Sunteți pe pagina 1din 26

UNITATEA SANITARA

SPITALUL CL. OBST.GINEC. ELENA DOAMNA IASI

APROBAT :
MANAGER,

Sectie Clinica OBSTETRICA

DR. CRISTINA ELENA DOBRE


din..
DIRECTOR MEDICAL,
Prof.Dr.Florentin Dumitrache

Nume si prenume
Data

Ziua

Medic sef de garda (Linia I de


garda)

Medic de garda (Linia II de


garda)

###

###

DUMITRACHE

###

IANCU

SINDILAR

###

AURSULESEI

SARGU

###

CRAUCIUC

###

DUMITRACHE

###

IANCU

NOUR

###

POPOVICI

FLAISER

Medic de garda (Linia III de


garda)

Medic de garda la domiciliu

Telefon Linie Garda


0771-762806

CRAUCIUC

0232-210390 int.232

###

CRAUCIUC

10

###

SUNDILAR

11

###

ROTARU

GAFITANU

12

###

NICULESCU

SINDILAR

13

###

CRAUCIUC

14

###

DUMITRACHE

15

###

IANCU

SINDILAR

16

###

AKAD

ANCUTA

17

###

ROTARU

18

###

DUMITRACHE

19

###

PAVALEANU

SINDILAR

20

###

SOCOLOV

AURSULESEI

21

###

IANCU

22

###

ROTARU

23

###

NOUR

24

###

MOCANASU

25

###

NEUMANN

26

###

PAVALEANU

27

###

28

###

OLARU

HALICIU

OLARU

HALICIU

SARGU

OLARU

POPA

PRICOPE

VASILCOVICI

ROTARU

GAFITANU

29

###

SARGU

30
31

###
###

M
J

NEUMANN
IANCU

SINDILAR

MEDIC SEF DE SECTIE,


SEF LUCRARI DR. EDUARD GABRIEL CRAUCIUC

DMOUR

UNITATEA SANITARA

SPITALUL CL. OBST. GINEC. ELENA DOAMNA IASI

Sectie Clinica GINECOLOGIE


din..

Nume si pr

Medic sef de garda (Linia I de


garda)

Data

Ziua

###

###

DUMITRACHE

###

IANCU

###

AURSULESEI

###

CRAUCIUC

###

DUMITRACHE

###

IANCU

###

POPOVICI

###

CRAUCIUC

10

###

SUNDILAR

11

###

ROTARU

12

###

NICULESCU

13

###

CRAUCIUC

14

###

DUMITRACHE

15

###

IANCU

16

###

AKAD

17

###

ROTARU

18

###

DUMITRACHE

19

###

PAVALEANU

20

###

SOCOLOV

21

###

IANCU

CRAUCIUC

22

###

ROTARU

23

###

NOUR

24

###

MOCANASU

25

###

NEUMANN

26

###

PAVALEANU

27

###

POPA

28

###

ROTARU

29

###

SARGU

30
31

###
###

M
J

NEUMANN
IANCU

MEDIC SEF DE SECTIE,


PROF.DR.STEFAN BUTUREANU

NEC. ELENA DOAMNA IASI

APROBAT :
MANAGER,
DR.CRISTINA ELENA DOBRE
DIRECTOR MEDICAL,
Prof.Dr.Florentin Dumitrache

Nume si prenume

Medic de garda (Linia II de


garda)

SINDILAR

Medic de garda (Linia III de


garda)

OLARU

SARGU

NOUR

HALICIU

FLAISER

GAFITANU

OLARU

SINDILAR

SINDILAR
ANCUTA

SINDILAR
AURSULESEI

HALICIU

SARGU

OLARU

PRICOPE

VASILCOVICI

GAFITANU

SINDILAR

DMOUR

Medic de garda la domiciliu

Telefon Linie Garda


0771-762806
0232-210390 int.232

UNITATEA SANITARA

SPITALUL CL. OBST. GINEC. ELENA DOAMNA IASI

Compartiment Clinic A.T.I.


din..

