Sunteți pe pagina 1din 18
Anexa nr. tla / Hotirarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 1360 ke { REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUL Ck iN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM $= SIDE AMED TERITORIULUI CE INTR. DISPOZITI GENERALE Art. 1. Prezentul Regulament se adopta in conformitate cu prevederile art. 57 si 61 din Legea ar. 350/200! privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completirile ulterioare s ale ordinului Ministerului Dezvoltérii Regionale si Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism Art. 2. Participarea publicului la activitiile de amenajare a teritoriului si de urbanism const implicarea acestuia in elapele procesului decizional referitor la activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism, iar prin participaréa publicului se asigura dreptul la informate, consultare si acces la justitie, potrivit legil, conform Metodologiei de informare si consultare aprobata prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010. Art. 3. Obiectivele prezentului regulament sunt de a contribui la a) ‘wbunatatirea procesului de fundamentare si luare a deciziei cu privire la planifica dezvoltérii si la intervengiile din raza administrativ’ a municipiului Bucuresti, prin include proceselor participative in configurarea, planificarea si implementarea interventiilor, in corelare cu, prioritatile si necesitatile semnalate de cetatenii municipiului, de tofi factorii interesati b) educarea publicului cu privire la planificares strategica si urban’, incurajarea participa comunitatii in luarea deciziilor din acest domeniu; cadru institufionalizat de ajustare continu’ a intereselor membrilor com , Satisfacatosre pentru tofi cei implicati in procesul planificarii urbane, in contextu! respectarii drepturilor individuale si totedata promovarii interesului public. 4) oferirea posibilitatii cetéfenilor de a aduce !a cunostinja autoritatii administratiei publice locale a eventualelor observatii, sugestii, semnalari, conflicte de interese cu privire la intentia e) implicarea publicului in procesul de elaborare a documentatiilor de urbanism si in luarea decizijloriraymeni:, 4 aN —\ a\ \ ‘ Capitolul 1. MODUL STLOCUL iN CARE PUBLICUL VA AVEA ACCES 7 LAINFORMATII $I DOCUMENTATIL Art. 4. Atunci cand iau decizia cu privire la init informate cu privire la o astfel de intentie, Structura de specialitate responsabila cu co pepulatiei din cadrul Pr unicipiului Bucuresti desemneazai o persoana din structur responsabiia cu informarea si consultarea publicului pentru acea documentatie, Art. 5. (1) Persoaga responsabila cu informarea si consultarea publicului are urmatoarei/atribuy anuntal crea elaborésii unui plan de urbanism, ori cf nsultarea 2) coordoneazi redactarea documentului de planificare a procesului de pacticipare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat si in functie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului; ') rspunde de redactarea cerinjelor specifice cate vor fi incluse in documentele de selectare si desemnare a elaboratoruluti pentru documentatile de urbanism si amenajare a teritoriuiui initiate de autoritatile administratici publice locale; ©) gestioneazi activititile de informate si consultare a publicului pe tot parcursul documentatici, pand la inaintarea acesteia pe circuitul de aprobares d) este persoand de contact din partea administratiei publice locale pentru activititile de informare $i consultare a publicului in privinta proiectului respectiv. (2) In functie de complexitatea planului de urbanism sau amengjare a teritoriubui, persoana \ responsabilé cu informares si consultarea publicului poate fi sprijinits in indeplinirea atributiilor sale de catre un grup de lucru permanent, format din reprezentanti ai administratiei publice locale, ai | mediulei de afaceri si ai societsi vivile, precum si din reprezentanti ai cetifenilor, conform Regulamentului jocal adoptat. (3) Grupul de Iucru se va constituii la invitatia elaboratorului documentatiei de urbanism catre organizatiile profesionale stabilite prin Ordinul nr, 2701 din 30 decembrie 2010, precum si catre Structura de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, responsabil& cu consultarea populatiel Art. 6, in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti structura care va prelua atributiile privind coordonarea informarii si consultArii publicului pentru documentatiile de urbanism este Serviciul Urbanism. Art. 7. (1) in conformitate cu prevederile art.5 alin.4 din Legea nr, 544/2001 accesul la informatiile de interes public se poate realiza prin pagina de internet proprie, prin consultares la sediul Primériei Municipiului Bucuresti (2) Observatiile sau propunerile se pot realiza prin transmiterea acestora in format electronic pe site- u) Primériei Municipiulti Bucuresti, pein past’ ia adresa Primariei Municipiului Bucuresti - Splaiul Independentei nr. 291 ~ 293, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, Serviciul Urbanism sau prin intemediul registeaturii - Directia Generale Operatiuni / Direotia Relatii Publice si Informare /, Serviciul Relstii cu