Sunteți pe pagina 1din 7
AMBALAJE PRI MARE
AMBALAJE PRI MARE
AMBALAJE PRI MARE
AMBALAJE PRI MARE
AMBALAJE PRI MARE
AMBALAJE PRI MARE
AMBALAJE PRI MARE

AMBALAJE

AMBALAJE PRI MARE

PRI

MARE

AMBALAJE PRI MARE
AMBALAJE PRI MARE
AMBALAJE PRI MARE
AMBALAJE PRI MARE
AMBALAJE PRI MARE
AMBALAJE PRI MARE

ECO-ROM Ambalaje

ECO-ROM Ambalaje 2 Ce este ambalajul primar? Tipuri de material din care poate fi alc`tuit ambalajul

2

Ce este ambalajul primar?Tipuri de material din care poate fi alc`tuit ambalajul primar? Obliga]iile operatorilor economici responsabili pentru

Tipuri de material din care poate fi alc`tuit ambalajul primar?Ce este ambalajul primar? Obliga]iile operatorilor economici responsabili pentru ambalajele primare Compozi]ia ambalajelor

Obliga]iile operatorilor economici responsabili pentru ambalajele primarede material din care poate fi alc`tuit ambalajul primar? Compozi]ia ambalajelor primare Marcarea ambalajelor primare

Compozi]ia ambalajelor primareeconomici responsabili pentru ambalajele primare Marcarea ambalajelor primare Prevenire Valorificarea [i

Marcarea ambalajelor primarepentru ambalajele primare Compozi]ia ambalajelor primare Prevenire Valorificarea [i reciclarea ambalajelor primare

PrevenireCompozi]ia ambalajelor primare Marcarea ambalajelor primare Valorificarea [i reciclarea ambalajelor primare Raportarea

Valorificarea [i reciclarea ambalajelor primareambalajelor primare Marcarea ambalajelor primare Prevenire Raportarea ambalajului primar - Exemple Tipuri de ambalaje

Raportarea ambalajului primar - Exempleprimare Marcarea ambalajelor primare Prevenire Valorificarea [i reciclarea ambalajelor primare Tipuri de ambalaje primare

Tipuri de ambalaje primareambalajelor primare Prevenire Valorificarea [i reciclarea ambalajelor primare Raportarea ambalajului primar - Exemple

ambalajului primar - Exemple Tipuri de ambalaje primare Ambalaje primare Ce este ambalajul primar 3 Ambalajul

Ambalaje primare

- Exemple Tipuri de ambalaje primare Ambalaje primare Ce este ambalajul primar 3 Ambalajul primar ,

Ce este

ambalajul primar

3

Ambalajul primar, a[a cum este el definit în legisla]ia în vigoare,

este ambalajul de vânzare - ambalajul conceput [i realizat pentru a

îndeplini func]ia de unitate de vânzare.

Ambalajul de vânzare este ambalajul care înso]e[te produsul la

utilizatorul final sau consumator.

(Exemple: cutia de bomboane, flaconul de [ampon, cutia de bere,

cutia care ambaleaz` un telefon mobil etc.)

Ambalaj primar poate fi orice obiect, indiferent de materialul din

care este confec]ionat ori de natura acestuia, fiind proiectat pentru

a con]ine, a sus]ine sau a p`stra produsul pe toat` durata de via]`

a acestuia. Nu sunt considerate ambalaje primare obiectele care fac

parte integrant` din produs necesare pentru a con]ine, sus]ine sau a

p`stra produsul, dac` toate

elementele sale sunt destinate a fi

utilizate, consumate sau eliminate

împreun` cu produsul.

(Exemple: plicul de ceai, membrana

de la mezeluri)

EXEMPLE: etichetele ag`]ate direct de produs sau ata[ate acestuia; peria de mascara care este parte a dispozitivului de închidere, etichetele adezive, capsele metalice, man[oanele din plastic, dispozitivele de m`surare-dozare care formeaz` dispozitivul de închidere pentru detergent.

Sunt considerate ca parte a

ambalajului elementele ag`]ate

direct de produs sau ata[ate

produsului.

