Sunteți pe pagina 1din 500

UNIVERSITATEA

JEAN

LIVESCU

POPULARl

EMILIA

BUCURESTI

SAVIN BASILIUS

Curs practic

EDITURA TIINTIFICA
1970

ABAGER

TABLA PE MATERII

Cuvtnt tnainte

; . i , i

Prefa{a

S
7

1 . Abschnltt
Lehrstiick 1
P h o n e t i k l e ; e i ; a u ; tt; e ; w ; s o h ; z ; j ; g + e ; - b ; - d ; -g ; a + vocald; - s ; s +
consoanS,; s t - ; h - ; h o r t o g r a f i c ; ( u ) c h ; ( e ) c l i ; c k ; B ; n k . . . . .
Orthograpliie: Scrierea s u b s t a n t i v e l o r
, Lesestuck 1 : W a s i s t d a s ?

H
14

W i e ist d a s ?

14
15

tjbungen

16

2. Abschnltt
Lehrstttck 2
Phonetik

^
1. v ; s p - ;

ng

20
21

2. V o c a l e l e limbli g e r m a n e a, e, i, o,

21

3. P r o n u n t a r e a v o c a l e i i n i t i a l e ,

22

G r a m m a t i k 1. Articolul h o t a r l t !a n o m i n a t i v singular

23

2. P r o n u n i e l e d e m o n s t r a t i v das
3. A d j e c t i v u l p r e d i c a t i v

23

23

Lesestttck 2 : W o ist d a s ?

24

tJbungen

25

3. A b s c h n i t t
Lehrstuck 3
Phonetik

. . . . . .
1. S ; ii;

-eh

i n -chen;

A + chen;

ponent

31

2. C a n t i t a t e a i c a l i t a t e a vocalelor ( a ; a; e)

32

G r a m m a t i k 1. Cazurile n o m i n a t i v i a c u z a t i v ale articolului liotarit ^i n e i o t a r i t


2. P r o n u m e l e

personal

(Pers.

?i

32

I l l - a sg. ^i pi. i forma de

polite^e)

33

3. I n f i n i t i v u l

33

4. P r e z e n t n l (Pers. I sing., pers. I i a I l l - a pi. i forma de p o l i t e | e )

33

5. I m p e r a t i v u l d e p o l i t e t e

34

6. P r o n u n i e l e i n t e r o g a t i v e vvcrV, ivasV

34

7. Propozi^iile i n t e r o g a t i v e

34

Lesestiick 3 : W a s h a b e n Sie ?

tjbungen

34
35 ?

4. Abschnitt

'

Lehrstiick 4
Phonetik

28

si la i n c e p u t u l u n u i e l e m e n t c o m -

39
1. b + consoand

; g + consoand

; -ig

'^^

1. CantHatea i c a l i t a t e a vocalelor in a n u m l t e c u v i n t e (wef, wenS


wen)

43

3. Aspirarea consoanelor p. t, k

43

Granimatik 1. Articolul (Articolul h o t a r i t ?i articolul n e h o t a r l t : N . , D . , A. sg.


i N . pi.)

43

2. Pronuiiiele interogativ (wcr? was'?: D . , A.)

44

3. P r e z e n t u l (Pers. a I l l - a sg.)

44

4. Locul vei'bului c o n j u g a t in propozi^ia priucipala e n u n t i a t i v a . .

44 .

O r t h o g r a p h i e : ss

44

I(esestiick 4 : G u t e n T a g !

45

tjbuiigen

46

5. A b s c h n i t t
Lehrstiick 5

Phonetik

50
1. eu
2. C a n t i t a t e a

54
vocalelor

In

auunnte

cuvinte:

V o c a l a a in verbal

haben

54

3. D i f t o n g i i g e r m a n i : au ei eii - . .
4. Consoana c h

54;:
-

55-:

G r a m m a t i k 1. P r e z e n t u l : Terminatiile persoanelor a I l - a i a I l l - a singular


a I l - a plural

5S
,

2. Infinitivul (in -b)


3. N e g a t i i l e nein ^i u i c h t

5S

4. Prepozitii c u d a t i v u l (bel, niit, zu)

56

O r t h o g r a p h i e : Scrierea c u v i n t u l u i deutscli

56

I^esestiick 5 ,,Icli lerae D e u t s c h "

57

tjbungen

59

Wiederholungsiibungen

S. A b s c h n i t t

. .

68
1. a u ; ehs

.72

2. C a n t i t a t e a i c a l i t a t e a vocalelor (ie)
*

63

Ivehrstiick 6
Phonetik

58

72*

3. Asurzirea consoanelor sonore b, d, g in a n u m i t e pozitii

. . .

Granimatik 1. Grupele de plural

72
72

2. S u b s t a n t i v e l e c o m p u s e

73

Lesestiick 6 : I m T a b a k l a d e n

73

Ubungen

75

7. A b s c h n i t t
Lehrstiick 7
Phonetik

79
1. ie (In c u v i n t e l e d e origine latina)
2. P r o n u n t a r e a v o c a l e i initiale

82
. .

82

3 . A c c e n t u l In c u v i n t
G r a m m a t i k 1. Articolul (Articolul h o t a r i t ^i articolul
sg. ?i pi.)

n e h o t a r i t N . , G., D . , A.
. .

83

2. Declinarea s u b s t a n t i v e l o r : R e g u l a 1. R e g u l a a 2-a. R e g u l a a 3-a

83

3. Negatia
Lesesttick 7 : E i n e F a m i l i e
Ubungen

82
.

84
84
86

8. Abschnitt
Lehrstuck 8

Phonetik

90

1. e u , ([ (Ingenieur) ; qu (Qualitat) ; c o n s o a n a + ch ; v (Universitat)

93

2. C a n t i t a t e a i calitatea vocalelor ( A r z t , M o n t a g )

93

3. P r o n u n t a r e a vocalei initiale

4. A c c e n t u l in propozitie (accentul sintactic)

93
94

G r a m m a t i k 1. Declinarea s u b s t a n t i v e l o r : R e g u l a a 4-a

94

2. E x c e p t i i d e la regulile de declinare a s u b s t a n t i v e l o r

95

3. P r o n u m e l e i n t e r o g a t i v (genitivul)

95

4. S u b s t a n t i v e c o m p u s e (s sau e intercalat)

95

5. S u b s t a n t i v e d e r i v a t e (sufixul -in)

95

Lesestiick 8 : D i e V o l k s u n i v e r s i t a t .

96

tjbungen

'

- 98

. Abschnitt
LehrstUck 9

102

Phonetik

1. a u , a n (Restaurant) ; s + v o c a l a (Salat)

105

2. C a n t i t a t e a i c a l i t a t e a vocalelor .

105

3. I n t o n a t i a

106

G r a m m a t i k 1. Verbele cu alternante vocalice la p r e z e n t .


2. Prepozitii
~

cu

3. Intrebuintarea

106:

acuzativul

107

prepozitiilor

107

L e s e s t u c k 9 : E r h a l t D l a t (nach Friedr. K l i n g e n b a u m )

108

tjbungen

109

10. Abschnltt
Lehrstuck 10
Phonetik:

,115;
A c c e n t u l variabil (Georg)

120;

G r a m m a t i k 1. Articolul n e h o t a r i t n e g a t k e i n

. ,

120:

2. Prepozitii c u d a t i v u l

121

3. Prepozitii cu d a t i v u l s a u a c u z a t i v u l

(in)

4. Contopirea articolului hotarit cu prepozitii


5. Omiterea articolului

. . . .

121

. . . . . . . . .

122

122

Legestiick 1 0 : E i n Gesprach

122,

. .

128:

tjbungen

124;

Wiederholungsilbungeu

II

11. Abschnitt
Lehrstuck 11
Phonetik:

'

, . . . .

134

ou; c h (Couch)

. 1 3 7

G r a m m a t i k 1. Prepozitiile cu d a t i v u l s a u a c u z a t i v u l

. .

138

3 . Contopirea articolului hotartt cu prepozitii . . . . . . . . . .

138

Lesestiick 1 1 : D i e Z u t e i l u n g (I)

tJbungea

137:

2. Verbele starii pe loc

138

. . .

144

12. Abschnitt
L e h r s t u c k 12

.'

147

G r a m m a t i k 1. Prepozitiile cu d a t i v u l s a u a c u z a t i v u l

150

2. Verbele mi^carii

151

3. Verbe corespondente

151

4. D e c l i n a r e a n u m e l o r de persoane

152

5. P r o n u m e l e es

152

Le.sestiick 12 : D i e Z u t e i l u n g (II)

152

tJbungen

154

13. Abschnitt
Lehrstiick

13

Phonetik:

161
t + i + vocala (Konlektion)

166

G r a m m a t i k 1. Declinarea slaba a adjectivelor

166

2. P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v e dicser-, j e n e r -

167

Lesestiick 1 3 : D a s G e b u r t s t a g s g e s c h e n k (I)

167

Ubungen

170

14. A b s c h n i t t
Lehrstuck 14
Phonetik

175
1. ol (Toilette) ; sp In

cuvintele

compuse

179

2. C a n t i t a t e a i c a l i t a t e a vocalelor (viellelcht) . . ;

179

3 . A c c e n t u l veriabil

179

(Abtcilung)

G r a m m a t i k 1. P r o n u m e l e personal

180

2. P r o n u m e l e reflexiv

180

3 . Locul p r o n u m e l u i reflexiv

181

Lesestiick 14 : D a s Gebiirtstagsgeschenk (II)

181

Ubungen

1S3

15. Abschnitt
L e h r s t u c k 15
Phonetik :

190
C a n t i t a t e a i c a l i t a t e a vocalelor (vlerzig)

194

G r a m m a t i k 1. P r o n u m e l e p o s e s i v

194

2. I m p e r a t i v a l familiar

194

3. Intrebuin-^area prepozitiilor ( n a c h )

195

Lesestiick 1 5 : U r l a u b s p l a n e

195

tJhnngen

197

Wiederholungsiibungen

III

203

1 6 . Abschnitt
Lehrstiick 16

210

G r a m m a t i k 1. Verbele impersonale

213

2. N u m e r a l e l e o r d i n a l e : F o r m a r e a niimeralelor ordinale. Declinarea


numeralelor ordinale. Intrebuin^area numeralelor ordinale (esprim a r e a datei)

213

3. Pronumele nehotarit (jcder)

214

4. Pronumele interogativ (welcher)

214

. 5. I n t r e b u i n t a r e a prepozi^iilor ( i n , a n )

215

L e s e s t i i c k 1 6 : tjber die Zeit


tJbungen

215

217

17. A b s c h n i t t
Lehrstiick 17
Plionetik

. , ,

222

1. ch (Chel)

228

2. C a n t i t a t e a ?i calitatea vocalelor (Viertel)

229

3 . A c c e n t u l variabil ( K a H e e )

229

G r a m m a t i k 1. Verbe c o m p u s e cu particula s e p a r a b i l a : Prezentul

. . . . . .

229

2. E x p r i m a r e a datei

229

Lesestiick 1 7 : Der D r e i z e h n t e . (I)

229

tibungen

231

IK. Abschnitt
Lehrstiick 18
Plionetik:

.
A c c e n t u l Sn c u v i n t e l e c o m p u s e (Vicrtelstunde)

G r a m m a t i k 1. I m p e r a t i v u l verbelor c o m p u s e cu particula separabila

. . . .

237
238
239

2. Verbele c o m p u s e cu particula neseparabila

239

L e s e s t i i c k : Der D r e i z e h n t e (II)

239

tibungen

241

10. A b s c h n i t t
Lehrstiick 19
Phonetik

247
1. ph, y

(Physiker);

th

( M a t h e m a t i k e r ) ; d (Friedricli)

2 . C u v i n t e c u a c c e n t variabil

. . . .

249

(einmal)

249

G r a m m a t i k 1. I m p a r f i r e a verbelor d u p a conjugare

250

2. I m p e r f e c t u l . I m p e r f e c t u l verbelor cu particula separabila. Folo.sirea imperfectului

250

3 . Verbele c o r e s p o n d e n t e

251

Lesestiick 19 : D e r P f e n n i g (nach H a n s Eckart)


tibungen

252
253

go. Abschnitt
Lehrstiick 2 0
. . . . '
G r a m m a t i k 1. Declinarea m i x t a a adjectivelor

259
261

2. Cazuri speciale de declinare a adjectivelor

261

3. Participiul prezent
4. Cazuri speciale de declinare a s u b s t a n t i v e l o r (der Herr, der G e d a n k e )

261
262

Lesestiick 20 : E i n tiichtiger Verkaufer (I)

(nach L. Kahlberg)

tibungen

263
264

21. Abschnitt
Lehrstiick 2 1

.269

G r a m m a t i k 1. Declinarea tare a adjectivelor

Lesestiick 21 :

272

2. Declinarea adjectivelor l e g a t e prin c r a t i m a

272

3 . P r o n u m e l e i n t e r o g a t i v w a s ttir ein

272

4. Prepozitii cu g e n i t i v u l (statt)

273

B i n tiichtiger Verkaufer (II)

tibungen
W i e d e i h o l u n g s i i b u n g e n

273
275

(IV)

281

22.

Abschnitt

Lehrstiick 2 2
PhoBetik:

'

' i

288

-ier (Portier)

291

G r a m m a t i k 1. C o m p a r a t i a a d j e c t i v e l o r

291

2. Viitorul 1

3 . Ordinea c u v i n t e l o r in propozi^ia principala

. . .

. . . '

293
293

4. I m p e r a t i v u l (verbul sein)

294

5. Cazuri speciale d e declinare a s u b s t a n t i v e l o r

(der N a m e )

. . .

Lesestiick 2 2 : I m H o t e l

294
294

Ubungen

,.

. .

296

23. Abschnitt
Lehrstiick 2 3
G r a m m a t i k 1. Participiul perfect. I n t r e b u i n t a r e a participiului perfect

303

. . . .

305

2. P e r f e c t u l : F o r m a r e a perfectului

307

3 . Ordinea c u v i n t e l o r In

307

p r o p o z i t i a principala

4. V e r b e neregulate (denlfcn, [ m l t j b r i n g c n )

308

5. R e c t i u n e a verbelor i a adjectivelor

308 .

6. S u b s t a a t i v i z a r e a pafticipiilor .^i a adjectivelor

309

7. vicl&, einigc, a n d c r e

310

Lesestiick 2 3 : Auf d e m B a h n h o f

310

Ubungen

312

24. Abschnitt
Lehrstiick 2 4

318

G r a m m a t i k 1. Verbele auxHiare

. . . .

319

2. Verbele m o d a l e . Prezentul verbelor niodale. Traducerea verbelor


m o d a l e . I n t r e b u i n t a r e a verbelor m o d a l e

320

3 . S u b s t a n t i v e d e r i v a t e (sufixele - e r , -ung)

322

4. Prepozitii c u g e n i t i v u l ( w i i h r e n d )

322

Lesestiick 2 4 : D a s Landerspiel (nach J. H . Rosier)

322

Ubungen

324

25. Abschnitt
Lehr- u n d Lesestiick 25 : Der KOrper des M e n s c h e n
Phonetik:

330

eu (Rheuma)

333

Grammatik: A d v e r b e l e p r o n o m i n a l e i n t e r o g a t i v e

334

Ubungen

335

26. Abschnitt
Lehrstiick 2 6

340

G r a m m a t i k 1. Mai m u l t c a p e r f e c t u l : F o r m a r e a m a i m u l t c a perfectului.

Intre-

b u i n t a r e a m a i m u l t ca perfectului
2. A d v e r b e l e p r o n o m i n a l e d e m o n s t r a t i v e

341^
.

341

Lesestiick 2 6 : I n der Poliklinik

. . .

Ubungen
Wiederholungsiibuagen(V)

342
343

84&

27. Abschnitt
Lehrstiick 27
Phonetik:

3^6
358

v (Beethoven)

G r a m m a t i k 1. Infinitivul s i m p l u i i n f i n i t i v u l prepozitional

359

2. S u b s t a n t i v e l e d i m i n u t i v e

359

3. Verbe neregulate ( k e n n e n )

360

Lesestiick 27 : E i n e merkwiirdige Strafe (nach Billy B u m )


tibungen

360
362

28. Abschnitt
Lehrstiick 28

Phonetik :

.
o u (Tourist)

, '

. ,

368

. . .

368

G r a m m a t i k 1. P r o n u m e l e i n t e r o g a t i v w e l c h e s

368

2. P r o n u m e l e n e h o t a r i t m a n
3 . A c u z a t i v u l masurii
Lesestiick

366

. . . .

369

28: A u s l a n d e r in B u k a r e s t (I)

369

tibungen

371

29. Abschnitt
Lehrstiick 2 9
Phonetik:

374

circumstan'^ial de t i m p (Completare i s i s t e m a t i z a r e )

376

c h (Orchester) ; e + um ( M u s e u m ) ; a + um ( A t h e n a u m l

Grammatik: Complementul

. . . .

O r t h o g r a p h i e : Scrierea adjectivelor i n d e n u m i r i
Lesestiick

376

. . .

377

2 9 : A u s l a n d e r i n B u k a r e s t (II)

378

tibungen

. . . .

379

. . . .

382

30. Abschnitt
Lehrstiick 3 0
Phonetik: Accentul (Jahrhundert)
Lesestiick

385

30: Reiseland R u m a n i e n

385

tibungen

. . . .

W i e d e r h o l u n g s i i b u n g e n ( V I ) .

387

. . . . .

391

ZusatzUhtilre
I. A u s der d e u t s c h e n D i c h t u n g

. . . .

II. Heiteres
Frezentare

yezumativd

a prohlemelor

Alfabetul german
Vocalele

. , ,

403

. .

. .

408

. , .

. 423

tratate

Fonetica
ir-

. . . .

. . .

. .

. .

. .

423

. . . .

424

Diftongii

Consoanele
Accentul

426
.

428

Intonatia
Morfologia

Articolul

. ,
.
.

. .
.

.
.

Pronumele

429
.

. . .

428.
429

, .-

Substantivul
Adjectivul

426

. . . . . . . . .

431
433
434

Verbul

441

T a b e l d e verbe tari

neregulate

448

Adverbul pronominal
. Prepozitia

451

452

Sintaxa

.,

453

Predicatul.
Topica

453
'

453

Punctuatia

_ 454

Vocabularul

455

I n d r u m a r i cu privire la folosirea v o c a b u l a r u l u i

457

Vocabular g e r m a n - r o m a n

459

Vocabular r o m a n g e r m a n
Indice

al problemelof

de foneticd,

475
gramatica

fi oriografie

tratate

in manual

. . . .

. .

489,

Cuvint
in

perioada

n o a s t r a de p r o g r e s

cii

si a r t e l o r ,

aproape

inainte

r a p i d a l tiin|:elor i l i t e r a t u r i i , al t e h n i -

n i c i u n o m n u se p o a t e mtil|ximi

c u ceea ee a

i n s u ^ i t i n coala i n c a r e s-a f o r m a t . C o n s o l i d a r e a ciinotinfelor l u i de baza


se face p r i n c u r s u r i d e perfec|;ionare i s c h i m b d e e x p e r i e n j a i n a i n t a t a , p r i n
inva^amintui

popular

i conferint;e

d e s p e c i a l i t a t e i m a i c u s e a m a

prin

l e c t u r a . D a r publica|;iile i n l i m b a r o m a n a n u p o t c u p r i n d e i n t r e a g a i n f o r m a | i e noua p e care o c a u t a cetafeanul. Aceasta a suscitat u n interes crescind p e n t r u i n v a ^ a r e a l i m b i l o r s t r a i n e de m a r e c i r c u l a | i e interna];ionala, i a r u n i v e r s i tafile populare a u c a u t a t sa vina in intimpinarea acestui deziderat, orgauiz i n d c u r s u r i p e n t r u astfel d e l i m b i .
Aten^ia acordata studierii limbilor straine este cuprinzator oglindita in program e l e d e i n v a ^ a m i n t m e d i u i u n i v e r s i t a r . A l a t u r i d e i n v a | ; a m i n t u l d e s t a t ,
universitaj;ile p o p u l a r e , c a s e l e d e c u l t u r a i a l t e i n s t i t u ^ i i c a r e

orgauizeaza

s t u d i e r e a l i m b i l o r s t r a i n e p e n t r u adul|;i, l a r g e s c c o n s i d e r a b i l aria celor care


studiaza aceste limbi.
Universitatea

populara

Bucureti a o r g a n i z a t i n c a d i n a n u l 1962 c u r s u r i

s p e c i a l e p e n t r u s t u d i e r e a l i m b i l o r s t r a i n e d e circula^ie i n t e r n a | ; i o n a l a . E l e a u
c o n s t i t u i t , a n d e a n , u n p u n c t d e atrac];ie p e n t r u p o p u l a | ; i a C a p i t a l e i d e cele
m a i d i v e r s e p r e o c u p a r i , p r o f e s i u n i i v i r s t e , c a r e s - a u i n s c r i s in n u m a r m a r e
s p r e a l e u r m a . A s t a z i , U n i v e r s i t a t e a p o p u l a r a B u c u r e j t i d i s p u n e de un corp
de c a d r e d i d a c t i c e , c a r e a a c u m u l a t o b o g a t a e x p e r i e n ^ a i n s i s t e m u l p r e d a r i i
limbilor s t r a i n e la adul^i i a reuit s a - i dea u n conJ;inut c o r e s p u n z a t o r .
Lipsa

unor

mijloace

modeme

ajutatoare ~

i i n s p e c i a l a u n u i

manual

c o r e s p u n z a t o r specificului p r e d a r i i l i m b i l o r s t r a i n e i n i n v a ^ a m i n t u l

popular

pentru a d u l j i a f a c u t i n s a ca eficien|;a a c e s t o r c u r s u r i s a n u se r i d i c e l a .
niveltil p o s i b i l i t a f i l o r reale.
Pentru

preintimpina

acest

neajuns,

conducerea

Universitajii populare

Bucureti, cu s p r i j i n u l E d i t u i i i tiin^ifice, a init:iat e l a b o r a r e a a c e s t u i manual


de limba g e r m a u a ai c a r u i a u t o r i , pe l i n g a experien|;a didactiea i n d e l u n g a t a .
in i n v a t a m i n t u l de stat, pe care au v a l o r i f i c a t - o i ca a u t o r i de c u r s u r i , a u .

a c u m u l a t i o b o g a t a experienj;a in. p f o c e s u l p r e d a r i i l i m b i i g e r m a n e l a U n i v e r sitatea populara Bucureti.


M a n u a l u l se adreseaza n u n u m a i cursan^ilor incadra^i in sistemul de inva^amint

al universitaj;ilor

populare,

ci i celor c a r e s t u d i a z a l i m b a g e r m a n a , "

i n m o d o r g a n i z a t , i n c a d r u l u n o r instituj;ii sau. c h i a r i n d i v i d u a l
Convin^i c a apari|;ia m a n u a l u l u i a c e s t a v i n e i n s p r i j i n u l insuirii l i m b i i g e r m a n e d e c a t r e adulj;!, a d u c e m p e a c e a s t a cale m u l | ; u m i r i E d i t u r i i tiinj;ifice
i c o l e c t i v u l u i d e a u t o r i i r e c o m a n d a m m a n u a l u l , c u t o a t a c a l d u r a , celof
interesa|;i.

RECTOR,
Acad.

Remus

Rddulet

Prefatd

.Asimilarea u n e i l i m b i s t r a i n e e s t e u n p r o c e s c o m p l e x , a c a r u i r e u s i t a c e r e j
a s i d u i t a t e si m u n c a s i s t e m a t i c a . A c e a s t a a c t i v i t a t e t r e b u i e d e p u s a a t i t d e j
e l e v u l d o r n i c sa-si l a r g e a s c a o r i z o n t u l p r i n c u n o a s t e r e a u n e i l i m b i s t r i u n e , 1
cit si de eel c a r e il i n d r u m e a z a s p r e i n v a t a r e a ei.
\
M e t o d e l e m o d e r n e d e p r e d a r e fac apel in t o t m a i m a r e m a s u r a la n u j l o a c e i
v i z u a l e si a u d i t i v e , p e n t r u a-1 a j u t a p e elev sa-si insiiseasca m a i u s e r , m a i i
r a p i d e l e m e n t e l e de b a z a ale l i m b i i s t r a i n e . D e s t i n a t a d u l t i l o r , elevi ai u n i v e r - j
s i t a t i l o r p o p u l a r e , si a p e l i n d p e l i n g a t e x t u l scris la i m a g i n e si v o r b i r c , m a n u a - i
lul d e f a t a se s t r a d u i e s t e sa ofere elevilor si profesorilor m a t e r i a l u l n e e e s a r 5
p e n t r u s t u d i u l l i m b i i g e r m a n e , i n c o n d i t i i l e c o n c r e t e ale c u r s u r i l o r o r g a n i z a t e
de U n i v e r s i t a t e a p o p u l a r a din Bucuresti, t i n i n d seama de mijloaceletehnice
u t i l i z a t e in m o m e n t u l d e f a t a . D a m i n c o n t i n u a r e c i t e v a i n d i c a t i i m c t o d i c e i
p e n t r u folosirea m a n u a l u l u i .
Structura manualului
Lehrstiick

Lesestiick

j
J

E s t e s t i u t ca m a i ales ejevul i n c e p a t o r isi fixeaza m a i u s o r si m a i r a p i d ;


n o u l m a t e r i a l lexical al l i m b i i s t r a i n e , d a c a p o a t e sa t r e a c a d i r e c t de l a |
n o t i u n e la c u v i n t u l s t r a i n , f a r a i n t e r m e d i u l l i m b i i m a t e r n e , b i n e i n t e l e s i n j
m a s u r a in c a r e c o n t i n u t u l n o t i o n a l al c u v i n t u l u i p e r m i t e a c e a s t a . I n a c e s t j
s c o p se folosesc u n n u m a r s p o r i t d e i l u s t r a t i i p e n t r u a p u t e a face p r i m a ]
p r e z e n t a r e si e x p l i c a r e fara a j u t o r u l l i m b i i m a t e r n e . A c e a s t a p r i m a p r e z e n - '
t a r e , a t i t a m a t e r i a l u l u i l e x i c a l c i t si a celui g r a m a t i c a l , se face in c e a j
m a i m a r e p a r t e in c a d r u l u n u i text didactic (I^ehrsttick). I n a c e s t t e x t 1
m a t e r i a l u l lexical este e x p l i c a t , p e c i t p o s i b i l , c u a j u t o r u l u n o r i l u s t r a t i i ;
d a c a a c e a s t a n u e.ste posibil, c u v i n t u l n o u a p a r e p e n t r u p r i m a d a t a i n t r - u n '
c o n t e x t s i m p l u si c o n c l u d e n t , astfel i n c i t e l e v u l sa p o a t a d e d u c e , s i n g u r s a u j
a j u t a t de profesor, s e n s u l c u v i n t u l u i . I^a fel s-a p r o c e d a t cu n o t i u n i l e gramati- \
cale; a c e s t e a a p a r d e a s e m e n e a u n e o r i c u s p r i j i n u l u n o r i l u s t r a t i i p e n t r u \
p r i m a d a t a in t e x t u l d i d a c t i c , p r e z e n t a t e astfel i n c i t s e n s u l si specificul, lor ^
s a r e z u l t e direct, f a r a c o n s i d e r a t i i t e o r e t i c e , d i n m a t e r i a l u l p r e z e n t a t . vSimplit a t e a e n u n t u r j l o r folosite in t e x t u l d i d a c t i c il a j u t a p e elev sa-si c o n c e n t r e z e \
t o a t a a t e n t i a asupra elementelor noi, lexicale sau gramaticale,
I

I n felul a c e s t a , d u p a p a r c u r g e r e a a t e n t a a t e x t u l u i d i d a c t i c , e l e v u l c u n o a t e
c e l e m a i m u l t e d i n e l e m e n t e l e l e x i c a l e n o i c u p r i n s e I n eel d e a l d o i l e a t e x t j
textul de lecturd (I^esestuck), fiind f a m i l i a r i z a t i c u p r o b l e m e l e g r a m a t i c a l e
n o i . Astfel, c h i a r l a p r i m a p r e z e n t a r e a b u c a t i i d e l e c t u r a , e l e v u l n u m a i
i n t i m p i n a t o a t e dificulta^ile c a r e a r fi fost i n e v i t a b i l e i n c a z u l studierdi
t e x t u l u i f a r a o p r e g a t i r e p r e a l a b i l a c u a j u t o r u l t e x t u l u i d i d a c t i c . Se p o a t e
a f i r m a c a m a s u r a i n c a r e elevii in|;eleg d e l a i n c e p u t b u c a t a d e l e c t u r a e s t e
cea
m a i b u n a v e r i f i c a r e a m o d u l u i in c a r e a f o s t v a l o r i f i c a t t e x t u l d i d a c t i c .
E d e l a s i n e in|;eles c a m a n u a l u l n u s e a d r e s e a z a u n o r p e r s o a n e c a r e invat;a
ingure, n u este u n
m a n u a l fara profesor"; aceasta inseamna ca textul
d i d a c t i c , dei c u p r i n d e a m a n u n t e , l a s a c i m p l i b e r p r o f e s o r u l u i p e n t r u i n t e r ven^ii creatoare suplimentare, m e n i t e sa completeze s a u sa aprofundeze exemplificarile oferite:
Gramatica
A s p e c t e l e g r a m a t i c a l e p r e z e n t a t e n e m i j l o c i t in t e x t u l d i d a c t i c s i n t l a m u r i t e
i t e o r e t i c ; a s t f e l c u n o a t e r e a l o r d i r e c t a s e f u n d a m e n t e a z a u l t e r i o r i a b stract-tiin|;ific. S e e x c e p t e a z a d o a r c i t e v a c h e s t i u n i g r a m a t i c a l e {de e x e m p l u
n u m e r a l u l c a r d i n a l ) , p r e z e n t a t e n u m a i in t e x t u l d i d a c t i c , d e o a r e c e p r i n s p e c i f i cul lor acestea n u necesita o teoretizare suplimentara.
D u b l a prezentare a problemelor gramaticale n u inseamna dispersare de energ i e s a u p i e r d e r e d e t i m p ; e a e s t e , d i m p o t r i v a , utild, f i i n d c a a j u t a i n m o d
eficient l a i n t r e p a t r u n d e r e a r e g u l e i g e n e r a l e c u p r a c t i c a folosirii l i m b i i s t r a i n e
i necesard, f i i n d c a in c u r s u r i l e n o a s t r e n e a d r e s a n i u n o r p e r s o a n e a d u l t e ,
l a c a f e f a c u l t a j i l e i m i t a t i v e m a i xeduse p r e s u p u n u n s p r i j i n ra|;ional p r i a
abstractizare.

Fonetica
Autorii a u considerat ca este m a i b i n e sa evite t r a t a r e a foneticii l a i n c e p u t u l
l u c r a r i i . P r o b l e m e l e d e f o n e t i c a , c a i cele d e g r a m a t i c a , a u fost e x p u s e
alonat in cadrtd volumului, creindu-se posibilitatea asimilarii lor t r e p t a t e .
Compendiul

gramutical

E s t e o p r e z e n t a r e r e z u m a t i v a a p r o b l e m e l o r d e g r a m a t i c a t r a t a t e in m a n u a l
i s e b a z e a z a , n c e a m a i m a r e p a r t e , p e s c h e m e 1 t a b e l e s i n o p t i c e .
Vocahularul
C e l e d o u a v o c a b t d a r e ( g e r m a n r o m a n i r o m a n g e r m a n ) c u p r i n d t o t
t n a t e r i a l u l l e s i c a ! d i n t e x t e l e i exerci|;iile e x p u s e i n m a n u a l . In privin|:a
folosirii lor, v e z i trdrumariU
de la pagina 457.
Lecturile suplimentare
( Z u s a t z l e k t u r e ) c u p r i n d i n cele d o u a c a p i t o l e ( A u s d e r
detitsclieE D i c l i t a n g , H e i t e r e s ) t e x t e u a a r e c a r e p o t fi folosite m a i ales i n '

v e d e r e a d e p r i n d e r i i lecttirii c u r s i v e , p r e c u m i c a o c o m p l e t a r e p l a c u t a i
d i s t r a c t i v a a t e x t e l o r d i n m a n u a l . M a t e r i a l u l l e x i c a l nou d i n aceste kcturi
e s t e e x p l i c a t p r i n n o t e i nu f i g u r e a z a in cele doua vocabulare.
Indicele
alfabetic i n f o r m e a z a r a p i d i iior a s u p r a locului unde sint t r a t a t e
d i f e r i t e l e p r o b l e m e d e f o n e t i c a , g r a m a t i c a i o r t o g r a f i e .
I n inclieiere, m u l | ; u m i m c o n d u c e r i i U n i v e r s i t a ^ i i p o p u l a t e B u c u r e t i i E d i t u r i i 5tiin^ifice p e n t r u s p r i j i n u l a c o r d a t i n t i m p u l e l a b o r a r i i a c e s t u i manual.
Autorii

i. (Erster) Abschnitt

Lehrstiick 1 (eins)
A.

die

Tafel

schwarz
D i e Tafel ist s c h w a r z .

die

Kreide

wi0

D i e K r e i d e i s t weiB.

die

Bank

braun
Die Bank ist braun.

der

Tisch

Der Tisch ist gelb.

dhx

Stuhl
Der S t u h l ist gelb.
11

gelb

ie

Lampe

rund

Die I . a m p e ist rund.

der

Schwamm
griin

blau

B e r S c h w a n ^ m i s t g r u n , b l a u . r o t Oder b r a u n .

die

Decke
D i e Declce i s t o b e n .

der

Fufihoden
Der Fufiboden

'de

ist

unten.

Tilr
D i e T i i r i s t r e c bt s .

das

oben

rechts

Fensier
D a s F e n s t e r ist links.
12

Ifnks

rot

ist das ?

D a s ist die Tafel.

W a s ist das?

D a s ist der Tisch.

Was ist das?

Das ist der FuBbocien,

W a s ist das?

D a s i s t die K r e i d e .

W a s ist das?

D a s ist die L a m p e .

W a s ist das?

D a s ist der

W a s ist das?

Das ist der StuM.

W a s ist d a s ?

D a s i s t die B a n k .

B . Was

C. Wie
Wie
Wie
Wie

ist
ist
ist
ist

Die
Die
Der
Der

die T a f e l ?
die K r e i d e ?
der Tisch?
der S c h w a m m ?
13.

Schwamm.

Tafel ist schwarz.


K r e i d e i s t vreiB.
T i s c h I s t gelb.
S c h w a m m ist W a u .

PHONETIK
(P'onetica)
hi

se

limba

germand

se

scne.

le (wic)
e i . (weilB)
a u (blau)
ii (u Umlaut)

pronuntd:

i lung
E X c e p t i e : die ( p r o n u n t a t c u i
scurt)
[ae]
[ao]
cu b u z e l e r o t u n j i t e ca p e n t r u u s a u
ca p e n t r u fluierat, insa cu l i m b a ridic a t a p i n a a p r o a p e de p o z i t i a l u i i
e slab, n e a c c e n t u a t
[v] (vine)
[?] (fi?a)
[ t ] (turture)
[i] (iarba)
[ g h ] (ghereta)
[P] (lapte)
[ t ] (crunt)
[k] (tac)
[z] (zumzet)
[s] (vas, este)

(griin)

e in silaba Jinald neaccentuatd


(oben)
w (vvie)
s c h (Tiseh)
z (schwarz)
J (ja)
9 + (9elb)
I) final (gelb)
d final
(und)
9 /jwa/ (Tag)
S + vocald (sind)
s final (das)
s + consoand (ist)
St la inceputtil
ciivintidui
(Stuhl)
[st] (sterge)
h la 'incepuhd cuvinhdui
(Heft)
_ [h] (halta)
li intrc vocald si consoand I li orto' [ ] h imd, c a r e i n d i c a l u n g i m e a
h intrc doiid vacate
J
grafic
vocalei p r e c e d e n t e
c h precedat de u (Buch)
rh] (hrana)
e h p r e c e d a t de e (rechts)
[ h ] (Mihnea)
ck (Decke)
k p r e c e d a t de o. v o c a l a s c u r t a (rector)
fi (es let) (weilJ)
[s] (vesel)
n k (Bank)
[n n a z a l -f k ] (banca)
i
ORTHOGRAPHIE
(Ortografia)
Scrierea

substantivelor

I n l i m b a g e r m a n a s u b s t a n t i v e l e se scriu cu i n i t i a l a
Tafel, K r e i d e , T i s c h
14

majusculd:

Lesestiick
WAS

1 (eins)

IST DAS? WIE

IST

DAS?

W a s i s t d a s ? D a s ist die Tafel.


W i e ist die T a f e l ? Die Tafel i s t s c h w a r z .
I s t d a s die K r e i d e ? J a , d a s i s t die K r e i d e .
W i e i s t die K r e i d e ? D i e K r e i d e i s t weiB.
W a s ist d a s ? D a s ist d e r S c h w a m m .
W i e ist d e r S c h w a m m ? D e r S c h w a m m i s t b l a u .
1st d a s die B a n k o d e r der S t u h l ? D a s ist d e r vStuhl.
U n d d a s ? D a s i s t die B a n k .
I s t d a s die D e c k e o d e r d e r F u B b o d e n ? D a s i s t d e r F u B b o d e n .
D e r F u B b o d e n i s t u n t e n , u n d die D e c k e i s t o b e n .
I s t d a s d i e Tiir o d e r d a s F e n s t e r ? D a s ist d a s F e n s t e r .
D a s F e n s t e r ist rechts, u n d die T u r ist links.
I s t die L a m p e o b e n o d e r u n t e n ? D i e D a m p e i s t o b e n .
W i e i s t die D a m p e ? D i e D a m p e i s t r u n d .

WORTSCHATZ'
(Vocabular)

der Tisch.

die Tafel

tabla

der Stuhf.

scaunul

die K r e i d e

creta

der Sch-wamttt

buretele

die B a n k

banca

der F u B b o d e n

Jjodeaua \

die I , a m p e

lampa

die D e c k e

tavanul

P e n t r u a i n v a t a c u v i n t e l e germane, cititi-le cu g l a s tare, i n t i p a r i n d u - v a i n m i n t e , t o t o d a t a ,


ilustratia corespunzatoare fiecarui c u v i n t . A c o p e r i t i apol cu hirCie cele d o u a c o l o a n e ale c u v i n t e lor gerniane i roniane^ti 51 reproduceti c u v i n t e l e g e r m a n e p e cit posibil n u m a i p e b a z a iiu,stratiil o r . . D e c u v i n t e l e romane^ti olositi-va n u m a i la c u v i n t e l e n e i l u s t r a t e .

15

die Tur

das Fenster

fereastra

schwarz

negru

oben

weiB

alb

unten

jos

braun

brun, maro

rechts

la d r e a p t a

gelb

galben
links

Ja stinga

griin

verde

blau

albastru

ist

rot

ro.^u

und

rotund

Oder

sau, ori

was ?

ce ?

das

acesta, aceasta,
ace^^tia, a c e s t e a

vvie ?

cum ?

rund

Guteii
Auf

Tag !
Wiedevselien

B u n a ' ziua !

ja

"

este

da

; ,

! L a revedere !

VBUNGEN
(Exercitii)
1. Cititi

cu glas tare ! Fiti foarte

atent la pronuntarea

a) T a f e l , j a , wie, r o t , o b e n , o d e r ,
Stuhl, FiiBboden

vocalelor si diftongilor

das, was, Lampe, schwarz, S c h w a m m ,


B a n k , D e c k e , P'enster, d e r , r e c h t s ,
ist, T i s c h , l i n k s , u n d , r u n d , u n t e n .

b) b l a u , b r a u n ; K r e i d e , welB
L a m p e , Tafel, K r e i d e , D e c k e , o b e n ,
oder, u n t e n
16

2 . Citiii

cu glus tare ! Fiti foarte

a) D e c k e , d a s ,
und, rund

oder,

atent la pronuntarea

Kreide

gelb, griin, g u t Tag


c) B a n k , b l a u , b r a u n , o b e n , F u f i boden gelb
3 . Completati

ist, das, was, rechts,


Stuhl

e)

Tisela, S c h w a m m , s c h w a r z

f)

braun, grun, oben, u n d ,


Bank

Das ist

c)

d)

A. Completati
A . a) I s t d a s

si -raspimdeti

die

Ja,

Ja, . .

.J

h)

der

c)

der

Ja, . . ,

d)

die

Ja,

e)

die

Ja,

U m b a germana curs

practic

d)

a) W a s i s t d a s ?

consoanelor

17

links

rund
, J

B . a) W i e i s t

der Stuhl,
die Kreide,

^>
c)

HHi

d i e Tafel,

d)

C. a)

W a s ist

c)

oder

Die . . .

Die .

ist

. ist

D a s . . . ist

a)

D-

b)

D-

c)

1^

ist

ist

D-

18

SRSI^

Oder WBM
oder

Der . . . ist

5. Completati

? .

CJ

die Decke,
der Schwamm,

o d e r I^^J

d)

D-

ist

e)

D-

ist

ist!

D-

ist

D-

ist

D-

ist

ist

oder

o
4|
t

Merken

Guten T a g !

fineti mintt !

SieP

Auf W i e d e r s e h e n 1

2. (Z we iter) Absclinitt

Lehirstiick 2 ( z w e i )
A.

das

Buch

D a s B u c h ist

offen.

D a s Buch ist
offen

geschlossen^

1st d a s H e f t offen ? Nein,


das Heft

gescMossen,

das Heft ist geschlossea.

I s t d a s H e f t b l a u ? J a, d a s H e f t i s t b l a u .
nem

D i e Tafel ist

vorn.

Wo i s t d i e T a f e l ? -

Vorn.

D a s Bild ist

hinten.

Wo i s t d a s B i l d ?
W o i s t d i e K r e i d e ? D i e K r e i d e i s t hier.
W a s i s t dortl
D e r S c h w a m m i s t dart.

Sesniiul - t > a r a t a ca cele d o u a c u v i n t e s i n t

20

antonime,

Hinten.

Der

Fuller

die

grau

W i e ist die F e d e r ?
Die Feder ist spitz.

Wie ist der Fuller?


D e r Fiiller ist grau.
B.

Kurz

Lung

Fewie-

spitz

Feder

s c h w a , rz
H e . ft
i.st
o . ffen
u.nd
Ffi.Uer

-fel
-der

S t u l i - -1
grfi -n
Wie i s t d i e Tafel?
Wie i s t d i e Feder?
W a s i s t rot?
Wie i s t d e r Stuhl?
I s t d a s H e f t griin ?
Wo i s t d e r F u l l e r ?
W a s ist dort?

Die
Die
Der
Der
Ja,
Der
Die

Tafel ist
schwarz.
F e d e r ist spitz.
Schwamm ist r o t .
S t u h l ist gelb.
das Heft ist griin,
Fiiller ist h i e r .
F e d e r ist dort.

C. W a s j i s t d a s ? D a s | i s t d i e Tafel.
W i e I i s t die T a f e l ? D i e T a f e l | i s t s c h w a r z .
W o I i s t die D a m p e ? - - D i e D a m p e ] i s t | o b e n .
PHONETIK

I.
In

se
V (vorn)
Sp Id inceputul
ng (lang)

limha

germand,

se

scne.
cuvhitului
2.

[f] (fara)
[p] (spalt)
n nazal [lung!

(spitz)

Vocalele

limbii

pronuntd:

germane

a,

e, i, o ,

V o c a l e l e l i m b i i g e r m a n e se i m p a r t
d i n p u n c t d e v e d e r e cantitativ i n v o c a l e lungi i v o c a l e scurte,
d i n p u n c t d e v e d e r e calitativ i n v o c a l e inchise i v o c a l e deschis^.
D e o s e b i r e a c a n t i t a t i v a d i n t r e v o c a l e l e l u n g i i cele s c u r t e ale l i m b i i g e r m a n e
e s t e mai mare d e c i t d e o s e b i r e a d i n t r e v o c a l e l e a c c e n t u a t e (de d u r a t a mijlocie) i cele n e a c c e u t u a t e {putin mai scurte d e c i t cele a c c e n t u a t e ) ale l i m b i i
romane.
\
21

Vocalele incJiise se rostesc c u buzele cit m a i a p r o p i a t e u n a d e a l t a , l i m b a


si m a x i l a r u l inferior fiind r i d i c a t e .
I,a r o s t i r e a vocalelor deschise b u z e l e s i n t i n d e p a r t a t e u n a d e a l t a , d e s c h i d e r e a g u r i i fiind deci m a i m a r e d e c i t la vocalele inchise ; t o t o d a t a m a x i l a r u l
inferior e s t e c o b o r i t , iar l i m b a este m a i i n d e p a r t a t a de c e r u l g u r i i .
I n t r e c a n t i t a t e a si c a l i t a t e a v o c a l e l o r g e r m a n e (cu e x c e p t i a lui a si e) e x i s t a
o a n u m i t a corelatie ; in g e n e r a l , vocalele s i n t incluse c i n d s i n t lungt, deschise .
c i n d s i n t sciirte.
J^ci v o c a l a a n u m a i c a n t i t a t e a a r e i m p o r t a n t a p r a c t i c a . L a v o c a l a e i n t e r d e p e n d e n t a d i n t r e c a n t i t a t e si c a l i t a t e este m a i c o m p l i c a t a d e c i t la celelalte
v o c a l e {vezi p a g . 3 2 ).
E x e m p l e de vocale
lungi
Tafel,

Fcder,

(si inchise)

scurte

wie, r o t , S t u h l , griin

was,

Heft,

(si deschise)
ist,

offen, u n d , F u l l e r

E x i s t a insa si c u v i n t e in care v o c a l a este sctirtd si inchisd ; astfel in a r t i c o l u l die


v o c a l a i e s t e scurta (ca i n ist) si i n c h i s a (ca in wie). L a fel, v o c a l a e a a r t i colul.ui der este scurta si
inchisd.
O b s c r V a ti e. I n vorbire trebuie sa se acorde
s e a sensul 51 ortografia u n u i c u v i n t se s c h i m b a
Stahl

multa
in

(a lung) : otel

Stall

k a n i (a lung) ; v e n e a
wegen

Kamm

(e l u n g inchis) : d i n cauza,

atentie

functie
(a

pronuntarii vocalelor caci

de c a n t i t a t e a

ade-

vocalei:

scurt) ; grajd
(a scurt) : pieptene

wiigen (c lung deschis)

sti'hlcn (e l u n g inchis) : a fura

.si calitatea

a cintari

stellen {e scurt deschis): a p u n e , a a^eza (vertical)

O r t o g r a f i a l i m b i i g e r m a n e n e a j u t a i n t r - o a n u m i t a m a s u r a sa ne d a m s e a m a
d e c a n t i t a t e a si c a l i t a t e a vocalelor.
S i n t t o t d e a u n a lungi (si inchise) :
vocalele u r m a t e .de u n h ortografie ( S t u h l ) ,
vocalele finale accentuate (ja,. wie, wo).
G r u p u l de l i t e r e ie r e d a (cu a n u m i t e e x c e p t i i , de e x e m p l u : die) u n i hmg
si inchis (wie).
V o c a l a e s t e de obicei lungd i n a i n t e a u n e i s i n g u r e c o n s o a n e (rot, Tilr). T o t u s i ,
das si was a u a s c u r t .
S i n t totdeauna
scurte vocalele u r m a t e de o consoand
dubld, d e c k s a u tz '
(Schwamm, Decke, spitz).
3 . Pronuntarea

vocalei

initiale

i n l i m b a g e r m a n a v o c a l a i n i t i a l a a u n u i c u v i n t mi se leagd d e s u n e t u l final
al c u v i n t u l u i p r e c e d e n t ci se r o s t e s t e d u p a o foarte s c u r t a i n t r e r u p e r e a
c u r e n t u l u i f o n a t o r c u c a r e a fost p r o d u s acel s u n e t .
Die Tafel / i s t s c h w a r z .
Was/ist das?

D i e K r e i d e / i s t weiB.
Wie/ist der Tisch?

22

^(^Eaielsist): .
tS^astist^

GRAMMATIK
1. Articolul

hotdrit

la noniinativ

singular

I n l i m b a g e r m a n a e x i s t a t r e i g e n u r i : masculin
(ex. a), feminin
neutru (ex. c). G e n u l s u b s t a n t i v e l o r se r e c u n o a s t e d u p a a r t i c o l .
a) Der T i s c h i s t g e l b .
b) Die I , a m p e i s t r u n d .
c) Das F e n s t e r i s t l i n k s .
Der
die
das

este articolul hotarit

p e n t r u genul
pentru genul
pentru genul

(ex. b) si

masculin,
feminin,
neutru.

Articolul hotarit
Singular
~M. d e r
Nominativ
F. die
__N. d a s
I n limba germana, genul gramatical n u concorda adesea nici cu genul
n a t u r a l nici c u g e n u l s u b s t a n t i v e l o r d i n l i m b a r o m a n a . D i n c a u z a a c e a s t a
e s t e n e c e s a r c a fiecare substantiv
sd fie invdtat cu articolul
respectiv.
A r t i c o l u l e s t e i n l i m b a g e r m a n a t o t d e a u n a neaccentuat;
el s t a 'inaintea
s u b s t a n t i v u l u i s p r e d e o s e b i r e de l i m b a r o m a n a u n d e a r t i c o l u l h o t a r i t
e s t e s u d a t c u s u b s t a n t i v u l p e care-1 d e t e r m i n a .
der S t u h l _^
scaunul
der S c h w a m m b u r e t e l e
die Tafel
tabla
das Fenster
fereastra
2.

Pronumele

demonstrativ
das

Das n u este n u m a i a r t i c o l h o t a r i t ( p e n t r u g e n u l n e u t r u ) ci si pronume


demonstrativ.
S p r e deosebire de a r t i c o l u l das c a r e este n e a c c e n t u a t , p r o n u m e l e
d e m o n s t r a t i v das este t o t d e a u n a accentual. F o l o s i t in c o n s t r u c t i a das
ist....
p r o n u m e l e das se p o a t e referi l a u n s u b s t a n t i v d e orice gen, t r a d u c i n d u - s e
conform genului substantivului romanesc corespunzator.
Das

ist

der Fiiller.
die B a n k .
das F e n s t e r .

3. Adjectivul

Acesta este stiloul.


Aceasta este banca.
A c e a s t a e s t e fereastra
predicativ

S p r e d e o s e b i r e de l i m b a r o m a n a , in l i m b a g e r m a n a adjectivul
invariabil.
Der S t u h l i s t
braun.
S c a u n u l e s t e brun.
Die Banl^ i s t
B a n c a este brund.
Das B u c h ist
C a r t e a este brund.
23

predicativ

..

este

Lesestiick 2 (zwei)

WO IST D A S ?

W a s i s t d a s ? D a s i s t die L a m p e .
W o i s t die L a m p e ? D i e L a m p e i s t o b e n .
W o ist der FuBboden? Der FuBboden ist unten.
W a s i s t d a s ? D a s i s t die Tiir.
W o ist die T u r ? Die Tiir ist rechts.
W o ist das Fenster ? Das Fenster ist links.
W a s i s t d a s ? - D a s , i s t die Tafel.
W o i s t d i e T a f e l ? - D i e Tafel i s t v o r n .
W o ist das Bild? D a s Bild ist hinten.
I s t der S c h w a m m hier? Nein, der S c h w a m m ist
I s t d e r T i s c h M o r t ? Nein^ d e r T i s c h i s t hier.
W a s ist das hier? Das hier ist der Fuller.
W i e i s t d e r F u l l e r ? D e r Fiiller i s t g r a u .
U n d was ist das hier? D a s hier ist die Feder.
W i e i s t die F e d e r ? D i e F e d e r i s t s p i t z .
W a s i s t d a s d o r t ? D a s d o r t i s t die B a n k .
W i e i s t die B a n k ? D i e B a n k i s t b r a u n .

;
\
;
;
.
dortj
!
i
;
\
?
1
'

WORTSCHATZ^
der Fiiller

stiloul

die F e d e r

das Buch

cartea

das H e f t

caietui

d a s Bild

tabloul

olfen

deschis

gescWossen

inchis

grau

gri, cenusiu

spitz

ascutit

lang
kurz
wo?

penita

lung

scurt
unde?

Sublinierea
u n e i v o c a l e a r a t a c a v o c a l a e s t e accentuata
si lungd (Feder). Punctul
dedesubtm
u n e i v o c a l e arata c a e a e s t e accentuata si scurta (geschlossen). I n c u v i n t e l e monosilabice aceste
d o u a s e m n e diacritice indica n u m a i c a n t i t a t e a v o c a l e i ( B u c h , s p i t z ) .

24

liiKten

in

Spate, I n

fuad

In fata
Met
dort
aeja

aici
acolo

VBUNGEN
1.

Completati

A.

a)

si rdspundeti

. . . ist d a s ?

. . . ist

j die

I)
c)
d)

e)

g)
h)
i)

B. a)

ist

d- T a f e l ?

D - Tafel ist

h)

d- T i s c h ?

D - Tisch ist

c)

d- S c h w a m m ?

D- Schwamm ist

d)

d- I ^ a m p e ?

D - X,ampe i s t

^)

d- B a n k ?

D - B a n k ist

f)

d- S t u h l ?

D- S t u h l ist

g)

d- F u l l e r ?

D - Fiiller i s t

h)

d- F e d e r ?

D - F e d e r ist
25

>

C. a) W i e

...

b)
c)
d)
e)
h)
i)
D . a) W o i s t
i)
c)
d)
c)

ddddddddd-

K r e i d e , weil3 . . . s c h w a r z ?
Schwamm, blau . .. braun ?
Tafel, s c h w a r z . . . b l a u ?
B a n k , griin . . . b r a u n ?
FuBboden, braun . . . rot ?
D e c k e , weiB . . . g e l b ?
B u c h , offen . . . g e s c h l o s s e n ?
Fiiller, g r a u . . . r o t ?
Feder, r u n d . . . spitz ?

dddddd-

Tiir,
oder
?
F e n s t e r , -> o d e r
?
Decke, \ oder j ?
F u B b o d e n , f o d e r j ?
Bild, v o r n oder . . . ?
Fiiller, h i e r o d e r . . . ?
Nein,

DDDDDDDDD-

'
,

IS,, a) I s t

das

b)

das

das

ist

c)

das

-das

ist

d)

der

der

ist

e)

der

der

ist

/;

die

die

ist

g)

die

die

ist

F.

Ist das
d)
e)
f)
g)
h)
i)
J)

2 . Alegeti

cuvtntul

o
dddddddddd-

Tisch?
Tafel?
Fenster?
Stuhl?
Decke?
Tiir?
Lampe?
Fiiller?
Buch?
Heft?
potrivit

Kreide . .
Schwamm
Tafel . . .
Bank . . .
FuBboden
Decke . . .
Buch . ..
Fuller . . .
Feder . . .

'

das

J a , das ist ..

a) D e r T i s c h i s t . . . (rot,
rund,
blau)
b) D i e K r e i d e i s t . . .
(schwarz,
griin, weip)
c) D e r F u B b o d e n i s t . . . (rechts,
unten, oben).
d) D a s F e n s t e r i s t . . .
(griin,
links,
gelb)
26

e) D i e Tafel i s t .
schwarz )
f) D i e D e c k e i s t
braun )
g) D a s B i l d i s t .
links )

(braun,

blau,

(oben,

unten,

(vorn,

rechts.

3.
A.

Completati
cu w a s sau wie !

B . cu w a s sau w o !

1 ist

4.

Traduceti

A.

a)
b)
)
d)

S c a u n u l este g a l b e n .
Masa este galbena.
Stiloul este negru.
T a b l a este n e a g r a .

e)
/)
g)
h)

Caietul este deschis.


Cartea este inchisa.
Buretele este albastru.
Cartea este albastra.

B.

a)
b)
c)
d)

Peni|;a este aici.


S t i l o u l este acolo.
F e r e a s t r a este la stinga.
Ua e s t e la d r e a p t a .

e)
/)
g)
h)

T a b l a e s t e i n faj:a.
Masa este in s p a t e .
I , a m p a este sus.
P o d e a u a este jos.

A c e s t a este s c a u n u l .
A c e a s t a este m a s a .
A c e s t a este t a v a n u l .
A c e a s t a este p o d e a u a .

e)
/}
g)
h)

Acesta este caietul.


Aceasta este cartea.
Acesta este stiloul.
Aceasta este penita.

C. a)
b)
c)
d)

rund ?
die L a m p e ?
weiB ?
die Kreide ?
braun ?
der S c h w a m m ?
gelb ?
das Buch ?
spitz ?
der Fuller?

5 . 1) Traduceti !
2) Rdspundeti
la inirebdrile
Exemplu:
oben.
a)
b)
c)
d)
e)

Unde

traduse

este l a m p a ?

Ce este d e s c h i s ?
C u m este c a r t e a ?
U n d e este c a r t e a ?
C u m este stiloul?
U n d e este stiloul?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Wo

...
...
...
...
...

...
...
...

ist

das Fenster?
hinten ?
die T a f e l ?
vorn?
der Fuller?
das Buch?
hier?
dort?
die F e d e r ?
die T i i r ?

a) . . .
t>)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

!
ist

die

Lampe?

Die

f) Ce e s t e n e g r u ?
g) U n d e e s t e l a m p a ?
h) Ce e s t e s u s ?
i) C u m e s t e l a m p a ?

Merken Sie!
Was i s t d a s ?
Wo i s t d a s ?
Wie i s t d a s ?

Lampe

ist

3. (Dritter) Absclimtt
Lehrstiick 3 (drei)

A . der G u m m i

ein

D a s i s t ein G u m m i . Der

der

Gummi

G u m m i i s t grau.

ein

Bleistift

Bleistift

D a s i s t ein Bleistift. Der Bleistift i s t d o r t .

der

Drehbleistift

ein

Drehbleistift

D a s i s t ein D r e h b l e i s t i f t . Der D r e h b l e i s t i f t i s t h i e r .

der

die. M a p p e

em

eine

Mappe

D a s i s t eine M a p p e . Die M a p p e i s t b r a u n .
D a s i s t eine F e d e r . Die F e d e r i s t s p i t z .

dde

erne

D a s i s t ein H e f t . Das
D a s i s t ein B u c h . Das

H e f t i s t offen.

B u c h ist geschlossen.

das

em

28

Fiiller. K a u f e n Sie

B . H i e r i s t Aer
ein

J a , ich kaufe
der
ein

den
einen

den
einen

Sie

den
einen

Masculin
Nominativ
Acuzativ
der
den
ein
- e i n e n
die
eine

Mappe. Kaufen

Hier ist

Sie

die
eine

J a , ich kaufe
die
eine

die
eine

Feder. Kaufen

J a , ich kaufe

die
eine

Mappe ?
\

Mappe.
die
eine

Sie

Feder ? i

Feder.

Feminin
Nominativ
Acuzativ
die
eine
Hier ist

das
ein

Buch. Kaufen

Hier ist

Sie

das

Buch?

eiHi

J a , ich kaufe

Buch.
das
ein <

das I H e f t . K a u f e n
ein
J a , i c h k a u f e | das
ein
r

Sie

Acuzativ
das
ein
29

das
ein:

Heft.

Neutru
Nominativ

Gummi ?

den '\ G u m m i .
einen

Bleistift. K a u f e n

Hier ist

Fiiller?

Ftiller.

G u m m i . K a u f e n Sie

Ja, ich kaufe

den
einen

Heft ?

Bleistift ?

C. I c h k a u f e e i n e n F u l l e r . l e h
Wir k a u f e n

einen

nehme

einen

Gummi. Wir nehmen

Fuller.

leh

habe

den

Fuller,

eineij G u m m i . W i r h a b e n

den

Gummi.
K a u f e n sie ein B u c h ?

Nehmen

sie e i n

K a u f e n Sie e i n H e f t ?

Nehmen

Sie

ich

D.

-e

Haben

sie d a s

Buch?

ein H e f t ?

Haben

Sie

Heft?^

wir

-en

sie

-en

Sie

-en

der

Horer

ein

die

Horerin

eine

Horerin

das

Mddchen

ein

Mddchen

Der Horer h a t e i n B u c h .
Er h a t e i n B u c h .
Das
Ist

Buch?

das

Horer

Die Horerin h a t e i n H e f t .
Sie h a t e i n H e f t .

Mddchen
h a t eine Mappe.
5 h a t e i n e M a p p e .

der Horer
Popescu
die Horerin
Popescu
das Mddchen
Ileana

schon hier? J a ,

30

er
sie
es

i s t s c h o n hier.

Hier ist

ein Gummi.

Der

Gummi
Er

\ ist grau.

ein Bleistift.

W i e i s t er} Er i s t b r a u n .

eine Mappe.

Die Mappe
Sie

eine Feder.
ein Heft.

W i e i s t siel
Das

ein Buch.

Heft
Es

ist

ist geschlossen.
Sie i s t s p i t z ,
offen.

VJie i s t e s ? Es i s t

offen.

er 5
siej
es i

E.

Hier

ist

Dort

ist

d e r Dehrer.
d i e I<.ehrerin.
ein Horer.
eine Horerin.
ein M a d c h e n .

Wer

ein
eine
ein
eine
die

Was

Tisch.
TafeL
Schwamm.
Dampe.
Decke.

ist h i e r ?

PHONETIK
1 .

In

se
s (a Umlaut)
(o Umlaut)

limba

germand
se

scne:

(Madchen)
(Horer)

fife i n s u f i x u l -chen
{Madchen)
& + chen {M&dchen)
St l a i n c e p u t u l u n u i e l e m e n t c o m p o u e n t a l u a u i c u v i n t c o m p u s (Bleistift)
[ = Blei + stift]

31

pronuntd:

e deschis
cu buzele rotunjite ca la o
inchis
fi c u l i m b a ridicata a p r o a p e c a l a e
inchis
[ h ] (Miknea)
[t] (metra)
[ s t ] (helefteu)

2.

Cantitatea

si calitatea

vocalelor

X i t e r a a (a Umlaut)
r e d a t o t d e a u n a s u n e t u l e deschis, fie l u n g , fie s c u r t .
I n s u b s t a n t i v u l Madchen,
a r e d a s u n e t u l e l u n g deschis (desi e s t e u r m a t d e
u n grup de doua consoane).
I n a r t i c o l e l e der, den, v o c a l a e e s t e scurta si i n c h i s a ; in a r t i c o l u l das, v o c a l a
a e s t e scurta.
I n p r o n u m e l e p e r s o n a l neaccentuat
er (de e x e m p l u i n c o n j u g a r e ) , v o c a l a e
e s t e scurta si inchisd;
d a c a er e s t e accentual, v o c a l a e e s t e lungd si
inchisd.
I n p r o n u m e l e i n t e r o g a t i v wer, v o c a l a e e s t e lungd si
inchisd.
I n p r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v das ^ i n eel i n t e r o g a t i v was, v o c a l a a e s t e s c u r t a .
y accentual:
er ('
\ neaccentuat
der

(articol)

den

(articol)

e lung

inchis

e scurt

inchis

e scurt

inchis

das
seurt

was

GRAMMATIK
1.

Cazurile

ale

articolului

nominativ
hotartt

si
si

Singular
M.
F.
N.
A.

D a s ist
Ich kaufe

der
ein
\die
den ^ e i n e
einen

acuzativ
nekotdrit

N.
das
ein

d e r Fiiller ein Fuller -

die Mappe eine Mappe -

das Heft,
ein H e f t .

d e n Fiiller
e i n e n Fiiller

die Mappe
eine Mappe

das Heft.
ein H e f t .

32

2.

Pronumele

personal

P r o n u m e l e personal
Singular
Plural
Pers. I

ich

wir

Pers. a I l l - a

er
sie
es

sie

F o r m a de polite^e

Sie
(sg. i pi.)

Ich h a b e e i n e n G u m m i .
Er
Sie I h a t e i n e n Fiiller.
Es

Wir h a b e n e i n e n S c h w a m m .
H a b e n sie e i n e n D r e h b l e i s t i f t ?
H a b e n Sie e i n e n B l e i s t i f t ?

Observatii
1. Ca p r o n u m e de politete se i n t r e b u i n t e a z a i n l i m b a g e r m a n a , a t i t c u i n t e l e s de singular c l t i
c u Jnteles d e plural, p e r s o a n a a I l l - a plural a p r o n u m e l u i personal, scrisa c u m a j u s c u l a : Sie.
A c o r d u l c u predicatul se face t o t d e a u n a c u p e r s o a n a a I l l - a plural.

/ e a

. dumneata
Sie/

sie ei

N dumneavoastra

\oie

2. I n l i m b a g e r m a n a , spre deosebire d e l i m b a r o m a n a , subiectul trebuie e x p r i m a t :


Ich lerne: luvat.

3.

Infinitivul

M a j o r i t a t e a v e r b e l o r se t e r m i n a
- g e r m a n a l a i n f i n i t i v i n -en.
sagen

nehmen
4.

Pers. I
Pers. I
Pers. a
Forma

3 Limba germana c u r s

kaufen

limba

haben

Prezentul

singular
plural
I l l - a plural
de politete

practic

in

radacina verbului + e
radacina verbului +

33

en

I c h sage guteii Tag.


wir
auf W i e d e r s e h e n ?
Sagen
sie
Sie
5 . Imperativul

de

politete

L a f o r m a d e polite];e, i m p e r a t i v u l e s t e i d e n t i c c u persoana
a Ill-a
plural
a p r e z e n t u l u i i n d i c a t i v , p r o n u m e l e p e r s o n a l (de p o l i t e t e ) fiind i n s a p u s inurma
verhului.
Koinmen
Sie a n d i e T a f e l !
Sagen Sie auf W i e d e r s e h e n !
6.

Pronumele

interogative

iver ? was ?

P r o n u m e l e i n t e r o g a t i v wer? (cine?) se refera n u m a i l a


fiinte.
P r o n u m e l e i n t e r o g a t i v was? (ce?) se refera la ohiecte si notiuni
abstracte,
r-der Horer.
Wer i s t h i e r ?
H i e r i s t -die H o r e r i n .
L-das M a d c h e n .
p d e r Bleistift.
- d i e Mappe
Was i s t d o r t ?
D o r t ist
- d a s Buch.
7.

Propozitiile

interogative

Propozitiile interogative incep :


.
c u uir cuvint interogativ,
v e r b u l c o n j u g a t fiind p l a s a t p e locul 2 al p r o p o z i t i e i (ex. a ) ,
c u verbul conjugal
(ex. b ) .
a) Wei' i s t h i e r ?
b) Ist d e r L e h r e r h i e r ?____^

Lesestiick 3 (drei)
WAS

HABEN

SIE?

W e r i s t h i e r ? D e r L e h r e r i s t hier. A u d i ein H o r e r , e i n e H o r e r i n u n d
e i n M a d c h e n s i n d h i e r . AUe s i n d h i e r .
H a t d e r L e h r e r e i n B u c h ? J a , er h a t e i n B u c h . A u c h d e r H o r e r u n d
die H o r e r i n h a b e n ein Buch. D a s Madchen h a t n u r ein Heft.
H a t d e r H o r e r e i n e n F u l l e r ? J a , er h a t e i n e n Fiiller.
H a t d i e H o r e r i n e i n e n F i i l l e r ? N e i n , sie h a t n u r e i n e n D r e h b l e i s t i f t .
W e r h a t e i n e M a p p e ? D e r L e h r e r h a t eine M a p p e . Kuch. d e r H o r e r u n d
die Horerin h a b e n eine Mappe.
34

H a b e n Sie ein B u c h ? J a , i c h h a b e e i n B u c h . E s i s t h i e r .
H a b e n Sie a u c h e i n e n F i i l l e r ? N e i n , i c h h a b e n u r e i n e n Bleistift. I c l i
k a u f e a b e r e i n e n Fiiller.
W i e i s t d a s B u c h , i s t es offen o d e r g e s c h l o s s e n ? E s i s t offen. W a s i s t
geschlossen? D a s Heft ist geschlossen.
H a b e n w i r K r e i d e ? J a , w i r h a b e n K r e i d e ; sie i s t h i e r .
H a b e n wir auch einen S c h w a m m ? J a , wir h a b e n auch einen S c h w a m m ;
er ist dort.
S a g e n w i r guten Tag? J a , w i r s a g e n guten
Tag.
S a g e n sie auf Wiedersehen!
J a , sie s a g e n auf
Wiedersehen.
S a g e n Sie guten Tag ? J a , i c h s a g e guten Tag. N e i n , w i r s a g e n auf
Wiedersehen,
,
WORTSCHATZ
der

Gummi

radiera

der

Bleistift

creionul I

der Drehbleistift

creionul j

automat <

die M a p p e

servieta

die Horerin

cufsanta

die Lehrerin

profesoara

d e r Horer

cursantul

d e r Lehrer

profesorul

'i

kaufen

a cumpara

Tiaben

a avea

das Madchen

fatal
nehmen

er, sie, es h a t

el, ea are

sagen

a spune

w-er?

cine ?

alle

toti, toate

a^t

numai

auch

i, de a s e m e n e a

insa, dar

'

aber

.,.:;..w-

a lua

VBUNGEN
1. Cititi
a)
b)
c)
d)
e)

cu glas

atent

a b e r , Tafel, T a g , h a b e n , s a g e n
Feder, wer; Madchen
hier, wir, sie
oben; Horer
Buch, g u t ; griin

2 . Completati
A.

tare ! Fiti foarte

la cantitatea

vocalelor

das, was, Mappe, Schwamm, h a t


der, den, Decke, Heft
die, ist, spitz, Tisch
offen, geschlossen
G u m m i , u n d ; Fiiller

a) H a b e n wir
H a b e n Sie

eiiie T a f e l ?

J a , wir h a b e n . . .
J a , wir . . .

35

Tafel.

b) N e h m e n w i r
N e h m e n Sie
c) K a u f e n w i r
K a u f e n Sie
d) H a b e n sie
H a b e n Sie

einen vSchwamm ?
einen
ein

Fuller?

Buch?

Ja
Ja,
Ja,
Ja,

wir
wir
wir
wir

nehmen
. ..
kaufen
...

J a , sie h a b e n . ,
J a , wir . . .

B . a) I c h kauf- eine
W i r kauf- eine
Sie kauf- e i n e

c) W i r h a b - e i n e n
I c h h a b - einen .
Sie h a b - e i n e n .

b) N e h m - Sie ein
I c h n e h m - ein
W i r n e h m - ein

d) I c h h a b - e i n e n .
Kauf- sie e i n e n
Kauf- Sie e i n e n

Q. a) H i e r i s t ein

b) D a s ist ein

c) D o r t i s t eine

3.

Rdspundeti
a) W i e

ich
wir
sie
Sie

nehme .
nehmen
nehmen
nehmen.

ich
sie
wir
Sie

kaufe
kaufen .
kaufen .
kaufen .

wir
ich
Sie
sie

kaufen .
kaufe . .
kaufen .
kaufen .

. Fuller.
Buch.

!
ist

h)

der Fiiller?
die L a m p e ?
der Bleistift?
der S t u h l ?
die D e c k e ?
die M a p p e ?

d)
I)

4. Completati

A . a) H i e r

ist

b) D o r t i s t

Tisch ;
der
ein
der
Stuhl;
ein

D e r Fiiller i s t s c h w a r z . .

wir n e h m e n

Tisch.

wir nehmen

Stuhl.

36

Schwamm.

c) H i e r i s t

kaufen

d) D o r t i s t

n e h m e n Sie,

B . a) D e r

b)

Die

Der

Das

C.

die
der
der
das
die
das
die I

a) W i e ist
b)
c)
d)
e)

i\

T). a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ist

E. a; Ich
b)
c)
d)
e)
f)

Buch ?

hat

...

und

hat

..

und

hat

..

hat

..

a
.1

Sie i s t
ist
ist
ist
ist
ist
ist

Mappe?
Ftiller?
Gummi?
Heft?
Lampe?
Buch ?
Feder ?

der
der
die
die
das
das

Fiiller h i e r ?
Bleistift d o r t ?
Feder rund?
Mappe geschlossen?
B u c h offen?
Heft griin?

habe

eine M a p p e ;
einen Bleistift;
ein B u c h ;
ein H e f t ;
einen Fiiller;
einen S t u h l ;

Sie

5.

Rdspundeti

A.

a) H a b e n Sie e i n e F e d e r ?j

braun.
schwarz.
grau.
blau.
rund.
braun.
spitz.
Nein,

sie

ist

er

braun.
braun.
blau.
blau.
rot.
gelb.

\
Ja,

37

ist

ich
wir

dort.
hier.
spitz,
offen.
geschlossen..
blau.

b) H a b e n Sie e i n e n D r e h b l e i s t i f t ?
c) H a t er^ e i n e M a p p e ?
ein B u c h ?
d) K a u f e n l sie I d e n F i i l l e r ?
Sie
wir

Ja,
Ja,
Ja,
Ja,

B . a) H a b e n Sie e i n e n F i i l l e r ?
Nein,
H
a
t
e
r
e
i
n
e
n
D
r
e
h
b
l
e
i
s
t
i
f
t
?
Nein,
b)
sie ein B u c h ?
d a s M a d c h e n die M a p p e ?
c) S a g e n
guten Tag?
Nein,
sie
Sie
6 . Completati
a)
b)
c)
d)
7.

...
...
...
...

a)

E u am

c)

Este

ich
er
sie ,
es ,
sie
wir

nur
nur
nur
nur

einen Drehbleistift.
e i n e n Bleistift.
ein H e f t ,
das Buch.
Auf . . . "

cu w e r sau w a s !

ist dort ?
ist d a s ?
h a t einen Fuller?
n e h m e n Sie?

Traduceti

sie
ich
wir

D o r t i s t ein M a d c h e n .
Das ist der S c h w a m m .
D e r H o r e r h a t e i n e n Fiiller.
Ich nehme einen Stuhl.

!
numai

c r e i o n u l , d a r el a r e i
caietui,
b) AveJ;i d u m n e a v o a s t r a o r a d i e r a ?
Nu,
o servieta?
u n caiet?

creionul
aici?
peni|;a
cartea
d) Cine a r e c r e i o n u l a u t o m a t ?
e) Ce c u m p a r a t i d v . ?
_f) Ce c u m p e r i d - t a ?
Ce c u m p a r a
ei?
ele?
h) C u m p a r a d - t a
un stilou!
Cumparati dv.
i) S p u n e d - t a
buna ziua!
la reyedere!
Spune^i dv.

u n stilou.
o carte.
el a r e o r a d i e r a .
ea are o servieta.
a u u n caiet.
ei
ele
Da,
el
este aici.
ea
ea
E a are c r e i o n u l a u t o m a t .
Cumpar cartea.
C u m p a r u n creion
u n stilou.
Ei
cumpara
o carte.
Ele,

Merken Sie!
Wer i s t h i e r ? E i n M a d c h e n .
Was i s t d o r t ? E i n e M a p p e .

4 . (Vierter) Abschnitt
Xehrstiick

A.

Guten

Morgen!

Guten

Tag!

(vier)

Guten

Abend!

Gute

Nachtt

Die Horer

nehmen

Die Horetinnen.

Platz.

Die Madchen

nehmen

Platz.

Articolul hotarit
.-M.
F.
N.der
die
das
1
1
i
1
die

.
Singular
Plural

39

nehmen

Platz,

^ c h s a g e ; Girte N a c h t . '

Er

sagt:

Sie s a g t :
I
I
GuteNacht!" GuteNacht!"

Ich kaufe einen Fuller.

Er

kauft

einen
I c h h a b e ein B u c h .

Sie

Fuller,

Er

Es

kauft
J
einen Fiiller.

Fuller,

Sie hhaatt
I
I
ein B u c h .

ein B u c h .

sagt:

G u t e N a c h t 1"

kauft

einen

hat

Es

Es

hat

ein B u c h .

C.
Er sagt.,,Auf W i e d e r s e h e n ! '
Sic s a g t
Guten Morgen!"

Sie s a g e n :
,,Auf W i e d e r s e h e n ! "

Es s a g t :
Gute Nacht!"

Singular
M.
F.
N.

er
sie
es

Plural

sie

schreiben

I c h schreibe ;
Wir schreiben;
1
I

er s c h r e i b t ;

Sie

sie s c h r e i b t ;
sie
j

schreiben.

40

schreiben:

es s c h r e i b t j

li

Prezentul verbelor
Singul ar
Persoana
Persoana

I
a

Persoana

Forma
D.

de

-e

wir

-en

j
-t

sie

-en

Sie

-en

ich
Il-a

Ill-a

Plural

er
sie
es

politete

fragen
Der
Der
Der
Die

Professor
Horer:
Professor
Horerin:

Wie
,,Ich
Wie
,,Ich

fragt:
fragt:

fragen
heifien

heifjen S i e ? "
heifie M i r c e a l o n e s c u . '
hei,6en S i e ? "
heipe A n c a C o s t e s c u . "

?"

E . D e r H o r e r griiiJt den Professor. ~


Wen
griiBt d e r H o r e r ? Den P r o f e s s o r .
E r s a g t dem P r o f e s s o r : G u t e n T a g ! "
- Wem s a g t er guten Tag?
>e
Professor.

D e r H o r e r griiBt die H o r e r i n . Wen


griiBt e r ? Die H o r e r i n .
E r s a g t der H o r e r i n : G u t e n A b e n d ! "
Wem s a g t e r guten Abend?
Der
Horerin,

I n c a ni! se t r a t e a z a .

41

D a s M a d c h e n grliBt d e n Professor r
Guten Morgen!"
D e r Professor s a g t dem M a d c h e n :
,,Guten Morgen!"
Wem s a g t d e r Professor guten
Morgen ? Dem M a d c h e n .
D e r Professor h a t eine M a p p e . Was
h a t d e r Professor ? Eine M a p p e .

N.
G.
D.
A.
I c h sage

W i r sagen I
-5

Sie s a g e n 1

wer ? was ?
...

...

wem? . . .
wen ? was ?

dem
einem

H o r e r : Auf

der
einer

Horerin:

dem
einem

Madchen: ,,Guten

Wiedersehen!"

Guten T a g ! "
Morgen!"

Articolul ( S i n g u l a r )
Masculin
Hotdrit
Nehotdrii
N.
G.
D.

A.

Feminin
Hotdrit
Nekotdrit

Neutru
Hotdrit
Nekotdrit

der

ein

die

eine

das

ein

dem
den

einem
einen

der
die

einer
eine

dem
das

einem
ein

PHONETIK
1 .

In

3e

limba

germand

se

scne::.

b + consoand
(schreibt)
g + consoand (sagt)
- i g final
(fertig)

pronuntd:

[ p ] (lapte)
[c] (zac)
[ih] (Mihnea)
42

2.

Cantitatea

si calitatea

P r o n u m e l e i n t e r o g a t i v wer?
t i v c u u n e lung si inchis :

vocalelor

in anumite

cuvinte

se p r o n u n j a l a n o m i n a t i v , d a t i v i a c u z a -

wer ?

wem ?

3. Aspirarea

wen ?

consoanelor

p,

t,

I n l i m b a l i t e r a r a v o r b i t a , c o n s o a n e l e s u r d e p, t, k , a f l a t e i n a n u m i t e
pozi^ii, se aspird, e m i s i u n e a lor fiind i n t o v a r a i t a d e o e m i s i u n e d e a e r c a r e
se a u d e c a u n f o a r t e u s o r h .
Astfel se p r o n u n ^ a P'^aul c u u n p aspirat, s p r e d e o s e b i r e d e p
neaspirat d i n P a v e l . T'afel, T^ag, T'^iir se p r o n u n ^ a c u t aspirat, s p r e d e o s e b i r e
d e t r o m a n e s c neaspirat
d i n t a b l a , t a c e , t u r a . L a fel, k ' ' o m m e n se p r o n u n j a c u u n k aspirat, s p r e d e o s e b i r e d e c r o m a n e s c neaspirat
din comoara.

GRAMMATIK
1.

Articolul

Articolul
M.
N.
G.
D.
A.

Singular
F.

der
dem
den

Plural
M.F.N.

N..

die

> * <

hotarit

...

das

die

.. *

...
...
...

dem
das

der
die

Articolul nchotarit
Singular
M.
F.
N.
G.
D.
A.

Der Horer sagt

Plural
M.F.N.

N.

ein

eine

ein

...

...

...

einem
einen

einer
eine

einem
ein

dem
einem
der
einer.
dem
einem

Nu
exista

Professor:
Horerin:
Madchen:

43

G u t e n A b e n d !'

Horer
Horerinnen
Madchen

Die

2.

Pronumele

s i n d fleilBig.j

interogativ

D a t i v u l p r o n u m e l u i i n t e r o g a t i v wer e s t e w e m .
A c u z a t i v u l p r o n u m e l u i i n t e r o g a t i v wer e s t e w e n .
A c u z a t i v u l p r o n u m e l u i i n t e r o g a t i v was e s t e w a s .

Wem

Wen

Was

a n t w o r t e n Sie ?

fragt der Professor?

haben

Sie?

Er

Persoana a I l l - a

4.

Locul

verbului

fragt

Ich habe

3.

Er
Sie
Es

dem Lehrer.
d e r IvChrerin.
dem Madchen.
den Horer.
die H o r e r i n .
das Madchen.
e i n e n Bleistift,
eine M a p p e .
ein B u c h .

Ich antworte

Prezeatul

singular = radacina

v e r b u l u i -|- t .

sagt: ,,Guten Morgen!"

conjugat

in

propozitia

principala

enuntiaiivd

V e r b u l c o n j u g a t s t a i n p r o p o z i t i a p r i n c i p a l a e n u n | ; i a t i v a p e locul al doilea.
P e locul intii p o a t e s a s t e a fie suhiectid, fie o alta parte de
propozitie.
D e r Professor fragt j e t z t e i n e n H o r e r .
J e t z t fragt

d e r Professor e i n e n H o r e r .

E i n e n Hover fragt

j e t z t d e r Professor.

ORTHOGRAPHIE
ss -

fi

E i n G e n o s s e k o m m t . E r griiBt. W i r alle griiBen. D e r GfuB i s t :


T a g ? D e r G e n o s s e f r a g t : W i e heiBen S i e ? "
44

_
Guten

A t i t ss c i t i D (es ^et) r e d a u s u n e t u l s surd ( c o r e s p u n z a t o r


s r o m a n e s c d i n casS, m a s a , r o s t e t c , ) ,
ss se scrie
numai intre doua vocale, dupa o vocald s c u r t a :
Genosse, Genossin

sunetului

0 (es \.et) se s c r i e
a) intre

doua

vocale,

dupa

o vocald l u n g a sau un diftong :

grMBen,
h) inaintea

unci

heiSen

consoane:
griiOt, lieiCt

c) la sfirsitul

cuvintului:
GruO

Lesestiick 4 (vier)
GUTEN TAG !

D e r Professor k o m m t u n d s a g t : , , G u t e n T a g ! " D i e H o r e r u n d H o r e r i n n e n ]
s a g e n d e m P r o f e s s o r : , , G u t e n T a g ! " Alle n e h m e n P l a t z .
j
D e r Professor f r a g t e i n e n H o r e r : ,,Wie heiCen Sie, b i t t e ? " , , I c h heiJJe j
Mircea P o p e s c u . " , , D a n k e , G e n o s s e P o p e s c u . "
|
D a n n f r a g t d e r Professor eine H o r e r i n : , , U n d wie heiBen Sie, G e n o s s i n ? " - *
, , I c h heiBe I l e a n a G e o r g e s c u . " D e r Professor s a g t d e r H o r e r i n : , , D a n k e , i
Genossin."
,
j
J e t z t f r a g t d e r P r o f e s s o r : ,,Wie griiBen w i r ? "
^
D i e H o r e r u n d H o r e r i n n e n a n t w o r t e n d e m P r o f e s s o r : , , W i r gx\\S>en guten ]
Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht."
\ '
D e r Professor s a g t e i n e r H o r e r i n : , , B i t t e k o m m e n Sie art die T a f e l u n d ^
s c h r e i b e n Sieguten Abend, gute Nacht." E i n e m H o r e r s a g t d e r Professor : , , B i t t e
s c h r e i b e n Sie guten Morgen, guten Tag."
I
D e r H o r e r u n d die H o r e r i n s c h r e i b e n guten Morgen, guten Tag, guten
Abend,
gute Nacht.
j
D a n n s a g t d e r P r o f e s s o r : , , W i r s i n d j e t z t fertig. W i e griiBen w i r ? " D e r ^
Horer Paul sagt:
Guten T a g ! " Eine Horerin s a g t : ,,Guten A b e n d ! "
j
D e r Professor s a g t d e m H o r e r u n d d e r H o r e r i n : ,,Nein, n e i n . W i r s i n d j
fertig. D e r GruB i s t : ,,Auf
Wiedersehen."
.]
E i n M a d c h e n s a g t : ,,Auf Wiedersehen.'"
;
D e r Professor l a c h t u n d s a g t d e m M a d c h e n : , , N i c h t so, alle z u s a m m e n . " >
D i e H o r e r u n d die H o r e r i n n e n w i e d e r h o l e n alle z u s a m m e n : ,,Auf
WiederseA
hen!"

_ i
-

45

WORTSCHATZ
T Morgen'

diminea^a

e Nacht

noaptea

r Tag
r ^I'end

ziua

e Genossin.

tovari^a^

seara

r Professor

profesorui

r Genosse
r GruC

tovar5ul

fragen

a intreba

schreiben

a scrie

griilBen

a saluta

heiCen

a se n u m c

antworten

a raspunde

kommen ~

a veni

lachen

a ride

salutul

wiederholen

a repeta

fertig

gata

danu

apoi

jetzt

acuni

nicht so

n u aa

zusammen

irapreuna

Guten Morgen
Guten

Tag !

Guten

Abend

Gute

Nacht !

Plalz

Buna diminea^a!
Buna ziua!

Buna seara!
Noapte buna!

nehmen

Kotnmen

Sie an

a lua loc
die

Poftiti (veniti) la t a b l a .

Tafel !
Wir

sind

bitte

danke

fertig.

Noi am terminat.
p o f t i m (va rog) m u l ^uniesc

VBUNGEN
1. Cititi

cu glas tare I Fiti

foarte

atent

a) b i t t e . A b e n d , s c h r e i b e n
b) d a n k e , der, d o r t , d a n n ,
Wiedersehen
c) g u t , Genosse, griiSen, M o r g e n
d) s a g e n , sie, s i n d

la pronuntarea

consoanelor

schreibst, schreibt
und, Madchen, Abend, sind
s a g s t , s a g t , fragst,
das, es, was, ist

* I n c e p i n d c u a c e a s t a lec^ie, in vocabular, articolul hotarit este n o t a t


r = der
e = die
s = das

46

fragt.

prescurtat:

Tag

2. Suhliniati

cuvintele

cu vocald

lungd ! Cititi

apoi

CM glas tare !

a) T a g , a b e r , l a c h e n , d a n n , fragen, z u s a m m e n , A b e n d , N a c h t ,
danke, haben
b) f e r t i g , F e d e r , j e t z t , M a d c h e n , d e r , wer, D e c k e
c) b i t t e , wir, d i e , ist, hier, sie, T i s c h , s p i t z
d) Genosse, w i e d e r h o l e n , o b e n , offen, geschlossen, G e n o s s i n
e) B u c h , d u , GruB, G u m m i , g u t ; Fiiller, griin, griiBen
3.

Completati

A.

a) W e r griiBt?

I
D e r H o r e r griifit.
F r griiBt.
. . . H o r e r griiBen.
Die Horerin schreibt.
. . . . Horerinnen schreiben.
Das Madchen lacht.
. . . Madchen lachen.
Die Horer und die Horerinnen
kommen.

b) W e r s c h r e i b t ?
c) W e r l a c h t ?
d) W e r
B . a) I c h

kommt?
antwort-

b)
c)
C.

a) D e r Professor s a g b)

J). a) D i e L e h r e r i n

frag-

b)
c)
E . flj D i e H o r e r kaufb)

Platz,

deindeindein-

Dehrer.

deindeindein-

Horer:

deindeindein
deindeindein-

Lehrerin.
Madchen.
, , B i t t e , k o m m e n Sie a n d i e
Tafel!"
. i

Horerin':
Madchen:
Horer:
Horerin :
Madchen :
Fiiller.
Bleistift.
Mappe,

47

W i e heiBen S i e ? "

d)

Die H o r e r kauf-

e)
"B. a)
b)
c)
d)
e)
4.

Der
Die
Das
Wir
Alle

Genosse
Horerin
Madchen

sag-:

zusammen

sag-:

Completati
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Wie

5.

Rdspundeti

A.

a)
b)
c)
d)

si rdspundeti
heiSheiBheiBheiBheiBheiB-

Sie,,
der
die
die
der
das

Feder,

deindein-

Heft.
Gut- Tag!"
G u t - N a c h t !"_^
,,Gut- Morgen!"
Gut- Abend!"
. . . Wieder-!"

bitte?
Professor?
Horerin?
Genossin?
Genosse?
Madchen?

I c h heiB- H e l g a .
E r heiB- S c h n e i d e r .
Schuster.
WeiB.
Griin.
Maria.

H a b e n Sie e i n e n D r e h b l e i s t i f t ?
Hat
der Horer einen Fiiller?
d i e H o r e r i n eine M a p p e ?
d a s M a d c h e n ein B u c h ?

Ja.

"B. a)
b)
c)
d)
e)

Ist das Madchen hier?


S i n d die H o r e r i n n e n d o r t ?
Sind die Horer fertig?
Ist der Horer fertig?
I s t die H o r e r i n f e r t i g ?

Ja.
Ja,i

C. a)

Nehmen

Platz?

6.

die H o r e r u n d
Horerinnen

ich
er

hier/

es

J a , sie

b) S c h r e i b e n
c) GruBen
d,) A n t w o r t e n
e) K o m m e n

Ubungen ?
den Lehrer?
der Lehrerin?
a n die T a f e l ?

/;
g)

auf W i e d e r s e h e n ?
fertig ?

Sagen
Sind

Treceti

partea

E xempl-u
a)
b)

de propozitie
:

tipdritd

cursiv

pe locul I al

propozitiei:

I c h frage den Horer.


D e n Horer frage
ich.

D e r Professor f r a g t dann d e n
H o r e r : , , W i e heiBen S i e ? "
D i e T u r i s t rechts.

c) E i n e H o r e r i n griiBt i a w ; i e n L e h r e r .
d) Wir antworten
jetzt.
e) Sie k o m m t jetzt a n d i e T a f e l .
48

7.

Rdspundeti
I
a) W e r k o m m t ?
h) W i e griiBt d e r Professor ?
c) W a s s a g e n die H o r e r u n d H o r e rinnen?
d) W a s f r a g t d e r Professor die
Horer und Horerinnen?

8.' Traduceti
A. a)
h)
c)
d)
e)
f)
8)

e)
/)
g)
h)
i)

Was
Was
Wie
Wer
Wie

s c h r e i b e n die H o r e r ?
s a g t d e r Professor d a n n ?
griiBt eine H o r e r i n ?
lacht?
griiBen alle z u s a m m e n ?
.

P r o f e s o r u l iV- i n t r e a b a p e c u r s a n t : , , C u m v a n u m i | ; i ? "
C u r s a n t u l ii s p u n e p r o f e s o r u l u i : M a n u m e s c P o p . "
N o i li s p u n e m f e t e i : ^ L a r e v e d e r e ! "
E a ii s p u n e c u r s a n t e i : B u n a z i u a ! "
Venij;i v a r o g l a t a b l a . "
P r o f e s o a r a ii s p u n e ! u n u i c u r s a n t :
i unei cursante;
I unei fete:

h)

O p r o f e s o a r a i n t r e a b a p e o c u r s a n t a : V a numi|;i l o n e s c u ? "
Nu, m a numesc Popescu", raspunde cursanta.
i) A m t e r m i n a t ? ( S i n t e m n o i g a t a ? ) i n t r e a b a u n c u r s a n t p e p r o f e s o r .
D a , m u l t u m e s c , a m t e r m i n a t . (Noi s i n t e m g a t a . )
j) N o i t o t i s p u n e m i m p r e u n a : Iva r e v e d e r e ! "

H. a)
b)
cj
d)
e)

Cui r a s p u n d ele? E l e r a s p u n d profesorului.


P e c i n e s a l u t a e i ? E i s a l u t a p e profesor.
Ce i n t r e b a | ; i d u m n e a v o a s t r a ? E u i n t r e b : , , C u m v a n u m i t i ? "
C u i scrie f a t a ? E a scrie u n u i c u r s a n t .
Qe scrie c u r s a n t a ? E a scrie e x e r c i t i i .

Merken Sie!
Qnten

Morgen !
Gute N a c h t !
Tag!
Abend!
B i t t e k o m m e n Sie a n die T a f e l !
B i t t e n e h m e n Sie P l a t z !
Danke.

^ Pronumele
germana.

personal

care

4 Limba germana curs

In l i m b a r o m a n a

practic

dubleazd u n

c o m p l e m e n t n u se traduce In limba

5. ( F u n f t e r )

Absclinitt

Lehrstiick 5
A.

(fiinf)

lachen

Du

Ich zeige
ein B u c h .

Du

lachst.

Ihr

zeigst e i n e n

Ihr

Fuller.

lacht.

zeigt e i n e
I

Mappe.

lernen

Ich

lerne

Deutsch.1

Du l e r n s t D e u t s c h .
du . . . -St

ihr
50

. . . -t

Ihr

lernt Deutscht

B . D e r Professor f r a g t : S i n d alle H o r e r h i e r ? "


T c h antworte:
J a , . alle H o r e r s i n d h i e r . "
,
antworten
D e r Professor f r a g t d e u t s c h . A n t w o r t e n Sie d e u t s c h ? J a , i c h a n t w o r t e j
deutsch.

'
.
i
Antwortest auch du deutsch? Ja, auch ich antworte deutsch.
A n t w o r t e t i h r alle d e u t s c h ?
J a , w i r alle a n t w o r t e n d e u t s c h .
|
A n t w o r t e t a u c h sie d e u t s c h ?
J a , a u c h sie a n t w o r t e t d e u t s c h .
I
'

Sie

"

Wir

warten.

. q

Ich

warten.

Er
Wartest du noch?
Wartet ihr noch?
W a r t e t a u c h er ?

wartet.
Ja, ich warte noch.
J a , wir w a r t e n noch.
J a , a u c h er w a r t e t .

C.
Alecu:
Radu:
Alecu:
Radu:
Alecu:
Radu:

'

W a s machst du jetzt, R a d u ?
I c h iibersetze.
tJbersetzt du immer richtig?
Fast immer.
U n d wie iibersetzt I r i n a ?
A u c h I r i n a iibersetzt schon sehr g u t .

ubersetzen
du
- iibersetzt
er
51

warte^

Prezentiil verbelor
Singular

Plural

I.

ich

/
du
\

II.

F o r m a de

ihr

. . . -en
. . . -(e)t

sie

. . . -en

wir

er \
sie . . . -(e)t
es /

III.

D . Haben

. . . -e
-(e)st
. . . -t

Sie . . . -en

politete

Sie e i n e n F u l l e r ?

Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,

Hast du e i n e n B l e i s t i f t ?
Habt ihr K r e i d e ?
Hat a u c h er ein B u c h ?
Haben sie j e t z t D e u t s c h ?

ich habe e i n e n Fiiller.


wir haben e i n e n Fiiller.
ich habe e i n e n Bleistift.
wir haben K r e i d e .
a u c h er hat ein B u c h .
sie haben j e t z t D e u t s c h .

haben
Prezent
Singular
I.
II.
III.

Ich habe
Du hast
Er
\
Sie h a t
Es
/

Plural
einen

S c h w a m m . W i r h a b e n einen S c h w a m m .
Ihr habt
Sie h a b e n

E . Sind Sie d e r H o r e r Mircea l o n e s c u ?


Bist du I l e a n a C o s t e a n u ?
Seid ihr s c h o n f e r t i g ?
Ist er d o r t ?
Sind sie alle h i e r ?
Sind Sie H o r e r i n n e n ?

Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,

ich bin M i r c e a lonescu..


ich bin I l e a n a C o s t e a n u .
wir sind s c h o n f e r t i g .
er ist d o r t .
sie sind alle hier.
wir sind H o r e r i n n e n .

sein
Prezent
Singular
I.
II.
III.

I c h bin
D u bist
Er
\
Sie ist
Es
/

Plural
fertig.

W i r sind
I h r seid
Sie

52

sind

fertig.

E r n s t i s t allein
1
1
Er lernt

P a u l i s t mil

im Park.

Ileana

E r i s t mil
Sie l e r n e n

allein.

Ileana

ist

im

Park.

einer Horerin
zusammen.
mil
I

dem

im

Horer
i

Park.

Paul

im

Park.
P a u l u n d I l e a n a sind mil einem
I
im Park.

Madchen
I

Ileana fragt P a u l :
Hast du das
HefiV,

M a r i a i s t allein
Sie i s t

im

Park.

allein

zusammen

allein.
hei
mil
zu

dativ

, , N e i n , es i s t hei M a r i n . "
I
I
N e i n , es i s t hei dem Horer
Marin.
,,Nein, es i s t hei einer
Horerin."
N e i n , es i s t hei einem
Das
im

Madchen
Park.

ist

E s lernt

allein

Madchen."

Gelist du zu M a r i n a ? "
N e i n , i c h g e h e zu P a u l . " , -

allein.
53

PHONETIK
1.
In

se

limba

germand

se

scne:

pronuntd.

eu (deutsch)
2.

[06]

Cantitatea

vocalelor

Vocala
a

in anumite

a in verbul

haben

lung

ich
wir
ihr
sie

cuvinte

habe
haben
habt
haben

scurt

du hast
er h a t

3.

Diftongii

germani

R e d a r e a o r t o g r a f i c a a diftongilor g e r m a n i p o a t e s a i n d u c a i n e r o a r e ,
r o s t i r e a lor c o r e c t a fiind cu totul alta decit scrierea. F i e c a r e d i f t o n g g e r m a n
e s t e f o r m a t d i n doud elemente vocalice c a r e t r e e nemijlocit,
glisant, u n u i i n t r - a l t u l . P r i m u l e l e m e n t v o c a l i c al d i f t o n g u l u i e s t e s c u r t , i n s a ceva
mai
lung d e c i t eel d e - a l doilea.
Accentul
c a d e p e prima p a r t e a d i f t o n g u l u i .
D u r a t a rostirii u n u i diftong g e r m a n este egala cu aceea a unei vocale
lungi.
Biftongul

au

D i f t o n g u l au se p r o d u c e p r i n t r e c e r e a g l i s a n t a d e l a u n a scttrt,
la u n 0 foarte scurt, inchis,
neaccentuat:

tual

au =
De exemplu: auch,
Observatie.
decum

[a

accen-

o]

auf.

D i f t o n g u l g e r m a n a u se p r o n u n t a a s e m a n a t o r c u a u r o m a n e s c d i n a u g n s t , nicicu

Matul au

din

automobil

[a-uto...].

Diftongul

ei

D i f t o n g u l ei se p r o d u c e p r i n t r e c e r e a g l i s a n t a d e l a u n a sctirt,
l a u n e foarte scurt, inchis,
neaccentuat:
ei =

[a - e ]
54

accentuat,

D e e x e m p l u : ein, nein, zeigen.


Diftongul

eu

D i f t o n g u l eu se p r o d u c e p r i n t r e c e r e a g l i s a n t a d e l a u n o scuvt,
accentuat,
l a u n 6 foarte scurt, inchis,
neaccentuat:
eu =

[o

deschis,

6]

De exemplu : deutsch.
4.

Consoana

ch

C o n s o a n a f r i c a t i v a r e d a t a p r i n c h p o a t e fi
a) palatald,
corespunzind lui h romanesc din Mihnea.
xlcest c h palatal
se p r o n u n t a d u p a a, e, i, o, ii, ei, eu si in s u f i x u l
-chen.
De e x e m p l u : rechts, ich, nicht, richtig, M a d c h e n .
h) velar.d, c o r e s p u n z i n d l u i h

romanesc

din

ahtiat.

A c e s t c h velar se p r o n u n t a d u p a a, o, u, au.
De exemplu: Nacht, noch,

Buch,

auch.

GRAMMATIK

Terminatiile

persoanelor

1.

Prezentul

a Il-a

si a Ill-a

singular

si a Il-a

plural

Verbele
I

in general

Pers.
Pers.
Pers.
a)

Du

cu radacina term i n a t a in t etc.


-est-

St

a Il-a
sg.
a
Ill-asg.i
a Il-a
pi.'

-t

-et

lernst Deutsch.
antwortest deutsch.
iibersetzt richtig.
griiBt d e n P r o f e s s o r .
c) I h r

b)

Er

lernt Deutsch.
antwortet deutsch.
iibersetzt richtig.
griiBt d e n Professor.

lernt Deutsch.
antwortet deutsch.
iibersetzt richtig.
griiBt d e n Professor.
55

cu radacina term i n a t e in tz, B


etc.
-1

2.

Infinitivul

U n e l e v e r b e g e r m a n e se t e r m i n a l a i n f i n i t i v i n - i i : v e r b e s s e r a
3.

Negatiile

n e i n si n i c h t

I n l i m b a g e r m a n a t r e b u i e d e o s e b i t a nega|;ia e x c l a m a t i v a nein
negatia sintactica
nicht^{nu).
I s t die Tafel h i e r ?
Kommt er?
D a c a n e g a t i a nicht

Nein,
Nein,

.-

(nu) d e

sie i s t d o r t .
er k o m m t nicht.

se refera l a v e r b u l

c o n j u g a t , e a se p u n e in

urma

lui:
Er kommt
nicht.
(El,
nu
vine.)
4.

Prepozitii

cu

dativul

Prepozitiile

bei,

mit, zu

cer c a z u l d a t i v .
I c h l e r n e mit e i n e m F r e u n d .
mit: cu
D a s B u c h ist bei e i n e m H o r e r .
bei: la
I c h gehe zu e i n e m F r e u n d .
> zu : l a
P r e p o z i t i a bei (la) se foloseste p e l i n g a v e r b e l e c a r e e x p r i m a - o stare
sau actiune pe loc.
P r e p o z i t i a zu se f olosete p e l i n g a v e r b e l e c a r e e x p r i m a directia unei miscdri.
ORTHOGRAPHIE
Scrierea

cuvintului

deutsch

C u v i n t u l deutsch se scrie c u i n i t i a l a mica d a c a e s t e folosit ca


s a u adverb ( r a s p u n z i n d l a i n t r e b a r e a wie? c u m ? ) :
Wie

antwortet er? E r antwortet

adjectiv

deutsch.

F i i n d folosit c a substantiv
(s D e u t s c h = l i m b a g e r m a n a ) , r a s p u n z i n d l a
i n t r e b a r e a {was? = c e ? ) , el s e scrie c u i n i t i a l a
majusculd:
Was

lernt

er? E r lernt
56

Deutsch.

Lesestiick 5
ICH LERNE

(fiinf)
DEUTSCH"

MM

Alecu:
Radu :
Alecu:
Radu:
Alecu:

G u t e n Morgen, R a d u !
G u t e n Morgen, Alecu !
Was machst du hier?
Ich lerne Deutsch.
1---/ s s S J T " l i ? y . < ? ; ; ; , ^ S ^ ^-/^V^^
Hier im P a r k ? D u b i s t
s e h r fleiJBig. D e r n s t d u
allein ?
Radu:
J a , i c h b i n allein h i e r .
(Er lacht.) N u r m i t d e m
Buch und dem
Heft.
(Er zeigt das Buch und
das
Heft.)
Alecu:
D a n n gehe ich welter.
Viel B r f o l g b e i d e r A r beit !
Alecu:
W e r k o m m t d o r t ? D a s ist j a die KoUegin I l e a n a .
Radu:
G u t e n M o r g e n , I l e a n a ! D a s . . ., d a s i s t eine t j b e r r a s c h u n g .
Ileana:
Eine tJberraschung ? Wir lernen doch heute zusammen Deutsch.
A l e c u (leise zu dem Freund) : N u r m i t d e m B u c h u n d d e m H e f t . . .
R a d u (schnell) : R i c h t i g , r i c h t i g , w i r l e r n e n h e u t e z u s a m m e n . H a s t d u
das Buch?
ileana:
N a t i i r l i c h h a b e i c h d a s B u c h . H i e r . (Sie zeigt die
Mappe.)
A l e c u (lacht):
I c h v e r s t e h e , R a d u . I h r l e r n t h e u t e allein, a b e r z u s a m m e n .
Radu:
J a , allein b i n i c h n i c h t so fleilBig u n d a r b e i t e n i c h t so g u t .
Alecu:
A b e r m i t I l e a n a b i s t d u s e h r fleiBig u n d a r b e i t e s t s e h r g u t .
Ileana:
So i s t es. D e r K o U e g e i s t fleiBig u n d a r b e i t e t g u t .
Alecu:
W o seid ihr s c h o n ?
Ileana:
W i r s i n d s c h o n b e i d e m A b s c h n i t t N u m m e r fiinf.
Alecu:
Wie arbeitet ihr?
Radu:
W i r l e r n e n , w i r s c h r e i b e n . . .,
Ileana:
. . . w i r iiben, w i r w i e d e r h o l e n . . .,
I
Radu:
. . . i c h frage d e u t s c h , I l e a n a a n t w o r t e t d e u t s c h .
|
Alecu:
iibersetzt du schon gut, R a d u ?
|
Ileana:
Oh, R a d u iibersetzt fast i m m e r richtig.
Alecu':
I c h verstehe, ihr lernt, ihr fragt, i h r a n t w o r t e t , ihr iibersetzt
. . . , aber wer verbessert ?
I l e a n a (lacht):
Wer
v e r b e s s e r t ? D e r Professor. A b e r er i s t f a s t i m m e r
zufrieden.
Radu:
I c h b i n zufrieden, I l e a n a i s t z u f r i e d e n , d e r P r o f e s s o r i s t f a s t
i m m e r z u f r i e d e n wir alle s i n d z u f r i e d e n . (Alle
lachen.)
Alecu:
I c h g e h e j e t z t z u d e r K o l l e g i n M a r i o a r a , sie w a r t e t s c h o n . N o c h
e i n m a l , viel E r f o l g b e i d e r A r b e i t , R a d u u n d I l e a n a ! Auf W i e dersehen I
.
i
R a d u , Ileana : D a n k e ! Auf W i e d e r s e h e n !
^
57

WORTSCHATZ
I

parcul

e Arbeit

munca, lucrul

i n pare

e Kollegin

colega

r Brfolg

succesul

e tJberraschung

surpriza

r Kollege

colegul

e Nummer

uumarul

I Freund

prietenul

r Abschnittl

capitolul

I Park
i m Park

(s) D e u t s c h

1
zeigen

a arata

a invata

lernen
arbeiten

.J

warten

machen

jJ

a lucra, a m u n c i
a a^tepta
a face

a esersa

iibersetzen

a traduce

verbessern

a corecta

viel

m u l t (a)

iiben

deutsch

limba germanS

n e m t e s t e , in l i m b a ger-

-i

mana

leise

Incet

richtig

corect, Just

gut

bun, bine

haruic, silitor, c u sir-

guinta

fleifiig
schnell

repede

natiirlich

natural, firesc,

zufrieden

multumit

fire^te

verstehen

a Intelege

gehen

a m e r g e , a se d u c e

welter

mai departe

uoch

inca

d9ch

doar

allein

.|

singur(a), singuri, s i u -

sehr

foarte

gure
haute

astazi

fast, .

aproape

immer

totdeauna

bei + D

la

m i t + X>

cu

zu +

r>

i
i

vier
Viel Erfolg

la, spre, catrt


patru

i
! i

noch einmal

:j

so ist es

Succes !
inca o d a t a

58

VBUNGEN

1 . Cititi cu glas tare ! Distingeti

cu atentie

A . cele doua variante ale


sunetului c l i !

B . diferitii

ich
richtig
nicht
Madchen

aucli ein
deutscli
s c h r e i b e n auf
nein
auch deutsch
zeigen

2.

auch
noch
Nacht
Buch

diftongi!

C. vocalele simple si cele


cu Umlaut !
griiBen b i t t e
Grui3
griin wie d u
Fiiller s p i t z
Gummi
Horer Feder
oben
Madchen Feder

Completati I

A . a)
b)
c)
d)
e)
/;
g)

Deutsch.
E r lernIvern- d u
Sie lernD a s Madchen lernI h r lernSie lernE e r n - Sie

a)
6j
c)
d)

Du
Er
Es
Sie

3.

Completati

A.

a)
h)
c)
d)
e)
/;

B. a)
b)
c)
d)
e)

iibersetziibersetz-'
iibersetziibersetz-'

Hast
Hat
Habt
H a b e n sie
H a b e n Sie

Ich antwortHi a n t w o r t D u antwortSie a n t w o r t Es antwort/ ) Antwort- ihr


g) A n t w o r t - S i e
h) A n t w o r t - sie
e)
f)
g)
h)

richtig.

intrebdrile

Bist
Ist
Ist
Seid
Sind
Sind

B . a)
b)
c)
d)

si rdspundeti

hier ?
dort?
f leiiBig ?
fertig ?
fleiBig ?
zufrieden ?
den
den
das
das
die

W i r iibersetzi i b e r s e t z - sie
iibersetz- Sie
I c h iibersetz-

la persoana

deutsch.

?
?
?
richtig

corespunzdtoare !

Ja,

Fiiller?
Bleistift
Buch?
Heft ?
Mappe ?

Ja,

59

d- Fiiller.

4.

Completati
a) D u
b) I h r
c) E r
d) Sie
e) Sie
f) Sie
g) I h r

cu formele

...

corespunzdtoare

I fleiBig u n d I . j E r f o l g .

5.

Completati intrebdrile

A.

a) W i e frag-

si rdspundeti !

Sie? I c h
Wir

6j Wie antwortB.

a) W i e fragb) W i e a n t w o r t c) W i e i i b e r s e t z -

C. a)
b)
c)

SchreibA/"erstehV erbesser-

D . a)
b)
cj

LernArbeitLernArbeitLernArbeitLern|
Arbeit-

(?j
/)
g)
h)
E. a)
b)
c)
d)
e)
/;
g)
h)
/;

6.

ale verbelor sein si h a b e n I

frag-

deutsch.

antwortdu ?

er
sie
ihr;

Ich

?ut?

fragantwortiibersetzJa,

schnell.

gut.

er
sie
wir

du

allein?

Nein, ich

ihr

zusammen ?

Nein,

Sie

jetzt?

Nein, . . .

sie

Nehmt
GrtiBt
Sagt
Wiederholt,
Lernt
tJbt
Verbessert
Geht
Wartet

lernarbeit-

nicht allein.

...

Nein, . . .
ihr1

Platz ?
J a, w i r
d- P r o f e s s o r ?
gut- Tag?
d- L e h r s t i i c k ?
d- L e s e s t i i c k ?
d- W o r t s c h a t z ?
d- U b u n g ?
welter ?
noch?

Completati !

A. a) T)- F r e u n d k o m m i t z u P a u l .
b) P a u l l e r n t
m i t dFreund.
b e i ein-..
0}
d) I c h v e r s t e h e dFreund gut.
ein-.

B . a)
b)
c)
d)
e)
60

D - i j b u n g i s t fertig.
W i e d e r h o l s t d u d- U b u n g ?
I c h b i n b e i d- A r b e i t .
B i s t d u m i t ein- U b u n g fertig ?
V e r b e s s e r s t d u d- U b u n g ?

C. a) D - M a d c h e n a n t w o r t - leise.
b) I c h naache d- M a d c h e n e i n - t j b e r r a s c h u n g .
Madchen Deutsch?
c) lycrnen S i e m i t dein-,
d) I c h frage d- M a d c h e n : S i n d Sie b e i d- A b s c h n i t t
oder v i e r ? "
d- H e f t ,
d- P r o f e s s o r
D . a) E r zeigt
d- U b u n g .
d- K o l l e g i n
d- B u c h .
d- M a d c h e n
E.

I c h sage zu
c)

T. a)
b)

G e h t er z u

7. Completati
a)
b)
c)
d)

eineineineinein-

Horer:
Kollegin:
Madchen:
Freund?
Genossin ?

N a t i i r l i c h g e h t er z u

d- F r e u n d .
d- Genossin.

cu b e i , m i t sau z u ! Completati

d-

f)

Kollegin.

M i t w e m i s t d e r Professor
immer zufrieden?
g) W e n griiBt A l e c u ?
h) W a s l e r n t R a d u ?
i) W i e l e r n t R a d u ?

intrebdri referitoare la pdrtile


Der Professor k o m m t .
Wer kommt?
f)

de propozitie

El
t r a d u c e corect.
Ea
T u traduci bine.
V o i t r a d u c e t i r e p e d e si c o r e c t .
61

fast

tipdrite cursiv I

-''Z-

Sie m a c h t der Freundin


raschung.
g) E r h a t den Fiiller.
h) Sie l e r n t Deutsch.
i) E r f r a g t deutsch.
j) E r i s t hier.

10. Traduceti I
a)
b)
. c)
d)

articolul !

a) R a d u z e i g t das Buch.
b) Radu z e i g t d e m F r e u n d d a s
Buch.
c) I c h l e r n e mit dem Kollegen
Paul.
d) 'Er i s t bei der Kollegin
Paula.
e) S i e g e h e n zu Peter.

A.

Deutsch."

a) W e m s a g t A l e c u , , G u t e n
Morgen?"
. b) M i t w e m l e r n t R a d u D e u t s c h ?
c) B e i w e m i s t d a s B u c h ?
d) Z u w e m g e h t A l e c u ?
e) W e r k o m m t d a n n ?
9. Formulati
Exemplu.

drei

Wir lernen zusammen

A l e c u s a g t . . . R a d u : Y i e l E r f o l g . . . d- A r b e i t ! " '
E r g e h t . . . d- F r e u n d . . . ein- K o l l e g i n .
I s t sie . . . e i n - K o l l e g i n ?
S i e k o m m t . . . d- M a p p e , d- B u c h u n d d- H e f t . .

8. Rdspundeti

Nummer

eine t J b e r -

e) E l ii a r a t a p r o f e s o r u l u i c a i e t u i i p r o f e s o r u i e s t e m u l t u m i t . ^
f) E s t e p r o f e s o a r a m u l t u m i t a ? D a , e a e s t e a p r o a p e i n t o t d e a u n a m u l | ; u mita.
g) C u r s a n t i i s i n t liarnici.
h) A c e a s t a e s t e j u s t .
i ) Intelegi exercitiul? Fireste.
j) I i fac p r i e t e n u l u i o s u r p r i z a : i el i n v a t a g e r m a n a .
h) I/Ucrezi s i n g u r a ?
I) E a l u c r e a z a c u o colega, n u m a i a s t a z i i n v a t a s i n g u r a .
m) E u c r a t i si v o i i m p r e u n a ? D a i n o i l u c r a m i m p r e u n a .
n) R e p e t a m a s t a z i i m p r e u n a v o c a b u l a r u l i exerci|;iile ?
0 ) D a , r e p e t a m i m p r e u n a , t u esti p r o f e s o r u i si e u s i n t c u r s a n t u l .
Ai cartea? Da, a m cartea.
p) S i n t e m a p r o a p e g a t a .
B.

a)
h)
c)
1)
e)

Scrii c u s t i l o u l ?
N u scriu cu stiloul, scriu cu creionul.
Cine m a i a s t e a p t a ?
E t i d e j a la e x e r c i t i u l n u m a r u l 5 ?
E u sint la exercitiul n u m a r u l 3.

Merken Sie!
B i t t e nocli e i n m a l !
I c h a n t w o r t e deutsch.
I c h l e r n e Deutsch.
Viel E r f o l g !

WIEDERHOLUNGStJBUNGEN
(EXERCITII

1. Completati
A.

RECAPITULATIVE)

cu

s, s s , B !
a) w e i - , w a - , geschlo-en, flei-ig, fa-t, grii-en
b) v e r b e - e r n , d e r G r u - , d i e Geno-in, d e r P r o f e - o r

B.

e u , a u , ei !
a) h - t e , z-gen, d - t s c h , w-cli, n - n , b l b) gr-, w-B, k-fen, sclir-ben, all-n, b r - n

2. Completati

cu

1) articolul hotdrit !
2) articolul nehotdrit I
a)
b)
c)
d)
e)
f)

M o r g e n , A b e n d , N a c l i t , T a g , Kollege, B u c h
t j b u n g , U b e r r a s c h u n g , H e f t , G u m m i , GruB
Fiiller, F e d e r , N u m m e r , F e n s t e r , F u B b o d e n
Tiir, F r e u n d , F r e u n d i n , Kollege, K o l l e g i n
M a d c h e n , S t u h l , U a m p e , Tafel, A r b e i t , Uesestiick
W o r t s c h a t z , Abschnitt, Erfolg, Mappe, Uehrsttick

3 . Griipati

substantivele

Exemplu:

de la exercitiul
I

II

d e r Morgen
4 . Completati
nehotdrit !
A.

2 pe trei coloane dupd gen I

cu

substantivul

die Nacht

corespunzdtor

imaginii,

B. H a b t ihr

1st d a s .

63

III
d a s Buch
precedaf \de articolul

C. E r

5. Inlocuiti

articolul

hotdrit prin

kauft;

articolul

a) I c h k a u f e die M a p p e .
b) I c h a r b e i t e m i t dem K o U e g e n
u n d der K o l l e g i n .
c) H a b e n Sie den B l e i s t i f t ?

d)
e)
/)
g)

nehotdrit I
D a s i s t die t J b e r r a s c h u n g .
I c h g e h e z u dem P r o f e s s o r .
S i n d Sie m i t der U b u n g f e r t i g ?
Das M a d c h e n a n t w o r t e t d e u t s c h .

6. Transformati propozitiile de mai jos


1) in propozitii interogative I
2) in propozitii negative
a)
b)
c)
d)
e)

E r k o m m t a n d i e Tafel.
Das ist richtig.
D a s F e n s t e r i s t geschlossen.
W i r sind fertig.
I h r wiederholt zusammen.

f)
g)
h)
i)

Sie l e r n t D e u t s c h .
Sie a n t w o r t e t r i c h t i g .
E r heifit P e t e r .
Der Eehrer ist zufrieden.

7. Completati cu bei, mit sau zu 1 Puneti


a)
b)
c)
d)
e)
/)

si terminatiile

corespunzdtoare I

I c h gehe . . . ein- F r e u n d i n .
S c h r e i b s t d u . . . d- F u l l e r o d e r . . . d- B l e i s t i f t ?
E r i s t . . . ein- F r e u n d .
D e r E e h r e r i s t . . . P a u l zufrieden.
R a d u l e r n t . . . ein- K o l l e g i n i m P a r k .
D a s B u c h i s t . . . d- Professor.

8. 1) Completati cu cuvintele interogative corespunzdtoare !


2) Rdspundeti la intrebdri, folosind cuvintele din parantezd
vitd !
Exemplu:

. . . griiBen S i e ? (der Professor, die

Wen graven Sie?


Ich grUPe den Professor.
Ich grille die Lehrerin.
64

la forma

Lehrerin)

potri-

a) . . . zeigen Sie d a s H e f t ? (der Professor, der


h) M i t . . . a r b e i t e n Sie ? (eine Kollegin)

c) Bei . . . i s t d a s H e f t ?

d)

Zu . . .

gelien S i e ?

