Sunteți pe pagina 1din 74

30.9.

2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 286/1

II
(Acte fr caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE N APLICARE (UE) NR. 1011/2014 AL COMISIEI
din 22 septembrie 2014
de stabilire a normelor detaliate de punere n aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informaii
ctre Comisie i normele detaliate referitoare la schimbul de informaii ntre beneficiari i autorit
ile de management, autoritile de certificare, autoritile de audit i organismele intermediare
COMISIA EUROPEAN,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,


avnd n vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013
de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime,
precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social euro
pean, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului (1), n special articolul 41 alineatul (4), articolul 102 alineatul (1), articolul 112 alineatul (5),
articolul 122 alineatul (3), articolul 124 alineatul (7), articolul 131 alineatul (6) i articolul 137 alineatul (3),
ntruct:
(1)

Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 184/2014 al Comisiei (2) stabilete dispoziiile necesare pentru preg
tirea programelor. Pentru a asigura punerea n aplicare a programelor finanate de fondurile structurale i de
investiii europene (fondurile ESI), este necesar s se stipuleze dispoziii suplimentare pentru aplicarea Regula
mentului (UE) nr. 1303/2013. Pentru a facilita o imagine de ansamblu cuprinztoare i accesul la aceste dispoziii,
ele ar trebui s fie prevzute ntr-un act de punere n aplicare.

(2)

Pentru a asigura consecvena i calitatea informaiilor prezentate de autoritatea de management Comisiei, inclusiv
declaraii clare cu privire la fezabilitatea i viabilitatea economic a investiiei asociate unui proiect major, ar
trebui prevzut un format standard care s stabileasc cerine uniforme pentru structura i coninutul informa
iilor n vederea comunicrii ctre Comisie a proiectelor majore selectate.

(3)

n vederea asigurrii unei eficiene i transparene sporite n punerea n aplicare a programelor finanate de fondu
rile ESI, ar trebui stabilite modelul pentru transmiterea datelor financiare, modelul de cerere de plat i, n temeiul
articolului 41 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, modelul care urmeaz s fie utilizat n cazul n
care se prezint Comisiei informaii suplimentare privind instrumentele financiare mpreun cu cererea de plat,
precum i modelul pentru situaiile contabile aferente programelor operaionale.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 320.


(2) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 184/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire, n temeiul Regulamentului (UE)
nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru
pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, a clauzelor i condiiilor aplicabile sistemului
de schimb electronic de date ntre statele membre i Comisie i de adoptare, n temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamen
tului European i al Consiliului privind dispoziii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regional pentru
obiectivul de cooperare teritorial european, a nomenclaturii categoriilor de intervenie pentru sprijinul din Fondul european de dezvol
tare regional n cadrul obiectivului de cooperare teritorial european (JO L 57, 27.2.2014, p. 7).

L 286/2

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

30.9.2014

(4)

n acelai scop, ar trebui prevzute modelul pentru descrierea funciilor i procedurilor implementate la nivelul
autoritii de management i, dac este cazul, al autoritii de certificare, precum i modelul de raport i de aviz
al organismului de audit independent. Aceste modele ar trebui s stabileasc caracteristicile tehnice ale fiecrui
cmp din sistemul de schimb electronic de date. ntruct aceste modele vor forma baza pentru dezvoltarea siste
mului electronic de schimb de date menionat la articolul 74 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,
ele ar trebui, de asemenea, s stabileasc i metoda prin care datele privind cheltuielile eligibile vor fi introduse n
acest sistem de schimb electronic de date.

(5)

Este necesar s se stabileasc norme detaliate cu privire la domeniul de aplicare i caracteristicile sistemelor care
sprijin schimbul electronic de informaii ntre beneficiari i o autoritate de management, o autoritate de certifi
care, o autoritate de audit i organismele intermediare astfel nct s li se confere statelor membre securitate juri
dic privind obligaiile pe care trebuie s le ndeplineasc la termenul reglementar stipulat la articolul 122
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(6)

Pentru a reduce sarcina administrativ a beneficiarilor ntr-un mod eficient, eficace i satisfctor pentru acetia,
n paralel cu asigurarea unui schimb electronic de informaii eficient, eficace i sigur, ar trebui specificate anumite
cerine de baz i caracteristici tehnice n ceea ce privete sistemele menionate la articolul 122 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(7)

Ar trebui s se prevad, cu privire la transmiterea documentelor i datelor prin sisteme, principiile i normele
aplicabile referitoare la identificarea prii responsabile pentru ncrcarea documentelor i a oricror versiuni
actualizate ale acestora, inclusiv o soluie alternativ pentru cazul n care un eveniment de for major mpiedic
utilizarea sistemelor.

(8)

Prezentul regulament ar trebui s respecte drepturile fundamentale i principiile recunoscute prin Carta dreptu
rilor fundamentale a Uniunii Europene, n special dreptul la protecia datelor cu caracter personal. Prin urmare,
prezentul regulament ar trebui s se aplice n conformitate cu drepturile i principiile respective. n ceea ce
privete datele cu caracter personal prelucrate de ctre statele membre, se aplic Directiva 95/46/CE a Parlamen
tului European i a Consiliului (1). n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal de ctre instituiile
i organele Uniunii i libera circulaie a acestor date, se aplic Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului
European i al Consiliului (2).

(9)

Msurile prevzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de coordonare pentru fondurile
structurale i de investiii europene,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I
MODELELE I FORMATUL CARE TREBUIE UTILIZATE PENTRU PREZENTAREA ANUMITOR INFORMAII COMISIEI

Articolul 1
Formatul pentru notificarea unui proiect major selectat
Notificarea unui proiect major selectat Comisiei de ctre autoritatea de management n conformitate cu articolul 102
alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se efectueaz n conformitate cu formatul stabilit n
anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2
Model pentru transmiterea datelor financiare
n cazul n care se prezint Comisiei date financiare n scop de monitorizare, n conformitate cu articolul 112 din Regu
lamentul (UE) nr. 1303/2013, statele membre trebuie s foloseasc modelul stabilit n anexa II la prezentul regulament.
(1) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce
privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).
(2) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European i al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecia persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de ctre instituiile i organele comunitare i privind libera circulaie a acestor date
(JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

30.9.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/3

Articolul 3
Model pentru descrierea funciilor i procedurilor implementate destinat autoritii de management i autori
tii de certificare
(1) Descrierea funciilor i procedurilor implementate n cazul autoritii de management i, dac e cazul, al autoritii
de certificare se realizeaz n conformitate cu modelul stabilit n anexa III la prezentul regulament.
(2) n cazul n care un sistem comun se aplic mai multor programe operaionale, se poate realiza o singur descriere
a funciilor i procedurilor menionate la alineatul (1).

Articolul 4
Model de raport pentru organismul de audit independent
(1) Raportul de audit al unui organism de audit independent menionat la articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013 se ntocmete n conformitate cu modelul stabilit n anexa IV la prezentul regulament.
(2) n cazul n care un sistem comun se aplic mai multor programe operaionale, se poate realiza o singur descriere
a funciilor i procedurilor menionate la alineatul (1).

Articolul 5
Model de opinie pentru organismul de audit independent
(1) Opinia unui organism de audit independent menionat n articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 se ntocmete n conformitate cu modelul stabilit n anexa V la prezentul regulament.
(2) n cazul n care un sistem comun se aplic mai multor programe operaionale, se poate realiza o singur descriere
a funciilor i procedurilor menionate la alineatul (1).

Articolul 6
Model de cerere de plat, inclusiv informaii suplimentare referitoare la instrumentele financiare
Cererea de plat menionat la articolul 41 alineatul (4) i la articolul 131 alineatul (6) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 se ntocmete n conformitate cu modelul stabilit n anexa VI la prezentul regulament i include, atunci
cnd este cazul, informaii suplimentare referitoare la instrumentele financiare.

Articolul 7
Model pentru situaiile contabile
Situaiile contabile menionate la articolul 137 alineatul (1) din regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se prezint Comisiei n
conformitate cu modelul stabilit n anexa VII la prezentul regulament.
CAPITOLUL II
NORME DETALIATE PRIVIND SCHIMBURILE DE INFORMAII NTRE BENEFICIARI I AUTORITILE DE MANAGE
MENT, AUTORITILE DE CERTIFICARE, AUTORITILE DE AUDIT I ORGANISMELE INTERMEDIARE

Articolul 8
Definiia i domeniul de aplicare ale sistemelor de schimb electronic de date
(1) Sistemele de schimb electronic de date menionate la articolul 122 alineatul (3) primul paragraf din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013 nseamn mecanismele i instrumentele care permit schimbul electronic de documente i
date, inclusiv suport media audiovizual, documente scanate i fiiere electronice.
Schimbul de date i documente include raportarea referitoare la progresul proiectelor, cereri de plat i schimbul de
informaii n legtur cu verificrile i auditurile privind gestionarea.

L 286/4

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

30.9.2014

(2) Sistemele de schimb electronic de date fac posibile controale administrative n legtur cu fiecare solicitare de
rambursare a beneficiarilor n temeiul articolului 125 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i audituri care
se bazeaz pe informaiile i documentele disponibile prin sistemele de schimb electronic de informaii, n cazul n care
respectivele informaii i documente sunt comunicate sub form electronic n conformitate cu articolul 122 alineatul
(3) din regulament. Documentele pe hrtie pot s fie solicitate doar de ctre aceste autoriti responsabile n situaii
excepionale, n urma unei analize a riscurilor, i numai dac documentele pe hrtie reprezint sursa real a documen
telor scanate ncrcate n sistemele de schimb electronic de date.

Articolul 9
Caracteristicile sistemelor de schimb electronic de date
(1) Sistemele de schimb electronic de date asigur securitatea, integritatea i confidenialitatea datelor, precum i
autentificarea expeditorului n conformitate cu articolul 122 alineatul (3), articolul 125 alineatul (4) litera (d), arti
colul 125 alineatul (8) i articolul 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Sistemele de schimb electronic de date sunt disponibile i utilizabile pe parcursul i n afara programului de lucru stan
dard, cu excepia intervalelor de timp afectate activitilor de ntreinere.
(2) Dac un stat membru, la propria sa iniiativ, impune beneficiarilor obligativitatea de a utiliza sistemele de schimb
electronic de date, acesta trebuie s se asigure c respectivele caracteristici tehnice ale sistemelor nu vor perturba buna
punere n aplicare a fondurilor i nici nu vor restriciona accesul beneficiarilor.
Aceast cerin nu se aplic sistemelor de schimb electronic de date a cror utilizare a fost impus beneficiarilor de un
stat membru n timpul unei perioade de programare anterioare i care sunt n conformitate cu alte cerine stabilite de
prezentul regulament.
(3)

Sistemele de schimb electronic de date trebuie s fie prevzute cel puin cu urmtoarele funcionaliti:

(a) formulare interactive i/sau precompletate de sistem pe baza datelor care sunt stocate n etapele succesive ale proce
durilor;
(b) calcule automate, dup caz;
(c) controale automate integrate care reduc schimburile repetate de documente sau informaii, pe ct de mult posibil;
(d) alerte generate de sistem pentru a informa beneficiarul c se pot executa anumite aciuni;
(e) urmrirea stadiului online care permite beneficiarului s monitorizeze stadiul actual al proiectului;
(f) disponibilitatea tuturor datelor i documentelor anterioare prelucrate de sistemul de schimb electronic de date.
Articolul 10
Transmiterea datelor i documentelor prin sistemele de schimb electronic de date
(1) Beneficiarii i autoritile menionate la articolul 122 alineatul (3) prima tez din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 trebuie s adauge documentele i datele pentru care sunt rspunztori, precum i toate versiunile actuali
zate ale acestora, n sistemele de schimb electronic de date, n formatul electronic definit de statul membru.
Statul membru trebuie s prevad termenii i condiiile schimbului electronic de date n documentul care stabilete
condiiile referitoare la suportul pentru fiecare operaiune menionat la articolul 125 alineatul (3) litera (c) din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013.
(2) Schimburile de date i tranzaciile sunt nsoite de o semntur electronic compatibil cu unul din cele trei tipuri
de semnturi electronice definite de Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1).
(3) Data transmiterii datelor i documentelor de ctre beneficiar autoritilor menionate la articolul 122 alineatul (3)
primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i viceversa se consider a fi data prezentrii sub form electro
nic a informaiilor care sunt stocate n sistemele de schimb electronic de date.
(1) Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnturile
electronice (JO L 13, 19.1.2000, p. 12).

30.9.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/5

(4) Prezentarea datelor i documentelor prin intermediul sistemelor de schimb electronic de date se face numai o
singur dat, aa cum se menioneaz la articolul 122 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, n legtur cu aceeai operaiune, la toate autoritile care pun n aplicare acelai program.
Aceste autoriti trebuie s colaboreze la nivel juridic, organizaional, semantic i tehnic, pentru a asigura o comunicare
eficace, precum i schimbul i reutilizarea informaiilor i cunotinelor.
Acest lucru nu aduce atingere proceselor care permit beneficiarilor s actualizeze date eronate sau caduce sau documente
ilizibile.
(5) Sistemele de schimb electronic de date trebuie s fie accesibile fie n mod direct, printr-o interfa de utilizator
interactiv (o aplicaie web), fie printr-o interfa tehnic care permite sincronizarea automat i transmisia de date ntre
sistemele beneficiarilor i cele ale statelor membre.
(6) Cnd se prelucreaz informaiile, sistemele de schimb electronic de date garanteaz protecia vieii private i a
datelor cu caracter personal, n cazul persoanelor fizice, i confidenialitatea comercial, n cazul persoanelor juridice, n
conformitate cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1), cu Directiva 2009/136/CE a Parla
mentului European i a Consiliului (2) i cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului (3).
(7) n caz de for major, n special de defeciune a sistemelor de schimb electronic de date sau de absen a unei
conexiuni de date stabil, beneficiarul n cauz poate s prezinte informaiile solicitate autoritilor competente n forma
i prin metodele stabilite de statul membru pentru astfel de situaii. De ndat ce fora majornceteaz, statul membru
trebuie s se asigure c documentele respective sunt integrate n baza de date legat de sistemele de schimb electronic de
date.
Prin derogare de la alineatul (3), data luat n considerare n vederea prezentrii informaiilor solicitate se consider a fi
data transmiterii documentelor sub forma formularelor prevzute.
(8) Statele membre se asigur c toi beneficiarii pot utiliza sistemele de schimb electronic de date menionate la arti
colul 122 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, inclusiv beneficiarii unor operaiuni n curs la data la care
sistemele de schimb electronic de date devin exploatabile i la care se aplic schimbul electronic de date.
Articolul 11
Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 22 septembrie 2014.
Pentru Comisie
Preedintele
Jos Manuel BARROSO

(1) Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale i protejarea
confidenialitii n sectorul comunicaiilor publice (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).
(2) Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind
serviciul universal i drepturile utilizatorilor cu privire la reelele i serviciile de comunicaii electronice, Directiva 2002/58/CE privind
prelucrarea datelor personale i protejarea confidenialitii n sectorul comunicaiilor publice i Regulamentul (CE) nr. 2006/2004
privind cooperarea dintre autoritile naionale nsrcinate s asigure aplicarea legislaiei n materie de protecie a consumatorului
(JO L 337, 18.12.2009, p. 11).
(3) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce
privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

L 286/6

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


ANEXA I

Formatul de notificare a unui proiect major selectat

NOTIFICAREA COMISIEI CU PRIVIRE LA PROIECTUL MAJOR SELECTAT N CONFORMITATE CU ARTI


COLUL 102 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF DIN REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONAL/FONDUL DE COEZIUNE

INVESTIIE N INFRASTRUCTUR/PRODUCTIV
Titlul proiectului [ ................................................................ ]
CCI [ .......................................... ]

30.9.2014

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 286/7

PARTEA A:

Informaii solicitate la articolul 102 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

A.

