Sunteți pe pagina 1din 136

I

l

I t lrrrutslp Hrnrn

tharuna,

t'(^ttt/tllltO

/

Capitofuf 1

Londra, LBBB

Doamni de viqi nobili se oferi si serveasci drept

insolitoare unei doamne americane rafinate, aflate in ciutare de indrumare in societate' Scrisori de

recomandare disponibile la cerere. A se trimite orice

solicitare citre Lady Louisa Wentworth, prin inter-

mediul acestei Publicagii.

Revista saptamdnald a doamnelor

- Ce naiba e asta? Lady Louisa Wentworth i9i didu pulin capul pe spate, de tea-

mi ca nu cumva si-gi zgarie nasul cu ziarul pe care fratele ei i-I

flutura furios prin fala ochilor. Tocmai iqi savura micul dejun

obignuit alcituit din terci de ov;iz cu unt, lapte 9i zahdt din plin, cAnd acesta diduse btznaca un inger rizbunitor in micul salon

folosit pentru servirea micului dejun. Dupi ce igi tamponi delicat

colgurile gurii cu gervetul de olanda, igi aduni toate forlele pen-

tru a se confrunta senini. cu spiritul lui beligerant'

-Pare si fie o revisti, spuse ea.

-Nu astal lipi

el scos din si-rite, fluturind ziartl in sus 9i in

tranti pe masi. Astal continui el, indicand cu un

jos inainte de a-l

deget bont o sectiune anume.

-Anunful meu, spuse ea privind formularea bine-cunoscuti 9i

trigind aer in piept pentru a se calma.

Lorraine l{eat

-Anunlul tiu, repeti el cu un calm

preficut

care o ficu si sim-

apoi de-a dreptul,

ti fiori pe gina spinirii. Anun{ur tiur izbucni er

-

plin de mAnie. Ai dat anunt pentru un post de insogitoare? -Da, gi am programat un interviu ceva mai tirziu in cursul

acestei dimineti, aga ci ag

aprecia daci ai inceta si mai !ipi, ca si

imi pot face digestia in linigte.

-Nu vei ocupa acest post de insofitoare. Ti_o interzic cu

desivArgire.

Louisa simti cum i se stringe stomacur. Luase aceasti decizie

dupi ce se luptase mult cu ea

insigi, examinAnd cu grijdce op-

avantajele gi dezavantajele gi

decurgeau din schim-

liuni avea la dispozitie, cintirind

acceptAnd consecintele ingrozitoare care

barea direcfiei in care avea si o ia viata ei. De aceea, nu avea de

gand si permiti nici lui, nici altcuiva,

si o impiedice sau sd ii in-

terzici sd igi duci planul ia bun sfArgit. -Am douizeci gi gase de ani, Alex, sunt destul de mare incat si

fac ce doresc.

fiica unui lord

Postul de insoqitoare este unur respectabir pentru

- Doamnele necisitorite sub treizeci de ani au nevoie

de o insofitoare. Pentru numele lui Dumnezeu, cum

poti tu

sri 75i insotitoarea cuiva, atata vreme cat tu insafi ai nivoie de insotitoare?

Louisa se ridici brusc in picioare, dAnd

scaunul la o parte gi

Jintuicu pri_

ei gi se intre-

aruncAnd gervetul de olande in castronul cu terci.

virea ochii de un albastru amenintitor ai fratelui

bi daci gi ochii ei cipitau o .rrrrrqa de albastru-inchis cand era

provocati, a$a cum i se intAmpla lui.

- o doamni are nevoie ca reputatia ei si rimani

nepitati ata-

ta weme cat existi o gansi cat de ar naibii de mica de a fi ceruti in

cisitorie de un domn.

Nimeni nu are sa imi ceari vreodati mana,

gi gtii al naibii de bine asta.

Cind o auzise rostind prima injurituri, fratele ei rimisese cu

gura ciscatd. La a doua, deja

ii iegiseri

ochii din orbite.

