Sunteți pe pagina 1din 6

S-a cerut autentificarea prezentului act:

ANTECONTRACT DE VNZARE-CUMPRARE

ntre:
- GEORGESCU ROBERTINO, cetean romn, CNP 1721029421522, posesor al CI
seria RX nr. 286000 elib. de Secia 7 Poliie la data de 25.03.2005, cu domiciliul n Bucureti,
str. Arh. Ion Berindei nr. 9, bl. 20, sc. 3, ap. 91, sector 2, persoana fizica platitoare de TVA,
conform certificatului de inregistrare in scopuri de TVA seria B nr. 0112353 emis de
ANAF la 01.03.2010, CIF RO26571337 si sotia GEORGESCU TATIANA, cetean romn,
domiciliat n Bucureti, str. Barajul Arge nr. 41, et. 1, ap. 5, sector 1, avand CNP
2801116420055, posesoare a CI seria RT nr. 769777 emisa la data de 20.05.2011 de
SPCEP Sector 1, ambii prin mandatar Drgulin Daniel-Ionel, cetean romn, CNP
1730328443024, domiciliat in Bucureti, os. Olteniei nr. 111, bl. 25, sc. A, et. 2, ap. 7,
sector 4, posesor al CI seria RX nr. 515637 elib. de SPCEP Sector 4 la 16.06.2014, in baza
procurii aut. sub nr. 10901/28.11.2014 de NP Iuliana Simionescu, Bucureti, sector 4, si
* DRGULIN DANIEL-IONEL, cetean romn, CNP 1730328443024, domiciliat in
Bucureti, os. Olteniei nr. 111, bl. 25, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 4, posesor al CI seria RX nr.
515637 elib. de SPCEP Sector 4 la 16.06.2014, persoana fizica platitoare de TVA,
conform certificatului de inregistrare in scopuri de TVA seria B nr. 0999439 emis de
ANAF la 08.09.2014, CIF RO26565963, in nume propriu si ca mandatar al soiei
DRGULIN DIANA-ELENA, cetean romn, domiciliata in Bucureti, os. Olteniei nr. 111,
bl. 25, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 4, avand CNP 2740704440013, posesoare a CI seria RX nr.
515636 emisa la data de 16.06.2014 de SPCEP Sector 4, in baza procurii aut. sub nr.
10901/28.11.2014 de NP Iuliana Simionescu, Bucureti, sector 4,
n calitate de promiteni-vnztori, i
*.........................,
cetatean
romn,
domiciliat
n
Bucuresti,
sector
............................nr............., identificat cu CI seria .... nr. .............. eliberat de ...............la
data de ............, CNP .................., n calitate de promitent cumprtor,
a intervenit prezentul act, n urmtoarele condiii:
Art. 1 Obiectul antecontractului
Prin prezentul antecontract, promitenii vnztori, personal si prin mandatar, se oblig
s vnd promitentului cumprtor:
- dreptul de proprietate asupra apartamentului nr., cu o suprafata totala
utila inclusiv balcon, de aproximativ ... mp, avand 2 camere si dependinte (tip 9), situat
la etajul 2 al Tronsonului A, orientare ., din Bucuresti, sector 4, str. Ciocanesti nr.
20, 36, sector 4, mpreun cu o cot indiviz corespunzatoare din prile comune ale
imobilului i suprafata indiviz corespunzatoare din terenul aferent imobilului, n proprietate,
Suprafata exacta si cotele indivize vor rezulta in urma masuratorilor cadastrale.
Constructia in care se va afla apartamentul de mai sus se afla in curs de edificare in
baza autorizatiei de construire nr. 621/27.11.2014 elib. de Primarul sectorului 4, Bucuresti, pe
terenul intravilan situat in Bucuresti, sector 4, str. Ciocneti nr. 20, 36, categoria de folosinta
curti constructii, n suprafa de 8816 mp conform actelor de proprietate (8822 mp conform
documentaiei cadastrale), cu numr cadastral 220382, CF 220382 Bucuresti, sector 4,
rezultat conform actului de alipire aut. sub nr. 1090/12.02.2014 de NP Iuliana Simionescu,
Bucuresti, sector 4, din alipirea imobilului situat in Bucuresti, str. Ciocneti nr. 20, sector 4,
nscris n CF nr. 205501 (nr. CF vechi 38961) a loc. Bucureti, sector 4, compus din teren
intravilan, categoria de folosinta curti constructii, n suprafa de 150 mp conform actelor de
proprietate (149 mp conform documentaiei cadastrale), cu numr cadastral 205501 (nr. cad.
vechi 7272) si constructiile existente pe acest teren, cu nr. cadastral 205501-C1, 205501-C2,
205501-C3 si 205501-C4, ce au fost desfiintate conform autorizatiei de desfiintare nr.

