Sunteți pe pagina 1din 43

UNIVERSITATEA BABE -BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE TIIN E ECONOMICE I GESTIUNEA


AFACERILOR
-Catedra de Contabilitate-

TEZ DE DOCTORAT
-REZUMAT-

Evolu ia contabilit ii n perioada de tranzi ie


a economiei romne ti

Coordonator tiin ific

Prof.Univ.Dr. Pntea Petru Iacob


Doctorand

Damian Sorin
2011

Cuprinsul rezumatului tezei de doctorat

1. Structura tezei de doctorat

2. Motiva ia si importan a cercet rii tiin ifice


3. Metodologia cercet rii tiin ifice

11

4. Sinteza capitolelor cuprinse n teza de doctorat


5. Sinteza concluziilor cercet rii

7
15

20

6. Limitele cercet rii tiin ifice i recomand ri pentru cercet rile viitoare
7. Referin e bibilografice

26

30

Cuvinte cheie: evolu ia contabilit ii, nceputurile teoriei contabilit ii, debuturile
procesului de normalizare, cristalizarea profesiei contabile, dezvoltarea profesiei
contabile, normare, normalizare, armonizare, convergen , conformitate, dezvoltarea
contabilit ii, directive europene, IAS/IFRS

1. Structura tezei de doctorat

Lista figurilor i a tabelelor


Introducere
Metodologia cercet rii tiin ifice
CAPITOLUL 1
PUNCTE DE REPER N TRAIECTORIA EVOLUTIV A CONTABILIT

II

NA IONALE DE LA NCEPUTURI I PN N ZILELE NOASTRE


1.1. Repere n evolu ia contabilit ii romne ti de la formele incipiente la contabilitatea
socialist
1.1.1. Contextul istorico-cultural al nceputurilor contabilit ii romne ti
1.1.1.1.Formele incipiente de manifestare a contabilit ii n spa iul romnesc
1.1.1.2. Demersuri legislative ini iate pn la apari ia contabilitatii socialiste
1.1.1.3. Primele tentative de normalizare a contabilit ii romne ti
1.1.1.4. Primele demersuri de legitimizare a profesiei contabile romne ti

1.1.2. Debuturi ale literaturii contabile na ionale


1.1.2.1. Primele c r i de contabilitate n limba romn
1.1.2.2. Dezvolt ri ale teoriilor contabile n literatura contabil na ional specifice primei
jum t i a secolului XX

1.1.3. Contabilitatea romneasc n perioada socialist


1.1.3.1. Caracteristicile principale ale contabilit ii socialiste
1.1.3.2. Dezvolt ri ale planurilor de conturi
1.1.3.3. Abord ri ale bilan ului contabil n perioada socialist
1.1.3.4. Dezvoltarea primelor forme de nregistrare contabil

1.2. Repere n evolu ia contabilit ii romne ti n perioada postdecembrist

CAPITOLUL 2
REPERE ALE EVOLU IEI CONTABILIT

II ROMNE TI N PERIOADA

1990-1994 NEVOIA IDENTIFIC RII PROPRIULUI SINE


2.1. Argumente pentru sus inerea uneri reforme contabile dinamice n Romnia
2.1.1. Argumentele reformatorilor n sus inerea unei reforme contabile de substan
2.1.2. Atitudinea moderat a conservatorilor

2.2. Repere ale noului sistem contabil romnesc


2.2.1. Factori care au influen at procesul de reform a contabilit ii
2.2.2. Progrese semnificative nregistrate pe drumul reformei

2.3. Repere ale evolu iei profesiei contabile romne ti n perioada 1990-1994
2.3.1. Rena terea Corpului Contabililor Autoriza i i Exper ilor Contabili din Romnia
2.3.2. Dezvolt ri ale profesiei contabile n perioada postdecembrist
2.3.3. Analiza reglement rii profesiei contabile

CAPITOLUL 3
TRECEREA ROMNIEI LA SISTEMUL DE CONTABILITATE
CONTINENTAL (ETAPA 1994-1999)
3.1. Coordonatele noului sistem contabil caracteristic
economiei de pia
3.2. Contribu iile majore ale Noului sistem contabil la dezvoltarea
contabilit ii romne ti
3.3. Critici ale sistemului contabil implementat de Legea contabilit ii nr.82/1991
CAPITOLUL 4
ANALIZA PROGRAMULUI DE ARMONIZARE A CONTABILIT

II

ROMNE TI CU DIRECTIVELE EUROPENE I STANDARDELE


INTERNA IONALE DE CONTABILITATE (ETAPA 1999-2005)
4.1. Necesitatea moderniz rii sistemului contabil na ional
4.2. Contribu iile majore ale programului de armonizare la dezvoltarea contabilit ii
na ionale
4.3. Critici ale programului de armonizare a contabilit ii romne ti
4.4. Dezvoltarea profesiei contabile

CAPITOLUL 5
ASIGURAREA CONFORMIT
DIRECTIVELE EUROPENE

II CONTABILIT

II ROMNE TI CU

I CU STANDARDELE INTERNA IONALE DE

RAPORTARE FINANCIAR (ETAPA 2006-PREZENT)


5.1. Dificult ile procesului de implementare a directivelor Uniunii Europene n
legisla ia statelor membre
5.1.1. Rezultatele eforturilor depuse de statele europene pentru implementarea
Directivei a IV-a n legisla ia contabil
5.1.2. Procesul de asimilare a Directivei a VII-a de legisla ia contabil a

statelor europene
5.2. Aplicarea n Romnia a reglement rilor contabile conforme cu Standardele
Interna ionale de Raportare Financiar
5.3. Reglement rile contabile na ionale conforme cu directivele europene
5.3.1. Componen a situa iilor financiare anuale
5.3.2 Forma de prezentare a situa iilor financiare
5.3.2.1. Bilan ul imaginea fidel a pozi iei financiare
5.3.2.2. Contul de profit i pierdere imaginea performan ei financiare
a entit ii
5.3.2.3. Situa ia fluxurilor de trezorerie abordare dinamic asupra
pozi iei financiare
5.3.2.4. Situa ia modific rilor capitalurilor proprii imaginea
performan ei globale
5.3.2.5. Politici contabile i note explicative
5.3.3. Definirea, recunoa terea i evaluarea elementelor din situa iile financiare
5.3.3.1. Active
5.3.3.2. Datorii
5.3.3.3. Capitaluri proprii
5.3.3.4. Venituri i cheltuieli
5.3.4 Principiile contabilit ii

CAPITOLUL 6
CERCETARE EMPIRIC PRIVIND NECESITATEA MODERNIZ RII
REGLEMENT RILOR CONTABILE NA IONALE
6.1. Alegerea temei de cercetare
6.2. Formularea ipotezelor de lucru
6.3. Realizarea e antionului i prezentarea metodei de culegere a datelor
6.4. Analiza datelor culese
SINTEZA CONCLUZIILOR CERCET RII TIIN IFICE
LIMITELE CERCET RII TIIN IFICE I
RECOMAND RI PENTRU CERCET RILE VIITOARE
REFERIN E BIBLIOGRAFICE
Anex : Chestionar de cercetare tiin ific empiric

2. Motiva ia i importan a cercet rii tiin ifice

A a cum Anatole France sublinia att de sublim s nu pierdem nimic din trecut, cu
trecutul se cl de te viitorul, pentru a putea identifica direc ia viitoare spre care ne
ndreapt pa ii prezentului, nu de pu ine ori este necesar s purcedem la o instrospec ie,
uneori critic , a trecutului.
Activitatea de crea ie n tiin este una continu care se bazeaz pe rezultatele ob inute n
urma eforturilor de cercetare ntreprinse de predecesori. Cunoa terea insuficient

experien ei transmise de predecesori duce n mod inevitabil la repetarea eforturilor, la


inutile redescoperiri, sau poate orienta cercetarea n direc ii gre ite ce ar fi putut fi evitate.
Cunoscnd trecutul tiin ei pe care o sluje te cercet torul devine mai ncrez tor n for ele
sale, mai optimist. Numai privit pe ntreaga ei dimensiune temporar contabilitatea
dobnde te n eles integral i permite o apreciere mai corect asupra valorii sale. Pe de
alt parte, atitudinea just fa

de mo tenirea tiin ific are o mare importan

n opera de

construc ie dar i de consolidare a culturii unui popor. Dimensiunea trecutului asupra


c ruia st ruim este mai mare n tiin ele social-economice dect n tiin ele naturii.
Contabilitatea, f cnd parte din familia tiin elor sociale, poate fi privit ca un complex
de cuno tin e n continu dezvoltare, cl dit pe succesiuni de reflec ii i idei n leg tur cu
mi c rile de valori la care i-au adus contribu ia un num r de gnditori i lucr tori
economi ti-contabili. Cine face abstrac ie de ceea ce s-a creat de nainta i, n direc ia n
care el nsu i lucreaz , se condamn singur s descopere lucruri demult cunoscute
(CECCAR, 2006).
Demersul tiin ific urm rit prin subiectul tezei de doctorat Evolu ia contabilit ii n
perioada de tranzi ie a economiei romne ti i propune abordarea unei teme de
actualitate, respectiv reforma sistemului contabil n ara noastr . Evolu ia contabilit ii
romne ti a cunoscut n ultimii 20 de ani o dinamic accentuat n primul rnd de
evolu iile economice, politice, sociale pe plan intern (trecerea Romniei de la o economie
centralizat la o economie de pia ), i n al doilea rnd de evolu iile de pe plan
7

interna ional (globalizarea economiilor na ionale, interna ionalizarea tranzac iilor


economice, unificarea pie elor, aderarea la Uniunea European , etc.), evolu ii care au
impus compatibilizarea contabilit ii romne ti cu standardele europene i interna ionale
de contabilitate.
Construirea unui sistem de contabilitate este obiectul fr mnt rilor cugetului omenesc din
veacuri apropiate (Rusu, 1975). Romnia, ca ar aflat n plin tranzi ie spre o economie
de pia , a fost mereu n c utarea unui drum al ei propriu n procesul de implementare i
reglementare contabil (Pntea, 2009).
Potrivit lui Mati , Pop et al. (2007) adev rata consolidare a reformei contabile romne ti
a nceput o dat

cu armonizarea acesteia cu Directivele europene

i Standardele

Interna ionale de Contabilitate (O.M.F.P. nr. 403/1999), pentru entit ile mari i foarte
mari i respectiv armonizarea acesteia numai cu Directivele europene (O.M.F.P. nr.
306/2002), pentru entit ile mici. Procesul de armonizare a contabilit ii romne ti cu
Standardele Intena ionale de Contabilitate i cu directivele europene a avut o via scurt ,
aceast n primul rnd datorit cerin elor impuse

rilor membre ale Uniunii Europene,

iar n al doilea rnd viziunea normalizatorului na ional de aplicare a referen ialului


interna ional dup criterii cantitative a fost greu de asimilat de practic . Motiv pentru care
anul 2005, care trebuia s fie punctul maxim de ntindere n aplicarea reglement rilor
contabile armonizate, a fost de fapt anul n care a debutat conformitatea cu directivele
europene.
Chiar dac unii specialisti au caracterizat etapa prezent ca fiind marcat de atenuarea
aplic rii IFRS, noi suntem de p rere c n prezent aplicarea referen ialului interna ional
este mult mai coerent

i dup criterii calitative. Ce se poate imputa totu i etapei prezente

este teama normalizatorului de a permite societ ilor comerciale aplicarea IFRS ca


alternativ la reglement rile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin
O.M.F.P. nr. 3055/2009. Consider m c spre o astfel de viziune ar trebuie s evolueze
etapa prezent n reformarea contabilit ii romne ti. Aceast op iune este nt rit

i de

rezultatele cercet rii empirice pe care am realizat-o n partea a doua a lucr rii.
n realizarea acestei lucr ri, ne-am propus structurarea activit ii de cercetare spre
urm toarele elemente, care ne-au permis s creion m i n acela i timp s delimit m un
fir ro u al lucr rii, care n cele din urm s ne permit atingerea dezideratelor tiin ifice

propuse atunci cnd ne-am asumat realizarea unui astfel de proiect tiin ific. Dac nu
cunoa tem trecutul nu putem n elege prezentul i nici anticipa viitorul. Cercetarea
noastr este structurat pe o ax

virtual : trecut (capitolele 1, 2, 3, 4) - prezent

(capitolul 5) - viitor (capitolul 6).


