Sunteți pe pagina 1din 38

1

HotrreaGuvernuluinr.77/2014pentrumodificareaicompletareaNormelor
metodologicedeaplicareaLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,aprobateprin
HotrreaGuvernuluinr.44/2004,publicatnMonitorulOficialnr.108din12.02.2014

ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,
GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre.

Art.I.
NormelemetodologicedeaplicareaLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,aprobate
prinHotrreaGuvernuluinr.44/2004,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,
nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeazdupcumurmeaz:

A.TitlulII"Impozitulpeprofit"
1.Dup punctul 14^2se introduce un nou punct, punctul 14^3, cu urmtorul
cuprins:
"
14^3.Cheltuielile reprezentnd pierderile din creane nregistrate ca urmare a
aducerii creanelor preluate prin cesionare de la valoarea nominal la costul de achiziie,
potrivitreglementrilorcontabileaplicabile,suntcheltuielideductibilelacalcululprofitului
impozabil."
2.Punctul18semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Veniturineimpozabile
Art.20.
Urmtoareleveniturisuntneimpozabilelacalcululprofituluiimpozabil:
a)dividendeleprimitedelaopersoanjuridicromnsaudelaopersoanjuridic
strinpltitoaredeimpozitpeprofitsauaunuiimpozitsimilarimpozituluipeprofit,situat
ntrunstatter,astfelcumacestaestedefinitlaart.20^1alin.(3)lit.c),cucareRomnia
arencheiatoconveniedeevitareadubleiimpuneri,dacpersoanajuridicromncare
primetedividendeledeine,lapersoanajuridicromnsaulapersoanajuridicstrindin
statul ter, la data nregistrrii acestora potrivit reglementrilor contabile, pe o perioad
nentreruptde1an,minimum10%dincapitalulsocialalpersoaneijuridicecaredistribuie
dividende;
b)diferenelefavorabiledevaloareatitlurilordeparticipare,nregistratecaurmare
ancorporriirezervelor,beneficiilorsauprimelordeemisiunelapersoanelejuridicelacare
sedeintitlurideparticipare.Acesteasuntimpozabileladatacesionrii,transmiteriicutitlu
gratuit,retrageriicapitaluluisocialsaulichidriipersoaneijuridicelacaresedeintitlurilede
participare,cu excepiacelor aferente titlurilor de participare pentru care sunt ndeplinite
condiiileprevzutelalit.e)ih);
[...]
Normemetodologice:
18.naplicareaprevederilorart.20lit.a)dinCodulfiscal,pentrudividendeleprimite
de la o persoan juridic strin pltitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar
impozituluipeprofit,situatntrunstatter,astfelcumacestaestedefinitlaart.20^1alin.

2
(3) lit. c) din Codul fiscal, cu care Romnia are ncheiat o convenie de evitare a dublei
impuneri,persoanajuridicromncareprimetedividendeletrebuiesdein:
a)certificatul de atestare a rezidenei fiscale a persoanei juridice strine, emis de
autoritateacompetentdinstatulteralcruirezidentfiscaleste;
b)declaraiapepropriarspundereapersoaneijuridicestrinedincaresrezultec
aceastaestepltitoaredeimpozitpeprofitsauaunuiimpozitsimilarimpozituluipeprofitn
statulterrespectiv;
c)documente prin care s fac dovada ndeplinirii condiiei de deinere, pe o
perioadnentreruptde1an,aminimum10%dincapitalulsocialalpersoaneijuridicecare
distribuiedividende."
3.Punctul21^1semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
RegimulfiscalaldividendelorprimitedinstatelemembrealeUniuniiEuropene
Art.20^1.
(1)Dup data aderrii Romniei la Uniunea European sunt, de asemenea,
neimpozabilei:
a)dividendeleprimitedeopersoanjuridicromn,societatemam,delaofilial
a sa situat ntrun stat membru, dac persoana juridic romn ntrunete cumulativ
urmtoarelecondiii:
1.pltete impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fr posibilitatea unei
opiunisauexceptri;
2.deine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate ntrun alt
statmembru,caredistribuiedividendele;
3.ladatanregistrriivenituluidindividendedeineparticipaiaminimprevzutla
pct.2,peoperioadnentreruptdecelpuin1an.
Sunt,deasemenea,neimpozabileidividendeleprimitedepersoanajuridicromn
prin intermediul sediului su permanent situat ntrun stat membru, n cazul n care
persoanajuridicromnndeplinetecumulativcondiiileprevzutelapct.13;
b)dividendeleprimitedesediilepermanentedinRomniaaleunorpersoanejuridice
strine din alte state membre, societimam, care sunt distribuite de filialele acestora
situatenstatemembre,dacpersoanajuridicstrinntrunete,cumulativ,urmtoarele
condiii:
1.areunadintreformeledeorganizareprevzutelaalin.(4);
2.n conformitate cu legislaia fiscal a statului membru, este considerat a fi
rezident al statului membru respectiv i, n temeiul unei convenii privind evitarea dublei
impuneri ncheiate cu un stat ter, nu se consider c are sediul fiscal n afara Uniunii
Europene;
3.pltete,nconformitateculegislaiafiscalaunuistatmembru,frposibilitatea
uneiopiunisauexceptri,impozitpeprofitsauunimpozitsimilaracestuia;
4.deine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate ntrun alt
statmembru,caredistribuiedividendele;
5.la data nregistrrii venitului din dividende de ctre sediul permanent din
Romnia, persoana juridic strin deine participaia minim prevzut la pct. 4, pe o
perioadnentreruptdecelpuin1an.[...]
Normemetodologice:

3
21^1.naplicareaprevederilorart.20^1dinCodulfiscal,condiialegatdeperioada
minim de deinere de 1 an va fi neleas lunduse n considerare hotrrea Curii
EuropenedeJustiie,publicatnJurnalulOficialalComunitiiEuropene(JOCE)nr.C9din
11ianuarie1997,ncazurileconexate:DenkavitInternationalBV,VITICAmsterdamBVand
VoormeerBVvBundesamtfurFinanzenC283/94,C291/94iC292/94.Astfel,nsituaia
n care, la data nregistrrii dividendului de ctre societateamam, persoan juridic
romn, respectiv de ctre sediul permanent al unei societimam, persoan juridic
strindintrunstatmembru,condiiareferitoarelaperioadaminimdedeinerede1an
nuestendeplinit,venituldindividendeestesupusimpunerii.Ulterior,nanulfiscalncare
condiiaestendeplinit,contribuabilulurmeazsbeneficiezederecalculareaimpozitului
pe profit al anului n care venitul a fost impus. n acest sens, contribuabilul trebuie s
depundeclaraiarectificativprivindimpozitulpeprofit."
4.Punctul49^1semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Cheltuieli
Art.21.
[...]
(4)
[...]
p)cheltuieliledesponsorizarei/saumecenaticheltuielileprivindburseleprivate,
acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaz sponsorizri i/sau acte de mecenat,
potrivitprevederilorLegiinr.32/1994privindsponsorizarea,cumodificrileicompletrile
ulterioare,ialeLegiibibliotecilornr.334/2002,republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare,precumiceicareacordburseprivate,potrivitlegii,scaddinimpozitulpeprofit
datoratsumeleaferentenlimitaminimprecizatmaijos:
1.3 la mie din cifra de afaceri; pentru situaiile n care reglementrile contabile
aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri aceast limit se determin potrivit
normelor;
2.20%dinimpozitulpeprofitdatorat.
Sumelecarenusuntsczutedinimpozitulpeprofit,potrivitprevederilorprezentei
litere,sereporteaznurmtorii7aniconsecutivi.Recuperareaacestorsumesevaefectua
nordineanregistrriiacestora,naceleaicondiii,lafiecaretermendeplataimpozitului
peprofit.
Normemetodologice:
49^1.n cazul n care reglementrile contabile aplicabile nu definesc cifra de
afaceri,aceastasedeterminastfel:
a)pentru contribuabilii care aplic reglementrile conforme cu Standardele
internaionalederaportarefinanciar,cuexcepiainstituiilordecreditpersoanejuridice
romne i sucursalelor din Romnia ale instituiilor de credit persoane juridice strine,
cifradeafacericuprindevenituriledinvnzareadebunuriiprestareadeserviciidincare
se scad sumele reprezentnd reduceri comerciale acordate i se adaug subveniile de
exploatareaferentecifreideafaceri;
b)pentruinstituiiledecreditpersoanejuridiceromneisucursaleledinRomnia
aleinstituiilordecreditpersoanejuridicestrine,"cifradeafaceri"cuprinde:
venituridindobnzi;
venituridindividende;

4
venituridintaxeicomisioane;
ctiguri (pierderi) realizate aferente activelor i datoriilor financiarecare nu sunt
evaluatelavaloareajustprinprofitsaupierderenet;
ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare deinute n vederea
tranzacionriinet;
ctiguri sau pierderi privind activele i datoriile financiare desemnate ca fiind
evaluatelavaloareajustprinprofitsaupierderenet;
ctigurisaupierderidincontabilitateadeacoperirenet;
diferenedecursdeschimb[ctig(pierdere)]net;
ctiguri (pierderi) din derecunoaterea activelor, altele dect cele deinute n
vedereavnzriinet;
altevenituridinexploatare;
c)pentru instituiile prevzute la art. 2 lit. a)d) din Ordinul Bncii Naionale a
Romnieinr.27/2011pentruaprobareaReglementrilorcontabileconformecudirectivele
europene,cumodificrileicompletrileulterioare,cifradeafacericuprinde:
(i)venituridindobnziivenituriasimilate;
(ii)venituriprivindtitlurile;
venituridinaciuniidinaltetitluricuvenitvariabil;
venituridinparticipaii;
venituridinprincadrulsocietilorcomercialelegate;
(iii)venituridincomisioane;
(iv)profitsaupierderenetdinoperaiunifinanciare;
(v)altevenituridinexploatare.
Exemplu de calcul privind scderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor
reprezentndsponsorizarea.
Un contribuabil pltitor de impozit pe profit ncheie un contract de sponsorizare
conform legii privind sponsorizarea, n calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei
sumede15.000lei.Contractuldesponsorizaresencheiendatade2noiembrie2014,n
aceeailunefectunduseiplatasumeide15.000lei.
Lacalcululprofituluiimpozabilpentruanul2014,contribuabilulprezinturmtoarele
datefinanciare:
=1.000.000
Venituridinvnzareamrfurilor
lei
Venituridinprestrideservicii
=2.000lei
=1.002.000
Totalcifrdeafaceri
lei
Cheltuieliprivindmrfurile
=750.000lei
Cheltuielicupersonalul
=20.000lei
Altecheltuielideexploataredincare:15.000lei
=90.000lei
sponsorizare
Totalcheltuieli
860.000lei
Calcululprofituluiimpozabilpentruanul2014:
Profitulimpozabil=1.002.000860.000+15.000=157.000lei.
Impozitulpeprofitnaintedescdereacheltuieliicusponsorizarea:
157.000x16%=25.120lei.

5
Avnduse n vedere condiiile de deducere prevzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din
Codulfiscal,prinaplicarealimitelor,valorilesunt:
3lamiedincifradeafacerireprezint3.006lei;
20% din impozitul pe profit nainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare
reprezint5.024lei.
Sumadesczutdinimpozitulpeprofiteste3.006lei.
Pentruanul2014impozitulpeprofitdatoratestede:
25.1203.006=22.114lei.
Suma care nu sa sczut din impozitul pe profit, respectiv suma de 11.994 lei, se
reporteaz n urmtorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, n
aceleaicondiii,lafiecaretermendeplataimpozituluipeprofit."
5.Punctul89^2semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
89^2.nsensulart.30alin.(4)dinCodulfiscal,nsituaiancarecumprtorulesteo
persoan juridic romn sau un sediu permanent din Romnia al unei persoane juridice
strine, acesta are obligaia declarrii i plii impozitului pe profit n numele persoanei
juridicestrinecarerealizeazveniturilemenionatelaart.30alin.(1)dinCodulfiscal.
Persoanajuridicstrincarerealizeazveniturilemenionatelaart.30alin.(1)din
Codul fiscal declar i pltete impozit pe profit, potrivit art. 35 din Codul fiscal, lund n
calcul att impozitul pe profit trimestrial, reinut potrivit prevederilor art. 30 alin. (4) din
Codul fiscal de ctre cumprtor, persoan juridic romn sau sediu permanent al unei
persoane juridice strine, dup caz, ct i impozitul pe profit trimestrial, declarat potrivit
prevederilorart.30alin.(3)dinCodulfiscal."
6.Dup punctul 97^5se introduce un nou punct, punctul 97^6, cu urmtorul
cuprins:
"
Codulfiscal:
Declarareaiplataimpozituluipeprofit
Art.34.
[...]
(13^1)Contribuabilii care intr sub incidena prevederilor art. 16 alin. (3), pentru
primulanfiscalmodificat,apliciurmtoareleregulidedeclarareiplataimpozituluipe
profit:
a)contribuabiliicaredeclaripltescimpozitulpeprofittrimestrialipentrucare
anulfiscalmodificatncepenadoua,respectivnatreialunatrimestruluicalendaristic,
primalun,respectivprimeledoulunialetrimestruluicalendaristicrespectivvorconstitui
untrimestru,pentrucarecontribuabilulareobligaiadeclarriiipliiimpozituluipeprofit,
pn la data de 25 inclusiv a primei luni urmtoare ncheierii trimestrului calendaristic
respectiv.Acesteprevederiseaplicincazulncareanulfiscalmodificatncepenadoua,
respectivnatreialunatrimestruluiIValanuluicalendaristic;
b)contribuabiliicaredeclaripltescimpozitulpeprofitanual,cuplianticipate
efectuatetrimestrial,pentruanulfiscalmodificatcontinuefectuareapliloranticipatela
nivelulcelorstabilitenaintedemodificare;ncazulncareanulfiscalmodificatncepena
doua, respectiv n a treia lun a trimestrului calendaristic, prima lun, respectiv primele
dou luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru pentru care
contribuabilul are obligaia declarrii i efecturii plilor anticipate, n sum de 1/12 din
impozitulpeprofitdatoratpentruanulprecedent,pentrufiecarelunatrimestrului,pnla