Nume si pr

Medic sef de garda (Linia I de


garda)

Data

Ziua

###

###

CAZACENCO

###

MATEI

###

CAZACENCO

###

MATEI

###

CAZACENCO

###

MATEI

###

CRUPA

###

MATEI

10

###

CRUPA

11

###

MATEI

12

###

CRUPA

13

###

MATEI

14

###

CAZACENCO

15

###

CRUPA

16

###

MATEI

17

###

CAZACENCO

18

###

MATEI

19

###

CAZACENCO

20

###

MATEI

21

###

CAZACENCO

MATEI

22

###

MATEI

23

###

CAZACENCO

24

###

CRUPA

25

###

CAZACENCO

26

###

CRUPA

27

###

CAZACENCO

28

###

MATEI

29

###

CRUPA

30
31

###
###

M
J

MATEI
CAZACENCO

MEDIC SEF DE SECTIE,


DR.ANDREI CAZACENCO

NEC. ELENA DOAMNA IASI

APROBAT :
MANAGER,
DR.CRISTINA ELENA DOBRE
DIRECTOR MEDICAL,
Prof.Dr.Florentin Dumitrache

Nume si prenume

Medic de garda (Linia II de


garda)

Medic de garda (Linia III de


garda)

Medic de garda la domiciliu

Telefon Linie Garda


0771-762806
0232/210390 int.224

UNITATEA SANITARA

SPITALUL CL. OBST. GINEC. ELENA DOAMNA IASI

Sectie Clinica NOU-NASCUTI


din..

Nume s

Medic sef de garda (Linia I de


garda)

Data

Ziua

###

###

BARBUTA

###

BRADEANU

###

SBERA

###

BARBUTA

###

SBERA

###

BRADEANU

###

BUCUR

###

BRADEANU

10

###

BARBUTA

11

###

BRADEANU

12

###

SBERA

13

###

BRADEANU

14

###

BIVOLEANU

15

###

IFTIME

16

###

BRADEANU

17

###

SBERA

18

###

BUCUR

19

###

BRADEANU

20

###

BARBUTA

21

###

BUCUR

22

###

BRADEANU

23

###

BARBUTA

----------------

24

###

SBERA

25

###

BRADEANU

26

###

SBERA

27

###

BARBUTA

28

###

SBERA

29

###

BRADEANU

30
31

###
###

M
J

BARBUTA
BRADEANU

MEDIC SEF DE SECTIE,


DR. BRADEANU DOINA MEDA

NEC. ELENA DOAMNA IASI

APROBAT :
MANAGER,
DR.CRISTINA ELENA DOBRE
DIRECTOR MEDICAL,
Prof.Dr.Florentin Dumitrache

Nume si prenume

Medic de garda (Linia II de


garda)

Medic de garda (Linia III de


garda)

Medic de garda la domiciliu

Telefon Linie Garda


0771-762806
0232-210390 int. 209 si 228

UNITATEA SANITARA

SPITALUL CL. OBST. GINEC. ELENA DOAMNA IASI

Medici REZIDENTI Obst-Ginec.


din..

Nume si pr

Medic sef de garda (Linia I de


garda)

Data

Ziua

###

###

HALICIU

###

POPARLAN

###

###

DMOUR

###

VASILCOVICI

###

GLIJIN

###

###

BURNICHE

10

###

GLIJIN

11

###

BURNICHE

12

###

13

###

ALEXA

14

###

HALICIU

15

###

DMOUR

16

###

17

###

BURNICHE

18

###

POPARLAN

19

###

BURNICHE

20

###

21

###

DMOUR

HALICIU

22

###

ALEXA

23

###

VASILCOVICI

24

###

ALEXA

25

###

VASILCOVICI

26

###

POPARLAN

27

###

GLIJIN

28

###

29

###

BURNICHE

30
31

###
###

M
J

GLIJIN

MEDIC SEF DE SECTIE,


DR. ...

NEC. ELENA DOAMNA IASI

APROBAT :
MANAGER,
DR.CRISTINA ELENA DOBRE
DIRECTOR MEDICAL,
Prof.Dr.Florentin Dumitrache

Nume si prenume

Medic de garda (Linia II de


garda)

ALEXA

POPARLAN

VASILCOVICI

ALEXA

Medic de garda (Linia III de


garda)

GLIJIN/POPARLAN

Medic de garda la domiciliu

Telefon Linie Garda


0771-762806
0232-210390 int.234