n cadrul tezei obiectivele demersului tiin ific propus au fost focusate n principal pe
urm toarele:
1)

identificarea reperelor n evolu ia contabilit i romne ti de la formele


incipiente de manifestare i pn n prezent;

2)

prezentarea reglement rilor contabile care au marcat etapele n evolu ia


contabilit ii romne ti postdecembriste;

3)

identificarea factorilor care au influen at ntregul proces al dezvolt rii


contabilit ii i al profesiei contabile, prin raportare la normele europene i
interna ionale;

4)

structurarea argumentelor pro i contra care au stat la baza alegerilor f cute


normalizatorul na ional de adoptare a unui sistem contabil de inspira ie
francez , aplicabil ncepnd cu 1 ianuarie 1994;

5)

identificarea aporturilor calitative inregistrate n cadrul primei etape a


evolu iei contabilit ii romne ti postdecembriste;

6)

identificarea elementelor din reglement rile contabile armonizate cu


directivele europene

i cu Standardele Interna ionale de Contabilitate

aprobate prin O.M.F.P. nr. 94/2001, comune celor dou referen iale, a
criticilor i aportului calitativ marcat de aceast a doua etap n refomarea
contabilit ii romne ti;
7)

analiza procesului de implementare a directivelor europene a IV a i a VII a


i a Reglement rii IAS/IFRS, n legisla ia statelor membre i op iunile
normalizatorului na ional;

8)

analiza reglement rilor na ionale conforme cu directivele europene,


identificarea elementelor comune referen ialului IFRS i alegerile f cute de
normalizatorul na ional;

9)

identificarea tendin elor viitoare care vor marca evolu ia contabilit ii


romne ti.

10)

evolu ia contabilit ii na ionale nu poate fi analizat separat de evolu ia


profesiei contabile. De accea, nc de la nceputul cercet rii ne-am propus s
surprindem zbuciumul, pasiunea i eforturile f cute de mediul universitar i
de speciali tii din domeniu pentru nfiin area (n anul 1921) i renfiin area
(n anul 1994) unei profesii contabile liberale. Unul din obiectivele
cercet rii empirice pe care noi am realizat-o n partea a doua a lucr rii a
vizat analiza rolului pe care l au profesioni tii contabili n evolu iile viitoare
ale contabilit ii na ionale.

10

3. Metodologia cercet rii tiin ifice


____________________________________________

Metodologia cercet rii tiin ifice i ofer

cercet torului ansa s

interpreteze corect

realitatea economic , raportnd-o la exigen ele de modernitate

i profitabilitate.

Elaborarea unei lucr ri de cercetare nu se poate realiza la pura ntmplare fiind absolut
necesar ca, indiferent de domeniul supus cercet rii, cercet torul s

identifice acele

metode i tehnici de cercetare care s se adapteze proiectului de cercetare propus. Chiar


dac aceste metode de cercetare sunt bine stabilite de la nceputul cercet rii, totu i nu este
exclus ca cercet torul s se confrunte cu anumite influen e ale unor factori externi care s
l determine pe acesta s renun e la anumite metode sau s adopte altele noi. Esen ial este
ca strategia de cercetare s fie una organizat

i care s urmeze o anumit metodologie

care s asigure maximizarea ratei de succes n ceea ce prive te utilitatea rezultatelor


ob inute n urma proiectului de cercetare. Pentru a urm rii procesul metodologic al
cercet rii tiin ifice vom c uta n primul rnd s definim esen a activit ii de cercetare
pentru ca ulterior s

prezent m r spunsurile la ntrebarea: Care este metodologia

activit ii de cercetare din prezentul proiect de cercetare?


Cercetarea este definit ca fiind procesul de c utare printr-o abordare metodic n scopul
contribuirii la evolu ia teoretic , precum i pentru asigurarea de noi forme ale metodelor
de ntelegere ale fenomenelor care se manifest n domeniul supus cercet rii. Howard i
Sharp (1983) identific 4 elemente esen iale care definesc activitatea de cercetare:
1) Cmpul de cercetare care asigur direc ia activit ii de cercetare;
2) Scopul cercet rii - care se poate circumscrie mai multor elemente: documentarea
rezultatelor cercet rilor precedente; descrierea anumitor fenomene; construirea
unor modele noi pentru implementarea lor n practic ; formularea unor explica ii
ale fenomenelor cercetate, care se pot concretiza n principii sau a unor ipoteze ce
sunt ulterior confirmate sau infirmate ca urmare a rezultatelor ob inute n urma
cercet rii;

11

3) Modalitatea de abordare a cercet rii- care const n apelarea la o mare diversitate


de metode de cercetare tiin ifice;
4) Rezultatele cercet rii - care se reflect prin contribu iile avute la dezvoltarea
orizontului de cunoa tere al tematicii cercetate.
Metodologia cercet rii tiin ifice economice poate fi considerat un ndrumar, precum
Firul Adriadnei din Mitologia greac . Ea poate fi definit ca un ansamblu de etape, de
subetape, de metode, tehnici i instrumente de investigare tiin ific a fenomenului
economic (R boac & Ciucur, 2004). Potrivit tiin elor socio-umane, metoda este definit
ca fiind modalitatea de cercetare, sistemul de reguli i principii de cunoa tere a realit ii
sociale (Hu u, 2001). Metoda opereaz n mod nemijlocit prin intermediul ipotezelor i
al teoriilor anterioare (R boac & Ciucur, 2004). Pentru realizarea activit ii de cercetare
se pot utiliza metode cantitative, calitative, statistice, metode inductive sau deductive,
toate aceste metode fiind delimitate dup mai multe criterii n func ie de obiectivele
urm rite. Cercet rile calitative se disting prin bog ia descrierilor, utiliznd texte
etnografice, nara iuni istorice, m rturisiri, fotografii, istorii ale vie ii, fic iuni materiale
biografice i autobiografice etc. Spre deosebire de acestea, n cercet rile orientate
cantitativ abund

modelele matematice, tabelele statistice, graficele, rapoartele de

cercetare fiind scrise, de cele mai multe ori, ntr-un stil impersonal. Prin induc ie se trag
concluzii generale, adic

se merge de la fenomenul economic la cauzele care l

determin , de la cauze mai particulare la cauze mai generale, pn cnd se finalizeaz


argumenta ia printr-o maxim generalizare. Deduc ia porne te n sens invers, respectiv
admite cauzele i leg turile fenomenului ca fiind descoperite i stabilite ca principii cu
ajutorul c rora se explic fenomenul provenit din ele, explica iile lund forma unei
demonstra ii. Metodele statistice, desemneaz investigarea unui num r mare de unit i
sociale (anchetele socio-demografice, sondajele de opinie, analizelele matematicostatistice).
n privin a metodelor de cercetare, n cadrul lucr rii cea mai frecvent utilizat este
metoda comparativ , iar argumentele care justific apelarea la aceast metod const n
faptul c ne-a permis identificarea similitudinilor, dar i a disimilitudinilor existente ntre
reglement rile na ionale

i directivele europene sau Standardele Interna ionale de

Raportare Financiar . Prin compara iile sintetizate sub form tabelar , au fost identificate

12

op iunile normalizatorului na ional pozi ionate fa

de exponen ii celor dou referen iale

contabile, Fran a, respectiv Marea Britanie.


De asemenea, nu mai pu in important este i metoda de analiz a documentelor ntruct
analiza surselor bibliografice utilizate, a studiilor comparative precum i interpret rile
speciali tilor din literatura de specialitate na ional

i interna ional ne-au permis o

analiz de con inut a problematicii abordate.


Nu trebuie trecut cu vederea metoda observa iei, care nseamn urm rirea atent

sistematic , cu un anumit scop, a unui anumit fenomen sau a unei nsu iri, laturi sau
particularit i ale acestuia (Prun , 1976).
Dac n etapa document rii studiul bibliografic s-a efectuat n mare m sur de sine
st t tor, oarecum izolat de studiul faptelor empirice, n sfera explic rii fenomenului
economic, studiul documentar n ansamblul lui (bibliografic
combin , se coreleaz

i faptic-empiric) se

i cristalizeaz n conformitate cu un singur orizont, cu nevoia

cunoa terii temeinice a fenomenului economic cercetat printr-o observare tiin ific
atent . Observarea tiin ific de ine o pozi ie strategic n cadrul explic rii fenomenului
economic. Elaborarea ipotezelor i a modelelor este dependent de observa ia tiin ific a
fenomenului empiric. De observa ia tiin ific a fenomenului economic empiric depinde
i verificarea ipotezelor i construc iilor teoretice (modelelor), inclusiv a concluziilor
teoretice i a solu iilor practice. Observarea tiin ific const n perceperea de c tre
cercet tor a faptelor economice, a a cum se desf oar ele n practic , n procesualitatea
lor. Efortul cercet torului n observarea tiin ific a fenomenului economic trebuie s fie
minim i numai n interesul surprinderii fidele, f r denatur ri a fenomenului observat.
Acest obiectiv, care este cel mai bine st pnit de specialistul practician, invit
cercet torul la studiu profund i la consultarea acestuia (R boac & Ciucur, 2004).
n cadrul cercet rii empirice realizat n partea a doua a lucr rii metoda de culegerea a
datelor pe care am utilizat-o a fost chestionarul. Ancheta pe baz de chestionar face parte
din categoria metodelor calitative. ntreb rile cuprinse ntr-un chestionar surprind diverse
aspecte i probleme din via a oamenilor i din mediul lor nconjur tor, ele sunt relativ
simple i generale, n timp ce interviul merge n profunzimea tuturor acestor aspecte i
ncearc

descifrarea mecanismelor care dirijeaz

ac iunile, comportamentele

motiva iile oamenilor (Cauc et al., 2004).

