Sunteți pe pagina 1din 418

TABLA DE MA TERII

Prefa\a
VARTEA 1

'CA LCUL UL ELECTR IC AL TRANSFORMATORILOR DE JOASA


FRECVENA

Capitolul 1

Parte

introductiv

1.1. Not istoric


.
.
.
. . . . .
1.2. Folosirea translormatorilor n amphlicatorii de
i

clasificarea lor

. . .

. .
joas

frecvcn(j

. .

' 1.3. Dislorsiunile provocate de lransforma\orul cu miez magnetic


' 14. Schcm11 echivalen t a transformalorului de joas frecven i di-

feri te cazuri de funcionare


. . . . . . . .
.
L&. Evaluarea dlstor~iunilor de frecvenj, de iaz~ i nelinenre

9
14

Capitolul Il
Transformato rii ~ sarcin rezistlvli, alimentat! dela a
tensiun i cu impedant~ int ern~ rezistiv

surS

de

11.1. Schema echivalent


.
.
.
. .
. . . . . .
11 .2. Schemele echivalente simplificate pentru frecvenele de lucru
inferioare, medii i superioare
.
.
. . . .
.
11.3. Cara cleris\lcele de lrecvenj!l. i de faz, in banda lrecvenlelor
inferioare .i determinarea inductanjei necesare a inlurrii
primare
,
.
.
. . . . . . . . . . .
.
ll.<l. Caraclerislcele de frecvent i de faz ln banda frecvenelor
superioare i determinarea inductane'i de scpri admisibile
11.5. Determinarea rezistentei adm isibi:e a tnliiura:rflor
.
11.6. Determinarea raportului de transformare
.
.
~ . . . .
11.7. Factorul de amplificare
11.8. Constanta d~ timp a transformalorului i puterea iui criec
. 11.9. Exemple de calcul

17
21

23

30
32
44
48
!){)

55

Capitolul li /
Transformatorii cu sarcin lnductlvli, functionind cu o
de tensiune, cu impedan rez :stiv

surs

111.1. Schema eciNvalent!l. .


. . .
. . . ..
. .
111.2. C:uacteristlcele de frecve~J:i i de f_azii :. dctermmare:~ induc~
tane1 necesare a inlurni primare ~~ ~ mductanje! de sciipn

61
62

411

111.3. Determinarea celorlali parametri electrici


1!1.4. Extmple de calcul

67
67

Captlo/u/ IV
Transformatorii cu sarcin capaciliv, functionind cu o
de tensiune cu impeda nj rezistivli

surs

JV.J. Schema echiva!ent


.
. . . . . . . . .
.
IV.2. Caracterisrncele de frecvent i de faz in banda lrecventelor
~ nlerinare ' determinarea inducta nci ueecsare a inf urrii
primare
..
,
...... , J 1
IV.3. Caracteristtcelc de irecvcnpi i de faz in banda lrecvenelor
superioare i determinarea inductantei de sclpllri necesar
IVA. Determinarea raportului de transformare
JV.5. Factorul de amplificare . . . .
JV.6. Determinarea rezistenei inlurrilor
IV.7. Constanta de timp a lransformatorului
. . . .
. .
IV.S. Varia:a factorulul de amplificare cu frecvena superioar de lucru
i cu decrcmcnlul ~~ inftuenfa shunl~rii transformatorutui
JV.9 Exemple de calcul

7()
71
71

84F6
87
89
90
95

Capitolul V
Transfirmatorii alimen\aji dela o

surs

de tensiune cu

ru.ctan

inductivli

V.l. SchemJ echivalent


.
.
. . . .
. .
.
V.2. Caracteristicele de frecvent i de Iaz~. in domeniul frecvenclor
infer:oare. i determinarea induclan\ei necesare a infurrilor
primare
.
.
.
. ... , . . . . . . .
V.3 Caraclerfsticele de frecven i de faz in banda frecven!elor supc.
rioare i determinarea inductanei de sclpllri
V.4. Determinarea celorlali parametri electrici
V.S. Exemple de calcul