6
data de 25 inclusiv a primei luni urmtoare ncheierii trimestrului calendaristic respectiv.
Acesteprevederiseaplicincazulncareanulfiscalmodificatncepenadoua,respectiv
natreialunatrimestruluiIValanuluicalendaristic.
[...]
Normemetodologice:
97^6.Contribuabilii care declar i pltesc impozitul pe profit trimestrial, pentru
primulanfiscalmodificat,apliciurmtoareleregulidedeclarareiplataimpozituluipe
profit:
n cazul n care anul fiscal modificat ncepe n a doua lun a trimestrului
calendaristic, prima lun a trimestrului calendaristic respectiv va constitui un trimestru,
pentrucarecontribuabilulareobligaiadeclarriiipliiimpozituluipeprofitpnladata
de25inclusivaprimeiluniurmtoarencheieriitrimestruluicalendaristicrespectiv;
n cazul n care anul fiscal modificat ncepe n a treia lun a trimestrului
calendaristic, primele dou luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un
trimestru, pentru care contribuabilul are obligaia declarrii i plii impozitului pe profit
pn la data de 25 inclusiv a primei luni urmtoare ncheierii trimestrului calendaristic
respectiv.
Contribuabilii care declar i pltesc impozitul pe profit anual, cu pli anticipate
efectuate trimestrial, pentru primul an fiscal modificat, aplic i urmtoarele reguli de
declarareiplataimpozituluipeprofit:
n cazul n care anul fiscal modificat ncepe n a doua lun a trimestrului
calendaristic, prima lun a trimestrului calendaristic respectiv va constitui un trimestru
pentrucarecontribuabilulareobligaiadeclarriiiefecturiipliloranticipate,nsumde
1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pn la data de 25 inclusiv a
primeiluniurmtoarencheieriitrimestruluicalendaristicrespectiv;
n cazul n care anul fiscal modificat ncepe n a treia lun a trimestrului
calendaristic, primele dou luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un
trimestrupentrucarecontribuabilulareobligaiadeclarriiiefecturiipliloranticipate,n
sumde1/12dinimpozitulpeprofitdatoratpentruanulprecedent,pentrufiecareluna
trimestrului, pn la data de 25 inclusiv a primei luni urmtoare ncheierii trimestrului
calendaristicrespectiv.
Exemplu:
Un contribuabil a optat, n conformitate cu legislaia contabil n vigoare, n anul
2012, pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic. Astfel, contabil, exerciiul
financiar este 1 august 201231 iulie 2013. Potrivit art. 16 alin. (3) din Codul fiscal,
contribuabilulasolicitat,ndatade27iunie2014,caanulfiscalscorespundexerciiului
financiar.
n acest caz, n funcie de sistemul de declarare i plat a impozitului pe profit,
contribuabilulaplicurmtoareleregulidedeclarareiplataimpozituluipeprofit:
a)pentruprimulanfiscalmodificat:
1.n cazul n care aplic sistemul trimestrial de declarare i plat a impozitului pe
profit:
luna iulie 2014 va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligaia
declarriiipliiimpozituluipeprofit,pnladatade25octombrie2014;
declaraia privind impozitul pe profit 101 va cuprinde veniturile i cheltuielile
aferenteperioadei1ianuarie201431iulie2015,iartermenuldedepunereadeclaraieii
deplataimpozituluipeprofitaferentestepnladatade25octombrie2015,inclusiv;

7
2.ncazulncareaplicsistemulanualdedeclarareiplataimpozituluipeprofit,
cuplianticipateefectuatetrimestrial:
luna iulie 2014 va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligaia
declarrii i efecturii plii anticipate, n sum de 1/12 din impozitul pe profit datorat
pentruanulprecedent,pnladatade25octombrie2014;
declaraia privind impozitul pe profit 101 va cuprinde veniturile i cheltuielile
aferenteperioadei1ianuarie201431iulie2015,iartermenuldedepunereadeclaraieii
deplataimpozituluipeprofitaferentestepnladatade25octombrie2015,inclusiv.
b)perioada 1 august 201531 iulie 2016 reprezint urmtorul an fiscal modificat,
format din trimestrele augustoctombrie 2015, noiembrie 2015ianuarie 2016, februarie
aprilie2016,maiiulie2016."
7.Punctul100^2semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Declararea,reinereaiplataimpozituluipedividende
Art.36.
(1)O persoan juridic romn care distribuie/pltete dividende ctre o persoan
juridic romn are obligaia s rein, s declare i s plteasc impozitul pe dividende
reinutctrebugetuldestat,astfelcumseprevedenprezentularticol.
(2)Impozitul pe dividende se stabilete prin aplicarea unei cote de impozit de 16%
asupradividenduluibrutdistribuit/pltituneipersoanejuridiceromne.
(3)Impozitulpedividendesedeclarisepltetelabugetuldestatpnladatade
25inclusivaluniiurmtoareceleincaresedistribuie/pltetedividendul.ncazulncare
dividendele distribuite nu au fost pltite pn la sfritul anului n care sau aprobat
situaiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se pltete pn la data de 25
ianuarieaanuluiurmtor.
(4)Prevederile prezentului articol nu se aplic n cazul dividendelor pltite de o
persoanjuridicromnuneialtepersoanejuridiceromne,dacbeneficiaruldividendelor
deine, la data plii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte
persoanejuridice,peoperioadnentreruptdeunanmplinitpnladatapliiacestora
inclusiv.
(4^1)Prevederile prezentului articol nu se aplic n cazul dividendelor
distribuite/pltitedeopersoanjuridicromn:
a)fondurilordepensiifacultative,respectivfondurilordepensiiadministrateprivat;
b)organeloradministraieipublicecareexercit,prinlege,drepturileiobligaiilece
decurgdincalitateadeacionaralstatuluilaacelepersoanejuridiceromne.
(5)Cota de impozit pe dividende prevzut la alin. (2) se aplic i asupra sumelor
distribuite/pltitefondurilordeschisedeinvestiii,ncadrateastfel,potrivitreglementrilor
privindpiaadecapital.
Normemetodologice:
100^2.naplicareaprevederilorart.36alin.(3)dinCodulfiscal,pentrudividendele
distribuite i nepltite pn la sfritul anului n care sau aprobat situaiile financiare
anuale, impozitul pe dividende aferent se pltete pn la data de 25 ianuarie a anului
urmtor.Pentrudividendeledistribuiteipltitepnlasfritulanuluincaresauaprobat
situaiilefinanciareanuale,impozitulpedividendesepltetepnladatade25inclusiva
luniiurmtoareceleincaresepltetedividendul.

8
Intr sub incidena prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal i dividendele
distribuite i pltite dup data de 1 ianuarie 2007, chiar dac acestea sunt distribuite din
profiturilenerepartizatealeexerciiilorfinanciareanterioareanului2007,nmsurancare
beneficiarulndeplineteacestecondiii.
nsensulprevederilorart.36alin.(4)dinCodulfiscal,condiiaprivitoarelaperioada
dedeinereaparticipaieiminimearenvedereoperioadnentreruptde1anmplinitla
data plii dividendelor. n situaia n care la data plii dividendului pentru care a fost
reinut i pltit impozitul pe dividende, n conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din
Codul fiscal, persoana juridic romn beneficiar ndeplinete condiiile stabilite prin
prevederile art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, persoana juridic romn care pltete
dividendul poate solicita restituirea impozitului, n condiiile prevzute de Codul de
procedurfiscal."
B.TitlulIV^1"Impozitulpeveniturilemicrontreprinderilor"
1.Punctul4semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Definiiamicrontreprinderii
Art.112^1.
nsensulprezentuluititlu,omicrontreprindereesteopersoanjuridicromncare
ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii, la data de 31 decembrie a anului fiscal
precedent:
a)realizeazvenituri,alteledectceleprevzutelaart.112^2alin.(6);
a^1)realizeaz venituri, altele dect cele din consultan i management, n
proporiedepeste80%dinvenituriletotale;
b)abrogat;
c)arealizatvenituricarenuaudepitechivalentulnleia65.000euro;
d)capitalul social al acesteia este deinut de persoane, altele dect statul i
autoritilelocale;
e)nu se afl n dizolvare cu lichidare, nregistrat n registrul comerului sau la
instanelejudectoreti,potrivitlegii.
Normemetodologice:
4.Pentru ncadrarea n condiiile privind nivelul veniturilor realizate n anul
precedent, prevzute la art. 112^1lit. a^1) i lit. c) din Codul fiscal, se vor lua n calcul
aceleaivenituricareconstituiebazaimpozabilprevzutlaart.112^7dinCodulfiscal,iar
cursul de schimb pentru determinarea echivalentului n euro este cel de la nchiderea
aceluiaiexerciiufinanciar."
2.Duppunctul4seintroduceunnoupunct,punctul4^1,cuurmtorulcuprins:
"
4^1.Condiia prevzut la art. 112^1lit. a^1) din Codul fiscal trebuie verificat
pentruanulfiscal2014pebazaveniturilorrealizatedecontribuabilnanul2013."
3.Punctul6semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Regulideaplicareasistemuluideimpunerepeveniturilemicrontreprinderii
Art.112^2.
[...]

9
(6)Nuintrsubincidenaprevederilorprezentuluititlupersoanelejuridiceromne
care:
a)desfoaractivitindomeniulbancar;
b)desfoaractivitindomeniileasigurrilorireasigurrilor,alpieeidecapital,
cu excepia persoanelor juridice care desfoar activiti de intermediere n aceste
domenii;
c)desfoaractivitindomeniuljocurilordenoroc.
[...]
Normemetodologice:
6.Persoanelejuridiceromnecarenuintrsubincidenaacestuisistemdeimpunere
peveniturilemicrontreprinderilorsunturmtoarele:
a)persoanelejuridicecareseorganizeazifuncioneazpotrivitlegilorspecialede
organizare i funcionare din domeniul bancar (societile comerciale bancare, casele de
schimb valutar, bncile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.). Nu intr sub
incidena acestor prevederi instituiile financiare nebancare care sunt nfiinate i
funcioneazconformlegislaieinvigoare;
b)persoanelejuridicecareseorganizeazifuncioneazpotrivitlegilorspecialede
organizare i funcionare din domeniul asigurrilor (de exemplu, societile de asigurare
reasigurare),alpieeidecapital(deexemplu,burseledevalorisaudemrfuri,societilede
serviciideinvestiiifinanciare,societilederegistru,societilededepozitare),cuexcepia
persoanelorjuridicecaredesfoaractivitideintermedierenacestedomenii(brokeriii
ageniideasigurare);
c)persoanelejuridicecaredesfoaractivitindomeniuljocurilordenoroc."
4.Duppunctul10seintroduceunnoupunct,punctul10^1,cuurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Anulfiscal
Art.112^4.
(1)Anulfiscalaluneimicrontreprinderiesteanulcalendaristic.
(2)n cazul unei microntreprinderi care se nfiineaz sau i nceteaz existena,
anulfiscalesteperioadadinanulcalendaristicncarepersoanajuridicaexistat.
Normemetodologice:
10^1.ncazulmicrontreprinderilorcareinceteazexistenancursulanului,data
pn la care se depune declaraia de impozit pe veniturile microntreprinderilor este una
dintredatelemenionatelapct.10,lacaresencheieperioadaimpozabil."
5.Punctele11i12semodificivoraveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Impunerea microntreprinderilor care realizeaz venituri mai mari de 65.000 euro
sauvenituridinconsultanimanagement
Art.112^6.
Dac n cursul unui an fiscal o microntreprindere realizeaz venituri mai mari de
65.000eurosaupondereaveniturilorrealizatedinconsultanimanagementnveniturile
totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plti impozit pe profit. Calculul i plata
impozituluipeprofitseefectueazncepndcutrimestrulncaresadepitoricaredintre
limiteleprevzutenprezentularticol,lundnconsiderareveniturileicheltuielilerealizate
delanceputulanuluifiscal.Impozitulpeprofitdatoratreprezintdiferenadintreimpozitul

10
pe profit calculat de la nceputul anului fiscal pn la sfritul perioadei de raportare i
impozitulpeveniturilemicrontreprinderilordatoratncursulanuluirespectiv.
Normemetodologice:
11.nsituaiancare,ncursulanuluifiscal,omicrontreprindererealizeazvenituri
maimaride65.000eurosaupondereaveniturilorrealizatedinconsultanimanagement
nvenituriletotaleestedepeste20%inclusiv,aceastadatoreazimpozitpeprofitncepnd
cu trimestrul n care limita sau ponderea au fost depite, lunduse n calcul veniturile i
cheltuielilerealizatedelanceputulanuluifiscal.Contribuabilulvacomunica,ntermende
30 de zile de la data de la care nu mai sunt ndeplinite oricare dintre cele dou condiii,
organului fiscal ieirea din sistemul de impunere pe veniturile microntreprinderilor prin
depunereauneideclaraiidemeniuni,potrivitCoduluideprocedurfiscal.
12.Veniturile luate n calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sau a ponderii
veniturilorrealizatedinconsultanimanagementnvenituriletotaledepeste20%inclusiv
sunt aceleai cu cele care constituie baza impozabil prevzut la art. 112^7din Codul
fiscal."
6.Punctul14semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Bazaimpozabil
Art.112^7.
(1)Baza impozabil a impozitului pe veniturile microntreprinderilor o constituie
venituriledinoricesurs,dincaresescad:
a)veniturileaferentecosturilorstocurilordeproduse;
b)veniturileaferentecosturilorserviciilorncursdeexecuie;
c)venituriledinproduciadeimobilizricorporaleinecorporale;
d)venituriledinsubvenii;
e)venituriledinprovizioaneiajustripentrudeprecieresaupierderedevaloare;
f)veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobnzi i/sau penaliti de
ntrziere,careaufostcheltuielinedeductibilelacalcululprofituluiimpozabil;
g)veniturile realizate din despgubiri, de la societile de asigurare/reasigurare,
pentrupagubeleprodusebunurilordenaturastocurilorsauaactivelorcorporaleproprii;
h)venituriledindiferenedecursvalutar;
i)veniturile financiare nregistrate ca urmare a decontrii creanelor i datoriilor n
leinfunciedeuncursvalutardiferitdecellacareaufostnregistrateiniial;
j)valoareareducerilorcomercialeacordateulteriorfacturrii.
(1^1)Pentru determinarea impozitului pe veniturile microntreprinderilor, la baza
impozabildeterminatpotrivitalin.(1)seadaugurmtoarele:
a)valoareareducerilorcomercialeprimiteulteriorfacturrii;
b)n trimestrul IV, diferena favorabil dintre veniturile din diferene de curs
valutar/veniturilefinanciarenregistratecaurmareadecontriicreaneloridatoriilornlei
nfunciedeuncursvalutardiferitdecellacareaufostnregistrateiniialicheltuieliledin
diferene de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, nregistrate cumulat de la
nceputulanului.
Normemetodologice:
14.Bazaimpozabilasupracreiaseapliccotade3%estereprezentatdetotalul
veniturilor trimestrialecare sunt nregistrate n creditulconturilor din clasa a 7aConturi
devenituri,dincare:

11
a)sescadurmtoarelecategoriidevenituri:
veniturileaferentecosturilorstocurilordeproduse;
veniturileaferentecosturilorserviciilorncursdeexecuie;
venituriledinproduciadeimobilizricorporaleinecorporale;
venituriledinsubvenii;
venituriledinprovizioaneiajustripentrudeprecieresaupierderedevaloare;
veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobnzi i/sau penaliti de
ntrziere,careaufostcheltuielinedeductibilelacalcululprofituluiimpozabil;
veniturile realizate din despgubiri, de la societile de asigurare/reasigurare,
pentrupagubeleprodusebunurilordenaturastocurilorsauaactivelorcorporaleproprii;
venituriledindiferenedecursvalutar;
veniturilefinanciarenregistratecaurmareadecontriicreaneloridatoriilornlei
nfunciedeuncursvalutardiferitdecellacareaufostnregistrateiniial;
valoareareducerilorcomercialeacordateulteriorfacturrii;
b)iseadaugurmtoarelecategoriidevenituri:
valoareareducerilorcomercialeprimiteulteriorfacturrii;
n trimestrul IV, diferena favorabil dintre veniturile din diferene de curs
valutar/veniturilefinanciarenregistratecaurmareadecontriicreaneloridatoriilornlei
nfunciedeuncursvalutardiferitdecellacareaufostnregistrateiniialicheltuieliledin
diferene de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, nregistrate cumulat de la
nceputulanului."
C.TitlulV"ImpozitulpeveniturileobinutedinRomniadenerezideniiimpozitul
pereprezentanelefirmelorstrinenfiinatenRomnia"
1.Punctul3^1semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
VenituriimpozabileobinutedinRomnia
Art.115.
(1)Veniturile impozabile obinute din Romnia, indiferent dac veniturile sunt
primitenRomniasaunstrintate,sunt:
[...]
k)venituri din servicii prestate n Romnia de orice natur i n afara Romniei de
natura serviciilor de management, de consultan n orice domeniu, de marketing, de
asisten tehnic, de cercetare i proiectare n orice domeniu, de reclam i publicitate
indiferent de forma n care sunt realizate i celor prestate de avocai, ingineri, arhiteci,
notaripublici,contabili,auditori;nureprezintvenituriimpozabilenRomniavenituriledin
transportulinternaionaliprestriledeserviciiaccesoriiacestuitransport;
Normemetodologice:
3^1.Printransportinternaionalsenelegeoriceactivitatedetransportpasagerisau
bunuri efectuat de o ntreprindere n trafic internaional, precum i activitile auxiliare,
strnslegatedeaceastoperareicarenuconstituieactivitiseparatedesinestttoare.
Nu reprezint transport internaional cazurile n care mijlocul de transport este operat
exclusivntrelocuriaflatepeteritoriulRomniei."
2.Punctul10semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Scutiridelaimpozitulprevzutnprezentulcapitol

12
Art.117.
Sunt scutite de impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni
urmtoarelevenituri:
[...]
h)dividendelepltitedeopersoanjuridicromnsaupersoanjuridiccusediul
social n Romnia, nfiinat potrivit legislaiei europene, unei persoane juridice rezidente
ntrunaltstatmembrualUniuniiEuropeneoriunuisediupermanentaluneintreprinderi
dintrun stat membru al Uniunii Europene, situat ntrun alt stat membru al Uniunii
Europene,suntscutitedeimpozit,dacpersoanajuridicstrinbeneficiaradividendelor
ntrunetecumulativurmtoarelecondiii:
1.persoana juridic rezident ntrun stat membru al Uniunii Europene are una
dintreformeledeorganizareprevzutelaart.20^1alin.(4);
2.n conformitate cu legislaia fiscal a statului membru al Uniunii Europene, este
considerat a fi rezident a statului respectiv i, n temeiul unei convenii privind evitarea
dublei impuneri ncheiate cu un stat ter, nu se consider c este rezident n scopul
impuneriinafaraUniuniiEuropene;
3.pltete, n conformitate cu legislaia fiscal a unui stat membru al Uniunii
Europene, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fr posibilitatea unei opiuni
sauexceptri;
4.deineminimum10%dincapitalulsocialalntreprinderiipersoanjuridicromn
peoperioadnentreruptdecelpuin1an,caresencheieladatapliidividendului.
Dac beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice
rezidententrunstatmembrualUniuniiEuropenesituatntrunaltstatmembrualUniunii
Europene, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridic strin pentru care sediul
permanentidesfoaractivitateatrebuiesntruneasccumulativcondiiileprevzutela
pct.14.
Pentruacordareaacesteiscutiri,persoanajuridicromncarepltetedividendul
trebuiesndeplineasccumulativurmtoarelecondiii:
1.esteosocietatenfiinatnbazalegiiromneiareunadintreurmtoareleforme
de organizare: societate pe aciuni, societate n comandit pe aciuni, societate cu
rspunderelimitat;
2.pltete impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fr posibilitatea unei
opiunisauexceptri.
Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridic cu sediul social n Romnia,
nfiinatpotrivitlegislaieieuropene,carepltetedividendul,trebuiesplteascimpozit
peprofit,potrivitprevederilortitluluiII,frposibilitateauneiopiunisauexceptri.
Normemetodologice:
10.n aplicarea prevederilor art. 117 lit. h) din Codul fiscal, condiia privitoare la
perioada minim de deinere de 1 an va fi neleas lunduse n considerare hotrrea
CuriiEuropenedeJustiiencazurileconexate:DenkavitInternationalBV,VITICAmsterdam
BVandVoormeerBVvBundesamtfurFinanzenC283/94,C291/94iC292/94,ianume:
Dacladatapliiperioadaminimdedeinerede1annuestencheiat,scutirea
prevzutnCodulfiscalnusevaacorda.
nsituaiancarepersoanajuridicromn,respectivsediulpermanentdinRomnia
poate face dovada c perioada minim de deinere a fost ndeplinit dup data plii,
persoana juridic romn, respectiv sediul permanent din Romnia poate cere restituirea
impozitelorpltitenplusdectrenerezident.

13
Intr sub incidena prevederilor art. 117 lit. h) din Codul fiscal i dividendele
distribuite i pltite dup data de 1 ianuarie 2007, chiar dac acestea sunt distribuite din
profiturilenerepartizatealeexerciiilorfinanciareanterioareanului2007,nmsurancare
beneficiaruldividendelorndeplinetecondiiileprevzutedelege."
3.Punctul11^1semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Scutiridelaimpozitulprevzutnprezentulcapitol
Art.117.
Sunt scutite de impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni
urmtoarelevenituri:
[...]
j)venituriledindobnziiredevene,careintrsubincidenacap.IVdinprezentul
titlu;
Normemetodologice:
11^1.n aplicarea prevederilor art. 117 lit. j) din Codul fiscal, condiia privitoare la
perioadaminimdedeinerede2aniprevzutlaart.124^18alin.(10)dinCodulfiscalvafi
neleaslundusenconsiderarehotrreaCuriiEuropenedeJustiiencazurileconexate:
DenkavitInternationalBV,VITICAmsterdamBVandVoormeerBVvBundesamtfurFinanzen
C283/94,C291/94iC292/94,ianume:
Dacladatapliiperioadaminimdedeinerede2aninuestencheiat,scutirea
prevzutnCodulfiscalnusevaacorda.
nsituaiancarepersoanajuridicromn,respectivsediulpermanentdinRomnia
poate face dovada c perioada minim de deinere a fost ndeplinit dup data plii,
persoan juridic romn, respectiv sediul permanent din Romnia poate cere restituirea
impozitelorpltitenplusdectrenerezident."
D.TitlulVI"Taxapevaloareaadugat"
1.Lapunctul3,alineatul(7^1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
(7^1)Persoanele care nu sunt legate de angajator printrun contract individual de
munc, ci prin alte instrumente juridice, nu acioneaz de o manier independent n
condiiileprevzutelaart.127alin.(3)dinCodulfiscal,respectivatuncicndactivitateaeste
exercitat de o persoan care nu dispune de o libertate de organizarecorespunztoare n
ceeacepriveteresurselematerialeiumanefolositepentruexerciiulactivitiindiscuie,
cum ar fi libertatea de a alege colaboratorii, orarul de lucru, baza material necesare
desfurriiactivitii sale, i risculeconomic inerentacestei activitinu este suportat de
aceast persoan. n acest sens a fost pronunat hotrrea Curii de Justiie a Uniunii
EuropenenCauzaC202/90AyuntamientodeSevillampotrivaRecaudadoresdeTributos
delasZonasprimeraysegunda."
2.Lapunctul7,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
(1)nsensulart.129alin.(2)dinCodulfiscal,atuncicndnuexistuncontractde
comisionsauintermedierentrepriinuserefactureazcheltuielileconformpct.19alin.
(4), dar pentru aceeai prestare de servicii intervin mai multe persoane impozabile care
acioneaz n nume propriu, prin tranzacii succesive, se consider c fiecare persoan a
primit i a prestat n nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzacie se consider o

14
prestareseparatiseimpoziteazdistinct,chiardacserviciulrespectivesteprestatdirect
ctrebeneficiarulfinal."
3.Punctul16^2semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Exigibilitateapentrulivrridebunuriiprestrideservicii
Art.134^2.
[...]
(3)Prin excepie de la prevederile alin. (1) i alin. (2) lit. a), exigibilitatea taxei
intervine la data ncasrii contravalorii integrale sau pariale a livrrii de bunuri ori a
prestriideservicii,ncazulpersoanelorimpozabilecareopteaznacestsens,denumiten
continuare persoane care aplic sistemul TVA la ncasare. Sunt eligibile pentru aplicarea
sistemuluiTVAlancasare:
a)persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art. 153, care au
sediul activitii economice n Romnia conform art. 125^1alin. (2) lit. a), a cror cifr de
afaceri n anul calendaristic precedent nu a depit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana
impozabilcarenanulprecedentnuaaplicatsistemulTVAlancasare,daracreicifrde
afaceri pentru anul respectiv este inferioar plafonului de 2.250.000 lei, i care opteaz
pentru aplicarea sistemului TVA la ncasare aplic sistemul TVA la ncasare ncepnd cu
prima zi a celei dea doua perioade fiscale din anul urmtor celui n care nu a depit
plafonul, cu condiia ca la data exercitrii opiunii s nu fi depit plafonul pentru anul n
curs.Cifradeafaceripentrucalcululplafonuluide2.250.000leiesteconstituitdinvaloarea
totalalivrrilordebunuriiaprestrilordeserviciitaxabilei/sauscutitedeTVA,precum
i a operaiunilor rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se
consider ca fiind n strintate, conform art. 132 i 133, realizate n cursul anului
calendaristic;
b)persoanele impozabile, care au sediul activitii economice n Romnia conform
art.125^1alin.(2)lit.a),caresenregistreaznscopurideTVAconformart.153ncursul
anului i care opteaz pentru aplicarea sistemului TVA la ncasare ncepnd cu data
nregistrriinscopurideTVA.
(4)NusunteligibilepentruaplicareasistemuluiTVAlancasare:
a)persoanele impozabile care fac parte dintrun grup fiscal unic conform
prevederilorart.127alin.(8);
b)persoaneleimpozabilecarenusuntstabilitenRomniaconformart.125^1alin.
(2)lit.a);
c)persoaneleimpozabilecarenanulprecedentaudepitplafonulde2.250.000lei
prevzutlaalin.(3)lit.a);
d)persoaneleimpozabilecaresenregistreaznscopurideTVAconformart.153n
cursulanuluiicareaudepitplafonulde2.250.000leiprevzutlaalin.(3)lit.a)nanul
precedent sau n anul calendaristic n curs, calculat n funcie de operaiunile realizate n
perioadancarerespectivapersoanaavutuncodvalabildeTVAconformart.153.
(5)Persoana impozabil care opteaz pentru aplicarea sistemului TVA la ncasare
este obligat s aplice sistemul respectiv cel puin pn la sfritul anului calendaristic n
careaoptatpentruaplicareasistemului,cuexcepiasituaieincarencursulaceluiaian
cifra de afaceri depete plafonul de 2.250.000 lei, caz n care sistemul se aplic pn la
sfritulperioadeifiscaleurmtoareceleincareplafonulafostdepit.Dacnprimulan
de aplicare a sistemului TVA la ncasare persoana impozabil nu depete plafonul de

15
2.250.000 lei, poate aplica sistemul TVA la ncasare pn la sfritul perioadei fiscale
urmtoareceleincareplafonulde2.250.000lei,calculatpentrufiecareancalendaristicn
parte, a fost depit pe parcursul unui an calendaristic. Orice persoan impozabil care a
optat pentru aplicarea sistemului TVA la ncasare i care nu depete n cursul unui an
plafonul de 2.250.000 lei poate renuna la aplicarea sistemului respectiv oricnd n cursul
anului, prindepunereaunei notificri la organul fiscalcompetentntre data de1 i 25 ale
lunii,cuexcepiaprimuluianncareaoptatpentruaplicareasistemului.Radiereapersoanei
respective din Registrul persoanelor care aplic sistemul TVA la ncasare se opereaz de
organelefiscalecompetentencepndcuprimaziaperioadeifiscaleurmtoareceleincare
afostdepusnotificarea.
(6)Persoanele impozabile care opteaz pentru aplicarea sistemul TVA la ncasare
aplic sistemul respectiv numai pentru operaiuni pentru care locul livrrii, conform
prevederilorart.132,sauloculprestrii,conformprevederilorart.133,seconsiderafin
Romnia, dar nu aplic sistemul respectiv pentru urmtoarele operaiuni care intr sub
incidenaregulilorgeneraleprivindexigibilitateaTVA:
a)livrrile de bunuri/prestrile de servicii pentru care beneficiarul este persoana
obligatlaplatataxeiconformart.150alin.(2)(6),art.152^3alin.(10)sauart.160;
b)livrriledebunuri/prestriledeserviciicaresuntscutitedeTVA;
c)operaiunilesupuseregimurilorspecialeprevzutelaart.152^1152^3;
d)livrrile de bunuri/prestrile de servicii pentru care beneficiarul este o persoan
afiliatfurnizorului/prestatoruluipotrivitart.7alin.(1)pct.21.
[...]
Normemetodologice:
16^2.
(1)Persoanele impozabile eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la ncasare,
prevzute la art. 134^2alin. (3) din Codul fiscal, care opteaz pentru aplicarea sistemului
trebuiesapliceprevederileart.156^3alin.(11)dinCodulfiscal.
(2)nsituaiancareopersoanimpozabilopteazpentruaplicareasistemuluiTVA
la ncasare prevzut la art. 134^2alin. (3)(8) din Codul fiscal, aceasta trebuie s aplice
sistemulTVAlancasarepentrutoateoperaiunilerealizate,cuexcepiaoperaiunilorcare
nuaulocullivrrii/prestriinRomniaconformprevederilorart.132i133dinCodulfiscal,
precum i a operaiunilor prevzute la art. 134^2alin. (6) lit. a)d) din Codul fiscal, pentru
careseaplicregulilegeneraleprivindexigibilitateaTVAprevzutelaart.134^2alin.(1)i
(2),art.134^3,art.135i136dinCodulfiscal.
(3)Potrivitprevederilorart.155alin.(19)lit.p)dinCodulfiscal,pefacturileemisede
persoanele care aplic sistemul TVA la ncasare este obligatorie meniunea TVA la
ncasare,cuexcepiaoperaiunilorpentrucarepersoanelerespectiveauobligaiasaplice
regulilegeneraledeexigibilitateprevzutelaalin.(2).
(4)La determinarea cifrei de afaceri care servete drept referin pentru calculul
plafonuluide2.250.000lei,prevzutlaart.134^2alin.(3)lit.a)dinCodulfiscal,seaun
vedere baza de impozitare nscris pe rndurile din decontul de tax prevzut la art.
156^2dinCodulfiscalcorespunztoareoperaiunilortaxabilei/sauscutitedeTVAconform
art.141,143,144i144^1dinCodulfiscal,operaiunilorrezultatedinactivitieconomice
pentru care locul livrrii/prestrii se considerca fiind n strintateconform prevederilor
art.132i133dinCodulfiscal,precumirndurilederegularizriaferente.Nusuntluaten
calcul sumele nscrise n rndurile din decont aferente unor cmpuri de date informative
cum sunt facturile emise dup inspecia fiscal, informaii privind TVA neexigibil sau