(ein Freund,

(der

eine

Lehrer)

Kollegin)

Lehrer)

e)

. . . griiBen Sie ? (das Madchen,

J)
g)

. . . l e r n t i i i r ? (Deutsch)
. . . m a c h e n Sie eine U b e r r a s c h u n g ? (eine

eine

Kollegin)

j)
k)
I)

. . . s i n d sie ? (im
Park)
... k a u f s t d u ? (ein Fiiller, ein
. . . s c h r e i b t i h r ? (eine Lehrerin,

Kollegin)

h) ... i s t e r ? (flei/Sig)
i) . . . i s t sie ? (Lehrerin)

Buch)
ein Lehrer)

9. Completati cu terminatiile corespunzdtoare I


Treceti cuvintele tipdrite cursiv la plural !
a) Mach- du j e t z t
Nummer 6?

die

Ubung

b) Antwort- du P e t e r ?
c) iibersetz- du h e u t e d e n

k)

Ab-

Lern- Sie D e u t s c h ?
Wart- Sie n o c h ?
Gril^- Sie d e n P r o f e s s o r ?
Versteh- er r a s c h ?
Arbeit- er g u t ?
iibersetz- er r i c h t i g ?

Ich
mach- h e u t e n o c h e i n e
Ubung.
Ich schreib- j e t z t ein B u c h .

I) Ich wart- hier.


m)

schnitt Nummer 5 ?

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Ich iibersetz- n o c h e i n e n
schnitt.

Ab-

n) Sie ( = ea) komm- r a s c h .


o) Sie ( = ea) arbeit- r a s c h u n d .
p)

gut.
Ub- sie ( = e a )

viel?

10. Treceti cuvintele tipdrite cursiv la plural I


A.

a) Er ist fleiBig.

B . a) Du

hast i m m e r

Erfolg.

b) Bist du f e r t i g ?

b) Ich habe d a s B u c h .

c) Ich bin U e h r e r .
d) Sie ist allein d o r t .

c) Hat
d) Hat

11. Formati propozitii

a) D e r Kollege, sein, fleiBig, sehr.


b) D i e K o l l e g i n , a u c h , sein, sehr,
fleiBig.
c) Sein, die U b e r s e t z u n g , r i c h t i g ?
d) Sein, d a s M a d c h e n , allein, i m
Park ?

5 Limba germana

curs

sie K r e i d e ?
er j e t z t D e u t s c h ?

practic

e) D u , a n t w o r t e n , n i c h t , i m m e r ,
richtig.
f) M a c h e n , i h r , der F r e u n d , e i n e
Uberraschung ?
g) Bei, wer, sein, e r ?
h) Mit, wer, a r b e i t e n , sie ( = e i ? )
i) Zu, wer, g e h e n , d u ?
65

12. Transformati
Exemplu
a)
b)
c)
d)
e)

Sie
Sie
Sie
Sie
Sie

in propozitii
imperative !
: Sie m a c h e n die U b u n g .
Machen Sie die Ubung I

warten
lernen
zeigen
fragen
kaufen

13. Rdspundeti

hier.
zusammen.
das Heft.
den Lehrer.
das Buch.

f) Sie n e h m e n d i e M a p p e .
g) Sie k o m m e n a n d i e T a f e L
h) Sie n e h m e n P l a t z .
i) Sie a n t w o r t e n d e m L e h r e r .

a) L e r n e n Sie D e u t s c h ?
b) L e r n e n Sie a l l e i n ?
c) L e r n e n Sie b e i e i n e m L e h r e r
oder bei einer L e h r e r i n ?
d) W i e heifit d e r L e h r e r (die
Lehrerin) ?
' e) M a c h e n Sie a u c h U b u n g e n ?
/ ) L e r n e n Sie d e n W o r t s c h a t z ?

g)

S i n d Sie b e i d e m A b s c h n i t t N u m mer 4 ? .
h) W a s m a c h e n Sie h e u t e ?
i) G e h e n Sie z u e i n e m F r e u n d ?
j) L e r n t d e r F r e u n d D e u t s c h ?
k) L e r n e n Sie v i e l ?
I) I s t d e r L e h r e r i m m e r z u f r i e d e n ?

14. Traduzeti !
A.

a)' A c e s t a e s t e

b) A c e a s t a

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

este

u n profesor.
profesorui.
u n cursant.
cursantul.
o profesoara.
profesoara.
o cursanta.
cursanta.
o fereastra.
fereastra.
o ua.
ua.
I este aceasta?

Ce
Cum
Unde
Merg m a i departe.
lnvej;i s i n g u r ? N u , n u i n v a ^ s i n g u r .
E a n u i n v a t a s i n g u r a , ea i n v a t a c u u n p r i e t e n .
Repeta];i ( d u m n e a v o a s t r a ) i m p r e u n a ?
Lua|:i, v a rog, loc.
Poftiti a c u m la t a b l a !
Ati terminat? Da, am terminat.
raspunde intotdeauna bine?

B . a) U n d e a t e a p t a e l ?
b) Ce n u i n t e l e g e t i (voi, dv.) ?
c) C u i arataj;i d u m n e a v o a s t r a p a r c u l ?
66

d)
e)
/)
_g)
Ji)
i)

Cum lucreaza el?


C u m salu-f;i?
C u m lucra|;i?
Ce traduci?
P e cine saluta|;i?
C u m v a numi-fi?

j)

C u m se n u m e t e

k)

Cine

I)
m)
n)
oj

traduce
raspunde
intreaba
repeta

profesorul ?
profesoara ?
cursantul ?
cursanta ?
fata?
acum ?

Cine v i n e a c u m l a t a b l a ?
I , a cine este c a i e t u l ?
Cu c i n e l u c r e a z a e l ?
L a c i n e m e r g e t i (voi) ?

6. (Sechster) Absclinitt

Lehrstiick

6 (sechs)

A . W i r zdhlen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
eins,
zwei,
drei,
vier,
fUnf,
sechs,
sieben,
acht,
neun,
zehn.
Zahlen wir? J a , wir zahlen. Zahlen wir deutsch? J a , wir zahlen
d e u t s c h . Z a h l e n w i r j e t z t rumanischl N e i n , w i r z a h l e n j e t z t n i c h t r u m a n i s c h . .
Zahlen wir immer deutsch? Nein, wir zahlen nicht i m m e r deutsch. W i e
zahlen wir heute? H e u t e zahlen wir nicht rumanisch, heute zahlen w i r
deutsch.
W i r rechnen:
\
+
10 = 1 1 ; 2
+
10 = 1 2 ;
3
+
10
eins. u n d z e h n i s t elf; z w e i u n d z e h n i s t zwolf; d r e i u n d z e h n
=
13;
4
+
10 =
14;
5
+
10 =
15;
i s t dreizehn; v i e r u n d z e h n i s t vierzehn; fiinf u n d z e h n i s t fUnfzehn;
6
+
10 =
16;
7
+
10 =
17;
s e c h s u n d z e h n i s t sechzehn ; s i e b e n u n d z e h n i s t siebzehn;
8' +
10 =
18;
9
+
10 =
19;
a c h t u n d z e h n i s t achtzehn;
l i e u n u n d z e h n i s t neunzehn;
10
+ 10 =
20.
z e h n u n d z e h n i s t zwanzig.
W i r z a h l e n n o c h e i n m a l von' eins bis z e h n ;
e i n s , zwei, drei, vier, fiinf, s e c h s , s i e b e n , a c h t , n e u n , z e h n .
J e t z t zahlen wir weiter v o n zehn bis zwanzig:
^If, zwolf, d r e i z e h n , v i e r z e h n , fiinf z e h n , sechzehn, siebzehn, a c h t z e h n , . n e u n z e h n , zwanzig.

.
drei
vier
fiinf
acht
neun

+ zehn
+ zehn
+ zehn
+ zehn
+ zehn

= dreizehn
= vierzehn
= fiinf zehn
= achtzehn
= neunzehn

eins
zwei
sechs
sieben
zehn

-f
+
+
+
+

zehn
zehn
zehn
zehn
zehn

=
=
=
=
=

elf
zwolf
sechzehn
siebzehn
zwanzig

Wir rechnen weiter:


Wieviel ist eins u n d d r e i ? E i n s u n d d r e i i s t vier.
Wieviel i s t sechs u n d vier? Sechs u n d vier i s t zehn.
I s t d a s r i c h t i g ? J a , d a s i s t r i c h t i g , d a s i s t n i c h t falsch.
richtig +--> falsch

68

Wieviel ist zehn u n d zehn? Zehn u n d zehn ist zwanzig.


U n d wieviel i s t zwanzig
weniger z e h n ? Z w a n z i g w e n i g e r "zehn i s t z e h n .
10
10
=
zehn ist zehn

20
zwanzig weniger

Wieviel,ist neunzehn weniger sechzehn? N e u n z e h n weniger sechzehn ist


drei. D a s ist richtig. Wieviel ist achtzehn weniger siebzehn ? Achtzehn
w e n i g e r s i e b z e h n i s t eins. A u c h d a s i s t r i c h t i g . A b e r wieviel i s t zwQlf
w e n i g e r zwolf ? Zwolf w e n i g e r zwolf i s t . . .
0
null

B . der

Verkdufer

die

Die Verkaufer sagen;


Auf Wiedersehen I"

Der Verkaufer fragt:


,,Was wilnschen
Sie?"

das

Verkdufer

die FeuerzeugQ

Feuerzeug,

Die Feuerzeuge sind sehr g u t ;


sie s i n d a u c h s e h r p r a k t i s c h .

D a s F e u e r z e u g i s t s e h r gut;
es i s t a u c h s e h r
praktisch.
69

r
das
Das

Kind

kauft

das
Haben

Kind
einen

die
Bleistift.

Die Kinder kaufen

Streichholz

die

Sie ein. S t r e i c h h o l z ?

die

Zeitung

Streichholzer

die Zeitung&n
Hier sind drei Zeitungen.

Zeitschrift

D a s ist die Zeitschrift


, . Ritmanien heute"..

Bleistifte.

H a b e n Sie S t r e i c h h o l z e r ?

H i e r i s t d i e Z e i t u n g N e u e r Weg'"

die

Kinder

die

ZeitschrifieB.

Hier sind zwei Zeitschriften.

70

TNAMIF
die

die SchacMel
Die Sdiachtel
Dei.

Z i g a r e t t e n kostet a c h t
die Zigarette

der

Die zwei S c l i a c h t e l n
s t e n drejzelin Dei.

die

Zigarettea

ko-

Zigaretten

die

Gummi

Gummis

Die G u m m i s sind

Der G u m m i ist grau.

der

SchacUeln

grau.

das Geld

Tahak

Wie ist der T a b a k ? D e r Tabak


i s t s e h r g u t u n d aromatisch.
I s t d e r T a b a k a u c h fein ? J a , d e r
T a b a k i s t a u c h s e h r fein. ;

W i e v i e l G e l d ist h i e r ? H i e r s i n d
a c h t z e h n Dei.
W i e v i e l G e l d ist d o r t ? D o r t s i n d
n u r z e h n Dei.

Plural
.
.
.
.

die

71

.
.
.
.

e
er
en, n
s

PHONETIK
1.
In
se

limba

germand
se

scne:

pronuntd:

[06] (la fel c a e u i n d e u t s c h )


[x] (Alexandm)

a u (Verkaufer)
chs (sechs)
^
2.

Cantitatea

i calitatea

vocalelor

ie

3 . Asurzirea

in general
i lung
inchis

a r t i c o l u l . die
1 scurt
inchis

w i e , sie
sieben

die

consoanelor

vierzehn
i scurt
deschis
. vierzehn

sonore

b, d, g

in

anumite

C o n s o a n e l e s o n o r e b , d, g (bei, der, g u t ) d e v i n surde:


l a sfirsitul c u v i n t u l u i (gelb, u n d . T a g ) ;
inaintea u n e i consoane surde i a sufixelor derivative
consoand (de e x e m p l u - c h e n ) ( s c h r e i b t , M a d c h e n , s a g s t ) .

pozitii

c a r e incep cu 0

GRAMMATIK
1.

Grupele

de

plural

D u p a felul i n c a r e f o r m e a z a p l u r a l u l , s u b s t a n t i v e l e g e r m a n e p o t fi i m p a r ^ite i n c i n c i g r u p e :
Grupa I

fdrd terminatie:
der Verkaufer die Verkaufer
fdrd terminatie -j- Umlaut: d e r L a d e n d i e L a d e n

Grupa a I l - a

+ e
: d e r Bleistift d i e Bleistifte
+ e + Umlaut: d e r S t u h l d i e S t u h l e

Grupa a Ill-a

+ er
: das K i n d die K i n d e r
+ er + Umlaut: d a s S t r e i c h h o l z d i e S t r e i c h h o l z e r

Grupa a IV-a

-f n
+ en

Grupa a V-a

+ s

: die Schachtel die Schachteln


:. d i e Z e i t u n g d i e Z e i t u n g e n

: der G u m m i die G u m m i s
72

2.

Substantivele

compuse

C u v i n t e l e : Tahakladen, Zeitschrift,
Bleistift,
Radiergummi,
Wiedersehen
s i n t s u b s t a n t i v e f o r m a t e p r i n compunere, a d i c a p r i n a l a t u r a r e a a d o u a e l e m e n t e c o m p o n e n t e , d i n t r e c a r e p r i m u l e s t e c u v i n t u l determinativ i a l d o i l e a
c u v i n t u l de baza.
der T a b a k -j- der L a d e n
= d e r Tabak\laden
K

'

cuvint
cuvint
determinativ de baza
C u v i n t u l de baza a l u n u i s u b s t a n t i v c o m p u s
1. e s t e i n t o t d e a u n a u n substantiv,
2. d e t e r m i n a genul s u b s t a n t i v u l u i c o m p u s :
d a s Blei + der Stiff
= der Bleistift
3. se declind:
d e r Tabakfei^ew d i e

Tahakladen

C u v i n t u l determinativ p o a r t a accentul principal


die Zeitschxiit d i e Ze^Yschriften
C u v i n t u l determinativ
die Ze^'fechrift,
1

substantiv
e Zeit = t i m p u l
Ohservatie:

i e s t e

invariabil:

p o a t e fi u n s u b s t a n t i v s a u o a l t a p a r t e d e v o r b i r e ;
d e r Radiergummi,
d a s Wiedersehen
I

verb
radieren = a f t e r g e c u r a d i e r a

adverb
wieder = i a r a i ,
din n o u

V e r b u l c u functia d e c u v i n t d e t e r m i n a t i v pierde t e r m i n a t i a

Lesestiick
IM
Hans :
Der Verkaufer
Hans :
Der Verkaufer

Hans :
Der Verkaufer
Hans :

infinitivului.

(sechs)

TABAKLADEN

Guten T a g !
G u t e n T a g ! W a s w i i n s c h e n Sie ?
B i t t e z w a n z i g Z i g a r e t t e n : s e c h s Z i g a r e t t e n ,,Golf", v i e r
Zigaretten ,.Aroma" u n d zehn Zigaretten ,,Favorit".
Sofort, b i t t e . (Er zdhlt leise: eins, zwei, drei, vier, fUnf, sechs;
eins, zwei, drei, vier. Dann sagt er laut:) B i t t e , h i e r s i n d
sechs Zigaretten Golf" u n d vier Zigaretten
Aroma".
(Wieiier zdhlt der Verkaufer
leise: eins, zwei, drei, vier,
fiinf, sechs sieben, acht, neun, zehn.) U n d h i e r s i n d z e h n
Zigaretten ,,Favorit".
Danke.
Wiinschen Sie n o c h etwas ?
W a s k o s t e n zwei S c h a c h t e l n T a b a k ?
73

Der Verkaufer : E i n e S c h a c h t e l k o s t e t s i e b e n E e i , zwei S c h a c h t e l n k o s t e n


vierzehn Lei.
Hans :
Wie ist der T a b a k ?
Der Verkaufer : E r i s t s e h r g u t : fein u n d a r o m a t i s c h .
B i t t e eine S c h a c h t e l T a b a k u n d d r e i S c h a c h t e l n S t r e i c h h o l z e r .
Hans :
H a b e n Sie a u c h F e u e r z e u g e ?
Der Verkaufer : N a t i i r l i c h . B i t t e , h i e r i s t ein F e u e r z e u g . E s i s t s e h r g u t u n d
praktisch.
Hans :
' ' W a s k o s t e t es ?
Der Verkaufer ; A c h t z e h n L e i z w a n z i g .
Hans :
Danke. Das Feuerzeug kaufe ich heute nicht. Bitte jetzt
n o c h die Z e i t u n g , , S c i n t e i a " , d i e Z e i t u n g , , N e u e r W e g "
u n d die Z e i t s c h r i f t , , R u m a n i e n h e u t e " .
Der Verkaufer
B i t t e , h i e r s i n d die Z i g a r e t t e n , d e r T a b a k , die Z e i t u n g e n
u n d die Z e i t s c h r i f t .
Hans :
H a b e n Sie a u c h R a d i e r g u m m i s ?
R a d i e r g u m m i s ? N e i n . A b e r h i e r h a b e i c h e i n e n Bleistift
Der Verkaufer m i t G u m m i . D e r Bleistift u n d d e r G u m m i s i n d r e c h t g u t .
D a n k e , nein. Bitte, hier ist das Geld.
Hans :
D a n k e s e h r ! Auf W i e d e r s e h e n !
Der Verkaufer Auf W i e d e r s e h e n !
Hans :
WORTSCHATZ
r Verkaufer

(-)'-

vinzatorul

r Tabak

tutunul

e Zeitung
~

(en)

ziarul

7
r L a d e n ( )

magazinul

r T a b a k l a d e n { )

tutungeria
e Zeitschrift

r R a d i e r g u m m i ( s)

(-en)

revista

radiera

e Scbaclitel

(-n)

e Zigarette ( - n )

cutia

tigareta,

|igara

I n c e p i n d c u a c e a s t a lectie, s u b s t a n t i v e l e s i n t t r e c u t e c u f o r m a prescurtata a
plural.
O m i t e r e a a c e s t e i forme arata c a pluralul n u se foloseste in m o d c u r e n t s a u c a e s t e f o l o s i t c u
a l t Ihteles al s u b s t a u t i v u l u i . S u b s t a n t i v e l e care nu au plural a u m e n t i u u e a (f.
plur.).

74

s Feuerzeug

s Streichholz

zablen

s Geld

banii

Rumanien

Romania.

a numara
a calcula, a s o c o t i

wiinsclien

a dori

kosten

a costa

wieviel ?

cit? cita?

etwas

ceva

citi?

cite?

rumanisch.

roman(esc), r o m a n e t e

praktisch

practic

aromatisch

aromat

fein

fin

falsch

gre^it, fals

und

i, i c u ,

weniger

mai putin,

sofort

imediat

laut

tare, cu glas tare

wieder

iarS^i, d i n n o u

recht

destul de

plus
minus

von . . . bis

d e la . . . p i n a

Was

Ce dorit:i (dv.)?

wiinschen

,,Neuer

chibritul

{er)

recimen

Danke

bricheta 1

{e)

la

Multumesc mult.

sehr.

,,Drura n o u "

Weg"

VBUNGEN
1. Rdspundeti
A. Wieviel

oral i in

scris!

ist

a) 1 + 1?

h) 10 + 10?

c) 2 0

- 19?

d) 14 - 8 ?

2 + 4?

11 +

1?

18

- 16?

13

- 7?

4 + 5?

12 + 4 ?

17

- 14?

12

- 5?

6 + 7?

13 +

4?

16 - 12?

11

- 3?

8 + 9?

14 +

5?

15 - 10?

10

- 10?

75

B. Was zahlen

2.

Sie?

I c h z a h l - die

Completati!
a)

Ich kaufe
em-

zwei
6; H a s t d u
em-

zwei
c) E r

kauft
em.

zwei

76

d)

W i i n s c l i e n Sie

em-'

zwei
e)

Ich nehme
em-

zwei
f)

Hier ist

em

Dort sind

drei

(^^y^

3 . Treceti propozitiile urmdtoare la plural!


Exemplu:
Wir haben BUcher.
I c h h a b e ein B u c h .
Wir haben die BUcher.
Ich habe das Buch.
a) D e r V e r k a u f e r k o m m t sofort.
5j E r zeigt das Feuerzeug.
c) I c h k a u f e eine Z i g a r e t t e .
E r wiinscht eine Zeitung.
e) 1st d a s K i n d d o r t ?
4 . 1) Completati!
2) Rdspundeti la
Was

kostet

f)
g)

Hier ist die Schachtel.


S i e k a u f t e i n e n Bleistift, e i n e r t ;
G u m m i u n d eine Z e i t s c h r i f t .
i
h) D e r K o l l e g e r e c h n e t r u m a n i s c h . . :
i) H i e r i s t e i n D a d e n .
I

intrebdri!

ein Bleistift m i t G u m m i ?
. . . Zeitschrift ,,Dumea" ?
. .. Schwamm ?

5.

W a s kosten vier . . . m i t
Gummi ?
W a s kosten drei . . . D u m e a " ?
zwei . . . ?

Rdspundeti!
a) W a s w i i n s c h t H a n s ?
b) W i e v i e l Z i g a r e t t e n u n d wieviel S c h a c h t e l n T a b a k k a u f t er?
c) W a s k o s t e t eine S c h a c h t e l T a bak?
d) W i e i s t d e r T a b a k ?
e) W a s k o s t e t e i n F e u e r z e u g ?

f) W i e i s t d a s F e u e r z e u g ?
g) K a u f t H a n s d a s F e u e r z e u g ?
h) W i e v i e l S c h a c h t e l n S t r e i c h h o l z e r
kauft H a n s ?
i) W a s k a u f t er n o c h ?
] ) W i e griiSt H a n s ?

77

6.
A.

Traduceti!
a) V a r o g cincisprezece ^igari, ase
cutii cu chibrituri, o cutie cu
t u t u n i o b r i c h e t a .
h) M a i dori^i c e v a ?
c) Ave^i z i a r u l ..ISTeuer W e g " ?
d) Cit c o s t a r e v i s t a R u m a n i e n
heute"?
e) IvUa^i i r e v i s t a l L u m e a " ?
Da, va rog."

B. Aici este

vinzatorul.
fereastra.
tutungeria.
creionul.
scaunul.
chibritul.
tabla.
lampa.
parcul.

f)

S i n t practice creioanele cu
r a d i e r a ? " D a , ele s i n t d e s t u l d e p r a c t i c e i b u n e . "
g) P o f t i t i ziarele, r e v i s t e l e , c h i b r i t u r i l e i d o u a r a d i e r e .
h) Poftit;i b a n i i ! " Mult;timesc mult."
i) A i c i s i n t b a n i i .
C. A i c i s i n t

D . a) E l socotete d i n n o u .
b) E a n u m a r a d e l a u n u p i n a l a
douazeci.
c) Colegul v i n e i m e d i a t .
d) (Noi) n u m a r a m c u glas t a r e .
e) (Noi) n u n u m a r a m r o m a n e ? t e , (noi) n u m a r a m nem|:e-

vinzatorii.
ferestrele.
tutungeriile.
creioanele.
scaunele.
chibriturile.
tablele.
lampile.
parcurile.

t e ; (noi)' i n v a | : a m l i m b a g e r mana.
f) E l t r a d u c e d e s t u l d e b i n e .
g) C u m p a r a t i a s t a z i z i a r u l N e u e r
Weg" ?
h) E u c u m p a r a s t a z i n u m a i r e vista ,,Rumanien heute"..

Merken Sie!
W a s wiinschen Sie?
W a s kostet die Zeitschrift?
D a n k e sehr.

7. (Siebenter) Abschnitt
Lehrstiick 7 (sieben)
DIE

FAMILIE

A.

der
(die

die Frau
(die Frauen)

Mann
Manner)

das Kind
(die Kinder)

das Madchen
(die Madchen)

der Junge

(die

Jungen)

Der Mann und die Frau sind verheiratet. Sie haben zwei Kinder.

gS ^

iS/Se^;Se?inrS^

chen ist die

Tochter.

der

Vater

Junge ist

die

der Sohn
die
die

die Tochter
Kinder
Eltern

79

Mutter

Sohn, das M.d-

D e r J u n g e heiJ3t E r i c h , d a s M a d c h e n heiJ3t E l s e . E r i c h
Geschwister. E r i c h i s t der Brtider, E l s e i s t die Schwester.
der Bruder

die

und

Else

sind

Schwester

. die Geschwister
B . D e r M a n n heifit O t t o , d i e F r a u heiBt I n g e . Sie s i n d v e r h e i r a t e t . D e r J u n g e
heiJ3t E r i c h , d a s M a d c h e n heiBt E l s e . E r i c h u n d E l s e s i n d d i e K i n d e r des Marines u n d der Frau. O t t o u n d I n g e s i n d d i e E l t e r n des Jungen u n d des Mddchens.
Genitiv

singular

des

Masculin
Neutru

..-(e)s

Feminin

ernes

der

emer

der J u n g e d i e J u n g e n
Der
Die
Die
Ein

Junge heiBt E r i c h .
S c h w e s t e r des Jungen h e i B t ' E l s e .
M u t t e r a n t w o r t e t dem Jungen.
M a n n f r a g t den Jungen : , , W i e heiBt d u ? "

C. Der Groftvater i s t d e r V a t e r
Die Grofimutter i s t d i e M u t t e r
Die Grofieltern s i n d d i e E l t e r n
Der Vater
Der GroBvater
Der Bruder
Die Briider

+
+
+
+

die
die
die
die

N.
G.
D.
A.

der
des
dem'
den

des V a t e r s o d e r d e r M u t t e r .

Mutter
GroBmutter
Schwester
Schwestern

80

=
=
=
=

die Eltern
die Grofieltern
die Geschwister
die Geschwister

. . .-n
. . .-n
, . .-n

Der
Die
Der
Die
Der
Die

des S o h n e s oder d e r T o c h t e r .

Enkel i s t d e r S o h n
Enkelin i s t d i e T o c h t e r
Onkel i s t d e r B r u d e r
Xante i s t d i e S c h w e s t e r
Neffe i s t d e r S o h n
Nichte i s t d i e T o c h t e r

des V a t e r s o d e r d e r M u t t e r .
des B r u d e r s oder d e r S c h w e s t e r ,

D.

der Arbeiter
(die A r b e i t e r )

die Arbeiter in
(die A r b e i t e r i n n e n )

\
'.

Die Mutter ist Arbeiterin.:

Der Vater ist Arbeiter.


Vater und Mutter

arbeiten.

das Haus
(die H a u s e r )

der Bauer
(die B a u e r n )

Der GroBvater h a t ein H a u s .


D a s H a u s i s t schon u n d sauber.

Der GroBvater ist Bauer.

Der GroBvater h a t auch einen G a r t e n ,


D e r G a r t e n i s t n i c i i t groP, a b e r s c h 6 n
der Garten(die G a r t e n )
6 Limba germana curs practic

81

PHONETIK
1.
In limha

germand

se scrie :

se

ae n e a c c e n t u a t i n c u v i n t e l e d e origine
f^fl^wa ( r e z u l t a t d i n i a l a t i n e s c : F a m i l i e )
2.

Pronuntarea

pronuntd:

i scurt inchis -|- e slab, a s e m a n a t o r c u


ie d i n m a n t i e
vocalei

initiale

N u n u m a i v o c a l a de l a i n c e p u t u l cuvintului ci si v o c a l a d e l a i n c e p u t u l
silabei se p r o n u n t a d u p a o s c u r t a i n t r e r u p e r e a c u r e n t u l u i f o n a t o r , deci fdrd

M lega vocala de sunetul precedent:

Grofi\eltern.

3. Accentul

dului

in

cuvint

I n l i m b a g e r m a n a l i t e r a r a , a c c e n t u l se b a z e a z a p e intensitatea

fonator

(accent

dinamic).

curen-

U n a c c e n t m u z i c a l b a z a t p e inal|;imea s u n e t u l u i e x i s t a d o a r in a n u m i t e
'dialecte germane.
I n l i m b a g e r m a n a a c c e n t u l e s t e m a i p u t e r n i c d e c i t i n celelalte l i m b i
'Curopene.
A c c e n t u l c u v i n t e l o r g e r m a n e t r e b u i e r e s p e c t a t i n t o c m a i , p e de o p a r t e
-fiindca e s t e o c a r a c t e r i s t i c a a l i m b i i g e r m a n e , p e d e a l t a , f i i n d c a p r i n m u t a r e a
^accentului se s c h i m b a a d e s e a s e n s u l u n u i c u v i n t :
i i b e r s e t z e n : a t r e c e (pe c e l a l a l t m a i ) i i b e r s e t z e n : a t r a d u c e
Konsum:
c o o p e r a t i v a (de c o n s u m )
Konsum:
consum
A b t e i l u n g : separare, desprindere
A b t e i l u n g : sec^ie, r a i o n
Spre deosebire de l i m b a r o m a n a , accentul g e r m a n este in general
a d i c a se m e n t i n e p e aceeasi s i l a b a :
Arbeit,
arbeiten,
Arbeiter,
Arbeiterin
(munca,
a munci,
muncitor,
muncitoare)

fix,

A c c e n t u l e s t e mobil, a d i c a nu se m e n t i n e p e aceeai s i l a b a , i n a n u m i t e
-cuvinte d e o r i g i n e n e g e r m a n a , d e e x e m p l u i n s u b s t a n t i v e l e masculine t e r m i n a t e i n - o r neaccentuat:
der Professor die Professgren
I n c u v i n t e l e s i m p l e d e o r i g i n e g e r m a n a se a c c e n t u e a z a (afara d e c i t e v a
exceptii) p r i m a s i l a b a ( r a d a c i n a ) . I n c u v i n t e l e f o r m a t e c u s u f i x e d e o r i g i n e
i n e g e r m a n a (de e x e m p l u -ier), a c c e n t u l c a d e p e s u f i x :
studieren, radjeren.
I n substantivele compuse, a c c e n t u l c a d e , de r e g u l a , p e c u v i n t u l determi'Mativ ( p r i m u l e l e m e n t c o m p o n e n t , vezi p a g . 73) :
Wiedersehen, Drehbleistift, R a d i e r g u m m i , T a b a k l a d e n , Zeitschrift
82

GRAMMATIK
1.

Articolul

Articolul hotSrit
Singular
N.
G.
D.
A.

M.
der
des
dem
den

F.
die
der
der
die

Plural

N.
das
des
dem
das

M.F.N.
die
der
den
die

Articolul nehotarit
Singular
N.
G.
D.
A.

M.
ein
eines
einem
einen

2.

N.
F. ~
ein
eine
einer
eines
einem
einer
eine
ein

Declinarea

Plural
M.F.N.
Nu
exista.

substantivelor

Regula 1
S u b s t a n t i v e l e feminine n u p r i m e s c l a s i n g u l a r n i c i o t e r m i n a t i e ,
c a z u r i l e s i n g u l a r u l u i a v i n d , d e c i , aceeasi forma.
Das
Das
Ich
Ich

i s t die Mutter.
i s t d i e S c h w e s t e r der
a n t w o r t e der Mutter.
frage die Mutter.
N.
G.
D.
A.

toate

Mutter.

die
der
der
die

. . .. . .... ..."

Regula a 2-a
S u b s t a n t i v e l e masculine c a r e p r i m e s c l a n o m i n a t i v p l u r a l t e r m i n a | ; i a - n |
sau -en (grupa a IV-a) primesc cu putine exceptii aceasta termin a t i e si l a c a z u r i l e genitiv, dativ i acuzativ
singular.

83

D a s ist
Junge.
D a s i s t d a s B u c h des Jungen.
I c h zeige dem Jungen d a s B u c h .
B r f r a g t den Jungen: W o i s t e i n T a b a k l a d e n ? "
N.
G.
D.
A.

der
des
dem
den

. .-(e)n
...-(e)n
...-(e)n

Regula a 3-a
S u b s t a n t i v e l e masculine c a r e n u p r i m e s c l a n o m i n a t i v u l p l u r a l t e r m i n a t i a -(e)n p r e c u m si toate substantivele' neutre p r i m e s c l a genitivul
singular t e r m i n a t i a -s s a u - e s . S u b s t a n t i v e l e c u t e r m i n a t i a -es l a g e n i t i v
singular, primesc, dar n u in m o d obligatoriu, la d a t i v singular termin a t i a -e.
'
J e t z t k o m m t der Bruder.
D a s i s t d a s B u c h des Bruders.
I c h zeige dem Bruder d a s B u c h .
I c h frage den Bruder: H a s t d u d a s
Buch?"
3.

J e t z t k o m m t das Kind.
D a s i s t d a s B u c h des Kindes.
I c h zeige dem Kind[e) d a s B u c h .
I c h frage das Kind: , , H a s t d u d a s
Buch?"
Negatia

N e g a t i a nicht se p u n e :
1. in urma:
a) u n u i c o m p l e m e n t n e p r e c e d a t d e o p r e p o z i t i e (ex. a ) ,
b) u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n t i a l d e timp (ex. b ) .
2. in fata:
a) u n u i a d j e c t i v p r e d i c a t i v (ex. c),
b) u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n t i a l de loc (ex. d ) .
I c h h a b e das Buch nicht.
b) D a s F e u e r z e u g k a u f e i c h heute nicht.
c) D e r G a r t e n i s t nicht groji, a b e r s c h o n .
d) E r ist nicht d o r t .

Lesestiick
EINE

(sieben)

FAMILIE

Familie S c h n e i d e r w o h n t i n B u k a r e s t . O t t o S c h n e i d e r i s t A r b e i t e r , I n g e
S c h n e i d e r i s t A r b e i t e r i n . O t t o u n d I n g e s i n d v e r h e i r a t e t (sie s i n d M a n n u n d
F r a u ) . Sie h a b e n zwei K i n d e r , e i n e n S o h n u n d e i n e T o c h t e r . D e r J u n g e
84

heifit E r i c l i , d a s M a d c h e n heiBt E l s e . D i e E l t e r n e r z i e h e n d e n J u n g e n u n d
d a s M a d c h e n g u t , u n d die G e s c h w i s t e r l i e b e n d e n V a t e r u n d die M u t t e r .
' D i e K i n d e r h a b e n e i n e n O n k e l u n d eine T a n t e . D e r O n k e l i s t d e r B r u d e r
d e r M u t t e r , die T a n t e i s t die S c h w e s t e r d e s V a t e r s . D e r O n k e l u n d die T a n t e
b e s u c h e n die F a m i l i e S c h n e i d e r oft. I m m e r b r i n g e n sie d e m Neffen u n d d e r
N i c h t e Biicher, B o n b o n s o d e r S c h o k o l a d e .
D i e GroBeltern des J u n g e n u n d des M a d c h e n s s i n d B a u e r n . Sie l e b e n
i n M e s t e c e n i u n d h a b e n d o r t ein H a u s u n d e i n e n G a r t e n . D a s H a u s i s t s c h o n
u n d s a u b e r . D e r G a r t e n i s t n i c h t groB, a b e r s e h r s c h o n . D i e K i n d e r s p i e l e n
dort sehr gern.
D i e K i n d e r f a h r e n oft z u d e m G r o B v a t e r u n d z u d e r G r o B m u t t e r . D i e
B e s u c h e des E n k e l s u n d d e r E n k e l i n f r e u e n die G r o B e l t e r n s e h r .

WORTSCHATZ
e F a m i l i e ( n)
r M a n n ( er)

barbatul'
e Frau

(en)

e Mutter

(.^)

I Junge ( - n )

baiatul

e Tochter

r Vater

tatal

e GroBmutter

fiul

e Bnkelin

fratele

e Tante

bunicul

e Nichte

e 'Schwester
()

r Sohn (^e),
r Bruder

()

r GroBvater

()

e Schokolade

r Onkel

(-)

unchiul

e Arbeiterin

r Neffe

(-n)

nepotul

r (s) B o n b o n

sora
bunica
nepoata
matu^a
nepoata
ciocolata

(nen)

muncitoarea

muncitorul

(n)

r Garten ( ^ )

()

(-n)

nepotul

()

(n)

(n)

{-)

r Bauer

fiica

(nen)

r-Enkel

r Arbeiter

mama

()

tarantd
|
(s)

gradina
bomboana
s K i n d (er)

copilul

s H a u s (er)

casa

d i e E l t e r n {plural)

parintii

d i e GroBleltern

(plural)^

d i e G e s c h w i s t e r (plural)

bunicii
fratii {i

surorile)

woknen

a locui

erziehen

a create, a e d u c a

lieben

a iubi

bringen

a aduce

besuchen

a vizita

fahren

spielen

a se j u c a

freuen

a bucura

a pleca,

merge

cu

u n vehicul

1 L i n i a verticala j arata c a v o c a l a u r m a t o a r e nu se leagd, i n p r o n u n t i e , de sanetvil precedent, ci


s e p r o n u n t a d u p a o s c u r t a Intrerupere a c u r e n t u l u i fonator.

85

verheiratet

casStorit

schon

frumos

sauber

curat

groB

mare

oft

adesea

gem

c u placere
mult

sehr
Das freut

..

sehr.

(intens)

Aceasta . . . bucura
mult.

VBUNGEN
1. Cititi

cu glas tare! Fiti

atent la

accent!

a) A r b e i t , a r b e i t e n , A r b e i t e r , A r beiterin
h) A b s c h n i t t , a n t w o r t e n , I J n k e l ,
Enkelin
c) F e u e r z e u g , S t r e i c h h o l z , D r e h bleistift
d) W i e d e r s e h e n , G r o B v a t e r , Z e i t schrift

a') K o l l e g e , P r o f e s s o r , P a m j l i e , G e schwister
b') z u s a m m e n , b e s u c h e n , v e r h e i r a t e t ,
tJberraschung
c') n a t u r l i c h , v e r b e s s e r n , i i b e r s e t z e n
d') E r f o l g ,

Professgren,

wiederholen

2. Citiji cu glas tare!


Marcati printr-o linie verticald locul unde vocala nu se leagd, in pronunti.e,
de sunetul precedent!
a) W e r i s t j e t z t i m P a r k ?
b) W a s i s t d o r t o b e n ? W a s i s t
hier u n t e n ?
c) W o i s t e r ? E r i s t i m P a r k .
d) W e r a r b e i t e t i m m e r i m G a r t e n ?
3.

e) W a s s c h r e i b t e r d e n G r o B e l t e r n ?
/ ) W i e i s t d e r Fiiller, s c h w a r z o d e r
grau?
g) W o i s t d a s H a u s ? I s t e s groB ?

Completati!

A. a) D a s i s t
b)
c)
d)
e)
f)

dddddd-

Vater
Sohn
Tochter
Kind
Frau
Mutter

S.

dddd-

GroBvater-. i
Junge-.
Mutter.
;
Kollegin.

a) D a s i s t d e r B r u d e r
b)
c)

86

j
1
i
i
\

eines F r e u n d e s .

e) D a s i s t d e r B r u d e r

/;
g)
^)
C

a) D e r G a r t e n
b) D a s H a u s

c)
d)
e)
D . a) D e r O n k e l b r i n g t

b)
c)
d)
e)
'E. a) D i e E l t e r n e r z i e h e n

c)
d}
T.

a)
b)
c)
dj
e)
/)
g)
h)
i)

G. a)

BDBDDDDDDD-

Sohn
Tochter
Neffe
Nichte
Enkel
Enkelin
GroBvater
Bruder
Schwester
Vater

H . flj E r i s t b e i

b)
c)
d)
e)

I . a) Sie f a h r e n z u
d)
^)

Madchen-.
Kind-,
Genosse-.
Frau.
Mann-.

ddddd-

GroBvaterGroBmutter
FreundKoUegeFreundin

ist schon.

ddddd-

Kind
JungeNeffeNichte
Madchen

ein- Fiiller.
ein- Drehbleistift.
Schokolade.
Bonbons.
ein- Zeitschrift.

dddd-

Sohn
JungeTochter
Kind

gut.

dddddddddd-

liebt
^

Das Kind besucht

f)

ddddd-

dddddd-

Bruder
Tante
Onkel
Enkel
NeffeNichte

ddddd-

Onkel.
Tante.
Neffe-.
Nichte.
Sohn.

ddddd-

GroBvater.
GroBmutter.
Bruder.
Schwester.
Tochter.
87

Vater.
Mutter.
Onkel.
Tante.
GroBvater.
GroBmutter.
Enkel.
Schwester.
Bruder.
Junge-.

ein- Kollege-.
ein- F r e u n d - .

J . a) D -

b) D -

GroBvater ist m i t

Onkel ist m i t

c) H a n s i s t m i t

4. Completati

intrebdrile

si

dddddd-

Enkel
im Park.
Enkelin
Kind
NeffeI WerJ
Nichte
Junge-

d-

Tochter

dd-

Schwester
Nichte

rdspundeti!

a) I s t d a s

d-

b) I s t d a s

die F r a u

c) W i e heiBt

ddddddddddd-

d) W o s p i e l t

e) W o s p i e l e n

ein- K o l l e g e verheiratet.

Mann

Mann
Frau
Kind
Madchen
Junge
Bruder ?
Schwester ?
Kind?
Junge- ?
Madchen ?
Kind- ?

ddddhier

Freundin ?
Kollegin ?
Freund- ?
Kollege- ?
?

5. Transformati propozitiile de mai jos


1) in propozitii
interogative!
2) in propozitii
negative!
. E xempiu:

a)
b)
c)
d)
e)

'Hv b e s u c h t d i e E l t e r n .
Besucht er die Eltern?
Er besucht die Eltern nicht.

D e r Garten ist schon.


Der Bruder ist verheiratet.
E r h a t das Buch.
Sie b r i n g t die Mappe.
Sie erzieht d e n J u n g e n g u t .

6. Treceti propozitiile
a)
b)
c)
d)

de mai jos la

D a s K i n d spielt dort gern.


E r ist verheiratet.
Das Madchen lernt gut.
Die Tochter lebt in Constanta.

f)
g)
h)
i)

D e r Enkel besucht den GroBvater.


D a s ist die Schwester des J u n g e n .
E r lernt heute.,
Sie arbeitet dort.

plural!
e)
/)
g)
h)

E r ist Arbeiter.
Sie ist Arbeiterin.
E r ist Bauer.
Der Junge wartet noch.

7.

Rdspundeti!
a) W o w o h n t F a m i l i e S c h n e i d e r ?
b) W a s i s t O t t o S c h n e i d e r ?
0) M i t w e m i s t O t t o S c h n e i d e r
verheiratet ?
d) W i e heiJBen d i e K i n d e r d e r
Familie Schneider?
e) W e r b e s u c h t
die
Familie
Schneider oft?
f) W a s b r i n g e n d e r O n k e l u n d
die T a n t e d e m Neffen u n d d e r
Nichte ?

g) Z u w e m f a h r e n d i e K i n d e r oft ?
h) W a s s i n d d i e E l t e r n d e r F a m i l i e
Schneider ?
i) W o l e b e n sie ?
j) W i e i s t d a s H a u s ?
Ii) W i e i s t d e r G a r t e n ?
I) S p i e l e n d i e K i n d e r d o r t g e r n ?
m) W a s f r e u t d i e G r o B e l t e r n s e h r ?

8 . Traduceti I
cursantului.
cursantei.
tovaraului.
tovaraei.
fetei.
tatei.
Acesta este stiloul
mamei.
copilului.
barbatului.
femeii.
plecati
I la u n prieten?
Voi
Dumneavoastra
l a u n coleg?
la o matua ?
la u n u n c h i ?
locuiesc l a B u c u r e s t i ?
Matuile colegului
Fratii
priefenului
Parin-j;ii
baiatului
-Surorile
fetei
Bunicii
Bunica
n u locuieste l a Bucureti.
Bunicul
Unchiul
Matua
E l educa copilul bine.
Sinteti casatorit? N u , n u sint casatorit.
Copiii se j o a c a c u m u l t a p l a c e r e i n p a r e .
C a s a b u n i c i l o r n u este m a r e , d a r e s t e c u r a t a i f r u m o a s a .

a) A c e a s t a este s e r v i e t a

b)

d)

e)

J)
g)
h)
i)

M e r k e n Sie!
D i e K i n d e r fahren oft zu d e n G r o B e l t e r n .
A u c h j e t z t sind sie hei d e n G r o B e l t e r n .
D i e B e s u c h e d e r K i n d e r freuen d i e G r o B e l t e r n sehr.

8. (Achter) Absclmitt
Lehrstiick 8 (acht)
WAS

A.

der Schuler
(die S c h u l e r )
Er ist Schuler.
Der Schuler H a n s lernt gut.
H i e r l e r n e n s e h r viele S c h u l e r .
Sie s i n d fleiSig.

der

IST

der Lehrer.
(die L e h r e r )
E r i s t Lehrer
Der Lehrer fragt einen SchMer.
Die Lehrer arbeiten gern u n d viel.

Student

der

(die S t u d e n t e n )
E,'

tst

ER?

Ingenieur

(die I n g e n i e u r e )

Student

Er

S t u d e n t 5es?fc/2^ die Univers^ifl^\iele


Studenten besuchen
die L n i v e r s i t a t .

ist

Ingenieur.

H i e r a r b e i t e t ein I n g e n i e u r
Viele I n g e n i e u r e b e s u c h e n die
universitk.

90

Volks-

der Techniker
(die T e c h n i k e r )
Er ist Techniker.
D e r T e c h n i k e r M a r i n i s t s e h r fleiJ3ig.
E r b e s u c h t a u c h d i e Kurse d e r V o l k s iiniversitat.

der Arzt
(die A r z t e )
Er ist Arzt.
E i n A r z t a r b e i t e t viel. D i e A r b e i t i s t
n i c h t leicht. Viele A r z t e l e r n e n e i n e
Sprache. D e u t s c h i s t eine Fremdsprache.

die Hausfrau
(die H a u s f r a u e n )
Sie ist
Hausfrau.
D i e H a u s f r a u a r b e i t e t n u r zu Hause.
A u c h die Hausfrauen arbeiten vieh

der Rentner
(die R e n t n e r )
Er ist Rentner.
Der Rentner arbeitet nicht.
A u c h Rentner besuchen die Kurse der
Volksuniversitat.

der Satz

Hier ist ein Satz. Der Satz h a t drei


Worter.
D e r S t u d e n t s c h r e i b t zwei S a t z e :
Wir lernen Deutsch. Wir lernen gern.
W i e v i e l W o r t e r h a b e n d i e zwei S a t z e ?
Sie h a b e n s e c h s W o r t e r .

Ich

lerne

Deutsch.

B . H i e r a r b e i t e t ein

Ingenieur.
t
Wer
arbeitet hier?
D i e A r b e i t eines Ingenieurs i s t n i c h t l e i c h t .
t
Wessen
Arbeit ist nicht leicht?
E i n A r b e i t e r a n t w o r t e t dem
Ingenieur.
t
Wem
a n t w o r t e t ein A r b e i t e r ?
91

E i n T e c h n i k e r f r a g t den Ingenieur:

,,Sind wir f e r t i g ? "

Wen

fragt ein Tecliniker?

Der Text i s t l e i c h t .
t
Was

ist leicht ?

D i e S a t z e des Textes s i n d n i c h t s c h w e r .
t
Wessen

Satze sind nicht schwer?

W i r w i e d e r h o l e n den

Text.

t
Was

wiederholen wir?
wer? was?

N.
G.
D.
A.
C. der Arbeiter
die Arbeiter
Die
Die
Die
Die
Die

Er

Arbeiter
Arzte
Manner '
Kollegen
Arbeit

antwortet

Sie f r a g e n

wer ?
wessen ?
wem?
wen?

was?
wessen
. .

was?

der Arzt
die Arzte

der
die

Mann
Manner

a r b e i t e n fleiBig.

der
der
der
der
den
den
den
den
die
die
die
die

Arbeiter
Arzte
Manner
Kollegen
Arbeitern.
Arzten.
Mannern.
Kollegen.
Arbeiter.
Arzte.
Manner,
Kollegen.

ist n i c h t leicht.

92

der Kollege
die Kollegen

der Gummi
Die
Die
Wir
Die

die Gummis

G u m m i s s i n d griin.
Q u a l i t a t der G u m m i s ist sehr g u t ;
radieren mit den Gummis.
K i n d e r k a u f e n zwei G u m m i s .
Declinarea
substantivelor la plural
N.
G.
A.
D.

die der die den

...e,
. . .n,

...er,

.(e)n

. . .s

. . .en, . . .ern -

PHONETIK
1.

In limba

germand

se

se scrie:

[6] (Horer)

e u i n a n u m i t e cuvinte de origine
franceza (Ingenieur)
g in a n u m i t e cuvinte de origine franceza (Ingenieur)
q u (Qualitat)
ch precedat de o consoana (manchmal)
V i n cuvintele de origine n e g e r m a n a
(Universitat)
2.

Cantitatea

pronuntd:

[j] (jar, jeleu)


[cv] (cvartal)
[h] (Mihnea)
[ v ] (veveri|;a)

si calitatea

vocalelor

I n s u b s t a n t i v u l Arzt v o c a l a a e s t e l u n g a defi e s t e u r m a t a d e t r e i
consonantice care reprezinta p a t r u s u n e t e : Arzt.
I n s u b s t a n t i v u l Montag
3.

vocala o este l u n g a :

Pronuntarea

vocalei

litere

Montag.

initiale

C o n f o r m celor a r a t a t e l a p a g i n a 8 2 i n s u b s t a n t i v e l e Volksuniversitat
i
Sonnahend, v o c a l e l e u d i n -universitat r e s p e c t i v a d i n -abend n u se l e a g a d e s u n e t e l e p r e c e d e n t e (s r e s p e c t i v n) :
Volks|universitat,

Sonn|abend
93

4.

Accentul

in

propozitie

(accentul

sintactic)

In p r o p o z i t i e , l a fel c a i n c u v i n t , accentul se b a z e a z a p e intensitatea mai mare


a c u r e n t u l u i f o n a t o r , n i c i d e c u m p e inal|;imea s u n e t u l u i . A c c e n t u l s i n t a c t i c
i r i d i c a r e a t o n u l u i pot, d a r n u t r e b u i e s a c o i n c i d a .
I n orice p r o p o z i t i e g e r m a n a , o a n u m i t a s i l a b a e s t e p u r t a t o a r e a acceniului
principal
al propozitiei.
A c e a s t a i n s e a m n a c a s i l a b a r e s p e c t i v a e s t e mai puternic accentuata d e c i t t o a t e
celelalte silabe d i n propozitia respectiva. I n l i m b a g e r m a n a diferenta de
i n t e n s i t a t e d i n t r e s i l a b a c u a c c e n t u l s i n t a c t i c p r i n c i p a l i celelalte s i l a b e este
mai mare decit in orice altd limba europeand.
C r i t e r i u l p e n t r u d e t e r m i n a r e a a c c e n t u l u i s i n t a c t i c p r i n c i p a l e s t e eel a l importantei cuvintului pentru ceea ce vrem sd exprimdm. D i n a c e a s t a c a u z a , orice
p a r t e d e p r o p o z i t i e , orice p a r t e d e v o r b i r e a f a r a d e articol si pronumele relativ p o a t e s a p r i m e a s c a a c c e n t u l p r i n c i p a l a l p r o p o z i t i e i .
Insuficienta scoatere in evidenta a accentului sintactic principal are
a d e s e a c a u r m a r e f a p t u l c a s t r a i n i i , c a r e dei se e x p r i m a c o r e c t , s i n t c u g r e u
intelesi d e c a t r e g e r m a n i i o b i n u i t i c u e v i d e n t i e r e a s o n o r a a e l e m e n t u l u i sintactic central.
Cit d e m u l t se p o a t e m o d i f i c a s e n s u l u n e i p r o p o z i t i i p r i n s c h i m b a r e a a c c e n tului sintactic principal, o demonstreaza urmatorul e x e m p l u :
I c h lese d i e U b u n g .
I c h lese d i e U b u n g .
I c h lese d i e t l b u n g .

E u citesc e x e r c i t i u l ( n u a l t u l ) .
B u citesc e x e r c i t i u l (nu-1 s c r i u ) .
E u citesc e x e r c i t i u l ( n u t e x t u l ) .

GRAMMATIK
1. Declinarea

substantivelor

Regula a 4-a
C a z u r i l e nominativ, genitiv si acuzativ plural a l e s u b s t a n t i v e l o r de orice
gen a u aceeasi terminatie.
l,a dativ plural s e a d a u g a l a a c e a s t a f o r m a c o m u n a t e r m i n a + i a -ii, c u
exceptia substantivelor terminate la nominativ plural in -n sau - s ;
a c e s t e a a u l a p l u r a l l a t o a t e c a z u r i l e aceeasi forma.
Plural
M.F.N.
N.
G.
D.
A.

die
der
den
die

N . die
der
D. den
A. die

. .
. .
..
..

. . .-n
Arbeiter
n

.e
.e
.en
.e

.. .er
. . .er
. . . em
. . .er

Arzte

Manner
.._.,,.^ ^
n'

94

. . .(e)n
. ..(e)n
. . . (e)n
. . .(e)n
Kollege?t

..
..
..
..

.s
.s
.s
.s

Gummis

2.

Exceptii

de la regulile

de declinare

substantivelor

S u b s t a n t i v e l e masculine d e o r i g i n e n e g e r m a n a t e r m i n a t e i n -or neaccentuat


p r i m e s c l a . n o m i n a t i v p l u r a l t e r m i n a | ; i a - e n . E l e a r t r e b u i d e c i s a se d e c l i n e
d u p a r e g u l a a 2-a i t o t u f i se d e c l i n a d u p a regula a 3-a, p r i m i n d l a g e n i t i v
s i n g u l a r t e r m i n a | ; i a - s . A c c e n t u l a c e s t o r s u b s t a n t i v e e s t e mobil. S u f i x u l -ov.^
neaccentuat l a s i n g u l a r , este accentuat la plural.
\
Singular
Plural
'{
N.
G.
D.
A.

d e r Professor
des
s
dem
den

. .

..

3 . Pronumele

'die Professgren
der
_
den
die

. .
. ..

interogativ

Genitivnl pronumelor interogative


wer ^\ was e s t e w e s s e n (al, a, a i ,
ale cui?)
^
eines S c b i i l e r s .
einer S c M l e r i n ,
eines Kindes.
D i e t J b u n g e n d e s A b s c h n i t t e s 5.

Das ist das Bucli

Wessen

Buch ist das?

Wessen

tJbungen sind leicht?

4 . Substantive

compuse

Uneori, la substantivele compuse


ale a c e s t o r a u n - s - s a u u n -e- :

exista intre elementele

componente

. da-s V o l k + s + d i e U n i v e r s i t a t
die Volksuniversitat
l e s ^ + e + d a s S t i i c k - d a s Desestiick
Qbssfvafie.

Consoana's este adesea termina^ia genitivului.


5.

Substantive

Din multe s u b s t a n t i v e m a s c u l i n e
Stanti%^e feminine:

derivate

se formeaza cu ajutotui

sufixului

-in,

sub*

der I^ehrer 4- -in - * die


Lehrerin
Substantivele masculine terminate iti e pierd acest e la formatea feminiau*
lui:

der Kolle^ +

4n

die

Kollegla

Substantivele masculine care a u a s a u a u in radacina primesc la f o r m a r e a


f e m i n i n u l u i Umlaut :
die Arztin
+ U m l a u t + -in
der Arzt
die B a u e r i n
der Bauer
95

Substantivele
plural:

feminine

formate

cu ajutorul

sufixului -in dubleaza p e n la

Singular

Plural

die H o r e r i n
die Kollegin
die Arztin

die Horerinnen
die Kolleginnen
die Arztinnen

Lesestiick 8 (acht)

DIE
Emil:
Mircea:
Emil:
Mircea:
Emil:
Mircea:

Emil:
Mircea:
Emil:
Mircea:
EmU:
Mircea:
Emil:
Mircea:
Emil:
Mircea:
Emil:
Mircea:
Emil:
Mircea:

VOLKSUNIVERSITAT

W i e , Mircea, d u l e r n s t D e u t s c h ?
J a , ich lerne Deutsch.
W o l e r n s t d u D e u t s c h ? W e s s e n Schiller b i s t d u ?
I c h b e s u c h e e i n e n K u r s d e r V o l k s u n i v e r s i t a t u n d b i n d e r Schiiler
des Professors E r i c h W e r n e r .
W e r besucht die K u r s e der V o l k s u n i v e r s i t a t ?
D i e V o l k s u n i v e r s i t a t h a t s e h r viele H o r e r u n d H o r e r i n n e n : I n g e n i e u r e u n d T e c h n i k e r , A r z t e u n d L e h r e r , S t u d e n t e n u n d Schiiler,
H a u s f r a u e n u n d R e n t n e r . Viele l e r n e n e i n e S p r a c h e : D e u t s c h , E n g lisch, F r a n z o s i s c h , I t a l i e n i s c h , R u s s i s c h , S p a n i s c h .
I s t Deutsch nicht sehr schwer?
D a s S t u d i u m einer F r e m d s p r a c h e i s t n a t i i r l i c h n i c h t l e i c h t , a b e r es
i s t h e u t e s e h r w i c h t i g . Alle H o r e r u n d H o r e r i n n e n d e r V o l k s u n i v e r s i t a t a r b e i t e n fleiBig, u n d d i e P r o f e s s o r e n s i n d zufrieden.
Wie arbeitet ihr ?
W i r lesen d i e T e x t e d e s L e h r b u c h s , w i r f r a g e n u n d a n t w o r t e n d e u t s c h ,
wir iiben u n d wiederholen. M a n c h m a l iibersetzen wir a u c h W o r t e r
u n d Satze des T e x t e s oder einer U b u n g .
W e r fragt u n d wer a n t w o r t e t deutsch ?
D e r Professor f r a g t , u n d e i n H o r e r o d e r e i n e H o r e r i n a n t w o r t e t d e m
Professor. M a n c h m a l s c h r e i b e n w i r d i e A n t w o r t e n d e r H o r e r a n d i e
Tafel, oft w i e d e r h o l e n w i r alle z u s a m m e n d i e A n t w o r t e n .
Sind die A n t w o r t e n der H o r e r u n d der H o r e r i n n e n i m m e r richtig?
N e i n , m a n c h m a l s i n d sie falsch. Oft v e r b e s s e r n d i e K o l l e g e n d i e F e h ler eines H o r e r s o d e r einer H o r e r i n .
W a n n sind die K u r s e ?
I c h habe Dienstag u n d F r e i t a g Kurs. Andere Kurse sind Montag
u n d Donnerstag oder Mittwoch u n d Sonnabend (Samstag).
Und| Sonntag. .. ?
S o n n t a g lerne ich zu H a u s e .
Wie, lernst du auch zu H a u s e ?
Natiirlich arbeite ich auch zu Hause. I c h wiederhole das Lehrstiick
u n d das! Lesestiick des Abschnittes, schreibe die U b u n g e n , lerne u n d
wiederhole die W o r t e r des Textes.
96

Emil:
W e r f r a g t a b e r z u H a u s e d e u t s c h , u n d w e m a n t w o r t e s t du?
Mircea: I c h lese d i e F r a g e n , u n d i c h a n t w o r t e . I c h b i n d e r H o r e r . . .
d e r Professor.
Emil:
U n d w e n v e r b e s s e r t d e r Professor M i r c e a ?
M i r c e a : D e r P r o f e s s o r Miiicea v e r b e s s e r t d e n H o r e r M i r c e a . (Emil und Mir em
lachen.)
Emil:
I c h w i i n s c h e d e m Professor u n d d e m H o r e r M i r c e a viel E r f o l g beim
Deutschstudium.
M i r c e a : D a n k e sehr.
WORTSCHATZ
t Schiiler ( - )
r Student ( - e n )

elevul
studentul

universitatea
e U n i v e r s i t a t ( en)
e V o l k s u n i v e r s i t a t (en) u n i v e r s i t a t e a popvUatS
limba
e Sprache ( - n )
F
r
e
m
d
s
p
r
a
c
h
e
(n)
l i m b a strSina
e
gospodina
e H a u s f r a u (en)

r I n g e n i e u r ( e)

inginerul

r T e c h n i k e r ()

tehnicianul

r A r z t (-^e)

medicul

r K u r s (e)

cursul
pensionarul

r R e n t n e r ()

textul
propozitia

r Text ( - e )
r Satz ( - e )
r Fehler

e tJbung ( en)
e A n t w o r t (en)

Qualitat ( - e n )

greeala

(-)

r M o n t a g (e)

luni

r D i e n s t a g ( e)

mar-fi
miercuri

r M i t t w o c h (e)
r D o n n e r s t a g (e)
r Breitag ( - e )

vineri

r S o n n a b e n d (e)

slmbata

r S a m s t a g ( e)

slmbata

duminica

S o n n t a g ( e)

cuvintul

Wort (^er)

(s) E n g l i s c h

l i m b a englezS

(s) FranzOsisch

l i m b a franceza

(s) I t a l i e n i s c h

limba italiana

(s) R u s s i s c h

l i m b a rusa

(s) S p a n i s c h

limba spaniola

(Studien) s t u d i u l
textul didactic
Lehrstiick (e)
b u c a t a d e citire
Ivcsestiick (e)

Studium

s
s
besuchen

a frecventa,

leicht

u?or

schwer

greu, dificil

wichtig

important

.|

"wessen ?

al (a, ai, ale) c u i ?

andere

alti, a l t e

manchmal

uneori,

acasa

Hause

em die Tafel

schreiben

a scrie

a urma

citeodata

pe tabla

7 Umba germana rais practic

97

exerciijiul

raspunsul ,
calitatea

VBUNGEN
1.

1)
Completati!
2) Treceti la plural!
Exemplu:
der Ingenieur

1)

a)

lernt
Deutsch.
Der Ingenieur
lernt Deutsch.
b) D i e A r b e i t
ist nicht
leicht.
D i e A r b e i t des Ingenieurs
ist
nicht leicht.

2)

a) Die Ingenieure

lernen'Deutsch.

b) D i e A r b e i t e n der
sind nicht leicht.
etc.

Ingenieure

e1;c.

A.

der Techniker

a)
ist
b) D e r S o h n
c) I c h zeige
schrift.
d) Er b e s u c h t

C.

B.

verheiratet.
i s t Schiiler.
die Z e i t ...

oft.

der Mann

a)
w o h n t in Bukarest.
b) D e r K o l l e g e
i s t fleiBig.
c) Er zeigt
den Garten.
d) D i e M u t t e r l i e b t
sehr.
D.

a)
lernt Deutsch.
b) D i e F r a g e
ist richtig.
c) Er b r i n g t
die Z e i t u n g .
d) GriiBt d u
?

der Sohn

a)
b) Er
c) I c h

der

Student

iibersetzt den Satz.


w i e d e r h o l t die Antw^ort
wiinsche

Erfolg.

...

d) D e r Schiiler griiBt 3
E.

der

Professor

a)
s a g t : ,,Das S t u d i u m einer F r e m d s p r a c h e
b) D i e F r a g e
ist m a n c h m a l schwer.
c) D e r S t u d e n t s c h r e i b t
e i n e n Brief.
d) E r griiBt

F.

die Tochter

a)
lernt gut.
b) D e r K o l l e g e
ist Ingenieur
c) D i e E e h r e r i n i s t m i t
zufrieden.
d) D e r V a t e r l i e b t

G.

ist

wichtig."
,^

die E e h r e r i n

a)
arbeitet viel.
b) D a s i s t d a s B u c h . .
c) D e r Schiiler z e i g t . . .
Heft.
d) D i e S c h i i l e r i n griiBt

..

das

das

H.

a)

. . . . . . iibersetzt das W o r t
richtig.
b) D i e A n t w o r t
ist richtig.
c) D i e M u t t e r b r i n g t . . . . . .
Schokolade.

a)
lernt Englisch.
b) D e r V a t e r . . . . . . i s t R e n t n e r .
c) D a s B u c h i s t b e i
d) I c h griiBe
2.

1) Completati!
2) Treceti la plural!

A.

a)
bj
c)
d)
e)
/)
gj
Aj
i)

...
...
...
...
...
...
...
...
...

A r b e i t e r j i s t fleiBig.
Dehrer
Dehrerin
Kind
Bauer
Junge
Kollege
StudentinI
Madchen

C. a) I c h a n t w o r t e
c)
d)
e)
f)
g)
i)
3 . Puneti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ddddddddd-

das Kind

I.

Madchen

B . a) D e r E r f o l g d- A r b e i t e r - f r e u t a l l e .
d- D e h r e r b)
d- D e h r e r i n
c)
d- K i n d d)
d- B a u e r e)
d- J u n g e '
f)
dK
o
l
l
e
g
e
g)
d- S t u d e n t i n
h)
dMadcheni)

Arbeiter.
Dehrer.
Dehrerin.
Kind,
Bauer-,
Junge-.
Kollege-.
Studentin.
Madchen.

cuvintele din parantezd

D . a)

Ich besuche

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
la cazul

potrivit!

S i e g e h t z u (die Eltern).
E r i s t b e i (die GroBeltern).
S i e s p i e l t m i t (die Geschwister) z u H a u s e .
I c h l e r n e m i t (ein Freund)
Franzosisch.
W i r l e r n e n b e i (eine Lehrerin)
Englisch.
I c h g e h e z u (ein Kollege).
I s t e r b e i (der Student)
Paul?
D i e D e h r e r i n a r b e i t e t m i t (die Kollegin)
Helga.

4 . Puneti

cuvintele

din parantezd

la cazul

potrivit

1) la singular!
2) la plural!
Exemplu:
W i r i i b e r s e t z e n (der Text) (das
1) Wir iibersetzen d e n T e x t d e s Lesestiickes.
2) Wir iibersetzen d i e T e x t e d e r L e s e s t i i c k e .
99

Lesestiick).

ddddddddd-

Arbeiter.
Dehrer.
Dehrerin.
Kind,
Bauer-,
Junge-,
Kollege-.
Studentin
Madchen.

a) W i r
i)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

b e s u c h e n (der Kurs)
(die
Lehrerin).
w i e d e r h o l e n (die Frage)
(der
Professor).
s c h r e i b e n (die Antwort)
(der Horer) a n die Tafel.
v e r b e s s e r n (der Fehler)
(der Student)
u n d (die
Studentin).
lesen (der Abschnitt)
(das
Lehrbuch).
m a c h e n (die Ubung)
(der
Abschnitt).
l e r n e n (das Lehrstiick)
(der
Abschnitt).
gruBen (die Schwester)
(der
Kollege).
b e s u c h e n (der Bruder)
(die
Kollegin).

5. Formati
E xempiu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

propozitii!
Freitag, ich, kaufen,
Freitag kaufe ich den

M o n t a g , i c h , b e s u c h e n , ein F r e u n d .
Haben, du, Dienstag, Deutsch, Englisch, oder?
D e r Dehrer, ein S a t z , a n , die Tafel, s c h r e i b e n .
E i n S t u d e n t , ein F e h l e r , m a c h e n .
E i n Kollege, verbessern, der Fehler, der S t u d e n t .
M i t t w o c h , g e h e n , ich, ein K o l l e g e , z u .
S o n n a b e n d , w i e d e r h o l e n , er, d a s W o r t (plural), u n d , die G r a m m a t i k .
D o n n e r s t a g , wir, zu, eine T a n t e , f a h r e n .
F r e i t a g , sie, a r b e i t e n , z u H a u s e .
S o n n t a g , wir, n i c h t , l e r n e n .

8. 1) Formati substantive feminine


2) Treceti-le la plural
Exemplu:
der E e h r e r :
a)
b)
c)
d)

der
der
der
der

A r b e i t e r ; der Schuler;
B a u e r ; der T e c h n i k e r ;
E n k e l ; der Verkaufer;
K o l l e g e ; der G e n o s s e ;

7. 1) Formati substantive
2) Determinati
genul
)
b)
c)
i)

der Fuller.
Fiiller.

Haus
groB
groB
groB

+
+
+
+

traduceti-le!
die Lehrerin =
die
Lehrerinnen

invdtdtoarea

der S t u d e n t ;
der R e n t n e r ;
der F r e u n d ;
der Horer.

compuse!
substantivelor!

Frau
Vater
Mutter
Eltern

e) l e s e n +
/ ) Zeit +
g) V o l k +

Stiick
Schrift
Universitat

S. 1) Completati
cu wer, w e s s e n , w e m , w e n sau w a s I
^
Rdspundeti!
)
i)

. . . s c h r e i b t die A n t w o r t e n a n
die Tafel?
. . . Fehler verbessert der Professor ?

c)
d)
e)
/ )
100

.. .
...
...
'

lesen die
fragt der
antworten
schreiben

Horer?
Professor?
die H o r e r ?
die Horer ?

g)
9.
A.

B.

. . . w i e d e r h o l e n die H o r e r oft
zusammen ?

h) B e i . . . l e r n e n Sie D e u t s c h ?
i) . . . f r a g e n Sie d e u t s c h ?

Rdspundeti!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Was lernt Mircea?


W e s s e n Schiiler i s t e r ?
Wer besucht die Kurse der Volksuniversitat?
W a s l e r n e n viele H o r e r ?
W i e i s t d a s S t u d i u m einer F r e m d s p r a c h e ?
Wie arbeiten die Horer u n d Horerinnen der Volksuniversitat?
L e r n e n sie a u c h z u H a u s e ?
W i e l e r n e n sie z u H a u s e ?
W a s wiinscht E m i l dem F r e u n d Mircea?

a) W a s m a c h e n Sie
b)
c)
d)
e)
f)

'

Montag ?
Mittwoch ?
Freitag?
Dienstag ?
Donnerstag ?
Sonnabend (Samstag) ?
Sonntag?

10. Traduceti!

A.

a) i n v a ^ a m c u p l a c e r e g e r m a n a .
b) Exercit:iul 2 e s t e usor, e x e r c i t i u l 3 i n s a n u e s t e uor.
c) E u invaj; g e r m a n a i r u s a , George I n v a ^ a e n g l e z a i i t a l i a n a i P a u l
inva'|;a s p a n i o l a .
d) S t u d i u l u n e i l i m b i s t r a i n e e s t e f o a r t e i m p o r t a n t .
e) Cursant;ii fac u n e o r i greeli, d a r profesorul c o r e c t e a z a gre^elile.

B.

a)
6j
c)
d)
e)

E l e v i i student;i, g o s p o d i n e si p e n s i o n a r i , m e d i c i i i n g i n e r i , p r o f e s o r l
i t e h n i c i e n i , to^i invaj;a c u p l a c e r e l i m b i s t r a i n e .
E i citesc t e x t e l e , fac exercitiile, invaf;a c u v i n t e l e .
Raspunsurile cursantilor sint aproape i n t o t d e a u n a corecte.
Profesorul t r a d u c e c u cursant;ii i c u r s a n t e l e t e x t e l e c a p i t o l u l u i 7.
Azi uxv2i\ d o u a z e c i d e c u v i n t e .

b)
c)
d)
e)
f)

Ce scrie p r o f e s o r u l a c u m p e t a b l a ?
hi c u i elev sintet;i d u m n e a v o a s t r a ?
Cui scrie e a ?
Ce n u in|;elegeti d v . ?
Cu cine se j o a c a c o p i l u l ?
La c i n e p l e c a t i d u m n e a v o a s t r a ?

C.

Merken Sie!
B i t t e s c h r e i b e n Sie d a s W o r t a n die T a f e l .
S o n n t a g lerne ich zu H a u s e .

101

9. (Neunter) Abschnitt

Lehrstiick

A.

das Restaurant
(die R e s t a u r a n t s )
H i e r i s t e i n R e s t a u r a n t . Der Saal d e s
R e s t a u r a n t s i s t groi3 u n d s a u b e r .
I n B u k a r e s t s i n d viele R e s t a u r a n t s .

(neun)

der Gast
(die Gaste)
E i n G a s t tritt i n d a s R e s t a u r a n t .
D e r G a s t i s t n i c h t groiB, er i s t klein.
E r i s t k l e i n u n d sehx dick.

groB

klein

die Suppe
(die S u p p e n )
der Kellner
(die K e l l n e r )
Der Kellner fragt d e n G a s t :
W a s wiinschen S i e ? "
Wieviel Kellner arbeiten hier?
Hier arbeiten n u r drei Kellner.

der Braten
(die B r a t e n )

der Fisch
(die F i s c h e )

das HUhnchen
(die H i i h n c h e n )
102

das Ei
(die E i e r )

der Salat
(die Salate)

die
Kartoffel
(die K a r t o f f e l n )
Suppe

Kscli

Braten

Hiihnchen

Kartoffeln
i

Eier

die Speise
(die Speisen)

das

das
Kompott
(die K o m p o t t e )
der
E s s e n Sie g e r n

Suppe ? Ja, ich . ..


Fisch?
Braten ?
Hiihnclien ?

Eis

Nachtisch
E s s e n Sie oft

Fisch mit E i ?
Ja,.
wir . . .
Braten mit Kartoffeln?
Hiihnchen mit Salat ?

'AL8'

die Flasche

Wein

W i r t r i n k e n eine F l a s c h e W e i n .
Wie ist der W e i n ? - Der Wein
ist sehr gut.
Wieviel Flaschen sind hier? Hier ist n u r eine Flasche.

die Flasche

Bier

I c h t r i n k e j e t z t eine F l a s c h e Bier._
Wie ist das Bier? - Das B i e s
ist gut.
_ ^
T r i n k e n Sie a u c h eine F l a s c h e Bierf*
Bitte, gern.

103

B. geben
Singular
I. I c h gebe

Plural
dem Kellner
d a s Geld.

Wir geben

I I . D u g|i|bst
III. Er

Ihr gebt
Sie g e b e n

g|bt

nehmen
I. Ich nehme

Platz.

Wir nehmen
Ihr nehmt
Sie n e h m e u " ^

Platz.

den Satz.

W i r lesen
I h r lest
Sie lesen

den Satz

den Braten.

W i r essen
I h r eBt
Sie essen

den Braten.

Wir treten
Ihr tretet
Sie t r e t e n

in ein R e s t a u r a n t \

I I . D u n|i|mmst
III. Er

n|i|mmt

lesen
I . I c h lese
I I . D u l|ie|st
III. Er

dem Kellner
d a s Geld.

Ipst

essen
I . I c h esse
I I . D u |T|Bt
III. Er

|i|J3t

treten
I. I c h trete

I i n ein R e staurant. ,

II. Du triittst
III. Er

tr|T|tt
II <
)Sing : e

i(e)

III'
C. fahren
Plural

Singular
1. I c h f a h r e
II. Du
III. Er

I mit

f|I|hrst
f]I|hrt

halten
I. I c h halte
1 Diat.
I I . D u h|a|ltst
I I I . Er

hglt

dem

Zug.

Wir fahren
Ihr fahrt
Sie f a h r e n

mit dem Zug

Wir halten
Ihr haltet
Sie h a l t e n

Diat.

104

laulen
, 1 . I c h laufe
I I . D u llaujfst
I I I . Er

schnelh

Wir laufen
I h r lauft
Sie l a u f e n

l|au|ft

/&
)Sing:<
I I I /
\ au

schnelLi

a
au

D . W i r g e h e n durch den Saal.


Saal.
D a s H i i h n c h e n i s t fur den Gast d o r t .
I
I
D a s i s t gegen die Verordnung d e s A r z t e s .
D e r J u n g e k o m m t m a n c h m a l ohne
D i e S t i i h l e s t e h e n um den
!

Buch.

Tisch.
^
1

durch
fiir
gegen
ohne
um

+ A

PHONETIK
1.
In limha
I.
se scrie:
an in a n u m i t e cuvinte de origine
franceza (Restaurant)
an i n a n u m i t e c u v i n t e d e o r i g i n e
franceza (Restaurant)
s + vocald i n c u v i n t e l e d e o r i g i n e
n e g e r m a n a d a r germanizate (Salat) ...
2.

Cantitatea

germand
se
[o] scurt

pronuntd:

inchis

[a nazal'] c a i n l i m b a

francezl

[z] (zumzet)

si calitatea

vocalelor

S i l a b a c a r e se t e r m i n a i n t r - o vocald e s t e o s i l a b a deschisd. V o c a l a d i n t r - o
silabd deschisd accentuatd e s t e l u n g a :
fra-gen, s a - g e n , g e - b e n
t n halten, v o c a l a a e s t e i n s a scurtd f i i n d i n s i l a b a inchisd
(hal-),
i n g e n e r a l , v e r b e l e men|;in i n t i m p u l c o n j u g a r i i c a n t i t a t e a v o c a l e i d i n r a d a c i na, chiar daca la a n u m i t e persoane vocala este u r m a t a de doua s a u trei consoane :
105

f r a g e n d u fragst, er f r a g t , i h r f r a g t
s a g e n d u s a g s t , er s a g t , i h r s a g t
C a n t i t a t e a v o c a l e i d i n r a d a c i n a s e m e n t i n e i a t u n c i c i n d v o c a l a sufera
anumite modificari:
g e b e n d u g i b s t , er g i b t , i h r g e b t
f a h r e n d u f a h r s t , er f a h r t , i h r f a h r t
Exceptii:
n e h m e n d u n i m m s t , er n i m m t , i h r n e h m t
treten
d u t r i t t s t , er t r i t t , i h r t r e t e t
haben
d u h a s t , er h a t , i h r h a b t
I n a n u m i t e c u v i n t e , l u n g i m e a v o c a l e i e s t e i n d i c a t a o r t o g r a f i e p r i n dublarea vocalei: S a a l
Nu p o t f i d u b l a t e v o c a l e l e i i u p r e c u m si vocalele cu Umlaut: d e r S a a l
die Sale.
3.

Intonatia

P r i n i n t o n a t i e se i n t e l e g e liitia melodicd a p r o p o z i t i e i v o r b i t e , felul s p e c i fic i n c a r e se r i d i c a i s e c o b o a r a glasul i n t i m p u l v o r b i r i i .


I n t o n a t i a c o r e c t a u s u r e a z a m u l t inljelegerea celor s p u s e , o i n t o n a t i e n e c o r e s p u n z a t o a r e p u t i n d d u c e l a confuzii.
I n p r o p o z i t i a enuntiaiivd
i i n cea interogativd i n t r o d u s a p r i n t r - u n cuvint
interogativ, tonul coboara l a sfiritul p r o p o z i t i e i :
E i n Gast t r i t t in ein Restaurant.
XJm d e n T i s c h s t e h e n n o c h d r e i S t u h l e
W a s wiinschen Sie?

Wieviel Kellner arbeiten hier?

I n p r o p o z i t i a interogativd fdrd cuvint interogativ


c o n j u g a t t o n u l urea l a sfiritul p r o p o z i t i e i .
Trinken Sie B i e r o d e r W e i n ?
.
/
Wiinschen Sie K o m p o t t ?

care incepe cu verbul^


'\
^
J
1

T o n u l se m e n t i n e la acelasi nivel d a c a p r o p o z i t i a e n u n t i a t i v a
continudi
cu o a doua propozitie.
1
I c h f a h r e i n d i e P r o v i n z , und der Zug fahrt schon i n z w a n z i g M i n u t e n .
^

^

^
\
i

GRAMMATIK
i.

Verbele

cu alternante

i
vocalice

la prezent

U n e l e v e r b e c a r e a u i n r a d a c i n a e, a s a u a u sufera m o d i f i c a r i l a p r e z e n t , !
l a persoana a I l - a si a I l l - a singular:
I

i
106

e-

* i (ex. a)
I

a -* a (ex. c), au -> au (ex. d)

> ie (ex. b)
V e r b e l e , c a r e sufera a n u m i t e modificdri
v e r b e tari.^
a) I c h
b)
0)
d)
I

gebe.
lese.
fahre.
laufe.

in cursul conjugarii,

gibst.
liest.
f ahrst.
laufst.

Du

Er

se n u m e s c
gibt.
liest.
fahrt.
lauft.

Observatiiz
1. L a verbele a caror radacina s e t e r m i n a i n - s , d e e x . lesen (ex.b), s a u i n s s , persoana a I l - a s i n g u l a r
e s t e i d e n t i c a c u persoana a I l l - a singular [vezi p a g . 5 5 ) .
2 . L a verbele a caror r a d a c i n a s e t e r m i n a i n - s s , s s
i c b esse, d u ifit, er iCt.

B Inaintea u n e i c o n s o a n e :

3 . U n e l e VT-rbecu o v o c a l a radicala lunga modifica l a persoanele a I l - a i a I l l - a s i n g u l a r v o c a l a


l u n g a i n vocala scurtd. Ortografic a c e a s t a transformare s e i n d i c a prin dubiarea c o n s o a n e i u r m a toare (ich trete, d u trittst, er tritt), iar l a v e r b u l nehmen ^i prin o m i t e r e a l u i h o r t o g r a f i c : i c h
n e h m e , d u n i m m s t , er n i n u n t .
4 . Verbele a caror radacina s e t e r m i n a i n t i care m o d i f i c a p e e i n i(e), p e a i n S s a u p e a a
i n au, primesc l a persoana a I l - a singular doar t e r m i n a t i a - s t i n u termina-tia - e s t ; d e e x . treten :
d u trjttst; h a l t e n : d u haltst. L a persoana a I l l - a singular, verbele acestea n u primesc nici un
fel de terminatie:
er halt; er tritt.

2.

Prepozitii

cu

acuzadvul

Prepozij;iile
d u r c h , fiir, g e g e n , o h n e , u m
cer a c u z a t i v u l .

3.
a)

Intrebuintarea

prepozitiilor

I n l i m b a g e r m a n a , s u b s t a n t i v u l p r e c e d a t d e prepozi|;ie e s t e d e obicei i n s o \.it d e a r t i c o l , s p r e d e o s e b i r e d e l i m b a r o m a n a u n d e , i n m a j o r i t a t e a c a z u rilor, s u b s t a n t i v u l s e intrebuin-feaza n e a r t i c u l a t s a u p r e c e d a t d e a r t i c o l u l


nehotarit.
W i r g e h e n d u r c h den S a a l M e r g e m p r i n sala.

b) D u p a prepozi];ia ohne s p r e d e o s e b i r e d e c e l e l a l t e p r e p o z i t i i u r m e a z a
de r e g u l a s u b s t a n t i v u l neprecedat de articol.
E r i S t h e u t e ohne Appetit.
^ Verbele tari

s i n t t r e c u t e i n v o c a b u l a r u l lec^iei i n c o l o a n a d i n

107

dreapfa.

Lesestiick 9 (neun)
ER

HALT

DllT
Nach

Fr.

Klingenhaum

E i n G a s t t r i t t i n ein R e s t a u r a n t . E r i s t klein u n d s e h r d i c k . E r g e h t d u r c h
d e n S a a l des R e s t a u r a n t s z u e i n e m T i s c h u n d n i m m t d o r t P l a t z . U m d e n
T i s c h s t e h e n n o c h drei S t i i h l e ; alle s i n d frei.
E i n K e l l n e r k o m m t u n d g i b t d e m G a s t die S p e i s e k a r t e . A u f m e r k s a m liest
d e r G a s t die S p e i s e k a r t e .
W a s wiinschen S i e ? " fragt der Kellner.
, , 0 h , nicht viel", a n t w o r t e t der G a s t : ,,Fisch, Suppe, B r a t e n m i t Kartoffeln
t m d ein H i i h n c h e n m i t S p i n a t . "
W i i n s c h e n Sie d e n S p i n a t m i t E i e r n o d e r o h n e E i e r ? "
Natiirlich mit Eiern."
T r i n k e n Sie B i e r o d e r W e i n ? " f r a g t d e r K e l l n e r n o c h .
, , N u r eine F l a s c h e W e i n " , i s t die A n t w o r t . , , A b e r b i t t e s e h r schnell. I c h
f a h r e i n die P r o v i n z , u n d d e r Z u g f a h r t s c h o n i n z w a n z i g M i n u t e n . "
D e r K e l l n e r l a u f t i n die K i i c h e ; er b r i n g t die S p e i s e n fiir d e n G a s t u n d s a g t :
G u t e n A p p e t i t ! " D e r M a n n iBt. D a n n f r a g t der K e l l n e r : , , W a s w i i n s c h e n
Sie als N a c h t i s c h , K o m p o t t o d e r E i s ? "
, , K o m p o t t ? E i s ? N e i n ! D a s i s t gegen die V e r o r d n u n g des A r z t e s . I c h h a l t e
D i a t u n d esse n u r s e h r w e n i g , d e n n i c h b i n z u d i c k . "

WORTSCHATZ
t

Gast

(e)

musafirul,

e S u p p e ( n)

sup a

e Kartoffel

cartoful

oaspetele,
clientul
X Saal

(Sale)

I K e l l n e r ( )

sala

ospatarul,

e Speise

chelnerul I Fisch

(-e)

pe^tele

()

(n)

(n)

(-e)

T Nachtisch
X Wein

(-e)

dieta,

salata

regimul

desertul |
vinul
I

alimentar
e S p e i s e k a r t e ( n)

e)

r A p p e t i t (f

trenul

lista de
mincarurl

e P r o v i n z ( en)
X Zug (

sticla

friptura
Diat

r Salat

mtncarea

j
e Flasche

X Braten

(-n)

e Minute

(n)

pofta d e j

e Kuche

mincare ;

e V e r j o r d n u n g ( en)

108

(n)

proviacia
minutul

bucataria
prescrip^a

s Restaurant (s)

restauiantul

s Huhnchen () i = ^ 1 ; ^ : = ^

puiul

s Ei { er)

"

oul

s Kompott ( e)

S ^ ^ ^

compotul
tnghe^ata

s Eis

berea

s Bier (-e)

treten (1)^
essen (i)
geben (i)
lesen (ie)
halten (a)
laufen (an)
klein
dick
frei
wenig
zu (+ adj. sau adv.)
durch + A
fiir + A
gegen + A
ohne + A
um -f- A
als
denn
guten
eine

Appetit
Flasche

J
Wein

a pa?i
"^^'^^
a da
a citi
a \ine
a alerga

mic
gras
liber
pu|in
prea
prin
pentru
Impotriva, contra
fSra
in jurul
ca
c5ci
pofta buna 1
o sticla cu vin
VBUNGEN

1. Cititi cu glas tare!


Fifi foarte atent la cantitatea
si calitatea
a) T a g , V a t e r , A r z t , S p a n i s c h ,
a')
Nachtisch,
habt,

Sprache, 'fragt,

vocalelor i la accent!
Gast, lachen, das, was, machen,
Flasche, hast, h a t , fast,

Platz

fahren

Incepind c u aceasta lec^ie se noteazS in parantezS felul in care se schimba vocala radicals
anumitor v e r b e la perpoan Je a Il-a i a Ill-a singular, indicativ prezent.

109

a
i

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Arzte, Diat, fahrt, Qualitat,


Rumanien
wer, schwer, w e m , wen, g e h t
wie, w i e d e r . B i e r , erzi^ehen,
gibt, wir, Appetit, Famjlie
M o n t a g , S o h n , groB, GroBvater, wohnen
schon, Franzosisch
Buch, Zug, Minute, du, Bruder, S t u d i u m , b e s u c h e n
g r u n , gruBen, fur, U b u n g

b') h a l t ; e s , j e t z t
c') d e r , d e m , d e n
d') d i e ; ich, d i c k , n i c h t , N i c h t e , r i c h t i g ,
wichtig, Mittwoch, Tisch, Fisch
e') n o c h . W o r t , T o c h t e r , K a r t o f f e l ,
Verordnung
f )
Worter
g'J

u n d , rund, Russisch,

Suppe

h'J Fiiller, K i i c h e
unde vocala nu se leagd, in

2 . 1) Ardtati printr-o linie verticald


de sunetul precedent!
2) Cititi cu glas tare! Fiti atent la intonatie!
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)

I s t er b e i d e n G r o B e l t e r n ?
Besucht ihr die Volksuniversitat?
K o m m t ihr Sonnabend zu den GroBeltern?
W a s ist gegen die V e r o r d n u n g des Arztes ?
W e r ist jetzt im Garten?
M i t w e m g e h t er z u m A r z t ?
D a s i s t e i n e U b u n g fiir alle H o r e r .
W e r sind die Horer u n d Horerinnen der Volksuniversitat?
S o n n a b e n d b e s u c h e i c h d i e GroBeltern.

3 . Completati intrebdrile si rdspundeti! \


Ja, ich

a) I B t d u
b)

c)

d)

e)
f)

110

pronuntie,

J a , ich

h) i B t d u

*;
3)
k)

4.

Rdspundeti!
ich

dem Kind
das B u c h ?

Nein,

b) H a l t s t d u
H a l t e t ihr
H a l t e n Sie

Diat?

Nein,.

c) F a b r s t d u

i n die
Provinz?.

Nein,

wir
ich
wir
ich
wir
ich
wir
ich

i n die
Kiiche?

Nein,

wir
ich
wir
ich

m em
Restaurant?,

Nein,

wir
ich
wir
ich

a)

Gibst du
Gebt ihr
G e b e n Sie

F a h r t ihr
F a h r e n Sie
d) L a u f s t

du

Lauft ihr
L a u f e n Sie
e) T r i t t s t

du

wir
ich
wir

Tretet ihr
T r e t e n Sie

5. 1) Completati!
2) Treceti la plural!
A.
Ich . . .
Er . . .
. . . du

lesen

B.

essen

. . . du das E i ?
I c h . . . ein H i i h n c h e n .
. . . sie S a l a t g e r n ?

die Z e i t u n g .
eine Z e i t s c h r i f t .
das Buch ?

Ill

c.

D.

fahren
. . . d a s K i n d zu d e n GroJ3eltern ?
I c h . . . z u einer T a n t e .
. . . du zu einem Kollegen ?

E.

Ich . . . zu dem Freund.


D e r K e l l n e r . . . i n die K i i c h e .
. . . d u zu dem Gast?
F.

fragen
W a s . . . der Kellner den Gast ?
Ich . . . das K i n d : W o wohnst
du?"
. . . du den Eehrer ?
folosind

laufen

I c h . . . ein H e f t .
W i r . . . ein F e u e r z e u g .
. . . du das Buch ?

6.

Completati,

A.

a) E i n G a s t (kommen)
in ein R e s t a u r a n t .
h) E r (treten) in e i n e n S a a l (das
Restaurant).
c) D e r G a s t (gehen)
d)

Ein

Kellner

e) D e r G a s t

la forma

zu

potrivitd!

'

u n d (nehmen)

(kommt)

(lesen)

J) E r w i i n s c h t

verbul

kaufen 1

und

(geben)

dem

die Speisekarte sehr

'^^J ,

Platz.

Gast

die.

aufmerksam.

^^^Sa,

und

eine

g) D e r G a s t (essen) m i t A p p e t i t .
h) E r (halten) n i c h t D i a t .
B.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

W a s (sagen)
d u (der
Kellner)?
W i e (heifien)
er?
W i e (grUfien) d e r H o r e r ?
W o (arbeiten)
sie ( p e r s o a n a a I l l - a s i n g u l a r
W a s (kosten) eine S c h a c h t e l S t r e i c h h o l z e r ?
W i e v i e l W o r t e r (lernen) d u h e u t e ?
W i e v i e l S c h a c h t e l n T a b a k (kaufen)
du?
Wo (leben) d e r O n k e l ?

7. 1) Treceti verbele din parantezd


2) Treceti verbele si pronumele
politete!
a)

la forma
la persoana

(Sagen)
d u j e t z t : Auf Wiedersehen" ?
b) (Machen)
d u die U b u n g 7 ?
c) (Fahren)
d u i n die P r o v i n z ?
d) (Halten)
du Diat?
e) (Warten)
du noch?
/) (Kaufen)
du den Fiiller?
g) (Laufen) d u z u d e m o U K egen ?

h)
i)
j)

feminin)?

potrivitd!
a Il-a plural

si la forma

de

(Rechnen)
du richtig?
(Lesen)
du laut?
(Wiederholen)
d u h e u t e die G r a m matik ?
k) (Sein)
d u i m m e r fleiBig?
I) (Besuchen)
d u die GroBeltern o f t ?
m) (Spielen)
du gern m i t der N i c h t e ?
n) (Haben)
d u e i n e n Neffen ?

112

8. Treceti cuvintele din parantezd


a)
b)
c)
d)

W i r gelien d u r c h (der ParJi).


E r iBt S p i n a t o h n e (das Ei).
D a s B u c h i s t fiir (ein Freund).
D i e Schiiler s t e h e n u m (der
Lehrer ) .

9. Inlocuiti
a)
b)
c)
d)
e)

cuvintele

tipdrite

cursiv prin

f)
g)
h)
i)
j)

D a s F e n s t e r i s t rechts.
I s t d i e K i i c h e hier?
Sie iBt s e h r wenig.
E r f r a g t leise.
W a s i s t schwarz?

essen, d e r G a s t , H i i h n c h e n , S a l a t , m i t .
Der Gast ifit Hiihnchen mit Salat.

Treten, der Verkaufer, d a s Restaurant, in.


F a h r e n , du, gern, m i t , der Z u g ?
Der Vater, fahren, m a n c h m a l , mit, der Zug, in, die Provinz.
Halten, Diat, d u ?
Ich, nicht, Diat, halten, aber, halten, der Vater, Diat.
D a s Kind, laufen, zu, die M u t t e r .
D e r K e l l n e r , sofort, b r i n g e n , d e r G a s t , d e r B r a t e n .
Ess.ii.
er, m i t , A p p e t i t ?
Fi^ch, essen, d u , g e r n ?
Nehmen, du, die Speisekarte ?
Wir, gehen, in zehn Minuten, in die Kiiche.
E r , t r i n k e n , e i n e F l a s c h e B i e r eine F l a s c h e W e i n , o d e r .
Wiinschen, du, als Nachtisch, K o m p o t t ?
D i e K o l l e g i n , essen, w e n i g , d e n n , sie, sein, d i c k , z u .

Rdspundeti!
a)
b)
c)
d)

Wer kommt
W i e ist der
Was macht
W a s bringt

n das Restaurant? t j
Gast?
f)
er?
g)
der Kellner?
h)

12. Traduceti!
A.

antonime!

propozitii!

Exemplu:
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)

potrivit!

e) D e r K e l l n e r g e h t z u (der Gast).
f) E r i s t b e i (ein Kollege).
g) D e r G a s t g e h t m i t (der Kellner)
in die Kiiche.

D u l i e s t viel.
D u a n t w o r t e s t richtig.
D e r G a s t i s t grofi.
D i e F r a g e i s t schwer.
D a s B u c h i s t geschlossen.

10. Formati

11.

la cazul

W a s ih d e r G a s t ?
W i e iBt C e r G a s t ?
W a s fragt d e r K e l l n e r ?
W a s antwortet der Gast?
,

E l i a l o c si-i s p u n e o s p a t a r u l u i : D o r e s c s u p a , f r i p t u r a c u cartofi,
s p a n a c c u o u a i o s t i c l a c u v i n . "
h) O s p a t a r u l a d u c e c l i e n t u l u i r e p e d e m i n c a r u r i l e .
c) C l i e n t u l p l e a c a p e s t e d o u a z e c i d e m i n u t e i n p r o v i n c i e .
d) C l i e n t u l m a n i n c a p r e a m u l t d a r s p u n e - , , M a n i n c f o a r t e p u t i n . "

8 Limba g e r m a n a curs practic

113

B.

a)
b)
c)
d)
e)

D u m n e a v o a s t r a minca|;i p r e a r e p e d e .
Mergeti a c u m la parin|;i?
M a i t i n e t i r e g i m ? D a , m a i ^in r e g i m c a c i s i n t p r e a g r a s .
E l e s t e g r a s caci m a n i n c a f o a r t e m u l t .
O s p a t a r u l v i n e (deja) i a d u c e p e n t r u m a m a c o m p o t i p e n t r u copil
inghetata.
f) Ce dori^i c a d e s e r t ?
g) E a fuge i n b u c a t a r i e i a d u c e m i n c a r e a .
h) M a s a e s t e l i b e r a ? N u , e a n u e s t e l i b e r a .

C.

a)
b)
cj
d)
e)

Pleci i n p r o v i n c i e ? D a , p l e c p e s t e zece m i n u t e c u
Copilul fuge l a b u n i c i ; el i u b e t e p e b u n i c i f o a r t e m u l t .
Ce m a i m a n i n c i ?
Beti o sticla cu b e r e ? Fireste, cu m u l t a placere.
U n d e ^ine el c a r t e a ?

D.

a)
b)
c)
d)
e)

I n j u r u l m e s e i s t a u p a t r u s c a u n e . T o a t e (mai) s i n t l i b e r e .
Copilul m a n i n c a s p a n a c u l f a r a o u a .
Clientul bea v i n ; aceasta este Impotriva prescriptiei medicului. .
S t i c l a c u v i n este p e n t r u u n p r i e t e n .
Hi m e r g r e p e d e p r i n s a l a .

Merken Sie!
W i i n s c h e n Sie eine Flasche,
Wein?
W a s w i i n s c h e n Sie a l s N a c h t i s c h ?
Guten Appetit!

trenul.

10.

( Z e h n t e r )

A b s c h n i t t

Lehrstiick 1 0 (zehn)

A.

der Brief

der

(die Briefe)
Ich. s c h r e i b e d e n E l t e r n e i n e n Brief.
Schreiben
Sie oft
Briefe ?
Ich schreibe den E l t e r n n n d Geschwis t e r n oft Briefe.

die
Das
Fiir
Die
ten

Einschreibebrief

(die E i n s c h r e i b e b r i e f e )
Hier ist ein Einschreibebrief.
Fur wen ist der Einschreibebrief ?
Der Einschreibebrief
i s t n i c h t fiir Sie, sondern fiir d e n B r u d e r .

Luftpostbrief

sondern

Postkarte

d.as Telegramm

(die P o s t k a r t e n )
ist eine P o s t k a r t e .
w e n i s t die P o s t k a r t e ?
P o s t k a r t e i s t fiir d e n S t u d e n H a n s Werner.

(die T e l e g r a m m e )
I c h sehe d o r t e i n T e l e g r a m m .
Fiir wen ist das Telegramm?
D a s T e l e g r a m m i s t fiir d e n A r z t
Marin lonescu.

/ . - .

die

der

(die Duftpostbriefe)
I c h h a b e h i e r einen L u f t postbrief.
Fiir wen ist der Luftpostbrief ?
Der
Luftpostbrief ist
fiir d i e M u t t e r .

sehen _ J-

das Paket

Briefmarke

(die B r i e f m a r k e n )
H a b e n Sie B r i e f m a r k e n ?
Ja, wir haben Briefmarken.
B i t t e eine B r i e f m a r k e fiir e i n e n
E i n s c h r e i b e b r i e f u n d eine Briefm a r k e fiir e i n e n L u f t p o s t b r i e f .

Ich
ist
die
es.

115

(die P a k e t e )
bringe ein P a k e t . Fiir w e n
d a s P a k e t ? D a s ' P a k e t i s t fiir
Familie Georgescu. Bitte, hier i s t
Danke.

OWCIO

die

Post

I c h gehe jetzt zur Post.


I s t d i e P o s t weit} N e i n , d i e
P o s t i s t n i c h t w e i t , s o n d e r n nahe.
Sie s i n d bald d o r t .
bald

der Schalter
(die S c h a l t e r )
Wieviel Schalter sehen Sie? Hier
sehe ich einen Schalter, u n d dort sehe
ich noch drei Schalter, das sind zus a m m e n vier Schalter.

weit

nahe

A r a d i s t eine
Stadt.
B u k a r e s t i s t die
Hauptstadt.
R u m a n i e n h a t viele Stddte, a b e r
n u r eine
Hauptstadt.

die Stadt
die
Hauptstadt
(die S t a d t e )
(die H a u p t s t a d t e )

116

B i t t e zwei P o s t a n w e i s u n g e n .
B i t t e , liier s i n d d i e zwei P o s t a n w e i sungen.
W a s k o s t e t eine P o s t a n w e i s u n g ?
Eine Postanweisung kostet . . . Bani.
B i t t e , h i e r i s t d a s Geld fiir zwei
Postanweisungen.

die
Postanweistmg
'^ie P o s t a n w e i s u n g e n )

1
B.

I s t d a s eine P o s t a n w e i s u n g ? N e i n ,
d a s i s t keine P o s t a n w e i s u n g , s o n dern ein Telegramm.

I s t d a s ein B r i e f ? N e i n , d a s
i s t k e i n Brief, s o n d e r n eine P o s t karte.

I s t d a s ein T e l e g r a m m ?
N e i n , d a s i s t kein T e l e g r a m m ,
sondern ein Einschreibebrief.
S e h e n Sie d o r t
H a b e n Sie

B r i n g e n Sie

Brief?
Briefe ?

Nein, ich sehe


dort

keinen Brief,
keine Briefe.

eine

Briefmarke?

^ ^ i ^ ' Ich habe

keine

^><C

Briefmarken ?

ein
X

Paket ?
Pakete?

einen

H a b e n Sie j e t z t G e l d ?

Briefmarken.
Nein, ich bringe

Nein, ich habe jetzt

117

Briefmarke.

keine

kein P a k e t .
keine P a k e t e .
kein Geld.

Articolul nehotarit si articolul nehotarit negat


M. ein Binhfc4-ei33= = kein
F . eine 2idrt=-HiBE = keine
N . ein 3iiclt4-4-=eiEC = kein
Singular
N.
G.
D.
A.

Masculin
kein
em
es
es
em
em
en
en

^
Feminin
em e
e
er
er
er
er
e
e
Plural
M. F. N.
N.
G.
D.
A.

C.

Sie k o m m t aus dem

emi

Neutru
kein

es
em

es
em

kein e
er
en
e

Sie g e h t zu dem

Haus.

Onkel.

Sie g e h t mit dem Onkel z u r P o s t .

Sie i s t bei dem Onkel.

118

Sie h a t d a s B u c h von dem Onkel.


I
I .
20. I V .
I

10. I V .
seit

Nach
I

dem Kurs
T

g e h t sie z u r T a n t e .
-

Wann k o m m t M a r i a , l i e u t e oder morgen? Sie k o m m t n i c h t h e u t e , s o n dern morgen.

Seit 10 Tagen i s t R a l u c a i n B u k a r e s t .
I
I

heute <

Wann ?
\
> morgen \

Seit wann i s t E m i l i n B u k a r e s t ?
Seit drei Tagen.

aus

hei

mit

nach
seit

von

zu

D.

Sie
Sie
Sie
Sie

Wo

i s t j e t z t heim ( = b e i d e m ) O n k e l .
h a t d a s B u c h vom ( = v o n d e m ) O n k e l .
g e h t d a n n zum ( = z u d e m ) O n k e l .
g e h t a u c h zur ( = z u der) T a n t e .
bei
von
zu

E.

beim
dem = vom
z u m zu +

ist der Vater j e t z t ?


arbeitet die M u t t e r ?
lernen wir heute?

der =

zur

D e r V a t e r i s t j e t z t z u Hause.
D i e M u t t e r " a r b e i t e t z u Hause.
W i r l e r n e n h e u t e z u Hause.
119

Wohin

gehst d u jetzt ?
>
f a h r e n Sie d a n n ?

I c h gehe jetzt nach

Hause.

I c h fahre d a n n nach

Hause.

lauft das K i n d ?

Das K i n d lauft nach

Wo?
z u

Hause.

Wohin ?
Hause

nach

Hause

PHONETIK
Accentul

variabil

I n l i m b a g e r m a n a e x i s t a c u v i n t e i n c a r e a c c e n t u l p o a t e s a c a d a fie p e
o s i l a b a , fie p e a l t a . I n u n e l e d i n a c e s t e cuvinte,* m u t a r e a a c c e n t u l u i a r e c a
u r m a r e o modificare a sensului cuvintului, in altele nu.
N u m e l e p r o p r i u Georg ( G h e o r g h e ) p o a t e fi p r o n u n t a t ,
vorbitorului, in doua feluri:

dupa

preferinja

a) c u e scurt inchis, neaccentuat, a c c e n t u l c a z i n d p e o : G e o r g


b) c u e lung inchis, accentuat: G e o r g
I n ambele variante:
v o c a l a 0 este scurta si descMsd,
g final s e p r o n u n t a r e g u l a t , a n u m e

[k].

GRAMMATIK
1. Articolul

nehotarit

A r t i c o l u l n e h o t a r i t negat se declind
i a r l a p l u r a l c a a r t i c o l u l hotdrit:

M.
N,
G.
D.
A.

kein
keines
keinem
keinen

Singular
F.
keine
keiner
keiner
keine

la singular ca articolul

N.
kein
keines
keinem
kein

120

negat

Plural
M. F. N.
keine
keiner
keinen
keine

nehotdrit,

Schalter

em
kein

eine
keine

Postkarte

em
kein

Telegramm

die
keine

Schalter

Schalter
T e l e g r a m m s der
ernes
keiner
.Jsenies,
etc.
A r t i c o l u l n e h o t a r i t n e g a t se
intrebuinteaza:
a) p e n t r u n e g a r e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de articolul nehotdrit:
E r trifft emen K o l l e g e n .
> E r trifft keinen K o l l e g e n .

eines
keines

.Schalters

einer
keiner

Postkarte

b) p e n t r u n e g a r e a s u b s t a n t i v u l u i neprecedat de articol.
I c b h a b e Zeit.
* I c h h a b e keine Zeit.
E r h a t Geschwister.
^ E r h a t keine G e s c h w i s t e r .
2.

Prepozitii

cu

dativul

P r e p o z i t i i l e a u s , bei, mit, nach, seit, von, zu cer

dativul.

I c h k o m m e aus d e m H e i m .
aus: d i n
Nach d e m V o r t r a g h a b e i c h k e i n e Z e i t .
nach: d u p a
I c h b i n seit e i n e m T a g hier.
seit: d e
I c h k o m m e von e i n e m F r e u n d .
von: d e l a
3 . Prepozitii

cu dativul

sau

acuzativul

E x i s t a i n l i m b a g e r m a n a i p r e p o z i t i i bicazuale, c a r e cer cind dativul,


cind acuzativul. U n a d i n t r e a c e s t e a este prepozi|;ia in. ,
Prepozi^ia in cere
dativul c i n d v e r b u l e x p r i m a o stare pe loc sau o miscare, fdrd indicarea directiei ( i n t r e b a r e a c o r e s p u n z a t o a r e : wo),
acuzativul c i n d v e r b u l e x p r i m a o miscare spre un loc anume, o deplasare intr-o
directie ( i n t r e b a r e a c o r e s p u n z a t o a r e : wohin).
- stare pe loc,
d at i

micare jar a
- i n d i c a r e a direc|;iei

P r e p o z i t i a in

a c u z a t i v

micare cu i n d i c a r e a
direc|;iei

G e o r g ist seit drei T a g e n in der Hauptstadt. (Wo i s t G e o r g ? )


D e r G a s t tritt in ein Restaurant. ( W o h i n t r i t t d e r G a s t ? )
121

wo ?

wohin ?

4.

Contopirea

articolului

hotarit

cu

prepozitii

A r t i c o l u l se c o n t o p e s t e deseori c u u n e l e p r e p o z i t i i :
bei
beim
von
vom
demv
zu
zum
in
im
der
5. Omiterea

A r t i c o l u l se omite
a) i n a i n t e a denumirilor

de

1 zur
articolului

localitdti:

E r i s t a u s Arad.
E r wohnt in

Bukarest,

b) d e r e g u l a , inaintea numelor de persoana:


Georg i s t S t u d e n t .
W i r g e h e n z u Alexander.

Lesestiick 10
EIN

(zehn)

GESPRlCH

Georg ist Student. Er ist aus Arad und studiert in Bukarest. Seit drei Tagen
ist er in der Hauptstadt. Die Eltern haben noch keine Nachricht von Georg.
Er schreibt den Eltern und den Geschwistern einen Brief und den Freunden
einige Postkarten. Georg hat keine Briefmarken und geht zur Post. Er trifft
einen Kollegen.
Andrei: G u t e n T a g , Georg. W o h e r k o m m s t d u ? W o h i n g e h s t d u ?
Georg: I c h k o m m e a u s d e m S t u d e n t e n h e i m u n d g e h e z u r P o s t . A b e r woher
k o m m s t du, u n d wohin gehst du ?
Andrei: I c h k o m m e v o n e i n e m F r e u n d u n d g e h e z u e i n e m O n k e l . K o m m s t
d u h e u t e z u m V o r t r a g des Professors W e b e r ?
Georg: N a t i i r l i c h k o m m e i c h .
Andrei: G e h e n w i r n a c h d e m V o r t r a g z u A l e x a n d e r ?
Georg: N a c h d e m V o r t r a g h a b e i c h k e i n e Zeit.
A n d r e i : D a n n gehen wir nicht h e u t e zu Alexander, sondern morgen.
G e o r g : E i n v e r s t a n d e n . Auf W i e d e r s e h e n , A n d r e i .
A n d r e i : Auf W i e d e r s e h e n , G e o r g .

Die Post ist nicht weit, und Georg ist bald dort. In der Halle sieht er
viele Schalter. Rechts sind Schalter fur Briefmarken,
Pakete, Zeitungen und
Zeitschriften ; links sind Schalter fiir Postanweisungen, Telegramme, Einschreibebriefe und
Luftpostbriefe.
Georg schickt den Brief und die Postkarten mit Luftpost. Dann geht er
nach Hause.
122

WORTSCHATZ
cartea

e Postkarte ( - n )

po^tala
T Brief

scrisoarea

(-e)

r Einscbreibebrief

scrisoarea

( e)

e Briefmarke

timbrul

(n)

pptal

recomandata
r Luftpostbrief

r Schalter

scrisoarea prin

(-e)

avion

e Post

po^ta

e P o s t a n w e i s u n g (en)

mandatul
postal

ghi^eul

(-)

e Stadt

oraul

(Stadte)

capitala

e H a u p t s t a d t ( e)
r Vortrag

conferinta

(e)

vestea,

e N a c h r i c h t ( en)

^tirea
e Z e i t (en)
e Halle

s Gesprach

(e)

aerul

e Ivuftpost

po?ta

,j

_=r=:;^s"j

tclegtama

pachetul

s H e i m ( e)
s S t u d e n t e n h e i m ( e)

camiuul
caminul studentesc

a studia

s e h e n (ie)

schicken
einverstanden

a trimite

treffen (i)

d e acord

eluige

citiva, c i t e v a

weit

departe

nahe

aproape

bald

in curind

morgen

miine

wohin?

incotro ? u n d e ?

woher ?

de imde ?

wann ?

cind ?

seit wann?

de cind?

aus + D
von + D
nach + D

din

seit +

de

aeriana

conversatia, discutla

studieren

hala

(-e)

s Paket

timpul

e Luft

(e)

s Telegramm

"

(-n)

de, de l a
dupa

123

a vedea

a Intanij

sondern
nach

Hause

mit

Luftpost

acasa, spre c a s a
prin po^ta aeriana, prin
avion

VBUNGEN
1. Grupati urmatoarele
cuvinte in trei
prima, a doua sau a treia
silaba!

coloane,

in functie

de accentul

hr

pe

E i n s c h r e i b e b r i e f , Euftpostbrief, P a k e t , T e l e g r a m m , B r i e f m a r k e , w o h i n , P o s t anweisung, Appetit, erziehen, einverstanden, Wiedersehen, R e s t a u r a n t ,


w o h e r , P o s t k a r t e , Professor, s t u d i e r e n , N a c h r i c h t , F a m i l i e
2. Puneti in fata
tdrit negat!

substantivelor

de mai jos articolul


'

hotdrit.

nehotdrit

fi

neho-

Brief ; P o s t k a r t e ; T e l e g r a m m ; P a k e t ; Z e i t ; W e i n ; K i i c h e ; V e r k a u f e r ;
Erfolg; Satz ; W o r t ; Ubung ; A n t w o r t ; Hausfrau ; H a u s ; Kind ; Feuerzeug ; E a d e n
3. Rdspundeti

negativ!

K. a) H a b e n Sie
0)

d)
e)
f)
g)
h)
B. a) T r i n k e n Sie
C. a) I s t s c h o n
0)

d)

Sind schon

D . a) I B t er
b)
c)
^
d)
e)
f)

einen Fuller?
eine Z e i t u n g ?
eine Z e i t s c h r i f t ?
ein B u c h ?
Briefmarken ?
Zigaretten ?
Streichholzer ?
Geld?
Bier?
Wein ?
ein
eine
ein
Studenten

Student
Studentin
Kind
dort?

Braten ?
Suppe ?
Eis?
Kompott ?
Kartoffeln ?
Eier?

124

Nein, ich habe

k-

Nein, ich trinke-

k-

fertig? N e i n , n o c h k -

...

Nein, dort sind noch


Nein,

er iBt

ist
fertig.

4 . Completati
A, a)
b)
c)
d)
e)

intrebdrile

si

rdspundet:a
Ich

. . . k o m m e n Sie ?

komme

aus

ddddddd-

Tabakladen.
Restaurant.
Park.
Provinz.
Kiiche.
Heim.
Halle.

eineineineind-

Onkel.
Tante.
Nichte.
Neffe-.
GroBeltern.

E r trifft d e n
K o l l e g e n bei

deinein-

Vortrag.
Freund.
Kollegin.

I c h treffe

dd-

Vortrag.
Kurs.

I c h b i n seit

einein-

T a g hier.
Minute.

Ich habe
Nachricht

d-

Eltern.

ddddddd-

Geschwister-.
Freunde-.
Mutter.
Kind.
Vater.
Schwester.
Bruder.

eineineinein^

Kollege-.
Kollegin.
Freund.
Freundin.

f)

B . a)
b)
c)
d)
e)

trifft er d e n K o l l e g e n ?

C. a)
b)
c)

treffen Sie G e o r g ?

D . a)
b)
E . a)

I c h gehe

gehen Sie?

zu

Georg

nach
Seit

s i n d Sie h i e r ?

b)
F . a) V o n , . . h a b e n
Nachricht ?
b)
c)
d)
e)

I
Sie

keine

keine
von

f)
g)

h)
G. a) M i t . . . l e r n s t

du?

Ich

lerne

mit

0)

d)
5.

Completati si formulati
intrebdri referitoare la pdrtile de propozitie
cursiv!
E r w a r t e t in d- Halle.
b) I c h g e h e in d- Halle.
c) D a s K i n d s p i e l t in ein- Garten.
d) D i e G r o B m u t t e r g e h t m i t d- E n k e l i n in d- Park.
e) Sie g e h e n in dTahakladen.
f) G e o r g i s t in d- Stadt.
g) H a n s s t u d i e r t . . .
Bukarest.
h) E r i s t . . .
Hause.
i) Sie f a h r t . . .
Hause.

125

tipdrite

6.

Completati!

A. a) W o h i n g e h t e r ?
h)

E r geht

0)

d)
e)
B . a) W o i s t s i e ?
b)

Sie i s t

0)

d)

eineinHause.
ddd-

Stadt.
Park.
Saal.

einVortrag.
einFreundin.
Hause.
dStadt.
i n dSaal rechts.
Bukarest.

f)
einC. a) W o h e r k o m m t i h r ? |
Wir kommen
einb)
zu
c)
dd)
de)
df)
7. Contopiti prepozitia cu articolul!
a) G e h e n Sie h e u t e zu der P o s t ?
h) I c h g e h e zu dem S c h a l t e r ftir P o s t a n w e i s u n g e n .
c j E r trifft P a u l bei dem K o l l e g e n Georg.
d) D e r E e h r e r s a g t zti dem S c h u l e r : U b e r s e t z e n Sie d a s
E r k o m m t von dem B r u d e r .
/ ) G e h e n Sie b i t t e zu der T a f e l !
g) E r i s t bei d.em A r z t .
h) D a s P a k e t i s t von dem V a t e r .
i) I s t d a s K i n d n o c h in dem P a r k ?
8. Formati

Vortrag.
Freundin.

Vortrag.
Freundin.
Hause.
Heim.
Stadt.
Park.

E e s e s t i i c k 9."

propozitii!

a) E r , gehen, d u r c h , d i e H a l l e , die P o s t .
b) D e r V a t e r , schiclzen, d e r S o h n , e i n P a k e t .
c) I c h , sein, m i t , d i e V e r o r d n u n g , d e r A r z t , n i c h t , sehr, e i n v e r s t a n d e n ,
d e n n , i c h , essen, g e r n , u n d , viel.
d) E r , gehen, z u , d e r S c h a l t e r , fiir, d e r E i n s c h r e i b e b r i e f , u n d , d i e P o s t anweisung.
e) Sehen, d u , g u t , v o n , h i e r ?
/) SchicJien, d e r Brief, Sie, m i t , d i e E u f t p o s t ?
g) E i n i g e , d e r KpUege, gehen, z u , d e r V o r t r a g , a n d e r e , gehen, n a c h H a u s e .
h) Sein, er, z u H a u s e ? N e i n , er, n i c h t , sein, z u H a u s e , a b e r , er, b a l d ,
liommen, n a c h H a u s e .
i) D e r T e x t , sein, n i c h t , s c h w e r , l e i c h t , s o n d e r n .
j) Sehen, d a s K i n d , g u t ? N e i n , es, sehen, n i c h t g u t , i c h , gehen, m i t ,
das Kind, zu, der Arzt.
k) S e i t , w a n n , sein, S i e , i n , die H a u p t s t a d t ?
126

9.

Rdspundeti!
a)
h)
c)
d)
e)
f)

10.

Woher ist Georg?


W o studiert er?
W e m schreibt Georg?
W o h i n g e h t er d a n n ?
W e n trifft e r ?
Woher k o m m t Andrei,
wohin geht er?

und

g) W e r h a l t e i n e n V o r t r a g ?
h) G e h e n d i e F r e u n d e z u m V o r t r a g ?
i) W o i s t d e r S c h a l t e r fiir P o s t a n weisungen ?
j) S i n d d i e S c h a l t e r fiir E i n s c h r e i b e briefe u n d E u f t p o s t r e c h t s ?
li) W i e s c h i c k t Georg d e n B r i e f ?

Traduceti!

A.

a) Ave|;i t i m b r e ? N u , n - a v e m t i m b r e .
h) A s t a z i n u m e r g l a P a u l ; n - a m t i m p .
c) A i c i e s t e u n p a c h e t p e n t r u o n e p o a t a . E s t e (el) g r e u ? N u , n u
e s t e g r e u , ci f o a r t e uor.
d) M e r g e t i a c a s a ? N u m e r g a c a s a , ci l a p o t a .
e) E o c u i e s t e e a l a B u c u r e s t i ? N u , e a n u l o c u i e s t e l a B u c u r e s t i ci l a
Cluj.
f) A n d a n u este a c a s a d a r v i n e i n c u r i n d d i n ora.
g) E l n u p l e a c a a s t a z i ci m i i n e .
h) Ci];iva colegi p l e a c a p e s t e zece m i n u t e c u t r e n u l i n p r o v i n c i e .
i) Parin|;ii i b u n i c i i n u locuiesc l a B u c u r e t i ci i n p r o v i n c i e .
j) E a a t e a p t a d e d o u a z e c i d e m i n u t e in h a l a .