* Nu am nici un fel de zestre. A sosit momentul ca tu sd. vezi lucrurile a$a cum sunt. Nu avem nimic de valoare

- Ne avem pe noi ingine.

() o

Doamna f,e contyan{B

-Atunci,

permite-mi si reform,t'lez, ca si fiu bine infelea-

si. Tu

valorezi ceva, ai un nenorocit de titlu. Eu nu am nimic.

-

Nu am zestre, nu am pimint, 9i nici vreo speranli de a atrage

vreodati vreun barbat care si treaci cu vederea faptul ci n-am

un sfan!

- Existd pe undeva acel barbat de o inteligenfi rari care iqi va

da seama de adevArata ta valoare.

-Dragul

meu frate, cit timp si aqtept? spuse eardzdndamar.

Nu m-a

curtat nimeni niciodati. Ei bine, da, au fost cAfiva care au

flirtat cu mine, insi au ficut-o doar din plictiseali, firi intenlii

serioase. Nu imi trimite nimeni buchete de flori, nu std nimeni

lAngi mine in salon, pentru a face conversafie. Niminui nu ii este groazi si treaci prin furcile caudine cerAndu-fi mAna mea'

Nu mi cauti nimeni in mod serios, 9i realitatea este ci nu se va

intimpla niciodati asta. Cel pufin nu mi vor dori ca sofie, iar eu

nu md voi injosi si ajung amanta vreunui barbat

-Ag ucide orice birbat care s-ar gindi vreodati si te foloseasci

astfel.

$i cu toate acestea, ea gtia ca, fetivreo mustrare de congtiinfi,

avea el insugi o amanti. Birbalii erau nigte creaturi atat de ciuda-

te. $i cu toate acestea era atAt de drigu! ci era gata si ii sari aqa

de repede in apirare.

-Alex,

m-am siturat si nu am bani, sd nu pot fi stipAna pro-

priului

destin, si agtept in zadar si apari weun birbat 9i si deci-

di ci sunt demni de atenlia sau afectiunea lui, atAta vreme cAt nu

am nimic de oferit. Alex igi privi pantofii pulin :uzali- Ea simli cum i se rupe inima,

cici se mindrise dintotdeauna cu linuta lui impecabili. Intr-ade-

vir, situafia lor devenea destul de nefericitl avind in vedere

ci trecuse atit de multe vreme de cAnd nu igi mai luase nigte pan-

tofi noi.

- Merifi mult mai mult, Louisa, spuse el incet. i9i ridici privi-

rea, iar ea igi didu seama cAt suferea ci viata lor nu era deloc cum

gi-ar fi dorit-o oricare dintre ei.

- Dar si fii angajati, si fii priviti precum servitoarea cuiva"'

- O insolitoare nu este considerati servitoare.

- Lorraine 1{s61-

-E o chestiune de semantici. Vei fi la cheremul lor.

-O si am bani de cheltuiale. Singurul mod in care putea evita si izbucneasci in lacrimi in

care moment al fiecirei zile din viala ei era si facd.haz de necaz.

r era mai mulgumiti de decizia ei decAt Alex, dar, sincer, avea ales? Nu mai era deloc in floarea virstei, qi acum ci mogteni- rrele americane descinseseri la Londra ca nigte vulturi infome-

;i gi igi impirfeau cei mai eligibili lorzi, nu avea de gind si se

-rllumeasci cu resturile, degi nu pirea si aibi parte nici mdcar

a$a ceva. Cu toate acestea, trebuia si recunoasci ci aceaste

:imi varianti era cAt de cAt probabila. Poate ci exista weun

:d tomnatic care si o considere ultima lui gansi, insi in nici un z weunul dintre lorzii tineri gi in putere. Desigur, acegtia pro-

au de pe urma americanilor bogagi, luAndule fetele de neveste ita vreme cit ajungeau la vreo inlelegere generoasi din punct vedere financiar. De ce si nu profite gi doamnele britanice?

l ce ar trebui si profite doar bArbaqii de pe urma acestei

bunii a americanilor care voiau si urce pe scara sociali punAnd

ina pe un titlu?

