Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COMISION

Incheiat astazi .23.05.2015.


la 12:45
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. Albatros S.R.L., cu sediul social in (localitatea) Bucuresti, str. Elena Farago nr. 3, bloc Td6....., scara 1, etaj .
1, apartament ..2, judet/sector6., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Z40/20079, sub nr. 210 din 2005,
cod fiscal nr.45 din2015 avand contul nr. RO62 BTRL 0130 1205 9865 5802, deschis la Banca Transilvania ,
reprezentata de Gheorghita Andrei, cu functia de Administrator, in calitate de comitent, pe de o parte si
1.2. P.F.A..Anapan , cu sediul social in (localitatea).Bucuresti, str Nicolae Grigorescu nr. 73., bloc .......D1......, scara 1,
etaj 2, apartament.89, judet/sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, sub nr. Z40/31433 din, cod
fiscal nr. din, avand contul nr. 12495334235532., deschis la BCR., reprezentata de Pascu Adrian, cu functia de
Administrator, in calitate de comisionar, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de comision, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prospectarea pietei si gasirea de clienti pentru imobilele prevazute in lista anexa, care face parte integranta din
prezentul contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe o durata de .........3 ani................... incepand de la data de .....23.05.2015...................... si
pana la data de ................23.05.2018...................... .
IV. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
4.1. Comisionul datorat de comitent este de ..3.... % din valoarea bunurilor intermediate efectiv.
4.2. Plata comisionului se va face in numerar/cu ordin de plata in contul comisionarului, in termen de ...30 .... zile de la
perfectarea tranzactiei intre cumparator si vanzator prin intermediul comitentului.
V. OBLIGATIILE PARTILOR*)
5.1. Comitentul se obliga:
a.

sa puna la dispozitia comisionarului, cu incepere de la data de ...25.05.2015.................., sumele de bani


solicitate de acesta, in masura gasirii clientilor si avansarii demersurilor de tranzactionare, pe baza facturilor si
a altor documente legale de decontare;

a.

sa plateasca comisionul cuvenit comisionarului, in termen de 30..... zile de la perfectarea tranzactiei prin
intermediul comitentului;

b.

sa puna la dispozitie baza de date cu proprietarii de imobile scoase pe piata in vederea vanzarii

5.2. Comisionarul se obliga:


a.

sa identifice clienti pentru bunurile care formeaza obiectul prezentului contract si sa le negocieze in nume
propriu, dar pe cheltuiala comitentului;

a.

sa incheie, in nume propriu si pe cheltuiala sa, acte juridice cu furnizorii/clientii, in limitele imputernicirilor
date prin prezentul contract;

b.

sa-l instiinteze pe comitent, cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tranzactiei , astfel incat comitentul sa
poata pregati perfectarea actelor legale de vanzare cumparare/inchiriere, si sa-si delege imputernicitul pentru
reprezentarea efectiva a tranzactiei;

VI. CLAUZA PENALA


6.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod
necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati si/sau daune-interese in valoare
de ....10.000ron............................., astfel: ......Valorarea penalitatilor se va dubla sau se intervenii in instanta
VII. FORTA MAJORA
7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este
definita de lege.
7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ...15... (zile, ore), producerea
evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
7.3. Daca in termen de ...15......... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si
notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
VIII. NOTIFICARI
8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita
daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de
primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta
confirmare.
8.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a
fost expediata.
8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia
dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
9.1. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti
competente.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor
si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de
a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest
drept al sau.
10.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ...2....... exemplare, din care .......2.......,
astazi ..23.05.2015........., data semnarii lui.
COMITENT
S.C. Albatros S.R.L

COMISIONAR
P.F.A.Anapan

Firma S.C. Albatros S.R.L a avut nevoie de un comisionar care sa-i gaseasca clienti pentru imobilele
avute la vanzare dupa un stu diu de piata cat mai rapid. Astfel, de la P.F.A.Anapan a angajat un comisionar
carui-a in urma acestui contract urmeaza sa-i ofere banii necesari pentru prestarea acestui
serviciu.Comisionarul de la P.F.A.Anapan este obligat ca din resurse proprii sa faca un studio al pietei si ,
respectand cerintele comitentului , sa gaseasca cumparatorii care sa indeplineasca aceste cerinte.Tot
comisionarul trebuie s ail instiinteze pe cominent in termen de 48 de ore inaintea efectuarii tranzactiei astfel
incat comitentul sa poata intocmi actele legale necesare. Comitentul este obligat sa ofere comisionarului 3
% din valoarea totala a tranzactiei in termen de 30 de zile in numerar.
In cazul in care S.C. Albatros S.R.L sau P.F.A.Anapan nu vor indeplini termenii contractului de
commission , partea care nu si-a indeplinit datoria va plati celeilalte parti suma de 10000 ron.