16
nedeductibil.ncazulpersoanelorimpozabilecareauaplicatregimuldescutireprevzutla
art.152dinCodulfiscalicaresenregistreaznscopurideTVAconformart.153dinCodul
fiscal,precumincazulpersoanelorimpozabileacrornregistrarenscopurideTVAeste
anulatdinoficiudectreorganelefiscalecompetenteconformart.153alin.(9)lit.a)e)din
Codulfiscaliulteriorsuntnregistrateconformart.153alin.(9^1)dinCodulfiscal,nusunt
luatencalcululcifreideafacerilivrriledebunuri/prestriledeserviciirealizatenperioada
ncarepersoanaimpozabilnuaavutuncoddenregistrarenscopurideTVAconformart.
153dinCodulfiscal.
(5)Persoana impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare la data de 1 ianuarie
2014 poate continua aplicarea sistemul TVA la ncasare sau poate solicita radierea din
RegistrulpersoanelorimpozabilecareaplicsistemulTVAlancasare,conformprevederilor
art.IIOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.111/2013pentrureglementareaunormsuri
fiscaleipentrumodificareaunoractenormative.
(6)Persoana impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare i care depete n
cursulanuluicalendaristiccurentplafonulde2.250.000leiprevzutlaart.134^2alin.(3)lit.
a) din Codul fiscal aplic sistemul TVA la ncasare pn la sfritul perioadei fiscale
urmtoare celei n care plafonul a fost depit. n cazul acestor persoane impozabile se
apliccorespunztorprevederileart.156^3alin.(12)dinCodulfiscal.
(7)n cazul persoanelor impozabile a cror nregistrare n scopuri de TVA este
anulat din oficiu de organele fiscale competente conform art. 153 alin. (9) lit. a)e) din
Codulfiscaliulteriorsuntnregistrateconformart.153alin.(9^1)dinCodulfiscal,seaplic
urmtoarelereguli:
a)nsituaiancareorganelefiscalecompetenteauanulatdinoficiunregistrarean
scopurideTVAapersoaneiimpozabileconformart.153alin.(9)lit.a)e)dinCodulfiscali
auradiatpersoanaimpozabildinRegistrulpersoanelorcareaplicsistemulTVAlancasare,
iar nregistrarea n scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal are loc n
acelaian,persoanaimpozabilpoateaplicaregimulnormaldeexigibilitateprevzutlaart.
134^2alin. (1) i (2), art. 134^3, art. 135 i 136 din Codul fiscal sau poate solicita s fie
renregistrat n Registrul persoanelor care aplic sistemul TVA la ncasare dac la data
nregistrriinscopurideTVAconformart.153alin.(9^1)dinCodulfiscal,cifradeafaceri,
determinatpotrivitprevederilorart.134^2alin.(3)lit.a)dinCodulfiscal,realizatnanul
calendaristicprecedenti,respectiv,nanulcalendaristicncurs,nudepeteplafonulde
2.250.000 lei, prin depunerea unei notificri conform art. 156^3alin. (11) din Codul fiscal.
Nu sunt luate n calculul acestui plafon livrrile/prestrile efectuate n perioada din anul
respectivncarepersoanaimpozabilnuaavutuncodvalabildeTVA;
b)nsituaiancarenregistrareanscopurideTVA,conformart.153alin.(9^1)din
Codul fiscal, are loc n alt an dect cel n care organele fiscale competente au anulat din
oficiunregistrareanscopurideTVAapersoaneiimpozabileconformart.153alin.(9)lit.a)
e) din Codul fiscal, persoana impozabil poate aplica regimul normal de exigibilitate
prevzutlaart.134^2alin.(1)i(2),art.134^3,art.135i136dinCodulfiscal,saupoate
solicitarenregistrareanRegistrulpersoanelorcareaplicsistemulTVAlancasare,dacla
data nregistrrii cifra de afaceri din anul calendaristic precedent i, respectiv, din anul
calendaristic n curs, determinat potrivit prevederilor art. 134^2alin. (3) lit. a) din Codul
fiscal, nu depete plafonul de 2.250.000 lei, prin depunerea unei notificri conform art.
156^3alin. (11) din Codul fiscal. Nu sunt luate n calculul acestui plafon livrrile/prestrile
efectuatenperioadancarepersoanarespectivnuaavutuncodvalabildeTVA.

17
(8)nsensulart.134^2alin.(3)dinCodulfiscal,prinncasareacontravaloriilivrriide
bunurisauaprestriideserviciisenelegeoricemodalitateprincarefurnizorul/prestatorul
obine contrapartida pentru aceste operaiuni de la beneficiarul su ori de la un ter,
precum plata n bani, plata n natur, compensarea, cesiunea de creane, utilizarea unor
instrumentedeplat.
(9)nsituaiancarearelococesiunedecreane:
a)dac furnizorul/prestatorul cesioneaz creanele aferente unor facturi emise
pentru livrri de bunuri/prestri de servicii, se consider c la data cesiunii creanelor,
indiferent de preul cesiunii creanelor, este ncasat ntreaga contravaloare a facturilor
nencasatepnlamomentulcesiunii.ncazulncarecedentulesteopersoanimpozabil
care aplic sistemul TVA la ncasare pentru respectivele operaiuni, exigibilitatea taxei
intervineladatacesiuniicreanelor.Indiferentdefaptulcfurnizorii/prestatoriiaucesionat
creanele,ncazulbeneficiarilorcareaplicsistemulTVAlancasare,precumialcelorcare
achiziioneazbunuri/serviciidelapersoanecareauaplicatsistemulTVAlancasarepentru
respectiveleoperaiuni,dreptuldededucereataxeiesteamnatpnladatalacaretaxa
aferentbunurilor/serviciilorachiziionateafostpltit;
b)dac
persoana
care
achiziioneaz
bunuri/servicii
cesioneaz
furnizorului/prestatorului, drept plat a acestor achiziii, orice creane, inclusiv cesiunea
dreptului de rambursare a TVA prevzut la art. 30 din Codul de procedur fiscal, data
cesiuniiestedatalacareseconsidercbeneficiarulaefectuatplata,respectivcfurnizorul
a ncasat contravaloarea livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii la nivelul creanei
cesionate.ncazulncarecesionarulesteopersoanimpozabilcareaplicsistemulTVAla
ncasare pentru respectivele operaiuni, exigibilitatea taxei aferente livrrilor/prestrilor
efectuate n beneficiul cedentului creanei intervine la data cesiunii creanei i
corespunztor valorii creanei cesionate. n cazul n care beneficiarul livrrii/prestrii este
cedentul creanei i este o persoan impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare sau
achiziioneazbunuri/serviciidelaopersoancareaaplicatsistemulTVAlancasarepentru
respectivele operaiuni, dreptul de deducere a taxei intervine la data cesiunii creanei
corespunztorvaloriicreaneicesionate,iardreptuldededucereataxeiaferenteeventualei
diferene ntre contravaloarea achiziiilor de bunuri/servicii i contravaloarea creanei
cesionateesteamnatpnladatalacaretaxaaferentdifereneirespectiveestepltit.
Exemplupentrusituaiaprevzutlalit.a):SocietateaA,avndperioadafiscalluna
calendaristic,careaplicsistemulTVAlancasare,aemisofacturpentrulivrareaunuibun
nsumde124.000lei(inclusivTVA)ladatade10octombrie2014ctresocietateaB.TVAn
sum de 24.000 lei a fost nregistrat n creditul contului 4428 TVA neexigibil, nefiind
ncasat de la beneficiar n perioada fiscal respectiv. La data de 15 noiembrie 2014,
societatea A cesioneaz ctre societatea N creana aferent acestei facturi, care nu este
ncasatdelabeneficiarulB.Preulcesiuniiestede80.000leiiestencasatndatade20
decembrie 2014. n ceea ce privete factura pentru livrarea de bunuri din data de 10
octombrie2014,seconsidercaceastaestencasatiexigibilitateaTVAintervineladata
de15noiembrie2014,societateaAavndobligaiascolectezeTVAnsumde24.000lei,
respectivvaevideniasumaTVAde24.000leindebitulcontului4428TVAneexigibili
concomitentncreditulcontului4427TVAcolectat.
Exemplupentrusituaiaprevzutlalit.b):SocietateaB,careaplicsistemulTVAla
ncasare,alivratladatade11octombrie2014ctresocietateaAbunuri(crisupusecotei
de TVA de9%) a crorvaloare, inclusiv TVA, este de 109.000 lei. n data de 10 noiembrie
2014, societatea A a cesionat societii B dreptul su de rambursare conform art. 30 din

18
Coduldeprocedurfiscal,nsumde100.000lei.Ladatacesiunii,respectiv10noiembrie
2014, se consider c societatea A a pltit/societatea B a ncasat suma de 100.000 lei din
facturade109.000lei.Laaceastdat:
societateaA va puteas deduc taxa aferent achiziieiastfel: 100.000 x 9/109 =
8.257lei.Diferenade743leirmasncontul4428TVAneexigibilvaputeafidedusla
momentulplii;
societatea B va colecta TVA aferent livrrii corespunztor creanei care ia fost
cesionat, respectiv 8.257 lei. Pentru diferena de 743 lei rmas n contul 4428 TVA
neexigibil, exigibilitatea va interveni la data efecturii plii de ctre A a diferenei de
9.000lei.
(10)n cazul compensrii datoriilor aferente unor facturi pentru livrri de
bunuri/prestri de servicii se consider c furnizorul/prestatorul a ncasat, respectiv
beneficiarul a pltit contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau
parialdatoriile,respectiv:
a)n cazul compensrilor ntre persoane juridice, la data compensrii realizate
conformprevederilorOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.77/1999privindunelemsuri
pentruprevenireaincapacitiideplat,aprobatcumodificriprinLegeanr.211/2001,cu
modificrileulterioare,ialeHotrriiGuvernuluinr.685/1999pentruaprobareaNormelor
metodologiceprivindmonitorizareadatoriilornerambursatelascadenalecontribuabililor,
persoanejuridice,nvedereadiminuriiblocajuluifinanciariapierderilordineconomie,i
aRegulamentuluidecompensareadatoriilornerambursatelascadenalecontribuabililor,
persoanejuridice,cumodificrileicompletrileulterioare;
b)ncazulcompensrilorncarecelpuinunadintreprinuestepersoanjuridic,
ladatasemnriiunuiprocesverbaldecompensarecarescuprindcelpuinurmtoarele
informaii:denumireaprilor,coduldenregistrarenscopurideTVAsau,dupcaz,codul
deidentificarefiscal,numrulfacturii,dataemiteriifacturii,valoareafacturii,inclusivtaxa
pevaloareaadugat,valoareacompensat,semnturapriloridatasemnriiprocesului
verbaldecompensare.
(11)ncazulncasrilorprinbancdetipultransfercredit,datancasriicontravalorii
totale/parialealivrriidebunuri/prestriideserviciidectrepersoanacareaplicsistemul
TVAlancasareestedatanscrisnextrasuldecontsaunaltdocumentasimilatacestuia.
(12)n cazul n care ncasarea se efectueaz prin instrumente de plat de tip
transferdebit, respectiv cec, cambie i bilet la ordin, data ncasrii contravalorii
totale/parialealivrriidebunuri/prestriideserviciidectrepersoanacareaplicsistemul
TVAlancasareeste:
a)datanscrisnextrasuldecontsaunaltdocumentasimilatacestuia,nsituaian
carefurnizorul/prestatorulcareaplicsistemulTVAlancasarenugireazinstrumentulde
plat, ci l ncaseaz/sconteaz. n cazul scontrii instrumentului de plat, se consider c
persoanarespectivancasatcontravaloareaintegralainstrumentuluideplat;
b)data girului, n situaia n care furnizorul/prestatorul care aplic sistemul TVA la
ncasaregireazinstrumentuldeplatalteipersoane.nacestscopsepstreazocopiede
peinstrumentuldeplatcareafostgirat,ncareseaflmeniuneacuprivirelapersoana
ctrecareafostgiratinstrumentuldeplat.
(13)Datancasriinsituaiancareplatasa efectuatprincarduridedebitsaude
creditdectrecumprtorestedatanscrisnextrasuldecontorinaltdocumentasimilat
acestuia.