ORGANISM RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MAJOR

A.1. Autoritatea responsabil pentru notificarea proiectului (autoritatea de gestionare sau organismul
intermediar)
A.1.1

Nume:

<type='S' maxlength='200' input='M'> (1)

A.1.2

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Numele persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Funcia persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Telefon

<type='N' input='M'>

A.1.6

Adres de e-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2. Organismul responsabil pentru implementarea proiectului (beneficiarul (2))


A.2.1

Nume:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Numele persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Funcia persoanei de contact

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Telefon

<type='N' input='M'>

A.2.6

Adres de e-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3. Este proiectul prezent o etap a unui proiect major (3)? <type='C' input='M' >
Da

Nu

n caz afirmativ, v rugm s furnizai o descriere a obiectivelor fizice i financiare ale ntregului proiect.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>
(1) Legenda pentru caracteristicile domeniilor:
N = Numr, D = Data, S = ir, C = Caseta de selectare, P = Procent,
contribuie: M = Manual, S = Selecie, G = Generat de sistem
maxlength = numrul maxim de caractere, inclusiv spaiile
(2) n cazul unei operaiuni de parteneriat public-privat n care un partener privat va fi selectat dup aprobarea operaiunii i este propus s
fie beneficiarul n conformitate cu articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aceast seciune ar trebui s conin
informaii cu privire la organismul de drept public care iniiaz operaiunea (de exemplu, autoritatea achizitoare).
(3) Un proiect major a nceput n perioada de programare 2007-2013 i una sau mai multe dintre etapele sale au fost finalizate n respectiva
perioad de programare, iar prezentul proiect reprezint o etap care se va realiza i se va finaliza n perioada de programare 2014-2020,
sau un proiect major a nceput n perioada de programare 2014-2020, prezentul proiect fiind o etap a acestuia care se va finaliza n
aceast perioad de programare, n timp ce urmtoarea etap se va finaliza n aceast perioad de programare sau n perioada de progra
mare ulterioar.

L 286/8
A.4

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

30.9.2014

A aprobat anterior Comisia vreo parte din acest proiect major? <type='C' input='M'>
Da

Nu

n caz afirmativ, v rugm s furnizai numrul CCI al proiectului major aprobat.


<type='S' input='M'>
Dac prezentul proiect reprezint o parte a unui proiect major a crui prim etap s-a realizat n perioada
2007-2013, v rugm s furnizai o descriere detaliat a obiectivelor fizice i financiare ale etapei anterioare,
inclusiv o descriere a punerii n aplicare a primei etape i s confirmai c este sau va fi gata de a fi utilizat n
scopul su.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5. A fost analiza calitii finalizat de experii independeni i a fost raportul acestora anexat la partea B?
<type='C' input='M'>
Da

Nu (*)

(*) Proiectele care intr sub incidena articolului 103 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 nu necesit depunerea unui raport
independent privind analiza calitii.

B.

DESCRIERE PRIVIND INVESTIIA I LOCUL DE PLASARE A INVESTIIEI, CALENDARUL I CONTRIBUIA PRECONIZAT A


PROIECTULUI MAJOR LA REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE DIN CADRUL AXEI SAU AXELOR PRIORITARE
RELEVANTE

B.1.

Clasificarea activitilor din cadrul proiectului (1)

B.2.1. Codul (codurile) pentru dimensiunea


(dimensiunile) domeniului de intervenie
(Ar trebui utilizate mai multe n cazul n
care, pe baza unui calcul proporional, mai
multe domenii de intervenie sunt relevante)

B.2.2. Codul pentru dimensiunea formei


finanare
(n anumite cazuri, este posibil ca mai multe
s fie relevante a se furniza cotele
proporionale)

Cod

Sum

Procentaj

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

(1) Anexa I la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul
european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvol
tare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, n ceea ce privete
metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbrile climatice, stabilirea obiectivelor de etap i a intelor n cadrul de
performan i nomenclatura categoriilor de intervenie pentru fondurile structurale i de investiii europene, cu excepia cazului n care
se specific altfel.

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 286/9

Cod

Sum

Procentaj

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4. Codul pentru mecanismul de aplicare


teritorial

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5. Codul pentru dimensiunea obiecti


vului tematic
(n anumite cazuri, este posibil ca mai multe
s fie relevante a se furniza cotele
proporionale)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8. Natura investiiei (3) (a se completa


numai n cazul investiiilor productive)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9. Produsul n cauz (4) (a se completa


numai n cazul investiiilor productive)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3. Codul pentru dimensiunea teritorial


(n anumite cazuri, este posibil ca mai multe
s fie relevante a se furniza cotele
proporionale)

B.2.6. Codul pentru dimensiunea econo


mic (codul NACE (1))
(n anumite cazuri, este posibil ca mai multe
s fie relevante a se furniza cotele
proporionale)
B.2.7. Codificarea dimensiunii localizare
(localizri) (NUTS III) (2)
(n anumite cazuri, este posibil ca mai multe
s fie relevante a se furniza cotele
proporionale)

(1) NACE-Rev.2, cod cu 4 cifre: Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 393,
30.12.2006, p. 1).
(2) Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 154, 21.6.2003, p. 1), cu modificrile
ulterioare. A se utiliza codul NUTS III cel mai detaliat i relevant. n cazul n care un proiect vizeaz mai multe zone NUTS
de nivelul III se va lua n considerare ncadrarea la codul NUTS III sau la coduri superioare.
(3) Construcie nou = 1; extindere = 2; transformare/modernizare = 3; schimbarea localitii = 4; creare prin preluare = 5.
(4) Nomenclatorul Combinat (NC), Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

B.2.

Program operaional sau programe operaionale i ax prioritar sau axe prioritare)

B.2.1 Identificarea programului sau programelor operaional(e) i a axei (axelor) prioritare:


CCI al PO

Axa prioritar a PO

Fond de cofinanare

PO1<type='S' input='S'>

Axa prioritar a PO 1<type='S' input='S'>

FEDR/FC
<type='S' input='S'>

PO1<type='S' input='S'>

Axa prioritar a PO 1<type='S' input='S'>

FEDR/FC
<type='S' input='S'>

PO2<type='S' input='S'>

Axa prioritar a PO 2<type='S' input='S'>

FEDR/FC
<type='S' input='S'>

PO2<type='S' input='S'>

Axa prioritar a PO 2<type='S' input='S'>

FEDR/FC
<type='S' input='S'>

L 286/10
B.3.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

30.9.2014

Descrierea proiectului
(a) V rugm s furnizai o scurt descriere a proiectului, a obiectivelor sale principale i a componentelor princi
pale ale proiectului.
n cazul investiiilor productive trebuie furnizat i o scurt descriere tehnic.
<type='S' maxlength='7000' input='M'>
(b) V rugm s furnizai o hart care s identifice zona proiectului i datele de geolocalizare (1).
(c) V rugm s furnizai n continuare calendarul privind elaborarea i implementarea proiectului major.
Data de ncepere
(A)

Data de finalizare
(B)

<type='D' input='M'> (1)

<type='D' input='M'>

1.

Studii de fezabilitate (sau plan de afaceri n cazul


investiiei productive):

2.

Analiz costuri-beneficii:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Evaluarea impactului asupra mediului:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Studii de proiectare:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Elaborarea dosarului (dosarelor) de licitaie:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Procedura (procedurile) de licitaie:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Achiziia de terenuri:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Autorizaia de dezvoltare:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Etapa/contractul de construcie:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10. Etapa de exploatare:

(1) Legenda pentru caracteristicile domeniilor:


N = Numr, D = Data, S = ir, C = Caseta de selectare, P = Procent,
contribuie: M = Manual, S = Selecie, G = Generat de sistem
maxlength = numrul maxim de caractere, inclusiv spaiile

(d) V rugm s furnizai detalii privind contribuia preconizat a proiectului major la realizarea indicatorilor de
rezultat n cadrul obiectivelor specifice din cadrul axei sau axelor prioritare ale programului (programelor)
operaional(e).
<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.

COSTUL TOTAL I COSTUL ELIGIBIL TOTAL

C.1. V rugm s completai urmtorul tabel pe baza formatului pentru depunerea informaiilor stabilit n
conformitate cu articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

EUR

Onorarii legate de planifi


care/proiectare

Costurile totale ale


proiectului
(A)

Costuri neeligibile
(B)

Costuri eligibile
(C) = (A) - (B)

Procentaj din
costurile eligibile
totale

Intrare

Intrare

Calculat

Calculat

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

(1) V rugm s furnizai datele de geolocalizare n format de vector care s conin poligoane, linii i/sau puncte, dup caz, pentru a repre
zenta proiectul ntr-o form preferabil pentru formatul de fiier.

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

EUR

L 286/11

Costurile totale ale


proiectului
(A)

Costuri neeligibile
(B)

Costuri eligibile
(C) = (A) - (B)

Procentaj din
costurile eligibile
totale

Intrare

Intrare

Calculat

Calculat

Achiziionarea de terenuri

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

Cldiri i construcii

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

Instalaii, utilaje i echipa


mente

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

Cheltuieli neprevzute

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

Ajustarea preurilor (dac


este cazul)

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

Publicitate

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

Supraveghere pe parcursul
executrii lucrrilor de
construcii

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

Asisten tehnic

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

10
11

Subtotal
(TVA)

12

TOTAL

V rugm s furnizai cursul de schimb valutar i referina (dac e cazul).


<type='S' maxlength='875' input='M'>
V rugm s furnizai o explicaie cu privire la oricare dintre elementele anterioare, dac este cazul.
<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2. Respectarea normelor privind ajutoarele de stat


n cazul n care proiectul implic acordarea de ajutoare de stat, v rugm s completai urmtorul tabel (1).

Sistemul de ajutoare
aprobat sau ajutoarele
ad-hoc aprobate

Valoarea ajutorului
(EUR) n ESB (1)

Valoarea total a
costurilor eligibile
(EUR) (2)

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

Intensitatea ajutorului
(%)

<type='P' input='M'>

Numrul ajutorului
de stat/numrul de
nregistrare al
ajutorului cu
exceptare n funcie
de categorii

<type='N'
input='M'>

(1) Aceast cerere nu nlocuiete comunicarea ctre Comisie n temeiul articolului 108 alineatul (3) din Tratat. O decizie pozitiv a Comisiei
cu privire la proiectul major, n temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, nu constituie o autorizare a ajutorului de stat.

L 286/12

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

30.9.2014
Numrul ajutorului
de stat/numrul de
nregistrare al
ajutorului cu
exceptare n funcie
de categorii

Valoarea ajutorului
(EUR) n ESB (1)

Valoarea total a
costurilor eligibile
(EUR) (2)

Ajutoare sub incidena


regulamentului de excep
tare pe categorii de
ajutoare

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N'
input='M'>

Ajutoare conforme cu
decizia SIEG (3) sau cu
regulamentul
privind
transportul public teres
tru de cltori (4)

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='P' input='M'>

Nu se aplic

Nu se aplic

Nu se aplic

Nu se aplic

Totalul ajutorului acordat <type='N' input='G'>

Intensitatea ajutorului
(%)

(1) Echivalentul subvenie brut (ESB) nseamn valoarea actualizat a ajutorului exprimat ca procentaj din valoarea actualizat
a costurilor eligibile, astfel cum este calculat la data acordrii ajutorului pe baza ratei de referin aplicabile la data respec
tiv.
(2) Normele privind ajutoarele de stat includ dispoziii privind costurile eligibile. n aceast coloan, statele membre ar trebui s
indice valoarea total a costurilor eligibile pe baza normelor privind ajutoarele de stat care s-au aplicat.
(3) Decizia Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene n cazul ajutoarelor de stat sub form de compensaii pentru obligaia de serviciu public acordate anumitor
ntreprinderi crora le-a fost ncredinat prestarea unui serviciu de interes economic general (JO L 7, 11.1.2012, p. 3.).
(4) Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile
publice de transport feroviar i rutier de cltori i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 i nr. 1107/70 ale
Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).

C.3. Calcularea costurilor eligibile totale


V rugm s alegei opiunea relevant i s completai informaiile pe baza formatului pentru depunerea informa
iilor stabilit n conformitate cu articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Metoda de calculare a venitului net potenial

Punei x numai ntr-o csu

Calcularea venitului net actualizat

<type='C' input='M'>

Metoda ratei forfetare

<type='C' input='M'>

Metoda ratei reduse de cofinanare

<type='C' input='M'>

Calcularea venitului net actualizat (articolul 61 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013)
Valoare

1.

Costurile eligibile totale innd seama de cerinele prevzute la articolul 61


din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate)

<type='N' input='M'>

2.

Aplicarea proporional a venitului net actualizat (%) (dac e cazul)

<type='N' input='M'>

3.

Costurile eligibile totale innd seama de cerinele prevzute la articolul 61


din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate) = (1)*(2)
Contribuia public maxim trebuie s respecte normele n materie de ajutoare de stat
i valoarea ajutorului total acordat menionat mai sus (dup caz)

<type='N' input='M'>

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 286/13

Metoda ratei forfetare sau a ratei de cofinanare reduse(articolul 61 alineatul (3) litera (a) i articolul 61
alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Valoare

D.

1.

Costurile eligibile totale innd seama de cerinele prevzute la articolul 61


din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate)

<type='N' input='M'>

2.

Rata forfetar a venitului net astfel cum este definit n anexa V la Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013 sau n actele delegate (FR) (%)

<type='N' input='M'>

3.

Costurile eligibile totale innd seama de cerinele prevzute la articolul 61


din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate) = (1)*(1-FR)*
Contribuia public maxim trebuie s respecte normele n materie de ajutoare de stat
i valoarea ajutorului total acordat menionat mai sus (dup caz)
* n cazul metodei ratei de cofinanare reduse, aceast formul nu este aplica
bil (rata forfetar se reflect n rata de cofinanare a axei prioritare, ceea ce
are drept rezultat o finanare mai redus din partea FEDR/FC), iar costul
eligibil total este egal cu suma menionat la punctul (1)

<type='N' input='M'>

PLANUL DE FINANARE I INDICATORII FIZICI I FINANCIARI PENTRU MONITORIZAREA EVOLUIEI, INND SEAMA
DE RISCURILE IDENTIFICATE

D.1. Surse de cofinanare

Din care (pentru


informare)

Sursa de finanare a costurilor de investiie totale (EUR)


Costuri de inves
tiie totale
[C.1.12.(A)]

Ajutorul Uniunii

Participare
public naional
(sau echivalent)

Contribuia
privat naional

Alte surse (a se
preciza)

Finanare de la
BEI/FEI:

(a) = (b) + (c) +


(d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

D.2. Finanarea anual a costurilor de investiie totale care trebuie declarate Comisiei (indicator financiar
pentru monitorizarea evoluiei)
Costurile de investiie totale care trebuie declarate Comisiei se prezint n continuare sub forma cotei anuale
n EUR. n cazul unui proiect major cofinanat de mai mult de un singur program operaional, este necesar s fie
prezentat n mod separat finanarea anual pentru fiecare program operaional. n cazul unui proiect major cofi
nanat de mai mult de o singur ax prioritar, finanarea anual ar trebui s fie defalcat pe ax prioritar.

