Sunteți pe pagina 1din 2
Consitiul electoral de clreumseriptie sinensis rags —— he ar aanT eT tT a DECLARATIE =) nee seed Levee noeel OO ah eet. = —Ealeaael candidat la funcfia de primar/eon ee = DR S “mae cat ooo, ou, ON PUT. ron fn conformitate ow arta al fa alegerile locale generale din 14 iunie 201 electoral, declar pe propria rispundere cd: 1, in perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014 am realizat urmatoarele veniturls Venitul incasat (in moned nafionald sau jn val 34 Boo kat 3000 Qe =o SS ET Sursa venitului ita loeul de munedt de baz Venitul objinut din depuneri Ia financiare, inclusiv la cele de peste hotare Venitul objinut din activitatea de reprezentant al statului in societaile oe Venitul objinut di de{inerea valorilor mobiliare 51 a cotei-partt iiilor comerciale strainarea bunurilor |in capitalul social al Venitul objinut din mobile sau imobile ae 70. | Venitul obinut din dares focafiune/arendd a bunurilor mobile sau imobile : i Ti, | Venitul objinut din alte surse legale | (pensii, burs, indemnizafi, premii ete.) 2, Posed cu titlu de proprictate personala si/sau comund (cu soful/sot (ia) urmatoarele bunuti Numiirul** Tipal, modelul* ‘Nomirul** oi = as a (Categorille indicate sint: camioane, remorci, vehicule motorizate, masi si alte mijloace de transport care sint supuse inmatriculdri potrivit legit ** Se indie numdrul de buuri de acelasi tip. 4. Defin eu ttlu de proprietate personala si/sau comund urmatoarele conturi bancare, fonduri de investiii. forme echivalente de economisire 51 investire: Tipal™ ‘Suma, Titularal valuta Pe = Caxegovle indicate nt (1) cont carent sau ehivalente(inclusiv card, mentioning tipulocesaia); (2) depart bones Jew caiivolente: (3) fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensit sou alte sisteme cm ‘acumulare 5. Defin cu titlu de proprietate personala si/sau comund urmatoarele plasamente, obligatiunt, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investifi directe in moned4 national sau in valut straind: Emitent titlu/societatea in care persoana, Tipal* Numirul de titluri/cota de este actionar, fondator sau participare asociat/beneficiar de imprumut = Coregorile indicate sint- (1) hit de valoare dejinute (iiluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiunt sau pati sociale in societiyi comerciale: (3) cecuri: (4) cambii: (5) certificate de imprumut; (6) alte forme de investi directe. 6. Accept verificarea datelor sus-menfionate de catre orga ~OG™ wes 2015