Sunteți pe pagina 1din 106

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aqWœoå∑k"
) v0 1-40
p[qmoå?y;y"
˝1ã p[qm' sUˇ_m(
˝1-33ã ]yiS]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" pvRt AiW" ) îN{o devt; )
¨i„,k™ zNd"
y îÿN{ somÖp;tÿmoô mdÿ" xivœÖ cetiÿ t ) yen;ô h'…sô Ny1ÿiû ],'ô tmIÿmhe 1
yen;ô dxÿGvôm…/[g¡ 'u vepÖ yÿNt'ô Svÿ,rR m( ) yen;ÿ smu{û m;…vÿq;ô tmIÿmhe 2
yenÖ …sN/uÿ' mÖhIrùpo rq;\ÿ îv p[coôdyÿ" ) pNq;ÿmtûO Syô y;tÿvÖe tmIÿmhe 3
îûm' Stomÿm…Ö .∑ÿye `Otû ' n pUtû mÿi{v" ) yen;ô nu sô¥ aojÿs; vÖv≤=ÿq 4
îûm' juWÿ Sv …gvR," smu{û îÿv ipNvte ) îN{ô ivê;ÿ….Âôit….ÿvvRÖ ≤=ÿq 5
yo noÿ devÖ " pÿr;ôvtÿ" s≤%Tvôn;yÿ m;mÖhe ) idôvo n vOiû ∑' p[qÖ yÿNvôv≤=ÿq
6
vÖv=Ö ru Sÿ y kÉtô vÿ ¨Öt vj[oô g.ÿSTyo" ) yt( sUyoôR n rodÿsIô avÿ/yR t( 7
yidÿ p[vı O sTpte sôhß'ÿ mihôW;\ a`ÿ" ) a;idt( tÿ î≤N{ôy' mihô p[ v;ÿv/O e
8
îN{ô" sUySRÿ y rù‚Xm….ô‡Nyÿx R sR ;ônmoÿWit ) aô…¶vRnvÿe s;sôih" p[ v;ÿv/O e 9
îûy' tÿ Aô‚Tvy;ÿvtI /Iôitreiÿ tô nvIÿysI ) sôpyÖ NR tIÿ pu®ip[yô ; …mmIÿtÖ ît(
10
g.oÿR yÖDSyÿ devyÖ "u £tuÿ' punIt a;nuWû k™ ) Stomw·Ö rN{ÿSy v;vO/ôe …mmIÿtÖ ît(
11
sôin…mô]R Syÿ pp[qô îN{ô" somÿSy pIôtyeÿ ) p[;cIô v;xIÿv suNvôte …mmIÿtÖ ît(
12
y' ivp[;ÿ ¨ÖKqv;ÿhso å….p[mNÖ dur;ôyvÿ" ) `Otû ' n ipÿPy a;ôsNyOtû Syô yt( 13
¨Öt Svôr;jeô aidÿitô" StomÖ…mN{;ÿy jIjnt( ) pu®û pÖ x Ö[ Sô tmUtû yÿ AôtSyô yt(
14
aô…. vˆÿy Ëôtye ånUWÿ tÖ p[xSÿ tye ) n devÿ Ö ivv[t¡ ;ô hrIÿ AôtSyô yt( 15
yt( somÿ…mN{ô iv„,ÿ…vô yd( v;ÿ ` i]ôt a;ôPTye ) yd( v;ÿ mÖ®Tsuû mNdÿsôe
s…mNdu…ÿ ." 16
yd( v;ÿ x£ pr;ôvitÿ smu{û e a…/ô mNdÿse ) aôSm;kô…mt( sutû e rÿ,;ô
483
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s…mNdu…ÿ ." 17
yd( v;…sÿ suNvôto vO/û o yjÿm;nSy sTpte ) ¨ÖKqe v;ô ySyô r<yÿ…sô
s…mNdu…ÿ ." 18
devÖ d' vÿe Ö' voåvÿsô îN{ÿ…mN{' gO,IôW…,ÿ ) a/;ÿ yÖD;yÿ tuvû ,R ôe Vy;ÿnxë" 19
yÖD…e .ÿyDRÖ v;ÿhs'ô some…ÿ ." somÖp;tÿmm( ) ho];ÿ….ô·rN{'ÿ v;vO/Vûu y;ÿn‹ xë" 20
mÖhIrÿSyô p[,Iÿty" pUvû IR®tÖ p[xSÿ ty" ) ivê;ô vsUiÿ n d;ôxWu Öe Vy;ÿnxë" 21
îN{'ÿ vO]û ;yÖ hNtÿve devÖ ;soÿ d…/re purû " ) îN{'ô v;,IÿrnUWt;ô smojÿse 22
mÖh;Nt'ÿ mihôn; vÖy' Stome…ÿ .hRvnÖ≈tu mÿ ( ) aôkrúì …ù . p[ ,oÿnmu "Ö smojÿse 23
n y' …vÿ…vôˇ_o rodÿsIô n;Nt·rÿ=;…, vÖ…j[,mÿ ( ) am;ôiddÿSy it‚TvWeÖ
smojÿs" 24
yidÿN{ pOtnÖ ;Jyeÿ devÖ ;STv;ÿ d…/ôre purû " ) a;idt( teÖ hyÖtR ; hrIÿ vv=tu"
25
yÖd; vO]û ' nÿdIôvtO Ö' xvÿs; v…j[•ô vÿ/I" ) a;idt( teÖ hyÖtR ; hrIÿ vv=tu"
26
yÖd; teÖ iv„,urû ojÿs;ô ]I…,ÿ pÖd; …vÿc£ôme ) a;idt( teÿÖ hyÖtR ; hrIÿ vv=tu"
27
yÖd; teÿ hyÖtR ; hrIÿ v;vO/û ;teÿ idôvie dÿve ) a;idt( teÿ ivê;ô .uvnÿ ;in ye…mre
28
yÖd; teÖ m;®¡tIôivRx‡ô Stu>yÿ…mN{ inye…môre ) a;idt( teÿ ivê;ô .uvnÿ ;in
ye…mre 29
yÖd; sUymRÿ mÖ 'u idôiv xë£ è ˘ Jyoitôr/;ÿry" ) a;idt( teÿ ivê;ô .uvnÿ ;in ye…mre
30
îûm;' tÿ îN{ su∑ièë t' ivp[¡ îyitR /Iôit….ÿ" ) j;ô…m' pÖdve Ö ipp[t¡ I'ô p[;?vôre 31
ydÿSyô /;mÿin ip[yô e sÿmIcIôn;soô aSvÿrn( ) n;.;ÿ yÖDSyÿ doôhn;ô p[;?vôre
32
suvû Iy|Ö Svê‰'¡ sugû Vyÿ…mN{ d≤ı n" ) hotevÿ pUvû …R cÿˇyeÖ p[;?vôre 33
tOtIyoånuv;dk" ) sU0 13-20
˝2ã i√tIy' sUˇ_m(
˝1-33ã ]yiS]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo n;rd AiW" ) îN{o devt; )
484
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

¨i„,k™ zNd"
îN{ÿ" sutû We ûu someWÿ ûu £tuÿ' punIt ¨ÖKQyÿm( ) …vôde vO/û Syô d=ÿso mÖh;n( ih W"
1
s p[q¡ mô e Vyoÿmin devÖ ;n;'ô sdÿne vO/û " ) supû ;ôr" su≈û vÿStmÖ" smÿPsu…û jt( 2
tmÿ◊ûº v;jÿs;tyÖ îN{'ô .r;ÿy xë‚è „m,ÿm( ) .v;ÿ n" suªû e aNtÿm"Ö s%;ÿ vO/û e
3
îûy' tÿ îN{ …gvR,o r;ôit" =ÿrit suNvôt" ) mÖNd;ôno aôSy bÖihRWoô iv r;ÿj…s
4
nUnû ' tidÿN{ d≤ı noô yt( Tv;ÿ suNû vNtô Èmÿhe ) rù…y' nÿ…íô]m; .ÿr; SvôivRdmÿ (
5
Stoôt; yt( teÖ ivcÿW…R ,‡ritp[x/ô yR dÖ ( …grÿ" ) vÖy; îûv;nuÿ rohte juWû Ntô yt(
6
p[àÖ vÖ ∆ÿny;ô …grÿ" Í,u/û I jÿ·rôthu vR mÿ ( ) mdemÿ de vv≤=q; su’ û Tvÿne 7
£°¬ÿNTySy sUnû tO ;ô a;poô n p[vÖ t;ÿ yÖtI" ) aôy; …/ôy; y ¨ÖCyteÖ pitÿidôvR "
8
¨Öto pitôyR ¨ÖCyteÿ ’∑Iôn;mekô îd( vÖxI ) nÖmoôv/ûO rw vÿ SÖ yu….ÿ" sutû e rÿ, 9
Stuiû h ≈utû ' …vÿp…Ö ít'Ö hrIô ySyÿ p[s≤ô =,;ÿ ) gNt;ÿr; d;ôxWu oÿ gOhû ' nÿmæÖ Svnÿ"
10
tUtû jûu ;ôno mÿhme tÖ e åêe…ÿ ." p[iu WôtPsu…ÿ ." ) a; y;ÿih yÖDm;ôx…u .ô" x…m≤ı teÿ
11
îN{ÿ xivœ sTpte rù…y' gO,û Tsuÿ /;ry ) ≈vÿ" sU·û r>yoÿ aômtO ÿ' vsuTvônm(
12
hveÿ Tv;ô sUrù ¨idÿtÖe hveÿ mÖ?y'idÿne idôv" ) juWû ;ô, îÿN{ô si¢ÿ….nÖR a; gÿih
13
a; tU gÿihô p[ tu {ÿvÖ mTSv;ÿ sutû Syô gomÿt" ) tNtuÿ' tnu„v pUVû y| yq;ÿ …vôde
14
yCzô£;…sÿ pr;ôvitô ydÿv;ôv‹ itÿ vO]hn( ) yd( v;ÿ smu{û e aN/ÿsoå…vôtde …ÿ s
15
îN{'ÿ v/RNtu noô …grù îN{'ÿ sutû ;sô îNdÿv" ) îN{eÿ hÖiv„mÿtIôivRxoÿ ar;…,Wu"
16
485
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

t…md( ivp[;ÿ avÖSyvÿ" p[vÖ TvÿtI….Âôit….ÿ" ) îN{'ÿ =oô,Irÿv/Ryn( vÖy; îÿv


17
i]k¡&kÉWûu cetnÿ ' devÖ ;soÿ yÖDmÿàt ) t…md( vÿ/NR tu noô …grÿ" sôd;vO/ÿ m( 18
Stoôt; yt( teÖ anuvÿ t[ ¨ÖKq;NyOtÿ qûu ; dÖ/e ) xu…cÿ" p;vÖk ¨ÿCyteÖ so a∫⁄t¡ "
19
tidd( ®Ö{Syÿ cetit yÖ◊÷ p[àÖ We ûu /;mÿsu ) mnoô y];ô iv td( dÖ/iu vRctÿe s"
20
yidÿ me sô:ym;ôvrÿ îûmSyÿ p;ôÁN/ÿs" ) yenÖ ivê;ô aitô i√Woô at;ÿ·rm
21
kôd; tÿ îN{ …gvR," Stoôt; .ÿv;itô x'tmÿ " ) kôd; noô gVyeô aê‰eô vs*ÿ
d/" 22
¨Öt teÖ su∑tÿë ;ô hrIô vOW,ÿ ; vhtoô rqÿm( ) aôjyûu SR yÿ mÖidNtÿmÖ' ymImÿhe 23
tmIÿmhe pu®∑ëtè ' yÖ◊÷ p[àÖ ;….ÿÂiô t….ÿ" ) in bÖihRiWÿ ip[yô e sÿddÖ /ÿ i√ôt; 24
v/ÿSR v;ô su pu®ÿ ∑ëtÖ AiWÿ∑të ;….Âôit….ÿ" ) /u=û Svÿ ipôPyuWIô…mWÖmv;ÿ c n"
25
îN{ô Tvmÿ…vôtde sÿ Iô‡Tq; Stuvÿ tÖ o aÿi{v" ) Aôt;idÿy…mR teÖ …/y'ÿ mnoôyju mÿ (
26
îûh Ty; sÿ/mô ;¥;ÿ yuj;ôn" somÿpItye ) hrIÿ îN{ p[tÖ √ÿsU aô…. Svÿr 27
aô…. SvÿrNtuû ye tvÿ ®Ö{;sÿ" s=tÖ …≈yÿm( ) ¨Öto mÖ®TvÿtIôivRxoÿ aô…. p[y"ÿ
28
îûm; aÿSyô p[ttÿU yR " pÖd' juWÿ Ntô yd( idôiv ) n;.;ÿ yÖDSyô s' dÿ/yûu qR ;ÿ …vôde
29
aôy' dIô`;RyÖ c=ÿsôe p[;…cÿ p[yTÖ yÿ?vôre ) …mmIÿte yÖDm;ÿnWûu ‚Gvôc+yÿ 30
vOW;ôy…mÿN{ teÖ rqÿ ¨Öto teÖ vOW,ÿ ;ô hrIÿ ) vOW;ô Tv' xÿt£toô vOW;ô hvÿ" 31
vOW;ô g[;v;ô vOW;ô mdoô vOW;ô somoÿ aôy' sutû " ) vOW;ÿ yÖDo y…mNvÿ…sô vOW;ô
hvÿ" 32
vOW;ÿ Tv;ô vOW,ÿ ' ¸veÖ v…j[≤¡ çô];….ÿÂiô t….ÿ" ) v;ôvNqô ih p[itÿ∑ië t'ô vOW;ô hvÿ"
33

486
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝3ã tOtIy' sUˇ_m(


˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v;yn* goWUKTyêsU·ˇ_n;vOWI ) îN{o
devt; ) g;y]I zNd"
yidÿN{;ôh' yq;ô Tv‡mIxIÿyÖ vSvô Ekô ît( ) Stoôt; meÖ goWÿ%; Sy;t( 1
≤x=eyÿ mSmwô idTseyÿ Ö' xcIÿpte mnIôiW,eÿ ) ydÖh' gopÿitô" Sy;m( 2
/enô ∑u ÿ îN{ sUnû tO ;ô yjÿm;n;y suNvôte ) g;mê'ÿ ipôPyuWIÿ duhe 3
n teÿ vÖt;R‚Stô r;/ÿsô îN{ÿ devÖ o n mTyÿ"R ) yd( idTsÿ…s Stutû o mÖ`m( 4
yÖD îN{ÿmv/RydÖ ( yd( .U…m'ô VyvÿtyR t( ) cô£;ô, aoÿpx Ö ' idôiv 5
v;ôv/ûO ;ônSyÿ te vÖy' ivê;ô /n;ÿin …jôGyuW"ÿ ) Ëôit…môN{; vO,ÿ Imhe 6
Vy1ÿNû t·rÿ=mitrù‡NmdeÖ somÿSy rocôn; ) îN{oô yd….ÿnd( vÖlm( 7
¨d( g; a;ÿjdô i©ÿro>y a;ôiv„’û<vn( guh;ÿ sôtI" ) aôv;Rçÿ' nundu e vÖlm( 8
îN{e,ÿ rocôn; idôvo Îû¬h;inÿ Î'ihôt;inÿ c ) æSqôr;…,ô n pÿr;ô,du ÿe 9
aôp;mU…û mRmdR …ÿ •vÖ Stomÿ îN{;…jr;yte ) iv teÖ md;ÿ ar;…jWu" 10
Tv' ih StoÿmvÖ /ÿnR Ö îN{;SyuKÿ qôv/ÿnR " ) Stoôtcø f!ø,è ;mutû .ÿ{’Ö t( 11
îN{ô…mt( kÉ≤ô xn;ô hrIÿ somÖpye ;ÿy v=t" ) ¨pÿ yÖD' surû ;/ÿsm( 12
aôp;' fÉnnÿe Ö nmucÿ "ôe ≤xrÿ îûN{odÿvtRy" ) ivê;ô ydjÿy"Ö SpO/"ÿ 13
m;ôy;….ÿ®‚Ö TssOPÿ stÖ îN{ô ¥;m;ô®®¡=t" ) avÖ dSyUrÿ\ /Unqu ;" 14
aôsNûu v;…mÿN{ s'sô d'Ö ivWUcÿ I'ô Vyÿn;xy" ) soômpÖ ; ¨ˇÿroô .vÿn( 15
˝4ã ctuq| sUˇ_m(
˝1-13ã ]yodxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v;yn* goWUKTyêsU·ˇ_n;vOWI ) îN{o
devt; ) ¨i„,k™ zNd"
tMvô…. p[ g;ÿyt pu®Ùût' pu®ÿ ∑ëtè ' ) îN{'ÿ gIô….RStÿ…vôWm; …vÿv;st 1
ySyÿ i√ôbhÿsR o bOhû t( shoÿ d;ô/;rù rodÿsI ) …gôrI\rj[;ÿ\ aôp" SvÿvWRO Tvôn; 2
s r;ÿj…s pu®∑ëtÖ\ Ekoÿ vO]û ;…,ÿ …jflse ) îN{ô jw];ÿ ≈vÖSy;ÿ cô yNtÿve 3
t' teÖ md'ÿ gO,Im…sô vOW,ÿ ' pOTû su s;ÿsiô hm( ) ¨Ö loôk’
ô àû mu iÿ {vo h·rô…≈yÿm(
4
yenÖ JyotI'„ÿ y;ôyveÖ mnÿve c …vôvie dÿq ) mÖNd;ôno aôSy bÖihRWoô iv r;ÿj…s
5
tdÖ¥; …cÿt( t ¨ÖÆqno ånuÿ ∑ëv≤Nt pUvû qR ;ÿ ) vOWpÿ àIrùpo jÿy; idôvie dÿve 6
487
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tvÖ Tyidÿ≤N{ôy' bOhû t( tvÖ xu„mÿmtûu £tumÿ ( ) vj[¡' ≤xx;it …/ôW,;ô vre<ÿ ym(
7
tvÖ ¥*·rÿN{ô p*'Sy'ÿ pO…qôvI vÿ/iR tô ≈vÿ" ) Tv;m;pÖ" pvÿtR ;sí ih‚Nvre 8
Tv;' iv„,ubÿ hRûO n( =yoÿ …mô]o gO,ÿ ;itô v®¡," ) Tv;' x/eRÿ mdÖTynuû m;®¡tm( 9
Tv' vOW;ô jn;ÿn;'ô m'ihÿœ îN{ j…DWe ) sô]; ivê;ÿ SvpÖTy;inÿ d…/We 10
sô]; Tv' pu®ÿ ∑ëtÖ\ Ekoÿ vO]û ;…,ÿ toxse ) n;Ny îN{;ôt( krÿ,ô' .Uyÿ îNvit 11
yidÿN{ mNmôxSTv;ô n;n;ô hv'tÿ Ëôtyeÿ ) aôSmkÉ…¡ .ôn…RO .ôr];ô SvÿjyR 12
ar'ù =y;ÿy no mÖhe ivê;ÿ Âôp;<y;ÿ…vôxn( ) îN{'ô jw];ÿy hWRy;ô xcIôpitÿm(
13
˝5ã pçm' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v î·r‚Mbi#A≥iW" ) îN{o devt; )
g;y]I zNd"
p[ sôm;[ j'ÿ cWR,Iôn;‡…mN{'ÿ Stot;ô nVy'ÿ gIô….R" ) nr'ÿ nOWû ;h'Ö m'ihÿœm( 1
y‚Smÿ•Kûu q;inô r<yÿ≤Ntô ivê;ÿin c ≈vÖSy;ÿ ) aôp;mvoô n sÿm{ûu e 2
t' su∑ÿ Tèë y; …vÿv;se JyeœrÖ ;j'ô .reÿ ’ûàmu ( ) mÖho v;ô…jn'ÿ sôin>yÿ" 3
ySy;nUnÿ ; g.Iôr; md;ÿ ¨ÖrvÖSt®¡];" ) hÖWmRûu Ntô" xUrsÿ ;t* 4
t…md( /neWÿ u ihôt‡e „vÿ…/v;ôk;yÿ hvNte ) yeW;ô…mN{ôSte jÿy≤Nt 5
t…m∞‰*ôàrw ;yÿ≤R Ntô t' ’ût…e .ÿíWÖ,R yÿ" ) EûW îN{oÿ v·rvÖS’t( 6
îN{oÿ b[˜Ö Ne {ô AiWô‡·rN{ÿ" pu û pu®ÿ Ùût" ) mÖh;n( mÖhI….ô" xcIÿ…." 7
s" StoMyô" s hVyÿ" sôTy" sTv;ÿ tuivkÀ…û mR" ) Ek¡…íôt( s•Ö…..Uiÿ t" 8
tmÖk…úÉ .ôSt' s;mÿ….ô‡St' g;ÿy]Ö íw Wÿ ,RÖ yÿ" ) îN{'ÿ v/R≤Nt ≤=ôtyÿ" 9
p[,Ö tôe ;r'ù vSyoô aCz;ô kt;ÿr‹ ù' Jyoitÿ" sômTsuÿ ) s;ôs◊ô ;'sÿ' yu/û ;…m];ÿn( 10
s nÖ" pip["¡ p;ry;it Svô‚St n;ôv; pu®ÿ Ùût" ) îN{oô ivê;ô aitô i√Wÿ" 11
s Tv' nÿ îN{ô v;je…ÿ .‡dRxSô y; cÿ g;tuyû ; cÿ ) aCz;ÿ c n" suªû ' neiÿ W 12
˝6ã Wœ' sUˇ_m(
˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v î·r‚Mbi#A≥iW" ) ˝1-13á 15ã
p[qm;id]yodxc;| pçdXy;íeN{"á ˝14ã ctudXR y;íeN{o v;Sto„pitv;R devt; )
˝1-13ã p[qm;id]yodxc;| g;y]Iá ˝14-15ã ctudx R IpçdXyoí p[g;q"
488
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝ctudXR y; bOhtIá pçdXy;" stobOhtIã zNdsI


a; y;ÿih suWmûu ; ih tÖ îN{ô som'Ö ipb;ÿ îûmm( ) Ed' bÖihR" sÿdoô mmÿ 1
a; Tv;ÿ b[˜yô ju ;ô hrIô vhÿt;…mN{ kÉ≤ô xn;ÿ ) ¨pÖ b[˜;ÿ…, n" Í,u 2
b[˜Ö ;,ÿSTv; vÖy' yujû ; soÿmpÖ ;…mÿN{ soô…mnÿ" ) sutû ;vÿNto hv;mhe 3
a; noÿ y;ih sutû ;vÿtoô åSm;k˘¡ su∑tèë I®pÿ ) ipb;ô su ≤xÿip[•ô N/ÿs" 4
a; teÿ …sç;…m k⁄+û yo‡rnuû g;];ô iv /;ÿvtu ) gO.û ;ôy …jô◊y;ô m/uÿ 5
Sv;ôd∑u ÿe aStu s'sô du Öe m/umÿ ;n( tÖNve3ô ûÿ tvÿ ) somÖ" xmÿStu te ˙ûde 6
aôymuÿ Tv; ivcWR,ôe jnIÿ·rv;ô…. s'vtÿO " ) p[ somÿ îN{ spRtu 7
tu…û vôgI[ voÿ vÖpodÿr" sub;ô¸rN/ÿsoô mdeÿ ) îN{oÿ vO]û ;…,ÿ …jflte 8
îN{ô p[ie hÿ purû STv' ivêôSyex;ÿnÖ aojÿs; ) vO]û ;…,ÿ vO]hÔih 9
dIô`SR teÿ aSTvïûxo yen;ô vsuÿ p[yÖ Czÿ…s ) yjÿm;n;y suNvôte 10
aôy' tÿ îN{ô somoô inpUtÿ oô a…/ÿ bÖihRiWÿ ) EhIÿmSÖ y {v;ô ipbÿ 11
x;…cÿgoô x;…cÿpjU n;ô‡åy' r,;ÿy te sutû " ) a;%ÿ<@lô p[ Ùÿyse 12
ySteÿ Í©vOWo np;ôt( p[,pÿ ;t( k⁄<@ôp;Yyÿ" ) Nyÿ‚Smn( d/[ô a; mnÿ" 13
v;Stoÿ„pte /[vûu ; SqU,;'‡åsÿ]' soôMy;n;ÿm( )
{ÖPso .eˇÖ ; purû ;' xêÿtIn;ô‡…mN{oô munIÿn;'ô s%;ÿ 14
pOd;ÿks⁄ ;nuyjR tô o gÖvWe ,ÿ ô Ekô" s•Ö…. .Uysÿ " )
.U…,ômR ê'ÿ nyt( tujû ; purû o gO.û ‡e N{'ô somÿSy pIôtyeÿ 15
˝7ã s¢m' sUˇ_m(
˝1-22ã √;…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy k;<v î·r‚Mbi#A≥iW" ) ˝1-3á 5á 10-
22ã p[qm;idtOcSy pçMy; Aco dxMy;id]yodx;n;ç;idTy;"á ˝4á 6-7ã
ctuqIRWœIs¢mIn;midit"á ˝8ã a∑My; a…ên*á ˝9ã nvMy;í;…¶sUy;Rinl;
devt;" ) ¨i„,k™ zNd"
îûd' hÿ nUnû meWÿ ;' suªû ' ….ÿ=te Ö mTyÿ"R ) a;ôidôTy;n;ômpUVÿ y|ô svIÿmin 1
aônvÖ ;R,oô ÁºWÿ ;'ô pNq;ÿ a;idôTy;n;ÿm( ) adÿB/;ô" s≤Ntÿ p;ôyvÿ" sugvÖe /O "ÿ 2
tt( su nÿ" s…vôt; .goô v®¡,o …mô]o aÿymRÖ ; ) xmÿR yCzNtu sôpq[ oô ydImÿhe
3
devÖ …e .ÿdVRe yidôte å·rÿ∑.mÖ•R ; gÿih ) Smt( sU·û r….ÿ" pu®ip[ye sux û mÿ…R ." 4
te ih pu]û ;soô aidÿt…e vôdR √u WπR ;'…ÿ sô yotÿve ) a'hô o…íÿd®u cÖ £¡yoånehÖ sÿ" 5
489
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aidÿitnoôR idv;ÿ pÖx‡u midÿitônˇR _ôm√ÿy;" ) aidÿit" p;ôTv'hsÿ " sôd;vO/ÿ ; 6


¨Öt Sy; noô idv;ÿ mÖit‡ridÿitÂôTy; gÿmt( ) s; x't;ÿitô myÿSkrùdpÖ
≤ß/ÿ" 7
¨Öt Ty; dwVy;ÿ ….ôWj;ô x' nÿ" krto aô…ên;ÿ ) yuyû yûu ;t;ÿ…môto rpoô apÖ
≤ß/ÿ" 8
xmÖ…¶rù…¶….ÿ" krù‡Cz÷ nÿStptuû sUy"Rÿ ) x' v;toÿ v;Tvrùp; apÖ ≤ß/ÿ" 9
ap;mIÿv;ômpÖ ≤ß/ô‡mpÿ se/t dumiRÖ tm( ) a;idÿTy;so yuyû otÿn; noô a'hsÿ "
10
yuyû ot;ô x®¡mSÖ md;\ a;idÿTy;s ¨Öt;mÿitm( ) A/ôGd(vWe "ÿ ’,ut ivêveds"
11
tt( su nÖ" xmÿR yCzôt;‡ååidÿTy;ô yNmumoÿcit ) EnÿSvNt' …côdne sÿ "
sud;nv" 12
yo nÖ" k…íôd( ·r·rÿ=it r=ôSTvenÖ mTyÿ"R ) Svw" W Evwÿ ·r·rWI∑Ö yujnR "ÿ 13
s…mt( tmÖ`mÿXnvd( du"û x'sô' mTy|ÿ ·rôpmu ( ) yo aÿSmô]; duhû ,R ;ÿv;\ô ¨pÿ √Öy"u
14
p;ôk]ô ; Sqÿn dev; ˙ûTsu j;ÿnIqô mTyÿmR ( ) ¨pÿ √Öy'u c;√ÿy'u c vsv" 15
a; xmÖR pvÿtR ;n;ô‡mot;p;' vO,ÿ Imhe ) ¥;v;ÿ=;m;ôre aôSmd( rpÿS’tm( 16
te noÿ .Ö{,e ô xmÿ,R ; yu„û m;k˘¡ n;ôv; vÿsv" ) aitô ivê;ÿin du·rôt; ipÿptRn
17
tucû e tn;ÿyÖ tt( su noô {;`IÿyÖ a;yujÿ IôvR seÿ ) a;idÿTy;s" sumhs" ’û,otÿn
18
yÖDo hIô¬o voô aNtÿrù a;idÿTy;ô a‚Stÿ mO¬ û tÿ ) yu„û me îd( voô aipÿ „m…s
sj;ôTyeÿ 19
bOhû d( v¡q' mÖ®t;'ÿ devÖ ' ];ôt;rÿ…Ö ên;ÿ ) …mô]mIÿmheÖ v®¡,' SvôStyeÿ 20
aônhÖe o …mÿ];yRmn( nOvû d( vÿ®,ô x'Syÿm( ) i]ôv¡q' m®to yNt nXzôidR" 21
ye …cô≤ı mOTû yubNÿ /vÖ a;idÿTy;ô mnÿv"Ö Sm…sÿ ) p[ sU nÖ a;yujÿ IôvR seÿ itretn
22
˝8ã a∑m' sUˇ_m(
˝1-37ã s¢i]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" so.·rA≥iW" ) ˝1-33ã
490
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

p[qm;id]yiS]'xÎc;m…¶"á ˝34-35ã ctuiS]'xIpçi]'Xyor;idTy;"á ˝36-


37ã Wæ$(]x
' Is¢i]'Xyoí p*®’TSySy ]sdSyod;RnStuitdevR t;" ) ˝1-26á
28-33ã p[qm;idWi@±vx ' TyOc;m∑;…v'Xy;idW<,;ç p[g;q" ˝ivWmc;| kk⁄pá(
smc;| stobOhtIãá ˝27ã s¢…v'Xy; i√pd; ivr;$(á ˝34ã ctuiS]'Xy;
¨i„,k™á ˝35ã pçi]'Xy;" stobOhtIá ˝36ã Wæ$(]X' y;" kk⁄pá( ˝37ã
s¢i]'Xy;í p…¤XzNd;'…s
t' gU/ÿ yR ;ô Svÿ,rR ' devÖ ;soÿ devÖ mÿriù t' dÿ/‚Nvre ) devÖ ]Ö ; hÖVymoihÿ re 1
iv.Utÿ r;it' ivp[ …cô]xoÿ…cW‡mÖ…¶mIÿ≤¬„v yÖNturmÿ ( )
aôSy me/Sÿ y soôMySyÿ so.reù p[me ?ÿ vôr;yÖ pUVyÿmR ( 2
y…jÿœ' Tv; vvOmhe devÖ ' devÿ ]Ö ; hot;ÿrmù mÿTyRm( ) aôSy yÖDSyÿ su£ û tumÿ ( 3
ËôjoR np;ÿt' su.û g'ÿ sudû Iidÿit‡mÖ…¶' ≈eœx ÿ o…cWm( )
s noÿ …mô]Syô v®¡,Syô so aôp;‡m; suªû ' yÿ=te idôiv 4
y" sô…m/;ô y a;ÛÿtIô yo vednÿe dÖd;xô mteRÿ aô¶yeÿ )
yo nmÿs; Sv?vôr" 5
tSyedvÿNR to r'hyNt a;ôxvÖ‡StSyÿ ¥u…û ªtÿmÖ' yxÿ" )
n tm'hoÿ devÖ ’¡tÖ' k⁄tíÿ nô n mTyÿ’ R t' nxt( 6
Svô¶yoÿ vo aô…¶….ô" Sy;mÿ sUno shs Ëj;| pte ) suvû IrùSTvmÿSmôy"u 7
p[x
Ö s' mÿ ;noô aitÿ…qônR …môi]yoô å¶I rqoô n ve¥"ÿ )
Tve =em;ÿsoô aipÿ s≤Nt s;ô/vÖ‡STv' r;j;ÿ ryIô,;m( 8
so aôı; d;ôê?ÿ vôro å¶eÖ mtÿ"R su.gÖ s p[x Ö S' yÿ" ) s /Iô….rÿStuû sinÿt; 9‡
ySyô TvmU?û voR aÿ?vôr;yÖ itœÿ…s =ôy√«ÿr"ù s s;ÿ/te )
so avÿ≤R ∫ô" sinÿt;ô s …vÿpNÖ yu….ô" s xUr"ùw sinÿt; ’ûtm( 10
ySy;ô…¶vRpgÿu hRûO e Stom'Ö cnoô d/Iÿt …vôêv;ÿy"R ) hÖVy; v;ô ve…vÿWdÖ ( ivWÿ"
11
ivp[S¡ y v; StuvtÖ " sÿhso yho mÖ=tU mÿ Sy r;ôitWuÿ )
aôvodevÿ mupû ·rÿmTy| ’…/ô vsoÿ iv…vôdWu oô vcÿ" 12
yo aô…¶' hÖVyd;ÿit….ô‡nRmoÿ….v;R sudû =ÿm;ôivv;ÿsit ) …gôr;
v;ÿ…jôrxoÿ…cWm( 13
sô…m/;ô yo in≤xÿtIô d;xôdidÿit'ô /;mÿ….rSyô mTyÿ"R )
ivêet( s /Iô…." su.û goô jn;\ô aitÿ ¥uªû ®w dÖ n( îÿv t;·rWt( 14
491
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tdÿ¶e ¥uªû m; .ÿrù yt( s;ôshÖt( sdÿnÖe k˘ …cÿdiÖ ],ÿm( ) mÖNyu' jnÿSy dU!û ‰¡"
15
yenÖ c∑eÖ v®¡,o …mô]o aÿymRÖ ; yenÖ n;sÿTy;ô .gÿ" )
vÖy' tt( teÖ xvÿs; g;tuiû vˇÿm;ô îN{ÿTvot; iv/emih 16
te `ed¶ÿ e Sv;ô?yoô3ûÿ ye Tv;ÿ ivp[ ind…/ôre nOcû =ÿsm( ) ivp[;sÿ o dev su£ û tumÿ (
17
t îd( veid'ÿ su.gÖ t a;Ûÿit'ô te sotuÿ' ci£re idôiv )
t îd( v;je…ÿ .…jRGyumhRÖ d( /n'Ö ye Tve k;m'ÿ Nye·rôre 18
.Ö{o noÿ aô…¶r;Ûÿto .Ö{; r;ôit" su.ÿ g .Ö{o aÿ?vôr" ) .Ö{; ¨Öt p[xSÿ ty"
19
.Ö{' mnÿ" ’,u„v vO]tÖ yU RÖe yen;ÿ sômTsuÿ s;ôshÿ" )
avÿ æSqôr; tÿniu hô .U·rô x/Rt;' vÖnme ;ÿ te aô….i∑ÿ…." 20
Ȭπÿ …gôr; mnuiÿ hRtÖ' y' devÖ ; dUtû mÿriù t' Nye·ÿ rôre ) y…jÿœ' hVyôv;hÿnm( 21
itôGmjÿM.;yÖ t®¡,;yÖ r;jÿtÖe p[yoÿ g;ySyô¶yeÿ )
y" ip'x ô teÿ sUnû tO ;ÿ…." suvû Iyÿ‡R mÖ…¶`OtRû …e .ôr;Ûÿt" 22
ydIÿ `Otû …e .ôr;Ûÿtoô v;xIÿm…Ö ¶.Rrtÿ Ö ¨∞;vÿ c ) asurÿ îv inô…,Rjmÿ ( 23
yo hÖVy;Nywryÿ t;ô mnuiÿ hRto devÖ a;ôs; sugÿ ‚Ö N/n;ÿ )
ivv;ÿsteÖ v;y;ÿ…‹ , Sv?vôro hot;ÿ devÖ o amÿTyR" 24
ydÿ¶Öe mTyôSR Tv' Sy;mÖh' …mÿ]mhoô amÿTyR" ) shÿs" sUnv;¸t 25
n Tv;ÿ r;sIy;ô….xÿStye vsoô n p;ÿpTÖ v;yÿ sNTy )
n meÿ Stoôt;mÿtIôv; n duihÿtR "Ö Sy;dÿ¶Öe n p;ôpy;ÿ 26
ipôtnu R pu]û " su.tÿO o duroô, a; devÖ ;\ Eÿtûu p[ ,oÿ hÖ…v" 27
tv;ôhmÿ¶ Ëôit….ô‡neiR dÿœ;…." sceyÖ joWÖm; vÿso ) sd;ÿ devÖ Syô mTyÿ"R
28
tvÖ £Tv;ÿ sneyÖ' tvÿ r;ôit….ô‡r¶eÖ tvÖ p[x‚ÿ St…." )
Tv;…md;ÿÛ"û p[miÿ t' vsoô mm;‡å¶eÖ hWÿSR vô d;tÿve 29
p[ so aÿ¶Öe tvoôit….ÿ" suvû Ir;ÿ….‚StrteÖ v;jÿ.mR…." ) ySyô Tv'
sô:ym;ôvrÿ" 30
tvÿ {ÖPso nIlÿv;n( v;ôx Aô‚TvyÖ îN/;ÿn" …s„,ôv; dÿde )
Tv' mÿhIôn;muWû s;ÿm…s ip[yô " =ôpo vStuWÿ u r;j…s 31
492
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

tm;gÿNmô so.ÿry" sôhßÿm„u k˘ Sv….ôi∑mvÿse ) sôm;[ j'ô ];sÿdSyvm( 32


ySyÿ te a¶e aôNye aô¶yÿ ¨pÖ≤=toÿ vÖy; îÿv )
ivpoô n ¥uªû ; in yuvÿ Öe jn;ÿn;'ô tvÿ =ô];…,ÿ vÖ/yR nÿ ( 33
ym;ÿidTy;so a&h" p;ôr' nyÿqô mTyÿmR ( ) mÖ`on;'ô ivêeWÿ ;' sud;nv" 34
yUyû ' r;ÿj;nÖ" k˘ …cÿ∞WR,IshÖ" =yÿNt'ô m;nuWÿ ;\ô anuÿ )
vÖy' te voô v®¡,ô …m];yÿmR nÖ ( TSy;meÎtû Syÿ rùQyÿ" 35
ad;ÿNme p*®k⁄Tû Sy" pÿç;ôxt'ÿ ]ÖsdÿSyuv/RÖ nU ;ÿm( ) m'ihÿœo aôy"R sTpÿit" 36
¨Öt meÿ p[…Ö yyoÿv…RÖ yyoÿ" suvû ;STv;ô a…/ô tuGvÿin )
itôs,èø ;' sÿ¢tIôn;' Xy;ôv" p[,¡ tôe ; .uvÿ dÖ ( vsuiû dRy;ÿn;'ô pitÿ" 37
˝9ã nvm' sUˇ_m(
˝1-26ã Wi@±vx
' TyOcSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" so.·rA≥iW" ) m®to devt;" )
p[g;q" ˝ivWmc;| kk⁄pá( smc;| stobOhtIã zNd"
a; g'Nt;ô m; ·rÿW<ytÖ p[Sqlÿv;noô m;p Sq;t; smNyv" )æSqôr;
…cÿ•m…y„,v" 1 vIô¬pûü iÖ v….ÿm®R t A.u=,ô a; ®¡{;s" sudIôit….ÿ" )
îûW; noÿ aô¥; gÿt; pu®SpOho yÖDm; soÿ.rIôyvÿ" 2
…vôµ; ih ®Öi{y;ÿ,;'ô xu„mÿmgûu '[ mÖ®t;'ô ≤xmIÿvt;m( ) iv„,oÿrWùe Syÿ mIô¿¸W;ÿm(
3
iv √«ôp;inô p;pÿtnÖ ( itœÿd( duCû z⁄noô‡.e yujÿ Ntô rodÿsI )
p[ /Nv;ÿNywrt xu.% [ ;dyoô ydejqÿ Sv.;nv" 4
aCyutÿ ; …cd( voô aJmô•; n;nÿditô pvÿtR ;soô vnÖSpitÿ" ) .U…môy;RmWÿe u rejte
5
am;ÿy vo m®toô y;tÿvÖe ¥*‡…jRhIÿtÖ ¨ˇÿr; bOhû t( )
y];ô nroô deidÿxte tÖn‡U „v; Tv=;'…ÿ s b;ô◊oÿjs" 6
Svô/;mnuû …≈y'Ö nroô mihÿ TveWô ; amÿvNtoô vOWPÿ sv" ) vhÿNteô aÓut¡ Psv"
7
go….ÿv;ô,‹ o aÿJyteÖ so.ÿrI,;'ô rqeô koxeÿ ihrù<yyeÿ )
gobÿN/v" suj;ôt;sÿ îûWe .ujû e mÖh;Ntoÿ nÖ" Sprÿsôe nu 8
p[itÿ vo vOWdÔyoô vO„,eô x/;ÿy‹ Ö m;®¡t;y .r?vm( ) hÖVy; vOWpÿ y[ ;V,e 9
vOWû ,Ö êô ne ÿ m®toô vOWPÿ sun;ô rqenÿ Ö vOWnÿ ;….n; )
493
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; Xyenô ;soô n pÖ≤=,oô vOq;ÿ nro hÖVy; noÿ vIôtyeÿ gt 10


sôm;ônmÖÔ‰eW¡ ;'ô iv .[;jÿ Nte ®ÖKm;soô a…/ÿ b;ô¸Wuÿ )d…vÿ¥tu TyO∑û yÿ" 11
t ¨Ög;[ soô vOW,ÿ ¨Ögb[ ;ÿhvoô nik¡∑nÖ WU ÿu yeitre )
æSqôr; /Nv;ôNy;yu/ÿ ;ô rqeWÿ ûu vo ånIÿk„ôÉ v…/ô …≈yÿ" 12
yeW;ôm,oôR n sôpq[ oô n;mÿ TveWô ' xêÿt;ômk e …ô md( .ujû e ) vyoô n ip}y'ô shÿ"
13
t;n( vÿNdSv mÖ®tÖSt;\ ¨pÿ Stuihô teW;'ô ih /unIÿn;m( )
aôr;,;'ô n cÿrmù StdeWÿ ;' d;ôn; mÖˆ; tdeWÿ ;m( 14
su.û gÖ" s vÿ Ëôit‡„v;sô pUv;ÿs‹ u m®toô Vyuiÿ ∑Wu ) yo v;ÿ nUnû mutû ;sÿit 15
ySyÿ v; yUyû ' p[itÿ v;ô…jnoÿ nrù a; hÖVy; vIôtyeÿ gÖq )
aô…. W ¥uªû ®w tÖ v;jÿs;it…." suªû ; voÿ /Utyo nxt( 16
yq;ÿ ®Ö{Syÿ sUnû voÿ idôvo vxôNTysurÿ Sy ve/Ö sÿ" ) yuv;ÿnSÖ tqedsÿ t( 17
ye c;hÿ≤R Nt mÖ®tÿ" sudû ;nÿv"Ö SmNmIô¿¸WÖírÿ≤Ntô ye )
atÿ…íôd; nÖ ¨pÖ vSyÿs; ˙ûd; yuv;ÿnÖ a; vÿv?O vm( 18
yUnÿ Ëô Wu n…vÿœy;ô vO„,ÿ" p;vÖk;\ aô…. soÿ.re …gôr; ) g;yÖ g; îÿvÖ c’¡Wú t(
19
s;ôh; ye s≤Ntÿ mui∑ôhve Ö hVyoô ivê;ÿsu pOTû su hotOWÿ u )
vO„,ÿíNô {;• su≈û vÿStm;n( …gôr; vNdÿSv mÖ®toô ahÿ 20
g;vÿ…íd( `; smNyv" sj;ôTyenÿ m®tÖ" sbÿN/v" ) ·rôhtÖ e kôk.⁄ oÿ …môq"
21
mtÿ…R íd( vo nOtvo ®Kmv=sô ¨pÿ .[;tOTû vm;yÿit )
a…/ÿ no g;t m®tÖ" sd;ô ih vÿ a;ipôTvm‚Stô in/[i¡u v 22
m®¡toô m;®¡tSy nÖ a; .eWÿ jÖ Syÿ vht; sud;nv" ) yUyû ' sÿ%;y" s¢y"
23
y;….ô" …sN/umû vÿqô y;….ôStUvqRÿ ô y;….ÿdx R Sô yq;ô i£…vÿm( )
myoÿ no .Utoôit….ÿmyR o.uv" ≤xôv;….ÿrsci√W" 24
y‚TsN/*ô yd…sÿKNy;'ô yt( sÿm{ûu We ÿu m®t" subihRW" ) yt( pvÿtR We u .eWjÖ m(
25
ivê'ô pXyÿNto …b.Oq; tÖn„U v; ten;ÿ noô a…/ÿ voct )
=ôm; rpoÿ m®tÖ a;turÿ Sy nÖ î„k¡t;ô‹ ivÓut¡ Ö' pun"ÿ 26
494
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

i√tIyoå?y;y"
v0 1-40
˝10ã dxm' sUˇ_m(
˝1-18ã a∑;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" so.·rA≥iW" ) ˝1-16ã
p[qm;idWo@xc;R…mN{"á ˝17-18ã s¢dXy∑;dXyoí …c]Sy d;nStuitdevR te )
p[g;q" ˝ivWmc;| kk⁄pá( smc;| stobOhtIã zNd"
vÖymuû Tv;mÿpVU yR SqUrû ' n k≤∞ôd( .rÿNtoåvÖSyvÿ" ) v;jeÿ …cô]' hÿv;mhe 1
¨pÿ Tv;ô kmÿ•R tûU yeÖ s noô yuvoô‡g[í£ ÿ ;mÖ yo /OWû t( )
Tv;…mı‰¡…vôt;r'ÿ vvOmû heÖ s%;ÿy îN{ s;nÖ…sm( 2
a; y;ÿhIôm îNdôvo åêÿpteÖ gopÿtÖ ¨vÿrR ;pte ) som'ÿ sompte ipb 3
vÖy' ih Tv;ô bN/umÿ NtmbÖN/voô ivp[;sÿ îN{ ye…môm )
y; teÖ /;m;ÿin vOW.Ö te….ôr; gÿihô ivêe…ÿ .ô" somÿpItye 4
sIdÿNtSteô vyoÿ yq;ô go≈IÿtÖe m/*ÿ midôre …vôv=ÿ,e ) aô…. Tv;…mÿN{ nonum"
5
aCz;ÿ c Tvwnô ; nmÿs;ô vd;ÿm…sô ik˘ muÛ…ÿ íôd( iv dIÿ/y" )
s≤Ntô k;m;ÿso h·rvo dÖidÇ÷ Smo vÖy' s≤Ntÿ noô …/yÿ" 6
nUà;ô îidÿN{ te vÖy‡mUtû I aÿ.mU nÖih nU teÿ ai{v" ) …vôµ; purû ; prIÿ,s" 7
…vôµ; sÿ≤%ôTvmutû xUrÿ .oôJy1ÿ‡û m; teÖ t; vÿ…j[•Imhe )
¨Öto sÿm‚Smô•; ≤xÿxIih no vsoô v;jeÿ su≤xp[Ö gomÿit 8
yo nÿ îûd…mÿd' purû ; p[ vSyÿ a;inôn;yÖ tmuÿ v" StuWe ) s%;ÿyÖ îN{ÿmtûU yeÿ 9
hyÿêR ô' sTpÿit' cWR,Iôsh'Ö s ih „m;ô yo amÿNdt )
a; tu nÖ" s vÿyitô gVyômê‰'¡ Stoôt>O yoÿ mÖ`v;ÿ xôtm( 10
Tvy;ÿ h æSvd( yujû ; vÖy' p[itÿ êôsNt'ÿ vOW. b[vu Imih ) s'Sô qe jnÿSyô
gomÿt" 11 jyemÿ k;ôre pu®ÿ Ùt k;ô·r,oô å…. itÿœmº dU!û ‰¡" )
nO….ÿv]RûO ' hÖNy;mÿ xUxyèë ;mÖ c;‡åve·ÿ rN{ô p[ ,oô …/yÿ" 12
aô.;[ tô VûO yo aôn; Tv‡mn;ÿip·rN{ jônWu ;ÿ sôn;dÿ…s ) yu/û de ;ÿipôTv…mÿCzse
13
nk°ÿ revù Nt'ÿ sô:y;yÿ ivNdseô pIyÿ≤Nt te sur;ôê"ÿ )
yÖd; ’û,oiWÿ ndÖn'u smUhÿ SÖ y;‡idt( ipôtve ÿ Ùyse 14
m; teÿ am;ôjru oÿ yq; mUrû ;sÿ îN{ sô:ye Tv;vÿt" ) in Wÿd;mÖ sc;ÿ sutû e 15
495
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

m; teÿ god]Ö inrÿr;mÖ r;/ÿsô îN{ô m; teÿ gOh;mih )