13

Pe parcursul realiz rii acestei lucr ri de cercetare aceste metode au fost utilizate n strns
leg tur cu tehnici i procedee de cercetare, dintre care amintim: studiul referin elor
bibliografice, analiza actelor normative importante, culegerea i prelucrarea informa iilor,
realizarea de diverse tabele, figuri

i grafice pentru a sintetiza i eviden ia rezultatul

cercet rii.

14

4. Sinteza capitolelor cuprinse n teza de doctorat


________________________________________

Capitolul I Puncte de reper n traiectoria evolutiv a contabilit ii na ionale de la


nceputuri i pn n zilele noastre: n m sura n care conexiunea dintre actualitatea
prezentului i realitatea trecutului nu pot fi negate, iar realiz rile prezentului ne apar ca
efecte ale unor fapte trecute, necesitatea aprofund rii cercet rilor anterioare cobornd
napoi pe axa timpului la fel ca n oricare alt domeniu este fireasc

i n cercetarea

crea iei tiin ifice contabile din Romnia (CECCAR, 2006). De aceea, consider m c nu se
poate face ast zi o analiz a contabilit ii romne ti din perioada postdecembrist f r s
cunoa tem i s

n elegem evolu iile gndirii contabile na ionale de la primele sale

manifest ri. Justific m aceast afirma ie prin faptul c Romnia a avut o economia de pia ,
dezvoltat

i a ezat pe principiile care guverneaz ast zi capitalismul, nainte de instaurarea

regimului comunist, iar contabilitatea na ional era racordat la evolu iile interna ionale n
domeniu. Profesia contabil na ional , cristalizat n prima parte a secolului XX, a fost, n
acea perioad , model de referin
contabil

na ional , chiar dac

pentru organismele profesionale europene. Literatura


ap rut

conceptualizarea contabilit ii n partid

cu ntrziere, a avut contribu ii importante n


dubl . Capitolul cuprinde o caracterizare a

perioadei de nceput a gndirii i practicii contabile na ionale (literatura contabil


na ional din prima parte a secolului XX, primele demersuri legislative i ncerc ri de
normalizare a contabilit ii romne ti, legitimizarea profesiei contabile na ionale,
caracterizarea contabilit ii socialiste) i continu cu identificarea reperelor n evolu ia
contabilit ii romne ti postdecembriste.
Capitolul II Repere ale evolu iei contabilit ii romne ti n perioada 1990-1994
nevoia identific rii propriului sine: n capitolul doi, activitatea de cercetare s-a ndreptat
spre delimitarea eforturilor realizate de diver i speciali ti din mediul universitar i
normalizatori pentru reformarea sistemului contabil

i implementarea unui sistem

contabil modern, specific unei economii dezvoltate cu identificarea argumentelor pro i


contra unei reforme contabile de profunzime. De asemenea sunt identificate primele

15

eforturi

i ac iuni ale mediului universitar n perioada postdecembrist

pentru

renfiin area profesiei contabile liberale, puternic ngr dit n perioada comunist . Este o
perioad de c utare a propriilor identit i n multiple domenii de activitate, dup ce
decenii la rnd liniile directoare de desf urare a activit ilor n diverse sectoare erau
trasate direct de la centru, f r ca cei implica i, direct sau indirect, s aib posibilitatea,
s - i manifeste vreo opinie, sub o form sau alta. Odat , cu c tigarea libert ii dup
decembrie 1989, o ntrebare major care st ruia n mintea, att a teoreticienilor, ct i a
practicienilor din diverse domenii de activitate era: ncotro trebuie s-o apuc m? Care
este direc ia cea mai bun de urmat? Iar dificultatea major n a g si r spunsurile
adecvate la aceste ntreb ri nu era aceea c nu ar fi existat un r spuns, ci aceea c se
conturau mai multe direc ii poten iale de evolu ie, fiecare variant avnd sus in torii ei cu
argumente mai mult sau mai pu in fiabile.

Capitolul III

Trecerea Romniei la sistemul de contabilitate continental (etapa 1994-

1999) : n capitolul trei al lucr rii, ne-am propus realizarea unei analize retrospective a
primei etape parcurse de contabilitatea romneasc postdecembriste, care are ca reper
publicarea Legii contabilit ii nr. 82/1991 i a Regulamentului s u de aplicare, aprobat
prin H.G. nr. 704/1993. n acest capitol am efectuat un studiu comparativ ntre vechiul
sistem contabil aplicat de Romnia n perioada socialist

i sistemul de contabilitate

aprobat prin Legea contabilit ii nr.82/1991, urm rind astfel identificarea aporturilor
calitative marcate de reorganizarea (impus de noile realit i economice, sociale, politice)
sistemului de contabilitate romnesc i implementarea unui sistem de contabilitate
continental. Tot n acest capitol sunt marcate

i limitele noului sistem contabil

implementat la nceputul anului 1994. Aceast etap a avut un rol deosebit de important n
evolu ia ulterioar a procesului de reform a sistemului contabil romnesc. Contabilitatea
na ional a dep sit limitele impuse de vechiul sistem economic i s-a racordat la evolu ii i
procesele interna ionale de armonizare i convergen contabil .

16

Capitolul IV Analiza programului de armonizare a contabilit ii romne ti cu


directivele europene i Standardele Interna ionale de Contabilitate (etapa 1999-2005):
n capitolul patru, activitatea de cercetare a fost centrat pe efectuarea unei analize de
profunzime a Programului de armonizare a contabilit ii romne ti cu Directivele
europene i cu Standardele Interna ionale de Contabilitate, ncercnd s

delimit m

evolu iile calitative marcante i elementele cuprinse n reglement rile contabile na ionale
aprobate prin O.M.F.P. nr. 94/20011 comune Directivelor europene sau Standardelor
Interna ionale de Contabilitate. n acest scop, ne-am concentrat aten ia spre o serie de
elemente (componen a, forma de prezentare i caracteristicile calitative ale situa iilor
financiare, principiile contabile, metode de evaluare a structurilor situa iilor financiare)
care, n opinia noastr , au marcat un salt calitativ semnificativ. Aceast analiz ne-a
permis i s identific m apropierea mai mare sau mai mic a reglement rilor contabile
na ionale fa

de unul sau cel lalt referen ial. Prin denumirea acestor reglement ri,

normalizatorul romn a urm rit armonizarea contabilit ii romne ti cu dou doctrine


contabile care prezint diferen e semnificative. Normalizatorul romn a ncearcat s
corecteze aceast confuzie prin alegea f cut n intitularea O.M.F.P. nr. 1752/20052
reglement ri contabile conforme cu directivele europene, p strnd ns

elemente

conforme cu IFRS.
Capitolul V Asigurarea conformit ii contabilit ii romne ti cu directivele europene i
cu Standardele Interna ionale de Raportare Financiar

(etapa 2006-prezent): n

capitolul cinci, am realizat o analiz a etapei actuale din evolu ia contabilit ii romne ti
marcat de conformitatea cu directivele europene i IFRS. Romnia, ca ar membr a
Uniunii Europene, este racordat la dinamica i evolu iile reglement rilor i directivelor
europene care cunosc o apropiere de IFRS. Aceast apropiere este reflectat att n
evolu ia directivei a IV-a ct i prin aprobarea Reglement rii IAS/IFRS. Astfel, n acest
capitol am analizat procesul de elaborare i implementare n legisla iile

rilor membre

ale Uniunii Europene a directivelor a IV-a i a VII-a i a Reglement rii IAS i


pozi ionarea

rii noastre fa

de op iunile diferitelor state membre. Chiar dac O.M.F.P.

nr.3055/2009, prin titulatura sa, aprob reglement ri contabile conforme cu directivele


1
2

Abrogat
Abrogat i preluat de OMFP nr. 3055/2009

17

europene, acest act legislativ con ine elemente comune referen ialului interna ional.
Apropierea legisla iei contabile na ionale de IFRS nu dep e te cadrul stabilit de
directiva a IV-a. Din compara iile efectuate, legisla ia contabil

na ional

cuprinde

elemente pozi ionate att n cadrul sistemului continental, reprezentat de Fran a, ct i n


cadrul sistemului anglo-saxon, reprezentat de Marea Britanie. Elementele comune
legisla iei contabile continentale sunt reprezentate de forma de prezentare a contului de
profit i pierdere, principiile generale ale contabilit ii, simplificarea sistemului de
raportare pentru ntreprinderile mici i mijlocii, excep iile privind consolidarea conturilor.
Pe de alt parte elemente comune sistemului anglo-saxon sunt manifestate n cadrul
definirii, recunoa terii

i evalu rii elementelor din situa iile financiare, formei de

prezentare a bilan ului contabil, componen a situa iilor financiare, caracteristicile


calitative ale situa iilor financiare. Dac

concluzia capitolului precedent a fost c

programul de dezvoltare a contabilit ii romne ti a ales solu ia mixului ntre cele dou
referen iale contabile care prezint diferen e semnificative, acest mix se p streaz

i n

reglement rile contabile conforme directivelor europene, ntr-o forma atenuat n primul
rnd de modernizarea Directivei a IV-a i de aprobarea Reglement rii IAS/IFRS. n
prezent, reglement rile contabile na ionale prin nl turarea oric rei referiri la IFRS, nu
las posibilitatea furnizorului de informa ii financiare s opteze n cazurile n care
reglement rile na ionale conforme directivelor europene nu prescriu un tratament
contabil.
Capitolul VI

Cercetare empiric

privind necesitatea moderniz rii reglement rilor

contabile na ionale: n acest capitol am realizat o cercetare empiric pe baz de


chestionar n care am analizat posibilele evolu ii viitoare ale contabilit ii na ionale. n
prima parte a cercet rii empirice am efectuat o evaluarea a reglement rilor contabile care
au marcat evolu ia contabilit ii romne ti n perioada postdecembrist , din punct de
vedere a oportunit ii i calit ii textelor normative. n partea a doua a cercet rii am
analizat necesitatea moderniz tii reglement rilor contabile na ionale prin extinderea
aplic rii IFRS ca op iune alternativ la aplicarea reglement rilor contabile na ionale
conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P nr. 3055/2009. Analiza din
aceast

ultim

parte a cercet rii empirice am corelat-o cu analiza capacit ii

18

profesioni tilor contabili de a contribui la implementarea i asimilarea referen ialului


interna ional ntruct resursa uman de care dispune profesia contabil are un rol decisiv
n marcarea tendi elor evolutive viitoare ale contabilit ii romne ti.
Popula ia statistic asupra c reia ne-am concentrat aten ia n cadrul cercet rii empirice a
fost format din mul imea profesioni tilor n domeniul financiar-contabil membri ai
Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Romnia. Chestionarul a fost
transmis c tre 1.000 de subiec i, iar totalitatea r spunsurilor primite i validate au fost n
num r de 62 de chestionare, prin urmare, am ob inut o rat a r spunsurilor de 6,2%
considerat , n literatura de specialitate, ca fiind una acceptabil .
n elaborarea ipotezelor de lucru am pornit de la obiectivul principal al acestei cercet rii,
defalcat n obiectivele secundare, prezente n figura de mai jos.
Figura nr.1. Obiectivele cercet rii empirice
Analiza necesit ii moderniz rii
reglement rilor contabile
na ionale prin extinderea
aplic rii IFRS ca alternativ la
reglement rile contabile
conforme cu directivele
europene

Obiectiv principal

Obiective
secundare

1.