146/14.04.2014 emisa de Primarul sectorului 4, Bucuresti, si a terenului intravilan n


suprafa de 8666 mp conform actelor de proprietate (8673 mp conform documentaiei
cadastrale), liber de constructii, categoria de folosinta curti constructii, situat n Bucureti, str.
Ciocneti nr. 36, sector 4, cu numr cadastral 209516 (nr. cad. vechi 9559), nscris n CF nr.
209516 (nr. CF vechi 59873) a loc. Bucureti, sector 4, pe care noi, promitentii vanzatori leam dobndit ca bun comun, in timpul casatoriei, fiind casatoriti sub regimul matrimonial al
comunitatii legale, fara conventie matrimoniala, in cote indivize si egale, astfel:
- imobilul din str. Ciocanesti nr. 20 prin cumparare de la sotii Constantinescu Valentin
si Constantinescu Maria, conform contractului de vanzare-cumparare aut. sub nr.
8233/25.09.2013 de NP Iuliana Simionescu, Bucuresti, sector 4, iar acestia dobandisera ca
bun comun, in timpul casatoriei, prin cumparare, in baza contractului de vanzare-cumparare
aut. sub nr. 735/19.07.2004 de BNP David Catalina, Bucuresti, sector 3, intabulat cu
incheierea nr. 16062/20.07.2004 in CF nr. 38961N de Jud. sector 4 - BCF, de la Rusu Maria,
care si-a rezervat dreptul de uzufruct viager, ce a fost radiat ulterior conform incheierii nr.
11735/19.04.2013 a OCPI Bucuresti, sector 4, Aceasta dobandise la randul sau astfel:
terenul, vaduva fiind, in baza Lg. 18/1991 conform titlului de proprietate nr. 18909/4 din
17.06.2002 emis de Prefectura mun. Bucuresti in baza Ordinului prefectului nr.
464/13.06.2002, iar constructia dupa cum urmeaza: cota de 1/2 prin cumparare in timpul
casatoriei cu defunctul sot Rusu Zaharia, in baza contractului de vanzare-cumparare aut. sub
nr. 5927/1975 de fostul Not. de stat sector 5, trs. sub nr. 11206/1975 de acelasi notariat, de
la Petre Tudor, Petre Florian, Danita Georgeta, Petre Elena, Mataianu Emilia, Tache Aurelia
si Badea Paraschiva, iar cota de 1/2 prin mostenire de la defunctul sot, conform certificatului
de mostenitor nr. 96/2001 - dos. 80/2001 elib. de Ion Negrea - Bucuresti. Autorii lor au
dobandit imobilul astfel: Petre Tudor a dobandit cota indiviza de 5/8 - din care 4/8 prin
cumparare in baza actului de vanzare-cumparare aut. la nr. 21265/1937 si trs. la nr.
11928/1937 de Tribunalul Ilfov - Sectia Notariat si 1/8 cu titlu de mostenire de la sotia sa
Petre Maria, in baza certificatului de mostenitor nr. 230/1960 elib. de Not. de stat N.
Balcescu, iar Petre Florian, Danita Georgeta, Petre Elena, Mataianu Emilia, Tache Aurelia si
Badea Paraschiva au dobandit restul de 3/8 prin mostenire de la mama lor Petre Maria in
baza aceluiasi certificat de mostenitor mentionat mai sus.
- terenul din str. Ciocanesti nr. 36 prin cumparare de la Petrior Tudor, conform
contractului de vanzare-cumparare aut. sub nr. 8232/25.09.2013 de NP Iuliana Simionescu,
Bucuresti, sector 4, iar acesta dobandise ca bun propriu, vduv fiind, prin reconstituirea
dreptului de proprietate, n baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 1/2000 i ale
Legii nr. 247/2005, cu modificrile ulterioare, si il detinea in baza titlului de proprietate nr.
100393/12.09.2006 emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor Mun. Bucureti si procesului verbal de punere n posesie din 30.01.2006
eliberat de Consiliul Local al sectorului 4 Bucureti. Numarul postal al imobilului a fost atribuit
astfel cum reiese din certificatul de adres potal nr. 647968/12958/1/08.10.2007 emis de
Primaria Mun. Bucureti.
Accesul la imobil se face din str. Ciocneti.
Promitentul cumprtor se oblig s cumpere de la promitenii vnztori, bunurile
imobile menionate mai sus.
Art. 2 Preul contractului
Pretul vnzrii convenit de comun acord este ................................ Euro (TVA 5%
inclus) echivalentul sumei de .......... calculat la cursul de 4,5 lei/1 Euro stabilit de parti, in
vederea acordarii creditului. Promitenii vnztori, personal si prin mandatar, declar c au
primit de la promitentul cumprtor, din surse proprii, azi, data autentificarii, un avans n
sum de 2.875 Euro, echivalentul sumei de 12.937,50 lei, calculat la cursul de 4,5 lei / 1
Euro, prezentul antecontract de vnzare-cumprare constituind chitan descrctoare de
primire a avansului.
Restul de pre in suma de .., echivalentul sumei de ., calculat la
cursul de 4,5 lei/1 Euro stabilit de parti, se achita parte din surse proprii, la data autentificarii
contractului de vanzare-cumparare si parte din creditul bancar obtinut de promitentul
cumprtor de la o Banca din Romnia, prin virament bancar n conturile vanzatorilor, ce vor