(n EUR)

Axa priori
tar a PO 1

Axa priori
tar a PO 1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

<type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'
input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'>

Cheltuieli
eligibile
totale

<type='N'
input='G'>

L 286/14

(n EUR)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30.9.2014

2021

2022

2023

Cheltuieli
eligibile
totale

Axa priori
tar a PO 2
Axa priori
tar a PO 2

D.3. Indicatorii de realizare (1) i ali indicatori fizici pentru monitorizarea evoluiei
V rugm s enumerai n tabelul furnizat, indicatorii de realizare, inclusiv indicatorii comuni specificai n
programul operaional (programele operaionale) i ali indicatori fizici pentru monitorizarea evoluiei. Volumul
informaiilor va depinde de complexitatea proiectelor, dar numai indicatorii principali ar trebui prezentai.
PO i axa prioritar

Denumire indicator

Unitate de msur

<type='S' input='S'>

Comun:
<type='S' input='S'>
Altul:
<type='S' input='M'>

Comun:
<type='S' input='S'>
Altul:
<type='S' input='M'>

Valoarea-int pentru
proiectul major

Anul-int

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

D.4. Evaluarea riscurilor


V rugm s prezentai un scurt rezumat al riscurilor principale la adresa succesului punerii n aplicare din punct
de vedere fizic i financiar a proiectului i al msurilor de atenuare a riscurilor propuse
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.

FACE PROIECTUL OBIECTUL UNEI PROCEDURI JURIDICE PE MOTIVE DE NERESPECTARE A LEGISLAIEI UNIUNII? <type='C'
input='M'>

Da

Nu

n caz afirmativ, v rugm s oferii detalii i s justificai contribuia de la bugetul Uniunii propus pentru proiect
n aceast privin:
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.

NTREPRINDEREA BENEFICIAR A FOST ANTERIOR SAU ESTE N PREZENT SUPUS UNEI PROCEDURI (2) DE RECUPE
RARE A AJUTORULUI UNIUNII CA URMARE A TRANSFERULUI UNEI ACTIVITI PRODUCTIVE N AFARA ZONEI VIZATE
DE PROGRAM SAU N AFARA UNIUNII?

Da

Nu

(1) Astfel cum se prevede la articolul 102 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(2) Conform articolului 71 alineatul (1) litera (a) sau alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 286/15

n caz afirmativ, v rugm s oferii detalii i s justificai contribuia de la bugetul Uniunii propus pentru proiect
n aceast privin:
<type='S' maxlength='3500' input='M'>
n plus, n cazul investiiilor productive v rugm s oferii detalii privind impactul ateptat al proiectului asupra
ocuprii forei de munc n alte regiuni ale Uniunii i s stabilii dac contribuia financiar din partea fondurilor
nu determin o pierdere semnificativ de locuri de munc din locaii existente din Uniune.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

PARTEA B:

Raport independent privind analiza calitii


Experii independeni declar c:
1. au ndeplinit cerinele articolului 23 alineatul (2) litera (b) din Regulamentuldelegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei.
2. au evaluat proiectul n conformitate cu toate criteriile stabilite n anexa II la respectivul regulament.
Stat membru
Regiunea i localizarea proiectului
Denumirea proiectului
Beneficiar
Autoritatea de gestionare
Referina pentru experii independeni

(NUMELE I FUNCIA)
Experi independeni

Semntura:

DATA
V rugm s confirmai c sunt ndeplinite urmtoarele condiii: operaiunea este un proiect major n sensul artico
lului 100 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; proiectul major nu reprezint o operaiune realizat n sensul artico
lelor 2 alineatul (14) i 65 alineatul (6) din respectivul regulament; proiectul major este inclus n cadrul programului
operaional (programelor operaionale) relevant (relevante).

1.

Marcai cu x dup caz

Furnizai detalii

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

ORGANISMUL RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MAJOR I CAPACITATEA SA

Sintetizai informaiile relevante referitoare la organismul responsabil pentru implementarea proiectului major i
la capacitatea acestuia, inclusiv capacitatea tehnic, juridic, financiar i administrativ.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>

L 286/16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.9.2014

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

2.

Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

DESCRIERE PRIVIND INVESTIIA I LOCUL DE PLASARE A INVESTIIEI

Sintetizai informaiile relevante referitoare la descrierea investiiei i a amplasamentului acesteia.


<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

3.

Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

EXPLICAIE CU PRIVIRE LA MODUL N CARE PROIECTUL MAJOR ESTE CONSECVENT CU AXELE PRIORITARE RELEVANTE
ALE PROGRAMULUI OPERAIONAL (PROGRAMELOR OPERAIONALE) N CAUZ, PRECUM I CONTRIBUIA PRECONI
ZAT A PROIECTULUI MAJOR LA REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE DIN CADRUL AXELOR RESPECTIVE I CONTRI
BUIA PRECONIZAT LA DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIAL

Sintetizai informaiile relevante referitoare la obiectivele proiectului i la consecvena acestuia cu axele prioritare
relevante ale programului operaional sau programelor operaionale n cauz, precum i la contribuia preconizat
a proiectului major la realizarea obiectivelor specifice i a rezultatelor din cadrul axelor prioritare respective i la
contribuia preconizat a proiectului major la dezvoltarea economico-social a zonei vizate de programul opera
ional, precum i msurile luate de beneficiar pentru a se asigura o utilizare optim a infrastructurii n etapa de
exploatare.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.
Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.

COSTURILE TOTALE I COSTURILE ELIGIBILE TOTALE

4.1.

Sintetizai informaiile relevante referitoare la costurile totale, la calcularea costurilor att a celor totale pentru a
realiza obiectivele preconizate i a costurilor unitare, ct i a costurilor eligibile totale, lund n considerare cerin
ele articolului 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 286/17

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

4.2.

Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Furnizai informaiile referitoare la respectarea normelor privind ajutoarele de stat i la modul n care normele
privind ajutoarele de stat s-au luat n considerare n calculul contribuiei publice totale la proiect.

4.2.1 V rugm s informai dac experii independeni, n conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul
delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei, sau statul membru au consultat Comisia cu privire la probleme referitoare
la ajutorul de stat din statul respectiv.
n cazul n care Comisia a fost consultat, v rugm s furnizai data i referina consultrii precum i data i refe
rina rspunsului i sintetizai rezultatul consultrii.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
4.2.2. n cazul n care Comisia nu a fost consultat, v rugm s furnizai urmtoarele informaii:
Considerai c prezentul proiect implic acordarea unui ajutor de stat? <type='C' input='M'>
Da

Nu

n caz afirmativ, v rugm s explicai pe ce baz se asigur respectarea normelor privind ajutoarele de stat. V
rugm s furnizai aceast informaie pentru toate grupurile de posibili beneficiari ai ajutorului de stat, de
exemplu n cazul proiectelor de infrastructur, pentru proprietarul, constructorii, operatorul i utilizatorii infras
tructurii.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
n caz negativ, v rugm s explicai de ce considerai c sprijinul respectiv nu constituie ajutor de stat. V
rugm s furnizai aceast informaie pentru toate grupurile de posibili beneficiari ai ajutorului de stat (de
exemplu n cazul proiectelor de infrastructur, posibilii beneficiari ai ajutorului de stat sunt: proprietarul,
constructorii, operatorul i utilizatorii infrastructurii) (1). Dac e cazul, v rugm s indicai dac motivul pentru
care considerai c proiectul nu implic un ajutor de stat este acela c (i) proiectul nu vizeaz nicio activitate
economic (inclusiv activiti de servicii publice) sau c (ii) beneficiarul (beneficiarii) sprijinului se bucur de un
monopol legal pentru activitile respective i nu este (sunt) activ (activi) n niciun alt sector liberalizat (sau va
(vor) ine evidene separate n cazul n care este (sunt) activ (activi) i n sectoare suplimentare).
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.
Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

(1) Serviciile Comisiei au asigurat orientare statelor membre pentru a facilita evaluarea n cazul n care investiiile n infrastructur pot
implica i ajutor de stat. n special, serviciile Comisiei au elaborat grile analitice. n prezent, o Comunicare privind noiunea de ajutor de
stat este n curs de elaborare. Comisia invit statele membre s utilizeze grila analitic i viitoarea Comunicare pentru a explica de ce se
consider c sprijinul nu implic acordarea unui ajutor de stat.

L 286/18

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.9.2014

5.

STUDIILE DE FEZABILITATE EFECTUATE, INCLUSIV ANALIZA OPIUNII, I REZULTATELE

5.1.

Sintetizai informaiile relevante referitoare la studiile de fezabilitate efectuate i la rezultate sub urmtoarele
aspecte: instituionale, tehnice, de mediu, inclusiv de schimbri climatice (dac e cazul) i alte aspecte.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

5.2.

Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Sintetizai informaiile relevante referitoare la analiza cererii (sau la planul de afaceri, n cazul investiiei productive).
<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

5.3.

Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Sintetizai informaiile relevante referitoare la analiza opiunii i la selecia celei mai bune opiuni.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.
Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.

O ANALIZ COSTURI-BENEFICII, INCLUSIV O ANALIZ ECONOMIC I FINANCIAR I O EVALUARE A RISCURILOR

6.1.

Sintetizai informaiile relevante referitoare la analiza financiar, inclusiv la indicatorii principali ai analizei finan
ciare cum ar fi RER i VANF, la calculul venitului net i rezultatele acestuia, la strategia tarifar i la accesibilitatea
din punct de vedere financiar a tarifelor (dac e cazul) i la viabilitatea financiar (sustenabilitate).
<type='S' maxlength='3000' input='M'>

30.9.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/19

Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile pentru analiza calitii
prevzute n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i urmeaz metodologia de analiz
costuri-beneficii astfel cum s-a descris n anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. []/2014 al Comisiei (1) i
orientarea aferent, precum i metoda de calcul a venitului net specificat la articolul 61 din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 i la articolele 15-19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei, i justificai aceast
declaraie.

6.2.

Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Sintetizai informaiile relevante referitoare la analiza economic, inclusiv la principalii indicatori cum ar fi RER i
VANF, precum i la costurile i beneficiile economice principale.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile pentru analiza calitii
prevzute n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i urmeaz metodologia de analiz
costuri-beneficii astfel cum s-a descris n anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. []/2014 al Comisiei (1) i
orientarea aferent, i justificai aceast declaraie.

6.3.

Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Sintetizai informaiile relevante referitoare la evaluarea riscurilor, inclusiv la riscurile principale identificate i la
msurile de atenuare a lor.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile pentru analiza calitii
prevzute n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i urmeaz metodologia de analiz
costuri-beneficii astfel cum s-a descris n anexa III la Regulamentul delegat (UE) nr. []/2014 al Comisiei (1) i
orientarea aferent, i justificai aceast declaraie.
Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.

O ANALIZ A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, LUND N CONSIDERARE NEVOILE DE ADAPTARE LA SCHIMBRILE


CLIMATICE I DE ATENUARE A EFECTULUI ACESTORA, PRECUM I REZISTENA LA DEZASTRE

7.1.

Sintetizai informaiile relevante referitoare la analiza impactului asupra mediului.


<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

(1) Nepublicat nc n Jurnalul Oficial.

L 286/20

7.2.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.9.2014

Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Sintetizai informaiile relevante referitoare la adaptarea la schimbrile climatice i atenuarea efectelor acestora,
precum i la rezistena la dezastre.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

8.

Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

PLANUL DE FINANARE CARE INDIC RESURSELE DE FINANARE PLANIFICATE TOTALE I SPRIJINUL PLANIFICAT DE
LA FONDURI, BEI I TOATE CELELALTE SURSE DE FINANARE, MPREUN CU INDICATORII FIZICI I FINANCIARI DE
MONITORIZARE A EVOLUIEI, INND CONT DE RISCURILE IDENTIFICATE

Sintetizai informaiile relevante referitoare la planul de finanare mpreun cu indicatorii fizici i financiari de
monitorizare a evoluiei, innd cont de riscurile identificate, precum i la calculul contribuiei din partea Uniunii,
inclusiv informaiile referitoare la metoda de calcul.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru analiza
calitii stabilite n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.

9.

Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

CALENDARUL DE PUNERE N APLICARE A PROIECTULUI MAJOR

Sintetizai informaiile relevante referitoare la calendarul de punere n aplicare a proiectului major (sau a etapei
acestuia, n cazul n care perioada de punere n aplicare este mai lung dect perioada de programare), inclusiv la
achiziiile publice.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Furnizai o declaraie clar cu privire la faptul dac proiectul ntrunete sau nu criteriile relevante pentru evaluarea
calitii stabilit n anexa II la Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei i justificai aceast declaraie.
Marcai cu x dup caz

Furnizai declaraia i justificarea

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nu

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

30.9.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/21

CONCLUZII ALE ANALIZEI INDEPENDENTE A CALITII

Pe baza informaiilor puse la dispoziie de beneficiarul


proiectului pentru aceast analiz independent a cali
tii i a analizrii acestor informaii n temeiul artico
lului 23 i al anexei II la Regulamentul delegat (UE)
nr. 480/2014 al Comisiei, experii independeni
evalueaz proiectul major n mod pozitiv i confirm
fezabilitatea i viabilitatea economic a acestuia?

Da<type='C' input='M'>
Nu<type='C' input='M'>
V rugm s marcai cu x dup caz

PARTEA C:

Declaraia autoritii naionale competente


Confirm c informaiile menionate n prezentul formular sunt precise i corecte.
Confirm c raportul privind analiza calitii a expertului independent nu i-a pierdut valabilitatea din cauza vreunei
schimbri relevante n proiectul major care a survenit ntre data prezentrii raportului final ctre statul membru i data
notificrii proiectului major Comisiei i care nu a fost abordat n raport.

NUMELE:
SEMNTUR: (semntur electronic prin SFC)
ORGANISM:
(AUTORITATEA (AUTORITILE) DE GESTIONARE)
DATA:

L 286/22

ANEXA II

Model pentru transmiterea datelor financiare (1)


Tabelul 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Alocarea financiar a axei prioritare pe baza programului operaional


[extras din Tabelul 18a aferent programului operaional]

Fond (1)

Categorie de
regiune (2)

Finanare
total
(EUR)

8.

9.

10.

<type='S'
input='G'>

<type='S'
input='G'>

<type='S'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

12.

Date cumulative referitoare la evoluia din punct de vedere financiar a programului operaional

Rata de
cofinanare
(%)

Costurile
eligibile totale
ale
operaiunilor
selectate
pentru sprijin
(EUR)

Alocarea total
procentual
acoperit prin
operaiunile selec
tate (%)
[coloana 7/
coloana 5 100]

Costurile
eligibile
publice ale
operaiunilor
selectate
pentru sprijin
(EUR)

Cheltuielile
totale eligibile
declarate de
beneficiari
ctre
autoritatea de
management

Calculare

<type='S'
input='G'>

11.

<type='P'
input='G'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='P'
input='G'>

Alocarea total procen


tual acoperit de chel
tuielile eligibile decla
rate de beneficiari (%)
[coloana 10/
coloana 5 100]

Numr de
operaiuni
selectate

Calculare

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N'
input='M'>

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Ax
prioritar

Baza de calcul
pentru spri
jinul din
partea
Uniunii*
(Costurile
eligibile totale
sau costurile
publice eligi
bile)

7.