19
(14)ncazulpliinnatur,datancasriiestedatalacareintervinefaptulgenerator
de tax pentru livrarea/prestarea obinut drept contrapartid pentru livrarea/prestarea
efectuat.
(15)n sensul art. 134^2alin. (6) lit. d) din Codul fiscal, se exclud de la aplicarea
sistemului TVA la ncasare livrrile de bunuri/prestrile de servicii dac, la momentul
emiterii facturii sau, dup caz, la data termenuluilimit prevzut de lege pentruemiterea
facturiinsituaiancarefacturanuafostemisntermenulprevzutdelege,beneficiarul
este o persoan afiliat furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul
fiscal.
(16)nscopulaplicriiprevederilorart.134^2alin.(7)dinCodulfiscal:
a)n cazul unei facturi pariale emise de ctre persoana impozabil nainte de
intrarea n sistemul TVA la ncasare, care nu a fost ncasat integral nainte de intrarea n
sistem,oricesumncasat/pltitdupintrareafurnizorului/prestatoruluinsistemulTVA
la ncasare se atribuie mai nti prii din factur nencasate/nepltite pn la intrarea n
sistem,attlafurnizor,ctilabeneficiar;
b)ncazuluneifacturiparialeemisedectrepersoanaimpozabilnaintedeieirea
din sistemul TVA la ncasare, care nu a fost ncasat integral nainte de ieirea din sistem,
orice sum ncasat/pltit dup ieirea furnizorului/prestatorului din sistemul TVA la
ncasare se atribuie mai nti prii din factur nencasate/nepltite pn la ieirea din
sistem,attlafurnizor,ctilabeneficiar.
(17)n scopul aplicrii prevederilor art. 134^2alin. (8) din Codul fiscal, persoana
impozabilcare ncaseaz/plteteparial o factur cuprinznd contravaloarea unor livrri
debunuri/prestrideserviciicareconinmaimultecotedeTVAi/saumaimulteregimuri
de impozitare are dreptul s aleag bunurile/serviciile care consider c au fost
ncasate/pltite parial pentru a determina suma taxei ncasate/pltite n funcie de cote,
respectivregimulaplicabil.
(18)Persoana impozabil care este scoas din evidena persoanelor impozabile
nregistratenscopurideTVAlacereresaudinoficiudectreorganelefiscale,potrivitlegii,
este radiat din oficiu de organele fiscale competente i din Registrul persoanelor care
aplicsistemulTVAlancasare.PersoanaimpozabilcareaplicsistemulTVAlancasarei
careintrntrungrupfiscalunicesteradiatdinoficiudeorganelefiscalecompetentedin
RegistrulpersoanelorcareaplicsistemulTVAlancasaredeladatalacareintrnvigoare
implementareagrupuluifiscalunicconformprevederilorpct.4alin.(8)."
4.La punctul 19, dup alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu
urmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Baza de impozitare pentru livrri de bunuri i prestri de servicii efectuate n
interiorulrii
Art.137.
[...]
(3)Bazadeimpozitarenucuprindeurmtoarele:
[...]
e)sumeleachitatedeopersoanimpozabilnnumeleincontulalteipersoanei
careapoisedeconteazacesteia,inclusivatuncicndlocatorulasigurelnsuibunulcare
face obiectul unui contract de leasing i refactureaz locatarului costul exact al asigurrii,
astfelcumsapronunatCurteaEuropeandeJustiienCauzaC224/11BGLeasingsp.z

20
o.o., precum i sumele ncasate de o persoan impozabiln numele i n contul unei alte
persoane.
Normemetodologice:
(9)nsensulprevederilorart.137alin.(3)lit.e)dinCodulfiscal,ncazulcontractelor
deleasing,atuncicndlocatorulasigurelnsuibunulcarefaceobiectulunuicontractde
leasingirefactureazlocataruluicostulexactalasigurrii,costulasigurriinureprezinto
cheltuialaccesorieserviciuluideleasingnsensulart.137alin.(2)dinCodulfiscal,nefiind
inclusnbazadeimpozitareaserviciuluideleasing.Refacturareadectrelocatoracostului
exactalasigurriireprezintooperaiunedeasigurarescutitdeTVAconformart.141alin.
(2)lit.b)dinCodulfiscal,distinctiindependentdeoperaiuneadeleasing."
5.La punctul 20, alineatele (1^1), (2^1) i (3) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"
(1^1)n cazul n care persoanele care aplic sistemul TVA la ncasare se afl n
situaiileprevzutelaalin.(1),seaplicprevederileart.134^2alin.(10)dinCodulfiscal.n
acestscopfurnizorii/prestatoriitrebuiesemitfacturicuvalorilenscrisecusemnulminus,
cnd baza de impozitare se reduce, ori, dup caz, fr semnul minus, dac baza de
impozitare se majoreaz, care vor fi transmise i beneficiarului, indiferent dac taxa
aferentestesaunuexigibil.
[...]
(2^1)Prin excepie de la prevederile alin. (2), n cazul achiziiilor realizate de/de la
persoanele care aplic sistemul TVA la ncasare, se aplic corespunztor prevederile art.
134^2alin. (10) din Codul fiscal n situaiile prevzute la art. 138 lit. a)c) i e) din Codul
fiscal.
Exemplu:SocietateaA,careaplicsistemulTVAlancasare,emitectrebeneficiarul
Bofacturpentruolivraredebunuriladatade10septembrie2014,nvaloarede5.000lei
plus TVA 1.200 lei, total factur 6.200 lei. TVA n sum de 1.200 lei se nregistreaz n
creditulcontului4428TVAneexigibil.Ladatade20octombrie2014ncaseazsumade
2.000 lei de la beneficiarul su. TVA aferent acestei ncasri se determin astfel: 2.000 x
24/124=387leiiseevideniazndebitulcontului4428TVAneexigibiliconcomitent
n creditul contului 4427 TVA colectat. n data de 25 noiembrie 2014, societatea A
acordoreduceredeprebeneficiaruluiBde10%dincontravaloareabunurilorlivrate.
Societatea A emite o factur n care nscrie cu semnul minus baza de impozitare,
respectiv 5.000 x 10/100 = 500 lei, i TVA aferent, respectiv 1.200 x 10/100 = 120 lei.
Conform prevederilor art. 134^2alin. (10) din Codul fiscal, n luna noiembrie 2014,
societateaAvadiminuaTVAneexigibilncuantumde813leicusumade120lei.
Beneficiarul B, la primirea facturii pentru reducerea de pre de la societatea A, va
diminuaTVAneexigibilncuantumde813leicusumade120lei.
Dac presupunem c la data de 20 octombrie 2014 societatea A ar fi ncasat de la
societatea B suma de 5.000 lei, TVA aferent acestei ncasri se determin astfel: 5.000 x
24/124=968leiiseevideniazndebitulcontului4428TVAneexigibiliconcomitent
n creditul contului 4427 TVA colectat. n data de 25 noiembrie 2014, societatea A
acord o reducere de pre beneficiarului B de 25% din contravaloarea bunurilor livrate.
SocietateaAemiteofacturncarenscriecusemnulminusbazadeimpozitare,respectiv
5.000 x 25/100 = 1.250 lei, i TVA aferent, respectiv 1.200 x 25/100 = 300 lei. Conform
prevederilor art. 134^2alin. (10) din Codul fiscal, n luna noiembrie 2014, societatea A va
anulaTVAneexigibilncuantumde232leiivadiminuataxacolectatcusumade68lei.

21
naceastsituaie,societateaBvaanulaTVAneexigibilde232leiivadiminuaTVAdedus
cusumade68lei.
(3)Ajustareabazeideimpozitareataxeipevaloareaadugat,prevzutlaart.138
lit. d) din Codul fiscal, este permis numai n situaia n care data declarrii falimentului
beneficiarilor a intervenit dup data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile emise
naintedeaceastdat,daccontravaloareabunurilorlivrate/serviciilorprestateoritaxape
valoarea adugat aferent consemnat n aceste facturi nu se poate ncasa din cauza
falimentului beneficiarului. n cazul persoanelor care aplic sistemul TVA la ncasare se
opereaz anularea taxei neexigibile aferente livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii
realizate."
6.Lapunctul20,dupalineatul(1^1)seintroduceunnoualineat,alineatul(1^2),cu
urmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Ajustareabazeideimpozitare
Art.138.
Bazadeimpozitaresereducenurmtoarelesituaii:
a)ncazuldesfiinriitotalesauparialeacontractuluipentrulivrareadebunurisau
prestareadeservicii,naintedeefectuareaacestora,darpentrucareaufostemisefacturin
avans;
b)n cazul refuzurilor totale sau pariale privind cantitatea, calitatea ori preurile
bunurilorlivratesaualeserviciilorprestate,precumincazuldesfiinriitotaleoripariale
acontractuluipentrulivrareasauprestareancauzcaurmareaunuiacordscrisntrepri
saucaurmareauneihotrrijudectoretidefinitiveiirevocabilesaunurmaunuiarbitraj;
[...]
Normemetodologice:
(1^2)n sensul art. 138 lit. a) i b) din Codul fiscal, desfiinarea unui contract
reprezint orice modalitate prin care prile renun la contract de comun acord sau ca
urmareauneihotrrijudectoretisauaunuiarbitraj.ncazulbunurilor,dacdesfiinarea
contractuluipresupuneirestituireabunurilordejalivrate,nuseconsidercareloconou
livraredelacumprtorctrevnztoruliniial.ncazulprestrilordeservicii,prevederile
art.138lit.a)ib)dinCodulfiscalseaplicnumaipentruserviciicarenuaufostprestate,
desfiinareaunuicontractcarearecaobiectprestrideserviciiavndefectenumaipentru
viitornceprivetereducereabazeideimpozitare."
7.Lapunctul23^1alineatul(2)exemplulnr.2literaA,ultimatezsemodificiva
aveaurmtorulcuprins:
"
[...] n situaia n care societatea de furnizare nu poate determina crei livrri i
corespund diferenele respective, se va aplica cota de TVA n vigoare la data la care a
intervenitevenimentulprevzutlaart.138dinCodulfiscal,conformart.134^2alin.(9)din
Codulfiscal,respectiv24%."
8.Punctul33semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
33.Serviciile publice potale sunt serviciile potale din sfera serviciului universal
prestatedefurnizoriideserviciuuniversal,potrivitOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.
13/2013 privind serviciile potale, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
187/2013."

22
9.La punctul 45, alineatul (8) i alineatul (13) litera d) se modific i vor avea
urmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Sferadeaplicareadreptuluidededucere
Art.145.
[...]
(1^1)Dreptul de deducere a TVA aferente achiziiilor efectuate de o persoan
impozabil de la o persoan impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare conform
prevederilorart.134^2alin.(3)(8)esteamnatpnladatalacaretaxaaferentbunurilor
iserviciilorcareiaufostlivrate/prestateafostpltitfurnizorului/prestatoruluisu.
[...]
Normemetodologice:
45.
[...]
(8)Prevederile art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal se aplic numai n cazul
operaiunilortaxabile,pentrucarefurnizorul/prestatorulaplicsistemulTVAlancasare,caz
ncareacestatrebuiesnscrienfacturaceastmeniuneconformprevederilorart.155
alin. (19) lit. p) din Codul fiscal. n situaia n care furnizorul/prestatorul este nscris n
Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare la data emiterii unei
facturi, dar omite s nscrie meniunea TVA la ncasare, dei operaiunea respectiv nu
esteexclusdelaaplicareasistemuluiTVAlancasareconformprevederilorart.134^2alin.
(6) din Codul fiscal, beneficiarul are obligaia s exercite dreptul de deducere n
conformitatecuprevederileart.145alin.(1^1)dinCodulfiscal,cuexcepiasituaieincare
suntaplicabileprevederileart.156^3alin.(11^1)dinCodulfiscal.Prevederileart.145alin.
(1^1) din Codul fiscal nu se aplic n cazul operaiunilor pentru care furnizorul/prestatorul
nu trebuie s aplice sistemul TVA la ncasare potrivit prevederilor art. 134^2alin. (6) din
Codulfiscalcaresuntsupuselafurnizor/prestatorregulilorgeneraledeexigibilitateconform
prevederilor art. 134^2alin. (1) i (2) i prevederilor art. 145 alin. (1) din Codul fiscal la
beneficiar.
[...]
(13)
[...]
d)ncazulcesiuniidecreaneialcompensrii,seapliccorespunztorprevederile
pct.16^2alin.(9),respectivpct.16^2alin.(10),pentruadeterminadataplii;".
10.Lapunctul46alineatul(1),primatezsemodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Condiiideexercitareadreptuluidededucere
Art.146.
(1)Pentruexercitareadreptuluidededucereataxei,persoanaimpozabiltrebuies
ndeplineascurmtoarelecondiii:
a)pentrutaxadatoratsauachitat,aferentbunurilorcareiaufostoriurmeazs
i fie livrate ori serviciilor care iau fost ori urmeaz s i fie prestate n beneficiul su de
ctreopersoanimpozabil,sdeinofacturemisnconformitatecuprevederileart.
155, precum i dovada plii n cazul achiziiilor efectuate de ctre persoanele impozabile
care aplic sistemul TVA la ncasare, respectiv de ctre persoanele impozabile care

23
achiziioneazbunuri/serviciidelapersoaneimpozabilenperioadancareaplicsistemul
TVAlancasare;
[...]
Normemetodologice:
46.
(1)Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al
documentelor prevzute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal care s conin cel puin
informaiile prevzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal i cu dovada plii n cazul
achiziiilor prevzute la art. 145 alin. (1^2) din Codul fiscal efectuate de ctre persoanele
impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare, respectiv de ctre persoanele impozabile
care achiziioneaz bunuri/servicii prevzute la art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal de la
persoaneimpozabilecareauaplicatsistemulTVAlancasare.[...]"
11.La punctul 46, dup alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu
urmtorulcuprins:
"
(9)ncazulachiziiilorefectuatedelapersoaneleimpozabilenestabilitenRomnia
iscutitedeobligaianregistrriinscopurideTVAnRomniaconformprevederilorpct.68
alin. (1), justificarea deducerii taxei se face pe baza exemplarului original al facturii
prevzutelapct.68alin.(4)iauneicopiidepedeciziaprivindmodalitateadeplatataxei
pe valoarea adugat pentru livrrile de bunuri i/sau prestrile de servicii realizate
ocazional."
12.La punctul 49, alineatul (1) prima tez, alineatul (3) partea introductiv i
alineatul(15)literaa)semodificivoraveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Rambursarea taxei ctre persoane impozabile nenregistrate n scopuri de TVA n
RomniairambursareaTVAdectrealtestatemembrectrepersoaneimpozabilestabilite
nRomnia
Art.147^2.
(1)ncondiiilestabiliteprinnorme:
a)persoanaimpozabilnestabilitnRomnia,careestestabilitnaltstatmembru,
nenregistraticarenuesteobligatssenregistrezenscopurideTVAnRomnia,poate
beneficiaderambursareataxeipevaloareaadugataferenteimporturiloriachiziiilorde
bunuri/servicii,efectuatenRomnia;
[...]
Normemetodologice:
49.
(1)n baza art. 147^2alin. (1) lit. a) din Codul fiscal orice persoan impozabil
nestabilitnRomnia,darstabilitnaltstatmembrupoatebeneficiaderambursareataxei
pe valoarea adugat aferente importurilor i achiziiilor de bunuri/servicii efectuate n
Romnia.
[...]
(3)Se ramburseaz oricrei persoane impozabile nestabilite n Romnia taxa pe
valoareaadugataferentachiziiilordebunuri/servicii,inclusivtaxaaferentimporturilor,
efectuatenRomnia,nmsurancarebunurileiserviciilerespectivesuntutilizatepentru
urmtoareleoperaiuni:
[...]