fi comunicate la momentul perfectarii contractului de vanzare-cumparare, in cote egale,


corespunzator cotelor din dreptul indiviz de proprietate ale fiecruia.
Art. 3 Termenul contractului
Promitentul cumprtor i promitenii vnztori, personal si prin mandatar, se oblig
s ncheie contractul de vnzare-cumprare n form autentic cel mai trziu la data de
01.09.2015, cu posibilitatea de prelungire, n cazul n care contractul de vnzare-cumprare
nu se va putea ncheia n termenul stabilit din motive neimputabile prilor.
Art. 4 Drepturile i obligaiile prilor
Drepturile i obligaiile promitenilor vnztori, asumate personal si prin mandatar:
- sa obtina in termen de cel mult 60 zile lucratoare de azi, data semnarii prezentului
antecontract, rectificarea autorizatiei de construire mentionate anterior de la regim de
inaltime S+P+1E la regim de inaltime S+P+3E,
- sa obtina toate documentele necesare vanzarii (acte privind constructia autorizatii,
procese verbale de receptie, dosare cadastrale, dezmembrare constructie, intabulare act de
dezmembrare, certificate de atestare fiscala, extrase de CF pentru autentificare, etc.),
- s vnd n deplin proprietate imobilul descris mai sus, la termenul i in conditiile
prevzute in prezentul act,
- s predea apartamentul complet finisat, la cheie (la interior va dispune de perei la
stadiul de lavabil, toate instalaiile electrice, sanitare i termice executate, inclusiv centrala
termica, ap, usi interioare, usa intrare, timplarie PVC cu geam termopan, parchet, gresie si
faianta in baie si bucatarie, gresie in hol si balcon, obiecte sanitare la bai) i racordat la
utiliti (canal, ap, gaze, energie electric). Ulterior semnrii contractului de vnzarecumprare, promitentul cumprtor se oblig s ncheie contracte individuale cu fiecare
furnizor de utiliti n parte,
- contractul de vanzare-cumparare se va semna dupa efectuarea receptiei
finale a apartamentului.
Dupa efectuarea recepiei la terminarea lucrarilor promitentii vanzatori vor anunta
promitentul cumprtor in ceea ce priveste data i ora la care urmeaza sa se efectueze
recepia intre pri.
Promitenii vnztori, personal si prin mandatar, declar c sunt proprietarii de drept
ai imobilului susmenionat, c acesta nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in
proprietatea publica, nu este sechestrat pentru vreo datorie fata de stat, nu face obiectul nici
unei masuri de expropriere, nu face obiectul nici unui litigiu asupra dreptului de proprietate,
nu a fost adus ca aport in natur la capitalul social al nici unei societi comerciale i este
liber de orice sarcini aflndu-se in mod legal, liber si continuu in proprietatea i posesia lor,
de la data dobndirii i pn n prezent, nefiind instrinat sau promis spre instrinare sub nici
o forma vreunei persoane, nu constituie obiectul nici unei actiuni posesorii sau vreunei cereri
formulate in temeiul Lg. 10/2001, nu este in nici unul din cazurile prevazute de lege privind
interdicia de a construi in zon i interdicia de instrinare a acestuia.
Eu, DRGULIN DANIEL-IONEL, declar cunoscnd prev. art. 326 Noul Cod penal cu
privire la falsul n declaraii, c procura in baza creia actionez, nu a fost revocata si nu a
intervenit nici o cauza de incetare a acesteia.
Promitenii vnztori, personal si prin mandatar, se oblig s achite impozitul aferent
transferului dreptului de proprietate la data ncheierii contractului de vnzare-cumprare.
De asemenea, promitenii vnztori declar c sunt nregistrai n scopuri de TVA,
dup cum urmeaz: GEORGESCU ROBERTINO - CIF RO26571337 atribuit la 25.02.2010,
conform certificatului seria B nr. 0112353 emis de ANAF la 01.03.2010 i DRGULIN
DANIEL-IONEL - CIF RO26565963 atribuit la 24.02.2010, conform certificatului seria B nr.
0999436 emis de ANAF la 08.09.2014.
Drepturile i obligaiile promitentului cumprtor:
-s cumpere imobilul de mai sus, n termenul prevzut n prezentul act,