Identificarea efectelor aplic rii IFRS pentru


ntocmirea unui set unic de situa ii financiare, ca
alternativ la aplicarea OMFP nr. 3055/2009

2.

Evaluarea capacit ii profesiei contabile de a


contribui la implementarea i asimilarea IFRS

3.

Aprecierea oportunit ii i calit ii textelor


normative care au marcat etapele evolu iei
contabilit ii romne ti postdecembrieste

19

5. Sinteza concluziilor cercet rii tiin ifice

n ultima parte a tezei am sintetizat rezultatele cercet rii i am formulat concluziile


generale care s-a desprins n urma activit ii desf urate de noi, structurate pe dou
paliere:
a)

Concluzii desprinse n urma activit ii de cercetare teoretic ;

b)

Concluzii desprinse n urma activit ii de cercetare tiin ific empiric .

n cele ce urmeaz ne propunem s oferim o imagine concis , sintetic a principalelor


rezultate ob inute pe cele doua componente ale activit ii de cercetare tiin ific .
a)

Concluzii desprinse n urma activit ii de


cercetare teoretic

Daca facem o retrospectiv n timp, n perioada de pn la jumatatea secolului XX,


Romania a avut o economie de pia

modern , n care profesia contabil

i mediul

universitar avea rolul primordial n reglementarea contabilit ii. Teoria contabil ce


separa fenomenului contabil n art i tehnic a conturilor, pe de o parte, i tiin
a economiei ntrerpinderii pe de alt parte, era inerent limitelor epocii n care tr iau
adep ii s i. Aceast teorie are ast zi numai o simpl valoare istoric . Argumentul cel mai
puternic este dat de dimensiunea actual a fenomenului contabil, de adoptarea unui
adev r contabil unanim acceptat, care se reg se te n cadrul procesului de normalizare i
convergen contabil .
Odat
eviden

cu trecerea la contabilitatea socialist

tiin a contabilit ii s-a transformat n

contabil ca instrument unic de urm rire i cuantificare a realiz rilor fa

de

planificare. Principalele caracteristici ale contabilit ii romne ti n perioada socialist


pot fi sintetizate astfel: (i) sistemul economic supercentralizat a generat un sistem
contabil monist; (ii) contabilitatea nu reprezenta un instrument aflat la dispozi ia echipei
de manageri a unei entit i ci trebuia s

ndeplineasc

nevoile informa ionale ale

20

institu iilor centrale implicate n administrarea economiei planificate; (iii) situa iile
financiare erau complementare situa iilor statistice, avnd un dublu rol: instrument de
control al realiz rii planului pentru perioada

curent

i surs de informa ii pentru

stabilirea planific rilor viitoare; (iv) situa iile financiare nu erau publicate, avnd un
caracter secret; (v) sistemul contabil se baza pe o normare excesiv axat pe nregistrarea
exhaustiv a opera iilor economico-financiare i centralizarea lor din treapt n treapt
pn la nivel de economie na ional .
Dup Revolutia de 1989 societatea romaneasca a f cut primii pa i spre o economie de
pia . Sistemul informa ional furnizat de contabilitatea socialist a devenit inoperant. n
aceste condi ii profesia contabil francez (care a avut model de organizare profesia
contabil romaneasc de la nceputul sec. XX) i-a ntors favoarea i a contribuit decisiv
la renfiin area profesiei contabile na ionale i implementarea unui sistem contabil adaptat
cerin elor economiei de pia . Etapa 1994-2000 a fost rezultatul luptei de idei i a
diferen elor de opinii ntre conservatori i reformatori, fiecare cu argumentele lor pro
i contra. Aceast etap , marcat de H.G. 704/1993, a reprezentat puntea de trecere de la
un sistem informa ional nchis la un sistem informa ional modern marcat de IAS.
Dac sistemul contabil francez a reprezentat rezultatul controverselor academice ntre
reformatori i conservatori,

sistemul contabil intrat in vigoare in 2001, o dat cu

publicarea O.M.F.P. nr. 94/2001,

a reprezentat rezultatul luptei politice c tigat de

reprezentan ii sistemului anglo-saxon. Faptul c acast etapa a fost cea mai controversat
rezult c a fost i cea mai important pe calea moderniz rii contabilit ii romanesti. A
trebuit s apar Ordinul 94/2001 s ne d m seama ce bun a fost H.G. 704/1993, afirmau
unii speciali ti, ns

pierdeau din vedere un lucru esen ial: n doctrina contabil

romneasc n mod ireversibil i-au f cut loc elemente din IAS. Pn atunci au fost
str ine no iuni ca: tratament contabil alternativ, prag de semnifica ie, prevalen a
economicului asupra juridicului sau ra ionament profesional. Chiar dac

acum

reglement rile contabile na ionale au trecut de la armonizarea cu directivele europene i


IAS la simpla conformitate cu directivele contabile, IFRS a devenit o component
esen ial a contabilit ii na ionale.
Odat cu Ordinul 1752/2005 lucrurile au intrat n normalitate, n sensul c Romania ca
ar membr a Uniunii Europene aplic reglement ri contabile conforme cu directivele

21

europene, ns nu s-a inut seama de un lucru foarte important: o reglementare contabil ,


indiferent ct de ampl

i bine contruit ar fi, nu va putea niciodat acoperii toat sfera de

activit i dintr-o ntreprindere. Alternativa ar fi aplicarea IFRS dar de data aceasta dup
criterii calitative. O.M.F.P. nr. 907/2005 i O.M.F.P. nr. 1121/2006 reglementeaz
condi iile aplic rii IFRS la ntocmirea situa iilor financiare individuale i consolidare ns
ca al doilea set de informa ii financiare, ntr-o manier op ional sau obligatorie. n etapa
prezent normalizatorul a trecut de la o extrem la alta, i anume de la aplicarea extensiv
a IFRS la limitarea aplic rii IFRS. O solu ie posibil ar fi includerea n

legisla ia

na ional a op iunii de aplicare de c tre toate sociat iile comerciale a IFRS ca alternativ
la reglement rile contabile conforme cu directivele europene. n favoarea acestei op iuni
avem urm toarele argumente :
1.

directiva -IV-a a U.E. modificat

i Reglementarea IAS las la latitudinea

rilor membre extinderea aplic rii IFRS;


2.

furnizorii de informa ii financiar-contabile

i-ar limita costurile cu

producerea unei informa ii fiabile;


3.

publicul ar avea la dispozitie mult mai u or o informa ie care s


ndeplineasc caracteristicile calitative;

4.

Ministerul de Finan e, care este principalul normalizator, are la dispozitie


atributul de reglementare fiscal , care nu ar trebui s se confunde cu
dreptul de reglementare contabil . Primul Cod Fiscal din perioada
postdecembrist , elaborat n anul 2003, este atributul Ministerului de
Finante. ntr-o societate economic

moderna nu este recomandat

amestecul ntre reglement rile contabile si reglementarile fiscale. Aceasta


pentru ca pe pia a utilizatorilor de informa ii statul este doar unul dintre
actori, nu singurul i nici majoritarul.

22

b)

Concluzii desprinse n urma activit ii de


cercetare tiin ific empiric

O dat stabilite limitele teoretice privind contribu iile aduse de fiecare etap

care a

marcat evolu ia contabilit ii romne ti, ncepnd de la formele incipiente de manifestare


i pn n prezent, urm toarea direc ie de cercetare spre care ne-am ndreptat aten ia a
constat n aprecierea oportunit ii i necesit ii moderniz rii reglement rilor contabile
na ionale prin extinderea aplic rii IFRS la ntocmirea, de c tre societ ile comerciale a
unui set unic de situa ii financiare individuale, ca op iune alternativ

la aplicarea

O.M.F.P. nr. 3055/2009, i analiza capacit ii profesioni tilor contabili de a contribui la


implementarea i asimilarea IFRS.
n realizarea acestei cercet ri empirice ne-am concentrat aten ia asupra urm toarelor arii
de interes:
Evaluarea alegerilor f cute de Romnia pe cale moderniz ri
contabilit ii na ionale postdecembrieste. Pentru aceasta am
surprins opinia responden ilor privind oportunitatea alegerilor
f cute de normalizator i apreciere reglement rilor contabile care
au marcat fiecare etap evolutiv din punct de vedere al coeren ei,
inteligibilit ii i aplicabilit ii practice;
Necesitatea evolu iei reglement rilor contabile na ionale spre
aplicarea IFRS la ntocmirea unui set unic de situa ii financiare.
Consider m c n etapa actual contabilitatea na ional ar trebui s
evolueze spre extinderea aplic rii IFRS dup criterii calitative,
ipotez

supus

valid rii

prin

intermediul

ntreb rilor

din

chestionar;
Aprecierea capacit ii profesioni tilor contabili de a contribui la
implementarea i asimilarea IFRS. Extinderea aplic rii IFRS nu se
poate face f r profesioni ti contabili care s se poat adapta la
spiritul i gndirea contabil impus de exigen ele IFRS;
Identificarea

efectelor

aplic rii

IFRS,

ca

alternativ

la

reglement rile contabile na ionale conforme cu directivele

23

europene. O astfel de m sur

nu poate r mne f r

efecte

semnificative pe pia a informa iei financiar-contabile, de aceea


responden i au fost invita i s - i exprime opinia privind efectele
extinderii IFRS;
Cercetarea empiric pe care am realizat-o in aceasta lucrare a fost construit pornind de la
un sistem de ipoteze care au fost supuse valid ri/invalid ri pe baza analiz rii
r spunsurilor primite la chestionarul elaborat.
Rezultatele test rii ipotezelor de lucru, de c tre cercetarea empiric

realizat , sunt

prezentate sintetic n tabelul nr.1.


