Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ___________________________ S.R.L.

Localitatea___________, judet _______, sector ___


Str. __________ nr. ____, Bl. ___ sc. ___, et. ___, ap. ___
Reg. Com.: J____/_____/_________
CUI: ___________

DECLARATIE DE INACTIVITATE

Subsemnatul (a) _____________________, nascut la data de _____ in


localitatea ___________________, judetul _____________________, sector ___,
domiciliat in _____________, Str. ____________________ nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap.
___, sector ___ / judet________________ posesor al CI seria ___ nr. ___________,
eliberata la data de ________ de _________, avand CNP____________________, in
calitate de administrator al S.C. ________________ S.R.L., cu sediul social in
localitatea
_______________,
judet
______________,
sector
___,
Str.
_________________ nr. ____, Bl. ___ sc. ___, et. ___, ap. ___, inregistrata la Registrul
Comertului din _______________ sub nr. J____/____/______, avand CUI ____________
i capital social de ________ LEI declar pe propria raspundere ca societatea
mentionata nu a desfasurat nici un fel de activitate de la infiintare si
pana la 31.12.2014.

Prezenta declaratie a fost data pentru a servi la Unitatea Teritoriala a MFP din
Judetul .
Data:
_____________
Semntura i tampila

Administrator
____________________

S-ar putea să vă placă și