B.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Incotro merge-S;i? M e r g l a o m a t u a i p e u r m a a c a s a .
T)e. u n d e s i n t e t i d u m n e a v o a s t r a ? S i n t d i n S i n a i a .
U n d e studiati d u m n e a v o a s t r a ? Studiez in Capitala.
Cind pleci acasa? Plec in curind acasa.
T/B. c i n e m e r g e t i a s t a z i ? M e r g e m l a P a u l .
Cu c i n e v o r b i t i g e r m a n a ? V o r b e s c g e r m a n a c u u n coleg.
D e la cine ai scrisoarea r e c o m a n d a t a ? A m scrisoarea de la u n prieten.
h) Cu c i n e este c o p i l u l i n p a r e ? E l e s t e c u b u n i c a i n p a r e .
i) Ce trimite];i p a r i n t i l o r ? T r i m i t parin|;ilor u n p a c h e t .
j) U n d e e s t e ghieul p e n t r u p a c h e t e ? Ghieul p e n t r u p a c h e t e e s t e l a
dreapta.
'
Ji) D e c i n d
inva|;a|;i g e r m a n a ?
n-ave|;i veti d e l a p a r i n | ; i ?
e s t e el a c a s a ?
I) C i n d
v i n e el a c a s a ?

Merken Sie!
Wofier k o m m t i h r ? A u s d e m S t u d e n t e n h e i m .
Wohin g e h t i h r ? Zur Post u n d d a n n nach Hause.
S c h i c k e n w i r d e n Brief mit Luftpost? E i n v e r s t a n d e n .

127

WIEDERHOLUNGSUBUNGEN
1.

Cititi cu glas tare I Fiti

atent la cantitatea

(II)

fi calitatea vocalelor I

a) l a c h e n , a n t w o r t e n , fragen, s a g e n , fast, d e r V a t e r
h) m o r g e n , d a s K o m p o t t , d e r S o n n a b e n d , d e r D o n n e r s t a g , o h n e , der
Onkel
c) d e r H o r e r , d i e H o r e r i n , s c h o n , f r a n z o s i s c h , d e r I n g e n i e u r
d) d i e S u p p e , d i e M i n u t e , d i e L u f t p o s t , r u s s i s c h , d e r B r u d e r e) w i i n s c h e n , d e r Fiiller, n a t i i r l i c h , u b e n , grufien, d e r S c h u l e r
2.

Completati

cu

A.

a, aa, ah !
'
a) d e r S-1, d e r S-l-t, f-ren, d i e S t - d t , s-gen
b) d i e B - n k , d e r - r z t , d e r B r - t e n , h - l t e n

B.

e,
a)
b)
c)
d)

C.

i, ie, ieh, ih !
a) v-r, w-r, -r, v-1, s-ben, d a s K - n d
b) 1-ben, sp-len, d e r M - t t w o c h , d e r D - n s t a g , d e r F - s c h , d e r T - s c n
er g - b t , er s-t, er n - m m t , e r 1-st, er tr-fft
d) d e r A p p e t - t , d i e N - c h t e , erz-en, d a s B-r, er -Bt, er - s t

eh, a, a h !
K.um-nien, d i e -Itern, d e r N-ffe, d a s G-spr-ch, z-len.
r u m - n i s c h , 1-sen, s-r, d e r D-rer, d e r - n k e l
d i e Q u a l i t - t , d e r -rfolg, n - m e n , g-ben, z-n
tr-ffen, d a s M - d c h e n , d i e F - d e r , d e r F-ler, -ssen

D . o, o h !
a) k - s t e n , d i e K a r t - f f e l , d i e G r - B m u t t e r , d i e T - c h t e r , w - n e n
k) der S-n, d e r M - n t a g , d e r S - n n t a g , d a s W - r t , d i e P - s t
3.

Cititi

4.

Treceti substantivele
a)
b)
c)
d)

cu glas tare cuvintele

das
der
der
die
die
e) d i e
f) d e r

exercitiului

de mai jos la plura'

2 /
si clasificati-le pe grupe de plural !

H a u s , das Streichholz, der Garten, der Park, die Bank


A r b e i t e r , d i e A r b e i t e r i n , d e r I n g e n i e u r , d e r A r z t , d e r Brief
K e l l n e r , d a s R e s t a u r a n t , d e r T i s c h , d e r T a g , d i e Tafel
U b u n g , die V e r o r d n u n g , die tJberraschung, die Postanweisung,
Flasche
S p r a c h e , d i e F r e m d s p r a c h e , d a s G e s p r a c h , d a s W o r t , die A n t w o r t
G a s t , d e r S a t z , d a s T e l e g r a m m , d e r S c h a l t e r , d e r F i s c h , d i e Speise
128

5. Treceti

la plural

E X emplu:

a)
b)
c)
d)
e)

Das ist
Das ist
Ist das
W o ist
Ist das

6. Completati

D a s i s t ein H a u s . T)as sind


Hauser.
I s t d a s d a s T e l e g r a m m ? Sind das die
D a s i s t k e i n S t r e i c h h o l z . Das sind keine
eine Z e i t s c h r i f t .
der Satz.
kein F e h l e r ?
die U n i v e r s i t a t ?
ein R e n t n e r ?

c)
d)
e)
f)
B . a) D a s K i n d b r i n g t
b)
c)
d)
e)
f)

g)

C. a) Sie i s t b e i
b)
c)
d)

e)
f)
^

dddddd-

Vater.
Mutter.
Madchen
Enkel.
Enkelin.
Junge-.

E . a j Sie g e h t z u

dddddd-

Onkel.
Tante.
Neffe-.
Kollege-.
Kollegin.
Kind.

c)
d)
e)
f)

a) Der
b) Die

Ist das
Ist das
I s t das
Das ist
I s t das

kein
das
kein
die
das

dddddd-

Sohn-?
Tochter?
Kellner-?
Ingenieur-?
Student-?
Studentin?

ddddddd-

Gast
Frau
Mann
KoUegeProfessor
JungeArzt

Bonbon?
Buch?
Erfolg?
Arbeit.
Kind?

A . a) I s t d a s d e r Fiiller

7. Completati

f)
g)
h)
i)
j)

Telegramme?
Streichholzer.

trecind

Vater

substantivele
'1

Mutter

Limba germana

curs

practic

hat

Sie k o m m t
von
ddb)
dc)
.
dd)
de)
df)
E. a) I s t d e r Brief
fur
ddb)
ddd)
d. e)
df)
d-

d- Fiiller.

D . a)

tipdrite

cursiv

Nichte.
Neffe-.
Eltern.
vSchwester.
Bruder.
Geschwistern.
Vater ?
Student- ?
Kollege- ?
Freund ?
Professor ?
Freundin ?
Eltern ?

la genitiv I

einen Bruder. I c h fahre


zum
B r u d e r d- . . .
eine S c h w e s t e r . F a h r s t
du
zur
Schwester d - . . . ?

129

c) Ein Kollege h a l t h e u t e e i n e n V o r t a g . I e h g e h e z u m V o r t r a g d - . . .
d) I c h h a b e ein Lehrbuch. I c h lese d i e T e x t e d - . . .
e) Eine Schiilerin m a c h t e i n e n F e h l e r . D e r F e h l e r d - . . . i s t n i c h t
groi3.
f) D i e S c h u l e r u n d d i e S t u d e n t e n m a c h e n m a n c h m a l F e h l e r . D i e
Lehrer verbessern die Fehler d-. . . u n d d-. . .
8. Completati

cu verbele de mai jos la prezent !

A. gehen
a) I c h . . . z u e i n e m F r e u n d .
b) . . . d u z u m V o r t r a g ?
c) W i r . . . z u r P o s t .
d) W o h i n . . . er n a c h d e m V o r trag? .
e) . . . Sie n a c h H a u s e !

B . lesen
i
a) . . . d u d e n Brief ?
i
b) I c h . . . d a s T e l e g r a m m ,
I
c) E r . . . e i n B u c h .
1
d) W i r . . . d i e Z e i t u n g e n V O Q J
heute.
J
e) . . . Sie d e n A b s c h n i t t N u m - ;
m e r 5.
i

C. geben
a) . . . d u d e m K o l l e g e n d a s
Paket ?
6 j E r . . . d e m F r e u n d Briefmarken.
c) I c h . . . d e m K o l l e g e n e i n e
Schachtel Zigaretten.
d) . . . i h r d e m V e r k a u f e r d a s
G e l d fiir d i e Z i g a r e t t e n ?
e) . . . S i e m i r b i t t e z w e i S c h a c h teln Streichholzer.

D . sehen
a) . . .
b) I c h
c) E r
d) . . .

F.

fahren
a) . . . d u m i t d e m Z u g ?
b) I c h . . . i n d i e P r o v i n z .
c) D e r J u n g e . . . g e r n m i t d e m
Zug.
d) . . . S i e n i c h t s o schnell i

9. Intrebuintati
Exemplu:
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)

in locul persoanei

a Il-a

d u v o n hier g u t ?
. . . den Kellner nicht.
. . . viele S c h a l t e r .
Sie d i e U n i v e r s i t a t ?

E . lernen
j
a) I c h . . . D e u t s c h .
i
auch du Deutsch?
fleiBig.
c) E r
d) W i r . . . fiir h e u t e z w a n z i g
Worter.
. . . Sie fleiBig !
G.

halten
a) E r . . . e i n B u c h i n d e r H a n d ,
b) S e i t w a n n . . . d u D i a t ?
c) . . . Sie d e n V o r t r a g h e u t e ?
d) W a s . . . i h r i n d e r H a n d ?

singular

forma

Lernst du a u c h E n g l i s c h ?
L e r n e n Sie auch Englisch.?

Schickst du d e n Brief m i t L u f t p o s t ?
Fahrst du m i t d e m Z u g i n d i e P r o v i n z ?
Siehst du d e n S c h a l t e r fiir P o s t a n w e i s u n g e n ?
Gehst du n a c h d e m V o r t r a g z u K u r t ?
Triffst du h e u t e H e l g a ?
Studierst du i n B u k a r e s t ?
ipt du g e r n S p i n a t ?

130

\
\
i
i
\

de politete

h) Halist du D i a t ?
i) Gibst du d e m K i n d d i e B r i e f m a r k e n ?
j) Laufst du i n d e n T a h a k l a d e n ?
du zwei S c h a c h t e l n Z i g a r e t t e n ?
k) Kaufst
Liest du d i e Z e i t u n g N e u e r W e g " ?
I)
m) Besuchst du d i e V o l k s u n i v e r s i t a t ?
n) Arbeitest du fleiBig?
0) Rechnest du r i c h t i g ?
P) Schreibst du j e t z t e i n W o r t a n d i e T a f e l ?
q) Nimmst du d a s B u c h v o n I n g e ?
10. Rdspundeti
E

negaiiv !
Bist d u fertig ?
Nein, ich bin nicht fertig.
Kaufst du den Fiiller?
Nein, ich kaufe den Fiiller nicht.
Kaufst d u einen Fiiller?
Nein, ich kaufe keinen Fiiller.

X emplii:

h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)

a)
b)
c)
d)
e)
/)

I s t die Post weit?


W o h n e n Sie i n B u k a r e s t ?
H a b e n Sie B r i e f m a r k e n ?
G e h t er z u m A r z t ?
Schreibst du den Brief?
S c h i c k e n Sie d e n Brief m i t
Duftpost ?
g) H a b e n Sie e i n F e u e r z e u g ?
11. Inlocuiti
Exemplu

pariea de propozitie tipdritd cursiv I


: I c h b e s u c h e den Onkel.
Ich

a)
b)
cj
d)

Exemplu

a)
b)
c)
d)

besuche

den
die
die
den

Vater.
Mutter,
Eltern.
Kollegen e t c .
e) I-Bt er Fleisch?
f) T r i n k e n S i e Wein?
g) Sie s c h r e i b t eine Postkarte.

Montag b i n i c h frei.
I c h s t u d i e r e Deutsch.
E r w i r d Lehrer.
Diest d u die Zeitung?

1 2 . Rdspundeti

1st d i e T a n t e z u H a u s e ?
K o m m e n Sie v o n zu H a u s e ?
F a h r e n Sie n a c h H a u s e ?
A r b e i t e t er fleiBig?
Dernt sie leicht?
V e r s t e h e n Sie d e n T e x t ?
H a t das Kind Appetit?

I
1st G e o r g a u s B u k a r e s t ? N e i n ,
sondern . . . Arad.
Nein, Georg ist nicht aus Bukarest, sondern aus
sonderu

F a h r s t d u n a c h S i n a i a ? Nein,
S t u d i e r t er F r a n z o s i s c h ?
T r i n k e n Sie W e i n

1st G e o r g S c h i i l e r ?

131

Arad.
. . . Predeal.
Deutsch.
Bier.
Student.

e) I s t er A r z t ?
/ ) I s t sie L e h r e r i n ?
g) H a b e n Sie
Dienstag Kurs ?
h) I s t d i e P o s t k a r t e
fur d e n B r u d e r ?
i) W o h n t er w e i t ?

sondern

Nein,

Ingenieur.
Arbeiterin.
Mittwoch.
. . . die
Schwester.
sehr n a h e .

13. Completati articolele ! Folositi una din prepozitiile


aus, bei, mit, nach, seit, von, zu sau in !
a)
h)
c)
d)
e)
/;
g)

. . . d- V o r t r a g g e h e i c h . . . H a u s .
I c h k o m m e . . . d- S t a d t .
. . . w e m k o m m e n Sie ?
. . . w e m gehst d u ?
Ex w o h n t . . . ein- S c h w e s t e r .
D a s K i n d i s t . . . d- G r o B v a t e r . . . d- S t a d t .
E r ist . . . M o n t a g hier.

14. Completati articolele ! Folositi una din


durch, fiir, gegen, ohne sau in !

prepozitiile

a) W i r g e h e n . . . d- P a r k . . . d- S t a d t .
b) G e h e n Sie n i c h t . . . G e l d z u r P o s t !
E r l a u f t . . . d- Tiir.
d) S i e h s t d u d- K o l l e g e - . . . d a s F e n s t e r ?
e) E r iBt . . . A p p e t i t .
/ ) I c h k a u f e . . . d- J u n g e - S c h o k o l a d e u n d B o n b o n s .
I

15. Rdspundeti

A.

a)
b)
d)
d)
e)
/)
g)
h)
i)

W o w^ohnen S i e ?
S i n d Sie v e r h e i r a t e t ?
W o h n e n Sie b e i d e n E l t e r n ?
H a b e n Sie G e s c h w i s t e r ?
Sind die Geschwister verheiratet?
Leben die GroBeltern noch ?
H a b e n Sie a u c h T a u t e n u n d O n k e l , Neffen u n d N i c h t e n ?
W o h n e n sie i n d e r H a u p t s t a d t o d e r i n d e r P r o v i n z ?
F a h r e n Sie m a n c h m a l i n d i e P r o v i n z ?

B.

a)
h)
c)
d)
e)
f)

E s s e n Sie z u H a u s e ?
G e h e n Sie oft i n s R e s t a u r a n t ?
K o m m t der Kellner schnell?
W a s bringt er?
Wer bringt das Essen?
Suppe ?
E s s e n Sie gern-j
Spinat ?
Fisch ?
Eier?
132

Braten mit Kartoffeln?


Kompott ?
Eis?
Bier ?
T r i n k e n Sie g e r n
Wein?
L e r n e n Sie eine F r e m d s p r a c l i e ?
W o l e r n e n Sie D e u t s c l i ?
W a n n h a b e n Sie K u r s ?
W a n n l e r n e n Sie z u H a u s e ?
W i e l e r n e n Sie z u H a u s e ?
W e r verbessert Sie?
G e h e n Sie oft z u V o r t r a g e n ?
E s s e n Sie g e r n

g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)

16. Tradiiceti !
Locuiesc la Bucureti.
Parin|;ii locuiesc i n p r o v i n c i e .
Plec uneori la parinti.
A m u n f r a t e i o sora.
S o r a e s t e c a s a t o r i t a , d a r frat e l e n u este c a s a t o r i t .

S o r a m e a a r e o fiica i f r a t e l e
eel m a r e are u n fiu.
g) N e p o t u l si n e p o a t a
pleaca
d e s e o r i la b u n i c i .
h) B u n i c i i ii i u b e s c m u l t p e iiepoti.

D e c i n d invata];i g e r m a n a ?
Invata|;i cu placere g e r m a n a ?
Unde invatati dumneavoastra ?
F r e c v e n t a t i cursurile Universita|;ii p o p u l a r e ?
e) I n v a t a t o t i c u r s a n t i i g e r m a na? Nu, nu toti Invata
germana.

J) C i n d a v e t i
(dumneavoastra)
cursurile?
g) A v e t i c u r s u r i l u n i i j o i ?
N u , n - a m c u r s u r i l u n i si
joi, ci marj;i i v i n e r i .

A., a)
b)
c)
d)
e)
B . a)
b)
c)
d)

C. a) E s t e a c e s t a g h i s e u l p e n t r u t e l e grame ?
b) S c r i u parin|:ilor o s c r i s o a r e .
c) S c r i s o a r e a parin|:ilor e s t e a i c i .
d) Merge|;i l a p o j t a ?
e) C u m p a r t i m b r e p o s t a l e p e n t r u
o scrisoare r e c o m a n d a t a .
f) Veni|;i d i n o r a ?
g) D e l a c i n e e s t e s c r i s o a r e a ?
h) L a c i n e e s t e p a c h e t u l ?

f)

i)

P e n t r u cine e s t e c a r t e a p o s tala ?
j) N u sinte-f;i
(dumneavoastra)
de a c o r d ?
k) A t e p t d e zece m i n u t e .
I) Ce faci d u p a c o n f e r i n t a ?
m) Copilul n u m e r g e i n p a r e f a r a
mama.
n) M e r g e m p r i n g r a d i n a ? D a ,
cu placere.

11. (Elfter) Abschnitt


L e h r s t i i c k 1 1 (elf)

an

hinter

vor

iiber

134

die Kiiche

das Wohnzimmer '

das Badezimmer

das Vorzimmer

die Speisekammer

(-)

die Wohnung (en)

1
2

der KUhlschrank ( ^ e )
Der KUhlschrank s t e h t i n einer Ecke
der
Speisekammer.

der Wohnhlock ( - s )
der Hof ( - e )
der Baum ( - e )

W i r selien h i e r e i n e n Wohnhlock (1).


Vor d e m W o h n h l o c k i s t ein Garten,
h i n t e r d e m W o h n h l o c k i s t e i n Hof (2).
I m H o f s i n d zwei Bdume (3).

der Schliissel ()

ie Wand ( - e )
die Ecks ( - n )

Der Schliissel steckt i m Schl


das Schloji (die Schlosser)
135

3!

n^
4

1
2
3
4
5
6

ier
f^gf
ias
^er
?as
<fas

Teppich ( - e )
Schrank ( - e )
Bucherregal ( - e )
Fernseher ()
Tischchen
(-)
Radio ( - s )
j

7
8
9
10
11

i s Poto ( - s )
c ^ g f Vor hang (e)
Sessel ()
i^^e Stehlampe ( - n )
c^^'e Couch ( - e s )

W i r s i n d i n e i n e m W o h n z i m m e r . Auf d e m F u B b o d e n fo'eg^ e i n Teppich (1).


Auf d e m T e p p i c h sif^fe e i n T i s c h m i t v i e r S t i i h l e n . D e r T i s c h s t e h t u n t e r
d e r L a m p e , d i e L a m p e hdngf iiber d e m T i s c h ; sie h a n g t a n d e r D e c k e . A n
d e r W a n d s t e h e n e i n Schrank (2) u n d e i n Bilcherregal (3). Z w i s c h e n d e m
S c h r a n k u n d d e m R e g a l s t e h t e i n Fernseher
(4). I n e i n e r E c k e s t e h t
ein Tischchen (5) m i t d e m Radio (6). A u f d e m R a d i o s t e h t e i n Foto (7).
V o r d e m F e n s t e r h a n g e n Vorhdnge (8). N e b e n d e m Sessel (9) s t e h t
eine Stehlampe (10). I n e i n e r E c k e s t e h t d i e Couch (11). t J b e r d e r C o u c h
h a n g t ein Bild.
D e r T i s c h steht auf d e m T e p p i c h .

D e r T e p p i c h liegt auf d e m F u B b o d e n .
D i e L a m p e hdngt iiber d e m T i s c h .
Wo steht der Tisch?
W o liegt der Teppich?
Wo hangt das Bild?
stehen

liegen
Wo?
136

hdngen

werden
Plural

Singular
I. I c h w e r d e

Wir werden
Ihr werdet
Sie w e r d e n

b a l d fertig.

II. D u W|i|rst
III. Er

w|T]rd

b a l d fertig.

PHONETIK
In limba

se sme:
o u i n cuvinte de origine
(Couch)
c h in cuvinte de origine
(Couch)

germand
se

engleza

[ao]

engleza

[t]

pronuntd.

(august)

GRAMMATIK
1.

Prepozitiile

cu dativul

sau

acuzativul

A n a l o g c u p r e p o z i t i a in (vezi p a g . 121) si a l t e prepozi];ii c e r dativul


zativul, i n f u n c t i e d e s e n s u l v e r b u l u i :
an:
la, p e (o s u p r a f a t a v e r t i c a l a )
auf:
p e (o suprafa];a o r i z o n t a l a )
hinter:
in s p a t e l e
neben:
linga
iiber:
deasupra, despre
unter:
sub
vor:
inaintea, in fata
zwischen: i n t r e
Prepozi|;iile a c e s t e a se c o n s t r u i e s c c u dativul
a) 0 stare pe loc
b) 0 miscare fdrd

indicarea

cind verbul exprima

intrebarea

directiei

sau acu-

corespunzatoare
wo?

Wo?
D i e D a m p e hdngt iiber d e m T i s c h . j
D e r T i s c h steht unter d e r D a m p e . '
D e r S t u h l steht vor d e m
F e n ster.
D e r F e r n s e h e r steht z w i s c h e n
den
S c h r a n k e n .
P e n t r u i n t r e b u i n t a r e a prepozi|;iilor a c e s t o r a c u acuzativid, vezi p a g . 150.

Wo?
D e r S c h r a n k steht a n d e r W a n d .
D a s B u c h liegt ani d e m
Tisch.
E r sieht h i n t e r d e r T ii r.
D a s T i s c h c h e n steht neben
d e m
Fenster.

137

2.
V e r b e l e stehen:
liegen:
hangen:

Verbele

starii

pe

loc

a sta (vertical, i n picioare)


a sta ( o r i z o n t a l , c u l c a t )

a fi

atirnat

e x p r i m a o stare pe loc. D u p a v e r b e l e s t a r i i p e loc, p r e p o z i t i i l e b i c a z u a l e s e ,


c o n s t r u i e s c c u dativtil ( i n t r e b a r e a c o r e s p u n z a t o a r e w o ? ) .
Wo?
D a s R a d i o s t e h t auf d e m T i s c h .
D e r T e p p i c h liegt auf d e m F u B b o d e n .
D a s B i l d h a n g t a^i d e r W a n d.
3 . Contopirea

articolului

hotarit

cu

prepozitii

A r t i c o l u l h o t a r i t se c o n t o p e s t e d e s e o r i si cu p r e p o z i t i i b i c a z u a l e c a si c u p r e p o z i t i i c u a c u z a t i v u l (coniparati p a g . 119), d e e x e m p l u :
am

an
dem
m

im

an
auf
in
vor

das

Lesestiick

ans
aufs
ins
vors

fiir + d a s -* fiirs

11 (elf)

DIE ZUTEILUNG

(I)

Personen: e i n F r a u l e i n (Carmen), d i e F r e u n d i n (Anna),


W o h n b l o c k s . Alle s i n d i m Biiro d e s V e r w a l t e r s .

der Verwalter eines

Das Fraulein:

B i t t e , h i e r i s t d i e Z u t e i l u n g fiir eine W o h n u n g i m W o h n b l o c k 17.


_Der Verwalter (liest leise) : . . . Z u t e i l u n g . . .
C a r m e n M u n t e a n u . . . W o h n b l o c k N u m m e r 17 . . . W o h n u n g
N u m m e r 5 . . . ErdgeschoB . . .
{Er nimmt einen Schliissel.) I n O r d n u n g , b i t t e k o m m e n S i e !

(im Erdgeschofi. Der V e r w a l t e r offnet die Tilr einer

Wohnung.)

Der Verwalter: B i t t e , d a s i s t d i e W o h n u n g N u m m e r 5. H i e r i s t d a s V o r z i m mer, rechts ist die Kiiche, u n d neben der Kiiche ist die Speisekammer. Links ist das Badezimmer.
Die F r e u n d i n : U n d h i e r i s t d a s W o h n z i m m e r . H i i b s c h i s t es u n d groB.
Das Fraulein: U n d s e h r hell. (Sie geht zu einem Fenster.) F e i n , v o r d e m
H a u s ist ein Garten.
Der Verwalter H i n t e r d e m H a u s i s t e i n H o f m i t zw-ei B a u m e n . B a l d w e r d e n
sie griin.
Die F r e u n d i n : I c h g r a t u l i e r e . C a r m e n . D i e W o h n u n g i s t w i r k l i c h s e h r s c h o n .
138

Der Verwalter: I c h g e h e j e t z t , G e n o s s i n M u n t e a n u . Alles G u t e i m W o h n - I


b l o c k 17! (Er reicht Carmen die Hand-und
verldfit die Wohnung.)
Die Freundin: W a n n b r i n g s t d u d i e M o b e l ?
Das Fraulein: Sofort. I n zwei b i s d r e i S t u n d e n s i n d sie h i e r i n d e r W o h n u n g .
A b e r d a n n ? W e r d e i c h m i t d e r A r b e i t n o c h h e u t e fertig?
Morgen k o m m e n die Eltern.
Die Freundin: N a t i i r l i c h w i r s t d u n o c h h e u t e f e r t i g . I c h helfe g e r n . B a l d
k o m m t E r i c h , u n d a u c h er hilft b e i d e r A r b e i t .
^Das Fraulein: D a s i s t w i r k l i c h s e h r n e t t . D a n k e !

WORTSCHATZ
r Verwalter

(-)

administratorul

repartizarea,

e Z u t e i l u n g (en)
I ! t

I W o h n h l o c k (s

blocul d e

e S p e i s e k a m m e r (n)

curtea

I B a u m ( e)

copacul,

1 Kiiliischrank

poraul

e W o h n u n g ( en)

apartamentul

e AVand ( - e )

peretele

e E c k e ( n)

coltul

eStehlampe(n)

lampadarul

e Couch ( es)

studioul

frigiderul

(-e)

camara de
alimente

locuin^e

r Hof ( ^ e )

repartitia

e F r e u n d i n (nen)

prietena

r Schliissel ( )

cheia

e Ordnung

ordinea

r Teppi::h ( e) '

coYorul

e H a n d ( e) \

e S t u n d e ( n)

1 Schrank (e)

dulapul

139

r Kleiderschrank

^ifouierul, d u l a pul d e h a i a e

r F e r n s e h e r ( )

televizorul

r Vorhang

perdeaua

r Sessel

(^e)

(-)

fotoliul

s Biicherregal { e)

s Zimmer

biblioteca

()

camera

s W o h n z u n m e r ( )

s Badezimmer

s Vorzimmer

c a m e r a de zi

()

camera de baie

()

antreul

s SchloB (SchlOsser)

broasca (u^ii)

s Tischchen

masuta

()

s R a d i o ( s)

radioul, aparatul de radio

s Foto

fotografia,

(-s)

s F r a u l e i n ( )
s E u r o ( s)
s ErdgeschoB
s Mobel

poza

domnisoara
biroul (camera)

(-geschosse)

parterul

(-)i

mobUa

stecken

a fi b a g a t ,

gratulieren

a felicita

reichea

a i n t i n d e , a d a (mina)

a fi

pus

' S n b s t a n t i y u l Mobel se folose?te in l i m b a


Die Mobel sind n e u = Mobila este n o u a .

liegen

a s t a culcat, orizontal

stehen
hangen

a s t a vertical, in picioare
a fi a t i r n a t
j

germana

140

in special la pluml

a d e v e n i , a s e face

w e r d e n (i)

iiibsch

dragut

heU

luminos

fein

minunat

nett

dragut

wirklich

Intr-adevar, cu a d e v a -

v e r l a s s e n (i

a parasi

helfen (i)

a ajuta

rat
an

la. p e

auf

pe

hinter

in s p a t e l e

neben

linea

aber

deasiipra, despre

unter

sub

vor

i n a i n t e a , in fa1;a

zwischen

intre

Ordnung'

in
alles
fertig

Gute
werden

in ordine
t o a t e cele b u n e
a t e r m i n a , a ispravi

VBUNGEN
I. Cititi cu glas tare!
Fiti foarte atent la cantitatea
a)
b)
c)
d)
e)
/;
g)

si calitatea

si la

accent!

a')

an, W a n d , Schrank, S t a d t , w a n n ,
bald, Halle, Verwalter
h') h a l t
c') hell, n e t t , E c k e , Sessel, T e p p i c h

R a d i o , n a c l i , nalie, B r a t e n ,
Nacliriclit, B a d e z i m m e r
Vlter, Madchen, Stadte
stehen, neben, werden, woher,
Paket, ErdgeschoB
Brirf, s i e h t , liegt, h i e r , Briefmarke, studiert
F g t o , Hof, v g r , V g r h a n g , V g r t r a g , V o r z i m m e r , Biirg
Mgbel, H o l e , S p h n e
iiber, B u c h e r , K u h l s c h r a n k

^. Completati

vocalelor

d')

Bild, s c h i c k e n , z w i s c h e n , w o h i n

e') v o n , P o s t , SchloiB, O r d n u n g , d o r t ,
kommen
Schlosser, W o r t e r
g) Schliissel, K i i c h e , h u b s c h

cu ss sau 0 !

'

a) grii-en, e-en, Schlo-, E r d g e s c h o b) er grii-t, er i-t, w i r grii-en, w i r e-en


c) Schl6-er, d e s E r d g e s c h o - e s , i h r e-t, wir grii-en

141

3. Completati cu terminatiile
corespunzdtoare
caz la caz, cu articolul I

si cu prepozitii

contopite,

an
a) Wo

steht

der F r e u n d ?
die F r e u n d i n ?
das Madchen?

F r steht

. . . Fenster.
d- Tafel.
. d- K i i h l s c h r a n k .

auf
b) Wo l i e g t d a s B u c h ?

E s liegt

. ..

d- Z e i t u n g .
d- T i s c h .
d- H e f t .

hinter
c) Wo i s t d e r

Garten?

E r ist

...

E r ist

. . . ein. . . dd-

d- H a u s .
d- W o h n b l o c k .

m
d) Wo i s t

I der Verwalter?
die M u t t e r ?
das K i n d ?

Wohnblock.
Kiiche.
Garten.

neben
e) Wo

s t e h t die S t e h l a m p e ?

Sie s t e h t . .

d- C o u c h ,
d- Sessel.
d- Tischchen..

uber
/ ; W o hangt das Bild?

Es hangt

d- C o u c h ,
d- Spiegel,
d- T i s c h c h e n -

unter
g)

W o liegt der

Bleistift?

E r liegt

d- T i s c h .
d- C o u c h ,
d- T i s c h c h e n ,

vor
h) W o w a r t e t er ? i

Er

wartet

d- H a u s .
d- T a b a k l a d e n .
d- P o s t .

zwischen
i) Wo h a n g t d a s B i l d d e r E l t e r n ?

Fs hangt

142

...

d- B i l d e r n desKinder,
d- F e n s t e r n .

4 . Completati
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
7i)
i)

...
...
Die
Die
Der
Der
...
...
Der

5 . Puneti
a)
b)
c)
d)
.e)
J)
.g)
h)
i)
j)
k)
I)

cu unui din verbele stdrii !

Sie niclit, n e l i m e n Sie P l a t z !


d e r T e p p i c h s c h o n auf d e m F u B b o d e n ?
'
Streichholzer . . . in ein- Schachtel.
Schliissel . . . auf d- T i s c h .
Fiiller . . . i m S c h r a n k .
Vorhang . . . schon vor dem Fenster.
das Foto i m Badezimmer oder i m Vorzimmer ?
d e r Sessel a n d e r W a n d ?
Fernseher . . . in der Ecke.
substantivele

din parantezd

la cazul potrivit !

D a s K i n d i s t mit (die Grofimutter) in (der


Park).
D i e K i i c h e i s t neben (das
Badezimmer).
D a s V o r z i m m e r i s t neben (die Kiiche).
D e r K l e i d e r s c h r a n k s t e h t n i c h t in (das Vorzimmer), s o n d e r n in (das
Wohnzimmer).
H i n t e r (das Haus) i s t k e i n Hof, s o n d e r n e i n G a r t e n .
D e r Sessel s t e h t auf (der
Teppich).
D a s R a d i o s t e h t vor (das Fenster).
D e r B i i c h e r s c h r a n k s t e h t n o c h n i c h t an (die
Wand).
D i e S t e h l a m p e s t e h t zwischen (der Biicherschrank)
u n d (der Sessel).
D a s B i l d h a n g t iiber (die Couch).
D e r K i i h l s c h r a n k s t e h t in (die Ecke).
D e r T e p p i c h l i e g t unter (der
Tisch).

6 . Completati cu una din prepozitiile aus, bei, in, neben, seit, um, von, zn
si cu terminatiile corespunzdtoare I
a)
b)
c)
. d)
e)
/)
g)
h)

I c h lerne . . . ein- Stunde.


Sie hilft d e r F r e u n d i n . . . d- A r b e i t .
. . . zwei S t u n d e - b i n i c h . . . H a u s e .
E r k o m m t . . . d- S t a d t u n d g e h t . . . e i n - F r e u n d .
. . . d- W o h n u n g s t e h e n n o c h k e i n e M i b e h
D i e S t e h l a m p e s t e h t . . . d- C o u c h .
I c h k o m m e . . . d- D e h r e r i n .
D a s K i n d l a u f t . . . d- T i s c h .

7. Contopiti prepozitia
a)
b)
c)
d)
e)
J)
g)

cu articolul !

A n n a g e h t zu der F r e u n d i n .
S i e w o h n t in dem Erdgeschoi3 d e s W o h n b l o c k s N u m m e r 2 0 .
Sie g e h e n zu dem V e r w a l t e r .
D e r V e r w a l t e r i s t in dem Biiro.
Sie s i n d bei dem V e r w a l t e r .
C a r m e n h a t d a s F o t o von dem V a t e r .
I c h g e h e sofort in das B i i r o .

143

h)
i)
j)
k)

E r g e h t vor das F e n s t e r .
Sie b r i n g e n d i e M o b e l in das W o h n z i m m e r .
In dem H o f s i n d einige B a u m e .
H i e r i s t n o c h P l a t z fiir das R a d i o .
S t e h t sie an dem F e n s t e r ?
m) E r g e h t an das F e n s t e r .
n) S i e l e g t d i e Z e i t u n g auf das B u c h .
o) D i e B o n b o n s s i n d fUr das K i n d .
8. 1) Completati
2) Traduceti
a)
b)
c)
d)
e)

cu formele
si explicati

corespunzdtoare
deosebirile

I c h . . . sofort f e r t i g .
Die B a u m e . . . griin.
E r . . . Lehrer.
. . . Sie b a l d f e r t i g ?
Mona . . . hiibsch.

ale verbelor

de sens dintre
/)
g)
h)
i)
. j)

ambele variante

!
ich habe
ich
sie . . . n o c h n i c h t . . .
er
. . . nicht . . . ., sondern
ich

f)
g)

sie
ich

...
...
{die
...
...

10. Formati
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

{die Wohnung) i n O r d n u n g ?
Sie {ein Foto) v o n
Eltern) ?
{der Verwalter) d o r t ?
Sie {der Schliissel) {die Wohnung) i
propozitii,

alegind

verbul potrivit

er
ich,
din parantezd

D e r Bleistift (stehen, liegen) auf d e m T i s c h .


D i e F l a s c h e W e i n (stehen, liegen) i n d e r S p e i s e k a m m e r ,
D i e T a f e l (liegen, hdngen) a n d e r W a n d .
D i e L a m p e (stehen, hdngen) iiber d e m T i s c h .
D e r Fiiller (stehen, liegen) i m B u c h .
Viele F o t o s (stehen, liegen) i m S c h r a n k .
E i n i g e B a u m e (stehen, liegen) i m Hof.
D e r T i s c h (stehen, liegen) n i c h t g u t .
D i e E i e r (stehen, liegen) i n d e r S p e i s e k a m m e r .

144

sein sau h a b e n !
!

a) . . . S i e {ein Fernseher) ?
Nein,
b) . . . S i e {ein Garten) ?
c) . . . {das Mobel) s c h o n h i e r ?
d) . . . {der Kiihlschrank)
groB ?
e) . . . S i e {ein Bilcherschrank) ? J a ,

h)
i)

'

la intrebdri

. . . du Arzt ?
Wir . . . Techniker.
I h r . . . Ingenieure.
. . . sie b i s m o r g e n fertig ?
Die W o h n u n g . . . sauber.

9. 1) Completati
cu formele
corespunzdtoare
ale verbelor
Puneti substantivele
din parantezd
la forma potrivitd
2) Rdspundeti

sein si werden !

j) D i e S p e i s e k a r t e (stehen, Uegen) u n t e r d e r Z e i t u n g .
k) W o i s t G e o r g ? S i e h s t d u G e o r g nichit? K r (stehen, Uegen) n e b e n H a n s
a m Schalter.
1 1 . Formulati

intrebdri

referitoare

la pdrtile

a) D e r V e r w a l t e r g i b t Fraulein
Carmen die Z u t e i l u n g .
b) Er h i l f t C a r m e n g e r n .
c) Sie i s t seit zwei Stunden h i e r .
d) D i e K i i c h e i s t rechts.
e) E r g e h t in die Kiiche.
f) Sie k o m m t aus dem Biiro.
g) D i e B a u m e w e r d e n griin.
12. Rdspundeti

a)
b)
c)
d.)
e)
/)

cursiv

g) W i e v i e l Z i m m e r h a t die W o h nung?
h) W e r h i l f t C a r m e n ?
i) W a n n b r i n g t sie die M o b e l ?
j) W e r k o m m t z u C a r m e n ?
k) W a s w i i n s c h t d e r V e r w a l t e r
dem Madchen?

j)
k)

C a r m e n m e r g e la a d m i n i s t r a t o r u l b l o c u l u i n r . 17.
A d m i n i s t r a t o r u l ii d a fetei c h e i a locuin^ei.
Docuinta este luminoasa.
D o c u i n t a a r e u n a n t r e u , o c a m e r a d e zi, b a l e , b u c a t a r i e i c a m a r a .
Ana o ajuta cu placere pe Carmen.
A d m i n i s t r a t o r u l ii s p u n e l u i C a r m e n : D o m n i o a r a C a r m e n , t o a t e c e l e
b u n e i n b l o c u l (de locuin|:e) N r . 1 7 . "
C a r m e n ii d a a d m i n i s t r a t o r u l u i m i n a si a d m i n i s t r a t o r u l p a r a s e s t e
locuinta.
A n a o felicita p e C a r m e n i-i s p u n e : ,, A s t a z i t e r m i n a m c u l u c r u l ;
si E r i c h n e a j u t a l a l u c r u . "
,,Multumesc", spune Carmen prietenei, sint foarte m u l t u m i t a caci
m i i n e v i n parin1;ii."
, , I n o r d i n e " , ii r a s p u n d e A n a .
A c e a s t a este d r a g u t d i n p a r t e a ( = v o n ) p r i e t e n i l o r .

a)
h)
c)
d)
e)
/)

E l e v u l sta la t a b l a .
Tabla sta a g a t a t a de perete.
S t a u cu placere in picioare, luati d u m n e a v o a s t r a loc.
Televizorul sta pe o masu|;a.
Fotografia este in dulap.
R a d i e r a este p e m a s a .

g)
h)
i)

B.

tipdrite

h) D a s B i i r o des V e r w a l t e r s i s t
im
Erdgeschofi.
i) D i e W o h n u n g h a t drei Z i m m e r .
j) D e r V e r w a l t e r verlaJBt die Wohnung.
k) E r i s t seit g e s t e r n in
Bukarest.
I) M o r g e n f a h r t sie zu den Grofieltern.

a) W e r s i n d die P e r s o n e n des Desestiicks?


b) W i e heiBen d i e z w e i F r e u n d i n nen?
c) W a s g i b t der V e r w a l t e r C a r m e n ?
d) W o i s t die W^ohnung ?
e) W o h i n g e h e n alle d r e i ?
/ ) W i e i s t die W o h n u n g ?
1 3 . Traduceti

de propozitie

2 0 Limba germana curs

practic

145

g)
h)
i)

C o v o n i l n u e s t e i n c a p e d u ^ u m e a c a c i (ea) n u e s t e c u r a t a .
T a b l o u r i l e s i n t d e j a aga-j;ate.
T o a t a m o b i l a e s t e d e j a i n casa.

Merken Sie!
H i e r i s t die Z u t e i l u n g . I n O r d n u n g .
W a n n w i r s t d u fertig ? I c h b i n s c h o n fertig.
I c h helfe g e r n . D a n k e , d a s ist w i r k l i c h
sehr nett.
Alles G u t e ! D a n k e sehr.

12. (Zwoifter)

Abschnitt

L e h r s t i i c k 1 2 (zAvolf)

O
^

D e r Schliissel steckt in d e m

D e r M a n n steckt d e n

Schliissel in d a s Schloji.:-

Schlop.

\ o steckt d e r Schliissel?

W o h i n steckt d e r M a n n d e n Schliissel ?

D e r V a t e r geht in d a s

D e r V a t e r ist in d e m (im)

Zimmer.

\
1
W o ist d e r V a t e r ?

J
\
W o h i n seht d e r V a t e r ?

E r legt d a s B u c h auj d e n Tisch.

Das Buch
Wo

"^Vohin legt er d a s B u c h ?

147

dem
liegt

das

Buch?

Zimmer.

Tisch.

mmm
S i e stellen d e n S c h r a n k an die Wa:td.
I
^1
W o h i n stellen sie d e n S c h r a n k ?

D e r S c h r a n k steht an der

Wand.

Wo steht d e r S c h r a n k ?

n,

Die E a m p e /zawg'^ M&er dem

E r hdngt d i e E a m p e iiber den Tisch.

Wo hdngt

W^ohin hdngt e r d i e E a m p e ?

S i e stellen d e n T i s c h unter die Lampe.


^
1
^1
Wohin stellen sie d e n T i s c h ?

Tisch.

die L a m p e ?

D e r T i s c h s^e/ii w-ftiSey d e r Lampe.

I
1
Wo sfeA/; d e r T i s c h ?

148

lEr stellt

die

Steiilampe

neben
I

den
1

D i e S t e l i l a m p e steht neben d e m

Sessel.
W o h i n stellt er d i e S t e h l a m p e ?

S i e hdngt d e n V o r h a n g vor d a s Fenster.

Wohin

Er

hdngt

Sessel.

W o steht die S t e l i l a m p e ?

D e r V o r h a n g hdngt vor d e m

sie d e n V o r h a n g ?

ste/Zi! die S t e h l a m p e hinter d e n


^
i
1
Sessel.
W o h i n stellt er die S t e h l a m p e ?

W o hdngt

Fenster.

der V o r h a n g ?

D i e S t e h l a m p e steht hinter d e m Sess*?/.

.1
_
W o steht die S t e h l a m p e ; ^

149

Sie stellen d e n F e r n s e h e r zwischen

die

Der

Schranke.

Fernseher

steU

zwischen

Schranken.
W o steht d e r F e r n s e h e r ?

W o h i n stellen sie d e n F e r n s e h e r ?

an
auf
hinter
in

neben
Uber
unter
vor

zwischen

wo?

wohin?
+A

liegen
stehen
stecken
hangen
sein

legen
stellen
stecken
hangen
-gehen
-kommen
etc.

etc.

GRAMMATIK
1.

Prepozitiile

cu dativul

sau

acuzativul

P r e p o z i t i i l e an, auf, hinter, in, neben, iiber, unter, vor, zwischen c e r acuzativul c i n d v e r b u l e x p r i m a directia unei miscdri ( i n t r e b a r e a c o r e s p u n z a t o a r e :
w o h i n ? comparati p a g 137).
Wohin?

Wohin?

Ichstelle d e n S c h r a n k &a.die W a n d .
I c h lege d a s B u c h auf d e n T i s c h .

Ich
Tisch.

15Q

die

Lampe

fiber

den.

E r geht h i n t e r d i e T ii r.
l o l l stelle d a s T i s c i i c h e n n e b e n
E e n s t e r.

das

Sie stellen d e n T i s c h u n t e r
d i e
Eampe.
I c h stelle d a s T i s c h c h e n v o r d a s
Fenster.
Sie stellen d e n F e r n s e h e r z w i s c h e n
d i 3 S c h r a n k e.

Prepozi|;iile a n , auf, h i n t e r , i n , n e b e n , i i b e r ,
u n t e r , v o r i z w i s c h e n
cer d a t i v u l s a u a c u z a t i v u l .

2.
V e r b e l e : stellen :
legen :

a pune
a pune

Verbele

miscdrii

(vertical, i n picioare)
(orizontal, culcat)

s i n t t r a n z i t i v e ; u r m a t e d e o p r e p o z i t i e b i c a z u a l a , a c e a s t a se c o n s t r u i e t e c u
acuzativul ( i n t r e b a r e a c o r e s p u n z a t o a r e : w o h i n ? ) .
Wohin?
I c h steUe d i e F l a s c h e W e i n auf d e n T i s c h .
I c h lege d a s B u c h nehen d a s H e f t .
V e r b e l e h a n g e n si s t e c k e n p o t e x p r i m a a t i t s t a r e a p e l o c c i t si m i c a r e a ,
hangen i n s e m n i n d a t i t a fi atirnat {vezi p a g . 140) c i t i a atirna, i a r stecken
a t i t a fi bdgat, a fi pus c i t si a bdga, a ptme.
Wo?

Wohin?

D a s B i l d h a n g t an d e r W a n d .
D e r Schliissel s t e c k t in d e m
SchloB.

I c h h a n g c d a s B i l d an d i e W a n d .
I c h s t e c k e d e n Schliissel in
das
SchloB.

O b s e r v a m ca i n t r e v e r b e l e m i s c a r i i i cele a l e s t a r i i p e l o c e x i s t a o d e p e n d e n t a logica r e c i p r o c a , v e r b e l e s t a r i i e x p r i m i n d o s t a r e p e l o c c a u z a t a d e
corespondentele l o r : verbele miscarii.
3.
Intrebarea
Wo?

Cazul
dativ

Verbe
Verbele
starii

corespondente
Verbele
miscarii

stehen stellen
- Uegen legen
hdngen
stecken

151

Cazul.
acuzativ

Intrebarea
wohin?
1

4. Declinarea

numelor

de

persoane

N u m e l e d e p e r s o a n e n u p r i m e s c t e r m i n a b l e l a dativ
E r i c h r e i c h t Carmen die H a n d .
E r htsucht
Carmen.

i l a

acuzativ:

L a genitiv, n u m e l e d e p e r s o a n e , i n d i f e r e n t d e g e n , p r i m e s c t e r m i n a t i a -s.
N u m e l e d e p e r s o a n e l a g e n i t i v s t a u d e m u l t e ori inaintea
substautivul u i p e c a r e il d e t e r m i n a ; i n a c e s t caz, s u b s t a n t i v u l d e t e r m i n a t n u e s t e p r e c e d a t de articol.
Erichs
Arbeit.
Das ist d i e A r b e i t
Erichs. i
Das ist
Annas
Annas.!
5.

Pronumele

es

Es p o a t e f i :
a) pronume personal
d e p e r s o a n a a I l l - a s i n g u l a r n e u t r u [vezi p a g .
33):
Das Kind i s t i m Hof. Es s p i e l t .
b ) promime
impersonal,
d a c a s u b i e c t u l n u p o a t e fi d e f i n i t ; i n c a z u l a c e s t a
n u se t r a d u c e :
Es k l i n g e l t = S u n a .

Lesestiick
DIE
Die Freundin
Das Fraulein :

Die Freundin
Das Fraulein ;
Die Freundin
Das Fraulein :
Die Freundin
Das Fraulein :
Die Freundin
Das Fraulein :

12

(zwolf)

ZUTEILUNG

(II)

J e t z t m a c h e n w i r r a s c h e i n e n P l a n . W o h i n stellen w i r d i e
Mobel ?
D i e C o u c h s t e l l e n w i r a n die W a n d hier, n e b e n 'die C o u c h
d a s N a c h t t i s c h c h e n . A n die W a n d d o r t stellen w i r die zwei
Schranke : den Kleiderschrank und den Bilcherschrank. W o
h a b e n w i r a b e r P l a t z fiir d e n F e r n s e h e r ?
H i e r , z w i s c h e n d e n zwei S c h r a n k e n i s t n o c h P l a t z fiir d e n
Fernseher.
S e h r g u t . U n d auf d e n F u B b o d e n l e g e n w i r d e n T e p p i c h
v o n d e n E l t e r n . A b e r w e r h a n g t d i e L a m p e a n die D e c k e ?
D a s ist Erichs Arbeit.
I n d i e M i t t e des Z i m m e r s , u n t e r die L a m p e , s t e l l e n w i r
den Tisch u n d die vier Stiihle.
I n d e r E c k e d o r t n e b e n d e m F e n s t e r i s t n o c h P l a t z fiir d a s
Tischchen mit dem Radio.
V o r die F e n s t e r h a n g e n w i r die V o r h a n g e ; i n die E c k e d o r t
s t e l l e n w i r d e n Sessel u n d n e b e n d e n Sessel d i e S t e h l a m p e .
W o h i n hangen wir den Spiegel?
D e n Spiegel h a n g e n w i r n a t i i r l i c h i n s B a d e z i m m e r i i b e r
d a s W a s c h b e c k e n . A n d i e V / a n d e des W o h n z i m m e r s h a n g e

152

Erich t
Anna :
Erich :

Die F r e u n d i n
Das Fraulein ;
E r i c h (lacht):

D a s Friiulein
Erich:
Das Fraulein
Erich :

icli einige B i l d e r . Z w i s c h e n d i e F e n s t e r s t e l l e i c h d i e B i i s t e
Fnescus.
(Es klingelt. Das Fraulein
off net die
Tiir.)
G u t e n T a g , C a r m e n , alles G u t e ! G u t e n T a g , A n n a ! (Er
reicht Carmen und Anna die
Hand.)
W a r u m so s p a t , E r i c h ? W i r a r b e i t e n hier, m a c h e n P l a n e ,
und du . . .
Sofort, sofort. (Er schaut in die Kiiche, ins
Badezimmer
und in die Speisekammer.)
I c h gratuliere, Carmen. Schon
w i r d es h i e r . N u n , s i n d d i e P l a n e f e r t i g ? B i t t e , w a s
k o m m t in die Speisekammer?
Eine Frage ! Der Kiihlschrank natiirlich.
Die Speisen.
Falsch. J e t z t k o m m t d a s da in Carmens Speisekammer.
(Er holt drei Flaschen Wein aus der Mappe und trdgt
die
Flaschen in die Speisekammer.
Dann kommt er wieder
ins
Wohnzimmer.)
Carmen, das ist ja Cotnari.
Natiirlich ist das kein Mineralwasser.
E r i c h , i c h d a n k e sehr, d a s i s t . . ..
K e i n W o r t ! J e t z t l o s ! W i r h o l e n C a r m e n s Mobel. D e r
W a g e n wartet schon u n d der W e i n auch.
(Alle verlassen guter Dinge die
Wohnung.)

WORTSCHATZ
r Plan

(-e)

r Spiegel

()

t Wagen

()

mijiocul

planul

e Mitte

oglinda

e Btiste

( n)

bustul

maina, automobilul

e Frage

( n)

intrebarea

s Nachttischchen

s Waschbecken

( )

Ijt^^

chiuveta

( )

apa
j
apa m i n e r a l a ;

s Wasser
s M i n e r a l w a s s e r ( )
stecken

a baga, a i n t r o d u c e in

legen

a p u n e (orizontal, culcat), a culca

stellen

a p u n e vertical (in picioare)

hangen

a atirna, a a g a t a

klingeln

a suna

Offnen

a deschide

schauen

a s e uita, a privi

noptiera

153

iiolen

a aduce, a scoate

naturlich

natural, firesc, fireste

rasch

repede

spat

tirziu

warum ?

de ce ?

Es

klingelt.

Los \
guter

Suui.
ECaide!

Dinge

b i n e dispus (dispusa, dispufi, dispuse)

VBUNGEN

1. Citili cu glas tare I Fiti foarte atent la


A. asurzirea consoanelor sonore b , d, g, s !
a) g e l b , s c h r e i b s t , s c h r e i b t , g i b s t , g i b t
h) A b e n d , b a l d . H a n d , W a n d , K i n d , s i n d , w i r d , u n d , M a d c h e n
c) fragst, f r a g t , s a g s t , s a g t . T a g , V o r t r a g , legst, legt, liegst, liegt, zeigst,
zeigt, Z u g
d) d a s , w a s , a l s , a u s , E i s , los, V o l k s u n i v e r s i t a t

B . pronuntarea

sonora a sunetului

s!

S a a l , S a t z , S a l a t , S u p p e , lese, Speise, U n i v e r s i t a t

C. pronuntarea

lui -ig final !

z w a n z i g , w e n i g , fertig,

2. Rdspundeti
A.

richtig

a) W o h i n s t e l l e n Sie die C o u c h ?
W o s t e h t die C o u c h ?
b) W o h i n l e g e n Sie d e n T e p p i c h ?
W o liegt der T e p p i c h ?
c) W o h i n h a n g e n Sie d e n S p i e gel?
W o . . . d- Spiegel ?
d) W o h i n s t e c k e n Sie d e n Schliissel?
W o s t e c k t d e r Schliissel?
e) W o h i n h a n g e n Sie d i e B i l d e r
. der E l t e r n ?
W o h a n g e n die B i l d e r d e r
Eltern?
f) W o h i n s t e l l e n Sie d e n K i i h l schrank ?
W o s t e h t der K i i h l s c h r a n k ?

B . a) W o h i n g e h e n S i e ?
W o stehen Sie?
. b) W o h i n b r i n g e n Sie die Mobel ?
W o s i n d die M o b e l ?

D i e C o u c h stelle i c h a n d- W a n d .
Sie s t e h t
D e n T e p p i c h lege i c h auf d- F u B b o d e n .
E r liegt . . . . . . . . .
Ich hange
iiber d- W a s c h becken.
Er hangt
Ich stecke
i n s SchloB.
Er steckt
Ich hange
Couch.
Sie h a n g e n
I c h stelle

iiber d-

i n d- S p e i s e k a m m e r .

E r steht
Ich
Ich
Ich
Sie

154

g e h e a n d- Tafel.
stehe
b r i n g e die M o b e l i n d- W o h n u n g .
sind

c) W o h i n g e h e n S i e ?

I c h gehe
. . Verwalter des V/ohnblocks.
I c h b i n . . . . . des W o h n b l o c k s .
I c h gehe
. Hause.
Ich bin .

W o sind Sie?
d) W o h i n g e h e n S i e ?
W o sind Sie?

3 . Completati cu prepozitii bicazuale, contopite


si cu terminatiile corespunzatoare !
a)
b)
c)
d)
e)
J)
g)
h)
i)
j)
^j
1)

articolul,

D e r Fernseher s t e h t . . . ein- Tischchen.


D a s B i l d d- B r u d e r - h a n g t . . . d- W a n d .
. . . d- H a u s i s t e i n G a r t e n .
Et g e h t . . . d- S p e i s e k a m m e r u n d b r i n g t d- W e i n .
Der Biicherschrank steht nicht . . . Vorzimmer, sondern . . . Wohnzimmer.
F i n e S t e h l a m p e s t e h t . . . d- B i i c i e r s c h r a n k u n d d- Sessel.
. . . d- W o h n u n g i s t O r d n u n g .
D a s B u c h l i e g t . . . d- Z e i t u n g .
I c h lege d i e S c h o k o l a d e . . . d- T i s c h .
W a s h a n g e n Sie . . . d- W a s c h b e c k e n ?
E r h a n g t d- V o r h a n g e . . . d- F e n s t e r .
I c h w o h n e . . . d- P o s t .

4 . 1) Formulati

intrebdri !

2) Rdspundeti

la intrebdri!

a) D i e g t d e r T e p p i c h

bJ D e g e n

Sie d i e Z e i t u n g

c) S t e h t d e r K l e i d e r s c h r a n k

d) S t e l l e n Sie das N a c h t t i s c h chen

e) H a n g e n Sie

/;

de la caz la caz cu

Hangt

............. ..^
vor, d a s B e t t ?
in, d a s B a d e z i m m e r ?
auf, d e r F u B b o d e n ?
auf, d e r T i s c h ?
in, d e r B i i c h e r s c h r a n k ?
unter, d e r F e r n s e h e r ?
an, d i e W a n d ?
hinter, d e r S e s s e l ?
neben, d a s R a d i o ?
zwischen, d e r B i i c h e r s c h r a n k , u n d ,
die Couch?
an, d i e W a n d ?
neben, d i e C o u c h ?
zwischen, d e r B i i c h e r s c h r a n k , u n d , d e r
Kleiderschrank ?
d e r Spiegel, an, d i e W a n d ?
d a s Bild, in, d i e E c k e ?
die D a m p e , iiber, d e r T i s c h ?
d a s B i l d , an, d i e W a n d ?
d e r Spiegel, in, d i e E c k e ?
die D a m p e , iiber, d e r T i s c h ?
155

g) S t e c k e n Sie

d e r Schliissel, in, d i e M a p p e ?
d e r Schliissel, in, d a s S c h l o B ?

hj

d e r Schliissel, in, d i e M a p p e ?
d e r Schliissel, in, d a s SchloB?

Steckt

5. Completati,

alegind verbul potrivit

din parantezd !

a) D i e C o u c h (stehen, stellen) a n d e r W a n d .
b) I c h (stehen, stellen) a m F e n s t e r .
c) Sie (liegen, legen) d e n T e p p i c h auf d e n F u B b o d e n .
d) D e r Bleistift

(liegen, legen) u n t e r d e m B u c h .

e) D e r K i i h l s c h r a n k (stehen, stellen) i n d e r E c k e .
f) Z w e i F l a s c h e n W e i n (stehen, stellen) auf d e m T i s c h .
g) Et (stehen, stellen) zwei F l a s c h e n W e i n i n d e n K i i h l s c h r a n k .

h) I c h (stehen, stellen) d e n S t u h l v o r d i e C o u c h .
i) D e r S t u h l (stehen, stellen) v o r d e r Couch.

6. Formati propozitii,

alegind verbul potrivit din parantezd I

a)
b)
c)
d)
e)

D e r Schliissel (liegen, legen) auf, d e r T i s c h .


D a s R a d i o (stehen, stellen) auf, d a s T i s c h c h e n .
S i e (stehen, stellen) die C o u c h , a n , d i e W a n d .
D e r T e p p i c h (liegen, legen) auf, d e r F u B b o d e n .
D e r B i i c h e r s c h r a n k (stehen, stellen) in, d a s W o h n z i m m e r .

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Sie (stehen, stellen) d a s N a c h t t i s c h c h e n , n e b e n , d i e C o u c h .


Er (hdngen) e i n Spiegel, a n , d i e W a n d .
In d a s B a d e z i m m e r (hdngen) e i n Spiegel, a n , d i e W a n d .
F r a u l e i n C a r m e n (stehen, stellen) v o r , d e r S p i e g e l .
D a s M a d c h e n (stecken) d e r Schliissel, i n , d a s SchloB.
S e i t w a n n (stecken) d e r Schliissel, i n , d a s SchloB?

7. Puneti

verbele din parantezd

la forma

potrivitd I

E r (nehmen) d e n Schliissel d e r W o h n u n g N u m m e r 7.
E r (helfen) i m m e r gern.
D a s (sein) w i r k l i c h n e t t v o n K u r t .
T3,T (werden) b a l d fertig.
D a s M a d c h e n (haben) e i n e n F e r n s e h e r .
Sie (reichen) d e m V e r w a l t e r d i e H a n d .
H a n s (gratulieren) C a r m e n .
(Sehen)
d u H a n s i m S a a l ? N e i n , i c h (sehen) H a n s n i c h t . E r
(sein) n i c h t hier.
i) W a n n (treffen) d u C a r m e n ? I c h (treffen) C a r m e n m o r g e n i m B i i r o .

&j
c)
d)
e)
f)
g)
h)

j)

W o (studieren)

Georg?

k) W a s (schicken) G e o r g d e n E l t e r n ?
I) (Tragen)
d u die Flasche Wein in die Speisekammer?

156

8 . Completati
a)
b)
c)
d)
e)
/ )

. . . stellen die M a d c h e n die


Couch ?
. . . steht die Couch?
. . . h a n g e n sie d e n Spiegel ?
. . . h a n g t d e r Spiegel ?
. . . s t e c k t d e r Schliissel ?
. . . stecken Sie d e n Schliissel?

9. Formulati
A.

cu w o , w o h i n , w o h e r , w a r u m

intrebdri

referitoare

a) D e r V a t e r g e h t ans

sau w a s !
liegt die M a p p e ?
s t e c k s t d u d a s Geld ?
k o m m e n Sie?
k o m m t er heute nicht ?
k o m m t in die Speisekammer?
wartet der W a g e n ?

g)
h)
i)
j)
k)
I)
r-^

la pdrtile

de propozitie

tipdrite cursiv !

Fenster.

b) D i e M u t t e r i s t in der Kiiche.
c)
d)
e)
f)
g)
h)

D i e F r e u n d i n w a r t e t im
Wohnzimmer.
D i e K i n d e r s p i e l e n im Park.
D i e S p e i s e n s t e h e n auf dem Tisch.
E r s t e l l t d e n W e i n in den
Kiihlschrank.
D a s F o t o d e r G e s c h w i s t e r k o m m t zwischen die Fenster.
D e r K e l l n e r l e g t d i e S p e i s e k a r t e auf den Tisch.

i) D e r Sessel s t e h t zwischen
j)
k)
I)
m)
n)

der Tiir und dem Fenster.

E r i c h h a n g t d i e D a m p e an die Decke.
D i e D a m p e h a n g t an der Decke.
D e r Schiiler k o m m t an die Tafel.
Vor der Couch l i e g t e i n T e p p i c h .
E i n e Schiilerin s t e h t an der Tafel.

f)\ I c h h a b e drei Z i m m e r .
g)^ E r k o m m t aus dem Biiro.

B . a) D i e W o h n u n g i s t sehr hell.
b) V o r d e m H a u s i s t ein Garten.

A)j I c h s e h e den Wagen

c) D i e V o r h a n g e s i n d hiibsch.

y)j P e t e r i s t Annas

e) Die Eltern k o m m e n m o r g e n .

10. Puneti
A.

B.

siibstantivele

din parantezd

a) D a s i s t d a s B i i r o

(der
(die
(das

c) D a s i s t

(Erich)
(Anna)
( Monika )

D e r V a t e r (der

(die
(das

c)

la forma

Kollege).
Kollegin).
Madchen).

Freund)
Freundin)
Kind)
(Peter)
(Anna)
(Helga)

nicht.

i)\ I c h w a r t e s c h o n seit zwei

E r k o m m t sofort.

Stunden.

Bruder.

potrivitd !

b) D a s i s t d a s Biiro

(Erich).
(Anna).
(Monika).

Biiro.

i s t A r z t . b) D e r V a t e r (Peter)

(Anna)
(Helga)

Vater ist Arzt.

157

ist Arzt.

C.

Sie offnet (der Kollege)


(die Kollegin)
(das
Kind)
D.

die Tiir.

a) D a s F r a u l e i n
reicht

(der
(die
(das

b) D a s F r a u l e i n r e i c h t

E . Triffst d u (der Freund)


(der Kollege)
(die Freundin)
(Peter)
(Helga)

1 1 . Rdspundeti
A.

heute?

6j- Sie offnet

Freund)
Freundin)
Kind)
(Hans)
(Karin)
(Helga)

(Peter)
(Anna)
(Helga)

die T i i r .

die H a n d .

die H a n d .

F . E r hilft (der

Neffe)

(der Enkel)
(die Nichte)
(die Eltern)
(Kurt)
(Mona)

b e i (die
Arbeit).

a) W a s m a c h t

Carmen?

b) W o h i n k o m m t | d e r B i i c h e r s c h T a n k ?
die C o u c h ?
das Nachttischchen?
der Kleiderschrank?
Enescus Biiste?
der Fernseher?
der Tisch?
der Spiegel?
c)
d.)
e)
/)
B.

W a s wiinscht Erich dem Madchen?


W a s b r i n g t er C a r m e n ?
W o h i n t r a g t er d e n W e i n ?
W o h i n gehen alle?

a) W o w o h n e n S i e ?
b) W i e v i e l Z i m m e r h a b e n S i e ?
c) H a b e n Sie a u c h V o r z i m m e r , K i i c h e , B a d e z i m r n e r u n d S p e i s e k a m m e r ? '
d) W a s s t e h t

im Wohnzimmer?
im Vorzimmer?
in der Kiiche?
in der S p e i s e k a m m e r ?
158

e) H a b e n

Sie

e i n e n Kiililsclirank ?
einen Fernselier?
einen W a g e n ?
ein R a d i o ?

12. Tyaduceti !
A.

B.

C.

a) A n a si C a r m e n fac r e p e d e u n p l a n .
b) A n a li a j u t a l u i C a r m e n l a l u c r u .
c) F e t e l e s p u n : , , P u n e m s t u d i o u l l a p e r e t e ; la p e r e t e p u n e m i b i b l i o t e c a si d u l a p u l d e h a i n e . I n t r e d u l a p u r i p u n e m t e l e v i z o r u l i b u s t u l
l u i E n e s c u . P e o m a s u | ; a p u n e m r a d i o u l . M a s u t a e s t e i n col-j;.
d) E r i c h v i n e t i r z i u , el o felicita p e C a r m e n i-i d a fetei t r e i sticle c u
vin.
e) M a f i n a a f t e a p t a ; t o t i t r e i p l e a c a c u m a i n a ; ei a d u c m o b i l a si i n
c u r i n d t e r m i n a ( = s i n t ei g a t a ) .
f) A p o l b e a u v i n u l si E r i c h ^i A n a ii s p u n l u i C a r m e n : T o a t e cele b u n e
i m u l t succes !"
a)
h)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)

Asteptam in gradina.
E i vin indata in gradina.
G r a d i n a este i n s p a t e l e casei.
C u r t e a e s t e i n fa-^a casei.
P o m i i s i n t i n f a t a ferestrelor.
T a M o u l este a t i r n a t (atirna) deasupra patului.
U n d e p u i s t u d i o u l ? P u n s t u d i o u l i n t r e d u l a p i f e r e a s t r a .
C o v o r u l e s t e p e d u u m e a i n fa|;a p a t u l u i .
Miine p u n e m covorul in mijiocul camerei.
Masa n u sta bine. P u n m a s a imediat in mijiocul camerei sub l a m p a .
B a i a e s t e l i n g a c a m e r a d e zi, b u c a t a r i a e s t e l i n g a c a m e r a .
P u a b i b l i o t e c a i n a n t r e u c a c i a n t r e u l e s t e m a r e si f r u m o s ; d u l a p u l
d e k a i n e 11 p u n i n c a m e r a d e zi.
m) Prin|;ii A n e i v i n m i e r c u r i i n C a p i t a l a .
n) S,taa l a f e r e a s t r a fi p r i v e s c i n g r a d i n a .
e) P o m i i i n v e r z e s c deja.
f) A i c i e s t e i n t r - a d e v a r f o a r t e f r u m o s .
.) C i n d v i n p a r i n | ; i i ? P e s t e ( = in) d o u a ore.
i)

De cind

i n v a t a | : i ? D e o ora.
s i n t e t i i n C a p i t a l a ? D e o zi

c)

Pe

vedeti

cine

(dumneavoastra)

acum?

Vad

d) U n d e e s t e m o b i l a p e n t r u c a m e r a d e z i ? E a
R a d u aduce mobila i n d a t a acasa.
e) U n d e p u n e t i c a r t i l e ? P u n car|;ile i n d u l a p .
f) Cine o felicita p e C a r m e n ?
g) Cine ii a j u t a l u i C a r m e n l a l u c r u ?
159

o prietena.
u n prieten.

nu este inca

aici,

h) Cui a r a t a C a r m e n l o c u i n t a ?
i) A c u i l o c u i n t a e s t e a c e a s t a ?
j) D e u n d e ave|;i f o t o g r a f i a l u i G e o r g e ?
k) Ce e s t e p e c o v o r ? P e c o v o r e s t e u n c r e i o n .
I) A m c h i u v e t a i i n b u c a t a r i e .
w j H a i d e , m e r g e m repede acasa, m a m a ateapta acasa.
__,._,..,.,..,....Merken

Siei

J-,os I W i r liolen die Mobel.


Hier ist nocb Platz. D o r t ist kein Platz
W e r h a n g t die L a m p e a n die D e c k e ?
E s klingelt.
Alle s i n d g u t e r D i n g e .

mehr.

13. (Dreizehnter)
Lehrstiick 13

Abschnitt

(dreizehn)

5 das Kostiim
(e)
1 das Schaufenster
{)
6 der Rock ( - e )
2 der Anzug ( - e )
7 die Bluse (n)
3 der Mantel
(^)
8 die Krawatte
(n)
4 das Kleid (er)
D a s ist ein Schaufenster (1) mit Konfektionswaren.
Der Anzug (M i s t g r a u ,
der Mantel (3) i s t b l a u . Das Kleid (4) i s t weiB, das Kostiim (5) i s t b r a u n .
Der Rock (6) i s t s c h w a r z , die Bluse (7) i s t b u n t .
B l a u + g e l b + griin + r o t e t c . =

D a s pafit

D a s paJSt.

1 1 ^

Limba gBimaEa

curs practic i

101

nichte

PaJSt d e r b l a u e R o c k z u d e r weiJBen B l u s e ? J a , er p a B t .
j
P a B t d e r s c h w a r z e M a n t e l z u d e m s c h w a r z e n A n z u g ? J a , er p a B t . l
Pafit d i e b u n t e B l u s e z u d e m g r i i n e n R o c k ? N e i n , sie p a B t n i c h t . ?

Schuh f el

der
d a s Paar

ein Paar

Schuh

Schuhe

Schuhe

ein Paar

Schuhe

zwei P a a r S c h u h e

E i n S c h u h (rechts) u n d e i n S c h u h (links) s i n d ein Paar S c h u h e . O b e n


s e h e n w i r ein Paar S c h u h e , u n t e n s e h e n w i r zwei Paar S c h u h e .
O b e n u n d u n t e n s i n d z u s a m m e n drei Paar S c h u h e .

3 die Socke ( ~ n )
4 der Schlafanzug ( - e )

1 dvas Hemd ( en)


2 der Strumpf ( ^ e )

^die^MMcbe.^
162

I m S c h a u f e n s t e r s e h e n w i r Wasche, Sirumpfe
(2) u n d Socken (3). Die
Heinden (1) s i n d s e h r e l e g a n t . D i e S t r i i m p f e u n d S o c k e n s i n d b r a u n ,
s c h w a r z , b l a u , griin, r o t o d e r g r a u . D i e S o c k e n s i n d oft b u n t . Der Schlafanzug (4) i s t b l a u .

D i e Z i g a r e t t e n k o s t e n zwei Lei;

Die Zigaretten

kosten

teuer <

sie s i n d

acht Lei;

sie s i n d

hillig.

teuer.
I

hillig

D i e B l u s e i s t billig. D e r R o c k i s t n i c h t t e u e r .
D e r A n z u g i s t r e c h t billig', e r i s t n i c h t t e u e r , a b e r a u c h n i c h t billig.
D e r S c h l a f a n z u g i s t billig u n d s e h r h i i b s c h .

Dieser

Jemr

Rock, . . .

diese B l u s e , . . .
sind sehr hiibsch u n d nicht teuer.

Rock, . . .

jem

Bluse, . . .

s i n d e n t z i i c k e n d u n d r e c h t billig.
Der
Dieser
Jener

Student

lernt Deutsch.

163

dieses

jems

Kleid

Kleid j

Die
Diese
Jene
Das
Dieses
Jenes

Studentin

lernt Deutsch.

Kind

Der Freund

des
dieses
jenes
der
dieser
jener
des
dieses
jenes

Studenten

Studentin

Kindes ]

D e r Professor a n t w o r t e t

D e r Professor

Die
Diese
Jene

fragt

j Studenten.
Studentinnen
Kinder

i s t s e h r fleiBig.

dem
diesem
jenem
der
dieser
jener
dem
diesem
jenem

den
diesen
jenen
die
diese
jene
das
lieses
jenes

Studenten.

Studentin.

Kind.

Studenten.

Studentin.

Kind.

lernen Deutsch.

Studenten
der
i s t s e h r fleiBig.
dieser
Studentinnen
jener
Kinder
D e r Professor a n t w o r t e t
den
Studenten.
diesen
Studentinnen.
jenen
K i n d e r n.
die
Studenten.
D e r Professor f r a g t
diese
Studentinnen.
jene
Kinder.
Der Freund

164

dieser jener
Singular
N.
G.
D.
A.

(der) dies er 3 en e r
(des)
es es
(dem)
e m em
(den)'
en en

(der)
(der)
(d i)

er
er
e

e
er
er

dies

(das) dies
(des)

(dem)
(das)

N.

e
er
en
e

jen e
er
en
e

ist sehr hiibsch.

blaue Bluse

blaue K o s t i i m

Die F a r b e

des
dieses
jenes
der
dieser
jener
des
dieses
jenes

Dieser Mantel paBt

Ich

(die)
(der)
(den)
(die)

blaue Anzug

Dieser
Jener
Die
Diese
Jene
Das
Dieses
Jenes

jen

Plural
F.

M.
N.
G.
D.
A.

C. D e r

N.

F.
(die) dies e

kaufe

den
diesen
jenen

blauen Anzugs

ist elegant.

biauen Bluse

blauen

Kostiims

zu I dem
diesem
jenem
zu I der
dieser
jener
ZU I d e m *
diesem
jenem
blauen Anzug.

165

blauen Anzug.

blauen Bluse.

blauen Kostiim.

es jen es
es
es
em em
es - es

Ich kaufe

die
diese
jene
das
dieses
jenes

blaue Bluse.

blaue Kostiim.

blauen
Die
Diese
Jene
der
Die Farbe
dieser
jener
Dieser Mantel paBt

Sie k a u f e n

Anziige
| sind sehr hiibsch.
Blusen
Kostiime
blauen
Anziige
ist elegant.
Blusen
Kostiime
zu
den
blauen
Anziigen.
diesen
Blusen.
jenen
Kostiimen.
die
blauen
Anziige.
diese
Blusen.
jene
Kostiime.
D e c l i n a r e a a d j e c t i v u l u i a t r i b u t i v (I)

der
dieser
jener

adjectiv

Plural
M.F.N.

tar
M.\

F.
N.
-e,eG. -en \ -en
D . -en \ -en
A. -en \-e

substantiv

N.
N.
G.
D.
A.

eI
-em
-ei^
e

-en
-en
-en
-en

PHONETIK
In limba

germand

I
se scne:
i -f- i neaccentuat
vocald
(Konfektion)

se

pronuntd:
[t]
(confec^ii)

GRAMMATIK
1. Declinarea

slabd

adjectivelor

P r i n d e c l i n a r e a slabd a a d j e c t i v e l o r i n t e l e g e m d e c l i n a r e a a d j e c t i v u l u i
p r e c e d a t d e articolul hotdrit s a u d e u n p r o n u m e c u t e r m i n a t i i l e a r t i c o l u l u i
h o t a r i t c a d e e x e m p l u dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes.
166

Adjectivul declinat slab primefte la t o a t e cazurile t e r m i n a t i a -(e)n, cu


exceptia nominativului
singular masculin, feminin si neutru si a acuzativului
singular feminin
i neutru, c a r e p r i m e s c t e r m i n a | ; i a - e .
_

articolul hotarit

Adjectivul
precedat
de

-e
p r o n u m e cu termina|;iile a r t i c o lului hotarit

2.

Pronume

-en

demonstrative

n o m . sing.
la t o a t e genurile
a c . sing. f e m . i n e u t r u
l a celelalte c a z u r i a l e
s i n g u l a r u l u i si l a p l u r a l

dieser si Jener

P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v de apropiere e s t e dieser, diese, dieses (acest,


aceasta, aceasta).

acesta,

P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v de depdrtare este j e n e r , j e n e , Jeucs (acel, acela, acea^


aceea).
P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v e dieser i jener se d e c l i n a c a a r t i c o l u l h o t a r i t :
Dieser
Diese
Dieses

Anzug
Bluse
Kleid

ist hubsch. I

Diese

Anziige
Blusen
Kleider

sind hiibsch.

Jener
Jene
Jenes

Anzug
Bluse
Kleid

ist hiibsch.'

Jene

Anziige
Blusen
Kleider

sind hiibsch.

Lesestiick
DAS

13

(dreizehn)

GEBURTSTAGSGESCHENK

(I)

(Zwei Fretindinnen stehen vor den grofien Schaufenstern eines modernen Warenhauses.)
I n g e : W a s k a u f e i c h n u r d e r k l e i n e n K a r i n ? Sie h a t m o i g e n G e b u r t s t a g .
H e l g a : W i e a l t i s t sie s c h o n ?
167

Inge : S i e w i r d m o r g e n a c h t J a h r e a l t .
Helga : I n d i e s e m groBen W a r e n h a u s f i n d e s t d u b e s t i m m t e t w a s . H i e r i m
S c h a u f e n s t e r s i n d a u c h K i n d e r s c h u h e . Diese weiBen S c h u h e s i n d
sehr hiibsch u n d nicht teuer. ,
Inge : A u c h j e n e b r a u n e n S c h u h e s i n d h i i b s c h u n d s e h r p r a k t i s c h . I c h
denke, ich kaufe K a r i n ein P a a r Schuhe.
Helga (lacht)'. L a n g s a m , l a n g s a m . Wi'r g e h e n e r s t z u m n a c h s t e n S c h a u f e n s t e r .
(Vor dem Schaufenster mit Konfektionswaren fur Herren, Damen imd
Kinder. Die Freundinnen hetrachten mit Inter esse die schdnen Anziige,
Mantel, Krawatten, Kostiime, Kleider, Rocke und
Blusen.)
I n g e : S e h r h i i b s c h i s t diese weiBe B l u s e m i t d e m b l a u e n R o c k ; a u c h d a s
r o t e K l e i d i s t e n t z i i c k e n d u n d r e c h t billig.
Helga : U n d j e n e r weiBe M a n t e l i n d e r E c k e p a B t s e h r g u t z u d e m r o t e n
Kleid.
Inge : D i e A u s w a h l i s t w i r k l i c h groB . . .
Helga : . . . u n d d i e W a h l n i c h t l e i c h t . D u h a s t r e c h t . A b e r d a i s t noch" e i n
Schaufenster.
(Vor dem Schaufenster mit Herren-, Damen- und Kinderwdsche^,
Strumpfen und Socken.)
Helga : S e h r h i i b s c h i s t dieser b l a u e S c h l a f a n z u g fiir K i n d e r .
Inge : A u c h diese b l a u e n u n d weiBen H e m d e n fiir M a d c h e n s i n d e n t z i i c k e n d .
Ich. denke, ich schenke . . .
Helga : N i c h t so s c h n e l l ! J e t z t g e h e n w i r i n s W a r e n h a u s , u n d d o r t w a h l e n
w i r d a s G e s c h e n k fiir K a r i n .
Inge ; D u h a s t r e c h t . (Die Freundinnen
gehen durch die grofie Tilr des
Warenhauses.)

WORTSCHATZ

z A n z u g (e)

T Mantel ( ^ ) j

e E l u s e {n)

bluza

e Krawatte(n)

cravata

e W a r e {n)^

marfa

costumul,

mantaua,
paltoniil

^ D a c a d o u a s a u m a i m u l t e s u b s t a n t i v e c o m p u s e , alaturate, a u acelasi c u v i a t d e b a z a , a c e s t a
p o a t e fi p u s n u m a i l a u l t i m u l s u b s t a n t i v . I n s u b s t a n t i v e l e p r e c e d e n t e o m i t e r e a c u v l a t u l m d e
baza
i a d i c a printr-o
cratima.

168

r R o c k ( e)

fusta

e S o c k e ( n)

ciorapul barbatesc

gheata,

e Wasche

lenjeria

e F a r b e ( n)

culoarea

e Dame

doamna

m i

r Schuli (e)

pantoful

cioraptil
r Strumpf ( e)

(n)

e W a h l ( en)

alegerea

e Geburt

naterea

(-en)

alegerea,

e Auswahl

sortimentul
e Kjnfektignsware

( n)

articolul de c o n fectii

pij aniaua
r Schlafanzug

(e)

ziua d e

r G e b u r t s t a g ( e)

natere
domnul

t Herr (en)

S Schaufenster

s Kleid

vitrina

()

rochia

(-er)

s Kostum

taiorul

(e)

perechea

S Paar ( e)

s H e m d ( en)

camara

s Geschenk

cadoul
m a g a z i n u l universal

(e)

s Warenhaus

(er)

p a s s e n (zu)

a se p o t r i v i (la)

betrachten

a privi

wahlen

a alege

schenken

a darui

bunt

pestri^, in m u l t e

billig

ieftin

finden
denken

culori

169

a gasi
a (se) g t n d i

teuer

scump

elegant

elegant

modem

modern

alt

batrin, i n v i r s t a de . . .

langsam

i n c e t (ca viteza)

nachst

p r o x i m , urmStor

entziickend

incintator
c u siguranta, precis, d e -

bestimmt

sigur
erst

(mai) i n t l i

dieser

acesta

jener

acela

fecht

haben

Wie

alt ist

a avea dreptate
sie?

Ce v i r s t a are e a ? Citi
ani are e a ?

Sie
Jahre

wird

...

E a impline^te . . .
ani

alt.

VBUNGEN
1 . 1) Subliniaii cuvintele in care vocala accentuata este lungd !
2) Cititi toate cuvintele cu glas tare !
Wasche, Geburt, nachst, Arzt, Anzug, hiibsch, Stadte, Mantel, Kostiim,
Biiro, Socke, S t r u m p f , w a h l e n , b e t r a c h t e n , B u c h , R o c k , P a a r , p a s s e n , S c h u h ,
billig, Bluse, b e s t i m m t . D a m e , S t a d t
2 . Completati
A.

B.

C.

D.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)

Das
Der
Die
Der
Der
Die
Das
Die

articolele si adjectivele atributive I

Geschenk
Anzug
Bluse
Mantel
Rock
Wasche
Warenhaus

ist

Konfektionen

schon.
elegant.
teuer.
modern.
hubsch
sauber.
groB.
sind

billig.

D a s s i n d d-j

Schuhe
b)
:fein.
Striimpfe
c)
a) D i e V e r k a u f e r i n zei rt d e m M a d c h e n
b)
c)
d)
^)
f)
a) H e u t e i s t d e r G e b u r t s t a g
b)

170

das
dddddd-

a)'
by
0)'
d)'
e)'
f)'
g')

schon- Geschenk.
elegant- Anzug.
teuer- Bluse.
modern- Mantel,
hiibsch- Rock,
sauber- Wasche.
groB- W a r e n h a u s .
billigleichtfein-

dddd-

schwarzbuntblauschwarz-

d- k l e i n d- k l e i n d- k l e i n -

Konfektionen.
Schuhe.
Striimpfe.

Mantel.
Bluse.
Kleid.
Mantel.
Blusen.
Kleider.
Bruders.
Schwester.
Madchens.

E.

3 . Treceti adjectivele din parantezd


a) I c h l e r n e . . .
i) Dieses W a r e n haus ist . . .
c) Diese S c h u h e
sind . . .
d) D i e s e r Schlafanzug ist . . . .
e) Diese K i n d e r wasche ist . . .
f) D i e s e r A n z u g
ist . . .
g) Dieses K o s t i i m
ist . . .
4. Completati
a)

Pai3t

5. Completati
.
."
.
.
.

intrebdrile
das
ddddd-

0)

d)
e)
f)

B.

a)
h)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

DDDDWer

entziickendmodernfeinschon-

Rock,
Bluse.
Kostiim.
Schuhe.

la forma potrivitd I

( deutsch )

Die . . . Sprache ist n i c h t sehr schwer.

(grofi)

I c h g e h e i n dieses . . . W a r e n h a u s .

(hiibsch)

I c h k a u f e diese . . .

(hillig)

Sie k a u f t diesen

(praktisch)

Wir kaufen

( modern )

Dieser

( entziickend)

Sie t r a g t dieses

si rdspundeti

.. .

Schuhe.
Schlafanzug.

diese . . . K i n d e r w a s c h e .

. . . A n z u g ist n i c h t
. .

teuer.

Kostiim.

griin- H e m d z u m s c h w a r z - A n z u g ?
b r a u n - R o c k zu-- r o t - B l u s e ?
g r a u e - K o s t i i m z u d- weiiB- S c h u h e n ?
blau- Bluse zu- grau- R o c k ?
weii3- M a n t e l z u - b l a u - K l e i d ?
hell- K r a w a t t e z u - b r a t m - A n z u g ?
j

cu pronumele

Anzug
Wasche
Kostiim
P a a r Striimpfe
P a a r Socken

6. 1) Completati !
2) Inlocuiti
articolul
A.

dddd-

a) Sie b e t r a c h t e n m i t I n t e r e s s e

prin

demonstrative
ist

modern,
fein.
entziickend.
billig.
teuer.

pronumele

schwarzAnzug
griinBluse
rotKleid
braunKostiim
i s t d- h i i b s c h - D a m e

dieser, diese, dieses; jener-, jene,


jenes

ist

im
in
im
im
171

demonstrative

dieser si jener !

n i c h t t e u e r , s o n d e r n billig. i

blau- Kleid?
d- griin- B l u s e ?
schwarz- Mantel ?
braun- Rock?

7 . Completati

terminatiile

E X e in plu

cu articolul,

cu pronumele

demonstrative

b)
c)
d)
e)

g)
h)
i)
7)

si J e n e r si cu

: a u s . . . groJB- H o f

aus dem (diesem, jenem)


a)

dieser

corespunzdtoare !

. . . grolB- S c h a u fenster ;
. . . praktischWasche;
b e i . . . groJ3Auswahl;
fiir . . . p r a k t i s c h Geschenk;
m i t . . . elegantKostiim;
fiir . . .
schonTag;
d u r c h . . . groBHalle;
nach
. . . gutNachrichten;
. . . schwerArbeit;
von
. ..
liebFreundin;

. . . groB-

gro^en Hof
. . . elegant- M a n t e l ;

Auswahl;

. . . schon-

. . . b l a u - S c h l a f a n z u g ;:

Geschenk;

aus . . . modern- Warenhaus ;

mit . ..
hen;

mit . . . schon- B u c h ;

fiir

..nachst-

. . . schwer-

Tag;

leicht-

. . . bunt-

chu-

Rock;
Wahl;

mit . .. gut- Freund ;

zu

d u r c h . . . hell- Z i m m e r ;

d u r c h . . . groB- G a r t e n ;

b e i . . . groB- A u s w a h l ;

fiir

. ..

. . . blau- Rock ;

. ..

fein-

zu

zu

Completati cu terminatiile

. . . lieb- F r e u n d ;

. . . gut- Freunden;

...

klein-

Bruder;

Kleid ;

lieb-

Kinder-;

A.

a)
b)
c)
d)

Dies- alt- M a n n ist sehr n e t t .


D a s i s t w i r k l i c h n e t t v o n dies- a l t - M a n n .
Der Anzug jen- alt- Mannes ist nicht modern.
Triffst d u dies- a l t - M a n n o f t ?

r>.

a)
h)
c)
d)

D i e s - weiB- B l u s e i s t s c h o n .
Die F a r b e jen- modern- Bluse ist hiibsch.
Z u dies- r o t - B l u s e p a B t d- g r a u - R o c k .
I c h trage jen- blau- Bluse gern.

a)
b)
cj
d)

Dies- blau- Kostiim ist sehr elegant.


D i e F a r b e dies- b l a u - K o s t u m s i s t s c h o n .
Zu jen- schwarz- Kostiim passen jen- schwarz- Schuhe.
Ich wahle jen- braun- Kostiim.

D.

a) D i e b u n t - S o c k e n liegen n i c h t i m S c h r a n k .
b) D i e M a d c h e n s t e h e n v o r d- groB- S c h a u f e n s t e r d- m o d e r n - W a r e n h a u ses.
c) Sie b e t r a c h t e n d i e e l e g a n t - K l e i d e r , d i e m o d e r n - S c h u h e , d i e s c h o n M a n t e l , d i e p r a k t i s c h - K o n f e k t i o n s w a r e n u n d d i e fein- W a s c h e .
d) K a u f e n Sie d i e billig- o d e r d i e t e u e r - S c h u h e ?
e) I c h k a u f e d i e s c h w a r z - S t r i i m p f e .
/ } F r k o m m t m i t d- n a c h s t - Z u g .

172

g) D i e s - b u n t - S o c k e n p a s s e n n i c l i t z u d- s c h w a r z - S c h u h e n .
h) D i e s e r b r a u n - R o c k p a B t n i c h t z u j e n - g r a u - B l u s e .
i) E r t r a g t h e u t e j e n - e l e g a n t - A n z u g .
9 . Completati

intrebdrile

a) P a s s e n
b)
c)
d)

Inlocuiti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

d-

si rdspundeti

braun-

cuvintele

!
zuzuzuzu
zu

Schuhe

tipdrite

cursiv

prin

schwarz- Mantel?
braun- Kostiim ?
gelb- Kleid ?
d- griin- S o c k e n ?
d- s c h w a r z - S t r i i m p f e n ?
antonime I

Dieser S c h l a f a n z u g i s t teuer.
Er g e h t z u langsam.
Diese schwarzen S c h u h e s i n d h i i b s c h .
Diese weifie B l u s e i s t billig.
I n diesem grofien D a d e n k a u f e i c h d a s G e s c h e n k fiir d a s
W a s m a c h e n Sie dort?
Sie s t e h e n v o r jenem grofien S c h a u f e n s t e r .
I c h k a u f e d e r M u t t e r jene B l u s e .
Jener R o c k i s t e n t z i i c k e n d .

1 1 . Rdspundeti

A.

a) W i e a l t
b)
c)
d)

bist d u ?
i s t er ?
ist sie?
s i n d ' Sie ?

Ich bin . .
. . . ist
Sie . . .
Ich . . .

B.

a) W i e a l t

werden

Ich werdt

b)

wird

Sie?

er ?
sie ?
wirst d u ?

c)
12. Rdspundeti

Kind.

(20)
(18)
(17)
(20)
i n zwei
Wochen

Er . . .
Sie . . .
Ich . . .

J a h r e alt.

(30)

Jahre
alt.

(28)
(25)
(30)

a)
b)
c)
d)
)

W o stehen Inge u n d Helga?


Wer hat Geburtstag?
Wie alt wird Karin?
W o h i n gehen die zwei F r e u n d i n n e n ?
W a s s e h e n sie i m S c h a u f e n s t e r m i t K o n f e k t i o n s w a r e n fiir

f)
g)

W a s betrachten die F r e u n d i n n e n m i t Interesse?


W o w a h l e n sie d a s G e s c h e n k fiir K a r i n ?
173

Damen?
Herren ?
Kinder?

13 . Traduceti !
A.

a) F e t i t a i m p l i n e s t e m i i n e o p t a n i .
h) S o r a f e t i t e i m e r g e i n o r a s .
0)

S o r a n u e s t e s i n g u r a , ci c u o p r i e t e n a .

d) G a s i m a c o l o u n c a d o u p e n t r u m i c u t a K a r i n ? o i n t r e a b a H e l g a p e
Inge. Desigur.

e) M a g a z i n u l e s t e m a r e si f r u m o s si acolo g a s i m m u l t e m a r f u r i .
f) I n v i t r i n e l e m a r e l u i m a g a z i n u n i v e r s a l s i n t p a l t o a n e i c o s t u m e d e
g)
h)
i)
"
j)
B . a)

h a i n e , t a i o a r e i r o c h i i , p i j a m a l e si p a n t o f i .
Bluzele a l b e s i n t a d o r a b i l e .
Aceti c i o r a p i b a r b a t e s t i s i n t p r e a p e s t r i t i . A i d r e p t a t e .
Pardesiul acela v e r d e n u este frumos.
Pantofii negri sint foarte eleganti.
Ce crezi ( = g i n d e f t i ) , se p o t r i v e s t e

h)

c)
d)
e)
a) C u l o a r e a
h)
c)
d)
e)
f)
g)
D . a) A l e g
C.

0)

d)
e)
f)
g)

acestui
acestei
acestei
acestor
acestui
acestei
acestei

paltonul negru la rochia rosie?


b l u z a v e r d e la f u s t a m.aro ?
r o c b i a g a l b e n a la p a n t o f i i n e g r i >
c r a v a t a gri la c o s t u m u l m a r o ?
fusta neagra la bluza alba ?

costum frumos
bluze frumoase
rocbii frumoase
pantofi frumosi
palton frumos
fuste f r u m o a s e
cravate frumoase.

e s t e si p r a c t i c a ?

pijamaua albastra. ]
bluza albastra.
]
rochia albastra.
I
camaa alba.
'I
camasile albe.
J
p i j a m a l e l e albastre.i
p a n t o f i i negri.
j

Merken Sie!
Wie alt ist der J u n g e ?

E r ist s e c h s J a h r e alt.
I
E r wird b a l d sechs J a h r e alt. \
Sie h a b e n r e c h t , dieser M a n t e l i s t n i c h t t e u e r .
j
D i e S c h u h e p a s s e n zu d i e s e m M a n t e l .
f

174

1 4 . (Vierzehnter)

Lehrstiick 14

1
2
3
4

die
die
die
die

(vierzehn)

5
6
7
8

Seife (n)
j
Zahnpaste ( n)
Biirste (n)
Zahnbiirste (n)j

Abschnitt

das
das
das
^er

i e r Toilettenartikel

Mundwasser ( )
Kdlnischwasser ( -)
Parfiim (s)
Kamm ( e)
()

H i e r i s t ij'e Abteilung fiir T o i l e t t e n a r t i k e l . 5 / e (1), Zahnpaste (2), Biirsten


(3), Zahnbiirsten (4), Alundwasser (5), Kdlnischwasser
(6), Parfiim (7),
Kdmme

(8) s i n d T o i l e t t e n a r t i k e l .

^i'e Abteilung

175

(en)

1 der Ladentisch
2 der Knopf

{ ^e)

3 die Nadel
die Kurzwaren

(-e)
(n)

Zwirn

(Plural)

H i e r i s t d i e A b t e i l u n g fiir K u r z w a r e n . I n d i e s e r A b t e i l u n g f i n d e n
K u r z w a r e n , w i e Knopfe (2), Nadeln {3), Zwirn (4)
usw.

1 ier

PlatUmpieler

(-)

S.tS^Sl^pfi:^'"

SCalltlaUe

wir.

(-b)

" i r Eadioapparate, Fernseher,

PlaUensfiele^l

176

1 der Ball ( e)
2 der Roller (-)

3 das Fahrrad
die Spielwaren

( er)

(Plural)

H i e r i s t d i e A b t e i l u n g fiir S p i e l w a r e n . I n d e r S p i e l w a r e n a b t e i l u n g

wir viele S p i e l w a r e n : Balle (1), Roller (2), KinderJahrrdder

1 die

Verkauferin

(nen)

2 der Kassenzettel
Die Verhduferin

()
(1) s t e h t a m L a -

dentisch u n d schreibt

senzettel (2).

1 rfe/ Kdtifer
2

einen

Kas-

( )

Kduferin

(nen)

Der Kdufer (1) u n d die Kduferin (2)


s t e h e n a n der- Kasse
bezaklen d i e W a r e .

(3). S i e

bezahlen

12 Limba germana curs

practic

177

(3) u s w .

findeii

Ich
hx a n t w o r t e t
Sie f r a g t

bin hier.

Dtt b i s t hier. Er,

mtr, . . .
mich, . . .

Er antwortet
Sie f r a g t

Mr,
i^^c'^,

sie,

es

, ihr,
, sie,

...

Wir

s i n d h i e r . 7Ay seid hier.

uns,
uns,

..
..

euch, . ..
euch,
...

Sie

es.

(Sis)

ihnen,
sie

ist hier

sind

hier.

(Ihnen).
(Sie).

Declinarea pronumelui personal


Singular
I

_ Plural

II

III

M.
N.
G.
D.
A.

ich
...
mir
mich

C. Ich freue

II

F.

N.

er

sie

es

wir

ihr

sie

Sie

dir
dich

ihm
ihn

ihr
sie

ihm
es

uns
uns

euch
euch

ihnen
sie

Ihnen
Sie

mich

Sie
Es

M.F.N.

sehr.

Wir

Dii w i i n s c h s t

Er
Sie
Es

freuen

u ns

sehr.

Ihr freut euch

_i

Sie f r e u e n sich_

f r e u t sich

Ich w i i n s c h e

Forma
de politete

du

Du freust dich
_ .1
Er

III

mir

em
Fahrrad.^

diir

Wir

w i i n s c h e n u,ns\

Ihr w i i n s c h t
I

euch
1

Sie w i i n s c h e n sich

w i i n s c h t sich
I

Fahrrader

Declinarea pronumelui reflexiv


(ich)
G.
D.
A.

mir
mich

(du)

(er)

dir
dich

(sie)
1

(es)
'

sich

(wir)

(ihr)

(sie)

uns
uns

euch
euch

sich

178

(Sie)
1

Bitte,
Else,
Geburtstag.

ein

Geschenk

Danke, Erich, das ist sehr lieb von dir..


Dieses Buch wiinsche ich mir schon
lange.

zum]

PHONETIK
L
In limba

germand
se

.\

se scrie:
oi i n c u v i n t e l e de o r i g i n e f r a n c e z a
(Toilettenartikel)
sp la inceputul unui element component dintr-un cuvint compus (Plattenspieler)
2. Cantitatea
si calitatea

pronuntd:
.[oa]
[sp]

vocalelor

tn a d v e r b u l viellcieht ( = p o a t e ) , ie se p r o n u n t a i n m o d e x c e p t i o n a l i scurt
inchis, neaccentuat: vielleictit.
3.

Accentul

variabil

L a p a g . 120 s-a a r a t a t ca u n e o r i a c c e n t u l p o a t e s a c a d a fie p e u n a , f i e


p e alta din silabele u n u i c u v i n t (Georg, Georg).
I n m o d a n a l o g , i n s u b s t a n t i v u l A b t e i h m g se p o a t e a c c e n t u a
p r i m a silaba : Abteilung,
sau
a doua silaba : Abteilung.
I n f u n c t i e d e a c c e n t se schimbd insd sensul
cuvintului.
Abteilung : despar^ire, separare
A b t e i l u n g : sec|;ie, r a i o n
179

GRAMMATIK
1.

Pronumele

personal

P r o n u m e l e p e r s o n a l 151 s c h i m b a f o r m a l a p e r s o a n a I si a I l - a d u p a
numdr
si caz, i a r l a p e r s o a n a a I l l - a s i n g u l a r si d u p a g e n . L a p e r s o a n a a I l l - a p l u r a l
(sie) c a i l a f o r m a d e p o l i t e t e (Sie) n u s e m a i face d e o s e b i r e a d e g e n {vezi i
p a g . 3 3 ) . P e n t r u d e c l i n a r e a p r o n u m e l u i p e r s o n a l , vezi p a g . 1 7 8 .
Spre deosebire de limba romana, in limba g e r m a n a pronumele personal n u are
o f o r m a a c c e n t u a t a i a l t a n e a c c e n t u a t a , ci n u m a i u n a s i n g u r a .

mie
imi, m i
mi-, -mi, -mi-

mir

I n l i m b a r o m a n a , c o m p l e m e n t u l e s t e a d e s e a duhlat p r i n t r - o f o r m a n e a c c e n t u a t a
a pronumelui personal corespunzator. I n limba germana, complementul n u
s e jjioate d u b l a , d e o a r e c e , d u p a c u m a m v a z u t m a i s u s , p e n t r u fiecare p e r s o a n a
:nu e x i s t a d e c i t o singura f o r m a a p r o n u m e l u i p e r s o n a l :
M i r gefallt d a s F a h r r a d s e h r . Mie

2.

imi

Pronumele

place bicicleta mult.

reflexiv

P r o n u m e l e reflexiv a r e i n l i m b a g e r m a n a o s i n g u r a f o r m a p r o p r i e sich c a r e s e
t n t r e b u i n ] ; e a z a p e n t r u persoana a Ill-a singular si plural, masculin,
feminin

si neutru,

la cazul dativ si

acuzativ.

P e n t r u p e r s o a n e l e I i a I l - a s i n g u l a r si p l u r a l s e i n t r e b t i i n t e a z a c a p r o n u m e
reflexive f o r m e l e r e s p e c t i v e a l e p r o n u m e l u i personal l a d a t i v s a u l a a c u z a t i v .

Singular
y

Pers. I

Pers. a Il-a

Plural

mir (dat.)
mich (acuz.)

y/

dir (dat.)

dich (acuz.)
-

Pers. a III-a

sich

euch

(dat.)
+
(acuz)

Forma de politete:

(dat.)

(acuz.)
(dat.)

(acuz.)
(dat.)

uns

sich-

~r

dat.
+
acuz.

sich

180

-r

(acuz.)
smg.

plural

3.

Locul

pronumelui

reflexiv

tn l i m b a g e r m a n a , p r o n u m e l e reflexiv s e p u n e i n propoziJ;ia p r i n c i p a l s ,
verb, n u c a i n l i m b a r o m a n a , i n a i n t e a l u i :

dupd

Er freutsiefe.
El se bucurS.

D a c a propozi|;ia nu i n c e p e c u s u b i e c t u l , a c e s t a se p u n e
a) intre verb si pronumele reflexiv, d a c a s u b i e c t u l e s t e e x p r i m a t

tan pronume

personal:

"

i
printr-j

F r e u t er sich ?
W a r u m f r e u t er s i c h ?
b ) in tirma pronumelui

J
i

reflexiv,

daca subiectul este e x p r i m a t

printr-un

sub-

stantiv :
F r e u t s i c h das Kind?
W a r u m freut sich das

Kind?

Lesestiick

14 (vierzehn)

DAS GEBURTSTAGSGESCHENK

(II)

(Die zwei Freundinnen gehen durch die grofie Halle des Warenhauses.
Rechts
ist die Abteilung fiir Toilettenartikel: Seife, Zahnpaste und Zahnbiirsten, Mundwasser, Kdlnischwasser,
Parfiim, Kdmme, Biirsten. Links ist die Abteilung
fiir Kurzwaren: Knopfe, Zwirn, Nadeln und so welter. Daneben ist die Abteilung fiir Porzellanwaren und Kilchengerdte. Hinten ist die Abteilung fiir Radioapparate, Fernseher, Plattenspieler und Schallplatten. Inge und Helga gehen
in die
Spielwarenabteilung.)
Helga :
Inge :
Helga :

N u n , v i e l l e i c h t e n t s c h e i d e s t d u d i c h fiir e i n e n R o l l e r ?
E i n e n Roller h a t K a r i n schon. Aber sie wiinscht sich
l a n g e e i n F a h r r a d . H e u t e k a u f e i c h es i h r .
E i n Kinderfahrrad ? Ausgezeichnet.

(Die Freundinnen

gehen an einen
181

Ladenti-sch.)

schon.

Die Verkauferin: B i t t e w a s w i i n s c h e n Sie ?


.i
Inge : Z e i g e n Sie u n s b i t t e ein'j
Kinderfahrrad.
|
Die Verkauferin: F i i r e i n e n J u n - g e n oder fiir ein M a d c h e n ?
Inge : Fiir ein Madchen.

(Die Verkauferin
bringt
ein Fahrrad und zeigt es
den
Freundinnen.)
Helga : U n d
m i r zeigen S i e
rbitte
jenen
groBen,
b u n t e n Ball.

(Die Verkauferin
bringt
den Ball tmd gibt ihn
Helga.)

Helga : Gefallt er d i r ?
Inge : E r gefallt m i r sehr. F i i r w e n k a u f s t d u i h n ?
Helga (lacht) : N a t i i r l i c h fiir sie, fiir d i e Hebe, k l e i n e
Inge : D a s i s t s e h r lieb v o n d i r .

(Die
Verkauferin
schreibt zwei Kassenzettel
Freundinnen.
Diese bezahlen an der Kasse,
und verlassen das
Warenhaus.)

Karin.

und gibt sie den


nehmen die Pakete

Helga : M o r g e n f r e u t s i c h d i e k l e i n e K a r i n b e s t i m m t s e h r .
Inge : U n d w i r alle f r e u e n u n s m i t i h r .

WORTSCHATZ'
r K a m m ( e)

pieptenele

g Seife { - n )

sapunul

r Z a h n ( e)

dintele,
maseana

^ Zali'^paste ( - n )

pasta de dlnti

e B u r s t e ( n)

peria

e Zahnbiirste (n)

peria d e d i n t i :

e A b t e j l a n g ( en)

secfia, r a i o n u i

e Kadel ( n)

acul

r M u n d ( er)

gtira

t K n o p f ( e)

nasturele

r Zwirn

ata

r T o i l e t t e n a r t i k e l ()

articolul
de t o a l e t a

e Schallplatte

(-n)

placa, discul

r Plcttenspieler { - )

picupul
e Verkauferin (nen)

vinzatoarea

r R a d i o a p p a r a t ( e) i

aparatul

e K a u f e r i n ( nen)

cumparatoarea

de radio

e K a s s e ( n)

182

mingea

r Ball (e)

T Roller

trotineta

(-)

I K a s s e n z e t t e l ( )

b o n u l de casa

T K a u f e r ( )

cumparatorul

t Ladentisch ( - e )

]f

"

-""H

tejgieana

s M u n d w a s s e r ()
s Kolnischwasser
s Parfum ( e)
s Fahrrad (er)
s Gerat ( - e )
d i e Kvirzwaren
(plur.)
die S p i e l w a r e n
(plur.)
die Porzellanwaren
(plur.)
d i e K i i c h e n g e r a t e (plur.)
,
bezahlen

Das
schon

apa d e gurS.
a p a d e colonie

|
"

parfumul
bicicleta
aparatul
articolele d e mercerie
jucariile
articolele d e portelan, portelanurile
articolele d e b u c a t a r i e

a achita, a p l a t i

sich entschej^den a s e hotarl, a s e d e c i d e


gefallen (a)

(sich) freuen

a (se) b u c u r a

lieb
ausgezeichnet
daneben
vielleicht

dragu|;
excelent
alaturi
poate

lange

mult timp

ist sehr lieb von

Vj

a placea

:
- . j
'

dir.

A c e a s t a este foarte dragut din p a r t e a t a .


Inca de m u l t (timp)
u n c a d o u de ziua naterii
i aa m a i departe, e t c e t e r a

lange

ein Geschenk zum


Geburtstag
und so welter
(usw.J

VBUNGEN
1) Grupati

cuvintele

de mai jos in trei

coloane:

A. ie = i lung inchis,
B . ie = i scurt inchis,
C. ie == i scurt deschis.
2) Cititi apoi toate cuvintele cu glas tare !
w i e , die, sie, vier, vierzelin, hier, viel, vielleicht, lieb

183

2 . 1) Determinati in urmatoarele cuvinte silaba accentuata !


2) Indicaji printr-o suhliniere sau un punct cantitatea vocalei
3) Cititi toate cuvintele cu glas tare I

accentuated

Z a h n p a s t e , F a h f r a d , Gerat, Kolnischwasser, Biiro, Parfiim, A b t e i l u n g


( = sectie, raion), Kiichengerate, ausgezeicbnet, Porzellanwaren, d a n e b e n ,
v i e l l e i c h t , gefallen, b e z a b l e n , R a d i o a p p a r a t , K a s s e n z e t t e l , T o i l e t t e n a r t i kel, Konfektionsware, Schallplatte, bezahlen, ErdgeschoB, Verwalter,
Biicherschrank
3 . Rdspundeti
a) W o
b)
c)

kaufen

Sie

Zwirn ?
Nadeln ?
Toilettenartikel ?

d)
e)

Balle?
Schallplatten ?

f)

Kolnischwasser ?

g)

Spielwaren?

h)

Porzellanwaren ?

i)

Kurzwaren ?

j)

Radioapparate ?

k)

Kiichengerate ?

1) Rdspundeti !
2) Treceti
intrebdrile si rdspunsurile

c)
d)

kaufe

... m
d- A b t e i l u n s

Seife?
Zahnpaste?

I)
m)

a)

Ich

Gefallt

dir
ihm
ihr
Ihnen

5 . Treceti pronumele

der

Ball?

din parantezd

la plural !
J a , d e r B a l l gefallt

la cazul potrivit !

a) I c h k a u f e (du, er, sie, es, ihr, sie, Sie) eine S c h a l l p l a t t e z u m G e b u r t s tag.


b) W a s s a g t sie z u (du, er, sie, es, ihr, sie, Sie)?
c) D i e s e s G e s c h e n k i s t f u r (er, sie, du, wir, ihr, sie, Sie).
d) D a s i s t s e h r l i e b v o n (du, er, sie, wir, sie, Sie, ihr).
e) Er s i e h t (ich, er, du, sie, es, wir, sie, ihr, Sie).
184

J)
g)
h)
i)

Dieses K o s t i i m
pai3t
(du, sie, Sie)
sehr g u t .
Dieser Anzug
(er, Sie, du)
E r r e i c h t (ich, wir, du, ihr, sie, er, es, sie, Sie) d i e H a n d .
S i e b e s u c h t (du, ihr, ich, wir, er, Sie, sie, sie) oft.

6. Inlocuiti

substantivele tipdrite cursiv

Exemplu:

prin

personate !

I c h k a u f e den Ball.
Ich kaufe i h n .

A.

a) I c h b e s u c h e
b)
c)
d)

die Freunde
den Freund
die
Freundinnen
die Freundin

gern.

B.

a) D e r V e r k a u f e r z e i g t
b)
c)
d)

dem
der
den
den

Plattenspieler.

a) D e r
b)
c)
d)

dem Neffen
der Nichte
den Neffen
den Nichten

ein F a h r r a d .

dem

den

C.

Onkel

kauft

T>. a) D e r V e r k a u f e r
reicht
b)
c)
d)

Kdufer
Kduferin
Kduferinnen
Kdufern

Kdufer

^)

der Kduferin
Helga
Hans
dem
Madchen

E.

a) I c h i i b e r s e t z e
b)
c)

den
den
das

F.

a) Der
b) Das
c) Die

gefallt m i r .

7. Completati

Ball
Fahrrad
Schallplatte
intrebdrile

A.

aj E n t s c h e i d e s t
b) E n t s c h e i d e t
c)
d)
e) E n t s c h e i d e n

B.

a; Was
b)

Text,
Satz.
Wort.

si rdspundefi

d u d i c h fiir
er sich
sie s i c h
ihr euch
Sie s i c h
sie s i c h

kaufst du dir?
k a u f t e r sich?.

Kassenzettel.

Nein,
dies- A n z u g ?
ich
dies- K r a w a t t e ?
denke.
dies- Bluse?
dies-Fahrrad ?
dies-Schallplatten ?
dies- Plattenspieler ?
Ich kaufe

185

jen-.

Kolnischwasser.
1
Mundwasser
undj Zahnpaste.
I

c) W a s
d)

kauft

f)

8. Completati
toare !

sie sicii ?
er e u c h ?
k a u f e n Sie sich?

Ich

k a u f e n sie sich ?

Wir
Sie

cti terminatiile

A.
a)
h)
c)
d)
e)
f)
g)
hj

Ich
...
...
...
Wir
...
...
...

P a r f i i m u n d Seife.
ein R a d i o .
K n o p f e fiir d a s b r a u n Kleid.
ein- F e r n s e h e r .
M o b e l fiir d a s W o h n z i m mer.

si cu pronumele

reflexiv

la forma

corespunzd-

sich e n t s c h e i d e n

fiir d a s r o t - K l e i d .
er . . . fiir d- s c h w a r z - A n z u g ?
d u . . . fiir d- b l a u - B l u s e ?
sie ( = e a ) . . . fiir d- g r a u - R o c k ?
fiir j e n - P l a t t e n s p i e l e r .
s i e . . . fiir dies- e l e g a n t - F a h r r a d ?
Sie . . . fiir j e n - fein- P a r f i i m ?
i h r . . . fiir dies- t e u e r - Mobel ?
B.

a) I c h .
b) . . . d u
c) . . . sie
d) . . . er ,
e) . . .
f) Was
g)
h)

sich wiinschen

.. . ein- Fernseher.
. . . ein- Plattenspieler ?
( = e a ) . . . dies- e n t z i i c k e n d - K l e i d ?
. . dies- m o d e r n - R a d i o a p p a r a t ?
. d- K i n d e i n - R o l l e r o d e r e i n F a h r r a d ?
ihr
zum Geburtstag?
Sie
sie

9. Formati propozitii !
E xemplu:
a)

Er
Ich

c)\

Sie
(=ea)
Ich

I c h (kaufen, er)
(sich kaufen)
(wiinschen, er)
(sich wiinschen)
(wiinschen, sie
(ea=)
(sich wiinschen)
(kaufen, sie
(=ea)
(sich kaufen)
(treffen, er)
(sich treffen)

ein B u c h . Ich

kaufe i h m
kaufe m i r

viel E r f o l g b e i d e r A r b e i t ,
ein F a h r r a d .
alles G u t e .
das Buch schon lange.
Biicher.

morgen

186

bei Hans,
mit ihm.

ein

Buch.

e)

Du

J)

Wir

g)

Er

h)

Ilir

i)

Peter

j)

Helga

k)

Peter
und
Hans
Wo

I)

(treffen,

sie

(kaufen,

(sich

sie (=ei,ele)

Schallplatten.

kaufen)

(sich treffen) m i t e i n e m F r e u n d .
(treffen, er) v o r d e r U n i v e r s i t a t .
(sich treffen) m i t einer F r e u n d i n .
(treffen

m ) Wann

\ dort.

(=ea)
dort m i t ihr.
(sich treffen)
vor dem W a r e n h a u s .
(treffen, ihr)
(sich treffen)
(kaufen, sie = ea)
einen Plattenspieler.
(sich kaufen)

sie)

(sich treffen)
(treffen, sie)

i n d e r A b t e i l u n g fiir T o i l e t t e n a r t i k e l .

m i t den F r e u n d e n in der Stadt.


in der Stadt.

(sich treffen, er) m i t


(sich treffen, ihr)

dir ? E r
ihm ?
. ihr ?

i. . . I i m P a r k .

mit Peter ? Wir

morgen.

10. Formati propozitii cu predicattil


1) la prezent indicativ I
2) la imperativul de politete !
Exemplu:

Sie, zeigen, ich, ein P l a t t e n s p i e l e r .

1) Sie zeigen mir einen Plattenspieler.


2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zeigen Sie mir einen Plattenspieler I

Sie, w a h l e n , d e r
Anzug,
schwarz.
Sie, b r i n g e n , i c h , ein, Glas
Wasser.
Sie, i i b e r s e t z e n , dieser T e x t .
Sie, b e z a h l e n , a n , d i e K a s s e .
Sie, g e b e n , wir, ein K a s s e n zettel.
Sie, n e h m e n , P l a t z .

g)
h)
i)
j)
k)
I)

Sie,
Sie,
Sie,
Sie,
Sie,

g e h e n , a n , die T a f e l .
warten, vor, das W a r e n h a u s .
zeigen, er, d a s H e m d , weiB.
s i c h k a u f e n , dieser F e r n s e h e r .
kaufen, das Kind, das F a h r rad.
Sie, s i c h e n t s c h e i d e n , fiir, d e r M a n tel, blau.

11. Formati substantive compuse, alegind din coloanele B si D cuvintul de baza


potrivit I Puneti articolul corespunzdtor !
A.
der
die
der
der

C.

B.
Mund
Hand
Daden
Zahn

der
das
der
der

der
die
das
der

Ball
Wasser
Arzt
Tisch

187

D.
Zahn
Kasse
Radio
Zahn

der
die
die
der

Zettel
Biirste
Paste
Apparat

12. Rdspundefi

la intrebdri, folosind cuvintele din coloana a doua I

a) W o M n g e h e n S i e ?
h) W a s k a u f e n Sie i n d e r A b t e i l u n g fiir K u r z w a r e n ?
c) K a u f e n Sie a u c h Z a h n b i i r s t e n ,
Biirsten u n d K a m m e in der
A b t e i l u n g fiir K u r z w a r e n ?

d) W o k a u f e n Sie P o r z e l l a n w a ren und Kiichengerate?

i c h , g e h e n , i n , d i e A b t e i l u n g , ftir,
Kurzwaren.
i c h , k a u f e n , i n , die A b t e i l u n g , fiir,
K u r z w a r e n , der Knopf, der Zwirn,
die Nadel.
d i e B i i r s t e , d e r K a m m , die Z a h n b i i r s t e , i c h , k a u f e n , n i c h t , in, d i e
A b t e i l u n g , fiir, K u r z w a r e n , s o n d e r n ,
i n , die A b t e i l u n g , fiir, T o i l e t t e n a r t i kel.
d a s , wir, k a u f e n , in, die A b t e i l u n g ,
fiir, die P o r z e l l a n w a r e n , u n d , d i e
Kiichengerate.

13. Rdspundeti I
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
hf

Wohin gehen Helga und Inge?


Wieviel Abteilungen h a t das W a r e n h a u s ?
W a s sehen die F r e u n d i n n e n
links?
rechts?
hinten ?
W o h i n g e h e n die zwei F r e u n d i n n e n ?
W a r u m kauft Inge keinen Roller?
W a s wiinscht sich K a r i n schon lange?
W a s kauft Inge?
j) K a u f t a u c h H e l g a e t w a s fiir K a r i n ?
k) W a s k a u f t sie i h r ?
/ ) W a s g i b t i h n e n die V e r k a u f e r i n ?
m) W o b e z a h l e n s i e ?
n) W a s m a c h e n sie d a n n ?
c)
Warum?

14. Traduceti

!.

A.

a)
b)
c)
d)
e)
/)

B.

a) D a t i - m i v a r o g

d)
G.

M i c u t a K a r i n a r e z i u a ei d e n a t e r e .
E a i n v a t a excelent.
I n g e i H e l g a m e r g l a u n m a g a z i n .
E l e c u m p a r a fetitei cadouri.
I n g e ii c u m p a r a o b i c i c l e t a si H e l g a , p r i e t e n a l u i I n g e , o m i n g e .
Cadourile sint desigur frumoase.
stiloul.
mingea.
bicicleta.
c i t e v a ace.

V a rog

luafi-l.
luafi-o.
lua^i-o.
luati-le.

a) A m u n c a d o u p e n t r u t i n e (el, n o i , ea, ele, d u m n e a v o a s t r a ) .


h) P o a t e i m i a r a ^ i a s t a z i b i c i c l e t a ?
188

c)

ti a r S t (lui, ei) r a i o n i i l c u a p a r a t e d e r a d i o . Mul|;umesc, e s t e f o a r t e


dragu^ din p a r t e a dumneavoastra.
dJ L o r n u le p l a c e c o s t u m u l l u i P a u l .
e) M e r g c u p l a c e r e c u v o i (ei, el, e a , v o i , ele, d u m n e a v o a s t r a ) l a m a g a z i n .
f) U n d e e s t e r a i o n u l c u a r t i c o l e d e m e r c e r i e ? Acolo, i n f u n d ; m e r g c u
d u m n e a v o a s t r a . V a m a i a r a t i r a i o n u l c u a r t i c o l e d e t o a l e t a , el e s t e
alaturi. P o a t e v a cumpSra^i ceva.