Tabelul nr. 1 Sinteza ipotezelor de lucru formulate
Ipoteza de lucru formulat

Validarea/
Invalidarea
ipotezei teoretice
Ip.1: Sistemul contabil din perioada socialist , rigid i supranormat, Validat
corespundea viziunii economice i nevoilor informa ionale ale acelei
perioade;
Ip.2: Trecerea Romniei la sistemul contabil de inspira ie francez , aplicat Validat
ncepnd cu 1 ianuarie 1994, era singura variant aplicabil ntr-o economie
de pia a incipient ;
Ip.3: Sistemul contabil reprezentat de Legea contabilit ii nr. 82/1991 i Validat
Regulamentul s u de aplicare aprobat prin H.G. nr. 704/1993, s-a pliat pe
nevoile informa ionale ale perioadei i a reprezentat linantul ntre sistemul
contabil nchis, reprezenta de reglement rile contabile socialiste, i un sistem
contabil modern marcat de referen ialul interna ional;
Ip.4: Orientarea contabilit ii na ionale spre Standardele Interna ionale de Validat
Contabilitate a fost absolut necesar n condi iile dezvolt rii economiei
na ionale, nevoii de investi ii str ine de capital i nevoile informa ionale ale
publicului, care nu erau pe deplin satisf cute de H.G. nr. 704/1993;
Ip.5: Normalizatorul na ional nu a ales varianta potrivit pentru Validat
implementarea, odat cu emiterea O.M.F.P. nr. 94/2001, a referen ialului
interna ional n contabilitatea na ional ;
Ip.6: Schimbarea de viziune a normalizatorului n anul 2005, odat cu Validat
aprobarea reglement rilor contabile na ionale conforme cu directivele
europene, a fost necesar n condi iile viziunii gre ite de aplicare extensiv a
IAS;
Ip.7: Reglement rile contabile conforme cu directivele europene sunt textele Validat
normative cu cel mai mare grad de coeren , inteligibilitate i aplicabilitate

24

practic ;
Ip.8: n etapa prezent este necesar modernizarea reglement rilor contabile Validat
prin extinderea aplic rii IFRS la ntocmirea, de c tre societ ile comerciale a
unui set unic de situa ii financiare individuale, ca op iune alternativ la
aplicarea O.M.F.P. nr. 3055/2009, ntruct aplicarea exclusiv a
reglement rilor contabile na ionale conforme cu directivele europene nu
satisface pe deplin cerin ele de pe pia a informa iei financiar-contabile;
Ip.9: Profesioni ti contabili au capacitatea de a se adapta la spiritul i Validat
gndirea contabil impuse de Standardele Interna ionale de Raportare
Financiar ;
Ip.10: Aplicarea de c tre societ ile comerciale a IFRS pentru ntocmirea Validat
unui set unic de situa ii financiare, ca alternativ op ional la reglement rile
contabile na ionale conforme cu directivele europene, ar avea numeroase
efecte pozitive asupra pie ei informa iei financiar-contabile.

Trecnd peste criticile i aspectele negative care au fost identificate i formulate n


capitolele tezei, se confirm ipoteza general c fiecare etap care a marcat contabilitatea
na ional a reprezentat un pas nainte pe cale emancip rii reglement rilor contabile.
Fiecare etap n evolu ia contabilit ii na ionale a fost marcat de reglement ri contabile
care au fost rezultatul moderniz rii reglement rilor abrogate.
n prezent, evolu ia ar trebui marcat de aplicarea alternativ a IFRS pentru ntocmirea
unui set unic de situa ii financiare. Intr-o astfel de perspectiv ar avea de c stigat to i
actorii de pe pia a informa iei financiar contabile: furnizorii de informatii - prin limitarea
costurilor, utilizatorii prin accesul u or la informa ii nealterate de reglement ri fiscale,
normalizatorul prin concentrare exclusiv asupra normelor fiscale.

25

6. Limitele cercet rii tiin ifice i recomand ri pentru cercet rile


viitoare

Ca la oricare cercetare tiin ific , cercetarea realizat de noi are, o serie de limite
inerente pe care le-am identificat, dar f r ca aceste limite s aib efecte semnificative
asupra concluziilor ob inute din analizele efectuate. Am structurat aceste limite pe cele
dou componente ale cercet rii noastre, i anume:
a) limitele cercet rii teoretice; i
b) limitele cercet rii empirice.
Desigur cercetarea tiin ific

este influen at

i de subiectivismul cercet torului, de

nivelul s u cultural tiin ific i din tendin a fiec rui individ de a absolutiza experien a sa
personal .
a) Limitele cercet rii teoretice
Cercetatorul este dependent de sursele documentare care exist si care pot fi doar partiale.
Izvoarele pot fi greu de interpretat din punctul de vedere al m surii n care reprezinta
tendin ele reale ale perioadei analizate.
Literatura contabil na ional incipient , din prima jumatatea a secolului XX prezenta
descriptiv contabilitatea ca simpl tehnic de nregistrare n conturi. Surse bibliografice
aferente acelei perioade sunt limitate. Iconografia vechilor lucr ri de contabilitate i
limbajul n care au fost scrise fac foarte dificil structurarea i asimilarea ideilor.
O alt

limit

este determinat

de lipsa unei literaturi contabile critice n perioada

socialismului. Lucr rile utilizate ca surse bibliografice, se rezumau la ncercarea de a


transforma doctrina politic a vremurilor n concepte contabile.
Literatura str in nu trateaz n mod semnificativ contabilitatea romneasc , cu att mai
pu in perioadele trecute.

26

De asemenea, cercetarea noastr teoretic const n majoritate ntr-o analiz retrospectiv


a contabilit ii, fiecare etap trecut a f cut obiectul numeroaselor lucr ri i articole, n
care au f cute numeroase analize critice i aprecieri. Cercetarea empiric a confirmat
multe din teorii ns nu a putut conduce la teorii noi, n schimb, f r a fi exhaustiv ,
cercetarea teoretic a reu it s concentreze, structureze, sintetizeze principalele plusuri i
minusuri ale fiec rei etape precedente pentru a putea reprezenta un suport solid n
aprecierea tendin elor viitoare. Etapa actual a fost tratat comparativ cu viziunile altor
ri (Fran a, Marea Britanie, Cehia, Germania, Austia, Belgia, Norvegia, Olanda, etc) n
ncercarea de a pozi iona n contextul european diferitele alegeri ale normalizatorului
na ional.
Cercetarea trecutului contabilit ii na ionale a fost util pentru previzionarea evolu iilor
viitoare care converg spre extinderea aplic rii IFRS. n viitor etapa actual va deveni o
etap parcurs

deja, previziunea actual de extindere a IFRS va fi confirmat

sau

infirmat , viitorul la rndul s u va putea s previzioneze i s extrapoleze n baza unei


evolu ii istorice mai lungi.
b) Limitele cercet rii empirice
Cercetarea empiric pe care am efectuat-o pe baz de chestionar are o serie de limite
determinate n primul rnd de rigiditatea rela iei dintre noi i responden i prin aplicarea
unui chestionar formalizat. Aceast formalizare a chestionarului prin construc ia de
ntreb ri cu r spunsuri precodificate este impus de cerin a prelucr rii rapide a datelor.
Aceast limit am ncercat s o atenu m prin asigurarea posibilit ii responden ilor de a
formula comentarii dup fiecare ntrebare.
O alt

limit

este determinat

de capacitatea responden ilor de a aprecia obiectiv

evenimentele cercetate i erorile de memorie care sunt direct propor ionale cu perioada de
timp scurs de la manifestarea evenimentelor cercetate. De asemenea, sentimentele,
resentimentele, prejudec ile responden ilor i nivelul tiin ific al fiec ruia pot influen a
ntr-o m sura mai mare sau mai mic adev rul despre fenomenele studiate, raspunsurile
celor studia i pot fi afectate de situa ia lor experimental .
Un alt factor de distorsiune poate fi reprezentat de chestionar, care cuprinde ntreb ri
generale, ceea ce permite o cercetare a problemei n ansamblu i nu de detaliu. Tehnica

27

de e antionare folosit (e antionarea nealeatorie, empiric ) nu permite aplicarea unui


model statistic de calcul a erorii de e antionare. Popula ia a fost limitat la profesioni tii
n domeniul financiar-contabil, membri ai Corpului Exper ilor Contabili i Contabililor
Autoriza i din Romnia.
n ara noastr nu este foarte bine inoculat ideea de cercetare empiric

i importan a

contribu iei ct mai multor actori.


Perspectivele cercet rilor viitoare
Scopul unei cercet ri nu este acela de a ncerca rezolvarea ntr-o manier exhaustiv a
tuturor problemelor care vizeaz domeniul sau tema respectiv . Acest obiectiv ar fi
nerealist i imposibil de atins. O cercetare tiin ific complet

i complex elaborat are ca

obiectiv principal g sirea r spunsurilor la ntreb rile existente i generarea altor probleme
care urmeaz s fie supuse analizelor n viitor.
F r a avea preten ia c am reu it s identific m toate perspectivele de viitor, putem
recomanda urm toarele direc ii pentru o cercetare ulterioar :
propunem o cercetare a evolu iei contabilit ii romne ti comparativ cu
evolu iile din alte state care au avut o istorie modern convergent (foste
ri comuniste, cu economie de pia

n dezvoltare, membri ai Uniunii

Europene, etc). Aceast compara ie s fie descompus pn la nivelul


reglement rilor i etapiz rilor;
nu este lipsit de interes implicarea reprezentan ilor profesiei contabile
(Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Romnia,
Camera Auditorilor Financiari din Romnia), ai mediului de afaceri
(Consiliul Na ional al ntreprinderilor Private Mici

i Mijlocii din

Romnia, Uniunea General a Industria ilor din Romnia, etc), mediul


universitar, membri Consiliului de Supraveghere a Activit ii de Audit
Statutar, reprezentan ii Ministerului de Finan e, ipotezele avnd astfel o
recunoa tere general , iar perspectivele viitoare ar avea girul
principalilor actori de pe pia a informa iei financiar-contabile.

28

Perspectiva extinderii popula iei ar permite interpretarea rezultatelor


comparativ pe

mai

multe paliere componente ale popula iei:

profesioni ti contabili membri CECCAR, mediul universitar, mediul de


afaceri, normalizator, membri Consiliului de Supraveghere a Activit ii
de Audit Statutar, etc.
O echip de cercet tori care s aib o componen

mixt , economi ti i

statisticieni, va putea face o cercetare ampl , bazat

pe tehnici de

e antionare aleatorii care pot extinde i generaliza concluziile la ntreaga


popula iei, corelat cu extinderea popula iei i analize comparative pe
componente ale popula iei.

29

7. Referin e bibliografice

1. Achim, S. &Bota Avram, C. (2010), Fighting the enemy of fair view principle-getting to
know creative accounting, EBSCO, Scientific Annals of the Alexandru Ioan
Cuza.

2. Albu, C. & Albu, N. (2010), Accounting change in Romania-A Historical Analisys,


Cardiff University Conference.

