Sunteți pe pagina 1din 8

Implementarea compartimentelor sănătăţii ale Planului de Acţiuni

Republica Moldova – Uniunea Europeană

p.80 Sănătate Publică

Grija faţă de sănătatea populaţiei reprezintă o preocupare majoră în politica

oricărui stat – graţie faptului că sănătatea constituie valoarea cea mai de preţ şi o

componentă indispensabilă a dezvoltării şi prosperării sociale.

Din aceste considerente, activităţile de fortificare a sectorului sănătăţii au fost incluse

atît în agenda politică a conducerii ţării noastre, cît şi în documente de importanţă

strategică, cum ar fi Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană.

- Reforma sistemului de sănătate

O atenţie deosebită este acordată continuării reformei sistemului sănătăţii şi, în acest

context, merită de remarcat o serie de evenimente importante, cu un impact considerabil

în viitorul apropiat.

În primul rînd, vorbim despre Politica Naţională de Sănătate, elaborată la

recomandarea şi cu participarea experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, precum şi

cu suportul activ al altor structuri internaţionale, inclusiv a Comisiei Europene.

Aceasta este un instrument pe termen lung ce va servi drept bază pentru elaborarea

şi adoptarea unor strategii şi planuri de acţiuni concrete, cu stabilirea unor priorităţi şi

sarcini bine determinate pentru fiecare organ de resort.

Politica Naţională de Sănătate trasează obiectivele pentru următorii 15 ani şi pune în

evidenţă complexitatea subiectelor de sănătate promovînd o colaborare intersectorială,

crearea unor parteneriate între organele administraţiei publice centrale, administraţia

publică locală, mass media, sectorul non-guvernamental şi întreaga societate.

Acest document strategic este compus din 14 compartimente, care acoperă toate

etapele vieţii şi tot spectrul de maladii, fiind pus accentul pe profilaxie, modul sănătos de

viaţă, securitatea rutieră, alimentaţie raţională, mediu ambiant sănătos, lupta cu viciile,

controlul maladiilor contagioase şi necontagioase, precum şi crearea condiţiilor optime

pentru realizarea maximă a potenţialului de sănătate al fiecărui individ pe parcursul

întregii vieţi şi atingerea unor standarde adecvate de calitate a vieţii populaţiei.

Un alt document important este Strategia de Dezvoltare a Sectorului Sănătăţii pe

termen mediu (perioada 2008-2017), care defineşte obiectivele sistemului sănătăţii

pentru următorii ani. În conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, strategia dată constă din 4 compartimente:

- managementul sistemului sănătăţii

- finanţarea sistemului sănătăţii

- managementul resurselor

- prestarea serviciilor medicale

Acest document va contribui la crearea unui sistem performant de ocrotire a sănătăţii, capabil să asigure echitate în utilizarea serviciilor esenţiale de sănătate, calitate şi eficienţă în prestarea acestora, protecţie împotriva riscului financiar şi justeţă în finanţare. Cu suportul experţilor internaţionali a fost deja elaborat Planul Strategic de implementare, care a fost remis ministerelor de resort pentru avizare şi sunt preconizate pentru examinare în cadrul şedinţei Guvernului în trim. III 2007. Astfel, adoptarea Politicii Naţionale de Sănătate, a Strategiei de Dezvoltare şi a Planului Strategic sunt nişte condiţii care apropie Republica Moldova de îndeplinirea principalelor recomandări ale organismelor internaţionale, precum şi a prevederilor articolului 152 al Tratatului de la Amsterdam, a Tratatelor de instituire a Comunităţilor Europene şi altor acte de importanţă majoră privind Uniunea Europeană. - Organizarea colectării informaţiilor privind indicii sănătăţii Unul dintre principalele atribute de asigurare a procesului decizional presupune posedarea informaţiei concrete, care ar oglindi real situaţia actuală şi necesităţile sectorului sănătăţii. În acest scop, în perioada iulie 2006-iulie 2007, cu suportul financiar al Health Metrics Network şi al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a fost efectuată o analiză a sistemului informaţional de sănătate şi se lucrează asupra unui plan comprehensiv de dezvoltare a acestui sistem. Suplimentar, Ministerul Sănătăţii a solicitat asistenţa tehnică din partea Comisiei Europene, în cadrul instrumentului TAIEX, pentru a se facilita şi urgenta conectarea Republicii Moldova la reţelele europene de control şi supraveghere a bolilor infecţioase. - Monitorizarea implementării asigurărilor medicale obligatorii Implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală este supravegheată de către Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Prin ordin comun au fost aprobate 7 formulare de evidenţă medicală primară şi 8 tipuri de rapoarte de