Merken Sie!
Sie w i i n s c h t s i c h s c h o n l a n g e ein F a h r r a d .
D a s i s t ein G e s c h e n k z u m Ge j u r t s t a g .
D a n k e , d a s i s t s e h r lieb v o n dir.
euch.
Ihnen.

15. (Fiinfzehnter) Abschnitt


Lehrstiick

15

(fiinfzehn)

das Auto (s)


der Wagen {

der Berg (e)

(-)

das

das Meer (e)

A. I c h h a b e e i n e n F r e u n d . Mein F r e u n d h a t e i n e n W a g e n . Sein W a g e n
i s t n i c h t billig, a b e r g u t . M e i n F r e u n d m a c h t oft Ausfliige i n d i e B e r g e .
A u c h m o r g e n f a h r t er m i t s e i n e m W a g e n i n s G e b i r g e . I m G e b i r g e i s t es s e h r
s c h o n . E r b l e i b t z e h n T a g e i m G e b i r g e . D a n n f a h r t er m i t s e i n e m W a g e n
a n s Meer. A m M e e r b l e i b t e r a c h t T a g e . V o m M e e r f a h r t er n a c h H a u s e .
r Ausflug
Ich

habe

Du

hast

(~e)

einen W a g e n ; das ist

mein
dein

1
Er h a t
1
i
Sie h a t

sein

Es

sein

ihr

hat

190

Wir
1
Ihr
1
Sie
1
Sie
1

Pdsesor'

haben

unser

e i n e n W a g e n ; d a s ist

habt

euer

haben

ihr

haben

Ihr

Folosirea pronumelui posesiv


Plural
Singular
Pron.
- - t Pron. posesiv
Posesor
(wir) j
(ihr) i

posesiv
i
s- iinser
>- ueer

(sie)

I.
II.
III.

(ich) >
(du) i
^ (er)
:
(sie) !
(es) I

mem
dein
sein
ihr
sein
Singular

Mein
Bruder
Meine. S c h w e s t e r
Mein- K i n d

P a u l ist; e i n
Freumd

Plural
i s t fleiBig.

metnes
meiner
meines
P a u l spricht mit
meinem
meiner
meinem
D a s G e s c h e n k i s t meinen
fiir meine
mein

Meine

\ Briider

s i n d fleiBig.

Schwestern
Kinder
P a u l i s t ein F r e u n d

Briider.
Bruders.
Schwestern.
Schwesterj
meiner
Kinder.
Kindes. ?
Bruder.
j P a u l s p r i c h t m i t meinen Briider n.
Schwester. \
Schwestern.
Kind.
\
Kinder n.
Bruder.
] D i e G e s c h e n k e s i n d fiir B r i i d e r .
Schwester.
meine i S c h w e s t e r n .
Kinder,
Kind.
i

Declinarea pronumelui posesiv


Singular
Ohiect (posedat)
masculin
N.
(ein)
mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr

ihr

Ihr

(Sie)
C.

Wagen

G.
(eines)

D.
(einem)

es

em

191

A.
(einen)

en

N.
(eine)
meindeinseinihrseinunsereuerihrIhr-

Ohiect (posedat)

feminin

G.
(einer)

D.
(einer)

er

er

Obiect (-posedat)
(ein)
mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr

(die)
meindeinseinihrseinunserenerihrJhr-

A.
(eine)

neutru

(eines)

(einem)

es

em

em

Obiect (posedat) la plural


(masculin, feminin,
neutru)
(der)
(den)

er

(die)

en

Dublul acord al pronumelui posesiv


pron. posesiv |
T

terminatie
t

posesor

obiect posedM

(persoana)

(gen, n u m a r , caz)

Bruders

(ich )

metn-

+
192

-es!

Brtiders

D.

eins
zwei
drei
aclit
neun
zelin
zelin
zelin
zehn
zehn
zehn
zehn
zehn

ein^wizwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreiBig

u n d zwanzig ist

und
und
und
und
und
und
und

dreiBig i s t vterzi
v i e r z i g i s t funfjS%
fiinfzig i s t sechzig
sechzig i s t siebzig
siebzig i s t
a c h t z i g i s t neunzig
n e u n z i g i s t hundert
vierzig,

fiinfzig,

achtzig,

zwanzig,

sechzig,

(21)
(22)
(23)
(28)
(29)
(30)
(40)
(50)
(60)
(70)
(80)
(90)
(100)

neunzig dreiRig
siebzig

hundert
E . Der Junge
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich

Der Vater

schreibe d i e U b u n g m o r g e n .
antworte j e t z t r u m a n i s c h .
fahre u m 10 U h r z u P a u l .
gebe i h m d a s B u c h n i c h t .
esse d e n S a l a t n i c h t .

Die Jungen
Wir
Wir
Wir
Wir
Wir

sagt:

sagt:

Schreib die U b u n g h e u t e !
Antworte jetzt deutsch!
Fahr u m 9 Uhr zu P a u l !
Gib i h m d a s B u c h !
16 d e n S a l a t !

sagen:

Der Vater

schreiben d i e U b u n g m o r g e n .
antworten j e t z t r u m a n i s c h .
fahren u m 10 U h r z u P a u l .
geben i h m d i e Biicher n i c h t .
essen d e n S a l a t n i c h t .

sagt:

Schreibt die U b u n g h e u t e !
Antwortet jetzt deutsch !.
F a h r t u m 9 U h r zu Paul 1
Gebt i h m die Biicher!
E6t den Salat!

Imperativul familiar
Plural

Singular
schreibst;
d a ; antwortejfer
fthrjfe
gibs^
^ i B X

13 Limba germana

-> schreib f
antworte !
fahr !
gib I
- * ifi !

life: schreibt
rifec a n t w o r t e t
I&C fahrt
S h e gebt
j f e : eBt

. . . st:

curs practic I

193

-*
-*
-*

schreibt!
antwortet!
fahrt!
geht!
ept!

PHONETIK
Cantitatea

si calitatea

vocalelor

I n n u m e r a l u l vierzig, ie se p r o n u n t a i n m o d e x c e p t i o n a l (la fel ca i n v i e r z e h n )


i scurt deschis, accentuat:
vierzehn vierzig.

GRAMMATIK
1.
Pronumele

posesiv

Pronumele

depinde,

posesiv

i n l i m b a g e r m a n a , d e posesor si a n u m e : .

persoanei I.
sing.

ich li c o r e s p u n d e
meine.

pronumele

pers. a I l - a
sing.

du ii
deine.

pronumele

pers. a I l l - a
sing. .

er ii c o r e s p u n d e p r o n u m e l e p o s e s i v sein, seine, sein, seine


sie ii c o r e s p u n d e p r o n u m e l e p o s e s i v ihr, ihre, ihr, ihr
es ii c o r e s p u n d e p r o n u m e l e p o s e s i v sein, seine, sein, seine

pers. I
plur.

wir li c o r e s p u n d e p r o n u m e l e p o s e s i v unser, uns(e)re^,


unsfejre^.

pers. a I l - a
plur.

corespunde

ihr ii c o r e s p u n d e
eu(e)re.

pronumele

posesiv
posesiv

posesiv

mein,
dein,

euer,

meine,

mein,

deine,

dein,

unser,

eufejre,

pers. a I l l - a
plural

s^'eii c o r e s p u n d e p r o n u m e l e p o s e s i v ihr, ihre, ihr,

pronumelui
de politete

Sie ii c o r e s p u n d e p r o n u m e l e p o s e s i v Ihr,
Ihr, Ihre.

euer,.

Ihre,

Terminatia p r o n u m e l u i p o s e s i v e s t e i n f u n c t i e de o b i c e t u l p o s e d a t , p r o n u m e l e
p o s e s i v a c o r d l n d u - s e i n gen, numdr si caz c u a c e s t a . A c o r d u l se face l a s i n g u l a r ,
adaugindu-se la p r o n u m e l e posesiv terminatiile articolului n e h o t | r i t , iar l a
p l u r a l cele a l e a r t i c o l u l u i h o t a r i t .
2.

Imperativul

familiar

P e l i n g a i m p e r a t i v u l d e p o l i t e t e {vezi p a g . 34) e x i s t a i n l i m b a g e r m a n a
i imperativul familiar, l a persoana a Il-a singtdar si l a persoana a Il-a
plural.
Singularul i m p e r a t i v u l u i familiar se formeaza d i n persoana a I l - a singular
p r e z e n t a v e r b u l u i r e s p e c t i v , fdrd pronumele personal si fdrd terminatia -st %
V o c a l a e p o a t e fi o m i s a i n a i n t e a timii e d i n t e r m i n a t i e .

194

Prezent
d u lernst

Imperativ
lern !

d u antwortest
antworte I
J
,
I
d u gibst
gib I
I
I
Verbele c a r e p r i m e s c Umlaut l a p e r s o a n a a I l - a i a I l l - a s i n g u l a r p r e z e n t
%l pierd la
imperativ:
d u fahrst
fahr I
I
P l u r a l u l i m p e r a t i v u l u i f a m i l i a r se f o r m e a z a d i n p e r s o a n a a I l - a p l u r a l p r e z e n t |
fdrd pronumele personal ;
i h r lernt
lernt !
J
!
, ;
j
i h r antwortet
antwortet I
'i
J
!
i
i h r gebt
geht !
'
i

L_

i h r fahrt

fahrt !

3 . Intrebuintarea

prepozitiilor

'

|
"j

P e n t r u a i n d i c a directia s p r e o t a r a s a u l o c a l i t a t e se i n t r e b u i n | ; e a z a , d e cele j
m a i m u l t e ori, prepozij;ia nach:
\
E r k o m m t nach Rumanien.
(.. . in R o m a n i a . )
I
I c h f a h r e nach Mamaia.
(. .. la M a m a i a . )
''
|
.-^

Lesestiick

15 (fiinfzehn)

URLAUBSPLlNE

Paul:
Kurt:
Paul :
Kurt:
Paul :

^
j

(Zwei Freunde, Kurt und Paul, sitzen in Kurts Wohnzimmer.)


1
E s i s t s c h o n h a l b elf u n d K a r i n w a r t e t . I c h f a h r e j e t z t n a c h H a u s e . j
Auf W i e d e r s e h e n !
i
W a r t e noch zehn Minuten u n d fahr d a n n nach Hause. E r s t bespre- ^
c h e n w i r n o c h e t w a s . S a g , wieviel T a g e h a s t d u U r l a u b ?
1
E i n u n d z w a n z i g Tage. D a z u k o m m e n drei Sonntage, d a s sind zu- J
s a m m e n vierundzwanzig Tage. W a r u m fragst d u ?
i
D a s s a g e i c h d i r gleich. Z u e r s t a n t w o r t e : W o v e r b r i n g t i h r e u r e n i
Urlaub ?
]
W i r fahren zu meinem Vater u n d zu meinen Geschwistern aufs ]
D a n d . D a n n v e r b r i n g e n w i r einige T a g e b e i d e n E l t e r n m e i n e r j
F r a u . Sie w o h n e n i n e i n e m Dorf, dreii3ig o d e r fiinfunddreii3ig K i l o - ;
meter von Jassy entfernt. Dort lebt auch der Bruder meiner F r a u j
m i t seiner F a m i l i e . J e t z t g e r a d e i s t m e i n e F r a u i n d e r S t a d t u n d j
k a u f t G e s c h e n k e fiir i h r e Neffen u n d N i c h t e n .
i
i

' '

'

195

.'1

Kurt:

Paul :
Kurt:

Paul :
Kurt :
Paul :
Kurt :

E u e r P l a n ist sehr schon. A u c h wir fahren z u unserer Familie, aber


n u r fiir z e h n T a g e . D a n n f a h r e n w i r m i t m e i n e m W a g e n i n s Gebirge.
W i r f a h r e n t a g l i c h n u r v i e r z i g , fiinfzig o d e r sechzig K i l o m e t e r
u n d m a c h e n Ausfliige i n d i e B e r g e . Z u l e t z t f a h r e n w i r fiir drei
o d e r v i e r T a g e a n s Meer v i e l l e i c h t n a c h M a m a i a . D a n n i s t d e r
U r l a u b z u E n d e . Frisch, ausgeruht u n d guter Dinge fahren wir
nach Hause.
E u e r P l a n ist wirklich ausgezeicbnet.
W a r t e , i c h b i n n o c h n i c h t fertig. I n m e i n e m W a g e n s i n d fiinf P l a t z e ,
a b e r w i r s i n d n u r d r e i P e r s o n e n . I h r s e i d zwei P e r s o n e n , w i r h a b e n
also alle P l a t z . F a h r t d a r u m n u r fiir z e h n T a g e z u e u r e n E l t e r n ,
u n d k o m m t d a n n m i t u n s i n s G e b i r g e u n d a n s Meer. E i n v e r s t a n d e n ?
D a s i s t w i r k l i c h s e h r lieb v o n dir. N a t i i r l i c h b i n i c h m i t d e i n e m
V o r s c h l a g e i n v e r s t a n d e n . K a r i n i s t b e s t i m m t b e g e i s t e r t , d e n n sie
wiinscht sich schon lange einen Ausflug m i t d e m W a g e n .
S p r i c h auf alle F a l l e m i t K a r i n iiber m e i n e n V o r s c h l a g u n d s a g
mir d a n n cure A n t w o r t . W i r h a b e n j a n o c h vierzehn T a g e Zeit.
N o c h m a l s v i e l e n D a n k . Auf W i e d e r s e h e n . E m p f i e h l m i c h b i t t e
Marianne !
D a n k e . Auf W i e d e r s e h e n ! GriiB K a r i n v o n u n s !
WORTSCHATZ

I Berg

(-e)

excursia

r U r l a u b ( e)

concediul

r V o r s c M a g (e)

propunerea

r Dank

multumitea

r Fall (-^e)

e Person ( en)

muntele

r Ausflug (e)

persoana

cazul
s A u t o (s)

automobilul,

s Gebirge ()

mtmtii, lan'ful d e m u n t i

s L a n d (er)

^ara

s Meer (e)

marea

s Dorf (er)
r Kilometer

'
()

s E n d e (n)

maina

satxd
kilometrul
sfirsitul
sitzen

a ^edea

verbringen

a petrece

s p r e c h e n (i)

a vorbi

(timpul)
(despre)

Uber + A
b e s p r e c h e n (i)

e m p f e h l e n (ie)

a transmite
te

entfernt -{-A

departat, l a o

distanta

(de)
taglicli

zilnic

frisch

proaspat

ausgeruht

odihnit

196

discuta
(salutari)

compHmen-

begeistert

incintat

gleich.

imediat,

zujerst

(mai) intii

gerade

tocmai

zuletzt

la u r m a ,

also

aadar,

dazu

la aceasta

darum

d e aceea

indata

la

sflr^it

deci

j a (in. corpul propozitiei)

doar

ist zu

Ende

s-a t e r m i n a t

vielen

Dank

multe multumiri

auf alls

Falle

auf dem

(das)

am (ans)
im (ins)
Empfiehl

i n orice c a z
Land

Meer

la t a r a
la mare

Gebirge
la m u n t e
mich Marianne
! T r a n s m i t e Marianei

c o m p l i m e n t e (salutari)

din p a r t e a m e a ! '

VBUNGEN

1. Indicati de la caz la caz, printr-o subliniere sau un punct, cantitatea


accentuate ! Cititi toate cuvintele cu glas tare I

vocalei

U r l a u b , z u l e t z t , also, V o r s c h l a g , P e r s o n , b e s p r e c h e n , w a r u m , W a s c h b e c k e n ,
G e b i r g e , g e r a d e , t a g l i c h , G e b u r t s t a g , R u m a n i e n , r u m a n i s c h , vier, vierzehn,,
vierzig

2. Ardtafi printr-o linie verticala unde nu trebuie sd legdm in vorbire I


cuvintele cu glas tare !
Volksuniversitat,
apparat, zuerst
3 . Cititi

Wieviel
21
22
23
24
25
60
80
10

Postanweisung, Schlafanzug,

intrebdrile si rdspundeti
ist

+ 30?
+ 40 ?
- f 50 ?
+ 60 ?
+ 70 ?
+ 40 ?
+ 20?
+ 90?

91
19
82
28
37
73
46
64

+
+
+
+
+
+
+
+

oral si tn scris I

9?
1?
8?
2?
3?
7?
4?
6?

Completati intrebdrile Si ras


2) Traduceti I
A. a) I s t d a s d e i n Z w i r n ?

Toilettenartikel,

5 3
35
67
7 6
21
12
36
6 3

3?
5?
7?
6?
1 ?

2?
6?
3?

4. 1)

b) 1st d a s

deindein
sein
seinsein

Nadel?
Geld ?
Kamm ?
Biirste?
Radio ?

Ja,

das ist

Nein,, d a s i s t

197

mem
ihr

22 +
31 33 +
44 +
55 +
8 8 99+
77 +

10 ?'
20?
30 >
3 0 ?'
30?
8?
1>
a>

Citifi

Radio-

') 1st d a s

Ja,

das ist

unser . . .

d)

Ja,

das ist

m e i n (unser)

e)

B.

C.

euer Vorschlag ?
euer- W a h l ?
euer Geschenk ?
I s t d a s ! I h r Schliissel ?
Ihr- Wohnung?
Ihr Zimmer ?
S i n d d a s i h r - Neff e n ?
Nichten ?
Kinder ?

a) W e s s e n
ist d a s ?

Vorschlag

h)

c)

d)

'

a) W e m s c h r e i b s t d u ?

d)

T>. a) W e n b e s u c h e n S i e ?

J a , das sind

I ihr-

Das ist
d e r m e i n - (sein-, i h r - ,
Vorschlag
I h r - , u n s e r - , euer-,)
m e i n - (sein-, i h r - ,
I h r - , unser-, euer-)
m e i n - (sein-, i h r - ,
I h r - , u n s e r - , euer-)
m e i n - (ihr-, sein-,
unser-, euer-, ihr-)

dein-, i h r - ,
Bruder-.
dein-, i h r - ,
Schwester.
dein-, i h r - ,
Kind-,
dein-, I h r - ,
Eltern.

I c h s c h r e i b e I m e i n - (sein-, ihr-,
u n s e r - , euer-, ihr-)
m e i n - (sein-, i h r - ,
unser-, euer-, ihr-)
m e i n - (ihr-, sein-,
euer-, ihr-, unser-)
m e i n - (ihr-, sein-,
euer-, unser-, ihr-)

Ihr-, deinKollege-.
I h r - , dein-,
Kollegin-.
Ihr-, dein-,
Kind,
dein-, I h r - ,
Eltern.

I c h b e s u c h e I m e i n - (sein-, I h r - , i h r - , d e i n u n s e r - , ihr-, euer-)


Onkel.
m e i n - (dein-, sein-, I h r - , i h r - ,
u n s e r - , euer-, ihr-) F a m i l i e .
m e i n (sein, dein, i h r , I h r ,
u n s e r , euer, ihr) K i n d ,
m e i n - (dein-, sein-, I h r - , i h r - ,
euer-, u n s e r - , ihr-) G e s c h w i s t e r .

5 . Puneti cuvintele^ din parantezd la forma potrivitd !


4)
a) S i e k a u f t d e n F i i l l e r fiir
(ihr
Bruder).
(sein
Bruder).
(ihre
Schwester).
(seine
Schwester).
(Ihr
Bruder).
(ihre
Eltern).
i>; E r f a h r t m i t
a n s Meer.
(sein
Bruder)
nach Mamaia.
(seine Schwester)
(sein
Kind)
(seine Geschwister)

A.

198

c) Sie fjilirt

mit

i (ihr

d) E r

fahrt

mit

(ihr Bruder)
(seine Schwester)
(Ihr Bruder)

ej E r k a u f t
B u c h fiir

das

(sein
Bruder).
(ihr Bruder).
(seine Schwester).
(ihre Schwester).
(Ihr
Bruder).
(seine Eltern).

B . a) W i r v e r b r i n g e n (unser

b) Bespricli [mein

Neffe)

ins Gebirge.
i n ein Dorf n e b e n Sinaia;.

(ihre Nichte)
(ihr Kind)
(ihre Eltern)
(Ihre Eltern)

Urlaub)

Vorschlag)

aufs Eand:.1

an
in
auf
in
bei

{das Meer).
{das Gebirge).
{das Land).

mit

{deine Frau).
{sie).

{ein Dorf) n e b e n A r a d .

{meine

I n {unser Wagen) s i n d fiinf P l a t z e . K o m m t m i t


d) I c h f a h r e a b e r auf alle F a l l e z u e r s t
e) I c h g e h e

f)

zu

E r ist
D a s ist sehr lieb

{wir).

{unsere Eltern}..
(sie).

{seine Schwester).
(sie).
{sein Onkel).
{er).
{sein Freund).
von
{er).

6. Treceti predicatele din propozitiile


Exemplu

zu

Eltern).

de mai jos la imperativul

familiar

Geben Sie m i r b i t t e e i n Glas W a s s e r 1


Gib
mir bitte ein Glas Wasser I
Gebt

a) M a c h e n Sie m i t u n s e i n e n ]
Ausf l u g a n s Meer !
h ) F a h r e n Sie m i t i h n e n i n s G e birge !
c) A n t w o r t e n Sie u n s b a l d !
d) W a r t e n Sie n u r n o c h e i n
wenig!
e) Desen Sie l a u t !

f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)

199

G e b e n Sie m i r b i t t e fiir einige T a g e ;


das B u c h !
j
S t e h e n Sie n i c h t !
j
N e h m e n Sie P l a t z !
\
K o m m e n Sie auf alle F a l l e z u u n s 1 j
E m p f e h l e n Sie m i c h d e n E l t e r n 1 5
GriiBen Sie d e n B r u d e r v o n m i r I \
S p r e c h e n Sie d e u t s c h !
\

7. Formati propozitii la imperativ !


Exemplu:
Warten, vor, der Tabakladen ! j
Warte
vor dem Tabakladen
Wartet
Warten Sie
a)

H o i en, d e r W e i n , a u s , d e r
Kuhlschrank!
i) L e s e n , a u f alle F a l l e , d a s
Lesestiick, u n d , die G r a m m a tik!
c) M a c h e n , t a g l i c h , einige,
Ubung!

d) G e h e n , z u e r s t , i n , d a s K a u f haus!
e) F a h r e n , n i c h t , s o , r a s c h !
f) B e s p r e c h e n , m e i n V o r s c h l a g ,
mit Helga!
g) K o m m e n , frisch, u n d , a u s g e ruht, nach H a u s e !

1) Formati propozitii cu imperativul familiar la singtilar I


2) Treceti predicatele propozitiitor formate, la plural !
Exemplu:
D i e T o c h t e r i/it d i e S u p p e n i c h t .
D i e M u t t e r s a g t : ,,IB die
Suppe!"
a)

Die Tochter

h)
c)
d)
e)
f)
g)
9 . Formulati

flj
b)
c)
d)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
o)
J>)

intrebdri

mt die Suppe !"


sitzt nicht gerade.
Die Mutter sagt
m a c h t die U b u n g
nicht.
offnet d i e T i i r n i c h t .
liest n i c h t l a u t .
rechnet nicht richtig.
wiederholt die
Worter nicht.
hilft d e m kleinen
Bruder nicht.
referitoare

la pdrtile

de propozitie

I"

I"
,,

tipdrite

E r f a h r t ins Gebirge.
S i e v e r b r i n g t i h r e n U r l a u b im Gebirge.
S i e k o m m t aus dem Gebirge.
W i r m a c h e n Ausfliige in die Berge.
M e i n e G e s c h w i s t e r v e r b r i n g e n i h r e n U r l a u b am Schwarzen
Sie f a h r e n fiir v i e r z e h n T a g e ans Schwarze Meer.
E r k o m m t vom Schwarzen
Meer.
M e i n e F a m i l i e w o h n t auf dem Land,
S i e f a h r t M i t t w o c h aufs Land.
S i e k o m m t vom Land.
M e i n S o h n k o m m t m o r g e n von meinen
Eltern.
M e i n e K i n d e r s i n d s c h o n l a n g e bei meinen
Eltern.
M e i n e F r a u f a h r t z u e r s t zu ihren Eltern.
S i e g e h e n nach Hause.
Sie k o m m e n von zu Hause.
S i e s i n d zu Hause.
200

Meer.

cursiv!

q) E r k o m m t aus der

r) 'Er i s t in der Stadt.

Stadt.

s) I n vier T a g e n i s t s e i n U r l a u b z u E n d e .
t) M e i n F r e u n d i s t von dir b e g e i s t e r t .
u) Ich bin mit der Ubung noch nicht fertig, d a r u m g e b e i c h n i c h t i n d i e
Stadt.

10. Rdspundeti

A.

a) W o s i t z e n K u r t u n d P a u l ?
b) W a s f r a g t K u r t s e i n e n F r e u n d ?
c) H a t P a u l s c h o n e i n e n P l a n
fiir s e i n e n U r l a u b ?
d) W o h i n f a h r t e r ?
e) F a h r t P a u l a l l e i n ?
/ ) W o verbringt K u r t seinen Urlaub?

B.

a)

Wieviel

b)
d)
e)
f)
g)
h)
C.

Tage Urlaub haben Sie?


Sonntage kommen dazu?
T a g e U r l a u b h a t I h r V a t e r ( I h r e M u t t e r , I h r e F r a u ) ?'
Kilometer sind es v o n B u k a r e s t bis Ploieti?
Kilometer fahren Sie taglich m i t I h r e m W a g e n ?
K i l o m e t e r g e h e n S i e t a g l i c h z u FuJ3 ?
Stunden arbeiten Sie taglich?
Kollegen k o m m e n zu I h r e m G e b u r t s t a g ?

Ihr
Ihre
Ihr
0)
Ihre
d)
Ihr
e)
W
i
e
a
l
t
s
i
n
d
S
ie?
f)
a) W i e a l t i s t

b)

g) H a t K u r t F a m i l i e ?
h) W i e v i e l P e r s o n e n h a b e n 'm
Kurts Wagen Platz?
i) W a s s a g t K u r t z u P a u l ?
j) W a s s a g t P a u l z u K u r t s V o r schlag ?

Onkel?
Tante?
GroBvater?
GroBmutter?
Kind?
I

11. Traduceti !
A.

a) P a u l p l e a c a c u s o t i a s a p e n t r u c i t e v a zile l a p a r i n t i i ei i l a fra|;ii sai..


b) P a r i n t i i ei l o c u i e s c i n t r - u n s a t l a o d i s t a n t a d e 3 0 k m d e I a i .
c) So-fia ii c u m p a r a l u i P a u l u n c a d o u d e z i u a l u i ; a p o i c u m p a r a c a d o u r i
p e n t r u nepo|;ii i n e p o a t e l e lor.
d) Hi p l e a c a c u m a s i n a p r i e t e n u l u i l o r l a m u n t e i l a m a r e .
e) Hi p l e a c a p o a t e i l a t a r a .
f) P r i e t e n u l ii s p u n e l u i P a u l : ,,Maina m e a a r e c i n c i l o c u r i . Veni^i i n o r i c e
caz cu n o i . "
g) , , V a m u l t u m e s c f o a r t e m u l t " , ii r a s p u n d e P a u l , v e m m c u p l a c e r e c u
v o i , s o t i a m e a ii d o r e s t e (deja) d e m u l t ( t i m p ) o e x c u r s i e c u m a i n a
p r i n -fara."
h) E i p l e a c a a a d a r i m p r e u n a .
D u p a c o n c e d i u ei v i n d e s i g u r o d i h n i t i a c a s a .

201

5.

C.

a) M i e - m i pla-ce
b)
c)
d)
a)

d u m n e a v o a s t r a (ei, l u i , lor).

maina
locuinta
casa
mobila

1,3. c i n e p l e c i i n t i i ? P l e c i n t i i l a

b)
c)
D . a) E a p l e a c a c u el l a i f a m i l i a
b)
nepotul
c)
parintii
d)
matu.sa
E.

a) E l e s t e c u e a l a
b)
c)
d)

F.

a) F a m i l i a ei (lor)
b) N e p o t u l lui ( n o s t r u )
c) P a r i n t i i

G.

a) V i n d e l a
b)
c)

H.

a)
b)

familia
nepotul
parintii
matusa

ei (lui, lor, d u m n e a voastra).

matusa
unchiul
parintii

l u i (ei)
ei
(lui)
lor (mei) ei
(noastra)

la
la
la
la

tara.
munte.
mare,
Mamaia.'

l u i (ei) la t a r a .
ei (lui) la m u n t e .
lor (mei) l a m a r e ,
ei
( n o a s t r a ) la M a m a i a .

l o c u i c s t e i n t r - u n s a t la o d i s t a n t a
de 8 9 d e k m d e B u c u r e s t i .

n o s t r i locuiesc l a Bucure.sti.
dumneavoastra.
c o l e g u l (colega) d u m n e a v o a s t r a .
colegii d u m n e a v o a s t r a .

Va d a u ..(dumneavoastra, voua) c a r t e a

pentru

ea.
colegul
voastra
colega
voastra
copilul
voastra

Merken Siel
W i r k o m m e n auf alle F a l l e .
N o c h m a l s \'ielen D a n k !
E m p f e h l e n Sie m i c h b i t t e I h r e n E l t e r n .
Griifien Sie I h r e F r a u v o n u n s .

dumnea(vostru).
dumnea(voastra).
dumnea. (vostru).

WIEDERHOLUNGStJBUNGEN

1. Completati

cu:

(III)

- ,^

A.
a)
h)
c)
d)

ck, k !
der Schran-, die E-e, das Pa-et, der W o h n b i o - , pra-tisclr
s t e - e n , die So-e, di-, d a n - e n , die D e - e
d a s Gesclien-, e n t z i i - e n d , d a s W a s c h b e - e n , d e r O n - e l , d e r R o der En-el, die Ban-, die Scho-olade

B.
a)
b)
c)

t z , z, t i !
d e r A r - t , d e r A n - u g , d i e K o n f e k - o n s w a r e n , si-en
se-en, - w i s c h e n , die P o r - e l l a n w a r e n , - u l e - t , j e - t , a u s g e - e i c h n e t
das Feuer-eug, Fran-osiscli, der Pla-, iiberse-en

C.
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)

V, f
-on, -iir, -or, -ier, -tin-, -iel
-ierzig, -ielleicht, -risch, - a h r e n , d e r - o r t r a g
d e r -tiller, - a l s c h , d e r - e r w a l t e r , d e r -all, d e r - o r h a n g , d e r - r e u n d
- e r s t e h e n , d e r -ehler, d i e - a r b e , d a s -oik, - a s t , d i e - a m i l i e
- e r h e i r a t e t , -ein, d e r - e r k a u f e r , d a s - a h r r a d , d e r - a t e r , d i e - r a g e
d i e - l a s c h e , - e r k a u f e n , die -eder, - i n d e n
- o r n , die - r a n , d a s - o r z i m m e r , die - o l k s u n i v e r s i t a t , d a s - r a u l e i n

2 . Completati cu verbe corespondente !


Tineti seama de intrebdrile:
wo?

wohin?
a) D e r J u n g e . .
die B o n b o n s
auf d e n T i s c h .
b) D e r V a t e r . . . d a s K i n d a n
den kleinen Tisch.
c) I c h . . . die F l a s c h e K o l n i s c h w a s s e r auf d e n N a c h t t i s c h .
d) D i e S t u d e n t e n . . . die Tafel
a n die W a n d .
Sie b i t t e d e n T i s c h i n
d i e M i t t e des Z i m m e r s !
f) . . . d u d e i n e n Schliissel i n s
SchloJB ?
g) B i t t e . . . d e n Spiegel iiber
das W a s c h b e c k e n !
203

a')

D i e B o n b o n s . . . auf d e m T i s c b .

h')

Das K i n d . . . an dem kleinen


Tisch.
c') D i e F l a s c h e K o l n i s c h w a s s e r . . .
auf d e m N a c h t t i s c h .
d') D i e T a f e l . . . a n d e r W a n d .
e')

f)
g')

Der Tisch . . . jetzt in der M i t t e


des Z i m m e r s .
D e r Schliissel . . . s c h o n i m
SchloB.
. . . d e r Spiegel i i b e r d e m W a s c h becken ?

3 . Completati terminatiile si inlocuiti punctele prin verbele


liegen, legen, stehen, stellen, sitzen, setzen, hangen, stecken !
a)
b)
c)
d)
e)

D e r Brief . . . . auf d- Tiscli. . . . ilin i n d- S c h r a n k !


D a s K i n d . . . a u f d- FuJ3boden. . . . es a u f d i e C o u c h !
D a s Bild
n i c h t i i b e r d- B e t t . . . . es iiber d- B e t t !
D e r Schliissel . . . n i c h t i n d- Tiir. . . . i h n i n d- T u r !
W a r u m . . . d i e F l a s c h e W e i n a u f d- T i s c h ? . . . sie i n d- K i i h l s c h r a n k !

4 . Completati cu prepozitiile
cu terminatiile !
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)
j)

bicazuale

(contopindu-le

eventual cu articolul)

W a r u m l i e g t d e i n M a n t e l . . . d- S t u h l ?
S t e l l t d- S c h r a n k . . . d- W a n d !
D a s B u c h l i e g t . . . . d- Z e i t u n g .
D e g d- k l e i n - T e p p i c h . . . d- S c h r a n k .
. . . d- K a s s e s t e h e n v i e l e K a u f e r .
H a n g e n S i e b i t t e d i e L a m p e . . . d- T i s c h .
E i n N a c h t t i s c h c h e n s t e l l e n w i r . . . d- B e t t e n .
D e n groJ3- T e p p i c h l e g e n sie . . . d- T i s c h .
I c h sitze schon l a n g e . . . dies- Kollege-.
A l l e G a s t e s i n d . . . W o h n z i m m e r , g e h e n a u c h Sie . . .

5. Formati

propozitii

si

Wohnzimmer !

a) L i e g e n , d a s H e f t , i n , d e r S c h r a n k ? N e i n , es, liegen, auf, d e r T i s c h .


I c h , legen, d a s H e f t , g l e i c h , auf, s e i n P l a t z .
b) W o , sein, d e r F i i l l e r ? E r , l i e g e n , u n t e r , d i e Z e i t u n g .
c) S i e , l e g e n , d i e S c h o k o l a d e , fiir, d e r J u n g e , auf, d e r T i s c h .
d) D e r J u n g e , s i t z e n , i m P a r k , auf, e i n e B a n k , n e b e n , s e i n e M u t t e r .
D a s Kind, sich setzen, zwischen, der Vater, u n d , die Mutter.
/ ) Zwischen, d a s F e n s t e r , u n d , die Couch, hangen, d a s Bild, die E l t e r n .
g) H a n g e n , d e r M a n t e l , i n , d e r S c h r a n k , Sie !
h) S i c h s e t z e n , sie, a n , d e r T i s c h , u n d , s c h r e i b e n , sie, e i n B r i e f !
i) I c h , s t e c k e n , d i e P o s t k a r t e , i n , m e i n e M a p p e .
j) K a r i n , B i l d , h a n g e n , a n , d i e W a n d , iiber, m e i n B e t t .
k) N e b e n , w e r , s i t z e n , er, i n , d i e B a n k ?
I) V o r , d i e Tiir, l i e g e n , e i n T e p p i c h .
m) W i r , gleich, s t e l l e n , d e r S c h r a n k , a n , d i e W a n d .
n) H i n t e r , u n s e r H a u s , sein, e i n G a r t e n .
o) W a r u m , s t e c k e n , d e r Schliissel, i n , d a s SchloJ3 ?
p) D e r K i i h l s c h r a n k , s t e h e n , n i c h t , i n , d i e K i i c h e , s o n d e r n , i n , d i e S p e i s e kammer.
q) I c h , s t e l l e n , d e r k l e i n e T i s c h , v o r , d a s F e n s t e r .
r) S i c h s e t z e n , d u , a n , u n s e r T i s c h ?
6. Completati cu unui din
rot, schon, groB
Exemplu:

adjectivele

elegant, bunt, braun, klein, modern,

I c h kaufe die Mappe.


Ich kaufe die braune Mappe.
204

d) In d i e s e m W o h n h l o c k w o h n e
ich.
e) P a s s e n d i e S c h u h e z u d e m
Kleid?
f) K a u f e n S i e d i e s e n M a n t e l ?
g) F i i r w e n i s t dieses G e s c h e n k ?

a) D i e s e r B a l l i s t fur m e i n e n
Neffen.
b) D e r V o r h a n g i s t fiir u n s e r
Wohnzimmer.
c) B i n K i i h l s c h r a n k h a t i n dieser
Kiiche keinen Platz.
7. Inlocuiti
toare !

substantivele

a) W a s k a u f s t d u '

b) I c h f a h r e m i t

tipdrite

prin
zum

dem Kind
der Mutter
dem Vater

din parantezd

A.

Exemplu:

tipdrite

cursiv prin

Exemplu.

f)

Gefallen (Sie) diese m o d e r n e n


Mobel ?
g) K a u f e n Sie (sie) P a r f i i m ?
h) K a u f t s i e (er) e i n e K r a w a t t e ?
i) S c h e n k s t d u (ich) dieses B i l d ?
j) K o m m e n Sie m i t (wir) i n d i e
Stadt ?
alte pronume

I c h m a c h e dir e i n e n V o r s c h l a g .
Ich mache ihm fihr, euch etc.) einen

a) I c h h a b e e i n G e s c h e n k fiir
b) Er i s t b e i mir.
c) D a s i s t s e h r l i e b v o n dir.
B.

!
Vorschlag.

dich.

D a s i s t mein B u c h .
Das ist dein (^sein, ihr, euer etc.)

a) H i e r i s t d a s G e s c h e n k

corespunzd-

Geburtstag?

la forma potrivitd

H a b e n Sie N a c h r i c h t v o n (sie) ?
Sie s i n d v o n (Sie) b e g e i s t e r t .
E r k o m m t t a g l i c h z u (ich).
O h n e (du) g e h e i c h n i c h t i n
den Park.
e) Gefallt (ihr) d e r P l a t t e n s p i e ler?
pronumele

personate

den Onkel.
die Tante.
die Kollegen.
1
die
Kolleginnen.

a)
b)
c)
d)

9. Inloctnti

pronumele

in die Berge.

Freunden
Freundinnen

c) M o r g e n b e s u c h e i c h

8. Treceti pronumele

cursiv

Buch.

meinen B r u d e r .
meine S c h w e s t e r .
mein K i n d .
deines F r e u n d e s ?
deiner F r e u n d i n ?
deines K i n d e s ?

fiir

b) I s t d a s d i e S c h a l l p l a t t e

205

c) I c h f a h r e m i t

d)

meinem V a t e r
meiner M u t t e r
meinem K i n d
meinen
Geschwistern
ist schon.

a n s Meer.
ins Gebirge.
aufs L a n d . .

Mein
Wagen
Meine W o h n u n g
Mein H a u s
e) Meine Mobel s i n d s c h o n .
/ ) W o s i n d Ihre G a s t e ?
g) D a s i s t s e h r l i e b v o n
Ihren E l t e r n .
Ihrer S c h w e s t e r .
h) D a s i s t d a s G e s c h e n k unserer E l t e r n .
i) D e r Schliissel i s t b e i unser em V e r w a l t e r .
j) Sie v e r l a s s e n g u t e r D i n g e unsere W o h n u n g .
10. Inlocuiti substantivele masculine tipdrite
corespunzdtoare I
Faceti si celelalte modificd,ri necesare !
Exemplu:
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)
_j)

cursiv prin

substantive

feminine

Mein Freund k o m m t h e u t e .
M e i n e F r e u n d i n komr/it heute.

Unser Kollege w o h n t i m E r d g e s c h o B dieses W o h n b l o c k s .


I s t Ihr Vater Lehrer?
Sein Grofivater w o h n t auf d e m L a n d .
I s t dein Bruder Arzt ?
Ein Verkaufer z e i g t e i n e m M a d c h e n e i n F a h r r a d .
Mein Sohn l e r n t g u t .
W o v e r b r i n g t euer Onkel seinen U r l a u b ?
Dieser Student s p r i c h t a u s g e z e i c b n e t D e u t s c h .
I s t Herr S c h n e i d e r z u H a u s e ?
y7&s stVLdiext ihr Neffe?
-

1 1 . Formati
propozitii:
1) la imperativul familiar
(singular si plural)
2) la imperativul de politete !
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Besuchen, ich, bald, b i t t e !


Essen, weniger, F l e i s c h !
Arbeiten, nicht, allein!
Rechnen, richtig !
L a u f e n , n i c h t , so, s c h n e l l !
Nehmen,
der
Kassenzettel,
von, die Verkauferin!
g) S t e h e n , n i c h t , v o r , d a s S c h a u fenster !
h) G e b e n , i c h , d i e S p e i s e k a r t e ,
bitte!
i) S c h i c k e n , d e r Brief, m i t L u f t post, b i t t e !
206

j)
k)
I)
m)
n)
o)

W i e d e r h o l e n , fiir, m o r g e n , a l l e .
Wort, und, der Abschnitt 15.
S p r e c h e n , b i t t e , n i c h t , so,
rasch!
Sich entscheiden, doch, einmal !
Hangen, der Mantel, in, der
Schrank!
Sich setzen, an, unser Tisch f
Stellen, b i t t e , d a s B u c h , i n ,
der ^Schrank.!
,.,., ,
,

12. Formati

propozitii

a) Sein, d a s ,

Helga, Buch?
das Kostiim, das Madchen?
deine Schwester, die J a c k e ?

b) D e r V e r k a u f e r ,

reichen.

c) E r , gruBen,

Helga.
das Madchen.
ihre Schwester.

d)

Sehen,

/;

Gefallen,

13. Rdspundeti,
Exemplu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Peter?
der J u n g e ?

du,
Sie,

e) I c h , s c h e n k e n .

Peter,
der
Junge,
du,
Sie,

folosind

Helga, der Mantel.


das Madchen, das Kleid.
deine Schwester, die Bluse.

eine K r a w a t t e , z u , d e r

Peter, F a h r r a d ?
d e r Roller, d e r J u n g e ?
der Plattenspieler, mein

Freund?

antonime !

W o h n e n Sie weit ?
Nein, ich wohne n a h e .

IJ3t er viel}
I s t d e r S c h a l t e r fiir E i n s c h r e i b e b r i e f e links?
W o h n e n Sie i n diesem W o h n h l o c k hier?
I s t d a s s c h w a r z e K o s t i i m teuer ?
Gefallt I h n e n jener wei fie M a n t e l ?
E s s e n sie d e n S p i n a t mit E i e r n ?
I s t diese U b u n g leicht?
D i e g t d e r Bleistift auf d e m T i s c h ?
D i e s t er z u leise?
G e h t sie z u langsam ?
S t e h t d e r W a g e n vor d e m H a u s ?

14. Treceti subiectul pe locul 3 al propozitiei


Exemplu:

a)
b)
c)
d)
e)

Geburtstag.

Der Arzt k o m m t i n z e h n M i n u t e n z u u n s .
In zehn Minuten kommt d e r A r z t zu uns.
Zu uns kommt d e r A r z t in zehn
Minuten.

Ich s c h i c k e m e i n e m B r u d e r e i n P a k e t .
Wir h a b e n i m M o n a t A u g u s t U r l a u b .
'
Sie v e r b r i n g e n i h r e n U r l a u b i m G e b i r g e .
Mein Freund f a h r t fiir e i n i g e T a g e z u s e i n e r F a m i l i e .
Ich s p r e c h e a u f alle F a l l e m i t m e i n e r F r a u iiber d e i n e n V o r s c h l a g .
207

f) Er f a h r t m o r g e n m i t s e i n e m W a g e n z u s e i n e n E l t e r n .
g) Der Brief d e i n e r E l t e r n l i e g t auf d e m T i s c h .
h) Er b l e i b t a c h t z e h n T a g e i n d e r P r o v i n z .

15. Rdspundeti

A.

a)
h)
c)
d)
e)
/)
g)

B.

a) G e h e n Sie oft i n s W a r e n h a u s ?
h) G e h e n Sie a l l e i n i n s W a r e n h a u s ?
c) W a s k a u f e n Sie i n d e r A b t e i l u n g fiir

C.

W o h n e n Sie i n B u k a r e s t ?
W o h n e n Sie schon lange in I h r e r W o h n u n g ?
H a b e n Sie a u c h einen G a r t e n ?
1st I h r e F a m i l i e groi3 ?
Wo wohnen Ihre Eltern ?
F a h r e n S i e oft z u i h n e n ?
W i e u n d w o v e r b r i n g e n Sie I h r e n U r l a u b ?

Porzellanwaren ?
Kiichengerate ?
Toilettenartikel ?
Radioapparate ?
Spielwaren ?
Konfektionswaren ?
Wasche ?

a) W a s k o s t e t

ein A n z u g ?
eine J a c k e ?
ein K l e i d ?
h) W o b e z a h l e n S i e ?
c) K a u f e n Sie I h r e n F r e u n d e n u n d F r e u n d i n n e n oft G e s c h e n k e ?
W a s k a u f e n Sie i h n e n ? K a u f e n sie I h n e n G e s c h e n k e z u
Geburtstag?

Ihrem

16. Traduceti !
A.

a) U n d e locuiete p r i e t e n u l (prietena) dumneavoastra ?


h) U n d e l o c u i t i d u m n e a v o a s t r a ?
c) E o c u i t i d e m u l t aici ?
d) A v e t i i o g r a d i n a ?
e) A c e a s t a m o b i l a m o d e r n a v a
place ?
B . a) l\i c u m p e r i p a n t o f i i n e g r i ?
b) V a c u m p a r a t i c o s t u m u l m a r o ?
c) Ii c u m p a r a el c r a v a t a r o s i e ?
d) t i c u m p a r a e a b l u z a v e r d e ?
e) l i c u m p a r a e i u n a u t o m o b i l ?
C. a) Ce isi d o r e s t e el (ea) d e z i u a
l u i (ei)?
208

E l (ea) l o c u i e s t e i n acel b l o c frumos.


Eocuiesc in aceasta casa dragu^a.
Da, de aproape optsprezece ani.
D a in s p a t e l e casei e s t e o g r a d i n a .
D a ea e s t e f o a r t e f r u m o a s a , m i - o
cumpar.
Nu, imi cumpar pantofii maro.
N u , n u - m i place.
N u , el i^i c u m p a r a c r a v a t a a l - j
bastra.
N u , ea isi c u m p a r a b l u z a n e a g r a .
D a , ei ii c u m p a r a u n a u t o m o b i l .
E l (ea) ii u n t e l e v i z o r .
u n a p a r a t de radio.
doreste

D.

E.

h) Ce v a dori|;i ( d u m n e a v o a s t r a ) ?

Imidoresc
Ne dorim

c) Ce v a d o r i t i (voi) ?

Ne

d) C& ii d o r e t e e a d e z i u a e i ?

E a ii
dorefte

e) Ce-|:i doreti d e z i u a t a ?

Imidoresc

a) V a decide|;i p e n t r u c o s t u m u l
maro ?
b) C i n d i u n d e n e i n t i l n i m ?

dorim

o casa cu o gradina
un lampadar.
u n automobil.
un picup.
u n frigider.
acest parfum s c u m p .
acest p a l t o n negru.
a c e s t i p a n t o f i negri
o trotineta.
bomboane.
ciocolata.

D a , cred.
N e i n t i l n i m p e s t e zece m i n u t e i i t j
fata parcului.
|

a) C u m p a r a - m i c a r t e a a c e a s t a !
i) C u m p a r a - t i p a l t o n u l a c e s t a !
c) C u m p a r a t i - v a (voi, d u m n e a v o a s t r a ) p i c u p u l a c e l a !
d) D e c i d e - t e p e n t r u p a n t o f i i n e g r i !
DecideJ;i-va (voi, d u m n e a v o a s t r a ) p e n t r u m a f i n a a l b a .

F . a) l i c u m p e r i (lui) u n s t i l o u B
b) D u m n e a v o a s t r a l i c u m p a r a t i
(ei) p a r f u m u l ?
c) l i c u m p a r a t i (voi) c e v a d e
ziua ei?
G . a) E t i a c u m i n c o n c e d i u ?

d) Ei locuiesc t o t i i m p r e u n a ?
e) U n d e l o c u i e s c parin|;ii t a i ?

H . a)
b)
cj
d)
e)
f)
g)

D a , d e o zi.
N u , plec la familia m e a .
D a , a m p a r i n t i , fra|;i i surori,.
u n c b i i m a t u f i , n e p o a t e i n e p o t i . .
N u , ei n u locuiesc i m p r e u n a .
P a r i n t i i m e i locuiesc i n t r - u n s a t ,
l a o d i s t a n t a de 6 0 d e k i l o m e t r t
de Brafov.
D a , p l e c m i i n e l a ei, p e u r m a p l e c
p e n t r u a p t e zile l a m a r e i p e n t r u
zece zile l a m u n t e i a f a se t e r mina concediul.

h) R a m i i l a B u c u r e f t i ?
c) Ai. o familie m a r e ?

f)

N u , el ifi c u m p a r a s t i l o u l , e u ii.
c u m p a r (lui) u n c r e i o n a u t o m a t .
D a , ii c u m p a r p a r f u m u l , e a ii
c u m p a r a a p a de colonie.
D a , li c u m p a r a m o m i n g e .

Pleci uneori la ei?

Ce i i c u m p e r i d e z i u a l u i ?
Ce I f i d o r e f t e el ?
Ai cheia de la locuinta? N u , n-o am.
N u - m i gasesc cheia. ( = N u gasesc cheia mea) Caut-o in servieta.
C i n d t i s e t e r m i n a c o n c e d i u l ? ( = C i n d se t e r m i n a c o n c e d i u l t a u ? )
In orice c a z m a i v i n a s t a z i la d u m n e a v o a s t r a .
D e c e veni|;i a f a d e t i r z i u ?

14 Limba germana curs practic

209

16. (Sechzehnter)

Abschnitt

Lehrstiick 16 (sechzehn)

die Sekunde (n)

die Minute (n)

die Stunde (n)

Sechzig S e k u n d e n s i n d eine M i n u t e . S e c h z i g M i n u t e n s i n d eine S t u n d e . V i e r u n d z w a n z i g S t u n d e n s i n d ein Tag.

der Tag (e)


S i e b e n T a g e s i n d eine

Woche.

die Woche (n)


DreiiBig o d e r e i n u n d d r e i B i g T a g e s i n d ein

Monat.

der Monat \
Z w o l f M o n a t e s i n d ein

Jahr.

das Jahr (e)

Es ist Winter.

Der

ist grau.

der Winter

( )

Himmel

Es

schneit.

der Himmel
210

Es ist halt.
schneien

Es ist FriiUing.
der Friihling

D e r H i m m e l i s t m i t Wolken
bedeckt. Es regnet. .

(e)

Es ist

warm,

die Wolke (n)

regnen

31
M.

Es ist Sommer.

Es ist ein Gewitter. Es blitzt


und donnert.

der Sommer ( ) blitzen

donnern

Es ist heifi^

das Gewitter { )

Es hagelt.

Es ist

hageln

der Herbst ( e)

der Friihling >

- der Sommer
1
i
die Jahreszeit
211

Herbst.

Herbst der
I

-en

Winter
I

Wieviel Jahreszeiten h a t ein J a h r ? Bin J a h r h a t vier Jahreszeiten.

Es regnet.
Es hagelt.
Es hlitzt.
Es donnert.
Es schneit.
B.

1000
Tausend
dreiJBig.

Es
Es
Es
Es

ist wt^rm.
ist sehr warm.
ist hei^.
ist halt.

100
+
100
=
200
H u n d e r t u n d h u n d e r t ist zweihundert.
200
+
300
=
500
Zweihundert u n d dreihundert ist ftinfhundert.
400
+
600
=
1000
Vierhundert und sechshundert ist tausend.
100
-f35
=
135
H u n d e r t u n d fiinfundreiiSig i s t h u n d e r t f i i n f u n d d r e i f i i g .
+
238
=
1238
u n d zweihundertachtunddreiBig ist
tausendzweihundertachtund-

10 000
X
10
=
100 000
Z e h n t a u s e n d mai z e h n i s t h u n d e r t t a u s e n d .
100 000
X
3
==
300 000
H u n d e r t t a u s e n d mai drei ist dreihunderttausend.
200 0 0 0
X
5
=
1 000 000
Z w e i h u n d e r t t a u s e n d m a i fiinf i s t e i n e Million.

mai
.

Hier ist die U b u n g

H i e r i s t die U b u n g N u m m e r

H i e r i s t die U b u n g N u m m e r

e Million

(en)

eins.
H i e r i s t die
zwei.
drei.
vier.
fiinf.
sechs.
acht.

Nummer

zwolf.
sechzehn.
neunzehn.
zwanzig.

H i e r i s t die

einundzwanzig.
dreiBig.

212

H i e r i s t die

erste
zweite
dritte
vierte
fiinfte
sechste
achte
zwolfte
sechzehnte
neunzehnte
zwanzigste
einundzwanzigste
dreiBigste

Ubung.

Ubung.

Ubung.

Numeralul ordinal'
zweivierfiinfsechssieben

d e r (die, d a s )

+-te

neunzehn-

neun-

der (die, das) zwanzig- + -ste


Helite ist der 1. (erste)
Mdrz.
Der Friihling beginnt am 21.
(einundzwanzigsten) M a r z .
beginnen

GRAMMATIK
1.

Verbele

impersonale

U n e o r i v e r b e l e a u c a s u b i e c t p r o n u m e l e es folosit c a p r o n u m e i m p e r s o n a l
(Vezi p a g 152)
E x i s t a v e r b e c a r e p o t fi i n t r e b u i n t a t e n u m a i l a f o r m a i m p e r s o n a l a . V e r b e l e a c e s t e a s e n u m e s c v e r b e impersonale
permanente.
Ele exprima de regula fenomene ale n a t u r i i :
Es regnet= P l o u a .
Es donnert = T u n a .
Es hagelt = B a t e p i a t r a .
Es schneit = N i n g e .
Es blitzt == F u l g e r a .
P r o n u m e l e es se folosete a d e s e a
Es ist halt
=
Es ist warm
=
Es ist heiji
=
2.

i p e l i n g a v e r b u l sein.
E s t e frig.
E s t e cald.
E s t e foarte cald (arfita).

Numeralele

ordinate

Formarea numeralelor ordinale


N u m e r a l e l e o r d i n a l e se f o r m e a z a d i n numeralele cardinale p r i n addugarea
sufixului -te pind la 19 si p r i n addugarea sufixului -ste de la 20 in sus. N u m e ralele ordinale sint de regula precedate de articol. D a c a sint e x p r i m a t e printr-o
cifra, a t u n c i ele s i n t u r m a t e d e u n p u n c t .
Numeralul

cardinal

Numeralul

zwei (2)
v i e r (4)
z w a n z i g (20)
e i n u n d v i e r z i g (41)

der
der
der
der

ordinal

z w e i t e (2.)
v i e r t e (4.)
z w a n z i g s t e (20.)
e i n u n d v i e r z i g s t e (41.)

N e r e g u l a t e sint n u m e r a l e l e der erste, der dritte, der aehte.

213

Declinarea numeralelor ordinale


N u m e r a l ele o r d i n a l e s e d e c l i n a c a a d j e c t i v e l e a t r i b u t i v e :
Singular
Masculin

Feminin

N . d e r erste S c h u l e r
G. d e s e r s t e n Schiilers
etc.

die erste
der ersten
etc.

Schiilerin
Schiilerin

Neutru

d a s erste K i n d
i
des e r s t e n K i n d e s j
etc.
1

Plural
N . d i e e r s t e n Schiiler ( S c h i i l e r i n n e n , K i n d e r )
G. d e r e r s t e n Schiiler ( S c h i i l e r i n n e n , K i n d e r )
etc.
Intrebuintarea numeralelor ordinale
( e x p r i m a r e a datei)
P e l i n g a func];iile p e c a r e l e i n d e p l i n e ^ t e c a i i n l i m b a r o m a n a , n u m e r a l u l
o r d i n a l s e r v e s t e i n l i m b a g e r m a n a si l a e x p r i m a r e a d a t e i :
H e u t e i s t d e r 2 0 . (zwanzigste) A p r i l
= Astazi este douazeci aprilie.
E r k o m m t a m 2 0 . (zwanzigsten) A p r i l = E l v i n e i n d o u a z e c i a p r i l i e .
3.

Pronumele

nehotarit

Jeder, jede, jedes e s t e pronume nehotdrit. E l c o r e s p u n d e p r o n u m e l u i fiecare,


d a r , s p r e d e o s e b i r e d e c o r e s p o n d e n t u l s a u d i n l i m b a r o m a n a , a r e i l a n o m i n a t i v i a c u z a t i v t e r m i n a j i i diferite, d u p a g e n . Se d e c l i n a ca a r t i c o l u l h o t a r i t l a
singular. N u are plural.
Singular
Feminin

Masculin
N . jeder Kollege
G. j e d e s K o l l e g e n
etc.

Neutru

jede Kollegin
jeder Kollegin
etc.

jedes K i n d
jedes K i n d e s
etc.

Pluralul
lipseste
4.

Pronumele

interogativ

W e l c h e r ? , w e l c h e ? , w e l c h e s ? e s t e pronunie interogativ. Se refera l a o a n u m i t a


fiinta s a u la u n a n u m i t obiect.
L a p r o p o z i t i a i n t e r o g a t i v a i n t r o d u s a p r i n a c e s t p r o n u m e se r a s p u n d e
d e obicei p r i n t r - u n a d j e c t i v p r e c e d a t d e u n a r t i c o l h o t a r i t :
Welcher M a n t e l \ ^
y der schwarze M a n t e l .
Welche
B l u s e gefallt I h n e n ? M i r gefallt die blaue B l u s e .
Welches
Kleid /
\ das graue K l e i d .
214

P r o n u m e l e i n t e r o g a t i v welcher? welche? welches? se d e c l i n a c a a r t i c o l u l


hotarit:: . :

Singular
Feminin

Masculin

Neutru

welche Kollegin
welcher Kollegin
etc.

3Sr. w e l c h e r K o l l e g e
G. welches Kollegen
etc.

welches K i n d
welches K i n d e s
etc.

Phiral
N. welche Kollegen
G. w e l c h e r K o l l e g e n
etc.
5 . Intrebuintarea

prepozitiilor

Prepozi|;iile i n i a n se c o n s t r u i e s c c u d a t i v u l , n u n u m a i p e n t r u a e x p r i m a
r a p o r t u r i locale (vezi p a g . 131), ci fi p e n t r u a exprima-RAJ6OFTEN tem'porale
( i n t r e b a r e a c o r e s p u n z a t o a r e : wann ?).
I m ( = in + dem)

S o m m e r r e g n e t es oft. Wann

A m { = an + dem) 2 1 . M a r z b e g i n n t
der Friihling?
in

\
\ +
an/

Ohservatie.

P e u t m intrebuintarea

der Friihling.

r e g n e t es o f t ?
Wann

beginnt

/ wo ?
dativ <
\ wann ?

prepozitiilor in

?i an c u acuzativul

vezi p a g .

150.

Lesestiick 16 (sechzehn)
iJBER

DIE ZEIT

Fiin T a g h a t 24 S t u n d e n . F i n e S t u n d e h a t 6 0 M i n u t e n , eine M i n u t e 6 0 S e k u n d e n . F i n e S t u n d e h a t also 6 0 n i a l 6 0 S e k u n d e n , d a s s i n d 3 6 0 0 S e k u n d e n . E i n


T a g h a t 24 m a i 3 6 0 0 S e k u n d e n , d a s s i n d 8 6 400 S e k u n d e n .
7 T a g e s i n d eine W o c h e . D e r e r s t e T a g d e r W o c h e heiJ3t M o n t a g , d e r z w e i t e
D i e n s t a g , d e r d r i t t e M i t t w o c h , d e r v i e r t e D o n n e r s t a g , d e r fiinfte F r e i t a g . D e r
s e c h s t e T a g d e r W o c h e h a t zwei N a m e n ; S o n n a b e n d u n d S a m s t a g . D e r s i e b e n t e T a g der Woche ist Sonntag, der T a g der Ruhe u n d Erholung.
E i n M o n a t h a t ~ m i t einer A u s n a h m e 4 W o c h e n u n d 2 o d e r 3 T a g e . 12
M o n a t e s i n d e i n J a h r . D i e 12 M o n a t e d e s J a h r e s heiBen: J a n u a r , F e b r u a r ,
M a r z , x\pril, M a i , J u n i , J u l i , A u g u s t , S e p t e m b e r , O k t o b e r , N o v e m b e r , D e z e m b e r .
D e r e r s t e , d e r d r i t t e , d e r fiinfte, d e r s i e b e n t e , d e r a c h t e , d e r z e h n t e u n d d e r
zwolfte Monat h a b e n je 31 Tage. D e r vierte, der sechste, der n e u n t e u n d d e r

215

elfte M o n a t h a b e n j e 3 0 T a g e . D e r z w e i t e M o n a t des J a h r e s F e b r u a r h a t
28 Oder 29 Tage.
3 6 5 Oder 3 6 6 T a g e s i n d ein J a h r . D a s J a h r m i t 3 6 6 T a g e n i s t ein S c h a l t j a h r .
I n einem Schaltjahr h a t der Februar 29 Tage.
D a s J a h r h a t 4 Jahreszeiten. Die 4 Jahreszeiten sind : der Friihling, der Sommer,
der H e r b s t u n d der W i n t e r . D e r Friihling b e g i n n t am 2 1 . (einundzv/anzigsten)
Marz, der Sommer a m 2 1 . J u n i , der H e r b s t a m 23. September u n d der Winter
a m 21. Dezember.
I m W i n t e r i s t es k a l t . D e r H i m m e l i s t g r a u , u n d es s c h n e i t oft. I m F r i i h l i n g
i s t es n i c h t m e h r so k a l t w i e i m W i n t e r , a b e r n o c h n i c h t so w a r m w i e i m S o m m e r .
I m S o m m e r i s t es s e h r w a r m o d e r s o g a r h e i S . I m F r i i h l i n g u n d i m H e r b s t
i s t d e r H i m m e l oft m i t W o l k e n b e d e c k t , u n d es r e g n e t . I m S o m m e r r e g n e t es n i c h t
s o oft w i e i m F r i i h l i n g u n d H e r b s t . I m S o m m e r k o m m t a b e r m i t d e m R e g e n
m a n c h m a l ein G e w i t t e r ; d a n n b l i t z t u n d d o n n e r t es. M a n c h m a l h a g e l t es
auch.
J e d e Jahreszeit ist schon, jede Jahreszeit h a t ihren Zauber. Welche Jahreszeit
l i e b e n Sie b e s o n d e r s ?

WORTSCHATZ
r Monat

(e)

r Wmter ( - )
r Himmel

luna

e S e k u n d e ( n)

secimda

(30 d e zile)
iama

e W o c h e (n)
e Wolke ( - n )

sSptamina
norul

cerul

r Friihling ( e)

primavara

e J a h r e s z e i t (en)
e Million ( en)

anotimpul
mUionul

r S o m m e r ()
r H e r h s t (e)

vara

e Nummer

numarul

toamna

e Ruhe

r Januar

ianuarie

(e)

r Februar

(e)

odihna
e Erholung

februarie

r A p r i l (e)

aprilie

r M a i (e)

mai

r Juni

iunie

(-s)

r Juli ( - s )
r A u g u s t ( e)

iulie

r September

septembrie

()

r Okto'ber ( - )
r H o v e m b e r ( )
r Dezember

lini^tea,
intremarea.

martie

r Marz ( e)

r Zauber

(n)

()

()

odihna
e Ausnahme

(n)

exceptia

august
octombrie
noiembrie
decembrie
farmecul
s Jahr ( - e )
s G e w i t t e r ( )

- anul
furtuna

s Schaltjahr ( e) anul bisect


schneien

a ninge

regnen

a ploua

blitzen

a fulgera

donnern

a tuna '

beginuen

216

a incepe

hageln

a p l o u a c u grindina,

kalt

rece

a b a t e piatra
bedeckt

acoperit

warm
heiB

cald
fierbinte,
foarte c a l d

jeder, jede, j e d e s

fiecare,
oricare

welcher ? w e l c h e ?
care ?
ori
m a i ales, indeosebi,
mai cu seama

welches ?
mai
besonders

VBUNGEN
1. Cititi

cu glas tare I Fiti

atent la
s surd, [s]
das, was, als, es, E i s , A u s n a h m e ,
Ausflug, V o l k s u n i v e r s i t a t

s sonor [z]
S a a l , S a l a t , sechzig, s e c h s , S e k u n d e ,
September, Universitat, sitzen, Sommer

ltd [st] !

2 . Suhliniati cuvintele in care s t se


Cititi toate cuvintele cu glas tare !

Gaste, erste, S t a d t , August, b e s t i m m t , H e r b s t , begeistert, Strumpf,


zuerst. Student, studieren, Biirste, nachst, stehen, Kostiim, stellen,
s t e c k e n , Z a h n p a s t e , S t a d t e , Biiste, Bleistift
3 . Cititi
a)

: c)
d)

f)

cu glas tare !
100 ;
440 ;
101
818 ;
123 ;
576 ;
1001 ;
7578 ;
12345 ;
;
100001

125;
550;
111;
909;
321;
893;
1010;
9876
14687;
345678;

200;

220

330;

707;

717

808;

666;

657

765;

3456;

4509

6088;

150;
660;
202;
919;
213;
398;
1110;

175;
770
212;
999
132;
839
2345;

18953;
421987;

45621;
578312;

54321;
9218765;

217

98765;
8139543

46521

4. Cititi
h.

Wieviel ist
a) 100 X 2 ?
150 X 3 ?
200 X 5 ?

B . a)
1}
C

si scrieti cu litere !
1 000
1 500
2 000

X
X
X

d e r 2 3 . 8 . ; d e r 1.5. ;
der 9.10. ; der 26.1. ;
d e r 15.9. ; d e r 7 . 1 1 .

10 ?
20 ?
30 ?

40
400
4 000

1 ?
70?
100 ?

X
X
X

d)

lOOOx
6?
1 000 X 60 ?
100 0 0 0 X 1 0 ?

der 3 0 . 1 2 . ; d e r 1.6. ; d e r 8 . 3 .
d e r 16.4. ; d e r 19.7. ; d e r 13.2. ;

E xemplu:Y)as
i s t d i e U b u n g N u m m e r 9. - D a s i s t d i e 9. U b u n g ^
^
Bas ist die Ubung Nummer neun. - Das vst die neunle
Ubung.
.
.^^.:..
.
a) D a s i s t
b)
c)
d)

5. Puneti

der
das
das
der

cuvintele

Abschnitt
Lehrstiick
Lehrstiick
Wohnblock

din parantezd

1.
2.
3.
4.

la forma

a) S e i t w a n n w o h n e n Sie h i e r ?

Das
Das
Das
Das

ist
ist
ist
ist

der
das
das
der

1.
2.
3.
4.

Abschnitt.
Lehrstiick.
Lehrstiick.
Wohnblock.

potrivitd I

I c h w o h n e h i e r seit (der 1 0 . 9 . ^ ,
also s e i t (ein
Monat).
b) S e i t w a n n l e r n e n Sie D e u t s c h ? I c h l e r n e D e u t s c h s e i t f i e r 1 . 1 0 . j ,
also s e i t (vier
Monate).
c) S e i t w a n n i s t er v e r h e i r a t e t ? E r i s t s e i t (der 1 5 . 2 . j v e r h e i r a t e t ,
also s e i t (zivei
Wochen).
d) S e i t w a n n i s t er i n B u k a r e s t ? E r i s t s e i t (der 2S.2.) i n B u k a r e s t ,
also seit (ein
Tag).
6. Rdspundeti
Exemplu:

W a n n b e s u c h t er

S i e ? Er

besucht

E r besucht

mich

a) W a n n b e s u c h t er

euch?

b)

sie?

sie

c)

Paul?

ihn

d)

Helga?

sie

e)

die E l t e r n ?

sie

uns

am Freitag, dem 4 .
( vier ten)
Juni.
am

Donnerstag, . . . 3 .
(...) . . . .
Samstag, . . . 15.
(...) . . .
S o n n t a g , . . . 16.
(...) . . .
Montag, . . . 7.
(...) . . .
Dienstag,
(...) . . .

7. Completati cu mmieralele ordinale corespunzdtoare numeralelor


din parantezd !
Exemplfi:
A m . . . J a n u a r h a t er Geburtstag.
(vier)
Am v i e r t e n Januar hat er Geburtstag.
218

...

8.

cardinals

b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
0)
p)

E r w o h n t i m . . . H a u s . (zwei)
I h r - S o h n h a t a m . . . April Geburtstag.
(zwanzig)
Sie f a h r e n a m . . . J u l i a n s Meer.
(neunzehn)
Der Sommer beginnt am . . . Juni.
(einundzwanzig)
E r i s t s e i t d e m . . . F e b r u a r v e r h e i r a t e t . (drei)
M e i n B r u d e r k o m m t a m . . . S e p t e m b e r a u s A r a d . (acht)
H e u t e i s t d e r . . . O k t o b e r . (eins)
D i e . . . U b u n g i s t n i c h t s c h w e r . (sechs)
I c h mache heute n u r die . . . U b u n g .
(fiinf)
D i e s e r Brief i s t v o m . . . N o v e m b e r ,
(dreifiig)
W i r w i e d e r h o l e n fiir D o n n e r s t a g d e n . . . A b s c h n i t t . (sieben)
D e r . . . S a t z i s t falsch. (vier)
D a s . . . Beispiel i s t r i c h t i g . (eins)
D i e A n t w o r t d e s . . . Schiilers i s t g u t . (zwei)
Sie s t e h e n v o r d e m . . . S c h a u f e n s t e r .
(eins)
Dies d a s Desestiick d e s . . . A b s c h n i t t e s . (sechzehn)

8. Formati propozitii
a)
b)
c)
d)
e)
J)
g)
h)
1)
j)
k)
I)
m)
n)
o)

I n , d e r S o m m e r , r e g n e n , es, v i e l ; es, h a g e l n , a u c h , m a n c h m a l .
I n , dieser H e r b s t , f a h r e n , i c h , z u , m e i n e GroJ3eltern.
I n , dieser W i n t e r , s c h n e i e n , es, w e n i g .
I n , dieser F r i i h l i n g , sein, es, fast, s o w a r m , w i e , i n , d e r S o m m e r .
I n , d e r F r i i h l i n g , s c h n e i e n , es, m a n c h m a l .
H e u t e , sein, e s , n i c h t k a l t , s o n d e r n , w a r m .
I n , dieser S o m m e r , sein, es, b e s o n d e r s , heiJ3.
D e r H i m m e l , sein, h e u t e , m i t , W o l k e , b e d e c k t ; e i n G e w i t t e r ,
kommen.
D a s K i n d , l a u f e n , n a c h H a u s e , d e n n , es, r e g n e n , b l i t z e n , u n d , d o n n e r n .
I c h , lieben, der Friihling, sehr.
D e r Z a u b e r , d e r F r i i h l i n g , sein, groB.
I n , d e r S o m m e r , sein, es, zu, heiB, u n d , i n , d e r W i n t e r , s e i n , e s ,
zu kalt.
A m Montag, schicken, ich, der Bruder, ein P a k e t .
D e r , a l t , M a n n , lieben, d i e R u h e .
D e r S o n n t a g , sein, d e r T a g , d i e E r h o l u n g .

9. Completati

cu terminatiile

a) J e d Monat
h a t seinZauber.
b) J e d Jahreszeit
h a t ihrc) N i c h t j e d - J a h r h a t 3 6 6 T a g e .
d) I n dies- S o m m e r f a h r e i c h n a c h H a u s e .
jedSchiiler.
jed(dies-)
j E r a n t w o r t e t
Schiilerin.
(dies-)
jedKind.
(dies-)
jedF
r
e
und
(dies-)
gern.
j
e
d
b
e
s
u
c
h
t
/ ; Er
(dies-) F r e u n d i n
Sie
g) D i e k l e i n e K a r i n s p i e l t m i t j e d - ( d i e s - ; ein-) K i n d g e r n .

219

h)
i)
j)
k)
/)
m)

Welch- Monat h a t 28 oder 29 Tage?


Welch- Buch kaufst du dir?
Welch- J a h r e s z e i t gefallt I h n e n besonderS g u t ?
Zu w e l c h - F r e u n d g e h e n Sie ?
Bei welch- F r e u n d i n ist sie?
W e l c h - A u s n a h m e v e r s t e h e n Sie n i c h t ?

10. Formulati
A.

a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)

B. a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
11.

intrebdri

referitoare

la pdrtile

de propozitie

tipdrite

I c h k a u f e d e m kleinen M a d c h e n e i n e n R o l l e r .
E r b r i n g t d e m kleinen J u n g e n e i n F a h r r a d .
D i e deutsche S p r a c h e i s t n i c h t schw-er.
S i e g e h t z u d e r alien T a n t e .
HI i s t b e i d e m alien O n k e l .
Dieses B u c h i s t fiir d e n kleinen Neffen.
J e n e r B a l l i s t fiir d i e kleine N i c h t e .
D i e s e s grofie R e s t a u r a n t i s t i m m e r s a u b e r .
I c h w^iinsche m i r diese schdnen V o r h a n g e .
Im Juli h a b e i c h U r l a u b .
In einem Sch'altjahr h a t d e r M o n a t F e b r u a r 2 9 T a g e .
M e i n e E l t e r n w^ohnen in
Bukarest.
I c h f a h r e fiir einige T a g e in die Provinz.
D e r H e r b s t b e g i n n t am 23. S e p t e m b e r .
E r v e r b r i n g t s e i n e n U r l a u b am Meer.
M e i n e F a m i l i e f a h r t m o r g e n ans Meer.
In einer Woche b e k o m m e i c h U r l a u b .
In diesem Sommer k o m m e n seine G e s c h w i s t e r z u i h m .
Am 7. Oktober i s t s e i n G e b u r t s t a g .
Am Mittwoch h a b e n w i r zwei S t u n d e n D e u t s c h .

Rdspundeti
a) W i e heiBt d e r

I erste
M o n a t des J a h r e s ?
dritte
fiinfte
achte
siebente
neunte
b) W i e v i e l T a g e h a t d e r
Januar ?
Marz ?
Mai?
Juni ?
August ?
Dezember ?
Februar
c) H a t d e r
dreiBig T a g e ?
April
Juli
September
Oktober
November
220

cursiv !

d) W i e v i e l T a g e h a t

e)

Wievieli

ein M o n a t ?
eine W o c h e ?
ein J a h r ?
ein T a g ?
Stunden
hat
eine S t u n d e ?
Minuten
Sekunden
eine Minute ?
ein M o n a t ?
Wochen
ein J a h r ?
Monate
ein J a h r ?
Tage
Meter
ein K i l o m e t e r ?
Jahreszeit
schneit es?
regnet es?
donnert es?
blitzt es?
h a g e l t es ?
i s t es k a l t ?
i s t es w a r m ?
i s t es h e i B ?

12. Traduceti I
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)
j)
k)

1)
_ m)
n)
o_j
p)

V a r a n u n i n g e ci p l o u a .
V i n o r e p e d e a c a s a , f u l g e r a i t u n a (deja).
Mie i m i e s t e p r e a c a l d i t i e i t i e s t e p r e a rece.
P l o u a ? D a , p l o u a d e o o r a (deja).
E s t e a p a calda ? Da, ea este foarte calda.
D a 13 i a n u a r i e v i n e s o r a m e a d i n P r e d e a l . E a r a m i n e d o u a s a p t a m l n i
la Bucurefti. Da 1 februarie plec cu ea la Predeal.
11 m a i e s t e z i u a ei d e n a t e r e .
D a 2 0 a p r i l i e l m p l i n e t e fiul ei 2 0 a n i .
F i i c a l u i i m p l i n e t e l a 1 m a r t i e 11 a n i .
N e p o t u l m e n v i n e l a 14 i u n i e l a m i n e .
I n c a r e l u n a ave|;i c o n c e d i u ? I n l u n a i u l i e . I n l u n a a u g u s t p l e c
la m u n t e ; n u r a m i n la Bucureti, este p r e a cald.
Da 2 septembrie sint iar acasa.
I n luna octombrie ploua adesea.
Da m u n t e n i n g e u n e o r i i n l u n a n o i e m b r i e .
Da 21 decembrie incepe iarna.
F i e c a r e l u n a , fiecare a n o t i m p a r e f a r m e c u l l u i .

Merken Sie!
H e u t e i s t es k a l t ( w a r m , heiiS).
E s regnet.
E s blitzt u n d donnert jetzt.
E s hagelt.
E s schneit.
Sie b e s u c h e n u n s a m e r s t e n J a n u a r .

221

17. (SiebzeKnter) Abschnitt


Lehrstiick 17 (siebzehn)

A.

A m Morgen

gruBen wir : G u t e n

A m Vormittag

()

der Vormittag

...

Morgen.

der Morgen

. am Morgen

. . . u n d a m Nachmittag
wir: Guten Tag.

der Nachmittag

gruBen

(e)

am Vormittag

A m A bend gruBen w i r : G u t e n A b e n d ,

(e) a m N a c b m i t t a g
222

der Abend-{e)

am Abend

I n der Nacht s a g e n w i r : G u t e N a c h t .

die Nacht '( ^ e )

i n der Nacht

Morgen
A''ormittag
a m Nachmittag
-Abend

i n der Nacht

ml

L" ^.J

B . H i e r i s t eine Uhr. Wieviel Uhr ist es?


' Es ist sieben Uhr.

Wieviel U h r ist es?


E s ist zehn (Minuten) nach
sieben. E s ist sieben U h r zehn
(Minuten).

Wieviel U h r ist es?


E s ist Viertel acht. E s ist sieben
U h r fiinfzehn.
;

223

C7

W i e v i e l U h r i s t es ?
E s i s t f i i n f u n d z w a n z i g (Minuten)
n a c h sieben.
E s ist sieben U b r fiinfundzwanzig
{Minuten).
E s i s t fiinf ( M i n u t e n ) v o r h a l b a c b t .

Wieviel U h r ist es?


E s ist halb acht.
E s i s t s i e b e n U h r dreiBig ( M i n u t e n ) .

Wieviel U h r ist es?


E s ist zwanzig (Minuten) vor acht.
E s i s t s i e b e n U h r v i e r z i g (Minut e n ) . E s i s t fiinf (Minuten) v o r d r e i
Viertel acht.

Wieviel U h r ist es?


E s ist drei Viertel acht.
E s i s t s i e b e n U h r fiinfundvierzig
(Minuten).

Wieviel U h r ist es?


E s i s t (genau) a c h t ( U h r ) .

Wieviel U h r ist es?


E s ist ein Uhr.
E s ist eins.

Wieviel Uhr ist es?


U m wieviel Uhr kommt

er?

Es ist neun Uhr.


Er kommt u m neun
224

Uhr.

c.

E s ist Viertel sieben.

Die Sonne

(1)

scheint.

Der Wecker (2) k l i n g e l t .

die Sonne ( - n ) (1) der Wecker ( - ) (2)


scheinen

Der Wecker klingelt


l a u t . K a r l wacht j e t z t ;

auf.

uutwachen

E s ist sechs U h r zwanzig. K a r l s i j e t z t auf.

aaistehen
15 Limba germana - ~ curs

^
practic |

2.E5.

K a r l i s t i m B a d e z i m m e r . E r wiischt
sich.
Womit w a s c l i t er s i c h ? E r
w a s c h t s i c h m i t W a s s e r u n d Seife.
sich was chen

womit ?

K a r l putzt sich d i e Z a h n e . W o m i t
p n t z t er s i e ? E r p u t z t sie m i t
einer Z a h n b i i r s t e .

K a r l trocknet sich j e t z t ab. W o m i t t r o c k n e t er s i c h a b ? E r


t r o c k n e t s i c h m i t einem Handtuch
ab.
das Handtuch ( er) sich

K a r l spiiU d e n M u n d . W o m i t spirit
er d e n M u n d ? E r spirit d e n
Mund m i t Mundwasser.
spillen

putzen
226

ahfrocknen

iCarl i s t w i e d e r i m W o h n z i m m e r . E r
sich

sich j e t z t a n .

anziehen

I m Glas (1) i s t Kaffee (2). Auf


d e m T i s c h s i n d Brot (3) u n d
Butter (4). K a r l t r i n k t Kaffee u n d
ifit Butterbrot (5).
das Glas ( - e r ) (1) der Kaffee
das Brot ( - e ) (3) die Butter
das Butterbrot (e)(5)

(2)
(4)

mi]
j

D . H i e r s e h e n w i r einen Kalender (1).


Auf d e m Kalenderblatt (2) r e c h t s
s t e h t : D o n n e r s t a g , 1. (erster) M a r z
1969
(neunzehnhundertneununds e c h z i g ) . Auf d e m K a l e n d e r b l a t t
links s t e h t : Mittwoch, 28. (achtu n d z w a n z i g s t e r ) F e b r u a r 1969.
Der wievielte ist heute? H e u t e i s t
der 1. (erste) M a r z 1968.
D e r w i e v i e l t e war g e s t e r n ? G e s t e r n w a r der 2 8 . ( a c h t u n d z w a n zigste) F e b r u a r 1968.
227

1
p

1
1

U n d d e r w i e v i e l t e i s t m o r g e n ? M o r g e n i s t der 2 . (zweite) M a r z 1969.


A m w i e v i e l t e n k o m m t er n a c h B u k a r e s t ? E r k o m m t am 3 . ( d r i t t e n )
Marz.

der Kalender {)
gest-ern

(Mittwoch)

heute
>
(Donnerstag)

das Kalenderhlatt
morgen

E . H i e r i s t eine
bahn (2).

( - er) war

(Freitag)

Hattestelle (1) de^'

D i e S t r a i B e n b a h n fahrt

Strafien-

g e r a d e ab.

die Haltestelle (n) (1)


die Strafienbahn{en)
(2)
ahfahren

F.

faufa

(autsfehen )
(sich

aaziehen)

(sick

ahtrocknen)

{einsteigen )

E r wacht u m s e c h s U h r auf.
1
I
E r steht u m h a l b s i e b e n auf.
1
I
E r zieht sich j e t z t a n .
!
I
E r trocknet sich m i t d e m H a n d t u c h ab
E r sfeigt i n die S t r a B e n b a h n e i n .
1
1
PHONETIK
1.
In

se

limba

germand

' se

scrte:

c h in cuvintele de origine
f r a n c e z a (Chef)
,g

prommtd:
[?] (?ef)

228

2.

Cantitatea

si calitatea

vocalelor

I n s u b s t a n t i v u l V i e r t e l ( sfert), i e se p r o n u n t a (la fel c a i n


f i vierzig) i scurt deschis, accentuat.
3.

Accentul

vierzehn

variabil

In s u b s t a n t i v u l Kaffee ( = cafea) p o a t e fi a c c e n t u a t a [ " r ^


p r i m a s i l a b a , e final ( d u b l u ) f i i n d scurt si inchis:
a d o u a s i l a b a , e final f i i n d lung, inchis fi accentuat:

Kaffee,
Kaffee.

GRAMMATIK
1.

Verbe

compuse

cu particula

separabild

Prezentul
Unele verbe sint formate prin compunere cu ajutorul anumitor particule.
D a c a p a r t i c u l a e s t e accentuatd, e a s e s e p a r a , i n propozitia principald, d e v e r b
si t r e c e l a sfiritul propozi|;iei.
Infinitiv
aufwachen

Prezent
I c b w a c h e . . . auf.

P a r t i c u l a separabild e s t e accentuatd
l a sfirsitul
propozitiei.
2.

Exprimarea

i t r e c e i n propozi|;ia

datei

D a t a s e e x p r i m a p r i n n u m e r a l e o r d i n a l e {vezi p a g . 2 1 4 ) .
N u m e r a l u l ordinal, neprecedat de articol, primete terminatia
M i t t w o c h , 2 . ( = z w e i t e r ) A p r i l , dar: H e u t e i s t der z w e i t e
P e n t r u a f l a r e a d a t e i se folosesc I n t r e b a r i l e :
der wievielte ? ( p e n t r u n o m i n a t i v ) i am wievielten ? ( p e n t r u
Der wievielte i s t h e u t e ? H e u t e i s t der zweite
April.
Am wievielten k o m m t e r ? E r k o m m t am zweiten
April.
A n i i d e l a 1 100 p l n a l a 1 9 9 9 se e x p r i m a i n s u t e :
A m 16. A p r i l 1970 (neunzehnhundertsiebzig)
w i r d e r 19 J a h r e

Lesestiick
DER

17

principala

articolului
April.
dativ).

alt.

(siebzehn)

DREIZEHNTE

(I)

Fraulein Inge Schneider geht a m Abend manchmal spat zu Bett. D a n n


s c h l a f t sie i n d e r N a c h t s c h l e c h t u n d s t e h t a m M o r g e n n u r s c h w e r auf. G e s t e r n w a r sie b i s d r e i V i e r t e l zwolf i m K i n o u n d e r s t u m V i e r t e l eins zu H a u s e .
229

H e u t e h o r t sie u m h a l b sieben d e n W e c k e r n i c b t u n d w a c b t erst u m sieben


U h r auf. S i e w i r d s o f o r t n e r v o s , d e n n d e r D i e n s t b e g i n n t s c h o n u m h a l b a c h t .
R a s c h s t e h t s i e auf u n d g e h t i n s B a d e z i m m e r . S i e w a s c h t s i c h d o r t m i t
W a s s e r u n d Seife u n d t r o c k n e t s i c h m i t e i n e m H a n d t u c h a b . D a n n p u t z t j
sie sich m i t der Z a h n b i i r s t e die Z a h n e u n d spiilt m i t Mundwasser d e n M u n d . '
I m W o h n z i m m e r z i e h t s i e s i c h r a s c h a n u n d t r i n k t d a b e i Kaffee. D a n n reiBt
s i e n o c h d a s K a l e n d e r h l a t t a b u n d s i e h t : Freitag, 13. Marz. , , S e h r s c h l e c h t " ,
d e n k t sie, , , d e r D r e i z e h n t e b r i n g t m i r i m m e r P e c h " .
U m Viertel a c h t lauft I n g e a u s d e m H a u s . Sie k o m m t z u r Haltestelle,
d a fahrt gerade die StraBenbahn ab. Inge wartet u n d wartet. E r s t nach
12 M i n u t e n k o m m t w i e d e r e i n e S t r a B e n b a h n . I n g e s t e i g t s c h n e l l e i n . Sie i s t
erst u m drei Viertel a c h t i m Biiro. D e r Chef i s t argerlich.
A m Vormittag ist Inge nervos u n d arbeitet nicht gut. Wieder ist der
Chef a r g e r l i c h . E n d l i c h w i r d es h a l b v i e r . I n g e g e h t i n e i n R e s t a u r a n t z u m
Mittagessen.

WORTSCHATZ
t V o r m i t t a g ( e)

dimineata,
(timpul

Inainte

e Uhr ( - e n )

ceasul, ora

e S o n n e (n)

soarele

d e amiaza)
r N a c t m i t t a g (e)

r W e c k e r {)

dupa-amiaza

desteptatorul;
e Butter

untul

e HaltesteUe (n)
r Kaffee

cafeaua

r K a l e n d e r ()

calendarul

r D i e n s t {e)

serviciul

r Chef ( - S )

eful

stasia

(de t r a m -

v a i etc.)
e StraBenbahn
(-en)
s Viertel

(-)

s Handtuch

prosopul

(-er)

G l a s (er)

s Brot

(-6)

s B i j t t e r b r o t (e)

paharul

plinea

felia d e piine
cu u n t

s Blatt ( - e r )

foaia, fila

s K a l e n d e r h l a t t (er)

fHa d e calendar

230

s Bett {-en)1

patul

s K i n o (s)
s Pech

cinematograM
ghinionul
m a s a d e prlnz

s M i t t a g e s s e n ( )
flw/waclieni

a s e trezi

scheinen

s i c h aStrocknen

a se u s c a

putzen

a curata

spiilen

a dati

aw/stehen
(sich) w a s c h e n (a)
(sich)
anziehen
aSfahren (a)
s c h l a f e n (a)
afereiJBen

eJMSteigen

a
a
a
a
a
a

genau
schlecht
nervos
argerlich
womit ?
gestern

exact
rau, p r o s t
nervos
suparat
cu ce ?
ieri

dabei
endlich
Wieviel Uhr ist es?
Es ist . . . Uhr.
Um wieviel Uhr . . . ?
Der wievielte ist heute?
Am wievielten kommt er?

t o t o d a t a , i n acest t i m p
i n sflr^it

a straluci, a
. lumina
s e scula
(se) s p a l a
(se) i m b r a c a
porni
dormi
rupe

a se urea
hicul)

(intr-un v e -

Clt e s t e ceasul (ora) ?


E s t e ora . . .
L a c e ora . . . ?
Ce data este azi ? I n c i t e s i n t e m azi ?
L a c e data v i n e el ?
la ora . . .

um . . . Uhr
zu Bett gehen

a m e r g e l a culcare, a s e ctilca

VBUNGEN
1. Cititi

cu glas tare !

Wieviel Uiir ist es? E s ist

I n vocabularul

lectiilor

particula

8 U h r ; 8 , 1 5 ; 8,30
9 U h r ; 9 , 0 5 ; 9,10
10 U h r ; 1 0 , 2 5 ; 10,35
11 U h r ; 1 1 , 4 0 ; 11,45
12 U h r ; 1 2 , 0 3 ; 12,30
1,10
1 U h r ; 1,15;
1,45
1,35;
1,40;

8 , 4 5 ; 8,55
9 , 2 0 ; 9,50
1 0 , 4 0 ; 10,42
1 1 , 5 0 ; 11,55
1 2 , 0 5 ; 12,15
1,20;
1,30
1,50; . 1,55

s e p a r a b i l a a verbelor e s t e eviden^iata prin litere

231

cursive.

2. Exprimati
3 . Completati
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)

fractiunile

orei de la 2pina la 3, folosind

cu substantivele

S t u n d e sau U l i r la forma potrivitd

A. I atifsteheni

. . . gern spat . . .
wieviel U h r . . . Sie . . . ?
. . . u m halb sieben . . .
er immer s p a t . . . ?
Kind . . . immer guter Dinge

Die
Ich
.. .
Er

B.

Mutter . .. das
. . . m i c h gleich
d u dich schnell
. . . sich gerade

Kind rasch
. ..
. . .?
...

Sie ( = ea) . . . u m V i e r t e l s i e b e n

. . . ihr euch jetzt . . . ?


Wir . . . uns schon . . .

Sie ( = ele) . . . u m s e c h s U h r auf.

. . . sie ( = ele) s i c h d a n n

C.
Um
. ..
Er
Wir
Du
...
Ich

Sie s t e h t a m M o r g e n u m s i e b e n . . . auf.
Sie s c h l a f t n u r fiinf . . .
U m s e c h s . . . h o r t sie d e n W e c k e r n i c h t .
Der Dienst beginnt u m acht . . .
S i e b l e i b t a c h t . . . i m Biiro.
U m v i e r . . . g e h t sie i n s R e s t a u r a n t .
Die Studenten haben heute n u r vier . .
U m zwolf . . . s i n d sie fertig.

4. Completati !

Er
Um
Ich
. ..
Das

toate variantele posibile !

D.

aufwachen!

w i e v i e l U h r * . . . Sie '.
das Kind in der Nacht .
. . . schwer . . .
. . . u m Viertel sieben
. . . sehr leicht . . .
ihr allein . . . ?
. . . u m sechs U h r . . .

5. Completati,

alegind

potrivit

Wo
Er
...
Wir
...
...
Ich

einsteigen!

. . , du . 7 7 ?
. . . schnell . . .
Sie h i e r i n d i e S t r a B e n b a h n .
. . . a n dieser H a l t e s t e l l e
ihr schon . . . ?
s i e (ei) a n j e n e r H a l t e s t e l l e .
. . . bald in die StraBenbahn

din cea de-a doua coloana !

a) D a s K i n d . . . a m M o r g e n s c h w e r . . .
b) E s . . . n i c h t g l e i c h . . .
c) D i e M u t t e r w a s c h t es u n d . . . es m i t e i n e m H a n d tuch .. .
d) D a s K i n d . . . s i c h s c h o n allein . . .
e) E i n e S t r a B e n b a h n . . . g e r a d e . . .
/ ) I n die nachste StraBenbahn . . . ich . . . :
6. Completati

. .. ?

cu verbele din parantezd I

a) I c h . . . a m M o r g e n i m m e r l e i c h t . .
b) E r . . . d e n W e c k e r n i c h t . (horen)
232

( aufstehen )

abfahren
aufwachen
einsteigen
abtrocknen
anziehen
aufstehen *

c) D i e M u t t e r s a g t d e m K i n d : . . . d i r d i e Z a h n e (putzen),
m i t W a s s e r u n d Seife (sich wachen) u n d . . . . . m i t d e m H a n d t u c l i . . . ! " (sich abtrocknenj
d) D a s K i n d . . . a u c h d e n M u n d m i t M u n d w a s s e r .
(spiilen)
e) D a n n . . . H e l g a i h r e n K a f f e .
(trinken)
f) D e r B r u d e r . . . e i n K a l e n d e r b l a t t . . .
(ahreijien)
g) I c h . . . s c h n e l l i n d i e S t r a B e n b a h n . . .
(einsteigen)
h) D i e S t r a B e n b a h n . . . s o f o r t . . .
(ahfahren)
7 . Completati
a)
b)
c)
d)
e)
J)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
0)
p)

cu prepozitii,

de la caz la caz contopite cit articolul !

B i s t d u . . . V o r m i t t a g frei?
. . . N a c h m i t t a g gehe ich in die S t a d t .
Gehen wir . . . Abend ins Kino ?
. ^ ^ . 0 . , ^ . , ^ ^ . ^ E r lernt m a n c h m a l . . . der Nacht.
. . . n a c h s t e n J a h r fahre ich n i c h t m e h r . . Gebirge, sondern
Meer.
. . . G e b i r g e r e g n e t es oft.
1
. . . M o n t a g g e h e n sie . . . d i e B e r g e .
|
. . . D e z e m b e r i s t es k a l t .
j
. . . wieviel U h r gehen Sie . . . H a u s e ?
. . . wievielten April ist sein G e b u r t s t a g ?
K o m m t e r . . . M o r g e n o d e r . . . N a c h m i t t a g ? I c h d e n k e , er k o m m t
.. . der Nacht.
. . . Abend gehen wir manchmal . . . Klaus.;
S i e g e h t . . . - A b e n d oft s p a t . . . B e t t .
A r b e i t e n Sie . . . S o m m e r l e i c h t ?
. . . welchem J a h r w a r er in Bukarest ?
M a c h e n S i e . . . S e p t e m b e r g e r n AusfItige ?

8 . Rdspundeti

la intrebdri, folosind

cuvintele din cea de-a doua coloana !

A . a) W a n n f a h r e n S i e a n s M e e r ?

d)
e)

f)

h)
i)
E . a) W o v r a r t e t sie ?
b)

in, d e r S o m m e r
in, d e r M o n a t A u g u s t
in, d i e s e N a c h t
an, dieser N a c h m i t t a g
an, der Dienstag
in, e i n M o n a t
in, e i n e S t u n d e
u m , 14,15 U h r , g e n a u
a n , d e r 19. J u l i
an, die Haltestelle
vor, d a s K i n o
in, I h r Biiro
in, d a s R e s t a u r a n t
in, i h r Z i m m e r
in, der P a r k
in, d e r G a r t e n
auf, d i e P o s t

d)
e)
f)
g)
h)
233

C . a) W o h i n g e h e n S i e ?

zu,
zu,
in,
in,
in,
an,
in,
in,

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
D . a) W o m i t

fahren

Sie

die
die
das
das
das
das
der
das

i n die P r o v i n z ?

b)
0)

d)
e)

i n die
w a s c h e n Sie s i c h ?

p u t z e n Sie s i c h die Z a h n e ?

g)
h)

A.

,:

spiilen Sie d e n M u n d
t r o c k n e n Sie sich a b

9. Rdspundeti

Stadt?

Haltestelle
Post
Kino
Restaurant
Biiro
Fenster
Park
Warenhaus

_ .

mit, der Zug


mit, der W a g e n
mit, das Auto
m i t , die S t r a B e n b a h n
mit, Wasser, und,
Seife
und, mit, die Zahnbiirste, Z a h n p a s t e
mit, Mundwasser
mit, das H a n d t u c h

a) W a r u m schlaft I n g e S c h n e i d e r
oft s c h l e c h t ?
h) K l i n g e l t d e r W e c k e r i m m e r ?
c) H o r t I n g e d e n W e c k e r i m m e r ?
d) U m wieviel U h r b e g i n n t I n g e s
Dienst?
e) W a s m a c h t sie a m M o r g e n ?
j) W a s reiBt I n g e a b ?
g) W a s s i e h t sie auf d e m K a l e n derblatt?

h)i W a s d e n k t s i e ?
i)] U m w i e v i e l U h r l a u f t sie a u s
dem Haus?
j)l W a r u m w a r t e t sie a n d e r H a l t e stelle ?
k)] U m wieviel U h r i s t I n g e i m B i i r o ?
l)\ W i e i s t d e r Chef? W a r u m ?
w)i Wie arbeitet Inge?
n). W o h i n g e h t sie u m h a l b v i e r ?
\

B. a) D e r w i e v i e l t e i s t
i)

heute ?
morgen i
am Sonntag?
]
a m Montag?
;
d)
am Dienstag?
i
s)
am Mittwoch?
j
I)
am Donnerstag?;
g)
am Freitag?
i
h)
a m S o n n a b e n d ?;
^)
j) D e r w i e v i e l t e w a r g e s t e r n ?

C.

a) A m w i e v i e l t e n
b)
c)
d)

Januar
September
Dezember
Marz
Juni
Oktober

hat Ihr Freund


beginnt

beginnen

234

Geburtstag ?
der H e r b s t ?
der W i n t e r ?
der Friihling?
der Sommer?
die K u r s e der
Volksuniversitat ?

T>. a)

Wieviel

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i
1
1

'E. a) U m wieviel U h r :

b)
c)

:
,

e)
f)
g)

h
^
I

^;

j)

I)
m)

U h r ist es?
S t u n d e n h a b e n Sie a m M o n t a g ?
Freunde k o m m e n morgen zu I h n e n ?
T a g e h a b e n Sie U r l a u b ?
Zimmer haben Sie?
Z e i t h a b e n Sie n o c h ?
Blatter h a t der K a l e n d e r ?
Blatter hat Ihr Buch?
Betten stehen in I h r e m Z i m m e r ?
klingelt der W e c k e r ?
w a c h e n Sie a u f ?
s t e h e n Sie a u f ?
w a s c h e n Sie s i c h ?
Z i e h e n Sie s i c h a n ?
t r i n k e n Sie I h r e n K a f f e e ?
g e h e n Sie z u r S t r a B e n b a h n h a l t e s t e l l e ?
beginnt Ihr Dienst ?
s i n d Sie i m B i i r o ?
g e h e n Sie z u m M i t t a g e s s e n ?
g e h e n Sie n a c h H a u s e ?
g e h e n Sie i n s K i n o ?
g e h e n Sie z u B e t t ?

10. Traduceti !
A.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)

I n g e se c u l c a a d e s e a t i r z i u i d o a r m e p r o s t .
In. z i u a u r m a t o a r e e a e s t e n e r v o a s a .
D e s t e p t a t o r u l s u n a l a 6,30 d a r e a nu-1 a u d e .
E a se t r e z e t e t i r z i u
E a se s p a l a i se i m b r a c a r e p e d e .
E a b e a r e p e d e cafea.
I n g e r u p e d i m i n e a t a foaia d e l a c a l e n d a r .
D e ce se g i n d e s t e ea : , , A s t a z i a m g h i n i o n " ?
Are ea ghinion ?
F a t a fuge l a t r a m v a i d a r a c e s t a t o c m a i p l e a c a d i n staj^ie.
T r a m v a i u l u r m a t o r v i n e a b i a p e s t e 12 m i n u t e .
E a v i n e p r e a t i r z i u l a b i r o u , eful ei e s t e s u p a r a t i e a e s t e n e r v o a s a
i n u l u c r e a z a b i n e . Da o r a 3,30 e a e s t e l i b e r a , isi ia p a l t o n u l si m e r g e
la restaurant.

B . a) Ce face el | d i m i n e a | ; a ?
Dimineata invata.
dupa-amiaza?
D u p a - a m i a z a merge la o conferinta.
seara?
Seara merge la cinema.
b) D o a r m e c o p i l u l b i n e n o a p t e a ? D a , el d o a r m e f o a r t e b i n e .
c) Clt e s t e c e a s u l ? E s t e e x a c t o r a 11,15, 11,20, 11,30, 11,39, 1 1 , 4 5 , 11,50, 12.
v a trezi|;i?
M a t r e z e s c l a o r a 6,15.
d) D a c e o r a
v a scula|;i?
M a scol l a o r a 6,18.
beti cafeaua?
B e a u c a f e a u a l a o r a 6,40.
incepe serviciul
S e r v i c i u l m e u i n c e p e l a 7,30.
dumneavoastra ?
235

e) Ya. spala];i a c u m ?
/ ) Ave|;i u n p r o s o p , s a p u n i p a s t a d e dint;i? D a , v a m u l t u m e s c .
g) L a ce d a t a pleca|:i i n p r o v i n c i e ? A s t a z i e s t e 15 m a r t i e , c r e d (ca)
la 1 aprilie.
h) D e ce sinte|;i n e r v o s ? eful e s t e a s t a z i f o a r t e s u p a r a t .
i) U r c a t i - v a r e p e d e in t r a m v a i . T r a m v a i u l p l e a c a i n d a t a .

Merken Sie!
W i e v i e l U h r i s t e s ? E s i s t V i e r t e l z e h n ( h a l b eins).
'
U m wieviel U h r g e h e n Sie z u B e t t ? U m d r e i V i e r t e l elf.!
Der wievielte ist h e u t e ? Der erste Marz.
\
A m w i e v i e l t e n k o m m t e r ? A m d r i t t e n x\pril.
;

18. (Achtzehnter) Abschnitt


Lehrstiick 18

A.

Dieser Platz

mch.tixei,erist

ist

(achtzehn)

Der Platz wird jetzt

besetzt.

frei.
besetzt

frei
A u f diesem T i s c h s e h e n wir einen
eine Gabel (3) u n d ein
der Teller ( - )
der L off el () (2) die Gabel (n)

D e r P l a t z ist frei.

Teller {!), einen Loffel{2),


Messer (4).
(1)
(3) das Messer () 4

das Besteck (e)

B . H i e r i s t ein Tintenfafi (2). I m TintenfaiB i s t

Tinte{\).

Die Tinte ist blau.

die Tinte

(n) (1) das Tintenfafi

( . . . fasser) (2).

I m F i i l l e r i s t d i e T i n t e z u E n d e . I c h fillle d e n F i i l l e r
mit Tinte aus dem TintenfaB.
fallen
237

gen^nd

ZeTtsehrifter
der Briefiriiger

D . Der
Ich
Ich
Dte
Wir
Wir

Junge sagt:
stehe n o c h n i c h t auf.
ziehe m i c h s p a t e r an.
Jungen
sagen:
stehen n o c h n i c h t auf.
Ziehen u n s s p a t e r an.

Telegramme, Zeitun-

() (1)

i^er Vater sagt:


Steh sofort auf !
Zieh d i c h j e t z t an !
Steht sofort auf !
Zieht e u c h j e t z t an I

B i t t e steigen Sie ein I'

Accentul

PHONE

TIK

in cuvintele

compuse

I n s u b s t a n t i v e l e c o m p u s e a c c e n t u l c a d e p e cuvintul determinativ
p a g . 73) : S t r a B e n b a h n , T i n t e n f a B , P o s t a n w e i s u n g .
E x i s t a i n s a f i excep|;ii c i n d s e a c c e n t u e a z a cuvintul de baza:
Viertelstunde
238

{vezi
^

GRAMMATIK
1. Imperativul

verbelor

compuse

cu particula

La imperativul verbelor compuse cu particula


s e p a r a d e v e r b i t r e c e l a sfiritul propozi|;iei.

Infinitiv

separabild,

particula

se

Imperativ

anrufen

2.

separabild

R u f h e u t e an !
R u f t h e u t e an I

Verbele

compuse

cu particula

R u f e n Sie h e u t e an !

neseparabild

Unele verbe sint formate cu ajutorul anumitor particule neaccentuate. Spre


d e o s e b i r e d e v e r b e l e c o m p u s e c u p a r t i c u l a a c c e n t u a t a , la v e r b e l e c u p a r t i c u l a neaccentuatd p a r t i c u l a nu se separd de verb i n t i m p u l c o n j u g a r i i .
Particule intotdeauna neaccentuate i d e c i inseparabile s i n t :
be(besprechen)
W i r besprechen s e i n e n V o r s c h l a g .
ent(sich e n t s c h e i d e n )
I c h entscheide mich fiir d e n b l a u e n Stoff.
er(erziehen)
S i e erzieht d i e K i n d e r g u t .
ver(verbringen)
W i r verbringen d e n U r l a u b a m Meer.
ge(gefallen)
W i e gefdllt I h n e n d e r M a n t e l ?
zer(zerreiiBen)
I c h zerreifie d e n Brief.
D e a s e m e n e a i a l t e p a r t i c u l e pot fi n e a c c e n t u a t e i deci i n s e p a r a b i l e , d e
exemplu:
iiber(iibersetzen)
Ubersetzen S i e b i t t e d e n T e x t !
jivieder(wiederholen)
W i r wiederholen d i e G r a m m a t i k .

Lesestiick 18 (achtzehn)
DER

D R E I Z E H N T E (II)

I m R e s t a u r a n t s i n d alle P l a t z e besetzt." I n g e w a r t e t e i n e V i e r t e l s t u n d e , d a
w i r d e n d l i c h e i n P l a t z frei. D i e K e l l n e r i n b r i n g t d e n T e l l e r m i t d e r S u p p e
u n d sagt freundlich; G u t e n A p p e t i t ! " Inge a n t w o r t e t n e r v o s : ,,Sehen Sie
n i c h t ? I c h habe kein Besteck u n d kein Glas." ,,Sofort", antwortet die
K e l l n e r i n , b r i n g t a b e r e r s t n a c h z e h n M i n u t e n Doffel, G a b e l , Messer u n d e i n
G l a s . I n g e iBt d i e S u p p e u n d d e n k t d a b e i : J a , j a , d e r D r e i z e h n t e . . . "
N a c h d e m Mittagessen geht Inge zu FuB nach Hause, denn die StraBenbahn
i s t iiberfiillt. D a s W e t t e r i s t s e h r s c h l e c h t . E s r e g n e t u n d s c h n e i t , d i e S t r a S e n
sind naB u n d schmutzig.
A m N a c h m i t t a g ruft Inge eine F r e u n d i n a n : ,,Gehst d u h e u t e m i t m i r i n s
K i n o ? I m ,Festival' lauft der Film . . . "
,,Heute h a b e ich keine Zeit", sagt die F r e u n d i n rasch. ,,Ruf mich m o r g e n
an!"
239

I n g e b e g i n n t j e t z t e i n e n Brief a n i h r e E l t e r n . P l o t z l i c h i s t d i e T i n t e i m Fiiller i
z u E n d e . I n g e n i m m t d a s T i n t e n f a B , fiillt d e n F i i l l e r u n d w i r f t d a b e i d a s \
TintenfaS um.
A m A b e n d s c h a l t e t I n g e d e n F e r n s e h e r ein, a b e r d a s P r o g r a m m gefallt i h r j
n i c h t . Sie s c h a l t e t d a s G e r a t a u s , n i m m t i h r e S t r i i m p f e sie s i n d fast n e u !
u n d w a s c h t sie i m B a d e z i m m e r . D a n n h a n g t sie d i e S t r i i m p f e auf. D a b e i :
zerreiBt sie e i n e n S t r u m p f a n e i n e m H a k e n . W i e d e r d e n k t s i e : , , H e u t e i s t ;
j a d e r D r e i z e h n t e . . . " Miide u n d n e r v o s g e h t sie u m d r e i V i e r t e l z e h n ;
zu Bett.
;
A m M o r g e n i s t alles a n d e r s . I n g e w a c h t r e c h t z e i t i g u m h a l b s i e b e n auf. D i e \
S o n n e s c h e i n t , d a s W e t t e r i s t h e r r l i c h . I n R u h e t r i n k t sie i h r e n Milchkaffee ]
u n d LSt B u t t e r b r o t . , , N a t i i r l i c h g e h t h e u t e alles g u t , d e n n h e u t e i s t j a n i c h t J
d e r D r e i z e h n t e . " D a k l i n g e l t es. D e r B r i e f t r a g e r g i b t I n g e e i n e Zeitschrift.,!
I n g e s i e h t d a s D a t u m u n d f r a g t : , , D e r wdevielte i s t h e u t e ? " , , H e u t e i s t d e r i
D r e i z e h n t e " , a n t w o r t e t d e r M a n n . I n g e s c h a u t auf d e n K a l e n d e r . Sie s i e h t !
e t w a s auf d e m T i s c h c h e n u n t e r d e m K a l e n d e r . Sie g e h t b i n u n d f i n d e t z w e i i
K a l e n d e r b l a t t e r : v o m 11. u n d
v o m 12. M a r z . I n g e i s t p e r p l e x . D a n n ;
l a c h e l t sie. , , H e u t e i s t also d e r D r e i z e h n t e , u n d g e s t e r n v/ar . . . d e r Z w o l f t e . J
Mein P e c h v o n gestern . . . "
\
Seit d e m 13. Marz ist F r a u l e i n I n g e n i c h t m e h r aberglaubisch, geht aber a m :
A b e n d i m m e r rechtzeitig zu B e t t .
i

WORTSCHATZ
r Teller

farfuria

(-)

e
r LOffel

r Brieftrager
r FtiB

lingura

{-)

(-e)

r Film
r Hakea

(-e)
(-)

{)

Tinte

piciorul
filmul

s TintenfaiS
(. . . f asser)
s Wetter

sfertul de oxA
chelnerita

Milch

laptele
(-n)

strada

cu-fitul

()

s B e s t e c k ( e)

cerneala
{~n)

K e l l n e r i n { nen)
StraBe

cirligul

furculi^a

(-n)

Viertelstvknde

pofta^ul

s Messer

Gabel(-n)

tacimnl

caUmara.

I.
1

s P r o g r a m m { e)]

vremea, timpul
programul,
programa

s D a t u m (Daten) |

data
anrufea

a c h e m a la telfcf-=L

240

(pe),

a umple
a deschide

fiillen
ej'nschalten

zerreiBen

a rupe.

Mmwerfen (i)

a rasturna

(radioul, televizorul)
a tnchide (radioul, t e l e -

awssclialten

vizorul)
a atirna

aa/hangen
lacheln

a zimbi

besetzt

ocupat

freundlich

amabU, drSgu^

iiberfuUt

aglomerat

naB

umed, ud

schmutzig

murdar

neu

nou

miide

obosit

rechtzeitig

la timp

herrlich

minunat

perplex
aberglSubisch

constemat

alles
da

totul, toate

plotzlich

deodata,

anders

altfel

nicht mehr

nu mai

zu

superstitios
atunci
subit

pe jos

Fup

der Film

fUmul r u l e a z a

Imft

VBUNGEN
1. Completati

cuvintele

cu ss sau 6 ! (vezi p a g . 45)

e-en, flei-ig, grii-en, Schlii-el, Me-er, S t r a - e , S c h l o - , Schlo-er, T i n t e n f a - e r ,


T i n t e n f a - , K a - e , E r d g e s c h o - , p a - e n , W a - e r , n a - , F u - , I n t e r e - e , (ihr) e - t .
2. Transformati propozitiile de mai
1) in propozitii im.perative !
2) in propozitii interogative !
E

e mpl

jos

e:
1)
2)
1)
2)

D u m a c h s t i m m e r die tlbungen.
Sie gehen i n die S t a d t .
A.

a) D u w a c h s t i m m e r r e c h t z e i t i g
auf.
b) Sie s c h a l t e n d a s R a d i o e i n .
c) I h r s c h a l t e t d a s R a d i o a u s .

16 Limba germana curs

practic

241

Mach immer die


Ubungen!
Machst du immer die
Vbungen?'
Gehen Sie in die Stadt I
Gehen Sie in die Stadt?
d) S i e r u f e n I h r e n On-kel a n .
e) I h r s t e h t i m m e r r e c h t z e i t i g
auf.
f) D u h a n g s t d i e B l u s e auf.

g)

Sie s t e i g e n a n dieser H a l t e stelle e i n .


h) Sie r u f e n i n einer S t u n d e wieder an.

IB. a) Sie b r i n g e n Teller u n d B e s t e c k .


5 ; D u fiillst d e n F u l l e r .
c) I h r offnet d e m B r i e f t r a g e r d i e
Tiir.
d) D u g e h s t z u F u B n a c h H a u s e .
e) D u h a l t s t d e n V o r t r a g .
/ ) D u liest l a u t .
g) D u w a s c h s t d i c h m i t W a s s e r
u n d Seife.
Formati

j)

D u trocknest dich m i t diesem


Handtuch ab.
Sie reiBen d a s K a l e n d e r h l a t t a b .

h) I h r w a s c h t e u c h j e t z t m i t W a s s e r
u n d Seife.
i) Sie w a s c h e n s i c h m i t W a s s e r
u n d Seife.
j) D u w a s c h s t d i r h e u t e d i e B l u s e
allein.
k) ~Du k a u f s t d i r j e t z t e i n T i n t e n f a B .
/) I h r k a u f t e u c h diese h e r r l i c h e n
Biicher.
m) Sie k a u f e n s i c h d i e n e u e n S c h a l l platten.

propozitii:

1) la imperativul
2) la imperativul

familiar
(singular
de politete !

u) E i n s t e i g e n , a n , diese H a l t e stelle.
h) F a h r e n , m i t , d e r Z u g , n i c h t ,
mit, der Wagen.
c) E i n s c h a l t e n , r a s c h , d e r F e r n seher.
d) G e h e n , r e c h t z e i t i g , z u B e t t . .
) A n r u f e n , d e r F r e u n d .
J) N i c h t , u m w e r f e n , d a s T i n t e n faB.
4. Completati

i)

cu verbele din

si plural)

g) ZerreiBen, n i c h t , d a s B l a t t P a p i e r .
h) N i c h t , e i n s c h a l t e n , b i t t e , d a s R a dio, j e t z t .
i) A u s s c h a l t e n , d e r F e r n s e h e r .
j) N i c h t , l a u f e n , g e h e n , ' l a n g s a m .
k) N i c h t , lesen, i m B e t t .

parantezd

a) . . . e n d l i c h
es i s t s c h o n 7 U h r ! (aufstehen)
h) A n w e l c h e r H a l t e s t e l l e . . . Sie . . . ?
einsteigen)
c) I c h . . . u m 6 U h r . . ., d e n n m e i n D i e n s t b e g i n n t s c h o n u m 7 U h r
genau.
(aufstehen)
d) U m wieviel U h r . . . I h r Z u g . . . ? (abfahren)
e) B i t t e . . . S i e i h n u m 1 U h r . . . ! (anrufen)
J) W a r u m . . . d a s K i n d d i e K n o p f e . . . ? (abreiflen)
g) In. diese iiberfiillte S t r a B e n b a h n . . . i c h n i c h t . . . I c h g e h e g e r n z u
FuB.
(einsteigen)
h) H e l g a . . . d i e B l u s e . . .
(mfhdngen)
i) D e r J u n g e
n o c k n i c h t . . . (sich anziehen) .'Di&M.uttex ist a r g e r l i c h u n d s a g t z u i h m : ,,
e n d l i c h . . . ! " (sich emziehen)
242

5. Transformati
h)
c)
d)
e)

in propozitii

interogative !
f) D i e S t r a B e n b a h n i s t n i c h t m e h r
iiberfullt.
.
g) D a s M a d c h e n w a r p e r p l e x .
h) D i e s e r T i s c h i s t b e s e t z t .
i) H e u t e i s t d e r 13. M a r z .
j) D e r Chef r u f t w i e d e r a n .

E s regnet nicht mehr.


Die Sonne scheint schon.
D a s W e t t e r ist heute schon.
A m M o r g e n w a r alles a n d e r s .
D e r Brieftrager bringt a u c h
Postanweisungen.
-

6. Inlocuiti

cuvintele tipdrite

cursiv prin

H e u t e i s t es s e h r warm.
Alle P l a t z e s i n d n o c h frei.
E r k o m m t i m m e r spdt.
Sie i s t h e u t e guter Dinge.
U m wieviel U h r geht d a s K i n d
zu Bett?
k) Sie g e h e n z u rasch.

a) I c h schalte g l e i c h d e n F e r n s e h e r ein.
b) D a s P r o g r a m m
ist heute
schlecht.
c) D i e S t r i i m p f e s i n d alt.
d) H e u t e b i n i c h ausgeruht.
e) D a s B e s t e c k i s t sauber.
7. Completati
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)

antonime I
f)
g)
h)
i)
j)

cu alle sau a l l e s !

. . . Tische sind besetzt.


I c h sage I h n e n gleich . . .
Plotzlich ist . . . anders.
. . . Brieftrager arbeiten schwer.
1st j e t z t . . . i n O r d n u n g ?
Wir machen immer . . . Ubunges.
I c h wiinsche I h n e n . . . Gute zu I h r e m

8. Completati

cu numeralele

Geburtstag.

cardinale sau ordinate corespunzdtoare !

a) E i n e W o c h e h a t . . . T a g e .
Tag der Woche.
b) D e r S o n n t a g
ist
Dienstag
Montag
Mittwoch
c) H e u t e i s t F r e i t a g ,
Marz, gestern war
, morgen ist
d) E i n M o n a t h a t . . . o d e r . . . T a g e , n u r d e r F e b r u a r h a t . . . T a g e .
e) D e r M o n a t F e b r u a r i s t . .
. . . Monat des J a h r e s .
/ ) Dieser Abschnitt h a t . . . tJbungen.
g) I c h m a c h e g e r a d e
Ubung.
9. Completati cu prepozitiile a n , i n , fiir, seit sati v o r , eventual contopite
articolul, in functie de sensul propozitiei I
a)
b)
c)
d)
e)

Meer.
Monat
I c h fahre
. . . einem
Meer.
E r ist
...
einem
Meer ?
Fahrst du
...
einen
Sie w a r t e t
. . . einer
Viertelstunde
Kino.
. . . d e m 13. Marz i s t I n g e n i c h t m e h r aberglaubisch.
243

cu

f) . . . e i n e r W o c l i e h a t er U r l a u b .
g) W i r f a h r e n . . . e i n e r W o c h e . . . G e b i r g e .
h) Sie w o h n e n . . . e i n e m J a h r . . . e i n e m Dorf, f i i n f u n d z w a n z i g
meter von Jassy entfernt.

10

Rdspundeti

la intrebdri, folosind

A.

a) W a s m a c h t I n g e a m

cuvintele date !

Abend?

Sie, e i n s c h a l t e n , d e r F e r n s e h e r .
Sie, d e r F e r n s e h e r , a u s s c h a l t e n .
Sie, w a s c h e n , i h r e S t r i i m p f e .
Sie, zerreiBen, a n , i h r e S t r i i m p f e , ein
Haken.
Sie, r e c h t z e i t i g , g e h e n , z u B e t t .

c)
d) ^
e)
IB. a) W a s m a c h e n
mittag ?