3. Aryanto, Y.H. (2011), Theoretical failure of IAS 41: Agriculture, Retrived from Social
Science Research Network: http://ssrn.com/abstract=1808413.

4. Bailey, D. (1995), Accounting in Transition in the Transitional Economy, European


Accounting Review, vol.4., nr.4.

5. Bailey, D.(1988), Accounting in Socialist Countries, Routledge.


6. Baker, C.R., Ding, Y.& Stolowy H. (2003), Income statement by nature and analysis
of company performance, HEC Paris, Les Cahiers de Recherche.

7. Berheci, M. (2010), Valorificarea raport rilor financiare, Editura CECCAR, Bucure ti.
8. Bogdan, V. (2004), Armonizarea contabil

interna ional , Editura Economic ,

Bucure ti.

9. Bogdan, V. (2004), Evolu ia reformei contabile romne ti, Analele Universit ii din
Oradea, tiin e Economice, TOM XIII, 90-97.

10. Bonaci, C.G., Mati , D. & Musta , R.V. (2010) Framework for Documenting National
Accounting Practices? Orientation Towards IAS/IFRS, Ulrich International
Periodicals Directory, Journal of International Management Studies.

11. Bonaci, C.G. (2009), Fundamente teoretice i practiceale contabilit ii instrumentelor


financiare, Editura Casa C r ii de tiin . Cluj-Napoca.

12. Bota-Avram, C. (2010) Current challenges of internal audit function, Ulrichs Web,
Revista de Audit Financiar.

30

13. Bo a-Avram, C. (2009), Auditul intern al societ ilor comericale, Editura Risoprint,
Cluj-Napoca.

14. Bo a-Avram, F. (2009), Imaginea fidel

n contabilitate, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca.

15. Brochet, F., Jagolinzer, A. & Riedl E. (2011), Mandatory IFRS adoption and financial
statement

comparability,

Social

Science

Research

Network

http://ssrn.com/abstract=1819482.

16. Bunea, S.(2006), Analiza impactului procesului de convergen

asupra evolu iei unor

minte pentru Romnia, Congresul al XVI-lea

sisteme contabile na ionale i nv

al profesiei contabile, Edituta CECCAR, Bucure ti.

17. Bunea, S. (2001), Coordonatele interna ionale ale unei atitudini prudente n
contabilitate, Revista Contabilitatea, expertiza i auditul afacerilor, nr. 1/2001,
Editura CECCAR, Bucure ti.

18. Bunget, O. (2005), Contabilitatea romneasc ntre reform

i convergen , Editura

Economic , Biblioteca de Contabilitate, Bucure ti.

19. Calu, D.A. (2005), Istorie i dezvoltare privind contabilitatea din Romnia, Bucure ti,
Editura Economic .

20. Calu, D.A.(2001), Controverse privind armonizarea contabilit ii din Romnia cu


Directivele

Contabile

Europene

cu

Standardele

Interna ionale

de

Contabilitate, Bucure ti.

21. Candea, E. (2001), Etica n contabilitate, ntre obiectivitate i subiectivitate, Revista


Contabilitatea, expertiza i auditul afacerilor, nr. 7, Editura CECCAR, Bucure ti.

22. Capkun, V., Collins, D.W. & Jeanjean, Th. (2011), Does Adoption of IAS/IFRS Deter
Earnings

Management?,

Social

Science

Research

Network:

http://ssrn.com/abstract=1850228.

23. Cardo , V.D. (2010), Auditul sistemelor informa ionale contabile: provoc ri teoretice i
valen e practice, Alma Mater.

24. Cauc I. i al ii (2004) Metodologia cercet rii socieologie-metode i tehnici de cercetare,


Editura Fundatia Romaniei de mine, Bucure ti.

25. CECCAR, (2006), Album 85 de ani de la nfiin area CECCAR, disponibil on-line la
adresa http://ceccar.ro/?P=F246.

26. Chelcea, S. (2007), Metodologia cercet rii sociologice, metode cantitative

calitative, Editura Economic , Edi ia a III-a, Bucure ti.

31

27. Chelcea, S. (2001), Metodologia cercet rii socielogice, Editura Economic , Bucuresti.
28. Colasse, B. (1995), Contabilitate general , Ia i, Editura Moldova.
29. Collase, B. (1991), Comptabilit generale, 3-me edition, Collection Gestion, Economica
Paris, 1991.

30. Cristea, H. i al ii (2004), Ghid pentru n elegerea i aplicarea IAS 37-Provizioane,


datorii i active contingente, Editura CECCAR, Bucure ti.

31. Cristea,

. M.(2007), Armonizarea contabil

interna ional

i practicile contabile

na ionale, Editura Accent, Cluj-Napoca.

32. Damian, S. (2011), Development of the accounting theories specific to the national
accounting literature of the first half of twentieth century, International
Conference on European Integration-Realities and Perspectives (EIRP), Galati.

33. Damian, S. (2004), Retratarea reevalu rii imobiliz rilor corporale n primul an de
aplicare a Standardelor Interna ionale de Contabilitate, Congresul al XV-lea al
profesiei contabile din Romnia-Armonizare sau convergen

n Standardele

Interna ionale de Contabilitate, Editura CECCAR, Bucure ti.

34. Deaconu, A.(1999), Bilan ul contabil al agen ilor economici, Edituta Intelcredo, Deva.
35. Delesalle, F.E. & Delesalle E. (2003), Contabilitatea i cele zece porunci, Editura
Economic , Bucure ti.

36. Demetrescu, C. G. (1972), Istoria contabilit ii, Editura Didactic

i Pedagogic ,

Bucuresti.

37. Demetrescu, C.G., Ecache, Gh., M rculescu, I. & Popa-Gligor D.(1953), Eviden
contabil general , Editura de stat pentru literatur

tiin ific , Bucure ti.

38. Demetrescu, C.G.(1948), Contabilitate pentru to i, Bucure ti.


39. Demetrescu, C.G. (1947), Istoria critic a literaturii contabile din Romnia, Editura
Socec, Bucure ti.

40. Demetrescu, C.G.(1943), Tratat de contabilitate, teorie, tehnic

i aplica ii, Editura

Socen&Co SAR, Bucure ti.

41. Dickie, R.B. (2006), Financial Statement Analysis and Business Valuation for the
Practical Lawyer, Second Edition, American Bar Association, USA.

42. Ding, Y.,Tenenhaus, M. & Stolowy H.(2003), Shopping Around for Accounting
Practices: The Financial Statement Presentation of French Groups, Abacus, Vol
39, No. 1, p.42-65.

32

43. Dobroteanu, L. (2002), Contul de profit i pierdere n viziunea noului program de


dezvoltre a contabilit ii romne ti, Revista Contabilitetea, expertiza i auditul
afecerilor, nr. 1, Editura CECCAR, Bucure ti.

44. Dobro eanu, L. (2001),

Factori de influen

privind normalizarea contabil

Romnia, Revista Contabilitatea, expertiza i auditul afacerilor, nr. 2, Editura


CECCAR, Bucure ti.

45. Dobro eanu, L. (2001), Elemente de noutate contabil n Romnia postdecembrist ,


Revista Contabilitatea, expertiza i auditul afacerilor, nr. 12, Editura CECCAR,
Bucure ti.

46. Dr gan, C.M.(1993), Noua contabilitate a agen ilor economici, Editura Hercules,
Bucure ti.

47. Dumbrava, P., Sucala, L. & Breban Ludovica (2009), IFRS 8 - operating segments,
European Integration - New challenges for the Romanian Economy" fifth edition,
Oradea.

48. Du escu, A.(2003), Politici contabile de ntreprindere, Editura CECCAR, Bucure ti.
49. Du escu, A. (2002), Ghid pentru n elegerea i aplicarea Standardelor Interna ionale de
Contabilitate ed. a II-a, Editura CECCAR, Bucure ti.

50. Du ia, T. (1995), The restructuring of system of accounting in Romania during the
period of transition to the market economy, The European Accounting Review.

51. Evian, I.N.(1947), Contabilitatea industrial , Bucure ti.


52. Evian, I.N.(1940), Teoria conturilor-studiu economic privat i de istorie critic a teoriei
conturilor n contabilitate, Imprimeria Fondul C r ilor Funduare, Cluj.

53. F rcane, N. & Cotle , D. (1999), Reforma n sistemul contabil romnesc, Editura
Orizonturi Universitare, Timi oara.

54. Fekete, S.P.P. (2007), Cercetare conceptual

i empiric privind raport rile financiare

din Romnia i Ungaria, Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca.

55. Feleag , N. & Malciu L.(2004), Recunoa tere, evaluare i estimare n contabilitatea
interna ional , Editura CECCAR, Bucure ti.

56. Feleag , N.(2002), Bazele contabilit ii- o abordare eurpean

i intena ional ,

Ed.Economic , Bucure ti.

57. Feleag , N., Bunea, S.& Malciu, L. (2000), Contabilitatea romnesc ntre Scylla i
Charybda, Revista Contabilitatea expertiza si auditul afacerii nr. 12, Editura
CECCAR, Bucure ti.

33

58. Feleag , N.& Iona cu I.(1998),

Tratat de contabilitate financiar , vol I, Editura

Economic Bucure ti.

59. Feleag , N. (1996),

mblnzirea junglei contabilit ii concept i normaizare n

contabilitate, Bucure ti, Editura Economic .

60. Feleag , N. (1995), Sisteme contabile comparate, Editura Economic , Bucure ti.
61. Feleag , N.& Iona cu, I. (1993), Contabilitate financiar , vol.1, Editura Economic ,
Bucure ti.

62. Feleag , N. (1992), Pledoarie pentru o doctrin contabil , Bucure ti, Editura Academiei
Universitare Athenaeum.

63. Ferrer, R.C. (2008), Income Statement Disclosures: An International Financial


Reporting Standard Compliance Report of Ten Selected Publicly Listed
Corporations in the Manufacturing Industry, DLSU Business & Economics
Review, Volume 17 Number 1 January.

64. Gibbins, M. & Qu, Q. S. (2005) Eliciting Experts Context Knowledge with TheoryBased Experiential Questionnaires, Behavorial research in accounting, vol. 17.

65. Grbina, M. (2011) Principalele diferen e dintre prevederile reglement rilor contabile
na ionale i cele ale referen ialului interna ional (OMFP nr. 3055/200 versus
IFRS), Economistul nr. 16, Bucure ti.

66. Gro anu, A. (2010), Calcula ia costurilor pe centre de profit-dela teorie la procatic ,
Editura Irecson, Bucure ti.

67. Grosseck G. (2004), E-mail for marketing research, Revista Informatica Economic , nr.
4, Bucure ti.

68. Gu e, G.R. (2011), Rolul principiilor contabile n procesul de evaluare. Statutul


constului istoric, Revista Contabilitatea, expertiza

i auditul afacerilor, nr.

6/2001.