- Louisa -Alex, sunt cAt se poate de hotir6ti si duc asta la bun sfArgit. rog, nu face situalia mai dificili decAt este deja, spuse ea, arun-

ndu-i un zimbetjuciug gi luind din nou loc pe scaun. Nu mi [eptasem sd afli de planul meu. Nu mi-am dat seama ci citegti

,riste de femei. El igi trase la rAndul lui un scaun. Furia i se stinsese aproape mplet. Mereu se inflicira repede, dar nu il flnea mult.

- Doamne sfinte, dar nu citesc aga ceva. Amanta mea mi l-a

itat. $i

Degi

s-a pripidit de rAs, asta ifi pot spune cu certitudine.

erau ingropali in datorii, el tot reu$ea si igi intrelini

ranta gi Ie cerea firi remugciri negustorilor si ii extindi linia

credit astfel incAt si se poati bucura in continuare de viafi.

uisa ura acest obicei, dar se pare ci negustorii se agteptau la ra ca asta din partea nobililor, permilAndu-le si cumpere lu-

trila repezeale gi si pliteasci atunci cAnd doreau, de obicei

Lmai devreme de sfArgitul anului, sau daci nu, anul urmator.

Doamna de comYanis '----

considera ci trebuie si te intinzi cAt ili e plapu-

oprise inima')' ii lisase firi nici un

inci asta, deqi starea in care se aflau

semn ci se afla pe punctul de a da piept cu

Cu toate acestea,

ma. Problema

era ci tatil lor, care murise brusc cu trei ani in urmi

in revisti cele mai recente

(in mod ironic, tocmai igi trecea

datorii, cAnd pur 9i simplu i se

ban, iar AIex nu inqelesese

p""aoni lui putea fi un

situalia 1or nefericiti.

-Amanta

vezi,habar

Cum

ta gtie

si citeasci? il intrebi Louisa infepati' Ca si

n-aveam ci ai ales-o pentru inteligenla ei'

avea aceeagi piele albi ca 9i a ei' Alex nu putea ascunde

cici barbia 9i obrajii lui incepeau

faptul ci se simlea cam ruqinat,

si capete o nuanli stacojie' i9i

drese glasul' sperAnd si ii distragi

atenlia de la rogeala

-Agadar,

-pttu

ce qtii

lui. despre postul pentru care mergi 1a interviu?

vorba despre solii Rose' Au doui fiice"'

-Cei din NewYork?

- ii cunogti?

- N., persorral, desigur,

dar am auzit nigte zvonuri' Din cAte am

bancher, 9i inci unul putred de bogat'

inleles, ir*",

Rose este

Eaconfirmdci.zvonurileerauadevirate,incuviinlAnd.

- O si gtiu mai multe dupi

ce discut cu el 9i sopa lui' Binu-

iesc ci speri si giseasci

fiicele 1or.

nigte sofi cu titluri nobiliare pentru

-Ei, nu mai spune." remarci fratele ei cu un zAmbet machia-

Am auzit ci americanii aqtia sunt cAt se

velic pe chipul luifrumos'

poat; de generogi cAnd

vine vorba despre araniarea unei cisitorii'

el pe un ton conspirativ' aplecAn-

aici pe cineva care va putea sd pund

cu o moqtenitoare

americani?

mai pulini

munci decit si fac pe

C"r" d" ordinul miilor, gopti

drr-ru ,pr" ea. in plus, o sd am

o vorbi buni Pentru mine' -Ai vrea si te cdsitoreqti

-Ar insemna mult

inso!itoarea. - Domnii nu pot fi insofitoare, rAse ea'

- imi pare

cu adevirat riu, Louisa,

ci eqti nevoiti sd munceEti'

qi devenind serios' Simt ci

spuse uI,

lrarrdrr-i mAna intr-a lui

parci te-am dezamigit'

t1

Lorraine l{eat

-

-Nu te invinovitesc pe tine, Alex. Nu din cauza ta avem atAt

le putine, degi trebuie si recunosc ci m5 supir cAnd mi gAndesc

-

a amanta ta, care triiegte in ce ar putea fi casa mamei noastre,

lacd ea ar trdi gi daci tu te-ai insura vreodati.