Sie

am

Ich, bleiben, zu Hause, denn, das


W e t t e r , s c h l e c h t , sein. .
Ich, Radio, horen.
I c h , lesen, d i e Z e i t u n g , die Z e i t schrift, u n d .
I c h , t r i n k e n , Kaffee.
I c h , einige, F r e u n d , F r e u n d i n , u n d ,
anrufen.

Nach-

h)
^)

d)
a) W o a r b e i t e t s i e ?
arbeitet

b)

Sie

in, eine F a b r i k .
in, ein R e s t a u r a n t ,
i n , e i n Biiro.
in, die Provinz.

1 1 . 1 ) Formati propozitii interogative ! Folositi cuvintele date !\


2) Rdspundeti la aceste intrebdri !
j
a) U m wieviel U h r
b) W i e v i e l U h r
c) U m wieviel U h r
d) D i e w i e v i e l t e
Ubung
x) A m w i e v i e l t e n
J)

Wieviel

Stunden

g)

A m wie\'ielten
Oktober
M) Seit d e m wdevdelten
i)

U m wieviel U h r

j)

Der wievielte

Kilo-

(Sie, e i n s c h a l t e n , d e r F e r n seher) ?
(sein, es, j e t z t ) ?
(Ihr Zug, abfahren) ?
( h a b e n , fiir, m o r g e n , Sie) ?
[dieser M o n a t ( g e n i t i v !), k o m m e n , er, B u k a r e s t , n a c h ] ?
(Sie, l e r n e n , D e u t s c h , t a g lich) ?
(die V o r l e s u n g , a n , d i e U n i versitat, beginnen) ?
(in B u k a r e s t , w o h n e n , er) ?
(sein, sie, a b e r g l a u b i s c h , n i c h t
mehr) ?
(aufwachen, Inge) ?
(aufwachen, du)?
( h e u t e , sein) ?
(sein, g e s t e r n ) ?

244

ij

(Zigarette)
(Schachtel, Streichholz)
(Sie, essen, d i e S u p p e ) ?
(das F l e i s c h , Sie, essen)

Wieviel

I) W o m i t ,

1) Completati

cu terminatiile

2) Rdspundeti

la intrebdri I

a)
b)
c)
(ij
e)

respective !

negativ I

Geht Inge

b) I s t sie
Arbeitet
sie
d) I s t d e r
Chef

noch

spat zu
Bett ?
aberglaubisch ?

Nein,

Inge geht

c)

14. Rdspundeti

schlecht ?
nervos ?
miide ?
argerlich ?

a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)

'k)

w i i n s c h e n Sie??

Welch- Film lauft heute im Kino ,,Trianon" ?


Zu welch- F i l m gehen wir h e u t e ?
In w e l c h - F i l m g e h t i h r m o r g e n ?
B e i w e l c h - F i l m w a r sie g e s t e r n ?
In w e l c h - K i n o g e h e n Sie a m A b e n d ?

1 3 . Rdspundeti
a)

\
?j

IBt I n g e zu H a u s e ?
S t e h e n die T e l l e r s c h o n auf d e m T i s c h ?
W a s b r i n g t die K e l l n e r i n ?
W i e i s t die K e l l n e r i n ?
W i e ist I n g e ?
W a s s a g t die K e l l n e r i n z u I n g e ?
Was macht Inge nach dem Mittagessen ?
W i e ist das W e t t e r ?
Was macht Inge
| am Nachmittag?
am Abend?
am nachsten Morgen?
j) I s t sie g u t e r D i n g e ?
Wer klingelt?
I) W a s b r i n g t d e r B r i e f t r a g e r ?
m) W a s f r a g t I n g e d e n B r i e f t r a g e r ?
j W a s s i e h t sie auf d e m T i s c h c h e n ?
o) I s t I n g e n a c h d e m 13. M a r z n o c h a b e r g l a u b i s c h ?
p) W a n n g e h t sie j e t z t i m m e r z u B e t t ?
245

nicht mehr

15.. Traduceti !
K. a) I n g e n u m a n i n c a a s t a z i a c a s a , ci l a r e s t a u r a n t .
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)

m)
n)
0)

P)
B.

E a n u g a s e s t e n i c i u n loc liber.
I n sfirfit se e l i b e r e a z a ( = d e v i n e liber) u n l o c i ea se a s a z a .
,,Ce d o r i t i d u m n e a v o a s t r a ? " o i n t r e a b a a m a b i l o chelneri|;a.
I n g e r a s p u n d e n e r v o a s a : , , A d u - m i m a i i n t i i farfuriile, o l i n g u r a , u n
c u t i t si o f u r c u l i t a ! "
E a m a n i n c a r e p e d e i m e r g e a c a s a .
V r e m e a e s t e f o a r t e p r o a s t a ; n i n g e si p l o u a .
Acasa ea da telefon unei prietene. P r i e t e n a n u este acasa.
I n g e se g i n d e s t e : ,,Ma c u l c p u t i n i v a d a p o i p r o g r a m u l l a t e l e v i z o r . "
P r o g r a m u l n u - i p l a c e . ,,Aa-i", se g i n d e s t e ea, , , a s t a z i a m n u m a i g h i nion, este doar ziua de treisprezece."
N e r v o a s a si o b o s i t a , e a se c u l c a l a o r a 9,45.
A d o u a zi v r e m e a e s t e m i n u n a t a , e a se t r e z e t e l a t i m p , b e a i n l i n i s t e
c a f e a u a ei c u l a p t e i m a n i n c a p i i n e c u u n t .
F a c t o r u l i n t r a i n c a m e r a si-i d a o r e v i s t a .
E a se u i t a l a r e v i s t a i v e d e d a t a : 13 m a r t i e .
F a t a il i n t r e a b a p e f a c t o r : , , S p u n e t i - m i v a rog, ce d a t a e s t e a s t a z i ? "
, , A s t a z i e s t e t r e i s p r e z e c e m a r t i e " , r a s p u n d e el.
I n g e se u i t a l a c a l e n d a r , se u i t a p e m a s u t a i v e d e . . . d o u a file d e
calendar.

a) N u v a u r c a t i i n a c e s t t r a m v a i ,
este prea aglomerat, m a i ateptati pu|:in!
N u rasturna scaunul!
Imbraca-ti costumul negru!
0)
A t i r n a c i o r a p i i i osetele i n
baie!
d) N u i n c h i d e a p a r a t u l d e r a d i o !
Sculati-va, este tirziu !

C. a) E l se d e c i d e t o t d e a u n a g r e u .
b) Nu-1 i n t e l e g .
E l parasefte camera.
d) N u r u p e s c r i s o a r e a !
e) U n d e v a p e t r e c e t i c o n c e d i u l ?
/ ) TraduceS;i a c e s t e exercij;ii!
g) C u m v a p l a c e a c e a s t a c a r t e ?
h) D i s c u t a p r o p u n e r e a m e a c u
prietena t a !
i) R e p e t a t i p r i m u l c a p i t o l !

f)
Merken Sie!
B i t t e s c h a l t e d e n F e r n s e h e r ein (aus) !
Ich gehe zu FuB nach Hause.
Welcher Film lauft heute im K i n o ?

19. (Neunzehnter) Abschnitt

Lehrstiick

A.

19

(neunzehn)

Hier
arbeiten
Maurer
(1). I h r e A r b e i t i s t n i c h t
l e i c h t , a b e r sie a r b e i t e n
gern u n d arbeiten gut. Fiir
i h r e A r b e i t hehommen sie
Lohn.
\
der Maurer () der
( e) bekonimen

I I I

Lohn]

-rr-ir

B . D i e s e r J u n g e i s t s e h r fleiBig. E r h a t n u r 10
u n d 9. E r b e k o m m t v o m V a t e r als Belohnung fiir
s e i n e n Fleifi u n d Eifer e i n B u c h . D e r J u n g e i s t
auf diese B e l o h n u n g s e h r stolz.
die

Belohnung

(en) der Fleifi


stolz auf + A

der

Eifer

C. D i e S c h i i l e r i n H e l g a r e c h n e t : n e u n m a i a c h t i s t z w e i u n d s e c h z i g . R e c h n e t I
sie r i c h t i g ? N e i n , sie r e c h n e t falsch. I h r e Rechnung s t i m m t n i c h t .
D a n n r e c h n e t H e l g a n o c h e i n m a l : s i e rechnet nach. S i e f i n d e t d e n F e h l e r ,
u n d ihre R e c h n u n g s t i m m t j e t z t : n e u n m a i a c h t ist zweiundsiebzig.
Der Vorarbeiter berechnet d e n D o h n d e r A r b e i t e r . E r b e r e c h n e t d e n D o h n
r i c h t i g u n d m a c h t k e i n e n F e h l e r . S e i n e berechnung s t i m m t .
der Vorarbeiter

()

rechnen berechneu
nSLdhrechnen
die Rechnung (en) die Berechnung (en)
247

D.

Heute

schenke i c h i h m e i n
arbeite
gebe
finde
sitze
bin
habe
werde
stehe

Gestern

Buch.
ich zu Hause.
ich ihr einen
Fiiller.
ich einen
Fehler.
ich neben ihm.
ich n a c h der
Arbeit miide.
i c h Geld,
ich bald
fertig.
ich u m halb
s i e b e n auf.
Imperfeetul

Sing.
Plur.

I.
II.
III.
I.
II.
III.

schenken
I c h schenkte
D u schenktest
F r schenkte
W i r schenkten
I h r schenktet
Sie schenkteHi

I.
II.
III.
I.
II.
III.

geben
I c h gab
D u gabst
E r gab
W i r gaben
I h r gabt
Sie gabeji

schenkte

ich ihm einen Fiiller.

arbeitete
gab
/and

ich nicht zu Hause.


ich ihr ein Worterbuch.
ich keinen Fehler.

sap
war

ich hinter ihm.


ich nicht miide.

hatte

ich kein Geld,


ich n i c h t fertig.

stand

ich u m halb sieben


auf.

verbelor

slabe
arbeiten
ihr das Buch. Ich
arbeitete
Du
arbeitetest
Er
arbeiteie
Wir
arbeiteten
Ihr
arbeitetet
Sie
arbeiteten

gern.

Imperfeetul verbelor tari

Sing.
Plur.

Imperfeetul

Plur.

Sing.
Plur.

I.
II.
III.
I.
II.
III.

haben
I c h hatte
D u hattest
E r hatte
W i r halten
I h r hattet
Sie hatten
sitzen

I. I c h sa/3
I I . D u safest
I I I . E r safi
1. W i r

II. Ihr
I I I . Sie

finden
I c h fand
D u fand{e)st
E r fand
W i r fanden
I h r fandet
Sie fanden

i h r d e n Fiiller.

verbelor

werden
d o r t . I c h zejuf^^e

war

E r zeiar

D u wurdest
E r wnrde

Ihr

zt'art

Ihr

neben

ihr.

Du

warst

stehen
I c h stand
Du

Er

si!awii(e)st

stand

W i r s/aiiVn

safi{e)t

248

wurdet

Sie ze'Uf lien

Sie zeiaren

sa^gen

fertie.

W i r ze'Uft^en

W i r waren

sajSen

Fehler.

neregulate

sein
Geld. I c h

den

Ihr

standet

Sie

si^awiien

hint

im.

gehen
I. I c h ging
Si7tg. I I . D u gingst
I I I . E r ging

nach Hause.
Plur.

geben
stehen
gehen
werden
finden
sitzen

I . W i r gingen
I I . I h r gingt
I I I . Sie gingen

e -> a e
a e
i e
u - =
i - a i -> a -

gab
stand
ging
wurde
fand
sai3

nach

Hause.

Ablaut

Imperfectul verbelor
1

Sing.

I.
II.
III.

Plur.

I.
II.
III.

tari

slabe

Radacina

-(e)te
-(e)test
-(e)te

-(e)st
Radacina

+ Ablaut

-(e) t e n
-(e)tet
-(e)ten

-en
-(e)t
-en

PHONETIK
1.
In limha

germand

I
se scrie:
ph
y

th
d

se

in cuvintele de origine greaca


(Pbysiker)
in cuvintele de origine greaca
(Physiker)
in a n u m i t e cuvinte de origine
greaca (Mathematiker)
i n n u m e l e Friedrich
2.

Cuvinte

cu accent

[f]

pronuntd:
(fizician)

[ii]

(iiber)

[t]
[d]

(matematician)
(Frederic)

variabil

C u v i n t u l einmal p o a t e fi a c c e n t u a t p e p r i m a s i l a b a s a u p e p r i m a si p e c e a
de-a doua silaba.
einmal: o data
einmal: odata
W a r u m l e s e n Sie d e n T e x t n u r e i n m a l ?
E i n m a l s a g t e i h m d e r D e h r e r : ,,Desen S i e d e n T e x t n i c h t n u r e i n m a l ! "

249

GRAMMATIK
1.

Impartirea

verbelor

dupa

conjugare

I n l i m b a g e r m a n a v e r b e l e se
se I m p a r t d u p a c o n j u g a r e a l o r
verbe tari:
verbe neregulate:
V o c a l a r a d i c a l s , a v e r - , V e r b e l e n e r e g u l a t e sufeb e l o r t a r i sufera i n t i m - r a anumite modificari in
pul conjugarii
anumite
afara regulilor v a l a b i l e
modificari.
p e n t r u cele 2 c a t e g o r i i
de verbe regulate.

verbe slabe:
V o c a l a radicals, a v e r b e l o r s l a b e nu se modified
niciodatd.

2.

Imperfeetul

I m p e r f e e t u l se f o r m e a z a
la verbele slabe
fdrd modificarea vocalei radicate, a d a u gindu-se la radacina terminatiile :
Sing.
I.
II.
III.

la verbele tari
prin modificarea vocalei radicate ( = A b laut). Terminatiile imperfectului verbelor tari s i n t :

Plur.

-(e) t e n
-(e)te
-(e)test -(e)tet
-(e)te
-(e)ten

I.
II.
III.

V o c a l a e s e i n t e r c a l e a z a i n t r e rada,cinS, i t e r m i n a | ; i e , d a c a r a d a c i n a s e
termina intr-o consoana s a u u n grup
de consoane care n u permite pronuntarea terminatiei, ca de exemplu:
t (arbeiten)
c h n (rechnen)
ffn (offnen)
g n (regnen)
ekn (abtrocknen)

,
Imperfeetul

Sing.

Plur.

-st
-

-en
-t
-en

L a v e r b e l e tari c u p e r s o a n a I s i n g u l a r 1
imperfect terminata, in t (treten \
t r a t ) s a u d (finden f a n d ) , se poate']
i n t e r c a l a v o c a l a e i n t r e radacinS. ij
terminatie la persoana a I l - a singu-j
I a r ; v o c a l a e trebuie i n t e r c a l a t a , l a ;
persoana a I l - a plural:
du trat(e)st
d u fand(e)st!
ihr t r a t e t
ihr fandet
L a v e r b e l e tari t e r m i n a t e l a p e r - j
soana I singular imperfect
in s j
(lesen las) s a u i n B (essen aB), ;
v o c a l a e trebuie i n t e r c a l a t a i n t r e r a d a - j
c i n a si t e r m i n a t i e l a p e r s o a n a a I l - a J
s i n g u l a r i poate fi i n t e r c a l a t a fi l a i
persoana a I l - a plural:
'\
d u lasest
d u ajBest \
i h r las(e)t
i h r aB(e)t \

verbelor cu particuld

separabild

L a i m p e r f e c t l a fel c a l a p r e z e n t {vezi p a g . 2 2 9 ) , i n p r o p o z i t i a principala'.


p a r t i c u l a separabild se s e p a r a d e v e r b si t r e c e l a sfirfitul p r o p o z i | : i e i :
D e r groJBe W i s s e n s c h a f t l e r gab d i e s e n P f e n n i g n i e a u s .
250

Folosirea

imperfeduluii

Imperfectul exprima in limba germana


ca in l i m b a r o m a n a .
1. o acj;iune c a r e dureazd in trecut (ex. a)
2 . o a c t i u n e c a r e s-a repetat in trecut (ex. b)
3 . o ac|;iune incheiatd in trecut (ex. c i d ) , s p r e d e o s e b i r e d e l i m b a r o m a n a .
I n a c e a s t a u l t i m a i n t r e b u i n t a r e , imperfectul d i n l i m b a g e r m a n a se t r a d u c e
p r i n perfectul simplu s a u compus d i n l i m b a r o i h a n a si s e folosete c a timp
al povestirii.
F e n i g u l era v e c h i .
u) D e r P f e n n i g war sit.
\
Z i d a r u l muncea d i n g r e u .
h) ; D e r M a u r e r arbeitete s c h w e r . ']
A fost o d a t a u n z i d a r .
c) I E s war e i n m a l e i n M a u r e r .
'\
O d a t a \-a intrebat
^ / E i n m a l fragte i h n e i n F r e u n d i
(il intrehd) u n p r i e t e n . . .
3.

Verbele

corespondente

A. V e r b u l sitzen ( = a sedea) e s t e u n v e r b al stdrii.


V e r b u l setzen ( = a aseza) e s t e u n v e r b a l miscdrii.
Intre v e r b e l e sitzen i setzen e x i s t a o d e p e n d e n ^ a logica, v e r b u l sitzen ex^i-^
m i n d o s t a r e p e l o c c a u z a t a d e c o r e s p o n d e n t u l l u i , v e r b u l m i c a r i i setzen.
Ca si d u p a c e l e l a l t e v e r b e a l e s t a r i i [vezi p a g . 151), d u p a v e r b u l sitzen
prepozi-S;iile b i c a z u a l e se c o n s t r u i e s c c u dativul.
V e r b u l setzen e s t e tranzitiv; u r m a t d e o prepozi|;ie b i c a z u a l a el se c o n s t r u iete c u acuzativul.
Wohin?
Wo?
D e r J u n g e sitzt auf d e m

Stuhl.

Die
den

Mutter

setzt

den

Jungen

auf

Stuhl.

B . In grupul verbelor corespondente:


V e r b e l e stdrii s i n t tari s a u neregulate.
V e r b e l e miscdrii s i n t slabe.
. ..
V e r b u l hangen e s t e tare c a v e r b al s t a r i i i slab c a v e r b al m i ^ c a r u
_
V e r b u l stecken e s t e a s t a z i slab a t i t c a v e r b al s t a r i i c i t i c a v e r b a l m i carii.
Wohin ?

Wo?
Verbele
Infinitiv
stehen
liegen
sitzen
hangen
stecken

Verbele
Infinitiv

stdrii
Imperfect

stellen
legen
setzen
hangen
stecken

stand
lag
saB
hing
steckte
251

miscdrii
Imperfect
stellte
legte
setzte
hangte
steckte

Lesestiick 19
DER

(neunzehn)

PFENNIG
nach Hans

Eckarl^

D e r groBe M a t h e m a t i k e r , A s t r o n o m u n d P h y s i k e r K a r l F r i e d r i c h G a u B
(17771855) t r u g i m m e r e i n e n P f e n n i g b e i s i c b . D i e s e r P f e n n i g w a r a l t u n d .
abgegriffen, aber GauB t r e n n t e sicb nie v o n i h m u n d g a b i h n nie aus.
E i n m a l f r a g t e e i n F r e u n d d e n groBen W i s s e n s c h a f t l e r :
W a r u m t r a g s t d u d i e s e n P f e n n i g i m m e r b e i d i r ? I s t e r v i e l l e i c h t ein T a l i s man?"
D a l a c h e l t e G a u B u n d e r z a h l t e die G e s c h i c h t e d e s P f e n n i g s . . .
E s war einmal ein Maurer. E r war sehr a r m u n d arbeitete schwer. N a c h
J a h r e n w u r d e er d u r c h FleiB u n d E i f e r e n d l i c h V o r a r b e i t e r . A m A b e n d b e r e c h n e t e er j e t z t i m m e r d e n L o h n d e r M a u r e r . S e i n J u n g e , d e r d r e i j a h r i g e K a r l
F r i e d r i c h , saB d a n n still n e b e n d e m V a t e r u n d r e c h n e t e m i t . D i e M u t t e r
s a h d a s u n d w a r auf d e n k l u g e n J u n g e n s t o l z .
Eines Tages war der Vater nach der Arbeit sehr miide. E r rechnete u n d rechn e t e u n d schlief z u l e t z t ein. K a r l F r i e d r i c h s e t z t e s i c h n e b e n d e n V a t e r , r e c h n e t e a l l e i n n a c h u n d f a n d i n d e r R e c h n u n g des V a t e r s e i n e n F e h l e r . E r s t a n d
auf u n d r i e f : , V a t e r , die R e c h n u n g s t i m m t n i c h t . H i e r i s t e i n F e h l e r . D a
s t e h t e i n e Fiinf fiir eine D r e i . '
Der Vater rechnete noch einmal u n d sah den Fehler. Stolz streichelte er
d e n J u n g e n Und s c h e n k t e i h m e i n e n P f e n n i g . "
,,Der J u n g e w a r s t du, u n d dieser Pfennig ist der Pfennig deines V a t e r s ,
nicht w a h r ? " sagte der Freund.
, , J a " , s a g t e GatiB l a c h e l n d . ,,Dieser P f e n n i g w a r d i e B e l o h n u n g fiir d i e
e r s t e m a t h e m a t i s c h e , E n t d e c k u n g ' m e i n e s L e b e n s . Auf k e i n e B e l o h n u n g
fiir m e i n e A r b e i t b i n i c h so s t o l z wie auf d i e s e . "
S o r g f a l t i g s t e c k t e d e r groBe W i s s e n s c h a f t l e r d e n a l t e n P f e n n i g seines V a t e r s
wieder in die Brieftasche.

WORTSCHATZ
t Maurer

()

r Lohix (e)

zidarul

e E n t d e c k u n g ( en)

descoperirea

salariul, p l a t a

e B e l o h n u n g ( en)

rasplata

r FleiiB (f.

plur.)

silinta

e R e c h n u n g ( en)

socoteala

T Eifer (f.

plur.)

zelul

e B e r e c h n u n g ( en)

calculul

e G e s c h i c h t e ( n)

p o v e s t e a , istoria

r Vorarbeiter

()

r Mathematiker
r Astronom
r Physiker

()

(en)
()

r P f e n n i g ( e)
r Wissenschaftler
r T a l i s m a n ( e)

eful

de

echipa

matematicianul

e Fiinf

(en)

astronomul

e D r e i ( en)

cifra trei

f izicianul

e Brieftasche ( n)

portofelul

fenigul, b a n u l
() o m u l de ^tiinta
talismanul
s Iieben (-

viata

252

cifra cinci

ac?jrechiien
wi/rechnen

vertfica

(na

calcul)

b e k o m m e n (bekam)

a capSta, a primi

eJMSchlafen ( a ; schlief

a adormi

setzen

a calcula (cu cineva)


a a^eza

berechnen

a calcula

rufen (rief)

sich t r e a n e n
erzaUen

a s e despSrJi

ottsgeben ( i ; g a b aus) a c h e l t u i

a povesti
a mingila

t r a g e n ( a ; trug)

streicheln
stimmen

ein)

(ceva)

fl corect,

exact,

abgegriffen
arm

s a r m a n , sarac

dreijahrig

d e trei emi, i n v i r s t a d e
trei a n i

still

lini^tit

king

de^tept
m i n d r u (de)

sorgfaltig
mathematisch

grijuliu, c u grija
matematic
zimbind

lachelnd
einmal

odata

wie

ca

eines

Tages

es war
nicht

Intr-o z i

einmal

a fost o d a t a

wahr ?

bei sich

a purta

in

ordine
uzat, ftets

s t o l z auj + A

a chema, a exclaina

n u - i aa?

tragen

a p u r t a c a sine

VBUNGEN
1.

Completati
1) la prezent I
2) la imperfect !
A.

B.

sagen

I c h . . . i h m alles.
W i r . . ; es d i r s c h o n .
E r . . . ihr kein Wort.
Diese B i l d e r . . . m i r n i c h t s .
W a n n . . . Sie guteH T a g " ?

arbeiten

Sein V a t e r . . . sorgfaltig.
S e i n e E l t e r n . . . fleiBig.
I c h . . . i n e i n e m Biiro.
Wir . . . nicht dort.
W o . . . Sie?

> I n c e p i n d c u a c e a s t a lectie, v e r b e l e tari i cele neregulate trecute t o t d e a u n a i n c o l o a n a d i n d r e a p t a S


a v o c a b u l a r u l u i p e lectii s i n t n o t a t e c u f o r m a imperfectului.
\
Verhele slabe t r e c u t e t o t d e a u n a i n c o l o a n a d i n s t i n g a a vocabularului apar fara nici Q:
men^iune s u p l i m e n t a r a .

253

c.

tragen

D.

. . . d u immer Geld bei dir ?


. . . sie (ea) b e u t e d a s s c h w a r z e
Xleid?
E r . . . diesen Anzug nicht gern.
. . . s i c h diese S c h u h e g u t ?
. . . Sie i m m e r d i e U h r b e i s i c h ?
E.
Ich . . .
Er . . .
. . . du
Biiro?
. . . ihr
Wir . . .

F.
Die
Der
. ..
...

noch in die S t a d t ?
nicht mehr zum Vortrag.
G.

Treceti verbele din


1) la prezent I
2) la
imperfect!
Exemplu:
(einschalten)

Schaltest
Schaltet
Schaltet
Schalten

H.
Ich
Von
. ..
...
- .. .
Wir

. . . im Monat Juli Urlaub.


w e m . . . i h r die Z e i t s c h r i f t ?
du heute Zeit?
ihr a m Vormittag Stunden ?
Sie e i n e n W a g e n ?
. . . das Buch von ihm.

parantezd^

du
er
ihr
Sie

(Schaltetest)
(Schaltete)
(Schaltetet)
(Sehalteten)
| du
er
ihr
Sie

werden \

B a u m e . . . griin.
J u n g e . . . i m A u g u s t 21 J a h r e a l t .
du Techniker ?
ihr Ingenieure ?
Sie b a l d f e r t i g ?

sein

D u . . . i m m e r freundlich.
. . . i h r h e u t e frei ?
. . . Sie m i i d e ?
Auf diese B e l o h n u n g . . . i c h stolz.
D a s . . . lieb v o n I h n e n .
W a r u m . . . er n e r v o s ?

A . (trinken)*

D e r J u n g e . . . still n e b e n s e i n e r
Mutter.
I c h . . . g e r n i n d i e s e m Sesseh ,
D u . . . a m Tisch.
Wir . .. am Fenster.
Wo . . . ihr?
*

en

z u Fui3 n a c h H a u s e .
heute n i c h t ins Kino,
a u c h a m N a c h m i t t a g ins

sitzen

das

du
er
ihr
Sie

| Kaffee?

Radio?

das Radio

B.

ein?

(essen)"^

du
er
ihr
Sie,

Butterbrot i
gern ?
\

^ Verbele c u asterisc s i a t v e r b e tari s a u neregulate.


D a c a imperfeetul lor n u este i n d i c a t i n
v o c a b u l a r u l ' a c e s t e i lectii, el p o a t e fi g a s i t i n vocabularul
alfabetic de la sfirsitul m a n u a l u l u i s a u
to t a b e l u l d e la p p . 4 4 8 4 5 1 .

254

C.

E.

(aufwachen)

(einsteigen ) *

du
er
ihr
Sie

leicht?^

D.

(ausschalten)

du
er
ihr
Sie

den Fernseher?

du
er
ihr
Sie

hier ?

F.

(fahren)'

du
er
ihr
Sie

mit der StraJSenbahn ?

(kaufen)

du.
er
ihr
Sie

Tinte ?

G.

(laufen)''

du
er
ilir
Sie

in die S t a d t ?

H.

I.

(waschen)'

du
er
ihr
Sie

heute den
Wagen ?

J . (sich
anziehen) ^

du
er
ihr
Sie

rasch ?

K.

(warten)

du
er
ihr
Sie

nicht mehr?

E-

(machen)

du
er
ihr
Sie

schon deine
Ubungen ?

M.

(nachrechnen)

du?
er?
ihr?
Sie?

N.

(schicken)

du
er
ihr
Sie

dem Vater
e i n P a k e t ?i,

O.

(lesen)*

du
er
ihr
Sie

P.

sehen) *

du
er
ihr
Sie

den Fehler >

dieses B u c h ?

3 . Treceti la prezent !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
o)
p)

D e r V a t e r d e s K o l l e g e n war M a u r e r .
D i e M u t t e r streichelte i h r e n S o h n .
S i e hatte n u r e i n e n S o h n .
E r wurde P r o f e s s o r .
I c h schenkte d e m K i n d z u m G e b u r t s t a g e i n e n B a l l .
D e r J u n g e frettte s i c h s e h r .
Gingen Sie z u m V o r t r a g ?
W o safien S i e ?
Halten Sie P l a t z ?
Standet i h r r e c h t z e i t i g auf?
Gingst d u n i c h t z u s p a t z u B e t t ?
W a s gab i h m d e r B r i e f t r a g e r ?
E i n G a s t trat i n d i e W o h n u n g .
D i e M a d c h e n verliefien d a s W a r e n h a u s g u t e r D i n g e .
I c h trennte m i c h s c h w e r v o n i h m .
I c h war auf m e i n e n B r u d e r s t o l z .
255

4. Treceti verbele din


1) la prezent I
2) la imperfect !

parantezd

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

B e r Wissenschaftler
(sich setzen)
E r . . . s e i n e m F r e u n d d i e G e s c h i c h t e d e s P f e n n i g s . ' (erzdhlen)
Beide . . . i m Wohnzimmer.
(sitzen)
E r . . . d a n n . . . u n d . . . a n s F e n s t e r . (ausfstehen ; gehen)
D a s M a d c h e n . . . e i n G l a s W a s s e r a u f d e n T i s h c . stellen)
D e r M a n n . . . d e n Fiiller a u f d e n T i s c h . (legen)
A u f d e m T i s c h . . . n o c h viele Z e i t u n g e n u n d Z e i t s c h r i f t e n .
(liegen)
I c h . . . einen Kalender a n die W a n d ,
(hdngen)
A n der W a n d . . . kein Kalender.
(hdngen)
E r . . . d a s G e l d i n d i e B r i e f t a s c h e . (stecken)

B.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

E r . . . n i e v i e l G e l d . . . (ausgeben)
D a s K i n d . . . m a n c h m a l s p a t . ..
(einschlafen)
U m wieviel U h r . . . S i e i m S o m m e r . . . ? (aufstehen)
Sie . . . d i e S t r i i m p f e . . . (auf hdngen)
E r . . . gleich . . .
(nachrechnen)
Die Schwester . . . m i t d e m kleinen Bruder . . .
(mitrechnen)

C.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sie . . . guter Dinge d a s W a r e n h a u s .


(verlassen)
D e r V a t e r . . . l a c h e l n d i n s Z i m m e r . (treten)
. . . d u i m m e r g u t ? (schlaf en)
D a s K i n d . . . seine Mutter,
(rufen)
D e r kleine J u n g e . . . eine Belohnung.
(bekommen)
. . . er das B u c h ?
(finden)
E r . . . n i c h t g u t . (sehen)
E s . . . n i c h t (stimmen) ; d a . . . e i n e Fiinf fiir e i n e D r e i .

5 . Alegeti verbul potrivit


1) la prezent !
2) la imperfect !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

i treceti-l

D i e M u t t e r (sitzen, setzen) d a s K i n d n e b e n d e n V a t e r .
D a s K i n d (sitzen, setzen) n e b e n d e m V a t e r .
D e r V a t e r (stehen, stellen) d e n R a d i o a p p a r a t a u f d a s T i s c h c h e n .
D e r R a d i o a p p a r a t (stehen, stellen) a u f d e m T i s c h c h e n .
D i e M u t t e r (liegen, legen) d a s G e s c h e n k fiir d e n J u n g e n a u f d e n
Tisch.
D a s G e s c h e n k fiir d e n J u n g e n (liegen, legen) auf d e m T i s c h .
I c h (hdngen, legen) d a s B i l d a n d i e W a n d .
D a s B i l d (hdngen, liegen) a n d e r W a n d .
I c h (stecken, stellen) d e n Schliissel i n s SchloB.
D e r Schliissel (stecken, stehen) i m SchloJS.

6. Formati
A.

din parantezd

(stehen)

propozitii

la imperfect !

a) K a r l F r i e d r i c h G a u B , sein, M a t h e m a t i k e r , A s t r o n o m u n d P h y s i k e r .
b) D e r V a t e r , d e r W i s s e n s c h a f t l e r , groB, sein, a r m , u n d , a r b e i t e n , s c h w e r .
c) E r , sein, z u e r s t , M a u r e r , u n d , d a n n , w e r d e n , er, V o r a r b e i t e r .
256

E.

d)
e)
/)
g)
h)
i)
j)
k)

Der Vater, berechnen, der Dohn, der Arbeiter.


E i n T a g , er, e i n s c h l a f e n .
D e r Sohn, sitzen, neben, der Vater, still.
D e r J u n g e , sein, d r e i J a h r e a l t .
E r , n a c h r e c h n e n , u n d , finden, ein Fehler, in, die R e c h n u n g , der V a t e r .
D e r V a t e r , g e b e n , d e r S o h n , e i n P f e n n i g , fiir, seine , , E n t d e c k u n g " .
Auf, dieser P f e n n i g , sein, d e r J u n g e , s e h r s t o l z .
E r , ausgeben, der Pfennig nie.

a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)

E r , s a g e n : i c h , sein, d i c k , d e n n , i c h , essen, viel.


Auf, d e r T i s c h , liegen, d e r Doffel, d i e G a b e l , d a s Messer.
D e r K e l l n e r , s t e l l e n , d e r Teller, auf, d e r T i s c h .
I c h , b e k o m m e n , ein T e l e g r a m m , von, mein Bruder.
E r , sein, k r a n k .
D e r Schiiler, r e c h n e n , n o c h e i n m a l , u n d , f i n d e n , d e r F e h l e r .
D e r G r o B v a t e r , e r z a h l e n , d e r E n k e l , eine G e s c h i c h t e .
S e i n D e b e n , sein, n i c h t , l e i c h t , s o n d e r n , s e h r s c h w e r .
D i e G e s c h i c h t e , b e g i n n t , m i t , d a s W o r t : E s , sein, e i n m a l . .

7. Transformati

conform modelului !

D i e s e r J u n g e i s t drei Jahre

a)
b)
c)
d)
e)
f)

alt. D a s i s t e i n . . . J u n g e .

Das ist ein dreijdhriger

Junge.

Dieses K i n d i s t fiinf
Diese Schiilerin i s t acht
D i e s e r K o l l e g e i s t 19
D i e s e K o l l e g i n i s t 21
D i e s e s M a d c h e n i s t 16
D i e s e r J u n g e i s t 12

Jahre alt.

g) D i e s e K i n d e r s i n d 7

8. Rdspundeti

D a s i s t e i n .'
Kind.
Das ist eine
. Schiilerin.
Das i s t ein .
Kollege.
Das ist eine
. Kollegin.
Das ist ein .
Madchen.
E r sprach m i t einem . . .
Jungen.
Diese S p i e l w a r e n s i n d fiir
Kinder.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

W a s w a r d e r V a t e r d e s groBen W i s s e n s c h a f t l e r s K a r l F r i e d r i c h G a u B ?
W a s m a c h t e er a m Abend ?
W a r u m w a r die M u t t e r auf ihren Sohn stolz?
W a s fand der J u n g e eines Tages i n der R e c h n u n g ?
W a s rief e r ?
H a t t e der J u n g e recht?
W a s b e k a m e r v o n s e i n e m V a t e r fiir s e i n e e r s t e m a t h e m a t i s c h e
Entdeckung"?
h) W i e w a r d e r P f e n n i g ?
i) W a s m a c h t e K a r l F r i e d r i c h GauB m i t d i e s e m P f e n n i g ?

9. Traduceti !
A . a) E l p u r t a i n t o t d e a u n a f o t o g r a f i a c o p i l u l u i s a u c u s i n e .
b) I - a m d a t b a i a t u l u i d e z i u a l u i d e n a s t e r e u n s t i l o u .
c) A|;i c o n t r o l a t s o c o t e a l a ? D a , a m c o n t r o l a t - o , d a r n - a m g a s i t n i c i o
greeala.
17 Limba germana cmrs practic "i

257

d) D e c e s-a c u l c a t c o p i l u l a t i t d e t i r z i u ?
Baiatul a adormit tirziu, d a r a dormit bine.

f) A m fost f o a r t e o b o s i t c a c i m - a m c u l c a t t i r z i u .
g) E l m i - a p o v e s t i t t o t u l .
h) A|:i l u c r a t ieri c u p r i e t e n u l d u m n e a v o a s t r a ? N u , ieri a m l u c r a t

singur, astazi lucram impreuna.


V
i
i
a
s
t
a
z
i
l
a
m
i
n
e
,
n
u
i
a

a
?
i)
a c a s a . c) E a se s c o a l a
tirziu.
acasa. 6j E l pleaca
B . a) S i n t e m
E l e s-au sculat
N o i a m fost
E i au plecat
e) I i d a r u i e t i . | c a r t e a ?
d) I l v e d e t i
(voi) a c o l o p e b a n c a ?
I-ai daruit
E-a^i v a z u t
z
i
m
b
i
t
i
dumneavoastra?
a
c
e
a
s
t
a
?
g)
D
e
ce
Cine
ii
s
p
u
n
e
f)
ati zimbit
i-a s p u s
tirziu.
i) Se face
d e el.
h) S i n t m i n d r a
S-a f a c u t
A m fost m i n d r a
atit de m u l t ?
cheltuiefti
j) D e c e
ai c b e l t u i t
dumneavoastra pe jos?
1) M e r g i
k) M e r g e t i
cu t r a m v a i u l ?
Ati mers
Ai mers
C.

a) I n t r - o z i u n p r i e t e n 11 i n t r e b a p e m a r e l e o m d e t i i n t a K a r l F r i e d r i c h
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)
I)
m)

G a u B : , , D e c e p o r t i t o t d e a u n a a c e s t fenig v e c h i i u z a t c u t i n e ? "
G a u B z i m b i i p o v e s t i p o v e s t e a a c e s t u i fenig.
Parintii lui erau foarte saraci.
P r i n s i l i n t a i zel f a t a l s a u a d e v e n i t ef d e e c h i p a .
Baiatul avea atunci trei ani.
T a t a l calcula salariul muncitorilor.
I n t r - o z i t a t a l a fost f o a r t e o b o s i t si a a d o r m i t .
B a i a t u l edea l i n g a t a t a l s a u .
E l verifica c a l c u l u l i g a s i i n s o c o t e a l a t a t a l u i s a u o g r e s e a l a .
T a t a l s e t r e z i i b a i a t u l ii s p u s e : , , T a t a , s o c o t e a l a n u e s t e c o r e c t a ;
a i c i e s t e cifra c i n c i i n l o c u l cifrei t r e i . "
Baiatul avea dreptate.
T a t a l a fost f o a r t e m i n d r u d e b a i a t u l l u i , 11 m i n g i i e si-i d a r u i u n fenig
v e c h i i u z a t .
M a r e l e s a v a n t n - a c b e l t u i t a c e s t f e n i g ; el il p u r t a t o t d e a u n a c u s i n e
c a c i a c e a s t a a fost r a s p l a t a p e n t r u p r i m a s a , , d e s c o p e r i r e " m a t e m a t i c a .

Merken Siel
D i e s e r V o r a r b e i t e r rechnet s e h r g u t .
E i n e s T a g e s herechnet e r d e n E o h n d e r A r b e i t e r .
E i n A r b e i t e r rechnet mit.
D e r I n g e n i e u r rechnet nach.
D i e R e c h n u n g stimmt, n i c h t w a h r ?
D i e G e s c h i c h t e b e g i n n t : Es war einmal . . .

20. (Zwanzigster) Abschnitt

Lehrstiick

20

(zwanzig)

A . D a s i s t eine Buchhandlung
(1). I n
einer B u c l i h a n d l u n g k a u f e n w i r
Biiclier. W a r u m k a u f e n w i r B i i cfier? Sie s i n d interessant. Biiclier
helfen d e m Menschen aber a u c h
i m D e b e n : sie s i n d niitzlich. W i r
s e h e n h i e r zwei M a n n e r . E i n M a n n
ist der Verkaufer, der zweite M a n n
i s t ein Kunde (3). W a s tut d e r V e r kaufer ? E r spricht m i t d e m K u n den. E r spricht freundlich u n d
iiberzeugend. W a s t u t d e r K u n d e ?
E r k a u f t ein B u c h . I n dieser
B u c h h a n d l u n g s i n d viele Biicher.
Sie s t e h e n i n Regalen(2).
Haben
a u c h Sie z u H a u s e e i n R e g a l fiir
I h r e Biicher ? E i n e B u c h h a n d l u n g
m i t s e h r v i e l e n B i i c h e r n i s t reich
ausgestattet.
e Buchhandlung
( en) (1) s Regal ( e) (2)
Kunde
interessant niitzlich
tun ( t a t )
reich
ausgestattet
B.

Das ist

etn
kein
sein

i n t e r e s s a n t e r Brief.

Das ist

eine
keine
seine

interessante Arbeit.

Das ist

ein
kein
sein

interessantes

D a s sind

keine

interessanten

Buch.

Briefe.
Arbeiten.
Biicher.

seine
H i e r ist der Ball

seines
seiner
seines

kleinen
kleinen
kleinen
259

Jungen.
Schwester.
Madchens.

(n) (3)

Er gibt

E r ruft

seinem
seiner
seinem

kleinen
? kleinen
kleinen

Jungen
Schwester
Madchen

kleinen
kleine
kleines

Jungen.
Schwester.
Madchen.

i seinen
seine
sein

Jungen.
Schwestern.
Madchen.

H i e r s i n d seine k l e i n e n

D a s i s t d a s Z i m m e r seiner

E r r u f t seine k l e i n e n

ein
kein
mein

kleinen

Jungen.
Schwestern.
Madchen.

Jungen.
Schwestern.
Madchen.

(etc.)

4- adjectiv -f-

c.

Tun
Tust
Tut
Tun
Tut
Tun

Sie
du
er
Sie
ihr
sie

T a t e n Sie
Tatest du
T a t er
T a t e n Sie
Tatet ihr
T a t e n sie

substantiv

Singular
N.
G.l
D.j
A.

einen Ball.

Plural

M. F.
N.
-er -e -es

M.

F.

N.

-en

"
- e n -e -es

das gern?

Ich

tue

das gern.

Er tut
Wir tun
Sie
das oft?

tun

Ich tat

Er tat
Wir taten
Sie

Tu d a s n i c h t !
Tun

taten

Tut d a s n i c h t !
Sie d a s n i c h t !
tun tat

das oft.

GRAMMATIK
1. Declinarea

mixta

adjectivelor

P r i n d e c l i n a r e a mixta, a a d j e c t i v e l o r in|;elegem d e c l i n a r e a a d j e c t i v u l u i
p r e c e d a t d e articolul nehotdrit, d e articolul nehotdrit negat s a u d e pronumele
posesiv.
A d j e c t i v u l d e c l i n a t m i x t p r i m e s t e l a t o a t e c a z u r i l e termina];ia -(e)!!,
c u excep|;ia nominativului
singular masculin, feminin si neutru si a acuzativului singular feminin si neutru, c i n d p r i m e s t e t e r m i n a | : i i l e a r t i c o l u l u i h o t a r i t :
er n o m . s i n g . m a s c .
nom.
e
a c u z . sing. fem.
nom.
es
acuz. sing, n e u t r u
la celelalte cazuri ale
en
s i n g u l a r u l u i i l a p l u r a l

nehotarit
Adjectiv
precedat
de

articolul

nehotarit
negat

pronumele posesiv

2.

Cazuri

speciale

de declinare

adjectivelor

1. D a c a s u b s t a n t i v u l e s t e p r e c e d a t d e d o u a s a u m a i m u l t e a d j e c t i v e c a r e
se refera l a acelai s u b s t a n t i v , t o a t e a d j e c t i v e l e se d e c l i n a l a fel.
E i n junges, hiibsches Fraulein t r a t in den Daden.
1
I
_l
2. A d j e c t i v u l , c a r e l a m u r e s t e u n a l t a d j e c t i v s a u o p a r t e d e v o r b i r e c u
valoare de adjectiv, este invariabil.
E r h a t t e eine reich ausgestattete B u c h h a n d l u n g .
!
3.

Participiul

prezent

P a r t i c i p i u l p r e z e n t se f o r m e a z a , d i n infinitivul
Infinitiv
passen
iiberzeugen
lacheln

Participiul
*
+ d

^^^^

passenA
iiberzeugend
lachelnd

P a r t i c i p i u l p r e z e n t se i n t r e b u i n t e a z a :
1.
2.

adjectival:
D a s i s t eine passende

Gelegenheit.

adverbial:
E r s p r i c h t iiberzeugend^
261

verbelor + -d
prezent

P a r t i c i p i u l p r e z e n t i n t r e b u i n ^ a t a d j e c t i v a l a r e s e n s activ i s e d e c l i n a c a
adjectivele
atributive:
Singular
Masculin
der lacbelnde M a n n
des l a c h e l n d e n M a n n e s
etc.

ein lacbelnder Mann


eines lacbelnden Mannes
etc.
Feminin

die lacbelnde F r a u
der lachelnden F r a u
etc.

eine lacbelnde F r a u
einer lachelnden F r a u
etc.
Neutru

das lacbelnde Kind


des lachelnden K i n d e s
etc.

ein lachelndes K i n d
eines lachelnden K i n d e s
etc.

P a r t i c i p i u l p r e z e n t se t r a d u c e :
1.
2.
3.
4.

p r i n propozitii relative (ex. a ) ,


p r i n gerunziu (ex. b ) ,
p r i n adjective, a d e s e a f o r m a t e c u s u f i x u l - t o r ,
u n e o r i p r i n participiul perfect (ex. d) :
a) I c h s e h e d i e spielenden K i n d e r .
b) E r e r z a h l t lachelnd:...
c) E r w a r iiberzeugend.
d) D a s i s t eine passende G e l e g e n h e i t .
4.

Cazuri

speciale

j
'

V a d c o p i i i care se joacd.
E l p o v e s t e t e zimbind: . . .
E l a fost convingdtor.
A c e a s t a e s t e o ocazie potrivitd.

de declinare

substantivelor

S u b s t a n t i v e l e d e r H e r r i d e r G e d a n k e p r e z i n t a m i c i n e r e g u l a r i t a t i l a declin a r e . E l e se d e c l i n a d u p a r e g u l a a 2-a, d a r
der Herr p r i m e s t e l a s i n g u l a r n u m a i terminaj;ia n .
N.
G.
D.
A.

der
des
dem
den

Singular
Herr
Herrn
Herrn
Herrn

die
der
den
die

Plural
Herren
Herren
Herren
Herren

der Gedanke p r i m e t e l a g e i n t i v s i n g u l a r p e l i n g a t e r m i n a t i a r e g u l a t a - n
i t e r m i n a | ; i a - s .
N.
G.
D.
A.

der
des
dem
den

Singular
Gedanke
Gedankens
Gedanken
Gedanken

"

die
der
den
die
262

Plural
Gedanken
Gedanken
Gedanken
Gedanken

Lesestiick 20
EIN TUCHTIGER

(zwanzig)
VERKAUFER

(I)
Nach L.

Kahlberg

B m i l B o c k h a t t e eine B u c h h a n d l u n g . E i n e groBe, m o d e r n e , r e i c h a u s g e s t a t t e t e
B u c h h a n d l u n g Sie g i n g s c h l e c h t , d e n n H e r r B o c k w a r ein g u t e r , a b e r m i i r r i s c h e r
i l e n s c h . F i i r s e i n e K u n d e n f a n d er k e i n e p a s s e n d e n , i i b e r z e u g e n d e n W o r t e .
Meist s p r a c h er m i t i h n e n k u r z u n d u n f r e u n d l i c h .
E i n e s T a g e s s t a n d er w i e d e r a l l e i n i n seiner s c h o n e n B u c h h a n d l u n g . B e t r i i b t
s c h a u t e er auf die R e g a l e . ,,Da s t e h e n sie, m e i n e s c h o n e n , n i i t z l i c h e n , i n t e r e s s a n t e n Biicher, die b i l l i g e n u n d d i e t e u e r e n , a b e r k e i n M e n s c h k a u f t sie. W a s
tue ich n u r ? "
D a k a m i h m ein g u t e r G e d a n k e . E r n a h m e i n groBes B l a t t P a p i e r u n d s c h r i e b i
Suche

einen

tiichtigen

Verkaufer.

Dieses P a p i e r l e g t e er i n s S c h a u f e n s t e r auf e i n e n groBen A t l a s . N a c h e i n e r


h a l b e n S t u n d e k a m ein b l a s s e r j u n g e r M a n n i n d e n D a d e n .
Sie w i i n s c h e n ? " fragte H e r r Bock miirrisch.
D e r j u n g e M a n n a n t w o r t e t e b e s c h e i d e n : ,,Sie s u c h e n e i n e n t i i c h t i g e n V e r k a u fer. I c h heiBe E w a l d H i n z u n d b i n fiir Sie d e r r i c h t i g e M a n n . "
H e r r B o c k b e t r a c h t e t e d e n j u n g e n M a n n k r i t i s c h . ,,Sie ein t i i c h t i g e r V e r k a u fer? D a s g l a u b e i c h I h n e n n i c h t . "
G e b e n Sie m i r eine p a s s e n d e G e l e g e n h e i t , u n d . . . "
I n d i e s e m A u g e n b l i c k t r a t ein j u n g e s , h i i b s c h e s F r a u l e i n i n d e n D a d e n .
WORTSCHATZ
t Mensch
r Ktmde

(en)

r G e d a n k e (ns,
r Atlas

omul
clientul

(n)
(Atlanten)

e B i i c h h a n d l u n g ( en) libraria

(e)

momentul

s c h a u e n auf +

a se u i t a

s Regal

glauben +

(la)

a cauta
D

ocazia

raftul
helfen ( i ; half) +

a ajuta

atlasul

r Augenblick

suchen

e G e l e g e n h e i t ( en)

--n) giudul, i d e e a

(-e)

t u n (tat)

a crede (pe)

iiberzeugen

a convinge

interessant ,
niitzlich

inter es a n t
folositor

iiberzeugend

convingator

reich

bogat

ausgestattet

tnzestrat, d o t a t

tachtig

capabil, destoinic,
vrednic

mtorisch

morocanos

263

a face

passend

potrivit
amarlt

betriibt
halb

(adjectiv)

Jumatate
palid

blafi

tlnar

Jung
bescheiden

modest

richtig

potrivit

kritiseh

critic

meist

d e cele m a i m u l t e
ori

ein Blatt

Papier

eine halhe

Stunde

es kommt

mir

ein

o foaie d e hirtie
o j u m a t a t e de ora
imi vine o idee

Gedanke
Verbe tari

si

neregulate

n e h m e n (nahm), s p r e c h e n (sprach), s t e h e n (stand), t r e t e n (trat), f i n d e n


k o m m e n (kam), t u n

(tat) ; g e h e n

(glng), heiBen

(hiefi), s c h r e i b e n

(fand),

(schrieb)

VBUNGEN

1. Formati

participiul

prezent

al urmdtoarelor

verbe:

f a h r e n , f r a g e n , i i b e r z e n g e n , p a s s e n , helfen, s t e h e n , s t r e i c h e l n ,
liegen, s i t z e n , a r b e i t e n , l a u f e n

lacheln,

2. Completati !
A.

B.

a) D a s i s t

ein w i c h t i g - A u g e n der wichtig- blick.


c) D a s i s t ein n i i t z l i c h - B u c h .
das niitzlichE r kauft einen gutFuller.
den
gutg) Sie n i m m t ein groB- B l a t t
d a s groB- P a p i e r . ^
i D a s ist e m king- Gedanke.
k-.
k) E
war e m interessantProgramm.
k-

b) D a s
d)
f)
h)

j)
I)

a) D e r V e r k a u f e r i s t t t i c h t i g ; d a s i s t
b) D i e V e r k a u f e r i n i s t t i i c h t i g ; d a s i s t
c) D a s M a d c h e n i s t b e s c h e i d e n ; d a s i s t

264

eine p a s s e n d Gelegendie p a s s e n d heit.


Worte.
Das sind kein- passenddie
passendein- i i b e r z e u g e n d - A n t Ergab
die i i b e r z e u g e n d - w o r t ,
Sie h a n g t e i h r e s c h o n - S t r i i m p f e
die s c h o n - auf.
Das ist
ein- r i c h t i g - A n t w o r t .
kDas sind kein- iiberzeugendseinWorte.
ein
der
eindie

ist

tiichtigVerkaufer.
tiichtigtiichtigVerkauferin.
tiichtigem! bescheiden- | Madchen.
I
-^
das' bescheid-

d)

Atlas ?
Nein, k e i n - g u t H a b e n ein- gutAtlas,
Sie
ein- i n t e r e s s a n t - Z e i t s c h r i f t ? i c h
kein- interessant- Zeitschrift.
ein i n t e r e s s a n t - B u c h ?
habe kein interessant- Buch.

e) K a u f e n Sie

f)

Tragst du

dies- g u t Atlas !
dies- interessant- Zeitschrift!
dies i n t e r e s s a n t - B u c h !
deindeindein

hellhellhell-

Anzug ?
Bluse?
Kleid?

s i n d t i i c h t i g ; d a s s i n d die
tiichtig- Studenten.
g) Die S t u d e n t e n
Studentinnen
eure
Kinder
unsere
Q. a) D i e s e r K u n d e i s t
b)
.

miirrisch.

D a s i s t ein miirrisch- K u n d e .
D a s w a r d i e F r a g e einmurrischKunden.
D e r V e r k a u f e r z e i g t g e r a d e ein- miirrisch- K u n d e - e i n - s c h o n - A n z u g .

c)
T): a) D i e B u c h h a n d l u n g des H e r r n
B o c k i s t grofi.
b)
d)

'E. a) S e i n e
klein.

Geschwister

sind

noch

0)

d)
3 . 1) Completati !
2) Treceti la plural
a) D a s i s t

E s i s t ein- grofi- B u c h h a n d l u n g .
I n d e n R e g a l e n sein- grofi- B u c h h a n d l u n g s t a n d e n viele Biicher.
Ein- schon- T a g e s s t a n d er allein i n
sein- grojS- B u c h h a n d l u n g .
Dies- schon- Anzug kaufte ich in
ein- r e i c h ausgestattet- W a r e n h a u s .
H e u t e zeige i c h I h n e n ein r e i c h ausgestattet- W a r e n h a u s .
D a s s i n d sein- klein- G e s c h w i s t e r .
D a s i s t d a s G e s c h e n k seinkleinGeschwister.
E r z e i g t sein- klein- G e s c h w i s t e r - d i e
A b t e i l u n g fiir S p i e l w a r e n .
D a s F a h r r a d i s t fiir sein- klein- G e schwister.

der g u t - V o r s c h l a g
ein g u t sein g u t Ihr guteuer gut-

Jungeb) D a s i s t des k l e i n d a s B i l d ein- k l e i n mein- kleinIhr- kleinunser- klein-

(die
(ein(sein(Ihr(euer-

gut- Arbeit;
gutgutgutgut-

Toch(der k l e i n (sein- k l e i n - t e r ;
(mein- k l e i n (Ihr- klein(unser- k l e i n 265

das
ein
sein
Ihr
euer

gutgutgutgutgut-

des
einmeinIhrunser-

Pro;
gramm) <
.

klein- K i n klein- des).


kleinkleinklein-

c) Ich

dem klein-

J u n g e - (der k l e i n -

ein- k l e i n -

(ein- k l e i n -

dein- klein-

(dein- k l e i n -

euer- klein-

(euer- k l e i n -

kaufei

Ihr- klein- i
d)

Frag

den
fleiBigeinfleiBigseinfleiBigunserflelBigihrflerBig-

(Ihr- kleinJung-

4. Completati cu terminatiile
a Ill-a I

(die fleifiig-

N i c h t e ; d e m kleinKind)
ein- kleinKind)
dein- k l e i n Kind)
euer- kleinKind)
Ihr- kleinKind)
N i c h t e ; d a s fleiJBig-'

(ein- fleiBig-

ein fleiJBig-

(sein- fleii3ig-

sein fleiJBig-

(euer- fleiJBig-

e u e r fleifiig-

(ilir- fleiBig-

i h r fleiBig-

em
;
schonFahrrad.

Kind).

si cu pronumele posesiv corespunzator de persoana

a) Sie f a h r t m i t

b)
c)

d)
e)
f)

. kleinSohn
| zu
Eltern.
. kleinTochter
. kleinKind
Er w a r m i t
. tiichtig- Verkaufer
zufrieden.
. tiichtig- Verkauferin
Helga w a r m i t d e m P l a n . . . g u t - F r e u n d e s
einverstanden.
. . . gutFreundin
Hans w a r m i t d e m . . . g u t - F r e u n d e s e i n v e r s t a n d e n .
Vorschlag
.. . gutFreundin
. . . m i i r r i s c h - Chef
i s t m i t ihm oft u n z u f r i e d e n .
. . . miirrisch- F r a u
Er b e t r a c h t e t
. . . jungBruder
kritiseh.
. . . jungSchwester

5 . Rdspundeti
Exemplu:

la intrebdri, folosind

cuvintele din parantezd !

W e r f r a g t d e n E e h r e r ? (ein Schiiler, fleiBig)

Ein fleijSiger Schiiler fragt den Lehrer.


a) W e r k a m z u H e r r n

Bock?

b) W e s s e n Biicher s t e h e n i n d e n
Regalen ?
c) W e s s e n H e f t e liegen a u f d e m
Tisch?

(ein M a n n , blaB, b e s c h e i d e n , u n d )
(der M a n n , j u n g , E w a l d H i n z , heiBen)
(ein M a n n , g u t , a b e r miirrisch)(der H e r r , B o c k , g u t , a b e r , miirrisch)
(mein K o l l e g e , F r e u n d , g u t , u n d )
(der, k l e i n , J u n g e )

266

(mein, k l e i n , Neffe)
(der, k l e i n , J u n g e )
(mein, d e u t s c h , B u c h )
W a s suchen Sie?
(das, d e u t s c h , B u c h )
(in, ein P a r k , groiB)
W o spielt das K i n d ?
(in, d e r P a r k , groiS, n e b e n , d a s H a u s )
(in, e i n P a r k , groB)
Wohin geht das Kind?
(in, d e r P a r k , groB, n e b e n , d a s H a u s )
W a n n f a h r e n Sie a n s M e e r ? (in, eine S t u n d e , h a l b )
W a n n f a h r e n Sie i n s G e b i r g e ? (in, d e r M o n a t , n a c h s t )

d) W e m k a u f e n Sie dieses s c h o n e
Buch?
e)
f)
g)
h)
i)

6. Formati propozitii

la imperfect !

a) H e r r B o c k , h a b e n , e i n e B u c h h a n d l u n g , r e i c h , a u s g e s t a t t e t .
b) Die B u c h h a n d l u n g , g e h e n , s c h l e c h t , d e n n , er, sein, m e i s t , m i i r r i s c h ,
unfreundlich, und.
c) E r , sein, ein M e n s c h , m i i r r i s c h , u n d , u n f r e u n d l i c h , a b e r , g u t .
d) E i n T a g , er, b e t r i i b t , s c h a u e n , auf, d a s R e g a l .
e) D o r t , s t e h e n , die Biicher, n i i t z l i c h , u n d , i n t e r e s s a n t .
f) D e r K u n d e , k a u f e n , n i c h t g e r n , b e i , er.
g) H e r r B o c k , k o m m e n , ein G e d a n k e , g u t .
h) E r , ein V e r k a u f e r , t i i c h t i g , s u c h e n .
/) E i n M a n n , j u n g , b e s c h e i d e n , b l a B , u n d , t r e t e n i n , die B u c h h a n d l u n g .
j) E r , heiBen, E w a l d H i n z .
k) I n , d i e s e r A u g e n b l i c k , t r e t e n , ein M a d c h e n , h i i b s c h , i n , d e r D a d e n .
I) D a s , sein, e i n e G e l e g e n h e i t , p a s s e n d , fiir, H e r r B o c k , u n d , fiir, d e r
Verkaufer.

7. Formati

propozitii

1) la prezent !
2) la imperfect !
a)
b)
c)
d,)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
/)
nt)
n)
o)
p)

E r , t u n , viel, fiir, i c h .
S p r e c h e n , Sie, m i t , sie ?
Mein Bruder, verheiratet, wohnen, in B u k a r e s t .
E r , sein, m i t , e i n e A r z t i n , v e r h e i r a t e t .
I c h , n e h m e n , ein B l a t t P a p i e r , u n d , s c h r e i b e n , m e i n e E l t e r n , ein Brief,
lang.
N a c h , eine S t u n d e , h a l b , sein, wir, i n , d a s K a u f h a u s .
In, ein A u g e n b l i c k , sein, i c h fertig.
D a s , sein, eine G e l e g e n h e i t , p a s s e n d , fiir, i c h .
E r , helfen, sein Kollege, g e r n .
I c h , sein, s t o l z , auf, er.
Seine A n t w o r t , sein, r i c h t i g .
D a s , sein, e i n e A n t w o r t , r i c h t i g .
I h r V o r s c h l a g , sein, k i n g .
Ihr, Vorschlag, klug, haben, Erfolg.
G l a u b e n , Sie, er, a l l e s ?
D e r V e r k a u f e r , zeigen, e i n K u n d e , m i i r r i s c h , e i n i g e . A t l a s .
267

8. Rdspundeti

a) W i e w a r H e r r n B o c k s B u c l i handlung ?
b) W a r u m g i n g sie s c h l e c h t ?
c) W e l c h e r G e d a n k e k a m i h m ?
d) W o h i n l e g t e er d a s B l a t t P a pier?

9. Traduceti
A.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
hJ
i)
j)
k)

blasse

D o m n u l B o c k e r a n e p r i e t e n o s i m o r o c a n o s .
Clientii n u v e n e a u cu p l a c e r e la el.
Libraria domnului Bock era bogat inzestrata.
Car|;ile l u i e r a u i n t e r e s a n t e si folositoare, d a r n i c i u n o m n u le c u m p a r a .
I n t r - o zi ii v e n i o i d e e b u n a : , , C a u t u n v i n z a t o r b u n , u n o m p o t r i v i t
p e n t r u l i b r a r i a m e a si t o t u l v a fi i n r e g u l a . "
D o m n u l B o c k scrise r e p e d e p e o foaie de h i r t i e : , , C a u t u n v i n z a t o r
capabil."
E l p u s e f o a i a de h i r t i e i n v i t r i n a p e u n a t l a s f r u m o s .
D u p a o j u m a t a t e de o r a v e n i u n b a r b a t t i n a r , p a l i d .
S i n t o m u l p o t r i v i t p e n t r u d u m n e a v o a s t r a , s p u s e el. Crede^i-ma, v a
r o g ! D a ^ i - m i n u m a i o ocazie p o t r i v i t a .
I n c l i p a a c e e a v e n i in m a g a z i n o f a t a dragu|:a.
D o m n u l u i B o c k i-a v e n i t o i d e e e x c e l e n t a .

B . a) P a l t o n u l a c e s t a e s t e

modern.

b) B l u z a a c e a s t a e s t e m o d e r n a .
c) R o c h i a a c e a s t a e s t e
d) Car-file lui s i n t

eleganta.

interesante.

e) A c e s t copil a r e 5 a n i .
f)

e) W e r k a m i n d e n L a d e n ?
f) W a s s a g t e d e r j u n g e ,
Mann?
g) G l a u b t e es H e r r B o c k ?
h) W e r t r a t i n d e n L a d e n ?

Conferintele l u i s i n t de cele
m a i m u l t e ori i n t e r e s a n t e .

U n p a l t o n m o d e r n nu e s t e p r e a
s c u m p . E a ii c u m p a r a u n p a l t o n
modern.
O b l u z a m o d e r n a n u este prea scumpa.
E a ii c u m p a r a o b l u z a m o d e r n a .
O rochie eleganta nu este prea scumpa
E a ii c u m p a r a o r o c h i e e l e g a n t a .
Car|;ile l u i i n t e r e s a n t e a u fost s c u m p e .
Citesc c u p l a c e r e a c e s t e carfi i n t e r e sante.
E s t e a c e s t a u n copil de 4 a n i ? N u ,
a c e s t a e s t e u n copil d e 5 a n i .
M e r g e m c u p l a c e r e l a conferin|;ele l u i
i n t e r e s a n t e . Mar|;i |;ine el conferin^a
lui urmatoare.

Merken Sie!
E r n a h m ein B l a t t P a p i e r u n d s c h r i e b einige W o r t e .
I c h a r b e i t e t e eine h a l b e S t u n d e .
N a c h e i n e r h a l b e n S t u n d e w a r i c h fertig.

2 1 . (Einundzwanzigster) Abschnitt

Lehrstiick
A . H i e r s i n d zwei Ringe.

21

(einundzwanzig)

D e r e r s t e R i n g i s t einEhering

(1), d e r

z w e i t e R i n g ein Verlobungsring (2).


H a n s u n d Erilca s i n d v e r l i e i r a t e t : sie t r a g e n E l i e r i n g e . E m i l
u n d E l s e s i n d n o c h n i c h t v e r h e i r a t e t , sie sind erst verlobt :
Verlobte t r a g e n k e i n e E h e r i n g e , s o n d e r n V e r l o b u n g s r i n g e .
r Ring (e) e Ehe (n) r Ehering (e) (1)
e Verlobung (en)
r Verlobungsring (e) (2) verlobt
r Verlobte (n)

B . Das Telefon lautet. E r i c h g e h t a n d e n Apparat. E r s p r i c h t m i t s e i n e r F r a u .


Sie s p r i c h t u n d s p r i c h t : e s w i r d e i n l a n g e s
Gesprach.
N a c h diesem
Gesprach denkt
E r i c h : , , W a r u m telefonierenFrsLnenso
gern?"
s Telephon (e)
telefonieren
Iduten
r Apparat (e)

C. U s e l a g i n d e r S o n n e u i i d e r z a h l t e u n s :
, ,
Vor einer W o c h e ging ich i n meiner kleinen S t a d t in die B u c h h a n d l u n g .
D o r t bediente m i c h e i n s e h r t i i c h t i g e r V e r k a u f e r . I c h s a g t e i h m :, Ich mochte
e i n e n Reisefuhrer d u r c h R u m a n i e n . '
D e r V e r k a u f e r g a b m i r s o f o r t d e n Reisefiihrer. E r w a r s e h r s c h o n
illustriert. H i e r s e h t i h r d e n Reisefiihrer.
269

D a n n sagte i c h : ,Ich mochte auch noch ein


d e u t s c h - r u m a n i s c h e s Worterbuch. E i n k l e i n e s W o r t e r b u c h ,
kein groBes.'"
U s e m a c h t e e i n e Pause.
,,Und g a b er dir das W o r t e r b u c h ? " fragten wir.
, , D a s W o r t e r b u c h ? N e i n . A b e r ein Kochbuch."
E i n K o c h b u c h ste;;^ eines W o r t e r b u c h s ? D a s v e r s t e h e n w i r n i c h t . "
, , I h r seid a u c h k e i n e t i i c h t i g e n V e r k a u f e r . E r s a g t e m i r :
,Sie k a u f e n e i n e n Reisefiihrer d u r c h R u m a n i e n u n d s u c h e n e i n d e u t s c h r u m a n i s c h e s V / o r t e r b u c h . D a s heiBt, Sie f a h r e n n a c h R u m a n i e n .
W a s m a c h e n Sie i n R u m a n i e n ? Sie b e s u c h e n Bukarest. W a s m a c h e n
Sie i n B u k a r e s t ? Sie g e h e n d u r c h d i e S t r a B e n , b e s u c h e n d i e W a r e n h a u s e r u n d z u l e t z t g e h e n Sie i n e i n R e s t a u r a n t . U n d j e t z t ? Sie s p r e c h e n
nicht Rumanisch, der Kellner versteht nicht Deutsch. W a s t u n Sie?
Sie offnen d a s K o c h b u c h u n d z e i g e n d e m K e l l n e r d i e S p e i s e n . E r
v e r s t e h t Sie, u n d alles i s t i n O r d n u n g . '
,Ja, aber m i t einem W o r t e r b u c h . . .'
,Gnadiges Fraulein, w i r h a b e n k e i n d e u t s c h - r u m a n i s c h e s W o r t e r b u c h .
E s i s t vergriff en.'
, J u n g e r M a n n , w a r u m s a g t e n Sie m i r d a s n i c h t g l e i c h ? '
,Ich sagte das nicht, denn ich b i n ein tiichtiger Verkaufer, u n d d a r u m
verkaufe i c h I h n e n s t a t t eines W o r t e r b u c h s e i n K o c h b u c h . " '
bedienen

ich mochte

s Worterbuch

r Reisefiihrer

(er) e Pause

D.

Er sagte:

Fraulein

illustriert

(n) s Kochbuch

statt -f G
gnddiges

()

(er)

Bukarest

vergriffen

verkaufen

JungeY M a n n , i c h h a b e j e t z t k e i n e Z e i t .
Liebe I n g e , d a s W o r t e r b u c h i s t ftir d i c h .
Gnadiges F r a u l e i n , dieses K o c h b u c h i s t s e h r g u t .
S t a t t schwarzen Kaffees t r i n k e i c h j e t z t M i l c h k a f f e e .
S t a t t frischer M i l c h t r i n k e n w i r m a n c h m a l Kaffee.
S t a t t warmen B i e r e s t r i n k e i c h k a l t e s W a s s e r .
B e i gutem W e i n s i t z e n w i r d a n n n o c h eine S t u n d e
zusammen.
A u s guter M i l c h m a c h e n sie oft B u t t e r .
B e i gutem B i e r treffen w i r u n s g e r n .
Schwarzen Kaffee t r i n k e i c h t a g l i c h .
Frische M i l c h t r i n k e i c h s e h r g e r n .
Kaltes B i e r t r i n k e i c h oft.
270

Er

sagte:

auf
Freunde,
Freundinnen,
Kinder,
D a s i s t e i n G e s c h e n k lieber

Liebe

Freunde.
Freundinnen.
Kinder.
Freunden.
Freundinnen.
Kindern.
Freunde.
Freundinnen.
Kinder.

I c h g e h e j e t z t z u lieben

M o r g e n b e s u c h e i c h liebe

adjectiv +
Singular
M.
N . -er

substantiv

Plural
M.

NI

-e -es

F.

-en

D . -em -er - e m
A . -en -e -es ,

-en
-e

-er

N.

-e
-er

G. - e n

E.

F.

Wiedersehen!

Ich fragte ihn:


W a s fiir ein A t l a s i s t d a s ?
Mit w a s fur einem A t l a s a r b e i t e n
Sie i m m e r ?
Aas fiir einen A t l a s h a b e n S i e ?

Er antwortete
mir:
D a s i s t e i n neuer A t l a s .
I c h a r b e i t e i m m e r mit e i n e m neuen
Atlas.
I c h h a b e e i n e n neuen A t l a s .

Was fiu- eine S c h a l l p l a t t e i s t


das?
Mit was fiir einer S c h a l l p l a t t e
a r b e i t e n Sie j e t z t ?
Was fiir eine S c h a l l p l a t t e h a b e n
Sie?

Das

Was fiir ein W o r t e r b u c h i s t d a s ?


Mit was fiir einem W o r t e r b u c h
arbeiten Sie j e t z t ?
Was fiir ein W o r t e r b u c h haben
Sie?

D a s i s t e i n neues
Worterbuch.
I c h a r b e i t e j e t z t m i t e i n e m neuen
Worterbuch.
I c h h a b e e i n neues W o r t e r b u c h .

W^as fiir A t l a n t e n
Schallplatten
Worterbiicher
Mit w a s fiir

eine

neue

Schallplatte.

I c h a r b e i t e j e t z t m i t e i n e r neuen
Schallplatte.
I c h h a b e e i n e neue S c h a l l p l a t t e .

sind im Schaufenster ?

Atlanten
Schallplatten
Worterbiichern

ist

arbeiten
Sie?

271

- I m Schaufenster sind
neue

Atlanten.
Schallplatten.
Worterbiicher.

- I c h arbeite nur mit


neuen

Atlanten.
Schallplatten.
Worterbiichern.

Was f i r

Was ffir

1 Atlanten
Schallplatten
Worterbucher
Kaffee
Milch
Bier

haben Sie? Ich habe I Atlanten.


Schallplatten.
n u r neue
Worterbiicher.

t r i n k e n Sie i m m e r ? \

Milchkaffee.
frische Milch.
Azugabier.

Ich trinke immer

Singular

Plural

w a s fiir ein
w a s fiir eine
w a s fiir ein

w a s fiir

GRAMMATIK
1. Declinarea

tare

adjectivelor

P r i n d e c l i n a r e a t a r e a a d j e c t i v e l o r i n t e l e g e m d e c l i n a r e a a d j e c t i v u l u i neprecedat de articol s a u de un pronume cu terminatiile articolului hotdrit.


A d j e c t i v e l e d e c l i n a t e tare p r i m e s c terminatiile articolului hotdrit l a t o a t e
c a z u r i l e c u excep|;ia genitivului singular masculin si neutru, c a r e p r i m e s t e
t e r m i n a | : i a -en.
A d j e c t i v neprecedat n i c i d e a r ticol, nici de u n p r o n u m e cu
terminatiile articolului hotarit

2.

Declinarea

masculin
neutru

en g e n . s g .

- t e r m i n a t i i l e articolului
celelalte cazuri

adjectivelor

legate

prin

hotdrit

la
i

cratima

Daca doua sau m a i multe adjective atributive coordonate sint atit de


s t r l n s l e g a t e i n c i t f o r m e a z a o u n i t a t e logica, ele se s c r i u c u cratimd i n t r e
e l e ; d i n t r - u n astfel d e g r u p d e a d j e c t i v e se d e c l i n a n u m a i ultimul.
I c h k a u f e e i n deutsch-rumanisches
Worterbuch.
3.

Pronumele

interogativ

w a s fiir

ein

Was fiir ein?, was fiir eine?, was fiir ein? p l u r a l was fiir? e s t e pronume
interogativ. E l se refera l a c a l i t a t e a , l a i n s u f i r i l e c a r a c t e r i s t i c e a l e u n e i f i i n t e
sau a l e u n u i o b i e c t .
Ea p r o p o z i t i a i n t e r o g a t i v a i n t r o d u s a p r i n a c e s t p r o n u m e se r a s p u n d e
d e obicei c u u n adjectiv precedat de articolul
nehotdrit:
i s t d a s ? D a s i s t ein freundlicher
ein V e r k a u f e r
Verkaufer.
Was fiir
eine V e r k a u f e r i n
eine freundliche V e r k a u f e r i n .
ein K i n d
ein freundlich es K i n d .
272

Was fiir V e r k a u f e r s i n d d a s ?
D a s s i n d freundliche
Verkaufer.
Ein se o m i t e d e r e g u l a i n f a t a n u m e l o r d e m a t e r i e :
Was fiir Kaffee i s t d a s ?
D a s i s t schwarzer Kaffee.
Da p r o n u m e l e i n t e r o g a t i v was fiir ein?, was fiir eine?, was fiir ein?
se d e c l i n a n u m a i ein (ca a r t i c o l u l n e h o t a r i t ) . D a plural s e folose^te l a t o a t e
c a z u r i l e w a s fiir, ein n e p u t i n d fi i n t r e b u i n t a t d e c i t l a s i n g u l a r .
Masculin
N . Was fiir ein K o l l e g e
G. Was fiir eines K o l l e g e n
etc.

Singular
/
Feminin
Was fiir eine K o l l e g i n
Was fiir einer K o l l e g i n
etc.

Neutru
Was fiir ein K i n d
Was fiir eines K i n d e s
etc.

Plural
N.
G.
D.
A.

Kollegen
Kollegen
was fiir- K o l l e g e n
Kollegen
4 . Prepozitii

Prepozitia

(Kolleginnen,
(Kolleginnen,
(Kolleginnen,
(Kolleginnen,
cu

stall

Lesestiick

Kinder)
Kinder)
Kindern)
Kinder)

genitivul
cere

21

EIN TtJCHTIGER

genitivul.

(einundzwanzig)
VERKAUFER

Die Kundin :

(II)

I c h m o c h t e e i n g u t e s B u c h iiber d i e E h e . H a b e n Sie
d a s B u c h ,, I d e a l er Manfi i d e a l e F r a u i d e a l e s
Familienleben" von Dudwig Pampel?
B o c k (leise zu Hinz) : D i e s e s B u c h h a b e n w i r n i c h t . E s i s t vergriffen.
(Laut
zur Kundin:)
Mein n e u e r V e r k a u f e r b e d i e n t S i e ,
g n a d i g e s F r a u l e i n . E r f i n d e t fiir Sie b e s t i m m t e i n
passendes Buch.
Das Buch v o n P a m p e l empfehle ich I h n e n nicht.
Hinz :
E s i s t n i c h t s fiir m o d e r n e M e n s c h e n . (Nach
kurzer
Pause:)
E n t s c h u l d i g e n Sie b i t t e m e i n e i n d i s k r e t e
Frage : I s t der schone Ring an Ihrer linken H a n d
vielleicht I h r Verlobungsring?
J a , ich bin verlobt.
Die Kundin :
D e r H e r r V e r l o b t e h a t groBes G l u c k . I c h begliickHinz (mit diskreter
w i i n s c h e i h n . (Die Kundin wurde rot. Ewald Hinz blickte
Bewunderung) :
auf die Regale. Was fiir Biicher war en dort? Rechts
sah er verschiedene Worterbiicher, illustrierte
Reisefiihrer,
moderne Atlanten,
links . . .)
18 Limba germana ^

curs

practic ;

273

Hinz :

S t a t t des u n m o d e r n e n B u c l i e s v o n P a m p e l h a b e i c h h i e r
e i n n e u e s , m o d e r n e s B u c h fur Sie, g n a d i g e s F r a u l e i n .
E s i s t s e h r g e e i g n e t . N e h m e n Sie e s !

Die K u n d i n :

W a s fiir

ein

Buch

ist

dieses

dicke

B u c h ? Ach,

das

Boek :
Hinz :

Nun, was gibt's?

B i t t e . (Er reichte dem Buchhdndler ein Blatt Papier.


las :
,,J\dodernes Kochbuch,
Arztlicher Ratgeber fiir junge und alfe Menschen,
Die Erziehung kleiner Kinder,
Deutsch-rumanisches
Worterbuch,
Illustrierter Reisefiihrer durch
Rumdnien".)

Hinz :

H i e r ist das G e l d : 51 DM. W a s


ich ?
E w a l d H i n z b e k a m die Stelle.

fiir

ein

Verkaufer

WORTSCHATZ
r R i n g ( e)

inelul

r E h e r i n g ( e)

verigieta

Ebe

^:

(e)

r Reisefiihier

()

r Biicliliandler
r Ratgeber

(-)

()

casnicia

(-n)

V e r l o b u n g ( en)

T V e r l o b i m g s r i n g ( e) inelul de l o g o d n a
r Verlobte ( - n )
logodnicul
r Apparat

ist

j a ein K o c h b u c h . (Soweit horte der Buchhdndler


das Ge
sprdch. Dann Idutete im Biiro das Telefon. Bock ging an
den Apparat. Es wurde ein langes Gesprach, denn Bocks
Frau telefonierte mit ihm. Erst nach einer Viertelstunde
kam
er wieder in den Laden. Ewald Hinz war allein.)

logodna

K u n d i n ( nen)

clienta

Pause

pauza

(n)

aparatul

Bewunderung

gMdul turistic

Erziebung

librarul

DM [demark]

Indrumatorul

D e u t s c h e Mark

marca germana

Stelle

p o s t u l , serviciul

(-n)

s T e l e f o n (e)

telefomil

s Gliick

fericirea, n o r o c u l

admiratia
educatia
=

s W o r t e r b u c h ( er) dictionarul
s K o c h b u c h (er)
lauten

a suna

telefonieren

a telefona

bedienen.

a servi

verkaufen

a vinde

entschiildigen

a scuza

begliickwiinschen

a felicita

b l i c k e n auf

a s e u i t a (la)

horen

a auzi, a a s c u l t a

verlgbt

logodit

ideal

ideal

c a r t e a de b u c a t e
e m p f e h l e n (ie ; empfahl) a r e c o m a n d a

, s

274

Bock

bin

vergtiffen

epuizat

(iii)diskret

(in)discret

link

sting

verschieden

diferit

illustriert

ilustrat

geeignet

potrivit

dick

gros

arztlich

medical

w a s fiir ein (eine) ?

ce fel d e ?

nichts

nimic

soweit
statt +
ich

Intr-atlta
G

t n locul
a vrea, a^ dori

mochte

gnadiges
Nun,

was

s t i m a t a doninioara

Fraulein

E i , ce e s t e (ce se aude) ?

giht's?

Verbe

tari

e m p f e h l e n (empfahl), g e b e n (gab),
l e s e n (las), b e k o m m e n

(bekam)

VBUNGEN

1. Rdspundeti
W i e heiBt

!
diese Z e i t u n g d a ?
dieses B u c h d a ?

Diese Zeitung

Neu- Weg".
DeutschGram-

matik".
jenes Buch d o r t ?
m

Deutsch-Rumanisch- W o r t e r b u c h " .

2. Completati si rdspundeti !
Ist

Sind

rot-

Wein

frischkaltfrisch-

Milch
Bier
Eier

teuer ? Nein, rot- Wein ist r i c h t teuer,


d e r n billig.

3. Completati I
A.

Statt

kaltWassers
w a r m - Milch
heiB- Kaffees '

trank er

275

k a l t - Kaffee.
kalt- Wasser.
k a l t - Milch.

son-

B.

a)
bj
c)
d)
e)

Sie
Bei
Bei
Er
Sie

s p r a c h v o n i h r - L e h r e r i n m i t groi3- B e w u n d e r u n g .
g u t - W e t t e r m a c h e i c h g e r n Ausfliige.
groJB- G e w i t t e r b l e i b e i c h z u H a u s e .
ai3 m i t groB- A p p e t i t .
schrieb nicht m i t schwarz-, sondern m i t rot- Tinte. ,

4. Rdspundeti I
A. W a s w i i n s c h e n Sie ? I c h m o c h t e

B . W i e griiBen Sie

am

in

5. Completati I

grunfrischfrisch-

Morgen ?

A m M o r g e n s a g e n wir

Vormittag ?
Nachmittag ?
Abend?
der N a c h t ?

I n d i e s e m groB- W a r e n h a u s s i n d

6. Rdspundeti
A . Gefallen

elegantmodernschonteuer-

Mantel.
Jacken.
Kleider.
Schuhe.

Ihnen

B. Sind das

Salat.
Butter.
Brot.

spitz-

Schuhe?

Nein,

buntkurz-

rawatten ?
Kleider?

gut- Reisefiihrer?
s c h o n - St
te?
geeignet- Worterbiicher ?

C. H o r t e n Sie v o m Erfolg

rumanisch-

s p i t z e - S c h u h e gefallen m i r
nicht.

J a , das sind

Arzte ?
Ingenieure ?
Arztinnen ?

Ja,

7. Com.p'etati I
A. D i e E r z i e h u n g

kleingroB-

B. Das war der Vorschlag,

Kinder
gutlieb-

ist nicht leicht.


Freunde.
Freundinnen.

8. iv jpundeti !
A.

a) W o w a r e n Sie g e s t e r n ? G e s t e r n w a r e n w i r

276

bei

gutgut-

Freunde-.
Freundinnen.

b) W o h i n g e h e n Sie h e n t e ? H e u t e g e h e n w i r

zu

c) M i t w e m a r b e i t e n Sie g e r n ? I c h a r b e i t e g e r n m i t

B.

Kollegen.
Kolleginnen.

fleifiig- Schiiler-.
fleiBig- Schiilerinnen.
fleiBig- K i n d e r - .

Ja, ich
a) K a u f e n Sie g e r n i l l u s t r i e r t - ^ B i i c h e r ?
Zeitschriften ?
h) B e s u c h e n

C.

lieblieb-

Desen

Sie oft

alt-

rumanischdeutschenglischfranzosischitalienischrussischspanisch-

Sie \

Freunde ?
Freundinnen ?
Zeitungen?

J a , wir

lesen

9. Completati !
A.

E r kaufte

statt

em-

deutsch-rumanisch-.
rumanisch-deutsch-

Worterbuchs
ein r u manisch-deutsch- . . .
W o r t e r b u c h s ein e n g lisch-rumanisch- . . .

franzosisch-rumanischrussisch-rumanischspanisch-rumanischunser- Vater
unser- Mutter
unser- Eltern

beginnen wir m i t
den W o r t e n :

Eieb- Vater!"
Eieb-Mutter!"
.,Eieb-Eltern!"._

B.

E i n e n Brief a n

C.

Der Vater beginnt


e i n e n Brief .

D.

D e r V e r k a u f e r s a g t e : , , G n a d i g - F r a u l e i n , Sie s u c h e n vergriffen-, u n m o d e r n - Biicher, i c h e m p f e h l e I h n e n m o d e r n - , n i i t z l i c h - B i i c h e r . "

10.
A.

a n sein- S o h n
a n sein- T o c h t e r
a n sein- K i n d

mit den
Worten:

Dieb- S o h n ! "
Dieb- T o c h t e r ! "
Dieb- K i n d ! "

Completati!
a) d e r
die
das
die

ein- s c h o n - V e r l o b u n g s r i n g
ein- g u t - E h e
ein vergriffen- B u c h
ein- g u t - S t e l l e

schon- Verlobungsring
gut- Ehe
vergriffen- B u c h
g u t - Stelle
277

h) dddd-

c) ddddd-

gut- Gedanke
ein g u t - G e d a n k e
ausgezeiclinet- E r z i e h u n g
ein- a u s g e z e i c b n e t - E r z i e h u n g
interessant- Gesprach
ein- interessant- Gesprach
groi3- Gliick
ein- groB- Gliick
gut- Gedanke
ausgezeicbnet- Erziehung
interessant- Gesprach
groB- Gliick
l i e b - Neffe
m e i n (unser) l i e b Neffe
liebNeffe
lieb- Nichte
d e i n - (eur-) l i e b Nichte
liebNichte
lieb- K i n d
sein (ihr)
liebKind
liebKind
ideal- Mann
ihr
(dein) i d e a l - M a n n
ideal- Mann
gutErau
sein- (Ihr-) g u t Frau
gutFrau

B.

nach

d- l a n g
d- k u r z d- s c h o n -

C.

mit

ddddd-

D.

fiir

d- groBEifer
d- g u t Erziehung
d- s c h l e c h t - W e t t e r

E.

die

gutaltneu-

F.

statt

G.

mit

H.

kalt-;; Wein
groB-' Bewunderung
groBInteresse
kaltWasser
kaltBier

Apparate
StraBen
Reisefiihrer

d- neud- i n d i s k r e t der neu-

dddd-

mit

fiir

seine
euere
Ihre

Atlanten
Fragen
Biicher

ein- l a n g ein- l a n g ein- s c h o n kaltgroBgroBkaltkalt-

Wein
Bewunderung
Interesse
Wasser
Bier

groBgutschlecht-

gut- Apparate
alt- StraBen
n e u - Reisefiihrer
statt

unserihrunser-

Pause
Gesprach
Urlaub

Eifer
Erziehung
Wetter
gut- Apparate
alt- StraBen
n e u - Reisefiihrer

neuindiskretneu-

Atlanten
Fragen
Biicher

n i i t z l i c h - Reisefiihrern
unser- freundlich- K u n d e freundlich- K u n d e unser- hiibsch- K u n d i n n e n
hiibschKundinnen
niitzlichReisefiihrern
mit
freundlich- K u n d e n
hiibschKundinnen
gutRatgeber
gutRatgeber
fiir I h r seinarztlich- VerordnunarztlichVerordnungen
gen
neuMobel
Mobel
eurneugutStellen
Stellen \
u n s e r e . gut-^
fiir
gutRatgeber
arztlichVerordnungen
neuMobel
Stellegut-

d- n i i t z l i c h dd-

nach

Pause
Gesprach
Urlaub

Reisefiihrern

278

mit

euer-

11. Formati

intrebdrile referitoare la pdrtile de propozitie

tipdrite

A.

a)
b)
c)
d)
e)
/j
g)
h)
i)
j)
k)
I)

D e r B u c h h a n d l e r w a r e i n miirrischer Menscli.
D a s i s t eine indiskrete F r a g e .
D a s i s t e i n niitzliches B u c h .
D a s s i n d schone G e d a n k e n .
F r s p r a c h n a c h e i n e r kurzen P a u s e .
I n d e n R e g a l e n s a h er verschiedene W o r t e r b i i c h e r .
I c h m o c h t e e i n e n illustrierten Reisefiihrer.
E r k a u f t e e i n e n modernen A t l a s .
E r k a m m i t e i n e m schonen G e s c h e n k .
I c h s c h r e i b e m i t schwarzer T i n t e .
Ex e m p f a h l m i r e i n gutes B u c h .
E i n kluger G e d a n k e k o m m t n i e z u s p a t .

B.

a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)

D a s i s t e i n schoner R i n g .
D a s i s t d e r schone V e r l o b u n g s r i n g .
D a s i s t e i n e lange P a u s e .
D a s i s t d i e lange P a u s e .
D i e E l t e r n g a b e n i h r e n K i n d e r n eine gute E r z i e h u n g .
D e r B u c h h a n d l e r s u c h t e e i n e n tiichtigen V e r k a u f e r .
Er w a r m i t d e m tiichtigen V e r k a u f e r zufrieden.
Sie t r u g d e n R i n g a n d e r linken H a n d .

12. Rdspundeti

a) W a s w i i n s c h t e d i e K u n d i n ?
b) W a s s a g t e d e r B u c h h a n d l e r
zu H i n z ?
c) W a s s a g t e H i n z d e r K u n d i n ?
Warum?
d) W a s f r a g t e H i n z d i e K u n d i n ?
e) K a u f t e d i e K u n d i n g e e i g n e t e
Biicher?
13.

cursiv !

f) W o h i n g i n g H e r r B o c k ?
g) M i t w e m t e l e f o n i e r t e e r ?
h) K a m er b a l d w i e d e r i n d e n
Daden?
i) W a s s a h d e r B u c h h a n d l e r ?
j) W a s g a b i h m d e r V e r k a u f e r ?

Povestiti

K.

Sie sind Ewald Hinz und erzahlen einem Freund :


I c h s u c h t e eine Stelle. E i n e s T a g e s s a h i c h i m S c h a u f e n s t e r einer
groBen B u c h h a n d l u n g e i n B l a t t P a p i e r m i t d e n W o r t e n : , S u c h e e i n e n
t i i c h t i g e n V e r k a u f e r ' " u s w . ( = u n d so welter)

B.

Sie sind der Buchhandler


Emil Bock und erzahlen einem Freund :
I c h h a t t e e i n e groi3e, r e i c h a u s g e s t a t t e t e B u c h h a n d l u n g . Sie g i n g
schlecht" usw.

14. Traduceti

a) D i b r a r u l a v e a carj;i f o a r t e b u n e .
b) E l ii s p u s e v i n z a t o r u l u i : ^ S e r v e j t e t e r o g d u m n e a t a p e c l i e n t a . "
c) E l ii s p u s e c l i e n t e i d r a g u t e : , , V i n z a t o r u l m e u eel n o u v a s e r v e t e
imediat."
279

d)
e)
f)
g)
h)

Cartea era epuizata.


F a t a a v e a u n f r u m o s inel d e l o g o d n a .
E a a v e a i n e l u l a c e s t a d e la l o g o d n i c u l ei.
,
C l i e n t a n u e r a c a s a t o r i t a , ci l o g o d i t a .
E a c a u t a o c a r t e d e s p r e casnicie s i . c u m p a r a o c a r t e d e b u c a t e , u n
dic|:ionar, u n a t l a s , o c a r t e d e s p r e e d u c a t i a copiilor m i c i .
i) T i n a r u l p r i m i p o s t u l .

B.

C.

a)
h)
c)
d)
e)
f)
g)

I n t r - a t i t a sint de acord cu d u m n e a v o a s t r a .
Scuzati, v a rog, este aceasta libraria Mihai E m i n e s c u " ?
N u v - a m v a z u t d e o s a p t a m i n a . Ce se m a i a u d e ?
V a felicit, a t i a v u t u n succes f o a r t e m a r e .
D u - t e repede, telefonul suna.
Ai v o r b i t l a telefon c u fratele t a u ?
A r a t a t i - m i v a rog atlasurile acelea groase de sus.

Ce fel d e i n e l p o a r t a e a ? E a p o a r t a o v e r i g h e t a .
h) C a r e v i n z a t o r 11 s e r v e t e ? V i n z a t o r u l a c e l a a m a b i l il s e r v e s t e .
c) L/Si ce fel d e r e s t a u r a n t m e r g e m ? E a u n r e s t a u r a n t ieftin, c r e d .
d) C a r e c a r t e d e b u c a t e a t i c u m p a r a t ( - o ) ? A m c u m p a r a t c a r t e a
aceea groasa de bucate.
e) U n d e a t i c u m p a r a t - o ? I n l i b r a r i a m a r e , acolo i n colt.
f) D e u n d e ' a v e t i d u m n e a v o a s t r a a c e s t g h i d b u n ? E - a m c u m p a r a t
ieri i n t r - o l i b r a r i e m a r e .
g) D e c i n d e s t e c a r t e a a c e a s t a e p u i z a t a ? D e o l u n a .
h) Cu ce fel d e d i c t i o n a r e l u c r a t i d u m n e a v o a s t r a ? E u c r e z c u d i c t i o n a r e n o i si b u n e .
i) Cu ce s c r i e t i d u m n e a v o a s t r a ? S c r i u c u c e r n e a l a a l b a s t r a .
j) Cu c a r e c r e i o n s c r i e t i ? S c r i u c u c r e i o n u l r o s u .

Merken Siel
G n a d i g e s F r a u l e i n , i c h m o c h t e Sie e t w a s fragen.
W a s fiir ein B u c h i s t d a s ? E i n a u s g e z e i c h n e t e s W o r t e r b u c h .
D a s Telefon l a u t e t . E r g e h t a n d e n A p p a r a t ; er s p r i c h t m i t s e i n e r
Frau und fragt: Was gibt's?"

WIEDERHOLUNGStJBUNGEN

(IV)

1. Completati cu :
A.
a)
b)
c)
d)
e)

ei, a i , a u , a u , e u !
der
sch-en, d a s F - e r z - g , f-n, d e r K-fer
s c h - n e n , sicli fr-en, - n s c l i a l t e n , abergl-biscli, t-er, d e r F r - n d
H - t e 1-ft - n g u t e r F i l m . W o h i n 1-ft i h r ?
Fr-l-n Inge fragt: I s t Fr- Schn-der zu H-,se?"
W e r w o h n t i n d i e s e n H - s e r n ? I m H o f s i n d viele B - m e .
V, w

B.

a) die K r a - a t t e , die -oche, die A u s - a h l , die -olke, die U n i - e r s i t a t , die


Sch-ester
b) -elcher, - a r m , d e r - a g e n , d e r N o - e m b e r , n e r - o s , u m - e r f e n , d a s - e t t e
C.

V , 1 oder p h !
a) d e r -riihling, d e r - o r m i t t a g , d a s - i e r t e l , a b - a h r e n
b) - r e u n d l i c h , d e r -ilm, e i n s c h l a - e n , d e r - y s i k e r

D.

-ig, -ich !
a) fert-, w i c h t - , d e r T e p p i - , r i c h t - , f r e u n d l b) argerl-, z w a n z - , fleii3-, endl-, s c h m u t z cj h e r r l - , r e c h t z e i t - , p l o t z l - , sorgfalt-, t i i c h t -

2. Completati I
A.

a)
b)
c)
d)
ej
f)
g)
. h)
i)
j)
k)
I)
m)

B.

a)
b)
c)
d)
e)

H a b e n Sie l e i c h t - Z i g a r e t t e n ?
V e r s t e h e n Sie s c h o n d e u t s c h - Z e i t u n g e n ?
W i r k a u f e n u n s neu-, m o d e r n - Mobel.
Miirrisch- M e n s c h e n l i e b e i c h n i c h t .
G e b e n Sie m i r b i t t e frisch- B r o t .
Klug- Menschen sind nicht aberglaubisch.
H a b e n Sie frisch- S c h o k o l a d e ?
K a u f e n wir s t a t t S c h o k o l a d e fein- B o n b o n s ?
W a s c h dich nicht m i t warm- W a s s e r !
Wasch.- d u d i c h i m m e r m i t k a l t - W a s s e r ?
D a s i s t n i c h t weii3-, s o n d e r n r o t - W e i n .
Sie h a b e n groB- Gliick.
H a b e n Sie i l l u s t r i e r t - Z e i t s c h r i f t e n ?
I c h h a b e m e i n - n e u - S t r i i m p f e zerrissen.
D a s i s t ein g u t - B u c h .
I c h zeige I h n e n gleich m e i n - n e u - A n z u g .
H a b e n Sie e i n - g u t - W o h n u n g ?
G e b e n Sie m i r b i t t e ein- w a r m - S u p p e .

281

f)- G e s t e r n w a r e i n lieiiB- T a g .
g) Meine E l t e r n w o h n e n i n e i n - k l e i n - Dorf n i c h t w e i t v o n e i n - g r o B Stadt.
h) I c h v e r b r a c h t e m e i n - U r l a u b i n ein- M e i n - S t a d t b e i ein- g u t - F r e u n d .
i) D a s i s t e i n s e h r n i i t z l i c h - , B u c h .
C.

a)
Z)j
c)
d)
e)
f)
g)
Ji)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
0)
p)
q)

I c h s t e i g e a n d- n a c h s t - H a l t e s t e l l e a u s .
E r ist ein sehr bescheiden- Mensch.
Sind das rumanisch- Zigaretten?
K a u f e n Sie d i e s c h w a r z - S c h u h e ?
Sie h a b e n e i n - s c h o n - , m o d e r n - W o h n u n g .
I c h w i i n s c h e I h n e n ein- a n g e n e h m - U r l a u b .
D a s w a r ein a n g e n e h m - U r l a u b .
E i n freundlich- Verkaufer bedient u n s .
D a s i s t ein- a r g e r l i c h - G e s c h i c h t e .
Kauf d e m Kind kein teuer- Geschenk !
.
I c h war bei ein- sehr interessant- Vortrag.
Mein F r e u n d k a m g u t - D i n g e z u m i r .
Das Kind h a t gut- Appetit.
N i m m t er d a s n e u - B u c h ?
I s t d a s groB- G e b a u d e d o r t d i e U n i v e r s i t a t ?
D e r E e h r e r r u f t e i n - fleiBig- Schiiler a n die T a f e l .
D e r fleiBig- Schiiler a n t w o r t e t g u t .

3 . Completati
a)
h)
c)
c^j
e)
f)
g)
h)
1)
j)

cu S t u n d e sau U h r !

U m wieviel . . . b e g i n n t d e r F i l m ? I c h g l a u b e u m d r e i . . .
I c h lernte gestern drei . . . Deutsch.
I c h h a b e n u r eine . . . Zeit.
E r k a u f t e seiner F r a u eine . . . z u i h r e m G e b u r t s t a g .
Treffen w i r u n s u m v i e r . . . v o r d e r B u c h h a n d l u n g ?
U ^ zwolf . . . i s t er z u H a u s e .
In einer h a l b e n . . . g e h e i c h n a c h H a u s e .
W i r f a h r e n u m zwei . . . m i t d e m W a g e n m e i n e s F r e u n d e s n a c h P r e d e a L
I c h h a b e eine n e u e . . .
D a s K i n d s p i e l t s e i t zwei . . . i m P a r k .

4. Treceti verbele la imperfect !


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

W a r u m reijit I n g e zwei K a l e n d e r b l a t t e r a b ?
W a r u m zerreifit d u d e n B r i e f ?
U m wieviel U h r steht d a s K i n d a u f ?
W o steht d e r F e r n s e h e r ?
M e i n e S c h w e s t e r zieht g e r a d e d a s K i n d an.
D i e G r o B m u t t e r erzahlt i h r e m E n k e l e i n e s c h o n e
W i e v i e l gibst d u i n e i n e m M o n a t aus?
Gibst d u i h m d a s B u c h fiir e i n i g e T a g e ?
Schlaf st d u i m m e r s o s c h w e r ein?

Rechnet i h r nach?

k) Rechnest d u i m m e r r i c h t i g ?
/) Regnet es n o c h ?
282

Geschichte.

m)
n)
0)
p)
q)
rj
sj

W i r rufen i h n i n e i n e r h a l b e n S t u n d e w i e d e r an.
I c h bin m i t d e r U b u n g b a l d f e r t i g .
E r gratulieri I h n e n z u I h r e m G e b u r t s t a g .
Begliickwilnscht er Sie z u I h r e m G e b u r t s t a g ?
I c h helfe I h n e n i m m e r g e r n .
I c h telefoniere m i t m e i n e m F r e u n d u n d gebe I h n e n gleich d i e A n t w o r t .
D a s K i n d sitzt a u f d e m T i s c h . I c h seize es g l e i c h a u f e i n e n S t u h l .

5 . Inlocuiti
cifrele prin numerale ordinale, insotite de articol, contopit,
caz la caz, cu prepozitia !
Exemplu
: E r i s t i n (1) J a h r .
Er ist im (in dem) ersten Jahr.
flj
b)
cj
d)
e)
f)

E r s i t z t i n (1) B a n k .
D i e K u r s e d e r U n i v e r s i t a t b e g i n n e n a n (1) O k t o b e r .
E r i s t (1) Schiiler.
I c h s t e i g e i n (2) A u t o b u s e i n .
B r i e f m a r k e n b e k o m m e n Sie a n (3) S c h a l t e r .
M e i n F r e u n d w o h n t i n (4) W o h n h l o c k .

6, Inlocuiti
cifrele prin numerale cardinale sau ordinale (insotite
eventual contopit cu prepozitia) !
Fiti atent la sensul propozitiei I
a)
b)
c)
d,)
e)
/)
g)
h)
1)
j)
k)
I)

de articol,

E r w o h n t i n d e r EminescustraJBe, N u m m e r (1).
H e u t e i s t (1) w a r m e T a g .
Sie s i n d seit (1) J a h r v e r h e i r a t e t .
I c h s t e i g e a n (3) H a l t e s t e l l e a u s .
U n s e r P r o f e s s o r h a l t a n (29) M a r z e i n e n V o r t r a g .
D a s K i n d w i r d a n (28) A u g u s t (17) J a h r e a l t .
W i r feiern s e i n e n (17) G e b u r t s t a g .
D i e s e s Dorf l i e g t (78) K i l o m e t e r v o n J a s s y e n t f e r n t .
I c h f a h r e fiir (10) T a g e i n d i e P r o v i n z .
A m (26) A u g u s t i s t m e i n U r l a u b z u E n d e .
In e i n e m W a g e n s i n d (5) P l a t z e .
Sie s i n d seit (1) M o n a t verlobt.^

l.Folositi
cuvintele din parantezd la forma potrivitd
Exemplu'.
E s w a r eine G e l e g e n h e i t .
(passen)
Es war eine passende Gelegenheit.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

de la

si la locul

W i r s a h e n d a s G e b i r g e a u s d e m Z u g . (fahren)
E n t s c h e i d e n Sie sich fiir d i e s e n A n z u g ?
(schwarz)
W a h l e n S i e eine K r a w a t t e !
(passen)
Hr k a m z u m i r . (spdt)
W o i s t d e i n F i i l l e r ? (neu)
Die Mutter lauft z u m Kind,
(weinen)
Siehst du die Kinder?
(spielen)
ISiX
k a m z u m i r . (lacheln)
E s w a r ein langes Gesprach.
(interessant)
283

potrivit

8. Treceti propozitiile de mai jos


1) la forma interogativd !
2) la forma negativd !
a) S i e k a u f e n sicli d a s
neue
deutscli-rumanisclie
Worterbuch.
b) D a s d e u t s c h - r u m a n i s c h e W o r t e r b u c h i s t vergriffen.
E r wobnte lange bei uns.
d) D a s W e t t e r w a r s c h o n .
e) D e r V e r k a u f e r w a r m i i r r i s c h .

9. Rdspundeti
Exemplu:

f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)

W i r fahren m i t der StraBenbahn.


Sie gehen zu EuB. >
E r s t e h t s p a t auf.
E i n H e r r w a r t e t auf S i e .
E r k o m m t morgen wieder.
D u hast meinen Atlas.
Sie m o c h t e m i t H e r r n Schneider sprechen.

Folositi in rdspunsuri n i c h t m e h r !
G e h e n Sie n o c h i n d i e S t a d t ?
Nein, ich gehe n i c h t m e h r in die Stadt.

a) E e r n e n S i e n o c h E n g l i s c h ?
b) W o h n e n I h r e G e s c h w i s t e r n o c h
in Bukarest?
c) B e d i e n t i n j e n e m W a r e n h a u s
noch der miirrische Verkaufer?

d) S i n d S i e u m 7 U h r n o c h z u
Hause ?
e) 1 s t d e r J u n g e n o c h i m m e r s o
blaB ?
f) I s t diese a l t e F r a u n o c h a b e r glaubisch ?

10. Puneti intrebdri referitoare la pdrtile de propozitie

tipdrite cursiv !

a) D a s J a h r h a t vier J a h r e s z e i t e n .
b) D i e J a h r e s z e i t e n heiBen : Friihling, Sommer, Herbst und
E s i s t elf U h r .
d) H e u t e i s t d e r 27. September.
e) E i n e freundliche
Verkauferin bediente mich.
f) H e u t e i s t e i n herrlicher T a g .
g) Sie i i b e r s e t z t i m m e r mit dem Worterbuch.
h) E r i s t mit seiner Frau i m K i n o .
i) Am 1. Oktober b e g i n n e n d i e K u r s e d e r U n i v e r s i t a t .
j) E r g e h t in die
Buchhandlung.
E r i s t V e r k a u f e r in einer
Buchhandlung.
I) N a c h d e m M i t t a g e s s e n g e h e n w i r i n d e n grofien P a r k .
m) I c h esse frische E i e r g e r n .
n) Hx k a u f t e s i c h d e n schwarzen A n z u g .
o) S i e t r a g t d i e weifie B l u s e z u d e m g r a u e n R o c k .
11. Rdspundeti
A.

la intrebdri, folosind

Winter.

cuvintele de la margine I

a) W a s gefallt I h n e n ? M i r gefallt
b) W a s gefallt I h n e n ? U n s gefallt

284

Ihr, neu. Ring,


unser, schon, H a u p t s t a d t . '
die, n e u , B u c h h a n d l u n g .
dieser, b e s c h e i d e n , j u n g , Mamn.
dieses, b e s c h e i d e n , M a d c h e n .

bescheiden, Mensch.
m o d e r n , Mobel, s c h o n ,
Bild.
alt, Teppich.

c) W a s gefallt d i r ? Mir gefallen

d) W a s k a u f e n Sie s i c h ? I c h k a u f e

ein M a n t e l , b r a u n .
Knopf, blau.
die K r a w a t t e , b r a u n .
der Kiihlschrank, teuer.
d a s P a r f i i m , fein.
d a s A u t o , weii3.
die S t e h l a m p e , s c h o n .

E s , sein, ein M o r g e n , h e r r l i c h .
An, der N a c h m i t t a g , werden, der
Himmel, grau, plotzlich.
D e r H i m m e l , sein, m i t , W o l k e , b e deckt.
E s , blitzen, donnern, und, regnen.
I n , S i n a i a , a u c h , es, h a g e l n .
A n , d e r A b e n d , sein, d e r H i m m e l ,
nicht mehr, bedeckt.

B.

Wie war gestern das W e t t e r


Gebirge ?

C.

W o arbeiten Sie?
I I c h arbeite, in, ein Biiro.
I c h , g e h e n , i n , d a s Biiro, u m , 7,30
h) U m wieviel U h r g e h e n Sie i n s
Biiro?
Uhr.
c) W i e v i e l S t u n d e n a r b e i t e n Sie I c h , a r b e i t e n , i n , d a s B i i r o , a c h t ,
im Biiro?
Stunde.
d) G e h e n Sie z u FuJ3 n a c h H a u s e ?
Neiii, i c h , f a h r e n , m i t , die S t r a B e n b a h n , o d e r , m i t , d e r W a g e n , ein
Kollege.
e) Gefallt I h n e n I h r e A r b e i t ?
J a , sie, gefallen, ich, s e h r .
I c h , essen, z u H a u s e , n u r , m a n c h m a l ,
f) W o essen S i e ?
i c h , essen, i n , d a s R e s t a u r a n t .
A n , d e r M o r g e n , i c h , t r i n k e n , ein
g) W a s essen Sie a m M o r g e n ?
G l a s , Kaffee, u n d , essen,
Butterbrot.
U m 15,30 U h r , essen, ich, S u p p e ,
h) W a s essen Sie u m 15,30 U h r ?
B r a t e n , K o m p o t t , E i s , oder, u n d .
A n , d e r A b e n d , essen, i c h , zwei,
i) W a s essen Sie a m A b e n d ?
E i , frisch, u n d , t r i n k e n , ein G l a s ,
w a r m . Milch.

12. Rdspundeti

im

mir

a) G e h e n Sie oft i n B u c h h a n d l u n g e n ?
b) F i i r w a s fiir B i i c h e r h a b e n Sie I n t e r e s s e ?
c) K a u f e n Sie s i c h m a n c h m a l d e u t s c h e Biicher ?
285

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)

13.

Ivesen Sie a u c h s c h o n Biicher i n d e u t s c h e r S p r a c h e ?


V e r s t e h e n Sie s c h o n g u t D e u t s c h ?
S e i t w a n n l e r n e n Sie D e u t s c h ?
L e r n e n Sie D e u t s c h b e i e i n e m L e h r e r o d e r b e i einer L e h r e r i n ?
W i e heiBt I h r L e h r e r ( I h r e L e h r e r i n ) ?
A n welchen Tagen sind I h r e S t u n d e n ?
N a c h w e l c h e m B u c h l e r n e n Sie ?

M a c h e n Sie i m m e r alle U b u n g e n ?
A r b e i t e n Sie m i t o d e r o h n e W o r t e r b u c h ?
G e h e n Sie oft i n s K i n o ?

Zu w e l c h e n F i l m e n g e h e n Sie g e r n ?

Povestiti
A . ,,Der Dreizehnte"!
B . Der
Pfennig"!
C. ,,Ein tiichtiger
Verkaufer"!

14. Traduceti !
A.

a)
h)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Aj
/)

V i n z a t o r u l a c e s t a t i n a r s e r v e s t e i n t o t d e C u n a r e p e d e i b i n e .
to\i
c u m p a r a t o r i i s i n t m u l | ; u m i t i d e (cu) v i n z a t o r u l a c e s t a t i n a r .
D a - m i t e r o g a t l a s u l t a u eel n o u ! I a - 1 , e s t e i n p r i m u l r a f t .
Da|;i-mi v a r o g u n g h i d t u r i s t i c b u n .
Scuza|;i, v a r o g , u n d e e s t e o l i b r a r i e b i n e a s o r t a t a ?
E l este un o m foarte capabil.
Acesta n u este u n raspuns potrivit.
YSL felicit, a t i a v u t u n m a r e succes.
D u m n e a v o a s t r a ave|;i t a b l o u r i f r u m o a s e .
Acestea sint intrebari interesante.
L a c a r e l i b r a r i e mergej;i ?
I n a c e a s t a l i b r a r i e s i n t car|;i r o m a n e t i , g e r m a n e i franceze.

B.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
o)
p)

Cine v i n d e a i c i ?
Ce c a r t e d o r i t i ?
Ya r e c o m a n d o c a r t e u t i l a si i n t e r e s a n t a .
De cind sinteti logodita? De o luna.
Sora d u m n e a v o a s t r a este c a s a t o r i t a ?
Cu c i n e e s t e c a s a t o r i t a ?
S o t u l ei e s t e i n g i n e r ?
Citi a n i i m p l i n e s t e filea d u m n e a v o a s t r a ?
Citi a n i a r e fiica d u m n e a v o a s t r a ?
U n d e se j o a c a c o p i l u l d u m n e a v o a s t r a ?
Cu ce t r e n v i n p r i e t e n i i d u m n e a v o a s t r a ?
Ce fel d e s e r v i c i u c a u t a | ; i d u m n e a v o a s t r a ?
D e cind este cartea aceasta e p u i z a t a ?
C o n v o r b i r e a a c e a s t a a fost l u n g a ? D a , a fost o c o n v o r b i r e l u n g a .
D e ce v-a^i c u m p a r a t i n d r u m a t o r u l m e d i c a l ?
Cum este v r e m e a astazi?
286

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Mai dati-mi, v a rog, u n paliar cu apa.


N u va spun inca nimic.
N u va mai spun nimic.
N u m a i s u n a t i ! Mai s u n n u m a i o d a t a .
N u - m i m a i c u m p a r nici o c a r t e de b u c a t e .
I n locul fratelui m e u a venit sora mea.
EX r a m i n e d o u a s a p t a m i n i i n B u c u r e t i .

22. (Zweiuiidzwanzigster) Abschnitt

Lehrstiick 22 (zweiundzwanzig)
A . W i r s e h e n h i e r ein Hotel. V o r d e m

H o t e l halt ein Taxi (1). E i n M a n n


steigt

aus. D i e s e r M a n n ist

ein

Hotelgast (2). Der Hausdiener (3)

des H o t e l s n i m m t d i e zwei i f o/fer (4) d e s H o t e l g a s t e s u n d t r a g t


sie i n s H o t e l . N e b e n d e r Tiir

s t e h t der Portier
tels. E r

hdflich.

griiBt

(5) d e s H o den

Hotelgast

s Hotel (s) halten s Taxi (! s|)


(1) aus steigen r Hotelgast ( - e )
(2) r Hausdiener () (3) r Koffer
( - ) (4) r Portier
( - s ) (5)
hdflich
W i r s i n d i m Empfangsraum
eines H o t e l s . H i n t e r d e m

(1)
Emp-

fangstisch (2) s t e h t d e r Empfangschef (3) d e s H o t e l s . E r s p r i c h t


m i t einem Hotelgast. Der H o telgast mochte ein Zimmer im
ErdgeschoB. Der Empfangschef
sagt: ,,Im ErdgeschoB u n d i m
e r s t e n Stock i s t k e i n Z i m m e r frei.
Wir haben aber i m zweiten Stock
ein freies Z i m m e r . " , , G u t , i c h
n e h m e e s . " D e r H o t e l g a s t fiillt

d a s Anmeldeformular
aus. D a n n
g e h t er z u m Fahrstuhl (4) u n d
fahrt in den zweiten

r
r
r
r

Stock.

Empfangsraum
( e) (1)
Empfangstisch (e) (2)
Empfangschef
(s) (3)
Stock ( s a u Stockwerke) ausfalien s Anmeldeformular {&)
r Fahrstuhl ( e) (4)

llii

I n d i e s e m H o t e l z i m m e r i s t n u r ein B e t t ; d a s i s t also ein Einhettzimmer (1).


I m Z i m m e r i s t ein W a s c h b e c k e n ;
das Zimmer
hat
fliefiendes
Wasser. D u r c h die offene T i i r s e h e n w i r eine Dusche (2). Dieses Z i m m e r
h a t k e i n B a d e z i m m e r (Bad), s o n d e r n n u r e i n e D u s c h e . D u r c h d a s
F e n s t e r des Z i m m e r s s e h e n w i r i n d e n G a r t e n : d a s Z i m m e r h a t
A us sieht in den Garten. I n a n d e r e n Z i m m e r n s e h e n w i r d u r c h d a s
F e n s t e r auf die StralBe, diese Z i m m e r hahen Aussicht auf die Strafie. D i e s e s
Z i m m e r h i e r i s t e i n E i n h e t t z i m m e r m i t flieBendem W a s s e r u n d D u s c h e
u n d m i t Aussicht in den Garten. Die Zimmer m i t Aussicht in den
G a r t e n s i n d ruhige Z i m m e r . D i e Z i m m e r m i t A u s s i c h t a u f d i e S t r a B e
s i n d n i c h t so r u h i g w i e d i e Z i m m e r m i t A u s s i c h t i n d e n G a r t e n .
s Einhettzimmer
() (1) fliefiendes
Wasser mit fliefiendem
e Dusche (n) (2) s Bad ( - e r ) == s B a d e z i m m e r
mit Aussicht auf (in)
ruhig
B.

O t t o , E m i l u n d E r n s t s i n d Schiiler. S i e l e r n e n D e u t s c h .
Alle d r e i l e r n e n fleiBig.
O t t o h a t 8 i n D e u t s c h , d e n n e r i s t fleifiig. E r l e r n t fleifiig.
E m i l h a t 9 i n D e u t s c h , d e n n er i s t fleifiigcr,
E r l e r n t fleijiig^x
Otto.
E r n s t h a t 10 i n D e u t s c h , d e n n er i s t am fleifiigsten
E r l e r n t am fleijSigsten.
fleifiig

Das

Wasser

-* fleifiiger

am fleifiigsten
^ d e r , (die, das) flei,6igste

i s t ein Strich:

Dieser S t r i c h i s t lang.
H i e r i s t n o c h e i n S t r i c h : ^
E r i s t langer a l s d e r e r s t e S t r i c h .
D e r d r i t t e S t r i c h a b e r i s t a m langsten

19 Limba germana curs

practic

-
(der langste) :

289

(der

als

fleijSigste).

I s t d i e s e r S t r i c h l a n g ? N e i n , er i s t kurz.
D i e s e r S t r i c h i s t n i c h t l a n g e r , s o n d e r n kilrzev als_der e r s t e S t r i c l i ,
D e r d r i t t e S t r i c h i s t am M r z e | s t e n (der M r 2 | e | s t e ) .
lang -> Idnger-* am langsten
^ d e r (die, das)
kurz - ^iif2er

am kurz\ e|sten
d e r (die, das) kurz\ e\ste

\
Pozitiv

langste

Comparativ
er

Superlativ
a m Lil (e)steii
der
(e)ste

J e t z t s c h r e i b e i c h e i n e n B r i e f ; d a n n werde i c h e i n B u c h

lesen.

B i s t d u m i t d e r A r b e i t n o c h n i c h t fertig ?
W a n n wirst d u m i t d e r A r b e i t f e r t i g sein?
i

H e u t e besuchen wir meinen Vater.


M o r g e n werden w i r m e i n e S c h w e s t e r

besuchen..

Viitorul
ich werde
du . ..
er .. .
etc.

+ infinitiv

prezent

E i n H o r e r m a c h t viele Fehler.
S e i n K o l l e g e s a g t i h m : Sei fleiSiger, d a n n w i r s t d u k e i n e F e h l e r
machen."
D e r P r o f e s s o r s a g t i h m : Seien Sie fleiSiger, d a n n ^ w e r d e n S i e k e i n e
Fehler machen."
Zwei H o r e r m a c h e n viele Fehler.
E i n K o l l e g e s a g t i h n e n : ,,Seid fleiBiger, d a n n w e r d e t i h r k e i n e F e h l e r
machen."
D e r P r o f e s s o r s a g t i h n e n : Seien Sie fleijBiger, d a n n w e r d e n Sie k e i n e
Fehler machen."
Imperativ
sein
sei I

seid 1
seien Sie !