Îû¬h; …cÿdyÖ "R p[ mOx
ÿ ;ô>y; .ÿrù n teÿ d;ôm;nÿ a;ôd.eÿ 16
îN{oÿ v;ô `eidyÿNmô`' srÿSvtI v; su.û g;ÿ dÖidvRsÿu ) Tv' v;ÿ …c] d;ôxWu ÿe
17
…c]Ö îd( r;j;ÿ r;jôk; îdÿNyôkÉ yÖkÉ srÿSvtIômnuÿ )
pÖjNR yÿ îv tÖtnÖ≤ı vO∑û ‰; sôhßÿmyÖ tu ;ô ddÿt( 18
˝11ã Ek;dx' sUˇ_m(
˝1-18ã a∑;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" so.·rA≥iW" ) a…ên* devte ) ˝1-
6ã p[qm;idW@éc;' p[g;q" ˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIãá ˝7ã s¢My;
bOhtIá ˝8ã a∑My; anu∑pu á( ˝9-10á 13-18ã
nvmIdxMyoS]yodXy;idW<,;ç k;k⁄." p[g;q" ˝ivWmc;| kk⁄pá( smc;|
stobOhtIãá ˝11ã Ek;dXy;" kk⁄pá( ˝12ã √;dXy;í m?yeJyoit≤S]∑up(
zNd;'…s
ao Tymÿ◊û a; rqÿ‡mÖ¥; d'…sÿœmUtû yeÿ )
ymÿ…ên; suhv; ®{vtRnIô a; sUyû ;Ryÿw tÖSqqu"ÿ 1
pUvû ;ôp‹ Wu ÿ' suhû v'ÿ pu®SÖ pOhÿ' .uJû yu' v;jeWÿ ûu pUVyÿmR ( )
sôcnô ;vÿNt' sumiÖ t….ÿ" so.reù iv√πWÿ smnehÖ sÿm( 2
îûh Ty; pu®ÿ .Ö tU mÿ ; devÖ ; nmoÿ….rù…ên;ÿ )
aôv;ôc‹ Iôn; Svvÿse kr;mheÖ gNt;ÿr; d;ôxWu oÿ gOhû m( 3
yuvû o rqÿSyô p·rÿ cô£mIÿyt Èûm;RNyd( v;ÿ…mW<yit )
aôSm;\ aCz;ÿ sumiÖ tv;|ÿ xu.SptIô a; /enô ·u rÿv /;vtu 4
rqoô yo v;'ÿ i]vN/urû o ihrÿ<y;.Ixur…ên; )
p·rô ¥;v;ÿp…O qôvI .UWiÿ t ≈utû ‡Stenÿ n;sôTy; gÿtm( 5
dÖxSô yNt;ô mnÿve pUVû y| idôiv yv'Ö vOk,¡É kWRq" )
t; v;ÿm¥Ö sumÿ iÖ t….ÿ" xu.SptIô a…êÿn;ô p[ Stuvÿ Imih 6
¨pÿ no v;…jnIvsU y;ôtmOtû Syÿ pÖ…q….ÿ" )
ye….ÿStO≤û =' vOWÿ ,; ]sdSyôv' mÖhe =ô];yÖ …jNvÿq" 7
aôy' v;ômi{ÿ…." sutû " somoÿ nr; vOW<vsU )
a; y;ÿtÖ' somÿpItyeÖ ipbÿt' d;ôxWu oÿ gOhû e 8
496
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

a; ih ®Öhtÿm…ên;ô rqeô koxeÿ ihrù<yyeÿ vOW<vsU )


yuÔû ;q;'ô pIvÿrIô·rWÿ" 9
y;….ÿ" pÖKqmvÿqoô y;….ôr…/[g¡ û'u y;….ÿb.RÖ 'u[ ivjoÿWsm( )
t;….ÿnoR mÖ=U tUymÿ …êôn; gÿt' ….WÖJyt'Ö yd;turÿ m( 10
yd…/[g¡ ;voô a…/[g¡ U îûd; …côdˆoÿ aô…ên;ô hv;ÿmhe )
vÖy' gIô….R…vÿpR NÖ yvÿ" 11
t;….ôr; y;ÿt' vOW,Ö opÿ meÖ hv'ÿ …vôêPsuÿ' …vôêv;ÿymR ( )
îûW; m'ihÿœ; pu®.Ö tU mÿ ; nr;ô y;….ô" i£…v'ÿ v;vO/û Su t;….ôr; gÿtm( 12
t;…vôd; …côdh;ÿn;'ô t;vÖ…ên;ô vNdÿm;nÖ ¨pÿ b[vu e ) t; Ëô nmoÿ….rImhe 13
t;ivd( doôW; t; ¨ÖW…sÿ xë.è SptIô t; y;mÿn( ®Ö{vÿtnR I )
m; noô mt;ÿy‹ ·rôpveÿ v;…jnIvsU pÖro ®¡{;ôvitÿ :ytm( 14
a; suGMy;ÿyÖ suGMy'ÿ p[;tô ; rqenÿ ;ô…ên;ÿ v; sô=,Iÿ ) Ûûve ipôtve Ö so.ÿrI 15
mnoÿjvs; vOW,; mdCyut; m=ug' mÖ ;….ÿÂiô t….ÿ" )
a;ôr;ˇ;ÿ≤∞∫ÀtmÖSme avÿse puvû IR….ÿ" pu®.ojs; 16
a; noô aê;ÿvd…ên; vÖitRy;ÿ…‹ s∑' m/up;tm; nr; ) gomÿd( dß;ô ihrÿ<yvt(
17
supû ;[ vô gÖ | suvû Iy|ÿ suœû ë v;yÖ‡R mn;ÿ/∑O ' r=ôæSvn;ÿ )
aô‚Sm•; v;ÿm;ôy;neÿ v;…jnIvsUû ivê;ÿ v;ôm;inÿ /Imih 18
˝12ã √;dx' sUˇ_m(
˝1-30ã i]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy vwyêo ivêmn; AiW" ) a…¶devR t; )
¨i„,k™ zNd"
È≤¬ÿ„v;ô ih p[t¡ IôVy'1ûÿ yjÿSv j;ôtvedÿ sm( ) cô·rô„,u/mÿU mÖ gO.ÿ Itxo…cWm( 1
d;ôm;n'ÿ ivêcWR,ôe å…¶' …vÿêmno …gôr; ) ¨Öt StuWÿ Öe iv„pÿ/sR oô rq;ÿn;m( 2
yeW;ÿm;b;ô/ Aô≤Gmyÿ îûW" pO=û íÿ inôg.[ ÿe ) ¨ÖpiÖ vd;ô viˆÿivRNdteÖ vsuÿ 3
¨dÿSy xoô…crÿSq;d( dIidôyWu oô Vy1ÿjû rÿm( ) tpujÿ MR .Sy su¥û tu oÿ g,ô…≈yÿ" 4
¨duÿ itœ Sv?vrù Stv;ÿno deVÖ y; ’ûp; ) aô….ô:y; .;ôs; bOhÿ tÖ ; xëx ¡ Kèë vinÿ"
5
a¶eÿ y;ôih sux
ÿ ‚ô St….ÿ‡hÖVR y; ju◊;ÿn a;nuWû k™ ) yq;ÿ dUtû o bÖ.qU ÿ
hVyôv;hÿn" 6
497
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aô…¶' vÿ" pUVû y| ÛÿvÖe hot;ÿr' cWR,Iôn;m( ) tmÖy; v;ôc; gO,ÿ ôe tmuÿ v" StuWe 7
yÖD…e .ôr∫⁄t¡ £tuû' y' ’ûp; sUdû yÿNtô ît( ) …mô]' n jneÖ su…/ÿtmOtû ;vÿin 8
Aôt;v;ÿnmOt;yvo yÖDSyô s;/ÿn' …gôr; ) ¨poÿ En' jujWu nûu mR sÿ Spôde 9
aCz;ÿ noô ai©ÿrStm' yÖD;soÿ yNtu s'yô tÿ" ) hot;ô yo a‚Stÿ …vô+v;
yÖxStÿm" 10
a¶eÖ tvÖ Tye aÿjrô ‡e N/;ÿn;so bOhû d( .;" ) aê;ÿ îvÖ vOW,ÿ StivWIôyvÿ" 11
s Tv' nÿ Ëj;| pte rù…y' r;ÿSv suvû IyÿmR ( ) p[;vÿ nStoôkÉ tnÿye sômTSv;ÿ 12
yd( v; ¨ÿ …vôxp( itÿ" ≤xôt" supI[ tÿ oô mnuWÿ o …vô≤x ) ivêed…Ö ¶" p[itô r=;'…ÿ s
se/it 13
≈u∑û ‰¡¶Öe nvÿSy meÖ StomÿSy vIr ivx(pte ) in m;ô…ynÖStpuWÿ ; rù=soÿ dh
14
n tSyÿ m;ôyy;ÿ côn ·rôpru IÿxItÖ mTyÿ"R ) yo aô¶yeÿ dÖd;xÿ hÖVyd;ÿit…." 15
VyÿêSTv; vsuiû vdÿ‡mu=<ô yurpÿ I[ ,;ôÎiWÿ" ) mÖho r;ôye tmuÿ Tv;ô s…mÿ/Imih
16
¨Öxn;ÿ k;ôVySTv;ô in hot;ÿrms;dyt( ) a;ôy…Ö j' Tv;ô mnÿve j;ôtvedÿ sm(
17
ivêeô ih Tv;ÿ sôjoWÿso devÖ ;soÿ dUtû m£¡t ) ≈u∑û I devÿ p[qmô o yÖ…Dyoÿ .uv"
18
îûm' `;ÿ vIôro aômtO ÿ' dUtû ' ’¡<vItÖ mTyÿ"R ) p;ôvk Ö ˘ ’û„,vÿtiR n'ô ivh;ÿysm(
19
t' Ûÿvme yÖtßucÿ " su.û ;s'ÿ xë£ è xoÿ…cWm( ) …vôx;mÖ…¶mÖjr'ÿ p[àÖ mI@‰¡m( 20
yo aÿSmw hÖVyd;ÿit….ô‡r;Ûÿit'ô mtoRå…vÿ/t( ) .U·rô poW'Ö s /ÿˇe vIôrvÖd( yxÿ"
21
p[qÖ mô ' j;ôtvedÿ s‡mÖ…¶' yÖDWe ÿu pUVû yRm( ) p[itô ßugiÿe tô nmÿs; hÖiv„mÿtI 22
a;….ÿivR/me ;ô¶yeÖ Jyeœ;ÿ….VyRêvô t( ) m'ihÿœ;….mÖiR t….ÿ" xë£ è xoÿ…cWe 23
nUnû mÿcRô ivh;ÿyseô Stome…ÿ ." SqUryUpvÖ t( ) AWeÿ vwyêô dMy;ÿy;ô¶yeÿ 24
aitÿ…q'ô m;nuWÿ ;,;' sUnû 'u vnÖSptIÿn;m( ) ivp[;ÿ aô…¶mvÿse p[àÖ mIÿ¬te 25
mÖho ivê;\ÿ aô…. WÖtoô3ûÿ å…. hÖVy;inô m;nuWÿ ; ) a¶eÖ in Wÿ‚Tsô nmÖs;…/ÿ
bÖihRiWÿ 26
v'Sv;ÿ noô v;y;ÿ‹ pu®û v'Svÿ r;ôy" pu®ÿ SÖ pOh"ÿ ) suvû IyÿSR y p[jÖ ;vÿtoô yxÿSvt"
498
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

27
Tv' vÿro suWû ;M,e å¶eÖ jn;ÿy cody ) sd;ÿ vso r;ôit' yÿivœÖ xêÿte 28
Tv' ih supÿ tÖ[ rU …sô Tv' noô gomÿtIô·rWÿ" ) mÖho r;ôy" s;ôitmÿ¶Öe ap;ÿ vO…/ 29
a¶eÖ Tv' yÖx; aô‡Sy; …mô];v®¡,; vh ) Aôt;v;ÿn; sôm;[ j;ÿ pUtû dÿ=s; 30
˝13ã ]yodx' sUˇ_m(
˝1-30ã i]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy vwyêo ivêmn; AiW" ) ˝1-27ã
p[qm;ids¢…v'xTyOc;…mN{"á ˝28-30ã a∑;…v'Xy;idtOcSy c s*W;M,Sy
vrod;RnStuitdevR te ) ˝1-29ã p[qm;¥ekoni]'xÎc;mui„,k™á ˝30ã
i]'Xy;í;nu∑pu ( zNdsI
s%;ÿyÖ a; ≤xÿW;mihô b[˜Ne {;ÿy vÖ…j[,ÿe ) StuWû Ëô Wu voô nOtmÿ ;y /O„û ,veÿ 1
xvÿs;ô Á…sÿ ≈utû o vO]ÿ hÖ Tyenÿ vO]hÖ ; ) mÖ`mw `RÖ onoô aitÿ xUr d;x…s 2
s nÖ" Stv;ÿnÖ a; .ÿr rù…y' …cô]≈ÿvStmm( ) inôrk ùe É …côd( yo hÿ·rvoô
vsudÿ iRÖ d" 3
a; inÿrk ùe mutû ip[yô ‡…mN{ô diWôR jn;ÿn;m( ) /OWû tÖ ; /O„ÿ ,oô Stvÿm;nÖ a; .ÿr
4
n teÿ sôVy' n d≤=ÿ,ô' hSt'ÿ vrNt a;ômru "ÿ ) n pÿ·rôb;/oÿ h·rvoô g…vÿi∑Wu 5
a; Tv;ô go….ÿ·rv v[jÖ ' gIô….RA,¡≥ oMyi{v" ) a; Sm;ô k;m'ÿ j·rôtru ; mnÿ"
pO, 6
ivê;ÿin …vôêmÿnso …/ôy; noÿ vO]hNtm ) ¨g[¡ p[,te rÖ …/ô WU vÿso gih 7
vÖy' teÿ aôSy vO]ÿ hn( …vô¥;mÿ xUrù nVyÿs" ) vsoÿ" Sp;ôhSR yÿ pu®ÙtÖ r;/ÿs"
8
îN{ô yq;ô Á‚Stô te åpÿrIt' nOtoô xvÿ" ) amOˇÿ _; r;ôit" pu®ÿ Ùt d;ôxWu ÿe 9
a; vOWÿ Sv mh;mh mÖhe nOtÿ mÖ r;/ÿse ) Îû¬h…íÿd( ÎÁ m`vn( mÖ`ˇÿye 10
nU aôNy];ÿ …cdi{vÖ‡STv•oÿ jGmur;ôxsÿ" ) m`ÿvHzô‚G/ tvÖ t•ÿ Ëôit….ÿ"
11
nÖÁ1ÿ©û nOtÿ oô Tv‡dÖNy' …vôNd;…mô r;/ÿse ) r;ôye ¥uªû ;yÖ xvÿse c …gvR,"
12
ENdu…û mN{;ÿy …sçtÖ ipb;ÿit soôMy' m/uÿ ) p[ r;/ÿs; cody;te mihTvôn; 13
¨poô hrIÿ,;'ô pit'ô d='ÿ pOçû Ntÿmb[vm( ) nUnû ' ≈u…ÿ / StuvtÖ o aôê‰Syÿ 14
499
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

nÖÁ1ÿ©û purû ; côn jôDe vIôrtÿrSù Tvt( ) nk°ÿ r;ôy; nwvq;ô n .ÖNdn;ÿ 15
Eduû m?voÿ mÖidNtÿr' …sôç v;ÿ?vyoôR aN/ÿs" ) Eûv; ih vIôr" Stvÿte
sôd;vO/ÿ " 16
îN{ÿ Sq;thRrI,;'ô nik¡∑e pUVû yRStuiÿ tm( ) ¨d;ÿnx' ô xvÿs;ô n .ÖNdn;ÿ 17
t' voô v;j;ÿn;'ô pitô‡mÙÿmih ≈vÖSyvÿ" ) ap[;yÿ …u .yÖDR …e .ÿv;Rv/ûO Ne yÿm( 18
Etoô ‚NvN{'ô Stv;ÿmÖ s%;ÿy"Ö StoMy'ô nrÿm( ) ’û∑IyoR ivê;ÿ aô>ySTyekô ît(
19
agoÿ®/;y gÖivWeÿ ¥u=û ;yÖ dSMy'ô vcÿ" ) `Otû ;t( Sv;dIÿyoô m/unÿ í voct
20
ySy;…mÿt;in vIôy;ô3‹ ûÿ n r;/ô" pyetRÿ ve ) JyoitônR ivêÿm>Ö y‚Stô d≤=ÿ,; 21
Stuhû IN{'ÿ Vyêôv‡dnU…ÿ m| v;ô…jn'Ö ymÿm( ) aôyoR gy'Ö m'hmÿ ;n'Ö iv d;ôxWu ÿe 22
Eûv; nUnû mupÿ Stuihô vwyêÿ dxôm' nvÿm( ) su…vÿ√;'s' cô’Tú y'ÿ côr,Iÿn;m( 23
veTq;ô ih inA≥t¡ In;'ô vj[h¡ St p·rôvjO mÿ ( ) ahÿrh" xëNè ?yu" pÿ·rôpd;ÿ…mv
24
tidôN{;vÖ a; .ÿrù yen;ÿ d'…sœÖ ’Tvÿne ) i√ôt; k⁄Ts;ÿy ≤xXnqoô in coÿdy
25
tmuÿ Tv; nUnû mIÿmheÖ nVy'ÿ d'…sœÖ sNyÿse ) s Tv' noô ivê;ÿ aô….m;ÿtI"
sô=…,ÿ" 26
y A=;ôdh' sÿ o mucû d( yo v;y;ÿt‹ ( sô¢ …sN/uWÿ u ) v/ÿd;ôs‹ Syÿ tuivnOM,
nInm" 27
yq;ÿ vro suWû ;M,eÿ sôin>yô a;vÿho rù…ym( ) Vyÿê>e y" su.ge v;…jnIvit
28
a; n;ôySR yô d≤=ÿ,;ô Vyÿê;\ Etu soô…mnÿ" ) SqUrû ' cô r;/ÿ" xôtvÿt( sôhßÿvt(
29
yt( Tv;ÿ pOCû z;dIÿj;ôn" k⁄h¡ yÖ ; k⁄h¡ y;’te ) EûWo apÿ…≈to vÖlo goÿmtÖ Imvÿ
itœit 30
˝14ã ctudx
R ' sUˇ_m(
˝1-24ã ctu…v|xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy vwyêo ivêmn; AiW" ) ˝1-9á 13-24ã
p[qm;idnvc;| ]yodXy;id√;dx;n;ç …m];v®,*á ˝10-12ã dxMy;idtOcSy
500
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

c ivêe dev; devt;" ) ˝1-22á 24ã p[qm;id√;…v'xTyOc;' ctu…v|Xy;íoi„,k™á


˝23ã ]yo…v'Xy;íoi„,Gg.;R zNdsI
t; v;'ô ivêÿSy goôp; devÖ ; devÖ We ÿu yÖ…Dy;ÿ ) Aôt;v;ÿn; yjse pUtû dÿ=s; 1
…mô]; tn;ô n rùQy;ô3ûÿ v®¡,oô yíÿ su£ û tu"ÿ ) sôn;t( sujÿ ;ôt; tnÿy; /Otû v[t¡ ;
2
t; m;ôt; …vôêvedÿ s; åsuyû ;ÿy‹ Ö p[mhÿ s; ) mÖhI jÿj;ôn;idÿitA≥tô ;vÿrI 3
mÖh;Nt;ÿ …mô];v®¡,; sôm;[ j;ÿ devÖ ;vsurÿ ; ) Aôt;v;ÿn;vOtû m; `oÿWto bOhû t( 4
np;ÿt;ô xvÿso mÖh" sUnû U d=ÿSy su£ û tUÿ ) sOpû d[ ;ÿnU îûWo v;STv…/ÿ ≤=t" 5
s' y; d;nUiÿ n yemÖ qu‡ÿ idôVR y;" p;…qÿvR Iô·rWÿ" ) n.ÿSvtIôr; v;'ÿ crNtu vO∑û yÿ"
6
a…/ô y; bOhÿ tÖ o idôvoô3ûÿ å…. yUqû ve Ö pXyÿt" ) Aôt;v;ÿn; sôm;[ j;ô nmÿse
ihôt; 7
Aôt;v;ÿn;ô in Wedÿ tu"û s;m[;Jÿ y;y su£ û tUÿ ) /Otû v[t¡ ; =ôi]y;ÿ =ô]m;ÿxtu" 8
aô+,…íÿd( g;tuiû vˇÿr; ånuLbô,ne Ö c=ÿs; ) in …cÿ‚NmôWNt;ÿ in…côr; in
…cÿKytu" 9
¨Öt noÿ deVÖ yidÿit‡®®Ö„yt;'ô n;sÿTy; ) ¨Ö®„Ö yNtuÿ mÖ®toÿ vOı û xÿvs" 10
te noÿ n;ôvmu®ÿ „ytÖ idv;ô nˇ_'¡ sud;nv" ) a·rÿ„yNtoô in p;ôy…u .ÿ" scemih
11
aflÿtÖe iv„,ÿve vÖy‡m·rÿ„yNt" sudû ;nÿve ) ≈u…û / Svÿy;vn( ‚TsN/o
pUvû …R cÿˇye 12
td( v;y|ÿ vO,ImheÖ v·rÿœ' gopÖyTyÿm( ) …mô]o yt( p;≤Ntô v®¡,oô ydÿymRÖ ; 13
¨Öt nÖ" …sN/urÿ pù ;' tNmô®tÖStdÖ…ên;ÿ ) îN{oô iv„,umÿ Iô!R v( ;'s"ÿ sôjoWÿs" 14
te ih „m;ÿ vÖnWu oô nroô å….m;ÿit'ô kyÿSy …ct( ) itôGm' n =odÿ" p[itôfl≤Ntô
.U,yRÿ " 15
aôymek¡ îûTq; pu û ‡® cÿ∑Öe iv …vôxp( itÿ" ) tSyÿ v[tÖ ;Nynuÿ vír;m…s 16
anuû pUv;ÿ<‹ yoôKy;ÿ s;m[;Jô ySyÿ s…ím ) …mô]Syÿ v[tÖ ; v®¡,Sy dI`Ö≈R tu ( 17
p·rô yo rù‚Xmn;ÿ idôvo åNt;ÿn( mÖme pO…ÿ qôVy;" ) ¨Ö.e a; pÿp*[ ô rodÿsI mihôTv;
18
¨duû „y xÿr,ù e idôvo Jyoitÿry'Stô sUy"Rÿ ) aô…¶nR xë£ è " sÿ…m/;ôn a;Ûÿt"
19
501
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

vcoÿ dIô`pR s¡[ µônI‡xeô v;jÿSyô gomÿt" ) Èxeô ih ipôTvoÿå…vôWSyÿ d;ôvneÿ


20
tt( sUyÖ| rodÿsI ¨Ö.e doôW; vStoô®pÿ b[vu e ) .oôj„e vôSm;\ aô>yu∞rÿ ;ô sd;ÿ 21
Aôjm[ =ÿu <ô y;yÿne rjôt' hrÿy;,e ) rq'ÿ yuˇû _mÿsn;m suWû ;mÿ…, 22
t; meÖ aê‰;ÿn;'ô hrIÿ,;' inôtoxÿn; ) ¨Öto nu ’TVy;ÿn;' nOvû ;hÿs; 23
Smdÿ.IxUû kx;ÿvNt;ô ivp[;ô n…vÿœy; mÖtI ) mÖho v;ô…jn;ôvvÿNR t;ô
sc;ÿsnm( 24
˝15ã pçdx' sUˇ_m(
˝1-25ã pç…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy vwyêo ivêmn; a;i©rso Vyêo v; AiW"
) ˝1-19ã p[qm;¥ekon…v'xTyOc;m…ên*á ˝20-25ã …v'Xy;idW<,;ç
v;yudvRe t;" ) ˝1-15á 22-24ã p[qm;idpçdxc;| √;…v'Xy;idtOcSy
coi„,k™á ˝16-19á 21á 25ã Wo@Xy;idctsO,;mek…v'xIpç…v'Xyoí g;y]Iá
˝20ã …v'Xy;í;nu∑pu ( zNd;'…s
yuvû o®Ö WU rq'ÿ ¸ve sô/StuTÿ y;y sU·û rWuÿ ) atUtÿ dR =; vOW,; vOW<vsU 1
yuvû ' vÿro suWû ;M,eÿ mÖhe tneÿ n;sTy; ) avoÿ….y;Rqo vOW,; vOW<vsU 2
t; v;ÿm¥Ö hÿv;mhe hÖVye….ÿv;R…jnIvsU ) pUvû IR·rôW îûWyÿNt;ôvitÿ =ôp" 3
a; v;'ô v;ihÿœo a…ên;ô rqoÿ y;tu ≈utû o nÿr; ) ¨pÖ Stom;ÿn( turû Syÿ dxRq"
…≈ôye 4
juÛû rû ;ô,; …cÿd…êôn; åå‡mÿNyeq;' vOW<vsU ) yuvû ' ih ®¡{;ô pWÿqR oô aitô i√Wÿ"
5
dÖß; ih ivêÿm;nuWû õ™ mÖ=…U .ÿ" p·rôdIyÿq" ) …/ôy…Ö' jôNv; m/uvÿ ,;R xë.è SptIÿ
6
¨pÿ no y;tm…ên; r;ôy; …vÿêpô Wu ;ÿ sôh ) mÖ`v;ÿn; suvû Ir;ôvnÿpCyut; 7
a; meÿ aôSy p[t¡ IôVy1ÿ‡û …mN{ÿn;sTy; gtm( ) devÖ ; devÖ …e .ÿr¥ù sôcnÿStm; 8
vÖy' ih v;'ô hv;ÿmh ¨=ô<yNtoÿ Vyêôvt( ) sumû iÖ t….ô®pÿ ivp[;…vôh; gÿtm(
9
aô…ên;ô SvOWÿ e Stuih k⁄iû vt( teÖ ≈vÿtoô hvÿm( ) nedIÿys" kÀ¬y;t" pÖ,I\®tÖ
10
vwyÖ êÖ Syÿ ≈ut' nroôto meÿ aôSy vedÿ q" ) sôjoWÿs;ô v®¡,o …mô]o aÿymRÖ ; 11
502
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

yuvû ;dÿˇSy …/„<y; yuvû ;nIÿtSy sU·û r….ÿ" ) ahÿrhvOWR ,;ô mÁ'ÿ ≤x=tm(
12
yo v;'ÿ yÖD…e .ôr;vOtû o å…/ÿvS]; vÖ/·U rÿv ) sôpyÖ NR t;ÿ xë.è e cÿ£;te aô…ên;ÿ
13
yo v;ÿm®u VÖ ycÿStm'Ö …ckÉt¡ it nOpû ;Yyÿm( ) vÖitRr…ÿ ên;ô p·rÿ y;tmSmôyU 14
aôSm>y'ô su vOWÿ <vsU y;ôt' vÖitRnpRûO ;Yyÿm( ) …vôW&ûu hevÿ yÖDmUhÿ qu…gôrR ; 15
v;ihÿœo v;'ô hv;ÿn;'ô Stomoÿ dUtû o Ûÿv•r; ) yuvû ;>y;'ÿ .UTv…ên; 16
ydÖdo idôvo aÿ,vRô îûWo v;ô mdÿqo gOhû e ) ≈utû …mNmeÿ amTy;R 17
¨Öt Sy; êetÿ yÖ ;vÿrIô v;ihÿœ; v;' nÖdIn;ÿm( ) …sN/uiû hRr<ÿ yvtRin" 18
SmdetÖ y;ÿ suk°ôTy;R å…êÿn; êetô y;ÿ …/ôy; ) vheqÿ e xu.y[ ;v;n; 19
yu+û v; ih Tv' rÿq;ôsh;ÿ yuvû Svô po„y;ÿ vso ) a;•oÿ v;yoô m/uÿ
ipb;ô‡åSm;k˘ô svÖn; gÿih 20
tvÿ v;yvOtSpteÖ Tv∑ëjÿ ;Rm;tr∫⁄t ) av;'Sô y; vO,ÿ Imhe 21
Tv∑ëjè ;Rm;ÿtr' vÖy‡mIx;ÿn' r;ôy Èÿmhe ) sutû ;vÿNto v;ôy'u ¥uªû ; jn;ÿs" 22
v;yoÿ y;ôih ≤xôv; idôvo vhÿSv;ô su Svꉡm( ) vhÿSv mÖh" pOqÿ pûu =ÿs;ô rqeÿ
23
Tv;' ih suPû srÿStm' nOWû dÿnWe u Ùûmheÿ ) g[;v;ÿ,ô' n;êÿpœO ' m'hÖ n;ÿ 24
s Tv' noÿ devÖ mnÿs;ô v;yoÿ mNd;ôno aÿ…g[yô " ) ’û…/ v;j;\ÿ aôpo …/yÿ" 25
˝16ã Wo@x' sUˇ_m(
˝1-22ã √;…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy vwvSvto mnuAi≥ W" ) ivêe dev; devt;" )
p[g;q" ˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNd"
aô…¶®ÖKqe purû oihÿtoô g[;v;ÿ,o bÖihRr?ÿ vôre )
Aôc; y;ÿ…m mÖ®toô b[˜,ÿ Sô pit'ÿ devÖ ;\ avoô vre<ÿ ym( 1
a; pÖx'ë g;ÿ…s pO…qôvI' vnÖSptIÿ‡nuWû ;s;ô nˇ_ômoWÿ/I" )
ivêeÿ c no vsvo ivêvedso /Iôn;' .Utÿ p[;…vôt;rÿ" 2
p[ sU nÿ ETv?vôroô3ûÿ å¶; devÖ We ÿu pUVû yR" )
a;ôidôTyeWûu p[ v®¡,e /Otû v[t¡ e mÖ®Tsuÿ …vôê.;ÿnWu u 3
ivêeô ih „m;ô mnÿve …vôêvedÿ soô .uvnÿ ( vO/û e ·rôx;dÿs" )
a·rÿ∑…e ." p;ôy…u .ÿivRêvedsoô yNt;ÿ noåvOk û ˘ zôidR" 4
503
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; noÿ aô¥ smÿnsoô gNt;ô ivêeÿ sôjoWÿs" )


Aôc; …gôr; m®¡toô deVyidÿtÖe sdÿnÖe pSTyeÿ mih 5
aô…. ip[yô ; mÿ®toô y; voô aê‰;ÿ hÖVy; …mÿ] p[y;ôqnÿ )
a; bÖihR·rN{oô v®¡,Sturû ; nrÿ a;idôTy;sÿ" sdNtu n" 6
vÖy' voÿ vOˇû _bÿihRWo ihôtp[y¡ s a;nuWû k™ )
sutû soÿm;so v®, hv;mhe mnu„û vidôı;¶ÿy" 7
a; p[ y;ÿtÖ m®¡toô iv„,oô a…êÿn;ô pUWnÖ ( m;k°ÿny; …/ôy; )
îN{ô a; y;ÿtu p[qmô " sÿinô„yu….ô‡vOWR ;ô yo vO]ÿ hÖ ; gO,û e 8
iv noÿ dev;so a&èho åæCzÿ{Ö' xmÿR yCzt )
n yd( dUrû ;d( vÿsvoô nU …côd≤Ntÿtoô v¡qm;dÖ/WÿiR t 9
a‚Stô ih vÿ" sj;ôTy'ÿ ·rx;dsoô dev;ÿsoô aSTy;Pyÿm( )
p[ ,ô" pUvSRÿ mw su…vôt;yÿ voct mÖ=U suªû ;yÖ nVyÿse 10
îûd; ih vÖ ¨pÿStuit‡…môd; v;ômSyÿ .Öˇ_yeÿ )
¨pÿ vo ivêvedso nmÖSyu‡r;\ asO+û yNy;ÿ…mv 11
¨duû „y vÿ" s…vôt; supÿ ,[ ItÖyo åSq;ÿd?ûU voR vre<ÿ y" )
in i√ôp;dÖítu„ÿ p;do aô…qRno å…vÿ≈n( pt…yô„,vÿ" 12
devÖ d' vÿe Ö' voåvÿse devÖ d' vÿe mÖ….∑ÿye )
devÖ d' vÿe ' ¸vemÖ v;jÿs;tye gO,û Ntoÿ deVÖ y; …/ôy; 13
devÖ ;soô ih „m;ô mnÿvÖe smÿNyvoô ivêeÿ s;ôk˘ sr;ÿty" )
te noÿ aô¥ te aÿprÖ ' tucû e tu noô .vÿNtu v·rvoôivdÿ" 14
p[ vÿ" x's;My&h" s'Sô q ¨pÿStutIn;m( )
n t' /Uiû tRv®Rÿ , …m]Ö mTy|ô yo voô /;mÖ>yoå…vÿ/t( 15
p[ s =y'ÿ itrteÖ iv mÖhI·rWoô yo voô vr;ÿyÖ d;xÿit )
p[ p[jÖ ;….ÿj;RyteÖ /mÿ,R Sô pyR‡·rÿ∑"Ö svÿR E/te 16
Aôte s …vÿNdte yu/û " sugû …e .ÿy;ôT‹ y?vÿn" )
aôymRÖ ; …mô]o v®¡,"ô sr;ÿtyoô y' ];yÿNte sôjoWÿs" 17
aj[¡e …cdSmw ’,uq;ô Nyçÿn' dugû Re …côd; susÿ rù,m( )
EûW; …cÿdSm;dÖxinÿ" pÖro nu s;ße/ÿ NtIô iv nÿXytu 18
ydÖ¥ sUyRÿ ¨¥ôit ip[y=ÿ ]; Aôt' dÖ/ )
y…•ôm…u[ cÿ p[bÖ …u /ÿ ivêvedsoô yd( v;ÿ mÖ?y'idÿne idôv" 19
504
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

yd( v;ÿ….ipôTve aÿsru ; Aôt' yÖte zôidRymRÖe iv d;ôxWu ÿe )


vÖy' td( voÿ vsvo ivêvedsô ¨pÿ Sqey;mÖ m?yô a; 20
ydÖ¥ sUrù ¨idÿtÖe yNmô?y'idÿn a;ôt…u cÿ )
v;ôm' /ôTq mnÿve ivêvedsoô ju◊;ÿn;yÖ p[ctÿe se 21
vÖy' td( vÿ" sm[;jô a; vO,ÿ Imhe pu]û o n bÿÛpû ;Yyÿm( )
aôXy;mÖ td;ÿidTy;ô ju◊tÿ o hÖiv‡yenR Ö vSyoôånx;ÿmhw 22
˝17ã s¢dx' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy vwvSvto mnuAi≥ W" ) ivêe dev; devt;" ) ˝1-3á
5ã p[qm;idtOcSy pçMy; Ací g;y]Iá ˝4ã ctuQy;Rí pur ¨i„,k™ zNdsI
ye i]'x
ô itô ]yÿSpôro devÖ ;soÿ bÖihRr;sÿdn( ) …vôd•hÿ i√ôt;sÿnn( 1
v®¡,o …mô]o aÿymRÖ ; Sm{;ÿitW;co aô¶yÿ" ) pàIÿvNtoô vWÿ$’ ( t;" 2
te noÿ goôp; aÿp;ôCy;‡St ¨dÖˇ_ îûTq; Nyÿk ÿ ™ ) purû St;ôt( svÿyR ; …vôx; 3
yq;ô vxÿ≤Nt devÖ ;Stqedsÿ tô ( tdeWÿ ;'ô nikôr; …mÿnt( ) ar;ÿv; côn mTyÿ"R 4
sô¢;ôn;' sô¢ Aô∑yÿ" sô¢ ¥uªû ;NyeWÿ ;m( ) sô¢o a…/ô …≈yoÿ …/re 5
˝18ã a∑;dx' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy vwvSvto mnumrR Ic" kXypo v; AiW" ) ivêe
dev; devt;" ) i√pd; ivr;$( zNd"
bÖ.ru[ k
e oô ivWu,ÿ " sUnû roô yuv;ôÔ‰¡õˇ™ _É ihrù<yyÿm( 1
yoinômk e ô a; sÿs;dÖ ¥otÿnoô åNtdevRÖ We ûu me…/ÿr" 1 2
v;xIômk e oÿ …b.itôR hStÿ a;yÖsImÖNtdevRÖ We ûu in/[…¡u v" 3
vj[mô k e oÿ …b.itôR hStô a;ihÿtÖ' tenÿ vO]û ;…,ÿ …jflte 2 4
itôGmmekoÿ …b.itôR hStô a;yu/ÿ ô' xu…cÿ®gÖ o[ jl;ÿW.eWj" 5
pÖq Ek¡" pIp;yÖ tSk¡ro yq;\ EûW vedÿ in/Iôn;m( 3 6
]I<yek¡ ¨®g;ôyo iv cÿ£meÖ y]ÿ devÖ ;soô mdÿ≤Nt 7
iv….ô√;R cÿrtÖ Ek¡y; sôh p[ p[v¡ ;ôsve ÿ vst" 4 8
sdoô √; cÿ£;te ¨pÖm; idôiv sôm;[ j;ÿ sôipRr;ÿstu I 9
acÿNR tô EkÉô mihô s;mÿ mNvtÖ tenÖ sUymRÿ rocyn( 5 10

505
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝19ã Ekon…v'x' sUˇ_m(


˝1-4ã ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy vwvSvto mnuAi≥ W" ) ivêe dev; devt;" ) ˝1ã
p[qmcoR g;y]Iá ˝2ã i√tIy;y;" pur ¨i„,k™á ˝3ã tOtIy;y; bOhtIá ˝4ã
ctuQy;Rí;nu∑pu ( zNd;'…s
nÖih voô aSTyÿ.k RÖ o dev;ÿsoô n k⁄m¡ ;rùk" ) ivêeÿ sôtomÿh;Ntô ît( 1
îitÿ Stutû ;soÿ asq; ·rx;dsoô ye Sq ]yÿí i]'x ô ∞ÿ ) mnoÿdvRe ; y…Dy;s"
2
te nÿS];?v'ô teåÿ vtÖ t ¨ÿ noô a…/ÿ voct )
m; nÿ" pÖq" ip}y;ÿNm;nÖv;d…/ÿ dUrû ' nw∑ÿ pr;ôvtÿ" 3
ye devÿ ;s îûh SqnÖ ivêeÿ vwê;nÖr; ¨Öt )
aôSm>y'ô xmÿR sôpq[ oô gveåê;ÿy yCzt 4
˝20ã …v'x' sUˇ_m(
˝1-18ã a∑;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy vwvSvto mnuAi≥ W" ) ˝1-4ã
p[qm;idctuAc≥ ;' yDo yjm;níá ˝5-9ã pçMy;idpç;n;' dMptIá ˝10-18ã
dxMy;idnv;n;ç dMpTy;≤xpo devt;" ) ˝1-8á 11-13ã
p[qm;¥∑c;Rmk e ;dXy;idtOcSy c g;y]Iá ˝9á 14ã nvmIctudXR yornu∑pu á(
˝10ã dxMy;" p;dincOtá( ˝15-18ã pçdXy;idctsO,;ç p…¤XzNd;'…s
yo yj;ÿitô yj;ÿtÖ ît( sunû vÿ∞ô pc;ÿit c ) b[˜Ö ie dN{ÿSy c;knt( 1
purû oô¬;x'ô yo aÿSmwô som'Ö rrÿt a;ô≤xrÿm( ) p;idt( t' xô£o a'hsÿ " 2
tSyÿ ¥umû ;\ aÿsdô ( rqoÿ devÖ jUtÿ "Ö s xUxÿ vu t( ) ivê;ÿ vÖNv•ÿ…môi]y;ÿ 3
aSyÿ p[jÖ ;vÿtI gOhû e åsÿíNtI idôvie dÿve ) î¬;ÿ /enmûu tIÿ duhe 4
y; d'ptÿ Iô smÿns; suntûu a; cô /;vÿt" ) dev;ÿsoô inTyÿy;ô≤xr;ÿ 5
p[itÿ p[;xôVy;\ÿ ît" sôMyç;ÿ bÖihRr;ÿx;te ) n t; v;jeWÿ u v;yt" 6
n devÖ ;n;ômipÿ ˆët" sumiÖ t' n jugÿ =u t" ) ≈voÿ bOhû d( …vÿv;st" 7
puiû ],;ô t; k⁄m¡ ;ô·r,;ô ivêôm;yuVû yÿXR nut" ) ¨Ö.; ihrÿ<ypexs; 8
vIôithoÿ]; ’ût√ÿsU dxôSyNt;ômtO ;ÿyÖ km( )
smU/oÿ romÖx' hÿto devÖ We ÿu ’,utoô duv"ÿ 9
a; xmÖR pvÿtR ;n;' vO,Iômheÿ nÖdIn;ÿm( ) a; iv„,oÿ" sc;ô.vu "ÿ 10
Eetÿu pUWû ; rù…y.Rg"ÿ Svô‚St sÿv/RÖ ;tÿm" ) ¨Ö®r?v;ÿ SvôStyeÿ 11
506
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aôrmÿitrnÖv,R oô ivêoÿ devÖ Syô mnÿs; ) a;ôidôTy;n;ÿmnehÖ ît( 12


yq;ÿ no …mô]o aÿymRÖ ; v®¡,"ô s≤Ntÿ goôp;" ) sugû ; AôtSyô pNq;ÿ" 13
aô…¶' vÿ" pUVû y| …gôr; devÖ mIÿ¬ôπ vsUnÿ ;m( ) sôpyÖ NR tÿ" pu®ip[yô ' …mô]' n
=e]ÿ sÖ ;/ÿsm( 14
mÖ=U devÖ vÿtoô rqô" xUroÿ v; pOTû su k;suÿ …ct( ) devÖ ;n;'ô y îNmnoô yjÿm;nÖ
îyÿ=‡Tyô.IdyÿJvno .uvt( 15
n yÿjm;n ·r„y…sô n suNÿ v;nÖ n devÿ yo ) devÖ ;n;'ô y îNmnoô yjÿm;nÖ
îyÿ=‡Tyô.IdyÿJvno .uvt( 16
nikô∑' kmÿ,R ; nxô• p[ yoÿW‡Ö • yoÿWit ) devÖ ;n;'ô y îNmnoô yjÿm;nÖ
îyÿ=‡Tyô.IdyÿJvno .uvt( 17
asôd]ÿ suvû Iyÿ‡R mutû Tyd;ôêꉡm( ) devÖ ;n;'ô y îNmnoô yjÿm;nÖ
îyÿ=‡Tyô.IdyÿJvno .uvt( 18
tOtIyoå?y;y" ) v0 1-49
˝21ã Ek…v'x' sUˇ_m(
˝1-30ã i]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo me/;it…qA≥iW" ) îN{o devt; )
g;y]I zNd"
p[ ’ût;NyOjÿ IôiW,ô" k<v;ô îN{ÿSyô g;qÿy; ) mdeÖ somÿSy voct 1
y" sO…bÿNdômnÿxiR n'ô ipp[¡'u d;ôsmÿhIôxvu mÿ ( ) v/Iÿdgûu o[ ·rô,•Öp" 2
NybudRÿ Sy …vô∑p'ÿ vÖ„m;R,ÿ' bOhtÖ ‚Stÿr ) ’ûWe tidÿN{ô p*'Syÿm( 3
p[itÿ ≈utû ;yÿ vo /OWû t( tU,;ÿx ‹ ô' n …gôrre …/ÿ ) Ûûve su≤ÿ xôpm[ tûU yeÿ 4
s gorêÿSyô iv v[jÖ ' mÿNd;ôn" soôMye>yÿ" ) purù' n xUrÿ dWR…s 5
yidÿ me r;ôr,ÿ" sutû ¨ÖKqe v;ô d/ÿsôe cnÿ" ) a;ôr;dupÿ Svô/; gÿih 6
vÖy' `;ÿ teÖ aipÿ „m…s Stoôt;rÿ îN{ …gvR," ) Tv' noÿ …jNv somp;" 7
¨Öt nÿ" ipôtmu ; .ÿr s'rr;ô,o a…vÿ≤=tm( ) m`ÿvnÖ ( .U·rÿ teÖ vsuÿ 8
¨Öt noô gomÿtS’…/ô ihrÿ<yvto aô…ênÿ" ) î¬;ÿ….ô" s' rÿ.me ih 9
bObû duKÿ q' hv;mhe sOpû k [ r¡ òmUtû yeÿ ) s;/uÿ ’û<vNtômvÿse 10
y" s'Sô qe …cÿCzôt£¡t‡ûu r;dI'ÿ ’û,oitÿ vO]hÖ ; ) jô·rôt>O yÿ" puÂvô su"ÿ 11
s nÿ" xô£…íôd; xÿkdô ( d;nÿv;\ aNtr;.Ör" ) îN{oô ivê;ÿ….Âôit….ÿ" 12
yo r;ôyoô3åûÿ vinÿmhRÖ ;n( Tsupÿ ;ôr" suNÿ vôt" s%;ÿ ) t…mN{ÿm…Ö . g;ÿyt 13
507
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;ôyNÖ t;r'ù mihÿ æSqôr' pOtnÿ ;su ≈voô…jtÿm( ) .Urrùe Ix;ÿnmÖ ojÿs; 14
nik¡rSyô xcIÿn;' inyÖNt; sUnû tO ;ÿn;m( ) nik¡vˇRÖ _; n d;ôiditÿ 15
n nUnû ' b[˜Ö ,;ÿm,ûO ' p[;x
ÿ nûU ;mÿ‚St suNvôt;m( ) n somoÿ ap[tÖ ; pÿpe 16
pNyô îdupÿ g;ytÖ pNyÿ ¨ÖKq;inÿ x'st ) b[˜;ÿ ’,otÖ pNyô ît( 17
pNyô a; dÿidRrCzôt; sôhß;ÿ v;ôJyvOtÿ " ) îN{oô yo yJvÿno vO/û " 18
iv WU cÿr Svô/; anuÿ ’∑Iôn;mNv;ô¸vÿ" ) îN{ô ipbÿ sutû ;n;ÿm( 19
ipbÖ Sv/wnÿ v;n;‡mut ¨t yStuGr‰eô sc;ÿ ) ¨Öt;y…mÿN{ô yStvÿ 20
atIÿih mNyuW;ôiv,'ÿ suWvûu ;'smÿ pûu ;rÿ,e ) îûm' r;ôt' sutû ' ipÿb 21
îûih itôß" pÿr;ôvtÿ îûih pçô jn;\ô aitÿ ) /en;ÿ îN{;vÖc;k¡xt( 22
sUyoÿR rù‚Xm' yq;ÿ sOjû ; åå Tv;ÿ yCzNtu meÖ …grÿ" ) inôªm;poô n sô?r‰¡k™
23
a?vÿyvRÖ ; tu ih iWôç som'ÿ vIôr;yÿ ≤xôip[,ÿe ) .r;ÿ sutû Syÿ pIôtyeÿ 24
y ¨Ödn( " f¡≤lôg' ….ôn‡•‰1ÿk û ™ …sN/Urÿ\ vù ;sOjÿ t( ) yo goWuÿ pÖKv' /;ôryÿt(
25
ahÿn( vO]û mOcIÿWm a*,Rv;ô.mÿhIôxvu mÿ ( ) ihômne ;ÿiv?yôdbudRÿ m( 26
p[ vÿ ¨Ög;[ yÿ inô∑rë e åW;ÿ¬h;y p[s≤ô =,eÿ ) devÖ ˇ'ô b[˜ÿ g;yt 27
yo ivê;ÿNyô…. v[tÖ ; somÿSyô mdeÖ aN/ÿs" ) îN{oÿ devÖ We ûu cetiÿ t 28
îûh Ty; sÿ/mô ;¥;ô hrIô ihrÿ<ykÉXy; ) voô¿h;mÖ…. p[yoÿ ihôtm( 29
aôv;Rçÿ' Tv; pu®∑ët ip[yô me/ÿ Stut;ô hrIÿ ) soômpÖ ye ;ÿy v=t" 30
˝22ã √;…v'x' sUˇ_m(
˝1-19ã Ekon…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo me?y;it…qA≥iW" ) îN{o devt;
) ˝1-15ã p[qm;idpçdxc;| bOhtIá ˝13-18ã Wo@Xy;idtOcSy g;y]Iá
˝19ã Ekon…v'Xy;í;nu∑pu ( zNd;'…s
vÖy' `ÿ Tv; sutû ;vÿNtô a;poô n vOˇû _bÿihRW" )
pÖiv]ÿSy p[ß Ö vÿ,We u vO]hÖn( p·rÿ Stoôt;rÿ a;ste 1
Svrÿ≤Nt Tv; sutû e nroô vsoÿ inrek ù ¨ÖÆKqnÿ" )
kôd; sutû ' tOWÿ ;ô, aokô a; gÿmÖ îN{ÿ SvôBdIvÖ v'sgÿ " 2
k<ve…ÿ ./O„R ,ôv; /OWû d( v;j'ÿ diWR shÖ≤ß,ÿm( )
ipôx©ÿÂp' m`vn( ivcWR,e mÖ=U gomÿNtmImhe 3
508
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

p;ôih g;y;N/ÿsoô mdÖ îN{;ÿy me?y;itqe )


y" s'…mÿXloô hyoôyR "R sutû e sc;ÿ vÖjI[ rqoÿ ihrù<yyÿ" 4
y" suWÿ VÖ y" sudû ≤=ÿ, îûno y" su£ û tugÿ ,RûO e )
y a;ÿkrô " sôhß;ô y" xôt;mÿ`Ö îN{oô y" pU…û .Rd;ÿ·rôt" 5
yo /Oiÿ Wôto yoåvOtÿ oô yo a‚Stô Xm≈uWÿ u …≈ôt" )
iv.Utÿ ¥uªíÖ ‰vÿn" pu®∑ëtè " £Tv;ô g*·rÿv x;ikôn" 6
k È'ÿ ved sutû e sc;ô ipbÿNt'ô kd( vyoÿ d/e )
aôy' y" puroÿ iv….ônÊyojÿs; mNd;ôn" ≤xôPr‰N/ÿs" 7
d;ôn; mOgû o n v;ÿr,ù " pu®ÿ ]Ö ; côrq'ÿ d/e )
nik¡Ç;ô in yÿmdÖ ; sutû e gÿmo mÖh;\írÿ Sù yojÿs; 8
y ¨Ög"[ s•inÿ∑t» æSqôro r,;ÿyÖ s'S’¡t" )
yidÿ Stoôtmu `RÖ v;ÿ Íû,vÖıv'Ö neN{oÿ yoWÖTy; gÿmt( 9
sôTy…môTq; vOWde …ÿ sô vOWjÿ iU tônoRåvOtÿ " )
vOW;ô Áugÿ [ Íæ<vôWe pÿr;ôvitô vOWoÿ av;ôv‹ itÿ ≈utû " 10
vOW,ÿ Ste aô.Ixÿvoô vOW;ô kx;ÿ ihrù<yyIÿ )
vOW;ô rqoÿ m`vÖn( vOW,ÿ ;ô hrIô vOW;ô Tv' xÿt£to 11
vOW;ô sot;ÿ sunotu teÖ vOW•ÿ jO Iipô•; .ÿr )
vOW;ÿ d/Nveô vOW,ÿ ' nÖdI„v; tu>y'ÿ Sq;thRrI,;m( 12
EN{ÿ y;ih pIôtyeÖ m/uÿ xivœ soôMym( )
n;ymCz;ÿ mÖ`v;ÿ Íû,vÖd( …groô b[˜oôKq; cÿ su£ û tu"ÿ 13
vhÿNtu Tv; rqeœô ;‡m; hrÿyo rqôyju "ÿ )
itôr…íÿdyÖ | svÿn;in vO]h‡•ÖNyeW;'ô y; xÿt£to 14
aôSm;k¡m¥Ö ;NtÿmÖ' Stom'ÿ …/„v mh;mh )
aôSm;k˘¡ teÖ svÿn; sNtuû x'tmÿ ;ô md;ÿy ¥u= somp;" 15
nÖih WStvÖ no mmÿ x;ôS]e aôNySyô r<yÿit ) yo aôSm;n( vIôr a;nÿyt( 16
îN{ÿ…íd( `;ô tdÿbv[ It( ‚S]ôy; aÿx;ôSy' mnÿ" ) ¨Öto ahÖ £tuÿ' rù`mu ( 17
s¢Iÿ …cd( `; mdÖCyut;ÿ …mqunû ; vÿhtoô rqÿm( ) Eûvde ( /Uv„RO ,ô ¨ˇÿr; 18
aô/" pÿXySvô mop·rÿ s'trÖ ;' p;ÿdk Ö * hÿr ) m; teÿ kxPlôk* Îÿxnô ( TS]I ih
b[˜Ö ; bÖ.…U vÿq 19

