Sunteți pe pagina 1din 14

ORDINVL LVI MELCHIZEDEK

Ce este World Lieht Fellowship?


World Light Fellowship este 0 organizatie non-profit cu statut de biseridi nonde
nominationala
inregistrata in statui New York ~irecunoscuta de guvernul Statelor Unite.
Aceasta organizatie spirituala are filiale in SUA, Canada, Ungaria, Belize, Sing
apore, Panama, Africa
de Sud, Australia, Noua Zeelanda ~i Romania.
Care este scopul acestei Oreanizatii Spirituale?
-Suportullegal pentru initierea in Ordinullui Melchizedec sau Preoti ai lui Melc
hizedec
Oferta de noi invataturi spirituale
Intercredinte
Self empowerment recunoa~terea calitatilor umane, sprijin in ghidarea interioara
, lumina
exterioara, con~tientizare a posibiliHitilor proprii
Ascensiune spirituala
Facilitarea planului Divin pe Pamant
Pregatirea celor ce doresc pentru cea de a doua venire a lui Isus
Invataturile World Lieht Fellowship
Exista trei invataturi de baza ~i anume:
a)
INTERCREDINT A -credem intr-un singur Dumnezeu care a lucrat intr-o varietate de
forme
de-a lungul istoriei umanitatii. Fiecare forma a credintei contribuie la 0 mai m
are intelegere a
Divinitatii, a anturii spirituale umane. Onoram fiecare forma de credinta, spiri
tualitate sau
religie. Onoram individualitatea fiecarui membru WLF, devotamentul personal ~i e
xprimarea
proprie a acestuia.
b)
CHRISTOS UNIVERSAL -credem in Dumnezeu, Christos ~i lerarhia Luminii care a
continuat sa interactioneze ~i sa comunice cu umanitatea ajutand-o de-a lungul i
storiei
Pamantului. Credem ca Christos a avut sute de reincarnari aici pe Pam ant sub fo
rma de Avatar,
Mae~tri Spirituali, Lideri Spirituali.
c)
INDEPARTAREA FRICII ~I SUPERSTITIEI -este unul din obiectivele majore ale WLF.
Credem ca Dumnezeu este IUBlRE, DRAGOSTE iar toata Creatia Sa este bazata pe Iub
ire,
Dragoste.
Nu cerem nimanui sa fie de acord cu invataturile noastre pentru a participa in c
adrul WLF. Ii acceptam
pe toti ce se simt ghidati de eul superior sa ni se alature in realizarea planul
ui divin aici pe Pamant.
Intelegem ca fiecare persoana va folosi hirotonisirea pentru a-~i aduce propria
contributie la cre~terea

spirituala ~i evolutia umanitatii ~i din acest motiv nu avem 0 dogma specifica s


au doar un singur set de
lectii. Nu cerem nici 0 pregatire prealabila anterioara initierii ~i hirotonisir
ii, doar ceea ce este
prezentat in actualul ghid.
Marea Fratie Alba ~i Ordinullui Melchizedec
Exista doua grupuri principale ale Mae~trilor Inaltarii care au sprijinit Omenir
ea in evolutia
Pamantului, acestea fiind Marea Fratie Alba Universal a ~iOrdinullui Melchizedec
.
Marea Fratie Alba Universala este compusa din Fiintele Ierarhiei Cosmice. Scopul
ei principal este
de a asista planetele ~i civilizatiile in evolutia lor. Intrucat planul Lui Dumn
ezeu include intrega
creatie, Marea Fratie Alba este menita sa observe procesul de evolutie al tuturo
r fiintelor ~i sa Ie ofere
sprijinul atunci cand este cazul.
2