RO

Informaii financiare la nivel de ax prioritar i de program

Axa priori FEDR


tar 1
Axa priori FSE
tar 2
Axa priori YEI (3)
tar 3

NA
30.9.2014

(1) Legenda pentru caracteristicile domeniilor:


N = Numr, D = Data, S = ir, C = Caseta de selectare, P = Procent, B = Boolean, Cu = Moned
contribuie: M = Manual, S = Selecie, G = Generat de sistem

2.

3.

4.

5.

6.

Alocarea financiar a axei prioritare pe baza programului operaional


[extras din Tabelul 18a aferent programului operaional]

Fond (1)

Categorie de
regiune (2)

Finanare
total
(EUR)

8.

9.

10.

11.

12.

Date cumulative referitoare la evoluia din punct de vedere financiar a programului operaional

Rata de
cofinanare
(%)

Costurile
eligibile totale
ale
operaiunilor
selectate
pentru sprijin
(EUR)

Alocarea total
procentual
acoperit prin
operaiunile selec
tate (%)
[coloana 7/
coloana 5 100]

Costurile
eligibile
publice ale
operaiunilor
selectate
pentru sprijin
(EUR)

Cheltuielile
totale eligibile
declarate de
beneficiari
ctre
autoritatea de
management

Calculare

Alocarea total procen


tual acoperit de chel
tuielile eligibile decla
rate de beneficiari (%)
[coloana 10/
coloana 5 100]

Numr de
operaiuni
selectate

Calculare

NA
NA

Total

FEDR

Mai puin
dezvoltate

<type='N'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N'
input='G'>

Total

FEDR

n tranziie

<type='N'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N'
input='G'>

Total

FEDR

Mai dezvol
tate

<type='N'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N'
input='G'>

Total

FEDR

Alocarea
special
pentru regiu
nile cele mai
ndeprtate
sau cele
nordice slab
populate

<type='N'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N'
input='G'>

Total

FSE (5)

Mai puin
dezvoltate

<type='N'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N'
input='G'>

L 286/23

Axa priori Fondul de


tar 5
coeziune

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Axa priori FSE


tar 4
YEI (4)

RO

Ax
prioritar

Baza de calcul
pentru spri
jinul din
partea
Uniunii*
(Costurile
eligibile totale
sau costurile
publice eligi
bile)

7.

30.9.2014

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Alocarea financiar a axei prioritare pe baza programului operaional


[extras din Tabelul 18a aferent programului operaional]

Fond (1)

Categorie de
regiune (2)

Finanare
total
(EUR)

8.

9.

10.

11.

12.

Date cumulative referitoare la evoluia din punct de vedere financiar a programului operaional

Rata de
cofinanare
(%)

Costurile
eligibile totale
ale
operaiunilor
selectate
pentru sprijin
(EUR)

Alocarea total
procentual
acoperit prin
operaiunile selec
tate (%)
[coloana 7/
coloana 5 100]

Costurile
eligibile
publice ale
operaiunilor
selectate
pentru sprijin
(EUR)

Cheltuielile
totale eligibile
declarate de
beneficiari
ctre
autoritatea de
management

Calculare

Alocarea total procen


tual acoperit de chel
tuielile eligibile decla
rate de beneficiari (%)
[coloana 10/
coloana 5 100]

Numr de
operaiuni
selectate

RO

Ax
prioritar

Baza de calcul
pentru spri
jinul din
partea
Uniunii*
(Costurile
eligibile totale
sau costurile
publice eligi
bile)

7.

L 286/24

1.

Calculare

ESE (6)

n tranziie

<type='N'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N'
input='G'>

Total

FSE (7)

Mai dezvol
tate

<type='N'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N'
input='G'>

Total

YEI (8)

NA

<type='N'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N'
input='G'>

Total

Fondul de
coeziune

NA

<type='N'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N'
input='G'>

Total
general

Toate
fondurile

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='P'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N'
input='G'>

30.9.2014

(1) n cazul n care Iniiativa privind ocuparea forei de munc n rndul tinerilor (YEI) este programat ca parte a axei prioritare (n conformitate cu litera (c) din a doua tez a articolului 18 din Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013), informaiile trebuie s fie furnizate separat de cealalt parte a axei prioritare.
(2) Aceasta nu se aplic resurselor alocate pentru YEI (adic alocrii specifice YEI i sprijinului FSE corespunztor).
(3) Aceast ax prioritar include alocarea specific pentru YEI i sprijinul FSE aferent.
(4) Aceast parte a axei prioritare include alocarea specific pentru YEI i sprijinul FSE aferent.
(5) Alocarea FSE fr sprijinul aferent YEI.
(6) Alocarea FSE fr sprijinul aferent YEI.
(7) Alocarea FSE fr sprijinul aferent YEI.
(8) Include alocarea special pentru YEI i sprijinul corespunztor din partea FSE.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Total

30.9.2014

Tabelul 2
Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorie de intervenie pentru raportarea fcut pn la 31 ianuarie
Ax
prioritar

Dimensiuni de clasificare

Date financiare

Fond (*)

Categoria
de regiune

1
Domeniul
de inter
venie

2
Form de
finanare

3
Dimen
siune teri
torial

4
Mecanism
de aplicare
teritorial

5
Dimen
siunea
obiectivului
tematic
FEDR
+Fondul de
coeziune

6
Tem
secundar
n cadrul
FSE

7
Dimen
siune
econo
mic

8
Dimen
siune
localizare

Costurile
eligibile
totale ale
operaiunilor
selectate
pentru
sprijin (EUR)

Costurile
eligibile
publice ale
operaiunilor
selectate
pentru
sprijin
(EUR)

Cheltuielile
eligibile totale
declarate de
beneficiari
ctre
autoritatea de
management

Numr de
operaiuni
selectate

<type='S'
input='G'>

<type='S'
input='G'>

<type='S'
input='G'>

<type='S'
input='G'>

<type='S'
input='G'>

<type='S'
input='G'>

<type='S'
input='G'>

<type='S'
input='G'>

<type='S'
input='G'>

<type='S'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='N'
input='M'>

Tabelul 3
Suma prevzut pentru care statul membru se ateapt s prezinte cereri de pli intermediare pentru exerciiul financiar curent i exerciiul financiar urmtor
Pentru fiecare program, a se completa per fond i categorie de regiune, cnd e cazul
Contribuia Uniunii
Fond

FEDR

[exerciiul financiar curent]

[exerciiul financiar urmtor]

ianuarie-octombrie

noiembrie-decembrie

ianuarie-decembrie

Regiuni mai puin dezvoltate

<tip='Cu' intrare='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab popu


late (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

L 286/25

CTE

Categoria de regiune

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(*) Datele pentru YEI se prezint separat, fr divizarea pe alocare specific YEI i sprijin FSE corespunztor.

RO

<type='S'
input='G'>

Caracteristicile
cheltuielilor

Fond

Categoria de regiune

[exerciiul financiar curent]

[exerciiul financiar urmtor]

noiembrie-decembrie

ianuarie-decembrie

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Fondul de coeziune

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

FSE

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(1) Aceasta ar trebui s indice numai alocarea specific pentru regiunile ultraperiferice/nordice slab populate.
(2) Aceasta include alocarea specific pentru YEI i suportul FSE corespunztor.

RO

ianuarie-octombrie

L 286/26

Contribuia Uniunii

30.9.2014

30.9.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/27

ANEXA III

Model pentru descrierea funciilor i procedurilor n vigoare pentru autoritatea de management i


autoritatea de certificare
1.

GENERALITI

1.1.

Informaii prezentate de:


[Numele] statul membru:
Denumirea programului i nr. CCI: (toate programele operaionale gestionate de autoritatea de manage
ment/certificare), n cazul sistemului comun de gestionare i control);
Numele principalei persoane de contact, inclusiv adresa de e-mail: (organismul responsabil pentru
descriere).

1.2.

Informaiile furnizate descriu situaia la: [(zz/ll/aaaa)

1.3.

Structura sistemului (informaii generale i organigrama indicnd relaiile organizaionale ntre autoritile/
organismele implicate n sistemul de gestiune i control)

1.3.1.

Autoritatea de management (nume, adres i persoana de contact a autoritii de management):


Indicai dac autoritatea de management este desemnat i ca autoritate de certificare, n conformitate cu arti
colul 123 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

1.3.2.

Autoritatea de certificare (nume, adres i persoana de contact a autoritii de certificare).

1.3.3.

Organisme intermediare (nume, adres i persoana de contact a organismelor intermediare)

1.3.4.

n cazul n care se aplic articolul 123 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, indicai modul n
care se asigur separaia funciilor ntre autoritatea de audit i autoritile de management/certificare.

2.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

2.1.

Autoritatea de management i funciile sale principale

2.1.1.

Statutul autoritii de management (organizaie public naional, regional sau local sau organizaie privat)
i organismul din care face parte (1).

2.1.2.

Specificarea funciilor i sarcinilor efectuate direct de ctre autoritatea de management.


n cazul n care autoritatea de management efectueaz n plus i funciile autoritii de certificare, descriei
modul n care se asigur separaia funciilor.

2.1.3.

Specificarea funciilor oficial delegate de autoritatea de management, identificarea organismelor intermediare i


forma de delegare (subliniind c autoritile de management i pstreaz responsabilitatea deplin pentru
funciile delegate), n conformitate cu articolul 123 alineatele (6) i (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Trimitere la documentele relevante (acte juridice cu mputerniciri, acorduri). Dup caz, specificarea funciilor
controlorilor prevzui la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013, pentru programele
de cooperare teritorial european.

2.1.4.

Prezentarea procedurilor de asigurare a msurilor anti-fraud eficace i proporionale, lund n considerare


riscurile identificate, inclusiv trimiterea la evaluarea riscurilor realizat (articolul 125 alineatul (4) litera (c) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).

(1) n conformitate cu articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, n cazurile n care autoritatea de gestiune i autori
tatea de certificare sunt localizate ambele n acelai organism, autoritatea de gestiune trebuie s fie o autoritate public sau un organism
public).

L 286/28

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.9.2014

2.2.

Organizarea i procedurile autoritii de management

2.2.1.

Organigrama i specificaiile funciilor unitilor (inclusiv planul de repartizare a resurselor umane corespunz
toare, avnd competenele necesare). Aceste informaii vizeaz i organismele intermediare crora le-au fost
delegate unele funcii.

2.2.2.

Cadrul de asigurare a realizrii unui exerciiu adecvat al gestiunii riscurilor, n cazul n care este necesar i, n
special, n situaia unor modificri majore n sistemul de gestiune i control.

2.2.3.

Descrierea urmtoarelor proceduri (care ar trebui furnizat n scris personalului autoritii de management i
organismelor intermediare; dat i referin):

2.2.3.1.

Proceduri pentru sprijinirea activitii comitetului de monitorizare.

2.2.3.2.

Proceduri pentru un sistem de colectare, nregistrare i stocare n format electronic a datelor cu privire la
fiecare operaiune necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiar, verificare i audit, care s
includ, dup caz, date cu privire la fiecare participant i o defalcare a datelor cu privire la indicatori n funcie
de sex, cnd este necesar.

2.2.3.3.

Proceduri pentru supravegherea funciilor oficial delegate de autoritatea de management n conformitate cu


articolul 123 alineatele (6) i (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

2.2.3.4.

Proceduri de evaluare, selectare i aprobare a operaiunilor i de asigurare a conformitii lor, pentru ntreaga
perioad de punere n aplicare, cu normele aplicabile (articolul 125 alineatul (3) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013), inclusiv instruciuni i orientri de asigurare a conformitii contribuiei proiectului la reali
zarea obiectivelor specifice i a rezultatelor din cadrul axelor prioritare respective cu dispoziiile articolului 125
alineatul (3) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i proceduri de asigurare a faptului c
operaiunile nu sunt selectate n cazul n care ele au fost fizic finalizate sau integral puse n aplicare nainte de
depunerea cererii de finanare de ctre beneficiar (inclusiv procedurile utilizate de organismele intermediare n
cazul n care evaluarea, selectarea i aprobarea operaiunilor au fost delegate).

2.2.3.5.

Proceduri pentru a asigura punerea la dispoziia beneficiarului a unui document care s prezinte condiiile n
care se acord sprijin pentru fiecare operaiune, inclusiv proceduri pentru a se asigura c beneficiarii dispun
fie de un sistem contabil separat, fie de un cod contabil adecvat pentru toate tranzaciile referitoare la o opera
iune.

2.2.3.6.

Proceduri pentru verificrile operaiunilor (n conformitate cu cerinele de la articolul 125 alineatele de la (4)
la (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), inclusiv pentru a asigura conformitatea operaiunilor cu politicile
Uniunii (cum ar fi politicile legate de parteneriat i guvernan la niveluri multiple, promovarea egalitii de
anse ntre brbai i femei, nediscriminare, accesul persoanelor cu dizabiliti la piaa de munc, dezvoltarea
durabil, achiziiile publice, ajutoarele de stat i normele de mediu) i identificarea autoritilor sau organelor
care efectueaz astfel de verificri. Descrierea trebuie s acopere verificrile administrative de gestiune cu
privire la fiecare solicitare de rambursare din partea beneficiarilor i verificrile de gestiune la faa locului ale
operaiunilor, care pot fi efectuate pe baz de eantion. n cazul n care verificrile de gestiune au fost delegate
organismelor intermediare, descrierea ar trebui s includ procedurile aplicate de organismele intermediare
pentru respectivele verificri i procedurile aplicate de autoritatea de management pentru a supraveghea efica
citatea funciilor delegate organismelor intermediare. Frecvena i amploarea verificrilor sunt proporionale cu
valoarea sprijinului public pentru o operaiune i cu nivelul de risc identificat prin aceste verificri i prin audi
turi efectuate de ctre autoritatea de audit pentru sistemul de gestionare i control n ansamblul su.

2.2.3.7.

Descrierea procedurilor prin care solicitrile de rambursare sunt primite de la beneficiari, sunt verificate i vali
date, precum i prin care plile ctre beneficiari sunt autorizate, executate i contabilizate, conform obligaiilor
prevzute la articolul 122 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu ncepere din 2016 (inclusiv
procedurile utilizate de organismele intermediare n cazul n care li s-a delegat prelucrarea cererilor de rambur
sare), n vederea respectrii termenului de 90 de zile de efectuare a plilor ctre beneficiari n conformitate cu
articolul 132 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

2.2.3.8.

Identificarea autoritilor sau organismelor care efectueaz fiecare etap din procesul de prelucrare a cererii de
rambursare, inclusiv o organigram care indic toate organismele implicate.

2.2.3.9.

Descrierea modului n care sunt transmise informaiile la autoritatea de certificare de ctre autoritatea de
management, inclusiv informaiile referitoare la deficienele i/sau neregulile (inclusiv cele referitoare la o
fraud suspectat sau stabilit) depistate i la urmrirea lor n contextul verificrilor de gestiune, auditurilor i
controalelor exercitate de Uniune sau de organismele naionale.