290

PHONETIK
tn
se

limba

germand
se

scne:

-ier final in anumite


hancezd
(Portier)

cuvinte

origine

pronuntd'.

i scurt inchis legal de e lung inchis


accentuat -.x nu se pronuntd : [ i e ]

GRAMMATIK
1.

Comparatia

adjectivelor

E x i s t a t r e i g r a d e d e comparaj^ie: pozitivul, comparativul i


superlativul.
Pozitivul r e p r e z i n t a f o r m a d e b a z a a a d j e c t i v u l u i :
fleiBig, l a n g , k u r z .
D a c a a d j e c t i v u l e s t e l a p o z i t i v , elementele comparatiei se l e a g a i n t r e ele l a
forma afirmativd p r i n ( e b e n ) s o ( = t o t a t i t ) s a u g e n a u s o ( = t o t a t i t ) . . . w i e
(cit, ca) si l a forma negativd p r i n n i c h t s o (==nu a t i t ) . . . w i e ( = c i t , c a ) .
S p r e d e o s e b i r e d e l i m b a r o m a n a , e l e m e n t e l e c o m p a r a | ; i e i s t a u l a acelai
caz:
,!
atit de harnic ca tin*
E r ist
ebenso
fleifiig wie d u : E l
e s t e tot
genauso
nicht so
nu e s t e
Comparativul se f o r m e a z a p r i n a d a u g a r e a s u f i x u l u i -er l a g r a d u l pozitiv l
fleiBig + -er

fleiBiger'

M u l t e a d j e c t i v e c a r e a u a, u , o i n r a d a c i n a p r i m e s c Umlaut l a c o m p a r a ^
tiv:
Pozitiv
lang -,
kurz
groB -

- U m l a u t + -er -

Comparativ
- langer
- kurzer
- groBer

C o m p a r a t i v = p o z i t i v ( + U m l a u t ) + -er.
Adjectivele

d e o r i g i n e negermand
Pozitiv

nu primesc

Umlaut:
Comparativ

interessant
interessanter
praktisch
praktischer
D a c a a d j e c t i v u l e s t e l a c o m p a r a t i v , elementele comparatiei se l e a g a i n t r e
e l e l a forma afirmativd
p r i n a l s ( = d e c i t ) i l a forma negativd p r i n n i c h t
{ = n u ) . . . als ( = d e c i t ) .
291

E r ist

la:

fleifiiger
jleipiger

als d u : E l

este mai harnic decit t i n e .


nu
D e c i d a c a v r e m s a c o m p a r a m d o u a p e r s o a n e s a u o b i e c t e i n t r e ele folosim
nicht

pozitiv
so
. ...
ebenso
. ...
genauso . . . . .
n i c h t so . . . . .

comparativ
als :

wic
t o t atit cit
w i e (ca)
wie
wie n u atit. . .
cit (ca)

nicht . . als : n u . . . decit

I n t r e b u i n t a t adverbial saM predicativ,


b i l c a de altfel i eel la p o z i t i v :
Pozitiv
ist

decit

adjectivul la c o m p a r a t i v este invaria-

Comparativ
.ist
E r (sie,- es) C
"> fleiBiger
^lernt^

E r (sie, es) C
^ fleifiig.
^lernt^

als H a n s ,

I n t r e b u i n t a t atributiv, a d j e c t i v u l l a c o m p a r a t i v se declina c a a d j e c t i v e l e
a t r i b u t i v e l a p o z i t i v {vezi p a g . 4 3 3 ) .
De exemplu:
la pozitiv
der scbone G a r t e n
des sohonen G a r t e n s
etc.
ein s c b o n e r G a r t e n
e i n e s scbonew G a r t e n s
etc.
Superlativul

la comparativ
der scbonere G a r t e n
des s c h o n e r e n G a r t e n s
etc.
ein s c h o n e r ^ r G a r t e n
eines s c h 6 n e r e G a r t e n s
etc.

se f o r m e a z a d i n a d j e c t i v u l l a p o z i t i v + " -(^)st
fleiBig + -st
fleiBigst
'

^
\

A d j e c t i v u l l a s u p e r l a t i v , i n t r e b u i n t a t adverbial, este p r e c e d a t d e a m i t e r m i - j
n a t in -en.
^
E r l e r n t a m fleiBigs/en.
\
A d j e c t i v u l l a s u p e r l a t i v , i n t r e b u n , . t atributiv,
este de regula precedat d e .
a r t i c o l u l h o t a r i t s a u d e p r o n u m e l e p o s e s i v i se d e c l i n a c a a d j e c t i v e l e l a p o z i tiv, respectiv la comparativ :
1
De exemplu :
"
Masculin
der schonste G a r t e n
des schonstew G a r t e n s
etc.

Feminin
die schonste Aussicht
d e r schonstew A u s s i c h t
etc.

Neutru
\
d a s schonste Zimmer 1
des schonste^ Z i m m e r s '
etc.

S u p e r l a t i v u l c u i n t e r c a l a r e a v o c a l e i e il f o r m e a z a m a j o r i t a t e a a d j e c t i v e l o r :
t e r m i n a t e i n - t , -d, -sell, - x , -B, -st, - t z , - z .
,
292

Superlativ
a m elegani!esten
d e r (die, das) elegan;Jeste
a m falscAesten
d e r (die, das) falscAeste
am perple^esten
d e r (die, das) p e r p l e ^ e s t e
a m spifeesten
d e r (die, das) spifecste
a m Iciirxesten
. d e r (die, d a s ) kiir^jeste
p r i m e s c n u m a i acele a d j e c t i v e c a r e il p r i m e s c i l a

Pozitiv
elegant
falscA
perple;*:
spite
kur2

Umlaut la superlativ
comparativ:
Pozitiv
Comparativ
lang
langer
krz

am
der
am
^der

kiirzer

Superlativ
langsten
(die, d a s ) l a n g s t e
kiirzesten
(die, d a s ) k i i r z e s t e

Ca nume predicativ se foloseste s u p e r l a t i v u l adverbial si, i n m a s u r a m a


mica, superlativul
atributiv:
^
, .
am fleifiigsten.
E r (sie, es) i s t i _ ,
,
der [die, das) fleifiigste.
Superlativul

- a t r i b u t i v = (articol-f)adj. la pozitiv ( + U m l a u t ) + - ( e ) s t e
- a d v e r b i a l = a m + a d j . l a p o z i t i v (-f U m l a u t ) -|- -{e)sten

2.

Viitorul

V i i t o r u l 1 e s t e u n t i m p c o m p u s f o r m a t d i n prezentul
i d i n infinitivul prezent al verbului de conjugal.
Ich werde
D u wirst
E r wird
V i i t o r u l 1 =werden\a

3. Ordinea

schreiben.

Wir werden
Ihr werdet
Sie w e r d e n

verbului

werden

schreiben.

p r e z e n t + i n f i n i t i v u l p r e z e n t al v e r b u l u i d e c o n j u g a t ]

cuvintelor

in propozitia

principald

Cind p r e d i c a t u l e s t e l a viitorul 1, i n propozi|;ia p r i n c i p a l a i n f i n i t i v u l p r e z e n t al v e r b u l u i d e c o n j u g a t s t a p e l o c u l u l t i m , i a r v e r b u l werden se p u n e :


, , . ,
in propozitia
enuntiativd,
a) p e l o c u l doi i _
p r o p o z i t i a interogativd
interoRativd c u c u v i n t i n t e r o g a t i v (ex. a ) .
293

b)

p e l o c u l i n t l i i n p r o p o z i t i a interogativd f a r a
(ex. b.) :
a) I c b w e r d e m e i n e S c h w e s t e r besuchen.
2
1. u l t i m
W a n n w i r s t d u d e i n e S c h w e s t e r besuchen?
2
1. u l t i m
b) W e r d e n Sie I h r e S c h w e s t e r besuchen?
1
1. u l t i m
4.

de politete:
5.

Cazuri

interogati

Imperativul

Verbul sein formeaza i m p e r a t i v u l


ysg. : s e i !
Imperativul familiar\^^j^
s id !
Imperativul

cuvint

neregulat:

Seien Sie !
speciale

de declinare

substantivelor

S u b s t a n t i v u l d e r N a m e se d e c l i n a c a s u b s t a n t i v u l der Gedanke:
Singular
Plural
N.
G.
D.
A.
Observatie.

der
des"
dem
den

Name
Namens
Namen
Namen

die
der
den
die

S u b s t a n t i v u l der Name

Namen
Namen
Namen
Namen

m a i are o forma la n o m i n a t i v : der Namen,

formS t n t r e -

buin^ata m a i rar.

Lesestiick

22

IM

(zw^eiundzwarizig)
HOTEL

(Ein Taxi halt vor einem grofien Hotel. Ein Hotelgast steigt aus. Der Hausdiener des Hotels nimmt die zwei Koffer des Gastes und tragt sie ins Hotel. Der
Portier griifit hdflich und offnet die Tiir. Der Gast tritt in den
Empfangsraum,
und geht zum Empfangschef
am
Empfangstisch.)
Gast:
Guten Abend.
Empfangschef : Guten Abend.
Gast:
H a b e n Sie e i n freies Z i m m e r i m e r s t e n S t o c k ?
E m p f a n g s c h e f : I m e r s t e n S t o c k s i n d l e i d e r alle Z i m m e r b e s e t z t . I m z w e i t e n
S t o c k s i n d n o c h einige E i n b e t t z i m m e r m i t flieJSendem W a s s e r
. ,
u n d zwei Z w e i b e t t z i m m e r m i t B a d frei. I m d r i t t e n S t o c k
h a b e n w i r n o c h e i n freies Z i m m e r m i t D u s c h e u n d T o i l e t t e . . .
Gast:
I c h m o c h t e e i n Z w e i b e t t z i m m e r m i t B a d , d e n n i n zwei
' Stunden wird auch meine Frau ankommen.
294

Empfangschef
Gast:
Empfangschei ;
Gast :
Empfangselief
Gast:
Empfangschef ;
Gast:
Empfangschef
Gast

(nervos):

Empfangschef
Gast:

Freie Zweibettzimmer h a b e n wir i m zweiten u n d vierten


Stock.
B i t t e g e b e n Sie m i r e i n s e h r r u h i g e s Z i m m e r , d e n n m e i n e
F r a u ist nervos.
Die Z i m m e r i m vierten Stock sind ruhiger als die Z i m m e r
i m z w e i t e n S t o c k , diese s i n d a b e r gr6J3er u n d s c h o n e r u n d
m i t A u s s i c h t auf d i e S t r a B e .
I c h w i e d e r h o l e : G e b e n Sie m i r b i t t e I h r r u h i g s t e s Z i m m e r .
S i n d Sie m i t e i n e m Z i m m e r i m v i e r t e n S t o c k e i n v e r s t a n d e n ?
E s ist unser ruhigstes Zimmer, m i t Aussicht in den Garten.
Ausgezeichnet. I c h nehme es.
Sie w e r d e n m i t d i e s e m Z i m m e r b e s t i m m t s e h r zufrieden
sein. W i e l a n g e w e r d e n Sie i n B u k a r e s t b l e i b e n ?
I c h d e n k e , eine' W o c h e . I c h w e r d e Sie v o n m e i n e r A b r e i s e
rechtzeitig in K e n n t n i s setzen.
D a n k e . U n d j e t z t seien Sie b i t t e so f r e u n d l i c h u n d fitllen
Sie d a s A n m e l d e f o r m u l a r a u s .
H a b e n Sie d o c h G e d u l d . I c h w e r d e d a s s p a t e r t u n . J e t z t
mochte ich meine Ruhe.
Seien Sie m i r b i t t e n i c h t hose, a b e r d a s Ausfiillen d e s
A n m e l d e f o r n i u l a r s d a u e r t n i c h t l a n g e r als fiinf M i n u t e n ,
d a n n w e r d e n w i r Sie n i c h t m e h r s t o r e n .
B i t t e g e b e n Sie m i r e i n F o r m u l a r .
(Der Empfangschef

Tag der Ankunft


Vor- u n d
Familienname

Gast:
Empfangschef

Beruf

gibt dem Gast ein

Anmeldeformular.)

Anmeldeformular

...
Tag, Monat,
Jahr und
Ort der
Geburt

Wohnort

Adresse

Aiisweisnummer

Staats
angehorigkeit

(Der Gast fiillt das Formular


aus.)
I s t j e t z t alles i n O r d n u n g ?
J a , d a n k e s e h r . B i t t e , h i e r i s t d e r Schliissel I h r e s Z i m m e r s .
(Der Gast nimmt den Schliissel und geht zum Fahrstuhl.)

WORTSCHATZ
calatorul (care t r a g e la

e D i j s c h e ( n)

n n hotel)

e Aussicht

privelitea, v e d e r e a

r H a u s d i e n e r ()

o m u l d e serviciu

e T o i l e t t e (a)

toaleta

I Koffer ( )

geamantanul

e Abreise

plecarea

r Portier ( s)

portarul

e G e d u l d (f.

r H o t e l g a s t (e;

295

plur.)

du^ul

rabdarea

r E m p f a n g s r a u m { e) receptia, s a l a d e primire

e Ankunft

sosirea

r E m p f a n g s t i s c h (e) m a s a d e primire

e G e b u r t ( en)

na^terea I

e A d r e s s e (n)

adresa

E m p f a n g s c h e f ( s)

^eful recep-^iei

e Staats|angehorigkeit

1
j

cetateuia i

S t o c k ( s a u
Stockwerke)

etajul

Fahrstuhl

liftul, ascensorul

(-e)

Strich ( - e )

linia

V o r n a m e (n)

prenumele

F a m i l i e n n a m e ( n)

n u m e l e d e familie

Beruf ( e)

profesia

Ort { - e )

localitatea, locul

Wohn|ort

(-e)

domiciliul

A u s w e i s (e)

buletinul de identitate,
legitimatia
s Hotel ( - s )
S Taxi

hotelul

(-[s])

taxiul

S E i n b e t t z i m m e r {)

camera cu un pat

s Z w e i b e t t z i m m e r ()

camera cu doua paturi

s B a d (er)

baia, c a m e r a d e b a i e

s A u s f u l l e n (f.

plur.)

completarea

s F o r m u l a r (e)

formularul,

imprimatul
s A n m e l d e f o r m u l a r (e) formularul d e inscriere
ausfiillen

a completa

halten (a; hielt)

dauern

a dura

a u s s t e i g e n (stieg aus)

storen

a deranja

hoflich

politicos

flieJBend

curgator,

ruhig

lini^tit

bOse

suparat

leider

din

als

decit

wie

lange?

Seien
base I

Sie

a cobori,

a se d a

(dtntr-un vehicul)
curent

a n k o m m e n ( k a m an)

a sosi

b l e i b e n (blieb)

a ramine

pacate

cit t i m p ?

mit flie^eniem
in Kenntnis

a s e opri

Wasser
setzen
mir

cu apa curenta
a Incunostinta

nicht

N u fiti s u p a r a t p e
iaine!

VBUNGEN
1. Treceti adjectivele de mai jos
1) la comparativ I
2) la superlativ I
l e i c h t , w i c h t i g , r i c h t i g , n e t t , a l t , fein, l a u t , b u n t , hell, s c h w e r , h e r r l i c h ,
freundlich, schon, rasch, kurz, schnell
296

2.

Rdspundeti
Exempt

I
u:
S c h r e i b t er so schon wie Sie ?
Ja,
Nein,

er schreibt (eben)so
genauso
nicht so

schon wie

ich.

a) S i n d d i e Z i m m e r i m d r i t t e n S t o c k s o groB w i e d i e Z i m m e r i m z w e i t e n
Stock?
b) S i n d d i e Z i m m e r m i t A u s s i c h t a u f d i e S t r a B e s o s c h o n w i e d i e Z i m m e r
mit Aussicht in den Garten?
c) 1st d e r b r a u n e M a n t e l so t e u e r w i e d e r g r a u e M a n t e l ?
d) S i n d d i e s c h w a r z e n S c h u h e so p r a k t i s c h w i e d i e b r a u n e n S c h u h e ?
e) Gefallt d i r d a s grtine K o s t i i m so g u t wie d a s b l a u e K o s t i i m ?
j ) F i n d e n Sie d e n g r a u e n A n z u g s o e l e g a n t w i e d e n s c h w a r z e n A n z u g ?
3 . Rdspundeti

negativ la intrebdrile de mai jos

A. a)
b)
c)
d)
e)
J)

1st dieses Z i m m e r
so r u h i g wie
jenes Z i m m e r ?
Franzosisch ?
S p r i c h t er D e u t s c h
so flieBend wie
das Kleid?
F i n d e n Sie die B l u s e so h i i b s c h wie
ihre Schwester?
D e r n t sie
so fleiBig wie
jene Zigaretten?
S i n d diese Z i g a r e t t e n so fein wie
A n t w o r t e t d e r V e r k a u f e r so hoflich wie die V e r k a u f e r i n ?

B . a)
b)
c)
d)
e)
/)

1st dieses Z i m m e r
S p r i c h t er D e u t s c h
F i n d e n Sie d i e B l u s e
D e r n t sie
S i n d diese Z i g a r e t t e n
A n t w o r t e t der Verkaufer

r u h i g e r als
flieBender als
h i i b s c h e r als
fleiBiger als
feiner als

jenes Zimmer ?
Franzosisch ?
das Kleid?
ihre Schwester?
jene Zigaretten ?

hoflicher a l s

die V e r k a u f e r i n ?

4. Formati
propozitii
1) la pozitiv !
2) la comparativ 1
Exemplu:Mein B r u d e r a r b e i t e n fleifiig m e i n e S c h w e s t e r ,
Mein Bruder arbeitet e b e n s o fleiJJig w i e meine
Schwester.
Mein Bruder arbeitet fleiBiger a l s meine Schwester.
a)
b)
c)
d)
e)
fj

Ex k o m m e n s p a t sein B r u d e r .
Sie geht rasch d u .
D a s K i n d schlafen h e u t e lang gestern.
I h r V o r s c h l a g sein w i c h t i g sein V o r s c h l a g .
D i e s e U b u n g sein l e i c h t j e n e t J b u n g .
E r lesen l a u t d u .
297

5. Treceti adjectivul din parantezd


a) 'Ex b l i e b

a superlativul

b e i u n s . (lang)

b) M e i n K o l l e g e lief

(rasch)

c) S i e a n t w o r t e t e
d) P e t e r k a m
e)
f)
g)
h)
i)

adverbial !

(leicht)
(spat)

Helga iibersetzt
(schnell)
Dieser J u n g e versteht
(langsam)
Diese Kollegin w o h n t
(weit)
s p i e l t dieser k l e i n e J u n g e m i t s e i n e m
E r sprach heute
(interessant)

6. Treceti

Bruder.

(schon)

adjectivele

1) la comparativ I
2) la superlativ I
Exemplu

: D a s i s t e i n ruhiges

Zimmer.

Das ist ein ruhigeres


Das ist d a s ruhigste
A.

a) D a s isti

c)
B.

sein kleiner B r u d e r .
s e i n e kleine S c h w e s t e r .

ein

kleines M a d c h e n .

a) D a s i s t d a s B u c h

b)
0)

C.

a) I c h zeige

b)
c)

. seines kleinen
seiner kleinen
eines kleinen

dem
kleinen
m e i n e r i kleinen
m e i n e m kleinen

D . flj E r b e k o m m t

b)
c)

Zimmer.
Zimmer.

Jungen
Tochter

Neffen.
Nichte.
Madchens.
die

Spielwarenabteilung.

Kind

einen
eine

schdnen
schone

Atlas.
Schallplatte.

ein

schones

Geschenk.

7. Completati cu adjectivele din coloana a doua la gradul pozitiv (I),


tiv (II) sau superlativ (III) !
A.

a)
b)
c)
d)

D e i n A n z u g i s t e b e n s o . . . w i e sein A n z u g .
D u t r a g s t e i n e n e b e n s o . . . A n z u g w i e er.
D a s ist ein sehr . . . Anzug.
Dieser . . . Anzug w a r n i c h t teuer.

schon

B.

a)
b)
c)
d)

Diese B l u s e i s t e b e n s o . . . wie m e i n e B l u s e .
D u t r a g s t eine ebenso . . . Bluse wie ich.
D a s i s t eine . . . B l u s e .
D i e s e . . . B l u s e w a r billig,

praktisch

298

(I)

(I)

compara-

C.

a) D a s Z i m m e r i m z w e i t e n S t o c k i s t e b e n s o . .
das Zimmer i m ersten
Stock.
b) Sie b a b e n e i n e b e n s o . . . Zimmer w i e i c h .
c) D a s i s t e i n . . . Z i m m e r .
d) D i e s e s . . . Z i m m e r gefallt m i r .

wie

D.

a)
b)
c)
d)

E.

a) D i e A u s s i c h t i n d e n G a r t e n i s t
als d i e A u s sieht auf die StraBe.
,,^.,,.^,,_
h) A u s d i e s e m Z i m m e r h a b e n w i r e i n e . . . A u s s i c h t .
c) D a s s i n d d i e Z i m m e r m i t d e r . . . A u s s i c h t .

F.

a) D i e s e s H o t e l i s t . . . a l s j e n e s H o t e l .
b) D a s i s t d a s . . . H o t e l .
c) I c h m o c h t e e i n . . . Z i m m e r i n e i n e m e l e g a n t e n
.-Hotel.
,;;

G.

a) D i e Z i m m e r m i t A u s s i c h t i n d e n G a r t e n s i n d . . .
. . . Zimmer.
b) D e r E m p f a n g s c h e f z e i g t d e n G a s t e n
Zimmer,
c) D a s s i n d u n s e r e . . . Z i m m e r .
E r ist
e) Er b l e i b t

H.

a)
b)
c)
d)
e)

S e i n M a n t e l i s t . . . a l s I h r Mantel.E r t r a g t einen . . . Mantel als Sie.


D a s ist ein . . . Mantel.
D a s ist der . . . Mantel.

Zigaretten.
D a s sind
. . . Zigaretten.
Er k a u f t n u r
D a s sind unsere . . . Zigaretten.
Diese Zigaretten sind
Er a r b e i t e t

Treceti adjectivele din parantezd la comparativ (II)


- I s t P e t e r (fleifiig ; III)

c)
d)
e)
/)
g)
h)

Bruder

(I)

billig

(II)

schon

(II)

(II)

ruhig

(III)

fein

(III)

sau la superlativ

(HI)

Schiiler ? N e i n , H a n s i s t (fleifiig ; II) a l s e r .

b) M e i n e S c h w e s t e r i s t (alt;
Mein

ruhig

II)

a l s i c h . Meine (alt; II) S c h w e s t e r i s t


Dehrerin.
Mein
(alt; II) B r u d e r i s t
Ingenieur.

Sein K i n d i s t (alt; II) als m e i n K i n d .


D i e s e Z i s a r e t t e n s i n d (fein; II) als j e n e Z i g a r e t t e n .
Er r a u c h t (fein; II) Z i g a r e t t e n a l s d u .
D i e s e s K o s t i i m p a B t I h n e n . E s m a c h t sie (jung;
II).
D e r (junge; II) B r u d e r l e r n t (leicht; II) a l s d e r (alt;
H a n s l e r n t (leicht;
III).
299

II)

Bruder.

9. Alegeti adjectivul potrivit din cele indicate in coloana a doua!


X . Puneti-l la gradul de comparatie cerut de sensul propozitiei !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ji)
i)
j)

A m 2 1 . Marz ist der T a g ebenso . . . wie die N a c h t .


I m S o m m e r s i n d d i e T a g e . . . als d i e N a c h t e .
A m 2 1 . J u n i ist der . . . T a g des Jahres.
A m 2 1 . Dezember ist der . . . T a g des J a h r e s .
In W i n t e r s i n d d i e T a g e . . . als i m S o m m e r .
I c h wobnte i m . . . Hotel der Stadt.
I c h w e r d e d a s A n m e l d e f o r m u l a r . . . ausfullen.
I c h mochte ein . . . Zimmer.
D a s ist das Zimmer m i t der . . . Aussicht.
D a s Zimmer m i t der Aussicht in den Garten ist
. . . a l s d a s Z i m m e r m i t d e r A u s s i c h t auf d i e S t r a B e .
Kauf dir einen . . . M a n t e l ! .

elegant
kurz
lang
ruhig
spat
schon
modern
teuer

10. Treceti la prezent !


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Sie werden m i t d i e s e m Z i m m e r b e s t i m m t z u f r i e d e n sein.


W i e l a n g e werden Sie i n B u k a r e s t bleiben?
I c h werde Sie v o n m e i n e r A b r e i s e r e c h t z e i t i g i n K e n n t n i s
I c h werde d a s F o r m u l a r s p a t e r ausfiillen.
Mein M a n n wird b a l d d a s F o r m u l a r ausfullen.
W i r werden Sie n i c h t m e h r storen.
I c h werde i n d i e n a c h s t e S t r a B e n b a h n einsteigen.
Werdet I h r n o c h p i i n k t l i c h dnfiommen?
Wirst d u dieses Z i m m e r nehmen?

setzen.

11. Treceti la viitor !


a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)

I c h gebe I h n e n g e r n m e i n e A d r e s s e .
D a s Ausfiillen d e s A n m e l d e s c h e i n s dauert n i c h t l a n g e r a l s fiinf M i n u t e n *
Fahrst d u n a c h s t e W o c h e i n d i e P r o v i n z ?
Ich wohne d o r t i n e i n e m H o t e l .
D e r K m p f a n g s c h e f gibt I h n e n e i n A n m e l d e f o r m u l a r .
Gibst d u m i r d e n Schliissel deines Z i m m e r s ?
D a s T a x i ist i n fiinf M i n u t e n hier.
I h r kommt leider n i c h t m e h r r e c h t z e i t i g an.
Bleiben Sie a u c h einige T a g e i n B u k a r e s t ?

12. Formati
propozitii
1) la imperativul familiar !
2) la imperativul de politete !
a)
b)
c)
d)

sein, hoflich !
n i c h t , sein, so, b o s e !
bitte, bringen, der Koffer!
s e i n , b i t t e , u m fiinf U h r , fertig!
e) a u s s t e i g e n , n i c h t , hier, s o n d e r n ,
an, die nachste S t a t i o n !
300

f) rufen, d e r E m p f a n g s c h e f !
g) s a g e n , i c h , d e r V o r n a m e , d e r
Zuname, und, der Kollege!
h) zeigen, i c h , d e r A u s w e i s !
i) ausfiillen, d a s A n m e l d e f o r m u lar !

j)

Wohnort, der Tag, der Monat,


d a s J a h r , d e r O r t , die G e b u r t !
k) b i t t e , a n r u f e n , ich, u m 5 U h r !

sclireiben, auf, d a s F o r m u l a r ,
d e r T a g , die A n k u n f t ,
der
V o r n a m e , der F a m i l i e n n a m e ,
die Staatsangehorigkeit, der

13. Rdspundeti

A.

W e r k o m m t ins H o t e l ?
K o m m t der Hotelgast zu FuB ?
W a s w u n s c h t der G a s t ?
S i n d die Z i m m e r i m e r s t e n
S t o c k frei?
e) In w e l c h e n S t o c k w e r k e n s i n d
n o c h freie Z i m m e r ?
f) W a s fiir Z i m m e r s i n d i m zweit e n S t o c k frei?
g) W a s fiir e i n Z i m m e r i s t i m
d r i t t e n S t o c k frei?

h)
i)
j)
k)

Ist der Gast verheiratet?


W i e i s t seine F r a u ?
W a s fiir ein Z i m m e r s u c h t er ?
Welches Zimmer b e k o m m t der
Gast?
I) W a s fiillt e r a u s ?
m) W i e fiillt er d a s F o r m u l a r a u s ?
n) W i e l a n g e b l e i b t e r i m H o t e l ?
o) W o h i n g e h t e r ?
p) W e r t r a g t i h m die s c h w e r e n
Koffer?

B.

a) F a h r e n Sie oft i n
te?
I) W o w o h n e n Sie
c) W a s s c h r e i b e n
Anmeldeformular

d) W i e s i n d die Z i m m e r
unseren Hotels?
e) W i e l a n g e b l e i b e n Sie
Hotel ?
f) W o h i n f a h r e n Sie d a n n ?

a)
i)
c)
d)

andere Staddann?
Sie auf
?

das

in
im

14. Traduceii !
A.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

U n d o m n m a i in virsta cobori dintr-un t a x i .


E l d o r e a o c a m e r a c u d o u a p a t u r i i b a l e l a e t a j u l I I .
E a etajul I I toate camerele erau ocupate.
eful r e c e p t i e i i-a r e c o m a n d a t o c a m e r a l a e t a j u l I V .
Acolo, s p u s e seful recep|;iei, a v e m c a m e r e l e cele m a i l i n i ^ t i t e . V a d a u
c a m e r a n o a s t r a cea m a i l i n i t i t a , c u v e d e r e a s p r e g r a d i n a .
C a l a t o r u l ii m u l t u m i , c o m p l e t a b u l e t i n u l d e i n s c r i e r e i m e r s e l a lift.

B.

a) C a m e r a a c e a s t a e s t e f r u m o a s a , d a r a^ d o r i o c a m e r a m a i l i n i s t i t a .
l) C a m e r a c u v e d e r e a s p r e g r a d i n a este t o t a t i t d e m a r e , d a r e s t e i m a i
linistita.
c) C a m e r e l e d e l a e t a j u l al d o i l e a s i n t t o t a t i t d e m a r i , l u m i n o a s e i
f r u m o a s e ca i c a m e r e l e d e l a p r i m u l e t a j .
d) A c e a s t a e s t e cea m a i m a r e si cea m a i f r u m o a s a g r a d i n a d i n o r a s u l
n o s t r u ( = a oraului n o s t r a ) .
e) Eocuin|;a d u m n e a v o a s t r a e s t e m a i l u m i n o a s a d e c i t l o c u i n t a m e a .
f) D u m n e a v o a s t r a a v e f i o l o c u i n t a m a i l u m i n o a s a d e c i t n o i .

C.

a)
b)
c)
d)
e)
J)

Cite e t a j e a r e h o t e l u l a c e s t a ?
Da ce etaj l o c u i t i d u m n e a v o a s t r a ?
E u locuiesc l a e t a j u l a l t r e i l e a .
Cit t i m p r a m i n e t i la B u c u r e t i ?
C o n v o r b i r e a d i n t r e eful m e u si m i n e a d u r a t a p r o a p e o o r a .
Scuzati va rog, n u v a deranjez?
301

g)
h)
i)
J)
k)
I)

D.

L a c e e r a v a sosi p r i e t e n u l d u m n e a v o a s t r a ?
P r o f e s o r u i n o s t r u a J i n u t o conferini:a f o a r t e i n t e r e s a n t a .
T a x i u l a o p r i t i n fa|;a casei n o a s t r e .
C i n d v a fi P a u l a c a s a ?
Vei pleca la m u n t e sau la m a r e ?
V o i p l e c a i n t i i l a J:ara i p e u r m a l a Iai, l a parin|;ii m e i .

0 convorbire intre feful receptiei si un

>=

cdldtor:

B u n a ziua.
B u n a ziua.
D o r e s c o c a m e r a f r u m o a s a c u u n p a t , s i n t s i n S u r aici.
L a ce e t a j d o r i t i d u m n e a v o a s t r a c a m e r a ?
Va rog la etajul I.
L a etajul I avem n u m a i camere cu doua paturi. L a etajul I I
a v e m c a m e r e b u n e c u u n p a t . D o r i t i o c a m e r a c u b a i e , cu d u .51
t o a l e t a s a u n u m a i cu a p a c u r g a t o a r e ?
D a t i - m i v a r o g o c a m e r a c u b a i e si c u o v e d e r e f r u m o a s a .
P o f t i t i , a v e t i c a m e r a 57 c u v e d e r e a s p r e g r a d i n a n o a s t r a . V a
r o g c o m p l e t a | : i a c u m f o r m u l a r u l a c e s t a . S c r i e t i v a r o g z i u a sosirii,
profesia d u m n e a v o a s t r a , z i u a , l u n a , l o c u l i a n u l n a t e r i i , d o m i c i l i u l
dumneavoastra, adresa dumneavoastra,^numarul buletinului d u m n e a v o a s t r a i ceta|:enia d u m n e a v o a s t r a . I n c i n c i m i n u t e aj;i t e r m i n a t
( = sinte];i g a t a ) .
D a desigur, aceasta nu dureaza mult.
V a m u l | : u m e s c , t o t u l e s t e a c u m i n r e g u l a . Aici e s t e c b e i a c a m e r e i
d u m n e a v o a s t r a . L i f t u l e s t e la s t i n g a .
Mul|;umesc, l a r e v e d e r e .
L a revedere.

Merken Sie!
W i e l a n g e b l e i b e n Sie i n B u k a r e s t ?
H a b e n Sie ein Z i m m e r m i t flieBendem W a s s e r ?
I c b w e r d e Sie v o n m e i n e r A n k u n f t i n K e n n t n i s s e t z e n .
B i t t e seien Sie so f r e u n d l i c b u n d fiillen Sie d a s F o r m u l a r a u s I
B i t t e seien Sie m i r n i c b t b o s e !

23. (Dreiundzwanzigster)

Abschnitt

Lehrstiick 23 (dreiundzwanzig)

A.

W i r s i n d i n d e r H a l l e eines groJ3en Bahnhofs: w i r s i n d auf dem Bahnhof.


R e c h t s s e h e n wir zwei Fahrkartenschalter
(1). A n d i e s e n S c h a l t e r n s t e h e n
Reisende (2) u n d k a u f e n , losen i h r e Fahrkarten (9). A n d e r e R e i s e n d e
s i t z e n i m Wartesaal (3) d e s B a h n h o f s . I m W a r t e s a a l warten d i e R e i s e n d e n auf d i e A n k u n f t i h r e s Z u g e s . Sie u n t e r h a l t e n sich, l e s e n eine Z e i t u n g

o d e r i m Fahrplan

(8).

A n d e r e R e i s e n d e s i n d i n d e r Bahnhofsgaststdtte (4) ; d o r t e s s e n u n d t r i n k e n sie e t w a s .


Viele R e i s e n d e g e h e n i n d i e Auskunft
(5) ; d o r t stellen sie v e r s c h i e d e n e
Fragen u n d b e k o m m e n g e n a u e A u s k u n f t . I n e i n e r E c k e d e r H a l l e i s t
e i n e Telefonzelle (7) m i t e i n e m Telefon.
Viele R e i s e n d e g e h e n i n d i e Telefonzelle u n d t e l e f o n i e r e n . A m einer W a n d
d e r H a l l e s e h e n w i r d i e groBe Bahnhofsuhr ( 6 ) ; d i e s e U h r g e h t s e h r g e n a u .
W i r sehen auf d i e B a h n h o f s u h r ; wieviel U h r i s t es ?

r Bahnhof (-e)

auf dem Bahnhof

e Fahrkarte

(n)(9) eine Fahkarte

losen

r Fahrkartenschalter ()(1) r Reisende (n)(2) r Wartesaal (-sale) (3) warien auf + A r Fahrplan
( - e ) ( 8 ) e Bahnhofsgaststdtte
(n)(4) e Auskunft
( - e ) ( 5 ) Fragen stellen e Telefonzelle (n)(7) sehen
auf-\-A.

die Bahnhofsuhr

(n) (6)
303

J e t z t s i n d w i r a u f d e m Bahnsteig (1). V o m B a h n s t e i g s t e i g e n d i e R e i s e n d e n i n d e n Z u g e i n . D i e s e r Z u g i s t e i n Schnellzag; e i n S c h n e l l z u g falrrt


s c h n e l l e r a l s e i n Personenzug. D i e s e r S c h n e l l z u g f a h r t v o m Bahnsteig 8
a b . Viele R e i s e n d e s t e h e n a n d e n F e n s t e r n d e r Ahteile (2) u n d winken ,
d e n M a n n e r n , F r a u e n u n d K i n d e r n auf d e m B a h n s t e i g ; a u c h diese w i n ken den Reisenden.
J e d e P e r s o n auf d e m B a h n s t e i g h a t e i n e
Bahnsteigkarte.
N a c h d e r Abfahrt d e s S c h n e l l z u g s v e r l a s s e n alle d e n B a h n s t e i g . A n d e r
Sperre (3) geben alle i h r e B a h n s t e i g k a r t e n ab; d a n n g e h e n alle z u m Ausgang d e s B a h n h o f s .
r Bahnsteig

(e) (1)

r Personenzug
e Bahnsteigkarte

einsteigen

aussteigen
s Abteil

( e)
(n)

e A b f a h r t <> e

e Sperre
r Ausgang

B. H e u t e kaufe ich m i r einen Drehbleistift.


G e s t e r n habe i c h m i r e i n e n F u l l e r
kaufte {^e-kaiif-i)

(2) (e)

Ankunft

abgeben

kaufen

r Schnellzug

gekauft

304

gekauft.

( e)

winken'
(n) (5)
( e)

H e u t e w a r t e icli n u r 10 M i n u t e n .
G e s t e r n hahe i c h eine h a l b e S t u n d e gewartet.

1
warteii. wartete

^
1

{ge-wart-et)

gewartet

Morgen werde ich m i t meinem Bruder sprechen.


G e s t e r n habe i c h m i t m e i n e r S c h w e s t e r gesprochen.

sprech&n

I
sprach

I
(ge-s^rocA-en) gesprochen

H e u t e f a h r e i c h z u einer F r e u n d i n .
Vor einer
W o c h e bin i c h z u m e i n e n E l t e r n

fahren

I
{ge-fahr-en)

fahr

gefahren.

I
gefahren

Morgen werde ich rechtzeitig aufstehen u n d mich in R u h e anziehen.

G e s t e r n 5 w i c h z u sp a t aufgestanden u n d habe mich. sehr rasch angezogen..


I
I
I

anfstehen stand auf (auf-ge-Si^awi^-en) aufgestanden


anziehen zog an (an-ge-^og-en) angezogen
H e u t e b e k o m m t sie v o m V a t e r b e s t i m m t B o n b o n s .
G e s t e r n hat sie v o m V a t e r S c h o k o l a d e bekommen.
I
1

hekommen

hekam

Participiul

[he-komm-en)

bekommen
Perfectul

perfect
haben-

radacina + (e)t
- radacina-\-

(prez.) -{-part,

(Ablaut+)

en

perfect

sem

GRAMMATIK
1.

Participiul

Participiul

perfect

perfect se form-eazd

I
la verbele slabe
d i n radacina

verbului,

la verbele tari

precedata de

d i n radacina verbului

(adesea c u m o -

p r e f i x u l ge- si u r m a t a d e t e r m i n a t i a
-t:

dificarea v o c a l e i r a d i c a l e = Ablaut),
p r e c e d a t a d e p r e f i x u l ge- i u r m a t a

fragen (ge-frag-t) gefragt


lernen (Qe-lern-t) gelernt

d e terminaj;ia -en:
sprechen [ge-sproch-en) gesprochen
kommen {%e-komm-en) gekommen

2 0 Limba germana curs

practic

305

L a v e r b e l e c o m p u s e c u p a r t i c u l a separabila, p r e f i x u l ge- se intercaleaza

Intre particula si verb:


avdwachen {axd'^e-wach-t)
aufgewacht

anrufen

La v e r b e l e slabe c a r e i n t e r c a l e a z a l a
p r e z e n t si i m p e r f e c t v o c a l a e, a c e a s t a
v o c a l a se intercaleaza si l a participiul

(an-ge-m/-en)

angerufen

perfect intre radacina i terminatie :


arbeiten arbeitete (ge-arbeit-et)
gearbeitet
maehrechnen
rechnete nach
(naeh-ge-rechn-et)
nachgercchnet
Verbele care nu au accentul pe prima silaba f o r m e a z a p a r t i c i p i u l p e r f e c t
fara prefixul ge-:
ielefonieren

(telefonier-t)

telefoniert

b e ^ o w m e n {hekom^m-en) bekommen

Totdeauna neaccentuate pe pri'vna silaba si deci c u p a r t i c i p i u l perfect fara


prefixul ge- s i n t
1. v e r b e l e f o r m a t e c u b e - , emp-, ent,- er-, ge-, ver-, zer- e t c .

Infinitiv

Part. perf.

Infinitiv

bezahlen
empfehlen
tentschuldigen
rwarten

gefallen
verlassen
zerreiBen

bezahlt
empfohlen
entschuldigt
erwartet

Part. perf.
gefallen
verlassen
zerrissen

2 . v e r b e l e d e origine n e g e r m a n a , t e r m i n a t e i n -ieren:

Infinitiv
telefoneiren

Part,

Participiul

perfect

verbe slabe :

verbe t a r i :

(ge + ) r a d a c i n a + ( e ) t
Observatie.
formele

(ge + ) r a d a c i n a

P e n t r u a p u t e a conjuga
sale de baza

perfect

telefoniert

(die Grundformen)

( - f A b l a u t ) + en

verb la t o a t e timpurile este necesar s a cunoa^tem

1. inlinitiviil, 2. imperfeetul (pers. I sg.) 1 3 . participiul perloct.

Intrebuintarea

participiului

perfect

Participiul perfect
1. s e r v e s t e l a f o r m a r e a u n o r timpuri compuse {vezi p a g . 307),
2 . se folosefte adjectival:
E r h a t t e e i n e r e i c h ausgestattete B u c h h a n d l u n g .
Observatie.

ausgeslattet

e s t e participiul perfect al verbului ausstatlen

306

: a iuzestra, a a m e n a j a .

F o l o s i t a d j e c t i v a l , participiul
romanesc:
ein Ubersetzter T e x t =

perfect se t r a d u c e d e r e g u l a p r i n participiul
'

\
'

tradus

un text

2 . Perfectul
Formarea

perfectului

P e r f e c t u l e s t e i n l i m b a g e r m a n a u n t i m p c o m p u s c a r e se f o r m e a z a d i n
prezentul v e r b e l o r h a b e n s a u sein i participiul
perfect al v e r b u l u i de c o n - i
jugat.
^
P e r f e c t u l simplu n u e x i s t a i n l i m b a g e r m a n a . I
Perfectul
cu

|
, I

haben

sein

1. toate v e r b e l e tranzitive (ex. a)


2 . toate v e r b e l e reflexive
(ex. b)
3 . v e r b e l e impersonale
permanente
(ex. c)
4 . v e r b e l e intranzitive
care nu exprima:
d i r e c t i a u n e i micari (ex. d)
trecerea d c la o stare la a l t a
(ex. e)
Exceptii:
a)
b)
c)
d)
e)

1. v e r b e l e intranzitive
care exprima r J
directia
u n e i micari (ex. a') ]
trecerea d e la o s t a r e l a alta-j
(ex. b ' )
]
2. v e r b e l e sein (ex. c'), werden (ex. A!)\
bleiben (ex. e) .a.
j

^
1
I

v e r b e l e sein i bleiben.

I c h h a b e eine F a h r k a r t e gelost.
I c h h a b e mich g u t unterhalten.
E s h a t g e s t e r n geregnei.
E r h a t d e m F r e u n d gewinkt.
D a s K i n d h a t g u t geschlafen.

\
a')
b')
c')
d')
e')

E r ist g u t gereist.
D a s K i n d ist s p a t erwacht.
D i e R e i s e ist a n g e n e h m gewesen.
I c h bin n i c h t m i i d e geworden.
Z w e i P l a t z e sind frei geblieben.-

3 . Ordinea cuvintelor in propozitia principald

1
J

>

Cind p r e d i c a t u l e s t e l a p e r f e c t , in p r o p o z i t i a p r i n c i p a l a participiul
perfect 1
al v e r b u l u i d e c o n j u g a t s t a p e locul ultim, i a r v e r b u l haben, r e s p e c t i v sein,. \
se p u n e ;
1. p e locul doi

in p r o p o z i t i a
in propozitia
2. p e locul intii
in p r o p o z i t i a
r o g a t i v e (ex.
a) W i r haben d i c h m i t groBer
2

e n u n | : i a t i v a (ex. a),
j
i n t e r o g a t i v a e u cuvint interogativ (ex. b ) , |
i n t e r o g a t i v a neintrodusa prin c u v i n t e inte-;^
c).
J
S e h n s u c h t erwartet.
'
locul u l t i m
j

307

h) W i e bist d u gereist?
2
locul u l t i m
4.

c) Bist
1
Verbe

d u g u t gereist?
locul u l t i m

neregulate

V e r b e l e denken si {mxt)bringen a u , p e l i n g a c a r a c t e r i s t i c i l e v e r b e l o r s l a b e
^-te l a imperfect, - t l a participiul perfect) a t i t l a imperfect c i t i l a participiul
perfect
1. o altd vocald r a d i c a l a d e c i t l a i n f i n i t i v ,
2. o alternantd
consonanticd:
Infinitiv
den^eii
(mit)briwgen
5.

Rectiunea

Imperfect
dacAte
bracMe m i t
verbelor

si a

Part, perfect
gedac/rt
mitgebrac/jt
adjectivelor

U n e l e v e r b e cer i n l i m b a g e r m a n a a l t e c o m p l e m e n t e d e c i t i n l i m b a r o m a n a .
V e r b u l helfen ( = a a j u t a + A s a u D) d e e x e m p l u se c o n s t r u i e f t e n u m a i c u
u n complement la dativ (ex. a ) , verhnl glauben ( = a c r e d e + A) cere u n complement la dativ (ex. b) fi e v e n t u a l i n c a u n complement e x p r i m a t p r i n t r - u n
p r o n u m e la acuzativ (ex. c) :
a) I c h helfe Ihnen.
b) I c h glaube Ihnen.
c) D a s glaube i c h Ihnen n i c h t .
A n u m i t e v e r b e se l e a g a d e c o m p l e m e n t u l l o r p r i n t r - o prepozitie. V e r b e l e
acestea se n u m e s c
prepozitionale.
L a v e r b e l e p r e p o z i t i o n a l e , prepozi|;ia d e p i n d e d e v e r b , i a r c a z u l c o m p l e mentului de prepozitie:
Sie warten auf d i e A n l s u n f t d e s Z u g e s .
I
T
I
4,
I c h freue mich auf u n s e r
Wiedersehen.
I
T
E r antwortet auf d i e F r a g e d e s L e h r e r s .
L_
T
C o m p l e m e n t u l l e g a t d e v e r b p r i n t r - o prepozi|;ie se n u m e f t e i n l i m b a germ a n a complement
prepozitional.
U n e o r i c o m p l e m e n t u l p o a t e fi l e g a t p r i n t r - o p r e p o z i t i e fi d e u n adjectiv.
i
W i r s i n d auf u n s e r e
t

i
H a u p t s t a d t

F e l u l specific i n c a r e c o m p l e m e n t u l se l e a g a
n u m e f t e rectiune.
308

de verb

stolz.
I
sau adjectiv

se

6 Substandvizarea

participiilor

si a

adjectivelor

P a r t i c i p i i l e ( p r e z e n t i perfect) i a d j e c t i v e l e p o t fi substantivizate.
c a z u l a c e s t a , ele
1. se s c r i u cu initialci
majuscula,
2 . se declina ca
adjectivele.
Participiul
prezent
reisend

Participiul

prezent
Singular
Masculin

ein
Reisender
eines Reisenden
etc.

der Reisende
d e s R e i s e n d en
etc.

Feminin
eine Reisende
einer Reisenden
etc.

die Reisende
der Reisenden
etc.
Masculin
die R e i s e n d e n
del Reisenden
etc.
Participiul
perfect
verlobt

Participiul

Plural
i

perfect
Singular
Masculin

der Verlobte
des V e r l o b t e n
etc.

Feminin

die V e r l o b t e
der Verlobten
etc.
Masculin
die V e r l o b t e n
der Verlobten
etc.
Adjectiv

Adjectiv

alt
der Alte
des A l t e n
etc.
die Alte
der Alten
etc.

substantivizat

Plural
i

feminin
Reisende
Reisender
etc.
substantivizat

ein
Verlobter
eines V e r l o b t e n
etc.
eine Verlobte
einer Verlobten
etc.
feminin
Verlobte
Verlobter
etc.

substantivizat
Singular
Masculin
ein
Alter
eines A l t e n
etc.
Feminin
eine A l t e '
einer A l t e n
etc.

309

In

Plural
Masculin i feminin
die A l t e n
Alte
der Alten
Alter
etc.
etc.
A d j e c t i v e l e s u b s t a n t i v i z a t e de genul neutru se d e c l i n a d e a s e m e n e a c a
a d j e c t i v e l e , d a r se i n t r e b u i n t e a z a n u m a i l a s i n g u l a r i e x p r i m a n o t i u n i a b s t r a c t e .
I c b w i i n s c h e I h n e n alles Gute.
P a r t i c i p i i l e si a d j e c t i v e l e s u b s t a n t i v i z a t e d e genul masculin s i femini
e x p r i m a persoane.
d e r Werktdtige ( = o m u l m u n c i i ) , d i e Werktdtige
d e r Bekannte
( = c u n o s c u t u l , c u n o s t i n t a ) , d i e Bekannte
d e r Verwandte ( = r u d a ) , d i e Verwandte
d e r Angestellte ( = a n g a j a t u l , s a l a r i a t u l ) , d i e Angestellte
7.

Viele,

einige,

andere

C u v i n t e l e viele, einige, andere se d e c l i n a c a adjectivele


N.
G.
D.
A.

viele
vieler
vielen
viele

(einige,
(einiger,
(einigen,
(einige,

atributive:

andere)
Freunde
anderer) F r e u n d e
anderen) Freunden
andere)
Freunde

Adjectivele atributive p r e c e d a t e d e viele, einige, andere se d e c l i n a


d a c a nu s i n t p r e c e d a t e d e u n a r t i c o l s a u p r o n u m e :
N . viele ( a n d e r e ,
einige) g u t e
Freunde
G. vieler ( a n d e r e r , einiger) g u t e r
Freunde
D . v i e l e n ( a n d e r e n , einigen) g u t e n F r e u n d e n
' '
A. viele
( a n d e r e , einige) g u t e
Freunde

Lesestiick
AUF

23

(dreiundzw^anzig)

DEM

BAHNHOF

Die S t r a B e n b a h n h i e l t . , , N o r d b a h n h o f " , rief d e r Schaffner. E r n s t s t i e g r a s c b


a u s u n d s c h a u t e auf d i e B a h n h o f s u h r . , , I c h b i n r e c h t z e i t i g g e k o m m e n " , d a c h t e
er. , , I o n e l s Z u g k o m m t e r s t i n 15 M i n u t e n a n . "
E r n s t ging in die Halle des Bahnhofs. A n den F a h r k a r t e n s c h a l t e r n s t a n d e n
viele R e i s e n d e u n d l o s t e n F a h r k a r t e n . A n d e r e saBen i n d e n W a r t e s a l e n u n d
w a r t e t e n auf d i e A n k u n f t i h r e s Z u g e s . Sie l a s e n Z e i t u n g e n o d e r Z e i t s c h r i f t e n ,
s t u d i e r t e n d e n F a h r p l a n o d e r u n t e r h i e l t e n sich. Viele R e i s e n d e saBen i n d e r
B a h n h o f s g a s t s t a t t e u n d aBen o d e r t r a n k e n e t w a s . E r n s t l o s t e e i n e B a h n s t e i g k a r t e u n d g i n g d u r c h d i e S p e r r e ; d a n n g i n g er i n d i e A u s k u n f t u n d f r a g t e :
, , B i t t e s a g e n Sie m i r , auf w e l c h e m B a h n s t e i g k o m m t d e r Z u g a u s T e m e s w a r
an?"
,,Der S c h n e l l z u g o d e r d e r P e r s o n e n z u g ? "
,,Der Schnellzug."
310

,Auf B a h n s t e i g 9 . "
,,Danke sehr."
"Ernst g i n g auf d e n B a h n s t e i g u n d w a r t e t e . B a l d h o r t e er e i n e n D a u t s p r e c h e r :

,,Achtung J Achtung I In zwei Minuten Ankunft


Pitesti Bukarest auf Bahnsteig 9 .'"

des Schnellzugs

Temeswar

D e r Z u g k a m a n . E r i c h s a h d e n S c h w a g e r a m F e n s t e r eines A b t e i l s u n d w i n k t e
i h m . l o n e l s t i e g m i t s e i n e m Koffer a u s , u n d b e i d e g a b e n sich d i e H a n d .
, , W i l l k o m m e n in B u k a r e s t " , s a g t e E r n s t . M a r i n a u n d i c h h a b e n d i c h m i t
groJBer S e h n s u c h t e r w a r t e t . " , , A u c h i c h h a b e m i c h auf u n s e r W i e d e r s e h e n
;gefreut", a n t w o r t e t e lonel.
E r n s t u n d sein S c h w a g e r g i n g e n z u m A u s g a n g . , , D a i s t j a eine Telefonz e l l e " , s a g t e l o n e l . , , B i t t e w a r t e , i c h r u l e r a s c h A n d r e i an. I c h h a b e i h m
etwas m i t g e b r a c h t . "
N a c h einigen M i n u t e n k a m er a u s d e r Telefonzelle. ,,Mein F r e u n d i s t n i c h t
zu H a u s e . N i e m a n d h a t g e a n t w o r t e t . "
E r n s t u n d l o n e l g i n g e n welter. A n der S p e r r e g a b e n sie die F a h r k a r t e u n d
d i e B a h n s t e i g k a r t e a b u n d g i n g e n z u r H a l t e s t e l l e der S t r a B e n b a h n . , , S c h a d e " ,
-sagte E r n s t , , , u n s e r e S t r a B e n b a h n i s t g e r a d e a b g e f a h r e n . " l o n e l l a c h t e .
, , D a n n w a r t e n wir auf eine a n d e r e . "
, , S a g , wie b i s t d u g e r e i s t ? " f r a g t e E r n s t . , . A u s g e z e i c h n e t . I m A b t e i l s i n d zwei
P l a t z e frei g e b l i e b e n , u n d i c h h a b e v i e r S t u n d e n geschlafen. D a n n h a b e i c h
.gelesen oder m i c h m i t d e n a n d e r e n R e i s e n d e n u n t e r h a l t e n . S o i s t die Reise
s e h r a n g e n e h m gewesen ; i c h b i n g a r n i c h t miide g e w o r d e n . "
, D a i s t u n s e r e S t r a B e n b a h n " , s a g t e E r n s t . , , K o m m !" B e i d e s t i e g e n ein.

WORTSCHATZ
:r Bahnhof

( e)

biletul

gara

e Karte

r F a h r k a r t e n s c h a l t e r ( )

ghiseul de bilete

e F a h r k a r t e ( n)

biletul

r R e i s e n d e ( n)

calatorul

e G a s t s t a t t e ( n)

restaurantul

restaurantul garii

r W a r t e s a a l ( sale)

s a l a de a^teptare

;r F a h r p l a n ( e)

mersul trenurilor

r B a h n s t e i g ( e)

peronul

r S c h n e l l z u g ( e)

acceleratul

(-n)

Bahnhofsgaststatte

(de

calatorie)

(-n)
e A u s k u n f t ( e)

informatia,

biroul

r P e r s o n e n z u g ( e)

personalul

e T e l e f o n z e l l e ( n)

r Ansgang

ieirea

e B a h n h o f s u h r ( en) ceasul garii


e B a h n s t e i g k a r t e ( n) biletul de peron
e Abfahrt ( - e n )
plecarea

(e)

de

informatii

r Schaffner ( )

conductorul

r La^itsprecher ( )

difuzorul,

s S c h w a g e r ( )

cumnatul

megafonul

e Sperre ( n)

c a b i n a telefonica

locul de control al biletelor

e S e h n s u c h t (f.
s A b t e i l ( e)
warten auf

compartimentul

a atepta (pe cineva)

winken

a face

e r w a r t e n -j- A

a atepta (pe cineva)

semn

cu

mina

311

plur) dorul

...

sich freuen auf +

reisen (ist gereist)

atepta

cu

bucurie

a cSlatori

aJgeben (i; gab ab, ab-

a preda

gegeben)!
sich

unterhalten

(a;

u n t e r h i e l t sich, unter-

a s e Jntretine

halten)
mithiingen

(brachte m i t ,

a aduce c u sine:

mitgebracht)
angenehm

placut

-niemand

nimeni

beide

ambii, a m i n d o i

gar n i c h t

d e loc

auf dem
eine

Bahnhof

Fahrkarte

losen

la (in) gara

Fragen

a c u m p a r a (scoate) u n

willkommen

:.bikt..de_calatorie,__,.... ..

schade
Achtung

Verbe

stellen

tari si

a p u n e intrebari
b i n e ai (a^i) v e n i t E
pacat

Atentie!

neregulate

aMrufen (rief a n , angerufen)

lesen ( i e ; las, gelesen)

aMssteigen (stieg aus, ist ausgestiegen)


bleiben (blieb, ist geblieben)

rufen (rief, gerufen)

eiwsteigen

(stieg

ein, ist

eingestiegen)

e s s e n ( i ; aB, gegessen)

'

schlafeu ( a ; schlief, geschlafen)


s e h e n ( i e ; s a h , gesehen)
sein (war, ist gewesen)

g e b e n ( i ; g a b , gegeben)

s i t z e n (saB, gesessen)

g e h e n (ging, ist gegangen)

s t e h e n (stand, gestanden)

h a l t e n ( a ; hielt, gehalten)

t r i n k e n (trank, getrunken)

k o m m e n (kam, ist g e k o m m e n )

w e r d e n (wurde, ist geworden)

UBUNGEN
1. Stahiliti formele de hazd ale verbelor de mai jos !
a) fragen, a n t w o r t e n , s t o r e n , k l i n g e l n , offnen, r e g n e n , d a u e r n , s t r e i c h e l n ,
blitzen
h) f i n d e n , t r e t e n , treffen, essen, g e b e n , h a l t e n , t r a g e n , rufen, t r i n k e n ,
bleiben
c) b e d i e n e n , b e s p r e c h e n , v e r l o b e n , v e r l a s s e n , b e r e c h n e n , b e k o m m e n , s i c h
u n t e r h a l t e n , verbringen, telefonieren, e r w a r t e n
d) a u s s c h a l t e n , a u s s t e i g e n , e i n s c h a l t e n , e i n s t e i g e n , s i c h a b t r o c k n e n , a b f a h ren, mitbringen
e) h a b e n , sein, w e r d e n , g e h e n , s t e h e n , s i t z e n , liegen, t u n , d e n k e n , b r i n g e n
2. Stabiliti formele de bazd ale verbelor de mai jos si grufati-le
A. Verbe t a r i , s l a b e si n e r e g u l a t e !
B . Verbe cu p a r t i c u l a s e p a r a b i l a si i n s e p a r a b i l a !

pe

coloane:

^ I n c e p i n d c u a c e a s t a lectie, verbele tari


cele neregulate s i n t t r e c u t e c u cele trei forme funda.m e n t a l e . Verbele care f o r m e a z a perfectul c u sein a u men^innea corespunzatoare..

312

C.

Verbe care se conjugd cu h a b e n si verbe care se conjugd cu s e i n !


w a r t e n , s t u d i e r e n , gefallen, s i c h e n t s c h e i d e n , a u f s t e h e n , m i t b r i n g e n , k o m m e n , lesen, helfen, einschlafen, schlafen, reisen, abreiBen, a b g e b e n , g e b e n ,
ausgeben, begliickwiinschen, gratulieren, sich anziehen, rechnen, lacheln,
erzahlen, beginnen, laufen, l a u t e n

3 . Treceti propozitiile
1) la imperfect I
2) la perfect !

de mai jos

A.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
/)
m)

I c h lese d i e Z e i t u n g v o n h e u t e .
Sie studiert d e n F a h r p l a n .
Trinkt er e t w a s ?
W i r essen n o c h schnell e t w a s .
I c h gehe u m 4,30 auf d e n B a h n h o f .
Lost d u d i e F a h r k a r t e n ?
A n d e n F a h r k a r t e n s c h a l t e r n stehen viele R e i s e n d e .
W i e l a n g e bleiben Sie i n B u k a r e s t ?
E r Idufi s c h n e l l z u m S c h a l t e r u n d lost eine F a h r k a r t e .
D e r B r i e f t r a g e r bringt e i n e n Brief.
D e r S c h w a g e r winkt i h r a u s d e m A b t e i l .
Siehst d u i h n a m F e n s t e r d e s z w e i t e n A b t e i l s ?
Steigt i h r a n dieser H a l t e s t e l l e i n d i e S t r a B e n b a h n ein?

B.

a)
b)
cj
d)
e)
/)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
0)
p)
q)
r)
s)

D e r S c h n e l l z u g kommt g e r a d e an.
Sie kommt u m fiinf U h r z u m i r .
E r bringt m i r N a c h r i c h t e n v o n m e i n e n E l t e r n .
I c h bringe i h m e i n G e s c h e n k mil.
D i e M u t t e r rtift d a s K i n d i n s Z i m m e r .
I c h riife Sie s p a t e r an.
D a s T a x i halt v o r d e m B a h n h o f .
B e i u n s e r e n F r e u n d e n unterhalten w i r u n s i m m e r g u t .
Ex gibt m i r d a s B u c h fiir e i n e n T a g .
W i r geben d i e B a h n s t e i g k a r t e n a n d e r S p e r r e ab.
E r gibt k e i n Geld fiir Z i g a r e t t e n aus.
Ex steht v o r d e m F a h r k a r t e n s c h a l t e r .
U m wieviel U h r siehst d u t a g l i c h auf?
Fahrt er m i t d e m Z u g o d e r m i t d e m A u t o ?
U m wieviel U h r fahrt d e r Z u g ab?
Rechnet i h r r i c h t i g ?
I c h rechne g l e i c h nach.
D a s K i n d schldft g u t .
E s schldft m a n c h m a l s p a t ein.

4. Treceti propozitiile
1) la perfect I
2) la viitor I

de mai jos

a) I c h warte auf Sie i n d e m W a r t e s a a l .


b) I h r erwartet e u r e n S c h w a g e r auf d e m B a h n h o f .
313

'

c) W i r freuen u n s a u f u n s e r W i e d e r s e l i e n .
d) E r schaui m i t B e w u n d e r u n g auf d i e R e g a l e seiner s c h o n a u s g e s t a t t e ten Bibliothek.
e) Sie ist auf i h r e T o c h t e r s e h r s t o l z .
/) Blickst d u w i e d e r auf d e i n e U h r ?
g) I c h antworte I h n e n g e r n auf I h r e F r a g e .
E r glauU m i r alles.
i) Hilfst d u m i r e i n w e n i g ?
j) W i r erwarten Sie m i t groBer S e h n s u c h t . .
5. Treceti propozitiile
1) la prezent I
2) la imperfect!
a)
b)
c)
d)
ej
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)

de mai jos

I c h bin r e c h t z e i t i g gekommen.
HI ist E e h r e r geworden.

Sie haben d i c h m i t groBer S e h n s u c h t erwartet.


N i e m a n d hat geantwortet.
E s ist s p a t gewesen.
I h r e S t r a B e n b a h n ist s c h o n abgefahren.
Sind S i e g u t gereist?
Hast d u d i c h m i t a n d e r e n R e i s e n d e n unterhalten ?
I c h bin g a r n i c h t m i i d e geworden.
D i e R e i s e ist s e h r a n g e n e h m gewesen.
Sie ist h e u t e s p a t erwacht.
Seid i h r z u einer Telefonzelle gegangen?
E r hat d i r , , g u t e R e i s e " gewiinscht.
Haben Sie g u t e Vl&tze pehaU?

6. Formati

propozitii

1) La perfect!
2) la prezent !
a) D i e B a h n h o f s u h r , g u t , g e h e n .
b) E r , i n , eine G a s t s t a t t e , a r b e i ten.
c) I c h , w a r t e n , auf, d i e A n k u n f t ,
der Zug, in, die Bahnhofsgaststatte.
d) D u , f a h r e n , m i t , d e r S c h n e l l zug, m i t , der Personenzug,
oder ?
e) D e r Z u g , a n k o m m e n , d e r B a h n s t e i g 7, u m 18,30 U h r , auf.
f) E r , h i e r , a u s s t e i g e n .
g) T r a g e n , d u , dieser
Koffer,
schwer, allein?
314

h) G e h e n , S i e , d e r A u s g a n g , zur*
i) W a s , fragen, sie, i n , d i e A u s kunft ?
j) I c h , a n r u f e n , a u s , e i n e T e l e fonzelle.
k) W o , sein, d e r E a u t s p r e c h e r ?'
I) H a b e n , d u , h e u t e , Z e i t ?
m) E s , w e r d e n , w a r m .
n) I n , d a s A b t e i l , b l e i b e n , einige,.
P l a t z e , frei.
o) E r , reisen, a n g e n e h m ,
p) I c h , r u f e n , e i n T a x i , a b e r , es^,
sein, b e s e t z t .

7 . Formati propozitii
din parantezd !

la prezent, imperfect si perfect, alegind verbele potrivite

a) Viele R e i s e n d e , i n , d i e B a h n h o f s g a s t s t a t t e (sitzen,
F a h r k a r t e n s c h a l t e r (stehen, stellen) viele R e i s e n d e .

setzen).

b) Du, e i n s t e i g e n , i n , d e r Z u g , u n d , i n , e i n A b t e i l (sitzen,
c) E r , e i n e F r a g e , i n t e r e s s a n t (stehen,

d) W a r u m , sie (stehen,
e) E i n e

f)

Bahnsteigkarte,

Vor, der

sich

setzen).

stellen).

stellen).?
auf,

der FuBboden

(liegen,

I c h , d i e B a h n s t e i g k a r t e , auf, d e r T i s c h (liegen,

legen).

legen).

g) Mein S c h w a g e r , n e h m e n , d i e B a h n s t e i g k a r t e , u n d , sie, i n , d i e Brief-

tasche
h)
i)
j)
k)

(stecken).

J e t z t , sie, i n , d i e B r i e f t a s c h e
(stecken).
E r , ein Fahrplan, an, die W a n d
(hdngdn).
Der F a h r p l a n , an, die W a n d
(hdngen).
P a u l , l a n g e , i n , d i e B i b l i o t h e k (sitzen,
setzen).

1) W i r , auf, d e r Teller, d e r T i s c h (stehen,

m) I h r , d a s Messer,

legen ) .

d e r Doffel,

stellen).

d i e G a b e l , u n d , auf, d e r T i s c h

n) I n , d a s Z i m m e r , e i n Bild, s c h o n
(hdngen).
0) Auf, d a s R e g a l , einige, a u c h , Z e i t s c h r i f t e n (liegen,

legen).

S. 1) Treceti verbele din parantezd la participiul perfect I


2) Traduceti propozitiile si explicati functia pe care o indeplineste
piul in propozitia respectivd I
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
1)
j)

partici-

H a b e n Sie d e n Brief . . . ? (off nen)


E i n . . . Brief l i e g t a u f d e m T i s c h .
(offnen)
Ich habe mir meinen Strumpf . . .
(zerreifien)
T r a g e k e i n e . . . S t r i i m p f e . ' (zerreifien)
E r h a t eine i n t e r e s s a n t e F r a g e . . . (stellen)
Die . . . Frage w a r sehr interessant.
(stellen)
H a b e n Sie s c h o n h a h r k a r t e n . . . ? (losen)
T)a liegen d i e . . . F a h r k a r t e n . (losen)
E r h a t sich dieses B u c h . . . (wiinschen)
' I c h habe i h m das . . . Buch gekauft.
(wiinschen)

9. Treceti verbele din parantezd


cere sensul propozitiei !
a) W i r s a h e n d e n . . . Z u g .
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(liegen,

la participiul

prezent sau perfect, dupd cum

(ankommen)

D a s i s t e i n s c h o n . . . Brief, (schreiben)
Der Gast gab dem Empfangschef das . . . Formular.
(ausfiillen)
E r mochte ein Zimmer m i t . . . Wasser.
(fliejien)
D e r V e r k a u f e r z e i g t u n s d i e . . . Biicher. ((wiinschen)
A n d e r H a l t e s t e l l e s t a n d e n viele . . . M e n s c h e n .
(warten)
W i r s a h e n d a s G e b i r g e a u s d e m . . . Z u g . (fahren)

Ji) E r l a g . . . i m B e t t .

(lesen)

i) Sie t r a t . . . i n s Z i m m e r . (lacheln)
j) I m . . . M o n a t h a b e i c h U r l a u b .
(kommen)
k) A u f d e m T i s c h c h e n l a g e n zwei . . . K a l e n d e r b l a t t e r .

315

(abreifien)

10.- Completati !
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
o)

S e h r viel- W e r k t a t i g - v e r b r i n g e n i h r e n U r l a u b a m Meer..
I c h h a b e viel- i n t e r e s s a n t - B u c h e r .
A u s d e m Z u g s t e i g e n viel- R e i s e n d - a u s .
I c h freue m i c h auf d a s W i e d e r s e h e n m i t m e i n - a l t - B e k a n n t - . .
D a s i s t ein g u t - D a u t s p r e c h e r .
Mein B e k a n n t - i s t A n g e s t e l l t - i n ein- groB- W a r e n h a u s .
I c h w i i n s c h e I h n e n eine a n g e n e h m - R e i s e .
I s t d a s ein- V e r w a n d t e ?
D a s i s t d e r S o h n ein- g u t - F r e u n d i n .
I s t d a s d e r S o h n einer V e r w a n d t - ?
I c h h a b e i n B u k a r e s t einige V e r w a n d t - u n d viel- B e k a n n t - .
I c h k a u f t e m i r g e s t e r n einige g u t - Biicher.
I s t dieses g u t - B u c h s c h o n v e r g r i f f e n ?
Auf d i e s e m R e g a l liegen einige i l l u s t r i e r t - Z e i t s c h r i f t e n .
H a b e n Sie a u c h a n d e r - i n t e r e s s a n t - Z e i t s c h r i f t e n o d e r Z e i t u n g e n ?

11. Rdspundeti

'

a)
b)
c)
d)

W a r u m g i n g E r n s t auf den B a h n h o f ?
K a m er d o r t r e c h t z e i t i g a n ?
W a s m a c h t e n die
an den Fahrkartenschaltern ?
in den Wartesalen ?
Reisenden
in der Bahnhofsgaststatte ?
e)
f) W o h i n g i n g e r ?
g) W a s f r a g t e e r d o r t ?
h) K a m d e r S c h w a g e r m i t d e m P e r s o n e n z u g ?
i) Auf. w e l c h e m B a h n s t e i g k a m d e r S c h n e l l z u g a n ?
j) W o e r w a r t e t e E r n s t s e i n e n S c h w a g e r ?
k) W a s h o r t e e r ?
1) S a h E r i c h s e i n e n S c h w a g e r g l e i c h ?
m) W a s m a c h t e d e r S c h w a g e r ?
n) W a s s a g t e i h m E r n s t ?
o) W o h i n g i n g E r i c h m i t s e i n e m S c h w a g e r ?
p) W a r u m rief d e r S c h w a g e r A n d r e i a n ?
q) Antw^ortete j e m a n d ?
r) W o g a b e n sie die B a h n s t e i g k a r t e u n d die F a h r k a r t e a b ?
s) W a s f r a g t e E r i c h seinen S c h w a g e r ?
t) G i n g e n sie z u F u B n a c h H a u s e ?

12. 1) Formulati intrebdri !


2) Rdspundeti la aceste intrebdri !

'

a) W o h i n , Sie, f a h r e n , m o r g e n ? | M o r g e n , f a h r e n , i c h . . . E f o r i e .
b) M i t , w e l c h e r Z u g , Sie, f a h r e n ?
I c h , f a h r e n , . . . d- P e r s o n e n z u g , d S c h n e l l z u g , f i n d e n , ich, k e i n e K a r t e ,
m e h r , fiir.
c) V o n , w e l c h e r B a h n h o f , f a h r e n
Ich, fahren, von, der Nordbahnhof.
Sie?.
316

d) U m , wieviel U h r , f a h r e n , I h r
Zug?
e) W i e l a n g e , d a u e r n , die R e i s e ,
von Bukarest, bis Eforie ?
f) U m wieviel U h r , a n k o m m e n ,
der Zug, in Eforie?
g) Sein, i n , dieses A b t e i l , n o c h ,
ein P l a t z , frei?

I c h , fragen, n o c h , in, d i e

Auskunft.

I c h , d e n k e n , sie d a u e r n , vier
den.
I c h , d e n k e n , u m 15,45.
N e i n , leider, sein, alle,
dieses A b t e i l , b e s e t z t .

13. Traduceti !

Platz,

Stun-

in,

A.

a) l o n e l a p l e c a t la B u c u r c f t i , l a c u m n a t u l s a u .
b) C u m n a t u l s a u a m e r s l a g a r a .
c) E a g a r a el a i n t r e b a t la b i r o u l de i n f o r m a t i i p e o s a l a r i a t a : , , S p u n e | : i - m i
v a r o g , l a ce p e r o n si la ce o r a soseste a c c e l e r a t u l d i n T i m i o a r a ? "
d) E l a a u z i t i n c u r i n d m e g a f o n u l : , , A t e n t i e ! P e s t e d o u a m i n u t e sosete
la peronul 9 acceleratul TimisoaraPitesti Bucureti."
e) l o n e l i-a f a c u t c u m n a t u l u i s e m n c u m i n a d i n c o m p a r t i m e n t u l s a u ,
f) A p o i l o n e l a c o b o r i t .
g) E l a a v u t n u m a i o v a l i z a m i c a .
h) C u m n a t u l a a s t e p t a t c u b u c u r i e sosirea l u i l o n e l i i-a s p u s : , , B i n e
ai v e n i t , n o i t e - a m a t e p t a t c u m u l t (mare) d o r . "
i) l o n e l ii m a i d a d u r e p e d e u n telefon u n u i p r i e t e n .
j) E l a a d u s c u sine u n c a d o u d r a g u t p e n t r u p r i e t e n u l a c e s t a .
k) E a t e l e f o x n u a r a s p u n s n i m e n i .
I) l o n e l s p u s e c u m n a t u l u i : , , A m c a l a t o r i t e x c e l e n t . A m a v u t u n l o c
f o a r t e b u n ; i n c o m p a r t i m e n t u l m e u a u fost n u m a i p a t r u l o c u r i o c u p a t e . A m s t a t d e v o r b a c u ceilalti c a l a t o r i d i n c o m p a r t i m e n t u l m e u ,
a m c i t i t p u t i n si a m d o r m i t c i t e v a ore. C a l a t o r i a a fost f o a r t e p l a c u t a . ' "

B.

a)
h)
c)
d)
e)
J)

R u d e l e d u m n e a v o a s t r a locuiesc la B u c u r e s t i ?
N u , n - a m rude la Bucureti.
tn m a g a z i n u l a c e s t a s i n t f o a r t e mul|;i salaria|;i.
A j u t a - 1 p e a c e s t b a t r i n , v a l i z a l u i e s t e p r e a g r e a p e n t r u el.
De c i n d e s t e s o r a t a s a l a r i a t a i n m a g a z i n u l a c e s t a ?
A fost f o a r t e c a l d , m u l t i c a l a t o r i a u m e r s i n r e s t a u r a n t u l g a r i i i a i i
b a u t h e r e rece.

Merken Sie!

W o h a l t die StralBenbahn ?
E r i s t auf d e m B a h n h o f .
E r l o s t e i n e F a h r k a r t e u n d w a r t e t auf d e n Z u g .
A c h t u n g , der Z u g k o m m t a n !
W i l l k o m m e n in B u k a r e s t !
I c h b l e i b e n u r zwei T a g e , S c h a d e ,
j.

24. (ViemndzwaQzigster)

Lehrstiick

24

Abschnitt

(vierundzwanzig)

A.

W i r s i n d i m Stadion (1). Z w e i Mannschaften{2)


spielen Fnfihall. Sie s p i e len auf d e m Spielfeld (3) d e s S t a d i o n s . Das opiei- i s t i n t e r e s s a n t . Auf
d e n Tribunen (4) sind viele M e n s c h e n . Sie sehen d e m Spiel zu. I h r e Begeisterung ftir d e n S p o r t i s t groB.
Viele s e h e n d a s S p i e l n i c h t i m S t a d i o n ,
s o n d e r n a u f d e m Bildschirm
(5) i h r e s
Fernsehers.
A u c h auf d e m Bildschirm sehen wir
alles, d e n n die tJbertragung i s t s e h r g u t .

s Stadion

(Stadien)(l)

Mannschaft

(en) (2) r Fufiball ( - e ) Fufiball spielen


s Spielfeld (er)(3) s Spiel{e} e Tribune (n)(4) zusehen-\-D
e Begeisterung r Sport r Bildschirm[)
(5)
e tJbertragung (en)

318

B . Kannst

du heute ins Stadion

kommen?

J a , i c h kann
I
Kann a u c h er k o m m e n ?
Konnen wir m i t d e r S t r a B e n b a h n fahren ?
Magst d u d a s F u B b a l l s p i e l ?
Mag a u c h er d e n S p o r t ?
Mog'ew viele M e n s c h e n d e n S p o r t ?

1
f

Darfst du w i e d e r F u B b a l l s p i e l e n ?
Darf a u c h
w i e d e r spielen ?
Durfen sie w i e d e r F u B b a l l s p i e l e n ?
Sollst
heute zu Hause bleiben?
Soli sie m o r g e n i n d i e S t a d t f a h r e n ?
Sollen wir m o r g e n d a s B u c h b r i n g e n ?
Willst du d e m Spiel z u s e h e n ?
Will er e i n e n F e r n s e h e r k a u f e n ?
Wollt ihr e i n e n R a d i o a p p a r a t k a u f e n ?

1^

Mn/Si du e i n e F r e m d s p r a c h e l e r n e n ?

iVfu^ a u c h er D e u t s c h
Mussen

lernen?

wir alle U b u n g e n s c h r e i b e n ?

A u c h er kann k o m m e n .
J a , wir- konnen m i t d e r S t r a B e n b a h n fahren.
J a , ich mag es.
J a , a u c h er mag d e n S p o r t .
S e h r viele' M e n s c h e n mogen d e n
Sport.
J a , ich darf w i e d e r spielen.
J a , a u c h er darf w i e d e r s p i e l e n .
J a , sie dilrfen w i e d e r spielen.
J a , ich soil h e u t e z u H a u s e b l e i b e n .
N e i n , sie soil z u H a u s e bleiben.,
J a , ihr sollt es b r i n g e n .
J a , ich will d e m Spiel z u s e h e n .
J a , er will e i n e n F e r n s e h e r k a u fen.
J a , wir wollen e i n e n R a d i o a p p a r a t
kaufen.
J a , ich muS> eine F r e m d s p r a c h e l e r nen.
N e i n , er mufi n i c h t D e u t s c h l e r nen.
J a , i h r milfit alle U b u n g e n s c h r e i ben.
sollen
i c h soil
w o l l e n i c h will
miissen ich muB

k o n n e n -- i c h k a n n
mogen ich m a g
diirfen - i c h darf
ich- . . .
d u . . . (s)t
er . . . -

wir . . . e n
ihr . . . t
sie . . . e n

GRAMMATIK
1.

Verbele

auxiliare

P e l i n g a v e r b e l e haben, sein i werden, c a r e s e r v e s c l a f o r m a r e a t i m p u r i l o r


c o m p u s e ^i s i n t d e c i v e r b e auxiliare de timp, m a i e x i s t a i v e r b e a u x i l i a r e
c a r e a j u t a l a e x p r i m a r e a u n e i posibilita|;i, u n e i p e r m i s i u n i , u n e i n e c e s i t a | i ,
u n u i i n d e m n , u n e i d o r i n t e e t c . A c e s t e a s i n t v e r b e l e auxiliare de mod (verbe
modalej : konnen, mogen, diirfen, sollen, wollen, miissen.

319

Verbele auxiliare
Verbe auxiliare

de

timp:

Verbe auxiliare de mod:


(verbe m o d a l e )

haben
sein
werden

konnen
mogen
diirfen
2.

Verbele

sollen
wollen
miissen

modale

Prezentul verbelor modale


Verbele modale formeaza prezentul in m o d n e r e g u l a t :
A ) l a singular a u altd vocald radicala decit la plural (cu o s i n g u r a e x c e p | ; i e :
sollen) :
Singular
ich kann.
ich m a g
i c h darf

Plural
wir konnen
wir mogen
w i r diirfen

b) persoanele I si a 11I-a

singular

Singular
i c h will
ich muB
i c h soil
n-au

terminat

Plural
wir w o l l e n
wir m i i s s e n
wir sollen
ele s i n t :

H I liann m a g darf soil will m u B


c) persoana a Il-a singular o f o r m e a z a r e g u l a t :
du k a n n s t m a g s t d a r f s t soUst willst
d ) pluralul il f o r m e a z a r e g u l a t :
w i r k o n n e n m o g e n diirfen -sollen - - w o l l e n
ihr k o n n t
mogt
diirft
soUt
wollt
sie . k o n n e n m o g e n diirfen sollen w o l l e n

muBt
miissen
miiBt
miissen

Traducerea verbelor m o d a l e
Verb

Traducere

Exemplu

konnen

a putea

(posibilitate,
permisiune)

a sti

(ceva ce a i
inva-fcat)

Ich
Sie
bei
Er

mogen^

a-i pldcea
a putea (sens a s e m a n a tor c u
konnen)

kann I h n e n d a s B u c h g e b e n .
konnen d a s F u B b a l l s p i e l a u c h
u n s sehen.
kann g u t E u B b a l l spielen.

Sie mag n i c h t i n s S t a d i o n
W e r mag d a s s e i n ?

* D e l a v e r b u l mogen s e foloseste i n s p e c i a l c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : ich mochte,


mSchte e t c . = a f v r e a e t c . (vezi p a g . 2 7 5 ) .

320

gehen.

du mochtest,

er

diirfen

sollen

a avea vote
a avea permisiunea
a putea

D a s darf n i c h t sein.
Barf i c h I h n e n e i n e F r a g e s t e l l e n ?

a trebui (o o b l i g a t i e m o rala, o necesitate)


a urma sd

D u sollst i m m e r n e t t z u d e i n e r T a n t e sein.

conjunctivul prezent
al -verbului d e c o n j u g a t
(pentru exprimarea unui
indemn)
a

E r soil i n e i n i g e n T a g e n n a c h B u k a rest k o m m e n .
Sie sollen m i t d e m S c h n e l l z u g fahren.
I c h will i n s S t a d i o n z u m D a n d e r spiel g e h e n .

wollen

a voi,

intentiona

miissen

a trebui (o n e c e s i t a t e
obiectiva, o constringere,
o c o n s e c i n t a logica)

I c h muji j e t z t g e h e n .
I c h h a b e i h n s c h o n l a n g e n i c h t geseh e n , er mufi b e i s e i n e n E l t e r n auf
d e m D a n d sein.

Intrebuintarea verbelor modale


Verbele modale s t a u d e r e g u l a i n l e g a t u r a cu infinitivul u n u i v e r b p r e d i c a t i v i m p r e u n a c u c a r e f o r m e a z a predicatul. Infinitivul
ocupa in cazul acesta
locul ultim d i n propozi'[;ie, i a r verbul modal folosit l a o f o r m a c o n j u g a t a s t a :
1. p e locul al doilea
i n p r o p o z i t i a e n u n | ; i a t i v a (ex. a ) ,
i n propozi|;ia i n t e r o g a t i v a c u c u v i n t i n t e r o g a t i v (ex. b) ;
2. p e locul i n t i i
i n p r o p o z i t i a i n t e r o g a t i v a f a r a c u v i n t i n t e r o g a t i v (ex. c).
a) I c h mufi u m 7 U h r auf d e m B a h n h o f sein.
2
locul u l t i m
b) W a n n konnen S i e m i c h w i e d e r besuchen?
2
,
locul u l t i m
c) Darf i c h I h n e n n o c h e i n e F r a g e stellen ?
1
'
locul u l t i m
1. Cind a v e m d o u a v e r b e i n t r - o p r o p o z i t i e p r i n c i p a l a , d i n t r e c a r e unui
e s t e modal, al doilea s t a l a
infinitiv.
2. Verbul modal o c u p a l o c u l al doilea r e s p e c t i v l o c u l intii i i n f i n i t i vul verbului predicativ locul ultim.
3. Infinitivul
v e r b u l u i p r e d i c a t i v se t r a d u c e i n r o m a n e t e , d e o b i cei, prin conjunctivul prezent al- v e r b u l u i r e s p e c t i v .

21 Limba germana curs

practic i

321

U n e o r i , v e r b e l e m o d a l e p o t fi intrebuin^Jiate i c a verbe predicative,


fara u n alt verb in propozitie :
Konnen Sie D e u t s c h ?
Sti-jii g e r m a n a ?
I c h mag s o e t w a s n i c h t .
Asa ceva n u - m i place.
3 . Substantive

adica

derivate

D i n m u l t e v e r b e se f o r m e a z a s u b s t a n t i v e c u a j u t o r u l sufixelor -er i -ung.


S u b s t a n t i v e l e d e r i v a t e c u a j u t o r u l s u f i x u l u i -er
sint de genul
masculin,
e x p r i m a d e r e g u l a autorul actiunii e x p r i m a t e p r i n v e r b ,
n u primesc la n o m i n a t i v plural nici o t e r m i n a t i e (grupa I de plural).
spiel m + er
> der S p i e l e r

d i e Spieler
S u b s t a n t i v e l e d e r i v a t e d i n v e r b e c u a s a u au i n r a d a c i n a p r i m e s c , d e
obicei.
Umlaut:
der Verkaufer
v e r k a u f len + U m l a u t -f- -er
die
Verkaufer
S u b s t a n t i v e l e f o r m a t e c u a j u t o r u l s u f i x u l u i -ung
sint de genul
feminin,
e x p r i m a d e r e g u l a rezultatul actiunii e x p r i m a t e p r i n v e r b u l d i n c a r e
au derivat
s i n t a d e s e a abstracte i s e folosesc n u m a i l a s i n g u l a r ,
folosite l a p l u r a l p r i m e s c t e r m i n a | ; i a -en ( g r u p a a I V - a d e p l u r a l ) .
die E r z i e h u n g

erziehlien + ung

die U b e r s e t z u n g
d i e Ubersetzungen

h b e r s e t z e n + ung
4.

Prepozitii

cu

Prepozi];ia wahrend c e r e

Lesestiick
DAS

24

genitivul
genitivul.^

(vierundzwanzig)

LANDERSPIEL
Nach J. H.

Rosier

Entschuldigen Sie, H e r r Direktor, ich m u B jetzt gehen. D a s Eanderspiel


beginnt schon u m . . . "
S i e k o n n e n d a s Spiel a u c h bei u n s sehen", sagte Rosemaries Vater, Direktor
einer F a b r i k in Miinchen. U n s e r Fernseher ist ausgezeicbnet."
, , V e r z e i h e n S i e , i c h mufi i m S t a d i o n sein. J e d e n S o n n t a g b i n i c h d o r t . I c h
k a n n ohne FuBball nicht leben."
322

Bitte", antwortete Direktor Wenk kuM.


l a r a l d ging fort.
D i e s e B e g e i s t e r u n g fiir d e n FuJBball i s t i i b e r t r i e b e n " , s a g t e D i r e k t o r W e n k
z u s e i n e r T o c h t e r . , , I c h m a g so e t w a s n i c h t . D u h a s t d i c h i n i h n v e r l i e b t ,
ich k a n n das v e r s t e h e n : er ist ein netter, bescheidener junger Mann. E r zieht
a b e r d e n S p o r t d i r u n d d e r Gesellschaft d e i n e r E l t e r n v o r . D a s d a r f n i c h t
sein. E r i s t n i c h t fiir d i c h . I c h will i h n n i c h t m e h r i n u n s e r e m H a u s e s e h e n . "
Rosemarie schwieg.
D i e t J b e r t r a g u n g des D a n d e r s p i e l s w a r a u s g e z e i c h n e t . E s w a r ein s e h r h e i B e r
T a g . I n d e r P a u s e r i s s e n d i e M e n s c h e n d e n D i m o n a d e v e r k a u f e r n die F l a s c h e n
a u s d e n H a n d e n . R o s e m a r i e u n d i h r V a t e r s a h e n d a s alles auf d e m B i l d s c h i r m ,
P l o t z l i c h s p r a n g R o s e m a r i e auf. D e r D i m o n a d e v e r k a u f e r n e b e n d e r T r i b i i n e ,
d a s w a r j a . . . H a r a l d . J e t z t t r a t ein R e p o r t e r z u i h m .
,,Sie h a b e n h e u t e e i n e n s c h w e r e n T a g ; w i e v i e l F l a s c h e n h a b e n Sie s c h o n
verkauft?"
Uber 600."
,,Alle A c h t u n g ! K e i n e l e i c h t e A r b e i t b e i d e r H i t z e . S i n d Sie K e l l n e r v o n
Beruf?"
Nein, ich studiere Medizin. D a s hier m a c h e ich j e d e n Sonntag. I c h muB
m i r d a s Geld fiir m e i n S t u d i u m v e r d i e n e n . "
,,Sie s i n d also W e r k s t u d e n t . D a r f i c h I h n e n n o c h e i n e F r a g e s t e l l e n ? "
,,Bitte gern. Aber rasch, denn meine K u n d e n w a r t e n schon."
, , W a s s a g e n Sie z u u n s e r e m Spiel, z u u n s e r e n S p i e l e r n ? "
,,Deider k a n n i c h I h n e n g a r n i c h t s s a g e n , d e n n i c h m u B w a h r e n d d e s S p i e l s
arbeiten u n d kann nicht zusehen."
D i e zwei M a n n s c h a f t e n e r s c h i e n e n auf d e m Spielfeld, u n d d a s Spiel g i n g
welter.
D i r e k t o r W e n k s a g t e z u R o s e m a r i e : , , H a r a l d soil u n s d a s n a c h s t e M a i a n
e i n e m W o c h e n t a g b e s u c h e n . V i e l l e i c h t m o c h t e er m o r g e n z u m A b e n d e s s e n
kommen?"

WORTSCHATZ
t FiiBball (e)

m i n g e a d e fotbal,

fot-

balul
I Sport

sportul

r B a d s c b i r m (e)

ecranul

r D i r e k t o r (Direktoren)

e Mannscliaft ( en)

echipa

e T r i b u n e ( n)

tribuna

e Begeisterung

entuziasmul

(televizorului)

(f.

directorul

t R e p o r t e r ()

reporterul

T W e r k s t u d e n t ( en)

studentul

in

cimpul

muncii

plur.)

e t l b e r t r a g u n g ( en)

transmisia

e Fabrik

fabrica

(en)

e GeseUschaft
e Limonade

(en)
(n)

societatea
limonada

T Spieler ()

jucatorul

e Hitze

cSldura (mare)

1 W o c l i e n t a g (e)

ziua d e lucru

e Medizin

medicina

(Stadien) stadionul
terenul d e joe
s Spielfeld ( - e r )

s Stadion
-

s Spiel

jocul, m e c i u l

(-e)

s Landerspiel

(e)

m e c i u l in'ferna'fional

s Abendessen

()

m a s a de seara, c i n a

323

sich v e r l i e b e n in + A

Terdienen

a ci^tiga

se

indragosti

^sehen (sah zu, zugesehen) + D


a s e u i t a (la), a privi

(de) i
i

v e r z e i h e n (verzieh, verziehen)

a ierta

fortgehen

(ging

fort,

ist fortgegangen) ,
vorziehen

a pleca

(zog vor, vor-

gezogen)

a prefera

schweigen

(schwieg,

geschwiegen)

a tacea

reiBen

a smulge

(riB, gerissen)

aM/springen (sprang auf,


ist aufgesprungen)

a sari In picioare

erscheinen (erschien, ist


erschienen)
weitergehen

a aparea
(ging w e i - a' m e r g e

mai

departe,

ter, jsi weitergegangen) a c o n t i n u a


kiihl

racoros; rezervat

iibertr_ebeii

exagerat

w a h r e n d -j- G

in timpul

Fupball
jeden
so
gar

spielen

a j u c a fotbal

Sonntag

i n fiecare d u m i n i c a

etwas

aa c e v a

nichts

a b s o l u t (chiar) n i m i c

Alle Achtung

Jos palaria!

das nachste

Mai

d a t a viitoare
Verbe tari

beginnen

(begann,

si neregulate

begonnen) ; v e r s t e h e n

(verstand,

verstanden) ;

schweigen

(schwieg,

g e s c h w i e g e n ) ; ^Msehen (sah z u , zugesehen) ; t r e t e n ( i ; trat, ist getreten)

VBUNGEN
1. 1) Completati !
2) Treceti la plural !
A.

B.

konnen

a) . . . i c h s c h o n w e i t e r g e h e n ?
h) . . . d u n i c h t m e h r w a r t e n ?
c) E r . . . d e m Spiel z u s e h e n .
C.
z)

a) Dieses Spiel . . . i c h n i c h t . :
6. . . . d u diese F a r b e ?
c) E r . . . d a s s a g e n .
D.

diirfen

. . . du jeden Sonntag ins Stadion gehen ?


324

mSgen

a) Dieses
. Tagen

sollen
B u c h . . . in
erscheinen.

einigen

b)

. . . i c h h e u t e d a s Spiel b e i
Ihnen sehen?
c) . . . er Sie e t w a s s p a t e r a n r u fen?
E.

. . . ich den Fernseher a u s schalten ?


c) E r . . . j e d e n S o n n t a g z u u n s
kommen.

wollen

F.

a) E r . . . D e u t s c h s t u d i e r e n .
b) . . . d u R e p o r t e r w e r d e n ?
c) I c h . . . d i e U b e r t r a g u n g d e s
Spiels s e h e n .

G.

b)

mussen

a) U m w i e v i e l U h r . . . e r m o r g e n
aufstehen ?
b) I c h . . . s c h o n f o r t g e h e n .
c) D a s n a c h s t e M a i . . . d u r e c h t zeitig k o m m e n .

m o g e n l a c o n j u n c t i v i m p e r f e c t (ich m o c h t e

etc.)'

a) I c h . . . i h n s e h e n .
h ) . . . d u a m S o n n t a g FuBball spielen ?
c) E r . . . z u s e i n e n E l t e r n f a h r e n .
2. Ptmeti

verbul din parantezd

la forma

potrivitd I

a) W i e . . . i c h dieses F o r m u l a r ausfiillen.'^ (sollen)


b) . . . i c h es I h n e n e t w a s s p a t e r g e b e n
(konnen)
c) Dieses Z i m m e r . . . i c h n i c h t ; i c h . . . e i n r u h i g e s Z i m m e r m i t A u s s i c h t i n d e n G a r t e n , (mogen, wollen)
d) . . . i c h m i t I h r e m Fiiller s c h r e i b e n ? (diirfen)
e) H i e r . . . Sie n i c h t so s c h n e l l f a h r e n .
(diirfen)
f) Sie . . . l a n g s a m e r f a h r e n .
(miissen)
g) Sie . . . a u c h h i e r a u s s t e i g e n .
(konnen)
h) D u . . . i n u n s e r e r M a n n s c h a f t spielen.
(konnen)
i) Er . . . s o f o r t z u m D i r e k t o r g e h e n . (sollen)
j) W e m . . . i c h m e i n e n A u s w e i s g e b e n ? (sollen)
k) Sie . . . n u r d i e A u s w e i s n u m m e r auf d a s F o r m u l a r s c h r e i b e n . (sollen)
I) . . . Sie K a r t e n fiir d a s Danderspiel.'^ (wollen)
m) B e i d i e s e r H i t z e . . . i c h n i c h t i n s S t a d i o n g e h e n , i c h . . . alles a u c h
z u H a u s e auf d e m B i l d s c h i r m s e h e n . (wollen;
konnen)
3 . Completati folosind

si verbele modale din parantezd

D a s K i n d fragte die Mutter :


. . . ich heute ins K i n o
gehen ?
. . . ich auch etwas in
der S t a d t kaufen ?
W a n n . . . ich zu Hause
sein?
. . . ich heute das Fernsehprogramm sehen?

(diirfen)
(sollen)
(miissen)

Die Mutter
Kind :
Ja, du . . .

antwortete

Nein,
rechtzeitig
. . . H a u s e sein.
7Uhr

(diirfen)
aber nur bis 9 U h r .
325

Heute ist ja Samstag,


m o r g e n b i n i c b frei, . . .
icb scbon u m 9 U h r zu
Bett gehen ?
. . . ich jetzt fortgehen?

4. Formati propozitii

(miissen)

Ja,

(konnen)
(sollen)

Ja,
, aber du
. . . nicht zu spat nach Hause
kommen.

a) B e i , diese H i t z e , k o n n e n , i c h ,
arbeiten, schwer.
b) Diirfen, i c h , Sie, b e s u c h e n ?
c) S i e , i c h , b e s u c h e n , k o n n e n ,
auch, an, ein Wochentag.
d) W a s , Sie, wollen, s t u d i e r e n ?
e) I c h , wollen, s t u d i e r e n , M e d i zin.
f) E r , sollen, j e d e r S o n n t a g , z u ,
ich, k o m m e n .
g) D u , sollen, i i b e r t r i e b e n , sein,
nicht!
h) D a s , alles, k o n n e n , d u , a u c h ,
auf, d e r B i l d s c h i r m , u n s e r F e r n seher, sehen.

5. Formati propozitii

Kinder , . . rechtzeitig

i) I c h , m o g e n , d a s F u B b a l l s p i e l ,
nicht.
j) Miissen, i c h , s c h o n , a n , diese
Haltestelle, aussteigen ?
k) Sie, a n , d i e n a c h s t e
Haltestelle, miissen, a u s s t e i g e n .
I) W a s , m o g e n , er, sein, v o n
Beruf ?
m) W o h i n , Sie, w o l l e n , w a h r e n d ,
fahren, I h r , U r l a u b ?
n) I c h , v o r z i e h e n , d e r S o m m e r ,
der Winter.
o) V e r z e i h e n Sie, i c h , miissen,
u m 8 U h r , sein, d o r t ; i c h
k o n n e n , niclit, m e h r , b l e i b e n .

la perfect !

a)
b)
c)
d)

W a n n , e r s c h e i n e n , dieses B u c h ?
W i r , w e i t e r g e h e n , gleich.
W a r u m , aufspringen, d u ?
Sie, s i c h v e r l i e b e n , i n , e i n
Kollege.
e) I c h , s e h e n , er, w a h r e n d , m e i n
Urlaub.
f) W i e v i e l , v e r d i e n e n , d u , d o r t ?
g) I c h , z u s e h e n , g e s t e r n , d a s E a n derspiel.

h) I c h , n i c h t , g e h e n , i n , d a s S t a dion.
i) E r , spielen, g e r n , E u B b a l l .
j) Gefallen, d u , dieser
Sport?
k) E r , reiBen, i c h , d i e Z e i t u n g ,
aus, die H a n d .
I) E r , s a g e n , k e i n W o r t , er,
schweigen.

6. 1) Formati substantive cu sufixul -er !


2) Formati din aceste substantive substantive feminine
3) Traduceti substantivele formate I
Exemplu:

lesen
der Leser,
die Leserin,

besuchen, kaufen,
setzen, tragen

spielen,

die Leser:
die Leserinnen:
verkaufen,

328

cititorul
cititoarea

erziehen,

wahlen,

laufen,

iiber-

7. 1) Formati substantive cu sufixul - u n g !


2) Traduceti substantivele formate !
s i t z e n , b e s p r e c l i e n , erliolen, bezalilen, e r z i e h e n ,
wiederholen, wohnen, verzeihen, erscheinen
8. 1) Stabiliti din ce verbe au derivat substantivele
2) Traduceti verbele respective !
.
Bewunderung, Verlobung, Bntscheidung,
Ubertragung, Begeisterung
9. Formulati
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
oj
pj
q)

referitoare la pdrtile

rechnen,

de mai jos !
Uberraschung,

de propozitie

tipdrite

Ordnung,

cursiv !

D a s D a n d e r s p i e l b e g i n n t um 6 Uhr.
E r m u 6 u m 5,30 im Stadion sein.
H a r a l d k a n n n i c h t l a n g e r bei Rosemarie b l e i b e n .
R o s e m a r i e h a t s i c h in Harald v e r l i e b t .
D i e U b e r t r a g u n g d e s D a n d e r s p i e l s w a r ausgezeichnet.
E s w a r e i n heijier T a g .
E r v e r k a u f t e 600 F l a s c h e n D i m o n a d e .
I c h s e h e ihm g e r n b e i d e r A r b e i t z u .
Dieser W e r k s t u d e n t studiert
Medizin.
I c h k o m m e vom Spielfeld.
Kinder t r i n k e n D i m o n a d e g e r n .
Sie g e h e n m o r g e n ins Stadion.
D e r D i m o n a d e v e r k a u f e r neben der ersten Tribiine w a r H a r a l d .
E r k a n n a u c h heute z u u n s k o m m e n .
I n Gesellschaft i s t er i m m e r guter Dinge.
,.
Er s t a n d vor der Tribiine.
D i e B e g e i s t e r u n g der Spieler w a r groJB.

10. Rdspundeti
A.

intrebdri

Ubung,

entschuldigen,

a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)
j)
k)

W a r u m ging H a r a l d fort?
U m wieviel U h r b e g a n n d a s D a n d e r s p i e l ?
W a s sagte Direktor Wenk zu Harald ?
W a r u m w a r er z u d e m j u n g e n M a n n so kiihl ?
W a s sagte er z u seiner T o c h t e r ?
W a s s a h Familie W e n k auf d e m Bildschirm ?
W i e w a r die Ubertragung?
W e n sah Rosemarie plotzlich?
W a r H a r a l d D i m o n a d e v e r k a u f e r v o n Beruf ?
W a r u m v e r k a u f t e er D i m o n a d e ?
W a r u m rissen d i e M e n s c h e n d e n D i m o n a d e v e r k a u f e r n d i e F l a s c h e n
aus der H a n d ?
I) W a r u m w a r d a s G e s p r a c h z w i s c h e n H a r a l d u n d d e m R e p o r t e r s o
kurz ?
m) W a r R o s e m a r i e s V a t e r n o c h g e g e n H a r a l d ?
n) W e l c h e n V o r s c h l a g m a c h t e er seiner T o c h t e r ?
327

B.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

H a b e n Sie e i n e n n e u e n F e r n s e h e r ?
W a s Isostet e i n g u t e r F e r n s e h a p p a r a t ?
W i e ist der Bildschirm Ihres Fernsehers?
S i t z e n Sie g e r n v o r d e m B i l d s c h i r m ?
Gefiel I h n e n g e s t e r n d a s P r o g r a m m ?
W o l l e n Sie a u c h h e u t e d a s P r o g r a m m s e h e n ?
Darf ich heute zu I h n e n k o m m e n ?

'

11. Traduceti !
A . a) H a r a l d v e n i i n t r - o zi l a R o s e m a r i e .
b) El e r a m o d e s t si s i m p a t i c .
c) H a r a l d ii p l a c u fi t a t a l u i fetei; a c e s t a e r a d i r e c t o r u l u n e i f a b r i c i d i n
Miinchen.
d) D a r d i n t r - o d a t a H a r a l d se r i d i c a fi s p u s e : , , S c u z a t i , t r e b u i e s a m e r g
la meciul international."
e) P u t e t i r a m i n e l a n o i , a v e m u n t e l e v i z o r f o a r t e b u n fi p u t e t i v e d e a
meciul."
f) N u , n u p o t " , r a s p u n s e H a r a l d , ,,la o r a 5,45 t r e b u i e sa fin la s t a dion, n u p o t trai fara fotbal."
g) , , H a r a l d e s t e m o d e s t , f i s i m p a t i c , d a r n u e s t e p e n t r u t i n e " , ii s p u s e
d i r e c t o r u l fiicei s a l e ; el p r e f e r a s p o r t u l s o c i e t a t i i n o a s t r e ; n u p o t sa
i n t e l e g a c e s t e n t u z i a s m e x a g e r a t p e n t r u s p o r t . T e rog, n u v r e a u sa-1
m a i v a d in casa n o a s t r a . "
h) l/Si o r a 6 I n c e p u t r a n s m i s i a m e c i u l u i .
i) E r a v a r a fi o zi f o a r t e c a l d u r o a s a .
j) P e s t a d i o n e r a u f o a r t e m u l t i o a m e n i .
k) V i n z a t o r i i d e l i m o n a d a a v e a u f o a r t e mUlt d e l u c r u .
/ ) D i n t r - o d a t a R o s e m a r i e s a r i i n p i c i o a r e ; e a 11 v a z u l i n g a t r i b u n a
pe Harald.
E l v i n d e a acolo l i m o n a d a .
n) U n r e p o r t e r il i n t r e b a : ,,Ce sintej;i de m e s e r i e , p o a t e o s p a t a r ? " , , N u , "
a fost r a s p u n s u l , ,,sint s t u d e n t , s t u d i e z m e d i c i n a , d a r p a r i n t i i m e i
s i n t p e n s i o n a r i fi n u m a p o t a j u t a , t r e b u i e s a ciftig b a n i p e n t r u s t u diile m e l e . Astfel v i n d i n t i m p u l m e u l i b e r l i m o n a d a . "
0) T a t a l fi fiica a u t a c u t m a i i n t i i ; p e u r m a el ii s p u s e f e t e i : , , H a r a l d
s a n u m a i v i n a d u m i n i c a l a n o i , ci i n t i m p u l s a p t a m i n i i . S p u n e - i
aceasta. P o a t e sa vina miine sau miercuri."
H. a)
b)
c)
d)
e)
/)

P o t i sa mergi a c u m la directorul n o s t r u ?
Poj;i s a - m i a d u c i o s t i c l a c u l i m o n a d a ?
To^i baie^ii f t i u s a j o a c e f o t b a l ?
S o r a m e a m a i m i c a n u stie i n c a s a c i t e a s c a .
N u pot sa v a spun absolut nimic.
Vret;i s a veni|;i la m i n e d u m i n i c a s a u i n t r - o zi d e l u c r u ? A v r e a
s a v i n i n t r - o zi d e l u c r u .
g) V r e i s a m e r g e m m a i d e p a r t e ?
h) V r e a u s a m e r g l a s t a d i o n .
1) A i v r e a s a m e r g i l a m e c i u l i n t e r n a | : i o n a l ?
j) E i n u - i p l a c e s p o r t u l .
328

k)
I)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Mie n u - m i p l a c a c e s t e b o m b o a n e .
S a n u t a c i , sa-i s p u i t o t u l !
Acesti reporteri u r m e a z a sa piece miine la u n meci i n t e r n a t i o n a l .
Cind u r m e a z a s a a p a r a c a r t e a a c e a s t a ?
E a t r e b u i e s a fie o m a m a e x c e l e n t a .
P a r i n t i i t r e b u i e sa-si e d u c e copiii b i n e ( = s a e d u c e b i n e c o p i i i l o r ) .
Copiii a u v o i e s a m e a r g a la a c e s t f i l m ? D a , d e s i g u r .
A m voie sa scriu cu stiloul d u m n e a v o a s t r a ?

Merken Sie!
S p i e l e n Sie j e d e n S o n n t a g FuJ3ball?
I c h g e h e ins S t a d i o n , d e n n i c h m o c h t e d e m Spiel z u s e h e n .
Alle A c h t u n g , die S p i e l e r s i n d a u s g e z e i c h n e t .
Die U b e r t r a g u n g i m Fernsehen war h e u t e nicht g u t ; wir h a b e n
gar nichts gesehen.
Seine T o c h t e r i s t in d e n j u n g e n M a n n v e r l i e b t .

fast
V

25. (Fiinf undzwan zigster) Absclinitt


25 i

Lehr- und Lesestiick


(fiinfundzwanzig)

23

A. r Korper ( - ) (1)
r Kopf \ - e ) (2)
s Haar (e) (3)
s Ohr ( - e n ) (4)
s Gesicht (er) (5)
e Stirn (en) (6)
s Auge ( - n ) (7)
e Wange ( n) (8)
e Nase (n) (9)
r Mund ( - e r ) (10)
s Kinn (e) (11)
r Hals ( - e ) (12)
r Rumpf ( - e ) (13)
e Brust ( - e ) (14)
r Magen (--) (15)
r Arm (e) (16)
e Hand ( - e ) (17)
r Finger {) (18)
s Bein (e) (19)
r Fup ( - e ) (20)
e Zehe ( - n ) (21)
r Zahn ( --e) (22)
e Zunge ( - n ) (23)

D E R K O R P E R (1)
DES MENSCHEN
W i r s e h e n h i e r d e n K o r p e r eines

M e n s c h e n . D i e drei Teile des


lichen K o r p e r s s i n d :

mensch-

der Kopf (2), der Rumpf (13) u n d


die Glieder (16, 17, 19, 20).
330

Z w i s c h e n d e m K o p f u n d d e m R u m p f i s t der Hals (12). Auf d e m K o p f s i n d


d i e Haare (3). (Bei M a n n e r n k o n n e n d i e H a a r e a u c h fehlen; d i e s e M a n n e r
h a b e n e i n e Glatze).
A m K o p f s i n d r e c h t s u n d l i n k s d i e Ohren (4). I m Gesicht (5) s e h e n w i r d i e
Stirn (6), die Aug en (7), d i e Wang en (8), d i e Nase (9), d e n Mund (10) u n d d a s
Kinn (11).
D i e A u g e n d e s M e n s c h e n s i n d s c h w a r z , b r a u n , b l a u , g r a u o d e r griin.
I m M u n d h a t d e r M e n s c h d i e Zdhne (22) u n d d i e Zunge (23) .
D i e Glieder d e s M e n s c h e n s i n d d i e zwei Arme (16) m i t d e n z w e i Handen (17)
u n d d i e zwei Beine (19) m i t d e n zweiF^ySe^ (20). A n j e d e r H a n d h a t d e r
M e n s c h fiinf Finger (18), a n j e d e m F u B fiinf Zehen (21).
menschlich rTeil (-e) s Glied (-er)
fehlen e Glatze (-n)
Mit

den

Beinen

g e h e n w i r Womit

gehen wir ? Mit den Beinen.

Mit den Handen a r b e i t e n w i r . Womit a r b e i t e n w i r ? M i t d e n H a n d e n .


I
:
^1
Mit

den Ohren h o r e n w i r . Womit

Mit

den /
I

Mit dem Mund


-

s e h e n w i r . Womit

horen wir? Mit d e n Ohren.


sehen wir?

Mit den Augen.

und mit der Zunge s p r e c h e n w i r . Womit s p r e c h e n w i r ?

Mit d e m Mund u n d m i t der Zunge.

Mit den Zahnen

essen w i r . Womit

;
essen

wir? Mit den

Zahnen.;

B . M e i s t i s t d e r M e n s c h gesund, d a n n h a t er k e i n e S c h m e r z e n , n i c h t s tut i h m
weh.
M a n c h m a l i s t d e r M e n s c h krank, d a n n h a t er S c h m e r z e n , e t w a s t u t i h m
well:
Er hat

Ein
Ein
zum
Ein
Ein
Ein

Kopfschmerzen.
Magenschmerzen.
Brustschmerzen.
Zahnschmerzen.
Zahnschmerzen.
Augenschmerzen.
Ohrenschmerzen.
Gliederschmerzen.

Der
Der
Die
Ein
Die
Die
Die
Die

Kopf
Magen
Brust
Zahn
Zahne
Augen
Ohren
Glieder

t u t ihm weh.

t u n i h m weh.

kranker Mensch geht z u m Arzt.


Mensch m i t Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Brustschmerzen
Arzt fiir innere Krankheiten
( z u m Internisten).
M e n s c h m i t Z a h n s c h m e r z e n g e h t z u m Zahnarzt.
M e n s c h m i t A u g e n s c h m e r z e n g e h t z u m Augenarzt.
M e n s c h m i t O h r e n s c h m e r z e n g e h t z u m Ohrenarzt.
331

geht

K i n M e n s c h m i t e i n e m gebrochenen B e i n oder- e i n e m g e b r o c h e n e n A r m
g e h t z u m Rdntgenologen u n d z u m Orthopdden. D e r O r t h o p a d l e g t d e n
A r m o d e r d a s B e i n i n Gips.

gesund I

r Schmerz ( en) weh tun -j- D

krank

r Internist
r Zahnarzt

(en) inner e Krankheit (en)


( - e ) r Augenarzt {^e)
r Ohrenarzt ( - e )

gebrochen

r Orthopdd{e)

r Gips

in Gips legen

(/e/n)

r Rontgenolog{)

(/e/n)

C. W i r s i n d i n e i n e r Poliklinik.
H i e r i s t der Warteraum (1) d e r P o l i k l i n i k .
Auf d e n S t i i h l e n s i t z e n viele K r a n k e (Patienten) (2) u n d w a r t e n . D i e K r a n k e n k o m m e n i n d i e P o l i k l i n i k , d e n n sie wollen w i e d e r gesund werden.
D e r A r z t i s t i m Sprechzimmer (3). D i e Krankenschwester
(4) r u f t e i n e n
K r a n k e n ins Sprechzimmer des Arztes.
I m S p r e c h z i m m e r imtersiicht d e r A r z t d e n P a t i e n t e n . E r f r a g t
ihn:

Was fehlt Ihnen?

Woran leiden

Sie?

Der Patient antwortet:


Kopfschmerzen
=
I c h h a b e oft
Magenschmerzen
=
Gliederschmerzen

I c h leide an

D e r A r z t behandelt d e n P a t i e n t e n . J e t z t verschreibt

Kopfschmerzen.
Magenschmerzen.

Rheuma.

er i h m ein

Medika-

ment. E r g i b t d e m P a t i e n t e n e i n Rezept. M i t d i e s e m R e z e p t g e h t d e r P a t i e n t
i n d i e Apotheke. E i n e m K r a n k e n m i t A u g e n s c h m e r z e n v e r s c h r e i b t d e r
A u g e n a r z t eine Brille.

332

e Poliklinik ( en)
r Warteraum ( ^ e ) (1) r Patient (en) (2)
gesund werden s Sprechzimmer ( )(3)
e Krankenschwester ( n) (4)
untersuchen
leiden an
D s Rheuma behandeln verschreiben
s Medikament (e) s Rezept ( - - e ) e Apotheke (n) e Brille ( n)
Was feRlt
D. Er

Ihnen?

Woran leiden

sagt:

D e r P a t i e n t k a m mit einem

Reze p

i n die A p o t h e k e .

Sie l e i d e t an

Kopfschmerzen.

D i e s e r j u n g e M a n n s t u d i e r t fUr

sei-

nen Beruf.
Durch fleifiige

Arbeit

wurde

tiichtiger Arzt.
Die Krankenschwester

die

er e i n

schaute

auf

gegen

Ihre

Uhr.

Dieses

Medikament

ist

Kopfschmerzen.
bei
durch
fiir
gegen
mit

Wir

fragen:

jKEife=-w3s: Womit k a m d e r P a t i e n t i n
die Apotheke ?
J : t e = w s s ; Woran l e i d e t sie ?
^H^-was: Wofiir s t u d i e r t dieser j u n g e
Mann ?
IB5feii-=wsiL Wo d u r c h w u r d e er ein
tiichtiger Arzt?
3?Bf-"was: W o r a u f s c h a u t e d i e K r a n kenschwester ?
3efe==waS'Wogegen i s t d i e s e s M e d i kament ?

was? = w o

4-

Sie?

+
-\+
+
+

bei
durch
fiir
gegen
mit

+
+
+

r
r
r
r
r

=
=F
=
=
=

wobei?
wodurch?
wofiir?
wogegen?
womit?

etc.
an
auf
aus
in
iiber

was? = w o

'

an
+ auf
+ aus
+ in
4 - iiber

woran ?
worauf?
woraus ?
worin ?
worilber?

etc.

PHONETIK

In limba

germand

se

prommtd:

fel c a i n

cuvintele

se scrie:
e u in cuvintele de origine
(Rheuma)

greacd

la

germand:
333

[o6]

(neun)

de

origine

GRAMMATIK
Adverbele

pronominale

interogative

D a c a p r o n u m e l e i n t e r o g a t i v was, p r e c e d a t d e o prepozi|;ie, se refera l a

u n substantiv abstract s a u l a u n obiect, p r o n u m e l e i p r e p o z i t i a se inlocuiesc


p r i n t r - u n adverb pronominal interogativ. A c e s t a se f o r m e a z a d i n :

prepozitia

wo

respectiva:
m i t -f- w a s

w o + m i t -f

womit

wo + r + prepozitie, d a c a p r e p o z i j i a
a evita succesiunea a doua v o c a l e :
anjf- w a s

incepe cu o vocala p e n t r u

>><.

wo + r - j - an
woran
A d v e r b e l e p r o n o m i n a l e i n t e r o g a t i v e se t r a d u c p r i n ce p r e c e d a t d e pre-

pozitia

respectiva:
womit:
wobei:
wodurch:

cu ce
la ce
prin ce

woran:
worauf:
woraus:

'

etc.

Adverbele pronominale

dar :

etc.

interogative

nu

se refera la

Intrebare

Raspuns

Mit

Ich
Ich
Ich
Ich

wem s p r a c b e n Sie ?

Womit s c h r e i b e n Sie ?
Auf

dar :

wen w a r t e n

Worauf

la ce
pe ce
din ce

Sie?

w a r t e n Sie ?

persoane:

s p r a c h m i t einem Freund.
s c h r e i b e m i t dem Fiiller.
w a r t e auf einen Freund.
w a r t e auf eine Antwort.

WORTSCHATZ
r KOrper ()

corpul, trupul

e S t i r n ( en)

fruntea

r Kopf

(-e)

capul

e "Wange (-^n)

obrazul

.|

r Hals

{-e)

<

gitul

e N a s e (n)

nasul

r R u m p f (-^e)

tnmchiul

e B r u s t (e)

pieptul

r M a g e n (^)

stomacul

e Zehe (n)

degetul

r A r m (e)

bra^ul

e Z u n g e ( n)

l i m b a (din gura)

r Finger

d e g e t u l (de l a m i n a )

e Glatze (n)

chelia

dintele, m a s e a u a

e K r a n k h e i t (en)

boala

;;

(-)

r Z a h n {e)
r Teil

{-e)
partea
r S c h m e r z ( es, - en) durerea
r I n t e r n i s t ( en)
i n t e r n i s t u l (medicul)
r Z a h n / a r z t (e)
stomatologul

;
(de l a

e P o l i k l i n i k (en)
policlinic a
e K r a n k e n s c h w e s t e r ( n) sora m e d i c a l a
e A p o t h e k e (n)

farmacia

e Brille

ochelarii

334

(-n)

picior) i
:i

j
J

r A u g e n / a r z t (e)

ocuKstul

r Ohren^arzt (e)

orelistul

r Ortliopad{e) { [e]n) o r t o p e d u l
r ROntgenolog(e) { [e]u) radiologul
r Gips

ghipsul

r W a r t e r a u m ( e)

sala d e a^teptare

r Patient

pacientul

(en)

s Haar

(e)

pSrul

s Ohr ( en)

urechea

s G e s i c h t (er)

fa^a

s Auge

(-n)

ochiul

s Kinn

(e)

bSrbia

s B e i n ( e)

piciorul (in intregime)

s Glied

membrul

(-er)

s S p r e c h z i m m e r ( ) c a b i n e t u l (unui medic)
reumatismul
s Rheuma [oo]
s Medikament
s Rezept

(e)

medicamentul
repeta

(e)

fehlen

a lipsi

l e i d e n (litt, g e l i t t e n )

untersuchen

a e x a m i n a (un b o l n a v ) ,

v e r s c h r e i b e n (verschrieb,

a consulta

verschrieben)

behandeln

an-\-D

a suferi

de

a prescrie
^

a trata

menschlich

omenesc

gesTjnd

,i

sanatos

krant

bolnav

iimer

intern

gebrochen
weh
+

tun

(tat, i getan) rupt, fracturat

in Gips

legen

a durea

gesund

werden

a pune in ghips
a

Was fehlt

Ihnen?

se

insanatoji,

se

face b i n e
D e ce s u f e r i ^ ?