509
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝23ã ]yo…v'x' sUˇ_m(


˝1-18ã a∑;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy ˝1-15ã p[qm;idpçdxc;| k;<vo
nIp;it…q"á ˝16-18ã Wo@Xy;idtOcSy c;i©rs;" shß' vsuro…cW AWy" )
îN{o devt; ) ˝1-15ã p[qm;idpçdxc;Rmnu∑pu á( ˝16-18ã Wo@Xy;idtOcSy
c g;y]I zNdsI
EN{ÿ y;ihô h·rÿ….ô‡®pÖ k<vÿSy su∑ièë tm( )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 1
a; Tv;ô g[;v;ô vdÿ…•ôh soômI `oWe,ÿ yCztu )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 2
a];ô iv ne…Ö mreWÿ ;ô‡mur;'ô n /Unÿ tu Öe vOk"¡ )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 3
a; Tv;ô k<v;ÿ îûh;vÿsôe hvÿNteô v;jÿs;tye )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 4
d/;ÿ…m te sutû ;n;'ô vO„,eô n pUvÿ pRÖ ;Yyÿm( )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 5
SmTpurÿ …' /nÖR a; gÿih …vôêtoÿ/InR Ëôtyeÿ )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 6
a; noÿ y;ih mhemteÖ shÿßoteÖ xt;ÿm` )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 7
a; Tv;ô hot;ô mnuiÿ hRto dev]Ö ; vÿ=dô I@‰¡" )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 8
a; Tv;ÿ mdÖCyut;ô hrIÿ Xyenô ' pÖ=ve ÿ v=t" )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 9
a; y;ÿÁyû R a; p·rô Sv;h;ô somÿSy pIôtyeÿ )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 10
a; noÿ y;ôÁpu ≈ÿ ‡u TyuKû qeWÿu r,y; îûh )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 11
s¡prÖw ; su noÿ gihô s'.tÿO "Öw s'.tÿO ;ê" )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 12
a; y;ÿihô pvÿtR >e y" smu{û Sy;…/ÿ …vô∑pÿ" )
510
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 13


a; noô gVy;ôNyê‰;ÿ sôhß;ÿ xUr dÎ≥ih )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 14
a; nÿ" shßôxo .ÿr;ô‡åyut;ÿin xôt;inÿ c )
idôvo aôm„u yô x;stoô idv'ÿ yÖy idÿv;vso 15
a; yidN{ÿíô d√ÿhe sôhß'ô vsurÿ o…cW" ) ao…jÿœmÖ ê‰'¡ pÖxmu ( 16
y Aôj;[ v;tÿrh' so å®ÖW;soÿ r`u„û ydÿ" ) .[;jÿNteô sUy;ÿ‹ îv 17
p;r;ÿvtSy r;ôitWuÿ {Öv∞ÿ£„É v;ôxWu ÿu ) itœ'Ö vnÿSyô m?yô a; 18
˝24ã ctu…v|x' sUˇ_m(
˝1-24ã ctu…v|xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy;]ey" Xy;v;ê AiW" ) a…ên* devte )
˝1-21ã p[qm;¥ek…v'xTyOc;mup·r∑;∆‰oit"á ˝22á 24ã √;…v'xIctu…v|Xyo"
p…¤"á ˝23ã ]yo…v'Xy;í mh;bOhtI zNd;'…s
aô…¶neN{e,ÿ ô v®¡,ne Ö iv„,unÿ ; ååidôTyw ®Ö{vw sR …ÿu ." sc;ô.vu ;ÿ )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe cô som'ÿ ipbtm…ên; 1
ivê;ÿ…./Iô…R ..uvR nÿ ne v;…jn; idôv; pO…ÿ qôVy;i{ÿ…." sc;ô.vu ;ÿ )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe cô som'ÿ ipbtm…ên; 2
ivêwdÿ vRÖe ‚w S]ô….rek
ÿ ;dÖx·w rôh;‡å≤∫mÖ®R ≤∫ô.gRO …ÿu ." sc;ô.vu ;ÿ )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe cô som'ÿ ipbtm…ên; 3
juWû qe ;'ÿ yÖD' bo/ÿtÖ' hvÿSy meÖ ivêehô devÿ *ô svÖn;vÿ gCztm( )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô ce‡W'ÿ no vo¬hm…ên; 4
Stom'ÿ juWqe ;' yuvx Ö ve ÿ kôNyn;'ô ivêehô devÿ *ô svÖn;vÿ gCztm( )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô ce‡W'ÿ no vo¬hm…ên; 5
…groÿ juWqe ;m?vôr' juWÿ qe ;'ô ivêehô devÿ *ô svÖn;vÿ gCztm( )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô c‡W'ÿ no vo¬hm…ên; 6
h;ô·rô{vÖ ve ÿ ptqoô vnedpu Ö som'ÿ sutû ' mÿihôWve ;vÿ gCzq" )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô cô i]vÖiR tRy;ÿt‹ m…ên; 7
h'sÖ ;…vÿv ptqo a?vôg;…vÿvÖ som'ÿ sutû ' mÿihôWve ;vÿ gCzq" )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô cô i]vÖiR tRy;ÿt‹ m…ên; 8
Xyenô ;…vÿv ptqo hÖVyd;ÿtyeÖ som'ÿ sutû ' mÿihôWve ;vÿ gCzq" )
511
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô cô i]vÖiR tRy;ÿt‹ m…ên; 9


ipbÿt' c tOp,( tûu ' c; cÿ gCzt' p[jÖ ;' cÿ /ôˇ' {…vÿ,' c /ˇm( )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô co‡j|ÿ no /ˇm…ên; 10
jyÿt' cô p[ Stutÿ ' cô p[ c;ÿvt' p[jÖ ;' cÿ /ôˇ' {…vÿ,' c /ˇm( )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô co‡j|ÿ no /ˇm…ên; 11
hÖt' cô x]Unû ( ytÿt' c …môi],ÿ" p[jÖ ;' cÿ /ôˇ' {…vÿ,' c /ˇm( )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô co‡j|ÿ no /ˇm…ên; 12
…mô];v®¡,vNt; ¨Öt /mÿvR Nt; mÖ®TvÿNt; j·rôtgu CRÿ zqoô hvÿm( )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe c;‡ååidôTywy;ÿt‹ m…ên; 13
ai©ÿrSvNt; ¨Öt iv„,uvÿ Nt; mÖ®TvÿNt; j·rôtgu CRÿ zqoô hvÿm( )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô c;‡ååidôTywy;ÿt‹ m…ên; 14
Aô.mûu Nt;ÿ vOW,;ô v;jÿvNt; mÖ®TvÿNt; j·rôtgu CRÿ zqoô hvÿm( )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô c;‡ååidôTywy;ÿt‹ m…ên; 15
b[˜ÿ …jNvtmutû …jÿNvt'Ö …/yoÿ hÖt' r=;'…ÿ sô se/tÿ mÖ mIÿv;" )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô cô som'ÿ suNvôto aÿ…ên; 16
=ô]' …jÿNvtmutû …jÿNvt'Ö nøn( hÖt' r=;'…ÿ sô se/tÿ mÖ mIÿv;" )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe cô som'ÿ suNvôto aÿ…ên; 17
/enô …U jÿNR vtmutû …jÿNvt'Ö ivxoÿ hÖt' r=;'…ÿ sô se/tÿ mÖ mIÿv;" )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô cô som'ÿ suNvôto aÿ…ên; 18
a]e·ÿ rv Í,ut' pUVû yRStuiÿ t' Xy;ôv;êÿSy suNvôto mÿdCyut; )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô c;‡å…êÿn; itôroaÿˆ‰m( 19
sg;\‹ÿ îv sOjt' su∑tèë I®pÿ Xy;ôv;êÿSy suNvôto mÿdCyut; )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô c;å…êÿn; itôroaÿˆ‰m( 20
rùXmIî\rvÿ yCztm?vôr;\ ¨pÿ Xy;ôv;êÿSy suNvôto mÿdCyut; )
sôjoWÿs; ¨ÖWs;ô sUy,Rÿe ô c;å…êÿn; itôroaÿˆ‰m( 21
aôv;Rg( rq'ô in yÿCzt'Ö ipbÿt' soôMy' m/uÿ
a; y;ÿtm…êôn; gÿt‡mvÖSyuv;ÿm‹ hÖ ' Ûÿve /ôˇ' rà;ÿin d;ôxWu ÿe 22
nÖmoôv;ôkÉ p[æSqÿte a?vôre nÿr; …vôv=ÿ,Sy pIôtyeÿ
a; y;ÿtm…êôn; gÿt‡mvÖSyuv;ÿm‹ hÖ ' Ûÿve /ôˇ' rà;ÿin d;ôxWu ÿe 23
Sv;h;ÿ’tSy tOMpt' sutû Syÿ dev;ôvN/ÿs"
512
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

a; y;ÿtm…êôn; gÿt‡mvÖSyuv;ÿm‹ hÖ ' Ûÿve /ôˇ' rà;ÿin d;ôxWu ÿe 24


˝25ã pç…v'x' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;]ey" Xy;v;ê AiW" ) îN{o devt; ) ˝1-6ã
p[qm;idW@éc;' xKvrIá ˝7ã s¢My;í mh;p…¤XzNdsI
aô…vôt;…sÿ suNvôto vOˇû _bÿihRW"Ö ipb;ô som'Ö md;ÿyÖ k˘ xÿt£to )
y' teÿ .;ôgm/;ÿryÖn( ivê;ÿ" seh;ôn" pOtnÿ ; ¨Ö® j[y"Ö smÿPsu…û j‡Nmô®Tv;\ÿ îN{
sTpte 1
p[;vÿ Stoôt;r'ÿ m`vÖ‡•vÖ Tv;' ipb;ô som'Ö md;ÿyÖ k˘ xÿt£to )
y' teÿ .;ôgm/;ÿryÖn( ivê;ÿ" seh;ôn" pOtnÿ ; ¨Ö® j[y"Ö smÿPsu…û j‡Nmô®Tv;\ÿ îN{
sTpte 2
Ëôj;R devÖ ;\ avÖSyo‡jÿs;ô Tv;' ipb;ô som'Ö md;ÿyÖ k˘ xÿt£to )
y' teÿ .;ôgm/;ÿryÖn( ivê;ÿ" seh;ôn" pOtnÿ ; ¨Ö® j[y"Ö smÿPsu…û j‡Nmô®Tv;\ÿ îN{
sTpte 3
jôinôt; idôvo jÿinôt; pO…ÿ qôVy;" ipb;ô som'Ö md;ÿyÖ k˘ xÿt£to )
y' teÿ .;ôgm/;ÿryÖn( ivê;ÿ" seh;ôn" pOtnÿ ; ¨Ö® j[y"Ö smÿPsu…û j‡Nmô®Tv;\ÿ îN{
sTpte 4
jôinôt;ê;ÿn;' jinôt; gv;ÿm…sô ipb;ô som'Ö md;ÿyÖ k˘ xÿt£to )
y' teÿ .;ôgm/;ÿryÖn( ivê;ÿ" seh;ôn" pOtnÿ ; ¨Ö® j[y"Ö smÿPsu…û j‡Nmô®Tv;\ÿ îN{
sTpte 5
a]Iÿ,;'ô Stomÿmi{vo mÖhS’¡…/ô ipb;ô som'Ö md;ÿyÖ k˘ xÿt£to )
y' teÿ .;ôgm/;ÿryÖn( ivê;ÿ" seh;ôn" pOtnÿ ; ¨Ö® j[y"Ö smÿPsu…û j‡Nmô®Tv;\ÿ îN{
sTpte 6
Xy;ôv;êÿSy suNvôt‡Stq;ÿ Í,uû yq;Íÿ,oô‡r]e"Ö km;ÿ…‹ , ’<vôt" )
p[ ]ÖsdÿSyum;ivqô Tvmekô î•OWû ;Áû îN{ô b[˜;ÿ…, vÖ/yR nÿ ( 7
˝26ã Wi@±vx ' ' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;]ey" Xy;v;ê AiW" ) îN{o devt; ) ˝1ã
p[qmcoRåitjgtIá ˝2-7ã i√tIy;idW<,;ç mh;p…¤XzNdsI
p[de ' b[˜ÿ vO]tÖ yU „Rÿe v;ivqô p[ suNÿ vôt" xÿcIpt îN{ô ivê;ÿ….Âôit….ÿ" )
513
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

m;?y'iÿ dnSyô svÿnSy vO]h‡•ne¥ô ipb;ô somÿSy v…j[v" 1


sehô ;ôn ¨ÿgÖ[ pOtnÿ ; aô…. &hÿ" xcIptÖ îN{ô ivê;ÿ….Âôit….ÿ" )
m;?y'iÿ dnSyô svÿnSy vO]h•ne¥ô ipb;ô somÿSy v…j[v" 2
Eûkrô ;¬ôSy .uvnÿ Sy r;j…s xcIptÖ îN{ô ivê;ÿ….Âôit….ÿ" )
m;?y'iÿ dnSyô svÿnSy vO]h•ne¥ô ipb;ô somÿSy v…j[v" 3
sôSq;v;ÿn; yvy…sô Tvmekô îCzÿcIptÖ îN{ô ivê;ÿ….Âôit….ÿ" )
m;?y'iÿ dnSyô svÿnSy vO]h•ne¥ô ipb;ô somÿSy v…j[v" 4
=emSÿ y c p[yÖ ju íÿ ô TvmIÿ≤xWe xcIptÖ îN{ô ivê;ÿ….Âôit….ÿ" )
m;?y'iÿ dnSyô svÿnSy vO]h•ne¥ô ipb;ô somÿSy v…j[v" 5
=ô];yÿ Tvômvÿ…sô n Tvÿm;ivq xcIptÖ îN{ô ivê;ÿ….Âôit….ÿ" )
m;?y'iÿ dnSyô svÿnSy vO]h•ne¥ô ipb;ô somÿSy v…j[v" 6
Xy;ôv;êÿSyô re.tÿ SÖ tq;ÿ Í,uû yq;Íÿ,oô‡r]e"Ö km;ÿ…‹ , ’<vôt" )
p[ ]ÖsdÿSyum;ivqô Tvmekô î•OWû ;Áû îN{ÿ =ô];…,ÿ vÖ/yR nÿ ( 7
˝27ã s¢…v'x' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;]ey" Xy;v;ê AiW" ) îN{;¶I devte )
g;y]I zNd"
yÖDSyô ih Sq Aô‚Tvj;ô sòIô v;jeWÿ ûu kmÿsR u ) îN{;ÿ¶Iô tSyÿ bo/tm( 1
toôx;s;ÿ rqôy;v;ÿn; vO]hÖ ,;pÿr;…jt; ) îN{;ÿ¶Iô tSyÿ bo/tm( 2
îûd' v;'ÿ midôr' m?v‡/u=ÿ •ô i{ÿ….ônrR "ÿ ) îN{;ÿ¶Iô tSyÿ bo/tm( 3
juWû qe ;' yÖD…mô∑yeÿ sutû ' som'ÿ s/StutI ) îN{;ÿ¶Iô a; gÿt' nr; 4
îûm; juWÿ qe ;'ô svÿn;ô ye….ÿhVRÖ y;NyUhû qu"ÿ ) îN{;ÿ¶Iô a; gÿt' nr; 5
îûm;' g;ÿy]Ö vÿtiR n' juWû qe ;'ÿ su∑ièë t' mmÿ ) îN{;ÿ¶Iô a; gÿt' nr; 6
p[;tô yÖ ;Rv…ÿ .ôr; gÿt' devÖ …e .ÿjNRe y;vsU ) îN{;ÿ¶Iô somÿpItye 7
Xy;ôv;êÿSy suNvôto å]Iÿ,;' Í,utÖ' hvÿm( ) îN{;ÿ¶Iô somÿpItye 8
Eûv; v;ÿm◊ ËôtyeÖ yq;ÛÿvNtô me…/ÿr;" ) îN{;ÿ¶Iô somÿpItye 9
a;h' srÿSvtIvto‡·rN{;ô¶‰orvoÿ vO,e ) y;>y;'ÿ g;yÖ]mOCû yteÿ 10
˝28ã a∑;…v'x' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo n;.;k AiW" ) a…¶devR t; )
514
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

mh;p…¤XzNd"
aô…¶mÿSto„yO≤û Gmyÿ‡mÖ…¶mIô¬; yÖj?ywÿ )
aô…¶devRÖ ;\ aÿnˇ_⁄ n ¨Ö.e ih …vôdqeÿ kôiv‡rùNtírÿit dUTû y'1ûÿ n.ÿNt;mNyôkÉ
sÿme 1
Nyÿ¶Öe nVyÿs;ô vcÿ‡StônWU ûu x'smÿ We ;m( )
Nyr;ÿtIô rr;ÿV,;'ô ivê;ÿ aôyoR ar;ÿtI‡·rôto yuCÿ zNTv;ômru oô n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme
2
a¶eÖ mNm;ÿinô tu>y'ô k˘ `Otû ' n ju◊ÿ a;ôsinÿ )
s devÖ We ûu p[ …cÿik≤ıô Tv' Á…sÿ pUVû yR" ≤xôvo dUtû o …vôvSvÿtoô n.ÿNt;mNyôkÉ
sÿme 3)
tˇÿd…Ö ¶vRyoÿ d/eô yq;ÿyq; ’pÖ<yitÿ )
Ëôj;RÛiÿ tôvsR nÿU ;'ô x' cô yoíô myoÿ d/eô ivêÿSyw devÖ ÙÿTywô n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme
4
s …cÿktÉ Ö shIÿys;ô‡å…¶…íô],e ô kmÿ,R ; )
s hot;ô xêÿtIn;'ô d≤=ÿ,;….rù.IvOtÿ îûnoitÿ c p[tIôVy'1ûÿ n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme
5
aô…¶j;ôt‹ ; devÖ ;n;ÿ‡mÖ…¶vedRÿ Ö mt;ÿn‹ ;mpIôCyÿm( )
aô…¶" s {ÿiv,oôd; aô…¶√;Rr;ô VyU,ÿ tRu e Sv;ÿ¸toô nvIÿys;ô n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme
6
aô…¶devRÖ We ÿu s'vsu"û s …vô=u yÖ…Dy;ôSv; )
s mudû ; k;Vy;ÿ pu®û ivê'ô .Umvÿe pu„yit devÖ o devÖ We ÿu yÖ…Dyoô n.ÿNt;mNyôkÉ
sÿme 7
yo aô…¶" sô¢m;ÿnWu " …≈ôto ivêeWÿ ûu …sN/uWÿ u )
tm;gÿNm i]pÖSTy' mÿN/;ôtdu SRÿ yuhû Ntÿm‡mÖ…¶' yÖDWe ÿu pUVû y| n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme
8
aô…¶S]I…,ÿ i]ô/;tU‡û Ny; =eiÿ t …vôdq;ÿ kô…v" )
s ]I\rk ÿe ;dÖx;\ îûh y=ÿ∞ ipôpy[ ∞ÿ noô ivp[oÿ dUtû " p·rÿ„’toô n.ÿNt;mNyôkÉ
sÿme 9
Tv' noÿ a¶ a;ôyWu ûu Tv' devÖ We ÿu pUVyôR vSvô Ek¡ îrJy…s )
Tv;m;pÿ" p·rôßtu "Ö p·rÿ y≤Ntô Svsetÿ voô n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 10
515
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝29ã Ekoni]'x' sUˇ_m(


˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo n;.;k AiW" ) îN{;¶I devte ) ˝1á
3-11ã p[qmcRStOtIy;idnv;n;ç mh;p·ˇ_"á ˝2ã i√tIy;y;" xKvrIá ˝12ã
√;dXy;í i]∑up( zNd;'…s
îN{;ÿgI yuvû ' su nÖ" shÿNt;ô d;sÿqo rù…ym( )
yenÿ Îû¬h; sômTSv; vIô¬ü …cÿt( s;ihWIômÁû …¶vRnvÿe Ö v;tÖ î•.ÿNt;mNyôkÉ
sÿme 1
nÖih v;'ÿ vÖvy[ ;ÿmhÖ e åqeN{ô…md( yÿj;mheÖ x…vÿœ' nO,û ;' nrÿm( )
s nÿ" kôd; …côdvÿtR ;ô gmÖd; v;jÿs;tyeÖ gmÖd; me/Ö s;ÿtyeÖ n.ÿNt;mNyôkÉ
sÿme 2
t; ih m?y'ô .r;ÿ,;‡…mN{;ô¶I aÿ…/≤=ôt" )
t; ¨ÿ kivTvôn; kôvI pOCû z‰m;ÿn; s%IyÖte s' /IôtmÿXnut' nr;ô
n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 3)
aô>yÿcR n.;kôv‡idÿN{;ô¶I yÖjs;ÿ …gôr; )
yyoôivRê…ÿ môd' jgÿ‡idôy' ¥*" pO…ÿ qôvI mÁu1pûÿ Sqeÿ …b.Otû o vsuû n.ÿNt;mNyôkÉ
sÿme 4
p[ b[˜;ÿ…, n.;kôv‡idÿN{;ô…¶>y;ÿ…mrJyt )
y; sô¢bu›ÿ m,ôvR ' …jô˜b;ÿrmpo,utûR îN{ô Èx;ÿnÖ aojÿs;ô n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme
5
aipÿ vOí pur;,ôvd( v[tÖ te·ÿ rv gu≤„pôt‡mojoÿ d;ôsSyÿ dM.y )
vÖy' tdÿSyô s'.tÿO Ö' væSvN{e,ÿ ô iv .ÿjme ihô n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 6
yidÿN{;ô¶I jn;ÿ îûme …vô◊yÿNteô tn;ÿ …gôr; )
aôSm;kÉ…¡ .ôn…RO .ÿvyRÖ ' s;ÿsÁô ;mÿ pOtNyôto vÿnyûu ;mÿ vnu„yôto n.ÿNt;mNyôkÉ
sÿme 7
y; nu êetô ;vÖvo idôv ¨Ö∞r;ÿtÖ ¨pÖ ¥u….ÿ" )
îûN{;ô¶‰ornuÿ v[tÖ ‡muh;ÿn; y≤Ntô …sN/ÿvoô y;n( TsI'ÿ bÖN/;dmuçÿ t;'ô
n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 8
pUvû IR∑ÿ îûN{opÿm;ty" pUvû IR®tÖ p[xSÿ tyÖ" sUnoÿ ihôNvSyÿ h·rv" )
vSvoÿ vIôrSy;ôpcO oô y; nu s;/ÿNt noô …/yoô n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 9
t' ≤xÿxIt; suv·ûO ˇ_….ÿ‡STveWô ' sTv;ÿnmO≤û Gmyÿm( )
516
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

¨Öto nu …côd( y aojÿs;ô xu„,ÿSy;ô<@;inô .ediÿ tô jeWtÖ ( SvÿvtR Irùpo


n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 10
t' ≤xÿxIt; Sv?vôr' sôTy' sTv;ÿnmO‚û Tvyÿm( )
¨Öto nu …côd( y aohÿt a;ô<@; xu„,ÿSyô .ed‡Ö Tyjw"ô SvÿvtR Irùpo
n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 11
EûvNe {;ô…¶>y;'ÿ iptOvû •vIÿyo mN/;tOvû dÿi©rùSvdÿv;…c )
i]ô/;tunÿ ;ô xmÿ,R ; p;tmÖSm;n( vÖy' Sy;ÿmÖ ptÿyo ryIô,;m( 12
˝30ã i]'x' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo n;.;k AiW" ) v®,o devt; )
mh;p…¤XzNd"
aôSm; Ëô Wu p[.tÿU yeÖ v®¡,;y mÖ®Œo åc;ÿ‹ …vôd∑u rÿ >e y" )
yo /Iôt; m;nuWÿ ;,;' pÖêo g; îÿvÖ r=ÿitô n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 1
tmUû Wu sÿmnÖ ; …gôr; ipÿt,èø ;' cô mNmÿ…." )
n;ô.;ôkSyô p[x‚ÿ St….ôy"R …sN/Unÿ ;ômpu oÿdyÖ e sô¢Svÿs;ô s mÿ?yômo
n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 2
s =pÖ" p·rÿ WSvjeô Nyu1ß ûÿ o m;ôyy;ÿ d/eô s ivê'ô p·rÿ dxôtR " )
tSyô venIôrnuÿ v[tÖ ‡muWû ‚Stôßo aÿv/RynÖ ( n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 3
y" kôk.⁄ oÿ in/;rùy" pO…ÿ qôVy;m…/ÿ dxôtR " )
s m;t;ÿ pUVû y| pÖd' td( v®¡,Syô s¢‰' s ih goôp; îûvye oôR n.ÿNt;mNyôkÉ
sÿme 4
yo /ôt;R .uvnÿ ;n;'ô y ¨Öß;,;ÿmpIôCy;ô3ûÿ vedÖ n;m;ÿinô guÁ;ÿ )
s kô…v" k;Vy;ÿ pu®û Âôp' ¥*·rÿv pu„yitô n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 5
y‚Smôn( ivê;ÿinô k;Vy;ÿ cô£É n;….ÿ·rv …≈ôt; )
i]ôt' jUtû I sÿpyRt v[jÖ e g;voô n s'yô ju ÿe yujû e aê;\ÿ ayu=tÖ n.ÿNt;mNyôkÉ
sÿme 6
y a;ôSvTk¡ a;ôxyeÖ ivê;ÿ j;ôt;NyeWÿ ;m( )
p·rô /;m;ÿinô mmOx Rÿ dô ( v®¡,Sy purû o gyeÖ ivêeÿ devÖ ; anuÿ v[tÖ ' n.ÿNt;mNyôkÉ
sÿme 7
s sÿm{ûu o aÿpIôCyÿ‡Sturû o ¥;…mÿv rohitô in yd;ÿsûu yjudÿ /RÖ e )
517
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s m;ôy; aô…cRn;ÿ pÖd; åStO,ÿ ;ô•;kôm;®¡h‡Ö •.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 8


ySyÿ êetô ; …vÿc=ô,; itôßo .UmIÿr…/≤=ôt" )
i]®ˇÿr;…, pÖpt[ ‡ûu vR®,¡ Sy /[vûu ' sd" s sÿ¢;ôn;…mÿrJyitô n.ÿNt;mNyôkÉ
sÿme 9
y" êetô ;\ a…/ÿin…,Rj‡íô£É ’û„,;\ anuÿ v[tÖ ; )
s /;mÿ pUVû y| mÿmÖe y" SkôM.enÖ iv rodÿsI aôjo n ¥;m/;ÿryÖ‡•.ÿNt;mNyôkÉ
sÿme 10
˝31ã Eki]'x' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo n;.;k a;]eyoåcRn;n; v; AiW" ) ˝1-3ã
p[qmtOcSy v®,"á ˝4-6ã i√tIytOcSy c;…ên* devt;" ) ˝1-3ã
p[qmtOcSy i]∑upá( ˝4-6ã i√tIytOcSy c;nu∑pu ( zNdsI
aStÿ>n;ôd( ¥;msurÿ o …vôêvedÿ ;ô a…mÿmIt v·rôm;,'ÿ pO…qôVy;" )
a;sIÿddÖ ( ivê;ô .uvnÿ ;in sôm;[ @± ivêet( t;inô v®¡,Sy v[tÖ ;inÿ 1
Eûv; vÿNdSvô v®¡,' bOhû Nt'ÿ nmÖSy; /IrÿmmÖ tO Sÿ y goôp;m( )
s nÖ" xmÿR i]ôv¡qô' iv y'sÿ t( p;ôt' noÿ ¥;v;pO…qvI ¨ÖpSqeÿ 2
îûm;' …/y'Ö ≤x=ÿm;,Sy devÖ £tuû' d='ÿ v®,ô s' ≤xÿx;…/ )
yy;itô ivê;ÿ du·rôt; tremÿ sutû m;ÿ,‹ mô …/ô n;v'ÿ ®hem 3
a; v;'ô g[;v;ÿ,o a…ên; /Iô….ivRp;[ ÿ acuCyvu" )
n;sÿTy;ô somÿpItyeÖ n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 4
yq;ÿ v;ômi]ÿr…ên; gIô….RivRpo[ ô ajoÿhvIt( )
n;sÿTy;ô somÿpItyeÖ n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 5
Eûv; v;ÿm◊ ËôtyeÖ yq;ÛÿvNtô me…/ÿr;" )
n;sÿTy;ô somÿpItyeÖ n.ÿNt;mNyôkÉ sÿme 6
˝32ã √;i]'x' sUˇ_m(
˝1-33ã ]yiS]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso ivÂp AiW" ) a…¶devR t; )
g;y]I zNd"
îûme ivp[S¡ y ve/Ö soô å¶erStOtÿ yJvn" ) …grù" Stom;ÿs Èrte 1
aSmwÿ te p[itôhyÿtR Öe j;tÿvde oô ivcÿW,R e ) a¶eÖ jn;ÿ…m su∑ièë tm( 2
518
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

a;ôroôk; îÿvÖ `edhÿ itôGm; aÿ¶Öe tvÖ ‚TvWÿ" ) dÖ≤∫vRn;ÿin bPsit 3


hrÿyo /Umû kÉt¡ voô v;tÿjtU ;ô ¨pÖ ¥…vÿ ) ytÿNteô vOqgÿ ¶Ö yÿ" 4
Eûte Tye vOqgÿ ¶Ö yÿ îûı;sô" smÿÎ=t ) ¨ÖWs;ÿ…mv kÉtô vÿ" 5
’û„,; rj;'…ÿ s pTsutû " p[yÖ ;,eÿ j;ôtvedÿ s" ) aô…¶yRd( ro/ÿitô =…mÿ 6
/;ô…s' ’¡<v;ôn aoWÿ/Iô‡bRPsÿd…Ö ¶nR v;ÿyit ) punyÖ nR ( t®¡,Iôripÿ 7
…jô◊;….ôrhÖ n•ÿm‡dÖ…cRW;ÿ jÔ,;ô.vÿn( ) aô…¶vRnWÿe u rocte 8
aôPSvÿ¶Öe s…/ô∑vÖ s*Wÿ/Iôrnuÿ ®?yse ) g.eRÖ sÔ;ÿyseô pun"ÿ 9
¨dÿ¶Öe tvÖ td( `Otû ;‡dÖcIR roÿctÖ a;Ûÿtm( ) in's;ÿn' ju◊û oû3ûÿ mu%ÿe 10
¨Ö=;•;ÿy vÖx;•;ÿyÖ somÿpœO ;y ve/Ö seÿ ) Stomwiÿ vR/me ;ô¶yeÿ 11
¨Öt Tv;ô nmÿs; vÖy' hotÖvrR <ÿe y£to ) a¶eÿ sô…m≤∫ÿrImhe 12
¨Öt Tv;ÿ .Ogvûu Cz⁄cÿ e mnu„û vdÿ¶ a;¸t ) aôi©ôrSù vıÿv;mhe 13
Tv' Áÿ¶e aô…¶n;ô ivp[oô ivp[,¡e ô sn( Tsôt; ) s%;ô s:y;ÿ s…mô?yseÿ 14
s Tv' ivp[;yÿ d;ôxWu ÿe rù…y' deiÿ h shÖ≤ß,ÿm( ) a¶eÿ vIôrvÿtIô…mWÿm( 15
a¶eÖ .[;tÖ" shÿS’tÖ roihÿdêô xu…cÿvt[ ) îûm' Stom'ÿ juWSv me 16
¨Öt Tv;ÿ¶Öe mmÖ Stutoÿ v;ô≈;yÿ p[itôhyÿtR e ) goôœ' g;vÿ îv;xt 17
tu>y'ô t; aÿi©rStmÖ ivê;ÿ" su≤=ôtyÖ" pOqk ÿ ™ ) a¶eÖ k;m;ÿy ye…mre 18
aô…¶' /Iô….mÿnR IôiW,oô me…/ÿr;so ivpÖ…ítÿ" ) aôµsô ¥;ÿy ih‚Nvre 19
t' Tv;mJmeWÿ u v;ô…jn'ÿ tNv;ôn; aÿ¶e a?vôrm( ) viˆ'û hot;ÿrmI¬te 20
pu®û ]Ö ; ih sôÎõ™õ…sô ivxoô ivê;ô anuÿ p[.Ö "u ) sômTsuÿ Tv; hv;mhe 21
tmIÿ≤¬„vô y a;Ûÿtoô å…¶…vô.R ;[ jÿte `Otû "w ) îûm' nÿ" Í,vÖıvÿm( 22
t' Tv;ÿ vÖy' hÿv;mhe Íû<vNt'ÿ j;ôtvedÿ sm( ) a¶eÖ flNtômpÖ i√Wÿ" 23
…vôx;' r;j;ÿnmÖ ∫⁄t¡ ‡Ö m?yÿ=ô' /mÿ,R ;…mômm( ) aô…¶mIÿ¬ôπ s ¨ÿ ≈vt( 24
aô…¶' …vôê;yuvÿ pe s'ô my|Ö n v;ô…jn'ÿ ihôtm( ) si¢'ô n v;ÿjy;m…s 25
fln( mO/û ;[ <ypÖ i√Woô dhÖn( r=;'…ÿ s …vôêh;ÿ ) a¶eÿ itôGmenÿ dIidih 26
y' Tv;ô jn;ÿs îN/ôte mÿn„ûu vdÿi©rStm ) a¶eÖ s boÿ…/ meÖ vcÿ" 27
ydÿ¶e id…vôj; aSyÿ‡Psujû ; v;ÿ shS’t ) t' Tv;ÿ gIô….RhvRÿ ;mhe 28
tu>y'ô `et( te jn;ÿ îûme ivê;ÿ" su≤=ôtyÖ" pOqk ÿ ™ ) /;ô…s' ihÿNvôNTyˇÿve 29
te `ed¶ÿ e Sv;ô?yo åh;ô ivê;ÿ nOcû =ÿs" ) trÿNt" Sy;m dugû hR ;ÿ 30
aô…¶' mÖN{' pu®ÿ ip[yô ' xIôr' p;ÿvk
Ö xoÿ…cWm( ) ˙û≤∫mÖNR {e….ÿrImhe 31
s Tvmÿ¶e …vô.;vÿs"u sOjû n( TsUyoôR n rù‚Xm….ÿ" ) x/ônR ( tm;'…ÿ s …jflse 32
519
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tt( teÿ shSv Èmhe d;ô]' y•opÖdSyÿit ) Tvdÿ¶Öe v;y|Ö vsuÿ 33


˝33ã ]yiS]'x' sUˇ_m(
˝1-30ã i]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso ivÂp AiW" ) a…¶devR t; )
g;y]I zNd"
sô…m/;ô…¶' duvÿ Syt `Otû bw oÿ/R yÖt;itÿ…qm( ) a;‚Smÿn( hÖVy; juhÿ otn 1
a¶eÖ Stom'ÿ juWSv meÖ v/ÿSR v;ônne Ö mNmÿn; ) p[itÿ sUˇû _;inÿ hyR n" 2
aô…¶' dUtû ' purû o dÿ/e hVyôv;hÖmpu ÿ b[vu e ) devÖ ;\ a; s;ÿdy;idôh 3
¨t( teÿ bOhû Ntoÿ aôcyR "ÿ s…m/;ônSyÿ dIidv" ) a¶eÿ xë£ è ;sÿ Èrte 4
¨pÿ Tv; ju◊û oû3ûÿ mmÿ `Otû ;cIÿyNR tu hyRt ) a¶eÿ hÖVy; juWÿ Sv n" 5
mÖN{' hot;ÿrmO‚û Tvj'ÿ …cô].;ÿn'u …vô.;vÿsmu ( ) aô…¶mIÿ¬ôπ s ¨ÿ ≈vt( 6
p[àÖ ' hot;ÿrmù I@‰'ô ju∑mÿ …Ö ¶' kôiv£¡tmu ( ) aô?vôr;,;ÿm….ô…≈yÿm( 7
juWû ;ôno aÿi©rStme‡Ö m; hÖVy;Ny;ÿnWûu k™ ) a¶eÿ yÖD' nÿy Atuqû ; 8
sô…mô/;ôn ¨ÿ sNTyô xu£x ¡ oc îûh; vÿh ) …côikôTv;n( dwVy'ô jnÿm( 9
ivp[Ö' hot;ÿrmÖ&h'ÿ /Umû kÉt¡ 'u …vô.;vÿsmu ( ) yÖD;n;'ÿ kÉtô mu Iÿmhe 10
a¶Ö in p;ÿih nÖSTv' p[itÿ „m devÖ rIWÿt" ) ….ô‚N/ √πW"ÿ shS’t 11
aô…¶" p[àÖ ne Ö mNmÿn;ô xuM.;ÿnStôNv'1ûÿ Sv;m( ) kôivivRp,¡e[ v;vO/e 12
ËôjoR np;ÿtmÖ ; ÛÿvÖe å…¶' p;ÿvk Ö xoÿ…cWm( ) aô‚Smn( yÖDe Svÿ?vôre 13
s noÿ …m]mhÖSTv‡m¶eÿ xë£ è ,É ÿ xoô…cW;ÿ ) devÖ rw ; sÿ‚Ts bÖihRiWÿ 14
yo aô…¶' tÖNvoô3ûÿ dmeÿ devÖ ' mtÿ"R spÖyiR tÿ ) tSm;ô îd( dIÿdyÖd( vsuÿ 15
aô…¶mU/Rû ;R idôv" kôkt⁄ ( pitÿ" pO…qôVy; aôym( ) aôp;' ret;'…ÿ s …jNvit 16
¨dÿ¶Öe xucyÿ SÖ tvÿ xë£ è ; .[;jÿNt Èrte ) tvÖ JyotI'„ÿ yôcyR "ÿ 17
È≤xÿWÖe v;yÿSR yô ih d;ô]Sy;ÿ¶Öe SvÿpiR t" ) Stoôt; Sy;'ô tvÖ xmÿ…R , 18
Tv;mÿ¶e mnIôiW,ô‡STv;' ihÿNv≤Ntô …c·ˇÿ…." ) Tv;' vÿ/NR tu noô …grÿ" 19
adÿB/Sy Svô/;vÿto dUtû Syô re.tÿ "Ö sd;ÿ ) aô¶"e sô:y' vO,ÿ Imhe 20
aô…¶" xu…cÿvt[ tmÖ" xu…côivRp"Ö[ xu…cÿ" kô…v" ) xucIÿ roctÖ a;Ûÿt" 21
¨Öt Tv;ÿ /Iôtyoô mmÖ …groÿ v/RNtu …vôêh;ÿ ) a¶eÿ sô:ySyÿ bo…/ n" 22
ydÿ¶Öe Sy;mÖh' Tv' Tv' v;ÿ `;ô Sy; aôhm( ) Syu∑ÿe sôTy; îûh;≤xWÿ" 23
vsuvû sR pÿu itôihR kô‡mSyÿ¶e …vô.;vÿs"u ) Sy;mÿ te sumtÖ ;vipÿ 24
a¶eÿ /Otû v[t¡ ;y te smu{û ;yevÿ Ö …sN/ÿv" ) …groÿ v;ô≈;sÿ Èrte 25
520
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

yuv;ÿn' …vôxp( it'ÿ kô…v' …vôê;d'ÿ pu®vÖ pe sÿ m( ) aô…¶' xëM¡ .;…mô mNmÿ…." 26
yÖD;n;'ÿ rùQyeÿ vÖy' itôGmjÿM.;y vIô¬veÿ ) Stomw·ÿ rWem;ô¶yeÿ 27
aôymÿ¶Öe Tve aipÿ j·rôt; .Utÿ u sNTy ) tSmwÿ p;vk mO¬y 28
/Iroô ÁSyÿµsô d( ivp[oô n j;gO…ÿ vô" sd;ÿ ) a¶eÿ dIôdyÿ…sô ¥…vÿ 29
purû ;¶eÿ du·rôt>e yÿ" purû ; mO/û >e[ yÿ" kve ) p[ ,ô a;yuvÿ sR o itr 30
˝34ã ctuiS]'x' sUˇ_m(
˝1-42ã i√cTv;·r'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy k;<v≤S]xok AiW" ) ˝1ã
p[qmcoRå¶IN{*á ˝2-42ã i√tIy;¥ekcTv;·r'xÎc;çeN{o devte ) g;y]I zNd"
a; `;ô ye aô…¶…mÿN/ôte StO,û ≤Ntÿ bÖihRr;ÿnWûu k™ ) yeW;ô…mN{oô yuv;ô s%;ÿ 1
bOhû …•idô?m EÿW;'ô .U·rÿ xôSt' pOqû "u Sv®¡" ) yeW;ô…mN{oô yuv;ô s%;ÿ 2
ayuı ÿ ô îd( yu/û ; vOtÖ' xUrù a;jÿitô sTvÿ…." ) yeW;ô…mN{oô yuv;ô s%;ÿ 3
a; buNû d' vO]ÿ hÖ ; dÿde j;ôt" pOCÿ zôd( iv m;ôtrÿm( ) k ¨Ög;[ " kÉ hÿ Íæ<vre 4
p[itÿ Tv; xvÖsI vÿdd( …gôr;vPsoô n yoÿ…/Wt( ) ySteÿ x]uTû vm;ÿck ô É 5
¨Öt Tv' mÿ`vHzé,ûu ySteô vi∑ÿ vÖv≤=ô tt( ) yd( vIô¬y;ÿ…s vIô¬ü tt( 6
yd;ô…j' y;Ty;ÿ…jô’‡idN{ÿ" Svêôy®u pÿ ) rùqItÿmo rùqIn;ÿm( 7
iv Wu ivê;ÿ a….ôyju oô v…j[nô ( iv„vôGyq;ÿ vOh ) .v;ÿ n" su≈û vÿStm" 8
aôSm;k˘ô su rq'ÿ purû îN{ÿ" ’,otu s;ôtyeÿ ) n y' /Uv≤Rÿ Nt /Utû yR "ÿ 9
vOJû y;mÿ teÖ p·rô i√Wo år'ÿ te x£ d;ôvneÿ ) gÖmme ie dÿN{ô gomÿt" 10
xnw…ÿ íôd( yNtoÿ ai{ôvo åê;ÿvNt" xtÖ‚Gvnÿ" ) …vôv=ÿ,; anehÖ sÿ" 11
Ëô?v;R ih teÿ idôvie dÿve sôhß;ÿ sUnû tO ;ÿ xôt; ) jô·rôt>O yoÿ …vômh' tÿ e 12
…vôµ; ih Tv;ÿ /n'jyô ‡…mN{ÿ Îû¬h; …cÿd;®Öjm( ) a;ôd;ô·r,'ô yq;ô gyÿm(
13
kôkhû⁄ ' …cÿt( Tv; kveÖ mNdÿNtu /O„,ôivNdÿv" ) a; Tv;ÿ pÖ…,' ydImÿhe 14
ySteÿ revù ;\ ad;ÿx·u r" p[mmÖ WÿR mÖ`ˇÿye ) tSyÿ noô vedÖ a; .ÿr 15
îûm ¨ÿ Tv;ô iv cÿ=teÖ s%;ÿy îN{ soô…mnÿ" ) pu∑û ;vÿNtoô yq;ÿ pÖxmu ( 16
¨Öt Tv;bÿ…/r' vÖy' ≈uTk¡,ô| sNtÿmtûU yeÿ ) dUrû ;idôh hÿv;mhe 17
yCz⁄≈ÿ yûU ; îûm' hv'ÿ dumû WR ÿ| ci£y; ¨Öt ) .verÿ ;ôipnoôR aNtÿm" 18
y≤∞ô≤ı teÖ aipô Vy…qÿ‡jRgNÖ v;'soô amÿNmih ) goôd; îidÿN{ bo…/ n" 19
a; Tv;ÿ rùM.' n …jv[y¡ o rrù>m; xÿvsSpte ) ¨ÖXm…sÿ Tv; sô/Sqô a; 20
521
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