30.9.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/29

2.2.3.10. Descrierea modului n care sunt transmise informaiile la autoritatea de audit de ctre autoritatea de manage
ment, inclusiv informaiile referitoare la deficienele i/sau neregulile (inclusiv cele referitoare la o fraud
suspectat sau stabilit) depistate i la urmrirea lor n contextul verificrilor de gestiune, auditurilor i
controalelor exercitate de Uniune sau de organismele naionale.
2.2.3.11. Trimitere la normele naionale privind eligibilitatea prevzute de statul membru n cauz i aplicabile progra
mului operaional.
2.2.3.12. Proceduri pentru elaborarea i depunerea la Comisie a rapoartelor de punere n aplicare anuale i finale (arti
colul 125 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), inclusiv procedurile de colectare i
raportare a datelor fiabile privind indicatorii de performan (articolul 125 alineatul (2) litera (a) din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013).
2.2.3.13. Proceduri pentru elaborarea declaraiei de gestiune (articolul 125 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013).
2.2.3.14. Proceduri pentru elaborarea rezumatului anual al rapoartelor de audit i al controalelor finale efectuate,
inclusiv o analiz a naturii i dimensiunii erorilor i punctelor slabe identificate n sisteme, precum i al msu
rilor corective planificate sau luate (articolul 125 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).
2.2.3.15. Proceduri referitoare la comunicarea procedurilor de mai sus personalului, precum i o indicare a cursurilor de
pregtire profesional organizate/prevzute i a tuturor orientrilor emise (dat i trimitere).
2.2.3.16. Descrierea, cnd este cazul, a procedurilor autoritii de management n legtur cu sfera de competen,
normele i procedurile cu privire la dispoziiile eficace prevzute de statul membru (1) pentru examinarea pln
gerilor referitoare la fondurile ESI, n contextul articolului 74 alineatul (3) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013.

2.3.

Pista de audit

2.3.1.

Proceduri de asigurare a unei piste de audit adecvate i a unui sistem de arhivare adecvat, inclusiv referitor la
securitatea datelor, innd seama de articolul 122 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, n
conformitate cu normele naionale privind certificarea conformitii documentelor (articolul 125 alineatul (4)
litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i articolul 25 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al
Comisiei).

2.3.2.

Instruciunile date cu privire la pstrarea documentelor justificative puse la dispoziie de beneficiari/organisme


intermediare/autoritate de management (dat i trimitere):

2.3.2.1.

Indicarea perioadei pe parcursul creia documentele trebuie s fie pstrate;

2.3.2.2.

Formatul n care documentele trebuie s fie pstrate.

2.4.

Nereguli i recuperri

2.4.1.

Descrierea procedurii (care ar trebui furnizat n scris personalului autoritii de management i organismelor
intermediare: dat i trimitere) referitoare la raportarea i corectarea neregulilor (inclusiv frauda) i la urmrirea
i nregistrarea sumelor retrase i recuperate, sumelor care urmeaz s fie recuperate, sumelor nerecuperabile
i sumelor legate de operaiunile suspendate printr-o procedur judiciar sau un recurs n contencios cu efect
suspensiv.

2.4.2.

Descrierea procedurii (inclusiv o organigram care stabilete liniile de raportare) de respectare a obligaiei de
notificare a neregulilor la Comisie, n conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013.

3.

AUTORITATE DE CERTIFICARE

3.1.

Autoritatea de certificare i funciile sale principale

3.1.1.

Statutul autoritii de certificare (organizaie public naional, regional sau local sau organizaie privat) i
organul din care face parte.

(1) Trimitere la documentul sau la actul legislativ naional n care s-a prevzut aceste dispoziii eficace de ctre statul membru.

L 286/30

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.9.2014

3.1.2.

Specificarea funciilor ndeplinite de ctre autoritatea de certificare. n cazul n care autoritatea de management
efectueaz n plus i funciile autoritii de certificare, descriei modul n care se asigur separarea funciilor (a
se vedea 2.1.2).

3.1.3.

Funciile oficial delegate de autoritatea de certificare, identificarea organismelor intermediare i forma de dele
gare n conformitate cu articolul 123 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Trimitere la docu
mentele relevante (acte juridice cu mputerniciri, acorduri). Descrierea procedurilor utilizate de organismele
intermediare pentru a realiza sarcinile delegate i a procedurilor autoritii de certificare de supraveghere a
eficacitii sarcinilor delegate organismelor intermediare.

3.2.

Organizarea autoritii de certificare

3.2.1.

Organigrama i specificaiile funciilor unitilor (inclusiv planul de repartizare a resurselor umane corespunz
toare, avnd competenele necesare). Aceste informaii vizeaz i organismele intermediare crora le-au fost
delegate unele funcii.

3.2.2.

Descrierea procedurilor care urmeaz s fie furnizate n scris personalului autoritii de certificare i organis
melor intermediare (dat i trimitere):

3.2.2.1.

Proceduri pentru elaborarea i depunerea cererilor de lat:


Descrierea dispoziiilor implementate pentru ca autoritatea de certificare s aib acces la orice informaie
referitoare la operaiuni, necesar n scopul ntocmirii i depunerii cererilor de plat, inclusiv la rezultatele
verificrilor de gestiune (n conformitate cu articolul 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) i ale
tuturor auditorilor relevante.
Descrierea procedurii prin care sunt ntocmite cererile de plat i sunt depuse la Comisie, inclusiv proce
dura de asigurare a transmiterii cererii finale de plat intermediar pn la 31 iulie dup ncheierea exerci
iului contabil anterior.

3.2.2.2.

Descrierea sistemului contabil utilizat ca baz pentru certificarea situaiilor privind cheltuielile la Comisie (arti
colul 126 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013):
dispoziii de transmitere a datelor agregate ctre autoritatea de certificare n cazul unui sistem descentra
lizat,
legtura ntre sistemul contabil i sistemul informaional prezentat la punctul 4.1,
identificarea tranzaciilor aferente fondurilor structurale i de investiii europene n cazul unui sistem
comun cu alte fonduri.

3.2.2.3.

Descrierea procedurilor implementate pentru ntocmirea situaiilor financiare menionate la articolul 59


alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 (articolul 126 litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013). Dispoziiile pentru certificarea integralitii, exactitii i veridicitii situaiilor financiare i a
faptului c cheltuielile introduse n situaiile financiare respect legile aplicabile (articolul 126 litera (c) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), lundu-se n considerare rezultatele tuturor verificrilor i auditurilor.

3.2.2.4.

Descrierea, cnd este cazul, a procedurilor autoritii de certificare n legtur cu sfera de competen, normele
i procedurile cu privire la dispoziiile eficace prevzute de statul membru (1) pentru examinarea plngerilor
referitoare la fondurile ESI, n contextul articolului 74 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

3.3.

Recuperri

3.3.1.

Descrierea sistemului de asigurare a recuperrii prompte a sprijinului public, inclusiv a sprijinului din partea
Uniunii.

3.3.2.

Proceduri de asigurare a unei piste de audit adecvate prin pstrarea nregistrrilor contabile, inclusiv sumele
retrase i recuperate, sumele care urmeaz s fie recuperate, sumele nerecuperabile i sumele legate de opera
iunile suspendate printr-o procedur judiciar sau un recurs n contencios cu efect suspensiv, pentru fiecare
operaiune, inclusiv recuperrile n temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind dura
bilitatea operaiunilor, n format electronic.

(1) Trimitere la documentul sau la actul legislativ naional n care s-a prevzut aceste dispoziii eficace de ctre statul membru.

30.9.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/31

3.3.3.

Dispoziii pentru deducerea sumelor recuperate sau a sumelor care urmeaz s fie trase din cheltuielile care
urmeaz s fie declarate.

4.

SISTEMUL INFORMATIC

4.1.

Descrierea sistemelor informatice, inclusiv schema funcional (sistem de reele centrale sau comune
sau sistem descentralizat cu legturile ntre sisteme) pentru:

4.1.1.

Colectarea, nregistrarea i stocarea, n form electronic, a datelor referitoare la fiecare operaiune, inclusiv,
dac e cazul, a datelor adecvate privind participanii individuali i a unei defalcri a datelor privind indicatorii
pe gen, cnd se dispune astfel, necesare pentru monitorizare, evaluare, gestionare financiar, verificare i audit,
astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i la arti
colul 24 din Regulamentul delegat nr. 480/2014 al Comisiei.

4.1.2.

Asigurarea faptului c datele menionate la punctul anterior sunt colectate, introduse i stocate n sistem i c
datele privind indicatorii sunt defalcate pe gen, cnd se dispune acest lucru la anexele I i II la Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013.

4.1.3.

Asigurarea faptului c exist un sistem care nregistreaz i stocheaz, n form electronic, evidenele conta
bile aferente fiecrei operaiuni i care susine toate datele necesare pentru ntocmirea cererilor de plat i a
situaiilor financiare, inclusiv nregistrrile sumelor care urmeaz s fie recuperate, sumelor recuperate,
sumelor nerecuperabile i sumelor retrase ca urmare a anulrii integrale sau pariale a contribuiei n legtur
cu o operaiune sau un program operaional, astfel cum se prevede la articolul 126 litera (d) i articolul 137
litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

4.1.4.

Pstrarea ntr-o form electronic a evidenelor contabile referitoare la cheltuielile declarate la Comisie i a
contribuiei publice corespunztoare pltite beneficiarilor, astfel cum s-a prevzut la articolul 126 litera (g) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

4.1.5.

inerea contabilitii sumelor recuperabile i sumelor retrase ca urmare a anulrii integrale sau pariale a
contribuiei pentru o operaiune, astfel cum se prevede la articolul 126 litera (h) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013.

4.1.6.

inerea evidenelor sumelor legate de operaiunile suspendate printr-o procedur judiciar sau un recurs n
contencios cu efecte suspensive.

4.1.7.

A se indica dac sistemele sunt operaionale i pot nregistra n mod fiabil datele menionate mai sus.

4.2.

Descrierea procedurilor de verificare a faptului c securitatea sistemelor informatice este asigurat.

4.3.

Descrierea situaie actuale n ceea ce privete implementarea cerinelor articolului 122 alineatul (3)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

L 286/32

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.9.2014

ANEXA IV

Model de raport pentru un organism de audit independent n temeiul articolului 124 alineatul (2)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
1.

Introducere

1.1

Identificai obiectivul raportului, i anume stabilirea rezultatelor evalurii conformitii autoritii de gestiune i a
autoritii de certificare cu criteriile de desemnare referitoare la mediul de control intern, gestionarea riscurilor,
activitile de gestiune i control i monitorizare prevzute n anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, n
scopul exprimrii unui aviz cu privire la conformitatea cu criteriile de desemnare.

1.2

Identificai sfera de aplicabilitate a raportului, i anume organismele vizate, adic autoritatea de management i
autoritatea de certificare (i, dup caz, funciile delegate ale acestor autoriti), precum i conformitatea acestora
cu criteriile de desemnare referitoare la mediul de control intern, gestionarea riscurilor, activitile de gestiune i
control, precum i a monitorizrii prevzut n anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, n legtur cu
fondurile i programele specifice vizate.

1.3

Indicai organismul care a elaborat raportul (Organismul de audit independent) i specificai dac acesta este
autoritatea de audit pentru programul operaional (programele operaionale) vizat.

1.4

Indicai modul n care este asigurat independena funcional a organismului de audit independent fa de autori
tatea de management i autoritatea de certificare (a se vedea articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013). Dup caz, indicai, de asemenea, modul n care este asigurat independena funcional a organis
mului de audit independent fa de secretariatul comun (prevzut la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul
(UE) nr. 1299/2013).

2.

Metodologia i sfera de aplicabilitate a activitii

2.1

Indicai perioada i calendarul auditului (data la care s-a primit descrierea final a funciilor i a procedurilor n
vigoare pentru autoritatea de management i, dup caz, autoritatea de certificare de ctre organismul de audit
independent, data la care au nceput i s-au ncheiat auditul i resursele alocate).

2.2

Specificai dimensiunea utilizrii activitii de audit anterioare (perioada de programare 2007-2013) cnd este
cazul, n conformitate cu articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

2.3

Specificai a) dimensiunea utilizrii activitii de audit efectuat de alte organisme i b) calitatea controlului realizat
asupra respectivei activiti de audit n legtur cu caracterul adecvat al activitii.

2.4

Descriei activitatea depus pentru evaluarea, n conformitate cu articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, ndeplinirii de ctre autoritatea de management i autoritatea de certificare desemnate de [statul
membru], a criteriilor referitoare la mediul de control intern, gestionarea riscurilor, activitile de control i
gestiune, precum i pentru monitorizarea, astfel cum se prevede n anexa XIII la Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, care vizeaz, printre alte elemente, urmtoarele:

2.4.1. examinarea descrierii funciilor i a procedurilor n vigoare pentru autoritatea de management i, dup caz, autori
tatea de certificare, n conformitate cu modelul definit n anexa III la prezentul regulament..
2.4.2. examinarea altor documentele relevante privind sistemul; indicai orice revizuire a legilor, actelor ministeriale,
circularelor, manualelor de proceduri interne/altor manuale, orientrilor i/sau listelor de verificare;
2.4.3. interviurile cu personalul din organismele principale (inclusiv organismele intermediare, dac este cazul). Includei
o descriere a metodei i criteriilor de selecie, care au fost subiectele vizate, cte interviuri s-au desfurat i cine a
fost intervievat;

30.9.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/33

2.4.4. revizuirea descrierii i a procedurilor legate de sistemele de informare, acoperind n special cerinele prevzute n
anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i verificarea faptului c aceste sisteme sunt operaionale i au fost
instituite pentru a asigura: (i) o pist de audit adecvat; (ii) protecia datelor personale; (iii) integritatea, disponibili
tatea i autenticitatea datelor; (iv) informaii fiabile, exacte i complete privind punerea n aplicare a programului
operaional (n conformitate cu articolul 125 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), date
referitoare la fiecare operaiune necesare pentru monitorizare, evaluare, gestionare financiar, verificare i audit
(n conformitate cu articolul 125 alineatul (2) literele (d) i (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) i date nece
sare pentru elaborarea cererilor de plat i a situaiilor financiare (astfel cum se prevede la articolul 126 literele (d),
(g) i (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
2.4.5. n cazul n care funciile au fost delegate de ctre autoritatea de management sau autoritatea de certificare ctre
alte organisme, descriei activitatea de audit depus pentru a asigura faptul c autoritatea de management i/sau
autoritatea de certificare au evaluat capacitile respectivelor organisme de a realiza sarcinile delegate i c acestea
dispun de suficiente proceduri de supraveghere a respectivelor organisme intermediare.
2.5

Indicai dac a avut loc vreo procedur contradictorie anterior emiterii acestui raport i indicai autoritile/orga
nismele relevante.

2.6

Confirmai dac activitatea s-a desfurat cu luarea n considerare a standardelor de audit recunoscute la nivel
internaional.

2.7

Identificai dac au existat limitri ale sferei de aplicabilitate (1), n special limitrile care afecteaz avizul organis
mului de audit independent.

(1) Limitarea sferei de aplicabilitate:O limitare a sferei de aplicabilitate a activitii auditorului este posibil s fie impus uneori de ctre enti
tate (de exemplu, atunci cnd condiiile angajamentului specific faptul c auditorul nu va efectua o procedur de audit pe care auditorul
o consider necesar). O limitare a sferei de aplicabilitate poate fi impus i de circumstane. Aceasta mai poate s intervin n cazul n
care, conform opiniei auditorului, evidenele contabile ale entitii sunt inadecvate sau n cazul n care auditorul este incapabil s efec
tueze o procedur de audit considerat recomandabil.