24
(15)Cerereaderambursaresereferlaurmtoarele:
a)achiziiidebunurisauserviciicareaufostfacturatenperioadaderambursare;
[...]".
13.Lapunctul49,dupalineatul(33)seintroduceunnoualineat,alineatul(33^1),
cuurmtorulcuprins:
"
(33^1)Facturileemisenperioada1ianuarie200931decembrie2013inclusiv,care
nu au fost achitate total/parial pn la data solicitrii rambursrii pot fi cuprinse ntro
cerere de rambursare depus pn la data de 30 septembrie 2014, fr a mai fi necesar
dovadaachitriifacturii."
14.Lapunctul49^1,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Rambursarea taxei ctre persoane impozabile nenregistrate n scopuri de TVA n
RomniairambursareaTVAdectrealtestatemembrectrepersoaneimpozabilestabilite
nRomnia
Art.147^2.
[...]
(2)Persoana impozabil stabilit n Romnia poate beneficia de rambursarea TVA
aferente importurilor i achiziiilor de bunuri/servicii efectuate n alt stat membru, n
condiiileprevzutennorme.
Normemetodologice:
49^1.
(1)Conform art. 147^2alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabil stabilit n
Romniapoatebeneficiaderambursareataxeipevaloareaadugataferenteimporturilor
i achiziiilor de bunuri/servicii, efectuate n alt stat membru, denumit n continuare stat
membruderambursare,ncondiiileiconformprocedurilorstabilitedelegislaiastatului
respectiv,caretranspuneprevederileDirectivei2008/9/CEialeDirectivei2010/66/UE."
15.Lapunctul50,alineatul(1)primatezialineatul(18)primatezsemodifici
voraveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Rambursarea taxei ctre persoane impozabile nenregistrate n scopuri de TVA n
RomniairambursareaTVAdectrealtestatemembrectrepersoaneimpozabilestabilite
nRomnia
Art.147^2.
(1)ncondiiilestabiliteprinnorme:
[...]
b)persoana impozabil nenregistrat i care nu este obligat s se nregistreze n
scopuri de TVA n Romnia, nestabilit pe teritoriul Uniunii Europene, poate solicita
rambursarea taxei aferente importurilor i achiziiilor de bunuri/servicii efectuate n
Romnia, dac, n conformitate cu legile rii unde este stabilit, o persoan impozabil
stabilit n Romnia ar avea acelai drept de rambursare n ceea ce privete TVA sau alte
impozite/taxesimilareaplicatenararespectiv;
Normemetodologice:
50.

25
(1)n baza art. 147^2alin. (1) lit. b) din Codul fiscal persoana impozabil
nenregistrat i care nu este obligat s se nregistreze n scopuri de TVA n Romnia,
nestabilit pe teritoriul Uniunii Europene, poate solicita rambursarea taxei aferente
importuriloriachiziiilordebunurimobilecorporaleideservicii,efectuatenRomnia.
[...]
(18)Persoanaimpozabilnenregistraticarenuesteobligatssenregistrezen
scopurideTVAinuestestabilitpeteritoriulUniuniiEuropenepoatesolicitarambursarea
taxeidac,nconformitateculegileriiundeestestabilit,opersoanimpozabilstabilit
n Romnia ar avea acelai drept de rambursare n ceea ce privete taxa pe valoarea
adugat sau alte impozite/taxe similare aplicate n ara respectiv, fapt dovedit prin
existena unor acorduri/declaraii de reciprocitate semnate de reprezentanii autoritilor
competentedinRomniaidinarasolicitantului."
16.Lapunctul50,dupalineatul(19)seintroduceunnoualineat,alineatul(20),cu
urmtorulcuprins:
"
(20)Facturileemisenperioada1ianuarie200931decembrie2013inclusiv,carenu
aufostachitatetotal/parialpnladatasolicitriirambursriipotficuprinsentrocerere
derambursaredepuspnladatade30septembrie2014,framaifinecesardovada
achitrii facturii, dup caz, n funcie de limitele instituiteprin declaraiile dereciprocitate
semnatecuritere."
17.Lapunctul53,alineatele(1)i(3),alineatul(6)literad)ialineatele(10)i(11)se
modificivoraveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Ajustarea taxei deductibile n cazul achiziiilor de servicii i bunuri, altele dect
bunuriledecapital
Art.148.
(1)ncondiiilencareregulileprivindlivrareactresinesauprestareactresinenu
seaplic,deducereainiialseajusteaznurmtoarelecazuri:
a)deducerea este mai mare sau mai mic dect cea pe care persoana impozabil
aveadreptulsoopereze;
b)dac exist modificri ale elementelor luate n considerare pentru determinarea
sumei deductibile, intervenite dup depunerea decontului de tax, inclusiv n cazurile
prevzutelaart.138;
c)persoanaimpozabilipierdedreptuldededucereataxeipentrubunurilemobile
nelivrate i serviciile neutilizate n cazul unor evenimente precum modificri legislative,
modificrialeobiectuluideactivitate,alocareadebunuri/serviciipentruoperaiunicaredau
dreptdededucerei,ulterior,alocareaacestorapentrurealizareadeoperaiunicarenudau
dreptdededucere,bunurilipsdingestiune.
(2)Nuseajusteazdeducereainiialataxeincazul:
a)bunurilor distruse, pierdute sau furate, n condiiile n care aceste situaii sunt
demonstrate sau confirmate n mod corespunztor de persoana impozabil. n cazul
bunurilor furate, persoana impozabil demonstreaz furtul bunurilor pe baza actelor
doveditoareemisedeorganelejudiciare;
b)situaiilorprevzutelaart.128alin.(8).
Normemetodologice:
53.

26
(1)Potrivit prevederilor art. 148 alin. (1) din Codul fiscal, se ajusteaz taxa pe
valoareaadugatdeductibilaferentserviciilorneutilizate,bunurilordenaturastocurilor
iactivelorcorporalefixe,alteledectcelecaresuntconsideratebunuridecapitalconform
art.149dinCodulfiscal.Nuseefectueazajustareataxeideductibile:
a)n situaia n care are loc o livrare/prestare ctre sine efectuat de persoana
impozabilconformart.128alin.(4)sauart.129alin.(4)dinCodulfiscal;
b)nsituaiileprevzutelaart.128alin.(8)dinCodulfiscal;
c)n cazul bunurilor distruse sau pierdute n condiiile n care aceste situaii sunt
demonstratesauconfirmatenmodcorespunztordepersoanaimpozabil;
d)ncazulbunurilorfurate,dacpersoanaimpozabildemonstreazfurtulbunurilor
pebazaactelordoveditoareemisedeorganelejudiciare.
[...]
(3)n situaiile prevzute la alin. (2), taxa nededus aferent serviciilor neutilizate,
bunurilor de natura stocurilor i activelor corporale fixe, altele dect cele care sunt
considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe n
cursdeexecuie,achiziionatedepersoaneimpozabilecareaplicsistemulTVAlancasare,
alteledectachiziiileintracomunitaredebunuri,importurileiachiziiiledebunuri/servicii
pentrucareseaplictaxareinverspotrivitprevederilorart.150alin.(2)(6),art.152^3alin.
(10)sauart.160dinCodulfiscal,precumiceleachiziionatedebeneficiaridelapersoane
impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare, altele dect cele prevzute la art.
134^2alin. (6) lit. a)d) din Codul fiscal, se ajusteaz la data la care intervine evenimentul
caregenereazajustarea,pentrutaxadeductibil,respectivpentrutaxacareafostpltit
furnizorului/prestatorului, iar n cazul activelor corporale fixe se aplic i prevederile alin.
(14).nsituaiancareladatalacareintervineevenimentulcaregenereazajustareanua
fost achitat integral taxa aferent achiziiei, pe msur ce se pltete diferena de tax,
persoanaimpozabiliexercitdreptuldededucereataxeirespective,cuexcepiasituaiei
ncareladatapliibunurile/serviciilenusuntutilizatepentruoperaiunicaredaudreptde
deducere a taxei. n cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe msur ce se pltete
diferena de tax, persoana impozabil deduce partea din taxa pltit corespunztoare
valorii rmase neamortizate la momentul la care intervine evenimentul care a generat
ajustarea. Dac apar i alte evenimente care genereaz ajustarea TVA pn la data plii
TVA,nfavoareastatuluisaunfavoareapersoaneiimpozabile,ncazulactivelorcorporale
fixe amortizabile, suma taxei de dedus se determin n funcie de valoarea rmas
neamortizat la data fiecrui eveniment care genereaz ajustarea taxei. Taxa aferent
achiziiilor intracomunitare de bunuri, importurilor i achiziiilor de bunuri/servicii pentru
careseaplictaxareinverspotrivitprevederilorart.150alin.(2)(6),art.152^3alin.(10)
sauart.160dinCodulfiscal,efectuatedepersoaneimpozabilecareaplicsistemulTVAla
ncasare,precumitaxaaferentachiziiilordebunuri/serviciiprevzutelaart.134^2alin.
(6)lit.a)d)dinCodulfiscalefectuatedebeneficiaridelapersoaneimpozabilecareaplic
sistemulTVAlancasareseajusteazpotrivitregulilorgeneraleprevzutelaalin.(2).
[...]
(6)
[...]
d)bunurilipsngestiunedinaltecauzedectceleprevzutelaart.148alin.(2)din
Codul fiscal. n cazul bunurilor lips din gestiune care sunt imputate, sumele imputate nu
suntconsideratecontravaloareaunoroperaiuninsferadeaplicareaTVA,indiferentdac
pentruacesteaestesaunuobligatorieajustareataxei.

27
[...]
(10)n sensul art. 148 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabil nu are
obligaia ajustrii taxei deductibile n cazul bunurilor distruse, pierdute sau furate, n
condiiilencareacestesituaiisuntdemonstratesauconfirmatenmodcorespunztor,n
situaiicumarfi,deexemplu,urmtoarele,darfraselimitalaacestea:
a)calamitile naturale i cauzele de for major, demonstrate sau confirmate n
modcorespunztor;
b)furtul bunurilor demonstrat pe baza actelor doveditoare emise de organele
judiciare;
c)contractele de leasing financiar avnd ca obiect bunuri mobile corporale, altele
dect bunurile de capital, care se reziliaz, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator n
termenul prevzut n contract, caz n care locatorul/finanatorul nu are obligaia s
efectueze ajustri ale taxei deduse dac face dovada c a iniiat i a efectuat demersuri
pentrurecuperareabunului,indiferentdaclafinalizareaacestordemersuribunulestesau
nurecuperatdectresocietateadeleasing;
d)bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate,
caz n care nu se fac ajustri ale taxei deductibile dac sunt ndeplinite n mod cumulativ
urmtoarelecondiii:
1.degradarea calitativ a bunurilor se datoreaz unor cauze obiective dovedite cu
documente.Suntinclusenaceastcategorieiproduseleaccizabilepentrucareautoritatea
competentaemisdeciziedeaprobareadistrugerii;
2.sefacedovadacbunurileaufostdistruse;
e)pierderiletehnologicesau,dupcaz,alteconsumuriproprii,cazncarepersoana
impozabil nu are obligaia ajustrii taxei n limitele stabilite potrivit legii ori, n lipsa
acestora,nlimitelestabilitedepersoanaimpozabilnnormapropriedeconsum.ncazul
depirii limitelor privind normele tehnologice ori consumurile proprii, se ajusteaz taxa
aferent depirii acestora. Prin excepie, n cazul societilor de distribuie a energiei
electrice, nu se face ajustarea taxei pentru cantitile de energie electric consumate la
nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, n lipsa acesteia, la nivelul normei
aprobate de ctre Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei pentru
fiecare societate de distribuie a energiei electrice, care include i consumul propriu
comercial;
f)perisabilitile,nlimitelestabiliteprinlege;
g)casareaactivelorcorporalefixe,alteledectbunuriledecapitalprevzutelaart.
149dinCodulfiscal,demonstratesauconfirmatenmodcorespunztor.
(11)Obligaiadeademonstrasauconfirmanmodcorespunztorcbunurileaufost
distruse, pierdute sau furate, n sensul art. 148 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal revine
persoaneiimpozabile.nsituaiancareorganeledeinspeciefiscalnuconsidersuficiente
dovezile furnizate de persoana impozabil, acestea pot obliga persoana respectiv s
efectueze ajustarea taxei. Conform principiului proporionalitii, organele fiscale nu pot
solicita persoanei impozabile mai mult dect ceea ce este necesar pentru dovedirea
incidentului care a condus la pierderea, distrugerea sau furtul bunului, astfel nct sarcina
persoaneiimpozabilesnudevinpracticimposibilsauextremdedificil."
18.Lapunctul53,alineatele(6^1),(12)i(13)seabrog.
19.Lapunctul54,alineatele(3)i(4)semodificivoraveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:

28
Ajustareataxeideductibilencazulbunurilordecapital
Art.149.
[...]
(4)Ajustareataxeideductibileprevzutelaalin.(1)lit.d)seefectueaz:
[...]
d)nsituaiancarebunuldecapitalinceteazexistena,cuurmtoareleexcepii:
[...]
2.bunuldecapitalestepierdut,distrussaufurat,ncondiiilencareacestesituaii
suntdemonstratesauconfirmatenmodcorespunztor.ncazulbunurilorfurate,persoana
impozabil demonstreaz furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele
judiciare;
Normemetodologice:
54.
[...]
(3)nsituaiancarebunuldecapitalinceteazexistenacaurmareauneilipse
dingestiune,naltecazuridectceleprevzutelaart.149alin.(4)lit.d)pct.1i2dinCodul
fiscal,seajusteazdeducereainiialataxeiconformprevederilorart.149alin.(4)lit.d)din
Codulfiscal.ncazulbunurilorlipsdingestiune,alteledectceleprevzutelaart.149alin.
(4) lit. d) pct. 1 i 2 din Codul fiscal, care sunt imputate, sumele imputate nu sunt
considerate contravaloarea unor operaiuni n sfera de aplicare a TVA, indiferent dac
pentruacesteaestesaunuobligatorieajustareataxei.
[...]
(4)nsensulart.149alin.(4)lit.d)pct.2dinCodulfiscalpersoanaimpozabilnuare
obligaiaajustriitaxeiaferentebunurilordistruse,pierdutesaufurate,ncondiiilencare
acestesituaiisuntdemonstratesauconfirmatenmodcorespunztor,nsituaiicumarfi,
deexemplu,urmtoarele,darfraselimitalaacestea:
a)calamitinaturaleicauzedeformajor,demonstratesauconfirmatenmod
corespunztor;
b)furtul bunurilor, demonstrat pe baza actelor doveditoare emise de organele
judiciare;
c)contracteledeleasingfinanciaravndcaobiectbunuridecapital,caresereziliaz,
iar bunurile nu sunt restituite de utilizator n termenul prevzut n contract, caz n care
locatorul/finanatorul nu are obligaia s efectueze ajustri ale taxei deduse dac face
dovada c a iniiat i a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului, indiferent dac la
finalizareaacestordemersuribunulestesaunurecuperatdectresocietateadeleasing;".
20.Lapunctul54,alineatul(3^1)seabrog.
21.Lapunctul54,dupalineatul(4)seintroduceunnoualineat,alineatul(4^1),cu
urmtorulcuprins:
"
(4^1)Obligaia de a demonstra sau confirma n mod corespunztor c bunurile au
fost distruse, pierdute sau furate, n sensul art. 149 alin. (4) lit. d) pct. 2 din Codul fiscal,
revine persoanei impozabile. n situaia n care organele de inspecie fiscal nu consider
suficientedovezilefurnizatedepersoanaimpozabil,acesteapotobligapersoanarespectiv
sefectuezeajustareataxei.Conformprincipiuluiproporionalitii,organelefiscalenupot
solicita persoanei impozabile mai mult dect ceea ce este necesar pentru dovedirea
incidentului care a condus la pierderea, distrugerea sau furtul bunului, astfel nct sarcina
persoaneiimpozabilesnudevinpracticimposibilsauextremdedificil."