Stoô]…mN{;ÿy g;yt pu®nOMû ,;yÖ sTvÿne ) nikôy| vO<ÿ vôte yu…û / 21


aô…. Tv;ÿ vOW.; sutû e sutû ' sOjÿ ;…m pIôtyeÿ ) tOMû p; VyÿXnuhIô mdÿm( 22
m; Tv;ÿ mUrû ; aÿ…vô„yvoô mopÖhSv;ÿnÖ a; dÿ.n( ) m;k°'ÿ b[˜iô √Woÿ vn" 23
îûh Tv;ô gopÿrI,s; mÖhe mÿNdNtuû r;/ÿse ) sroÿ g*ôro yq;ÿ ipb 24
y; vO]ÿ hÖ ; pÿr;ôvitô sn;ô nv;ÿ c cuCyuvû e ) t; s'sô Tsuû p[ voÿct 25
aipÿbt( kô&vÿ" sutû ‡…mN{ÿ" sôhßÿb;◊º ) a];ÿdie d∑Ö p*'Syÿm( 26
sôTy' tt( tuvû xR ôe yd*ô ivd;ÿno aˆv;ôYym( ) Vy;ÿn$( tuvû ,R ôe x…mÿ 27
tÖr…,'ÿ voô jn;ÿn;' ]Öd' v;jÿSyô gomÿt" ) sôm;ônmuû p[ x'…ÿ sWm( 28
Aô.=ûu ,'ô n vtÿvR ¨ÖKqeWÿu tuGr‰;ôv/O mÿ ( ) îN{'ô someÖ sc;ÿ sutû e 29
y" ’ûNtidd( iv yoôNy' i]ôxok;ÿy …gô·r' pOqû mu ( ) go>yoÿ g;ôt'u inretÿ ve 30
yd( dÿ…/ôWe mÿnSÖ y…sÿ mNd;ôn" p[ie dyÿ=…s ) m; tt( k¡·rN{ mO¬ û yÿ 31
dÖ.'[ …cô≤ı Tv;vÿt" ’ût' Íû<ve a…/ô =…mÿ ) …jg;ÿ‚TvN{ teÖ mnÿ" 32
tvedûu t;" suk ÿ °ôtyR o åsÿ•tûu p[xSÿ ty" ) yidÿN{ mO¬ û y;ÿ…s n" 33
m; nÖ Ek¡‚Smô•;gÿ…sô m; √yoÿ®tÖ i]ôWu ) v/Iôm;R xUrÿ ù .U·rÿWu 34
…bô.y;ô ih Tv;vÿt ¨Ög;[ dÿ….p[.iÖ ©,ÿ" ) dÖSm;dÖhmOtÿ IôWhÿ" 35
m; s:yu"û xUnmÖ ; …vÿdÖe m; pu]û Syÿ p[.vU so ) a;ôvTO vÿd( .Utu teÖ mnÿ" 36
ko nu mÿy;ô‹ a…mÿ…qtÖ" s%;ô s%;ÿymb[vIt( ) jôh; ko aôSmdIÿWte 37
Eûv;reÿ vOW.; sutû e å…sÿNvôn( .Uy;ÿv‹ y" ) êôflIvÿ inôvt;ô crÿn( 38
a; tÿ Eût; vÿcoôyju ;ô hrIÿ gO>,e sumû {ÿq; ) ydI'ÿ b[˜Ö >yô î∂dÿ" 39
….ô‚N/ ivê;ô apÖ i√WÖ" p·rô b;/oÿ jôhI mO/"ÿ ) vsuSÿ p;ôh| td; .ÿr 40
y√«ô¬;…vÿN{ô yt( æSqôre yt( px;ÿn‹ Öe pr;ÿ.tO m( ) vsuÿ Sp;ôh| td; .ÿr 41
ySyÿ te …vôêm;ÿnWu oô .Urdÿe ˇRÖ Syô vediÿ t ) vsuÿ Sp;ôh| td; .ÿr 42
ctuqoRå?y;y" ) v0 1-54
˝35ã pçi]'x' sUˇ_m(
˝1-33ã ]yiS]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy;XVyo vx AiW" ) ˝1-10á 29-31á 33ã
p[qm;id…v'xTyOc;mekon…]'Xy;idtOcSy ]yiS]'Xy;íeN{"á ˝21-24ã
Ek…v'Xy;idctsO,;' k;nItSy pOq≈u vso d;nStuit"á ˝25-28á 32ã
pç…v'Xy;idctsO,;' √;i]'Xy;í v;yudvRe t;" ) ˝1ã p[qmcR" p;dincOtá( ˝2-
4á 6á 10á 23á 29á 33ã i√tIy;idtOcSy
522
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

WœIdxmI]yo…v'Xyekoni]'xI]yiS]'xIn;ç g;y]Iá ˝5ã pçMy;" kk⁄pá( ˝7á


19ã s¢Myekon…v'XyobOhR tIá ˝8ã a∑My; anu∑pu á( ˝9ã nvMy;" stobOhtIá
˝11-12ã Ek;dxI√;dXyoivRprItoˇr" p[g;q" ˝Ek;dXy; bOhtIá √;@Xy;
ivprIt; stobOhtIãá ˝13ã ]yodXy; i√pd; jgtIá ˝14ã ctudXR y;
ippI≤lkm?y; bOhtIá ˝15ã pçdXy;" kk⁄ª‰ï≤xr;á ˝16ã Wo@Xy;
ivr;$(á ˝17ã s¢dXy; jgtIá ˝18ã a∑;dXy; ¨p·r∑;äOhtIá ˝20ã
…v'Xy; ivWmpd; bOhtIá ˝21-22á 24á 32ã
Ek…v'xI√;…v'xIctu…v|xI√;i]'xIn;' p…¤" ˝25-28ã pç…v'Xy;idctsO,;'
p[g;q" ˝˝25á 27ã pç…v'xIs¢…v'XyobOhR tIá ˝26á 28ã Wi@±vX' y∑;…v'Xyo"
stobOhtIãá ˝30ã i]'Xy; i√pd; ivr;$(á ˝31ã Eki]'Xy;íoi„,k™ zNd;'…s
Tv;vÿt" puÂvso vÖy…mÿN{ p[,te " ) Sm…sÿ Sq;thRrI,;m( 1
Tv;' ih sôTymÿi{vo …vôµ d;ôt;rÿ…môW;m( ) …vôµ d;ôt;r'ÿ ryIô,;m( 2
a; ySyÿ te mihôm;n'Ö xtÿmtU Öe xtÿ£to ) gIô….Rg,RûO ≤Ntÿ k;ôrvÿ" 3
sunû Iôqo `;ô s mTyoôR y' mÖ®toô ymÿymRÖ ; ) …mô]" p;NTyô&hÿ" 4
d/;ÿnoô gomÖdêÿvt( suvû IyÿmR ;idôTyjUtÿ E/te ) sd;ÿ r;ôy; pu®ÿ SÖ pOh;ÿ 5
t…mN{'ô d;nÿmImhe xvs;ônm.IÿvmR ( ) Èx;ÿn' r;ôy Èÿmhe 6
t‚Smôn( ih sNTyUtû yoô ivê;ô a.IÿrvÖ" sc;ÿ )
tm; vÿhNtuû s¢ÿy" puÂvô suû' md;ÿyÖ hrÿy" sutû m( 7
ySteô mdoô vre<ÿ yoô y îÿN{ vO]hÖ Ntÿm" )
y a;ÿdiÖ d" Sv1ÿnû …RO .ô‡yR" pOtnÿ ;su du∑û rÿ" 8
yo du∑û roÿ ivêv;r ≈ôv;Yyoô v;je„ô v‚Stÿ t®Öt; )
s nÿ" xivœÖ svÖn; vÿso gih gÖmme Ö gomÿit v[jÖ e 9
gÖVyo Wu ,oô yq;ÿ purû ; åêôyot rÿqyô ; ) vÖ·rôvSÖ y mÿh;mh 10
nÖih teÿ xUrù r;/ôso åNt'ÿ …vôNd;…mÿ sô]; )
dÖxSô y; noÿ m`vÖ•U …cÿdi{voô …/yoô v;je…ÿ .r;ivq 11
y Aô„v" ≈;ÿvyÖ Tsÿ%;ô ivêet( s vedÿ Ö jinÿm; pu®∑ëtè " )
t' ivêeô m;nuWÿ ; yugû ‡e N{'ÿ hvNte t…vôW' yÖtßucÿ " 12
s noô v;je„ÿ v…vôt; pu ÿ vô su"ÿ pur"Sq;ôt; mÖ`v;ÿ vO]hÖ ; .uvÿ t( 13
aô…. voÿ vIôrmN/ÿsoô mdeWÿ u g;y …gôr; mÖh; ivcetÿ sm( )
îN{'ô n;mÖ ≈uTy'ÿ x;ôikn'Ö vcoô yq;ÿ 14
523
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

dÖdI reK,ÿStôNveÿ dÖidvRsÿu dÖidv;RjWÿe u pu®Ùt v;ô…jnÿm( )


nUnû mqÿ 15
ivêeWÿ ;…mrùJyNt'ô vsUnÿ ;' s;sô◊;'sÿ' …cdÖSy vpÿsR " )
’ûpyÖ tÖ o nUnû mTyqÿ 16
mÖh" su voô arÿ…mWeÖ Stv;ÿmhe mIô¬¸Weÿ ar'gmÖ ;yÖ jGmÿye )
yÖD…e .ÿgIô…R .R…vôêR mÿnWu ;' mÖ®t;ÿ…my=…sô g;yeÿ Tv;ô nmÿs; …gôr; 17
ye p;ôtyÿNteô aJmÿ….‡…gRrIô,;' òu….ÿrWe ;m( )
yÖD' mÿihô„v,Iÿn;' suªû ' tu…ÿ vô„v,Iÿn;'ô p[;?vôre 18
p[.Ö ©Ö ÷ dumÿ tR Iôn;‡…mN{ÿ x…vôœ; .ÿr )
rù…ymÖSm>y'ô yuJy'ÿ codyNmteÖ Jyeœÿ' codyNmte 19
sinÿt"Ö susiÿ ntÖ®g[Ö …c]Ö ceitÿœÖ sUntÿO )
p[;sô h;ÿ sm[;$ô ( sÛÿ·r'ô shÿNt' .uJû yu' v;jeWÿ ûu pUVyÿmR ( 20
a; s Eÿtûu y ÈvÖd;\ adevÿ " pUtû mR ;ÿddÖ e )
yq;ÿ …cô√xoÿ aôê‰" pOqÿ ≈ûu vÿ…s k;nIôt3Öe åûÿ Sy; Vyu„y;ÿddÖ e 21
WÖi∑' sôhß;ꉡSy;ôytu ;ÿsnÖ‡mu∑;^ nÿ ;' …v'xiô t' xôt; )
dxô Xy;vIÿn;' xôt; dxô }yÿ®WI,;'ô dxô gv;'ÿ sôhß;ÿ 22
dxÿ Xy;ôv; Aô/{ÿyo vIôtv;ÿr;s a;ôxvÿ" )
mÖq;[ ne…Ö m' in v;ÿvtO "u 23
d;n;ÿs" pOq≈ûu vÿs" k;nIôtSyÿ surû ;/ÿs" )
rq'ÿ ihrù<yy'Ö ddÖ‡Nm'ihÿ∑" sU·û rrÿ.‡ûU d( viWÿœR m’tÖ ≈vÿ" 24
a; noÿ v;yo mÖhe tneÿ y;ôih mÖ%;yÖ p;jÿse )
vÖy' ih teÿ c’ûm; .U·rÿ d;ôvneÿ sô¥…íôNmihÿ d;ôvneÿ 25
yo aêe…ÿ .ôvhR tÿ Öe vStÿ ¨Öß;‡‚S]" sô¢ sÿ¢tIôn;m( )
Eû…." some…ÿ ." somÖs≤u ∫ÿ" somp; d;ôn;yÿ xu£pUtp;" 26
yo mÿ îûm' …cÿdûu Tmn;‡mÿNd≤∞ô]' d;ôvneÿ )
aôr$ù v( e a=eô nÛÿWe su’ û Tvÿin su’û ˇÿr;y su£ û tu"ÿ 27
¨ÖcQô ye3ô ûÿ vpuiÿ Wô y" Svôr;‡¬ütû v;ÿyo `Otò Ö ;" )
aêeiÿ Wt'Ö rjeiÿ Wt'Ö xuniÿe Wt'Ö p[;Jmô tidôd' nu tt( 28
a/ÿ ip[yô …mÿiWôr;yÿ WÖi∑' sôhß;ÿsnm( )
aê;ÿn;ô…m• vO„,;ÿm( 29
524
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

g;voô n yUqû mupÿ y≤Ntô v/[y¡ Ö ¨pÖ m; yÿ≤Ntô v/[y¡ " 30


a/ô y∞;rÿqe gÖ,e xôtmu∑;^ û\ a…cÿ£dt( )
a/ô …êàeWÿ u …v'xiô t' xôt; 31
xôt' d;ôse bÿLbUqû e ivp[SÖ t®¡=ô a; dÿde )
te teÿ v;y…vôme jn;ô mdÖNtIN{ÿgop;ô mdÿ≤Nt devÖ goÿp;" 32
a/ô Sy; yoWÿ,; mÖhI p[t¡ IôcI vxÿmêÖ ‰m( ) a…/ÿ®Km;ô iv nIÿyte 33
˝36ã Wæ$(]x
' ' sUˇ_m(
˝1-18ã a∑;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;¢‰≤S]t AiW" ) ˝1-13ã
p[qm;id]yodxc;Rm;idTy;"á ˝14-18ã ctudXR y;idpç;n;ç;idTyoWso devt;"
) mh;p…¤XzNd"
mihÿ vo mhÖt;mvoô v®¡,ô …m]ÿ d;ôxWu ÿe )
ym;ÿidTy; aô…. &èho r=ÿq;ô nem`Ö ' nÿx‡dnehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v
Ëôtyÿ" 1
…vôd; devÿ ; aô`;n;ô‡m;idÿTy;so aôp;’¡itm( )
pÖ=; vyoô yqoôp·rô Vy1ÿSû me xmÿR yCzt;‡nehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v
Ëôtyÿ" 2
Vy1ÿSû me a…/ô xmÖR tt( pÖ=; vyoô n yÿNtn )
ivê;ÿin ivêvedso vÂôQy;ÿ mn;mhe ånehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v
Ëôtyÿ" 3
ySm;ô ar;ÿstÖ =y'ÿ jIôv;tuÿ' cô p[ctÿe s" )
mnoôivRêSÿ yô `eidôm a;ÿidôTy; r;ôy Èÿxte ånehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v
Ëôtyÿ" 4
p·rÿ ,o vO,j•Ö`; dugû ;R…,ÿ rùQyoÿ yq; )
Sy;meidN{ÿSyô xmÿ‡R <y;idôTy;n;ÿmtûu ;vÿSy‡nehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v
Ëôtyÿ" 5
pÖ·rô◊tû» de nÖ ; jnoÿ yu„û m;dÿˇSy v;yit )
dev;ô adÿ.m[ ;x voô ym;ÿidTy;ô ahetÿ n;‡nehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v
Ëôtyÿ" 6
n t' itôGm' côn Tyjoô n {;ÿsdÖ…. t' gu®û )
525
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ySm;ÿ ¨Ö xmÿR sôpq[ ô a;idÿTy;soô ar;ÿ?v‡mnehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v


Ëôtyÿ" 7
yu„û me devÿ ;ô aipÿ „m…sô yu?yÿNt îvÖ vmÿsR u )
yUyû ' mÖho nÖ Enÿso yUyû m.;ÿd‹ ®u „yt;‡nehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v Ëôtyÿ"
8
aidÿitnR ¨®„yôTv‡idÿitô" xmÿR yCztu )
m;ôt; …mô]Syÿ revù toÿ åyÖMR ,o v®¡,Sy c;‡nehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v
Ëôtyÿ" 9
y∂ºvÿ ;ô" xmÿR xrù,' y∫ô{' ydÿn;turû m( )
i]ô/;tuû y√ÿÂQô y'1ûÿ tdÖSm;suû iv yÿNtn;‡nehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v
Ëôtyÿ" 10
a;idÿTy;ô avÖ ih :yt;‡…/ô kÀl;ÿidvÖ Spxÿ" )
sutû IôqmR vÿtR o yÖq;‡nuÿ no neWq; sugû mÿnhÖe soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v Ëôtyÿ"
11
neh .Ö{' rÿ=æô SvneÖ n;vÖyw nopÖy; ¨Öt )
gveÿ c .Ö{' /enô veÿ vIôr;yÿ c ≈vSyôtÿe ånehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v
Ëôtyÿ" 12
yd;ôivyRdpÿ IôCy'1ûÿ dev;ÿsoô a‚Stÿ du„’ûtm( )
i]ôte ti√êÿm;ô¢‰ a;ôre aôSmd( dÿ/;tn;‡nehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v
Ëôtyÿ" 13
y∞ô goWuÿ du„û „v“‰'ô y∞;ôSme duiÿ htidRv" )
i]ôt;yÖ ti√ÿ.;vy;ô‡‹ ¢‰;yÖ pr;ÿ vh;‡nehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v Ëôtyÿ"
14
inô„k˘ v;ÿ `; ’û,vÿtÖe ßj'ÿ v; duihtidRv" )
i]ôte du„û „v“‰'ô svÿmR ;ôPTye p·rÿ dµSy‡nehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v Ëôtyÿ"
15
tdÿ•;yÖ tdÿpseô t' .;ôgmupÿ sedô Wu ÿe )
i]ôt;yÿ c i√ôt;yÖ co‡Woÿ du„û „v“‰'¡ vh;‡nehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v
Ëôtyÿ" 16
yq;ÿ kôl;' yq;ÿ xôf˘ yqÿ Aô,' s'nô y;ÿm…s )
526
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

Eûv; du„û „v“‰'ô svÿmR ;ôPTye s' nÿy;mSy nehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v Ëôtyÿ"
17
ajw„ÿ m;ô¥;sÿn;mÖ c;‡.Umû ;n;ÿgso vÖym( )
¨Woô ySm;ÿd( du„û „v“‰;ô‡d.w„Ö m;pÖ tduCÿ zTvnehÖ soÿ v Ëôtyÿ" suËtô yoÿ v
Ëôtyÿ" 18
˝37ã s¢i]'x' sUˇ_m(
˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy `*r" k;<v" p[g;q AiW" ) somo devt; )
˝1-4á 6-15ã p[qm;idctuAc≥ ;' Wœ‰;iddx;n;ç i]∑upá(
˝5ã pçMy;í jgtI zNdsI
Sv;ôdorÿ.≤=ô vyÿs" sum/Öe ;" Sv;ô?yoÿ v·rvoôivˇÿrSy )
ivêeô y' devÖ ; ¨Öt mTy;ÿs‹ oô m/uÿ b[vûu Ntoÿ aô…. s'cô rÿ≤Nt 1
aôNtíô p[;g;ô aidÿit.Rv;Sy‡vy;ôt; hrÿsoô dwVyÿSy )
îNdôivN{ÿSy sô:y' juWÿ ;ô," ≈*∑IÿvÖ /urmù nuÿ r;ôy A¡?y;" 2
ap;ÿmÖ somÿmmÖ tO ;ÿ a.Um;‡gÿNmô Jyoitôr…vÿd;m devÖ ;n( )
ik˘ nUnû mÖSm;n( ’¡,vÖdr;ÿitô" ikmuÿ /Uiû tRrmÿ tO Ö mTyÿSR y 3
x' noÿ .v ˙ûd a; pIôt îÿNdo ipôtve ÿ som sUnû veÿ sux û ve "ÿ )
s%evÿ Ö s:yÿ ¨®x'sô /Irù" p[ ,ô a;yujÿ IôvR seÿ som t;rI" 4
îûme m;ÿ pIôt; yÖxsÿ ¨®Ö„yvoô rq'ô n g;vÖ" smÿn;hÖ pvÿsR u )
te m;ÿ r=Ntu …vôßsÿí·ô r];ÿ‡dutû m;ô ß;m;ÿ¥vyÖÆNTvNdÿv" 5
aô…¶' n m;ÿ m…qôt' s' idÿdIpÖ" p[ cÿ=y ’,uiû h vSyÿso n" )
aq;ô ih teÖ mdÖ a; soÿmÖ mNyeÿ revù ;\ îÿvÖ p[ cÿr; puiû ∑mCzÿ 6
îûiWôr,e ÿ teÖ mnÿs; sutû Syÿ .=Iômihô ip}yÿSyev r;ôy" )
somÿ r;jn( p[ ,ô a;yUiÿ' W t;rIô‡rh;ÿnIvÖ sUyoÿR v;sôr;…,ÿ 7
somÿ r;jn( mO¬ û y;ÿ n" Svô‚St tvÿ Sm…s v[TÖ y;ô3Sûÿ tSyÿ iv≤ı )
alÿitôR d=ÿ ¨Öt mÖNyu·rÿNdoô m; noÿ aôyoR aÿnk u ;ôm' pr;ÿ d;" 8
Tv' ih nÿStôNvÿ" som goôp; g;]egÿ ;]e inWÖsTq;ÿ nOcû =;ÿ" )
yt( teÿ vÖy' p[…¡ môn;mÿ v[tÖ ;inô s noÿ mO¬ suW% Ö ; devÿ Ö vSyÿ" 9
AôddûU re,ÿ ô s:y;ÿ sceyÖ yo m;ô n ·r„yeı ÿ yRê pIôt" )
aôy' y" somoô Ny/;ÿYyôSme tSm;ô îN{'ÿ p[iÖ trÿmMÖe y;yu"ÿ 10
527
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

apÖ Ty; aÿSqurû inÿr;ô amIÿv;ô inrÿ]sôn( t…mÿWIcIôr.wWÿ "u )


a; somoÿ aôSm;\ aÿ®hÖd( ivh;ÿy;ô agÿNmô y]ÿ p[itôrNtô a;yu"ÿ 11
yo nÖ îNdu"ÿ iptro ˙ûTsu pIôto åmÿTyoôR mTy;\‹ÿ a;…vôvx
e ÿ)
tSmwô som;ÿy hÖivW;ÿ iv/em mO¬«ôkÉ aÿSy sumtÖ * Sy;ÿm 12
Tv' soÿm ipôt…O .ÿ" s'ivd;ôno ånuû ¥;v;ÿp…O qôvI a; tÿtNq )
tSmwÿ t îNdo hÖivW;ÿ iv/em vÖy' Sy;ÿmÖ ptÿyo ryIô,;m( 13
];t;ÿro dev;ô a…/ÿ voct; noô m; noÿ inô{; ÈÿxtÖ mot j‚Lpÿ" )
vÖy' somÿSy …vôêhÿ ip[yô ;sÿ" suvû Ir;ÿso …vôdqôm; vÿdme 14
Tv' nÿ" som …vôêtoÿ vyoô/;‡STv' SvôivRd; …vÿx; nOcû =;ÿ" )
Tv' nÿ îNd Ëôit….ÿ" sôjoW;ÿ" p;ôih pÖí;t;ÿdtûu v;ÿ purû St;ÿt( 15
aq v;l≤%Lym( )
˝38ã a∑;i]'x' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" p[Sk<v AiW" ) îN{o devt; ) p[g;q"
˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNd"
aô…. p[ vÿ" surû ;/ÿs‡ô …mN{ÿmcôR yq;ÿ …vôde )
yo jÿ·rôt>O yoÿ mÖ`v;ÿ puÂvô su"ÿ sôhße,ÿ ve Ö ≤x=ÿit 1
xôt;nIÿkvÉ Ö p[ …jÿg;it /O„,uyû ; h≤Ntÿ vO]û ;…,ÿ d;ôxWu ÿe )
…gôr·e rÿvÖ p[ rs;ÿ aSy ip‚Nvreù d];ÿ…, pu®.Ö ojÿs" 2
a; Tv;ÿ sutû ;sô îNdÿvoô md;ô y îÿN{ …gvR," )
a;poô n vÿ…j[•ô NvoôKy'1ûÿ srÿ" pO,û ≤Ntÿ xUrù r;/ÿse 3
aônhÖe s'ÿ p[tÖ rÿ,' …vôv=ÿ,ô' m?vô" Sv;idÿœmI' ipb )
a; yq;ÿ mNds;ôn" ikôr;…sÿ nÖ" p[ =u{û ve Ö Tmn;ÿ /OWû t( 4
a; nÖ" StomÖmpu ÿ {Öv‡≤ıÿy;ôno aêoô n sotO…ÿ ." )
y' teÿ Sv/;vn( TSvôdyÿ≤Nt /enô vÖ îN{ô k<veWÿ u r;ôtyÿ" 5
¨Ög'[ n vIôr' nmÖsopÿ seidmÖ iv.Uiÿ tôm≤=ÿt;vsum( )
¨Ö{Ivÿ v…j[•vÖto n …sÿçtô e =rÿNtIN{ /Iôtyÿ" 6
yıÿ nUnû ' y√;ÿ yÖDe y√;ÿ pO…qôVy;m…/ÿ )
atoÿ no yÖDm;ôx…u .ÿmhR me t ¨Ög[ ¨Ög…e[ .ôr; gÿih 7
528
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aô…jôr;soô hrÿyoô ye tÿ a;ôxvoô v;t;ÿ îv p[s≤ô =,ÿ" )


ye….ôrpÿTy'ô mnuWÿ " pÖrIyÿsôe ye….ôivRêô' SvÿÎx
≥û e 8
Eût;vÿtSt ÈmhÖ îN{ÿ suªû Syô gomÿt" )
yq;ô p[;voÿ m`vÖn( me?y;ÿit…q'ô yq;ô nIp;ÿit…q'ô /neÿ 9
yq;ô k<veÿ m`vn( ]ÖsdÿSy…vô yq;ÿ pÖKqe dxÿvj[ e )
yq;ô goxÿyRÖe asÿnoA≥…ô jêônI‡N{ô gomÖ≤ırÿ<yvt( 10
˝39ã EkoncTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" pui∑guAi≥ W" ) îN{o devt; ) p[g;q"
˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNd"
p[ su ≈utû ' surû ;/ÿs‡ô mc;ÿ‹ xô£mÖ….∑ÿye )
y" suNÿ vôte Stuvÿ tÖ e k;My'ô vsuÿ sôhße,ÿ ve Ö m'htÿ e 1
xôt;nIÿk; hetÖ yoÿ aSy du∑û r;ô îN{ÿSy sô…mWoÿ mÖhI" )
…gô·rnR .uJû m; mÖ`vÿTsu ipNvteÖ ydI'ÿ sutû ; amÿ≤NdWu" 2
ydI'ÿ sutû ;sô îNdÿvoô å…. ip[yô mmÿ≤NdWu" )
a;poô n /;ÿ…yô svÿn' mÖ a; vÿsoô du`;ÿîvû opÿ d;ôxWu ÿe 3
aônhÖe s'ÿ voô hvÿm;nmUtû yeÖ m?vÿ" =r≤Nt /Iôtyÿ" )
a; Tv;ÿ vsoô hvÿm;n;sô îNdÿvÖ ¨pÿ Stoô]We ÿu d…/re 4
a; nÖ" someÿ Sv?vôr îÿy;ôno aTyoô n toÿxte )
y' teÿ Svd;vÖn( TSvdÿ≤Nt gUtû yR "ÿ p*ôre zÿNdyseô hvÿm( 5
p[ vIôrmugû '[ iv…vÿ…c' /nÖSpOtÖ' iv.Uiÿ t'ô r;/ÿso mÖh" )
¨Ö{Ivÿ v…j[•vÖto vÿsTu vôn; sd;ÿ pIpeq d;ôxWu ÿe 6
yıÿ nUnû ' pÿr;ôvitô yd( v;ÿ pO…qôVy;' idôiv )
yujû ;ôn îÿN{ô h·rÿ….mRhme t Aô„v Aô„ve….ôr; gÿih 7
rù…qôr;soô hrÿyoô ye teÿ aô≤ß/ô aojoô v;tÿSyô ipp[i¡ t )
ye….ôinR dSyuû' mnuWÿ o inô`oWÿyoô ye….ô" Svÿ" pÖrIyÿse 8
Eût;vÿtSte vso …vô¥;mÿ xUrù nVyÿs" )
yq;ô p[;vÖ Etÿxô' ’TVyeÖ /neÖ yq;ô vx'ô dxÿvj[ e 9
yq;ô k<veÿ m`vÖn( me/ÿe a?vôre dIô`nR Iÿqôe dmUnÿ …s )
yq;ô goxÿyRÖe a…sÿW;so ai{voô m…yÿ goô]' hÿ·rô…≈yÿm( 10
529
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝40ã cTv;·r'x' sUˇ_m(


˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" ≈ui∑guAi≥ W" ) îN{o devt; ) p[g;q"
˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNd"
yq;ô mn*ô s;'vrÿ ,*ô somÿ…môN{;ipÿb" sutû m( )
nIp;ÿitq* m`vÖn( me?y;ÿitq*ô pui∑ÿg*ô ≈ui∑ÿg*ô sc;ÿ 1
p;ôW√RÖ ;ô," p[Sk¡<v'ô smÿs;dyÖ‡Czy;ÿnÖ' …j…v[mô ≤u ıÿtm( )
sôhß;ÿ<y…sW;sôd( gv;ômiO Wô‡STvotoô dSyÿvÖe vOk"¡ 2
y ¨ÖKqe….ônR …vôN/teÿ …côik¥ A¡iWôcodÿn" )
îN{'ô tmCz;ÿ vdÖ nVyÿSy; mÖTy‡·rÿ„yNt'ô n .ojÿse 3
ySm;ÿ aôk| sô¢xIÿW;R,m;nOcû ‡u ‚S]ô/;tumÿ ˇu mô e pÖde )
s ‚Tv1ÿmû ; ivê;ô .uvnÿ ;in …c£dÖ‡d;id∆ÿin∑Ö p*'Syÿm( 4
yo noÿ d;ôt; vsUnÿ ;ô‡…mN{'ô t' Ùÿmhe vÖym( )
…vôµ; ÁÿSy sumiÖ t' nvIÿysI' gÖmme Ö gomÿit v[jÖ e 5
ySmwô Tv' vÿso d;ôn;yÖ ≤x=ÿ…sô s r;ôySpoWÿmXnute )
t' Tv;ÿ vÖy' mÿ`v…•N{ …gvR," sutû ;vÿNto hv;mhe 6
kôd; côn StôrIrÿ…sô neN{ÿ sí…s d;ôxWu ÿe )
¨poôp•e u mÿ`vÖn( .UyÖ î•u teÖ d;n'ÿ devÖ Syÿ pOCyte 7
p[ yo nÿn=Ö e aô>yojÿs;ô i£…v'ÿ vÖ/"w xu„,'ÿ in`oôWyÿn( )
yÖdde StÿM.It( p[qÖ yÿ•mÖ 'U idvÖ‡m;id∆ÿin∑Ö p;…qÿvR " 8
ySy;ôy' ivêô a;yoôR d;sÿ" xev…/ôp; aô·r" )
itôr…íÿdyÖ Re ®xÿmÖe prIÿr…vô tu>yet( so aÿJyte rù…y" 9
turû <ù yvoô m/umÿ Nt' `OtíÖ tu Ö' ivp[;sÿ o aôkmú ;ÿncO "u )ôSme rù…y" pÿpq[ ôe vO„<y'ô
xvoô åSme suvÿ ;ôn;sô îNdÿv" 10
˝41ã EkcTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v a;yuAi≥ W" ) îN{o devt; ) p[g;q"
˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNd"
yq;ô mn*ô ivvÿSvitô som'ÿ xô£;ipÿb" sutû m( )
yq;ÿ i]ôte zNdÿ îN{ô jujoÿWSy;ô‡y* m;ÿdyseô sc;ÿ 1
pOW/ÿ ôe[ me?yeÿ m;tÖ·rêônI‡N{ÿ suv;ône amÿNdq;" )
530
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

yq;ô som'Ö dxÿ≤xp[Öe dxoÿ<yeô SyUmrÿ Xm;ôvjO nÿU …s 2


y ¨ÖKq; kÉvl ÿ ; dÖ/e y" som'ÿ /OiWôt;ipÿbt( )
ySmwÿ iv„,uSû ]I…,ÿ pÖd; …vÿc£ôm ¨pÿ …mô]Syô /mÿ…R ." 3
ySyô Tv…mÿN{ô StomeWÿ u c;ôknoô v;jeÿ v;…jHzt£to )
t' Tv;ÿ vÖy' sudû `u ;ÿ…mv goôdhu oÿ juÙmû …sÿ ≈vÖSyvÿ" 4
yo noÿ d;ôt; s nÿ" ipôt; mÖh;\ ¨Ög[ Èÿx;nÖ’t( )
ay;ÿm•ugû o[ mÖ`v;ÿ puÂvô su‡û goRrêÿSyô p[ d;ÿtu n" 5
ySmwô Tv' vÿso d;ôn;yÖ m'hsÿ ôe s r;ôySpoWÿ…mNvit )
vÖsyûU voô vsupÿ it' xôt£¡tû'u Stomw·Ö rN{'ÿ hv;mhe 6
kôd; côn p[ yuCÿ zSyu‡û .e in p;ÿ…sô jNmÿnI )
turIÿy;idTyô hvÿn' t î≤N{ôy‡m; tÿSq;vÖmtO ÿ' idôiv 7
ySmwô Tv' mÿ`v…•N{ …gvR,"ô ≤x=oô ≤x=ÿ…s d;ôxWu ÿe )
aôSm;k˘ô …grÿ ¨Öt su∑ÿ ièë t' vÿso k<vôvCzé,ÿ /u Iô hvÿm( 8
aSt;ÿ…vô mNmÿ pUVû y| b[˜Ne {;ÿy voct )
pUvû IRAtô≥ Syÿ bOhtÖ IrÿnWU t Stoôtmu /RÖe ; aÿs=O t 9
s…mN{oô r;yoÿ bOhtÖ Irÿ/nU tu Ö s' =oô,I smuû sUymRÿ ( )
s' xë£ è ;sô" xucyÿ "Ö s' gv;ÿ≤xrù" som;ô îN{ÿmm≤NdWu" 10
˝42ã i√cTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo me?y AiW" ) îN{o devt; ) p[g;q"
˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNd"
¨ÖpmÖ ' Tv;ÿ mÖ`on;'ô Jyeœÿ' c vOW.Ö ;,;ÿm( )
pU…û .Rˇmÿ ' m`v…•N{ goôivdÖmIx;ÿn' r;ôy Èÿmhe 1
y a;ôy'u k⁄Tsÿmit…qôGvmdÿyR o v;vO/;ôno idôvie dÿve )
t' Tv;ÿ vÖy' hyÿêR ' xôt£¡t'u v;jôyNtoÿ hv;mhe 2
a; noô ivêeWÿ ;'ô rs'ô m?vÿ" …sçôNTv{ÿy" )
ye pÿr;ôvitÿ su‚Nvôre jne„Ö v; ye aÿv;ôv‹ tINdÿv" 3
ivê;ô √πW;'…ÿ s jôih c;vÖ c; ’¡…/ô ivêeÿ sNvôNTv; vsuÿ )
xI∑eWÿ u …cˇe midôr;soÿ a'x ô voô y];ô somÿSy tOMû p…sÿ 4
îN{ô nedIÿyÖ Eidÿih …môtme/ÿ ;….Âôit….ÿ" )
531
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; x'tÿ mÖ x'tmÿ ;….rù….i∑ÿ….ô‡r; Sv;ÿpe Sv;ôip….ÿ" 5


a;ô…jôtru ù' sTpÿit' …vôêcÿW…R ,' ’û…/ p[jÖ ;Sv;.ÿgm( )
p[ sU itÿr;ô xcIÿ….ôyRe tÿ ¨ÖÆKqnÖ" £tuÿ' puntÖ a;ÿnWûu k™ 6
ySteô s;…/ôœoåvÿsôe te Sy;ÿmÖ .reWÿ u te )
vÖy' ho];ÿ….®Öt devÖ Ùÿit…." ssôv;'soÿ mn;mhe 7
aôh' ih teÿ h·rvoô b[˜ÿ v;jôy‡u r;ô…j' y;…mô sdoôit….ÿ" )
Tv;…mdevÖ tmmeÖ smÿêyô gu VRÖ yurg[¡e mqIôn;m( 8
˝43ã i]cTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo m;t·rê; AiW" ) ˝1-2á 5-8ã
p[qm;i√tIyyoA≥co" pçMy;idctsO,;çeN{"á ˝3-4ã tOtIy;ctuQyoRí ivêe dev;
devt;" ) p[g;q" ˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNd"
Eûtt( tÿ îN{ vIôyÿ| gIô….Rg,RûO ≤Ntÿ k;ôrvÿ" )
te Sto.ÿNtô ËjÿmR ;vn( `OtíÖ tu ÿ' p*ôr;soÿ n=n( /Iôit….ÿ" 1
n=ÿNtô îN{ômvÿse su’Tû yy;ô yeW;'ÿ sutû We ûu mNdÿse )
yq;ÿ s'vtÖ Re amÿdoô yq;ÿ ’ûx Eûv;Sme îÿN{ mTSv 2
a; noô ivêeÿ sôjoWÿsoô dev;ÿsoô gNtônopÿ n" )
vsÿvo ®Ö{; avÿse nÖ a; gÿm‡Hzé<û vNtuÿ mÖ®toô hvÿm( 3
pUWû ; iv„,uhû vR nÿ ' meÖ srÿSvô‡TyvÿNtu sô¢ …sN/ÿv" )
a;poô v;tÖ" pvÿtR ;soô vnÖSpitÿ" Íû,otuÿ pO…qôvI hvÿm( 4
yidÿN{ô r;/oô a‚Stÿ teÖ m;`oÿn' m`vˇm )
tenÿ no bo…/ s/ôm;¥oÿ vO/û e .goÿ d;ôn;yÿ vO]hn( 5
a;…jÿpte nOpteÖ Tv…m≤ı noô v;jô a; vÿ≤= su£to )
vIôtI ho];ÿ….®Öt devÖ vIÿit…." ssôv;'soô iv Íÿæ<vre 6
s≤Ntô Á1ÿyû R a;ô≤xWÖ îN{ô a;yujû nR ;ÿn;m( )
aôSm;n( nÿ=Sv m`vÖ•pu ;vÿse /u=û Svÿ ipôPyuWIô…mWÿm( 7
vÖy' tÿ îN{ô Stome…ÿ .ivR/me Ö TvmÖSm;k˘¡ xt£to )
mihÿ SqUrû ' xÿxyô ' r;/oô aÓÿyÖ' p[Sk¡<v;yÖ in toÿxy 8

532
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝44ã ctuíTv;·r'x' sUˇ_m(


˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" ’x AiW" ) îN{" p[Sk<vSy d;nStuití
devte ) ˝1-2á 4ã p[qm;i√tIyyoA≥coítuQy;Rí g;y]Iá ˝3á 5ã
tOtIy;pçMyoí;nu∑pu ( zNdsI
.UrIidN{ÿSy vIôy1| ûÿ Vy:yÿm>Ö y;yÿit ) r;/ÿSte dSyve vOk 1
xôt' êetô ;sÿ ¨Ö=,oÿ idôiv t;roô n roÿcNte ) mÖˆ; idv'Ö n tÿSt.u" 2
xôt' ve,Ö HU zôt' xun"ÿ xôt' cm;ÿ…‹ , Ml;ôt;inÿ )
xôt' meÿ bLbjStuk û ; a®¡WI,;'ô ctu"ÿ xtm( 3
sudû vÖe ;" Sqÿ k;<v;yn;ô vyoÿvyo ivcôrNtÿ" ) aê;ÿsoô n cÿõ£ ™ mt 4
a;idt( s;ô¢Syÿ cikúr‡ù •;nUnÿ Syô mihô ≈vÿ" )
Xy;vIÿrit?vôsn( pÖq‡í=uWÿ ; côn s'nô xeÿ 5
˝45ã pçcTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" pOW/[ AiW" ) ˝1-4ã
p[qm;idctuAc≥ ;…mN{" p[Sk<vSy d;nStuitíá ˝5ã pçMy;í;…¶sUy*R devt;" )
˝1-4ã p[qm;idctuAc≥ ;' g;y]Iá ˝5ã pçMy;í p…¤XzNdsI
p[itÿ te dSyve vOkô r;/oÿ adÖXyRÓyÿ m( ) ¥*nR p[…¡ qôn; xvÿ" 1
dxô mÁ'ÿ p*t£ôt" sôhß;ô dSyÿvÖe vOk"¡ ) inTy;ÿ{;ôyo aÿmh' t 2
xôt' meÿ gdÖ.R ;n;'ÿ xôtmU,;ÿv‹ tIn;m( ) xôt' d;ôs;\ aitô ßjÿ" 3
t]oô aipô p[;,Iÿyt pUtû £¡t;ywÖ Vyÿˇ_; ) aê;ÿn;ô…m• yUQû y;ÿm( 4
aceTÿ yô…¶…íÿikôt‡u hÿVR yôv;$( s sumû {ÿq" )
aô…¶" xë£ è ,É ÿ xoô…cW;ÿ bOhû t( sUroÿ aroct idôiv sUyoÿR aroct 5
˝46ã W$(cTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-4ã ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy k;<vo me?y AiW" ) a…ên* devte ) i]∑up(
zNd"
yuvû ' devÿ ;ô £tunÿ ; pUVû yR,e ÿ yuˇû _; rqenÿ t…vôW' yÿj]; )
a;gÿCzt' n;sTy;ô xcIÿ….‡·rôd' tOtû Iy'Ö svÿn' ipb;q" 1
yuvû ;' devÖ ;S]yÿ Ek;dÖx;sÿ" sôTy;" sôTySyÿ dÎxe purû St;ÿt( )
aôSm;k˘¡ yÖD' svÿn' juW;ô,; p;ôt' somÿm…ên;ô dI¥ÿ¶I 2
pÖn;Yy'ô tdÿ…ên; ’ût' v;'ÿ vOW.Ö o idôvo rjÿs" pO…qôVy;" )
533
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

sôhß'ô x's;ÿ ¨Öt ye g…vÿ∑*ô sv;\‹ô ît( t;\ ¨pÿ y;t;ô ipbÿ?yw 3
aôy' v;'ÿ .;ôgo inihÿto yj]e‡Ö m; …groÿ n;sôTyopÿ y;tm( )
ipbÿtÖ' som'Ö m/umÿ NtmÖSme p[ d;ôê;'smÿ vt'Ö xcIÿ…." 4
˝47ã s¢cTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo me?y AiW" ) ˝1ã p[qmcoR ivêe dev;
AiTvjo v;á ˝2-3ã i√tIy;tOtIyyoí ivêe dev; devt;" ) i]∑up( zNd"
ymO‚û Tvjoÿ bÛû/; kôLpyÿNtô" scetÿ so yÖD…môm' vhÿ≤Nt )
yo aÿncU ;ôno b[;˜ÿ ,ô o yuˇû _ a;ÿsIôt( k; æSvôt( t]Ö yjÿm;nSy s'iô vt( 1
Ek¡ Eûv;…¶bÿÛR /û ; s…mÿıô Ekô" sUyoôR ivêômnuû p[.tÿU " )
Ekìvô oW;" svÿ…R môd' iv .;ô‡Tyekô˘ v; îûd' iv bÿ.vU Ö svÿmR ( 2
Jyoitÿ„mNt' kÉtmûu Nt'ÿ i]cô£˘ su% û ' rq'ÿ suWû d'Ö .U·rÿv;rm( )
…cô];mÿ`;ô ySyô yogeåÿ …/jDeû t' v;'ÿ Ûûve aitÿ ·rˇ_'ô ipbÿ?yw 3
˝48ã a∑cTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" sup,R AiW" ) îN{;v®,* devte )
jgtI zNd"
îûm;inÿ v;' .;gÖ/ye ;ÿin …sßtÖ îN{;ÿv®,;ô p[ mÖhe sutû We ÿu v;m( )
yÖDye Dÿ e hÖ svÿn; .ur<ù yqoô yt( suNÿ vôte yjÿm;n;yÖ ≤x=ÿq" 1
inô‚„W?vÿrIôroWÿ/Iôr;pÿ a;St;ô‡…mN{;ÿv®,; mihôm;nÿm;xÿt )
y; …sßÿtûU rjÿs" p;ôre a?vÿnoô yyoô" x]unû iR kôr;devÿ Ö aohÿte 2
sôTy' tidÿN{;v®,; ’ûxSyÿ v;'ô m?vÿ Ëô…m| duhÿ te sô¢ v;,Iÿ" )
t;….ÿd;ôê‹ ;'smÿ vt' xu.SptIô yo v;ômdÿB/o aô…. p;itô …c·ˇÿ…." 3
`Otû pÖ Wu[ "Ö s*My;ÿ jIôrd;ÿnv" sô¢ Svs;ÿr"ù sdÿn AôtSyÿ )
y; hÿ v;…mN{;v®,; `OtíÖ tu ‡Ö St;….ÿ/ˇR ô' yjÿm;n;y ≤x=tm( 4
avoÿc;m mhÖte s*.ÿg;y sôTy' TveWô ;>y;'ÿ mihôm;nÿ…m≤N{ôym( )
aôSm;n( ÆTSvÿN{;v®,; `OtíÖ tu ‡Ö ≤S]….ÿ" s;ô¢…e .ÿrvt' xu.SptI 5
îN{;ÿv®,;ô yÎûiW>yoÿ mnIôW;' v;ôco mÖit' ≈utû mÿdˇômg[¡e )
y;inô Sq;n;ÿNysOjNtô /Ir;ÿ yÖD' tÿNv;ôn;Stpÿs;ô>yÿpXym( 6
îN{;ÿv®,; s*mnÖsmÎÿ¢' r;ôySpoW'Ö yjÿm;neWu /ˇm( )
534
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

p[jÖ ;' puiû ∑' .Uiÿ tmÖSm;suÿ /ˇ' dI`;RyTûu v;yÖ p[ itÿrt' nÖ a;yu"ÿ 7
îit v;l≤%Ly' sm;¢m( )
˝49ã Ekonpç;x' sUˇ_m(
˝1-20ã …v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy p[;g;qo .gR AiW" ) a…¶devR t; ) p[g;q"
˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNd"
a¶Ö a; y;ÿÁ…û ¶….ô‡hoRt;ÿr' Tv; vO,Imhe )
a; Tv;mÿnˇ_uû p[ytÿ ; hÖiv„mÿtIô y…jÿœ' bÖihRr;ôsdeÿ 1
aCz;ô ih Tv;ÿ shs" sUno ai©rù" ßucíô rÿNTy?vôre )
ËôjoR np;ÿt' `Otû kÉx ¡ mImheÖ å…¶' yÖDWe ÿu pUVû yRm( 2
a¶eÿ kôivve/RÖ ; aÿ…sô hot;ÿ p;vkô y+yÿ" )
mÖN{o y…jÿœo a?vôr„e vI@‰oô ivp[…¡e ." xu£ô mNmÿ…." 3
a{oÿ`mÖ ; vÿhoxôto yÿivœ‰ devÖ ;\ aÿjß vIôtyeÿ )
aô…. p[y;'…ÿ sô su…/ôt; vÿso gihô mNdÿSv /Iôit….ÿihôtR " 4
Tv…mt( sôpq[ ;ÿ aôSy‡¶eÿ ];tA≥tô Skô…v" )
Tv;' ivp[;sÿ " s…m/;n dIidvÖ a; …vÿv;s≤Nt ve/Ö sÿ" 5
xoc;ÿ xo…cœ dIidôih …vôxe myoô r;Svÿ Stoô]e mÖh;\ aÿ…s )
devÖ ;n;'ô xmÖnR ( mmÿ sNtu sUrû yÿ" x]UWû ;hÿ" Svô¶yÿ" 6
yq;ÿ …cd( vOı û mÿtsÖ ‡m¶eÿ s'jô vU …Rÿ sô =…mÿ )
Eûv; dÿh …m]mhoô yo aÿSmô/gu[ ( dumû NR m;ô kíô veniÿ t 7
m; noô mt;ÿy‹ ·rôpveÿ r=ôæSvneÖ m;`x'sÿ ;y rIr/" )
aße/ÿ ≤∫Stôr…,ÿ….yRivœ‰ ≤xôv…e .ÿ" p;ih p;ôy…u .ÿ" 8
p;ôih noÿ a¶Ö Ek¡y; p;ôÁ1u tûÿ i√ôtIyÿy; )
p;ôih gIô….R‚Stôs…O .ÿÂj;| pte p;ôih cÿtsÖ …O .ÿvsR o 9
p;ôih ivêÿSm;{Ö=soô ar;ÿV,ô" p[ Smô v;jeWÿ u noåv )
Tv;…m≤ı neidÿœ' devÖ t;ÿty a;ôip' n=;ÿmhe vO/û e 10
a; noÿ a¶e vyoôv/O ÿ' rù…y' p;ÿvkô x'Syÿm( )
r;Sv;ÿ c n ¨pm;te pu®SÖ pOhÖ' sunIÿtIô SvyÿxStrm( 11
yenÖ v's;ÿmÖ pOtnÿ ;suû x/ÿtR ‡Ö StrÿNto aôyR a;ôidxÿ" )
s Tv' noÿ v/ôR p[ysÿ ; xcIvsoô …jNv;ô …/yoÿ vsuiû vdÿ" 12
535
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

