: ee indicate sint: (1) cont curemi sau echivalente (inclusiv card, menjionind fipul avestuia): (2) deposit bancar ‘sau echivalente; (3) fondu! de tnvesiqit sau echrvalene, incluiv fonduri private. de pent sm alte ssteme co 5. Defin cu titlu de proprietate personala si/sau comund urmatoarele plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investitii directe in moneda national sau in valuta straina: ‘Emitent titlu/societatea in care persoana | ‘Tipul* | Numitrui de titluri/cota de ‘este actionar, fondator sau participare asociat/beneficiar de imprumut ee mad ag Si a Sol i. | * Categoriile indicate sini: (1) hirti de valoaré detinute (titturi de stat, cerifieste, obligajiun): (2) ‘aun se pags ‘sociale in soctetiqi comerciale; (3) cecuri: (4) cambii; (5) certificate de imprumut: (6) alte forme ce investtit direct. 6. Accept verificarea datelor sus-mentionate de catre organele gompetente. of57 Os 2015 23 on