activitate, care permit a colecta informaţia deplină despre activitatea sistemului sănătăţii în condiţiile asigurărilor medicale obligatorii. Conform datelor statistice primare, creşte continuu acoperirea cu asigurări obligatorii de asistenţă medicală a populaţiei. Comparativ cu anul 2004 numărul persoanelor asigurate angajate s-a majorat cu peste 81,8 mii. Conform practicii altor ţări, sistemul sănătăţii trebuie să beneficieze de o finanţare sporită atît prin creşterea cotei alocaţiilor pentru sănătate, cît şi operînd cu creşterea graduală a cotelor de participare a patronilor şi angajaţilor.

- Modernizarea serviciului de urgenţă

Prin Hotărîrea de Guvern din 22 mai 2006 s-a aprobat Programul de Stat privind dezvoltarea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă pentru anii 2006-2010, în care au fost trasate măsuri concrete pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale urgente la etapa prespitalicească, în special a populaţiei din localităţile rurale. La moment serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă deserveşte populaţia pe o rază de pînă la 25 km, în conformitate cu actele normative în vigoare. În regim non-stop activează 250 echipe de asistenţă medicală urgentă, (inclusiv 8 echipe pediatrice). În perioada ultimilor ani se atestă creşterea accesului la aceste servicii, şi în acest scop au fost deschise suplimentar încă 10 Puncte de Asistenţă Medicală Urgentă. Pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale au fost procurate 45 unităţi de transport, dotate cu echipamentul respectiv; efectuate reparaţii curente în Substaţiile şi Punctele de Asistenţă Medicală Urgentă din localităţile rurale; personalul medical a fost asigurat cu îmbrăcăminte specială iarnă-vară. Au fost instalate echipamentul necesar pentru crearea reţelelor de legătură operativă, fapt care permite înregistrarea computerizată a solicitărilor populaţiei şi realizarea consultaţiilor la distanţă în cazurile dificile. În cadrul Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medică de Urgenţă a fost instituit Serviciul de monitorizare, evaluare şi integrare. Cu regret, nu toate acţiunile prevăzute în Programul Naţional al Asistenţei Medicale de Urgenţă au fost acoperite financiar cu sursele prevăzute. Asigurarea cu transport sanitar este de numai 75,3%.

- Îmbunătăţirea serviciului de asistenţă medicală primară şi a activităţilor de prevenire a maladiilor de tipul SIDA, în special în localităţile rurale şi comunităţile nevoiaşe, precum şi în cadrul grupurilor social vulnerabile Unul dintre obiectivele majore ale sistemului sănătăţii constă în sporirea accesului

populaţiei la pachetul de bază al serviciilor medicale. În pofida unui nivel precar de

finanţare şi resurse, au fost realizaţi paşi importanţi în crearea unui mediu favorabil pentru

medicina de familie.

Din cele 378 de Centre de Sănătate rurale existente, 100 au fost renovate, iar 278

au fost dotate cu echipament medical necesar, Toţi medicii de familie au primit truse

ale medicului de familie. A fost asigurată conectarea la reţeaua informaţională cu

echiparea respectivă a tuturor Centrelor Medicilor de Familie.

În conformitate cu recomandările experţilor internaţionali, în cadrul proiectului

TACIS „Reforma Sănătăţii Publice”, în raionul–pilot Orhei, au fost separate juridic şi

financiar instituţiile medicale primare, care au fost contractate direct de CNAM şi îşi

gestionează fondurile separat. Ulterior această experienţă va fi preluată şi la nivel naţional.

Cu suportul Proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate au beneficiat de cursuri de

formare în contextul unui program de studiu reînoit 35% din medicii de familie şi

25% din numărul asistentelor medicale.