-Slavi Domnului ci nu mai e in viafi.

Louisa igi eliberi mAna dintr-a lui. Mama lor se stinsese la

lufin timp de la moartea tatilui. Dupi spusele medicului, mu-

'ise in urma unei pneumonii cauzate de vremea umedi, insi

,ouisa crezuse dintotdeauna ci murise de inimi rea. in ciuda ungii liste de neajunsuri cu care se confrunta, mama lor igi iu-

lea sotul.

- imi pare riu, Louisa. Lucrurile ar fi mult mai dificile daci

ra ar fi in viati, gi gtii bine asta. Pasiunea ei de nestivilit de

L cheltui banii a avut o mare contributie la situatia in care ne

,flim acum.

- Este un obicei pe care se pare ci !i l-ai lnsuqit gi tu. Degi se strAmbi auzind-o certAndu-l, nu putea si nege ci era .devirat ce spunea.

- Un birbat trebuie si aibi ceva care si ii distragd atentia, Itfel ar fi coplegit de responsabilitali gi nu ar mai fi de folos

riminui.

Louisa igi dadu ochii peste cap auzind un lucru atAt de ridicol, r timp ce stomcul ei incepu si protestez". irr.epea si igi doreasci d nu fi aruncat gervetul in porlia de terci. ,,Nu am plinuit prea

ine asta."

- $i cui trebuie si ii mulfumesc pentru aceasti atitudine absur- i? Lui Hawkhurst sau lui Falconridge?

-Nu pot inlelege de ce ai o pirere atAt de proasta despre rietenii mei.

-Au o influenfi proasti asupra ta. Nici unul din ei nu s-a

eranjat si se insoare sau si igi asume rispunderea pe care i-o

npune titlul.

- Ei bine, nici eu nu am ficut-o.

-Tocmai ce spuneam.

Doamna f,e comYan[s --=-:-

--

anul ista ne cisitorim toli trei' Ce picat ci

-

Ei bine, poate

cA

a fost binecuvAntati cu trei fiice' Le-ai fi putut

familia Rose-nu

indruma pe toate in direclia noastri'

- Sa leiin departe de voi, asta a$ vrea si fac'

-Ai mili'

-O

si am

de ele. Asta dacamise oferi postul' Trebuie si trec

cu bine de interviu 9i si le las o impresie favorabili'

- indriznesc si spun ci o si ii farmeci de-a dreptul'

-imi puteli garanta ci fiicele mele se vor cisitori cu bArbali

9i o descendenli pe misuri?

care degin titluri impresionante

Louisei ii venea foarte greu

care eradoamna Rose' N-u

si nu se holbeze la muntele de om

semena deloc cu delicalii trandafiri

dupi care igi primise

Aceasta trona in

numele familia ei'

masivul scaun tapilat cu o tesituri cu flori

lasAnd impresia unei regi-

galbene, aqezatit in fala Louisei,

ie gata sa ,arigu ,,T;iagi-i capul!"

in cazul in care ar fi primit un

rispuns gregit. Louisa arunci o privire

de-o parte

iui Jenny

celor doui tinere doamne care stiteau

mamei 1or' Ochii de un verde profund ai

de alta a

tradau amuzamentul stArnit de intrebarea mamei ei'

Kate' care avea privirea lintuite

il citea' ca 9i cum nu ar fi consi-

9i

Lorim nu putea ghici ce gAndea

in paginile unui roman p" derat ci un lucru atat d;

t"u

stupid precum gisirea unui so! merita

atAta deranj.

