Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la istoria romnilor
PROBA D/E/F
Varianta 2
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (20 de puncte)
Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. colectivizarea agriculturii romne ti dup al Doilea R zboi Mondial
b. pr bu irea regimului comunist din Romnia
c. activitatea Romniei n cadrul Societ ii Na iunilor
d. modernizarea statului na ional romn prin reformele lui Al. I. Cuza
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
mp ratul Traian a dat porunc [astfel nct armata roman ] a nceput s urce pe n l imi,
ocupnd cu mari primejdii colin dup colin . (...) n acest timp, Decebal a trimis 20 dintre soli i se
rug la mp rat, prin mijlocirea lor: nimic mai mult dect c este gata s ncheie pace n condi iile
impuse. Decebal era gata s primeasc orice condi ii i s-ar fi impus, nu fiindc ar fi avut de gnd
s le respecte, ci ca s - i refac for ele dup pierderile suferite atunci: anume s dea napoi
armele, ma inile de r zboi i pe constructorii acestor ma ini, s predea pe dezertori, s distrug
nt riturile i s se retrag din teritoriul cucerit, ba nc s -i socoteasc du mani sau prieteni ai s i
pe cei ai romanilor (...). Despre toate acestea, [Traian] trimise solie Senatului, pentru ca i Senatul
s nt reasc pacea.
(Cassius Dio, Istoria roman , LXVIII)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, un motiv pentru care Decebal era de acord s accepte condi iile
romanilor.
2 puncte
2. Men iona i, pe baza textului, ac iunea prin care Traian a anun at oficial modalitatea ncheierii
conflictului daco-roman.
2 puncte
3. Men iona i, pe baza textului, o condi ie, impus de romani, referitoare la politica extern a
statului dac.
2 puncte
4. Preciza i anii desf ur rii celui de al doilea r zboi dintre daci i romani din secolul al II-lea d.Hr.
2 puncte
5. Prezenta i o caracteristic a civiliza iei daco-getice n secolele l..Hr. - I d.Hr.
5 puncte
6. Prezenta i un factor de romanizare care a ac ionat asupra dacilor pn la retragerea aurelian .
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria romnilor:
Evul Mediu, secolul al XV-lea, autonomie, vasalitate, suzeranitate, politica de cruciad ,
independen , principat, domnie.
Not ! Se puncteaz
i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre institu ia monarhiei n Romnia, n
perioada 1866-1940, avnd n vedere:
- men ionarea a trei atribu ii ale monarhului, cuprinse n legea fundamental a statului romn
adoptat n anul 1866;
- precizarea anului n care Parlamentul decide proclamarea Regatului;
- prezentarea a dou evenimente interna ionale, desf urate ntre anii 1877-1918, n care au
fost implica i i reprezentan ii institu iei monarhice din Romnia;
- men ionarea unei modific ri produse n rolul institu iei monarhiei n cadrul statului romn, n anul 1938;
- precizarea unui fapt istoric desf urat n Romnia, n anii 1939-1940, n care este implicat
reprezentantul institu iei monarhice.
Not ! Se puncteaz
i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice i
ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .
Prob scris la Istoria romnilor

Varianta 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la Istoria romnilor
PROBA D/E/F
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 3

Subiectul I (20 de puncte)


Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. activitatea Romniei n cadrul n elegerii Balcanice
b. constituirea statului na ional unitar romn
c. desfiin area Bisericii Greco-Catolice din Romnia, n timpul regimului comunist
d. activitatea Romniei n cadrul Tratatului de la Var ovia
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
Carol al II-lea a inaugurat la nceputul anului 1938, n chip f i , politica sa de autoritate.
( ) A p r sit sistemul tradi ional de guvernare prin partide, ce se urmau la crma rii, i [a numit]
guverne ce nu se sprijineau pe majorit i parlamentare i nu erau indicate de vreun curent de
opinie public , prin alegeri. A lichidat vechile partide i a nfiin at un partid nou, unic i oficial,
patronat de el nsu i: Frontul Rena terii Na ionale. A nlocuit, n 1938, Constitu ia din 1923 printr-o
alta, care prevedea nt rirea puterii executive, concentrate n minile sale, f cnd din adun rile
(C. I. Kiri escu, Romnia n al Doilea R zboi Mondial)
legislative ni te fic iuni.
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Preciza i, pe baza textului, o decizie a regelui Carol al II-lea referitoare la sistemul partidelor
politice.
2 puncte
2 puncte
2. Men iona i, pe baza textului, o prevedere a Constitu iei din anul 1938.
3. Preciza i, pe baza textului, o caracteristic a guvernelor numite de Carol al II-lea, ncepnd cu
anul 1938.
2 puncte
2 puncte
4. Preciza i un principiu nscris n Constitu ia din 1923.
5. Prezenta i o reform economic adoptat n Romnia, n anii 1918-1921.
5 puncte
6. Prezenta i o lege adoptat n Romnia, n plan politico-administrativ, n perioada1924-1928.
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria romnilor:
Etnogeneza romneasc , secolul l .Hr, daci, civiliza ie, Antichitate, romani, stat, r zboi,
romanizare.
i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
Not ! Se puncteaz
cronologice/logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre ara Romneasc n secolele al XIVlea - al XVI-lea, avnd n vedere:
rii
- men ionarea unui factor intern i a unui factor extern care au favorizat ntemeierea
Romne ti;
- prezentarea unei ac iuni politico-militare la care a participat Basarab, n anul 1330;
rii Romne ti i numirea a doi reprezentan i ai
- prezentarea institu iei politice centrale a
acesteia, n secolul al XV-lea;
- men ionarea unei ac iuni politico-diplomatice i a unei ac iuni militare ntreprinse de ara
Romneasc , n secolul al XVI-lea.
Not ! Se puncteaz
i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
i ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .

Prob scris la Istoria romnilor

Varianta 3

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la Istoria romnilor
PROBA D/E/F
Varianta 4
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (20 de puncte)
Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. desfiin area Bisericii Greco-Catolice din Romnia
b. nl turarea regimului comunist din Romnia
c. cucerirea independen ei de stat a Romniei
d. activitatea Romniei n cadrul Micii n elegeri
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
II. Unirea rilor romne i moldave ntr-un singur stat i sub un singur guvern. (...)
IV. Guvern constitu ional reprezentativ i, dup datinile cele vechi ale rei, o singur
Adunare Ob teasc .
ntr-adev r, cum ar putea fi [garantat ] puterea legilor dac voia i puterea guvernului nu va
fi m rginit i r spunz toare naintea unei Adun ri Ob te ti care s fac i s mbun t easc
legile rii? Aceast Adunare ( ) va nf i a i sprijini ( ) interesele ob te ti, [fiind] compus din
persoane strns legate cu interesele cele mari ale rei.
(Proiectul Comitetului Central al Unirii din Bucure ti, 30 martie 1857)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Preciza i, pe baza textului, o atribu ie a Adun rii Ob te ti.
2 puncte
2. Men iona i, pe baza textului, caracteristica membrilor Adun rii Ob te ti.
2 puncte
3. Men iona i, pe baza textului, o caracteristic a guvernului n statul care urma s fie creat prin
2 puncte
unirea rilor romne i moldave .
4. Numi i o institu ie care de inea puterea judec toreasc n Principatele Unite ale Moldovei i
rii Romne ti.
2 puncte
5. Prezenta i ac iunea prin care s-a realizat unirea rilor romne i moldave ntr-un singur stat , n
anul 1859.
5 puncte
6. Prezenta i o reform adoptat n Principatele Unite ale Moldovei i
rii Romne ti, n
perioada 1862-1866.
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria romnilor:
Perioada interbelic , secolul al XX-lea, stat, monarhie autoritar , proces electoral, regim
politic, structuri sociale, egalitate confesional , democratizare.
Not ! Se puncteaz
i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre etnogeneza romneasc , avnd n
vedere:
- precizarea a dou caracteristici ale civiliza iei daco-ge ilor;
- men ionarea unei ac iuni politico-militare ntreprinse n spa iul daco-get, n secolul I .Hr.;
- men ionarea a dou ac iuni politico-militare sau diplomatice desf urate n nordul Dun rii, n
secolele I - II d.Hr.;
- prezentarea a dou caracteristici ale civiliza iei romane n Dacia;
- men ionarea unui fapt istoric desf urat n secolele al IV-lea al VIII-lea care a contribuit la
etnogeneza romneasc .
Not ! Se puncteaz
i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
i ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .
Prob scris la Istoria romnilor