Ordinul lui MeIchizedec este un grup al lnteligentelor Universale, aflat sub obl
aduirea Creatorului
Divin, care administreaza "Darurile lui Shekinak" (darurile Lui Dumnezeu care sf
iintesc prin Duhul
stant forma moleculara a Universului interior) influentand starile fizice, menta
le ~i spirituale ale
existentei.
Acesta este un grup care completeaza fizic ~i spiritual lucrarea care trebuie rn
cutfi pentru a ajuta
civilizatia sa evolueze. Aceasta completare se face urmand doua cai:
a) prin realizarea de schimbari de con~tiinta,
b) prin impliniri reale in lumea fizica.
Cei din Ordinul lui Melchizedec sunt Fii ai Luminii care au ales sa vina in trup
uri ~i sa dovedeasca
suveranitatea lui YHWH in transformarea Pamantului. Ei lucreaza la aplicarea ade
varurilor Lui
Dumnezeu, ba chiar, uneori, se in:fati~eaza ca un "Ordin vizibif' oferit omului
prin Merkaba, astfel
incat modelele arhitectonice ale Raiului sa poata fi construite pe Pamant ca sem
ne ale multiplelor
nivele ale Creatiei Universale. Ordinul lui Melchizedec este Preotia Hirotonisit
a dinaintea
Dumnezeului Universal, Sursa noastra Divina, Melchizedec, "Ve!jnieul Stiipiin al
Luminii", este
raspunzator pentru intreaga organizarea a Lumilor Divine, inclusive a Pamantului
, pentru trecerea intr
o noua creatie. EI este egal lui Metatron ~i Arhanghelului Mihail in salvarea, r
ena~terea ~i reeducarea
lumii trecand prin purificarea Luminii Vii.
Cine este MeIchizedec?
Melchizedec este un aspect allui Christos ~i 0 parte a Con~tiintei Cre~tine gene
rale. Melchizedec este
acel aspect al lui Christos ce lucreaza in mod specific cu Fiintele Luminii care
se afla in serviciul
Pamantului ~i al altor planete ~i locuri de la un capat la altul al Creatiei. In
anum ita masura aceste
Fiinte ale Luminii servesc Creatiei fizice ~i Planului Divin prin incarnare ~i l
ucrand ca profesori ~i
lideri spirituali. Ordinullui Melchizedec a fost stabilit ca platforma de planif
icare, organizare ~i ajutor
de administrare in cre~terea ~i evolutia spirituala. Membrii lui au ajutat la su
stinerea Luminii ~i
ivataturilor spirituale deschise pentru incamarea oamenilor de-a lungul tuturor
taramurilor Creatiei.
Melchizedec ~i Ordinul lui Melchizedec este anterior Pamantului ~i altor planete
~i taramuri, dupa cum
a fost stabilit inainte de creatia lor ~i pus pentru eventuala lor necesitate. L
a fel ca ~i toate Fiintele
Luminii, Melchizedec nu este nici femeie, dar nici barbat, iar traditionalul "Ef
' este folosit ca ~ipe

Pamant intr-o forma masculina. In incamarea lui Christos pe Pamant ca ~i Melchiz


edec acum
apropape 4000 de ani, EI coboara ca fiinta spirituala ~i se inalta din nou atunc
i cand munca lui din
perioada vietii s-a incheiat. In perioada in caretrait a infiintat Preotia lui M
elchizedec pe pamant.
Sursele antice ce atesta Ordinul si Preotia lui Melchizedec
In Biblie Melchizedec este numit "Regele Dreptiipi" ~i "Regele Salemului", numel
e vechi al
lerusalimului.
In Geneza se regase~te ca "Preot al Lui Dumnezeu eel Preainalt". Dionisie I-a nu
mit "eel mai iubit
ierarh al Lui Dllmnezeu"
Tertullian spune ca Melchizedec este "0 virtute eereaseii a marii mile care se f
ace pentru virtu(iile $i
ingerii din eel' eeea eefaee ChristoI' pentru oameni".
In cateva surse oculte Melchizedec este identificat cu Duhul stant.
In Cartea Mormonilor se face referinta la el ca la "Preotlll Piicii"
Unii clerici au crezut di este Fiul Lui Dumnezeu in forma umana, ~i unii evrei I
-au vazut ca pe Mesia.
Nota: Noi il itelegem ~i il accepHim pe Christos in toate incarnarile lui ~i nu
ne limitam doar la
incamarea lui ca ~i Christos. Christos spune ca incarnarile lui include: Krishna
, Melchizedec, Buddha,
Babaji, lisus, Kwan Yin, Bahualaha ~i Sai Baba.