Rezultatele evalurii pentru fiecare autoritate/sistem

3.1

Completai urmtorul tabel pentru fiecare autoritate/sistem:

CCI x

Autoritatea n cauz
(autoritate de
management sau
autoritate de certificare)

Integralitatea i
acurateea
descrierii (D/N)

Concluzie
(opinie fr
rezerve, cu
rezerve,
advers)

Criterii de
desemnare
afectate

Seciune de
descriere a
funciilor i
procedurilor
afectate

Deficiene

Prioriti
afectate

Recomandri/
Msuri
corective

Calendarul convenit cu
autoritatea interesat
pentru punerea n
aplicare a msurilor
corective

RO

Nr. CCI sau


grup de numere
CCI

L 286/34

3.

Autoritatea de
gestionare
Autoritatea de
certificare

Sistem y

Autoritatea de
certificare

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Autoritatea de
gestionare

30.9.2014

30.9.2014
3.2.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/35

Furnizai rezultatele evalurii n domenii care nu sunt acoperite integral n tabelul de mai sus, inclusiv dar fr a
se limita la:

3.2.1. procedurile implementate pentru elaborarea situaiilor financiare menionate la articolul 59 alineatul (5) litera (a)
din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 (1) (articolul 126 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013);
3.2.2. dispoziiile de atestare a integralitii, exactitii i veridicitii situaiilor financiare i a faptului c cheltuielile
nscrise n conturi sunt n conformitate cu legile aplicabile i au fost generate n legtur cu operaiuni selectate n
vederea finanrii n conformitate cu criteriile aplicabile programului operaional i sunt n conformitate cu legis
laia aplicabil (articolul 126 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013);
3.2.3. procedurile implementate pentru asigurarea unor msuri anti-fraud eficace i proporionale, care iau n conside
rare riscurile identificate (articolul 125 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013);
3.2.4. cadrul de asigurare a realizrii unui exerciiu adecvat al gestiunii riscurilor, n cazul n care este necesar i, n
special, n situaia unor modificri majore n sistemul de gestiune i control (punctul 2 din anexa XIII la Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013);
3.2.5. dispoziiile de elaborare a declaraiei de gestiune i a rezumatului anual al auditurilor i controalelor finale i al
punctelor slabe identificate (articolul 125 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013);
3.2.6. dispoziiile de colectare, nregistrare i stocare n format electronic a datelor cu privire la fiecare operaiune nece
sare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiar, verificare i audit, care s includ, dup caz, date cu
privire la indicatori i rezultate (articolul 125 alineatul (2) literele (d) i (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013);
3.2.7. cadrul pentru a asigura, n cazul delegrii de sarcini ctre organisme intermediare, definirea responsabilitilor i
obligaiilor acestora, verificarea capacitilor acestora de a efectua sarcini delegate i existena procedurilor de
raportare (punctul 1, subpunctul (ii) din Anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).

(1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele finan
ciare aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298,
26.10.2012, p. 1).

L 286/36

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.9.2014

ANEXA V

Model de opinie a unui organism de audit independent cu privire la conformitatea autoritii de


gestiune i autoritii de certificare cu criteriile de desemnare prevzute n anexa XIII la Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013
Ctre ......................................... (autoritatea/organismul statului membru)

INTRODUCERE

Subsemnatul, reprezentnd [denumirea organismului de audit independent conform articolului 124 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013], n calitate de organism funcional independent de autoritatea de management i
autoritatea de certificare responsabil pentru elaborarea raportului i a opiniei care stabilete rezultatele evalurii confor
mitii autoritii de management i autoritii de certificare cu criteriile de desemnare prevzute n anexa XIII la Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013 pentru [denumirea programului operaional (programelor operaionale), numrul (numerele)
CCI] (denumit n continuare programul (programele)), am efectuat o examinare n conformitate cu articolul 124
alineatul (2) din regulamentul respectiv.
DOMENIUL DE APLICARE A EXAMINRII

Examinarea a vizat autoritatea de management, autoritatea de certificare (dup caz) i funciile delegate ale acestor autori
ti, astfel cum se prezint n seciunea 1 a raportului ataat [anexa IV la prezentul regulament].
Dimensiunea i domeniul de aplicare a examinrii sunt prezentate n detaliu n seciunea 2 a raportului ataat. Printre
alte aspecte descrise n prezentul raport, examinarea s-a bazat pe descrierea funciilor i procedurilor implementate la
autoritatea de management i la autoritatea de certificare, dac e cazul, elaborate i aflate n rspunderea.[denumirea
organismului sau organismelor responsabile pentru descriere] i primite la [zz/ll/aaaa]de la [denumirea organismului sau
organismelor care prezint descrierea].
n privina sistemului de gestiune i control (1)al [autoritii de management sau autoritii de certificare] referitor la ,
am ajuns la concluzia c sistemul este fundamental acelai ca n cazul perioadei de programare anterioar i c exist
dovada, pe baza activitii de audit efectuat n conformitate cu dispoziiile relevante din Regulamentul (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului (2) sau din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului (3), funcionrii eficiente a aces
tuia pe parcursul perioadei respective. Prin urmare am tras concluzia c respectivele criterii sunt ndeplinite fr a efectua
o activitate de audit suplimentar.
OPINIE

(Opinie fr rezerve)
Pe baza examinrii sus-menionate, opinia mea este c autoritatea de management i/sau autoritatea de certificare desem
nate pentru program (programe) satisfac criteriile de desemnare n legtur cu mediul de control intern, gestionarea
riscurilor, activitile de gestionare i control, precum i cu monitorizarea prevzut n anexa XIII la Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013.
sau
(Opinie cu rezerve)
Pe baza examinrii sus-menionate, opinia mea este c autoritatea de management i/sau autoritatea de certificare desem
nate pentru program (programe) satisfac criteriile de desemnare n legtur cu mediul de control intern, gestionarea
riscurilor, activitile de gestionare i control, precum i cu monitorizarea prevzut n anexa XIII la Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, cu excepia celor n legtur cu urmtoarele (4) ..........................................................................
Motivele care au stat la baza aprecierii c aceast (aceste) autoritate (autoriti) nu respect criteriul (criteriile) de desem
nare i evaluarea mea cu privire la gravitatea neconformitii este urmtoarea (5): ...................................................
(1) Prezentul punct se utilizeaz numai dac este cazul, n conformitate cu articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210,
31.7.2006, p. 25).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit (JO L 223, 15.8.2006, p. 1).
(4) Indicai autoritatea (autoritile) i criteriile de desemnare pe care acestea nu le respect.
(5) Indicai motivul (motivele) pentru rezerva (rezervele) introduse la adresa fiecrei autoriti i cu privire la fiecare criteriu de desemnare.

30.9.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/37

sau
(Opinie advers)
Pe baza examinrii sus-menionate, opinia mea este c autoritatea de management i/sau autoritatea de certificare desem
nate pentru program (programe) nu satisfac criteriile de desemnare n legtur cu mediul de control intern, gestionarea
riscurilor, activitile de gestionare i control precum i cu monitorizarea prevzut n anexa XIII la Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013.
Prezenta opinie advers se bazeaz
pe .................................................................................................................................................... (1)

Opinie cu accent pe subiect (a se utiliza dup cum este cazul)

[Organismul de audit independent poate s includ i un accent pe subiect, care nu i afecteaz opinia, astfel cum s-a
stabilit de standardele de audit recunoscute internaional.]

Data
Semntur

(1) Indicai motivul (motivele) ce st (stau) la baza opiniei adverse pentru fiecare autoritate i cu privire la fiecare aspect.

L 286/38

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

30.9.2014

ANEXA VI

Model de cerere de plat, inclusiv informaii suplimentare referitoare la instrumentele financiare


CEREREA DE PLAT
COMISIA EUROPEAN

Fondul n cauz (1):

<type='S' input='S'> (2)

Referina Comisiei (nr. CCI):

<type='S' input='S'>

Numele programului operaional:

<type='S' input='G'>

Decizia Comisiei:

<type='S' input='G'>

Data deciziei Comisiei:

<type='D' input='G'>

Numrul cererii de plat:

<type='N' input='G'>

Data depunerii cererii de plat:

<type='D' input='G'>
<type='S' maxlength='250'
input='M'>

Nr. de referin naional (opional):

V rugm s specificai tipul de cerere de plat:


O cerere de plat intermediar n conformitate cu articolul 131 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<radio button>

O cerere final de plat intermediar n conformitate cu articolul 135 alineatul (2) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013

<radio button>

n conformitate cu articolul 135 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, prezenta cerere de plat se refer la perioada
contabil:
de la (3)

<type='D' input='G'>

pn la:

<type='D' input='G'>

Cheltuielile defalcate pe prioriti i categorii de regiune astfel cum au fost contabilizate n situaiile financiare
ale autoritii de certificare
(inclusiv contribuiile programului pltite ctre instrumentele financiare (articolul 41 din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013) i avansurile pltite n contextul ajutorului de stat [articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013]

Prioritatea

Baza de calcul (public sau


total)

Valoarea total a cheltuielilor


eligibile suportate de beneficiari i
pltite pentru implementarea
operaiunilor

Valoarea total a
cheltuielilor publice
suportate pentru
implementarea
operaiunilor

(A)

(B)

(C)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 1
Regiuni mai puin dezvoltate

(1) Dac un program vizeaz mai multe fonduri, cererea de plat ar trebui transmis separat pentru fiecare dintre acestea. Indiferent de
modul n care YEI este implementat (PO specific, ax prioritar specific sau parte a unei axe prioritare), cheltuielile legate de activi
tile YEI vor fi declarate ntotdeauna n cadrul unei cereri de plat a FSE i vor acoperi, prin urmare, att alocarea specific YEI, ct
i sprijinul FSE corespunztor.
(2) Legend:
tip: N = Numr, D = Data, S = ir, C = Caseta de selectare, P = Procent, B = Boolean, Cu = Moned
intrare: M = Manual, S = Selecie, G = Generat de sistem
(3) Prima zi a anului financiar, automat codificat de sistemul informatic

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 286/39

Baza de calcul (public sau


total)

Valoarea total a cheltuielilor


eligibile suportate de beneficiari i
pltite pentru implementarea
operaiunilor

Valoarea total a
cheltuielilor publice
suportate pentru
implementarea
operaiunilor

(A)

(B)

(C)

Regiuni n tranziie

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regi


uni nordice slab populate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (1)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regi


uni nordice slab populate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regi


uni nordice slab populate

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice i regi


uni nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Prioritatea

Prioritatea 2

Prioritatea 3

Prioritatea 4
YEI (2)
Totaluri

Total general

(1) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei pri a unei prioriti menionate la articolul 18 din Regulamentul (UE)
nr. 1304/2013.
(2) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei prioriti dedicate astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013.

L 286/40

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

30.9.2014

Modelul este automat adaptat pe baza numrului CCI. Ilustrativ, n cazul programelor care nu includ categorii de regiuni
(Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI i contribuiile IPA la CTE, programul operaional axat pe YEI fr asisten
tehnic, dac e cazul), tabelul va arta astfel:

Baza de calcul (public


sau total) (1)

Valoarea total a
cheltuielilor eligibile
suportate de beneficiari i
pltite pentru
implementarea
operaiunilor

Valoarea total a
cheltuielilor publice
suportate pentru
implementarea
operaiunilor

(A)

(B)

(C)

Prioritatea 1

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Prioritatea

Total general

(1) Pentru cofinanare din partea FEPAM, se aplic numai privind Cheltuielile publice eligibile totale. Prin urmare, n cazul FEPAM,
baza de calcul din prezentul model va fi automat adaptat la Publice.

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 286/41

CERTIFICAT

Prin validarea prezentei cereri de plat, autoritatea de certificare atest faptul c responsabilitile prevzute la arti
colul 126 literele (a), (d), (e), (f), (g) i (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt ndeplinite i solicit plata sumelor
menionate n continuare.
Reprezint autoritatea de certificare:

<tip='S' intrare='G'>

CERERE DE PLAT
SUME
FOND

<type='S' input='G'>

Regiuni mai puin


dezvoltate

Regiuni n tranziie

Regiuni mai dezvoltate

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab
populate

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI (1)

<type='Cu' input='G'>

(1) Aceasta include alocarea specific pentru YEI i suportul FSE corespunztor.

Modelul este automat adaptat pe baza numrului CCI. Ilustrativ, n cazul programelor care nu includ categorii de regiuni
(Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI i contribuiile IPA la CTE, programul operaional axat pe YEI fr asisten
tehnic, dac e cazul), tabelul va arta astfel:
FOND

SUMA

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Plile vor fi efectuate n urmtorul cont bancar:


Organism desemnat

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Banc

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Cod BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

Cod IBAN al contului bancar

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Titularul contului (n cazul n care este diferit de orga


nismul desemnat)

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Informaii privind contribuiile programului pltite ctre instrumentele financiare menionate la articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i incluse n
cererile de plat (cumulate de la nceputul programului) (1)

(A)

Sumele pltite cu titlu de cheltuieli eligibile n sensul Articolului 42 alineatul (1)


literele (a), (b) i (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (1)
(C)

(D) (3)

Valoarea total a contribuiilor


programului pltite ctre
instrumentele financiare

Valoarea cheltuielilor publice


corespunztoare

Valoarea total a contribuiilor programului


pltite efectiv sau, n cazul garaniilor
angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile n
sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a),
(b) i (d) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 (1)

Valoarea cheltuielilor publice


corespunztoare

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab


populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (5)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab


populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea (4)

Prioritatea 1

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(B) (2)

RO

Contribuiile programului pltite ctre instrumentele financiare incluse


n cererile de pli.

L 286/42

Apendicele 1

Prioritatea 2

30.9.2014

(1) Pentru contribuia pltit la FEADR inclus n declaraia de cheltuieli trimestrial.

(B) (2)

(C)

(D) (3)

30.9.2014

Valoarea total a contribuiilor


programului pltite ctre
instrumentele financiare

Valoarea cheltuielilor publice


corespunztoare

Valoarea total a contribuiilor programului


pltite efectiv sau, n cazul garaniilor
angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile n
sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a),
(b) i (d) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 (1)

Valoarea cheltuielilor publice


corespunztoare

RO

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab


populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Contribuiile programului pltite ctre instrumentele financiare incluse


n cererile de pli.
(A)

Prioritatea (4)

YEI

Sumele pltite cu titlu de cheltuieli eligibile n sensul Articolului 42 alineatul (1)


literele (a), (b) i (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (1)

Prioritatea 3

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prioritatea 4
YEI (6)

Totaluri

L 286/43

(A)

Sumele pltite cu titlu de cheltuieli eligibile n sensul Articolului 42 alineatul (1)


literele (a), (b) i (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (1)
(D) (3)

Valoarea total a contribuiilor


programului pltite ctre
instrumentele financiare

Valoarea cheltuielilor publice


corespunztoare

Valoarea total a contribuiilor programului


pltite efectiv sau, n cazul garaniilor
angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile n
sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a),
(b) i (d) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 (1)

Valoarea cheltuielilor publice


corespunztoare

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab


populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Prioritatea (4)

Total general
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

La nchidere, cheltuielile eligibile respect dispoziiile articolului 41 alineatele (1), (2) i (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
A se reine c din cauza specificitii FEADR, valorile din coloanele (B) i (D) sunt identice cu cele din coloanele (A) i respectiv (C).
A se reine c din cauza specificitii FEADR, valorile din coloanele (B) i (D) sunt identice cu cele din coloanele (A) i respectiv (C).
Pentru codul de msur FEADR.
La nchidere, cheltuielile eligibile respect dispoziiile articolului 41 alineatele (1), (2) i (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei pri a prioritii astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Acoper alocarea specific pentru YEI i sprijinul FSE
corespunztor.