≤xx;ÿno vOW.Ö o yÿq;ô‡…¶" Í©πÖ d…vÿ?vt( )


itôGm; aÿSyô hnÿvoô n p[i¡ tô/WO ÿe sujû M.ô" shÿso yÖÛ" 13
nÖih teÿ a¶e vOW. p[itô/WO Öe jM.;ÿsoô yi√ôitœÿse )
s Tv' noÿ hotÖ" suÛtÿ ' hÖiv„’¡…/ô v'Sv;ÿ noô v;y;ÿ‹ pu®û 14
xeWÖe vneWÿ u m;ô]o" s' Tv;ô mt;ÿs‹ îN/te )
atÿN{o hÖVy; vÿh…s h…vô„’tÖ a;idd( devÖ We ÿu r;j…s 15
sô¢ hot;ÿrSù t…mdIÿ¬teÖ Tv; å¶eÿ suTû yjômÓÿym( )
….ônTSyi{'ô tpÿs;ô iv xoô…cW;ô p[;¶eÿ itœÖ jn;\ô aitÿ 16
aô…¶mÿ…¶' voô a…/[g¡ 'u Ûûvme ÿ vOˇû _bÿihRW" )
aô…¶' ihôtp[y¡ s" xêôtI„v; ååhot;ÿr' cWR,Iôn;m( 17
kÉtnÿe Ö xmÿnR ( Tscte suW;ôm<y‡¶eÖ tu>y'ÿ …cikôTvn;ÿ )
îûW<Ö yy;ÿ n" pu®Â Ö pÖm; .ÿrù v;j'ô neidÿœmUtû yeÿ 18
a¶eÖ j·rÿt…vôx R p( itÿ‡Step;ôno devÿ rù=sÿ" )
ap[oiÿ Wv;n( gOhû pÿitmÖhR ;\ aÿ…s idôvSp;ôydu rRÿu o,ôy"u 19
m; noô r=ô a; vex ÿ Id;`O,Ivsoô m; y;ôtyu ;ÿt‹ mûu ;vÿt;m( )
pÖroôgVÖ yUTû yinÿr;ômpÖ =u/‡ô m¶eÖ se/ÿ r=ôæSvnÿ" 20
˝50ã pç;x' sUˇ_m(
˝1-18ã a∑;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy p[;g;qo .gR AiW" ) îN{o devt; ) p[g;q"
˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNd"
¨Ö.y'ÿ Íû,vÿ∞ nÖ îN{oÿ aôv;R…gôd' vcÿ" )
sô];Cy;ÿ mÖ`v;ô somÿpItye …/ôy; x…vÿœÖ a; gÿmt( 1
t' ih Svôr;j'ÿ vOW.Ö ' tmojÿse …/ôW,eÿ in∑tÖ=tu"ÿ )
¨ÖtopÖm;n;'ÿ p[qmô o in WIÿd…sô somÿk;m'Ö ih teÖ mnÿ" 2
a; vOWÿ Sv puÂvso sutû SyeNô {;N/ÿs" )
…vôµ; ih Tv;ÿ h·rv" pOTû su s;ÿsiô h‡m/O∑ÿ ' …cd( d/O„û v…,ÿm( 3
ap[;…ÿ msTy m`vÖn( tqedsÿ ‡ô idN{ô £Tv;ô yq;ô vxÿ" )
sônme Ö v;j'ô tvÿ ≤xip[•ô vÿs; mÖ=U …cô¥Ntoÿ ai{v" 4
xôG?yU3û ûÿ Wu xÿcIptÖ îN{ô ivê;ÿ….Âôit….ÿ" )
.g'Ö n ih Tv;ÿ yÖxs'ÿ vsuiû vdÖ‡mnuÿ xUrù cr;ÿm…s 5
536
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

p*ôro aêÿSy pu®’ Ö d( gv;ÿm‡Ö SyuTsoÿ dev ihrù<yyÿ" )


nikôihR d;n'ÿ p·rôm…/ÿWR t( Tve y¥ô¥;…mô td; .ÿr 6
Tv' Áºihô cervÿ e …vôd; .g'Ö vsuˇÿ ye )
¨d( v;ÿvWO Sv m`vÖn( g…vÿ∑yÖ ¨idôN{;êÿ…m∑ye 7
Tv' pu û sôhß;ÿ…, xôt;inÿ c yUqû ; d;ôn;yÿ m'hse )
a; purÿ d' rÖ ' cÿ’mÖ ivp[v¡ csô îN{'ô g;yÖNtoåvÿse 8
aô…vôpo[ v;ô yd…vÿ/‡ô i√p[oÿ veN{ teÖ vcÿ" )
s p[ mÿmNdt( Tv;ôy; xÿt£toô p[;c;ÿmNyoô ah'sÿ n 9
¨Ögb[ ;ÿ¸mRr( =ô’Tv;ÿ purd' rÖ o yidÿ me Íû,vÖıvÿm( )
vÖsyûU voô vsupÿ it' xôt£¡tû'u Stomw·Ö rN{'ÿ hv;mhe 10
n p;ôp;soÿ mn;mheÖ n;r;ÿy;soô n jLhÿv" )
yidÆNNvN{'ô vOW,ÿ ô' sc;ÿ sutû e s%;ÿy' ’û,v;ÿmhw 11
¨Ög'[ yuyÿ Ju mô pOtnÿ ;su s;sôih‡mO,k;ÿitômd;ÿ>ym( )
ved;ÿ .Omû ' …côt( sinÿt; rùqItÿmo v;ô…jn'Ö y…mdUû nxÿt( 12
ytÿ îN{ô .y;ÿmheÖ ttoÿ noô a.ÿy' ’…/ )
m`ÿvHzô‚G/ tvÖ t•ÿ Ëôit….ô‡ivR i√Woô iv mO/oÿ jih 13
Tv' ih r;ÿ/SpteÖ r;/ÿso mÖh" =yÖSy;…sÿ iv/ôt" )
t' Tv;ÿ vÖy' mÿ`v…•N{ …gvR," sutû ;vÿNto hv;mhe 14
îN{ô" Sp¬ütû vO]ÿ hÖ ; pÿrSù p; noô vre<ÿ y" )
s noÿ r≤=W∞rùm' s mÿ?yôm' s pÖí;t( p;ÿtu n" purû " 15
Tv' nÿ" pÖí;dÿ/rô ;duˇÿ rô ;t( purû îN{ô in p;ÿih …vôêtÿ" )
a;ôre aôSmt( ’¡,iu hô dwVy'ÿ .Öy‡m;ôre hetÖ Irdevÿ I" 16
aô¥;¥;ô ê"êô îN{ô ];Svÿ pÖre cÿ n" )
ivê;ÿ c no j·rôtnø ( TsÿTpteÖ ah;ô idv;ô nˇ_'¡ c r≤=W" 17
p[.Ö ©Ö « xUroÿ mÖ`v;ÿ tuvû Imÿ`"Ö s'…mÿXlo vIôy;ÿy‹ Ö km( )
¨Ö.; teÿ b;ôÙ vOW,ÿ ; xt£toô in y; vj[¡' …m…mô=tu"ÿ 18
˝51ã Ekpç;x' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo `*r" p[g;q AiW" ) îN{o devt; )
˝1-6á 10-12ã p[qm;idtOc√ySy dxMy;idtOcSy c p…¤"á ˝7-9ã
537
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s¢My;idtOcSy c bOhtI zNdsI


p[o aÿSm;ô ¨pÿStuit'ô .rÿt;ô y∆ujoÿWit )
¨ÖKqw·rN{ÿSyô m;ihÿnÖ' vyoÿ v/R≤Nt soô…mnoÿ .Ö{; îN{ÿSy r;ôtyÿ" 1
aôyjûu o asÿmoô nO….ô‡rek"¡ ’û∑Irùy;Syÿ" )
pUvû IRritô p[ v;ÿv/O ôe ivê;ÿ j;ôt;Nyojÿs; .Ö{; îN{ÿSy r;ôtyÿ" 2
aihÿtne …côdvÿtR ; jIôrd;ÿn"u …sW;sit )
p[vÖ ;Cyÿ…mN{ô tt( tvÿ vIôy;ÿ…‹ , k·r„yôto .Ö{; îN{ÿSy r;ôtyÿ" 3
a; y;ÿih ’û,v;ÿm tÖ îN{ô b[˜;ÿ…,ô v/ÿnR ; )
ye….ÿ" xivœ c;ôknoÿ .Ö{…môh ≈ÿvSyôte .Ö{; îN{ÿSy r;ôtyÿ" 4
/OWû tÖ …íÿd( /OWû Nmnÿ" ’û,oWIÿN{ô yt( Tvm( )
tIôv"w[ somw"ÿ spyÖtR o nmoÿ…." p[itô.WU tÿ o .Ö{; îN{ÿSy r;ôtyÿ" 5
avÿ c∑Ö AcIÿWmo åvÖt;\ îÿvÖ m;nuWÿ " )
juÇû « d=ÿSy soô…mnÖ" s%;ÿy' ’,utÖe yujÿ' .Ö{; îN{ÿSy r;ôtyÿ" 6
ivêeÿ t îN{ vIôyÿ| devÖ ; anuû £tuÿ' ddu" )
.uvoô ivêÿSyô gopÿit" pu®∑ët .Ö{; îN{ÿSy r;ôtyÿ" 7
gO,û e tidÿN{ teÖ xvÿ ¨pÖm' devÖ t;ÿtye )
yı'…sÿ vO]û m*jÿs; xcIpte .Ö{; îN{ÿSy r;ôtyÿ" 8
smÿnve vpu„yôt" ’û,vÖNm;nuWÿ ; yugû ; )
…vôde tidN{ôíte nÿ mÖ /ÿ ≈utû o .Ö{; îN{ÿSy r;ôtyÿ" 9
¨∆;ôt…mÿN{ teÖ xvÖ ¨t( Tv;mut( tv £tumÿ ( )
.U·rÿgoô .U·rÿ v;vO/‡ûu mR`vÿ nÖ ( tvÖ xmÿ…R , .Ö{; îN{ÿSy r;ôtyÿ" 10
aôh' cô Tv' cÿ vO]hÖ‡NTs' yuJÿ y;v sôin>yô a; )
aôr;ôtIôv; …cÿdi{ôvo ånuÿ n* xUr m'ste .Ö{; îN{ÿSy r;ôtyÿ" 11
sôTy…md( v; ¨Ö t' vÖy‡…mN{'ÿ Stv;mÖ n;nOtÿ m( )
mÖh;\ asuNÿ vto vÖ/o .U·rô JyotI'iÿ W suNvôto .Ö{; îN{ÿSy r;ôtyÿ" 12
˝52 ã i√pç;x' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" p[g;q AiW" ) ˝1-11ã
p[qm;¥ek;dxc;R…mN{"á ˝12ã √;dXy;í dev; devt;" ) ˝1á 4-5á 7ã
p[qmcRítuqIRpçmIs¢mIn;ç;nu∑pu á( ˝2-3á 6á 8-11ã
538
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

i√tIy;tOtIy;WœIn;m∑My;idctsO,;ç g;y]Iá ˝12ã √;dXy;í i]∑up( zNd;'…s


s pUVû yoR mÖh;n;'ÿ venÖ " £tu…ÿ .r;nje ) ySyô √;r;ô mnu≤ÿ „pôt; devÖ We ûu …/yÿ
a;nÖje 1
idôvo m;n'Ö noTsÿdnÖ ( TsomÿpœO ;soô a{ÿy" ) ¨ÖKq; b[˜ÿ cô x'Sy;ÿ 2
s …vô√;\ ai©ÿro>yô îN{oô g; aÿv,O oôdpÿ ) StuWû e tdÿSyô p*'Syÿm( 3
s p[àÖ q;ÿ kivvO/û îN{oÿ v;ôkSyÿ vÖ=…,ÿ" )
≤xôvo aôkSú yô homÿ‡NySmô]; gÖNTvvÿse 4
a;dUû nu teÖ anuû £tuû' Sv;h;ô vrÿSyô yJyÿv" )
ê;ô]mÖk;≥ aÿnWU tÖ ‡e N{ÿ goô]Syÿ d;ôvneÿ 5
îN{eô ivê;ÿin vIôy;ÿ‹ ’ût;inô kTv;ÿi‹ n c ) ymÖk;≥ aÿ?vôr' …vôd"u 6
yt( p;çÿjNyy; …vôx‡e N{eô `oW;ô asO=ÿ t )
aStO,ÿ ;äûh,R ;ÿ …vôpoô3ûÿ åyoR m;nÿSyô s =yÿ" 7
îûymuÿ teÖ anu∑ÿ ië t‡í’ûWe t;inô p*'Sy;ÿ ) p[;vÿí£
ô Syÿ vtÖiR nm( 8
aôSy vO„,oô Vyodÿn ¨Ö® £¡…m∑ jIôvseÿ ) yv'Ö n pÖê a; dÿde 9
t∂/;ÿn; avÖSyvoÿ yu„û m;….ôd=R iÿ ptr" ) Sy;mÿ mÖ®Tvÿto vO/û e 10
b¬»‚û Tvy;ÿyÖ /;ªÖ AKvÿ…." xUr nonum" ) jeW;ÿmNe {ô Tvy;ÿ yujû ; 11
aôSme ®Ö{; mehÖ n;ô pvÿtR ;so vO]hÖ Tyeô .rÿÙt* sôjoW;ÿ" )
y" x'stÿ e StuvtÖ e /;…yÿ pÖj[ îN{ÿJyeœ; aôSm;\ aÿvNtu devÖ ;" 12
˝53ã i]pç;x' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" p[g;q AiW" ) îN{o devt; )
g;y]I zNd"
¨t( Tv;ÿ mNdNtuû Stom;ÿ" ’,u„û v r;/oÿ ai{v" ) avÿ b[˜iô √Woÿ jih 1
pÖd; pÖ,I\rrÿ ;ô/soô in b;ÿ/Sv mÖh;\ aÿ…s ) nÖih Tv;ô kíôn p[itÿ 2
TvmIÿ≤xWe sutû ;n;ô‡…mN{ô Tvmsutÿ ;n;m( ) Tv' r;j;ô jn;ÿn;m( 3
Eihô p[ie hô =yoÿ idô‡Vy;ô3`ûÿ oWÿçWR,Iôn;m( ) ao.e pO,ÿ ;…sô rodÿsI 4
Ty' …côt( pvÿtR ' …gô·r' xôtvÿNt' shÖ≤ß,ÿm( ) iv Stoôt>O yoÿ ®ro…jq 5
vÖymuÿ Tv;ô idv;ÿ sutû e vÖy' nˇ_'¡ hv;mhe ) aôSm;k˘ô k;mÖm; pO,ÿ 6
Kv1ÿû Sy vOWÿ .Ö o yuv;ÿ tu…vôgI[ voô an;ÿnt" ) b[˜Ö ; kSt' sÿpyRit 7
kSyÿ æSvôt( svÿnÖ' vOW;ÿ juj„ûu v;\ avÿ gCzit ) îN{'ô k ¨ÿ æSvôd; cÿkÉ 8
539
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

k˘ teÿ d;ôn; aÿs=tÖ vO]hÿ nÖ ( k˘ suvû Iy;ÿ‹ ) ¨ÖKqe k ¨ÿ æSvôdNtÿm" 9


aôy' teÖ m;nuWÿ Öe jneÖ somÿ" pU®û Wuÿ sUyte ) tSyeihô p[ {ÿv;ô ipbÿ 10
aôy' teÿ xyÖ,R ;vÿit suWû om;ÿy;ôm…/ÿ ip[yô " ) a;ôjIôk R °yeÿ mÖidNtÿm" 11
tmÖ¥ r;/ÿse mÖhe c;®˘Ö md;ÿyÖ `O„vÿye ) EhIÿ…mN{ô {v;ô ipbÿ 12
˝54ã ctu"pç;x' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" p[g;q AiW" ) îN{o devt; )
g;y]I zNd"
yidÿN{ô p[;gp;ôgdu õÖ ™ NyÿGv; Ùûyseô nO….ÿ" ) a; y;ÿihô tUymÿ ;ôx…u .ÿ" 1
y√;ÿ p[ß Ö vÿ,e idôvo m;ôdy;ÿsôe Svÿ,R re ) y√;ÿ smu{û e aN/ÿs" 2
a; Tv;ÿ gIô….RmhRÖ ;mu®û ˘ Ûûve g;…mÿvÖ .ojÿse ) îN{ô somÿSy pIôtyeÿ 3
a; tÿ îN{ mihôm;n'Ö hrÿyo dev teÖ mhÿ" ) rqeÿ vhNtuû …b.[t¡ " 4
îN{ÿ gO,IôW ¨ÿ StuWû e mÖh;\ ¨Ög[ Èÿx;nÖ’t( ) Eihÿ n" sutû ' ipbÿ 5
sutû ;vÿNtSTv; vÖy' p[ySÿ vNto hv;mhe ) îûd' noÿ bÖihRr;ôsdeÿ 6
y≤∞ô≤ı xêÿt;ômsI‡N{ô s;/;ÿr,ôSTvm( ) t' Tv;ÿ vÖy' hÿv;mhe 7
îûd' teÿ soôMy' m?v‡/u=ÿ •ô i{ÿ….ônrR "ÿ ) juWû ;ô, îÿN{ô tt( ipÿb 8
ivê;\ÿ aôyoR …vÿp…Ö íto åitÿ :yôStUymÖ ; gÿih ) aôSme /eiÿ hô ≈voÿ bOhû t( 9
d;ôt; meÖ pOWtÿ In;'ô r;j;ÿ ihr<yôvIn;ÿm( ) m; devÿ ; mÖ`v;ÿ ·rWt( 10
sôhßeô pOWtÿ In;ô‡m…/ÿ íôN{' bOhû t( pOqû u ) xë£ è ˘ ihrÿ<yôm; dÿde 11
np;ÿto dugû hR Sÿ y me sôhße,ÿ surû ;/ÿs" ) ≈voÿ devÖ „e vÿ£t 12
˝55ã pçpç;x' sUˇ_m(
˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy p[;g;q" k≤lA≥iW" ) îN{o devt; ) ˝1-
14ã p[qm;idctudx
R c;| p[g;q" ˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIãá 15
pçdXy;í;nu∑pu ( zNdsI
troÿ….voR …vôd√ÿs‡ûu …mN{'ÿ sôb;/ÿ Ëôtyeÿ )
bOhû Ì;yÿNt" sutû soÿme a?vôre Ûûve .r'ù n k;ô·r,ÿm( 1
n y' du/û ;[ vrÿNteô n æSqôr; muroô mdeÿ su≤xôpm[ N/ÿs" )
y a;ôÎTy;ÿ xxm;ôn;yÿ suNvôte d;t;ÿ j·rô] ¨ÖKQyÿm( 2
y" xô£o mO=û o aê‰oô yo v;ô k°joÿ ihrù<yyÿ" )
540
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

s ËôvSR yÿ rejyÖTyp;ÿviO tô‡…mN{oô gVyÿSy vO]hÖ ; 3


in%;ÿt' …cô¥" pu®ÿ s'.tûO ' vsU‡id√pÿit d;ôxWu ÿe )
vÖjI[ su≤ÿ xôpo[ hyÿêR ô ît( k¡riù d‡N{ô" £Tv;ô yq;ô vxÿt( 4
y√;ôvNqÿ pu®∑ët purû ; …cÿCzÀr nO,û ;m( )
vÖy' tt( tÿ îN{ô s' .ÿr;m…s yÖDmuKû q' turû ' vcÿ" 5
sc;ô someWÿ u pu®Ùt v…j[voô md;ÿy ¥u= somp;" )
Tv…m≤ı b[˜¡ ’ ô teÖ k;My'ô vsuû deœ"ÿ suNvôte .uv"ÿ 6
vÖymenÿ …môd; Áo åpIÿpme hÖe vÖ…j[,mÿ ( )
tSm;ÿ ¨ aô¥ sÿmnÖ ; sutû ' .Ör; åå nUnû ' .UWÿ t ≈utû e 7
vOk…¡ ídSy v;rù, ¨ÿr;ôm…qô‡r; vÖynu Wÿe u .UWit )
sem' nÖ" Stom'ÿ jujWu ;ô, a; gÖhI‡N{ô p[ …cô]y;ÿ …/ôy; 8
kdUû Nv1ÿSû y;’¡t‡Ö …mN{ÿSy;‚Stô p*'Syÿm( )
kÉnoô nu k˘ô ≈omÿtne Ö n xë≈¡ vu e jônWu "Ö p·rÿ vO]hÖ ; 9
kdUÿ mÖhIr/O∑ÿ ; aSyô t…vÿWIô" kduÿ vO]flÖ o aStOtÿ m( )
îN{oô ivê;ÿn( beknô ;$;\ÿ ahÖÎx ≥ ÿ ¨Öt £Tv;ÿ pÖ,I\r…ù . 10
vÖy' `;ÿ teÖ apUVû yR‡e N{ô b[˜;ÿ…, vO]hn( )
puÂ
û tô m;ÿs" pu®Ùt v…j[vo .Oiû t' n p[ .ÿr;m…s 11
pUvû IR…íô≤ı Tve tuiÿ vkÀ…mR•;ôxsoô hvÿNt îN{oôtyÿ" )
itôr…íÿdyÖ "R svÖn; vÿso gihô x…vÿœ ≈u…û / meÖ hvÿm( 12
vÖy' `;ÿ teÖ Tve î‡i√N{ô ivp[;ô aipÿ „m…s )
nÖih TvdÖNy" pu®ÿ ÙtÖ kíôn m`ÿv•Ö ‚Stÿ m…@ôtR ; 13
Tv' noÿ aôSy; amÿt®e tÖ =u/û oô3ûÿ å….xÿSterô vÿ SpO…/ )
Tv' nÿ ¨ÖtI tvÿ …cô]y;ÿ …/ôy; ≤x=;ÿ x…cœ g;tuiû vt( 14
somÖ î√ÿ" sutû o aÿStuû klÿyoô m; …bÿ.Itn )
apedWÖe ?vôSm;yÿit Svôy' `wWÖ o ap;ÿyit 15
˝56ã W$(pç;x' sUˇ_m(
˝1-21ã Ek…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy s;Mmdo mTSyo mw];v®…,m;RNyo v;
j;lnı; bhvo mTSy; v; AWy" ) a;idTy; devt;" ) g;y]I zNd"
Ty;n( nu =ôi]y;\ô avÿ a;idôTy;n( y;ÿ…cW;mhe ) sumû ¬
ûO «ôk;\ aô….∑ÿye 1
541
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

…mô]o noô aTy'hÿ iÖ t' v®¡," pWRdyÖmR ; ) a;ôidôTy;soô yq;ÿ …vôd"u 2


teW;'ô ih …cô]muKû Qy'1ûÿ v¡qmô ‚Stÿ d;ôxWu ÿe ) a;ôidôTy;n;ÿmr'’
ù teÿ 3
mihÿ vo mhÖt;mvoô v®¡,ô …m];yÿmR n( ) av;'Sô y; vO,ÿ Imhe 4
jIôv;n( noÿ aô…. /etÿ nÖ ;‡ååidÿTy;s" purû ; hq;ÿt( ) kıÿ Sq hvn≈ut" 5
y√ÿ" ≈;ôNt;yÿ suNvôte v¡qmô ‚Stô yCzôidR" ) ten;ÿ noô a…/ÿ voct 6
a‚Stÿ dev; a'hô o®Öv‡R ‚Stô ràÖmn;ÿgs" ) a;idÿTy;ô a∫⁄t¡ nw s" 7
m; nÖ" set"ÿu …sWedyÖ ' mÖhe vO,ÿ ˇ_⁄ nÖSp·rÿ ) îN{ô î≤ı ≈utû o vÖxI 8
m; noÿ mOcû ; ·rÿp,ûU ;' vO…ÿ jôn;n;ÿmiv„yv" ) dev;ÿ aô…. p[ mO=ÿ t 9
¨Öt Tv;mÿidte m‡Áûh' deVÖ yupÿ b[vu e ) sumû ¬ ûO «ôk;mÖ….∑ÿye 10
piWÿR dIône gÿ.Iôr a;\ ¨g[p¡ ]u Öe …j`;'sÿ t" ) m;ik¡StoôkSyÿ no ·rWt( 11
aônhÖe o nÿ ¨®v[jô ¨Â¡…cô iv p[stÿ vR e ) ’û…/ toôk;yÿ jIôvseÿ 12
ye mU/û ;Rn"ÿ ≤=tIôn;‡mdÿB/;sô" Svyÿxs" ) v[tÖ ; r=ÿNte aô&hÿ" 13
te nÿ a;ôòo vOk;ÿ,;ô‡m;idÿTy;so mumû ocÿt ) Stenô ' bÖı…mÿv;idte 14
apoô Wu ,ÿ îûy' x®Ö‡r;idÿTy;ô apÿ dumiRÖ t" ) aôSmdeTÖ vjÿflWu I 15
xêô≤ı vÿ" sud;nvÖ a;idÿTy; Ëôit….ÿvyRÖ m( ) purû ; nUnû ' bu.ÿ Jûu mheÿ 16
xêÿNt'ô ih p[c¡ te s" p[itôyNt'ÿ …côdne sÿ " ) dev;ÿ" ’,uqû jIôvseÿ 17
tt( su noô nVy'ô sNyÿsô a;idÿTy;ô yNmumoÿcit ) bÖN/;äûı…mÿv;idte 18
n;Sm;k¡m‚Stô tt( trù a;idÿTy;so aitô„kdeÿ ) yUyû mÖSm>y'ÿ mO¬t 19
m; noÿ heiÖ t…vôvR SvÿtÖ a;idÿTy;" ’ûi]m;ô x®¡" ) purû ; nu jôrsoÿ v/It( 20
iv Wu √πWoô Vy'hÿ iÖ t‡m;idÿTy;soô iv s'ihÿtm( ) iv„vô‚Gv vOhÿ t;ô rpÿ" 21
pçmoå?y;y" ) v0 1-38
˝57ã s¢pç;x' sUˇ_m(
˝1-19ã Ekon…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" ip[yme/ AiW" ) ˝1-13ã
p[qm;id]yodxc;R…mN{"á ˝14-19ã ctudXR y;idtOc√ySy c
A=;ême/yod;RnStuitdevR t;" ) ˝1-12ã p[qm;id√;dxc;Rm;nu∑.u " p[g;q"
˝˝1á 4á 7á 10ã p[qm;ctuqIRs¢mIdxmIn;mnu∑pu á( ˝2-3á 5-6á 8-9á 11-
12ã i√tIy;tOtIy;pçmIWœ‰∑mInvMyek;dxI√;dxIn;ç g;y]Iãá ˝13-19ã
]yodXy;ids¢;n;ç g;y]I zNdsI
a; Tv;ô rq'ô yqoôtyeÿ suªû ;yÿ vtRy;m…s ) tu…û vôk…ûÀ mRmtÿO IôWhÖ‡…mN{ô x…vÿœÖ
542
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

sTpÿte 1
tu…vÿx„u mô tu…vÿ£toô xcIÿvoô ivêÿy; mte ) a; pÿp;[ q mihTvôn; 2
ySyÿ te mihôn; mÖh" p·rÿ Jm;ôyNtÿmIôytu"ÿ ) hSt;ô vj[¡' ihrù<yyÿm( 3
…vôê;nÿrSy vÖSpitô‡mn;ÿntSyô xvÿs" ) Evwíÿ cWR,Iôn;‡mUtû I ÛÿvÖe
rq;ÿn;m( 4
aô….∑ÿye sôd;vO/ÿ ô' SvÿmIR¬heWûu y' nrÿ" ) n;n;ô hvÿNt Ëôtyeÿ 5
pÖrom;ÿ]mÖ cO IÿWmÖ‡…mN{ÿmgûu '[ surû ;/ÿsm( ) Èx;ÿn' …cô√sUnÿ ;m( 6
t't…Ö m{;/ÿse mÖh îN{'ÿ cod;…m pIôtyeÿ )
y" pUVû y;Rmnu∑ÿ ië tô‡mIxeÿ ’∑Iôn;' nOtû "u 7
n ySyÿ te xvs;n sô:ym;ônx ' ô mTyÿ"R ) nikô" xv;'…ÿ s te nxt( 8
Tvot;ÿsSô Tv; yujû ; åPsu sUyRÿe mÖhınÿm( ) jyemÿ pOTû su vÿ…j[v" 9
t' Tv;ÿ yÖD…e .ÿrImheÖ t' gIô….R…gÿvR ,R Stm )
îN{ô yq;ÿ …côd;…vÿqô v;jeWÿ u pu®mÖ ;Yyÿm( 10
ySyÿ te Sv;ôdu sô:y' Sv;ô√« p[,Iÿitri{v" ) yÖDo …vÿtNtôs;Yyÿ" 11
¨Ö® ,ÿStôNve3ô ûÿ tnÿ ¨Ö® =y;ÿy nS’…/ ) ¨Ö® ,oÿ y‚N/ jIôvseÿ 12
¨Ö®˘ nO>yÿ ¨Ö®˘ gvÿ ¨Ö®˘ rq;ÿyÖ pNq;ÿm( ) devÖ vIÿit' mn;mhe 13
¨pÿ m;ô W@± √;√;ô nrù" somÿSyô h„y;ÿ‹ ) itœÿ≤Nt Sv;dur;ôtyÿ" 14
Aôj;[ …vÿN{oôt a; dÿdÖe hrIô A=ÿSy sUnû …vÿ ) a;ôêmô /Öe Syô roihÿt; 15
surû q;\ÿ a;it…qôGve Svÿ.Iôxr\U ;ô=Re ) a;ôêmô /Öe e supû x
e sÿ " 16
W¬ê;\ÿ a;it…qôGv îÿN{oôte vÖ/mU tÿ " ) sc;ÿ pUtû £¡t* snm( 17
EeWÿu cet√Ö Wé <ÿ v‡TyôNtA≥jô „e[ v®¡WI ) Svô.Iôx"ë kx;ÿvtI 18
n yu„û me v;ÿjbN/vo ininôTsuínô mTyÿ"R ) aôv¥Ö m…/ÿ dI/rt( 19
˝58ã a∑pç;x' sUˇ_m(
˝1-18ã a∑;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" ip[yme/ AiW" ) ˝1-10á 13-18ã
p[qm;iddxc;| ]yodXy;idW<,;çeN{"á ˝11ã Ek;dXy; pUv;R/SR y ivêe dev;"á
˝11-12ã Ek;dXy; ¨ˇr;/RSy √;dXy;í v®,o devt;" ) ˝1á 3á 7-10á 12-
15ã p[qmcRStOtIy;y;" s¢My;idctsO,;' √;dXy;idctsO,;ç;nu∑pu á( ˝2ã
i√tIy;y; ¨i„,k™á ˝4-6ã ctuQy;RidtOcSy g;y]Iá ˝11á 16ã
Ek;dxIWo@Xyo" p…¤"á ˝17-18ã s¢dXy∑;dXyoí bOhtI zNd;'…s
543
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[p¡[ v‚S]ô∑.ë …Ö mW'ÿ mÖNd√«ÿr;ôyNe dÿve ) …/ôy; voÿ me/Ö s;ÿtyeÖ pur?ù' y; …vÿv;sit
1
nÖd' vÖ aodÿtIn;' nÖd' yoyuvÿ tIn;m( ) pit'ÿ voô afl‰;ÿn;' /ennûU ;…mÿW?u y…s 2
t; aÿSyô sUddÿ ohsô" som'ÿ ≈I,≤Ntô pOXnÿy" )
jNmÿn( devÖ ;n;'ô ivxÿ‡‚S]ô„v; roÿcnô e idôv" 3
aô…. p[ gopÿit' …gôr‡e N{ÿmcôR yq;ÿ …vôde ) sUnû 'u sôTySyô sTpÿitm( 4
a; hrÿy" ssO…j[rô e 审WIôr…/ÿ bÖihRiWÿ ) y];ô…. s'nô v;ÿmhe 5
îN{;ÿyÖ g;vÿ a;ô≤xr'ÿ dudÓûu º vÖ…j[,ôe m/uÿ ) yt( sIÿmpu ◊ûre …vôdt( 6
¨¥d(b›Ö[ Syÿ …vô∑p'ÿ gOhû …mN{ÿíô gNvÿih )
m?vÿ" pIôTv; sÿcve ihô i]" sô¢ s:yu"ÿ pÖde 7
acÿtR Ö p[;cÿtR Ö ip[ymÿ /e ;soô acÿtR ) acÿNR tu pu]k Ö ; ¨Öt purù' n /O„û <vÿctR 8
avÿ Svr;itô ggÿrR o goô/; p·rÿ sin„v,t( )
ip©;ô p·rÿ cin„kdÖ‡idN{;ÿyÖ b[˜o¥ÿtm( 9
a; yt( ptÿNTyeNô yÿ" sudû `u ;ô anÿpSf⁄r" )
aôpSÖ f⁄rÿ' gO.;ytÖ somÖ…mN{;ÿyÖ p;tÿve 10
ap;ôidN{oô ap;ÿd…Ö ¶‡ivRêÿe devÖ ; aÿmTst )
v®¡,ô îidôh =ÿytÖ ( tm;poÿ aô>yÿnWU t vÖTs' s'≤ô xêÿrI·rv 11
sudû vÖe o aÿ…s v®,ô ySyÿ te sô¢ …sN/ÿv" )
aôn=ûu rÿ≤Nt k;ôkd⁄ ÿ' sUMû y|ÿ suiWôr;…mÿv 12
yo VytI\rô f;ÿ,yÖt( suyˇÿu _;\ô ¨pÿ d;ôxWu ÿe )
tÖKvo netÖ ; tid√pu‡ÿ ®pÖm; yo amuCÿ yt 13
atIduÿ xô£ aoÿhtÖ îN{oô ivê;ô aitô i√Wÿ" )
….ônt( kônInÿ aodÖn' pÖCym;ÿn' pÖro …gôr; 14
aô.k RÖ o n k⁄m¡ ;rùko å…/ÿ itœÖn( nv'Ö rqÿm( )
s pÿ=NmihôW' mOgû ' ipô]e m;ô]e …vÿ.£ ûu tumÿ ( 15
a; tU su≤ÿ xp[ d'pteÖ rq'ÿ itœ; ihrù<yyÿm( )
a/ÿ ¥u=û ' sÿcve ih sôhßÿp;dm®ÖW' Svÿ‚Stôg;mÿnhÖe sÿm( 16
t' `e…ÿ môTq; nÿmæÖ SvnÖ ¨pÿ Svôr;jÿm;ste )
aq|ÿ …cdSyô su…/ÿtÖ' ydetvÿ a;vÖtyR ≤ÿ Nt d;ôvneÿ 17
anuÿ p[àÖ Sy*k¡s" ip[yô me/ÿ ;s EW;m( )
544
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

pUv;ôm‹ nuû p[yiÿ t' vOˇû _bÿihRWo ihôtp[y¡ s a;xt 18


˝59ã EkonWi∑tm' sUˇ_m(
˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" pu®hNm; AiW" ) îN{o devt; ) ˝1-
6ã p[qm;idtOc√ySy p[g;q" ˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIãá ˝7-12ã
s¢My;idW@éc;' bOhtIá ˝13ã ]yodXy; ¨i„,k™á ˝14ã ctudXR y; anu∑pu á(
˝15ã pçdXy;í pur ¨i„,k™ zNd;'…s
yo r;j;ÿ cWR,Iôn;' y;t;ô rqe…ÿ .ôr…/[g¡ "u )
ivê;ÿs;' t®Öt; pOtnÿ ;n;'ô Jyeœoô yo vO]ÿ hÖ ; gO,û e 1
îN{'ô t' xëM¡ . pu®hNmô•vÿsôe ySyÿ i√ôt; …vÿ/tô ·R rÿ )
hSt;ÿyÖ vj["ô p[itÿ /;…y dxôtR o mÖho idôve n sUy"Rÿ 2
nikô∑' kmÿ,R ; nxô‡¥íôk;rÿ sôd;vO/ÿ m( )
îN{'ô n yÖD…w vôêR gUtÿ mRÖ >O vÿs‡ô m/O∑ÿ ' /O„û <voÿjsm( 3
aW;ÿ¬hmugû '[ pOtnÿ ;su s;sôih' y‚Smÿn( mÖhI®¡®jÖ y[ "ÿ )
s' /enô voô j;yÿm;ne anonvu‡û ¥;Rv"Ö =;moÿ anonvu" 4
y∂‰;vÿ îN{ te xôt' xôt' .UmIÿ®tÖ Syu" )
n Tv;ÿ v…j[n( Tsôhß'ô sUy;ô‹ anuû n j;ôtmÿ∑Ö rodÿsI 5
a; pÿp;[ q mihôn; vO„<y;ÿ vOWnÖ ( ivê;ÿ xivœÖ xvÿs; )
aôSm;\ aÿv m`vÖn( gomÿit v[jÖ e v…j[≤¡ çô];….ÿÂiô t….ÿ" 6
n sIômdevÿ a;pÖ‡idW'ÿ dI`;Ryoô mTyÿ"R )
EtÿGv; …cô¥ Etÿx; yuyû ojÿtÖe hrIô îN{oÿ yuyû ojÿte 7
t' voÿ mÖho mÖh;Yyô‡…mN{'ÿ d;ôn;yÿ sô=…,ÿm( )
yo g;ô/We ûu y a;rÿ,We ûu hVyoô v;je„ô v‚Stô hVyÿ" 8
¨dUû Wu ,oÿ vso mÖhe mOx û Svÿ xUrù r;/ÿse )
¨dUû Wu mÖÁw mÿ`vn( mÖ`ˇÿyÖ ¨idÿN{ô ≈vÿse mÖhe 9
Tv' nÿ îN{ AtÖy‡u STv;ôindoô in tOMÿ p…s )
m?yeÿ v…s„v tuivnOM,oôvoR‡inR d;ôs' ≤xÿXnqoô hqw"ÿ 10
aôNyv[t¡ mÖ m;ÿnWu ‡Ö myÿJv;nÖmdevÿ yum( ) avÖ Sv" s%;ÿ du/vu ItÖ pvÿtR "
suflû ;yÖ dSyuû' pvÿtR " 11
Tv' nÿ îN{;s;'ô hSteÿ xivœ d;ôvneÿ )
545
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

/;ôn;n;'ô n s' gO.ÿ ;y;Smôy‡u i√≥" s' gO.ÿ ;y;Smôy"u 12


s%;ÿy"Ö £tu…ÿ mCzt kôq; r;ÿ/;m xôrSyÿ )
¨pÿStuit' .oôj" sU·û ryoR aÓÿy" 13
.U·rÿ…." smhÖ AiWÿ….‡bÖiR hR„mÿ≤∫" Stiv„yse )
yidôTqmekm¡ k e …ô m‡Czrÿ vÖTs;n( pÿr;ôddÿ" 14
kô,gRô ÁO ;ÿ mÖ`v;ÿ x*rdeVÖ yo vÖTs' nÿ‚S]ô>y a;nÿyt( ) aôj;' sU·û rnR /;tÿve
15
˝60ã Wi∑tm' sUˇ_m(
˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs* sudIitpu®mI¿h* tyorNytro v; AiW"
) a…¶devR t; ) ˝1-9ã p[qm;idnvc;| g;y]Iá ˝10-15ã dxMy;idW<,;ç
p[g;q" ˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNdsI
Tv' noÿ a¶eÖ mhoÿ…." p;ôih ivêÿSy;ô ar;ÿt"e )
¨Öt i√ôWo mTyÿSR y 1
nÖih mÖNyu" p*®¡Wye Ö Èxeô ih vÿ" ip[yj;t ) Tv…mdÿ…sô =p;ÿv;n( 2
s noô ivêe…ÿ .devRÖ …e .ô‡ÂjoRÿ np;ô∫{ÿxoce ) rù…y' deiÿ h …vôêv;ÿrm( 3
n tmÿ¶Öe ar;ÿtyoô mt|ÿ yuvNt r;ôy" ) y' ];yÿse d;ôê;'smÿ ( 4
y' Tv' …vÿp[ me/Ö s;ÿt;ô‡v¶eÿ ihônoiWô /n;ÿy ) s tvoôtI goWuû gNt;ÿ 5
Tv' rù…y' pu®ÿ vÖ Irù‡m¶eÿ d;ôxWu Öe mt;ÿy‹ ) p[ ,oÿ nyÖ vSyoô aCzÿ 6
¨Ö®„Ö y; ,oô m; pr;ÿ d; a`;yÖte j;ÿtved" ) durû ;ô?ye3ô ûÿ mt;ÿy‹ 7
a¶eÖ m;ik¡∑e devÖ Syÿ r;ôitmdevÿ o yuyot ) TvmIÿ≤xWeÖ vsUnÿ ;m( 8
s noô vSvô ¨pÿ m;ô‡SyUjoRÿ np;ôNm;ihÿnSy ) s%eÿ vso j·rôt>O yÿ" 9
aCz;ÿ n" xIôrxoÿ…cW'Ö …groÿ yNtu dxôtR m( )
aCz;ÿ yÖD;soô nmÿs; puÂvô suÿ' pu®p[xSô tmUtû yeÿ 10
aô…¶' sUnû 'u shÿso j;ôtvedÿ s' d;ôn;yÖ v;y;ÿ,‹ ;m( )
i√ôt; yo .UdmÖ tO oô mTye„Rô v; hot;ÿ mÖN{tÿmo …vô≤x 11
aô…¶' voÿ devyÖJyy;ô å…¶' p[y¡ TÖ yÿ?vôre )
aô…¶' /IôWu p[q¡ mô mÖ…¶mvÿ‡R Tyô…¶' =w];ÿyÖ s;/ÿse 12
aô…¶·ôW;' sô:ye dÿd;tu nÖ Èxeô yo v;y;ÿ,‹ ;m( )
aô…¶' toôkÉ tnÿyÖe xêÿdImheÖ vsuû' sNt'ÿ tnUpû ;m( 13
546
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aô…¶mIÿ≤¬ô„v;vÿsôe g;q;ÿ…." xIôrxoÿ…cWm( )


aô…¶' r;ôye pu®ÿ mI¬h ≈utû ' nroô å…¶' sudÿ Iôtyeÿ zôidR" 14
aô…¶' √πWoô yotÖvw noÿ gO,Im‡Syô…¶' x' yoíô d;tÿve )
ivê;ÿsu …vô+vÿ…vôtve Ö hVyoô .uv√Ö StuA ÿ W≥ ,ûU ;m( 15
˝61ã EkWi∑tm' sUˇ_m(
˝1-18ã a∑;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy p[;g;qo hyRt AiW" ) a…¶hRvI'iW v; devt;"
) g;y]I zNd"
hÖiv„’¡,?u vôm; gÿm‡d?vôyvRu nRÿ teÖ pun"ÿ ) …vô√;\ aÿSy p[x Ö ;sÿnm( 1
in itôGmmÖ>y'1x ûÿ 'ë sIdÖıot;ÿ mÖn;v…/ÿ ) juWû ;ô,o aÿSy sô:ym( 2
aôNt·rÿCz≤Ntô t' jneÿ ®Ö{' pÖro mÿnIôWy;ÿ ) gO>û ,≤Ntÿ …jô◊y;ÿ sôsm( 3
j;ôMyÿtItpeÖ /nu‡ÿ vRyoô/; aÿ®hÖ√nÿm( ) ÎûWd'ÿ …jô◊y;vÿ/It( 4
crÿn( vÖTso ®xÿ…•ôh inÿd;ôt;r'ù n …vÿNdte ) veitô Stotÿv aôMByÿm( 5
¨Öto NvÿSyô yNmôh‡dê;ÿv¥Ö ojÿn' bOhû t( ) d;ôm; rqÿSyô dÎÿxe 6
duhû ≤Ntÿ sô¢k
w ;ô‡mupÖ √; pçÿ sOjt" ) tIôqRe …sN/oôr…/ÿ Svôre 7
a; dÖx….ÿ…vôvR SvÿtÖ îN{ô" koxÿmcuCyvIt( ) %edyÿ ; i]ôvtO ;ÿ idôv" 8
p·rÿ i]ô/;turÿ ?vôr' jU…û ,Rriÿe tô nvIÿysI ) m?v;ô hot;ÿro aÔte 9
…sôç≤Ntô nmÿs;vÖt‡mu∞û ;cÿ£ô˘ p·rÿJm;nm( ) nIôcInÿb;rùm≤=ÿtm( 10
aô>y;rù…md{ÿyoô iniWÿˇ_'ô pu„k¡rùe m/uÿ ) aôvtÖ Syÿ …vôsjÿnR e 11
g;vÖ ¨p;ÿvt;vÖt' mÖhI yÖDSyÿ rùPsud;ÿ ) ¨Ö.; k,;ÿ‹ ihrù<yy;ÿ 12
a; sutû e …sÿçtÖ …≈y'Ö rodÿSyor….ô…≈yÿm( ) rùs; dÿ/It vOW.Ö m( 13
te j;ÿntÖ SvmoôKy'1ûÿ s' vÖTs;soô n m;ôt…O .ÿ" ) …môqo nÿsNt j;ô…m….ÿ" 14
¨pÖ ßKveWÿ ûu bPsÿt" ’<vôte /ô®,'ÿ idôiv ) îN{eÿ aô¶; nmÖ" Svÿ" 15
a/u=ÿ t( ipôPyuWIô…mWÖ‡mUjÿ| sô¢pÿdImÖ·r" ) sUySRÿ y sô¢ rù‚Xm….ÿ" 16
somÿSy …m];v®Ö,o‡idÿt;ô sUrù a; dÿde ) td;turÿ Sy .eWjÖ m( 17
¨Öto NvÿSyô yt( pÖd' hÿytRÖ Syÿ in/;ôNyÿm( ) p·rô ¥;' …jô◊y;ÿtnt( 18
˝62ã i√Wi∑tm' sUˇ_m(
˝1-18ã a∑;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;]eyo gopvn" s¢v…/[v;R AiW" ) a…ên*
devte ) g;y]I zNd"
547
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨dIÿr;q;mOt;yÖte yuÔû ;q;ÿm…ên;ô rqÿm( ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 1


inô…mWÿ…íô∆vIÿys;ô rqenô ; y;ÿtm…ên; ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 2
¨pÿ StO,ItÖm]ÿye ihômne ÿ `ÖmmR …ÿ ên; ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 3
k⁄hÿ Sqô" k⁄hÿ jGmqu"û k⁄hÿ Xyenô ve ÿ petqu" ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 4
ydÖ¥ kihôR kihÿR …c‡Cz⁄≈yûU ;tÿ…môm' hvÿm( ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 5
aô…ên;ÿ y;mÖÙtÿm;ô neidÿœ' y;ôMy;Pyÿm( ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 6
avÿNtôm]ÿye gOhû ' ’¡,tûu ' yuvû mÿ…ên; ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 7
vreqÿ e aô…¶m;ôtpoô vdÿte vÖLGv]ÿye ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 8
p[ sô¢vÿ…/[r;ôxs;ô /;r;ÿm¶Ö re x ÿ ;yt ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 9
îûh; gÿt' vOW<vsU Í,utû ' mÿ îûm' hvÿm( ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 10
ik…môd' v;'ÿ pur;,ôv‡∆rÿto·rv xSyte ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 11
sôm;ôn' v;'ÿ sj;ôTy'ÿ sm;ôno bN/urÿ …ên; ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 12
yo v;'ô rj;'Sÿ y…ên;ô rqoÿ …vôy;itô rodÿsI ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 13
a; noô gVye…ÿ .ôrê‰w"¡ sôhßw®ô pÿ gCztm( ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 14
m; noô gVye…ÿ .ôrê‰w"¡ sôhße…ÿ .ôritÿ :ytm( ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 15
aô®,Ö Psu®ÿ WÖ ; aÿ.‡ûU dkôJyoRitÿAtô≥ ;vÿrI ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 16
aô…ên;ô su …vôc;k¡x‡√»=û ' pÿrxëmè ;\ îÿv ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 17
purù' n /O„ÿ ,ôv; ®¡j ’û„,y;ÿ b;…/ôto …vôx; ) a≤Ntô W∫Àt¡ u v;ômvÿ" 18