Preotia lui Melchizedec


Preoria lui Melchizedec a fost stabilita pe Pamfmt acum aprope 4000 de ani. De a
tunci s-a aflat in
continuu serviciu al umaniHirii.
Ce este Ordinullui Melchizedec?
Ordinullui Melchizedec a avut diverse forme in diferite civilizarii ale pamfmtul
ui.
Melchizedec este menrionat in Vechiul Testament din Biblie ~i este / a fost ~i a
rncut parte din
numeroasele vechi $coli ale Misterelor de-a lungul istoriei pamantului. Aproape
tori preorii ~i pastorii
din tradiria cre~tina au fost hirotonisiri in Ordinul lui Melchizedec. Exista un
citat biblic care ajuta la
stabilirea acestui lucru: Evrei 6: 19-20: "Niidejdea pe care 0 avem ca 0 ancorii
a sufletului, neclintitii
~i tare, intriind dincolo de catapeteasmii. Unde lisus a intrat pentru ca inaint
e mergiitor, fUnd fiicut
arhireu in veac, dupii riinduiala lui Melchizedec"
Acest citat exprima rolul ~i semnificaria Ordinului lui Melchizedec. De asemenea
arata ca Christos a
stabilit deja 0 cale ~i a creat un model pentru evoluria, transform area ~i asce
nsiunea spiritual a,
exemplu al propriei Sale ascensiuni ~i prin intermediul invaraturilor divine. Ca
nd spunem invaraturi
divine includem invaraturile lui Christos in toate incamarile Sale, care se rega
sesc in majoritatea
religiilor lumii.
Citate biblice despre Melchizedec
Facerea 14: 18-20: "lar Melchizedec, Regele Salemului, I-a adus paine $i vin. Me
lchizedec acesta
era preotul Dumnezeului celui Preainalt".
Psalmi 110: 4: Jurat-S-a Domnul ~i nu-I va parea rau: "Tu e~ti preot in veac, du
pii riinduiala lui
Melchizedec" .
Epistola catre Evrei a Sfantului Apostol Pavel 7: 1-3,8: "Ciici acest Melchizede
c, rege al Salemului,
preot al lui Dumnezeu cel Preainalt, care a intiimpinat pe A vraam pe ciind se i
ntorcea de la
nimicirea regilor ~i I-a binecuviintat, ciiruia A vraam i-a dat zeciuialii din t
oate, se tiilcuie~te mai
intiii rege al dreptiirii, apoi rege al Salemului, adicii rege al piidi, fiira t
atii, fiirii mamii, fiira spirii de
neam, neaviind nici inceput al zilelor, nici sfiir~it al vierii, d,asemiinat fUn
d Fiului lui Dumnezeu,
el riimiine preot pururea".
Epistola catre Evrei a Sfantului Apostol Pavel 5: 7-10: "Ciid lisus, ... iar de
la Dumnezeu a fost
numit: Arhiereu dupii riinduiala lui Melchizedec".
Epistola cate Evrei a Sfantului Apostol Pavel 5: 19-20: "Pe care 0 avem ca 0 anc

orii a sufletului,
neclintitii ~i tare, intriind dincolo de catapeteasmii, unde lisus a intrat pent
ru noi ca inainte
mergiitor,fiindfiicut Arhiereu in veac, dupii riinduiala lui Melchizedec".
Epistola catre Evrei a Sfantului Apostol Pavel 7: 1: "Ciid acest Melchizedec afo
st rege al Salemului
(lerusalim) $ipreot allui Dumnezeu cel Preainalt".
Epistola catre Evrei a Sfantului Apostol Pavel 7: 22-25: "EI s-a facut cu juriim
iintul Celui ce i-a
griiit: "Juratu-S-a Domnul $i nu Se va ciii: Tu e~tipreot in veac, dupii riindui
ala lui Melchizedec".
Cu aceasta, lisus s-a fiicut cheza~ul unui mai bun testament".
Vechile simboluri ale lui Melchizedec
Vechile simboluri folosite pentru Preoria lui Melchizedec au fost cupa de vin ~i
bucata de paine, astfel
cum este descries in Geneza (Facerea) 14: 18-20: "lar Melchizedec, regale Salemu
lui i-a adus piiine
~i vin. Melchizedec acesta era preotul Dumnezeului celui Preainalt".
Exercitii
In meditarie cereri-I Sinelui Superior sa va of ere incursiuni in viara anterioa
ra, interdimensionale,
conexiuni ale acestuia cu Melchizedec, precum ~i lucrul dumneavoastra cu el 'in
acest Ordin.
4