29
22.Lapunctul66,dupalineatul(10)seintroduceunnoualineat,alineatul(10^1),
cuurmtorulcuprins:
"
(10^1)n sensul art. 153 alin. (9^1) lit. a) din Codul fiscal, data la care a ncetat
situaia care a condus la anularea nregistrrii, n cazul contribuabililor declarai inactivi
fiscal, conform art. 78^1din Codul de procedur fiscal, se nelege data reactivrii, iar n
cazulcontribuabililorcareauintratninactivitatetemporar,nscrisnregistrulcomerului,
potrivitlegii,datalacareancetatsituaiacareaconduslaanulareanregistrriireprezint
datanscrieriinregistrulcomeruluiameniuniiprivindreluareaactivitii."
23.Lapunctul66,dupalineatul(15)seintroducdounoialineate,alineatele(16)i
(17),cuurmtorulcuprins:
"
(16)nsensulart.153alin.(9)lit.c)dinCodulfiscal,prinasociatmajoritarsenelege
persoana fizic sau juridic ce deine pri sociale/aciuni n cadrul unei societi
reglementate de Legeanr. 31/1990, republicat, cumodificrile icompletrile ulterioare,
caredepesc50%dincapitalulsocialalsocietii.
(17)n situaia n care persoana impozabil ndeplinete condiiile pentru
nregistrarea n scopuri de TVA prevzute de art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, organul
fiscal atribuie codul de nregistrare n scopuri de TVA atribuit iniial, anterior anulrii
nregistrriinscopurideTVA."
24.La punctul 68, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
urmtorulcuprins:
"
(4)Persoana impozabil nestabilit n Romnia care realizeaz n Romnia n mod
ocazionaloperaiunipentrucareesteobligatlaplataTVAicareestescutitdelaobligaia
nregistrrii n scopuri de TVA conform prevederilor alin. (1) are obligaia s transmit
beneficiarilor facturile emise pentru respectivele operaiuni conform art. 155 din Codul
fiscalprecumiocopieadecizieiprivindmodalitateadeplatataxeipevaloareaadugat
pentrulivrriledebunurii/sauprestriledeserviciirealizateocazional.Facturileemisede
persoanelescutitedelaobligaianregistrriinscopurideTVAconformprevederiloralin.
(1)nutrebuiesconinmeniuneareferitoarelacoduldenregistrarenscopurideTVAn
Romniaalfurnizorului/prestatorului."
25.Lapunctul79,alineatele(3),(4)ialineatul(5)primatezsemodificivoravea
urmtorulcuprins:
"
(3)PersoaneleimpozabilenregistratenscopurideTVAcareaplicsistemulTVAla
ncasareauobligaiasmenionezenjurnalelepentruvnzrifacturileemisepentrulivrri
de bunuri/prestri de servicii pentru care aplic sistemul TVA la ncasare, chiar dac
exigibilitateataxeinuintervinenperioadafiscalncareafostemisfactura.nplusfade
celeprevzutelaalin.(2),njurnalelepentruvnzrisenscriuiurmtoareleinformaiin
cazulacestoroperaiuni:
a)numrulidatadocumentuluidencasare;
b)valoarea integral a contravalorii livrrii de bunuri/prestrii de servicii, inclusiv
TVA;
c)bazaimpozabilitaxapevaloareaadugataferent;
d)valoarea ncasat, inclusiv TVA, precum i baza impozabil i TVA exigibil
corespunztoaresumeincasate;

30
e)diferenareprezentndbazaimpozabiliTVAneexigibil.
[...]
(4)n cazul jurnalelor pentru vnzri prevzute la alin. (3), facturile care au TVA
neexigibil integral sau parial vor fi preluate n fiecare jurnal pentru vnzri pn cnd
toat taxa aferent devine exigibil, cu menionarea informaiilor prevzute la alin. (3) lit.
a)e). n cazul informaiei de la alin. (3) lit. d) se va meniona numai suma ncasat n
perioadafiscalpentrucaresentocmetejurnalulpentruvnzri.
(5)Persoanele impozabile care fac achiziii de bunuri/servicii de la persoane care
aplic sistemul TVA la ncasare nregistreaz n jurnalul pentru cumprri facturile primite
pentru livrri de bunuri/prestri de servicii pentru care se aplic sistemul TVA la ncasare,
chiar dac exigibilitatea, respectiv deductibilitatea taxei nu intervine n perioada fiscal n
careafostemisfactura.[...]"
26.Lapunctul79,dupalineatul(3)seintroduceunnoualineat,alineatul(3^1),cu
urmtorulcuprins:
"
(3^1)Prin excepie de la prevederile alin. (3), persoanele impozabile nregistrate n
scopurideTVAcareaplicsistemulTVAlancasaremenioneaznjurnalelepentruvnzri
bonurile fiscale emise n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului
nr.28/1999,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,potrivitinformaiilordin
rapoartelefiscaledenchiderezilnicprevzutelaart.4alin.(3)dinOrdonanadeurgena
Guvernuluinr.28/1999,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare."
27.Lapunctul80^1,dupalineatul(5)seintroduceunnoualineat,alineatul(6),cu
urmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Decontulspecialdetaxialtedeclaraii
Art.156^3.
[...]
(11)Persoana impozabil prevzut la art. 134^2alin. (3) lit. a), care opteaz s
aplice sistemul TVA la ncasare potrivit prevederilor art. 134^2alin. (3)(8), trebuie s
depunlaorganelefiscalecompetente,pnladatade25ianuarieinclusiv,onotificaredin
care s rezulte c cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinat potrivit
prevederilorart.134^2alin.(3)lit.a),nudepeteplafonulde2.250.000leiicopteaz
pentruaplicareasistemuluiTVAlancasare.Seconsidercpersoanaimpozabilaoptatn
mod tacit pentru continuarea aplicrii sistemului TVA la ncasare, neavnd obligaia s
depunnotificarea,dacnanulprecedentaaplicatsistemulTVAlancasareicifrasade
afaceri nu a depit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabil prevzut la art.
134^2alin. (3) lit. b), care opteaz s aplice sistemul TVA la ncasare potrivit prevederilor
art. 134^2alin. (3)(8), trebuie s depun la organele fiscale competente o notificare din
care s rezulte c opteaz pentru aplicarea sistemului TVA la ncasare din momentul
nregistrriisalenscopurideTVAconformart.153.
[...]
Normemetodologice:
80^1.
[...]
(6)n aplicarea prevederilor art. 156^3alin. (11) din Codul fiscal, persoanele
impozabile care n anul precedent au avut o cifr de afaceri inferioar plafonului de

31
2.250.000 lei, dar nu au aplicat sistemul TVA la ncasare, nu pot opta pentru aplicarea
sistemului TVA la ncasare dac din evidenele acestora reiese c n anul urmtor pn la
datadepuneriinotificriiprevzutelaart.156^3alin.(11)dinCodulfiscal,respectivpnpe
datade25ianuarieinclusiv,audepitplafonulpentruanulncurs."
E.TitlulVII"Accizeialtetaxespeciale"
1.Lapunctul30^1,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
(1)n scopul determinrii categoriei valorice n care se ncadreaz produsele
accizabile prevzute la nr. crt. 7, 9 i 10 din anexa nr. 2 de la titlul VII din Codul fiscal,
provenitedinproduciaintern,dinachiziiiintracomunitaresaudinimport,alcrorprede
vnzare este exprimat n alt moned dect euro, conversia n euro se realizeaz potrivit
prevederilorart.218dinCodulfiscal."
2.Lapunctul30^1,alineatul(2)seabrog.
3.Lapunctul30^1,dupalineatul(4)seintroducdounoialineate,alineatele(5)i
(6),cuurmtorulcuprins:
"
(5)Pentru produsele prevzute la art. 207 lit. g), j) i k) provenite din producia
intern,valoareaunitarnscrisnanexanr.2delatitlulVIIdinCodulfiscal,reprezentnd
bazadeimpozitarepentrucalcululaccizei,estepreuldelivrarealfurnizorului.Elementele
pebazacrorasestabiletepreuldelivraresuntceleprevzutelaart.137dinCodulfiscal,
cuexcepiaaccizeicareurmeazafiperceput.
(6)Pentru produsele prevzute la art. 207 lit. g), j) i k) provenite din achiziii
intracomunitaresaudinimport,valoareaunitarnscrisnanexa2delatitlulVIIdinCodul
fiscal, reprezentnd baza de impozitare pentru calculul accizei, se determin potrivit
prevederilorart.138^1,respectivart.139dinCodulfiscal,cuexcepiaaccizeicareurmeaz
afiperceput."
4.Lapunctul30^2,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
(1)Operatorul economic, persoan fizic sau juridic autorizat care achiziioneaz
din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor
prevzute la art. 207 lit. a)c) i lit. f)l) din Codul fiscal, trebuie s se autorizeze pentru
achiziiiintracomunitaredeastfeldeproduselaautoritateavamalteritorial."
5.Lapunctul31,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
(2)Beneficiaz la cerere de regimul de restituire i operatorii economici, pentru
produseleprevzutelaart.207lit.a)c)if)l)dinCodulfiscalachiziionatedirectdectre
acetiadintrunstatmembrusaudinimport,careulteriorsuntexportate,suntlivratenalt
statmembruorireturnatefurnizorilor,frasuportavreomodificare."
6.Punctul31^aseabrog.
7.Dup punctul 31^ase introduce un nou punct, punctul 31^b, cu urmtorul
cuprins:
"
31^b.Pentruproduseleprevzutelaart.207lit.a)c)if)l)dinCodulfiscallivraten
bazaunuicontractdeconsignaie,exigibilitateaaccizelorlaconsignantintervineladatala
carebunurilesuntlivratedeconsignatarclienilorsi.Contractuldeconsignaiereprezint
uncontractprincareconsignantulseangajeazslivrezebunuriconsignatarului,pentruca

32
acestadinurmsgseascuncumprtorpentruacestebunuri.Consignatarulacioneaz
nnumepropriu,darncontulconsignantului,cndlivreazbunurilectrecumprtori."
8.Punctul32^1semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
Codulfiscal:
Conversianleiasumelorexprimateneuro
Art.218.
(1)Valoareanleiaaccizeloriaimpozituluilaieiuldinproduciaintern,datorate
bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu n echivalent euro pe unitatea de
msur, se determin prin transformarea sumelor exprimate n echivalent euro, pe baza
cursului de schimb valutar stabilit n prima zi lucrtoare a lunii octombrie din anul
precedent,publicatnJurnalulOficialalUniuniiEuropene.
(2)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),nsituaiancarecursuldeschimbvalutar
stabilitnprimazilucrtoarealuniioctombriedinanulprecedent,publicatnJurnalulOficial
al Uniunii Europene, este mai mic dect cursul de schimb valutar stabilit n prima zi
lucrtoarealuniioctombriedinanulanterioranuluiprecedent,valoareanleiaaccizelori
a impozitului la ieiul din producia intern, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit
prezentuluititlunechivalenteuropeunitateademsur,sedeterminprintransformarea
sumelorexprimatenechivalenteuro,pebazacursuluideschimbvalutarstabilitnprimazi
lucrtoarealuniioctombriedinanulanterioranuluiprecedent,publicatnJurnalulOficialal
Uniunii Europene, valoare care se actualizeaz cu media anual a indicelui preurilor de
consum calculat n luna septembrie din anul precedent, comunicat oficial de Institutul
NaionaldeStatistic,pnladatade15octombrie.
(3)Pentruanul2014,mediaanualaindiceluipreurilordeconsumcalculatnluna
septembrieaanului2013prevzutlaalin.(2)estede104,77%.
Normemetodologice:
32^1.MinisterulFinanelorPublicecomunicpesiteulsumoduldedeterminarea
valoriinleiaaccizeloriaimpozituluilaieiuluidinproduciainternconformart.218din
Codulfiscal,celtrziupnladatade20octombrieafiecruian."
9.Lapunctul71alineatul(2),literaa)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
a)pentrubere:
A=CxKxRxQ,
unde:
A=cuantumulaccizei;
C=numruldegradePlato;
K=accizaunitar,nfunciedeproduciaanual,prevzutlanr.crt.1dinanexanr.
1latitlulVIIdinCodulfiscal;
R=cursuldeschimbleu/euro;
Q = cantitatea n hectolitri de beresau cantitatea n hectolitri de baz de bere din
amesteccubuturinealcoolice.
GradulPlatoreprezintgreutateadezaharuriexprimatngrame,coninutn100g
deextractprimar.Prinextractprimarsenelegesoluiamsuratlaoriginelatemperatura
de20/4Caferentberii,respectivbazeideberedinamesteculcubuturinealcoolice.
ConcentraiazaharometricexprimatngradePlato,nfunciedecaresecalculeaz
isevireazlabugetuldestataccizele,esteceanscrisnspecificaiatehnicelaboratpe
bazastandarduluinvigoarepentrufiecaresortimentdebere.ncazulproduselorrezultate

33
prin amestecul de baz de bere cu buturi nealcoolice concentraia zaharometric
exprimat n grade Plato n funcie de care se calculeaz i se vireaz la bugetul de stat
accizeleesteceaaferentbazeideberedinamesteculcubuturinealcoolice.
Concentraia zaharometric exprimat n grade Plato trebuie s fie aceeai cu cea
nscrispeeticheteledecomercializareasortimentelordebere.ncazulamestecurilorde
bere,peetichetadecomercializaresevamenionaiconcentraiazaharometricexprimat
ngradePlatoaferentbazeideberedinamesteccubuturinealcoolice.
Abaterea admis pentru concentraia zaharometric exprimat n grade Plato ntre
ceanscrispeeticheticeadeterminatnbere,respectivbazadeberedinamesteculcu
buturinealcoolice,estede0,5gradePlato;".
10.La punctul 72 alineatul (4), literele c)e) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"
c)structurile de specialitate din cadrul Direciei Generale a Vmilor, denumite n
continuareautoritatevamalcentralsauteritorial,dupcaz;
d)direciilegeneraleregionalealefinanelorpublicesauamunicipiuluiBucuretii
Direciageneraldeadministrareamarilorcontribuabili,denumitencontinuareautoritate
fiscalteritorial;
e)direciileregionalevamalesaubirourilevamaledeinteriori/saubirourilevamale
defrontier,denumitencontinuareautoritatevamalteritorial."
11.Lapunctul77,alineatul(4)seabrog.
12.Lapunctul77,alineatele(6)(8)semodificivoraveaurmtorulcuprins:
"
(6)Autoritatea vamal teritorial va ine o eviden a gospodriilor individuale
menionatelaalin.(3)i(5),ncarevorfinscrisedateledeidentificarealeacestora,precum
iinformaiiprivindinstalaiiledeproduciedeinuteicantitiledeprodusedeclaratepe
propriarspundere,ntermende3ziledelafinalizareaprocesuluideproducie.
(7)Atuncicndgospodriaindividualintenioneazsproducuicirachiuridin
recolta proprie, aceasta va notifica n scris intenia autoritii vamale teritoriale n raza
creia i are domiciliul, menionnd totodat cantitatea i tipul de materie prim ce
urmeaz a se prelucra, perioada n care instalaia va funciona, precum i cantitatea de
produsestimataseobine.nacestcazproductorultrebuiesdeinimijloacelelegale
necesarepentrumsurareacantitiiiaconcentraieialcooliceaproduselorobinute.
(8)ntermende3zilelucrtoaredelaexpirareaperioadeideclaratedefuncionarea
instalaiei de producie de uic i rachiuri, gospodria individual va solicita autoritii
vamaleteritorialecalcululaccizeidatorate.nacestcazaccizadevineexigibillamomentul
finalizrii procesului de producie, iar termenul de plat este pn la data de 25 a lunii
imediaturmtoareceleincareaccizaadevenitexigibil."
13.Lapunctul81,dupalineatul(1)seintroducdounoialineate,alineatele(1^1)i
(1^2),cuurmtorulcuprins:
"
(1^1)Pentru consumul propriu, altul dect cel pentru meninerea capacitii de a
produce,deatransportaideadistribuienergieelectricnlimitelestabilitedeAutoritatea
Naional de Reglementare n Domeniul Energiei, operatorii economici autorizai n
domeniul energiei electrice care utilizeaz energia electric datoreaz accize care devin
exigibile la momentul consumului, pentru care trebuie s ntocmeasc o autofactur n
scopurideaccize.