˝63ã i]Wi∑tm' sUˇ_m(


˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy;]eyo gopvn AiW" ) ˝1-12ã
p[qm;id√;dxc;Rm…¶"á ˝13-15ã ]yodXy;idtOcSy c;=RSy ≈utvR,o
d;nStuitdevR te ) ˝1-12ã p[qm;id√;dxc;Rm;nu∑.u " p[g;q" ˝˝1á 4á 7á 10ã
p[qm;ctuqIRs¢mIdxmIn;mnu∑pu á( ˝2-3á 5-6á 8-9á 11-12ã
i√tIy;tOtIy;pçmIWœ‰∑mInvMyek;dxI√;dxIn;ç g;y]Iãá ˝13-15ã
]yodXy;idtOcSy c;nu∑pu ( zNdsI
…vôxo…vÿxo voô aitÿ…q' v;jôyNtÿ" pu®ip[yô m( )
aô…¶' voô duyÖ| vcÿ" StuWû e xUWû Syô mNmÿ…." 1
y' jn;ÿso hÖiv„mÿNto …mô]' n sôipRr;ÿsiu tm( ) p[x
Ö s' ≤ÿ Ntô p[x‚ÿ St…." 2
548
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

pNy;'sÿ ' j;ôtvedÿ s'ô yo devÖ t;ôTyu¥tÿ ; ) hÖVy;Nywryÿ i∂ûiv 3


a;gÿNm vO]hÖ NtÿmÖ' Jyeœmÿ …Ö ¶m;nÿvm( )
ySyÿ ≈utû v;ÿ‹ bOhû •;ôkW™ú o anIÿkô E/ÿte 4
aômtO ÿ' j;ôtvedÿ s' itôrStm;'…ÿ s dxôtR m( ) `Otû ;hÿvnÖmI@‰¡m( 5
sôb;/oô y' jn;ÿ îûm3Öe ûÿ å…¶' hÖVye….ôrI¬ÿte ) ju◊;ÿn;so yÖtßucÿ " 6
îûy' teÖ nVyÿsI mÖit‡r¶eÖ a/;ÿYyôSmd;ÿ )
mN{ô suj;ÿtÖ su£tô o åmUrÿ ù dSm;itÿqe 7
s; teÿ a¶eÖ x'tmÿ ;ô cinÿœ; .vtu ip[yô ; ) ty;ÿ v/RSvô su∑tÿë " 8
s; ¥uªû ¥w …ûuR ªnIÿ bOhû ‡dupoÿpÖ ≈vÿ…sô ≈vÿ" ) d/Iÿt vO]tÖ yU Rÿe 9
aêô…mÌ;' rÿqpô ;[ ' TveWô …mN{'ô n sTpÿitm( )
ySyô ≈v;'…ÿ sô tUvqRÿ ô pNy'pÿ Ny' c ’û∑yÿ" 10
y' Tv;ÿ goôpvÿno …gôr; cinÿœd¶e ai©r" ) s p;ÿvk ≈u/Iô hvÿm( 11
y' Tv;ô jn;ÿsô Ȭÿte sôb;/oô v;jÿs;tye ) s boÿ…/ vO]tÖ yU Rÿe 12
aôh' Ûÿv;ôn a;ô=Re ≈utû vÿ…R , mdÖCyuitÿ )
x/;|sÿ Iv Stuk;ôivn;'ÿ mO=û ; xIôW;R cÿt,ûu ;Rm( 13
m;' côTv;rÿ a;ôxvÖ" x…vÿœSy {…vôàvÿ" )
surû q;ÿso aô…. p[yoô v=ôn( vyoô n tuGr‰¡m( 14
sôTy…mt( Tv;ÿ mhenidô p®Ö„<yvÿ deidxm( )
nem;ÿpo aêôd;tÿ"ù x…vÿœ;d‚Stô mTyÿ"R 15
˝64ã ctu"Wi∑tm' sUˇ_m(
˝1-16ã Wo@xcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso ivÂp AiW" ) a…¶devR t; )
g;y]I zNd"
yu+û v; ih devÿ ÙÖ tÿm;\ô aê;\ÿ a¶e rùqI·rÿv ) in hot;ÿ pUVû yR" sÿd" 1
¨Öt noÿ dev devÖ ;\ aCz;ÿ voco …vôd∑u rÿ " ) ≈i√ê;ô v;y;ÿ‹ ’…/ 2
Tv' hÖ y¥ÿivœ‰ô shÿs" sUnv;¸t ) Aôt;v;ÿ yÖ…Dyoô .uv"ÿ 3
aôymÖ…¶" sÿh≤Ö ß,oô v;jÿSy xôitnÖSpitÿ" ) mU/û ;R kôvI rÿyIô,;m( 4
t' ne…Ö mmO.û voÿ yÖq; åå nÿmSvô sÙÿit…." ) nedIÿyo yÖDmÿi©r" 5
tSmwÿ nUnû mÖ….¥ÿve v;ôc; …vÿÂpÖ inTyÿy; ) vO„,eÿ codSv su∑ièë tm( 6
kmuÿ ‚„vdSyô senyÿ ;ô å¶erp;ÿkc=s" ) pÖ…,' goWuÿ Str;mhe 7
549
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

m; noÿ devÖ ;n;'ô ivxÿ" p[ò;ôtI·rÿvoôß;" ) ’ûx' n h;ÿsrûu fl‰;ÿ" 8


m; nÿ" smSy dU!û ‰1ÿ"û p·rÿ√Wπ so a'hiÖ t" ) Ëô…mRnR n;vÖm; vÿ/It( 9
nmÿSte a¶Ö aojÿse gO,û ≤Ntÿ dev ’û∑yÿ" ) amwrÿ …ù m]ÿmdRy 10
k⁄iû vt( su noô g…vÿ∑yÖ e å¶eÿ s'vô ie WÿWo rù…ym( ) ¨®¡’du®û ,ÿS’…/ 11
m; noÿ aô‚Smn( mÿh;/ône pr;ÿ vG.;Rr.ù ¥O qÿ ; ) s'vô g|Ö s' rù…y' jÿy 12
aôNymÖSm≤∫ôy; îûy‡m¶eÖ …sWÿˇ_⁄ duCû z⁄n;ÿ ) v/;ÿ‹ noô amÿvCÖ zvÿ" 13
ySy;juWÿ •mÖæSvnÖ" xmIômdumÿ % R Sy v; ) t' `ed…Ö ¶vO/Rû ;vÿit 14
prÿSy;ô a…/ÿ s'vô to åvÿr;\ aô>y; tÿr ) y];ôhm‚Smô t;\ aÿv 15
…vôµ; ih teÿ purû ; vÖy‡m¶eÿ ipôtyu qR ;vÿs" ) a/;ÿ te suªû mIÿmhe 16
˝65ã pçWi∑tm' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" k⁄®suitA≥iW" ) îN{o devt; )
g;y]I zNd"
îûm' nu m;ô…yn'ÿ ¸vÖ îN{ômIx;ÿnmÖ ojÿs; ) mÖ®TvÿNt'ô n vOÔû seÿ 1
aôy…mN{oÿ mÖ®Tsÿ%;ô iv vO]û Sy;ÿ….nÖæCzrÿ" ) vj[,¡e xôtpÿv,R ; 2
v;ôv/ûO ;ôno mÖ®Tsô%‡e N{oô iv vO]û mwrÿ yt( ) sOjû n( Tsÿmiûu {y;ÿ aôp" 3
aôy' hÖ yenÖ v; îûd' Svÿm®RÖ vÿt; …jôtm( ) îN{e,ÿ ô somÿpItye 4
mÖ®TvÿNtmOjIôiW,ô‡mojÿSvNt' ivrùp≤( xnÿm( ) îN{'ÿ gIô….RhvRÿ ;mhe 5
îN{'ÿ p[àÖ ne Ö mNmÿn; mÖ®TvÿNt' hv;mhe ) aôSy somÿSy pIôtyeÿ 6
m®Tv;\ÿ îN{ mI!(v"è ipb;ô som'ÿ xt£to ) aô‚Smn( yÖDe pu®ÿ ∑ët 7
tu>yeidÿN{ mÖ®Tvÿte sutû ;" som;ÿso ai{v" ) ˙ûd; ÙÿyNt ¨ÖÆKqnÿ" 8
ipbeidÿN{ mÖ®Tsÿ%; sutû ' som'Ö id…vÿi∑Wu ) vj[ô' ≤xx;ÿnÖ aojÿs; 9
¨Ö·ˇœÖ•ojÿs; sôh pIôTvI ≤xp[¡e avepy" ) somÿ…mN{ cômU sutû m( 10
anuÿ Tv;ô rodÿsI ¨Ö.e £=ÿm;,m’pet;m( ) îN{ô y∂ÿSyuhû ;.ÿv" 11
v;cÿm∑Ö ;pÿdImÖh' nvÿß·ˇ_mOtSÖ pOxmÿ ( ) îN{;ôt( p·rÿ tÖNv'ÿ mme 12

˝66ã W$(Wi∑tm' sUˇ_m(


˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" k⁄®suitA≥iW" ) îN{o devt; ) ˝1-
9ã p[qm;idnvc;| g;y]Iá ˝10-11ã dxMyek;dXyoí p[g;q" ˝dxMy; bOhtIá
550
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

Ek;dXy;" stobOhtIã zNdsI


jôD;ûno nu xôt£¡t‡ûu ivR pOCÿ zôiditÿ m;ôtrÿm( ) k ¨Ög;[ " kÉ hÿ Íæ<vre 1
a;dI'ÿ xvÖSyÿbv[ I‡d*,Rv;ô.mÿhIôxvu mÿ ( ) te pu]ÿ sNtu inô∑rë "ÿ 2
s…mt( t;n( vO]ÿ hÖ ;≤%ÿdtÖ ( %e aôr;\ îÿvÖ %edyÿ ; ) p[vı ÿO o dSyuhû ;.ÿvt( 3
Ek¡y; p[itô/;ipÿbt( s;ôk˘ sr;'…ÿ s i]'x ô tÿm( ) îN{ô" somÿSy k;,uk û ; 4
aô…. gÿN/ôvmR tÿ ,O ‡dbu›û We ûu rjô"Sv; ) îN{oÿ b[˜Ö >yô î√»/û e 5
inr;ÿiv?yiÌô·r>yô a; /;ôryÿt( pÖKvmoÿdnÖ m( ) îN{oÿ buNû d' Sv;ÿttm( 6
xôtb[›¡ ô îWuSû tvÿ sôhßÿp,ôR Ekô ît( ) y…mÿN{ c’ûWe yujmÿ ( 7
tenÿ Stoôt>O yô a; .ÿrù nO>yoô n;·rÿ>yoô aˇÿve ) sô¥o j;ôt A¡.iu œr 8
Eût; Cy*ôà;inÿ te ’ût; viWÿœR ;inô prIÿ,s; ) ˙ûd; vIô@v± /ÿ ;ry" 9
ivêet( t; iv„,urû ;.ÿr‡du®£ômSTveiWÿt" ) xôt' mÿihôW;n( =Iÿrp;ôkmoÿdnÖ '
vÿr;ôh…mN{ÿ EmuWû m( 10
tu…û vô=' teÖ su’t¡ ' sUmû y'Ö /nu"ÿ s;ô/bu NRûu do ihÿr<ù yyÿ" )
¨Ö.; teÿ b;ôÙ r<y;ô susSÿ' ’t AdUpû e …cÿÎdUvû /O ;ÿ 11
˝67ã s¢Wi∑tm' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" k⁄®suitA≥iW" ) îN{o devt; ) ˝1-9ã
p[qm;idnvc;| g;y]Iá ˝10ã dxMy;í bOhtI zNdsI
purû oô¬;x'ÿ noô aN/ÿsô îN{ÿ sôhßôm; .ÿr ) xôt; cÿ xUrù gon;ÿm( 1
a; noÿ .rù VyÔÿnÖ' g;mêÿm>Ö yÔÿnm( ) sc;ÿ mÖn; ihÿr<ù yy;ÿ 2
¨Öt nÿ" k,ôx R o.ÿn; pu û …,ÿ /O„,ôv; .ÿr ) Tv' ih Íÿæ<vôWe vÿso 3
nk°'ÿ vO/Iôk îÿN{ teÖ n suWû ; n sudû ; ¨Öt ) n;NySTvCzÀrÿ v;ô`tÿ" 4
nk°ô…mN{oô ink¡tvR Öe n xô£" p·rÿxˇ_ve ) ivê'ÿ Í,oitô pXyÿit 5
s mÖNyu' mTy;ÿn‹ ;ô‡mdÿB/oô in …cÿk°Wte ) purû ; inôd…íÿk°Wte 6
£Tvô ît( pU,û mR dûu r'ÿ turû Sy;ÿ‚St iv/ôt" ) vO]û flÖ " soÿmpÖ ;Vnÿ" 7
Tve vsUiÿ nô s'gtÿ ;ô ivê;ÿ c somÖ s*.ÿg; ) sudû ;Tvpÿ·r◊»t; 8
Tv;…m¥ÿvyÖ mu mR Ö k;moÿ gÖVyuihÿrR <yôy"u ) Tv;mÿêyô ru We tÿ e 9
tveidÿN{;ôhm;ôxs;ô hSteô d;]'ÿ côn; dÿde )
idônSyÿ v; m`vÖn( Ts'.tÿO Sy v; pU…û /R yvÿSy k;ô≤xn;ÿ 10

551
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝68ã a∑Wi∑tm' sUˇ_m(


˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy .;gRv" ’àuAi≥ W" ) somo devt; ) ˝1-8ã
p[qm;¥∑c;| g;y]Iá ˝9ã nvMy;í;nu∑pu ( zNdsI
aôy' ’ûàru gO.ÿ Ito ivêô…jdu≤û ∫idt( somÿ" ) AiWôivRp"Ö[ k;Vyenÿ 1
aô>yU,ÿ oRitô y•Ö¶' ….ôW·ˇ_ô ivê'ô yt( turû m( ) p[me NÖ /" :yô…•" ≈oô,o .Utÿ ( 2
Tv' soÿm tnU’ û Œoô √πWoÿ>yoôåNy’¡t>e y" ) ¨Ö® yÖNt;…sô v¡qm( 3
Tv' …côˇI tvÖ d=w‡ÿ idôvR a; pO…ÿ qôVy; A¡jIiWn( ) y;vIÿr`ù Syÿ …côd( √πW"ÿ
4
aô…qRnoô y≤Ntô cedq|ô gCz;ôin∂ûdWu oÿ r;ôitm( ) vÖvJûO yuStO„yÿt"Ö k;mÿm( 5
…vôd¥t( pUVû y| nÖ∑‡mudIÿmtO ;ôymu Iÿryt( ) p[me ;yuSÿ t;rIôdtIÿ,mR ( 6
sux
û ve oÿ no mO¬yô ;k⁄‡û rÎÿ¢£turv;ôt" ) .v;ÿ n" somÖ x' ˙ûde 7
m; nÿ" somÖ s' vIÿivjoô m; iv bIÿ….Wq; r;jn( )
m; noô h;idÿR ‚TvôW; vÿ/I" 8
avÖ yt( Sve sô/Sqeÿ devÖ ;n;'ÿ dumtRÖ IrI=eÿ )
r;jô•pÖ i√Wÿ" se/ô mI!(voè apÖ ≤ß/ÿ" se/ 9
˝69ã Ekons¢ittm' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy n*/s Ek¥UAi≥ W" ) ˝1-9ã
p[qm;idnvc;R…mN{"á ˝10ã dxMy;í dev; devt;" ) ˝1-9ã p[qm;idnvc;|
g;y]Iá ˝10ã dxMy;í i]∑up( zNdsI
nÖÁ1ÿNû y' bÖ¬;k¡r' m…@Rtô ;r'ÿ xt£to ) Tv' nÿ îN{ mO¬y 1
yo nÖ" xêÿt( purû ;…vôq;‡åmO/ÿ o[ ô v;jÿs;tye ) s Tv' nÿ îN{ mO¬y 2
ikmÖ© rÿ/cô[ odÿn" suNv;ônSy;ÿ…vôtde …ÿ s ) k⁄iû vt( æSvÿN{ ,ô" xk¡" 3
îN{ô p[ ,oô rqÿmv pÖí;≤∞ôt( sNtÿmi{v" ) purû St;ÿdne ' me ’…/ 4
hNtoô nu ikm;ÿsse p[qmô ' noô rq'ÿ ’…/ ) ¨ÖpmÖ ' v;ÿjyô u ≈vÿ" 5
av;ÿ no v;jôy'u rq'ÿ suk û r'ÿ teÖ ik…mt( p·rÿ ) aôSm;n( Tsu …jôGyuWSÿ ’…/ 6
îN{ô ÎÁÿSvô pUr…ÿ s .Ö{; tÿ Eit in„’ûtm( ) îûy' /IA≥‚ô Tvy;ÿvtI 7
m; sIÿmvÖ¥ a; .;ÿg‡ûu vIR k;œ;ÿ ihôt' /nÿm( ) aôp;vOˇÿ _; arùàyÿ" 8
turû Iy'Ö n;mÿ yÖ…Dy'ÿ yÖd; krùStduXÿ m…s ) a;idt( pitÿnR aohse 9
avIÿv/O √o amOt;ô amÿNdI‡dek¥ô dU vRÿe ; ¨Öt y;íÿ devI" )
552
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

tSm;ÿ ¨Ö r;/ÿ" ’,ut p[xSô t' p[;tô mÖ=R U …/ôy;vÿsju gR My;t( 10


˝70ã s¢ittm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" k⁄sIdI AiW" ) îN{o devt; )
g;y]I zNd"
a; tU nÿ îN{ =umû Nt'ÿ …cô]' g[;.ô ' s' gO.ÿ ;y ) mÖh;ôhSÖ tI d≤=ÿ,ne 1
…vôµ; ih Tv;ÿ tuivkÀ…û m| tuiû vde„ÿ ,' tuvû Imÿ`m( ) tu…û vôm;ô]mvoÿ…." 2
nÖih Tv;ÿ xUr devÖ ; n mt;ÿs‹ oô idTsÿNtm( ) .Iôm' n g;' v;ôryÿNte 3
Etoô ‚NvN{'ô Stv;ôm‡e x;ÿnÖ' vSvÿ" Svôr;jÿm( ) n r;/ÿs; m…/RW•" 4
p[ StoÿWdÖ pu ÿ g;…sWÖ‡Cz^vtÖ ( s;mÿ gIôym;ÿnm( ) aô…. r;/ÿs; jugru t( 5
a; noÿ .rù d≤=ÿ,ne ;ô‡å…. sôVyenÖ p[ mOx ÿ ) îN{ô m; noô vsoôinR.;ÿk‹ ™ 6
¨pÿ £mÖSv; .ÿr /OWtÖ ; /O„ÿ ,oô jn;ÿn;m( ) ad;ÿx∑U rSyô ved"ÿ 7
îN{ô y ¨Ö nu teÖ a‚Stô v;joô ivp[…¡e .ô" sinÿTv" ) aôSm;….ô" su t' sÿniu h 8
sô¥oôjvu Sÿ teô v;j;ÿ aôSm>y'ÿ …vôêíÿN{;" ) vxwíÿ mÖ=U jÿrNte 9
Wœoå?y;y"
v0 1-38
˝71ã Eks¢ittm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" k⁄sIdI AiW" ) îN{o devt; )
g;y]I zNd"
a; p[ {ÿv pr;ôvtoÿ åv;ôv‹ tÿí vO]hn( ) m?vô" p[itô p[.mÿ …R , 1
tIôv;[ " som;ÿsô a; gÿih sutû ;soÿ m;d…yô„,vÿ" ) ipb;ÿ dÖ/GO yqoÿ…côWe 2
îûW; mÿNdôSv;duû te år'ù vr;ÿy mÖNyveÿ ) .uvtÿ ( t îN{ô x' ˙ûde 3
a; Tvÿx]Öv; gÿihô Nyu1Kûÿ q;inÿ c Ùyse ) ¨ÖpmÖ e roÿcnô e idôv" 4
tu>y;ôymi{ÿ…." sutû o go….ÿ" ≈Iôto md;ÿyÖ km( ) p[ somÿ îN{ Ùyte 5
îN{ÿ ≈u…û / su meÖ hvÿ‡mÖSme sutû Syô gomÿt" ) iv pIôit' tOiû ¢mÿXnuih 6
y îÿN{ cmÖs„e v; somÿímô WU ÿu te sutû " ) ipbedSÿ yô TvmIÿ≤xWe 7
yo aôPsu côN{m;ÿ îvÖ somÿímô WU ûu dÎÿxe ) ipbedSÿ yô TvmIÿ≤xWe 8
y' teÿ Xyenô " pÖd;.ÿrt( itôro rj;'Sô ySpOtÿ m( ) ipbedSÿ yô TvmIÿ≤xWe 9

553
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝72ã i√s¢ittm' sUˇ_m(


˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" k⁄sIdI AiW" ) ivêe dev; devt;" )
g;y]I zNd"
devÖ ;n;ô…mdvoÿ mÖht( td; vO,ÿ Imhe vÖym( ) vO„,;ÿmSÖ m>yÿmtûU yeÿ 1
te nÿ" sNtuû yuj"ô sd;ô v®¡,o …mô]o aÿymRÖ ; ) vO/û ;sÿíô p[ctÿe s" 2
aitÿ no iv≤„pôt; pu®û n*ô….rùpo n pÿWqR ) yUyû mOtû Syÿ rQy" 3
v;ôm' noÿ aSTvyRmn( v;ôm' vÿ®,ô x'Syÿm( ) v;ôm' Á;ÿv,O Iômheÿ 4
v;ômSyô ih p[c¡ te sô Èx;ÿn;xo ·rx;ds" ) nem;ÿidTy; aô`Syô yt( 5
vÖy…m√ÿ" sud;nv" ≤=ôyNtoô y;Ntoô a?vô•; ) dev;ÿ vO/û ;yÿ Ùmhe 6
a…/ÿ n îN{wW;'ô iv„,oÿ sj;ôTy;ÿn;m( ) îût; m®¡toô a…êÿn; 7
p[ .[;tÿ TûO v' sudÿ ;nÖvo å/ÿ i√ôt; sÿm;ôNy; ) m;ôtgu .R Rÿe .r;mhe 8
yUyû ' ih œ; sudÿ ;nvÖ îN{ÿJyeœ; aô….¥ÿv" ) a/;ÿ …c√ ¨Öt b[v¡u e 9
˝73ã i]s¢ittm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy k;Vy ¨xn; AiW" ) a…¶devR t; ) g;y]I zNd"
p[œe ÿ' voô aitÿ…q' StuWû e …mô]…mÿv ip[yô m( ) aô…¶' rq'ô n ve¥mÿ ( 1
kôiv…mÿvÖ p[ctÿe s'ô y' devÖ ;soô a/ÿ i√ôt; ) in mTye„Rÿ v;dÖ/"u 2
Tv' yÿivœ d;ôxWu oô nø"\ p;ÿih Í,u/û I …grÿ" ) r=;ÿ toôkmutû Tmn;ÿ 3
ky;ÿ te a¶e ai©rù ËjoÿR np;ôdpu Sÿ tuitm( ) vr;ÿy dev mÖNyveÿ 4
d;xemÿ Ö kSyô mnÿs; yÖDSyÿ shso yho ) kduÿ voc îûd' nmÿ" 5
a/;ô Tv' ih nÖSkroô ivê;ÿ aôSm>y'ÿ su≤=ôtI" ) v;jÿ{iv,soô …grÿ" 6
kSyÿ nUnû ' prIÿ,soô …/yoÿ …jNv…s d'pte ) goW;ÿt;ô ySyÿ teÖ …grÿ" 7
t' mÿjyR Nt su£ û tuÿ' puroôy;v;ÿnm;ô…jWuÿ ) SveWûu =yeWÿ u v;ô…jnÿm( 8
=eitô =em…ÿe ." s;ô/…u .ô‡nRikôy| fl≤Ntô h≤Ntô y" ) a¶eÿ suvû Irÿ E/te 9
˝74ã ctu"s¢ittm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" ’„, AiW" ) a…ên* devte )
g;y]I zNd"
a; meÖ hv'ÿ n;sôTy; å…êÿn;ô gCzÿt' yuvû m( ) m?vô" somÿSy pIôtyeÿ 1
îûm' meÖ Stomÿm…êne‡Ö m' meÿ Í,utÖ' hvÿm( ) m?vô" somÿSy pIôtyeÿ 2
554
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aôy' v;'ô ’„,oÿ a…ên;ô hvÿte v;…jnIvsU ) m?vô" somÿSy pIôtyeÿ 3


Íû,tûu ' jÿ·rôthu vR Ö' ’„,ÿSy StuvtÖ o nÿr; ) m?vô" somÿSy pIôtyeÿ 4
zôidRyNRÿ tômd;ÿ>y'ô ivp[;yÿ StuvtÖ e nÿr; ) m?vô" somÿSy pIôtyeÿ 5
gCzÿt' d;ôxWu oÿ gOhû ‡…môTq; Stuvÿ tÖ o aÿ…ên; ) m?vô" somÿSy pIôtyeÿ 6
yuÔû ;q;'ô r;sÿ.Ö' rqeÿ vIô@v± ©ÿ π vOW<vsU ) m?vô" somÿSy pIôtyeÿ 7
i]ôvNÖ /urû ,e ÿ i]ôvtO ;ô rqenô ; y;ÿtm…ên; ) m?vô" somÿSy pIôtyeÿ 8
nU meÖ …groÿ n;sôTy; å…êÿn;ô p[;vÿt' yuvû m( ) m?vô" somÿSy pIôtyeÿ 9
˝75ã pçs¢ittm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" ’„," k;i„,RivRêko v; AiW" ) a…ên*
devte ) jgtI zNd"
¨Ö.; ih dÖß; ….ôWj;ÿ myoô.vu oô‡.; d=ÿSyô vcÿso b.Uvû qu"ÿ )
t; v;'ô ivêÿko hvte tnU’qû e m; noô iv y*ÿ∑' sô:y; mumû ocÿtm( 1
kôq; nUnû ' v;'ô ivmÿn;ô ¨pÿ Stv‡¥uvû ' …/y'ÿ ddquvû SR yÿî∑ye )
t; v;'ô ivêÿko hvte tnU’qû e m; noô iv y*ÿ∑' sô:y; mumû ocÿtm( 2
yuvû ' ih „m;ÿ pu®.ujmôe me/ÿ tô 'u …vÿ„,;ôPveÿ dÖdquvû SR yÿî∑ye )
t; v;'ô ivêÿko hvte tnU’qû e m; noô iv y*ÿ∑' sô:y; mumû ocÿtm( 3
¨Öt Ty' vIôr' /ÿnsÖ ;mOjÿ IôiW,'ÿ dUrû e …côt( sNtômvÿse hv;mhe )
ySyô Sv;idÿœ; sumiÖ t" ipôtyu qRÿ ;ô m; noô iv y*ÿ∑' sô:y; mumû ocÿtm( 4
Aôtne ÿ devÖ " sÿ…vôt; xÿm;yt AôtSyô Í©ÿm…u vôyR ; iv pÿpq[ e )
Aôt' s;ÿs;hÖ mihÿ …cTpOtNyôto m; noô iv y*ÿ∑' sô:y; mumû ocÿtm( 5
˝76ã W$(s¢ittm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy v;…sœo ¥uªIk a;i©rs" ip[yme/o v;i©rs" ’„,o
v; AiW" ) a…ên* devte )
p[g;q" ˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNd"
¥uªû I v;'ô Stomoÿ a…ên;ô i£…vônR sekô a; gÿtm( )
m?vÿ" sutû Syô s idôiv ip[yô o nÿr; p;ôt' g*ôr;…vôv·e rÿ,e 1
ipbÿt' `Öm| m/umÿ Ntm…êôn; åå bÖihR" sIÿdt' nr; )
t; mÿNds;ôn; mnuWÿ o duroô, a; in p;ÿtÖ' vedsÿ ;ô vyÿ" 2
555
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; v;'ô ivê;ÿ….Âôit….ÿ" ip[yô me/ÿ ; aÙWt )


t; vÖitRy;ÿt‹ mÖ pu ÿ vOˇû _bÿihRWoô ju∑ÿ' yÖD' id…vÿi∑Wu 3
ipbÿtÖ' som'Ö m/umÿ Ntm…êôn; åå bÖihR" sIÿdt' sumû t( )
t; v;ÿv/O ;ôn; ¨pÿ su∑ièë t' idôvo gÖNt' g*ôr;…vôv·e rÿ,m( 4
a; nUnû ' y;ÿtm…êôn; åêe…ÿ ." p[iu WôtPsu…ÿ ." )
dß;ô ihrÿ<yvtRnI xu.SptI p;ôt' somÿmtO ;vO/; 5
vÖy' ih v;'ô hv;ÿmhe ivpÖNyvoô ivp[;sÿ oô v;jÿs;tye )
t; vÖLgU dÖß; pu®ÿ dÖ s' sÿ ; …/ôy; å…êÿn; ≈u∑û ‰; gÿtm( 6
˝77ã s¢s¢ittm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@OcSy;Sy sUˇ_Sy g*tmo no/; AiW" ) îN{o devt; ) p[g;q"
˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNd"
t' voÿ dÖSmmOtÿ IôWh'Ö vsoÿmNR d;ônmN/ÿs" )
aô…. vÖTs' n SvsÿrWe u /enô vÖ îN{'ÿ gIô….RnvRÿ ;mhe 1
¥u=û ' sudû ;nuû' t…vÿWI….ôr;vOtÿ ' …gô·r' n pu®ÿ .Ö ojÿsm( )
=umû Nt'ô v;j'ÿ xôitn'ÿ shÖ≤ß,'ÿ mÖ=U gomÿNtmImhe 2
n Tv;ÿ bOhû Ntoô a{ÿyoô vrÿNt îN{ vIô¬vÿ" )
yi∂Tsÿ…s StuvtÖ e m;vÿtvÖe suû nikô∑d; …mÿn;it te 3
yoı;ÿ…sô £Tv;ô xvÿsoôt d'sÖ n;ô ivê;ÿ j;ôt;…. mÖJmn;ÿ )
a; Tv;ôymÖkú Ëôtyeÿ vvtRitô y' gotÿm;ô ajIÿjnn( 4
p[ ih ·rÿ·rô= aojÿs; idôvo aNte>ÿ yôSp·rÿ )
n Tv;ÿ ivVy;cô rjÿ îN{ô p;…qÿvR ‡Ö mnuÿ Svô/;' vÿv≤=q 5
nikô" p·rÿi∑mR`vn( mÖ`Syÿ teÖ y∂;ûxWu ÿe dxôSy…sÿ )
aôSm;k˘¡ bo?yucû qÿSy coidôt; m'ihÿœoô v;jÿs;tye 6

˝78ã a∑s¢ittm' sUˇ_m(


˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs* nOm/e pu®me/;vOWI ) îN{o devt; ) ˝1-4ã
p[qm;idctuAc≥ ;' p[g;q" ˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIãá ˝5-6ã
pçmIWœ‰ornu∑pu á( ˝7ã s¢My;í bOhtI zNd;'…s
556
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

bOhû idN{;ÿy g;ytÖ m®¡to vO]hÖ n(tmÿ m( )


yenÖ Jyoitôrjÿny•Ot;ôv/O oÿ devÖ ' devÖ ;yÖ j;gOiÿ v 1
ap;ÿ/mdÖ….xÿStIrx‚Stôh; åqeN{oÿ ¥uªû ‰;.ÿvt( )
devÖ ;Stÿ îN{ sô:y;yÿ ye…mreù bOh∫ ÿ ;noô m®¡Ì, 2
p[ vÖ îN{;ÿy bOhtÖ e m®¡toô b[˜;ÿctR )
vO]û ' hÿnit vO]hÖ ; xôt£¡t‡ûu vRj,¡e[ xôtpÿv,R ; 3
aô…. p[ .ÿr /OWtÖ ; /OWÿ NmnÖ" ≈vÿ…ít( te asä»hû t( )
aWÖNR Tv;poô jvÿs;ô iv m;ôtroô hnoÿ vO]û ' jy;ô Svÿ" 4
y∆;yÿq; apUVyôR m`ÿvn( vO]hÖ Ty;ÿy )
tt( pO…ÿ qôvImÿpq[ yÖ‡StdÿSt>n; ¨Öt ¥;m( 5
tt( teÿ yÖDo aÿj;ytÖ tdÖkú ¨Öt hS’¡it" )
ti√êÿm….ô.rU …ÿ sô y∆;ôt' y∞ô jNTvÿm( 6
a;ôm;suÿ pÖKvmwryÿ Ö a; sUyÿ| rohyo idôiv )
`Öm| n s;mÿn( tpt; suv·ûO ˇ_….ô‡ju∑R Ö' …gvÿ,R se bOhû t( 7
˝79ã Ekon;xIittm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@OcSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs* nOm/e pu®me/;vOWI ) îN{o devt; ) p[g;q"
˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNd"
a; noô ivê;ÿsûu hVyô îN{ÿ" sômTsuÿ .UWtu )
¨pÖ b[˜;ÿ…,ô svÿn;in vO]hÖ ; pÿrmÖJy; AcIÿWm" 1
Tv' d;ôt; p[q¡ mô o r;/ÿs;mÖ‡Sy…sÿ sôTy Èÿx;nÖ’t( )
tu…û vô¥ªûu Syô yuJy; vO,ÿ Imhe pu]û Syô xvÿso mÖh" 2
b[˜;ÿ t îN{ …gvR," i£ôyNteô anÿit∫⁄t; )
îûm; juWÿ Sv hyRêô yojôn‡e N{ô y; teÖ amÿNmih 3
Tv' ih sôTyo mÿ`vÖ•n;ÿnto vO]û ; .U·rÿ NyOÔû seÿ )
s Tv' xÿivœ vj[hSt d;ôxWu Öe åv;Rçÿ' rù…ym; ’¡…/ 4
Tv…mÿN{ yÖx; aÿSyO‡jIôWI xÿvsSpte )
Tv' vO]û ;…,ÿ h'Syp[tÖ INyekô îd‡nuˇÿ ; cWR,Iô/tO ;ÿ 5
tmuÿ Tv; nUnû mÿsru ù p[ctÿe s' r;/oÿ .;ôg…mÿvme he )
mÖhIvÖ ’·ˇÿ" xrù,; tÿ îN{ p[ teÿ suªû ; noÿ aXnvn( 6
557
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝80ã axIittm' sUˇ_m(


˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;]eYyp;l; AiWk; ) îN{o devt; ) ˝1-2ã
p[qm;i√tIyyoA≥co" p…¤"á ˝3-7ã tOtIy;idpç;n;ç;nu∑pu ( zNdsI
kôNy;ô3ûÿ v;rÿv;yÖtI somÖmipÿ ßutû ;…vÿdt( )
aSt'ô .rÿNTyb[vIô‡idN{;ÿy sunvw Tv; xô£;yÿ sunvw Tv; 1
aôs* y EiWÿ vIrùko gOhû g' hÿO ' …vôc;k¡xt( )
îûm' jM.ÿstu ' ipb /;ôn;vÿNt' krù‚M.,ÿ‡mpUpû vÿNtmuÆû Kqnÿm( 2
a; côn Tv;ÿ …cikTs;ômo å…/ÿ côn Tv;ô nem…ÿ s )
xnw·ÿ rv xnÖk·ì rôv‡e N{;ÿyNe doô p·rÿ ßv 3
k⁄iû vCzk¡t( k⁄iû vt( krÿt( k⁄iû v•oô vSyÿsSô krÿt( )
k⁄iû vt( pÿitôi√Woÿ yÖtI‡·rN{e,ÿ s'gô m;ÿmhw 4
îûm;inô ]I…,ÿ …vô∑p;ô t;nIÿN{ô iv roÿhy )
≤xrÿStôtSyoôvrR ;ô‡m;idôd' mÖ ¨poôdreÿ 5
aôs* cô y; nÿ ¨ÖvrR ;‡idôm;' tÖNv'1mûÿ mÿ )
aqoÿ tÖtSyô yæCzrù" sv;ô‹ t; roÿmx Ö ; ’¡…/ 6
%e rqÿSyô %eånÿs"ô %e yugû Syÿ xt£to )
aôp;ôl;…mÿN{ô i]„pU‡û TVy’¡,oô" sUyTRÿ vcm( 7
˝81 ã Ek;xIittm' sUˇ_m(
˝1-33ã ]yiS]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" ≈utk=" suk=o v; AiW" ) îN{o
devt; ) ˝1ã p[qmcoRånu∑pu á( ˝2-33ã i√tIy;id√;i]'xÎc;ç g;y]I zNdsI
p;Ntôm; voô aN/ÿsô îN{ÿm…Ö . p[ g;ÿyt )
…vôê;ôs;h'ÿ xôt£¡tû'u m'ihÿœ' cWR,Iôn;m( 1
pu®û ÙÖ tû ' pu®ÿ ∑ëtè ' g;ÿq;ôNy'1ûÿ snÿ≈tu m( ) îN{ô îitÿ b[vItn 2
îN{ô î•oÿ mÖh;n;'ÿ d;ôt; v;j;ÿn;' nOtû "u ) mÖh;\ aÿ….ôJHv; yÿmt( 3
ap;ÿdu ≤xôPr‰N/ÿs" sudû =ÿSy p[hoôiW,ÿ" ) îNdoô·rN{oô yv;ÿ≤xr" 4
tMvô…. p[;côtR ‡e N{'ô somÿSy pIôtyeÿ ) tidı‰¡Syô v/ÿnR m( 5
aôSy pIôTv; md;ÿn;' devÖ o devÖ Sy*jÿs; ) ivê;ô…. .uvnÿ ; .uvt( 6
Tymuÿ v" s];ôs;h'Ö ivê;ÿsu gIô„v;Rytÿ m( ) a; Cy;ÿvySyUtû yeÿ 7
yu?û m' sNtÿmnÖv;R,ÿ' somÖp;mnÿpCyutm( ) nrÿmv;ôy£ R t¡ mu ( 8
558
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

≤x=;ÿ , îN{ r;ôy a; pu®û …vô√;\ A¡cIWm ) av;ÿ nÖ" p;yeRÖ /neÿ 9
atÿ…íidN{ ,ô ¨p; åå y;ÿih xôtv;ÿjy; ) îûW; sôhßÿv;jy; 10
ay;ÿmÖ /Ivÿtoô …/yo åvÿ≤R ∫" x£ godre ) jyemÿ pOTû su vÿ…j[v" 11
vÖymuÿ Tv; xt£toô g;voô n yvÿs„ôe v; ) ¨ÖKqeWÿu r,y;m…s 12
ivê;ô ih mÿTyRTvôn; ånuk ÿ ;ôm; xÿt£to ) agÿNm v…j[•;ôxsÿ" 13
Tve su pu]ÿ xvÖso åvO]ÿ nÖ ( k;mÿk;ty" ) n Tv;…môN{;itÿ ·rCyte 14
s noÿ vOWnÖ ( Tsinÿœy;ô s' `oôry;ÿ {…vôTNv; ) …/ôy;…vÿióô pur?ÿ' y; 15
ySteÿ nUnû ' xÿt£tÖ‡ivN{ÿ ¥u…û ªtÿmoô mdÿ" ) tenÿ nUnû ' mdeÿ mde" 16
ySteÿ …cô]≈ÿvStmoô y îÿN{ vO]hÖ Ntÿm" ) y aoÿjoôd;tÿmoô mdÿ" 17
…vôµ; ih ySteÿ ai{vÖ‡STv;dÿˇ" sTy somp;" ) ivê;ÿsu dSm ’ûi∑Wuÿ
18
îN{;ÿyÖ m√ÿne sutû ' p·rÿ ∑o.Ntu noô …grÿ" ) aôkmú cÿ NR tu k;ôrvÿ" 19
y‚Smôn( ivê;ô a…/ô …≈yoô r,ÿ≤Nt sô¢ s'sô dÿ" ) îN{'ÿ sutû e hÿv;mhe 20
i]k¡&kÉWûu cetnÿ ' devÖ ;soÿ yÖDmÿàt ) t…m√ÿ/NR tu noô …grÿ" 21
a; Tv;ÿ ivxôÆNTvNdÿv" smu{û …mÿvÖ …sN/ÿv" ) n Tv;…môN{;itÿ ·rCyte 22
…vôVyKqÿ mihôn; vOWÿ n( .Ö=' somÿSy j;gOve ) y îÿN{ jô#reWÿ u te 23
ar'ÿ t îN{ k⁄=û yeÖ somoÿ .vtu vO]hn( ) ar'ù /;mÿ>yô îNdÿv" 24
arùmê;ÿy g;yit ≈utû k¡=oô ar'ù gveÿ ) arù…mN{ÿSyô /;ªeÿ 25
ar'ù ih „m;ÿ sutû We ÿu ,ô" some‚ÿ „vN{ô .UW…ÿ s ) ar'ÿ te x£ d;ôvneÿ 26
pÖr;ôk;ˇ;ÿ≤∞di{vÖ‡STv;' nÿ=Nt noô …grÿ" ) ar'ÿ gm;m te vÖym( 27
Eûv; Á…sÿ vIrùy‡u revù ; xUrÿ ¨Öt æSqôr" ) Eûv; teÖ r;?y'ô mnÿ" 28
Eûv; r;ôitStuvÿ Im`Ö ivêe…ÿ ./;R…y /;ôt…O .ÿ" ) a/;ÿ …cidN{ meÖ sc;ÿ 29
mo Wu b[˜Ö ve ÿ tN{ôy‡u .uvR oÿ v;j;n;' pte ) mTSv;ÿ sutû Syô gomÿt" 30
m; nÿ îN{;ô>y;ô3iûÿ dxô" sUroÿ aôˇ_⁄„v; yÿmn( ) Tv; yujû ; vÿnme Ö tt( 31
TvyeidÿN{ yujû ; vÖy' p[itÿ b[vu Imihô SpO/"ÿ ) TvmÖSm;k˘ô tvÿ Sm…s 32
Tv;…m≤ı Tv;ôyvoÿ ånunû onuvÿ tÖír;ÿn( ) s%;ÿy îN{ k;ôrvÿ" 33
˝82ã √‰xIittm' sUˇ_m(
˝1-34ã ctuiS]'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" suk= AiW" ) ˝1-33ã
p[qm;id]yiS]'xÎc;…mN{" ˝34ã ctuiS]'Xy;íeN{ A.ví devt;" )
559
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

g;y]I zNd"
¨d(`de …Ö . ≈utû ;mÿ`' vOW.Ö ' ny;ÿp‹ sm( ) aSt;ÿrmeiW sUyR 1
nvÖ yo nÿviÖ t' puroÿ …bô.de ÿ b;ô◊oÿjs; ) aih'ÿ c vO]hÖ ;vÿ/It( 2
s nÖ îN{ÿ" ≤xôv" s%; åê;ÿvÌÖ omÖ¥vÿmt( ) ¨Ö®/;ÿrve dohte 3
ydÖ¥ k∞ÿ vO]h‡•udû g;ÿ aô…. sUyÿ R ) sv|Ö tidÿN{ teÖ vxeÿ 4
y√;ÿ p[vı O sTpteÖ n mÿr;ô îitô mNyÿse ) ¨Öto tt( sôTy…mt( tvÿ 5
ye som;ÿs" pr;ôvitô ye aÿv;ôv‹ itÿ su‚Nvôre ) sv;\S‹ô t;\ îÿN{ gCz…s 6
t…mN{' v;jy;m…s mÖhe vO]û ;yÖ hNtÿve ) s vOW;ÿ vOW.Ö o .uvÿ t( 7
îN{ô" s d;mÿne ’ût ao…jÿœ"Ö s mdeÿ ihôt" ) ¥uªû I Xloôk° s soôMy" 8
…gôr; vj[oô n s'.tÿO "Ö sbÿloô anÿpCyut" ) vÖv=Ö Aô„vo aStOtÿ " 9
dugû Re …cÿ•" sugû ' ’¡…/ gO,;ôn îÿN{ …gvR," ) Tv' cÿ m`vÖn( vxÿ" 10
ySyÿ teÖ nU …cÿd;ôidx'ô n …môn≤Ntÿ Svôr;Jyÿm( ) n devÖ o n;…/[g¡ jûu nR "ÿ 11
a/;ÿ teÖ ap[i¡ t„k⁄t' devÖ I xu„m'ÿ spyRt" ) ¨Ö.e su≤ÿ xp[Ö rodÿsI 12
TvmetÖ dÿ/;ry" ’û„,;suû roihÿ,IWu c ) p®¡„,IWuû ®xôt( pyÿ" 13
iv ydherÖ /ÿ ‚TvôWo ivêeÿ devÖ ;soô a£¡m"u ) …vôdNmOgû Syô t;\ amÿ" 14
a;duÿ me invÖro .uvÿ ‡√é]hÖ ;idÿ∑Ö p*'Syÿm( ) aj;ÿtx]urû StOtÿ " 15
≈utû ' voÿ vO]hÖ NtÿmÖ' p[ x/|ÿ cWR,Iôn;m( ) a; xëW¡ Öe r;/ÿse mÖhe 16
aôy; …/ôy; cÿ gVyôy; pu®,¡ ;mÖn( pu®∑¡ të ) yt( somesÿ omÖ a;.ÿv" 17
boô…/Nmÿn;ô îdÿStu no vO]hÖ ; .Uy;ÿs‹ iu t" ) Íû,otuÿ xô£ a;ô≤xWÿm( 18
ky;ô Tv' nÿ ËôTy; å…. p[ mÿNdse vOWn( ) ky;ÿ Stoôt>O yô a; .ÿr 19
kSyô vOW;ÿ sutû e sc;ÿ inôyTu v;ÿn( vOW.Ö o rÿ,t( ) vO]û hÖ ; somÿpItye 20
aô.I Wu ,ôSTv' rù…y' mÿNds;ôn" sÿh≤Ö ß,ÿm( ) p[yÖ NÖ t; boÿ…/ d;ôxWu ÿe 21
pàIÿvNt" sutû ; îûm ¨ÖxNtoÿ y≤Nt vIôtyeÿ ) aôp;' j≤GmÿinRcMu pu,û " 22
îû∑; ho];ÿ asO=tô ‡e N{'ÿ vO/û ;soÿ a?vôre ) aCz;ÿv.Oqû mojÿs; 23
îûh Ty; sÿ/mô ;¥;ô hrIô ihrÿ<ykÉXy; ) voô¬h;mÖ…. p[yoÿ ihôtm( 24
tu>y'ô som;ÿ" sutû ; îûme StIô,| bÖihR…vÿ.R ;vso ) Stoôt>O yô îN{ôm; vÿh 25
a; teÖ d='ô iv roÿcnô ; d/ô{à;ô iv d;ôxWu ÿe ) Stoôt>O yô îN{ÿmcRt 26
a; teÿ d/;mI≤N{ôy‡muKû q; ivê;ÿ xt£to ) Stoôt>O yÿ îN{ mO¬y 27
.Ö{.' {ÿ ' nÖ a; .Ör‡e WÖmjU ÿ| xt£to ) yidÿN{ mO¬ û y;ÿ…s n" 28
s noô ivê;ôNy; .ÿr su…vôt;inÿ xt£to ) yidÿN{ mO¬ û y;ÿ…s n" 29
560
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