Varianta 4

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la Istoria romnilor
PROBA D/E/F
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 5

Subiectul I (20 de puncte)


Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. sfr itul regimului parlamentar prin instaurarea monarhiei autoritare n Romnia
b. domnia lui Alexandru Ioan Cuza n statul na ional romn
c. cucerirea independen ei de stat a Romniei
d. unificarea administrativ nf ptuit n Romnia ca urmare a Marii Uniri
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
Politicienii romni considerau Fran a i, ntr-o m sur mai mic , Marea Britanie, drept
principalii garan i ai acordurilor de pace i se bazau pe ele pentru a contracara amenin rile la
adresa statu-quo-ului teritorial din Europa de Est, mpotriva ( ) Germaniei i statelor revizioniste
mai mici, Ungaria i Bulgaria. Guvernele romne ti au urm rit s p streze ( ) securitatea
colectiv
i pentru aceasta au sprijinit eforturile de a transforma Liga Na iunilor [Societatea
Na iunilor] n ap r tor de n dejde al p cii i stabilit ii n Europa i au promovat alian e regionale
cum au fost Mica n elegere i n elegerea Balcanic , pentru a descuraja revizionismul din Europa
de Est.
(Keith Hitchins, Istoria Romniei)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, dou ac iuni desf urate de Romnia pe plan interna ional.
4 puncte
2. Preciza i, pe baza textului, un obiectiv al politicii externe romne ti, n perioada interbelic .
2 puncte
3. Preciza i un conflict interna ional la care particip Romnia, ntre anii 1916-1918.
2 puncte
4. Prezenta i un tratat interna ional semnat n anii 1919-1920 referitor la Romnia.
5 puncte
5. Prezenta i un fapt istoric, desf urat n anul 1940, care a agravat rela iile romno-sovietice.
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria romnilor:
anticomunist ,
Sfr itul secolului al XX-lea, perioada postbelic , cenzur , rezisten
represiune politic , deportare, stat de drept, Parlament, pluralism politic.
Not ! Se puncteaz
i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre evolu ia Transilvaniei n secolele al
IX-lea al XVI-lea, avnd n vedere:
- men ionarea a trei forma iuni politice prestatale existente n Transilvania n secolele al IX-lea
al XI-lea;
- men ionarea unei forme de organizare politic a Transilvaniei, n secolele al XII-lea al XV-lea;
- prezentarea unui fapt istoric referitor la contribu ia romnilor din Transilvania la ntemeierea
rii Romne ti i/ sau a Moldovei;
- prezentarea unei ac iuni politico-militare cu caracter antiotoman la care a participat Transilvania
n secolul al XV-lea;
- precizarea unei modific ri intervenite n statutul politico-juridic al Transilvaniei, n secolul al XVI-lea.
i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
Not ! Se puncteaz
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
i ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .
Prob scris la Istoria romnilor

Varianta 5

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la Istoria romnilor
PROBA D/E/F
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 6

Subiectul I (20 de puncte)


Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. promovarea politicii de cruciad de c tre Iancu de Hunedoara
b. constituirea rii Romne ti ca stat medieval
c. domnia lui tefan cel Mare n Moldova
d. afirmarea Moldovei n plan extern prin politica promovat de Alexandru cel Bun
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
Prin instaurarea regimului fanariot n Moldova i ara Romneasc , Poarta otoman a
urm rit consolidarea controlului s u asupra celor dou principate, n condi iile instaur rii st pnirii
habsburgice n Transilvania i a apari iei Rusiei ca factor de putere n Europa de SudEst ( ).
Fa de domnii p mnteni, tenta i, n noul context strategic s colaboreze cu adversarii Por ii,
fanario ii ( ) ap reau ca mandatari fideli ai sultanului n scaunele de domnie de la Ia i i
Bucure ti. Regimul fanariot era de fapt un compromis ntre statutul de autonomie al Principatelor
romne i cel al administra iei directe.
(F. Constantiniu, O istorie sincer a poporului romn)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, deosebirea dintre domnii p mnteni i cei fanario i.
2 puncte
2. Preciza i, pe baza textului, doi factori externi care au favorizat instaurarea regimului fanariot
asupra Principatelor Romne.
4 puncte
3. Preciza i secolul n care a fost instaurat regimul fanariot, n spa iul romnesc.
2 puncte
4. Prezenta i o alt caracteristic a regimului fanariot, n afara celor men ionate n text. 5 puncte
5. Prezenta i un eveniment istoric desf urat n anul 1821 n ara Romneasc .
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria romnilor:
Antichitate, secolul al II-lea d.Hr., daco-ge i, civiliza ie, stat, etnogenez , r zboi, sintez ,
romani.
Not ! Se puncteaz
i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre evolu ia statului romn n a doua
jum tate a secolului al XIX-lea i n prima jum tate a secolului al XX-lea, avnd n vedere:
- prezentarea unui fapt istoric, desf urat n Moldova i /sau n ara Romneasc , n anii 18571859;
- men ionarea a dou institu ii care au contribuit la consolidarea statului modern romn, n
perioada 1859-1881 i a cte dou atribu ii ale fiec reia;
- prezentarea unui fapt istoric desf urat de romnii din Transilvania, n anul 1918;
- men ionarea a dou m suri legislative ntreprinse n scopul unific rii politice i administrative a
statului na ional romn dup Marea Unire.
Not ! Se puncteaz
i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice i
ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .

Prob scris la Istoria romnilor

Varianta 6

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la Istoria romnilor
PROBA D/E/F
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 7

Subiectul I (20 de puncte)


Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. manifestarea crizei orientale asupra Principatelor romne n secolul fanariot
b. afirmarea rii Romne ti pe plan extern n timpul lui Mihai Viteazul
c. constituirea, ca stat medieval, a Moldovei
d. promovarea politicii de cruciad de c tre Iancu de Hunedoara
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
Au fost retrase armata i administra ia, ceea ce nseamn c au p r sit provincia i
familiile militarilor, precum i al i civili lega i prin diverse interese de armat ori de alte structuri ale
statului roman. Motivele retragerii armatelor romane din Dacia sunt limpezi: o scurtare
considerabil a frontierelor Imperiului asaltate de barbari i o repliere tactic pe grani a natural a
Dun rii, mai u or de ap rat, pentru salvarea teritoriilor sud-dun rene ale Imperiului. Pre ul
abandonarea Daciei a p rut mp ratului i Imperiului acceptabil. Precum dup anul 106 aurul
Daciei contribuise la redresarea economic a Imperiului Roman, acum n folosul lini tii aceluia i
Imperiu, Dacia era sacrificat .
(M B rbulescu,D. Deletant, K. Hitchins, . Papacostea, P.Teodor, Istoria Romniei)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, utilitatea adus de aurul dacic pentru Imperiul Roman. 2 puncte
2. Men iona i, pe baza textului, dou motive ale retragerii armatelor romane din Dacia. 4 puncte
3. Numi i mp ratul roman care a nfiin at provincia Dacia.
2 puncte
4. Prezenta i un alt factor care a contribuit la romanizarea daco-ge ilor, n afara celor men iona i
n text.
5 puncte
5. Prezenta i un fapt istoric desf urat n rela iile daco-romane, n secolul I .Hr.
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria romnilor:
Epoc modern , secolul al XIX-lea, Al.I.Cuza, oper reformatoare, modernizare, monarhie,
constitu ie, independen , alternan la guvernare.
Not ! Se puncteaz
i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
cronologice/ logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre economia i societatea din Romnia
n perioada comunist , avnd n vedere:
- precizarea anului n care ncepe procesul colectiviz rii agriculturii romne ti;
- prezentarea unei consecin e economice a procesului de colectivizare a agriculturii romne ti;
- prezentarea unei caracteristici a procesului de industrializare impus de regimul comunist n
Romnia;
- men ionarea a dou forme de manifestare a rezisten ei ranilor fa de colectivizarea
agriculturii i a dou m suri luate de statul comunist fa de aceast atitudine a ranilor.
Not ! Se puncteaz
i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
i ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .

Prob scris la Istoria romnilor

Varianta 7

Ministerul Educa iei i Cercet rii - Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la Istoria romnilor
PROBA D/E/F
Varianta 8
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul I (20 de puncte)
Scrie i, pe foaia de examen, literele corespunz toare urm toarelor fapte istorice,
ordonndu-le cronologic:
a. dezvoltarea civiliza iei daco-ge ilor
b. modernizarea statului na ional romn prin reformele din timpul lui Al. I. Cuza
c. cucerirea independen ei de stat a Romniei
d. desfiin area Bisericii Greco-Catolice din Romnia
Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi i cu aten ie textul de mai jos:
Documentele ni-l prezint pe Basarab drept primul suveran al unui stat romnesc liber i
independent, pe malul stng al Dun rii. (...) Tot el face dovada for ei militare a noului stat zdrobind
n mun i, n 1330, armata lui Carol Robert de Anjou, regele Ungariei. (...) [n timpul s u], s-a
realizat unificarea micilor voievodate risipite ntre Carpa i i Dun re, pn la gurile fluviului, unde
se mai men inea o st pnire t tar n declin. Moldova, dimpotriv , a fost creat ca stat unitar n
urma emigr rii micii nobilimi romne ti din Maramure ; r zvr ti i mpotriva lui Ludovic I al Ungariei,
r zboinicii ace tia victorio i au g sit pe domeniul cucerit r m i ele st pnirii t tare (...). Faptul c
noul principat ntemeiat de Bogdan s-a putut extinde rapid pn la Nistru i Marea cea Mare [n
timpul lui Roman I] se explic prin aceea c se afla pe marele drum comercial, care lega Gali ia de
Marea Neagr ; n cazul de fa , drumul a fost acela care a creat statul.
(Gh. Br tianu, despre constituirea Valahiei i a Moldovei)
Pornind de la textul dat, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Men iona i, pe baza textului, o asem nare ntre procesele de constituire a rii Romne ti i a
Moldovei.
2 puncte
2. Men iona i, pe baza textului, o deosebire dintre procesele de constituire a rii Romne ti i a
Moldovei.
2 puncte
3. Numi i doi conduc tori ai unor forma iuni politice prestatale atestate n spa iul sud-carpatic, n
secolul al XIII-lea.
4 puncte
4. Prezenta i o form de organizare politic a Transilvaniei n secolele al XII-lea al XVI-lea. 5 puncte
5. Prezenta i o institu ie politic a
rii Romne ti i/sau a Moldovei n Evul Mediu.
5 puncte
Subiectul al III-lea (22 de puncte)
Redacta i, n aproximativ o pagin , un text cu caracter istoric, n care s integra i urm torii
termeni referitori la istoria romnilor:
Secolul al XVIII-lea, Epoca modern , suzeranitate, statut interna ional, proiect liberal,
tradi ia romanit ii, na iunea romn , europenizare, libert i cet ene ti.
i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii
Not ! Se puncteaz
cronologice/ logice a faptelor istorice i ncadrarea textului n limita de spa iu precizat .
Subiectul al IV-lea (30 de puncte)
Elabora i, n aproximativ dou pagini, un eseu despre politica extern a Romniei n secolul
al XX-lea, avnd n vedere:
- precizarea unui motiv al particip rii Romniei la Primul R zboi Mondial;
- prezentarea unei ac iuni desf urate de Romnia, ntre anii 1921-1929, n cadrul politicii
securit ii colective;
- men ionarea a dou ac iuni de politic extern ntreprinse de Romnia, ntre anii 1930-1939;
- men ionarea a dou ac iuni militare la care particip Romnia, n anii 1944-1945;
- prezentarea unui aspect al rela iilor Romniei cu U.R.S.S., dup al Doilea R zboi Mondial.
Not ! Se puncteaz
i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent rii,
eviden ierea rela iei cauz -efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
i ncadrarea eseului n limita de spa iu precizat .
Prob scris la Istoria romnilor

Varianta 8