-s achite onorariul notarial + TVA i taxele ANCPI aferente contractului de vnzarecumprare, precum i comisoanele bancare de transfer i retragere a restului de pre,
comisioane percepute de Banc promitenilor vnztori, in cazul achitarii restului de pret prin
virament bancar.
Promitentul cumprtor se obliga sa aleaga finisajele apartamentului.
Promitentul cumprtor are obligaia ca dup semnarea contractului de vnzarecumprare:
* n termen de maxim 10 de zile s transfere contractele cu furnizorii de energie
electrica, gaze si canalizare pe numele sau,
* n termen de maxim 30 de zile s incheie contract de punere in functiune si service
al centralei termice cu o societate agreata ISCIR conform normelor in vigoare (proiectul si
avizul de instalare al centralei termice fiind in sarcina promitentilor vnztori).
Dup semnarea contractului de vnzare-cumprare, administrarea spatiilor si
dotarilor tehnice comune va fi in sarcina cumprtorilor (noilor proprietari). Prin urmare
acestia au obligatia ca in cel mai scurt timp s se constituie in Asociatie de proprietari
conform Lg. 230/2007, in vederea incheierii contractelor de salubrizare, ap-canal cat si a
gestionarii serviciilor si costurilor comune.
Eu, promitentul cumprtor, declar c am vizitat amplasamentul imobilului, am
examinat terenul i imprejurimile, precum si accesul la Teren/Imobil, am examinat planurile,
schiele construciei, inclusiv planul amplasamentului i toate celelalte detalii semnificative
pentru mine i le-am gasit corespunzatoare cerinelor mele din toate punctele de vedere, fr
nici o excepie.
Eui promitentul cumprtor, declar, cunoscnd prevederile art. 326 Noul Cod penal
privitor la fals n declaraii, c sunt necasatorit.
De asemenea declar pe proprie raspundere c nu am mai achiziionat, pn n
prezent un imobil cu cot redus de TVA de 5%, in conformitate cu art. 140 din Ordonanta de
Urgenta nr. 200/2008 din 04.12.2008 pentru modificarea si completarea Lg. 571/2003 privind
Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 815/04.12.2008.
Promitentul cumprtor opteaza sa incheie contract pentru internet si
televiziune prin cablu, pe o perioada de minim 4 ani, cu societatea METROPOLITAN
INTERLINK SRL, precum si contract pentru furnizarea serviciilor de paza (62 lei, TVA
inclus/luna), cu societatea FALCON GROUP 4 SAFETY SRL, lund la cunostinta
conditiile, conform Anexelor.
Eu, promitentul cumparator am luat cunostinta ca autorizatia de construire este
emisa pentru regim de inaltime S+P+1E, ea urmand a fi rectificata pt. regim de inaltime
S+P+3E, in termen de cel mult 60 zile lucratoare de azi, data semnarii prezentului
antecontract, de catre promitentii vanzatori.
Art. 5 Rspunderea contractuala
a) In situatia in care promitentii vnztori nu-i executa, din vina lor, obligaia de vnzare,
asumata in conditiile prezentei promisiuni, se obliga sa restituie promitentului cumprtor suma
primita cu titlu de avans, in aceeai moneda, in termen de cel mult 30 de zile.
b) In situatia in care promitentul cumprtor nu va incheia, din vina sa, contractul de
vnzare-cumprare, respectiv nu mai doreste s cumpere n condiiile stipulate, nu va mai
putea solicita restituirea sumei pltite cu titlu de avans, potrivit prezentului antecontract.
c) Aceleai obligatii revin dupa caz si motenitorilor promitentilor vnztori/
promitentului cumprtor, potrivit art. 1155 Cod civil.
d) In situatia in care prile nu vor incheia contractul de vnzare-cumprare la
termenul stipulat, din motive neimputabile lor, nu se aplica prevederile mentionate anterior la
pct. a) i b).
e) Dac promitentul cumprtor va opta pentru realizarea n natur a obligaiei
convenionale, conf. art. 1516, 1528 Cd. civil, se va putea adresa instanei judectoreti,
pentru a cere pronunarea unei hotrri care s in loc de act de vnzare-cumprare, dup
achitarea restului de pre ctre promitentii vnztori potrivit dispozitiilor legale.
f) In situatia in care promitentii vnztori nu-i indeplinesc obligatia privind rectificarea
autorizatiei de construire pt. regim de inaltime S+P+3E in termenul stabilit anterior, promitentii