Ce v3.

doare ?

Vbungen

1. Formati propozitii
A,

a) D e r A r z t f r a g t d e n

W a s , fehlen, S i e ?
S e i t w a n n , sein, Sie, k r a n k ?
H a b e n , S c h m e r z , Sie ?
W o , Sie, d e r S c h m e r z , h a b e n ?

Kranken;

c)

I c h , h a b e n , seit, einige T a g e , Kopfschmerzen.


A u c h , d e r H a l s , w e h t u n , ich, ein
wenig.
Ich, haben, kein Appetit.
W a s , r a t e n , Sie, i c h ?

B . a) D e r K r a n k e s a g t d e m A r z t :

c)
d)
335

a) D e r A r z t s a g t d e m K r a n k e n :
c)

d)
^)

g)

Offnen, d e r M u n d , S i e !
Zeigen, d i e Z u n g e , Sie !
D a s B e t t , sich. legen, Sie, a u f !
Sie, D i a t , miissen, h a l t e n .
I c h , v e r s c h r e i b e n , Sie, a u c h , e i n
Medikament.
Sie, liegen, einige T a g e , miissen, i m
Bett.
Sie, g e s u n d , w e r d e n , b a l d .

2. Completati I
A . a) Seine T o c h t e r h a t groB-, b l a u - A u g e n , s c h w a r z - H a a r , ein- klein- M u n d ,
weiB- Zahne u n d ein- s c h o n - N a s e .
b) D i e s e r J u n g e h a t e i n s p i t z - K i n n .
c) Dieses K i n d h a t e i n r u n d - Gesicht, r o t - W a n g e n , k l e i n - O h r e n u n d
fein- Glieder.
d) D i e s e r F u B b a l l s p i e l e r h a t l a n g - B e i n e .
e) I m S p r e c h z i m m e r i s t e i n P a t i e n t m i t e i n e m g e b r o c h e n - A r m .
f) D e i n F r e u n d h a t eine s c h o n - S t i r n .
g) F i n z u l a n g - H a l s i s t n i c h t s c h o n .
h) I c h h a b e zwei s c h l e c h t - Zahne.
i) Dieses M e d i k a m e n t b e k o m m e n Sie n u r auf a r z t l i c h - R e z e p t .
j) S i e m i i s s e n z u m A r z t fiir i n n e r - K r a n k h e i t e n g e h e n .
B. a) I m W a r t e r a u m s i n d viel- K r a n k - .
b) D i e K r a n k e n s c h w e s t e r r u f t d i e K r a n k - i n s S p r e c h z i m m e r des A r z t e s .
eines K r a n k - ;
eines Alt-,
c) Da i s t d i e Brille
einer A l t - .
einer K r a n k - ;
d) D e r A r z t b e h a n d e l t
den Krank- gut.
die K r a n k e) D i e s e r A l t - l e i d e t a n R h e u m a .
;1
f) D e r A r z t u n t e r s u c h t j e t z t diese A l t - .
1
g) I m W a r t e r a u m s i n d viel- A l t - .
h) E i n i g - A l t - s e h e n n i c h t m e h r g u t .
,
i) A n d e r - h o r e n n u r s c h w e r .
I
j) E i n A l t - s a g t e d e m A r z t : , , B i t t e g e b e n Sie mix e i n M e d i k a m e n t g e g e n |
Gliederschmerzen."

:j

3 . Treceti propozitiile
1) la imperfect !
2) la perfect !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

de mai jos

D e r A r z t untersucht d e n K r a n k e n v o n K o p f b i s F u B .
D e r K r a n k e leidet a n G l i e d e r s c h m e r z e n .
D e r A r z t gibt d e m P a t i e n t e n e i n R e z e p t .
Ex verschreibt d e m K r a n k e n e i n M e d i k a m e n t .
D i e F r a u d e s P a t i e n t e n geht i n d i e A p o t h e k e .
S i e kaufl i h r e m M a n n d a s M e d i k a m e n t . D a s M e d i k a m e n t ist n i c h t t e u e r .
336

h) D e r A r z t behandelt d e n K r a n k e n
i) D e r K r a n k e w i r d b a l d g e s u n d .
j) B s g e h t i h m s c h o n s e h r g u t .

gut.

4. Formati
propozitii
1) la imperfect I
2) la perfect !
a) Sie, t r e t e n , i c h , auf, d e r F u B ,
u n d , die Z e h e , klein, sehr, w e h
tun.
b) W a s , v e r s c h r e i b e n , Sie, d e r
Arzt?
c) M i t , wer, Sie, g e h e n , in, die
Poliklinik?

d) I n , der W a r t e r a u m , die P o l i k l i n i k , sitzen, n o c h , P a t i e n t e n .


e) S e h e n , d u , g u t , m i t , diese
Brille?
/ ; W a s , fehlen, I h r B r u d e r ?
g) E r , leiden, a n , R h e u m a .
h) W i e , g e h e n , es, er, j e t z t ?

5. Puneti cuvintul din parantezd la cazul potrivit.


si cu prepozitia corespunzdtoare !

Completati dacd este nevoie,

a) I c h e r w a r t e (der
Augenarzt).
b) HI w a r t e t (der Ohrenarzt).
c) D e r A r z t b e h a n d e l t (der Patient) g u t .
d) I m S p r e c h z i m m e r (der Arzt) s i n d viele (der

e) Ex b l i c k t (das
f)

F r e u e n Sie s i c h (der

g) W a s r a t e n Sie

Urlaub) ?

(ich)?

h) D i e s e s M e d i k a m e n t w i r d (Sie)
i) G l a u b e n Sie (er) a l l e s ?

j)

Sie v e r l i e b t e s i c h (dieser

6. Formulati

intrebdri

Kranke).

Regal).
Kranke).

Student).

corespunzdtoare

A . a) E r t e l e f o n i e r t mit seiner

h e l f e n " , s a g t d e r A r z t (die

pdrtilor

de propozitie

tipdrite

cursiv !

Frau.

b) Ex f a h r t m o r g e n mit dem Schnellzug i n s G e b i r g e .


c) Durch Fleifi und Eifer w u r d e der V a t e r des groBen M a t h e m a t i k e r s
F r i e d r i c h GauB Vorarbeiter.
d) D e r V a t e r g a b d e m d r e i j a h r i g e n J u n g e n eine B e l o h n u n g fiir seine

erste mathematische

^Entdeckung".

e) D i e W e r k s t u d e n t e n v e r d i e n e n s i c h d a s Geld fiir ihr

f)

H i e r i s t e i n Brief fiir Ihren

g) I c h helfe I h n e n g e r n bei dieser Ubersetzung.


h) D e r J u n g e i s t s c h o n s e i t e i n e m M o n a t bei meinen
i) I c h zerriB m i r m e i n e S t r i i m p f e an einem Haken.

j) D a s i s t ein g u t e s M e d i k a m e n t gegen
k) Ex s c h r i e b an seinen Freund.
I) D a s H e f t i s t aus Papier,

2 2 Limba germana curs

practic

Ldnderspiel.
337

Verwandten.

Magenschmerzen.

rri) E i n R e p o r t e r v e r l i e b t e s i c h in diese Kollegin.


n) Ex f a n d in der Rechnung e i n e n F e h l e r .

o) W i r s p r a c h e n iiber das

Studium.

Vater.

p) W i r s p r a c h e n g e r a d e uber Peter.
q) Er i s t auf seinen Sohn stolz.
r) W i r s i n d auf unsere Hauptstadt s t o l z .
B. a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

E r g e h t in die
Poliklinik.
D e r A z t i s t im
Sprechzimmer.
D e r P a t i e n t i s t im Wartesaal.
In einer Stunde muJ3t d u z u H a u s e sein.
Ex k o m m t aus der Stadt.
S i e g e h e n auf den Bahnhof.
W i r e r w a r t e n e u c h auf dem Bahnhof.
Ex s t e h t an dem Schalter.
E r g e h t an den Schalter.

7. Rdspundeti
A. a)
b)
c)
d)
e)

W i e heiBen d i e d r e i T e i l e d e s m e n s c h l i c h e n K o r p e r s ?
Beschreiben Sie sie !
W o h i n geht ein k r a n k e r Mensch ?
W e r arbeitet in einer Poliklinik?
Zu w e m geht ein K r a n k e r m i t
Kopfschmerzen ?
Zahnschmerzen ?
Augenschmerzen ?
Gliederschmerzen ?
Brustschmerzen ?
Magenschmerzen ?
Ohrenschmerzen ?

B . W a s fehlt

8. Rdspundeti

dir?
ihm ?
Ihnen ?
euch ?
ihr?
ihnen ?

C. W i e g e h t e s

Ihnen ?
dir?
ihr?
ihm?
ihnen ?
euch ?

I Folositi

A. Nein,
Geht ein Mensch m i t

nicht
, sondern
| Magenschmerzen
| zum
Zahnschmerzen
Brustschmerzen
Gliederschmerzen
einem gebrochenen
Arm
Augenschmerzen

B . Nein, nicht"
, sondern
a) E e g t d e r I n t e r n i s t e i n g e b r o c h e n e s B e i n i n G i p s ?
b) V e r s c h r e i b t
die K r a n k e n s c h w e s t e r M e d i k a m e n t e ?
der Z a h n a r z t Brillen?
33S

Zahnarit ?
Augenarzt ?
Ohrenarzt ?
Orthopaden ?
Internisten ?
Rdntgenologen ?

c) B e h a n d e l t d e r A u g e n a r z t K r a n k e m i t

Rheuma ?
Gliederschmerzen ?
Ohrenschmerzen ?

9 . Traduceti !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

A m fost bolnav.
A m m e r s la o policlinica.
I n s a l a d e a s t e p t a r e a policlinicii m a i e r a u i a l t i b o l n a v i .
O s o r a v e n i si m a i n t r e b a : C e v a d o a r e ? l a c a r e m e d i c dorit:i sS.
mergeti?"
I - a m r a s p u n s : M a d o a r e c a p u l si s t o m a c u l , as v r e a s a m e r g la i n t e r nist."
A t e p t a t i p u t i n " , imi raspunse sora, ,,inaintea d u m n e a v o a s t r a m a i
sint doi pacienti."
Peste o j u m a t a t e de ora a m i n t r a t in cabinetul medicului.
M e d i c u l m - a c o n s u l t a t , m i - a d a t o r e t e t a si m i - a s p u s : , , P e s t e dou3,,
t r e i zile vefi fi s a n a t o s . V - a m p r e s c r i s u n m e d i c a m e n t , merge|;i a c u m
l a f a r m a c i e i c u m p a r a | ; i m e d i c a m e n t u l a c e s t a . "
I - a m m u l t u m i t m e d i c u l u i , a m p l e c a t d e la p o l i c l i n i c a ( = v e r l a s s e n ) ,
a m m e r s la f a r m a c i e i a m c u m p a r a t m e d i c a m e n t u l .
D u p a d o u a zile a m fost i a r s a n a t o s .

Merken Sie!
W a s t u t I h n e n w e h ? Der Kopf t u t mir weh.
W a s fehlt I h n e n ? I c h h a b e Kopfschmerzen.
W o r a n l e i d e n S i e ? I c h leide a n R h e u m a .
W i r m i i s s e n I h r B e i n i n G i p s legen.
Sie w e r d e n b a l d w i e d e r g e s u n d w e r d e n .

26. (Seclisundzwanzigster)
Lehrstiick

26

Absclimtt

(sechsundzwanzig)

A . G e s t e r n h a b e i c h m e i n e n E l t e r n e i n e n Brief g e s c h r i e b e n .
Vor d e m . Brief hatte i c h i h n e n e i n P a k e t geschickt.
J
I
G e s t e r n h a t er s e i n e n F r e u n d b e s u c h t .
V o r d e m B e s u c h hatte er i h n angerufen.
W i r s i n d i m U r l a u b z e h n T a g e i m G e b i r g e gewesen.
Z u e r s t waren w i r a b e r fiir e i n e W o c h e a n s Meer gefahren.^
Mai
haben
sein

mult ca perfectul

(imperfect) + part,

B, D e r P a t i e n t b e k a m ein Rezept;

perfect

er ging 3nit=4fein: damit

Mein F r e u n d entschloJB sich zu dem Besuch;

warum

in die Apotheke
entschloB

er

sich

2B=ihHi: dazu SO spat ?


I c h n a h m ein Blatt Papier
I
Meine

mit
zu

Tante

auf
iiber -

u n d s c h r i e b 3:a^-=sr darauf
I

einige W o r t e .

ist krank ; w i r alle s i n d r6feei^-=4as: dariiber

das
er, sie, es = obiect,
notiune abstracta

da-i

+ mit =
+ zu =

da-;

+ r -f auf
+ r + iiber

traurig.

damit
dazu
= darauf
== dariiber

C. Mircea s p r i c h t s c h o n gut D e u t s c h .
M a r i o a r a s p r i c h t besser D e u t s c h als M i r c e a .
Am besten s p r i c h t a b e r D a n i e l a .
Pozitiv 1
gut

Superlativ
a m besten
der (die, das) beste

Comparativ
besser

340

GRAMMATIK
I.

Mai

mult

ca

perfectul

Formarea mai mult ea perfectului


M a i m u l t c a p e r f e c t u l se f o r m e a z a d i n imperfectul v e r b e l o r a u x i l i a r e
liaben s a u sein d u p a r e g u l i l e f o r m a r i i p e r f e c t u l u i {vezi p a g . 307) si participiul
perfect al v e r b u l u i d e c o n j u g a t :
i c h hatte gehort
i c h war gegangen
d u hattest gehort
d u warst gegangen
etc.
Intrebuintarea mai mult ea perfectului
Mai m u l t c a p e r f e c t u l se i n t r e b u i n t e a z a d e r e g u l a p e n t r u a e x p r i m a o
actiune trecuta, incheiata inaintea unei alte actiuni trecute :
Sie setzte sich auf e i n e n S t u h l . Sie hatte i h r S t r i c k z e u g mitgebracht.
2. Adverbele

pronominale

demonstrative

D a c a p r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v das, s a u p r o n u m e l e p e r s o n a l e er, sie, es


p r e c e d a t e d e o p r e p o z i t i e se refera l a u n substantiv abstract s a u l a u n obiect,
p r o n u m e l e si p r e p o z i t i a se i n l o c u i e s c p r i n t r - u n adverb pronominal
demonstrativ. A c e s t a se f o r m e a z a d i n :
da -\- prepozitia
mit +

respectivd
das

da'^^it
da +

r -[ prepozitia

tnit -f er, sie, es

* damit
respectivd

dsL^+
(comp.

\at

damit

pag. 334)

an -f dasj^er, sie, es
d a ' ' ^ r 4^an

* daran

Adverbele p r o n o m i n a l e d e m o n s t r a t i v e se t r a d u c de regula p r i n
p r e c e d a t d e prepozitia
respectivd:
cu aceasta
damit
la aceasta
'
dabei
dadurch
prin aceasta
. etc.
Adverbtil

pronominal

demonstrativ

nu

daran
: la aceasta
darauf : pe aceasta
daraus : din aceasta
etc.
se refera la

341

persoane.

aceasta

Lesestiick 26
IN DER

(sechsundzwanzig)
POLIKLINIK

T a n t e E d d a l i o r t e v o n T a g z u T a g s c h l e c h t e r . D a s w a r s c h o n e i n m a l so gewesen
D a m a l s h a t t e sie ein O h r e n a r z t b e h a n d e l t , u n d es w a r b e s s e r g e w o r d e n . J e t z t
h a t t e sich ihr Z u s t a n d wieder verschlimmert. Unsere Familie war dariiber
t r a u r i g , d e n n alle l i e b t e n T a n t e E d d a .
W i r alle s a g t e n : , , A m b e s t e n , sie g e h t w i e d e r z u m A r z t . " M i t Miih u n d N o t
m a c h t e n w i r i h r d a s k l a r , m i t Miih u n d N o t e n t s c h l o B sie s i c h d a z u .
E i n e s M o r g e n s g i n g T a n t e E d d a also i n die P o l i k l i n i k . I m W a r t e r a u m saBen
schon sehr viele E e u t e . Manche l i t t e n a n Kopfschmerzen, Magenschmerzen
o d e r R h e u m a u n d w a r t e t e n auf d e n A r z t fiir i n n e r e K r a n k h e i t e n , a n d e r e
w a r e n z u m Hautspezialisten, z u m Augen- oder z u m Ohrenarzt gekommen.
E i n i g e P a t i e n t e n h a t t e n ein g e b r o c h e n e s B e i n o d e r e i n e n g e b r o c h e n e n A r m
i n Gips, u n d d e r R o n t g e n o l o g e o d e r d e r O r t h o p a d h a t t e sie z u r U n t e r s u c h u n g
g e r u f e n . E i n i g e n t a t e n die Z a h n e w e h , u n d sie w a r t e t e n auf d e n Z a h n a r z t .
T a n t e E d d a s e t z t e s i c h auf e i n e n freien S t u h l . Sie h a t t e i h r S t r i c k z e u g m i t g e b r a c h t u n d b e g a n n d a s 2 5 . P a a r S o c k e n fiir i h r e n Neffen K u r t . E i n P a t i e n t
n a c h d e m a n d e r e n g i n g i n s S p r e c h z i m m e r seines A r z t e s u n d k a m n a c h 15
o d e r 20 M i n u t e n w i e d e r h e r a u s . F a s t alle h a t t e n ein R e z e p t u n d g i n g e n d a m i t
i n die A p o t h e k e . SchlieBlich b l i e b T a n t e E d d a allein i m W a r t e r a u m . E i n e
f r e u n d l i c h e K r a n k e n s c h w e s t e r t r a t z u i h r u n d f r a g t e sie : ,,Auf w e n w a r t e n
Sie?""
T a n t e E d d a lachelte u n d strickte weiter.
D a rief die K r a n k e n s c h w e s t e r T a n t e E d d a i n s O h r : ,;Auf w e n w a r t e n s i e ? "
T a n t e E d d a lachelte.
Fiinf M i n u t e n d a u e r t e d e r M o n o l o g d e r K r a n k e n s c h w e s t e r . T a n t e E d d a h o r t e
n i c h t s . D a n n w a r d i e S c h w e s t e r a m E n d e i h r e r K r a f t u n d i h r e r G e d u l d . Sie
n a h m e i n B l a t t P a p i e r u n d s c h r i e b d a r a u f : ,,Auf w e n w a r t e n S i e ? "
T a n t e E d d a b l i c k t e auf d a s B l a t t u n d s a g t e l a c h e l n d : , , B i t t e l e s e n Sie m i r
. d a s v o r , i c h h a b e m e i n e Brille z u H a u s e v e r g e s s e n . "
WORTSCHATZ
r Z u s t a n d { e)

starea

die L e u t e (f.

r Spezialist

speciaUstul

e H a u t ( e)

monologul

e Untersiichung

(en)

t M o n o l o g ( e)

e Kraft

sing)

pielea
(en)

(-e)

s i c h entschlieBen (enta se inrautati

stricken

a tricota

'

cercetarea,

examinarea

p u t e r e a , forta

trusa de tricotat

s Strickzeug
sich. v e r s c h l i m m e i n

oamenii, lumea

a se h o t a r i (la)

schloB sich, e n t s c h l o s sen) zu

heraushomm-en
heraus,

ist

(kam

ie?i

herausge-

kommen)
vorlesen

(ie; las

vorgelesen)

342

vor,

a citi (cuiva) cu glas tare

vergessen
vergessen)
traurig Uber +

(i;

vergaB,

a uita

trist (diu cauza)

damals

atunci

scMieBlich

in

sfirfit,

in

cele

din

uxma
von Tag zu

Tag

d i n z i i n zi,

de

la

zi l a alta
mit Milh

und

c u chiu, c u v a i

Not]

klar machen

a explica, a ISmuri

eines Morgens

Intr-o d i m i n e a t a

Verbe tari
h a b e n (hatte, gehabt)

si nere^
n e h m e n (i ; n a h m , g e n o m m e n )

s c h r e i b e n (schrieb, geschrieben)

VBUNGEN
1. Treceti verbele din parantezd
a)
b)
c)
d)

Sie
Sie
Vor
Ich

la mai mult ca perfect I

ging z u m Arzt, die Familie . . . das . . .


(wiinschen).
. . . sich schwer . . .
(entschliefien).
vielen J a h r e n . . . sie s c h o n ein A r z t . . .
(behandeln).
w a r g e s t e r n i n d e r P o l i k l i n i k ; d o r t s a h i c h eine a l t e F r a u , sie

. .; ihr Strickzeug . . .

(mitbringen).

e) D i e K r a n k e n s c h w e s t e r t r a t z u r a l t e n F r a u , d e n n diese . . . allein

...

(bleiben).
f

f)

Die K r a n k e n s c h w e s t e r w a r a m E n d e i h r e r K r a f t u n d G e d u l d ; so l a u t

. . . sie . . .
2. Formati propozitii

sprechen).
la mai mult ca perfect I

a) I c h w a r m i t m e i n e n F r e u n d e n a m Meer. (Sie,

ihr

Wagen.)

mitnehmen,

b) D e r A r z t v e r s c h r i e b d e n K r a n k e n e i n e A r z n e i . (Er,

untersuchen.)

ich,

aufmerksam,

mit,
sie,

c) I c h g i n g n i c h t i n s K i n o . (Ich, vergessen, zu Hause, meine Brille.)


d) S i e k a m z u s p a t i n s Biiro. (Sie, erwachen, rechtzeitig, nicht.)
e) I n g e e r z a h l t e : (Ich, abreifien, statt, ein Kalenderblatt, zwei Kalender-

bldtter.)

f)

A l l e V e r w a n d t e n w a r e n t r a u r i g . (Der

schlimmern.)

g) Sie g i n g z u m A r z t . (Die Familie,


h) I c h f a n d m e i n e M a p p e w i e d e r . (Ich,
343

Zustand,

es, sie, klar

die Kranke,

sich

ver-

machen.)

sie, vergessen, in, die

Strafienbahn).

i)

W i r f u h r e n i n s G e b i r g e . (Wir, zuerst, einige Tage, angenehm, bei,


unsere Eltern,
verbringen.)
j) D e r B u c h h a n d l e r k a m b e r a n s . (Er, telefonieren, lange, mit, seine Frau.)
k) ET l a s m i r d e n Brief v o r , (denn, ich, mitbringen, meine Brille, nicht.)
I) D i e G r o B m u t t e r l a s i h r e m E n k e l eine G e s c h i c h t e v o r . (Sie,
kaufen,
er, ein Buch,
schon.)
m) D e r S c h w a g e r s t e l l t e v i e l e F r a g e n . (Wir, sich sehen, lange,
nicht.)
3 . Completati

cu adverbe pronominale

demonstrative

a) U n s e r e E e h r e r i n i s t k r a n k , es g e h t i h r v o n T a g z u T a g s c h l e c h t e r .
W i r alle s i n d . . . t r a u r i g .
b) I c h m u 6 z u m Z a h n a r z t g e h e n ; i c h m u B m i c h . . . entschlieBen.
c) W a s d e n k s t d u , p a s s e n m e i n e n e u e n S c h u h e z u m e i n e m g r a u e n K l e i d ?
J a , i c h d e n k e , sie p a s s e n . . .
d) D e r A r z t g a b m i r e i n R e z e p t , u n d i c h g i n g . . . i n d i e A p o t h e k e .
E r b e k o m m t b a l d U r l a u b . E r freut sich sehr . . .
/ ) I s t er m i t d e r A r b e i t fertig ? J a , m i t Miih u n d N o t i s t er . . .
fertig geworden.
4. Rdspundeti
strative I
a)
b)
c)
d)
e)
. f)

la intrebdri 1 Folositi in rdspunsuri

adverbe pronominale

demon-

Soli i c h d a s R a d i o auf d a s r u n d e T i s c h c h e n stellen? J a , stell es . . .


E e i d e t sie s c h o n l a n g e an M a g e n s c h m e r z e n ? J a , . . .
H a n g t e er d e n M a n t e l an d e n H a k e n ? N e i n , . . .
K a n n s t d u mit d i e s e m a l t e n F i i l l e r g u t s c h r e i b e n ? J a , . . .
W a r t e n Sie n o c h auf d i e A n t w o r t ? N e i n , . . ., ; i c h m u B f o r t g e h e n .
F r e u e n Sie s i c h auf d a s W i e d e r s e h e n m i t I h r e n V e r w a n d t e n ? J a ,

g) H a s t d u s c h o n m i t d e i n e r F r a u iiber m e i n e n V o r s c h l a g g e s p r o c h e n ?
Nein, . . .
5. Completati I
Exemplu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

. . . s i n d Sie t r a u r i g ? E i n g u t - F r e u n d i s t k r a n k ;
. . . bin ich traurig.
W o r i i b e r sind Sie traurig ? Ein gutev Freund ist krank ;
d a r i i b e r bin ich traurig.
. . . t r e n n t e s i c h F r i e d r i c h GauB n i e ? E r t r e n n t e s i c h n i e v o n e i n a l t - P f e n n i g ; . . . k o n n t e er s i c h n i c h t t r e n n e n .
. . . f a n d d e r d r e i j a h r i g e J u n g e e i n e n F e h l e r ? E r f a n d i n d- R e c h n u n g
des V a t e r s e i n e n F e h l e r ; . . . f a n d er d e n F e h l e r .
. . . b e k a m er eine B e l o h n u n g ? E r b e k a m eine B e l o h n u n g fiir
sein- e r s t - m a t h e m a t i s c h - E n t d e c k u n g ; . . . b e k a m er d i e B e l o h n u n g .
. . . w a r d e r groBe M a t h e m a t i k e r so stolz ? E r Avar auf diese Belohn u n g so s t o l z ; . . . w a r e r so s t o l z .
. . . sprecht i h r ? Sprecht ihr v o n d e m F i l m ? Nein, wir sprechen jetzt nicht . . .
. . . w i l l s t d u s c h r e i b e n ? W i l l s t d u m i t m e i n - Bleistift s c h r e i b e n ?
N e i n , i c h will n i c h t . . . s c h r e i b e n .
.344

6. Completati
lativ (III)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)

(I),

comparativ

(II)

saii

super-

S i e w a r b e i m O h r e n a r z t , j e t z t h o r t s i e . . . (gut; II)
K o n n e n Sie m i r e i n . . . W o r t e r b u c h empfehlen.'^ (gut; I)
J a , n a t i i r l i c h , i c h b r i n g e I h n e n gleich u n s e r . . . W o r t e r b u c h . (gut; III) \
Alle d r e i B r i i d e r l e r n e n (gut; I);
l e r n t . . . . . . (alt;
III;
gut;
III)
I c h b l e i b e n i c h t (lange; II)
als zehn Minuten bei I h n e n .
D i e A l t e s a g t e z u d e r K r a n k e n s c h w e s t e r : , , B i t t e s p r e c h e n Sie e t w a s
(laut; II), i c h h o r e n i c h t . " (gut; I)
D a r f i c h I h n e n d e n Brief m e i n e s . . . S o h n e s v o r l e s e n ? (alt;
II)
W i e heiBt
F u B b a l l s p i e l e r I h r e r M a n n s c h a f t ? (gut;
III)
D a s i s t u n s e r . . . K o l l e g e . (gut;
III)
S i e s p r i c h t v o n T a g z u T a g . . . (schon;
II)
K o m m e n S i e . . . h e r a u s ! (rasch ; II)
E s w a r e i n . . . M o n o l o g . (lang;
I)
E i n e s M o r g e n s g i n g sie z u m . . . S p e z i a l i s t e n u n s e r e r S t a d t . (gut;
III)

7. Inlocuiti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

cu adjectivele la gradul pozitiv


!

cuvintele tipdrite cursiv prin antonime

D e m K r a n k e n g e h t es v o n T a g z u T a g besser.
E r s p r i c h t schlechter F r a n z o s i s c h a l s E n g l i s c h .
E n t s c h u l d i g e n Sie, i s t dieser S t u h l besetzt?
D a s H a u s s t e h t a m Anfang d e r S t r a B e .
H e u t e i s t e s e b e n s o heifi w i e g e s t e r n .
E r g e h t n o c h langsamer a l s d u .
S p r e c h e n Sie n i c h t so laut.
D e r P a t i e n t h a t t e g e s t e r n e i n e n guten T a g .
I s t h e u t e der kUrzeste T a g d e s J a h r e s ?

8 . 1) Formati substantive compuse. Alegeti pentru fiecare cuvint


(coloanele I si III)
cuvintul de baza (coloanele II si IV)
2) Determinati genul substantivului
compus !
^J^.^ 3) Traduceti substantivele compuse formate I

IV

III

II

A.

der FuB
das Hotel

der
der

das Buch
der R i n g

der Magen
die E h e

die F a r b e
der Schmerz
(la p l u r a l )
der Arzt
das Gesprach

das Telefon
der Ausweis

die N u m m e r
das Brot

die Verlobung
das W o r t
(la p l u r a l )
der Hals
das H a a r
1

die

Butter

der Daden

der

Kalender

der

Tabak

der

die

Brust

der Z a h n
das H a a r

Ring
345

determinativ
potrivit !

das
der
(la
der
(la
das

Gast
Ball

Blatt
Schmerz
plural)
Schmerz
plural)
Wasser

B.

I
sprechen
fahren
wohnen
warten

9. Rdspundeti

der
der
das
das

II
Stuhl
Ort
Zimmer
Zimmer

III
schlafen
baden
schauen
stehen

die
der
das
das

IV
Lampe
Anzug
Zimmer
Fenster

K. a)
h)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)

W a r u m ging T a n t e E d d a z u m Ohrenarzt ?
W o arbeitete der Ohrenarzt ?
Arbeiteten auch andere Spezialisten in jener Poliklinik?
W a s fiir S p e z i a l i s t e n a r b e i t e t e n d o r t ?
W e r saJ3 i m W a r t e r a u m d e r P o l i k l i n i k ?
W o r a n l i t t e n die P a t i e n t e n ?
Was machte Tante Edda?
W a r u m h a t t e sie i h r S t r i c k z e u g m i t g e b r a c h t ?
W a s m a c h t e n die a n d e r e n P a t i e n t e n ?
Ging a u c h T a n t e E d d a ins S p r e c h z i m m e r ?
W a s f r a g t e eine K r a n k e n s c h w e s t e r T a n t e E d d a ?
A n t w o r t e t e i h r T a n t e E d d a auf die F r a g e ?
W a r u m a n t w o r t e t e sie n i c h t ?
n) Auf w e l c h e n G e d a n k e n k a m schlieiBlich d i e K r a n k e n s c h w e s t e r ?
o) W a s s a g t e T a n t e E d d a ?

B . a)
b)
c)
d)
e)
f)

H a b e n Sie viele V e r w a n d t e ?
W o leben Ihre Verwandten?
B e s u c h e n Sie sie o f t ?
H a b e n Sie a u c h T a u t e n ?
T r a g e n Sie g e s t r i c k t e S t r i i m p f e ?
W a n n t r a g e n viele E e u t e g e s t r i c k t e S t r i i m p f e o d e r S o c k e n ?

i
i

i
'

10. Povestiti !
Sie sind Krankenschwester

und erzahlen einer

Kollegin:

H e u t e k a m i n die P o l i k l i n i k e i n e a l t e F r a u . Sie s e t z t e sich auf e i n e n


. freien S t u h l u n d s t r i c k t e . I m W a r t e r a u m w a r e n .viele E e u t e u s w . .

11. Traduceti !
A.

__

a)
b)
e)
d)

F a m i l i a o i u b e a p e m a t u a E d d a si e a isi i u b e a t o a t e r u d e l e .
E a ii a j u t a l a l u c r u .
M a t u a a u z e a I n s a d i n zi i n zi m a i g r e u .
'
I n t r - o d i m i n e a t a ii s p u s e o n e p o a t a : N u m a i m e r g e , d r a g a m a t u a ,
t r e b u i e sa mergi la u n m e d i c . "
E a i n c e p u t m a t u a n-a v r u t sa a u d a despre aceasta.
/ } I n sfirfit se h o t a r i i m e r s e l a o p o l i c l i n i c a .
g). E a m e r s e l a p o l i c l i n i c a c u t r u s a ei d e t r i c o t a t . '
h) I n s a l a d e a t e p t a r e e r a m u l t a l u m e .
Pacien|;ii i n t r a u la m e d i c u n u i d u p a celalalt.
346

j)
k)
/)
m)
n)
0)
p)

M a t u a s t a t e a i n s a i n t r - u n col|; i t r i c o t a .
Se f a c u t i r z i u .
I n sala de ateptare ramasese n u m a i batrina.
O s o r a f o a r t e a m a b i l a o i n t r e b a : P e cine a t e p t a t i ? "
M a t u a se u i t a m a i d e p a r t e n u m a i l a c i o r a p i i ei.
Sora vorbi mai tare, dar matu^a nu-i raspunse.
S o r a l u a u n c r e i o n i scrise p e o foaie d e h i r t i e : , , P e cine s a u ce a s t e p tati?"
2) A t u n c i m a t u a ii s p u s e b i n e d i s p u s a : , , A m u i t a t o c h e l a r i i a c a s a ; ce
a t i scris p e foaia a c e a s t a d e h i r t i e ? C i t i t i - m i v a r o g c u g l a s t a r e ! "

"B. a) P e n t r u cine a i c u m p a r a t c a r t e a ? A m c u m p a r a t - o p e n t r u u n p r i e t e n . M i i n e e s t e z i u a l u i d e n a s t e r e . A m p l a t i t p e n t r u c a r t e 2 5 d e lei.


N - a m a u z i t b i n e , c i t ai p l a t i t p e n t r u e a ?
h) P e n t r u ce i-a d a t t a t a l c o p i l u l u i s a u o r a s p l a t a ? P e n t r u p r i m a
l u i d e s c o p e r i r e " , p e n t r u a c e a s t a i-a d a t el u n fenig.
c) A fost b a i a t u l m i n d r u d e a c e s t f e n i g ? D a , el a fost f o a r t e m i n d r u
d e a c e s t a i n u s-a m a i desparj;it n i c i o d a t a d e f e n i g u l a c e s t a .
d) El verificase s o c o t e a l a t a t a l u i s a u si gasise i n a c e a s t a o greeala.
C. a)
&j
c)
d)
e)

D a ce p o l i c l i n i c a merge|;i d u m n e a v o a s t r a ? D e ce merge|:i l a m e d i c ?
Da c a r e m e d i c m e r g e t i d u m n e a v o a s t r a ?
T r e b u i e sa m a d u e l a u n o c u l i s t , n u m a i v a d b i n e .
Cu c h i u , c u v a i m a i p o t c i t i z i a r u l f a r a o c h e l a r i .
Dati-mi v a rog p u t i n ochelarii d u m n e a v o a s t r a . Poftiti, cu placere.
^ Va multumesc, acum v a d mai bine.
f) T r e b u i e s a v a c u m p a r a | ; i o c h e l a r i .
g) Cu o c h e l a r i i d u m n e a v o a s t r a v e t i v e d e a eel m a i b i n e .

D . a)
h)
c)
d)
e)
/)
g)
f)
g)
h)
1)
j)
k)
I)

P e c i n e atepta];i? I l a t e p t p e r a d i o l o g .
Ce m a i astepta'J;i? A t e p t i u n r a s p u n s .
D e ce sufera a c e s t p a c i e n t ? E l s u f e r a d e d u r e r i d e c a p .
Cu c i n e a'S;i fost l a g a r a ? A m fost cu f r a t e l e m e u l a g a r a .
Cu ce pleca-fi l a g a r a ? P l e c a m l a g a r a c u u n t a x i .
D a ce se u i t a el m e r e u ? E l se u i t a la ceas.
D e u n d e venial d u m n e a v o a s t r a ? V i n d e l a p o l i c l i n i c a .
Ce v a d o a r e ? Ma d o a r e c a p u l .
E s t e m e d i c u l a c o l o ? D a , el e s t e a c o l o .
E s t e i s o r a m e d i c a l a a c o l o ? D a , i e a e s t e a c o l o .
U n d e este sora d u m n e a v o a s t r a ? Sora m e a este acasa.
Cu c i n e e s t e c a s a t o r i t a ? E c a s a t o r i t a c u u n m e d i c .
U n d e v a d u c e t i a c u m ? A c u m m e r g l a f a r m a c i e i p e u r m a a c a s a .
C u m ii m e r g e f r a t e l u i d u m n e a v o a s t r a ? M u l t u m e s c , ii m e r g e b i n e .

E . a) 1,SL c i n e se d u c e u n b o l n a v ?
b) D e c e se d u c e u n b o l n a v l a m e d i c ?
c) D e ce se d u c e u n p a c i e n t l a | i n t e r n i s t ?
stomatolog?
radiolog ?
ortoped ?

347

d)
e)
fj
g)
h)
ij

Ce p r e s c r i e m e d i c u l p a c i e n t u l u i ?
U n d e t r e b u i e sa m e a r g a pacientul cu aceasta r e t e t a ?
Cu c i n e a|;i v o r b i t d u m n e a v o a s t r a ?
Cu ce scrie1;i l a t a b l a ?
P e c i n e m a i t r e b u i e s a a f t e p t a t i ? (Folosi|;i a m b e l e v e r b e . )
Ce m a i t r e b u i e sa a t e p t a t i ? (Folositi a m b e l e verbe.)

Merken Sie!
Mit Miib u n d N o t m a c h t e n wir ihr das klar.j
Fines Morgens
g i n g sie i n die P o l i k l i n i k .
j
Eines Tages
i
Auf w e n w a r t e n Sie ? W o r a u f w a r t e n Sie ? ;
E s g i n g i h r v o n T a g z u T a g besser.
j

W I E D E R H O L U N G S t J B U N G E N (V)
1. Treceti adjectivele din parantezd
a)
h)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
p)

la forma

potrivitd!

D e i n W a g e n i s t (schon) a l s u n s e r W a g e n .
D u h a s t e i n e n (schon) W a g e n a l s w i r .
M e i n B r u d e r i s t (alt) a l s I h r B r u d e r .
M e i n (alt) B r u d e r i s t I n g e n i e u r .
I c h m o c h t e m i t I h r e m (alt) B r u d e r s p r e c h e n .
Seine S c h w e s t e r i s t (jung) a l s I h r e S c h w e s t e r .
Seine (jung) S c h w e s t e r i s t A r z t i n .
,
A n n a s K l e i d i s t (kurz) a l s H e l g a s K l e i d .
S i e t r a g t e i n (kurz) K l e i d a l s H e l g a .
I s t d e r b l a u e A n z u g (hillig) als d e r s c h w a r z e ?
K o n n e n S i e m i r e i n e n (hUlig) A n z u g z e i g e n ?
H e u t e i s t es (kiihl) a l s g e s t e r n .
H e u t e i s t e i n (kiihl) T a g a l s g e s t e r n .
E r s p i e l t (schlecht) F u B b a l l als sein S c h w a g e r .
E r i s t e i n n o c h (schlecht) S p i e l e r a l s i c h .
D e r K r a n k e h a t h e u t e e i n e n (schlecht) T a g als g e s t e r n .

2. Treceti adjectivele din parantezd,


1) la pozitiv ! .
2) la comparativ !
3) la superlativ !
Faceti toate modificdrile
Exemplu:

a)
h)
c)
d)
e)
f)

la comparativ,

la locul

potrivit,

necesare !

E r i s t Schiiler

(gut).

Er ist ein guter Schiiler.


Er ist ein besserer Schiiler.
Er ist der beste Schiiler.

S i e k a u f e n Mobel. (modern)
E r k a u f t s i c h n u r S c h u h e . (teuer)
H e r r S c h n e i d e r w a h l t eine K r a w a t t e . (teuer)
F r a u S c h u s t e r , g e h t z u e i n e m A u g e n a r z t . (tiichtig)
D i e s e r G a s t w i i n s c h t e i n Z i m m e r . (gut)
D a s w i r d fiir i h n eine U b e r r a s c h u n g sein. (angenehm)

8 . Treceti adjectivele la comparativ

(II)

sau la superlativ

(III)

a) H a b e n Sie a u c h (hillig; 11) F i i l l e r ?


h) Diese S c h u h e s i n d m i r z u groi3. G e b e n Sie m i r b i t t e e i n (klein; 11)
Paar.
c) D i e Z i m m e r m i t B a d s i n d (teuer; 11) a l s d i e Z i m m e r m i t D u s c h e .
::. ,

. 349

.4..

d)
e)
f)
g)
h)

W i e l i o m m e icli (schnell; 111) z u m B a l m l i o f ?


I m e r s t e n S t o c k s i n d d i e Z i m m e r (teuer; 111).
D e r M o n a t M a r z i s t n i c h t (lang; 11) a l s d e r M o n a t A u g u s t .
M i t dieser Brille s e h e i c h (gut; 111).
I m M o n a t O k t o b e r w a r es i n d i e s e m J a h r (warm; 11) als i m M o n a t
September.
i) I c h b l e i b e n i c h t (lange; 11) h i e r .
j) H o r e n S i e j e t z t (gut; 11)?
k) K o n n e n Sie m i r e i n (gut; 11) R e s t a u r a n t e m p f e h l e n ?
4. Treceti verbele
1) la imperfect !
2) la perfect !

'

a) I c h gehe z u m B a h n h o f .
b) B i s z u m H o t e l gehe i c h z u FuJ3.
E r nimmt e i n E i n b e t t z i m m e r .
d) Fallen Sie d a s A n m e l d e f o r m u l a r aus?
e) D i e t J b e r t r a g u n g ist h e u t e a u s g e z e i c b n e t .
/ ) W a n n erscheint d e r n e u e Reisefiihrer d u r c h R u m a n i e n ?
g) D a s K i n d wird a m 15. S e p t e m b e r 8 J a h r e a l t .
h) W a r u m schweigen S i e ?
, i) E r ist i m S t a d i o n .
j) Sie springt r a s c h v o m S t u h l auf.
k) W i r gehen gleich fort.
I) Spielen Sie g e r n E u B b a l l ?
m,) I c h habe h e u t e e i n e n s c h w e r e n T a g .
n) Siehst d u d e n R e p o r t e r auf d e m B i l d s c h i r m ?
o) E r zieht d e n S p o r t m e i n e r Gesellschaft vor.
'
p) I c h stecke d e n Schliissel i n d i e B r i e f t a s c h e .
5. Treceti verbele la viitor !
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)

I c h fahre i n e i n i g e n T a g e n i n s G e b i r g e .
Fahrst d u m i t d e m Z u g ?
W a n n losen Sie d i e F a h r k a r t e ?
A n d e r n a c h s t e n H a l t e s t e l l e steigen w i r aus.
Nimmst d u e i n T a x i ?
Kauft i h r d i e K a r t e n a m F a h r k a r t e n s c h a l t e r ?
Gehen S i e j e d e n S o n n t a g i n s S t a d i o n ?
E r sieht g e r n d e m E a n d e r s p i e l zu.

6. Formati

din cuvintele din parantezd propozitii

la mai mult ca perfect !

a) Ex b r a c h t e d a s B u c h n i c h t m i t . (Er, vergessen, es, zu Hause.)


b) D a s M a d c h e n s p r a n g auf. (Es, sehen, der Freund, auf, der
Bildschirm.)
c) S i e k a u f t e s i c h d e n s c h w a r z e n M a n t e l . (Sie, sich wiinschen, er, schon
lange.)
d) I c h g i n g t r a u r i g n a c h H a u s e . (Meine Mannschaft, spielen, nicht, gut.)
350

e) I c h g i n g i n d i e A p o t h e k e . (Der Arzt, verschreiben, ich, ein

Medika-

ment.)
f)

W i r muJBten n a c h H a u s e g e h e n . (Es, werden,

spdt.)

g) E r g i n g i n d i e P o l i k l i n i k . (Der Arzt, rufen, er, zur

7. Formati propozitii,
1) la prezent !
2) la imperfect !
3) la perfect !

punind

Untersuchung.)

verbele

a) E r , stehen, a n , d i e K a s s e .
b) D e r F a h r p l a n ,

hdngen,

a n , die

Wand.

c) D a s K i n d , sich stellen, a n , d i e Tiir.


d) W i r , sich setzen, a n , d e r T i s c h .
e) D e r M a n t e l , hdngen, i n , d e r S c h r a n k .
/ ) I c h , d e r M a n t e l , hdngen, i n , d e r S c h r a n k .

g) W i r , sitzen,

in, der Wartesaal.

h) D a s H a n d t u c h , hdngen, i n , d a s B a d e z i m m e r .

i) D i e U h r , liegen,
j)

D e r Koffer,

auf, d a s N a c h t t i s c h c h e n .

stehen,

in, die Ecke.

8. 1) Treceti verbele din parantezd la forma potrivitd I


2) Treceti verbele la plural I Faceti modificdrile necesare I
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
/)
m)
, n)
o)

(Konnen)
d u m i r deine Ausweisnummer sagen?
(Wollen) d u m i r d e n Schliissel deines Z i m m e r s g e b e n ?
(Diirfen) i c h Sie e t w a s f r a g e n ?
W a n n (sollen) e r n a c h B u k a r e s t k o m m e n ?
D i e s e S u p p e (mogen) i c h n i c h t .
(Miissen)
i c h s c h o n j e t z t d a s F o r m u l a r ausfiillen?
(Diirfen) d u h e u t e i n s S t a d i o n g e h e n ?
I c h (wollen) d i r m e i n e g e n a u e A d r e s s e g e b e n .
(Sollen) i c h i n d e r H a l l e auf Sie w a r t e n ?
W i e l a n g e (konnen)
er d o r t b l e i b e n ?
E r (miissen) d i e B a h n s t e i g k a r t e a n d e r S p e r r e a b g e b e n .
A n w e l c h e r H a l t e s t e l l e (miissen)
du aussteigen?
D u (sollen) fleiJ3iger sein.
Ex (wollen) e i n w e n i g F u B b a l l spielen.
S i e (mogen) k u r z e K l e i d e r n i c h t .

9. Rdspundeti
A. Exemplu:

la intrebdri,

folosind

imperativul I

Soli i c h i n d i e S t a d t g e h e n ?

Geh in die Stadt !


Gehen Sie in die Stadt !
A.

a) Soli i c h R u m a n i s c h s t u d i e ren ?
b) Soli i c h s c h o n d e n F e r n s e h e r
einschalten?
c) Soli i c h n o c h a u f i h n w a r t e n ?

351

d) Soil i c h i h m d a s P a k e t s c h i k ken ?
e) Soli i c h i h n n o c h e i n m a l a n rufen?

f)

Soli i c h d i r (Ihnen) m e i n e n
Fuller zeigen?
g) Soli i c h d a s K i n d auf d e n A r m
nehmen?
h) Soli i c h d e n B r a t e n e s s e n ?
B . Exemplu

i) Soil i c h z u e i n e m I n t e r n i s t e n
. gehen?
j) Soli i c h d i r ( I h n e n ) m e i n e n
Ausweis geben?
k) Soil i c h m i t d e m Z u g f a h r e n ?

: Sollen w i r i n d i e S t a d t g e h e n ?
Geht in die Stadt!

!&. a) Sollen w i r m i t d e m Z u g f a b ren ?


b) Sollen w i r e u c h e t w a s a u s
der S t a d t m i t b r i n g e n ?
c) Sollen w i r z u i h m g e h e n ?
d) Sollen w i r i h n e n d a s B u c h
geben ?

e) Sollen
ten ?
f) Sollen
essen?
g) Sollen
h) S o l l e n
losen ?

w i r n o c h auf i h n w a r wir heute

ohne

dich

wir Sie besuchen?


wir die F a h r k a r t e n

10. 1) Treceti verbele din parantezd la participiul perfect !


2) Explicati functia pe care o are participiul in propozitia

respectiva !

aj
6_j
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
. j)
k)

E r h a t s i c h d e n A r m (brechen).
E r g i n g m i t d e m (brechen) A r m z u m A r z t .
Sie h a t u n s i h r e A r b e i t
(vorlesen).
D i e so s c h o n (vorlesen) A r b e i t w a r a u s g e z e i c b n e t .
D e r Z u s t a n d des K r a n k e n h a t sich
(verschlimmern).
W o z u h a b e n Sie sich (entschlieBen) ?
E r i s t e i n (entschlieBen)
Mensch.
D i e Groi3mutter h a t ihrer E n k e l i n ein schones Kleidchen
(stricken).
Dieses (stricken) K l e i d c h e n i s t e n t z i i c k e n d .
I s t dieser P l a t z frei
(bleiben)?
J a , d a s i s t e i n frei (bleiben) P l a t z .
E r h a t an der Kasse
(bezahlen).
m) I m u n s e r e m E a n d h a b e n alle W e r k t a t i g e n (bezahlen)
Urlaub.

11. Treceti verbele din parantezd


cere s e n s u l propozij;iei)!
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)

la participiul

prezent

sau perfect

(dupa c u m

A n d e r H a l t e s t e l l e s t a n d e n v i e l e (warten) M e n s c h e n .
D a s w a r eine i n t e r e s s a n t (stellen) F r a g e .
I c h b e k a m schlieBlich d i e so l a n g e (erwarten) A n t w o r t .
E i n (zerreiBen)
Brief l i e g t auf d e m F u B b o d e n .
Seine (iiberzeugen) W o r t e h a t t e n E r f o l g .
D e r H o t e l g a s t w i i n s c h t e e i n Z i m m e r m i t (fliefien) W a s s e r .
E r s p r i c h t (fliefien)
Deutsch.
I m P a r k s p i e l e n viele (lachen)
Kinder.

12. Completati

cu g a r n i c h t sau g a r n i c h t s !

E r sprach zu rasch. I c h habe


verstanden.
b) I c h b i n
miide.
c) I c h h a b e I h n e n
m e h r zu sagen.
352

d) D a s Buch. h a t m i r
gefallen.
e) D a s K i n d h a l t
auf O r d n u n g .
/ ) H a b e n Sie s i c h h e u t e e t w a s g e k a u f t ? N e i n , i c h h a b e m i r
gekauft.

. 3 . Rdspundeti

la intrebdri I Folositi propozitiile

. a) W e r n i m m t d i e Koffer des
Hotelgastes ?
b) S i n d alle Z i m m e r i m E r d g e schoi3 b e s e t z t ?
c) S i n d n o c h Z i m m e r i m e r s t e n
S t o c k frei?
d) W i i n s c h t d e r G a s t ein Z i m m e r
mit Dusche ?
e) W o i s t der F a h r s t u h l ?
f) I n w e l c h e n S t o c k f a h r e n sie ?
g) W e l c h e s Z i i n m e r b e k o m m t d e r
Gast?
h) K a n n er b a l d ein w a r m e s
Bad haben ?
i) W i e l a n g e will er i m H o t e l
bleiben ?
B.

a) E n t s c h u l d i g e n Sie b i t t e , i s t
an Ihrem Tisch noch Platz?
b) K o n n e n Sie m i r die S p e i s e karte geben?
c) W a s h a b e n Sie g e g e s s e n ?
d) T r i n k e n Sie ein Glas W e i n ?
e) H a t I h r T o c h t e r c h e n k e i n e n
Appetit ?

Q. a) W o h i n f a h r e n S i e ?
b) F a h r e n Sie m i t d e m W a g e n
Ihres Bruders ?
c) F i i r w i e v i e l P e r s o n e n i s t i m
Auto Ihres Bruders Platz?
d) M i t w e l c h e m Z u g f a h r e n S i e ?
e) V o n w e l c h e m B a h n s t e i g f a h r t
Ihr Zug?
f) W a n n k o m m e n Sie i n P r e d e a l
an?
D.

din coloana a doua I

Der F a h r s t u h l ist rechts.


E r will eine W o c h e d o r t

bleiben.

I m E r d g e s c h o B s i n d alle Z i m m e r
besetzt.
I m ersten Stock sind keine Zimmer
m e h r frei.
Sie f a h r e n i n d e n d r i t t e n S t o c k .
E r k a n n b a l d ein w a r m e s B a d h a ben.
Der Gast b e k o m m t das Zimmer 356.
N e i n , er w i i n s c h t ein Z i m m e r m i t
Bad.
D e r H a u s d i e n e r n i m m t d e n Koffer
des G a s t e s .
N e i n , sie h a t h e u t e vor d e m M i t t a g essen S c h o k o l a d e gegessen.
I c h ziehe Bier vor.
B i t t e , h i e r i s t die S p e i s e k a r t e .
Ich habe Suppe, Braten u n d Spinat
m i t E i e r n gegessen.
J a , b i t t e , es s i n d n o c h zwei P l a t z e
frei,
Nein, wir fahren m i t d e m Zug.
Wir fahren n a c h Predeal.
Wir fahren mit dem Zug N u m m e r
324.
I m A u t o m e i n e s B r u d e r s i s t n u r fiir
vier Personen Platz.
W i r k o m m e n i n P r e d e a l u m 17,25
U h r an.
Unser Zug fahrt vom
Bahnsteig
N u m m e r 6.

/ Ich leide an R h e u m a .
a) W a s f e h l t I h n e n ?
b) T u t I h n e n d e r K o p f w e h ?
J a , ich habe Kopfschmerzen.
c) T u t I h n e n a u c h d e r M a g e n
Ja, ich habe auch Magenschmerzen.
weh ?

2 3 Limba g e r m a n a curs

practic

353

d)

Soli i c h I h n e n e t w a s a u s der
Apotheke holen ?
e) H a t Sie s c h o n ein A r z t u n tersucht ?
f) H a b e n Sie D i a t g e h a l t e n ?

J a , b i t t e h o l e n Sie m i r ein
M e d i k a m e n t aus der Apotheke.
Ich habe Diat gehalten.
E i n tiichtiger Internist
schon untersucht.

hat

mich

14. Traduceti !\
A.

a) S i n t e t i d e mmlt l a B u c u r e s t i ?
b) E o c u i t i l a h o t e l ?
Ce c a m e r a a v e t i ?
d) S i n t e t i m u l t u m i t d e c a m e r a
dumneavoastra ?
e) A r e c a m e r a
dumneavoastra
b a i e i t e l e f o n ?
f) R a m l n e t i m u l t l a h o t e l ?

P u t e t i c o m p l e t a a c u m form u l a r u l ? T r e b u i e sa-1 c o m pletez acum ?


h) E - a m c o m p l e t a t , e s t e a c u m
t o t u l in ordine?
Da, va
multumesc mult, totul este
in regula.
i) Sa v a a s t e p t in f a t a h o t e l u l u i ?
Da, va rog.

B,

a)

f)

b)
c)
d)
e)

S c u z a t i v a rog, l a c a r e g h i f e u
p o t c u m p a r a u n bilet de c a l i torie pentru Sinaia?
Cit c o s t a b i l e t u l ?
Multi calatori a s t e a p t a in sala
de asteptare.
Multi calatori citesc mersul
trenurilor.
Uneori calatorii sint nervosi.

C.

a) C& v a d o a r e ?
b) S u f e r i t i d e m u l t d e d u r e r i d e
stomac ?
c) V-a c o n s u l t a t u n m e d i c b u n ?
d)
v-a prescris medicul?

D.

a) T r e b u i e s a c i t i t i cu glas t a r e !
b) S a - m i c u m p a r stofa a c e e a m a i
scumpa ?
c) Colega m e a e s t e b o l n a v a , V r e a
sa m e r g m i i n e l a ea.
d) V r e i sa c i t e s t i s c r i s o a r e a ?
e) S a v a d a u z i a r u l d e a s t a z i ?
/ ) Prietenii mei u r m e a z a sa piece
la u n meci international.
g) As v r e a s a m e r g l a f i l m u l
acesta.
354

g)

O p r e t e a c c e l e r a t u l a c e s t a i
la Busteni? Da, desigur.
g) E a ce linie (la c a r e p e r o n )
sosefte a c c e l e r a t u l 501 ?
h) T r e n u l d u m n e a v o a s t r a sosete
la l i n i a ( = p e r o n u l ) 4.
i) M i - a m u i t a t ieri o v a l i z a m i c a
in tren.
j) I n c o m p a r t i m e n t a m a v u t u n
loc b u n , l i n g a f e r e a s t r a .
e)
f)
g)
/i)

Ati tinut regim?


M a i t r e b u i e sa t i n e t i r e g i m ?
Ce a v e t i v o l e sa m i n c a t i ?
Sa m e r g e t i d i n n o u l a m e d i c u l
dumneavoastra.

h) S a n e p o v e s t i t i t o t u l !
i) t i i g e r m a n a ?
j) P o t i s a vii azi d u p a - a m i a z a
la mine ?
k) P o t ( a m voie) sa s c r i u c u
stiloul d u m n e a v o a s t r a ?
I) Copiii n - a u v o i e sa m e a r g a la
filmul acesta.
m) Cind u r m e a z a sa a p a r a c a r t e a
dumneavoastra ?
i

E.

n) P o t s a v a a d u c d a t a v i i t o a r e
revista ?
o) Cine i m i d a b i l e t u l ?
p) U n d e i l a ce o r a n e p u t e m
intilni ?

q) C i n d dori|;i sa m i n c a ^ i ?
r) Aici l o c u i e s t e
domnul
Pop e s c u ? A v r e a s a v o r b e s c
c u el.
s) Cite p a c h e t e d e |;igari dori|;i?

a) l,a c i n e pleca|;i d u m n e a v o a s tra? '


b) E a cine v a g i n d i t i d u m n e a voastra ?
c) Cu c i n e p l e c a t i l a m a t u a
dumneavoastra ?

d)
e)
f)
g)

Cu
De
De
De

ce pleca|;i?
c i n e s-a i n d r a g o s t i t e l ?
cine sinteti m i n d r u ?
ce e s t e el aa d e m i n d r u ?

27. (Siebenundzwanzigster) Abschnitt

Lehrstiick 27

W i r selien liier d i e Kreuzung

(siebenundzwanzig)

(1) v o n zwei S t r a B e n . H i e r faliren

(verkehren),

S t r a B e n b a l m e n , Autobusse (2), Lastkraftwagen (3), Personenkraflwagen (4),


Motorrdder (5), Fahrrdder. W i r selien aucli FiiPgdnger (6). Sie s t e h e n '
an de

Ecke d e r S t r a B e u n d w a r t e n , o d e r s i e gehen uber die S t r a B e . Der

Verkehr i s t hier groB. W e r regelt d e n V e r k e h r ? E i n Verkehrspolizist (7)


regelt d e n V e r k e h r m i t d e r Verkehr samp el (8). Das Licht d e r V e r k e h r s a m p e l
ist

griin,

gelb

oder

rot.

e Kreiizung (en) (1)


verkehren
r Autobus (se) (2)
r Lastkraftwagen () (3) r Personenkraflwagen
() (4)
s Motorrad ( ^er) (5) r Fufigdnger () (6) a n der Ecke
iiber die Strafie gehen
r Verkehr
den Verkehr regeln
r Verkehrspolizist (en) (7) e Verkehrsampel (n) (8)
s Licht (er)
Griin h e i B t :
Gelb heiBt:
Rot heiBt:

Die Strafie ist frei.


Achtung !
Halt I
356

Halt t

an der Ecke

in der Ecke

(des Zimmers)

(der StraiJe)
StraSe

B . A n d e r E c k e dieser

i s t e i n Verkehrszeichen

StraBe

(1) :

hier ist eine


Einbahnstrafie.
Neben d e m Verkehrszeichen
s t e h t (parkt)
ein Wagen.
P a r k t e r r i c h t i g ? N e i n , er
p a r k t falsch. E r darf h i e r
n i c h t p a r k e n . A m Steuer (2)
des W a g e n s s i t z t e i n H e r r .

E r muB jetzt

Strafe

zahlen.

Das ist gar nicht


nehm. Parken
Sie
immer richtig!

angedarum

s Verkehrszeichen{)
e Strafe (n) Strafe

(1) e Einbahnstrafie{n)
zahlen

P a r k e n verboteii!
357

parken

s Steuer{-

C.

D a s I / i c l i t d e r V e r k e h r s a m p e l i s t griin.
W i r diirfen j e t z t iiber d i e S t r a B e gehen.
I
I
Das L i c h t der Verkehrsampel ist rot.
W i r .miissen j e t z t warten.
D e r L e h r e r laUt d e n H o r e r lesen u n d iibersetzen.
I
!
I
D e r V e r k e h r s p o l i z i s t sah eine F r a u a m S t e u e r
I
W i r h o r t e n d i e K i n d e r d e u t s c h sprechen.
I n d e r S c h u l e lernen d i e K i n d e r
I

sitzen.
!

lesen u n d schreiben.
\
!

I c h vergaB leider, d i e U b u n g z u schreiben.


[_
I
Sie vergaB, d i e T e l e f o n n u m m e r
I

aufzaschreiben.
I

F i i r m o r g e t t haben Sie d e n T e x t z u wiederholen


1
.
!
I c h w e r d e m i r Miihe g e b e n , alles r e c h t g u t zu machen.
E s i s t schon, i m m e r

hoflich

z u sein.

D. Wieder zu Hause, Herr Schulz?


= Ja.
W a r u m s i n d Sie n i c h t n o c h i n P r e d e a l g e b l i e b e n ? I h r U r l a u b i s t d o c h
noch nicht zu Ende.
= D a s W e t t e r w a r zu schlecht.
W a r es w i r k l i c h so s c h l e c h t ?
: = I m m e r r e g n e t e es. M o r g e n s r e g n e t e es, v o r m i t t a g s r e g n e t e es, n a c h m i t t a g s r e g n e t e e s , a b e n d s r e g n e t e es.
N a , n a , immer r e g n e t e es b e s t i m m t n i c h t .
= Sie h a b e n r e c h t . E s r e g n e t e n u r a m T a g . N a c h t s s c h n e i t e es.
morgens
vormittags
nachmittags

abends
nachts
PHONETIK

In limba
se scrie:
V i n n u m e l e Beethoven

germand
se pronuntd:
[f] (fenomen)

358

GRAMMATIK
1.

Infinitivul

simplu

si infinitivul

prepozitional

I n l i m b a g e r m a n a infinitivul p o a t e sa a p a r a
1. c a i n f i n i t i v simplu (infinitiv
neprecedat de prepozitia
2. c a i n f i n i t i v prepozitional (infinitiv precedat de prepozitia

zu),
zn).

Infinitivul
simplu se f o l o s e s t e :
d u p a verbele modale (ex. a, vezi i p a g . 321),
d u p a v e r b u l lassen (ex. b ) ,
d u p a v e r b e l e c a r e e x p r i m a perceptii senzoriale c a sehen
d u p a v e r b u l lernen (ex. d ) .
a) W e r mag d a s w o h l sein ?
b) E i n m a l liefien a u c h Sie m i c h e i n e n S a t z schreiben.
c) E r sah e i n e D a m e a m S t e u e r sitzen.
d) D a s K i n d lernt schreiben.

(ex. c),

horen,

Infinitivul
prepozitional
se foloseste:
d u p a majoritatea verbelor (ex. a i b ) .
Da v e r b e l e c o m p u s e c u p a r t i c u l a s e p a r a b i l a , zu se i n t e r c a l e a z a i n t r e v e r b i
p a r t i c u l a (ex. b ) .
d u p a unele adjective folosite c a n u m e p r e d i c a t i v e (ex. c),
d u p a unele substantive c a Miihe, Zeit e t c . (ex. d ) .
a) I c h versuche d e n T e x t zu iibersetzen.
b) E r vergaP, d i e N u m m e r
aufznschreiben.
c) E s i s t d o c h leicht, diese U b u n g zu machen.
d) I c h h a b e h e u t e keine Zeit, z u i h r zu gehen.
I n f i n i t i v u l se traduce i n r o m a n e t e :
1. d e obicei p r i n conjunctiv (ex. a ) ,
2. p r i n gerunziu
(ex. b ) ,
3 . p r i n infinitiv
(ex. c ) ,
4. p r i n supin (ex. d ) .
a) Sie lieBen m i c h e i n e n S a t z schreiben. M - a t i p u s sd scriu o p r o p o z i t i e .
b) ET s a h sie stehen. E l a v a z u t - o stind i n p i c i o a r e .
c) I c h k a n n n i c h t kommen. N u p o t veni.
d) W a s h a b e i c h zu zahlen? Cit a m de pldtit?
2.

Substantivele

diminutive

D i n m u l t e s u b s t a n t i v e se p o t f o r m a s u b s t a n t i v e d i m i n u t i v e c u a j u t o r u l
sufixelor - c h e n (ex. a) i -lein (ex. b ) .
T o a t e s u b s t a n t i v e l e d i m i n u t i v e s i n t d e genul neutru, i n d i f e r e n t d e g e n u l
s u b s t a n t i v e l o r de b a z a si nu primesc nici o terminatie l a p l u r a l ( g r u p a I - a
plural).
S u b s t a n t i v e l e d i m i n u t i v e a u Umlaut d a c a s u b s t a n t i v u l d e b a z a a r e a,
au, o sau u in radacina:
d e r T i s c h + -chen
das Tischchen
die T i s c h c h e n
359

das Buch +

d a s Biichlein
die Biichlein
Substantivele t e r m i n a t e in -en pierd terminatia aceasta la
diniinutivului:
der G a r t e n -f- Umlaut - f - c h e n -> d a s G a r t c h e n
die G a r t c h e n
3.

Umlaut

-f -lein

Verbe

formarea

neregulate

V e r b u l kennen a r e p e l i n g a c a r a c t e r i s t i c i l e v e r b e l o r s l a b e (-te l a imperfect


i -t l a participiul perfect), a t i t l a i m p e r f e c t , c i t i l a p a r t i c i p i u l p e r f e c t o a l t a
vocala radicala decit la irrfinitiv: k e n n e n k a n n t e gekannt.

Lesestiick 27 (siebenundzwanzig)
EINE MERKWtiRDIGE

STRAFE
Nach Billy

Bum

K l a u s w a r V e r k e h r s p o l i z i s t a n d e r K r e u z u n g SchubertstraJBe B e e t h o y e n s t r a B e . D e r V e r k e h r w a r d o r t s e h r g r o B ; viele S t r a B e n b a h n e n , A u t o b u s s e
Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Motorrader u n d Fahrrader verkehrten
dort. A u c h sehr viele FuBganger k a m e n d o r t vorbei. K l a u s w a r aber ein tiicht i g e r V e r k e h r s p o l i z i s t . M i t d e m Griin, G e l b u n d R o t s e i n e r V e r k e h r s a m p e l
r e g e l t e er a u f m e r k s a m d e n V e r k e h r . E r g a b s i c h Miihe, alles g u t z u m a c h e n ,
u n d alles g i n g a u c h g u t . E i n e s T a g e s a b e r . . .
E s w a r a m N a c h m i t t a g . P l o t z l i c h f u h r e i n a l t m o d i s c h e r W a g e n b e i R o t iiber
d i e K r e u z u n g . K l a u s s a h e i n e a l t e D a m e a m S t e u e r s i t z e n . I c h k e n n e sie
doch. W e r m a g das wohl s e i n ? " d a c h t e er . . . u n d vergaB, die N u m m e r des
W a g e n s i n seinem Biichlein aufzuschreiben. , , E s ist n i c h t g u t , w a h r e n d des
D i e n s t e s a n a n d e r e D i n g e z u d e n k e n " , s a g t e er s i c h a r g e r l i c h .
A m A b e n d ging er miide n a c h H a u s . D a , w a s s a h e r ? I n einer E i n b a h n straBe p a r k t e e i n W a g e n falsch. D e r a l t m o d i s c h e W a g e n v o m N a c h m i t t a g !
N e b e n d e m W a g e n s a h er e i n e a l t e D a m e s t e h e n .
K l a u s griiJBte hoflich u n d f r a g t e : , , I s t d a s I h r W a g e n ? "
,,Ja. W a r u m ? "
, , A m N a c h m i t t a g s i n d Sie b e i R o t i i b e r d i e K r e u z u n g S c h u b e r t s t r a B e B e e t h o v e n s t r a B e g e f a h r e n , u n d j e t z t p a r k e n Sie falsch. I c h mui3 sie l e i d e r b e s t r a f e n . "
Die alte D a m e a n t w o r t e t e : ,,Sie h a b e n recht. W a s b a b e ich zu z a h l e n ? "
, , N i c h t s . A b e r b i s m o r g e n 16 U h r s c h r e i b e n Sie h u n d e r t m a l d e n S a t z : , I c h
m u B d i e V e r k e h r s z e i c h e n b e a c h t e n u n d darf n i c h t falsch p a r k e n . ' Sie f i n d e n
mich auch morgen a n der Kreuzung."
A m n a c h s t e n T a g s t a n d die alte D a m e piinktlich v o r K l a u s u n d g a b i h m das
Heft m i t der Strafaufgabe.
, , S a g e n Sie b i t t e , w a r u m h a b e n Sie m i r e i n e so m e r k w i i r d i g e S t r a f e g e g e b e n ? "
Sie sind die Eehrerin F r a u Schneider, nicht w a h r ? "

,Ja."
360

,,Icli w a r I h r Schiiler", s a g t e K l a u s l a c h e l n d . E i n m a l lieJBen a u c h Sie m i c h s


e i n e n S a t z s c h r e i b e n fiinfzigmal. U n d d i e s e n S a t z h a b e i c h n i c h t m e h r j
vergessen."
\
Welcher Satz w a r d a s ? " F r a u Schneider lachelte jetzt auch.
j
, W e l c h e r S a t z ? Ich soil immer auf Ordnung halten !"
\

WORTSCHATZ
e K r e u z u n g (en)

intersectia

r A u t o b u s {se)

autobuzul

r Lastkraft wagen ()

autocamionul ;

r Personenkraftwagen

a u t o t u r i s m u l .

e V e r k e h r s / a m p e l ( - n ) .semaforul
osteneala,
e Miibe (n)

r PiiBganger ( )

pietonul

e Strafe ( - n )

.;

circulatia
J
r V e r k e h r (f.
plur.)
r Verkehrspolizist ( en) m i l i t i a n u l d e circulatie

d e circulatie
silinta

pedeapsa,

amenda

e B inbahnstraBe ( - n ) s t r a d a

cu

e Straf/aufgabe

de

(n)

tema

seii.s

unic

pedeapsa

s M o t o r r a d ( er) m o t o c i c l e t a
s L i c i t (er)

lumina

s Steuer

volanul

(-)

s Griin

culoarea (lumina)

verde

culoarea (lumina)

galbena

Gelb

s Rot

culoarea (lumina) ro^ie

s Ding ( - e )

lucrul

s V e r k e h r s z e i c h e n () s e m n u l (semnalul) d e circulatie
verkehrea

a circula

lassen

parken

a parca

sen)

bestrafen

a pedepsi, a a m e n d a

vorbeikotnmen.

zaMen

a plati

vorbei,

be|achten

a respecta

kommen)
kennen

( a ; lieB, gelasa p u n e (sa)


(kam

ist

vorbeigea trece

(kannte,

aw/schreiben

gekannt)

a cunoa.ste

(schrieb

auf, auf geschrieben)

a nota

h a l t e n ( a ; hielt, gehalten) auf +

avea

t i n e (la)
verboten

interzis

merkwiirdig

ciudat, curios

aufmerksam

atent

altmodiscb

demodat

piinktlich.

punctual

woH

oare
de . . . ori

. . . mai
iiber
den

die Strafe
Verkehr

g,

regeln

a traversa strada
a reglementa

(dirija)

circulatia
Strafe
halt I

zahlen

a plati amenda
stai! stati!

361

grij?i, (de),

abends,
mittags,

morgens,

vor- s e a r a ,

nachmittags,

nachts

dimineata, Ina-

inte de

masa,

dupa-amiaza,

noaptea

VBUNGEN
1. Completati
a)
b)
c)
d)
e)
J)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
0)

cu infinitivul

cu sau fdrd z u al verbelor din

D u s o l i s t i h m (verzeihen).
V e r s u c h e i h n (verstehen).
E s beginnt
(regnen).
Ich bore-ihn
(kommen).
W a s h a b e n Sie n o c h (tun) ?
W o h i n mui3 er (gehen)?
I c h vergaB i h n
(anrufen).
A l l e k o n n e n auf O r d n u n g
(halten).
Er w i i n s c h t e sie (sehen).
I c h m o c h t e gleich
(einsteigen).
Versuche jetzt
(aussteigen).
D a r f s t d u d e n F e r n s e h e r (einschalten) ?
I c h vergaB den R a d i o a p p a r a t
(ausschalten).
Ex z i e h t v o r (weitergehen).
I c h ziehe vor, hier EuBball
(spielen).

2 . Formati
propozitii I Folositi infinitivul
cu sau fdrd z u !
a) D e r V e r k e h r s p o l i z i s t , miissen, sein, a u f m e r k s a m .
b) D e r F u B g a n g e r , die S t r a B e , g e h e n , iiber, diirfen, n u r , b e i Griin.
c) D i i r f e n , d e r W a g e n , i n , p a r k e n , d i e E i n b a h n s t r a B e ?
d) S e h e n , d u , diese D a m e , d a s S t e u e r , a n , s i t z e n ?
e) I c h , v e r g e s s e n , ausfiillen, d a s F o r m u l a r .
f) A l l e , m i i s s e n , b e a c h t e n , d a s V e r k e h r s z e i c h e n .
g) D er V e r k e h r s p o l i z i s t , g e b e n , d i e D a m e , e i n S a t z , s c h r e i b e n , fiinfzigmal.
h) D i e s e r J u n g e , s i c h w i i n s c h e n , w e r d e n , V e r k e h r s p o l i z i s t .
1) I c h , h o r e n , s p r e c h e n , d e r V a t e r .
j) M i t , w i e v i e l J a h r e , l e r n e n , d a s K i n d , s c h r e i b e n , lesen, u n d ?
k) D u , s o l l e n , n i c h t , a n , d i e S t e l l e , v e r b o t e n , p a r k e n .
I) K o n n e n , d u , a m A b e n d , b e i , i c h , v o r b e i k o m m e n ?
3. Completati I Folositi infinitivul cu sau fdrd ZM al verbului potrivit !
verstehen
a) I c h h a b e h e u t e k e i n e Z e i t , i n s K i n o . . .
vorlesen
b) I c h m u B n o c h einige Briefe . . .
schreiben
c) Ex l i e B e i n T a x i . . .
gehen
d) Diirfen d i e W a g e n i n einer E i n b a h n s t r a B e
parken
e) Sie h a b e n j e t z t S t r a f e . . .
zahlen
f) G e b e n S ie s i c h Miihe, s c h o n e r . . .
g) I c h v e r g a B , m i r seine A d r e s s e . . .
kommen
h) Es i s t w i c h t i g , F r e m d s p r a c h e n . . .
aufschreiben
i) I h r so l i t i m m e r auf O r d n u n g . . .
halten
362

j)
k)
/)
m)
n)

4. Treceti propozitiile
1) la imperfect !
2) la perfect !
a)
b)
c)
d)
e)

i)
j)

\
j
voni
;
\

cu k e n n e n sau k o n n e n !

I c h , l e r n e n , m o r g e n s , zwei, S t u n d e , D e u t s c h .
G e h e n , Sie, v o r m i t t a g s , in, d e r P a r k ?
K o n n e n , d u , i c h , a m N a c h m i t t a g , a n , die E c k e , e r w a r t e n ?
N a c h m i t t a g s , sein, i c h , frei.
Essen, du, in, das R e s t a u r a n t , a b e n d s ?
N a c h t s , sollen, i h r , n i c h t lesen. I n , die N a c h t , miissen, i h r , s c h l a f e n ,
E s , sein, n i c h t g e s u n d , i n , die N a c h t , z u lesen.
U m , wieviel U h r , k o n n e n , d u , b e i , i c h , s e i n ?
Mein Dienst, beginnen, morgens, u m , 7 Uhr.
In, das nachste J a h r , fahren, ich, n a c h Predeal.
I n , w e l c h e r , M o n a t , u n d , a n , w e l c h e r T a g , sein, s e i n G e b u r t s t a g ?
D a s T i s c h c h e n , s t e h e n , n i c h t , g u t ; es, miissen, in, die E c k e , s t e h e n ;
s t e l l e n , es, d i e E c k e , i n .

7. Formati
A.

f) W o r a n d e n k e n S i e ?
g) A n w e n d e n k s t d u ?
h) E r b r i n g t m i r N a c h r i c h t
meinen Eltern.
i) K e n n s t d u i h n ?

. . . Sie diese S t a d t ?
. . . Sie g u t D e u t s c h ?
Jedes Kind . . . ihn.
. . . d u FuBball spielen ?
Dieses fiinfjahrige K i n d . . . s c h o n g u t s c h r e i b e n .
E r . . . u m 4,30 z u m i r k o m m e n .
I c h . . . ihn seit J a h r e n .
. . . Sie e i n M i t t e l g e g e n R h e u m a ? I c h . . . e i n e n g u t e n A r z t ,
e r . . . I h n e n ein M e d i k a m e n t g e g e n R h e u m a v e r s c h r e i b e n .
Der K r a n k e . . . nicht schlafen.
. . . das K i n d schon sprechen ?

6. Formati propozitii
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)
j)
k)
/)

de mai jos

Ich kenne ihn gut.


Bringst du das Buch m i t ?
I c h d e n k e oft a n e u c h !
K e n n e n Sie d i e s e n T e c h n i k e r ?
A r b e i t e t er g u t ?

5. Completati
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)
h)

sprechen
lernen
parken
zahlen
regeln

D a s ist niclit leicht . . .


Ex g a b sich Miihe, s c h o n . . .
E s ist schwer, den Verkehr . .
E s ist n i c h t a n g e n e h m . Strafe
E s ist verboten, hier . . .

substantive

der Vater
die M u t t e r
das Kind

diminutive

B. die Schwester
der Bruder
die T o c h t e r

C. d e r M a n n
die F r a u
das H a u s
363

D . die H a n d
der Finger
der Kopf

8. Rdspundeti
A.

a) W a s w a r K l a u s ?
b) W o a r b e i t e t e e r ?
c) W i e w a r d e r V e r k e h r a n j e n e r
Kreuzung ?
d) W a s v e r k e h r t e d o r t ?
e) W o m i t r e g e l t e K l a u s d e n V e r kehr?
f)

-B.

W a s s a h er eines

g)
h)
i)
jj
k)
l)

K a n n t e er die D a m e ?
W a s v e r g a B er zu t u n ?
Woran dachte Klaus?
W e n s a h er a m A b e n d w i e d e r ?
W i e b e s t r a f t e er die D a m e ?
W a r u m g a b er i h r diese m e r k wiirdige Strafe?

Tages?

a)
b)
c)
d)

W o wohnen Sie?
1st d e r V e r k e h r i n I h r e r S t a d t groB ?
Stehen a n alien K r e u z u n g e n Verkehrspolizisten ?
das R o t
W a s heiBt
der V e r k e h r s a m p e l ?
das Gelb
d a s Griin
e) G e h e n Sie b e i R o t iiber d i e S t r a B e ? f) H a b e n Sie s c h o n oft S t r a f e b e z a h l t ?
g) G e h e n Sie z u F u B i n s B i i r o ?
'
h) F a h r e n Sie m i t e i n e m
Personenwagen
ins Biiro?
Lastkraftwagen
Autobus
Motorrad
Fahrrad

9. Povestiti I
Sie sind Frau Schneider und erzahlen Ihrer

Freundin:

G e s t e r n f u h r i c h b e i R o t iiber e i n e K r e u z u n g . D a n n p a r k t e i c h falsch.
Plotzlich sah ich einen Verkehrspolizisten vor mir s t e h e n . . . " usw.

10. Traduceti !

a) Circula|;ia e r a f o a r t e m a r e .
b) D i m i n e a t a , I n a i n t e d e m a s a , s e a r a i n o a p t e a c i r c u l a u a u t o t u r i s m e ,
b i c i c l e t e , a u t o c a m i o a n e si a u t o b u z e .
Da o intersectie K l a u s dirija circulatia.
d) T o t u l m e r g e a b i n e .
c) I n t r - o z i a a v u t o s u r p r i z a .
f) I n t i m p u l s e r v i c i u l u i a t r e c u t p e sosea o m a s i n a d e m o d a t a .
g) , , P e a c e a s t a d o a m n a i n v i r s t a d e l a v o l a n o c u n o s c " , se g i n d i K l a u s ,
,,cine p o a t e o a r e s a fie e a ? " E l u i t a sa-si n o t e z e n u m a r u l m a s i n i i .
h) E l e r a f o a r t e n e c a j i t .
i) S e a r a o v a z u d i n n o u p e a c e a s t a d o a m n a m a i i n v i r s t a .
j) E a p a r c a s e m a i n a i n t r - o s t r a d a c u s e n s u n i c .
k) N i c i a c u m n u r e s p e c t a s e s e m n e l e d e c i r c u l a t i e .
I) ,,Scuza|;i, s t i m a t a d o a m n a " , ii s p u s e K l a u s , , , d a r t r e b u i e s a v a a m e n d e z . "
m.) , , D u p a - a m i a z a a t i t r e c u t intersec-S;ia p e r o s u i a c u m s e a r a p a r c a t i i n t r - o
s t r a d a c u s e n s u n i c . N - a v e t i v o i e s a facel;i a c e a s t a . "
364

$t) A v e t i d r e p t a t e " , ii s p u s e d o a m n a , ,,cit t r e b u i e s a p l a t e s c a m e n d a ? "


0)
N i m i c , d a r t r e b u i e s a s c r i e t i p i n a m i i n e d e o s u t a d e ori p r o p o z i t i a :
, . T r e b u i e s a fiu a t e n t a l a s e m n e l e d e c i r c u l a t i e . "
p)
,,Ce p e d e a p s a c i u d a t a " , se g i n d i ea.
qj 111 z i u a u r m a t o a r e d o a m n a v e n i c u p r o p o z i t i a scrisa.
rJ E a ii p u s e l u i K l a u s I n t r e b a r e a : ,,De ce m i - a t i d a t
aceasta
p e d e a p s a c i u d a t a ? " D u m n e a v o a s t r a m i - a t i f o s t p r o f e s o a r a " , ii r a s p u n s e el, ,,fi m-a^i p u s s a s c r i u l a s c o a l a de cincizeci d e orijpropozi|;ia
, T r e b u i e s a a m i n t o t d e a u n a grija d e o r d i n e ! ' "
b)
c)
d)
e)
f)
g)
hj
1)
j)

E l are dreptate.
Trebuie sa respectam semnele de circulatie.
Putem traversa acum strada?
A m u i t a t sa iau buletinul.
Sa. nu-1 deranja|;i p e d o m n u l a c e s t a ! E l e s t e f o a r t e obosit.
As v r e a s a verific s o c o t e a l a .
Mai aveti de scris?
Astazi n - a m t i m p sa m e r g la stadion.
t i e b a i a t u l t a u s a scrie ? E l e s t e p r e a m i c , nu-1 l a s i n c a s a s c r i e
i s a c i t e a s c a .
II cunoajteti pe d o m n u l a c e s t a ? A n d adesea vorbindu-se despre el.

Merken Sie!
Achtung! Halt!
Parken verboten!
EinbahnstraJ3e!
H a l t e n Sie auf O r d n u n g !
Wer m a g das wohl sein?

28. (Achtundzwanzigster) Abschnitt

i
Lehrstiick

28

(achtundzwanzig)

A. Bukarest ist die H a u p t s t a d t unseres Bandes. Der N a m e unseres Landes


ist
Sozialistische

Repuhlik

Rumanien.

I n u n s e r B a n d k o m m e n viele Touristen a u s a n d e r e n B a n d e r n ; d i e ausldndischen T o u r i s t e n b e s u c h e n R u m a n i e n g e r n , d e n n u n s e r B a n d i s t s e h r s c h o n .


-Viele Ausldnder iahxen iiber Bukarest n a c h M a m a i a , E f o r i e , M a n g a l i a u s w .
Auf der Durchreise b l e i b e n sie n u r einige S t u n d e n i n B u k a r e s t . Sie g e h e n
d u r c h d i e S t r a B e n d e r H a u p t s t a d t , sie m a c h e n e i n e n Spaziergang d u r c h d i e
StraBen der H a u p t s t a d t .
e Republik (en) sozialistisch r Tourist (en) ausldndisch
iiber Bukarest
auf der Durchreise
r Spaziergang ( e)

"

"" "

gepflegt

r Vogel ( - ) (3)
366

e Blume{n)
r

()

Wir sind in einem Park. W i r


s e h e n eine Allee (1) ; sie i s t
s a u b e r u n d gepflegt; d i e Blumen (2) s i n d s e h r s c h o n . A u f
e i n e m B a u m s i t z e n V ogel (3).
W e n sehen wir l i n k s ? W a s
m a c h t dieses M a d c h e n ? G e h e n
Sie g e r n i n P a r k s ? W a s m a c h e n Sie i m P a r k ? E e s e n S i e ,
dort gern ein schones B u c h ?
Ist in Ihrer S t a d t ein P a r k ?
Wie sind die Alleen? Die
Blumen? I s t in diesem P a r k
a u c h e i n See (4) ? I s t er groB
oder klein? Welches ist der
schonste P a r k unserer H a u p t stadt?

e Allee{n){l)

r Ausldnder

See{-n){4)

(2)

D a s i s t (ier Palast d e r Sozialistisclien R e p u b l i l c R u m a n i e n . D e r P a l a s t i s t e i n


selir groIBes u n d selir scliones Gebdude; e r i s t e i n imposantes G e b a u d e . I m
P a l a s t d e r R e p u b l i k a r b e i t e t der Staatsrat u n s e r e r RexDublik. I m P a l a s t d e r
:Republik i s t der Sitz des S t a a t s r a t e s .
r Palast ( e) s Gebdude () imposant r Staat (en) r Staatsrat r Sitz (e)
B . W i r g e h e n j e t z t i n d i e g r o B t e Gemdldegalerie u n s e r e s D a n d e s . I n d i e s e r
O a l e r i e befinden sich G e m a l d e d e r groBten, d e r berilhmteslen
rumanischen
u n d a u s l a n d i s c h e n Maler. H i e r k o n n e n w i r viele Meisterwerke
dieser Maler
bewundern.
sich befinden
e Galerie (n) s Gem.g.lde () beriihmt r Maler ()
s Meisterwerk (e)
bewundern
C.
W i r sehen dort einen schonen Park.
Man sieht d o r t e i n e n s c h o n e n P a r k .
W i r sehen i m P a r k herrliche Blumen.
Man sieht i m P a r k h e r r l i c h e B l u m e n .
Biicher kaufen wir in einer B u c h h a n d l u n g .
B i i c h e r kauft man i n e i n e r B u c h h a n d l u n g .
I n diesem Daden sprechen die Verkaufer auch deutsch.
I n d i e s e m D a d e n spricht man a u c h d e u t s c h .
W i r sollen F r e m d s p r a c h e n l e r n e n .
M a n soil F r e m d s p r a c h e n l e r n e n .
D.

man
D e r e r s t e W o h n h l o c k i s t groji, d e r z w e i t e W o h n h l o c k i s t grofier a l s d e r e r s t e , a b e r d e r d r i t t e W o h n am grofiten.
block ist
der grofite.
groji

E.

1 cm
StraBe

grower

>

am grofiten
der (die, das) grofite

D i e s e r S t r i c h i s t einen Z e n t i m e t e r
D i e s e S t r a B e i s t einen K i l o m e t e r

1 km
367

lang.
lang.

I wtrmi

S t a d t D a s Dorf i s t v o n d e r S t a d t n i c h t nm eine
K i l o m e t e r entfernt, s o n d e r n fiinf Kilomete

Dorf

5 km

lang
entferntl

PHONETIK
In

limba

germand

se

se scrie:
o u n e a c c e n t u a t i n c u v i n t e l e d e orig i n e f r a n c e z a (Tourist)

pronuntd!:.
[u] s c u r t

GRAMMATIK
1.

Pronumele

interogativ

welches

P r o n u m e l e i n t e r o g a t i v welches + Vcrbul auxiliar


t i v e de orice gen, la singular si plural.

i - d e r b e s t e Schiiler ?
- d i e beste Schiilerin?
- d a s beste K i n d ?

W e l c h e s ist

Welches

sind-

2.

sein se refera l a s u b s t a n -

'
j

- d i e besten Schiiler?
']
jdie b e s t e n S c h i i l e r i n n e n ? !
-die besten Kinder?
i

Pronumele

nehotarit

man

P r o n u m e l e n e h o t a r i t man are f u n c t i a d e prommie nehotdrit de persoana


a Ill-a
singular si se p o a t e referi l a u n a s a u m a i m u l t e p e r s o a n e , i n d i f e r e n t
de gen.
E l a r e u n s i n g u r c a z : nominativul
singular, deci p o a t e fi folosit n u m a i
c a subiect. A c e s t s u b i e c t cere t o t d e a u n a un predicat la persoana a Ill-a
singular :
= ein M a n n
= eine F r a u
=: ein Kind
M a n spricht h i e r d e u t s c h . Man
= Manner
= Frauen
= Kinder
368

Man se t r a d u c e ;
' 1.
2.
3.
4.
5.

prin
prin
prin
prin
prin

pasivul reflexiv (ex. a),


persoana a I I-a singular (ex. b ) ,
persoana I plural (ex. c),
s u b s t a n t i v u l lumea (ex. d),
p r o n u m e l e cineva (ex. e).

a) D i e s e s W a r e n h a u s offnet man u m 7 U h r : A c e s t m a g a z i n se deschide


l a o r a 7.
b) H i e r miifi man l a n g e warten: A i c i trebuie sd astepti m u l t .
c) Man muji d i e V e r k e h r s z e i c h e n beachten:
Trebuie
sd fim atenti l a
semn(al)ele de circulatie.
d) Man e r z a h l t s i c h : Lumea p o v e s t e s t e . [Toti
povestesc.)
e) Man h a t Sie a n g e r u f e n : V - a c h e m a t cineva l a telefon.
3. Acuzativul

mdsurii

A d j e c t i v e l e c a r e e x p r i m a o m a s u r a , o d i s t a n t a se c o n s t r u i e s c c u a c u z a t i v u l :
D i e s e s Dorf i s t einen Kilometer
von Bukarest
entfernt.
Diese S t r a B e i s t einen Kilometer
lang.

Lesestiick 28 ( a c h t u n d z w a n z i g )
AUSLANDER

IN

BUKAREST

(I)

Personen:
einige Touristen
und ihr Begleiter
vom Touristenamt
,,Carpati"
B c g l e i t e r : Sie s i n d auf d e r D u r c h r e i s e n a c h M a m a i a , h a b e n also n u r w e n i g
Zeit. W i r konnen d a r u m n u r einen kleinen Spaziergang d u r c h
unsere schone H a u p t s t a d t Bukarest machen. Wir beginnen mit
d e m C i s m i g i u - P a r k . (Die Touristen gehen mit dem Begleiter
durch
den Cismigiu.
Der schone, alte Park mit den gepflegten Alleen, den
herrlichen Blumen, dem See und den vielen Vogeln gefallt den Touristen
sehr.)
Tonristin: U n d wohin gehen wir jetzt ?
Begleiter: J e t z t gehen wir z u m H a u p t g e b a u d e der Universitat.
Tourist:
I s t die U n i v e r s i t a t d i e einzige H o c h s c h u l e I h r e r H a u p t s t a d t ?
Begleiter: Nein. B u k a r e s t h a t noch zahlreiche andere H o c h s c h u l e n u n d I n s t i tute.
(An der Ecke der Galea
Victoriei)
T o u r i s t i n : I c h lese h i e r (sie buchstabiert)
C-a-l-e-a V-i-c-t-o-r-i-e-i. S a g e n Sie
b i t t e , w a s heiJ3t d a s ?
B e g l e i t e r : ,,Galea V i c t o r i e i " heiJ3t auf d e u t s c h , , S i e g e s s t r a B e " . B s i s t d e r
N a m e dieser S t r a B e . Sie i s t 2 700 M e t e r l a n g u n d d i e b e r i i h m t e s t e
S t r a B e u n s e r e r H a u p t s t a d t . Sie e r h i e l t i h r e n N a m e n z u r B r i n n e r u n g
a n u n s e r e n Sieg iiber d i e T i i r k e n i m J a h r e 1877. (Die
Gruppe
zum Palast der Republik '
2 4 Limba germana

curs

practic

369

-Begleiter: Dieses i m p o s a n t e G e b a u d e i s t d e r P a l a s t d e r S o z i a l i s t i s c b e n R e p u blik R u m a n i e n . Hier ist der Sitz unseres Staatsrates. J e t z t


g e h e n w i r i n die groBte u n d s c h o n s t e G e m a l d e g a l e r i e u n s e r e s
Landes. Stundenlang, ja tagelang k a n n m a n hier Meisterwerke
r u m a n i s c h e r u n d auslandischer Maler bewundern.

WORTSCHATZ
X T o u r i s t ( en)

turistul

e R e p u b l i k ( en)

3: A u s l a n d e r ( )

strainul

e Allee

x S p a z i e r g a n g ( e)

plimbarea

e Blume

AT Vogel

pasarea
lacul

e Galerie ( n)
e Toturistin ( nen)

turista

palatul

e H o c h s c h u l e ( n)

i n s t i t u t i a de i n v a t a m l n t
superior
grupul, grupa
amintirea . . .

(-)

See ( - S ,

jr P a l a s t

-n)

(-e)

ar S t a a t ( es, en)

(-n)

aleea

(n)

floarea
galeria

statul

X S t a a t s r a t

consiliul de s t a t

e Gruppe

T Sitz ( - e )
I Maler ( - )

sediul

e K r / i n n e r u n g ( en)

X Begleiter ( )

insotitorul, ghidul

pictorul

X Sieg ( e) iiber
X (s) Meter
s Tiirke.

(-)

republica

(n)

an + A

A victoria (asupra)
metrul

(n)

turcul
s G e b a u d e ( )

cladirea

s Gemalde

tabloul

(-)

s Meisterwerk ( e)

capodopera

s T o u r i s t e n / a m t ( er) oficiul d e t u r i s m
s H a u p t g e b a u d e ( )
s Institut

(e)

cladirea p r i n c i p a l s
institutul

tiew^indern

a admira

sich befinden

fcuchstabieren

a silabisi

sich, befunden)

^sozialistisch.

socialist

erhalten)

erhalten
auslandisch

strain.

-gepflegt

ingrijit

imposant

impozant, impunator

"beriihmt

renumit

einzig

singur

rzahlreich

nunieros

. . . lang

. . . i n sir, . . . d e - a r i n dul

die Sozialistische

Repu- R e p u b l i c a Socialista
Romania
Mik
Rumdnien
-iiber Bukarest
(fahren) (a pleca) prin Bucuresti
.auf der
Durchreise
i n trecere
.auf

deutsch

in limba germana,

(pe)

nemtete
sur Erj innerung

an+A

i n amintirea

...

370

(a;

(befand a se afla
erhielt, a primi

VBUNGEN
1. Puneti adjectivul din parantezd la superlativ, la forma potrivitd !
deti la intrebdri I Completati terminatiile unde este cazul !
A. Welches ist

der
die
das
der
das

B. Welches sind
C. W e l c h WelchWelchWelchWelch-

(groji) See
| unserer
(beriihmt) S t r a B e
(schon) G e b a u d e
(gepflegt) P a r k
(groji) H o t e l

die (beriihmt)
die (groji)

Schiiler l e r n t
(gut)?
U b u n g i s t (leicht)?
Kleid ist
(teuer)?
A n z u g i s t (elegant) ?
F a r b e i s t (modern) ?

Rdspun-

Hauptstadt?

Gemalde unserer Nationalgalerie ?


Wohnblocks unserer H a u p t s t a d t ?
D. WelchWelchWelchWelchWelch-

ist
ist
ist
ist
ist

der
die
das
der
die

(gut) S c h i i l e r ?
(leicht) U b u n g ?
(teuer) K l e i d ?
(elegant) A n z u g ?
(modern) F a r b e ?

2 . Inlocuiti subiectul prin m a n ! Fiti atent la forma predicatului !


Exemplu:
Ihr sollt F r e m d s p r a c h e n l e r n e n M a n soil Fremdsprachen
lernen.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
^)
h)
i)
j)
k)

Wir mussen d i e V e r k e h r s z e i c h e n b e a c h t e n .
Alle Leute gehen b e i Griin iiber d i e S t r a B e .
B e i R o t sollt ihr w a r t e n .
Wir miissen r e c h t z e i t i g z u B e t t g e h e n .
Du darfst n i c h t i n einer E i n b a h n s t r a B e p a r k e n .
Du sollst i m m e r auf O r d n u n g h a l t e n .
I n d i e s e m R e s t a u r a n t kannst du g u t essen.
I n d i e s e m W a r e n h a u s sprechen alle Verkdufer d e u t s c h .
Ein Mensch soil n i c h t a b e r g l a u b i s c h sein.
S o n n t a g s arbeiten wir n i c h t .
Wir freuen uns a u f d e n U r l a u b .

3 . Formati

propozitii

a) Sein, d a s , d a s H a u p t g e b a u d e , d e r P a l a s t d e r S o z i a U s t i s c h e n R e p u b l i k
Rumanien ?
b) I m B u k a r e s t , s i c h b e f i n d e n , d i e G e m a l d e g a l e r i e , groB ( I I I ) , u n s e r
Eand.
c) I c h , zeigen, Sie, m o r g e n , d i e G e m a l d e g a l e r i e . D o r t , Sie, s e h e n , d a s
M e i s t e r w e r k , r u m a n i s c h , a u s l a n d i s c h , u n d , Maler.
d) W i e , gefallen, Sie, dieses G e m a l d e ?
e) D e r A u s l a n d e r , s a g e n , d e r B e g l e i t e r : , , I c h , d e n k e n (viitorul), a n ,
die Z e i t , s c h o n , i n , I h r , h e r r l i c h , V a t e r l a n d . "
f) M e i n e E l t e r n , w o h n e n , e i n K i l o m e t e r , v o n , i c h , e n t f e r n t .
'
^
g) M e i n e T o c h t e r , i s t , e i n Z e n t i m e t e r , k l e i n ( I I ) , ' als, I h r , T o c h t e r .
371

h) I h r K l e i d , sein, e i n Z e n t i m e t e r , k u r z , z u .
i) I c h , g e h e n , t a g l i c h , e i n K i l o m e t e r , z u F u B .
j) F n t s c h u l d i g e n , S i e , b i t t e ! W o , sein, d a s T o u r i s t e n a m t ?

4 . Completati

cu terminatiile

a) U n s e r V a t e r l a n d i s t d i e S o z i a l i s t i s c h - R e p u b l i k R u m a n i e n .
b) Viel- a u s l a n d i s c h - T o u r i s t e n b e s u c h e n u n s e r s c h o n - V a t e r l a n d .
c) E r m a c h t e g e s t e r n m i t einig- a u s l a n d i s c h - T o u r i s t e n e i n - k l e i n - S p a ziergang durch unsere schon- H a u p t s t a d t .
d) Diese a u s l a n d i s c h - T o u r i s t e n b l i e b e n n u r einig- S t u n d e n i n B u k a r e s t ,
d e n n s i e w a r e n n u r auf d e r D u r c h r e i s e hier.
e) Sie b e w u n d e r t e n d i e h e r r l i c h - , n e u - G e b a u d e u n s e r - H a u p t s t a d t .
/ ) D e r B e g l e i t e r z e i g t e i h n e n d e n P a l a s t d- S o z i a l i s t i s c h - R e p u b l i k R u m a nien.
g) E e i d e r h a t t e n d i e T o u r i s t e n k e i n e Z e i t , d i e M e i s t e r w e r k e r u m a n i s c h u n d auslandisch- Maler in der Gemaldegalerie zu bewundern.
h) , , I m n a c h s t - J a h r " , s a g t e n alle a u s l a n d i s c h - T o u r i s t e n , , , k o m m e n w i r
wieder in I h r schon- Vaterland."

.5. Rdspundeti

a) W i e heiBt u n s e r V a t e r l a n d ?
b) V/ie heiBt d i e H a u p t s t a d t u n seres V a t e r l a n d e s ?
c) K e n n e n Sie u n s e r e H a u p t s t a d t ?
d) W i e heiBt d e r g e p f l e g t e s t e P a r k
unserer H a u p t s t a d t ?
e) W a s k a n n m a n i m C i s m i g i u
sehen?
f) G e h e n Sie oft i n d e n Cimigiu ?

g) E e s e n Sie m a n c h m a l d o r t ?
h) W a s heiBt a u f d e u t s c h ,,Galea
Victoriei" ?
i) W a r u m heiBt diese S t r a B e s o ?
j) W a s s a g e n Sie z u d i e s e m i m p o santen Gebaude ?
k) W a s b e f i n d e t sich d o r t ?
/) H a b e n wir noch Zeit, i n die
Gemaldegalerie zu gehen ?

Traduceti I
a)
b)
c)
d)

Bucurefti este capitala Republicii Socialiste R o m a n i a .


In B u c u r e t i s i n t m u l t e c l a d i r i i m p u n a t o a r e .
I n P a l a t u l R e p u b l i c i i S o c i a l i s t e s e afla s e d i u l Consiliului d e S t a t .
E a B u c u r e s t i se afla si cea m a i f r u m o a s a g a l e r i e d e t a b l o u r i din tara
noastra { g e n i t i v u l ) .
e) In g a l e r i a d e t a b l o u r i s i n t t a b l o u r i m i n u n a t e a l e u n o r p i c t o r i r o m a n i
s^i s t r a i n i r e n u m i t i .
f) I n B u c u r e s t i s i n t n u m e r o a s e p a r c u r i si l a c u r i .
g) E i n g a B u c u r e s t i s i n t m u l t e l a c u r i f r u m o a s e .
h) P o t i a d m i r a a c e s t e t a b l o u r i o r e si zile i n t r e g i ; n u t e p o t i d e s p a r t i
d e ele.
i) U n i v e r s i t a t e a n u e s t e s i n g u r a i n s t i t u t i e de inva{;amint s u p e r i o r d i n
B u c u r e s t i , aici m a i s i n t n u m e r o a s e a l t e i n s t i t u t i i d e i n v a t a m l n t s u p e rior.
j) Galea V i c t o r i e i se n u m e s t e astfel d i n a n u l 1877. E a a o b t i n u t a c e s t
n u m e i n a m i n t i r e a v i c t o r i e i n o a s t r e a s u p r a T u r c i l o r i n a n u l 1877.
372

:i

3 .

a) V r e i s a m e r g e m i n C i s m i g i u ?
"
bJ Be a c o r d , f a c e m o p l i m b a r e p r i n eel i n a i i n g r i j i t p a r e al o r a j u l u i
nostru.
cJ Ai t i m p sa v e z i si Calea V i c t o r i e i ?
d) De ce a p r i m i t
Calea V i c t o r i e i " a c e s t n u m e ?
e) E a 1-a p r i m i t i n a m i n t i r e a v i c t o r i e i n o a s t r e d i n a n u l 1877 a s u p r a T u r e i l o r .
f) N e n u m a r a t i t u r i s t i si t u r i s t e v i z i t e a z a t a r a n o a s t r a .
g) M u l t i t u r i t i n u r a m i n l a B u c u r e s t i , ci s i n t n u m a i i n t r e c e r e i n c a p i t a l a . P e u r m a ei p l e a c a l a m u n t e s a u la m a r e .

Merken S i e !

F a h r e n Sie iiber R o f i o r i o d e r iiber P i t e s t i ?


Auf d e r D u r c h r e i s e b l e i b e n w i r zwei T a g e i n B u k a r e s t .
Sie k o n n e n m i r d a s auf d e u t s c h e r k l a r e n , d e n n i c h s p r e c h e D e u t s c h .
D a s i s t ein k l e i n e s G e s c h e n k z u r E r i n n e r u n g a n I h r e n B e s u c h i n B u k a rest.

29. (Neunundzwanzigster] Abschnitt

Lehrstiick

29

(neunundzwanzig-)

A. W i r s e h e n h i e r ein
ganz m o d e r n e s
Geb a u d e . Dieses G e b a u de ist der neue Saal
des Palastes der Republik. Dieser neue
S a a l d e s P a l a s t e s ist
d e r Kongrefisaal u n serer H a u p t s t a d t ;
h i e r finden Kongresse
statt.
Der KongreBsaal h a t
uber 3000 P l a t z e , i s t
also s e h r g r o B ; er i s t
riesig. E r i s t a u c h
s e h r s c h o n ; er i s t ein
M e i s t e r w e r k d e r Architektur.
ganz iiber
riesig

-f

r Kongreji (Kongresse)
; KongrejSsaal (-sale)
Architektur
B . Dieses G e b a u d e m i t
d e r groBen
Kuppel
i s t das Athendum i n
Bukarest. E s befind e t s i c h i n d e r Galea
Victoriei,
gegeniiber
dem Palast der Republik. I m Athenau m ist der Sitz der
Staatlichen
Philharmonie ,, G e o r g e E n e s c u " . I m groBen S a a l
des Athenanms
finden
Konzerte s t a t t . A u c h
bekannte a u s l a n d i s c h e
374

.'KUnstler t r e t e n

Publikum

h i e r oft v o r d a s

; sie treten g e r n i n R u m a -

n i e n auf, d e n n u n s e r P u b l i k u m
l i e b t d i e Kunst,
besonders die

Musik.

e Kuppel (n)
gegeniiber -|- D
e Philharmonie
s Konzert (e)
r Kunstler ()
auftreten
t
e Musik

s Athenaum
staatlich
stattfinden
bekannt
s Publikum
Kunst ( ^ e )

W i r sehen hier d a s Gebaude der


Bukarester O p e r . D i e B u k a r e s t e r
O p e r i s t d a s groBte Theater d e r
H a u p t s t a d t . .Ihre
Auffiihrungen
:sind s e h r s c h o n , d e n n sie h a t

ausgezeichnete

Sanger

und

Sdn-

gerinnen u n d e i n s e h r g u t e s Orchester. A u c h a u s l a n d i s c h e K i i n s t l e r
t r e t e n oft auf d e r Biihne u n s e r e r
O p e r auf.

Bukarester
ier {)
r

Sanger

e Oper (n) s Theae Auffiihrung (en)

() e Sdngerin

.s Orchester ()

D . D a s Bukarester

Dorf museum

d a s groBte Museum

des. E s i s t eine

(nen)

e Biihne (n)

ist

unseres Dan-

Sehenswiirdigkeit

u n s e r e r H a u p t s t a d t . F i i r e i n e Be-

sichtigung

des Dorfmuseums muB '

m a n Z e i t h a b e n , d e n n sie d a u e r t
einige Studen.

.s

Museum

(Museen)

seum
e Sehenswiirdigkeit
Besichtigung (en)

Dorfmu-

(en)

375

E.

W a n n
Jeden

M o r g e n s t e h e i c h u m 6 U h r auf.
T a g arbeite ich acht Stunden.
Abend bore ich Radio.
M o n a t g e h e i c h i n die O p e r .
A u g e n b b . c k muJ3 sie e t w a s fragen.
S t u n d e rief er m i c h a n .
Woclie gehen wir ins Theater.
J a h r fahren wir ins Gebirge.

Jede
Jedes

PHONETIK
In

limha

germand

se scrie:

se

ch in a n u m i t e cuvinte de origine
greaca (Orchester)
e -f tm i n c u v i n t e l e d e o r i g i n e l a t i n a
(MUSCMW)
a + um i n c u v i n t e l e d e origine l a t i n a (Atheniit^OT)

[k]

pronuntd:

(orchestra)

[e] l u n g inchis,

accentuat

[e] l u n g deschis,

accentuat

+ um .
- j - um

GRAMMATIK

Complementul circumstantial de timp


( C o m p l e t a r e si

sistematizare)

P e n t r u exprimarea
timpului
se i n t r e b u i n t e a z a , p e l i n g a a d v e r b e :
1. s u b s t a n t i v e n e p r e c e d a t e d e p r e p o z i t i i :
la g e n i t i v
la a c u z a t i v
2. s u b s t a n t i v e p r e c e d a t e de p r e p o z i t i i .
Substantivele
la g e n i t i v e x p r i m a un moment
neprecis, o data
neprecisd:
Eines Tages w a r d e r V a t e r n a c h d e r . A r b e i t m i i d e .
Observatie.
genitivul

Adverbele
unor

substantive

vormittags,

nachmittags,

(der Vormittag,

abends,

der Nachmittag,

(vezi p a g . 3 5 8
der Abend,

s-a f o r m a t p r i n a n a l o g i e c u a d v e r b e l e f o r m a t e d i n s u b s t a n t i v e

format

din
nachts

mascitUne.

Substantivele
la a c u z a t i v e x p r i m a un moment precis,
Jeden Tag k a n n m a n d i e O p e r . . . b e s u c h e n .
Jede Woche f i n d e n K o n z e r t e . . . s t a t t .

376

), s - a u

etc.). A d verbul

a datd

precisd:

Substantivele p r e c e d a t e de p r e p o z i t i i c a r e s e r v e s c l a e x p r i m a r e a c i r c u m s t a n ^ i a l u l u i d e t i m p s t a u l a d a t i v d a c a s i n t p r e c e d a t e d e an, in, v o r , n a c h


i seit, si l a a c u z a t i v d a c a s i n t p r e c e d a t e d e u m .
S u b s t a n t i v u l p r e c e d a t d e an i n d i c a , p r i n t r e a l t e l e , diviziunile zilei, data:
an d i e s e m T a g , am 16. A p r i l
a m Morgen
am Vormittag
am Nachmittag
dar in d e r N a c l i t
a m Abend
a m Montag
S u b s t a n t i v u l p r e c e d a t d e in i n d i c a :
lunile, anotimpurile,
anul:
im A u g u s t
im Sommer
i m J a h r e 1968
in ce interval de timp v a a v e a l o c o a c t i u n e :
I c h r u l e Sie i n einer Slur
wieder an.
S u b s t a n t i v u l p r e c e d a t d e vor i r d i c a cu cit timp in urma s-a p r o d u s u n
fapt:
.
v o r einer- M o n a t
v o r ehieir. T a g
v o r einer S t u n d e
'
vor ein.ni Augenblick
S u b s t a n t i v u l p r e c e d a t d e nac'' n d i c a dupa cit timp a a v u t s a u v a a v e a
loc o a c t i u n e :
E r rief nach einer Stunde w i e d e r a n .
S u b s t a n t i v u l p r e c e d a t de seit i n d i c a o durata din trecut pind in prezent:
I c h l e r n e s e i t einer Stunde.
Prepozitia
( = l a ) u r m a t a d e u n numeral ( e v e n t u a l i d e s u b s t a n t i v u l
TJhr) i n d i c a ora exactd:
E r k a m um fiinf ( U h r ) .

ORTHOGRAPHIE
Scrierea

adjectivelor

in

denumiri

Adjectivele c a r e i n t r a i n c o m p u n e r e a d e n u m i r i l o r oficiale
ale statelor:
Sozialistische R e p u b l i k R u m a n i e n
a l e o r g a n e l o r si organiza^iilor c e n t r a l e d e s t a t si p o l i t i c e :
Mumdnische Kommunistische
Parte i
ale institutiilor, intreprinderilor etc. :
Staatliche
se s c r i u c u i n i t i a l a

Philharmonie

majusculd.
377

Lesestiick

29 (neunundzwanzig)

AUSLANDER

IN BUKAREST

(II)

Tourist:
H i n t e r d e m P a l a s t sieht m a n ein ganz modernes Gebaude.
Begleiter: D a s i s t d a s n e u e G e b a u d e d e s P a l a s t e s d e r R e p u b l i k m i t d e m ries i g e n K o n g r e B s a a l . D i e s e r S a a l h a t iiber 3000 P l a t z e u n d i s t ein.
M e i s t e r w e r k d e r A r c h i t e k t u r . (Die Gruppe geht zum
Atheniium.}
Touristin: G e h o r t j e n e s G e b a u d e m i t d e r K u p p e l a u c h z u m P a l a s t ?
Begleiter: N e i n , j e n e s G e b a u d e g e g e n i i b e r d e m P a l a s t i s t d a s Atheniium..
D o r t i s t d e r S i t z d e r s t a a t l i c h e n P h i l h a r m o n i e ,, George E n e s c u " . I m groBen S a a l d e s A t h e n a u m s f i n d e n K o n z e r t e s t a t t . V o r demG e b a u d e s e h e n Sie eine Biiste E n e s c u s .
Tourist:
W a s fiir e i n G e b a u d e s i e h t m a n d o r t r e c h t s ?
Begleiter: I n jenem i m p o s a n t e n Gebaude ist der Sitz des Zentralkomitees
der R u m a n i s c h e n Kommunistischen Partei.
Tourist:
U n d wo ist der Sitz des Ministerrates ?
Begleiter: I n e i n e m s c h o n e n , m o d e r n e n G e b a u d e a m S i e g e s p l a t z .
Touristin: B i t t e s a g e n Sie u n s e t w a s iiber d a s K u n s t l e b e n I h r e r H a u p t s t a d t ,
Begleiter: I n B u k a r e s t h a b e n w i r e i n s e h r reges K u n s t l e b e n . Jede W o c h e
finden Konzerte unserer Staatlichen Philharmonie u n d anderer
Orchester s t a t t ; jeden T a g k a n n m a n die Oper, ein T h e a t e r oder
E s t r a d e n t h e a t e r b e s u c h e n . Oft t r e t e n auf u n s e r e n B i i h n e n b e k a n n t e
a u s l a n d i s c h e K i i n s t l e r auf.
Touristin: Sie h a b e n a u s g e z e i c h n e t e K i i n s t l e r . I c h e r i n n e r e mich a n eine
a u s g e z e i c h n e t e O p e r n a u f f i i h r u n g m i t r u m a n i s c h e n S a n g e r n und
S a n g e r i n n e n . U n s e r P u b l i k u m w a r b e g e i s t e r t . Sie k o n n e n a u f
I h r e K i i n s t l e r s t o l z sein.
Tourist:
E i n K o l l e g e e r z a h l t e m i r m i t groBer B e g e i s t e r u n g v o n I h r e n M u s e e n ,
besonders v o m Dorfmuseum.
Begleiter: U n s e r D o r f m u s e u m i s t w i r k l i c h eine S e h e n s w i i r d i g k e i t ; fiir s e i n e
B e s i c h t i g u n g h a b e n w i r a b e r leider k e i n e Z e i t m e h r . W i r m i i s s e n
j e t z t z u m T o u r i s t e n a m t g e h e n u n d v o n d o r t auf d e n B a h n h o f
fahren.
Tourist:
V i e l e n D a n k fiir I h r e i n t e r e s s a n t e n E r l a u t e r u n g e n . W i r werden.
u n s e r e n K o l l e g e n u n d F r e u n d e n viel z u e r z a h l e n h a b e n .

WORTSCHATZ
t K o n g r e B ( . . . sse)

congresul

e Arcliitektvtr

arliitectura

Tc Kiinstler {)

artistul

e K u p p e l ( n)

cupola

r Sanger

cuitaretul

e Philliarmonie

orchestra

e K u n s t ( e)

arta

(-)

r Ministerrat

Consiliul

P l a t a Victoriei

Siegesplatz

d e Mini^tri

filarmonicSi.

e Musik

muzica

e Oper { n)

opera, t e a t r u l d e opet.

e Auffiihrung ( en)

reprezentatia

e Sangerin

cJntareata

378

(nen)

scena

e Biihne ( n)
e

Sehenswiirdigkeit

lucrul

demn

(-en)

vazut,

monumentul

de

e B e s i c h t i g u n g ( en) vizitarea
partidul
e P a r t e i ( en)
e E r l a u t e r u n g ( en)
s Athenaum

ateneul

s K o n z e r t ( e)

concertul

s Publikum

publicul

s T h e a t e r ( )

teatrul

s Orchester ( )

orchestra

s Museum

muzeul

(Museen)

Muzeul satului

Dorfmuseum

s Zentralkomitee

C o m i t e t u l Central

s Kuustleben

v i a t a artistic a

explicatia

s E s t r a d e n t h e a t e r ( - ) t e a t r u l de estradS
geliOren zu
erzalilen von
sich er/innern

an+A

a face parte (din)

stattiinAen

a p o v e s t i (despre)

stattgefunden)

a-^i a d u c e a m i n t e

aw/treten (i; t r a t

(de)

(fand s t a t t ,

ist aufgetreten)

tiesig

uria?

k o m m u n istisch

comunist

staatlich

de s t a t

bekannt

cunoscut

Bijkarester

d i n Bucuresti

jrege

viu, animat, intens

a a v e a loc
auf,
J

aparea pe

scena

de tot

ganz
iiber +

mai

mult

(bine)

de,

peste
gegen/iiber +
die

Rumdnische

munistische

v i z a v i (de), in f a t a

Kom- P a i t i d u l C o m u n i s t
Roman
Partei

VBUNGEN

1. Completati cu terminatiile I

'

a) E i n - T a g - e r z a l i l t e Friedrich. GauJ3 sein- F r e u n d die G e s c h i c h t e e i n Pfennigs.


J e d - W o c h e g e h t er ins T h e a t e r .
E r h a t ein- h a l b - M o n a t i n d i e s e m H o t e l g e w o h n t .
D a s K i n d i s t ein- M o n a t a l t .
Meine E l t e r n fahren jed- J a h r ins Gebirge.
E i n - A b e n d s e n t s c h l o B sie s i c h p l o t z l i c h , S a n g e r i n z u w e r d e n .
W a r t e n Sie b i t t e n u r ein w e n i g ; m e i n K o l l e g e muJ3 j e d - A u g e n b l i c k
kommen.
h) Sie m i i s s e n j e d - T a g n e u e W o r t e r l e r n e n u n d d i e a l t e n w i e d e r h o l e n .

h)
c)
d)
e)
f)
g)

379

2 . Completati si rdspundeti
a) W i e l a n g e

i)

d a u e r t e die B e s i c h t i g u n g der S t a d t ?
b l e i b e n Sie i n B u k a r e s t ? | I c h . b l e i b e
hier

das

d) W o h i n fahr e n Sie

e) W a s m a c h e n
Sie . . .

Konzert

Das Konzert
fand . . .

nachst- Monat?
1
nachst- Woche ?

nachst- J a h r ?
Donnerstag ?

. . . einig- S t u n d e n .
ein- M o n a t .
ein- Woche.
ein J a h r .
ins Gebirge,

ein- W o c h e
ein- M o n a t

Ich fahre

statt.

Meer.
Gebirge.
Band.
Predeal.

Vormittag ? . . . Vormittag habe ich Stunden.


Nachmittag ? . . . Nachmittag
gehe ich
Dorfmuseum.
Abend ?
. . . Abend
, . Konzert.
Montag ?
. . . Montag
.. Theater.

W o w a r e n Sie

ein- S t u n d e ?
ein- M o n a t ?
ein- J a h r ?

Ich war

g)

w a n n s i n d Sie i n B u k a r e s t ? I c h b i n h i e r

h)

wieviel U h r

3 . Rdspundeti
A.

ein- Monat
ein- h a l b Monat j
ein- W o c h e

W a n n f a h r e n Sie i n s I c h f a h r e
Gebirge ?

c) W a n n f a n d
statt ?