34
(1^2)Consumul de energie electric utilizat pentru meninerea capacitii de a
produce,deatransportaideadistribuienergieelectric,caredepetelimitelestabilite
de Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei, este considerat consum
propriupentrucareseaplicprevederilealin.(1^1)."
14.Lapunctul82,alineatul(15)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
(15)Lasosireaproduselorenergeticeutilizatorulfinalautorizattrebuiesntiineze
autoritateavamalteritorialispstrezeproduselenloculderecepiemaximum24de
orepentruoposibilverificaredinparteaacesteiautoritincondiiileprevzuteprinordin
alpreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal."
15.Lapunctul82,dupalineatul(15)seintroduceunnoualineat,alineatul(15^1),
cuurmtorulcuprins:
"
(15^1)Deplasarea i/sau primirea produselor exceptate de la regimul de accizare
spre/de un utilizator final autorizat se supun/supune prevederilor seciunii a 9a
Deplasarea i primirea produselor accizabile aflate n regim suspensiv de accize cap.
I^1delatitlulVIIdinCodulfiscal."
16.Lapunctul83,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
(2)nantrepozitulfiscaldeproduciesuntpermiseprimireaidepozitareanregim
suspensiv de accize a produselor accizabile utilizate ca materie prim n procesul de
producie de produse accizabile i a produselor accizabile rezultate din activitatea de
produciepentrucareafostautorizatantrepozitulfiscal."
17.Lapunctul84,alineatele(9)i(19^1)semodificivoraveaurmtorulcuprins:
"
(9)Antrepozitarul propus are obligaia s obin ncadrarea tarifar a produselor
finite,precumincadrareannomenclatorulcodurilordeproduseaccizabile,efectuatede
autoritateavamalcentral,pentrucareprezintacesteiautoriti:
a)documentaia tehnic care reglementeaz caracteristicile fiecrui produs finit
specificaietehnic,standarddefirmsausimilar;
b)altedocumentedincaresrezultetoateinformaiilenecesarestabiliriiclasificrii
tarifareiatribuiriicoduluideprodusaccizabil,referitoarelacaracteristicileprodusuluifinit,
naturaicantitateamateriilorprimeutilizate,procesultehnologicdefabricaieaprodusului
finit;
c)o not ntocmit de autoritatea vamal teritorial ca urmare a supravegherii
fabricrii unui lot din fiecare produs finit din care s rezulte cantitile de materii prime
utilizate, cantitile de produse finite obinute i consumurile de utiliti. Prezentarea
acestei note nu este necesar n cazul operatorilor economici care nu au solicitat
funcionareanregimdeprobetehnologice.
[...]
(19^1)nsensulprezentelornormemetodologice,prinnoiuneadeprodusnouse
nelegeprodusulfinitaccizabilcaredatoritcaracteristiciloriproprietilorfizicochimice
iorganolepticedeterminoncadrarentronoucategoriedeprodusennomenclatorul
codurilordeproduseaccizabilealeantrepozituluifiscal,fadeceledeinute."
18.Lapunctul88,alineatele(8)i(10)semodificivoraveaurmtorulcuprins:
"

35
(8)Antrepozitarii autorizai a cror autorizaie a fost revocat sau anulat pot s
valorifice produsele accizabile nregistrate n stoc materii prime, semifabricate, produse
finite numai dup notificarea autoritii vamale teritoriale cu privire la virarea accizelor
datoratebugetuluidestat,dupcaz.
[...]
(10)n cazul revocrii autorizaiei, o nou autorizaie poate fi emis de autoritatea
competentnumaidupoperioaddecelpuin6lunideladatarevocrii,respectivdela
datalacaredeciziaderevocareaautorizaieideantrepozitfiscalproduceefecteconform
art. 206^28alin. (7) din Codul fiscal. n situaia n care antrepozitarul autorizat contest
deciziaderevocarelaComisiesaulainstanadejudecat,lacalculultermenuluide6lunise
aunvedereperioadelencaredeciziaderevocareaprodusefecte".
19.Lapunctul88,dupalineatul(9)seintroducdounoialineate,alineatele(9^1)i
(9^2),cuurmtorulcuprins:
"
(9^1)ncazulsuspendriisauncazulrevocriiautorizaieideantrepozitfiscal,dup
data la care aceasta produce efecte, deplasarea produselor accizabile, materii prime sau
semifabricate, nregistrate n stoc se efectueaz sub supravegherea autoritii vamale
teritoriale,ctrealteantrepozitefiscaledeproducienvedereaprocesrii.
(9^2)n situaia prevzut la alin. (9^1), produsele accizabile sunt nsoite de un
document comercial care conine aceleai informaii ca exemplarul pe suport hrtie al
documentuluiadministrativelectronic,alcruimodelesteprezentatnanexanr.40.1,mai
puin codul de referin administrativ unic. Documentul comercial se certific att de
autoritatea vamal teritorial n raza creia i desfoar activitatea antrepozitarul
autorizat destinatar, ct i de autoritatea vamal teritorial n raza creia i desfoar
activitateaexpeditorul."
20.La punctul 90 subpunctul 90.2, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"
90.2.
(1)n nelesul prezentelor norme metodologice, locul de livrare direct reprezint
locul unde pot fi primite produse accizabile, cu excepia tutunului prelucrat, n regim
suspensivdeaccizedelaunantrepozitfiscalsaudelaunexpeditornregistratcucondiiaca
acestlocsfieindicatdedestinatar,respectivantrepozitarulautorizatsaudedestinatarul
nregistratprevzutlapct.89."
21.Lapunctul101alineatul(2),literac)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
c)sntiinezeautoritateavamalteritorialnrazacreiaaufostprimiteprodusele
accizabileispstrezeproduselenloculderecepiecelpuin24deorepentruapermite
acestei autoriti s se asigure c produsele au fost efectiv primite i c accizele exigibile
pentru acestea au fost pltite. Dup expirarea termenului de 24 de ore, operatorul
economicpoateprocedalarecepiaproduseloraccizabileprimite."
22.Lapunctul108,alineatul(8^2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"
(8^2)Antrepozitariiautorizaicareproducmaimultecategoriideproduseaccizabile,
au obligaia de a constitui garania corespunztoare acelei categorii de produse accizabile
pentrucareesteprevzutcuantumulcelmaimarepotrivitalin.(8^1)."

36
23.Lapunctul108,dupalineatul(9)seintroduceunnoualineat,alineatul(9^1),cu
urmtorulcuprins:
"
(9^1)ncazulexpeditoruluinregistrat,pentruproduseleenergeticeprevzutelaart.
206^16alin.(2)dinCodulfiscal,alteledectceleprevzutelaart.206^16alin.(3)dinCodul
fiscal,nivelulgaranieisedeterminpebazaniveluluiaccizeloraferentmotorinei."
24.Lapunctul111,alineatele(40)i(41)semodificivoraveaurmtorulcuprins:
"
(40)n toate situaiile de scutire direct, livrarea produselor se face la preuri fr
accize,iardeplasareaiprimireaproduseloraccizabilespre/deunutilizatorfinalautorizatse
supun prevederilor seciunii a 9a Deplasarea i primirea produselor accizabile aflate n
regimsuspensivdeaccize,cap.I^1delatitlulVIIdinCodulfiscal.
(41)La sosirea produsului operatorul economic utilizator trebuie s ntiineze
autoritateavamalteritorialispstrezeproduselenloculderecepiemaximum24de
ore pentru o posibil verificare din partea acestei autoriti, n condiiile prevzute prin
ordinalpreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal.Dupexpirareatermenului
de 24 de ore utilizatorul final autorizat poate proceda la recepia produselor accizabile
primite."
25.Lapunctul113subpunctul113.2,alineatul(16)semodificivaaveaurmtorul
cuprins:
"
(16)Lasosireaproduselorenergeticeutilizatorulfinalautorizattrebuiesntiineze
autoritateavamalteritorialispstrezeproduselenloculderecepiemaximum24de
ore pentru o posibil verificare din partea acestei autoriti, n condiiile prevzute prin
ordinalpreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal.Dupexpirareatermenului
de 24 de ore utilizatorul final autorizat poate proceda la recepia produselor energetice
primite."
26.Lapunctul113subpunctul113.2,dupalineatul(16)seintroduceunnoualineat,
alineatul(16^1),cuurmtorulcuprins:
"
(16^1)ntoatesituaiiledescutiredirectlivrareaproduselorsefacelapreurifr
accize,iardeplasareaiprimireaproduseloraccizabilespre/deunutilizatorfinalautorizatse
supun prevederilor seciunii a 9a Deplasarea i primirea produselor accizabile aflate n
regimsuspensivdeaccize,cap.I^1delatitlulVIIdinCodulfiscal."
27.Lapunctul113subpunctul113.7,alineatul(12)semodificivaaveaurmtorul
cuprins:
"
(12)Lasosireaproduselorenergeticeutilizatorulfinalautorizattrebuiesntiineze
autoritateavamalteritorialispstrezeproduselenloculderecepiemaximum24de
ore pentru o posibil verificare din partea acestei autoriti, n condiiile prevzute prin
ordinalpreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal.Dupexpirareatermenului
de 24 de ore, utilizatorul final autorizat poate proceda la recepia produselor energetice
primite."
28.Lapunctul113subpunctul113.7,dupalineatul(12)seintroduceunnoualineat,
alineatul(12^1),cuurmtorulcuprins:
"

37
(12^1)ntoatesituaiiledescutiredirectlivrareaproduselorsefacelapreurifr
accize,iardeplasareaiprimireaproduseloraccizabilespre/deunutilizatorfinalautorizatse
supun prevederilor seciunii a 9a Deplasarea i primirea produselor accizabile aflate n
regimsuspensivdeaccize,cap.I^1delatitlulVIIdinCodulfiscal."
29.Lapunctul113subpunctul113.11,dupalineatul(8)seintroductreinoialineate,
alineatele(9)(11),cuurmtorulcuprins:
"
(9)nsituaiiledeacordareascutiriidirectepentrugazulnaturalsaupentruenergia
electric,utilizatenscopurilescutitedelaplataaccizelor,utilizatoriinotificacestfaptla
autoritatea vamal teritorial. Dup notificare, utilizatorul transmite furnizorului de astfel
de produse o copie de pe notificare cu numrul de nregistrare la autoritatea vamal
teritorial.Transmitereanotificriinuestenecesaratuncicndproduselerespectiveprovin
dinachiziiiintracomunitarepropriisaudinoperaiunipropriideimport.
(10)Notificarea prevzut la alin. (9) cuprinde informaii privind activitatea
desfuratdeutilizatoricantitateadegaznaturalsauenergieelectricsolicitatnregim
descutiredelaplataaccizelor.
(11)Nerespectarea prevederilor alin. (9) i (10) atrage plata accizelor calculate pe
baza cotei accizei prevzute pentru gaz natural sau energie electric utilizate n scop
comercial."
30.Lapunctul114,dupliterag)seintroduceonouliter,literah),cuurmtorul
cuprins:
"
h)cidrudemereideperecucodurileNC22060051iNC22060081ihidromel
cucodurileNC22060059iNC22060089obinutprinfermentareauneisoluiidemieren
ap."
31.Lapunctul116,dupalineatul(8)seintroduceunnoualineat,alineatul(8^1),cu
urmtorulcuprins:
"
(8^1)n cazul produselor din tutun prelucrat, altele dect igaretele, un timbru
aplicatpepachetedincartonsaucelofanateoricutiidindiferitematerialecarton,lemn,
plastic,metalseconsiderafideterioratcaurmarealipiriipeambalajdevenindimpropriu
utilizriiulterioaredatoritmodificrilorsurvenite."
Art.II.
(1)Prevederileart.Ilit.Dpct.12seaplicinclusivcererilorderambursareaflaten
cursdesoluionareladataintrriinvigoareaprezenteihotrri.
(2)Prevederileart.Ilit.Dpct.15seaplicinclusivcererilorderambursareaflaten
cursdesoluionareladataintrriinvigoareaprezenteihotrri,nlimiteleinstituiteprin
declaraiiledereciprocitatesemnatecuritere.
Art.III.
PrezentahotrreintrnvigoareladatapublicriinMonitorulOficialalRomniei,
Partea I, cu excepia prevederilor art. I lit. E pct. 29, care se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie2014.
Art.IV.
Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicareaLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,publicatnMonitorulOficialalRomniei,
ParteaI,nr.112din6februarie2004,cumodificrileicompletrileulterioare,precumicu

38
celeaduseprinprezentahotrre,sevarepublicanMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,
dndusetexteloronounumerotare.

PRIMMINISTRU
VICTORVIORELPONTA

Contrasemneaz:
Viceprimministru,ministrulfinanelorpublice,
DanielChioiu
p.Ministrulafacerilorexterne,
RaduPodgorean,
secretardestat

Bucureti,5februarie2014.

Nr.77.

S-ar putea să vă placă și