ECO-ROM Ambalaje

4

ECO-ROM Ambalaje 4 Tipuri de material din care poate fi alc`tuit ambalajul primar Materialele din care

Tipuri de material

din care poate fi alc`tuit ambalajul primar

Materialele din care pot fi alc`tuite ambalajele primare sunt:

sticl`din care pot fi alc`tuite ambalajele primare sunt: plastic (PET, HDPE, PP, PS, PVC) hârtie-carton [i

plastic (PET, HDPE, PP, PS, PVC)din care pot fi alc`tuite ambalajele primare sunt: sticl` hârtie-carton [i hârtie-carton pentru b`uturi metal

hârtie-carton [i hârtie-carton pentru b`uturiprimare sunt: sticl` plastic (PET, HDPE, PP, PS, PVC) metal (aluminiu sau o]el) lemn. Exist` situa]ii

metal (aluminiu sau o]el)PP, PS, PVC) hârtie-carton [i hârtie-carton pentru b`uturi lemn. Exist` situa]ii când ambalajele primare sunt

lemn.[i hârtie-carton pentru b`uturi metal (aluminiu sau o]el) Exist` situa]ii când ambalajele primare sunt alc`tuite din

pentru b`uturi metal (aluminiu sau o]el) lemn. Exist` situa]ii când ambalajele primare sunt alc`tuite din
pentru b`uturi metal (aluminiu sau o]el) lemn. Exist` situa]ii când ambalajele primare sunt alc`tuite din
pentru b`uturi metal (aluminiu sau o]el) lemn. Exist` situa]ii când ambalajele primare sunt alc`tuite din
pentru b`uturi metal (aluminiu sau o]el) lemn. Exist` situa]ii când ambalajele primare sunt alc`tuite din
pentru b`uturi metal (aluminiu sau o]el) lemn. Exist` situa]ii când ambalajele primare sunt alc`tuite din

Exist` situa]ii când ambalajele primare sunt alc`tuite din materiale diferite care nu pot fi separate manual. Aceste ambalaje sunt ambalaje primare compozite. Ambalajul compozit se încadreaz` [i se raporteaz` corespunz`tor la materialul preponderent ca greutate.

Ambalaje primare

la materialul preponderent ca greutate. Ambalaje primare Obliga]iile operatorilor economici 5 responsabili pentru

Obliga]iile operatorilor economici

5

responsabili pentru ambalajele primare

COMPOZI}IA AMBALAJELOR PRIMARE

Ambalajul primar trebuie s` respecte la introducerea pe pia]` cerin]e esen]iale specifice privind compozi]ia [i caracterul valorifica- bil sau dup` caz reutilizabil. Suma nivelurilor concentra]iilor de plumb, cadmiu, mercur [i crom hexavalent prezente în ambalaj sau toate componentele acestuia s` nu dep`[easc` 100 p`r]i/million raportat la greutate. Sunt exceptate ambalajele realizate numai din sticl` cristal cu con]inut de plumb. Ambalajele primare introduse pe pia]` trebuie s` respecte cerin]ele esen]iale prev`zute în legisla]ia în vigoare.

MARCAREA AMBALAJELOR PRIMARE

Utilizarea sistemului de marcare a ambalajelor este voluntar`, îns` în situa]ia în care operatorii economici produc`tori de ambalaje primare [i/sau de produse ambalate opteaz` pentru utilizarea acestuia, au obliga]ia utilizarii marcajelor prev`zute de legisla]ia în vigoare. Marcarea se aplic` direct pe ambalajul primar sau pe etichet` [i trebuie s` fie vizibil`, lizibil` [i durabil`, chiar [i în cazul în care ambalajul este deschis.

1 2 3 4 5 6 7-19 PET HDPE PVC LDPE PP PS ALTE 20
1
2
3
4
5
6 7-19
PET
HDPE
PVC
LDPE
PP
PS
ALTE
20
21
22 84
PAP
PAP
PAP
C/PAP
40
41 42-49
FE
ALU
ALTE

ECO-ROM Ambalaje

6

PREVENIRE

Operatorii economici care introduc pe pia]` ambalaje primare au obliga]ia prevenirii gener`rii de[eurilor [i a efectelor nocive ale acestora.

Prevenirea presupune:

Limitarea la minim a volumului [i greut`]ii unui ambalaj cu respectarea nivelului cerut pentru siguran]a, igiena [i acceptabilitate atât pentru produs cât [i pentru consumator;[i a efectelor nocive ale acestora. Prevenirea presupune: Reducerea la minim a con]inutului de substan]e periculoase;

Reducerea la minim a con]inutului de substan]e periculoase;atât pentru produs cât [i pentru consumator; Proiectarea ambalajului astfel încât la finalul ciclului

Proiectarea ambalajului astfel încât la finalul ciclului de via]` s` poat` fi reciclat, compostat, biodegradat sau valorificat energetic.Reducerea la minim a con]inutului de substan]e periculoase; Valorificarea [i reciclarea de[eurilor de ambalaje primare

reciclat, compostat, biodegradat sau valorificat energetic. Valorificarea [i reciclarea de[eurilor de ambalaje primare

Valorificarea [i reciclarea

de[eurilor de ambalaje primare

Ambalajul primar devine de[eu de ambalaj atunci când nu mai

satisface cerin]ele [i scopul pentru care a fost proiectat [i fabricat

[i care r`mâne dup` ce a fost utilizat produsul ambalat.