J)

findet

das
die
die
die

...

Konzert
Opernauffuhrung
Theaterauffuhrung
Besichtigung der
Stadt

. . Museum.
. . . Hause.
.. . Mamaia.
ein- W o c h e .
ein- h a l b - M o n a t .
ein- J a h r .
statt ?

a) W a s b e f i n d e t s i c h h i n t e r d e m
Palast ?
bJ W i e v i e l P l a t z e h a t der Kongrei3saal?
c) W a s f i n d e t i m groBen S a a l
des A t h e n a u m s s t a t t ?
d) W a s s t e h t v o r d e m G e b a u d e ?
e) W a s fiir ein G e b a u d e i s t n i c h t
. weit vom A t h e n a u m ?
380

f) W e s s e n S i t z i s t d o r t ?
g) W o i s t der S i t z des M i n i s t e r rates ?
h) W i e i s t d a s K u n s t l e b e n i n B u karest ?
i) W a s k a n n m a n j e d e n T a g i n
Bukarest besuchen ?
j) H a b e n w i r g u t e S a n g e r u n d
Sangerinnen ?

h) H a t
die
O p e r ein
gutes
Orchester?
I) W e l c h e s i s t d a s groBte T h e a ter der H a u p t s t a d t ?
m) T r e t e n b e i u n s a u c h a u s l a n dische Kiinstler auf?

n)

'E. a) G e h e n Sie oft i n s T h e a t e r ?


b) W e l c h e V o r s t e l l u n g e n
haben
Sie g e s e h e n ?
c) W e l c h e V o r s t e l l u n g h a t I h n e n
a m besten gefallen?
d) L i e b e n Sie die M u s i k ?
e) Wo i s t d e r S i t z d e r S t a a t lichen Philharmonie ?

f)

4. Vorbiti
5.

despre monumentele

capitalei

Warum
treten
auslandische
K i i n s t l e r g e r n i n B u k a r e s t auf ?
o) W i e
ist
das
rumanische
Publikum ?

W i e oft f i n d e n die K o n z e r t e
der Staatlichen P h i l h a r m o n i e
statt ?
g) G e h e n Sie oft z u K o n z e r t e n ?
h) W a s k o n n e n Sie iiber d a s D o r f museum sagen?
i) W a r u m s i n d w i r alle auf u n sere H a u p t s t a d t stolz ?

noastre !

Traduceti !
a) U n d e e s t e s e d i u l C o m i t e t u l u i C e n t r a l a l P a r t i d u l u i C o m u n i s t R o m a n ? '
S e d i u l C o m i t e t u l u i C e n t r a l se afla i n t r - o c l a d i r e i m p u n a t o a r e , nu.
d e p a r t e d e A t e n e u i d e P a l a t .
b) U n d e e s t e s e d i u l Consiliului d e M i n i s t r i ? S e d i u l Consiliului d e
Minitri se afla i n t r - o c l a d i r e m o d e r n a i n p i a t a V i c t o r i e i .
c) U n d e e s t e s e d i u l Consiliului d e S t a t ? A c e s t a se afla i n P a l a t u l
Republicii.
d) A t i v a z u t S a l a P a l a t u l u i ?
e) S a l a P a l a t u l u i m e r i t a s a fie v a z u t a , ea e s t e o c a p o d o p e r a a a r h i t e c t u r i i . .
/ ) Cite l o c u r i a r e S a l a P a l a t u l u i ? E a a r e p e s t e 3 0 0 0 d e l o c u r i .
g) A t e n e u l e s t e o c l a d i r e m a i v e c h e , d a r f o a r t e f r u m o a s a .
E l a r e o c u p o l a m a r e . Aici a u l o c c o n c e r t o . A r t i s t i r o m a n i i strainii
a p a r aici p e s c e n a .
h) Via-f;a a r t i s t i c a e s t e f o a r t e i n t e n s a i n t a r a n o a s t r a .
i) A r t i t i i n o t r i s i n t c u n o s c u t i p r e t u t i n d e n i .

Merken Siel
E r i n n e r n Sie s i c h a n d e n N a m e n des K i i n s t l e r s ?
W a n n t r i t t er w i e d e r a u f ?
W i r s i n d auf d i e s e n K i i n s t l e r s t o l z .
,
D a s D o r f m u s e u m gehort zu den Sehenswiirdigkeiten unserer H a u p t s t a d t .
H a b e n Sie alle S e h e n s w i i r d i g k e i t e n b e s i c h t i g t ?

30. (Dreifiigster) Abschnitt


Lehrstiick
IM

Tourist:
AngesteUter:

Tourist:
AngesteUter :

30

(dreifiig)

TOURISTENAMT

I c h m o c h t e eine Reise d u r c h
Rum^anien m a c h e n .
Dafiir h a b e n S i e v i e l e Moglichkeiten.
W o l l e n Sie m i t d e r E i s e n b a h n
reisen, m i t d e m F l u g z e u g , m i t . . .
. . . mit meinem Wagen
A m b e s t e n f a h r e n Sie z u e r s t a n s
Meer, n a c h M a m a i a . D o r t i s t
d e r Strand a m s c h o n s t e n .
382

e Reise (n)
r Angestellte (n)
e Moglichkeit
(en)
s Flugzeug

r Strand

(e)

( e)

^^^^^^^^^^^^

Tourist:
Angestellter:

U n d wohin, fahre ich d a n n ?


D a n n fahren Sie natiirlich in
die Karpaten. D i e Fahrt d u r c h
d a s Tat d e r P r a h o v a w e r d e n S i e
nie v e r g e s s e n . D i e
Landschaft
i s t wundervoll. Uberall f i n d e n
Sie g u t e , m o d e r n e H o t e l s .

383

e Fahrt (en)
s Tal ( ^er)
nie
e Landschaft (ed),
wundervoll
^:
uberall

Tourist:

I c h b i n aber miide u n d nervos,


u n d groJBe H o t e l s m a g i c h n i c h t .

AngesteUter:

Sie f i n d e n a u c h s e h r g u t e , s c h o n e
u n d r u h i g e Schutzhiitten, a u f d e n
B e r g e n , i n d e n Wdldern, iiberall.

Tourist:

Ausgezeicbnet. D o r t finde ich


E r h o l u n g . A b e r d a n n ? I c h will
i n R u m a n i e n r e c h t viel s e h e n .

384

e Schutzhiitfe (n)
r Wald ( er)

Angestellter:

Oh, d a n n fahren
ndrdliche
Moldau.

Tourist:

Sehr g u t , sehr g u t , d o r t h a b e n
Sie j a a l t e Kloster u n d K l o s t e r kirchen.

Angestellter:

Sie i n

die

Richtig. U n d d o r t k o n n e n Sie
d i e w u n d e r v o U e n Freshen auf
d e n Mauern d e r K l o s t e r k i r c h e n
s e h e n , a b e r a u c h viele a n d e r e
Kunstwerke.

Tourist:

O h , i c h b i n s e h r froh. M e i n e
Reise wird bestimint sehr schon
u n d i n t e r e s s a n t sein. Vielen D a n k ,

Angestellter:

Bitte gern. I c h wiinsche I h n e n


gute Reise u n d vor allem s c h o n e s
Wetter.

nordlich
e Moldau
s Kloster ( )
e Kirche (n)
e Freske (n) e Mauer (n)
s Kunstwerk ( ^ e )
froh-

vor allem
Gute Reise!

PHONETIK
Accentul
Da fel c a s u b s t a n t i v u l Viertelstunde, s u b s t a n t i v u l c o m p u s
n u a r e a c c e n t u l p e c u v i n t u l d e t e r m i n a t i v c i p e eel d e baza:
Viertelstunde

Jahrhundert

Lesestiick

30

(dreiBig)

REISELAND

Jahrhundert

R U M I N I E N

Als R e i s e l a n d b i e t e t R u m a n i e n d e m T o u r i s t e n viele M o g l i c h k e i t e n . N a c h
e i n e m B e s u c h i n d e r H a u p t s t a d t Buliarest k o m m t m a n l e i c h t u n d r a s c h a n s
Schwarze Meer. N u r 5 0 M i n u t e n s i t z t m a n i m F l u g z e u g , u n d s c h o n l a n d e t m a n
i n Konstanza. N o c h e i n e h a l b e S t u n d e F a h r t m i t d e m A u t o b u s u n d m a n
i s t i n Mamaia. V o n d o r t i s t es n i c h t w e i t b i s Eforie-Nord u n d
Eforie-Sud,
Mangalia u n d Mangalia-Nord.
Meer u n d S o n n e , e i n s c h o n e r S t r a n d u n d m o d e r n ste Hotels, E r h o l u n g u n d Zerstreuung erwarten den Besucher. Aber nicht
nur das. Eine K u r m i t d e m Salzwasser oder d e m S c h l a m m des TekirghiolSees h a t s c h o n v i e l e n K r a n k e n g e h o l f e n .
B u k a r e s t i s t a b e r a u c h n u r 100 K i l o m e t e r v o n d e n g r i i n e n B e r g e n d e r K a r p a t e n e n t f e r n t . E i n e F a h r t d u r c h d a s Prahovatal fiihrt u n s n a c h Sinaia u n d
2 5 Limba germana curs practic

385

z u m h e r r l i c h e n M u s e u m i m Peles-ScMop. t J b e r a l l i n d e n K a r p a t e n i s t d:;
L a n d s c h a f t wtmdervoU, iiberall findet m a n H o t e l s u n d Schutzhiitten.
W u n d e r s c h o n u n d a u c h s e h r i n t e r e s s a n t i s t e i n A u s f l u g i n d i e n o r d l i c h e ikfc dau: D o r t l i e g e n i n m i t t e n g r i i n e r W a l d e r d i e a l t e n K l o s t e r Voronet, Himc
Putna, Sucevita und Moldovita. I n d i e s e n K l o s t e r n b e f i n d e n s i c h z a h l r e i c h K u n s t w e r k e . D i e F r e s k e n auf d e n M a u e r n der Klosterkirchen sind wundervoll
Die F a r b e n dieser F r e s k e n h a b e n sich d u r c h J a h r h u n d e r t e g u t erhalten.
Viel k a n n m a n auf einer Reise d u r c h R u m a n i e n s e h e n : eine herrliche F a n c s c h a f t u n d n e u e I n d u s t r i e s t a d t e , P a r k s u n d m o d e r n s t e W o h n b l o c k s , Meer
u n d G e b i r g e . U b e r a l l w i r d m a n a b e r v o r a l l e m d i e M e n s c h e n s e h e n : frohe,
z u f r i e d e n e M e n s c h e n . U n d u n w i l l k i i r l i c h w i r d m a n anGaefhes W o r t e i m ,,Faust"
denken
Solch ein Gewimmel m o c h t ich sehn,

Auf freiem

Grund mit fr eiern Valke

stehn."

WORTSCHATZ
r jj.ngesellte (n)

salariatul

e R e i s e (n)

e i n A n g e s t e U t e r { e)

e Moglichkeit

calatoria
( --en)

r Strand. (e).

plaja

e F a h r t ( en)

posibilitatea
calatoria

r Wald (^er)

padurea

e L a n d s c h a f t ( en)

peisajul

r BesTjcber ()

vizitatorul.

e S c h u t z h i i t t e (-- n )

cabana

r Schlamm;

namolul

e Moldau

Moldova.

I Grund.

pamintul-

e K i r c h e (n)
e F r e s k e (n)

biserica

e Mauer (n)

zidul

e Zerstreuung

fresca
( --en)

distractia

e K u r (en)

cura

e I n d u s t r i e (n)

industria

die K a r p a t e n

Carpa^ii

s E l u g z e u g ( e)

aviontd

s Tal ( - e r )

valea

s K I g s t e r ()

manastirea

s K u n s t w e r k ( e)

opera d e arta

s R e i s e l a n d (er)
s S a l z ( e)

tara t u r i s t i c a
sarea

s SchloB (Schlosser)

castelul

s J a h r h u n d e r t (e) secolul
s

forfota, mincarea

Gewimmel

landen

a ateriza

b i e t e n (bot, geboten)

fiihren

a conduce, a d u c e

sich e r h a l t e n ( a ; erhielt

wundervoli

minunat, splendid

sich, erhalten)
nordlich.

d e nord

froh

voios, vesel

wijnderschon

minunat, splendid

tjnwillkiirlich

fara s a vrei

386

a oferi
a s e pastrsi.

s o l c h (eitt, eine, ein)

un

(o)

astfel

(o) a s e m e n e a

de,

un

...

niciodata

tue
iiber/all

pretutindeni, peste t o t

vor allein

tnainte de toate

inmitten + G

In mijiocul

Cute

Drum b u n !

Reise

...

VBUNGEN
1.

Treceti cuvintele tipdrite

cursiv

la singular I

a)
h)
c)
d)
e)
J)
g)
h)
i)
j)

Lest ihr g e r n g u t e B i i c l i e r ?
Habt ihr t e u e r e K a r t e n fiir d i e T h e a t e r v o r s t e l l u n g v o n m o r g e n ?
Wir wollen i n d i e n o r d l i c h e M o l d a u f a h r e n .
Wir konnen m i t d e m S c h n e l l z u g n a c h M a m a i a f a h r e n .
Ihr konnt d i e F r e s h e n auf d e n M a u e r n d e r K l o s t e r k i r c h e n s e h e n .
Die Farben dieser Freshen sind g u t e r h a l t e n .
Ihr sollt a u c h n a c h M a n g a l i a f a h r e n .
H i e r dilrft ihr n i c h t s p r e c h e n . Ihr miifit s c h w e i g e n . Wir haben viel z u t u n ,
Wir wollen uns Fahrrdder k a u f e n .
Die Kinder diirfen h e u t e i m G a r t e n spielen, d e n n d a s W e t t e r i s t sehfi
schon.
k) Wir miissen fiir m o r g e n v i e l l e r n e n u n d s c h r e i b e n .

2.

Treceti propozitiile
1) la imperfect I
2) la perfect !
3) la viitor !
a)
b)
c)
d)
e)
/)
g)

3.

de mai jos
'

I c h lose e i n e B a h n s t e i g k a r t e .
I c h warte auf d e m B a h n s t e i g a u f m e i n e n Schv7ager.
U m wieviel U h r kommt d e r Z u g ani
W i e v i e l S t u n d e n dauert d i e R e i s e v o n B u k a r e s t b i s M a m a i a ?
W i r reisen g e r n m i t d e m F l u g z e u g .
D i e D a n d s c h a f t ist w u n d e r v o l l .
Viele b e k a n n t e K i i n s t l e r treten i n u n s e r e m D a n d auf.

1) Completati !
2) Treceti la plural !
im Touristenamt.
a) Er i s t A n g e s t e l l t Sie i s t A n g e s t e l l t war ausgezeichnet.
des Angestelltb) D e r V o r s c h l a g
der Angestelltein- Angestellt- iiber die Sehenswiirdigc) I c h s p r a c h m i t
ein- Angestellt- keiten der S t a d t .
den Angestellt- W o finde ich E r h o l u n g ? "
d,) I c h f r a g t e
die A n g e s t e l l t 387

4. Completati I
a)
b)
c)
d)

In d i e s e m Biiro a r b e i t e n s e h r viel- A n g e s t e l l t - .
Alle A n g e s t e l l t - s i n d p i i n k t l i c h u n d fleiBig.
D a s K i n d dieser B e k a n n t - l e r n t a u s g e z e i c b n e t .
Z a h l l o s - W e r k t a t i g - v e r b r i n g e n i h r - U r l a u b a m S c h w a r z - Meer o d e i
i n d- h e r r l i c h - W a l d e r - d e r K a r p a t e n .
e) Viele R e i s e n d - z i e h e n d a s F l u g z e u g d- Z u g v o r .
/ ) E i n e K u r m i t S a l z w a s s e r hilft viel- K r a n k e - .

5. Completati cu terminatiile si cu prepozitiile an, auf, fiir, nach, in, inmitten,


mit, statt, wahrend, zu ! Contopiti daca este cazul prepozitiile cu articolul hotdrit I
a) I c h m o c h t e m e i n - U r l a u b . . . P r a h o v a t a l v e r b r i n g e n .
h) Viele w o l l e n . . . e i n - S c h u t z h i i t t e w o h n e n , n i c h t . . . ein- e l e g a n t Hotel.
c) U b e r a l l b e f i n d e n s i c h e l e g a n t - , m o d e r n - H o t e l - u n d s c h o n - , s a u b e r Schutzhiitte-.
d) In all- S c h u t z h i i t t e - i s t flieBend- W a s s e r .
e) M o c h t e n Sie . . : ein- A u s f l u g - . . . P r a h o v a t a l ein- A u s f l u g . . . dnordlich- Moldau machen ?
f) I c h m o c h t e d- b e k a n n t - F r e s k e n . . . d- M a u e r - d- K l o s t e r k i r c h e sehen.
g) D i e F a r b e n dieser w u n d e r v o l i - F r e s k e n h a b e n s i c h s e h r g u t e r h a l t e n .
li) E n t s c h l i e B e n Sie s i c h also . . . ein- F a h r t . . . d- K l o s t e r - ? I c h r a t e
i h n e n da-.
i) D i e K l o s t e r liegen . . . h e r r l i c h - griin- W a l d e r .
j) V i e l l e i c h t w e r d e i c h . . . m e i n - U r l a u b a u c h . . . die B e r g e g e h e n .
k) E i n i g e T a g e sollen Sie a b e r . . . Meer v e r b r i n g e n .
I) Sie k o n n e n . . . einige T a g e n a c h M a m a i a f a h r e n , d o r t i s t d e r s c h o n s t S t r a n d u n s e r - E a n d - o d e r . . . E f o r i e , d o r t k o n n e n Sie a u c h e i n e K u r
. . . d- S c h l a m m des T e k i r g h i o l - S e e s m a c h e n .

8. Rdspundeti
E X ewiplu:

!
W a s ist eine kleine Blume ?

Eine kleine Blume


A. W a s i s t

W i e heiBt

ist ein Bliimehen.

ein
eine
ein
ein
ein
ein
eine

kleiner Tisch?
kleine Flasche?
kleiner Teller?
kleines Glas?
kleiner B a u m ?
kleines H a u s ?
kleine S t a d t ?

eine
eine
ein
ein
eine

K a r t e fiir d e n B a h n s t e i g ?
U h r fiir d e n B a h n h o f ?
E a d e n fiir T a b a k ?
H e i m fiir S t u d e n t e n ?
Gruppe von Touristen?
388

Z. Welches sind die Antonyme


von:
j u n g , g u t , groB, k u r z , s c h w e r , i m m e r , billig, l a u t , l a n g s a m , s i c h e r i n n e r n ,
gesund.
7. Formulati

intrebdri

referitoare la pdrtile

de propozitie

tipdrite

cursiv !

A. a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Fiir eine Reise durch Roumdnien h a t m a n v i e l e . M o g l i c h k e i t e n .


Am Meer i s t es s e h r s c h o n .
D e r s c h o n s t e S t r a n d i s t in Mamaia.
U b e r a l l f i n d e t m a n gute, moderne H o t e l s .
I c h k o m m e aus der ndrdlichen
Moldau.
I n d e r M o l d a u s t e h e n alte K l o s t e r u n d K l o s t e r k i r c h e n .
Viele A u s l a n d e r f a h r e n in die ndrdliche Moldau. Sie s i n d von den Fres~
ken auf den Mauern der Klosterkirchen
begeistert.
h) D i e F a r b e n h a b e n sich gut e r h a l t e n .

B. a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

I c h e r i n n e r e m i c h n o c h g u t an meinen ersten Ausflug ins Gebirge.


I c h d e n k e oft an jene herrlichen Tage.
I c h h a b e m i c h zu einem Ausflug in die ndrdliche Moldau entschlossen..
I c h f r e n t e m i c h s c h o n auf diesen
Ausflug.
I c h w a r t e auf eine Nachricht von meinem Freund.
E r e r i n n e r t s i c h n o c h an seinen alten Lehrer.
E r w a r t e t auf den Kollegen.

8. Rdspundeti

a) B e s u c h e n viele T o u r i s t e n u n s e r D a n d ?
b) W e l c h e M o g l i c h k e i t e n h a b e n sie, eine R e i s e d u r c h u n s e r D a n d z u m a chen ?
c) W a s fiir M o g l i c h k e i t e n b i e t e t R u m a n i e n e i n e m T o u r i s t e n ?
Konstanza ?
d) W i e l a n g e d a u e r t d i e R e i s e v o n B u k a r e s t b i s
ins P r a h o v a t a l ?
e)
/)
'g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
o)
p)
B.
b)

W o ist unser schonster S t r a n d ?


W a s befindet sich nicht weit von K o n s t a n z a ?
W a s kann m a n einem Touristen in Sinaia zeigen?
F i n d e t m a n iiberall H o t e l s ?
Wie sind die
Hotels?
Schutzhiitten ?
Wie ist ein Ausflug in die nordliche Moldau ?
W a s k a n n m a n dort sehen ?
Welches sind die b e k a n n t e s t e n Kloster?
W o liegen s i e ?
W o d u r c h s i n d sie so b e r i i h m t ?
W a s k a n n m a n n o c h auf einer R e i s e d u r c h R u m a n i e n
W o r a n muB m a n unwillkiirlich denken ?
K e n n e n Sie u n s e r V a t e r l a n d g u t ?
kennen Sie?
Stadte
Welche
Berge
389

sehen?

c) W a r e n Sie a m M e e r ? W o ? W a n n ?
d) H a b e n Sie a u c h d i e n o r d l i c b e M o l d a u b e s u c h t ?
e) W o h a t es I h n e n a m b e s t e n g e f a l l e n ? W a r u m ?

9.

Traduceti !
a) R e p u b l i c a S o c i a l i s t a R o m a n i a e s t e o t a r a m i n u n a t a .
h) In. t a r a n o a s t r a a v e m p e i s a j e s p l e n d i d e .
c) A v e m m u n t e i m a r e , a v e m o p e r e d e a r t a c u n o s c u t e , a v e m orae ^
n e n u m a r a t e locuri m i n u n a t e ( locuri d e m n e de v a z u t ) .
d) M u l t i s t r a i n i n e v i z i t e a z a t a r a .
e) Mulfi s t r a i n i locuiesc i n h o t e l u r i l e e l e g a n t e i m o d e r n e d e l a ( = la
mare.
J) M u l t o r s t r a i n i le p l a c m u n t i i n o f t r i f r u m o f i , C a r p a t i i n o s t r i .
g) P r e t u t i n d e n i po|;i g a s i l i n i f t e s a u distrac|;ie.
h) M u l t i c a l a t o r e s c c u a v i o n u l .
i) Cu a v i o n u l c a l a t o r i a d e la B u c u r e s t i l a C o n s t a n t a d u r e a z a n u m a i 50 d e |
minute.
j) B a C o n s t a n t a se a t e r i z e a z a n u d e p a r t e d e m a r e .
k) D i n C o n s t a n t a po|;i p l e c a l a M a m a i a , l a E f o r i e - S u d , l a E f o r i e - N o r d j
la Mangalia, la Mangalia-Nord.
~
I) E a S i n a i a se p l e a c a c u t r e n u l s a u c u m a i n a .
m) C a l a t o r i a p e ( = p r i n ) V a l e a P r a h o v e i e s t e m i n u n a t a .
n) I n S i n a i a se gasete M u z e u l Pelef.
o) F o a r t e i n t e r e s a n t e i f r u m o a s e s i n t si e x c u r s i i l e i n N o r d u l M o l d o v e L j
Acolo se gasesc m a n a s t i r i c u n u m e r o a s e o p e r e d e a r t a .
p) F r e s c e l e s-au p a s t r a t m i n u n a t .
q) I n t r - o c a l a t o r i e p r i n t a r a t r e b u i e s a v i z i t e z i si m a r i l e orae i n d u s t r i a l e .

Merken Sie!
Vor allem wollen wir ans Schwarze Meer fahren.
Sinaia liegt in den K a r p a t e n .
W i r m a c h e n eine F a h r t d u r c h d a s T a l d e r P r a h o v a ,
Gute Reise!

WIEDERHOLUNGStJBUNGEN
1. Formati
Mein
Mein
Mein
Mein
a)
bj
c)'
d)
e)

propozitii
Freund,
Freund
Freund
Freund

(VI)

dupd modelul de mai jos !


d e i n F r e u n d , alt, sein.
ist ebenso alt wie dein Freund.
ist alter als dein Freund.
ist am altesten.

M e i n Z i m m e r , I l i r Z i m m e r , groji, sein.
E r , D e u t s c l i , F r a n z o s i s c h , s p r e c h e n , gut.
Sie, d u , sein,
aufmerksam.
E r , sie, sein, piinktlich.
I c h , d u , s e h e n , gut.

2 . Completati I
a) I c h w o h n t e i n e i n - s c h o n - H o t e l , d u w o h n t e s t i n e i n - n o c h s c h o n e r H o t e l als ich. E r w o h n t e i m schonst- Hotel.
bJ I c h n e h m e m i r n u r e i n - k l e i n - Koffer. N i m m d i r d e n k l e i n e r - Koffer.
E r n i m m t s i c h d e n k l e i n s t - Koffer. S e i n Koffer i s t a m k l e i n s t - .
c) M e i n e J a c k e i s t w a r m . D e i n e J a c k e i s t w a r m - a l s m e i n - J a c k e . D u
t r a g s t eine w a r m e r - J a c k e als ich. D a s ist mein- w a r m s t - J a c k e .
d} U n s e r e W o h n u n g i s t groB. D i e W o h n u n g u n s e r e r E l t e r n i s t gr6i3- a l s
u n s e r e W o h n u n g . Sie w o h n e n i n d e r groUt- W o h n u n g d e s W o h n b l o c k s . I h r e W o h n u n g i s t a m groBt-.
eji S i e m a c h t e e i n - g u t - V o r s c h l a g . E r m a c h t e e i n - b e s s e r - V o r s c h l a g " a l s sie.
D u machtest den best- Vorschlag.
3. Puneti adjectivele din parantezd la forma potrivitd,
parativ (II) sau la superlativ (III)
!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
/)
m)

la pozitiv (I),

la com-

D i e s e r F i l m w a r e i n (groji; I) E r f o l g .
H e u t e i s t m e i n (frei; 1) T a g .
K o n n e n Sie m i r dieses M e d i k a m e n t o h n e (drztlich; I ) R e z e p t g e b e n ?
W i r s i n d fiir d i e (gut; 1) P l a t z e z u s p a t g e k o m m e n .
D a s s i n d s e h r (schlecht ;1) P l a t z e .
J e t z t s i n d (kurz; 1) K l e i d e r m o d e r n , i c h z i e h e a b e r (lang; 11) v o r .
M e i n (jung; 11) B r u d e r g e h t n o c h z u r S c h u l e .
Sie i s t u m zwei J a h r e (jung; 11) a l s i h r M a n n .
I h r e (alt; 111) T o c h t e r h a t e i n e i n j a h r i g e s K i n d .
W e l c h e S c h u h e gefallen I h n e n (gut; 111)1
W e r i s t j e n e (alt; 11) D a m e ?
D i e s e n M a n t e l t r a g e i c h n u r b e i (schlecht; 1) W e t t e r .
W e l c h e s i s t d a s (grofi; 111) S t a d i o n u n s e r e r H a u p t s t a d t ?

391

n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

A b e n d s esse i c h (kalt; I) B r a t e n u n d t r i n k e (warm; 1) T e e .


S i e t r u g i h r e (schwer; 1.) Koffer allein i n s H o t e l .
D a s K i n d h a t z w e i (schlecht; 1) Zahne.
K o n n e n S i e m i r einige (gut; 1) K i n d e r b i i c h e r e m p f e h l e n ?
I c h b i n n a c h (kurz;
1) Z e i t eingeschlafen.
S i e sollen n u r b e i (offen; 1) F e n s t e r schlafen.
I c h zeige I h n e n gleich S t r i i m p f e i n d e n (verschieden; I I I ) F a r b e n .

4 . Formulati

rdspunstiri,

folosindu-vd

de cuvintele

din coloana a Il-a

II
a) W e r s t e h t a m S c h a l t e r ? . :

ein A n g e s t e l l t - ; d e r A n g e s t e l l t - ;
z w e i A n g e s t e l l t - ; d i e A n g e s t e l l t - ; eine
Angestelltmeinen V e r w a n d t - ; die Verwandtmeiner F r a u ; eine V e r w a n d t m e i n e s S c h w a g e r s ; einige V e r w a n d t meinen B e k a n n t - ; meiner Bekannt-;
meinem Bekannt-; den Bekannt-

b) W e n b e s u c h t e n S i e g e s t e r n ?
c) W e m w o l l e n S i e d i e S e b e n s wiirdigkeiten unserer S t a d t
zeigen ?
d) W e s s e n
Koffer t r a g t d e r
Junge ?
5 . Formati propozitii

la imperativ

e i n e s A l t - ; e i n e r A l t - ; v o n zwei A l t !

a) b i t t e , d i e S p e i s e k a r t e , i c h , v o r lesen !
b) an, d i e B u f t , frisch, g e h e n !
c) i n , d e r W a r t e r a u m , P l a t z n e h men !
d) i n , d i e E i n b a h n s t r a B e , n i c h t ,
' ' parken!
e) d i e S e h e n s w i i r d i g k e i t , u n s e r e H a u p t s t a d t , b i t t e , zeigen,
ich!
6. Trecefi verbele din propozitiile
a)
b)
cj
d)
e)
/)
g)
h)
i)
j)
k)

f)

aufschreiben, du, meine


Adresse!
g) d a s K u n s t l e b e n , e r z a h l e n , i c h ,
von, deine S t a d t !
h) auf, d i e D u r c h r e i s e , b e s u c h e n ,
ich!
i) n i c h t , i n , diese StraiSenbahn,
einsteigen!
j) n o c h , e i n A u g e n b l i c k , w a r t e n ,
Sie, b i t t e !

de mai jos la toate timpurile

D a s tut I h n e n g u t .
Warten S i e n o c h auf i h n ?
E r wird d i c k w i e sein V a t e r .
D u bekommst e i n e G l a t z e .
I c h bediene S i e g l e i c h .
Dieses K o n z e r t findet i m K o n g r e B s a a l statt.
H i e r treten a u c h groBe a u s l a n d i s c h e K i i n s t l e r auf.
Erinnern S i e s i c h n o c h a n m i c h ?
Denken S i e n o c h a n I h r e a l t e n E e h r e r ?
*
Wohnt er n o c h d e m B a h n h o f g e g e n i i b e r ?
Bringt er d a s B u c h mit?
392

invdtate I

7. Formati propozitii

dupd modelul de mai jos

"

Diese B i b l i o t h e k i s t r e i c h a u s g e s t a t t e t .
Das ist eine reich ausgestattete
Bibliothek.
I

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Dieser P l a t z ist g u t gewahlt.


Diese S t u n d e w a r k l u g g e w a h l t .
Dieses G e s c h e n k i s t r i c h t i g g e w a h l t .
Dieser Kollege i s t i m m e r g u t a n g e z o g e n .
Dieser T e x t i s t g u t i i b e r s e t z t .
Dieses B u c h i s t s c h o n i l l u s t r i e r t .
Dieses W o r t i s t falsch g e s c h r i e b e n .

8. Completati

cu prepozitiile

!
i

in, nach, u m , vor, seit!

a) R u f e n S i e b i t t e . . . e i n e r h a l b e n S t u n d e w i e d e r a n .
b) E r h a t . . . e i n e r V i e r t e l s t u n d e w i e d e r a n g e r u f e n .
c) I c h h a b e a u c h . . . e i n e r S t u n d e a n g e r u f e n , a b e r es h a t n i e m a n d
geantwortet.
d) I c h b i n e r s t . . . d i e s e m A u g e n b l i c k n a c h H a u s e g e k o m m e n .
e) . . . w a n n h a s t d u k e i n e N a c h r i c h t v o n d e i n e n E l t e r n ? . . . e i n e m
Monat.
f) . . . w i e v i e l U h r g e h e n Sie h e u t e n a c h H a u s e ? I c h d e n k e , . ...
3 Uhr.
9. Completati

cu

^A. prepozitiile corespunzdtoare


. . . IV o r m i t t a g
a) I c h a r b e i t e i
. .. Nachmittag
. . . Abend
. . . der N a c h t
. . . Sommer
b) I c h f a h r e
. .. Herbst
. . . Winter
. . . Friihling
. . . Juli
....i.....^.Djezember,
B.

corespunzdtoare !
j edTagzu Ihren Eltern?
a) G e h e n S i e
jedWoche ins Kino?
jedMonat in die Oper?
jedJ a h r ans Meer?
&J F a h r e n s i e
nachstjedMorgen
c) H 6 r e n S i e
jedNachmittag
jedAbend
jedNacht
i

gern.

ins Gebirge.

terminatiile

393

Musik ?

10. Completati

cu un verb modal potrivit

a)
b)
c)
4)
e)
fJ
g)
h)
i)

B s ist zu spat, ich . . . nicht mehr ins Kino gehen.


W o h i n . . . d u in diesem Sommer fahren ?
. . . Kinder zu diesem Film gehen ?
I c h . . . groBe H o t e l s n i c h t .
. . . du heute kommen ?
Diese Sangerin . . . ich nicht.
I n welchem Saal . . . das Konzert stattfinden ?
. . . S i e K a r t e n fiir dieses K o n z e r t ?
. . . Sie s c h o n h e u t e f a h r e n ? J a , i c h . . . h e u t e f a h r e n , d e n n d e r j
KongreB beginnt schon morgen.
j) I c h . . . m i c h a n d e n N a m e n dieses S a n g e r s n i c h t e r i n n e r n .
k) . . . d u m i r e i n e S c h a c h t e l S t r e i c h h o l z e r k a u f e n ? . . . i c h d i r Geld
geben ?
I) . . . m a n i n R u m a n i e n r e c h t s o d e r l i n k s f a h r e n ?
m) .. . i c h Sie u m e i n G l a s W a s s e r b i t t e n ?
1 1 . Completati
zu J
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

intrebuintind

infinitivul

c u $au

D u kannst mich auch jeden Tag


(anrufen).
U m wieviel U h r b e g i n n e n Sie (arbeiten) ?
G e b e n Sie m i r e t w a s (iibersetzen) ?
S e h e n Sie e i n G e w i t t e r (kommen) ?
VergiB n i c h t , d a s B u c h (mitbringen) ! .
K o n n e n Sie b e i d i e s e m D i c h t
(lesen)?
Soil i c h d a s P a k e t a n I h r e A d r e s s e (schicken) ?
H a b e n Sie fiir m o r g e n viel
(lernen)?
E s i s t n i c h t l e i c h t , diese U b e r s e t z u n g o h n e W o r t e r b u c h
Wiinschen Sie jetzt
(essen)?
M o c h t e n Sie e t w a s
(trinken)?
W i r h a b e n die Moglichkeit, F r e m d s p r a c h e n
(lernen).
Es i s t n i c h t i m m e r a n g e n e h m , Briefe
(schreiben).
Er lieB e i n T a x i
(kommen).
H o r e n Sie d a s Telefon
(lauten)?
Dieser T e x t ist schwer
(iibersetzen).
E s beginnt
(regnen).
I c h vergaB, i h n
(anrufen).

12. Rdspundeti
A.

cu verbele din parantezd,

la intrebdri, folosind

cuvintele

din parantezd

fdrd

(machen).

a) W e r t r i t t m o r g e n i n u n s e r e r O p e r a u f ? (ein bekannter
auslandischer
Kiinstler; eine bekannte auslandische
Kiinstlerin)
b) Wessen G e b u r t s t a g w a r g e s t e r n ? (mein jiingerer Bruder; meine jiingere Schwester)
c) W e m half s t d u b e i d e r U b e r s e t z u n g ? (mein kleiner Neffe ; meine kleineNichte)
d) Wen h a s t d u g e s t e r n i m K o n g r e B s a a l g e t r o f f e n ? (sein alterer Sohn i
seine altere Tochter)

394

e)

Wo i s t d e r S i t z d e r S t a a t l i c h e n P h i l h a r m o n i e ?

(in,

J)

Wohin

Prahovatal)

f a h r e n S i e ? (zu, meine Eltern;

in, das

g) Woher k o m m t e r ? (aus, das Dorfmuseum;

von, mein

das

Athenaum)

Freund)

h) Wann h a b e n S i e G e b u r t s t a g ? (an, der 2 7 . Januar)


i) Seit wann w o h n e n S i e i n B u k a r e s t ? (seit, ein Jahr)
f) Wie lange b l e i b e n S i e b e i I h r e n E l t e r n ? (ein Monat; ein Tag;

Woche)

k)
I)
m)
n)

0)

p)

Wie alt w i r d I h r S o h n ? (20 Jahre)


Wie heiBt C a l e a V i c t o r i e i " a u f d e u t s c h ?
(Siegesstrafie)
Wieviel S t u n d e n h a b e n S i e h e u t e ?
(zwei)
Wieviel K i l o m e t e r s i n d es v o n I h r e r W o h n u n g b i s z u m

(funf)
Wieviel

Uhr i s t e s ?

(14,30)

Der wievielte i s t h e u t e ? (8.

eine W o h n u n g h a b e n S i e ?

(gut)

(schon)

s) Was fiir M o b e l w o l l e n S i e s i c h k a u f e n ?

t) Welche U h r g e h t r i c h t i g ? (die

(modern)

Bahnhofsuhr)

u) Welches i s t d e r groBte S a a l u n s e r e r H a u p t s t a d t ?
v) Welches i s t I h r e T e l e f o n n u m m e r ? (12 64 65)

w) Welches s i n d d i e b e k a n n t e s t e n K l o s t e r ?

Moldovita

und

Bahnhof?

Mdrz)

q) Was fiir einen Fiiller k a u f e n Sie s i c h ?

r) Was fiir

eine

Putna)

E.

a)
h)
c)
d)
e)
f)
g)

C.

a) An wen d e n k e n s i e ? (an, mein Bukarester

(Kongrefisaal)

(Voronet,

Humor,

Sucevita,

Worauf freuen S i e s i c h ? (auf, das Wiedersehen, mit, mein Vei-lobter)


Woran d e n k e n S i e ? (an, das Telefongesprdch, mit, mein Chef)
Worauf m i i s s e n w i r h a l t e n ? (auf, Ordnung)
Woran l e i d e t I h r V a t e r ? (an,
Magenschmerzen)
Worauf w a r t e n Sie? (auf, eine Gelegenheit, passend)
Worilber s p r i c h t d e r Profesor h e u t e ? (iiber, eine Entdeckung, wichtig)
Woran k o n n e n S i e sich n i c h t e r i n n e r n ? (an, der Name, dieser Herr)
Verwandter)

b) Auf wen w a r t e n S i e ? (auf, der


Gruppenfiihrer)
c) Uber wen h a b t i h r g e r a d e g e s p r o c h e n ? (iiber, du)

d) In wen h a t er s i c h v e r l i e b t ? (in, eine


e) An

f)

wen k a n n s t d u d i c h n i c h t e r i n n e r n ?

Zu wem f a h r e n Sie ? (zu, eine Tante,

Kiinstlerin)
(an, dieser

Herr)

alt)

g) Bei wem v e r b r a c h t e n S i e I h r e n U r l a u b ?

(bei, meine

Familie)

h) Von wem h o r t e n S i e d a s ? (von, eine Bekannte)


1) Fiir wen w o l l e n S i e d i e s e n B a l l k a u f e n ? (fiir, meine Freundin,

Schwester,

Mein)

dis

13. Completati J
a) W o - s p r i c h t er i m m e r w i e d e r ? S p r i c h t er iiber s e i n e n E r f o l g ?
J a , d a - s p r i c h t er i m m e r w i e d e r .
b) W o - f r e u e n Sie s i c h ? F r e u e n Sie s i c h auf d e n A u s f l u g ? J a , i c h freue
mich da-.
c) W o - h a l t e i n V e r k e h r s p o l i z i s t ? H a l t e r auf O r d n u n g ? J a , e r h a l t d a d) W o - e r z a h l t e e r I h n e n ? E r z a h l t e er I h n e n v o n seiner E n t d e c k u n g ? .
J a , er e r z a h l t e m i r d a - .

395

e) W o - w a r t e n S i e ? W a r t e n S i e auf seine A n t w o r t ?
J a , ich warte da-.
f) W o - l e i d e t er ? L e i d e t er a n R h e u m a ?
J a , er l e i d e t d a - .
14. 1) Completati cu prepozitiile necesare!
2) Puneti intrebdri referitoare la pdrtile
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)
ri)

a)
b)
c)
d)
e)
fy

doua coloana rdspunsurile

W i e alt sind Sie?


Sind Sie v e r h e i r a t e t ?
W a s sind Sie v o n Beruf?
Wieviel K i n d e r h a b e n Sie?
W i e alt ist I h r alterer Sohn?
L e r n e n I h r e K i n d e r fleiBig ?

g) T r a g e n S i e P h o t o s I h r e r K i n der bei sich?


h) W i e a l t i s t I h r j i i n g e r e r S o h n ?
B . a) K a n n i c h d i e S p e i s e k a r t e h a ben?
b) D a r f ich^ I h n e n d i e S p e i s e karte vorlesen?
c) D a r f i c h I h n e n e t w a s z u essen
bringen?
d) W a r u m essen S i e s o w e n i g ?
e) M o c h t e n S i e e t w a s t r i n k e n ?
/ ) Bezahlen wir beim
Kellner
oder an der Kasse?
16. Rdspundeti
A.

tipdrite

cursiv

I c h b i n . . . Ihrem Vorschlag n i c h t g a n z e i n v e r s t a n d e n .
HT w a r . . . meinen Kollegen i m D o r f m u s e u m .
S i e l e i d e t s c h o n l a n g e . . . Magenschmerzen.
I c h b e g i n n e u m 8 U h r m o r g e n s . . . der Arbeit.
Ex e r z a h l t e u n s . . . Erfolg u n s e r e r F u B b a l l m a n n s c h a f t .
I c h b i n . . . seinem Vortrag b e g e i s t e r t !
W i r f r e u e n u n s . . . den Sommer.
D e r L e h r e r w a r . . . der Antwort zufrieden.
E r s c h a u t i m m e r w i e d e r . . . die Uhr.
D e r W i s s e n s c h a f t l e r s p r a c h . . . seine erste Entdeckung.
I c h w a r t e . . . den Rdntgenologen.
Ex w a r t e t . . . das Rezept.
D i e s e r A r z t h a t sich . . . eine Krankenschwester
verliebt.
W i r f a h r e n . . . dem Zug i n s G e b i r g e .

15. Gdsiti intr-a


A.

de propozitie

potrivite

E r ist acht Jahre alt.


Ich bin Ingenieur.
E r ist sieben J a h r e alt.
Sie l e r n e n s e h r fleiBig.
J a , ich bin verheiratet.
Ich trage i m m e r Photos meiner
der bei mir.
Ich bin 39 J a h r e alt.

Ki^

I c h h a b e zwei S o b n e .
Ich habe heute gar keinen
Wir bezahlen

beim

Appet^l

Kellner.

I c h m o c h t e n u r ein Glas

Limonade.

J a , bringen Sie b i t t e B r a t e n u n d
Kompott.
Ja, bitte!
J a , bitte, lesen Sie sie m i r v o r ! ;

a) S i n d S i e B u k a r e s t e r ?
b) W o w o h n e n S i e ?

c) H a b e n S i e eine s c h o n e W o h nung?
396

W i e v i e l z i m m e r h a b e n Sie ?
H a b e n Sie G e s c h w i s t e r ?
W i e heiBen I h r e G e s c h w i s t e r ?
Wie alt sind sie?
W o wohnen Sie?
S e i t w a n n l e r n e n Sie D e u t s c h ?
Wieviel H o r e r sind in I h r e r
Gruppe ?
k) D e r n e n Sie g e r n D e u t s c h ?
/ ) Gefallt
I h n e n die deutsche
Sprache?
m) K o n n e n Sie F r a n z o s i s c h ?
n) W e l c h e s i s t
Ihre
Muttersprache?
e)
/)
g)
h)
i)
j)

B.

a)
h)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

q)
r)
s)
t)
u)

W a r e n Sie g e s t e r n i m W a r e n h a u s ?
/
Ist das Warenhaus
B u k a r e s t " groB?
In w e l c h e n A b t e i l u n g e n w a r e n Sie g e s t e r n ?
W a s k a u f t m a n in d e r A b t e i l u n g fhr T o i l e t t e n a r t i k e l ?
K a u f t m a n T e l l e r i n d e r A b t e i l u n g fiir K u r z w a r e n ?
W a s k a n n m a i i i n d e r A b t e i l u n g fiir K u r z w a r e n k a u f e n ?
In w e l c h e r A b t e i l u n g v e r k a u f t m a n P l a t t e n s p i e l e r ?
K a u f e n Sie I h r e n N i c h t e n u n d Neffen G e s c h e n k e ?
I n w e l c h e r A b t e i l u n g k a n n m a n G e s c h e n k e fiir K i n d e r k a u f e n ?

17. Vorbiti despre urmatoarele


A.
B.
C.
D.
E.

p)

K o m m e n Sie z u Fui3 zu den


Kursen?
.
W o s t e i g e n Sie i n d i e S t r a B e n - j
b a h n ein?
j
A n w e l c h e r H a l t e s t e l l e s t e i g e n Sie'
aus ?
K o n n e n Sie a u c h m i t d e m Autobus k o m m e n ? Mit welchem ?
Welche Museen kennen Sie?
W e l c h e s M u s e u m gefallt I h n e n
am besten?
;
G e h e n Sie oft i n s K i n o ?

subiecte:

Ce e mai interesant de vazut in tara noastra?


Cum i unde v-ati petrecut concediul?
Intr-un magazin universal
0 canvorbire telefonica cu un prieten (o prietena)
Familia mea

18. Traduceti !
A.

a)
b)
cj
d)
e)
f)
g)
h)
i)

U n d e a t i f o s t ? N u v - a m v a z u t d e mult..
A m fost la m a m a m e a . E a a fost b o l n a v a i a t r e b u i t s a p l e c la ea.
i c u m ii m e r g e m a m e i d v . a c u m ?
M u l t u m e s c , c e v a m a i b i n e . A m fost c u e a l a u n m e d i c f o a r t e bun,
el a e x a m i n a t - o a t e n t , i-a p r e s c r i s c i t e v a m e d i c a m e n t e i e a a
plecat a c u m la lacul Techirghiol.
A m v e n i t n u m a i p e n t r u c i t e v a zile l a B u c u r e t i , s a p t a m i n a v i i t o a r e
v r e a u sa plec cu ea la Eforie Nord.
Po|;i s a vii azi d u p a - a m i a z a l a m i n e ?
Vin cu placere p e n t r u o j u m a t a t e de ora la tine. Ma bucur.
D a ce o r a s a v i n ? C i n d v r e i . R a m i n a s t a z i a c a s a .
.
V i n l a o r a 6. D a r e v e d e r e .
1,3, r e v e d e r e si t o a t e cele b u n e .
.

397

,
-

B.

a)

o)
pj
q)
r)

I m i p u t e t i da u n loc linga fereastra? Din p a c a t e t o a t e locurile!


linga fereastra sint ocupate.
Sa v a d a u u n alt loc ? Da, v a rog.
j
I m i m a i p u t e t i c u m p a r a nite z i a r e i o r e v i s t a ? V r e a u s a citesc i n i
tren.
Ce s a v a c u m p a r ? C u m p a r a t i v a r o g c i t e v a z i a r e si r e v i s t e r o m a n e t i
sau germane!
Copiii a u v o i e s a m e a r g a l a f i l m u l a c e s t a ?
Copiii n - a u v o i e s a se j o a c e p e s t r a d a .
Nu v a u r c a t i in t r a m v a i ! Trebuie sa v a u r c a t i in autobuz.
D e ce v r e i s a r u p i s c r i s o a r e a ?
Nu t r e b u i e s a o p r e a s c a aici a u t o b u z u l ? N u , el o p r e t e c e v a m a i
departe.
Circula p e s t r a d a a c e a s t a t r a m v a i e ? N u , de c i t e v a l u n i n u m a i
a u voie sa circule aici.
Trebuie sa coboriti a c u m ?
Cij;i k i l o m e t r i s i n t d e a i c i p i n a l a S a l a P a l a t u l u i ?
Care este cea m a i a p r o p i a t a static de a u t o b u z ?
Chema|:i v a r o g u n t a x i ; n u m a i a m t i m p . L a o r a 7 t r e b u i e sa m a
i n t i l n e s c c u u n coleg.
Aezat;i-va! ( L u a t i l o c ! )
Puneti servieta pe s c a u n !
Mulj;umesc d a r d e ce n u s t a t i d u m n e a v o a s t r a j o s ?
V a place valiza neagra sau o preferati p e aceea albastra?

C.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

i m i p u t e t i d a o c o a l a d e b i r t i e ? D a , pofti|;i b i r t i a .
V r e t i sa v a nota^i adresa m e a ?
A m u i t a t sa-mi notez adresa fratelui dumneavoastra.
Ce e s t e l o g o d n i c u l ei ? E s a l a r i a t l a u n m a g a z i n u n i v e r s a l .
Acesta este logodnicul surorii lui mai mari.
P e n t r u orice e v e n t u a l i t a t e t e m a i c h e m l a telefon.
Mai poti citi fara ochelari?

D.

a) Ya. r o g s a - m i a r a t a t i t o t ce m e r i t a s a fie v a z u t i n c a p i t a l a d u m n e a voastra.


b) Ya a r a t c u p l a c e r e o r a s u l n o s t r u .
c) F i r e f t e , n u p u t e t i v e d e a t o t u l i n c i t e v a zile.
d) D o r i t i s a metge^i p e j o s p r i n o r a s ? N u , n u v r e a u s a m e r g p e j o s ,
sint prea obosit.
e) D o r i t i s a m e r g e m c u a u t o b u z u l Oficiului d e t u r i s m s a u p e jos ?
f) P r e f e r s a m e r g c u a u t o b u z u l Oficiului d e t u r i s m . I n a u t o b u z e s t e
d e s i g u r u n g b i d i a c e s t a e x p l i c a diferitele m o n u m e n t e .

E.

a) E a c e o r a a t e r i z e a z a a v i o n u l l a C o n s t a n | : a ?
b) E a o r a 17,30 s o s i m l a Constanj;a.
cj C i t t i m p d u r e a z a d e c i c a l a t o r i a c u a v i o n u l d e l a B u c u r e t i p i n a l a
Constan|;a? Aproape o ora.
d) C i r c u l a i n f i e c a r e zi a v i o a n e l a Constan-fa?
e) E x c u r s i a n u a r e a s t a z i loc, v r e m e a e s t e p r e a p r o a s t a .

b)
c)
d)
e)
f)
gj
Ji)
i)
j)
k)
I)
m)
n)

398

f)
g)
h)
i)

j)
k)
I)
mj
n)

N u p l e c a i n fiecare a n l a m u n t e , m a i p l e a c a o d a t a i la m a r e . O
c u r a d e n a m o l l a l a c u l T e c h i r g h i o l a j u t a mult c o n t r a r e u m a t i s m u l u i .
A m fost a n u l a c e s t a i n M o l d o v a .
V r e a u s a p l e c in vara a c e a s t a in M o l d o v a . Inca n u c u n o s c manastirile noastre.
T r e b u i e s a le vizitezi. E l e se afla i n m i j i o c u l u n u i peisaj m i n u n a t .
S t r a i n i d e p r e t u t i n d e n i l e v i z i t e a z a , i a r t u n u l e c u n o s t i . Si t u v e i
fi e n t u z i a s m a t ! i t u v e i a d m i r a m i n u n a t e l e o p e r e d e a r t a d i n -aceste
m a n a s t i r i ; c o l o r i t u l frescelor l o r s-a m e n j i n u t f o a r t e b i n e .
A i p o a t e u n g h i d a l ( d u r c h ) m a n a s t i r i l o r d i n M o l d o v a ? N u , din,
p a c a t e n u a m nici u n ghid.
v r e a s a v i z i t e z i nolle o r a s e i n d u s t r i a l e .
Cite zile d e c o n c e d i u a i ? A m o l u n a c o n c e d i u .
tn c a z u l a c e s t a po|:i s a v i z i t e z i i n o l l e orae.
T r e b u i e s a cunoatem t o t c e m e r i t a s a fie v a z u t in oraul a c e s t a .

Lecturi suplimentare
(Zusatzlekture)

26 -

Limba germana -

curs practic

I. Aus d e r deutschen Dichtuug


In meiner Mutter

Garten
Johannes

R.

Becher

(1891-1958)

Icli
und
Ich
im.

muBte^ lange schweigen


s t i l l , g a n z s t i l l e sein.
muBtfc
eithin^ w a n d e r n ^
Abenddammerschein*.

I c h k a m auf m e i n e n F a h r t e n
n a c h H a u s i c h wuBt'^ es k a u m . "
I n meiner Mutter Garten
s t a n d ein K a s t a n i e n b a u m . ^

D a r u n t e r * will i c h w a r t e n ,
d a r u n t e r will i c h s t e h n ,
d a r u n t e r will i c h w i e d e r
in ihre Augen sehn.

W a r es d e r W i n d , ^ d e r i " r a u s c h t e , "
w a r es e i n G l o c k e n t o n
,,Wie lang h a b ich gewartet
auf dich, mein lieber S o h n ! "

Ich muBte lange schweigen,


u n d s t i l l , still w a r es d o r t .
Mutter!" war nach langem
Schweigen^^ d a s e r s t e W o r t .

^muBte-

imperfectul

* weithin

departe, clt vezi cu ochii

v r a n d e r n ( t e , ist, t) a u m b l a , a
* r Abeuddammersscbeia;

(J.

lumina

lui miissen
pribegi

(de) abia

' r Kastanienbaum

( e)

^darunter

amurgului

vintul

der rauscbte
a ^ti

^^r G l o c k e n t o n

gewuBt)

s Scliweigen

403

castanul
s u b el

r W i n d (e)

plur.)

* v r i s s e n (wuBte,

*kaum

care fo^nea (ijoptea)


(e)
(f.

plur.)

sunetul

de

clopot

tacerea

'

Abendlied
Matthias

Claudius

(1740-1815)
Der
die
am
der
und
der

Der
Der

Mond^ i s t aufgegangen,^
goldnen^ Sternlein* p r a n g e n ^
H i m m e l hell u n d klar^;
W a l d s t e h t schwarz u n d schweiget,
a u s d e n Wiesen'^ steiget*
weiiBe N e b e P w u n d e r b a r ^ o .

Mond ist auf- ge


Wald steht sctiwarz and

gan -

gen, die

sclmei - get, und

gold- nen Stern-lein


aus den Wie- sen
ij2r

pran stei -

gen
get

am
der

HtmHim-met
met
'
wei' - pe

liell und
und
hell
" - bei

(Je

fdar;

1 r M o n d (e)

luna

6 klar

^ aufgehen

a rasari

' e Wiese

(n)

^ golden

a u i i u , de aur

^ steigen

(ie, i s t

* s Sternleia ()

steluta

"r Nebel

^ p r a n g e n (te, t) a straluci

wun - der - iar.


senin, clar
paji^tea, livada
gestiegen)

(-)

1 wunderbar

Es war ein alter

a se

ridica

cea^a
minunat

Konig^
Heinrich

Heine

(1797-1856)
E s w a r ein a l t e r K o n i g ,
S e i n Herz^ w a r s c h w e r , sein H a u p t ^ w a r
Der arme, alte Konig,
E r n a h m eine j u n g e F r a u . , .

grau;

E s w a r ein s c h o n e r Page*,
B l o n d w a r sein H a u p t , l e i c h t w a r sein Sinn^;E r t r u g die seidne^ S c h l e p p e '
Der jungen Konigin.
404

K e h n s t d u d a s a l t e Diedclien^ ?
E s klingt^ so s u i 3 , " es k l i n g t so t r i i b " !
Sie mui3ten b e i d e s t e r b e n ,
Sie b a t t e n s i c h viel z u lieb^^.
i r KOnig (e)
Herz

(en)

^ s H a u p t (er)
* r Page [ - j e ]

(- -n)

regele

'e

inima

8 s W e d c l i e n ()

ScUeppe

clntecel

capul

^ M i n g e n (a, u) -

a rasuna

pajul

l"sii6

^r S i n n

firea

"triib

seiden

de m a t a s e

1^ lieb l i a b e n

(n) t r e n a

[
'

dulce
trist
lieben

M e i n Herz% i c h w i l l d i c h

fragen
Friedrich

Halm

(1806-1871)
Mein H e r z , i c h will d i c h f r a g e i i :
W a s i s t d e n n Eiebe^ ? s a g !
,,Zwei Seelen'' u n d ein G e d a n k e ,
Zwei H e r z e n u n d ein S c h l a g * ! "
Und
,,Sie
Und
,,Die

sprich, woher k o m m t Eiebe?


k o m m t u n d , s i e ist d a f
sprich, wie schwindet^ Eieb ?
war's nicht, der's geschah*!"

U n d w a n n i s t Eifeb' a m r e i n s t e n ' ?
, , D i e i h r e r s e l b s t vergii3tf."
U n d w a n n i s t E i e b ' a m tiefsten^ ?
,,Wenn^'' sie a m stillsten^^ i s t . "
U n d wann ist Eieb' a m reichsten ?
, , D a s i s t sie, w e n n sie g i b t ! "
U n d s p r i c h , w i e redet^^ E i e b e ?
,,Sie r e d e t n i c h t , sie l i e b t ! "
^ s Herz

( en)

inima

^e Liebe

dragostea

^ e Seele (n)

sufletul

* r S c h l a g ( e)

bataia

' rein
.

'

curat, pur

die ihrer selbst vergiBt care se u i t a p e sine


* tief
wenn

adlnc, prof u n d
. .. '

s c h w i n d e n (a, u) a disparea

11 s t i l l

^ der's g e s c h a b

l ^ r e d e n (ete,

careia i s-a i n t l m p l a t :

405

cind
lini^tit, t a c u t

et)

a vorbi

Abendlied
Hermann

Lorn

(1866-1914)
Rose Marie, Rose Marie,
S i e b e n J a h r e m e i n H e r z n a c h d i r schrie^,
Rose Marie, Rose Marie,
A b e r d u h o r t e s t es nie.

Jedwede^ Nacht, jedwede N a c h t


H a t m i r i m Traume^ dein Bild zugelacht*,
K a m d a n n der Tag, k a m dann der Tag,
Wieder alleine ich lag.

J e t z t bin ich alt, jetzt bin ich alt,


Aber m e i n H e r z ist n o c h i m m e r n i c h t kalt,
Schlaft wohl schon bald, schlaft wohl schon bald,
d o c h b i s z u l e t z t es n o c h h a l l t ^ :

R o s e Marie, Rose Marie,


Sieben J a h r e mein H e r z n a c h dir schrie,
Rose Marie, Rose Marie,
A b e r d u h o r t e s t es n i e .
^schreien

(ie,

ie)

(nach)

a striga;

aici:

Traum (.-e)

a chema
^jedwede

jede

visul

* ^wlachen (te, t) -f- D

a privi

^hallen

a rastma

(te,

t)

rizind

Heidenroslein'
/.

W. Goethe

(1749-1832)
S a h ein K n a b ' ^ ein R o s l e i n s t e h n ,
R o s l e i n auf d e r H e i d e n ,
W a r so j u n g u n d m o r g e n s c h o n ,
Bief er s c h n e l l , es n a b z u s e h n .
Sab's m i t vielen Freuden^.
Roslein, Roslein, Roslein rot,
R o s l e i n auf d e r H e i d e n .
406

K n a b e s p r a c h : I c h breche*, d i c h ,
R o s l e i n auf d e r H e i d e n !
R o s l e i n s p r a c h : I c h steche^ d i c h ,
Dai3 d u ewig^ d e n k s t a n m i c h ,
U n d i c h w i l l ' s n i c h t leiden^.
Roslein, Roslein, Roslein rot,
R o s l e i n auf d e r H e i d e n .

U n d der w i l d e ' K n a b e b r a c h
'Roslein auf der Heiden ;
Roslein wehrtei" sich u n d stach,
H a l f i h m doch^i k e i n W e h u n d Ach^^
M u B t ' es e b e n l e i d e n .
Roslein, Roslein, Roslein r o t ,
R o s l e i n auf d e r H e i d e n .
*

LiebTich.
J>

Sah

ein Knab' ein

war so jung
cresc.

sah's mit

und

Ros - lein stehn, Ros - lein avf

mor- gen - schon, lief er schndl, es


JFTUXC/iffebeud

vie - ten

Freu - den.

Ros- lein,

WIEDBETT

Ros- lein

auf

e H e i d e (n)
(-n)

^ m i t vielen Freuden
b r e c h e n (a, o)
^stechen
dafi

(a, o)

Hei - den,

nah'

- lein,

zu
_

sehn,
^

Ros- lein

rot,

I s R o s l e i n {)
Knabe

der

der

Hei -

den.
^ ewig
8 leiden

trandafira?ul
cimpia
baiatul,

tinarul

m i t viel

Freude

ve^nic, t o t d e a u n a .
(Utt,

gelitten)

1" s i c b w e b r e n ( t e ,

a fringe, a rupe

11 d o c h

i^kein Weh und

impunge

Jndt

407

Indura

sSlbatic

9 wild
t)

a se

apara

Insa
Ach

nici v a i n i c i

of

11. 1 lei teres


Drei

Worter
Nach J. P. Hebel

E i n e s T a g e s g e h t ein k l u g e r M a n n spazieren^. Auf d e r S t r a B e trifft er e i n e n


E r e u n d . Sie begruBen^ s i c h : G u t e n T a g , K a r l ! " G u t e n T a g , H a n s " ! D a n n
g e h e n sie i n eine G a s t s t a t t e , s e t z e n s i c h a n e i n e n T i s c h u n d u n t e r h a l t e n sich.
D a s a g t d e r K l u g e z u s e i n e m F r e u n d : P a B auf^! I c h s a g e j e t z t d r e i W o r t e r ,
u n d d u k a n n s t sie n i c h t w i e d e r h o l e n . "
N u r d r e i W o r t e r ? " a n t w o r t e t d e r F r e u n d , , I c h k a n n sie b e s t i m m t w i e d e r holen."
D e r k l u g e M a n n l a c h e l t u n d s a g t : W i r w o l l e n s e h e n . " B i t t e w i e d e r h o l : ,,Ftillhalter."
Der Freund wiederholt; ,,Fallhalter."
Der kluge M a n n : ,,E6schbiatt*."
_
Der F r e u n d : E6schblatt."

Der kluge Mann lacht jetzt und s a g t : ,,Falsch!"


'
':
Der F r e u n d w u n d e r t sich u n d s a g t ; ,,Was ist falsch? W o ist der F e h l e r ?
Noch einmal!"
Sie b e g i n n e n n o c h e i n m a l .
: ,
W o h n b l o c k " s a g t d e r eine. , , W o h n b l o c k " w i e d e r h o l t d e r a n d e r e .
, , S c h l a f z i m m e r " s a g t d e r eine. , , S c h l a f z i m m e r " w i e d e r h o l t d e r a n d e r e . W i e d e r
lacht der kluge M a n n u n d s a g t :
Falsch."
N o c h d r e i m a l w i e d e r h o l e n sie d a s Spiel, d a n n s a g t d e r F r e u n d a r g e r l i c h :
, , I c h v e r s t e h e d a s nicht.. W o i s t m e i n F e h l e r ? "
Wieder lacht der kluge M a n n u n d s a g t : ,,Dein F e h l e r ? D u wiederholst das
dritte W o r t nicht. Das dritte W o r t ist das W o r t falsch".
^ spazierengehetL

a s e pliaiba

* s L o s c h b l a t t (er)

sugativa

^ s i c h begriiBea ( t e , t)

a se saluta

* s i c h v m n d e r n (te, t)

a se iiiira

^ a w / p a s s e n (te, t)

a fi a t e n t

Auf dem

Bahnhof

E s w a r n e u n U h r a b e n d s . Auf d e m B a h n s t e i g des k l e i n e n B a h n h o f s f r a g t e n
d r e i M a n n e r e i n e n G e p a c k t r a g e r i : , , S a g e n Sie b i t t e , w a n n f a h r t d e r n a c h s t e
Z u g i n die H a u p t s t a d t ? "
D e r G e p a c k t r a g e r a n t w o r t e t e : J e d e S t u n d e f a h r t ein Z u g i n die H a u p t s t a d t .
D e r n a c h s t e f a h r t u m 10 U h r . "
,,Vielen D a n k " , s a g t e n die d r e i M a n n e r , ,,da h a b e n wir n o c h Zeit. W i r g e h e n
i n die G a s t s t a t t e u n d t r i n k e n e t w a s . "
408

Fiinf M i n u t e n n a c l i 10 w a r e n die d r e i M a n n e r w i e d e r auf d e m B a h n s t e i g u n d j


fragten den Gepacktrager: W o ist unser Z u g ? "
'
.
I
E r ist genau vor 5 Minuten abgefahren."
U n d der nachste Z u g ? "
1
F a h r t P u n k t 11 U h r . "
^
D a n k e s e h r " , s a g t e n die M a n n e r . , , W i r g e h e n i n die G a s t s t a t t e u n d t r i n k e n j
noch etwas."
D i e s m a P k a m e n die d r e i M a n n e r n u r e i n e M i n u t e z u s p a t auf d e n B a h n s t e i g . '
Der Gepacktrager s a g t e : ,,Der nachste Zug fahrt u m Mitternacht^. E s ist'
h e u t e d e r letzte* Z u g . V e r p a s s e n s Sie i h n n i c h t , sonst m i i s s e n Sie b i s 5 U h r morgens warten."
W i e d e r g i n g e n die d r e i M a n n e r i n die G a s t s t a t t e u n d t r a n k e n e t w a s . E s w u r d e
12 U h r . D e r Z u g f u h r g e r a d e a b , d a k a m e n d i e d r e i M a n n e r a u s d e r G a s t s t a t t e s
auf d e n B a h n s t e i g . S c h n e l l liefen sie d e m Z u g n a c h ' . Zwei v o n i h n e n e r r e i c h - ;
ten^ i h n m i t Miih u n d N o t , n u r d e r d r i t t e b l i e b auf d e m B a h n s t e i g . D e r Z u g ;
f u h r o h n e i h n a b . D e r M a n n b l i e b auf d e m B a h n s t e i g s t e h e n u n d b e g a n n :
p l o t z l i c h l a u t z u l a c h e n . D e r G e p a c k t r a g e r f r a g t e I h n e r s t a u n t ^ : ,,Sie h a b e n ^
d e n Z u g verpaJBt u n d l a c h e n ? "

Der M a n n l a c h t e u n d lachte, er k o n n t e k a u m i " sprechen vor Dachen. SchlieB-'


l i c h s a g t e e r : , , W i e soli i c h n i c h t l a c h e n , h a h a h a , i c h . . . h a h a h a . . .i c h ;
n i u B t e d o c h i n die H a u p t s t a d t f a h r e n . . . , d i e zwei F r e u n d e w o l l t e n m i c h j a i
nur zum Bahnhof begkitenii." ,
;
ir

Gepacktrager

()

liamalul

'wflcMaufen (ie, au) {+Dativ)

^ diesmal

de d a t a a c e a s t a

2 u m Mitternaclit

l a miezul n o p t i i

^ e r r e i c h e n (te,

*letzte

ultim

8 erstaunt

a
*verpassen
*soiist

(te, t)

pierde,

a alerga, a
fugi (dupa)

scapa

(trenul etc.)

t)

. a ajunge
mirat

1" k a u m

de-abia,

l i - b e g l e i t e n (ete, et)

a Jnsp-^i

d e altfel, a l t m i n t e r i

Ein MiBverstandnis'
Frei nach Henry

Kayrer

M e i n F r e u n d O t t o k a r i s t ein s e h r n e t t e r j u n g e r M a n n , a b e r f u r c h t b a r ^ s c h i i c h
tern^. J e t z t w a r er v e r l i e b t , s e h r v e r l i e b t . E r w a g t e * a b e r n i c h t , u m die
H a n d des M a d c h e n s a n z u h a l t e n * , w o l l t e n i c h t einmal* seinen N a m e n s a g e n .
A l l e seine F r e u n d e s p r a c h e n m i t i h m d a r i i b e r . E n d l i c h i i b e r z e u g t e n ' sie i h n .
O t t o k a r z o g s e i n e n s c h w a r z e n A n z u g a n , k a u f t e e i n e n riesigen B l u m e n s t r a u B ^
u n d s e t z t e s i c h i n ein T a x i .
W i r w a r t e t e n in einer G a s t s t a t t e . Endlich k a m O t t o k a r .
I s t es g u t g e g a n g e n ? W i e w a r e s ? H a s t d u sie e n d l i c h ? "
,,Ich bin verlobt", erwiderte* O t t o k a r kurz.
W i r r i e f e n : , , H u r r a ! D a s m i i s s e n wir f e i e r n " ! " B e g e i s t e r t t r a n k e n w i r auf
d a s W o h P i des gliicklicheni^ B r a u t i g a m s i ^ .
409

A b e r b e s o n d e r s g l i i c k l i c b s a b " e r n i c h t aus^* D a s fiel^' u n s b a l d auf^^. W i r


fragten O t t o k a r : ,,Ist vielleicht etwas doch schieP" g e g a n g e n ? "
D a erzahlte e r :
M a n empfingi'' m i c h s e h r hoflich. D a s m a c h t e m i r Mut^^, u n d i c h s a g t e :
Darf ich Sie u m die H a n d Ihrer Tochter b i t t e n ? "
O t t o k a r s t a r k t e i ' s i c h m i t e i n e m G l a s Sektf"..
D e r B r f o l g w a r iiberwaltigend^^. D e r Schwiegcrvater^^ g a g t e j a , d i e S c h w i e germutter^^ s a g t e j a . D a n n riefen s i e M a r i a n n e i n s Z i m m e r . S i e s a g t e a u c h
j a u n d fiel m i r g l e i c h u m d e n Hals^*. W i r muJ3ten u n s d e n Verlobungskufi"^*
g e b e n , i m d d e r S c h w i e g e r p a p a offnete e i n e F l a s c h e W e i n . M a r i a n n e h i e l t d i e
ganze Zeit meine H a n d u n d sagte i m m e r w i e d e r : ' I c h b i n so gliicklicb."
D a n n i s t j a alles i n b e s t e r O r d n u n g ^ s " , riefen w i r .
G l a u b t I h r ? I c h woUte d o c h gar nicht Marianne, sondern ihre jiingere Schwester G i s d a , , , "
nein-^elegerea

l^r B r a u t i g a m

2 fiirclitbar

grozaV

1* s s s e h e n

^ schiictitcaM

timid

1^ w/falien

* w a g e n ( t e , t)

a indrazni

1^ es g e h t

MifiVerstandnis

( se)

^ RXM d i e H a n d eines M a d c h e n s a cere mina


u n e i fete
a ^ h a l t e n (ie, a)
^ nicht

nici

einmal

' iiberzeugen

{te, t)

mScar

a convinge

(ie.istufgefallen) a

1' e m p f a n g e n

(i, a)

curajul

l^sich starken
20 r S e k t

^ampania

( t e , t)

22 r S c h w i e g e r v a t e r

23 e S c h w i e g e r m n t t e r

trinken.

I2glui^ck

-t)
(jemandes)

sarbatori

a bea in
natatea

s&-

cuiva

fericit

Das

2*uni d e n H a l s

a se

fortifies

cople^itor

21 i i b e r w a l t i g e n d

a raspunde

(-te,

prost

a primi

18 r M u t (F. PLUR.)

buchetul

"feiem

frapa

merge

^ r StrauiJ (e)

" a u f das,. W o h l

a arata.

schief

^erwidern

( t e , t)

mirele, logodnical

(e)

[a, e)

()
()

fallen

25 r K.VL& (Klisse)
28 i n b e s t e r O r d n u n g

socrul
soacra

a lua de git
sarutarea
In p e r f e c t s

ordine

Andenken'

Z u Professor W e i S h a u p t , e i n e m b e k a n n t e n N e r v e n a r z t ^ , k a m eines T a g e s
e i n P a t i e n t ; dieser l i f t a n einer seltsamen^ Z w a n g s v o r s t e l l u n g * : e r s a h iiberall
k l e i n e weiBe Mause^. D e r F a l l w a r r e c h t s c h w e r , u n d d i e B e h a n d l u n g ^ a n d e r e r
A r z t e h a t t e d e m K r a n k e n k e i n e B e s s e r u n g ' g e b r a c h t . Professor W e i B h a u p t
entschloB sich d a r u m z u einer ganz neuen Behandlung. Sie begann, u n d der
Professor w a r m i t d e m E r g e b n i s ^ s e h r zufrieden. N a c h a c h t W o c h e n e r k l a r t e *
e r d e n K r a n k e n fiir g e h e i l t .
D e r Professor w a r a u f s e i n e n E r f o l g s e h r s t o l z . E r l u d " d a r u m e i n i g e n e i d i s c h e " Kollegen z u sich ein u n d zeigte i h n e n d e n geheilten P a t i e n t e n , D i e
K o l l e g e n b e g l i i c k w i i n s c h t e n d e n Professor, u n d dieser w a r i m s i e b e n t e n H i m mep2.
D e r gliickliche P a t i e n t s c h i i t t e l t e i ' ' s e i n e m W o h l t a t e r " d a n k b a r i ^ d i e H a n d
u n d s a g t e : I c h w e r d e S i e n i e v e r g e s s e n , H e r r P r o f e s s o r ! I h r Konnen^'' i s t

410

e i n f a c h i ' wunderbar^^. D a r u m h a b e i c h n o c h e i n e B i t t e d ' . S c h e n k e n Sie m i r


z u m Abschied^" e i n k l e i n e s A n d e n k e n . "
, , G e r u , m e i n D i e b e r " , a n t w o r t e t e d e r Professor. W a s soil es s e i n ? "
, , A c h , n i c h t s Besonderes^i, H e r r P r o f e s s o r " , a n t w o r t e t e d e r M a n n u n d z e i g t e
a u f d e n leeren^'' Schreibtisch^*. , , I c h m o c h t e n u r d a s k l e i n e weiJBe M a u s c h e n
dort."
I s Andenken

( )

Nervenarzt

(e)

seltsam
* e Z w a n g s v o r s t e l l u n g
* e Mans
e

Behandliing
plur.)

(se)

(te,

fiir geHeilt

13 s c b i i t t e l n {te, t)

ciudat

( j e m a n d e m die H a n d )

ijoarecele

' e B e s s e r u n g (F.
'^erklaren

1 12 i m s i e b e n t e n H i m m e l intr-al n o u a l e a

neurologul

(en) obsesia, i d e e a f i x a I i * r W o h l t a t e r

(e)

s Ergebnis

amintirea

> 15 d a n k b a r
S 1* s K o n n e n

ameliorarea

< 1'' e i n f a c b

t)

a declara

erklaren

a declara

S-O eirdaden (u, a)

a invita

^ neidisch

invidios

( m i n a cuiva)
binefacatorul
recunoscator

tratamentul
rezultatul

(-)

cer

a stringe

(F. PLUR.) priceperea


pur

simplu,

de-a

dreptul

; 1* w u n d e r b a r
vindecat? 19 e B i t t e
J 2" z u m

minunat

(-n)

rugamintea

Abscbied

21 n i c h t s

de ramas

Besonderes

22 leer
'r Schreibtisch

bun

nimic d e o s e b i t
gol

( e)

biroul, m a s a de

lucru

Sicher^ i s t s i c h e r
Jo Hanns

Rosier

I c h wollte m i t meiner F r a u eine Reise m a c h e n .


H a l b sieben fahrt der Zug, K i t t y ! "
, , I c h weiS^ es, J o h a n n e s ! "
,,Beeil3 d i c h ! Beeil d i c h ! "
, , E s i s t n o c h n i c h t e i n m a l 12 D ' h r ! "
, , E b e n ^ d a r u m . Beeil d i c h \ "
K i t t y b e e i l t e s i c h . I c h h o l t e d i e Koffer, K i t t y offnete d i e K o m m o d e ^ u n d d i e
S c h r a i d i e . K i t t y packte. Sie p a c k t e e i n ' , sie p a c k t e a u s , sie p a c k t e u m . S o
t r a f i c h sie u m v i e r U h r .
,,Bist d u fertig, K i t t y ? I n zwei S t u n d e n f a h r t der Z u g . "
,,Das ist n o c h viel Z e i t . "
Der Zug wartet nicht!"
'
,,Auf m i c h b r a u c h t * e r a u c h n i c h t z u w a r t e n . H a s t d u j e m a l s ' a u f m i c h g e w a r tet?"
Vorsichtshalber" sagte ich nichts. I c h ging in mein Zimmer u n d h a t t e in
zehn Minuten meine S a c h e n " gepackt. K i t t y fand ich nicht in ihrem Zimm e r . S i e s t a n d i n d e r K u c h e u n d w u s c h eine B l u s e .
D a z u i s t j e t z t k e i n e Z e i t " , rief i c h .
Soll ich in einer schmutzigen Bluse r e i s e n ? "
Das nicht. Aber . . . "
H a l t m i c h n i c h t aufi^, J o h a n n e s ! I c h w e r d e s o n s t n i c h t f e r t i g . "

411

U m h a l b s e c h s w a r t e t e i c h i n H u t u n d M a n t e l . W i r h a t t e n eine h a l b e S t u n d e
F a h r w e g z u m B a h n h o f . I c h s a h auf d i e U h r .
K o m m s t du bald, K i t t y ? "
I n einer S e k u n d e . "
Ich warte."
I c h k o m m e sofort."
'
,,Aber du bist n o c h gar nicht angezogen."
,,Das geht jetzt ganz schnell."
E s ging nicht chnell.
Soll ich das b r a u n e Kleid m i t d e m roten H u t oder das blaue Kleid m i t dem
schwarzen H u t anziehen?"
Z i e h i r g e n d etwas^^ a n ! N u r s c h n e l l ! "
D u m u C t m i r r a t e n " , J o h a n n e s ! G e l i e b t e r J o h a n n e s , hilf m i r d o c h ! "
Zieh das braune Kleid a n ! "
,,Das geht nicht. Der H u t ist i m Koffer."
,,Dann n i m m das blaue K l e i d ! "
,,Das geht a u c h nicht. N u r der H u t ist hier, u n d das Kleid ist im Koffer."
I c h w u r d e w i i t e n d u n d s c h r i e " : ,,Zieh a n , w a s d u willst, n u r s c h n e l l ! W i r
k o m m e n zu s p a t . "
W a s i c h will. D a s i s t eine I d e e . I c h n e h m e d e n g r a u e n R o c k u n d d i e g r a u e
Bluse."
K i t t y z o g d e n g r a u e n R o c k a n . D i e g r a u e B l u s e f a n d sie n i c h t . Sie s u c h t e
u n t e r d e m Bett, i m Schrank, h i n t e r d e m O f e n i ' . Die Bluse war nicht zu
finden.
I c h b i n eine d u m m e " F r a u " , s a g t e K i t t y . , , D i e B l u s e i s t j a b e i d e r S c h n e i d e rin^*. S a g , J o h a n n e s , k a n n s t d u e i n e so d u m m e F r a u w i e m i c h lieb h a b e n i " ?
Sag schnell, ganz schnell, h a s t d u m i c h l i e b ? "
, , I c h liebe d i c h , K i t t y , i c h liebe d i c h unendlich,2o i c h liebe d i c h liber alles
a b e r beeil d i c h ! "
, , W i r h a b e n d e n Z u g sclion v e r p a f i t , es i s t s e c h s U h r . "
, , W i r h a b e n i h n n i c h t v e r p a B t , d e n n i c h h a b e die U h r u m eine S t u n d e v o r gestellt^i. I c h k e n n e d i c h d o c h . . . E s i s t j e t z t e r s t fiinf U h r . "
, , J o h a n n e s , d u b i s t e i n k l u g e r M a n n . I c h w e r d e sofort f e r t i g . "
K i t t y w u r d e n i c h t fertig. E s w u r d e z u m z w e i t e n M a i s e c h s U h r . W i r w a r e n
s c h o n auf d e r S t r a B e , d a e r i n n e r t e s i c h K i t t y : , , I c h h a b e m e i n e U h r vergessen, u n d i m S c h l a f z i m m e r b r e n n t d a s E i c h t . " Sie k e h r t e um^^.
N a c h z e h n M i n u t e n k a m sie w i e d e r . E s w a r h a l b s i e b e n .
K i t t y s a g t e t r a u r i g : ,, J e t z t e r r e i c h e n w i r d e n Z u g n i c h t m e h r . "
,,Wir erreichen ihn. E r fahrt n i c h t u m h a l b sieben, sondern u m sieben. Ich
h a b e gelogen^^, d e n n i c h k e n n e d i c h . "
, , F e i n , J o h a n n e s I"
W i r fuhren z u m Bahnhof. Zehn M i n u t e n vor sieben k a m e n wir an.
0 h , J o h a n n e s !" s t o h n t e K i t t y .
W a s ist los^^?"
I c h h a b e T o r q u a t o n i c h t zur Nachbarin^^ gegeben. E r schlaft u n t e r dem
B e t t . D a s a r m e Tierce."
Der Kater^' k o n n t e natiirlich n i c h t in der W o h n u n g bleiben.
W i r f u h r e n n a c h H a u s e . Fiinf M i n u t e n v o r a c h t w a r e n w i r w i e d e r auf d e m
Bahnhof und erreichten den Zug.

412

M e i n F r e u n d H a n s H u l s c h k e s t a n d auf d e m BaLmsteig u n d l a c l i t e .
,,Icli wuJ3te v o n d e i n e r v o r g e s t e l l t e n U l i r u n d d e i n e r Iviige^*. A b e r i c h d a c l i t e :
, S i c h e r i s t s i c h e r ' , u n d d a h a b e a u c h i c h gelogen, d e n n i c h Icenne d i e F r a u e n .
D e r Z u g f a h r t n i c h t u m s i e b e n s o n d e r n u m acht. G u t e R e i s e
u n d auf
frohes W i e d e r s e h e n ! "
1 sicher
2 i c h weiB
^ s i c h b e e i l e n ( t e , t)
*eben
^ e K o r m n o d e (n)
" p a c k e n ( - t e , t)

sigur
^tiu
a s e grabi
tocmai
scrimd

a s f a t u i (pe cineva)
" r a t e n (ie, a) ( + - D )
l ^ s c h r e i e n (ie, ie)
j a tipa
16 r Ofen ( ^ )
\ soba
1' d u m m
I prost
18 e Schneiderin (nen); croitoreasa
19 lieb h a b e n
lieben
20 u n e n d l i c h
infinit
21 d i e U h r v o r s t e l l e n
a p u n e ceasul Inainte
22i<TOkehren (te, t) a s e i n t o a r c e
23 liigen (o, o)
a min^i

a face bagajul
a Impacheta; aiispacken:
a despacheta; wmpacken:
a reimpacheta
^ b r a u c h e n (te, t) a t r e b u i
vreodata
9 jemals
1" v o r s i c h t s h a l b e r '
din m o t i v e de precautie
11 e S a c h e ( - n )
lucrul
12 a a / h a l t e n (ie, a)
a retine
l^irgend etwas
orice

' eJKpacken

Grammatik

2* w a s i s t los ?
25 e N a c h b a r i n (nen)
26 s Tier ( - e )
2?r K a t e r ( - )
28 e Liige (n)

ce s-a I m t i m p l a t ?
vecina
animalul
motanul
miuciuna

und Statistik

W a s h a f i d i e G r a m m a t i l c m i t einer S t a t i s t i k z u t u n i ? Folgende2 wahre


G e s c h i c h t e z e i g t es.
V o r vielen, vielen J a h r e n b e n p t i g t e * eine A m t s s t e l l e ^ i n D e u t s c h l a n d e i n e
A u s k u n f t iiber d i e S t e r b l i c h k e i t * i n d e n D o r f e r n . A l s o w a n d t e ' s i c h d i e s e
Amtsstelle a n die Gemeindevorsteher8.
,, W i e viel P e r s o n e n mogen i n I h r e r G e m e i n d e d u r c h s c h n i t t l i c h ^ i m J a h r s t e r benio?"
Der Gemeindevorsteher Mausle in der Gemeinde Klein-Riesendorf las d a s
Schreiben, setzte sich h i n u n d schrieb :
'
I n u n s e r e r G e m e i n d e mag n i e m a n d s t e r b e n . "
Die Amtsstelle wollte sich klarer ausdriickenH u n d s c h r i e b :
W i e v i e l P e r s o n e n konnen i n I h r e m Dorf d u r c h s c h n i t t l i c h i m J a h r s t e r b e n ? "
M a u s l e l a s diese F r a g e , a r g e r t e sichi2 u n d a n t w o r t e t e : I n u n s e r e m D o r f
konnen alle s t e r b e n . "
J e t z t a r g e r t e sich a u c h d i e A m t s s t e l l e u n d s c h r i e b :
,,Wieviel P e r s o n e n durften^^ i n K l e i n - R i e s e n d o r f i n e i n e m J a h r s t e r b e n ? "
A n t w o r t : ,,IiieT darf j e d e r s t e r b e n , d e n n k e i n e r k a n n es i h m v e r b i e t e n i * ,
a u c h n i c h t d i e H e r r e n a u s d e r S t a d t . U n s e r e D e u t e s t e r b e n , w a n n es i h n e n
paBfis."
S o k o n n t e d i e S t a t i s t i k w e g e n d e r G r a m m a t i k n i c h t s iiber d i e S t e r b l i c k h e i t i n K l e i n - R i e s e n d o r f meldeni6.

413

^ z u tun haben

a a v e a d e - a face

8 r Vorsteher ( - )

primarul

2 folgend

urmator

^ dyrchschnittlich

In m e d i e

^wakr

adevarat

10 s t e r b e n (a, o)

a muri

^benStigen ( - t e , - t )

a avea nevoie

11 s i c h <jsdriicken (te, t)

a se exprima

(de)

12 s i c h a r g e m (te, t)

a se supara

e AmtssteUe ( - n )

organul a d m i n i s t r a t i v

1* dUrften ( c o n j n n c t i v i m p e r -

or fi m u r i n d ,

e SterblicKkeit

mortalitatea

(+A)

' sich
sich,
(an +

f e c t d e l a diirfen)

( w a n d t e a s e adresa
(cuiva)
sich gewandt)

wenden
A)

* e G e m e i n d e (n)

sterben

m o r probabU

" v e r b i e t e n (o, o)

a interzice

15 p a s s e n ( t e , t)

a conveni

imelden ( - e t e , - e t )

a face ctmoscut

comuna

Ja, j a , die deutsche Sprache . .


D e r S p r a c h f o r s c h e r i Konrad Duden (18291911), d e r Verfasser^ d e s e r s t e n
o r t h o g r a p h i s c h e n W o r t e r b u c h s d e r d e u t s c h e n S p r a c h e , w a r n i c h t n u r ein
a u s g e z e i c h n e t e r K e n n e r ^ s e i n e r M u t t e r s p r a c h e * , s o n d e r n a u c h s e h r geistreich^.
B e i e i n e m Empfang s p r a c h e r m i t d e r E r a u e i n e s a u s l a n d i s c h e n D i p l o m a t e n .
D i e D a m e s p r a c h n u r s c h l e c h t D e u t s c h u n d hielt^ d a s D e u t s c h e i m V e r gleicW m i t i h r e r M u t t e r s p r a c h e fiir e i n e u n k l a r e ^ u n d u n g e n a u e S p r a c h e .
S o s a g t e s i e : I n m e i n e r S p r a c h e i s t alles k l a r u n d g e n a u . I m D e u t s c h e n
a b e r g i b t es fiir e i n e n Begriffi" s e h r oft z w e i o d e r m e h r W o r t e r . F i i r , s p e i s e n ' i i
s a g t m a n a u c h ,essen', fiir ,sendeni2' s a g t m a n a u c h . s c h i c k e n ' . D a s i s t e i n
groBer MangeE^ d e s D e u t s c h e n . "
K o n r a d D u d e n l a c h e l t e fein u n d e r w i d e r t e : , , B s i s t n i c h t g a n z s o . S e h e n Sie,
g n a d i g e F r a u , S i e k o n n e n A r m e speisen, aljer n i c h t essen. u n d I h r M a n n ?
E r i s t e i n Gesandter'^^, a b e r k e i n Geschickter^^."
i r F o r s c h e r ()

cercetatoml

2r Verfasser ( - )

autorul

if'r Begrlff ( e)

3 r K e n n e r ()

cunoscatorul

11 s p e i s e n (te, t) a) a m i n c a ; b) a hrani

Umba m a t e m a

l ^ s e n d e n (sandte, gesandt)

spiritual

13 r Mangel ()

lipsa

receptia

l * r G e s a a d t e (n)

ministrul

15 geschicfct

a) t r i m i s ; b) I n d e m l n a t i c

* e Muttersprache
5 geistreich

'

r E m p f a n g ( e)
' h a l t e n (ie, a)

8 Mar

a l u a d r e p t , a considera
' i m Vergleich m i t (zu) In c o m p a r a t i e (cu)

clar
notiunea
a trimite
plenipotentiar

I
Vergessen Sie nicht
D i e b e k a n n t e a m e r i k a n i s c h e T a n z e r i n i Isadora Dum,can (18781927) m a c h t e
e i n m a l e i n e Gastspielreise^ d u r c h K a l i f o r n i e n .
I m Auftrag z w e i e r Z e i t u n g e n b e g l e i t e t e * sie d e r R e p o r t e r S a m D a v i s . B e g e i s t e r t b e r i c h t e t e * e r v o n d e n groBen E r f o l g e n d e r T a n z e r i n .
N a c h Beendigung^ der Reise verabschiedete' sich der R e p o r t e r v o n der Kiinstl e r i n . S i e l e g t e i h r e A r m e u m d i e S c h u l t e r n ^ d e s j u n g e n M a n n e s , ktiBte^ i h n

414

a u f j e d e W a n g e u n d a u f d e a M u n d u n d s a g t e : , , D i e r e c h t e W a n g e fiir d i e
Z e i t u n g i n Cliicago, d i e I m k e W a n g e fiir d i e Z e i t u n g i n N e w Y o r k u n d
d e n M u n d fiir Sie, l i e b e r F r e u n d . "
, , G n a d i g e F r a u " , s a g t e d e r R e p o r t e r ergriffeni", , , b i t t e v e r g e s s e n Sie n i c h t ,
ich vertreteii a u c h die ,Associated Press' m i t 385 Z e i t u n g e n . . . "
1 e Tafizerin (nen)

dansatoarea,

2 e Gastspielieise

turneul

(n)

' sich

din iMs&raiilatea...

*ini Auftrag...

verabschieden

(-ete,

* b e g l e j t e n ( e t e , et)

a iiiso^

^ b e r i c h t a i ( e t e , et)

6 e Eeefldigimg

terminareaL

rela,-, a

raporta

a-^i lua

-et)

ramas bun

* e Schulter ( n)

umarul

*kiissett (te,

a saruta

t)

1" ergriff en

emo'fionat

11 v e r t r e t e n (a, e)

reprezenta:

Mit
Der beriihmte amerikanische Schriftstelleri M a r k
T w a i n k a m #inmal
in eine kleine S t a d t u n d wollte in einem H o t e l iibernachten^. I m H o t e l sollte
e r wie alle Gaste seinen N a m e n ins Gastebuch schreiben.
M a r k T w a i n b l a t t e r t e ^ i m G a s t e b u c h u n d l a s i n d e r l e t z t e n Zeile* : , , D e r H e r z o g ^
v o n Bedford m i t Xammerdiener."
D e r Schriftsteller schrieb d a r u n t e r :
, , M a r t T w a i n .mit s e i n e m K o f f e r . "
i r SchfiasteUer
2 iibernachten

()

scriitorul

( ete,

et) a

trage

* e Zeile (n)
(ramine)

^r K a m m e r d i e n e r

pestei n o a p t e
3 b l a t t e r f l . { t e , t) in + D A. rasfta:

rindul

5 r H e r z o g ( e)

ducele
()

cameristrd

I.

Ein guter

Rat'

B e i m A r z t k l i n g e l t e d a s Telefon. E i n aufgeregter* H e r r s a g t e : , , H e r r D o k t o r ,
m e i n J u n g e h a t m e i n e n F t J l l h a l t e r v e r s c h l u c k t ^ . B i t t e k o m m e n Sie s o f o r t ! "
,,In eiher h a l b e n S t u n d e bin ich bei I h n e n " , a n t w o r t e t e der Arzt.
, , E r s t i n e i n e r h a l b e n S t u n d e ? W a s soil i c h i n z w i s c h e n * m a c h e n ? "
, , S c h r e i b e n Sie m i t e i n e m B l e i s t i f t ! "
1 r Rat (-schlage)

sfatul

^ auf'Ter^f

nervos,

* verschlucken

;
iritatJ

^ inzvyischen

(te,

t) a Inghiti
intre t i m p

^Leicht z u erklaren*
A u f g e r e g t k o m m t eine F r a u i n d e n D a d e n .
,,Vor z e h n M i n u t e n w a r m e i n k l e i n e r S o h n b e i I h n e n . E r sollte 5 0 0 G r a m m
K o c h s c h o k o l a d e ^ k a u f e n . I c h h a b e d i e S c h o k o l a d e gewogen^, u n d es w a r e n
n u r 300 G r a m m . K o n n e n Sie m i r d a s e r k l a r e n ? "

415

D e r V e r k a u f e r l a c h e l t e f r e u n d l i c h . D a s i s t l e i c h t zu e r k l a r e n . B i t t e w i e g e n
Sie I h r e n S o h n ! "
.
., . :
1 erklaren (te, t)

a explica

2 e Kochscliokolade

ciocplata d e m e n a j

^ w i e g e n (o, o)
'...:

Die Frau von Professor

a cintari
.,-

., .

Miiller

I n K d l h l e b t e u m 1900 ein b e k a n n t e r A r z t . B e i s e i n e n P a t i e n t e n w a r e r w e g e n
s e i n e r E r f o l g e s e h r b e l i e b t i , w e g e n seiner Grobheit^ a b e r a u c h g e f i i r c h t e t ' .
Z u alien P a t i e n t e n , j u n g e n o d e r a l t e n , r e i c h e n o d e r a r m e n , s a g t e e r , , d u " .
E i n m a l k a m eine r e i c h e D a m e z u i h m . F r e u n d l i c h s a g t e d e r A r z t :
Guten
T a g , M a d c h e n . N u n , w a s fehlt d i r ? S e t z d i c h auf d e n S t u h l d o r t ! "
E m j ; ^ r t * a n t w o r t e t e die D a m e : ,,Wie s p r e c h e n Sie m i t m i r ? I c h b i n die F r a u
v o n IGeheimrat^ P r o f e s s o r Miiller !"
R u h i g s a g t e der A r z t : . , , D a n n s e t z d i c h auf zwei S t i i h l e ! "
1 bc'iebt

simpatizat

2 e Crobheit

lipsa d e finete,

^ fjjj-chten (ete, et) a se t e m e (de)


grosolania

* emport

(+A)

Gebeimrat (e)

Kurz und

indignat

consilieriil

biindig'

E i n ebenso^ stronger^ w i e g e i s t r e i c h e r M a t h e m a t i k e r s c h r i e b e i n s t fiir eine


wissenschaftliche* Z e i t s c h r i f t eine B u c h b e s p r e c h u n g ^ , w o h l die kiirzeste aller
Z e i t e n . Sie b e s t a n d ^ a u s zwei S a t z e n ;
Dieses B u c h i s t auf s c h l e c h t e s t e m P a p i e r g e d r u c k t schade* u m d a s
schone Papier."

1 kmrz u n d

biindig

2 ebenso '

scurt

i cuprinzator

t o t atit

^ g B e s p r e c b u n g ( en)

recenzia

bestehen (bestand, bestanden)

a consta

* streng

sever

' d r u c k e n (te, t)

a tipari

* wissenschaftlich

^tiintific

* s c h a d e (um)

pScat

. . . lafJt s i c h

(de)

entschuldigen'

E i n b e r i i h m t e r Geiger^ w a r b e i einer r e i c h e n D a m e z u m Kaffee e i n g e l a d e n ' ,


e r s c h i e n a b e r o h n e I n s t r u m e n t . D i e E n t t a u s c h u n g * aller w a r groB. D e r K i i n s t ler w a n d t e s i c h m i t hoflicher V e r b e u g u n g ^ a n die H a u s f r a u : M e i n e Geige*
laBt s i c h e n t s c h u l d i g e n , sie t r i n k t k e i n e n K a f f e e . "

416

- sich e n t s c h u l d i g e n lassen
- r Geiger ( - )
^ einladen. (u, a)

a t r a n s m i t e scuze
violonistul

* e E n t t a u s c h u n g ( en)
^ e V e r b e u g u n g ( en)

a invita

Geige (n)

Zweideutige'

deceptia
plecaciunea
vioara

Frage

F r i t z e h e n : B i t t e g e b e n Sie m i r I n s e l r t e n p u l v e r . ^
Verkaufer ; Fiir wieviel?
F r i t z e l i e n : I c h h a b e sie n i c h t g e z a h l t .
- zweideutig

ecliivoc

2 s I n s e k t e n p u l v e r (-)

insecticidul

Treu^
E i n M a n n wollte einen Hund^ kaufen u n d ging d a r u m zu einem Hundehandler^.
E r s c h a u t e * s i c h alle H u i i d e a n u n d w a h l t e schliefilich e i n e n D a c k e P . E e r
K u n d e w a r m i t d e m Preis^ e i n v e r s t a n d e n , b e z a h l t e u n d w o l l t e m i t d e m H u n d
hinausgehen'.
'
A n d e r T i i r fiel i h m n o c h e t w a s ein*.
, , I s t d e r H u n d a u c h w i r k l i c h t r e u ? " f r a g t e er d e n H a n d l e r .
,,So e i n e n t r e u e n H u n d h a b e i c h n o c h n i e g e h a b t . V i e r m a l h a b e i c h i h n s c h o n
v e r k a u f t , u n d v i e r m a l i s t er z u m i r z u r i i c k g e k o m m e n . ^ "
1 treu
2 r Hund ( - e )
3-r H a n d l e r ( - )
* awscliaiien ( t e , t)
S r Dackel
(-)

A)

credincios, fidel
ciinele
negustorul
a se u i t a (la)
basetul

6 r Preis ( e)
' /Ma5gehen (ging, gegangen)
8 gmfaUen (fiel, gefallen)

9 ziirilckhommen

(kam,

gekommen)

Das ist etwas

pretul
a ie^i
a veni in minte
a se
Intoarce

anderes'

E i n A u t o f a h r e r ^ s t e h t v o r Gericht.
,
1
, , S i e w a r e n b e t r u n k e n * " , s a g t d e r R i c h t e r ^ . , , I c h v e r u r t e i l e * Sie z u s i e b e n i
Tagen Gefangnis'."
i
,,Herr R i c h t e r " , sagt der Autofahrer, ,,ich. w a r wirklich nicht b e t r u n k e n , j
ich h a t t e n u r einen Schwips*."
^
, , N u r e i n e n S c h w i p s ? D a s i s t e t w a s a n d e r e s . D a n n v e r u r t e i l e i c h Sie n u r zu;j
einer W o c h e Gefangnis."
j
1 e t w a s anderes
2 r Fahrer ( )
s Gericht ( e)
* betrunken

27

altceva
oferul
tribunalul
beat

Limba g e r m a n a curs

practic

5 r R i c h t e r (-)
* verurteilen (-te, -t) (zu)
' s Gef angnis (-se)
8 einen Schwips haben

417

judecatorul
a c o n d a m n a (la).
Inchisoarea
a fi cherchelit, g r i z a t

Der

Grund^

E i n j u n g e r Graf^, d e r l e t z t e seiner E a m i l i e , h a t t e e i n Duell.^ E i n e s M o r g e n s


s t a n d e n s i c h d i e Gegner* m i t d e m Degen^ i n d e r H a n d gegeniiber. D i e Knie*
des j u n g e n G r a f e n z i t t e r t e n ' ' .
M e b r Mut^, G r a f " , fliisterte sein F r e u n d , , , m e h r M u t ! Vergessen Sie n i c h t :
Ihre Ahneni" sind m i t d e m Degen in der H a n d gestorben."
D e r j u n g e Graf a n t w o r t e t e l e i s e : , , D a r a n d e n k e i c h j a g e r a d e . "
'r Grund { e)

ca-^iza

2 r Graf ( - e n )

contele

' ' z i t t e m ( t e , t)

a tremura

* s DueU ( - e )

duelui

^r M u t

curajul

K n i e ()

*r Gegaer ()

adversarul

6 r; D e g e n

sabia

(-)

^fliistern (te, t)

10 r Alin(e), ( - [ e ] n )

genunchiul

a opti
stramoul

Es geht auch so
D e r groBe a m e r i k a n i s c h e S c h r i f t s t e l l e r Mark Twain w a r e i n F e i n d j e d e s
F o r m a l i s m u s . E i n e s T a g e s m a c h t e e r einer N a c h b a r i n e i n e n B e s u c h , vergaB
a b e r K r a g e n i u n d K r a w a t t e anzulegen^. W i e d e r z u H a u s e , m a c h t e i h m seine
F r a u O l i v i a d e s h a l b * Vorwiirfe*.
D a s m a c h e i c h w i e d e r g u t " , s a g t e d e r Schriftsteller, p a c k t e K r a g e n u n d
K r a w a t t e i n e i n e S c h a c h t e l u n d s c h i c k t e sie s e i n e r N a c h b a r i n .
1 r K r a g e n ()

gulerul

3 deshalb

^ awlegen (te, t)

a pune

* r Vorwurf

Nur

darum
(-e)

repro^ul

zwei

D e r D i c h t e r Detlev von Liliencron (18441909) aB g e r n g u t u n d viel. A:,


e i n e m s c h o n e n S o n n t a g n a c h m i t t a g g i n g e r m i t z u f r i e d e n e m G e s i c h t i n einem
P a r k spazieren.
E i n B e k a n n t e r begriiBte i h n u n d f r a g t e :
,,Guten Tag, H e r r von Eiliencron. Woher k o m m e n S i e ? "
,,Vom Essen."
S o , v o m E s s e n . W a s g a b es d e n n ? "
T r u t h a h n i , kostlichen^ T r u t h a h n . "
A c h , T r u t h a h n ! U n d wieviel w a r e n Sie b e i T i s c h ? "
,,Wir waren n u r zwei."
,,Nur zwei? U n d wer w a r der z w e i t e ? "
j,Der zweite? Der T r u t h a h n . "
1 r T r u t h a l m (e)

curcanul

2 kostlich

418

delicios

Der

Unterschied*

D e r groBe d e u t s c h e Maler^ Adolf Menzel (18151905) m a l t e ^ e i n m a l e i n e n


h e k a n n t e n Mediziner*. D e r A r z t h a t t e w e n i g Z e i t u n d w a r b e i d e n S i t z u n g e n ^
i m m e r s e h r ungeduldig*^. I c h a r b e i t e r a s c h e r als S i e " , s a g t e e r eines T a g e s
z u m Maler.
, , D a s g l a u b e i c h g e r n " , e r w i d e r t e dieser. , , I c h m u B a b e r v o r s i c h t i g e r ' s e i n
a l s Sie, d e n n I h r e F e h l e r k o m m e n i n d i e Erde, m e i n e a b e r a n d i e W a n d . "
1 r U n t e r s c M e d (e)

deosebirea

5 e S i t z u n g (en)

pictorul.

tmgednldig

nerabdator

s m a l e n {te, t)

a picta

' vorsichtig

precaut

* r Mediziner ()

medictd

8 e Erde

Maler ()

Vox

^edinta

pamlntul

populi'

E i n t i i c h t i g e r , a b e r s e h r eingebildeter^ P r o f e s s o r d e r M e d i z i n i n O x f o r d s c h r i e b
einmal a n das Schwarze Brett der F a k u l t a t :
, , S e i n e M a j e s t a t d e r K o n i g ^ v o n E n g l a n d * h a t m i c h z u m E e i b a r z t ^ ernannt.
A m nachsten Tag konnte m a n darimter' lesen:
,,God save t h e King^!"
1 die Stinmie des Volkes

v o c e a poporultd

^ eingebildet

incMpnit, Tanitos

s I KOnig ( - e )

regele

' darunter

dedesubt

- England

Anglia

Gott

D-zeu sa-i dea sanatate

s r l ^ t a r z t (e)

medicul

ernennen (ernaante,

a nnmi

e m a i m t ) [zu)

personal

erhalte d e n

Konig

regelni (inceputul i m n u Ini n a t i o n a l al A B g M e i ) |

Der

Verzicht'

D e r b e r i i h m t e d e u t s c h e D i c h t e r ^ , M a l e r u n d Zeichner^ Wilhelm
Busch
(18321908) w a r a l s j u n g e r K i i n s t l e r n i c h t i m m e r b e s o n d e r s fleiBig. E i n e s
T a g e s z e i c h n e t e n * u n d m a l t e n s e i n e K o l l e g e n i m Freien^, B u s c h a b e r l a g
traumend^ im Gras'.
,,Scham d i c h " , rief e i n F r e u n d , , , b e i d i e s e m h e r r l i c h e n D i c h t i s t d i e A r b e i t
ein Vergniigen'."
.
, , M a n m u B a u c h e i n m a l auf e i n V e r g n i i g e n v e r z i c h t e n i " k o n n e n " , w a r d i e
Antwort.
. % renuntarea
' I poetul

i r Verzieht
2r Bichter ()
8 r Zeickner ( - )
* zeidmen
^ im

Preien

^tratiKead

(ete,

| desenatorul
et)l a d e s e n a

' s Gras (er)

iarba

^ s i c b s c b a m e n (te, t)
s Vergniigen

()

1" v e r z i c h t e n (ete, et)

j i n aer liber
-I visator

(auf+A)

419

a-ifirnjine
plScerea
a resnata
(la)

Mann, tind F r a u '


P e r Mann, der ist das . H a u p t ^ ;
w a s ' e r vv^ill, muJB geschehn^.
Die F r a u , die ist der Hals,
sie weiB^ d a s H a u p t z u drehn*.
D u r c i i B i t t e n ^ h e r r s e h t * die F r a u
u n d d u r c h . BefehP der Mann,
d i e eine, w a n n sie will,
der andre
Vvenn^ e r k a n n .
l s H a u p t { er)

r Kopf

^ e Bitte

^ g e s c h e h e n (a, e)

a s e i n t i m p l a , a se face

^ h e r r s c l i e n { t e , t)

a stSpini

* sie** weiij.".

e a tie, s e - p r i c e p e

" r Befelil ( e)

ordinvil

* Ziehen' (te, ~ t )

a Irtvirti

* wanii

( n)

rugamintea

'

c i n d , daca."

Prezentare rezumatiya
a p r o b l e m e l o r d e fonetica
| i de gramatica

Fonetica

ALFABETUL

GERMAN

1. de tipar
A

(a)

(iot)

(be)

K k

(ca)

C c

(te)

D 1

(el)

(t)

(te)

(de)

,M m

(em)

(u)

E^ e

(e)

(en)

(fau)

(ef)

O o .

G g

(glie)

(ha)

(i)

(es)
(es t e t )

\V w

(ve)

(pe)

(ics)

Q q

(cu)

(iipsilon)

R r

(er)

(tet)

(o)

Vocale cu
A a.

Umlaut

il u

1 Lifera U (es -fet) exista muinai ca litera mica.


2 . de TTifTia

7/

Jim

XI
"

"

Jfn
Y

Oxy
W

6xy
423

Q
c

VOCALELE

a e i 0 u
vocale cu
a
Impartirea
i .
dupa d u r a t a
(cantitate)
1

I
vocale
hmgi

Umlaut

ii
1

vocalelor
(

dupa g r a d u l de
desehidere a buzelor
1
t
1
vocale
vocale
deschise
inchise

vocale
scurte
I n g e n e r a l : V o c a l e l e lungi s i n t
v o c a l e l e scurte s i n t

inchise,
deschise.

Vocala i n i t i a l a a u n u i c u v i n t s a u a u n e i s i l a b e nu se leagd in verbire de


sunetul precedent ( c o n s o a n a s a u v o c a l a ) : . W o / i s t / e r ? e i n / u n d z w a n z i g ; V o l k s / universitat.

3 Cantitatea

vocalelor

V o c a l e lungi:

Vocale s c u r t e :

a) =

a') i n g e n e r a l d a c a u r m e a z a doud sau


mai multe consoane
diferite:

i n a i n t e a u n e i consoane simple
(de obicei) i
-. = la sfirsitul cuvintului in silabd
accentuata:
baben, Tag, geben, wir,
vor, gut
ja, wo, du, zu

Exceptii:
(Se p r o n u n t a lung!)
Arzt, Madchen, Stadte, Februar,
E r d g e s c h o B , w e r d e n , erst(e), M o n t a g , groBte

Egceptii:
(se p r o n u n t a scuH!)
a m , an, d a s , w a s , es, des, bis, im,
in, v o m , v o n , z u m
N u m a i fiind
neaccentuate:
er, d e r , d e m , d e n
Observatie.

b a s t , b a l d , fertig, r e c h t s , bist, s i n d ,
dort, Wort, u n d , r u n d

I n t i m p u l conjugarii, v o c a l a d i n r a d a c i n a infinitivului i^i p a s t r e a z a i n general

cantitatea:
habea habt;

fragen fragst fragte gefragt; g e b e n g i b s t -

424

gabt

b) inaintea unui h ortografic


( = nepronuntat) :
Bahnhof, Dehrer, sehen, gehen,
ihm, ihr, Sohn, Buhne
.;

b ' ) totdeauna inaintea unei consoane


duble :
H a l l e , h a t t e , B e t t , besser, b i t t e ,
k o m m e n . Mutter
= totdeauna inainte d e e k . ( t e ca)
(transcrierea ortografica pent r u kk) :
Decke, Ecke, Rock, Socke
= totdeauna inainte de t z (te t e t )
(transcrierea ortografica pent r u zz) :
j e t z t , s e t z e n , sitzen

c) 1 urmat de e [ortografic,
nepronuntat) :
sie, v i e r , v i e r t e , l i e b

c') i neaccentuat urmad de _ e


(derivat din limba latina)
, Familie

d) vocalele dublate:
S a a l \ See
(Vocalele i i u , p r e c u m i vocalele
cu Umlaut n u se d u b l e a z a n i c i o d a t a j)

slab

Exceptii:.
ie pronuntat i scurt d i e (articol),
v i e l l e i c h t ; v i e r z e h n , vierzig, V i e r tel!

* Ori de cite ori este necesar, lungimea


u n e i v o c a l e este i n d i c a t a i n a c e s t m a n u a l prin
sublinierea
ei (Kabt), scurtimea
printr-un punct
d e d e s u b t u l v o c a l e i (liat). I n c u v i n t e l e c u d o u a sau. m a i
m u l t e silabe, a c e s t e s e m n e i n d i c a t o t o d a t a accentul
principal.

Calitatea

inchis
(lung)
( scurt J
Erde
er
erst
der
dem
den
wer
wem
wen

. deschis^
(lung)
(scurt).
M a d c h e n es
Stadte
des .
Vater
Heft .
Bett
halt

vocalelor

inchis
(lung)
wir
Musik

( scurt)
die

(articol)
Republik
M a t h e m a t i k vielleicht.
wie
viel
vier

1 S u n e t u l [e] lung deschis s e reda t o t d e a u n a prin a;


sunetjil [e] scurt deschis s e reda prin c s a u a.

425

. deschis
(scurt)
ich
bin
bist
ist
sind
bis
Hilde ^
vierzehn
vierzig
Viertel

[o]

[ 0 ]

1.
inchis

(lung)
wo
so
groJ3
schon
froh
Sohn
vor
Montag

1 ,
deschis
(scurt)
von
vom
dort
oft
noch
Sonne
Genosse

inchis
(lung)
Hgfe
schon
hort
Sobne,

deschis
(scurt)
Dorfer
konnen
mochte

i
inchis

f
descMs
(scurt)
und
Stunde
~ durch
rund

deschis

(lung)
Bucher
uber
gruBen
fuhren

'
inchis
(lung)
du
zu
Buch
nur
Blume
FuB

(scurt)
Mutter

DIFTONGII
au

ei, a i

eu

au

pronuntare:
a scurt u r m a t d e
0 inchis foarte
scurt:
Haus, auch

pronuntare :
a scurt u r m a t d e
e inchis foarte
scurt :
mein, dein, n e i n ;
Mai

pronuntare :
0 scurt u r m a t d e
0 inchis
foarte
scurt:
heute,
deutsch,
euer

pronuntare:
ca la eu (din
heute) :
Hiiuser, l a u f t

Primul e l e m e n t al f i e c a r u i d i f t o n g e s t e accentuat, eel d e - a l doilea n e a c centuat.


O r i c e d i f t o n g a r e v a l o a r e a c a n t i t a t i v a a u n e i v o c a l e hmgi.

CONSOANELE

b , d, g l a sfiritul c u v i n t u l u i si i n a i n t e a u n e i c o n s o a n e s u r d e se p r o n u n ^ S .
schreib, schreibst,

sind,

seid,

und, Madchen,

426

T a g , liegt

ch se p r o n u n t a c a i n s a h d a c a e s t e p r e c e d a t d e a, o, u , a u :
l a c h e n , m a c h t , noch, B u e h , a u e h

eh s e p r o n u n t a c a i n M i h n e a d a c a e s t e p r e c e d a t d e a, a u , e, ei, i, o, ii, ;
' 0 consoana si i n s u f i x u l - c h e n :
j
l a c h e l n , s e c h z e h n , leicht, euah, ieh, T o c h t e r , BUcher, w e / e h e r , du^/ch,
Madchew
'
|
c h s se p r o n u n t a
sechs
-ig final

[ks] :
,

s a u i n a i n t e a u n e i c o n s o a n e se p r o n u n t a
z w a n z i g , fertig, r i c h t i g , (der) z w a n z i g s t e

g -f e s a u i s e p r o n u n t a c a g romanesc
gern, geben, gibt

in gara,

_.

[-ich] :
gura:

'

|
'}
^

\
3

h la inceputul cuvintului i i n c u v i n t e l e c o m p u s e i n a c a r o r c o m p u n e r e i n t r a
u n c u v i n t c u h i n i t i a l se p r o n u n t a c a i n h a m :
j
haben, hundert, wohin
^
1
h intre vocale, precum si intre vocald si consoand e s t e u n semn ortografic ('h j
ortografic) c a r e n u se pronuntd, d a r a r a t a lungimea vocalei precedente: \
Dehrer, sehen, gehen, stehen, fahren
|
J (iot) se p r o n u n | : a c a i i n i a r b a :
^
.
Ja, J a h r , J e t z t
:
k se. p r o n u n t a e romanesc (care, c u m ) :
'
kalt, Kind, Kiiche, P a r k
c k (te ca) se scrie i n l o c d e k k ; v o c a l a p r e c e d e n t a e s t e t o t d e a u n a
Ecke, stecken
-

1
J
scurtd: \
\

a u z i n d u - s e d u p a ele u n u s o r h : I
J

p, t , k

se rostesc i n general a s p i r a t ,
p * , t * , k*, ( P M * e r , T^or, k*ein)

s inainte

de vocald sau intre vocale se p r o n u n t a sonor (ca i n z u m z e t ) :


s a g e n , s e h e n , lesen, . S e p t e m b e r , S a l a t , U n i v e r s i t a t

s final s a u inainte de consoand' surdd s e pronun-j;a surd


d a s , w a s , es, d e s , H a u s ; b i s t , i s t , l i e s t
'

(ca i n casa, m a s a ) : >


'
j

st i s p la inceputul unui cuvint sau al unui element component dintr-un


compus s e p r o n u n t a [sf] i [sjb] (ftergar, ^ p a n g a ) :
Stall, s t e h e n , B l e i s t i f t ; s p r e c h e n , s p r i n g e n , P l a t t e n s p i e l e r
ss si B (es t e t ) se p r o n u n t a s surd (ca i n : s a r e , m a s a ) ;

j
i

cuvint \
I
|
I

ss se scrie numai dupd o vocald s c u r t a dacd urmeazd o vocald. D u p a v o c a l a ;


lungd, d u p a d i f t o n g , i n a i n t e d e c o n s o a n a i l a sfirsitul c u v i n t u l u i 1
se scrie B i n l o c de ss :
J
l a s s e n , essen, m i i s s e n ; S t r a B e , fleiBig, griiBt, iBt, m u B
J
i
s c h se p r o n u n t a [ s ] (ca i n sa) :
J
schon, schwarz
I
V i n c u v i n t e l e germane i i n cele asimilale se p r o n u n t a [f] :
,|
V a t e r , viel, v i e r , v o n , v o r , B e e t h o v e n
|
' i
427

In c u v i n t e l e d e origine negermana,
November, Universitat

v s e p r o n u n | ; a c a I n l i m b a r o m a n a (everi|;a) i

w se p r o n u n t a c a v r o m a n e s c (veverij:a) :
w a n n , w e r , W o c h e , z w a n z i g , zwei
z s e p r o n u n t a c a t romanesc ( t u r t u r e ) :
z a h l e n , zwei, z i e h e n
tz (te t e t ) se scrie i n l o c d e z z ; v o c a l a p r e c e d e n t a e s t e t o t d e a u n a
Platz, sitzen, jetzt .

7
a)

ACCENTUL

In c u v i n t e l e simple, a c c e n t u l c a d e d e r e g u l a p e jMdcind
g e n e r a l , fix:
.
.
Arbeit, arbeiten, arbeitete, Arbeiter, Arbeiterinnen

si e s t e , i n '
'

h) S u b s t a n t i v e l e fl:scZme t e r m i n a t e i n - o r neaccentuat a.u accent


der Professor d i e P r o f e s s o r e n
'

"
c) In a n u m i t e c u v i n t e d e Oiigine negermana,
accentul
a 3-a s a u c h i a r a 4 - a s i l a b a a c u v i n t u l u i :
Musik, Palast, P a r t e ] , Physjk
Industrie, Mathematiker, Republik, Astronomie
Orthographic, Philharmonie
d)

scurta:

cade

mobil:

p e a 2-a,

In s u b s t a n t i v e l e compuse a c c e n t u l cade- p e c u v i n t u l
determinativ:
Haltestelle, H a u p t s t a d t , StraBenbahn, I n d u s t r i e s t a d t
E x i s t a i n s a si c i t e v a exceptii i n c a r e se a c c e n t u e a z a c u v i n t u l de b a z a :
Jahrhundert, Viertelstunde

INTONATIA

T o n u l coboara l a sfirsitul p r o p o z i t i e i
= enuntiative:
I c h gehe jetzt n a c h H a u s e .
=

interogative

e u cuvint

imperative:

W i e d e r h o l e n Sie d e n S a t z !

tnterogativ:

j
I

Wer k o m m t heute n o c h ? .

'

T o n u l urcd- l a sfirsitul propozi|:iei 'interogative^ ! a r a cuvint


K o m m e n Sie m o r g e n z u u n s ?

428

interogativ:

Morfologia
ARTICOLUL

Articolul
hotdrit

S i1 n

N.
G.
D.
A.

Plur.

N.
G.
D.
A.

M.
der
des
dem
den

F.
die
der
der
die

; nehotdrit