Louisa

igi drese glasul 9i ii intAlni privirea doamnei Rose'

'a

ai fiicei sale mai mari' Pirui ei Avea o nuanli de roquputernic'

Kate' in timp ce cel al lui Jenny

care avea ochii Ia fel"de uui'i

insi, era o cu totul alti poveste'

trisiturd moqteniti deiezini',

avea o culoare ceva mai

de mahon.

potoliti, aducAnd bine de tot cu lemnul

-Voi face tot ce imi sti in puteri"'

- Iar daci asta nu e destul?

Louisa iqi putea Doamnei Rose

da seama ci etape punctul de-a pierde pos-

nu pdruse si ii placi nici unul dintre rispun-

tul.

surile ei. Tatil Louisei fusese doar conte' Doamna Rose spusese'

l3

- Lorraine'1{sqy

'AmbAnd din nas cu un aer de superioritate, ci. spera micar la :a unui duce ca insotitoare pentru fiicele ei. Louisa binuia de

-

rt ci gi-ar fi dorit gi mai mult: fiica unui print sau a unui rege.

Doamna Rose considera ci Louisa se imbrica neglijent.

bine, nu toate doamnele igi permiteau sd dea o fugi peste Ca-

lul MAnecii la Paris, gi si comande rochii de la Charles Worth.

Louisa vorbea prea incet. Louisa cea tdcuti se abginuse si ii :lice ci vorbea cu rafi.nament, o notiune cu care se pirea ci

:asti mami americani nu prea era familiari. Louisa simfi

n ii ghioriie mafele. Of, mereu i se intAmpla asta cAnd era in-

'dati. Doamna Rose ridici din sprinceanA, ca gi cum zgomotul rla ar fi subliniat ceea ce incerca ea sd demonstreze.

- ii curosc bine pe lorzi, spuse Louisa fringAndu-gi in poali

inile inminugate. Le cunosc caracterul, descendenfa, scan- urile de familie gi succesele. Cunosc valoarea titlurilor lor.

cunosc flirturile. Pot recunoagte cine este potrivit gi cine nu.

ciuta un sot pentru fiicele dumneavoastri ca gi cum mi-ag

Lta mie unul. Un so! bun la suflet

- Pufin imi pasi daci e bun la suflet. Mi intereseazi doar si bine pozifionat in rAndurile aristocratiei. imi puteli garanta

pozifia lui va fi atAt de inalti, incit alte mame americane mi

'privi cu gelozie gi cu invidie nemisurati pentru ci fetele mele

u descurcat atAt de bine in viafi?

- Nu, nu pot garanta asta, spuse Louisa resemnati, clatinand cap. Mi voi stridui ca fiicele dumneavoastri si aibi parte de tide bune, dar nu vi pot garanta ca algii vor fi invidiogi. Ca si

sinceri, nu cred ci vreo insotitoare ar putea rispunde unor

:ptiri atAt de mari. Putem garanta doar propriile actiuni, nu

rle celorlalgi.

- Micar pari cinstiti.

-Sunt cinstite, i-o intoarse repede Louisa. Poate ci avea o 'oie disperati de acest post, dar nu putea sa igi inghiti in-

) asemenea misuri mAndria firi si se sufoce, gi ii ajunsese

itul la os. incerc si nu las o impresie gregiti sau si creez aqtep-

nerealiste.

Doamna f,e comYanis .=--

ci vede cum doamna Rose musticeqte imper-

."paiUif,au parcearfi fost mai degrabi amuzatd decAt enervati de

Louisei i se piru

a Louisei' Doamna Rose betu daraba-

frumos ingrijite' pe mileul de danteli

izbucnirea temperamentali

na, cu degetele .,, t"'gt'ii

bralele fotoliului'

care acoperea

- Daci

v-a!i afla intr-o situalie mai buni' ce lord ali alege pen-

tru dumneavoastri?