De[eurile de ambalaje primare trebuie introduse într-un sistem de valorificare [i reciclare a de[eurilor. Obiectivele anuale de valorificare [i reciclare sunt cele prev`zute

de legisla]ia in vigoare. Operatorii economici responsabili pentru ambalajele primare

introduse pe pia]` pot îndeplini obiectivele anuale de valorificare

[i reciclare fie individual, prin gestionarea de[eurilor de ambalaje

generate corespunz`toare propriilor ambalaje preluate/colectate de pe pia]`, fie prin transfer de responsabilitate c`tre ECO-ROM

AMBALAJE.

Ambalaje primare

responsabilitate c`tre ECO-ROM AMBALAJE . Ambalaje primare Raportarea ambalajului primar 7 Operatorii economici

Raportarea

ambalajului primar

7

Operatorii economici responsabili pentru ambalajele primare pe care le introduc pe pia]`, trebuie s` identifice [i s` raporteze toate ambalajele primare în functie de tipul de material [i dup` caz, caracterul reutilizabil conform prevederilor Ordinului privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje [i de[euri de ambalaje.

Ambalajele primare trebuie s` se reg`seasc` identificate în mod distinct, de aceea este important ca identificarea acestora s` fie foarte precis`. Câteva din exemplele prezentate în acest ghid v` ofer` posibilitatea s` încadra]i corect ambalajele primare în acest` categorie.

exemplele prezentate în acest ghid v` ofer` posibilitatea s` încadra]i corect ambalajele primare în acest` categorie.

ECO-ROM Ambalaje

8

Tipuri de ambalaje primare

Ambalaje primare pot fi: ambalaje de unic` folosin]`, ambalaje reutilizabile, ambalaje multiple, ambalaje de desfacere.

EXEMPLE

multiple, ambalaje de desfacere. E X E M P L E de ambalaje primare Tip ambalaj

de ambalaje primare

Tip ambalaj primar

Tip material

Ambalaj primar

Componente ambalaj primar

   

flacon sticl`

• flacon sticl`;

STICL~

pentru medicamente

• ± dispozitiv dozare;

• dop;

• etichet` aplicat` pe flaconul de sticl`

 

PET

flacon PET

• flacon PET;

apa mineral`/sucuri

• dop flacon;

• etichet` lipit` pe flaconul PET

HDPE

flacon HDPE

• flacon HDPE;

agen]i cur`]are;

• ± dispozitiv dozare/pulverizare

• dop flacon;

unic` folosin]`

• etichet` lipit` pe flaconul HDPE

PLASTIC

PP

flacon

• flacon PP;

solu]ii cosmetice

• dispozitiv dozare/picurare

• dop flacon

PS

caserola sticks-uri

• caserola;

• capacul din folie plastic

cutie pentru globuri de Cr`ciun

• cutia PVC;

PVC

• etichet` lipit` pe cutie

 

ambalaje pentru

• cutia PVC;

piese auto

• etichet` lipit` pe cutie

 

cutie [erve]ele

• cutia carton

HÂRTIE-CARTON

punga de hiartie pentru zah`r

•pung` de hârtie

 

Aluminiu

doza de bere/suc

• doza de aluminiu;

• folie de ambalare din aluminiu

METAL

• falconul de spray;

O]el

doza spray

• dispozitiv din plastic/metal pt pulverizare produs;

• ± capac plastic.