Pentru stimularea performanţei personalului medical din serviciul asistenţei primare,

de la 1 ianuarie 2007 a fost introdus un sistem de bonificaţii suplimentare la salariul de

bază pentru depistarea primară a pacienţilor cu tuberculoză, cancer, pentru tratarea

supravegheată a tuberculozei în condiţii de ambulator (DOTS), pentru supravegherea

gravidelor şi a persoanelor cu hipertensiune arterială

Baza tehnico-materială instituţiilor medicale primare din republică

   

Edificii

Echipament medical (dotare cu suportul FIS)

Transport

Au fost

Dispun

Dotare cu seturi de bază (ECG, frigidere,dulap de popinel, cîntare etc)

Dotare cu

Au fost

Necesită

reabilitate

de reţele

set de

dotate

dotare

cu

de apă

laborator

cu

cu

suportul

şi

clinic şi

transport

transport

FIS

canalizare

biochimic

sanitar

(2002 –

 

2006)

Centre

49

 

49

49

36

 

251

Medicina

de

             

Familie

Centre de

392

100

131

 

235

60

61

499

Sănătate

 

Oficii

541

           

Medici

de

Familie

Filiale

210

           

OMF

Total

1200

100 (8%)

180

284

(23,6%)

96

61

750

(15%)

 

(5%)

Însă, asistenţa medicală primară, îndeosebi în localităţile rurale, se confruntă în

continuare cu probleme grave care influenţează rezultatele aşteptate. Din circa 1200

unităţi de Asistenţă Medicală Primară doar 8% au fost reabilitate, 85% nu dispun de

reţele de apă şi canalizare, fără încălzire autonomă, 2/3 din edificii necesită

reconstrucţii. Rămîne nesoluţionată problema transportului.

Proiectul Băncii Mondiale „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială”, cu un buget

circa 12 milioane dolari pentru componenta medicală, are unul din principalele obiective

susţierea asistenţei medicale primare, în special în zonele rurale. La etapa actuală este în

plină desfăşurare Studiul de fezabilitate efectuat de către experţi naţionali şi internaţionali

care urmează să determine necesităţile serviciului de asistenţă medicală primară – cadre,

baza materială, echipament etc., urmînd pregătirea în final a unui plan de investiţii.

La moment sunt definitivaţi termenii de referinţă pentru proiectul Comisiei

Europene „Fortificarea asistenţei medicale primare în Republica Moldova” care prevede un

buget de circa 6 mln. Euro.

- Autonomia serviciilor medicale, în special în spitale

Asistenţa medicală spitalicească rămîne veriga principală în acordarea serviciilor

medicale specializate.

Reforma spitalelor publice, în anii 90, a fost axată pe reducerea radicală a numărului

de paturi spitaliceşti de la 54915 pînă la 22471 paturi în 2006. Numărul spitalelor din ţară

s-a redus de la 300 la 65.

Nivelul de asigurare a populaţiei cu paturi s-a apropiat de nivelul mediei europene

(59,1 paturi la 10000 locuitori). Acest indicator nu include, însă, paturile medico-sociale,

care în Republica Moldova urmează a fi desfăşurate.

Pentru eficientizarea sectorului spitalicesc şi creşterea calităţii serviciilor medicale, a

fost elaborat proiectul unui Concept de Reformă a sectorului spitalicesc, care prevede o

nouă clasificare a spitalelor, cu crearea Centrelor de Excelenţă.

Cu sprijinul Băncii Mondiale se preconizează studiul de fezabilitate privind crearea

unui Centru de Excelenţă în baza Spitalului Clinic Republican şi a evalua sistemul

spitalicesc din Republica Moldova, cu elaborarea unui Plan de restructurare a sectorului

spitalicesc.

Au fost iniţiate lucrări de reparaţie capitală în 3 spitale raionale-pilot: Ceadîr-Lunga,

Călăraşi, Glodeni.

Cu suportul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare au fost înzestrate cu

echipament medical modern 26 de centre perinatale de nivelul I şi II (raionale şi

municipale), în sumă de 1,666 mln. Euro.

Pentru a spori autonomia spitalelor, intenţionăm să solicităm asistenţă tehnică din

partea Comisiei Europene în cadrul instrumentului TAIEX. Această iniţiativă a fost

susţinută de către reprezentanţii Comisiei Europene în cadrul celei de a 5-a reuniuni a sub-

comitetului de cooperare RM-UE (Chişinău, 23-24 aprilie 2007).

Îmbunătăţirea standardului de instruire în practica generală pentru personalul medical cu studii superioare şi medii Una din priorităţi este şi instruirea calitativă a cadrelor medicale superioare şi medii.

În contextul procesului de la Bologna, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu” implementează un proiect de introducere a Sistemului European de

Credite Academice Transferabile în învăţămîntul superior medical care va spori extinderea

dimensiunilor de cooperare interuniversitară.