Cetatenii. (3) in termen de 5 zile de la primirea tuturor observatiilor, daca acestea sunt interneiate $1 respect& prevederile legale in vigoare, va fi instiintat initiatorul/elaboratorul Planului Urbanistic cu privire la eventualele obiectii primite si se va solicita modificarea propunerii sau rispunsul motivat de refuz al acestora. (4) in termen de maxim 15 zile de la raspunsul argumentat al initiatorului/ elaboratorului documentatiei de urbanism, vor fi informati proprietarii care au trimis opinii ‘cu privire la observaiiile primite si ta raspunsuil acestora pe pagina proprie de internet. (8) Se iau in considerare doar acele opinii care sunt insusite (prin mentionarea numelui in cler, a calititii in spefa respectiva si 2 adresei de corespondent’), sunt fundamentate din punct de vedere ‘ehinic si care sunt formulate cu respectarea prevederilor legislatiei in domeniu. (6) Informatiile cuprinse in documentatiile de urbanism aprobate reprezint’ informayii de i public si vor f furnizate si puse la dispozitie in uma solicit&rii, conform Legii nr. 54/2 modificarile si completarile ulterioare. Capitolal WH CONTINUTUS REGULAMENTULU} o : Art. 8. La nivelul Municipiului B Sigs métite cu prevederile legale in matetie, se adopt documentafiile de urbanism + cgeneral, zonal si planul urbanistic de detaliu, denumite in cuprinsul prezentuluj Re: i Malt, teuet il x Secfiunea a La PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (PUG - MB) SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (RLU) AFERENT ACESTUIA Art, 9. Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti se claboreazi in baza strategiei de dezvoltare a localititii si se coreleazd cu bugetul si programele de investitii publice ale municipiului, in vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica, Art, 10. Informarea si consultarea publicului se fac obligato: icesului de elaborare sau revizuire @ planului urbanistic general a) etapa pregititoare (1) Structura de specialitate responsabilé cu consultarea populatiei din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, respectiv Serviciul Urbanism, informeaza publicul cu privite la intentia de elaborare sau de reVizuire a PUG - MB, inainte de claborarea documentelor necesare procedurii de buire a serviciilor de elaborare a planului. Informarea cu privire la intentia de elaborare a PUG MB se face simultan, prin urmatoarele metode: anunjuri afigate la sediul autoritatii publice in patiile accesibile tuturor cetajenilor, precum si printr-un anunt cu vizibilitete imediatai publicat pe pagina proprie de internet. (2) Pentru aceasta etapi se alocii o perioadé de 45 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a intentiei, in cate pot fi transmise comentarii, observatii si propuneri sau exprimate nevoi, (3) Anunfurile publicate pe pagina proprie de internet si cele afigate se vor mentine pe toatd perioada in care pot fi transmise Observatii si propuneri. (4) Autoritéfile administratiei publice locale primesc de la public observatii, cu privire la intentia de elaborate sau revizuire a PUG - MB si Ja informatiile furnizate prin anun} 5i pun la dispozitia publicului sinteza acestora si argumentatia preludrii sau nepreluarii propunerilor, in maximum 15 zile de la data-\isnita stabilita pentru primirea lor. (5) Toate propunerile obtinute gi nevoile identificate in urma procesului de informare si consultare vor fi examinate si sintetizate si vor fi prezentate ca anexa la documentatia necesar& atribuiri serviciilor de elaborare a PUG - MB. (6) Elementele de tema incluse in documentatia necesara atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG - MB privind obiectivele principale, aspectele si prevederile principale ce urmeazi a fi abordate, precum si procedurile specifice de informare si consultare a publicului pe parcursul elaborarii sau revizuirii PUG - MB se redacteaz& de catré Serviciul Proiecte Urbane din Directiei Urbanism a Primériei Municipiului Bucuresti, impreun& Structura de sp responsabil& cu consultarea populatiei din cadrul Primfriei Municipiului Bucuresti, respectiv Servieiul Urbanism. (7) Documentatia nece: mod clar obligatiile ce deriva din derulavea activit ape din cadrul or gestit sau propuneri _ by etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare ‘SluaDCE (1) in etapa elaborarii studiilor de fundamentare a ‘ uate de dezvoltarea urbana durabila sunt obtinute de elaboratorul documentatiei de urbanisi metode de cercetare sociatogica relevante pentru obiectivele propuse. (2) Cercetarea sociologica se efectueaz8 de cAtre persoane spi in pregitirea, derularea si analizarea rezultatelor metodelor corespunzAtoare, atestate conform legii in privinga elaborarii factor interesati, precum organizatl eg VS BPEL an ES te Puck cot (9 69 Jel? X Austins ar sectorului de afaceri, reprezentanti ai cet@fenilor, asupra evofftici propunerilor preliminare, a alternativelor si optiunii preferate, astfel incat si fie preintdmpinate eventuale dezacorduri sau contestari (2) In vederea reducerii birocratizarit sia costurilor se recomanda ca aceasta consultare sa fie organizara in mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autorititile