Nota : Daca sunteti obi~nuit sa lucrati cu Sinele Superior In acest mod ~i nu pu


teti auzi ghidarea
directa, aveti Incredere In gandurile, sentimentele ~i impresiile dumneavoastra
In timpul meditatiei sau
dupa aceasta. Fiti con~tient de visele dumneavoastra ~i de alte forme de comunic
are ale Sinelui
Superior ~i ghidarile spirituale de-a lungul fiecarei zi. Scrieti-va gandurile,
sentimentele ~i impresiile
-aceasta va poate ajuta la clarificarea lor, dar ~i Ie ghidarea spirituala din v
iitor.
Contemplari
1.
Ce semnificatie are Ordinullui Melchizedec pentru Pamant ?
2.
Ce impact spiritual a avut Ordinullui Melchizedec pentru Pamant ?
3.
Care credeti ca este rolul dumneavoastra In acest Ordin ?
4.
Simtiti ca ati facut parte din acest Ordin In vietile anterioare ?
5.
De ce ati simtit ca ati fost chemat sa deveniti parte a acestui Ordin In aceasta
viata?
6.
Ce dezvoltare spirituala yeti avea devenind 0 parte a acestui Ordin ?
Pro2ramlll de pre2atire pentrll Initiere si Hirotonisire
Programul de pregatire pentru Initiere ~i Hirotonisire consta din trei component
e de baza care
trebuiesc Indeplinite Inaintea initierii sau hirotonisirii, ~i anume:
1.
Completati studiul acestui ghid astfel Incat sa Intelegeti ce este Ordinul lui M
elchizedec, ce
Inseamna sa intri In acest Ordin ~i ce Incerca sa real izeze WLF prin participar
ea
dumneavoastra.
2.
Lucrati cu meditatia lui Melchisedec pentru 0 perioada de timp care sa va pregil
teasca pentru
initiere sau hirotonisire.
3.
Scrieti un eseu despre motivele care v-au decis sa deveniti 0 parte a acestui Or
din, dar ~i cum
considerati dumneavoastra ca yeti realize acest lucru. Prin scrierea acestui ese
u noi speram ca
va yom ajuta sa va cristalizati gandurile, intentiile, dar va va forma ~i un pla
n pentru viitor.
Acest eseu va trebui sa fie lung de aproximativ 0 pagina. Scrieti-I din inima.
4.
Programul de pregatire pentru IniPere consta In 22 de meditatii a cate 0 ora ses
iunea cu
Melchizedec, In timp ce programul pentru Hirotonisire consta In 33 de meditatii
a cate 0 ora
sesiunea. Meditatiile nu trebuie facute In zile consecutive, dar numai 0 sesiune
de lucru poate
fi Incheiata Intr-o zi.

De ce este important sa IllCram CllMelchizedec


Munca energetica ~i cu con~tiinciozitate cu Melchizedec este 0 parte foarte impo
rtanta a pregatirii
pentru initiere ~i hirotonisire. Ii ofera lui Melchizedec ~ansa de a va deschide
spre energiile Sale
Divine ~i sa va asiste pe drumul dumneavoastra spiritual. Melchizedec lucreaza I
n strinsa legatura cu
Sinele Superior care va ajuta sa va pregatiti pentru Indeplinirea scopului ~i in
tentiei acestuia.
Ce se Intampla In timplli meditatiei
De-a lungul sesiunii de 0 ora de meditatie, EI stabile~te conexiuni con~tiente ~
i energetice cu
dumneavoastra. Va ridica vibratiile spre noi nivele pentru a intra mai u~or In c
ontatct cu EI, cu Sinele
Superior ~i cu alte Fiinte de Lumina. Aceasta munca va poate intensifica mult co
n~tienta spiritual a ~i
5

sa va deschida spre ghidul dumneavoastra la un nivel mai adanc ~i mult mai profo
und. Aceasta
deschidere nu numai va ajuta sa intrati in Ordinul lui Melchizedec, de asemenea
va pregate~te sa va
folositi ordinul in serviciul omenirii ~i sa ajutati orice plan Divin pe pamant.

