Sunteți pe pagina 1din 1

Catre,

Primarul comunei Salatig

Nr.inregistrare______________

CERERE
Subsemnatul____________________domiciliat in
localitatea__________________str.________________,nr._______,j
udetul_____________posesor al
BI/CI,seria_____,nr.___________,CNP________________,va rog
sa-mi aprobati eliberarea unei adeverinte, in vederea eliberarii
actului de identitate.

Data

Semnatura