responsabile din domeniul mediului. G) Informarea gi consultarea publicului asupra propunerilor de PUG-MB se fac astfel: 3.1) Elaboratorul documentatiei de urbanism impreun’ structura coordonatoare a PUG-MB (Serviciul Proiecte Urbane) impreuna cu structura de specialitate responsabild cu consultarea populatiei din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti (Serviciul Urbanism) informeaza publicul prin urmatoarele activitati simultan: (3.1.1) publicd pe propria pagina de internet anuntul cu privire la posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul in care se pot consulta documentele complete ale propunerilor, Sintetizeaz’ observotii si le transmit structurii responsabile pentru aprobarea final a PUG-MB in termen de maximum 45 de zile calendaristice de Ja data ultimului anunt, precum si obiectivele, data, Looul de desfsurare, ora de incopere gi durata estimatd a dezbaterii publice, care are loc la minimum 20 de zile de la data ultimului anunt. (3.1.2) afigeaz’ anunful privind elaborarea PUG-MB gi propunerile insotite de explicatii succinte, scrise si desenate, pe 0 perioad de cel putin 30 de zile, Ja sediul propriu i in alte locuri special amenajate, G.2,) Structura coordonatoare a PUG-MB (Serviciul Proiecte Urbane) impreund cu structura de specialitate responsabilé cu consultarea populatiei din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti Serviciut Uroanista) consulté poblicn} asupra propuneriior prin cel putin urmatoarele activité: 3.2.1.) pun la dispozitia publicului, pentru consultare, prime versiune a propunerilor pe durata a 45 de zile. (3.2.2) expun materialele grafice cu explicafii formulate intr-un limbaj nontehnic, pe durata a 60 de zile, intr-un spatiu special amenajat si cu posibilitatea colectarii in scris a observatiilor cetajenilor. (3.2.3) pregatese, organizeazd sj conduc o dezbatere publica cu privire la propuneri . (3.3) Persoana responsabilé cu consultaree populafiei din cadrul Serviciului Urbanism al Primariei Municipiului Bucuresti in colaborare cu persoana desemnaté din cadrul Serviciului Proiecte Urbane, informeaz’ publicnl on privire 14 rezultatele consultfrii prin publicarea pe propria pagina de internet a observatiilor si sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare si a c&spunsului la acestea, in termen de maxitaum 15 zile de la data dezbaterii publice. (3.4) Consultarea publicului pe propunerile de plan se face tnainte de transmiterea documentatiei pe circuitul legal de avizare. (4) Pentru propunerile ce aduc modificiti importante unor parti mari din localitate sau care afecteazi un numar mare de persoane, administrajia public’ localli poate s8: (4.1) informeze publicul prin expozifii in cartiere, emisiuni radio sau TV, brosuri, anunturi in seoll ete. (4.2.) consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte eritice, dezbateri sau intruniri in anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenti sau pe anumite categorii de public etc.; (4.3) otganizeze ateliere de lucru, audieri publice, intdlniri itinerante etc., pentru identificarea propunerilor altemative si ideilor inifiate de public prin interactiune cu echipele de lucru, punerea in comun @ cunostintelor si competenjelor sau identificarea interese mutuale etc. (5) in vederea introducerii in circuitul legal de avizare a PUG - MB si RLU, Stmuctura de specialitate asigurd realizarea raportu! pulatiet (6) Reportul consultarit insoyit de/rboyul-de vee al structurii de specialitate din eadrul Primariet Municipiului Bucurestf/ > Sénuighst Debdnism, se prs inifiatorul si proiectantul si rile din planul de urban le a-si _5,Datele de contact ale reprezentat ELABORATOR : eee : ae = ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUL BUCURESTI Sef serviciu, Referent, urb, Ciobanu Oprescu Olivia Ana eT Anexa nr.d ta #611 156/066: 202 . rea planurilor de | | Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau re urbanism si de amenajare a teritoriului ce intra in competenta de aprobare a Consiliului - General al Municipiului Bucuresti RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTS PUZ/PUD ~ Stress... - sector .. 1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de sclicitant pentru a informa $i a consulta publicul - Datele gi locurile toturor intalnirilor la care cetéfenii au fost invitaji sk dezbat propunerea solicitantului 2. Numérul persoanelor care au participat la acest proces 3. Rezumatul problemelor, observatiilor gi r are i a srvelot expriniate de public pe parcursul procesului de - Modul in care solicitantul a rezolvat, intentioneaz s& rezolve sau se va o¥ observatiile si rezervele exprimate de public _ spa de _problemele, - Probleme, observatii si rezerve pe oi nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, re initiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului cu motivajia acestui luc ie infor “ Notd : Se vor anexa dot ii consid fe necesare pentru a sustine preluarea mentele la care se face referire. ARHITECT §EF AL MUNICIPIULUI BL ARH. PATRASCU GHEORGHE, Sef serviciu, Pukiprat joo W/2— Referent, ur. Ciobant Oprescu Olivia Ana" Suhiy_ yg “+