Sunteți pe pagina 1din 1

coNTRACT DE iucnrnrunr

ffi,lile contractante

Dl.

,domiciliat

legitimat cu C.I

seria_,

CNP:

in calitate

de LOCATOR (proprietar) 9i

DI
legitimat cu C.I. seria_ nr.
LOCATAR (chiriaq), au convenit urmdtoarele:
I.Obiectul contractului

domiciliat in
, CNP:

in calitate de

camere, situat in Bucuregti , Str.


inchirierea imobilului, compus din
definut cu titlu de proprietate in baza actului nr. ..........
Il.Durata contractului
p6n6 la data de
Termenul de inchiriere este de _ (_) an, de la data de _-

III.Chiria

Chiria lur-rar6 este de


L_-) lei gi se achitfl la data de _ a fiecdrei luni, in
numerar, iar dovada achit[rii chiriei se face pe bazd.de chitan1i.
(....."....in cifre qi litere) lei.
S-a achitat, in avans, in contul chiriei, suma de
IV.Clauze speciale
P-relungirealRezilierea contractului. intrelinerea locuin{ei ?nchiriate, evaeuarea locatarului
etc. se fac in conformitate cu prevederile Legii nr. N&Agprivind Codul civit, republicat, cu
modificdrile ulterioare, ale Legii loeuinlei nr. 11411996, republicatS, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, precum qi a celorlalte reglementdri in materie.
in situafia ?n care rezilierea cofltracrului este solicitatd de locator la organul fiscal
competent, locatorul are obligalia s[ notifice in scris trocatarul cu privire la denun]area
contractului.
Alte clauze:
Prezentul contract s-a incheiat conveninrl de comun acord sd renun!6m la oblinerea
certificatului de performanlE energeticl a clddirii gi declarSm c5 ave,m cunoqtin{a de prevederile Legii
372/2005 privind performanfa energeticd a elndirii cu mociificarile gi completdrile ulterioare.
V.Dispozlii speciale
(data), in 3 (trei) exemplare.
Prezentui contract de inchiriere s-a incheiat astdzi,
Orice schimbare din contract care genereazd modificarea venitului impozabil se va
comunica organului fiscal competenl in terrnen de 15 zile de ia data producerii acesteia.

VI.Declar{e

il inchiriez nu este instrdinat qi are rol fiscal

la direcfia de impozite qi taxe locale.

Locatar,
Locator,