Tv;…m√»]¡ hNtm sutû ;vÿNto hv;mhe ) yidÿN{ mO¬ û y;ÿ…s n" 30


¨pÿ noô h·rÿ…." sutû ' y;ôih mÿd;n;' pte ) ¨pÿ noô h·rÿ…." sutû m( 31
i√ôt; yo vO]ÿ hÖ Ntÿmo …vôd îN{ÿ" xôt£¡t"u ) ¨pÿ noô h·rÿ…." sutû m( 32
Tv' ih vO]ÿ h•eW;' p;ôt; som;ÿn;ôm…sÿ ) ¨pÿ noô h·rÿ…." sutû m( 33
îN{ÿ îûWe dÿd;tu n A.u=û ,ÿm.ûO 'u rù…ym( ) v;ôjI dÿd;tu v;ô…jnÿm( 34
˝83ã }yxIittm' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso …bNdu" pUtd=o v; AiW" ) m®to
devt;" ) g;y]I zNd"
g*/ÿyR it mÖ®t;'ÿ ≈vÖSyum;ôt‹ ; mÖ`on;ÿm( ) yuˇû _; vˆIû rq;ÿn;m( 1
ySy;ÿ devÖ ; ¨ÖpSqeÿ v[tÖ ; ivêeÿ /;ôryÿNte ) sUy;ôm‹ ;s;ÿ Îûxe km( 2
tt( su noô ivêeÿ aôyR a; sd;ÿ gO,≤Nt k;ôrvÿ" ) mÖ®tÖ" somÿpItye 3
a‚Stô somoÿ aôy' sutû " ipbÿNTySy mÖ®tÿ" ) ¨Öt Svôr;joÿ aô…ên;ÿ 4
ipbÿ≤Nt …mô]o aÿymRÖ ; tn;ÿ pUtû Syô v®¡," ) i]ôW/Ö Sô qSyô j;vÿt" 5
¨Öto NvÿSyô joWÖm;\ îN{ÿ" sutû Syô gomÿt" ) p[;tô hoRtvÿe mTsit 6
kdÿ‚TvWNt sUrû yÿ‡‚Stôr a;pÿ îvÖ ≤ß/ÿ" ) aWÿ≤R Nt pUtû dÿ=s" 7
k√oÿ aô¥ mÖh;n;'ÿ devÖ ;n;ômvoÿ vO,e ) Tmn;ÿ c dÖSmvÿcsR ;m( 8
a; ye ivê;ô p;…qÿvR ;in pÖpq[ nÿ ( rocôn; idôv" ) mÖ®tÖ" somÿpItye 9
Ty;n( nu pUtû dÿ=so idôvo voÿ m®to ¸ve ) aôSy somÿSy pIôtyeÿ 10
Ty;n( nu ye iv rodÿsI tStô.mu ®RÖ toÿ ¸ve ) aôSy somÿSy pIôtyeÿ 11
Ty' nu m;®¡t' gÖ,' …gÿ·rôœ;' vOW,ÿ ' ¸ve ) aôSy somÿSy pIôtyeÿ 12
˝84ã cturxIittm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rsiStríIA≥iW" ) îN{o devt; ) anu∑pu ( zNd"
a; Tv;ô …groÿ rùqI·rôv;‡åSqu"ÿ sutû We ÿu …gvR," )
aô…. Tv;ô smÿnWU tÖ ‡e N{ÿ vÖTs' n m;ôtrÿ" 1
a; Tv;ÿ xë£ è ; aÿcCu yvu" sutû ;sÿ îN{ …gvR," )
ipb;ô Tv1ÿSû y;N/ÿsô îN{ô ivê;ÿsu te ihôtm( 2
ipb;ô som'Ö md;ÿyÖ k‡…mN{ÿ Xyenô ;.Otÿ ' sutû m( )
Tv' ih xêÿtIn;'ô ptIô r;j;ÿ …vôx;m…sÿ 3
561
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

≈u/û I hv'ÿ itrùí‰; îN{ô ySTv;ÿ spÖyiR tÿ )


suvû IyÿSR yô gomÿto r;ôySpU…ÿ /R mÖh;\ aÿ…s 4
îN{ô ySteô nvIÿysI'ô …gr'ÿ mÖN{;mjIÿjnt( )
…côikô‚TvNmÿns'ô …/y'ÿ p[àÖ ;mOtû Syÿ ipôPyuWIÿm( 5
tmuÿ ∑v;mÖ y' …grù îN{ÿmKûu q;inÿ v;vO/û "u )
puÂ
û <yÿSyô p*'Sy;ô …sW;ÿsNto vn;mhe 6
Etoô ‚NvN{'ô Stv;ÿm xëı è ' xëı è ne Ö s;ª;ÿ )
xëı è ®w KÖ qwv;ÿv‹ ?ûO v;'sÿ' xëı
è a;ôxIv;ÿn‹ ( mmˇu 7
îN{ÿ xëı è o nÖ a; gÿih xëı è " xëı è ;….ÿÂiô t….ÿ" )
xëı è o rù…y' in /;ÿry xëı è o mÿm≤ı soôMy" 8
îN{ÿ xëı è o ih noÿ rù…y' xëı è o rà;ÿin d;ôxWu ÿe )
xëı è o vO]û ;…,ÿ …jflse xëı è o v;j'ÿ …sW;s…s 9
˝85ã pç;xIittm' sUˇ_m(
˝1-21ã Ek…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy m;®to ¥ut;n a;i©rsiStríIv;R AiW" )
˝1-13á 14á 16-21ã p[qm;id]yodxc;| ctudXR y;" p;d]ySy
Wo@Xy;idW<,;çeN{"á ˝14ã ctudXR y;SturIyp;dSy m®t"á ˝15ã
pçdXy;íeN{;bOhSptI devt;" ) ˝1-3á 5-20ã p[qm;idtOcSy
pçMy;idWo@xc;Rç i]∑upá( ˝4ã ctuQy;R ivr;$(á ˝21ã Ek…v'Xy;í
purSt;∆‰oit≤S]∑up( zNd;'…s
aôSm; ¨ÖW;sô a;itÿrNtô y;mÖ‡…mN{;ÿyÖ nˇ_ômmU y(R ;ÿ" suvû ;cÿ" )
aôSm; a;poÿ m;ôtrÿ" sô¢ tÿSqu‡û nO>R yôStr;ÿyÖ …sN/ÿv" sup;ôr;" 1
aitÿivı; ivqurû ,e ;ÿ …côdS];ô i]" sô¢ s;nuû s'ihÿt; …grIô,;m( )
n t∂ºvû o n mTyÿSR tutyu ;ô‡‹ ¥;inô p[vı
ÿO o vOW.Ö íôk;rÿ 2
îN{ÿSyô vj[¡ a;yÖso in…mÿXlô îN{ÿSy b;ô◊o.U…R yÿœmÖ ojÿ" )
xIôW…R •N{ÿSyô £tÿvo inrek ù a;ôs•eWNÿ tô ≈uTy;ÿ ¨p;ôkÉ 3
mNyeÿ Tv; yÖ…Dy'ÿ yÖ…Dy;ÿn;'ô mNyeÿ Tv;ô CyvÿnmÖ Cyutÿ ;n;m( )
mNyeÿ Tv;ô sTvÿn;…mN{ kÉtô 'u mNyeÿ Tv; vOW.Ö ' cÿW,R Iôn;m( 4
a; y√j[¡' b;ô◊o·rÿN{ô /Tseÿ mdÖCyutmÖ hÿyÖe hNtôv; ¨ÿ )
p[ pvÿtR ;ô anÿvNtô p[ g;vÖ" p[ b[˜Ö ;,oÿ a….ôn=ÿNtô îN{ÿm( 5
562
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

tmuÿ ∑v;mÖ y îûm; jôj;nÖ ivê;ÿ j;ôt;Nyvÿr;<ySm;t( )


îN{e,ÿ …mô]' idÿ…/Wem gIô….R®poô nmoÿ….vOWR .Ö ' …vÿxme 6
vO]û Syÿ Tv; êôsq;ôdIWÿm;,;ô ivêeÿ devÖ ; aÿjÛûyRe s%;ÿy" )
mÖ®≤∫ÿ·rN{ sô:y' teÿ aôSTv‡qemô ; ivê;ô" pOtnÿ ; jy;…s 7
i]" WÖi∑STv;ÿ mÖ®toÿ v;vO/;ôn; ¨Öß; îÿv r;ôxyoÿ yÖ…Dy;ÿs" )
¨pÖ Tvem"ÿ ’û…/ noÿ .;gÖ/ye Ö' xu„m'ÿ t Eûn; hÖivW;ÿ iv/em 8
itôGmm;yu/ÿ ' mÖ®t;ômnIÿkô˘ kStÿ îN{ô p[itô vj[¡' d/WR )
aôn;ôy/ûu ;soô asurÿ ; adevÖ ;‡íô£,É ô t;\ apÿ vp AjIiWn( 9
mÖh ¨Ög;[ yÿ tÖvseÿ suv·ûO ˇ_' p[re yÿ ≤xôvtÿm;y pÖê" )
…gv;ÿh‹ seô …grù îN{;ÿy pUvû IR‡/eiRô h tÖNveÿ k⁄iû vdÖ© vedtÿ ( 10
¨ÖKqv;ÿhse …vô>veÿ mnIôW;' &,;ô n p;ôrmIÿry; nÖdIn;ÿm( )
in SpOx ÿ …/ôy; tÖ‚Nvÿ ≈utû Syô ju∑tÿ rSy k⁄iû vdÖ© vedtÿ ( 11
ti√ÿivióô yt( tÖ îN{oô jujoÿWt( Stuiû h su∑ÿ ièë t' nmÖs; …vÿv;s )
¨pÿ .UW j·rtÖm;R ®¡v<y" ≈;ôvy;ô v;c'ÿ k⁄iû vdÖ© vedtÿ ( 12
avÿ {ÖPso a'x ÿ mèë tIÿmitœ‡idy;ôn" ’û„,o dÖx….ÿ" sôhßw"ÿ )
a;vÖt( t…mN{ô" xCy;ô /mÿNtô‡mpÖ òeihÿtInOmRû ,;ÿ a/ˇ 13
{ÖPsmÿpXy'ô ivWu,ÿ ôe crÿNt‡mup◊ûre nÖ¥oÿ a'xmèë Ty;ÿ" )
n.oô n ’û„,mÿvtæSqôv;'s‡ô …m„y;ÿ…m vo vOW,oô yu?yÿt;ôj* 14
a/ÿ {ÖPso a'x ÿ mèë Ty;ÿ ¨ÖpSqe å/;ÿryt( tÖNv'ÿ it‚TvW;ô," )
ivxoô adevÿ Irù>y;ô3cûÿ rÿNtIô‡bOhR SÖ pitÿn; yujû Ne {ÿ" ss;he 15
Tv' hÖ Tyt( sô¢>yoô j;yÿm;no åxô]>u yoÿ a.vÖ" x]u·ÿ rN{ )
gU¬
û he ¥;v;ÿp…O qôvI aNvÿivNdo iv.umû Œoô .uvnÿ >e yoô r,'ÿ /;" 16
Tv' hÖ Tydÿpi[ tm;ônmojoô vj[,¡e v…j[n( /OiWôto jÿ`Nq )
Tv' xu„,ôSy;v;ÿitroô v/ÿ]‡Öw STv' g; îÿN{ô xCyediÿ vNd" 17
Tv' hÖ Ty√»W¡ . cWR,Iôn;' `Öno vO]û ;,;'ÿ t…vôWo bÿ.qU )
Tv' …sN/Urÿ\ sOjStSt.;ôn;n( TvmÖpo aÿjyo d;ôspÿàI" 18
s su£ û tUû r…,ÿt;ô y" sutû „e v‡nuˇÿ mNyuyû oR ahevÿ revù ;n( )
y Ekô î•yRp;'…ÿ sô kt;ô‹ s vO]ÿ hÖ ; p[tIdÖNym;ÿÛ" 19
s vO]ÿ hÖ Ne {ÿíWR,Iô/tO ( t' su∑ÿ Tèë y; hVy'ÿ ¸vem )
s p[;…ÿ vôt; mÖ`v;ÿ noå…/vÖˇ_; s v;jÿSy ≈vÖSyÿSy d;ôt; 20
563
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s vO]ÿ hÖ Ne {ÿ A.u=û ;" sô¥o jÿD;ûno hVyoÿ b.Uv )


’û<v•p;'…ÿ sô ny;ÿ‹ pu û …,ô somoô n pIôto hVyô" s≤%ÿ>y" 21
˝86ã W@xIittm' sUˇ_m(
˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypo re. AiW" ) îN{o devt; ) ˝1-9ã
p[qm;idnvc;| bOhtIá ˝10á 13ã dxmI]yodXyoritjgtIá ˝11-12ã
Ek;dxI√;dXyo®p·r∑;äOhtIá ˝14ã ctudXR y;≤S]∑upá( ˝15ã pçdXy;í
jgtI zNd;'…s
y; îÿN{ô mujô a;.ÿr"ù Svÿv;\‹ô asurÿ >e y" )
Stoôt;rù…mNmÿ`v•Sy v/RyÖ ye cô Tve vOˇû _bÿihRW" 1
y…mÿN{ d…/ôWe Tv‡mê'ô g;' .;ôgmVyÿym( )
yjÿm;ne suNvôit d≤=ÿ,;vitô t‚Smôn( t' /eiÿ hô m; pÖ,* 2
y îÿN{ô sSTyÿvtÖ[ oÿ ånu„û v;pÖmdevÿ yu" )
Svw" W Evwmÿ muR ru tù ( po„y'ÿ rù…y' sÿntûu /eiRÿ hô t' ttÿ" 3
yCzô£;…sÿ pr;ôvitô ydÿv;ôv‹ itÿ vO]hn( )
atÿSTv; gIô….R¥gRûu idÿN{ kÉ≤ô x….ÿ" sutû ;v;\ô a; …vÿv;sit 4
y√;…sÿ rocône idôv" sÿm{ûu Sy;…/ÿ …vô∑ipÿ )
yt( p;…qÿvR Öe sdÿne vO]hNtmÖ ydÖNt·rÿ=ô a; gÿih 5
s nÖ" someWÿ u somp;" sutû We ÿu xvsSpte )
m;ôdyÿSvô r;/ÿs; sUnû tO ;ÿvtÖ ‡e N{ÿ r;ôy; prIÿ,s; 6
m; nÿ îN{ô pr;ÿ vO,‡ô G.v;ÿ n" s/ôm;¥ÿ" )
Tv' nÿ ËôtI Tv…m•Ö a;Py'ô m; nÿ îN{ô pr;ÿ vO,k™ 7
aôSme îÿN{ô sc;ÿ sutû e in Wÿd; pIôtyeÖ m/uÿ )
’û/I jÿ·rô]e mÿ`vÖ•voÿ mÖh‡dÖSme îÿN{ô sc;ÿ sutû e 8
n Tv;ÿ devÖ ;sÿ a;xtÖ n mTy;ÿs‹ o ai{v" )
ivê;ÿ j;ôt;inô xvÿs;….ô.rU …ÿ sô n Tv;ÿ devÖ ;sÿ a;xt 9
ivê;ô" pOtnÿ ; a….ô.tU rÿ ù' nr'ÿ sôj‡U Stÿt=u·û rN{'ÿ jjôníu ÿ r;ôjseÿ )
£Tv;ô v·rÿœÖ' vrÿ a;ôm·u rÿmtûu o‡g[mo…jÿœ' tÖvs'ÿ trùæSvnÿm( 10
smI'ÿ re.ù ;soÿ aSvrù‡…•N{'ô somÿSy pIôtyeÿ )
SvÿpiR t'ô ydI'ÿ vO/û e /Otû v[t¡ oô Áojÿs;ô smUiû t….ÿ" 11
564
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

ne…Ö m' nÿm≤Ntô c=ÿs; meWÖ ' ivp[;ÿ a….ôSvr;ÿ )


sudû Iôtyoÿ vo aô&ho åipô k,eRÿ trùæSvnÖ" smOKvÿ…." 12
t…mN{'ÿ johvI…m mÖ`v;ÿnmugû '[ sô]; d/;ÿnmÖ p[i¡ t„k⁄tÖ' xv;'…ÿ s )
m'ihÿœo gIô….Rr; cÿ yÖ…Dyoÿ vÖvtÿ{R ;ôye noô ivê;ÿ supû q;ÿ ’,otu vÖjI[ 13
Tv'pru ÿ îN{ …côikdenÿ ;ô Vyojÿs; xivœ x£ n;xôy?ywÿ )
Tvi√ê;ÿinô .uvnÿ ;in v…j[nô ( ¥;v;ÿ rejte e pO…qôvI cÿ .IôW; 14
tNmÿ Aôt…mÿN{ xUr …c] p;Tvô‡po n vÿ…j[n( du·rôt;itÿ piWôR .U·rÿ )
kôd; nÿ îN{ r;ôy a; dÿxSye‡…vôêR Ps(NyÿSy SpOhyÖ ;YyÿSy r;jn( 15
îit Wœ;∑kÉ Wœoå?y;y" )
s¢moå?y;y"
v0 1-39
˝87ã s¢;xIittm' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso nOm/e AiW" ) îN{o devt; ) ˝1-6á
8ã p[qm;idtOc√ySy;∑My; Acíoi„,k™á ˝7á 10-11ã s¢mIdxMyek;dxIn;'
kk⁄pá( ˝9á 12ã nvmI√;dXyoí pur ¨i„,k™ zNd;'…s
îN{;ÿyÖ s;mÿ g;ytÖ ivp[;yÿ bOhtÖ e bOhû t( ) /ôm’RÖ teÿ ivpÖ…íteÿ pnÖSyveÿ 1
Tv…mÿN{;….ô.rU …ÿ sô Tv' sUymRÿ rocy" ) …vôêk¡m;R …vôêdevÿ o mÖh;\ aÿ…s 2
…vô.;[ jôÔ‰oitÿW;ô Sv1ÿ‡û rgÿCzo rocôn' idôv" ) devÖ ;Stÿ îN{ sô:y;yÿ ye…mre
3
EN{ÿ no g…/ ip[yô " sÿ];ô…jdgoÿÁ" ) …gô·rnR …vôêtÿSpOqû "u pitÿidôvR " 4
aô…. ih sÿTy somp; ¨Ö.e bÖ.qU ô rodÿsI ) îN{;…sÿ suNvôto vO/û " pitÿidôvR "
5
Tv' ih xêÿtIn;ô‡…mN{ÿ dÖt;R purû ;m…sÿ ) hÖNt; dSyoômnR oÿv/RûO " pitÿidôvR " 6
a/;ô hIÿN{ …gvR,ô ¨pÿ Tv;ô k;m;ÿn( mÖh" sÿsJûO mheÿ ) ¨Ödve Ö yNtÿ ¨Öd….ÿ" 7
v;,R Tv;ÿ yÖVy;….ô‡vR/≤Rÿ Nt xUrù b[˜;ÿ…, ) v;ôv?ûO v;'sÿ' …cdi{vo idôvie dÿve
8
yuÔû ≤Ntô hrIÿ îiWôrSyô g;qÿyoô‡r* rqÿ ¨Ö®yugÿ e ) îûN{ôv;h;ÿ vcoôyju ;ÿ 9
Tv' nÿ îûN{; .ÿrù\ aojoÿ nOMû ,' xÿt£to ivcWR,e ) a; vIôr' pOtÿ n;ôWhÿm( 10
Tv' ih nÿ" ipôt; vÿsoô Tv' m;ôt; xÿt£to bÖ.…U vÿq ) a/;ÿ te suªû mIÿmhe 11
565
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tv;' xë‚¡ „mn( pu®Ùt v;jôyNtô‡mupÿ b[vu e xt£to ) s noÿ r;Sv suvû IyÿmR (
12
˝88ã a∑;xIittm' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso nOm/e AiW" ) îN{o devt; ) p[g;q"
˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIã zNd"
Tv;…môd; Áo nro åpIÿPyn( v…j[nô ( .U,yRÿ " )
s îÿN{ô Stomÿv;hs;…môh ≈u?û yu‡pÖ Svsÿrmù ; gÿih 1
mTSv;ÿ su≤xp[ h·rvÖStdIÿmheÖ Tve a; .UWÿ ≤Nt ve/Ö sÿ" )
tvÖ ≈v;'Sÿ yupmÖ ;NyuKû Qy;ÿ sutû ‚e „vÿN{ …gvR," 2
≈;yÿNt îvÖ sUyÖ| ivêeidN{ÿSy .=t )
vsUiÿ n j;ôte jnÿm;nÖ aojÿs;ô p[itÿ .;ôg' n dIÿ…/m 3
anÿxrR ;it' vsudû ;mupÿ Stuih .Ö{; îN{ÿSy r;ôtyÿ" )
so aÿSyô k;m'ÿ iv/ôto n roÿWitô mnoÿ d;ôn;yÿ coôdyÿn( 4
Tv…mÿN{ô p[tiÿU tR„vô‡…. ivê;ÿ a…sô SpO/"ÿ )
aôx‚ô Stôh; jÿinôt; …vÿêtô rU …ÿ sô Tv' tUyÿ R t®„yôt" 5
anuÿ teÖ xu„m'ÿ turû yÿNtmIytu" =oô,I ≤xxëè' n m;ôtr;ÿ )
ivê;ÿSteô SpO/"ÿ XnqyNt mÖNyveÿ vO]û ' yidÿN{ô tUv…Rÿ s 6
îût ËôtI voÿ aôjr'ÿ p[htÖe ;rùmp[i¡ htm( )
a;ôx'ë jet;ÿrù' het;ÿr' rùqItÿm‡Ö mtUtÿ | tuGr‰;ôv/O mÿ ( 7
îû„kôt;Rrmù inÿ„’t'Ö shÿS’t' xôtmUiÿ t' xôt£¡tmu ( )
sôm;ôn…mN{ômvÿse hv;mheÖ vsÿv;n' vsUjû vu mÿ ( 8
˝89ã Ekonnvittm' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy ˝1-3á 6-12ã p[qm;idtOcSy
Wœ‰;ids¢;n;mOc;' .;gRvo nem"á ˝4-5ã ctuqIRpçMyoíeN{ AWI ) ˝1-7á
12ã p[qm;ids¢c;| √;dXy;íeN{"á ˝8ã a∑My;" sup,R îN{o v;á ˝9ã nvMy;
vj[o îN{o v;á ˝10-11ã dxMyek;dXyoí v;Gdevt;" ) ˝1-5á 10-12ã
p[qm;idpçc;| dxMy;idtOcSy c i]∑upá( ˝6ã Wœ‰; jgtIá ˝7-9ã
s¢My;idtOcSy c;nu∑pu ( zNd;'…s
566
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aôy' tÿ E…m tÖNv;ÿ purû St;ô‡i√êeÿ devÖ ; aô…. m;ÿ y≤Nt pÖí;t( )
yÖd; mÁ'û dI/ÿro .;ôg…môN{;‡ååidNmy;ÿ ’,vo vIôy;ÿ…‹ , 1
d/;ÿ…m teÖ m/unÿ o .Ö=mg[¡e ihôtSteÿ .;ôg" sutû o aÿStuû somÿ" )
asÿíô Tv' dÿ≤=,ôt" s%;ô me å/;ÿ vO]û ;…,ÿ jÏn;vÖ .U·rÿ 2
p[ su Stom'ÿ .rt v;jôyNtô îN{;ÿy sôTy' yidÿ sôTym‚Stÿ )
neN{oÿ aôStIitô nemÿ ¨ Tv a;hÖ k È'ÿ ddxôR kmÖ…. ∑ÿv;m 3
aôymÿ‚Sm j·rtÖ" pXyÿ mehÖ ivê;ÿ j;ôt;Nyô>yÿ‚Sm mÖˆ; )
AôtSyÿ m; p[iÖ dxoÿ v/Ry‡NTy;didôrR o .uvnÿ ; ddRrI…m 4
a; yNm;ÿ venÖ ; a®¡h•Otû Sy\ô Ekôm;sIÿn' hyÖtR Syÿ pOœû º )
mnÿ…íNme ˙ûd a; p[Tyÿvocô‡d…cÿ£dÖæHzxëm¡ Ntô" s%;ÿy" 5
ivêet( t; teÖ svÿnWe u p[vÖ ;Cy;ô y; côkqÿR m`v…•N{ suNvôte )
p;r;ÿvt'Ö yt( pu®ÿ s'.tûO ' v‡Svôp;vO,ÿ o" xrù.;yÖ AiWÿbN/ve 6
p[ nUnû ' /;ÿvt;ô pOqõô ™ neh yo voô av;ÿvrIt( )
in WI'ÿ vO]û Syô mmÿ…R ,ô vj[…ô mN{oÿ apIptt( 7
mnoÿjv;ô ayÿm;n a;yÖsImÿtrùt( purmÿ ( )
idv'ÿ sup,Ö oR gÖTv;yÖ som'ÿ vÖ…j[,ô a;.ÿrt( 8
sôm{ûu e aôNt" xÿyt ¨Ödn( ; vj[oÿ aô.IvOtÿ " )
.rÿNTySmw s'yô tÿ" purû "p[ß¡ v,; bÖ≤lm( 9
y√;GvdÿNTyivcetnÖ ;inô r;∑^Iÿ devÖ ;n;'ÿ inWÖs;dÿ mÖN{; )
ctÿßô Ëj|ÿ dudhu Öe py;'…ÿ sô Kvÿ æSvdSy;" prùm' jÿg;m 10
devÖ I' v;cÿmjnyNt devÖ ;‡St;' …vôê¡p;" pÖxvoÿ vd≤Nt )
s; noÿ mÖN{eWmÖ jU ô| duh;ÿn; /enô vu ;RgSÖ m;nupÖ su∑tèë tw ÿu 11
s%eÿ iv„,o ivtÖr' iv £¡mSvô ¥*deiRÖ h loôk˘ vj[;yÿ …vô„k.eÿ )
hn;ÿv vO]û ' ·rô,c;ÿvÖ …sN/U‡û inN{ÿSy yNtu p[svô e ivsO∑ÿ ;" 12
˝90ã nvittm' sUˇ_m(
˝1-16ã Wo@xcRSy;Sy sUˇ_Sy .;gRvo jmd…¶A≥iW" ) ˝1-4á 5ã
p[qm;idctuAc≥ ;' pçMy;" p;d]ySy c …m];v®,*á ˝5-6ã
pçMy;StOtIyp;dSy Wœ‰;í;idTy;"á ˝7-8ã s¢My∑Myor…ên*á ˝9-10ã
nvmIdxMyov;Ry"u á ˝11-12ã Ek;dxI√;dXyo" sUy"R á ˝13ã ]yodXy; ¨W;"
567
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

sUypR .[ ; v;á ˝14ã ctudXR y;" pvm;n"á ˝15-16ã pçdxIWo@Xyoí


g*devR t;" ) ˝1-2á 5-12ã p[qm;i√tIyyoA≥co" pçMy;¥∑;n;ç p[g;q"
˝ivWmc;| bOhtIá smc;| stobOhtIãá ˝3ã tOtIy;y; g;y]Iá ˝4ã ctuQy;‹"
stobOhtIá ˝13ã ]yodXy; bOhtIá
˝14-16ã ctudXR y;idtOcSy c i]∑up( zNd;'…s
A/ÿ…gôTq; s mTyÿ"R xxôme devÖ t;ÿtye )
yo nUnû ' …mô];v®¡,;vÖ….∑ÿy a;cô£É hÖVyd;ÿtye 1
viWÿœR =]; ¨®Öc=ÿs;ô nr;ô r;j;ÿn; dI`Ö≈R ˇu mÿ ; )
t; b;ô¸t;ô n d'sÖ n;ÿ rqyRt" s;ôk˘ sUySRÿ y rù‚Xm….ÿ" 2
p[ yo v;'ÿ …m];v®,; å…jôro dUtû o a{ÿvt( )
ayÿ"xIW;ô‹ mderÿ `u" 3
n y" s'pô CO zπô n punhÖ vR IÿtveÖ n s'vÿ ;ôd;yÖ rmÿte )
tSm;ÿ•o aô¥ smOtÿ ®e ®„yt' b;ô¸>y;'ÿ n ¨®„ytm( 4
p[ …mô];yÖ p[;yÖMR ,e sÿcQô yÿmtO ;vso )
vÖÂQô y'1ûÿ v®¡,ôe zN¥'ô vcÿ" Stoô]' r;jÿsu g;yt 5
te ihÿ‚Nvre a®Ö,' jeNy'ô vSve‡k˘¡ pu]û ' itÿs,èø ;m( )
te /;m;ÿNyômtO ;ô mTy;ÿn‹ ;ô‡mdÿB/; aô…. cÿ=te 6
a; meÖ vc;'Sô yu¥tÿ ; ¥umû ˇÿm;inô kTv;ÿ‹ )
¨Ö.; y;ÿt' n;sTy; sôjoWÿs;ô p[itÿ hÖVy;inÿ vIôtyeÿ 7
r;ôit' y√;ÿmrù=s'ô hv;ÿmhe yuvû ;>y;'ÿ v;…jnIvsU )
p[;cI'ô ho];'ÿ p[itôrNt;ÿivt' nr; gO,;ôn; jômdÿ…¶n; 8
a; noÿ yÖD' idÿ…vôSpOxô' v;yoÿ y;ôih sumû Nmÿ…." )
aôNt" pÖiv]ÿ ¨Öp·rÿ ≈I,;ônoô3ûÿ åy' xë£ è o aÿy;…m te 9
veTyÿ?vôy"Ru pÖ…q.Iô r…jÿœ"ÖŸ p[itÿ hÖVy;inÿ vIôtyeÿ )
a/;ÿ inyuTû v ¨Ö.yÿSy n" ipbÖ xu…c'ô som'Ö gv;ÿ≤xrm( 10
b<môh;\ aÿ…s sUyRÖ b¬;ÿidTy mÖh;\ aÿ…s )
mÖhSteÿ sôto mÿihôm; pÿnSyteÖ åı; devÿ mÖh;\ aÿ…s 11
b$( sUyÿ RÖ ≈vÿs; mÖh;\ aÿ…s sô]; devÿ mÖh;\ aÿ…s )
mÖˆ; devÖ ;n;ÿmsuyû "Rÿ purû oihÿto …vô.u Jyoitôrd;ÿ>ym( 12
îûy' y; nICyôikú,Iÿ Âôp; roihÿ<y; ’ût; )
568
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

…cô]ve Ö p[TyÿdXy;RyTÖ y1ÿ‡û NtdÖx R suÿ b;ô¸Wuÿ 13


p[jÖ ; hÿ itôßo aôTy;yÿmIyu‡û NyR1Nûÿ y; aôkmú …Ö .toÿ iviv≈e )
bOhû ıÿ tSq*ô .uvnÿ „e vôNt" pvÿm;no hÖ·rtÖ a; …vÿvx e 14
m;ôt; ®Ö{;,;'ÿ duihôt; vsUnÿ ;'ô Svs;ÿidôTy;n;ÿmmÖ tO Sÿ yô n;….ÿ" )
p[ nu voÿc' …cikôtWu Öe jn;ÿyÖ m; g;mn;ÿg;ômidÿit' v…/∑ 15
vÖcoôivd'Ö v;cÿmdu IôryÿNtI'ô ivê;ÿ…./Iô…R .®¡piÖ tœÿm;n;m( )
devÖ I' devÖ >e yô" pyeyRÖ Wu I'ô g;‡m; m;ÿvˇO _ô mTyoÿR dÖ.c[ tÿe ;" 16
˝91ã Eknvittm' sUˇ_m(
˝1-22ã √;…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy .;gRv" p[yogo b;hRSpTy" p;vko v;…¶v;Rá
shs" sut* gOhpityivœ* v; tyorNytro v; AiW" ) a…¶devR t; )
g;y]I zNd"
Tvmÿªe bOhû √yoô d/;ÿ…s dev d;ôxWu ÿe ) kôivgOhRû pÿitôyvRu ;ÿ 1
s nÖ È¬;ÿny; sôh devÖ ;\ aÿ¶e duvSÖ yuv;ÿ ) …côiki√ÿ.;nÖv; vÿh 2
Tvy;ÿ h æSv¥ujû ; vÖy' coidÿœnº yivœ‰ ) aô…. „moô v;jÿs;tye 3
a*ôv.RÖ gûO vûu Cz⁄…cÿ‡m“v;nÖvd; Ûÿve ) aô…¶' sÿm{ûu v;ÿssm( 4
Ûûve v;tÿSvn' kô…v' pÖjNR yÿ£N¥'ô shÿ" ) aô…¶' sÿm{ûu v;ÿssm( 5
a; sôv' sÿ…vôtyu qRÿ ;ô .gÿSyev .u…û j' Ûÿve ) aô…¶' sÿm{ûu v;ÿssm( 6
aô…¶' voÿ vO/û Ntÿ‡m?vôr;,;'ÿ puÂtô mÿm( ) aCz;ô nP]eô shÿSvte 7
aôy' yq;ÿ n a;ô.vu tÖ ( Tv∑;ÿ Âôpve Ö t+y;ÿ ) aôSy £Tv;ô yxÿSvt" 8
aôy' ivê;ÿ aô…. …≈yoô å…¶devRÖ We ÿu pTyte ) a; v;jw®ô pÿ no gmt( 9
ivêeWÿ ;…môh Stuiÿ hô hotø,ÿ ;' yÖxStÿmm( ) aô…¶' yÖDWe ÿu pUVû yRm( 10
xIôr' p;ÿvk Ö xoÿ…cW'Ö Jyeœoô yo dme„Ö v; ) dIôd;yÿ dI`Ö≈R ˇu mÿ " 11
tmvÿNR t'ô n s;ÿn…Ö s' gO,ÿ Iôih …vÿp[ xë‚è „m,ÿm( ) …mô]' n y;ÿtyÖ ∆ÿnm( 12
¨pÿ Tv; j;ômyoô …groô deidÿxtIhR…vô„’tÿ" ) v;ôyornIÿkÉ aæSqrn( 13
ySyÿ i]ô/;TvvOtÿ ' bÖihRStôSq;vs'iÿ dnm( ) a;pÿ…íô…• dÿ/; pÖdm( 14
pÖd' devÖ Syÿ mIô¿¸Wo ån;ÿ/∑O ;….Âôit….ÿ" ) .Ö{; sUyRÿ îvopÖÎk™ 15
a¶eÿ `Otû Syÿ /Iôit….ÿ‡Step;ôno devÿ xoô…cW;ÿ ) a; devÖ ;n( vÿ≤=ô y≤=ÿ c 16
t' Tv;ÿjnNt m;ôtrÿ" kô…v' devÖ ;soÿ ai©r" ) hÖVyôv;hÖmmÿTyRm( 17
p[ctÿe s' Tv; kôve å¶eÿ dUtû ' vre<ÿ ym( ) hÖVyôv;h'Ö in Weiÿ dre 18
569
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

nÖih meÖ aSTyfl‰;ô n Sv…/ÿitôvnR Nÿ vit ) aqwtÿ ;ôÎG.ÿr;…m te 19


ydÿ¶Öe k;inô k;inÿ …cô‡d; teÖ d;¡…, dÖ?m…sÿ ) t; juWÿ Sv yivœ‰ 20
ydÊyupÿ …Ö j…◊ÿk;ô y√Ömo[ aÿitôspÿiR t ) sv|Ö tdÿStu te `Otû m( 21
aô…¶…mN/;ÿnoô mnÿs;ô …/y'ÿ scetÖ mTyÿ"R ) aô…¶mIÿ/e …vôvSvÿ…." 22
˝92ã i√nvittm' sUˇ_m(
˝1-14ã ctudx R cRSy;Sy sUˇ_Sy k;<v" so.·rA≥iW" ) ˝1-13ã
p[qm;id]yodxc;Rm…¶"á ˝14ã ctudXR y;í;¶;m®to devt;" ) ˝1-4á 6ã
p[qm;idctuAc≥ ;' Wœ‰;í bOhtIá ˝5ã pçMy; ivr;@±Âp;á ˝7á 9á 11á 13ã
s¢mInvMyek;dxI]yodxIn;' stobOhtIá ˝8á 12ã a∑mI√;dXyo" kk⁄pá(
˝10ã dxMy; ÓsIysI g;y]Iá ˝14ã ctudXR y;í;nu∑pu ( zNd;'…s
adÿ≤xR g;tuiû vˇÿmoô y‚Smÿn( v[tÖ ;Ny;ÿd/Ö "u )
¨poô Wu j;ôtm;yÿSR yô v/ÿnR ‡mÖ…¶' nÿ=Nt noô …grÿ" 1
p[ dwvoÿd;so aô…¶‡devRÖ ;\ aCz;ô n mÖJmn;ÿ )
anuÿ m;ôtr'ÿ pO…qôvI' iv v;ÿvtO e tÖSq* n;k¡Syô s;nÿiv 2
ySm;ô{je Nÿ t ’û∑yÿ‡íô’Tú y;ÿin ’<vôt" )
sôhß Ö sô ;' me/Ö s;ÿt;ivvÖ Tmn;ô å…¶' /Iô…." sÿpyRt 3
p[ y' r;ôye innIÿW…sô mtoôR ySteÿ vsoô d;xÿt( )
s vIr' /ÿˇe a¶ ¨Kqx'…ô sn'Ö Tmn;ÿ shßpoôiW,ÿm( 4
s Îû¬he …cÿd…Ö . tO,ÿ ·ˇô v;jômvÿtR ;ô s /ÿˇôe a≤=ÿitô ≈vÿ" )
Tve devÿ ]Ö ; sd;ÿ puÂvsoô ivê;ÿ v;ôm;inÿ /Imih 5
yo ivê;ô dyÿtÖe vsuû hot;ÿ mÖN{o jn;ÿn;m( )
m/oônR p;];ÿ p[qmô ;NyÿSmwô p[ Stom;ÿ yNTyô¶yeÿ 6
aê'ô n gIô.IR rùQy'ÿ sudû ;nÿvo mmOJRû yNteÿ devyÖ vÿ" )
¨Ö.e toôkÉ tnÿye dSm ivx(pteÖ piWôR r;/oÿ mÖ`on;ÿm( 7
p[ m'ihÿœ;y g;yt Aôt;Vneÿ bOhtÖ e xë£ è xoÿ…cWe )
¨pÿStut;so aô¶yeÿ 8
a; v'sÿ te mÖ`v;ÿ vIôrvÖ¥xô" s…mÿıo ¥uªû ‰;Ûÿt" )
k⁄iû v•oÿ aSy sumiÖ tnRvIÿySÖ y‡Cz;ô v;je…ÿ .r;ôgmÿt( 9
p[œe mÿ u ip[yô ;,;'ÿ StuÁû ;ÿs;ôv;itÿ…qm( )
570
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aô…¶' rq;ÿn;'ô ymÿm( 10


¨idÿt;ô yo inidÿt;ô veidÿt;ô v‡Sv; yÖ…Dyoÿ vÖvtÿiR t )
du∑û r;ô ySyÿ p[v,Ö e nomRyoÿ …/ôy; v;j'ô …sW;ÿst" 11
m; noÿ ˙,It;ômitÿ…qô‡vRsrÿu …ù ¶" pu®ÿ p[xSô t EûW" )
y" suhû ot;ÿ Sv?vôr" 12
mo te ·rÿWNÖ ye aCzoÿ·ˇ_….vÖsR o å¶eÖ kÉ….ÿ…íôdve "ÿw )
k°ô·r…íô≤ı Tv;mIØπÿ dUTû y;ÿy r;ôthÿVy" Sv?vôr" 13
a;¶eÿ y;ih mÖ®Tsÿ%; ®Ö{…e .ô" somÿpItye )
so.ÿy;ô‹ ¨pÿ su∑ièë t' m;ôdyÿSvô Svÿ,rR e 14
˝93ã i]nvittm' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy vwê;…m]o m/uCzNd; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
Sv;idÿœy;ô midÿœy;ô pvÿSv somÖ /;rÿy; ) îN{;ÿyÖ p;tÿve sutû " 1
rù=oôh; …vôêcÿW…R ,‡rù…. yoinômyoÿhtm( ) &,;ÿ sô/Sqôm;sÿdt( 2
vÖ·rôvoô/;tÿmo .vÖ m'ihÿœo vO]hÖ Ntÿm" ) piWôR r;/oÿ mÖ`on;ÿm( 3
aô>yÿWR mÖh;n;'ÿ devÖ ;n;'ÿ vIôitmN/ÿs; ) aô…. v;jÿmtûu ≈vÿ" 4
Tv;mCz;ÿ cr;m…sô tiddq|ÿ idôvie dÿve ) îNdoô Tve nÿ a;ôxsÿ" 5
punû ;itÿ te p·rôßtu Ö' som'Ö sUySRÿ y duihôt; ) v;re,ÿ ô xêÿt;ô tn;ÿ 6
tmIôm<vIÿ" smÖyR a; gO>û ,≤Ntô yoWÿ,oô dxÿ ) Svs;ÿr"ù p;yeRÿ idôiv 7
tmI'ÿ ihNvNTyôgvu[ oô /mÿ≤Nt b;k⁄rû ' Îitÿm( ) i]ô/;tuÿ v;rù,' m/uÿ 8
aô.Iô3mûÿ mfl‰;ÿ ¨Öt ≈Iô,≤Ntÿ /enô vÖ" ≤xxëm¡ ( ) somÖ…mN{;ÿyÖ p;tÿve 9
aôSyeidN{oô mde„Ö v; ivê;ÿ vO]û ;…,ÿ …jflte ) xUroÿ mÖ`; cÿ m'hte 10
˝94ã ctunvR ittm' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo me/;it…qA≥iW" ) pvm;n" somo devt;
) g;y]I zNd"
pvÿSv devvÖ Iritÿ pÖiv]'ÿ somÖ r'Á;ÿ ) îN{ÿ…mNdoô vOW; …vÿx 1
a; vÿCySvô mihô Psroô vOWNÿe do ¥uªû vÿˇm" ) a; yoin'ÿ /,ô…R s" sÿd" 2
a/u=ÿ t ip[yô ' m/uû /;r;ÿ sutû Syÿ ve/Ö sÿ" ) aôpo vÿ…s∑ su£
û tu"ÿ 3
571
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

mÖh;Nt'ÿ Tv; mÖhIr‡Nv;poÿ aWR≤Ntô …sN/ÿv" ) yÌo….ÿv;Rs…yô„yseÿ 4


sôm{ûu o aôPsu m;ÿmjO e iv∑ÖM.o /ô®,oÿ idôv" ) somÿ" pÖiv]eÿ aSmôy"u 5
a…cÿ£dÖ√Wé ;ô h·rÿ‡mÖhR ;n( …mô]o n dÿxtRô " ) s' sUy,Rÿe rocte 6
…grÿSt îNdô aojÿs; mmOJRû yNteÿ apÖSyuv"ÿ ) y;….ômdR ;ÿyÖ xuM.ÿse 7
t' Tv;ô md;ÿyÖ `O„vÿy ¨ lok’ûàmu Iÿmhe ) tvÖ p[xSÿ tyo mÖhI" 8
aôSm>yÿ…mNdivN{ôy‡u mR?vÿ" pvSvô /;rÿy; ) pÖjNR yoÿ vOi∑ôm;\ îÿv 9
goôW; îÿNdo nOWû ; aÿSy‡êôs; v;ÿjsô ; ¨Öt ) a;ôTm; yÖDSyÿ pUVû yR" 10
˝95ã pçnvittm' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;jIgitR" xun"xep" ˝’i]mo vwê;…m]o devr;t"ã
AiW" ) pvm;n" somo devt; ) g;y]I zNd"
EûW devÖ o amÿTyR" p,ôvR I·rÿv dIyit ) aô…. {o,;ÿNy;ôsdÿm( 1
EûW devÖ o …vôp; ’ûto‡åitô ◊r;'…ÿ s /;vit ) pvÿm;noô ad;ÿ>y" 2
EûW devÖ o …vÿpNÖ yu….ô" pvÿm;n At;ôy…u .ÿ" ) h·rôv;Rj;ÿy mOJyte 3
EûW ivê;ÿinô v;y;ô‹ xUroô y…•ÿvÖ sTvÿ…." ) pvÿm;n" …sW;sit 4
EûW devÖ o rÿqyRitô pvÿm;no dxSyit ) a;ôiv„’¡,oit vGvônmu ( 5
EûW ivp[r¡w …ù .∑ëtÿ o åpo devÖ o iv g;ÿhte ) d/ô{à;ÿin d;ôxWu ÿe 6
EûW idv'Ö iv /;ÿvit itôro rj;'…ÿ sô /;rÿy; ) pvÿm;nÖ" kinÿ£dt( 7
EûW idv'Ö Vy;sÿrt( itôro rj;'Sô ySpOtÿ " ) pvÿm;n" Sv?vôr" 8
EûW p[àÖ ne Ö jNmÿn; devÖ o devÖ >e yÿ" sutû " ) h·rÿ" pÖiv]eÿ aWRit 9
EûW ¨Ö Sy pu®ÿ v[tÖ o jÿD;ûno jônyÖ…•Wÿ" ) /;rÿy; pvte sutû " 10

˝96ã W<,vittm' sUˇ_m(


˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso ihr<yStUp AiW" ) pvm;n" somo devt;
) g;y]I zNd"
sn;ÿ c somÖ jeiWÿ cô pvÿm;nÖ mihô ≈vÿ" ) aq;ÿ noô vSyÿsS’…/ 1
sn;ô Jyoitô" sn;ô Sv1ÿ‡û ivRê;ÿ c somÖ s*.ÿg; ) aq;ÿ noô vSyÿsS’…/
2
sn;ô d=ÿmtûu £tu‡û mpÿ somÖ mO/oÿ jih ) aq;ÿ noô vSyÿsS’…/ 3
572
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

pvIÿt;r" punIôtnÖ somÖ…mN{;ÿyÖ p;tÿve ) aq;ÿ noô vSyÿsS’…/ 4


Tv' sUyRÿe nÖ a; .ÿjô tvÖ £Tv;ô tvoôit….ÿ" ) aq;ÿ noô vSyÿsS’…/ 5
tvÖ £Tv;ô tvoôit….ô‡JyoRk™ pÿXyemÖ sUymRÿ ( ) aq;ÿ noô vSyÿsS’…/ 6
aô>yÿWR Sv;yu/ô somÿ i√ôbhÿsR ' rù…ym( ) aq;ÿ noô vSyÿsS’…/ 7
aô>y1ÿWû ;Rnpÿ Cyuto rù…y' sômTsuÿ s;sôih" ) aq;ÿ noô vSyÿsS’…/ 8
Tv;' yÖDrw vÿ IvO/nô ( pvÿm;nÖ iv/ÿm…R , ) aq;ÿ noô vSyÿsS’…/ 9
rù…y' nÿ…íô]mÖ…ênÖ‡…mNdoÿ …vôê;yumû ; .ÿr ) aq;ÿ noô vSyÿsS’…/ 10
˝97ã s¢nvittm' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) ˝1ã
p[qmcR î?m" s…mıo v;…¶"á ˝2ã i√tIy;y;StnUnp;t(á ˝3ã tOtIy;y; î¬"á
˝4ã ctuQy;R bihR"á ˝5ã pçMy; devI√;Rr"á ˝6ã Wœ‰; ¨W;s;nˇ_;á ˝7ã
s¢My; dwVy* hot;r* p[cte s*á ˝8ã a∑My;iStßo deVy" srSvtI¬;.;rTy"á
˝9ã nvMy;STv∑;á ˝10ã dxMy; vnSpit"á ˝11ã Ek;dXy;í Sv;h;’tyo
devt;" ) ˝1-7ã p[qm;ids¢c;| g;y]Iá ˝8-11ã
a∑My;idctsO,;ç;nu∑pu ( zNdsI
s…mÿıo …vôêtÖSpitô" pvÿm;noô iv r;ÿjit ) p[I,ô n( vOW;ô kinÿ£dt( 1
tnUnû p;ôt( pvÿm;nÖ" Í©πÖ ≤xx;ÿno aWRit ) aôNt·rÿ=,e ô r;rÿjt( 2
Èû¬Nπ yô" pvÿm;no rù…yivR r;ÿjit ¥umû ;n( ) m/oô/;Rr;ÿ….ôrojÿs; 3
bÖihR" p[;cô InÖmojÿs;ô pvÿm;n StO,û n( h·rÿ" ) devÖ We ÿu devÖ Èÿyte 4
¨d;tw…ÿ jRhte bOhû d( √;roÿ devÖ IihÿrR <ù yyIÿ" ) pvÿm;nenÖ su∑tÿë ;" 5
su≤û xôLpe bOhÿ tÖ I mÖhI pvÿm;no vOW<yit ) nˇ_oôW;s;ô n dÿxtRô e 6
¨Ö.; devÖ ; nOcû =ÿs;ô hot;ÿr;ô dwVy;ÿ ¸ve ) pvÿm;nÖ îN{oô vOW;ÿ 7
.;rÿtIô pvÿm;nSyô srÿSvôtI¬;ÿ mÖhI )
îûm' noÿ yÖDm; gÿmn( itôßo devÖ I" supû x e sÿ " 8
Tv∑;ÿrmg[jÖ ;' goôp;' purÿ oôy;v;ÿnmÖ ; Ûÿve )
îNdu·û rN{oô vOW;ô h·rô" pvÿm;n" p[jÖ ;pÿit" 9
vnÖSpit'ÿ pvm;nÖ m?v;ô smÿ©…( /ô /;rÿy; )
sôhßÿvLx'ô h·rÿtÖ' .[;jÿm;n' ihrù<yyÿm( 10
ivêeÿ dev;ô" Sv;h;ÿ’it'ô pvÿm;nÖSy; gÿt )
573
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;ôybu hRO SÖ pitô" sUyoôR å…¶·rN{ÿ" sôjoWÿs" 11