Ce se intampHi dupa ce am fost initiati si hirotonisiti ?


Chiar ~i dupa procesul de introducere In ordin sau initiere a fost Incheiat, ene
rgia lucrata Impreuna cu
Melchizedec poate fi extinsa Intr-un process permanent In derulare. Atata timp c
at sunteti deschis
catre munca ~i va faceti timp pentru ea, Melchizedec va continua sa lucreze cu d
umneavoastra
energetic ~i con~tient.
Chakrele -notiuni introductive
Exista ~apte chakre principale care vor fi utilizate atunci cand yom lucra energ
etic cu Melchizedec.
Exista de asemenea cateva chakre mijlocii In maini, picioare, ~olduri, genunchi,
glezne ~i alte
Incheieturi mari ale corpului.
Cele sapte chakre principale
Chakra radacinii (Bazala) este localizata la baza ~irei spinarii (coccis). Este
asociata culorii ro~ii, ~i cu
Pamantul, iar functiile ei include: forta vitala, supravietuirea, conservarea de
sine ~i instinctele.
Glandele ~i organe asociate: adrenalele, rinichii ~i colonul.
Chakra Ombilicala (Sacrala) este localizata In partea inferioara a abdomenului.
Este asociata culorii
portocaliu. Functii: procreare, asimilarea alimentelor, forta fizica ~i vitalita
tea, sexualitatea. Glande ~i
organe asociate: ovare, testicole, prostata, organele genitale, spIina, uter ~i
burta.
Chakra Plexului Solar este localizata deasupra taliei ~i sub piept. Este asociat
a culorii galben. Functii:
vitalizeaza sistemul nervos simpatic, digestia, metabolismul ~i sentimentele. Gl
ande ~i organe
asociate: pancreas, stomac, ficat, fiere, sistem nervos ~i mu~chi.
Chakra inimii este localizata in centrul pieptului. Asociata culorii verde. Anco
reaza forta vietii pentru
Sinele Superior, energizeaza sangele ~i corpul fizic cu forta pentru viata: circ
ulatia sangelui. Glande
~i organe asociate: inima, timus, sistem circulator, brate, maini, plamani.
Chakra gatului este localizata In gat. Asociata culorii albastru. Functii: vorbi
re, auz, vibratie ~i
comunicare. Glande ~i organe asociate: tiroida, paratiroida, hipotalamus, gat ~i
orificiul bucal.
Chakra celui de-al treilea ochi este localizata In mijlocul fruntii. Asociata cu
lorii violet. Functii:
vitalizeaza partea inferioara a creierului ~i sistemul nervos central, viziunea.
Glande ~i organe
asociate: glanda pineala, cortexul cerebral ~i sistemul nervos central.

Exercitiul chakrelor
Incepeti prin a cere Sinelui ~i Ghidarilor Superioare sa va ajute sa lucrati cu
chakra In Indeplinirea
scopului pe care II aveti.
Imaginati-va 0 coloana de Lumina Alba venind direct In jos de deasupra dumneavoa
stra. Vizualizati-o
venind In jos Inspre chakra coroanei. Pe cum faceti asta imaginati-va chakra cor
oana 0 minge de
lumina alba. Pe masura ce energia intra imaginati-va chakra devenind din ce In c
e mai mare ~i mai
luminoasa, pulsand cu energie. Va puteti de asemenea imagina-o rotindu-se daca d
oriti. Dupa diteva
minute de vizualizare ~i incercare de a simti energia In ace a chakra, coborati
spre chakra celui de-al
treilea ochi ~i repetati procesul. Coborati prin fiecare chakra pe rand la fel.
Dupa ce ati Iacut acest
lucru cu fiecare chakra, intorceti-va la chakra coroana ~i imaginati-va cum ener
gia coboara prin toate
chakrele ~i In afara prin chakra de baza, cu fiecare chakra stralucind tot mai t
are ~i rotindu-se tot mai
repede In timp ce energia se mi~ca prin ea. In timp ce faceti acest lucru Incerc
ati sa simtiti energia
coborand prin toate chakrele cat de mult puteti.
6