Modelul este automat adaptat pe baza numrului CCI. Ilustrativ, n cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI i contribuiile IPA la CTE,
programul operaional axat pe YEI fr asisten tehnic, dac e cazul), tabelul va arta astfel:
Contribuiile programului pltite ctre instrumentele financiare incluse
n cererile de pli.
(A)

Sumele pltite cu titlu de cheltuieli eligibile n sensul Articolului 42 alineatul (1)


literele (a), (b) i (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (1)
(C)

(D)

Valoarea total a contribuiilor


programului pltite ctre
instrumentele financiare

Valoarea cheltuielilor publice


corespunztoare

Valoarea total a contribuiilor programului


pltite efectiv sau, n cazul garaniilor
angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile n
sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a),
(b) i (d) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 (1)

Valoarea cheltuielilor publice


corespunztoare

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

30.9.2014

(B)

Prioritatea

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(C)

RO

(B) (2)

L 286/44

Contribuiile programului pltite ctre instrumentele financiare incluse


n cererile de pli.

(B)

(C)

(D)

30.9.2014

Valoarea total a contribuiilor


programului pltite ctre
instrumentele financiare

Valoarea cheltuielilor publice


corespunztoare

Valoarea total a contribuiilor programului


pltite efectiv sau, n cazul garaniilor
angajate, cu titlu de cheltuieli eligibile n
sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a),
(b) i (d) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 (1)

Valoarea cheltuielilor publice


corespunztoare

RO

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Contribuiile programului pltite ctre instrumentele financiare incluse


n cererile de pli.
(A)

Prioritatea

Prioritatea 3

Total general

Sumele pltite cu titlu de cheltuieli eligibile n sensul Articolului 42 alineatul (1)


literele (a), (b) i (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(1) La nchidere, cheltuielile eligibile respect dispoziiile articolului 41 alineatele (1), (2) i (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

L 286/45

Avansurile pltite n contextul ajutorului de stat (articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) i incluse n cererile de plat(cumulate de la
nceputul programului).
Suma care a fost acoperit prin cheltuielile
achitate de beneficiari n termen de trei ani de la
plata avansului

Suma care nu a fost acoperit prin cheltuielile


achitate de beneficiari i pentru care nu s-a
ncheiat intervalul de trei ani

(A)

(B)

(C)

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab


populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab


populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea

RO

Suma total achitat din programul operaional


sub form de avans (1)

L 286/46

Apendicele 2

Prioritatea 1

Regiuni mai puin dezvoltate

30.9.2014

Prioritatea 3

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prioritatea 2

Suma care nu a fost acoperit prin cheltuielile


achitate de beneficiari i pentru care nu s-a
ncheiat intervalul de trei ani

(A)

(B)

(C)

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab


populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab


populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Prioritatea

RO

Suma care a fost acoperit prin cheltuielile


achitate de beneficiari n termen de trei ani de la
plata avansului

30.9.2014

Suma total achitat din programul operaional


sub form de avans (1)

Prioritatea 4

Totaluri

Total general

L 286/47

(1) Aceast sum este inclus n valoarea total a cheltuielilor publice eligibile suportate de beneficiari i pltite pentru implementarea operaiunilor, astfel cum s-a menionat n cererea de plat. ntruct ajutorul
de stat reprezint o cheltuial public prin natura sa, aceast valoare total este egal cu valoarea cheltuielilor publice.
(2) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei pri a prioritii astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Acoper alocarea specific pentru YEI i sprijinul FSE
corespunztor.
(3) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei prioriti dedicate astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Acoper alocarea specific pentru YEI i sprijinul FSE
corespunztor.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

YEI (3)

Suma care nu a fost acoperit prin cheltuielile


achitate de beneficiari i pentru care nu s-a
ncheiat intervalul de trei ani

(A)

(B)

(C)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Prioritatea

Total general

(1) Aceast sum este inclus n valoarea total a cheltuielilor publice eligibile suportate de beneficiari i pltite pentru implementarea operaiunilor astfel cum s-a menionat n cererea de plat. ntruct ajutorul
de stat este cheltuial public prin natura sa, aceast valoare total este egal cu valoarea cheltuielilor publice.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Suma care a fost acoperit prin cheltuielile


achitate de beneficiari n termen de trei ani de la
plata avansului

RO

Suma total achitat din programul operaional


sub form de avans (1)

L 286/48

Modelul este automat adaptat pe baza numrului CCI. Ilustrativ, n cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI i contribuiile IPA la CTE,
programul operaional axat pe YEI fr asisten tehnic, dac e cazul), tabelul va arta astfel:

30.9.2014

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 286/49

ANEXA VII

Model pentru situaiile contabile


SITUAIILE CONTABILE PENTRU PERIOADA CONTABIL
< t i p= ' D' ti p =' D' intrare= ' S' >
COMISIA EUROPEAN

Fondul n cauz (1):

<type='S' input='S' (2)

Referina Comisiei (nr. CCI):

<type='S' input='S'>

Numele programului operaional:

<type='S' input='G'>

Decizia Comisiei:

<type='S' input='G'>

Data deciziei Comisiei:

<type='D' input='G'>

Versiunea situaiilor contabile:

<type='S' input='G'>

Data depunerii situaiilor contabile:

<type='D' input='G'>

Nr. de referin naional (opional)

<type='S' maxlength='250'
input='M'>

CERTIFICAT

Autoritatea de certificare atest prin prezentul document c:


1. situaiile contabile sunt complete, exacte i conforme cu realitatea i c cheltuielile nscrise n conturi respect legis
laia aplicabil i au fost angajate pentru operaiunile selectate n vederea finanrii n conformitate cu criteriile aplica
bile programului operaional i cu legislaia aplicabil;
2. dispoziiile regulamentelor specifice fondurilor, ale articolului 59 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom)
nr. 966/2012 i ale articolului 126, literele (d) i (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt respectate;
3. dispoziiile articolului 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu privire la disponibilitatea documentelor sunt
respectate.
Reprezint autoritatea de certificare:

<tip='S' intrare='G'>

(1) Dac un program vizeaz mai multe fonduri, situaiile financiare ar trebui transmise separat pentru fiecare dintre acestea. n cazul
iniiativei YEI, situaiile contabile anuale vor include att alocarea specific YEI,, ct i sprijinul FSE corespunztor.
(2) Legend:
tip: N = Numr, D = Data, S = ir, C = Caseta de selectare, P = Procent, B = Boolean, Cu = Moned
intrare: M = Manual, S = Selecie, G = Generat de sistem

L 286/50

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.9.2014

Apendicele 1
Sumele introduse n sistemul contabil al autoritii de certificare conform articolului 137
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Valoarea total a cheltuielilor


introduse n sistemul contabil al
autoritii de certificare i care au
fost incluse n cererile de plat
prezentate Comisiei

Valoarea total a cheltuielilor


publice corespunztoare
suportate pentru
implementarea operaiunilor

(A)

(B)

Valoarea total a plilor


corespunztoare fcute ctre
beneficiari n temeiul
articolului 132 alineatul (1)
din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013
(C)

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea

Prioritatea 1

Prioritatea 2

Prioritatea 3

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 286/51

Valoarea total a cheltuielilor


introduse n sistemul contabil al
autoritii de certificare i care au
fost incluse n cererile de plat
prezentate Comisiei

Valoarea total a cheltuielilor


publice corespunztoare
suportate pentru
implementarea operaiunilor

(A)

(B)

Valoarea total a plilor


corespunztoare fcute ctre
beneficiari n temeiul
articolului 132 alineatul (1)
din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013
(C)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Prioritatea

Prioritatea 4
YEI (2)

Totaluri

Total general

(1) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei pri a prioritii astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013. Plile includ alocarea specific pentru YEI i sprijinul FSE corespunztor din coloana (C).
(2) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei prioriti dedicate astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013. Plile includ alocarea specific pentru YEI i sprijinul FSE corespunztor din coloana (C).

Modelul este automat adaptat pe baza numrului CCI. Ilustrativ, n cazul programelor care nu includ categorii de regiuni
(Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI i contribuiile IPA la CTE, programul operaional axat pe YEI fr asisten
tehnic, dac e cazul), tabelul va arta astfel:

Valoarea total a cheltuielilor


introduse n sistemul contabil al
autoritii de certificare i care au
fost incluse n cererile de plat
prezentate Comisiei

Valoarea total a cheltuielilor


publice corespunztoare
suportate pentru
implementarea operaiunilor

(A)

(B)

Valoarea total a plilor


corespunztoare fcute ctre
beneficiari n temeiul
articolului 132 alineatul (1)
din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013
(C)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Prioritatea

Total general

L 286/52

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.9.2014

Apendicele 2
Sumele retrase i recuperate n timpul anului contabil articolul 137 alineatul (1) litera (b) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
RECUPERRI (1)

RETRAGERI
Prioritatea

Valoarea cheltuielilor
eligibile totale incluse n
cererile de plat
(A)

Cheltuielile publice
corespunztoare
(B)

Valoarea cheltuielilor
eligibile totale incluse n
cererile de plat
(C)

Cheltuielile publice
corespunztoare
(D)

Prioritatea 1
Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni


nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni


nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Prioritatea 2

Prioritatea 3

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

RECUPERRI (1)

RETRAGERI
Valoarea cheltuielilor
eligibile totale incluse n
cererile de plat
(A)

Prioritatea

L 286/53

Cheltuielile publice
corespunztoare
(B)

Valoarea cheltuielilor
eligibile totale incluse n
cererile de plat
(C)

Cheltuielile publice
corespunztoare
(D)

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni


nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni


nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Prioritatea 4
YEI (3)

Totaluri

TOTAL GENERAL

mprirea sumelor retrase i recuperate pe parcursul anului contabil pe anii contabili ai declaraiei de cheltuieli
corespunztoare
n legtur cu un an contabil
care se ncheie la 30 iunie 2015
(total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

din care sumele corectate ca


rezultat al auditrii operaiu
nilor n conformitate cu arti
colul 127 alineatul (1) din
Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

L 286/54

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


RECUPERRI (1)

RETRAGERI
Prioritatea

Valoarea cheltuielilor
eligibile totale incluse n
cererile de plat
(A)

30.9.2014

Cheltuielile publice
corespunztoare
(B)

Valoarea cheltuielilor
eligibile totale incluse n
cererile de plat
(C)

Cheltuielile publice
corespunztoare
(D)

n legtur cu un an contabil
care se ncheie la 30 iunie
(total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

din care sumele corectate ca


rezultat al auditrii operaiu
nilor n conformitate cu arti
colul 127 alineatul (1) din
Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

(1) Exclusiv recuperrile fcute n temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (a se vedea apendicele 4).
(2) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei pri a unei prioriti menionat la articolul 18 din Regulamentul (UE)
nr. 1304/2013.
(3) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei prioriti dedicate astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013.

Modelul este automat adaptat pe baza numrului CCI. Ilustrativ, n cazul programelor care nu includ categorii de regiuni
(Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI i contribuiile IPA la CTE, programul operaional axat pe YEI fr asisten
tehnic, dac e cazul), tabelul va arta astfel:
RECUPERRI (1)

RETRAGERI
Prioritatea

Valoarea cheltuielilor
eligibile totale incluse n
cererile de plat
(A)

Cheltuielile publice
corespunztoare
(B)

Valoarea cheltuielilor
eligibile totale incluse n
cererile de plat
(C)

Cheltuielile publice
corespunztoare
(D)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

TOTAL GENERAL

mprirea sumelor retrase i recuperate pe parcursul anului contabil pe anii contabili ai declaraiei de cheltuieli
corespunztoare
n legtur cu un an contabil
care se ncheie la 30 iunie 2015
(total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

din care sumele corectate ca


rezultat al auditrii operaiu
nilor n conformitate cu arti
colul 127 alineatul (1) din
Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

30.9.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


RECUPERRI (1)

RETRAGERI
Prioritatea

Valoarea cheltuielilor
eligibile totale incluse n
cererile de plat
(A)

L 286/55

Cheltuielile publice
corespunztoare
(B)

Valoarea cheltuielilor
eligibile totale incluse n
cererile de plat
(C)

Cheltuielile publice
corespunztoare
(D)

n legtur cu un an contabil
care se ncheie la 30 iunie
(total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

din care sumele corectate ca


rezultat al auditrii operaiu
nilor n conformitate cu arti
colul 127 alineatul (1) din
Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

(1) Exclusiv recuperrile fcute n temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (a se vedea apendicele 4).

L 286/56

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

30.9.2014

Apendicele 3
Sumele care urmeaz s fie recuperate la sfritul anului contabil articolul 137 alineatul (1)
litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Valoarea eligibil total a
cheltuielilor (1)
(A)

Prioritatea

Cheltuielile publice corespunztoare


(B)

Prioritatea 1
Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab


populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab


populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab


populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

Prioritatea 3

Prioritatea 4
YEI (3)

Totaluri

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Prioritatea

Valoarea eligibil total a


cheltuielilor (1)
(A)

L 286/57

Cheltuielile publice corespunztoare


(B)

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab


populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

TOTAL GENERAL

mprirea sumelor care urmeaz s fie recuperate la finalul anului contabil pe anii contabili ai declaraiei de
cheltuieli corespunztoare
n legtur cu un an contabil care se ncheie la
30 iunie 2015 (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

din care sumele corectate ca rezultat al auditrii


operaiunilor n conformitate cu articolul 127
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

n legtur cu un an contabil care se ncheie la


30 iunie (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

din care sumele corectate ca rezultat al auditrii


operaiunilor n conformitate cu articolul 127
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

(1) Inclusiv cheltuielile care urmeaz s fie recuperate n temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(2) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei pri a unei prioriti menionat la articolul 18 din Regulamentul (UE)
nr. 1304/2013.
(3) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei prioriti dedicate astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013.

Modelul este automat adaptat pe baza numrului CCI. Ilustrativ, n cazul programelor care nu includ categorii de regiuni
(Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI i contribuiile IPA la CTE, programul operaional axat pe YEI fr asisten
tehnic, dac e cazul), tabelul va arta astfel:

Prioritatea

Valoarea eligibil total a


cheltuielilor (1)
(A)

Cheltuielile publice corespunztoare


(B)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

L 286/58

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Prioritatea

Prioritatea 3

TOTAL GENERAL

Valoarea eligibil total a


cheltuielilor (1)
(A)

30.9.2014

Cheltuielile publice corespunztoare


(B)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

mprirea sumelor care urmeaz s fie recuperate la finalul anului contabil pe anii contabili ai declaraiei de
cheltuieli corespunztoare
n legtur cu un an contabil care se ncheie la
30 iunie 2015 (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Din care sumele corectate ca rezultat al auditrii


operaiunilor n conformitate cu articolul 127
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

n legtur cu un an contabil care se ncheie la


30 iunie (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Din care sumele corectate ca rezultat al auditrii


operaiunilor n conformitate cu articolul 127
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

(1) Inclusiv cheltuielile care urmeaz s fie recuperate n temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 286/59

Apendicele 4
Recuperrile efectuate n temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pe parcursul
anului contabil articolul 137 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
RECUPERRI
Prioritatea

Valoarea eligibil total a cheltuielilor


(A)

Cheltuielile publice corespunztoare


(B)

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni


nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni


nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni


nordice slab populate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 1

Prioritatea 2

Prioritatea 3

Prioritatea 4
YEI (2)

Totaluri

L 286/60

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

30.9.2014

RECUPERRI
Prioritatea

Valoarea eligibil total a cheltuielilor


(A)

Cheltuielile publice corespunztoare


(B)

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni


nordice slab populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'> (2)

TOTAL GENERAL

mprirea sumelor recuperate pe parcursul anului contabil pe anii contabili ai declaraiei de cheltuieli corespunztoare
n legtur cu un an contabil care se
ncheie la 30 iunie 2015 (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Din care sumele corectate ca rezultat


al auditrii operaiunilor n conformi
tate cu articolul 127 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

n legtur cu un an contabil care se


ncheie la 30 iunie (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Din care sumele corectate ca rezultat


al auditrii operaiunilor n conformi
tate cu articolul 127 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

(1) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei pri a unei prioriti menionat la articolul 18 din Regulamentul (UE)
nr. 1304/2013.
(2) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei prioriti dedicate astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013.