Ambalaje primare

9

Tip ambalaj primar

Tip material

Ambalaj primar

Componente ambalaj primar

   

butelie returnabil`

• flacon sticl`

 

reutilizabil

STICL~

de bere

• caps` metalic`

ambalaj

• etichet`

• butelia de sticl`

 

butelia returnabil` de sticl` cu ap` mineral`

• capsa metalic`

 

• eticheta lipit` pe butelia de sticl`

   

• butoi

PLASTIC (PS)

butoi

• capac

• colier închidere;

(PS) butoi • capac • colier închidere; * Ambalajul primar multiplu este ambalajul care: fie
(PS) butoi • capac • colier închidere; * Ambalajul primar multiplu este ambalajul care: fie

* Ambalajul primar multiplu este ambalajul care:

fie grupeaz` un num`r de produse identice sau diferite ambalate idividual, destinate a fi vândute consumatorilor în aceast` form`, constituind o unitate de vânzare (ex: produse aflate în promo]ie – mai multe produse vândute împreun`, pachete cadou) (ex: produse aflate în promo]ie – mai multe produse vândute împreun`, pachete cadou)

fie con]ine un singur produs ambalat în dou` sau mai multe ambalaje, asigurând în principal, în acest caz, func]i` de protec]ie (ex: cutia de bomboane, cutia pentru aparatura electronic` etc.) (ex: cutia de bomboane, cutia pentru aparatura electronic` etc.)

Tip ambalaj primar

Tip material

Ambalaj primar

Componente ambalaj primar

     

• ± folie aluminiu - ambaleaz` bomboana de ciocolat`

ambalaj multiplu*

cutia de bomboane

• cofraj plastic - con]ine bomboanele;

• folie plastic - acoper` cofrajul;

• capac hârtie – acoper` cofrajul;

• cutie carton/plastic exterioar`;

poate fi alc`tuit din mai multe ambalaje din acela[i tip de material sau din materiale diferite

• ± folie plastic - acoper` cutia de carton

 

• folie plastic - învele[te produsul;

ambalaj pentru produse electronice/ electrocasnice

• alveole din polistiren - fixeaza produsul;

 

• pungi polietilen` pt diverse accesorii;

 

• cutie carton exterioar`

 

• ± chingi din polipropilen` – legare produs

ECO-ROM Ambalaje

10

ECO-ROM Ambalaje 10 OBSERVA}IE Operatorii economici care au transferat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor de

OBSERVA}IE Operatorii economici care au transferat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor de valorificare [i reciclare conform prevederilor legislative în vigoare, au obliga]ia de a comunica autorit`]ii teritoriale pentru protec]ia mediului datele de identificare ale operatorului economic autorizat cu care au încheiat contractul de transfer de responsabilitate, pân` cel târziu la data de 15 ianuarie a fiec`rui an.

Dac` transferul de responsabilitate se realizeaz` dup` data de 15 ianuarie, operatorul economic care a transferat responsabilitatea trebuie s` comunice imediat agen]iei teritoriale pentru protec]ia mediului din jude]ul în a c`rui raz` teritorial` este înregistrat sediul social datele de identificare ale operatorului economic autorizat cu care s-a încheiat contractul de transfer de responsabilitate.

Contractul de transfer de responsabilitate, NU SCUTE{TE operatorul economic responsabil pentru ambalajele introduse pe pia]` de:

obliga]ia raport`rii anuale a datelor c`tre agen]ia teritorial` de protec]ie a mediului pân` cel târziu pe data de 25 februarie a fiec`rui an;responsabil pentru ambalajele introduse pe pia]` de: obliga]ia transmiterii declara]iilor lunare c`tre

obliga]ia transmiterii declara]iilor lunare c`tre Adiministra]ia Fondului pentru Mediu pân` cel târziu pe data de 25 a fiec`rei luni.pân` cel târziu pe data de 25 februarie a fiec`rui an; Informa]ii suplimentare privind aceste raport`ri

Informa]ii suplimentare privind aceste raport`ri g`si]i în “Ghidul de raportare a ambalajelor pentru operatorii economici care introduc pe pia]` produse ambalate [i ambalaje de desfacere” postat pe pagina web a ECO-ROM AMBALAJE, la sec]iunea GHIDURI:

http://www.ecoromambalaje.ro/serviciul_gratuit_de_consultanta.php

Bro[ur` din seria “Ghiduri ambalaje” editat` de:

Bro[ur` din seria “Ghiduri ambalaje” editat` de: © EcoRom Ambalaje, Bucure[ti, 2010 Toate drepturile
Bro[ur` din seria “Ghiduri ambalaje” editat` de: © EcoRom Ambalaje, Bucure[ti, 2010 Toate drepturile

© EcoRom Ambalaje, Bucure[ti, 2010 Toate drepturile rezervate

Servicii oferite: • transfer de responsabilitate • consultan]` gratuit` ECO-ROM AMBALAJE +40 372 735 015
Servicii oferite:
• transfer de responsabilitate
• consultan]` gratuit`
ECO-ROM AMBALAJE
+40 372 735 015
consultanta@ecoromambalaje.ro
www.ecoromambalaje.ro