Louisa simli

,ta;;;;"rsonale.

nesuferi-ta ii

cum i se strAnge stomacul la auzul unei intrebari

Era un test'

Era convinsi ci femeia aceasta

didea un fel de test' igi ridici pulin berbia pentru a

insi aroganti'

arita ci nu se 1as5" intimidati, fere apirea

-Cum nu m-am regisit niciodati

intr-o situalie mai buni' nu

m-am gAndit niciodati prea

- Ei, haideli, haideti,

mult la asta'

orice femeie viseazi' Care ar fi soqul ideal

pentru dumneavoastri?

-

ili dai seama ci birbatul la care visea-

O, mami, cu siguranli

nu estJneapirat cel cate ar 6 solul ideal pentru ea'

zi o femeie

spuse JennY.

Louisa

fu uimiti ca tanera doamni spusese exact ce gAndea'

OviziunealuiHawkhurst-oacheg'derbedeuqipericulos-iitre-

cu pe nepusi masi prin

minte' Ce lucru ciudat' cici acesta

nu era

nici birbatul la care visa, nici sogul

pulin la el daci era si fie sinceri

ideal"' ei bine' poate cd visa

cu ea insigi' mai ales ci tocmai

pretinsese ci e sinceri

Daci era si fie

faptul

la. De

o fr.""r, toli birbalii'

celui mai bun prieten Nici una.

onesti pAni la capit' trebuia si recunoasca

pentru situalia ei actua-

ci acesta era parliairesponsabil

fiecare data cAnd il viziiape

Daci nu

fratele ei, o ignora la fel cum

putea atrage nici micar atenlia

al fratelui ei' ce nidejde mai putea trage?

- Dar vai, Lady Louisa, rogili' remarci Jenny'

- Pur gi simpiu nu sunt obignuiti

Noi

si fiu bombardati cu ase-

englezii suntem pulin mai cir-

dumneavoastri' Daci vi este

menea intrebiri personale'

cumspecgi

post.

f"."

cind vine vorba

si angajim pe cineva intr-un anumit

Rose' nu are nimic de a

Birbatul ideal pentru mine'*doamni

, cine ar fi ideal pentru fiicele

Lorraine {eat

teami ci ag putea

-

concura cu ele, vd pot asigura ci nu este cazur.

Era o realitate crudi, insi

gi toati energia mea vor fi

agteptirilor dumneavoastri.

era adevarul got-gotrq. Toate eforturile

-

folosite pentru a mi ridica ra indlfimea

- Recunosc ci rispunsurile dumneavoastri nu au fost deloc satisficitoare

Louisa

simti cum i se strAnge stomacul gi o cuprinde dezamagi_

accepte cu elegantd egecul, sau si faci un urtim efort

inalta societate pentru

sti in puteri p".rarr, "

avea cu totii

rea' oare si

plin de cutezanti

- - Dacd mi angajafi ca insotitoare in fiicele dumneavoastri, voi face tot ce imi

mi asigura ci nu veti fi dezamdgiti de hotirare. vom

de profitat de pe urma acestei asocieri, ori nu astfel se misoari

oare un parteneriat de succes?

- ii intrerupefi

des pe cei mai in varsti decat dumneavoastri?

intrebi doamna Rose.

- Nu, rar intrerup pe

cineva, gi imi cer iertare pentru

am dorit si imi formulez ulti_

ca gi

grosolania mea. pur gi simplu

ma

-,,pledoarie" ar fi. sunat

cum ar fi cergit ceva, ori

gi sd recunoasci ci exact

fapt * sd mi refer la ceea ce consider a fi atuuriie

dumneavoastri sd spunefi ceva ce am putea re_

ea refuza si se coboare atat de mult

asta ficea de

mele inainte ca

greta amAndoui.