69. Hovard, K. & Sharp J.A. (1983), The management of a student research project,
Aldershot, Gower.

70. Ienciu, I.A., Mati , D.& Cioara, N.M. (2010) Status of research in the field of
environmental accounting , Repec, Ebsco , Review of Business Research.

71. Ienciu,I.A. (2009) Implicatiile problemelor de mediu in contabilitatea si auditul


situatiilor financiare, Risoprint, Cluj-Napoca.

34

72. Iona cu, I., Stere, M.& Iona cu, M. (2011) Aplicarea IFRS, costul capitalului i
func ionarea pie ei de capital: aprecieri privind mediul romnesc, Revista
Contabilitatea, Expertiza i Auditul afacerii, CECCAR. Bucure ti.

73. Iona cu, I., Iona cu, M., Olimid, L.& Calu, D.A. (2007), An empirical evaluation of
the costs of harmonizing roumanian accounting with International Regulation
(EU Directives and IAS/IFRS), Accounting in Europe, v. 4, p.169-206.

74. Iona cu, M. (2006), Profesia contabil , mediul de afaceri i societatea: o perspectiv
postmodern , Congresul al XVI-lea al profesiei contabile din Romnia
Profesia contabil

i Globalizarea, Bucure ti, 15-16 septembrie.

75. Iona cu,I., Iona cu, M.,

S c rin, M.& Mihu, M. (2006), Percep ii ale

normalizatorilor contabili privind evolu ia contabilit ii romne ti n contextual


intergr rii europene, n volumul - Congresul profesiei contabile din
Romnia:Profesia contabil

i globalizarea, Editura CECCAR, Bucure ti, p.542-

559.

76. Iona cu, I. (2003), Tendin e interna ionale privind dereglementarea contabilit ii
firmelor: nv

minte pentru Romnia, volumul Congresul al XII-lea al profesiei

contabiule din Romania, editura CECCAR, Bucure ti.

77. Iona cu, I. (2003), Dinamica doctrinelor contabile contemporane, Editura Economic ,
Bucure ti.

78. Iona cu, I.& Calu, D.A. (2002), Pledoarie pentru cercetarea istoriei contabilit ii
romne ti, Revista Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor, nr. 3.

79. Iona cu, I. (1997), Epistemologia contabilit ii, Editura Economic , Bucure ti.
80. Jalb , L.(2006), Normalizare, reglementare

i jurispruden

n contabilitatea din

Romnia, Teza de doctorat.

81. Krzywda, D., Derek, B.& Schroeder, M. (1995), A Theory of European Accounting
Development Applied to Accounting Chancein Contemporarz Poland, The
European Accounting Review, p.625-657.

82. Kvaal, E. & Nobes C.(2009), International differences in IFRS policy choice,
Accounting and Business Research, vol.40, Issue 2, p.173-187.

83. Malciu, L. & Feleag N.(2005), Eseuri i analiza standardelor IAS-IFRS, Editura
Economic , Bucure ti.

84. Malciu, L. (1998), Cererea & oferta de informa ii contabile, Editura Economic ,
Bucure ti, 1998.

35

85. Manolescu, M. (1993), Reforma sistemului de contabilitate din Romnia: necesitate,


obiective, con inut, Revista de finan e, credit, contabilitate, nr.3/1993.

86. Mate , D. & Grosu V. (2009), Comparative study Romania-Italy concerning the
implementation of IAS/IFRS, retrived from Social Science Research Network:
http://ssrn.com/abstract=1325370.

87. Mati , D., Musta , R. &Bonaci, C. (2010), Strategies in optimising the out put of
Financial Reporting: Project for a na ional perspective, Annales Universitatis
Apulensis Seria Oeconomica, 12(11), Alba Iulia.

88. Mati , D. & Pop A. i al ii (2010), Contabilitate financiar , Editura Alma Mater, ClujNapoca

89. Mati , D.&Musta , R. (2007), Measurement of need for harmonization between


national

accounting

standards

and

International

Financial

Reporting

Standardes, Journal of Internationa Business and Economics, 3VII.

90. Mati , D. & Pop A. i al ii (2007), Contabilitate financiar , Editura Alma Mater, ClujNapoca.

91. Mati , D. (2005), The Romanian Accounting Between The International Standards and
European Directives, n volumul Conferin a-The Impact Of European
Intergartion On The National Economy, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, pag. 2534.

92. Mati , D. & Musta

R. (2004), Consolidarea situa iilor financiare ntre realitate i

necesitate, n volumul - Congresul profesiei contabile din Romnia:Armonizare


sau Convergen

n Standardele Interna ionale de Contabilitate?, Editura

CECCAR, Bucure ti.

93. Mati , D. (2003), Reforma contabil n Romnia, n volumul Conferin a-Contabilitatea


Mileniului III, Editura Sincron, Cluj-Napoca.

94. Mati , D.(2003), Contabilitatea opera iunilor speciale, Editura Intelcredo, Deva.
95. Mati , D. (1999), Normarea, armonizarea i dezvoltarea sistemului contabil din
Romnia, Studia Universitas Babe -Bolyai, Oeconomica, nr. 2, pp.19-26.

96. Mati , D. (1997), Probleme privind gestiunea economico-financiar n industria de


piel rie i nc l minte, Editura Sincron, Cluj-Napoca.

97. Muller,V.O. (2010) Situa iile financiare consolidate dezvolt ri i aprofubd ri la nivel
interna ional, europoean i na ional,Alma Mater, Cluj-Napoca.

36

98. Muller, V.O., Ienciu, I.A. & Volkan, I.R. (2010) Consolidation Policy: Past, Present
and Future Approaches to the Concept of Control, REPEC , Analele Universit ii
din Oradea.

99.

Muresan, M.L., Palfi, C.A. & Bota-Avram, C. (2010) Transparency in the financial
statements of banks - a requirement for market discipline, CEEOL , Revista
Studia Universitatis Vasile Goldis, Arad.

100. Musta , R. (2008), Sisteme de m surare a armoniz rii i diversit ii contabile-ntre


necesitate i spontaneitate, Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca.

101. Mu iu, A. & Tiron-Tudor, A. (2010), An Attempt to Analyze the Way Education Offer is
Transmitted by the Professional Accountancy Bodies , Accounting Studies in
Turkey, Istanbul.

102. Mu iu, A., Tiron Tudor, A. & Ienciu, A. (2007), The evolution of accounting
profession in Romania a historical approach,, the Balkan Countries 1st
International Conference on Accounting and Auditing, Edirne, March.

103. Mu iu, A. (2004), Cuantificarea efectului infla iei asupra situa iilor financiare n
contextul infla iei cu dou

cifre-studiu de caz asupra Romniei, Congresul

profesiei contabile din Romnia:Armonizare sau Convergen

n Standardele

Interna ionale de Contabilitate?, Editura CECCAR, Bucure ti.

104. Neag, R.(2008), The Reform of Romanian Accounting-A Present Reality, National and
Regional Economics VII,

Technical University of Koice - Faculty of

Economics, p.764-767.

105. Neag, R. (2000) , Reforma contabilit ii romne ti ntre modelele francez i anglo-saxon,
Editura Economic , Bucure ti, 2000.

106. Ni ulescu E., Manolescu, M.& Lep datu, G. (1996) , Drept contabil, Editura Tribuna
Economic , Bucure ti.

107. Nobes, C. & Parker R.(2008), Comparative International Accounting, Prentince Hall
Europe, tenth edition.

108. Nobes, C. & Parker, R. (2006), Comparative International Accounting, Prentince Hall
Europe, nineth edition.

109. Nobes, C. (2005), Rules-based standards and the lack of principles in accounting,
Accounting Horizons, March.

110. Nobes, C. & Parker, R.H. (1991), True and fair a survey of UK financial directors,
Journal of Business Finance and Accounting, nr.18, vol.3, pp.259-375.

37

111. Nobes, W.C. (2011), IFRS practices and persistence of accounting system classification,
Social Science Research Network http://ssrn.com/abstract=1856103.

112. Olimid, L.& Calu D.A.(2006), An empirical study of the accounting values shared by
Romanian accountants aiming to become private practitioners, retrived from
Social Science Research Network:http://ssrn.com/abstract=948953.

113. Oprean, I. & Mati , D. (2001), Bazele contabilit ii agen ilor economici din Romnia,
Edi ia a IV-a, Editura Intelcredo Deva.

114. Paciolo, L. (1981), Tratat de contabilitate n partid dubl , traducere n limba romn , Editura
Junimea, Ia i.

115. Paciolo, L. (1494), Particularis de Computis et Scripturis, in R. G. Brown and K. S.


Johnston (eds) Pacioli on Accounting, New York: McGraw-Hill, 1963.

116. Palea, V. (2007), The Effects of the IAS/IFRS Adoption in the European Union on the
Financial Industry, The European Union Review, Vol. 12, No. 1-2.

117. Parker, R.H. (1994), Importing and exporting accounting the British experience, in
Parker, R.H. and Yamey, B.S. (Eds.), Accounting History: Some British
Contributions, Claredon Press Oxford, pp.590-613.

118. Parker, R.H. (1989), Importing and exporting accounting: the British experience, in
A.G. Hopwood (Ed), International Pressures for Accounting Change (pp.7-30).
London: Prentice Hall International.

119. Pasqualini, F. & Castel, R.(1993), Le dixieme anniversaire de la loi comptable La loi
comptable, limage fidle et la crativit dviante, Revue de Droit, Comptable,
nr.93/1, Mars, pp.13-18.

120. Pasqualini, F.(1992), Le principe de limage fidele en droit comptable, Edition Lkitec.
121. Pntea I.P. (2009), Contabilitatea financiar romneasc , Editura Intelcredo, Deva.
122. Pntea, I.P. & Damian, S. (2007), Opinii privind locul obiectelor de inventar n
contabilitatea financiar

romneasc , Simpozion

tiin ific interna ional-

Cercetarea tiin ific o competi ie permanent , Editura Dimitrie Cantemir, Tg.


Mure .

123. Pntea, I.P. & Damian, S. (2006), Reconsiderarea contabilit ii obiectelor de inventar,
Congresul al XVI-lea al profesiei contabile din Romnia-Profesia contabil

Globalizarea, Editura CECCAR, Bucure ti.

38

124. Pntea, I.P. & Damian, S. (2005), Current concerns in the freelance accounting
profession in Romani, International Conference-The impact of European
integration on the national economy, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.

125. Pntea, I.P. & Damian, S. (2005), Necesitatea mbun t irii legisla iei privind
cenzoratul agen ilor economici, Revista Contabilitatea, expertiza

i auditul

afacerilor, CECCAR nr. 7/2005.

126. Pntea, I.P.(2004), Necesitatea convergen ei contabile na ionale, n volumul - Congresul


profesiei contabile din Romnia:Armonizare sau Convergen

n Standardele

Interna ionale de Contabilitate?, Editura CECCAR, Bucure ti, p.607-610.

