Sunteți pe pagina 1din 241

CUPRINS.

Cuvtnt

tnant~

Capitolul 1. APARATE DE RECEPTIE

5
l

DE El\flSlm

1.1. Receptor-detector eu eli odrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1.2. Raclioreceptori simpli cu bobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1.3. Haclioreceptor cu bobin i cu condensntor fix . . . . . . . . . .


1.4. Radioreceptor-detector cu dublare de tcnsivnc la dt>Lrf'l,.ie
1.5. Hadioreccptor cu circuiL oscilant prcv[tz1tl eu condcnsator
variabil
................... .......... .... .. .....
1.6. R.adioreccpi.or cu un singur tranzistor , cn ampli[icncc
dircct[t
..........................................
1.7. Radioreceptor cu eloi tranzistori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8. Radioreceptor reflex, cu un singur tranzistor . . . . . . . . . .
UJ. Radioreceptor cu amplificare direct , cu un tranzistor . .
1.10. Radioreceptor reflex, cu un singur tranzistor .. , . . . . . . . . .
1.11. Radioreceptor cu doi tranzistori i amplificare direct . .
'1 .12. Radioreceptor reflex, cu doi tranzistori . . . . . . . . . . . . . . . .
1.13. Radioreceptor cu doi tranzistori (deteci a cu dublare de
tensiune)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1.14. Receptor reflex, cu doi tranzistori, cu recepie in easc ...
1.15. Radioreceptor cu trei tranzistori ............ . ....... !1.16. Radioreceptor eu trei tranzistori (cu audiie n casdt) . . ...
t.17. Radioreceptor reflex, cu trei tranzistori . . . . . . . . . . . . . . ...
1.18. Radioreceptor pentru unele decametrice . . . . . . . . . . . . . . . .
!.19 . Amplificatorul de audiofrecvcn - element componcnt
al radiorcceptorilor .......... , . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.19.1. Preamplificator universal de audiofrecven .. ~
1.19.2. Mixor audio cu doi tranzistori .............. - ~
1.19.3. Amplificator-corector cu doi tranzistori - ... -1.19.4. Amplificator audio de 2 wa.i . ................. --

9
11
11
12
1 f\

1:.

u;

1R

1H

20
21

2::1
25
27
28
30
33
35
36
38
(!0
~2

237

1..19.5. Amplificator audio cu amplificator ope.ra1onal ....

4.20.
11.21.
d.22.
t.23.

11.2.r..
4.25.
t.26.
t.27.

1..28.
1.29.

1.30.
11..31.

1.19.6. Amplificator cu un circuit integmt . . . . . . . . . . . .


H.adiorcccplor cu un singur circuit integrat . . . . . . . . . . . .
Rcccptol' cu rcuc:ic, cu un singur tran:~.i stor ........... ,
Rauioreccptor cu supC'rrcaq.ie ..................... ,
HecC'ptot cu conversie clircdi'i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receptor ele Lip superhctel'odinil. pentru lJanclo. ele 3,5 MHz
Hec:c.plor MA pentru banda uc 14.5 MHz . . . . . . . . . . . .
Receptor pentru programele .Mli' do radiodifuziune . . . . . .
Convertor pentru banda do 14.5 MIIz, realizat cu tranzistori cu efec t de clmp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lan de amplificat'O n frecventa intermediar, cu oscilator
de Li:ili:ii i demodulaLor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitor BLU pcntm banda de 3,5 MHz ........... ,
Manipulalor electron ic
................... :Ci!:. . .
Emiceptor Lip QRP ln banda de 7 i\lliz . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolul 2. Al\TE.i'\E

M
~6

48
49
51
53

59
66
71
80
84
89
100
105

....................... ,_, ... . . . . .. ..

117

2.'1. Ptolcctarca mpidii a anlcnelor Yagi . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.2 . .A11tcna mulLibamL1 JV3DZZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121
1~8

2.3 . Antena simetric AS-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.!>. .Antonil cu 6 elemcnlc pcnlru banda U.e '145 MHz . . . . . . . .
_2.5. AnLcni:'l vertical pentru benzile do 14, 2'1 i 28 MHz . . . . . .
2.6 . Anten cu 21 ele elemen te, pentru canalele TV 2'1-35 . . . .
2.7. Di.spoziti\c pentru mrirea eficicu,ei antenei............
2. 7.1. Amplificalori de anLcn- generaliti. . . . . . . . . . . .
2. 7. 2. Ampliiicator do band larg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 7.3. ~~mpliirator de anten - de band larg - pentru
:V lJ:i / UIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 7. 4. A mpJificator de anten{t pcn Lru radiodifuziune . . . .
2.7.5. Amplificator U.e antcn~t 'lt domeniul UIF . . . . . . . .
2. 7.6 . Comutator electronic de anLeni1 . . . . . . . . . . . . . . . .

130
131

3. APARATE l DISPOZI'riYE DE MSUR..

14.9

:3.1. Supcrbcto.metru
..................................
3.2. Testor logic pentru circuite integraLe de tip L'IT i de tip

149

Capitolul

:IIWS complementar

..............................

132
134

135
135
137
139
142

H4
14.6

151

3.3. 'Iestori logici pentru circuite integrate de tip L'l"l', cu

afiare pe osciloscop
..............................
3.4. I1eflcctometru
............ ............. ..........
3.5. Dipn1ctru
................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
3.6. Oscilator RC de audiofrecven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
3. 7. Generator bitonal pentru reglarea cmitorilor BLU . . .
3.8. Osciloscop la 5 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9. Generator de test pe 10,7 MHz pentru modulaia de frecvent
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
3.10. Inductant.metru n gama 0-100 mH . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..
3.11. Milivoltmetru pentru domeniul 0-100 kHz . . . . . ... ... . . .
3.12. Generator simplu de test ~ .. ... ~ ..... ~ ~ ~ ... ~

238

155
16~

169

1?~

1'79
11.83
d97
200
205
209

Capitolul t.. SUHSE DE ALUIE\TARE -- ._- .- ._- - t. .1. Aclnp lor de re ea (cu stabilizare de tensiune i limitare de

21~

Tab el sf'lectir> de echiwtlrnJe ale semiconductorilor . .......... _

2l:l
216
2l9
22 1
2:::0
233

- - .... ~ ... - ... .... ._ - - - - - - --....

2;:)5

....................... ...... .. ... ... .. . ..


curent)
4.2. Snrsi'i de tensiune s labilizaUi de la o la 30 V/1 A........
t, .3. Sursi:'t de Lonsiunc stabilizali:'t de 0-35 V /0-3 A . . . . . . . . . .
'1-' 1nci:'trclor aulomaL de arumulalori . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t,.5. rtedrcsor slabilizal uni vcrsal . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .

Eibliografie