˝98ã a∑nvittm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
mÖN{y;ÿ somÖ /;rÿy;ô vOW;ÿ pvSv devyÖ "u ) aVyoô v;re„ÿ vSmôy"u 1
aô…. Ty' m¥'ô mdÖ‡…mNdôivN{ô îitÿ =r ) aô…. v;ô…jnoô avÿtR " 2
aô…. Ty' pUVû y| md'ÿ suv;ôno aÿWR pÖiv]Ö a; ) aô…. v;jÿmtûu ≈vÿ" 3
anuÿ {ÖPs;sô îNdÿvÖ a;poô n p[vÖ t;ÿsrn( ) punû ;ôn; îN{ÿm;xt 4
ymTyÿ…mv v;ô…jn'ÿ mOjû ≤Ntô yoWÿ,oô dxÿ ) vneÖ £°¬ÿNtômTyÿivm( 5
t' go….ôvWRO ,ÿ ô' rs'ô md;ÿy devÖ vIÿtye ) sutû ' .r;ÿyÖ s' sOjÿ 6
devÖ o devÖ ;yÖ /;rùy‡e N{;ÿy pvte sutû " ) pyoô ydÿSy pIôpyÿt( 7
a;ôTm; yÖDSyô r'Á;ÿ su„v;ô," pÿvte sutû " ) p[àÖ ' in p;ÿitô k;Vyÿm( 8
Eûv; punÿ ;ôn îÿN{ôy‡u mRdÿ' midœ vIôtyeÿ ) guh;ÿ …c∂…/WeÖ …grÿ" 9
˝99ã nvnvittm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
asOgÿ …Ö[ mNdÿv" pÖq; /mÿ•R tûO Syÿ su…û ≈yÿ" ) …vôd;ôn; aÿSyô yojÿnm( 1
p[ /;r;ô m?voÿ a…g[yô o mÖhIrùpo iv g;ÿhte ) hÖivhÖiR v„Wuû vN¥ÿ" 2
p[ yujû o v;ôco aÿ…g[yô o vOW;vÿ c£dÖ√neÿ ) sµ;ô…. sôTyo aÿ?vôr" 3
p·rô yt( k;Vy;ÿ kôiv‡nOMRû ,; vs;ÿnoô aWÿiR t ) Svÿv;ôj‹ I …sÿW;sit 4
pvÿm;no aô…. SpO/oô ivxoô r;jevÿ sIdit ) ydIÿm<ûO v≤Ntÿ ve/Ö sÿ" 5
aVyoô v;reù p·rÿ ip[yô o h·rôvnR Wÿe u sIdit ) re.ù o vÿn„u yte mÖtI 6
s v;ôy…u mN{ÿm…Ö ên;ÿ s;ôk˘ mdenÿ gCzit ) r,;ô yo aÿSyô /mÿ…R ." 7
a; …mô];v®¡,;ô .g'Ö m?vÿ" pvNt ËômyR "ÿ ) …vôd;ôn; aÿSyô xKmÿ…." 8
aôSm>y'ÿ rodsI rù…y' m?voô v;jÿSy s;ôtyeÿ ) ≈voô vsUiÿ nô s' …jÿtm( 9
˝100ã xttm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
574
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

devt; ) g;y]I zNd"


Eûte som;ÿ aô…. ip[yô ‡…mN{ÿSyô k;mÿm=rn( ) v/ÿNR to aSy vIôymRÿ ( 1
punû ;ôn;sÿímUWû doô gCzÿNto v;ôymu …Ö ên;ÿ ) te noÿ /;Ntu suvû IyÿmR ( 2
îN{ÿSy somÖ r;/ÿse pun;ôno h;idÿR cody ) AôtSyô yoinÿm;ôsdÿm( 3
mOjû ≤Ntÿ Tv;ô dxô ≤=poÿ ihôNv≤Ntÿ sô¢ /Iôtyÿ" ) anuû ivp[;ÿ am;idWu" 4
devÖ >e yÿSTv;ô md;ÿyÖ k˘ sOjÿ ;ônmitÿ me„Ö yÿ" ) s' go….ÿv;Rsy;m…s 5
punû ;ôn" kôlxe„ô v; vS];ÿ<y®ÖWo h·rÿ" ) p·rô gVy;ÿNyVyt 6
mÖ`onÖ a; pÿvSv no jôih ivê;ô apÖ i√Wÿ" ) îNdoô s%;ÿymÖ ; …vÿx 7
vOiû ∑' idôv" p·rÿ ßv ¥uªû ' pO…ÿ qôVy; a…/ÿ ) shoÿ n" som pOTû su /;ÿ" 8
nOcû =ÿs' Tv; vÖy…mN{ÿpIt' SvôivRdmÿ ( ) .Ö=Iômihÿ p[jÖ ;…mWÿm( 9
˝101ã Ekoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
p·rÿ ip[yô ; idôv" kôiv‡vRy;'…ÿ s nÖ¢‰oÿihôtR " ) suvû ;ôno y;ÿit kôiv£¡t"u 1
p[pÖ[ =y;ÿyÖ pNyÿsôe jn;ÿyÖ ju∑oÿ aô&heÿ ) vIôTyÿWRÖ cinÿœy; 2
s sUnû mu ;ôt‹ r;ô xu…cÿ‡j;ôt‹ o j;ôte aÿrocyt( ) mÖh;n( mÖhI A¡t;ôv/O ;ÿ 3
s sô¢ /Iôit….ÿihôtR o nÖ¥oÿ a…jNvdÖ&hÿ" ) y; Ekôm≤=ÿ v;vO/û "u 4
t; aô…. sNtômStOtÿ ' mÖhe yuv;ÿnmÖ ; dÿ/"u ) îNdu…ÿ mN{ô tvÿ v[tÖ e 5
aô…. viˆûrmÿTyR" sô¢ pÿXyitô v;vÿih" ) i£…vÿdvRÖe IrÿtpRyt( 6
av;ô kLpeWÿ u n" pum‡Ö Stm;'…ÿ s somÖ yo?y;ÿ ) t;inÿ pun;n jÏn" 7
nU nVyÿsôe nvIÿyse sUˇû _;yÿ s;/y; pÖq" ) p[àÖ vÖ {oÿcy;ô ®cÿ" 8
pvÿm;nÖ mihô ≈voô g;mê'ÿ r;…s vIôrvÿt( ) sn;ÿ me/Ö ;' sn;ô Svÿ" 9
˝102ã √‰uˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
p[ Sv;ôn;soô rq;ÿ îv;ô‡åvÿNR toô n ≈ÿvSÖ yvÿ" ) som;ÿso r;ôye aÿ£mu" 1
ihôNv;ôn;soô rq;ÿ îv d/‚Nvôre g.ÿSTyo" ) .r;ÿs" k;ô·r,;ÿ…mv 2
r;j;ÿnoô n p[x‚ÿ St….ô" som;ÿsoô go….ÿrÔte ) yÖDo n sô¢ /;ôt…O .ÿ" 3
575
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

p·rÿ suv;ôn;sô îNdÿvoô md;ÿy bÖh,R ;ÿ …gôr; ) sutû ; aÿW≤R Ntô /;rÿy; 4
a;ôp;ôn;soÿ …vôvSvÿtoô jnÿNt ¨ÖWsoô .gÿm( ) sUr;ô a<v'ô iv tÿNvte 5
apÖ √;r;ÿ mtIôn;' p[àÖ ; A¡<v≤Nt k;ôrvÿ" ) vO„,oô hrÿs a;ôyvÿ" 6
sômIôcIôn;sÿ a;steÖ hot;ÿr" sô¢j;ÿmy" ) pÖdmekS¡ yô ipp[t¡ " 7
n;.;ô n;….'ÿ nÖ a; dÿdÖe c=u…ÿ íôt( sUyRÖe sc;ÿ ) kôvre pÿTyôm; duhÿ e 8
aô…. ip[yô ; idôvSpôd‡m?vôy…Ru .ôghRu ;ÿ ihôtm( ) sUr"ÿ pXyitô c=ÿs; 9
˝103ã }yuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
¨p;ÿSmw g;yt; nrù" pvÿm;n;ôyNe dÿve ) aô…. devÖ ;\ îyÿ=te 1
aô…. teÖ m/unÿ ;ô pyo åqÿv;R,o a≤x≈yu" ) devÖ ' devÖ ;yÿ devyÖ u 2
s nÿ" pvSvô x' gveÖ x' jn;ÿyÖ xmvÿtR e ) x' r;ÿj•ô oWÿ/I>y" 3
bÖ.v[ Öe nu Svtÿvse å®Ö,;yÿ id…vôSpOxÿe ) som;ÿy g;ôqmÿctR 4
hStÿCyut…e .ôri{ÿ…." sutû ' som'ÿ punItn ) m/;ôv; /;ÿvt;ô m/uÿ 5
nmÖsde pu ÿ sIdt dÖ›de …Ö . ≈Iÿ,Itn ) îNdu…û mN{eÿ d/;tn 6
aô…mô]hÖ ; ivcÿW…R ,ô" pvÿSv somÖ x' gveÿ ) devÖ >e yoÿ anuk;mÖ’t( 7
îN{;ÿy somÖ p;tÿvÖe md;ÿyÖ p·rÿ iWCyse ) mÖn…Ö íNmnÿsSô pitÿ" 8
pvÿm;n suvû Iy|ÿ rù…y' soÿm ·rrIih n" ) îNdôivN{e,ÿ no yujû ; 9
˝104ã ctu®ˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
som;ÿ asOg…Ö[ mNdÿv" sutû ; AôtSyô s;dÿne ) îN{;ÿyÖ m/umÿ ˇm;" 1
aô…. ivp[;ÿ anUWtÖ g;voÿ vÖTs' n m;ôtrÿ" ) îN{'ô somÿSy pIôtyeÿ 2
mÖdCÖ yut( =eiÿ tô s;dÿnÖe …sN/oÿÂmô ;R …vÿp…Ö ít( ) somoÿ g*ôrI a…/ÿ …≈ôt" 3
idôvo n;.;ÿ ivc=ô,o åVyoô v;reÿ mhIyte ) somoô y" su£ û tu"ÿ kô…v" 4
y" somÿ" kôlxe„ô v;\ aôNt" pÖiv]Ö a;ihÿt" ) t…mNdu"û p·rÿ WSvje 5
p[ v;cô…mNdu·ÿ r„yit smu{û Sy;…/ÿ …vô∑ipÿ ) …jNvôn( kox'ÿ m/uíû tu mÿ ( 6
inTyÿSto]oô vnÖSpitÿ‡/IônR ;mÖNt" sÿbdÖ `Ru "ÿ ) ihôNv;ôno m;nuWÿ ; yugû ; 7
576
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aô…. ip[yô ; idôvSpôd; somoÿ ihNv;ôno aÿWiR t ) ivp[S¡ yô /;rÿy; kô…v" 8


a; pÿvm;n /;ry rù…y' sôhßÿvcRsm( ) aôSme îÿNdo Sv;ô.vu mÿ ( 9
a∑moå?y;y"
v0 1 )33 )
˝105ã pçoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
somÿ" pun;ôno aÿWiR t sôhßÿ/;roô aTyÿ…v" ) v;ôyo·rN{ÿSy in„’ûtm( 1
pvÿm;nmvSyvoô ivp[m¡ …Ö . p[ g;ÿyt ) su„û v;ô,' devÖ vIÿtye 2
pvÿNteô v;jÿs;tyeÖ som;ÿ" sôhßÿp;js" ) gO,û ;ôn; devÖ vIÿtye 3
¨Öt noô v;jÿs;tyeÖ pvÿSv bOhtÖ I·rWÿ" ) ¥umû idÿNdo suvû IyÿmR ( 4
te nÿ" shÖ≤ß,'ÿ rù…y' pvÿNt;ôm; suvû IyÿmR ( ) suvû ;ôn; devÖ ;sô îNdÿv" 5
aTy;ÿ ihy;ôn; n hetÖ …O .ô‡rsOgÿ Ö'[ v;jÿs;tye ) iv v;rùmVyÿm;ôxvÿ" 6
v;ô≈; aÿWNRÖ tINdÿvoô å…. vÖTs' n /enô vÿ" ) dÖ/‚ô Nvôre g.ÿSTyo" 7
ju∑Ö îN{;ÿy mTsôr" pvÿm;nÖ kinÿ£dt( ) ivê;ô apÖ i√Woÿ jih 8
aôpflÖ Ntoô ar;ÿV,ô" pvÿm;n;" SvôÎx ≥ "ÿ ) yon;ÿvtûO Syÿ sIdt 9

˝106ã W@ëˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
p·rô p[;…sÿ„ydt( kô…v" …sN/oÿÂmô ;Rv…/ÿ …≈ôt" ) k;ôr' …b.[t¡ ( pu®SÖ pOhmÿ ( 1
…gôr; ydIô sbÿN/vÖ" pçô v[;t;ÿ apÖSyvÿ" ) pÖ·rô„’û<v≤Ntÿ /,ô…R sm( 2
a;dÿSy xë‚è „m,oô rseô ivêeÿ devÖ ; aÿmTst ) ydIô go….ÿvsR ;ôyteÿ 3
inô·rô,;ôno iv /;ÿvitô jhÖCzy;ÿ…‹ ,ô t;Nv;ÿ ) a];ô s' …jÿ`t[ e yujû ; 4
nÖ¢I….ôyoR …vôvSvÿt" xë.è o[ n m;ÿmjûO e yuv;ÿ ) g;" ’¡<v;ôno n inô…,Rjmÿ ( 5
aitÿ …≈ôtI itÿríù t;ÿ gÖVy; …jÿg;ôTy<Vy;ÿ ) vÖ¶…u mÿyitôR y' …vôde 6
aô…. ≤=pÖ" smÿGmt mÖjyR Nÿ tI·rôWSpitÿm( ) pOœû ; gO>ÿ ,t v;ô…jnÿ" 7
p·rÿ idôVy;inô mmOx
Rÿ dô ( ivê;ÿin somÖ p;…qÿvR ; ) vsUiÿ n y;ÁSmôy"u 8
577
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝107ã s¢oˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
EûW …/ôy; y;ôTy<Vy;ô xUroô rqe…ÿ .r;ôx…u .ÿ" ) gCzô…•N{ÿSy in„’ûtm( 1
EûW puÂû …/ÿy;yte bOhtÖ e devÖ t;ÿtye ) y];ômtO ;ÿsô a;sÿte 2
EûW ihôto iv nIÿyte åNt" xë.è ;[ vÿt; pÖq; ) ydIÿ tuÔû ≤Ntô .U,yRÿ " 3
EûW Í©;ÿ…,ô do/uvÿ ‡Ö æCzxIÿte yUQû yoô3ûÿ vOW;ÿ ) nOMû ,; d/;ÿnÖ aojÿs; 4
EûW ®ÖÆKm….ÿrIyte v;ôjI xë.è …e[ .ÿrx ù' …u .ÿ" ) pitô" …sN/Unÿ ;'ô .vÿn( 5
EûW vsUiÿ n ipBdôn; p®¡W; y…yôv;\ aitÿ ) avÖ x;deWÿ u gCzit 6
Eût' mOjÿ ≤Ntô mJyô‡R mupÖ {o,e„ÿ v;ôyvÿ" ) p[cÖ £ô ;ô,' mÖhI·rWÿ" 7
Eûtmuû Ty' dxô ≤=poÿ mOjû ≤Ntÿ sô¢ /Iôtyÿ" ) Sv;ôy/ûu ' mÖidNtÿmm( 8
˝108ã a∑oˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
p[ teÿ soôt;rÿ aoô<yoô3ûÿ rs'ô md;ÿyÖ `O„vÿye ) sgoôR n tÖKTyetx
ÿ " 1
£Tv;ô d=ÿSy rùQyÿ‡mÖpo vs;ÿnmÖ N/ÿs; ) goôW;m<veWÿ u s…ím 2
anÿ¢mÖPsu du∑û r'ù som'ÿ pÖiv]Ö a; sOjÿ ) punû IôhIN{;ÿyÖ p;tÿve 3
p[ punÿ ;ônSyô cetsÿ ;ô somÿ" pÖiv]eÿ aWRit ) £Tv;ÿ sô/Sqôm;sÿdt( 4
p[ Tv;ô nmoÿ….ô·rNdÿvÖ îN{ô som;ÿ asO=t ) mÖhe .r;ÿy k;ô·r,ÿ" 5
punû ;ôno Âôpe aôVyyeÖ ivê;ô aWÿ•R …Ö . …≈yÿ" ) xUroô n goWuÿ itœit 6
idôvo n s;nuÿ ipôPyuWIô /;r;ÿ sutû Syÿ ve/Ö sÿ" ) vOq;ÿ pÖiv]eÿ aWRit 7
Tv' soÿm ivpÖ…ít'Ö tn;ÿ pun;ôn a;ôyWu ÿu ) aVyoô v;r'ù iv /;ÿv…s 8
˝109ã nvoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
p[ inôªne vÿe Ö …sN/ÿvoô flNtoÿ vO]û ;…,ô .U,yRÿ " ) som;ÿ asOgm[ ;ôxvÿ" 1
aô…. suvÿ ;ôn;sô îNdÿvo vO∑û yÿ" pO…qôvI…mÿv ) îN{'ô som;ÿso a=rn( 2
aTyU…ÿ mRmTR sôro mdÖ" somÿ" pÖiv]eÿ aWRit ) …vôfln( r=;'…ÿ s devyÖ "u 3
578
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

a; kôlxeWÿ u /;vit pÖiv]eÖ p·rÿ iWCyte ) ¨ÖKqwyDRÖ We ÿu v/Rte 4


aitô ]I soÿm rocôn; rohÖn( n .[;jÿ seô idvÿm( ) îû„,n( TsUyÖ| n coÿdy" 5
aô…. ivp[;ÿ anUWt mU/û nR ( yÖDSyÿ k;ôrvÿ" ) d/;ÿn;ôí=ÿ…s ip[yô m( 6
tmuÿ Tv; v;ô…jn'Ö nroÿ /Iô….ivRp;[ ÿ avÖSyvÿ" ) mOjû ≤Ntÿ devÖ t;ÿtye 7
m/oô/;Rr;ômnuÿ =r tIôv"[ sô/Sqôm;sÿd" ) c;®¡Atô≥ ;yÿ pIôtyeÿ 8
˝110ã dxoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
p·rÿ suv;ôno …gÿ·rôœ;" pÖiv]eÖ somoÿ a=;" ) mdeWÿ u svÖ/R ; aÿ…s 1
Tv' ivp[SÖ Tv' kôiv‡mR/ûu p[ j;ôtmN/ÿs" ) mdeWÿ u svÖ/R ; aÿ…s 2
tvÖ ivêeÿ sôjoWÿso devÖ ;sÿ" pIôitm;ÿxt ) mdeWÿ u svÖ/R ; aÿ…s 3
a; yo ivê;ÿinô v;y;ô‹ vsUiÿ nô hStÿyodÖ/R e ) mdeWÿ u svÖ/R ; aÿ…s 4
y îûme rodÿsI mÖhI s' m;ôtrevÿ Ö dohÿte ) mdeWÿ u svÖ/R ; aÿ…s 5
p·rô yo rodÿsI ¨Ö.e sô¥o v;je…ÿ .ôrWÿiR t ) mdeWÿ u svÖ/R ; aÿ…s 6
s xë„è mI kôlxe„ô v; punÿ ;ôno aÿ…c£dt( ) mdeWÿ u svÖ/R ; aÿ…s 7
˝111ã Ek;dxoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
yt( soÿm …cô]muKû Qy'ÿ idôVy' p;…qÿvR Ö' vsuÿ ) t•ÿ" pun;ôn a; .ÿr 1
yuvû ' ih Sq" SvÿptR Iô îN{ÿí somÖ gopÿtI ) Èûx;ôn; ipÿPyt'Ö …/yÿ" 2
vOW;ÿ pun;ôn a;ôyWu ÿu StônyÖ•…/ÿ bÖihRiWÿ ) h·rô" sn( yoinôm;sÿdt( 3
av;ÿvxNt /Iôtyoÿ vOW.Ö Sy;…/ô ret…ÿ s ) sUnû ovÖTR sSyÿ m;ôtrÿ" 4
k⁄iû v√»W¡ <Ö yNtIÿ>y" pun;ôno g.ÿmR ;ôd/ÿt( ) y;" xë£
è ˘ duhÿ tÖ e pyÿ" 5
¨pÿ ≤x=;ptÖSquWoÿ ….ôysôm; /eiÿ hô x]uWÿ u ) pvÿm;n …vôd; rù…ym( 6
in x]oÿ" somÖ vO„<y'ô in xu„m'ô in vyÿ‚Str ) dUrû e v;ÿ sôto a≤Ntÿ v; 7
˝112ã √;dxoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
579
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

devt; ) g;y]I zNd"


p[ kôivdevRÖ vIÿtyÖ e åVyoô v;re…ÿ .rWRit ) s;ô◊;n( ivê;ÿ aô…. SpO/"ÿ 1
s ih „m;ÿ j·rôt>O yô a; v;j'ô gomÿNtô…mNvÿit ) pvÿm;n" shÖ≤ß,ÿm( 2
p·rô ivê;ÿinô cetsÿ ; mOx û seô pvÿse mÖtI ) s nÿ" somÖ ≈voÿ ivd" 3
aô>yÿWR bOhû ¥xoÿ mÖ`vÿŒo /[vûu ' rù…ym( ) îW'ÿ Stoôt>O yô a; .ÿr 4
Tv' r;jevÿ suvtÖ[ o …grÿ" soôm; …vÿv≤e xq ) punû ;ôno vÿˆe a∫⁄t 5
s viˆÿrPù su du∑û roÿ mOJû ym;ÿnoô g.ÿSTyo" ) somÿímô WU ÿu sIdit 6
£°ô¬mü %
RÖ o n m'hÿ yÖ "u pÖiv]'ÿ som gCz…s ) d/ÿt( Stoô]e suvû IyÿmR ( 7
˝113ã ]yodxoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
Eûte /;ÿvNÖ tINdÿv"Ö som;ô îN{;ÿyÖ `O„vÿy" ) mÖTsôr;sÿ" SvôivRd"ÿ 1
p[vÖ <ûO vNtoÿ a….ôyju "ô su„vÿye v·rvoôivdÿ" ) Svôy' Stoô]e vÿySÖ ’tÿ" 2
vOq;ô £°¬ÿNtô îNdÿv" sô/Sqÿm>Ö yek…ô mt( ) …sN/oÿÂmô ;R Vyÿ=rn( 3
Eûte ivê;ÿinô v;y;ô‹ pvÿm;n;s a;xt ) ihôt; n s¢ÿyoô rqeÿ 4
a;‚Smÿn( ipôx©ÿ…mNdvoô d/;ÿt;ô venÖ m;ôidxeÿ ) yo aôSm>yômr;ÿv; 5
Aô.nu R rQy'ô nv'Ö d/;ÿt;ô kÉtmÿ ;ôidxeÿ ) xë£
è ;" pÿv?vôm,ÿsR ; 6
Eût ¨Ö Tye aÿvIvxôn( k;œ;'ÿ v;ô…jnoÿ a£t ) sôt" p[;s;ÿivWumiRÖ tm( 7
˝114ã ctudx R oˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
Eûte som;ÿs a;ôxvoô rq;ÿ îvÖ p[ v;ô…jnÿ" ) sg;ÿ"‹ sO∑û ; aÿhWe t 1
Eûte v;t;ÿ îvoôrvÿ" pÖjNR yÿSyev vO∑û yÿ" ) aô¶·e rÿv .[mÖ ; vOq;ÿ 2
Eûte pUtû ; …vÿp…Ö ítÖ" som;ÿsoô d?y;ÿ≤xr" ) …vôp; Vy;ÿnxë…è /Ry"ÿ 3
Eûte mO∑û ; amÿTy;‹" ssOvû ;'soô n xÿ≈mu" ) îyÿ=Nt" pÖqo rjÿ" 4
Eûte pOœû ;inô rodÿso‡ivRpyÖ[ Ntoô Vy;ÿnxë" ) ¨Ötde muˇÿ mô ' rjÿ" 5
tNtuÿ' tNv;ônmuˇÿ mô ‡mnuÿ p[vÖ tÿ a;xt ) ¨Ötde muˇÿ mô ;Yyÿm( 6
Tv' soÿm pÖ…,>yô a; vsuû gVy;ÿin /;ry" ) tÖt' tNtumÿ …c£d" 7
580
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝115ã pçdxoˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
som;ÿ asOgm[ ;ôxvoô m/oômdR Sÿ yô /;rÿy; ) aô…. ivê;ÿinô k;Vy;ÿ 1
anuÿ p[àÖ ;sÿ a;ôyvÿ" pÖd' nvIÿyo a£mu" ) ®Öce jÿnNtô sUymRÿ ( 2
a; pÿvm;n no .r;ô‡åyoR ad;ÿxWu oô gyÿm( ) ’û…/ p[jÖ ;vÿtIô·rWÿ" 3
aô…. som;ÿs a;ôyvÖ" pvÿNteô m¥'ô mdÿm( ) aô…. kox'ÿ m/uíû tu mÿ ( 4
somoÿ aWRit /,ô…R s‡dR/;ÿn î≤N{ôy' rsÿm( ) suvû Iroÿ a….x‚Stôp;" 5
îN{;ÿy som pvse devÖ >e yÿ" s/ôm;¥ÿ" ) îNdoô v;j'ÿ …sW;s…s 6
aôSy pIôTv; md;ÿn;ô‡…mN{oÿ vO]û ;<yÿpiÖ[ t ) jô`;nÿ jô`nÿ∞ô nu 7
˝116ã Wo@xoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypoå…sto devlo v; AiW" ) pvm;n" somo
devt; ) g;y]I zNd"
p[ som;ÿso a/‚NvWu"û pvÿm;n;sô îNdÿv" ) ≈Iô,;ôn; aôPsu mOÔÿ t 1
aô…. g;voÿ a/‚NvWu‡û r;poô n p[vÖ t;ÿ yÖtI" ) punû ;ôn; îN{ÿm;xt 2
p[ pÿvm;n /Nv…sô someN{;ÿyÖ p;tÿve ) nO….ÿytRÖ o iv nIÿyse 3
Tv' soÿm nOmû ;dÿn"Ö pvÿSv cWR,Iôsheÿ ) s≤òôyoR aÿnmûu ;¥ÿ" 4
îNdoô ydi{ÿ…." sutû " pÖiv]'ÿ p·rô/;vÿ…s ) arù…mN{ÿSyô /;ªeÿ 5
pvÿSv vO]hNtmoô‡Kqe….ÿrnumû ;¥ÿ" ) xu…cÿ" p;vÖko a∫⁄t¡ " 6
xu…cÿ" p;vÖk ¨ÿCyteÖ somÿ" sutû Syô m?vÿ" ) devÖ ;ôvIrÿ`x'shô ; 7
˝117ã s¢dxoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;gSTyo οhCyut AiW" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
pvÿSv d=ôs;/ÿno devÖ >e yÿ" pIôtyeÿ hre ) mÖ®Œoÿ v;ôyveÖ mdÿ" 1
pvÿm;n …/ôy; ihôtoô3ûÿ å…. yoin'ô kinÿ£dt( ) /mÿ,R ; v;ôymu ; …vÿx 2
s' devÖ "w xoÿ.teÖ vOW;ÿ kôivyoRn;ôv…/ÿ ip[yô " ) vO]û hÖ ; devÿ vÖ Itÿm" 3
ivê;ÿ Âôp;<y;ÿ…vôxn( punÿ ;ôno y;ÿit hyÖtR " ) y];ômtO ;ÿsô a;sÿte 4
581
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aô®WÖ o jônyÖn( …grù" somÿ" pvt a;yuWû k™ ) îN{'ô gCzÿn( kôiv£¡t"u 5


a; pÿvSv midNtm pÖiv]'Ö /;rÿy; kve ) aôkSú yô yoinÿm;ôsdÿm( 6
˝118ã a∑;dxoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy d;¿hRCyut î?mv;h AiW" ) pvm;n" somo devt;
) g;y]I zNd"
tmÿm=O Nt v;ô…jnÿ‡mupû Sqeô aidÿtrÖe …/ÿ ) ivp[;sÿ oô a<Vy;ÿ …/ôy; 1
t' g;voÿ aô>yÿnWU t sôhßÿ/;rùm≤=ÿtm( ) îNduÿ' /ôt;Rrmù ; idôv" 2
t' ve/Ö ;' me/Ö y;ÿÁnû ( pvÿm;nÖm…/ô ¥…vÿ ) /ô,…Rô s' .U·rÿ/;ysm( 3
tmÿÁn( .u·û rjoÿ…/ôyR ; s'vô s;ÿn' …vôvSvÿt" ) pit'ÿ v;ôco ad;ÿ>ym( 4
t' s;n;ôv…/ÿ j;ômyoô h·r'ÿ ihNvôNTyi{ÿ…." ) hÖytRÖ ' .U·rÿc=sm( 5
t' Tv;ÿ ihNv≤Nt ve/Ö sô" pvÿm;n …gr;ôv/O mÿ ( ) îNdôivN{;ÿy mTsôrm( 6
˝119ã Ekon…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso nOm/e AiW" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
EûW kôivrù….∑ëtÿ " pÖiv]eÖ a…/ÿ toxte ) punû ;ôno fl•pÖ ≤ß/ÿ" 1
EûW îN{;ÿy v;ôyveÿ Svô…jRt( p·rÿ iWCyte ) pÖiv]eÿ d=ôs;/ÿn" 2
EûW nO….ôivR nIÿyte idôvo mU/û ;R vOW;ÿ sutû " ) somoô vneWÿ u ivêôivt( 3
EûW gÖVyur…ÿ c£dÖt( pvÿm;no ihr<yôy"u ) îNdu"ÿ s];ô…jdStOtÿ " 4
EûW sUy,Rÿe h;steÖ pvÿm;noô a…/ô ¥…vÿ ) pÖiv]eÿ mTsôro mdÿ" 5
EûW xë„è Myÿ…s„yd‡dÖNt·rÿ=ôe vOW;ô h·rÿ" ) punû ;ôn îNdu·û rN{ôm; 6

˝120ã …v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" ip[yme/ AiW" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
EûW v;ôjI ihôto nO….ÿ‡ivRêiô vNmnÿsSô pitÿ" ) aVyoô v;r'ù iv /;ÿvit 1
EûW pÖiv]eÿ a=rùt( somoÿ devÖ >e yÿ" sutû " ) ivê;ô /;m;ÿNy;…vôxn( 2
EûW devÖ " xë.¡ ;yÖte å…/ô yon;ôvmÿTyR" ) vO]û hÖ ; devÿ vÖ Itÿm" 3
582
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

EûW vOW;ô kinÿ£d‡∂ûx….ÿj;ô…‹ m….ÿytRÖ " ) aô…. {o,;ÿin /;vit 4


EûW sUymRÿ rocyÖt( pvÿm;noô ivcÿW…R ," ) ivê;ô /;m;ÿin ivêôivt( 5
EûW xë„è Myd;ÿ>yô" somÿ" pun;ôno aÿWiR t ) devÖ ;ôvIrÿ`x'shô ; 6
˝121ã Ek…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso nOm/e AiW" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
p[;Syô /;r;ÿ a=rùn( vO„,ÿ" sutû Sy*jÿs; ) devÖ ;\ anuÿ p[.Ö WU tÿ " 1
si¢'ÿ mOj≤Nt ve/Ö soÿ gO,û Ntÿ" k;ôrvoÿ …gôr; ) JyoitÿjDR ;ûnmuKû Qyÿm( 2
suWû h;ÿ somÖ t;inÿ te pun;ôn;yÿ p[.vU so ) v/;ÿ‹ smu{û muKû Qyÿm( 3
ivê;ô vsUiÿ n s'jô yÖn( pvÿSv somÖ /;rÿy; ) îûnu √πW;'…ÿ s sô?r‰¡k™ 4
r=;ô su noô arÿ®W" Svôn;t( sÿmSyô kSyÿ …ct( ) inôdo y]ÿ mumCûu mheÿ 5
ENdoô p;…qÿvR ' rù…y' idôVy' pÿvSvô /;rÿy; ) ¥umû Nt'ô xu„môm; .ÿr 6
˝122ã √;…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso …bNduAi≥ W" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
p[ /;r;ÿ aSy xë‚è „m,oô vOq;ÿ pÖiv]eÿ a=rn( ) punû ;ôno v;cÿ…m„yit 1
îNduiÿ hRy;ôn" soôt…O .ÿ‡mOJRû ym;ÿn"Ö kinÿ£dt( ) îyÿitR vÖ¶…u mÿ≤N{ôym( 2
a; nÖ" xu„m'ÿ nOWû ;Á'ÿ vIôrvÿNt' pu®SÖ pOhmÿ ( ) pvÿSv somÖ /;rÿy; 3
p[ somoô aitô /;rÿy;ô pvÿm;no a…s„ydt( ) aô…. {o,;ÿNy;ôsdÿm( 4
aôPsu Tv;ô m/umÿ ˇm'Ö h·r'ÿ ihNvôNTyi{ÿ…." ) îNdôivN{;ÿy pIôtyeÿ 5
sunû ot;ô m/umÿ ˇm'Ö somÖ…mN{;ÿy vÖ…j[,ÿe ) c;®˘Ö x/;ÿy‹ mTsôrm( 6

˝123ã ]yo…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy r;Ùg,o gotm AiW" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
p[ som;ÿs" Sv;ô?y1ÿ"û pvÿm;n;so a£mu" ) rù…y' ’¡<v≤Ntô cetnÿ m( 1
idôvSpO…ÿ qôVy; a…/ô .veNÿ do ¥uªvÖ /ÿnR " ) .v;ô v;j;ÿn;'ô pitÿ" 2
583
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tu>y'ô v;t;ÿ a….ôip[y‡Ö Stu>yÿmWR≤Ntô …sN/ÿv" ) somÖ v/ÿ≤R Nt teÖ mhÿ" 3


a; Py;ÿySvô smetÿ u te …vôêtÿ" somÖ vO„<yÿm( ) .v;ô v;jÿSy s'gqÖ e 4
tu>y'ô g;voÿ `Otû ' pyoô b.[oÿ dudÓûu º a≤=ÿtm( ) viWÿœR Öº a…/ô s;nÿiv 5
Sv;ôy/ûu Syÿ te sôto .uvnÿ Sy pte vÖym( ) îNdoÿ s≤%ôTvmuXÿ m…s 6
˝124ã ctu…v|xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;]ey" Xy;v;ê AiW" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
p[ som;ÿso mdÖCyut"Ö ≈vÿse no mÖ`onÿ" ) sutû ; …vôdqeÿ a£mu" 1
a;dI'ÿ i]ôtSyô yoWÿ,oô h·r'ÿ ihNvôNTyi{ÿ…." ) îNdu…û mN{;ÿy pIôtyeÿ 2
a;dI'ÿ h'sÖ o yq;ÿ gÖ,' ivêÿSy;vIvxNmôitm( ) aTyoô n go….ÿrJyte 3
¨Ö.e soÿm;vÖc;k¡xn( mOgû o n tÖˇ_o aÿW…R s ) sIdÿ•tûO Syô yoinôm; 4
aô…. g;voÿ anUWtÖ yoW;ÿ j;ôr…mÿv ip[yô m( ) agÿ•;ô…j' yq;ÿ ihôtm( 5
aôSme /eiÿ h ¥umû ¥xoÿ mÖ`vÿŒíô mÁ'ÿ c ) sôin' me/Ö ;mutû ≈vÿ" 6
˝125ã pç…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;¢‰≤S]t AiW" ) pvm;n" somo devt; ) g;y]I
zNd"
p[ som;ÿso ivpÖ…ítoô åp;' n yÿNTyUmû yR "ÿ ) vn;ÿin mihôW; îÿv 1
aô…. {o,;ÿin bÖ.v[ "ÿ xë£ è ; AôtSyô /;rÿy; ) v;j'ô gomÿNtm=rn( 2
sutû ; îN{;ÿy v;ôyveÖ v®¡,;y mÖ®Œÿ" ) som;ÿ aWR≤Ntô iv„,ÿve 3
itôßo v;cô ¨dIÿrteÖ g;voÿ …mm≤Nt /enô vÿ" ) h·rÿrie tô kinÿ£dt( 4
aô…. b[˜IÿrnUWt yÖ◊IA≥tô Syÿ m;ôtrÿ" ) mÖmJRûO yNteÿ idôv" ≤xxëm¡ ( 5
r;ôy" sÿm{ûu ;'ítô ru oô åSm>y'ÿ som …vôêtÿ" ) a; pÿvSv shÖ≤ß,ÿ" 6

˝126ã Wi@±vx ' Tyuˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;¢‰≤S]t AiW" ) pvm;n" somo devt; ) g;y]I
zNd"
p[ suvÿ ;ôno /;rÿy;ô tne‡Nduiÿ hRNv;ôno aÿWiR t ) ®Öj∂é¬
û h; Vyojÿs; 1
584
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

sutû îN{;ÿy v;ôyveÖ v®¡,;y mÖ®Œÿ" ) somoÿ aWRitô iv„,ÿve 2


vOW;ÿ,ô' vOW…ÿ .yÖtR ' suNû v≤Ntô somÖmi{ÿ…." ) duhû ≤Ntô xKmÿn;ô pyÿ" 3
.uvtÿ ( i]ôtSyô mJyoôR .uviÖ dN{;ÿy mTsôr" ) s' Âôprw Jÿ yteÖ h·rÿ" 4
aô.ImOtû Syÿ …vô∑p'ÿ duhtÖ e pO‚Xnÿm;tr" ) c;®¡ ip[yô tÿm' hÖ…v" 5
smenÿ mÖ Óut¡ ; îûm; …groÿ aWR≤Nt sôßtu "ÿ ) /enô vU ;ô≈‹ o aÿvIvxt( 6
˝127ã s¢…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" p[.vU suAi≥ W" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
a; nÿ" pvSvô /;rÿy;ô pvÿm;n rù…y' pOqû mu ( ) yy;ô Jyoitÿ…vôdR ;…sÿ n" 1
îNdoÿ smu{mIƒyÖ pvÿSv ivêmejy ) r;ôyo /ôt;R nÖ aojÿs; 2
Tvy;ÿ vIôr,e ÿ vIrvoô å…. „y;ÿm pOtNyôt" ) =r;ÿ ,o aô…. v;yÿmR ( 3
p[ v;jô…mNdu·ÿ r„yitô …sW;ÿsn( v;jôs; AiWÿ" ) v[tÖ ; …vÿd;ôn a;yu/ÿ ; 4
t' gIô….Rv;ÿc‹ mIƒôy' punÿ ;ôn' v;ÿsy;m…s ) som'Ö jnÿSyô gopÿitm( 5
ivêoô ySyÿ v[tÖ e jnoÿ d;ô/;rù /mÿ,R Sô pte"ÿ ) punû ;ônSyÿ p[.Ö vU sÿ o" 6
˝128ã a∑;…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" p[.vU suAi≥ W" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
asÿ…jôR rQyoÿ yq; pÖiv]eÿ côMvoÿ" sutû " ) k;„mÿnR ( v;ôjI Nyÿ£mIt( 1
s viˆÿ" somÖ j;gO…ÿ vô" pvÿSv devvÖ Iritÿ ) aô…. kox'ÿ m/uíû tu mÿ ( 2
s noô JyotI'iÿ W pUVyôR pvÿm;nÖ iv roÿcy ) £Tveô d=;ÿy no ihnu 3
xëMè .m;ÿn At;ôy…u .ÿ‡mOJRû ym;ÿnoô g.ÿSTyo" ) pvÿtÖe v;reÿ aôVyyeÿ 4
s ivê;ÿ d;ôxWu Öe vsuû somoÿ idôVy;inô p;…qÿvR ; ) pvÿt;ôm;Nt·rÿ+y; 5
a; idôvSpOœû mÿêyô ‡u gÿVR yôy"u soÿm roh…s ) vIôryù "u xÿvsSpte 6

˝129ã Ekoni]'xduˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso rÙg, AiW" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
585
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s sutû " pIôtyeÖ vOW;ô somÿ" pÖiv]eÿ aWRit ) …vôfln( r=;'…ÿ s devyÖ "u 1
s pÖiv]eÿ ivc=ô,o h·rÿrWRit /,ô…R s" ) aô…. yoin'ô kinÿ£dt( 2
s v;ôjI roÿcnô ; idôv" pvÿm;noô iv /;ÿvit ) rù=oôh; v;rÿmVÖ yyÿm( 3
s i]ôtSy;…/ô s;nÿ…vô pvÿm;no arocyt( ) j;ô…m….ô" sUyÿ| sôh 4
s vO]ÿ hÖ ; vOW;ÿ sutû o vÿ·rvoôivdd;ÿ>y" ) somoô v;jÿ…mv;srt( 5
s devÖ " kôivneiÿ Wôtoô3ûÿ å…. {o,;ÿin /;vit ) îNdu·û rN{;ÿy m'hÖ n;ÿ 6
˝130ã i]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso rÙg, AiW" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
EûW ¨Ö Sy vOW;ô rqo åVyoô v;re…ÿ .rWRit ) gCzôn( v;j'ÿ shÖ≤ß,ÿm( 1
Eût' i]ôtSyô yoWÿ,oô h·r'ÿ ihNvôNTyi{ÿ…." ) îNdu…û mN{;ÿy pIôtyeÿ 2
Eût' Ty' hÖ·rtoô dxÿ mmOJRû yNteÿ apÖSyuv"ÿ ) y;….ômdR ;ÿyÖ xuM.ÿte 3
EûW Sy m;nuWÿ Iô„v; Xyenô o n …vô=u sIÿdit ) gCzÿÔ;ôro n yoôiWtÿm( 4
EûW Sy m¥oô rso åvÿ c∑e idôv" ≤xxë"¡ ) y îNduvû ;Rrmù ;…vÿxt( 5
EûW Sy pIôtyeÿ sutû o h·rÿrWRit /,ô…R s" ) £Ndôn( yoinÿm…Ö . ip[yô m( 6
˝131ã Eki]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso bOhNmitA≥iW" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
a;ôxru Wÿ R bOhNmteÖ p·rÿ ip[yô ,e ô /;ª;ÿ ) y]ÿ devÖ ; îitô b[vnÿ ( 1
pÖ·rô„’û<v•inÿ„’t'Ö jn;ÿy y;ôtyÖ…•Wÿ" ) vOiû ∑' idôv" p·rÿ ßv 2
sutû Eÿit pÖiv]Ö a; ‚TviW'ô d/;ÿnÖ aojÿs; ) …vôc=;ÿ,o ivroôcyÿn( 3
aôy' s yo idôvSp·rÿ r`uyû ;m;ÿ pÖiv]Ö a; ) …sN/oÿÂmô ;R Vy=ÿrt( 4
a;ôivv;ÿsn( pr;ôvtoô aqoÿ av;ôv‹ tÿ" sutû " ) îN{;ÿy …sCyteÖ m/uÿ 5
sômIôcIôn; aÿnWU tÖ h·r'ÿ ihNvôNTyi{ÿ…." ) yon;ÿvtûO Syÿ sIdt 6

˝132ã √;i]'xduˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso bOhNmitA≥iW" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
586
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

punû ;ôno aÿ£mIdÖ…. ivê;ô mO/oô ivcÿW…R ," ) xëMè .≤Ntô ivp[¡' /Iôit….ÿ" 1
a; yoinÿm®Ö,o ®¡h‡Ö ÌmÖidN{'ô vOW;ÿ sutû " ) /[vûu e sdÿ…s sIdit 2
nU noÿ rù…y' mÖh;…mÿNdoô åSm>y'ÿ som …vôêtÿ" ) a; pÿvSv shÖ≤ß,ÿm( 3
ivê;ÿ som pvm;n ¥uªû ;nIÿNdôv; .ÿr ) …vôd;" sÿh≤Ö ß,Iô·rWÿ" 4
s nÿ" pun;ôn a; .ÿr rù…y' Stoô]e suvû IyÿmR ( ) jô·rôtvu /Rÿ yR ;ô …grÿ" 5
punû ;ôn îÿNdôv; .ÿrù somÿ i√ôbhÿsR ' rù…ym( ) vOW…ÿ •Ndo n ¨ÖKQyÿm( 6
˝133ã ]yiS]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo me?y;it…qA≥iW" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
p[ ye g;voô n .U,yRÿ ‡STveWô ; aôy;soô a£¡m"u ) flNtÿ" ’û„,;mpÖ Tvcÿm( 1
su…û vôtSyÿ mn;mÖhe åitô setÿ'u dur;ôVyÿm( ) s;ô◊;'soô dSyumÿ v[tÖ m( 2
Íû<ve vO∑û ·e rÿv Svôn" pvÿm;nSy xë‚è „m,ÿ" ) crÿ≤Nt …vô¥tu oÿ idôiv 3
a; pÿvSv mÖhI…mW'Ö gomÿidNdoô ihrÿ<yvt( ) aê;ÿv√Ö ;jÿvt( sutû " 4
s pÿvSv ivcWR,ô a; mÖhI rodÿsI pO, ) ¨ÖW;" sUyoôR n rù‚Xm….ÿ" 5
p·rÿ ," xmÖyR NTy;ô /;rÿy; som …vôêtÿ" ) sr;ÿ rùsve ÿ …vô∑pÿm( 6
˝134ã ctuiS]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo me?y;it…qA≥iW" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
jônyÿn( rocôn; idôvo jônyÿ•PÖ su sUymRÿ ( ) vs;ÿnoô g; aôpo h·rÿ" 1
EûW p[àÖ ne Ö mNmÿn; devÖ o devÖ >e yôSp·rÿ ) /;rÿy; pvte sutû " 2
v;ôv/ûO ;ôn;yÖ tUvyRÿ Öe pvÿNteô v;jÿs;tye ) som;ÿ" sôhßÿp;js" 3
duhû ;ôn" p[àÖ …mt( pyÿ" pÖiv]eÖ p·rÿ iWCyte ) £Ndÿn( devÖ ;\ aÿjIjnt( 4
aô…. ivê;ÿinô v;y;ô‹ å…. devÖ ;\ A¡t;ôv/O "ÿ ) somÿ" pun;ôno aÿWiR t 5
gomÿ•" som vIôrvÖ‡dê;ÿv√Ö ;jÿvt( sutû " ) pvÿSv bOhtÖ I·rWÿ" 6
˝135ã pçi]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy k;<vo me?y;it…qA≥iW" ) pvm;n" somo devt; )
g;y]I zNd"
587
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] a∑k 6 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yo aTyÿ îv mOJû yteÖ go….ômdR ;ÿy hyÖtR " ) t' gIô….Rv;ÿs‹ y;m…s 1
t' noô ivê;ÿ avÖSyuvoô …grÿ" xuM.≤Nt pUvû qR ;ÿ ) îNdu…û mN{;ÿy pIôtyeÿ 2
punû ;ôno y;ÿit hyÖtR " somoÿ gIô….R" p·rÿ„’t" ) ivp[S¡ yô me?y;ÿitqe" 3
pvÿm;n …vôd; rù…y‡mÖSm>y'ÿ som su…û ≈yÿm( ) îNdoÿ sôhßÿvcRsm( 4
îNdurû Tyoô n v;ÿjsô tO ( kinÿ£≤Nt pÖiv]Ö a; ) yd=;ôritÿ devyÖ "u 5
pvÿSvô v;jÿs;tyeÖ ivp[S¡ y gO,tô o vO/û e ) somÖ r;Svÿ suvû IyÿmR ( 6
îit Wœoå∑k"

588