127. Pntea, I. P. & Deaconu, A.(2004), Ghid pentru n elegerea i aplicarea IAS 7, Editura
CECCAR, Bucure ti.

128. Pntea, I. P. & Deaconu A.(2000), Tabloul fluxurilor de trezorerie viitoare


component a bilan ului contabiul romnesc, Revista Contabilitatea expertiza si
auditul afacerii, nr. 2, Editura CECCAR, Bucure ti.

129. Pntea, I.P. (1999), Managementul contabilit ii romne ti, edi ia a II-a, Editura
Intelcredo, Deva.

130. Pntea, I.P.(1998), Managementul contabilit ii romne ti, edi ia I, Editura Intelcredo,
Deva.

131. Pntea, I.P., Dumbrav , P., Popa, I.& Deaconu, A. (1993), Adaptarea contabilit ii
romne ti la condi iile economiei de pia , Revista de finan e, credit,
contabilitate, nr.2/1993, pp.15-19.

132. Petrescu, C.(1901), Contabilitate i administra ie, Ia i.


133. Plano, J. (1993), Dic ionar de analiz politic , Editura ECCE Homo Bucuresti.
134. Platikanova, P. & Nobes, C.(2006), Was the Introduction of IFRS in Europe ValueRelevant?, Working Paper University Pompeu Fabra, Retrieved from SSRN:
http://ssrn.com/abstract=949160.

135. Pop, A.(2004), De la normare la convergen

n contabilitate, n volumul - Congresul

profesiei contabile din Romnia:Armonizare sau Convergen

n Standardele

Interna ionale de Contabilitate?, Editura CECCAR, Bucure ti, p.633-648.

136. Pop, A.(2003), Pledoarie pentru standarde de contabilitate romne ti , n volumul


Congresul al XII-lea al profesiei contabiule din Romania, Editura CECCAR,
Bucure ti.

39

137. Pop, A. (2002), Contabilitate financiar


contabile europene

romneasc

armonizat

cu Directivele

i Standardele Interna ionale de Contabilitate, Editura

Intelcredo, Deva.

138. Pop, A. (1996), Contabilitate comparat

i aprofundat , Editura Intelcredo, Cluj-

Napoca.

139. Prun , T.(1976), Psihologie comercial , Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti.
140. R boac , D & Ciucur, D. (2004), Metodologia cercet rii tiin ifice economice, Editura
Funda iei Romnia de mine, Bucure ti.

141. Richard, J.(1997), Les pays de l`Europe de l`Est` in Raffournier, Haller, Walton,
Comptabilite internationale, Vuibert, Paris.

142. Ristea, M.& Dumitru, C.G. (2011) Libertate i conformitate n cultura profesiei
contabile, Revista Contabilitatea, expertiza i auditul afacerilor, nr.6/2011

143. Ristea, M., Olimid, L.& Calu D.A.(2006), Sisteme contabile comparate, Editura
CECCAR, Bucure ti.

144. Ristea, M., Lungu, C.I.& Jianu I.(2004), Ghid pentru n elegerea i aplicarea IAS 1Prezentarea situa iilor financiare, Editura CECCAR, Bucure ti.

145. Ristea, M.(2003), Valorizare privind aplicarea Standardelor Interna ionale de


Contabilitate, Revista contabilitate, expertiza i auditul afacerilor, nr.3.

146. Ristea ,M.(2002), Contul de profit i pierdere ntre natura i destina ia cheltuielilor i
veniturilor, Revista Contabilitatea, expertiza i auditul afacerilor.

147. Ristea, M.(2002), Normalizarea contabilit ii baz

i alternativ, Editura Tribuna

Economic , Bucure ti.

148. Ristea, M. (2001), Op iuni i metode contabile de ntreprindere, Editura Tribuna


Economic , Bucure ti.

149. Ristea, M. (2000), Metode i politici contabile de ntreprindere, Editura Tribuna


Economic , Bucure ti.

150. Ristea, M. (1994), Noul sistem contabil din Romnia,Editura Cartimex, Bucure ti.
151. Ristea, M. (1990), Propuneri pentru un plan de conturi general, Revista de Finan e,
Credit, Contabilitate, nr.9-10/1990.

152. Ristea, M. (1980), Contabilitate, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti.


153. Roberts, A.D., C. B. Weetman& Gordon, P. P. (2005), International financial
reporting: a comparative approach, third edition, Prentince Hall Europe.

40

154. Roberts, A.D.(2001), The recent Romania accounting reforms: another case of cultural
intrusion?, Palgrave, London.

155. Rusu, D. (1980), Bazele Contabilit ii, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti.
156. Rusu, D. (1975), Teorii i sisteme de conducere pe plan mondial, Editura Rotaprint, Ia i.
157. S c rin, M.(2006), Aplicarea Standardelor Interna ionale de Raportare Financiar (de
contabilitate) n Romnia: trecut, prezent i viitor, n volumul - Congresul
profesiei contabile din Romnia:Profesia contabil

i globalizarea, Editura

CECCAR, Bucure ti, p.885-897.

158. S c rin, M.(2004), Lumini i umbre ale implement rii Standardelor Interna ionale de
Contabilitate n Romnia - Congresul profesiei contabile din Romnia:
Armonizare sau convergen

n Standardele Interna ionale de Contabilitate,

Editura CECCAR, Bucure ti, p.741-748.

159. Schroll, R.(1995), The New Accounting System in the Czech Republic, The European
Accounting Review, p.827-832.

160. Sleigh-Jhonson, (2009), Federa ia european a exper ilor contabili: Adoptarea IFRS ar
trebui urgentat pe pia a local , Ziarul financiar, 24.03.2009.

161. Sucala, L., Nistor, C. & Vladu, A.B. (2010), Contabilitate financiara.Studii de caz,
Risoprint, Cluj-Napoca.

162. Tiron Tudor, A. & Mu iu, A. (2007), Important stages in the development of Romanian
accounting profession (from 1800 up to now), Spanish Journal of Accounting
History, No.6, June, pp. 183-199.

163. Tiron Tudor, A., R chi an, R. & Cristea,

.(2005), Combin ri de ntreprinderi.

Fuziuni i achizi ii, Editura Accent, Cluj-Napoca.

164. Tiron Tudor, A.& Musta , R. (2005), Recent accounting development in Romania on
the way to the european and global harmonization, Finance & Banking-Rating,
Audit and Accounting.

165. Tiron Tudor, A.(2004), Situa iile financiare consolidate n perspectiva aplic rii IFRSurilor n Romnia, n volumul - n volumul - Congresul profesiei contabile din
Romnia:Armonizare sau Convergen

n Standardele Interna ionale de

Contabilitate?, Editura CECCAR, Bucure ti.

166.

iulescu, A.& Teaciuc, M. (1990), Propunere pentru un cadru general de conturi,


Revista de Finan e, credit i contabilitate, nr.6/1990.

41

167. Toma, M. & Potdevin, J. (2008), Elemente de doctrin

i deontologia profesiei

contabile, Editura CECCAR, Bucure ti.

168. Udrea, D.(1970), Simplificarea

i ra ionalizarea eviden ei-sarcin

permanent

aparatului financiar-contabil, Revista de contabilitate, nr. 5.

169. van Hulle, K. (1997), The true and fair view override in the European Accounting
Directives, European Accounting Review 1997, vol.6, nr.4, pp.711-720.

170. van Hulle, K. (1993), Truth and untruth about true and fair: a commentary on a
European true and fair view, European Accounting Review, vol.2, nr.1, pp.99104.

171. Voina, D.(1947), Contabilitate general , Editura Academiei, Bra ov.


172. Voina, D.(1932), Faze n evolu ia contabilit ii, Cluj.
173. Volkan, I.R., Pete, . & Fekete, P.P.S., (2009), Penzugyi szamvitel Munkafuzet, Presa
Universitara Clujean .

174. Zelinschi, D. (2006), Legitimacy, Expertise and Closure in the Romanian Accountants
Professional Project (1900-1916), the 11th World Congress of Accounting
Historians, Nantes, July.

175. *** (2011), Standardele Interna ionale de Raportare Financiar , Editura CECCAR,
Bucure ti.

ACTE NORMATIVE
1. Consiliul Comunit ilor Europene, Directiva a VIII-a privind autorizarea persoanelor
r spunz toare de efectuarea auditului statutar al documentelor contabile,1984.
2. Consiliul Comunit ilor Europene, Directiva a VII-a privind conturile consolidate, 1983.
3. Consiliul Comunit ilor Europene, Directiva a IV-a privind situa iile financiare anuale ale
societ ilor, 1978.
4. ***Legea nr. 42/1995, pentru aprobarea O.G. nr. 65/1994, privind organizarea activit ii
de expertiz contabil

i a contabililor autoriza i, publicat n M.O. nr. 103/1995.

5. *** Legea nr. 51/1995, pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat, publicat n
M.O. nr. 116/1995.
6. ***Legea Contabilit ii nr. 82/1991, publicat n M.O nr. 265/1991.
7. *** Hot rrea de Guvern nr. 704/1993, pentru aprobarea unor m suri de executare a
Legii contabilit ii nr. 82/1991, publicat n M.O. nr. 303/1993, abrogat.

42

8. ***Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului
simplificat de contabilitate, publicat n M.O. nr. 522/2011.
9. ***Ordinul

Ministrului

Finan elor

Publice

nr.

3055/2009,

pentru

aprobarea

Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, publicat n M.O. nr.


766/2009.
10. ***Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 1121/2006, privind aplicarea Standardelor
Interna ionale de Raportare Financiar , publicat n M.O nr. 622/2006.
11. ***Ordinul

Ministrului

Finan elor

Publice

nr.

1752/2005,

pentru

aprobarea

Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, publicat n M.O. nr.


1080/2005.
12. ***Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 907/2005, privind aprobarea categoriilor de
persoane juridice care aplic reglement ri contabile conforme cu Standardele
Interna ionale de Raportare Financiar , respectiv reglement ri contabile conform
cu directivele europene, publicat n M.O nr. 597/2005.
13. ***Ordinul

Ministrului

Finan elor

Publice

nr.

306/2002,

pentru

aprobarea

Reglement rilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene,


publicat n M.O. nr. 279/2002, abrogat.
14. ***Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 772/2000 de aprobare a Normelor privind
consolidarea conturilor, publicat n M.O. nr. 374/2000, abrogat.
15. ***Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglement rilor
contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene i
cu Standardele Interna ionale de Contabilitate, publicat n M.O. nr. 85/2001,
abrogat.
16. ***Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 403/1999, pentru aprobarea Reglement rilor
contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene i
cu Standardele Interna ionale de Contabilitate, publicat n M.O. nr. 480/1999,
abrogat.
17. ***Ordonan a de Guvern nr. 65/1994, privind organizarea activit ii de expertiz
contabil

i a contabililor autoriza i, publicat n M.O. nr. 243/1994.

43