În colaborare cu universităţile Utrecht (Olanda) şi „Sacro Cuore” Milano este

pilotată metoda de instruire bazată pe probleme.

Merită de remarcat faptul că USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost acreditată de

Conferinţa Internaţională a Decanilor Facultăţilor de Medicină de vorbire franceză, iar

calitatea studiilor prestate a fost înalt apreciată la nivel european, pentru care fapt i s-a

decernat Premiul Internaţional Socrates (Oxford, 19 februarie, 2007)

În cadrul bibliotecii USMF a fost deschis Centrul informaţional al Uniunii Europene

– „EU i” care asigură accesul liber la informaţia Uniunii Europene şi crează premise pentru

participare în diferite proiecte.

La Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie a fost organizată vizita unui expert

din Germania, care a evaluat standardele de instruire a specialiştilor medicali cu studii

medii şi a înaintat propuneri concrete de racordare la cerinţele europene. Sun în lucru

proiectele ale noilor standarde de instruire, care ulterior vor fi prezentate pentru expertiza

internaţională.

- Ajustarea cadrului normativ naţional la cerinţele Uniunii Europene

În scopul ajustării cadrului normativ naţional la cerinţele UE, Ministerul Sănătăţii a lansat

şi susţinut definitivarea unor prevederi legislative, şi anume:

- Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA, care va contribui la reducerea

stigmatizării pacienţilor HIV şi la incluziunea lor socială

- Legea pentru ratificarea Convenţiei Cadru a OMS privind controlul Tutunului

- Prin Hotărîre de Guvern „Cu privire la stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă şi de

utilare a dispozitivelor medicalea fost racordat cadrul legal naţional la

directivele corespunzătoare ale Comisiei Europene .

- Conform recomandărilor experţilor internaţionali au fost aplicate amendamente la

Legea cu privire la asistenţa psihiatrică, precum şi elaborat un nou proiect de

Lege privind prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine

umană . Ambele seturi au fost remise Guvernului pentru examinare.

- A fost semnat Protocolul referitor la organele şi ţesuturile de origine umană,

adiţional la Convenţia privind protecţia drepturilor omului şi demnităţii fiinţei

umane. Recent au fost iniţiate procedurile interne de ratificare a acestui Protocol.

- A fost creată o bază de acte normative ale Uniunii Europene (traduse în limba de

stat) care reglementează domeniul sănătăţii. Ea a fost pusă la dispoziţia instituţiilor

subordonate, în scopul identificării măsurilor necesare pentru transpunerea

aquisului comunitar.

Pe parcursul perioadei de referinţă au fost elaborate o serie de programe naţionale, care au scopul de a spori accesul populaţiei la servicii medicale:

Nr.

Denumirea

Aprobat

1.

Programul Naţional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2006-2010

Prin Hotărîrea Guvernului nr.948 din 05.09.2005

2.

Programul Naţional de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2006-2010

Prin Hotărîrea Guvernului nr.1409 din 30.12.2005

3.

Programul Naţional de imunizări pentru anii 2006-2010

Prin Hotărîrea Guvernului nr.523 din 16.05.2006

4.

Programul de Stat privind dezvoltarea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă pentru anii 2006-2010

Prin Hotărîrea Guvernului nr.564 din 22.05.2006

5.

Programul Naţional Sănătate Mintală pe anii 2007-2011

Prin Hotărîrea Guvernului nr.353 din 30.03.2007

6.

Programul Naţional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod pînă în anul 2010

În cadrul şedinţei Guvernului din 21.02.2007

7.

Programul Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015

În cadrul şedinţei Guvernului din 14.03.2007

8.

Programul Naţional Securitatea transfuzională şi auto- asigurarea cu preparate sanguine pentru anii 2007-

La etapa de avizare

2011

9.

Programul Naţional de combatere a hepatitelor virale B,C şi D pentru anii 2007-2011

Remis Guvernului pentru examinare

În perspectivă de scurtă durată se preconizează a fi întreprinse măsuri pentru

implementarea eficientă a priorităţilor din Planul de Acţiuni privind realizarea

Instrumentului de Implementare a Planului de Acţiuni RM-UE în cadrul Politicii Europene

de Vecinătate, precum şi a Caietului de Sarcini pentru anul 2007.

Pe termen mediu şi lung Ministerul Sănătăţii se va axa asupra ajustării legislaţiei

naţionale la standardele internaţionale care reglementează domeniul sănătăţii.