vanzatori se obliga sa restituie promitentului cumprtor suma primita cu titlu de avans de la


acesta, in aceeai moneda, partile revenind la situatia anterioara.
Art. 6 Solutionarea litigiilor
Orice diferent aparut in legatura cu interpretarea si/sau executarea prezentei
promisiuni se va solutiona, in masura posibilului, pe cale amiabila.
In cazul in care in termen de 30 de zile de la ivirea diferendului nu se va putea ajunge
la o solutie amiabila, atunci partea interesata se va putea adresa instantei de judecata.
Art. 7 Dispozitii finale
Onorariul notarial pentru autentificarea prezentului contract este suportat de ctre
promitentul cumprtor.
Orice modificare/completare a prezentului antecontract se va face prin acte aditionale
semnate de ambele parti sau de imputernicitii acestora prin procura speciala.
Noi, partile, am hotarat de comun acord s pstrm confidentialitatea cu privire la
condiiile i coninutul prezentului contract (pret, penalitati, termene, etc.), nerespectarea
acestei clauze si penalitatile acordate partii vatamate urmand a fi stabilite de instana de
judecata competenta.
In scopul stabilirii taxelor notariale, s-a avut in vedere suma de 2.875 Euro,
echivalentul sumei de 12.937,50 lei, calculat la cursul de 4,5 lei / 1 Euro, stabilit de parti.
La prezentul antecontract se anexeaza lista cu finisaje, anexele pt. internet si
televiziune si firma de paza.
Redactat i autentificat la sediul Monica Surubariu si Iuliana Simionescu - Societate
Profesionala Notariala din Bucureti, sector 4, intr-un singur exemplar original.
PROMITENI-VNZTORI,
s.s. DRGULIN DANIEL-IONEL,
personal si ca mandatar pentru
DRGULIN DIANA-ELENA
GEORGESCU ROBERTINO
si GEORGESCU TATIANA

PROMITENT CUMPRTOR,
s.s. AVORNICESEI MARIUS MARIAN

ROMNIA
UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI
MONICA URUBARIU si IULIANA SIMIONESCU
Societate Profesionala Notariala
BUCURETI, Bd. Dimitrie Cantemir nr.23, bl.3, ap.32, 33 si 34, parter, sector 4
Tel./Fax: 021.330.15.86; 021.331.17.01
Op. date nr. 16388 - Licenta functionare 335/1745/04.11.2014

NCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.


05.12.2014
Eu, Iuliana Simionescu, notar public, m-am deplasat la cererea partilor, la adresa din
Bucuresti, sector 1, str. Aviatiei nr. 72, unde am gasit pe:
* Drgulin Daniel-Ionel, domiciliat n Bucureti, os. Olteniei nr. 32, bl. 5B, sc. 1, et.
5, ap. 22, sector 4, posesor al CI seria RR nr. 468163 elib. de SPCEP S4 biroul nr. 3 la
05.07.2007, CNP 1730328443024, in nume propriu i ca mandatar al vanzatorilor
Georgescu Robertino, Georgescu Tatiana si Drgulin Diana-Elena,
* Avornicesei Marius Marian, domiciliat n Bucuresti, sector 5, Cal. 13 Septembrie
nr. 239, bl. V5, sc. 3, et. 3, ap. 91, identificat cu CI seria RR nr. 859796 eliberat de SPCEP
Sector 5 la data de 06.12.2011, CNP 1861224430053, in nume propriu,
care dup citirea actului, au declarat ca i-au inteles continutul, ca cele cuprinse in act
reprezinta vointa lor, au consimit la autentificarea prezentului nscris i au semnat unicul
exemplar si anexele acestuia.
n temeiul art. 12 lit.b din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare,
SE DECLAR AUTENTIC PREZENTUL NSCRIS.
S-a perceput onorariul de 150 lei plus TVA n sum de 36 lei cu BF nr.
NOTAR PUBLIC,
s.s. Iuliana Simionescu
Prezentul duplicat s-a intocmit in 5 exemplare de Iuliana Simionescu, notar public,
astazi, data autentificarii actului, are aceeasi forta probanta ca originalul si constituie titlu
executoriu in conditiile legii.

NOTAR PUBLIC,