Sunteți pe pagina 1din 2
: DECLARATIE : Subsemnatul(a), Grosu Gheorghe, definind fuunctia de manager la $.V.P laloveni, ¢ funefia de consilier in orasul laloveni 4s aleperile locale generale din 14 junie 2015, in conformitate eu art.44 alin(I) lite) din Codul electoral, declar pe propria rispundere ci x 1, Tnperioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014 am realizat urmatoarele venituri: Venitul incasat ‘Sursa venitului ns moneda national sau in valuta straing) _| 85908 lei 1, | Venitul objinut la locul de munca de baz [2] Wenitol objinut Ja Tocul de mmunek Prin cumul 3. | Venitul objinut din activitatea didactica 4, | Venitul objinut din activitatea stiinifics si de creatie 5.__| Venitul objinut din donafii si mosteniri 6. | Vonitul objinut din depuneri la institufiile Jinanciare, inclusiv la cele de peste hotare 7. | Venitul objinut din activitatea de Meprezentant al statului in societatile comercale 8 jinerea valorilor mobiliare si a cotei-parti i\, capitalul social al societatilor comerciale oe itul objinut din instrainarea bunurilor if + sobile sau imobile 10. | venitul ~~“ objinut din area in | cujiune/arendi a bunurilor mobile sau ubile TI]. cnitul obfinut din alte surse legate = cnsii, burse, indemnizafii, premii ete.) 2. Posed cu titlu de proprietate personal si/sau comund (cu soqul/sofia) urmatoarele bunuri nobiles 3 Cat via* | Suprafata Numirul™* Locul amplasiirii*** Totp col 3501101445 Taloveni Lot p sisal 5501 108.666 Taloveni Lot. ol $501108.683 Taloveni, Lot ol 3501108.684 Taloveni Cas) cult 5501213397 Taloveni [Eeasa iccuit 3501213.515 Taloveni See rae oer 5 de lou | comercial de a ra deat ree 10 i) eso # ‘ ¢ 5. Posed eu titlu de proprietate personala si/sau comuna (eu > oe ‘Tipul, modelul* Numirul™* pe