Modelul este automat adaptat pe baza numrului CCI. Ilustrativ, n cazul programelor care nu includ categorii de regiuni
(Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI i contribuiile IPA la CTE, programul operaional axat pe YEI fr asisten
tehnic, dac e cazul), tabelul va arta astfel:
RECUPERRI
Prioritatea

Valoarea eligibil total a cheltuielilor


(A)

Cheltuielile publice corespunztoare


(B)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

TOTAL GENERAL

30.9.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/61

RECUPERRI
Prioritatea

Valoarea eligibil total a cheltuielilor


(A)

Cheltuielile publice corespunztoare


(B)

mprirea sumelor recuperate pe parcursul anului contabil pe anii contabili ai declaraiei de cheltuieli cores
punztoare
n legtur cu un an contabil care se
ncheie la 30 iunie 2015 (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Din care sumele corectate ca rezultat


al auditrii operaiunilor n conformi
tate cu articolul 127 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

n legtur cu un an contabil care se


ncheie la 30 iunie (total)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Din care sumele corectate ca rezultat


al auditrii operaiunilor n conformi
tate cu articolul 127 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sumele nerecuperabile la sfritul anului contabil articolul 137 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

L 286/62

Apendicele 5

SUME NERECUPERABILE
Valoarea eligibil total a cheltuielilor (1)
(A)

Cheltuielile publice corespunztoare


(B)

Comentarii (Obligatoriu)
(C)

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab popu


late

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab popu


late

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

RO

+ Prioritatea

Prioritatea 1

Regiuni mai puin dezvoltate

30.9.2014

Prioritatea 3

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prioritatea 2

+ Prioritatea

Comentarii (Obligatoriu)
(C)

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab popu


late

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice i regiuni nordice slab popu


late

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Prioritatea 4
YEI (3)

Totaluri

TOTAL GENERAL

L 286/63

(1) Inclusiv cheltuielile publice nerecuperabile n temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(2) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei pri a unei prioriti menionat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.
(3) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei prioriti dedicate astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Cheltuielile publice corespunztoare


(B)

RO

Valoarea eligibil total a cheltuielilor (1)


(A)

30.9.2014

SUME NERECUPERABILE

Prioritatea

L 286/64

Modelul este automat adaptat pe baza numrului CCI. Ilustrativ, n cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI i contribuiile IPA la CTE,
programul operaional axat pe YEI fr asisten tehnic, dac e cazul), tabelul va arta astfel:
SUME NERECUPERABILE

RO

Cheltuielile publice corespunztoare


(B)

Comentarii (Obligatoriu)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

TOTAL GENERAL

(1) Inclusiv cheltuielile publice nerecuperabile n temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Valoarea eligibil total a cheltuielilor (1)


(A)

30.9.2014

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 286/65

Apendicele 6
Sumele din contribuiile programului pltite ctre instrumentele financiare n temeiul articolului 41
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (cumulate de la nceputul programului) articolul 137
alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Contribuiile programului pltite ctre
instrumentele financiare incluse n
cererile de pli.

Sumele pltite cu titlu de cheltuieli eligibile n sensul


articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) i (d) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Valoarea total a
contribuiilor
programului
pltite ctre
instrumentele
financiare

Valoarea
cheltuielilor
publice
corespunztoare

Valoarea total a contribuiilor


programului pltite efectiv sau, n
cazul garaniilor angajate, cu titlu de
cheltuieli eligibile n sensul
articolului 42 alineatul (1) literele (a),
(b) i (d) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 (2)

Valoarea
cheltuielilor
publice
corespunztoare

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni de tranziie

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

YEI (3)

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

YEI

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Prioritatea

Prioritatea 1

Prioritatea 2

L 286/66

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Contribuiile programului pltite ctre


instrumentele financiare incluse n
cererile de pli.

30.9.2014

Sumele pltite cu titlu de cheltuieli eligibile n sensul


articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) i (d) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Valoarea total a
contribuiilor
programului
pltite ctre
instrumentele
financiare

Valoarea
cheltuielilor
publice
corespunztoare

Valoarea total a contribuiilor


programului pltite efectiv sau, n
cazul garaniilor angajate, cu titlu de
cheltuieli eligibile n sensul
articolului 42 alineatul (1) literele (a),
(b) i (d) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 (2)

Valoarea
cheltuielilor
publice
corespunztoare

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

YEI

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Prioritatea

Prioritatea 3

Prioritatea 4
YEI (4)

Totaluri

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Contribuiile programului pltite ctre


instrumentele financiare incluse n
cererile de pli.

Prioritatea

YEI

Total general

L 286/67

Sumele pltite cu titlu de cheltuieli eligibile n sensul


articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) i (d) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Valoarea total a
contribuiilor
programului
pltite ctre
instrumentele
financiare

Valoarea
cheltuielilor
publice
corespunztoare

Valoarea total a contribuiilor


programului pltite efectiv sau, n
cazul garaniilor angajate, cu titlu de
cheltuieli eligibile n sensul
articolului 42 alineatul (1) literele (a),
(b) i (d) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 (2)

Valoarea
cheltuielilor
publice
corespunztoare

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

(1) La nchidere, cheltuielile eligibile respect dispoziiile articolului 41 alineatele (1),(2) i (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(2) La nchidere, cheltuielile eligibile respect dispoziiile articolului 41 alineatele (1),(2) i (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(3) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei pri a prioritii astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013. Acoper alocarea specific pentru YEI i sprijinul FSE corespunztor.
(4) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei prioriti dedicate astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013. Acoper alocarea specific pentru YEI i sprijinul FSE corespunztor.

Modelul este automat adaptat pe baza numrului CCI. Ilustrativ, n cazul programelor care nu includ categorii de regiuni
(Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI i contribuiile IPA la CTE, programul operaional axat pe YEI fr asisten
tehnic, dac e cazul), tabelul va arta astfel:

Contribuiile programului pltite ctre


instrumentele financiare incluse n
cererile de pli.

Sumele pltite cu titlu de cheltuieli eligibile n sensul


articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) i (d) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Valoarea total a
contribuiilor
programului
pltite ctre
instrumentele
financiare

Valoarea
cheltuielilor
publice
corespunztoare

Valoarea total a contribuiilor


programului pltite efectiv sau, n
cazul garaniilor angajate, cu titlu de
cheltuieli eligibile n sensul
articolului 42 alineatul (1) literele (a),
(b) i (d) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 (1)

Valoarea
cheltuielilor
publice
corespunztoare

Prioritatea 1

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Prioritatea 3

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Prioritatea

Total general

(1) La nchidere, cheltuielile eligibile respect dispoziiile articolului 41 alineatele (1),(2) i (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

L 286/68

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.9.2014

Apendicele 7
Avansuri pltite n contextul ajutorului de stat [articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013] (cumulate de la nceputul programului) articolul 137 alineatul (1) litera (c) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Suma total achitat din
programul operaional sub
form de avans (1)

Suma care a fost acoperit prin


cheltuielile achitate de
beneficiari n termen de trei ani
de la plata avansului

Suma care nu a fost acoperit


prin cheltuielile achitate de
beneficiari i pentru care nu s-a
ncheiat intervalul de trei ani

(A)

(B)

(C)

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

YEI

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea

Prioritatea 1

Prioritatea 2

Prioritatea 3

30.9.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 286/69

Suma total achitat din


programul operaional sub
form de avans (1)

Suma care a fost acoperit prin


cheltuielile achitate de
beneficiari n termen de trei ani
de la plata avansului

Suma care nu a fost acoperit


prin cheltuielile achitate de
beneficiari i pentru care nu s-a
ncheiat intervalul de trei ani

(A)

(B)

(C)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiuni mai puin dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Prioritatea

Prioritatea 4
YEI (3)

Totaluri

Total general

(1) Aceast sum este inclus n valoarea total a cheltuielilor publice eligibile suportate de beneficiari i pltite pentru implementarea
operaiunilor astfel cum s-a menionat n cererea de plat. ntruct ajutorul de stat este cheltuial public prin natura sa, aceast
valoare total este egal cu valoarea cheltuielilor publice.
(2) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei pri a prioritii astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013. Acoper alocarea specific pentru YEI i sprijinul FSE corespunztor.
(3) Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei prioriti dedicate astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul
(UE) nr. 1304/2013. Acoper alocarea specific pentru YEI i sprijinul FSE corespunztor.

Modelul este automat adaptat pe baza numrului CCI. Ilustrativ, n cazul programelor care nu includ categorii de regiuni
(Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI i contribuiile IPA la CTE, programul operaional axat pe YEI fr asisten
tehnic, dac e cazul), tabelul va arta astfel:

Suma total achitat din


programul operaional sub
form de avans (1)

Suma care a fost acoperit prin


cheltuielile achitate de
beneficiari n termen de trei ani
de la plata avansului

Suma care nu a fost acoperit


prin cheltuielile achitate de
beneficiari i pentru care nu s-a
ncheiat intervalul de trei ani

(A)

(B)

(C)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritatea

L 286/70

RO

Prioritatea

Prioritatea 3

Total general

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.9.2014

Suma total achitat din


programul operaional sub
form de avans (1)

Suma care a fost acoperit prin


cheltuielile achitate de
beneficiari n termen de trei ani
de la plata avansului

Suma care nu a fost acoperit


prin cheltuielile achitate de
beneficiari i pentru care nu s-a
ncheiat intervalul de trei ani

(A)

(B)

(C)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

(1) Aceast sum este inclus n valoarea total a cheltuielilor eligibile generate de beneficiari i pltite pentru implementarea operaiu
nilor astfel cum s-a menionat n cererea de plat. ntruct ajutorul de stat este cheltuial public prin natura sa, aceast valoare
total este egal cu valoarea cheltuielilor publice.

30.9.2014

Apendicele 8
Reconcilierea cheltuielilor (articolul 137 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)
Cheltuielile eligibile totale incluse n cererea de plat
prezentat Comisiei (1)

Cheltuielile declarate n conformitate cu articolul 137 alineatul (1)


litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (2)

Comentarii (obligatorii n
caz de diferen)

Diferen (3)

RO

Valoarea total a
cheltuielilor eligibile
suportate de beneficiari
i pltite pentru
implementarea
operaiunilor

Valoarea total a
cheltuielilor publice
suportate pentru
implementarea
operaiunilor

Valoarea total a cheltuielilor


eligibile introduse n sistemul
contabil al autoritii de certificare
i care au fost incluse n cererile de
plat prezentate Comisiei

Valoarea total a
cheltuielilor publice
corespunztoare
suportate pentru
implementarea
operaiunilor

(E = A C)

(F = B D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Regiuni mai puin dezvol


tate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

YEI (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

Prioritatea

Prioritatea 1
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prioritatea 2
L 286/71

Regiuni mai puin dezvol


tate

Cheltuielile declarate n conformitate cu articolul 137 alineatul (1)


litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (2)

Comentarii (obligatorii n
caz de diferen)

Diferen (3)

Valoarea total a
cheltuielilor publice
suportate pentru
implementarea
operaiunilor

Valoarea total a cheltuielilor


eligibile introduse n sistemul
contabil al autoritii de certificare
i care au fost incluse n cererile de
plat prezentate Comisiei

Valoarea total a
cheltuielilor publice
corespunztoare
suportate pentru
implementarea
operaiunilor

(E = A C)

(F = B D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab popu
late

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Prioritatea

RO

Valoarea total a
cheltuielilor eligibile
suportate de beneficiari
i pltite pentru
implementarea
operaiunilor

L 286/72

Cheltuielile eligibile totale incluse n cererea de plat


prezentat Comisiei (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prioritatea 3
YEI (5)

Totaluri
30.9.2014

Regiuni mai puin


dezvoltate

Cheltuielile declarate n conformitate cu articolul 137 alineatul (1)


litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (2)

Comentarii (obligatorii n
caz de diferen)

Diferen (3)

Valoarea total a
cheltuielilor publice
suportate pentru
implementarea
operaiunilor

Valoarea total a cheltuielilor


eligibile introduse n sistemul
contabil al autoritii de certificare
i care au fost incluse n cererile de
plat prezentate Comisiei

Valoarea total a
cheltuielilor publice
corespunztoare
suportate pentru
implementarea
operaiunilor

(E = A C)

(F = B D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Regiuni n tranziie

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiuni mai dezvoltate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiuni ultraperiferice i
regiuni nordice slab
populate

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

YEI

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

din care sumele corectate n situaiile financiare ca rezultat al auditrii operaiunilor n conformitate cu articolul 127 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Prioritatea

Completate automat pe baza cererii finale de plat intermediar prezentat n temeiul articolului 135 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Automat completate pe baza apendicelui 1.
Calculate automat.
Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei pri a unei prioriti menionat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.
Iniiativa YEI este pus n aplicare prin intermediul unei prioriti dedicate astfel cum s-a menionat la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

L 286/73

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(G)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Total general

RO

Valoarea total a
cheltuielilor eligibile
suportate de beneficiari
i pltite pentru
implementarea
operaiunilor

30.9.2014

Cheltuielile eligibile totale incluse n cererea de plat


prezentat Comisiei (1)

Cheltuielile declarate n conformitate cu articolul 137 alineatul (1)


litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (2)

Comentarii (obligatorii n
caz de diferen)

Diferena (3)

Valoarea total a
cheltuielilor publice
suportate pentru
implementarea
operaiunilor

Valoarea total a cheltuielilor


eligibile introduse n sistemul
contabil al autoritii de certificare
i care au fost incluse n cererile de
plat prezentate Comisiei

Valoarea total a
cheltuielilor publice
corespunztoare
suportate pentru
implementarea
operaiunilor

(E = A C)

(F = B D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prioritatea 1

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

Prioritatea 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

Total general

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

din care sumele corectate n situaiile financiare ca rezultat al auditrii operaiunilor n conformitate cu articolul 127 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Prioritatea

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Valoarea total a
cheltuielilor eligibile
suportate de beneficiari
i pltite pentru
implementarea
operaiunilor

RO

Cheltuielile eligibile totale incluse n cererile de plat


prezentate Comisiei (1)

L 286/74

Modelul este automat adaptat pe baza numrului CCI. Ilustrativ, n cazul programelor care nu includ categorii de regiuni (Fondul de coeziune, CTE, FEPAM, ENI i contribuiile IPA la CTE,
programul operaional axat pe YEI fr asisten tehnic, dac e cazul), tabelul va arta astfel:

(1) Completate automat pe baza cererii finale de plat intermediar prezentat n temeiul articolului 135 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(2) Automat completate pe baza apendicelui 1.
(3) Calculate automat.

30.9.2014