SU2estii pentru meditatie


Cel mai bine este sa incepeti propriul program de initiere folosind meditatia su
gerata. Melchizedec va
va ghida in ce este nevoie de-a lungul drumului. Trebuie sa ~titi ca daca intrat
i intr-o stare adanca de
relaxare in timpul meditatiei este un lucru perfect normal, iar munca dumneavoas
tra este indeplinita la
niveluri profunde. Multe personae percep aceasta stare de adancire ca ~i un somn
con~tient, dar de
fapt el nu este. Este 0 stare de con~tienta la care va ajuta sa ajungeti Sinele
Superior ~i Melchizedec.
Meditatia
Cuprinde cele doua etape de mai jos:
1. Pregatirea
A~ezati-va intr-o pozitie confortabila, ~ezand in fotoliu sau intins la orizonta
la in pat. Inspirati ~i
expirati profound de cateva ori pentru a va relaxa ~i pentru a intra in legatura
cu Sinele Superior. Cand
va simtiti pregatit cereti-I lui Melchizedec sa vi se alature. lnainte de a ince
pe ora de meditatie cu
Melchizedec, rezervati-va cateva clipe conectarii profunde cu Sinele Superior. D
aca doriti, puteti
invita Ghizi Spirituali, pe Christos sau un Maestru de Lumina cu care sa colabor
ati in pregatirea de
lucru cu Melchizedec.
2. Lucrul cu Melchizedec
lncepeti fiecare ~edinta cu Melchizedec invitandu-I sa fie prezent, cu intentia
de a va conecta con~tient
cu el la nivd energetic. Eul Superior va va ajuta sa faceti conexiunile necesare
pentru a lucra astfel.
Este 0 meditatie pe chakre pe care 0 puteti realiza impreuna cu Melchizedec, rug
andu-I la inceputul
fiecarei ~edinte sa va ajute sa va concentrati cu el ~i sa va acordati la energi
ile lui.
Melchizedec va dispune deasupra dumneavoastra 0 parte din energia sa intr-o sfer
a de lumina alba.
Vizualizati lumina coborandu-va in chakra coroana. lncercati sa vedeti ~i sa sim
titi lumina coboranduva
pe rand in fiecare dintre chakre. Pe masura ce lumina atinge fiecare chakra, ace
stea devin mai
stralucitoare, cresc in energie ~i se rotesc mai repede. Cand lumina ajunge in c
hakra inimii, zabove~te
cateva minute ~icereti sa primiti in inima dumneavoastra iubirea lui Melchizedec
ca sa fiti pregatiti sa
slujiti omenirea prin intermediul Ordinului lui Melchizedec. Cand primiti incuvi
intarea, vedeti energia
coborand in brate ~i in palme. Simtiti energia deschizandu-va chakrele palmelor
~i s-ar putea sa Ie
simtiti pulsand de energie dind se intampla astfel. Dupa cateva minute, vedeti e
nergia intorcandu-se
in chakra inimii, inainte de a trece spre celelalte chakre. Cand energia a umplu
t chakra radacinii
urmariti-o coborand in picioare ~i in talpi. Din nou puteti simti energia pulsan
du-va in picioare ~i

acum in intreg corpul. Cand energia v-a inundat intreg corpul, vedeti-o radiind
in aura. Din acel
moment sunteti complet conectat cu Melchizedec. Rugati-I sa faca ceea ce este ne
cesar in acea zi
pentru a va pregati pentru hirotonisire. Ayeti incredere ca Melchizedec ~i Sinel
e Superior vor implini
ceea ce este de facut pentru acea zi.
Melchizedec, Christos ~i Sinele Superior va vor ajuta sa indepliniti partea din
Planul Divin pentru care
va aflati aici. Trebuie doar sa cereti ~i sa fiti deschi. Sa fiti deschis ~i sa
aveti vointa sunt doua dintre
cele mai importante lucruri pe care Ie puteti face.
Ayeti incredere ca va aflati pe drumul dumneavoastra spiritual ~i ca faceti pa~i
i necesari pentru a duce
la bun sfar~it planurile Sinelui Superior in modul in care ele trebuie facute in
fiecare moment.
7