- Ce voiam sd spun e ci m-am sd.turat sd

tot mergem in cerc,

"rgJirra,

spuse

fognet de ju_

insa am hotirAt cd suntefi potriviti. Suntefi

doamna Rose, ridicAndu-se brusc in picioare, cu un

poane. sotul meu va discuta cu dumneavoastri

importanfi legate de prati. vi puteti muta aici

ne. Va fi

cea a fiicelor mele,

clipi. Nu mi dezami

gifi

vi pot face viafa un iad

detaliire ripsite de

incepand de mai-

pregititi pentru dumneavoastri o cameri apropiatd de

astfer incat sd re putefi sta ra dispozigiein orice

gifi,Lady Louisa. Nu afi vrea si mi dezama_

- Da, da, cred ci te-ai ficut cat se poate

de bine inteleasi, draga

pentru prima oari d.e

mea, spuse domnul Rose, deschizdndgura

cAnd intrase Louisa in cameri gi fuseseri fAcute prezentarile.

16

Doamna fe comyanis

Acesta st6.tea pe un scaun retras, aqezat lAngi fereastri, ca gi cum ar fi fost doar un gAnd intArziat. Doamna Rose ii aruncS. o privire severi, iar Louisa nu se putu abpne s5. nu se intrebe daci

nu cumva ii ficea lui viala un iad. Acesta pirea si fie scopul ei, si

coplegeasci gi si intimideze.

- Prea bine. Vi voi lisa impreuni cu fetele, si vi familiariza\i

cu ele. Am alte treburi urgente de care trebuie sd mi ocup, spuse

doamna Rose gi iegi furtunos din cameri de parci ar fi minat-o turcii din spate.

Louisa se lis; sd cadi inapoi pe scaun, simfind un amestec de

groazi gi ugurare. in ce se luptase atAt de mult se fie implicati, gi

cAt de repede avea si regrete asta?

- Nu vi faceli griji. Solia mea e un cAine care latri dar nu mug- cd, spuse domnul Rose in timp ce se muta pe fotoliul pe care il

ocupase lnainte sofia sa.

Era bine hrinit, bine imbricat gi bine educat. Louisa simli ci se

impunea si ii rispundi in vreun fel, gi nu voia in nici un caz si igi insulte angajatorul. Degi nu prea avea dubii in legituri

cu faptul ci domnul Rose se asigura si aduci bani in casi,

binuia ci doamna Rose se ingrijea si ii faci si dispari.

-

- Pare si fie foarte hotiriti, gi gtie foarte bine ce vrea.

-Am avansat relativ recent pe scara socialS, iar minunata mea sotie crede ci, daci fiicele noastre se vor cisitori cu nig-

teLorzi englezi, asta ne va conferi prestigiul de care se bucuri

aristocrafia.

igi mAngAia obsesiv mustala incirunliti cu degetul mare gi

arititorul. Avea ochi blajini, verzi-cdprui, gi un zAmbet timid care nu prea i se potrivea unui om cunoscut ca fiind bogat, plin de succes gi hotirAt si igi lase amprenta asupra lumii. Louisa il sim-

patizase de cum ii fusese prezentat. $i-ar fi dorit si poati spune

acelagi lucru gi despre redutabila doamnd Rose.

- Solia mea a pomenit despre detaliile triviale legate de p1atd. Nu e nimic trivial intr-o munci cinstiti. Voi aristocralii ar trebui si acceptati asta daci vrefi si supravieluifi.

- Ne-am descurcat bine mersi secole de-a rAndul, spuse Louisa, strAmbAndu-se cAnd igi dddu seama de tonul ei arogant gi de cAt

Lorraine {eat

de indrizneali era remarca. PAni la urmi nu ficea altceva decAt

si cergeasci acest post, nu? imi cer scuze

-

- Nu e nevoie si ili ceri scuze,