103

103

104
105
106

Capttolul VI
Transformatori! alimen\aji dela o surs cu reaclanj inductivli
etectromotoarl! proporjional:i cu frecven ta
Vl.l. Schema

echivalent

cu fo rta

. . . ,
.
. .
.
Vl.2. Caracteristica de frec\en~. in banda frecvenelor inferioare
determ inarea valorii nductan\ei ini!urri i primare
!i VI.3. Determinarea cclor!:~l\i parametri e!ectrci
VI.4. Exemple dc calcul

109

111
115

115

Captlo[ltl VII
Transforn1alorii alimentaji dela o
S VIU. Schcma echivalcn!J

412

surs

cu

reactan capaci ti v

IlS

VJI.2. Caraderisliccle de freeven( i de fuz, n banda frecvenjelor


inferioare : determinarea nduclantei necesare a fnfur~rii
~rn~
.
. . . .
VJ1.3. Determinarea celorlali parame!ri e lectrici
Vll.4. Exemple de calcul

1~

128
130

Cbpltolul VIII
/rnpedanjele de intrare l i eire ale t ransforrnatorului
Vlll.l Cazurile dnd i1upedanja de in!r11re sau ieire a \ransmorma.
.
.
.
.
. .
toru lui este datll
VII\ .2. lmpedan ja de intrare a transformatorului cu sarcin rezisl i v
Vlll.3. fm pedanja de intrare a transio rmatoru!u cu sarcin capacitiv
Vfll.4. tmpedana de ieire a transformator ului

136
136
!41
143

Caplloluf I X

T recer~a semnalelor sub form de impulsuri prin t ransform atori

/X.t.
IX.2.
IX.3.
IX.4.

Tipurile de dislorsionri ali' impulsurilor produse de lransformalori


Dislorsiuni!e provocate de 1nduclanja tnfliur ii rii primare
Distorsiunile provocate de nductanja de scp!l.ri . . . . . .
Distorsiunile provocate de aciunea com u n a i nduc\anei de
scpri i a cap<ldljii. care ncarc tnfurarea secundari! a
lransformatornlu

148
150
153

Capitolul X
Oistorsiunile ,frtineare produse de t rans formator

X. l. Schema echivalenta
.
.
.
.
. . .
X.2. Calculul coeficientului de nelinearitate :~1 lrMlslnrm:~to rului cu miez
.
. .
.
. . .
. .
filrftnlrefier
X.3. Calculul coefiC:entUiui de ndineari\al<: al lranslorm<Jtorului cu
intrefier
.
.
.
.
. .
. . .
X.4. Influena caUUt' asambl rii miezului i a tant~ rii tolelor asupra distorsiurt.Jor ne\ineare
.
.
.
. . . .
X.5. Exemple de calcul al coeficientului de ne1inear:tatc al transformalorului

156
157
163
167
169

Capitolul XI
Materialele magnetice folos it e pentru miezurile translormatorilor de joa-.:l
frec ven i propri etile lor
XI. !. Materia:e!e magnetice pentru miezuri
. . .
. .
. .
XL2. Pierderile in miez i influena lor asupra funcionri i. lranslormatorului
. .
.
. . . .
. .
.
Xl.3. Jnfluenja componentei cominue a fluxului magnetic asupra per
mea biti\iji i dinamice

177
l iS
188

413

Xl.4.

Msurarea permeabilitjii

magnetice moi In tole

dinamice i a pierderilor in materialele


.
. . . .
. ....

Xl.5. Msu rarea coefici:cnjilor armoncelor n cazul materialelor mag-

nclice moi, tn tole


X/.6.
X1.7.

. . . . . . .

. .

t;:~u~~~ap/et~;~~/r~a~~~~~i~; ~ia:ne~~~!at~~;tu\ui ~ermi~


Variaia

m:ewlui

a.su
constantei de timp a transformatorului cu dimensiunile
i p<"rmeabililatea magneticll. a materialului

191
200
202

20.0

Ctlpito/111 XII

Transformatorii rezonant!
Xll.J. Schema echivalen!l

bobinele de

oc

. . .

. . .

208

X11.2. Calculul' factor ului de calitate al bobinei cu miez din tole de

material magnellc
Xl 1.3. Ex:emp!e de calcul

211
216

,
P ANTE A A Il-a

CA LC ULUL DE CON ST RUCIE AL TR ANSF ORMATORILOR. DE


JOASA. FRECVENA

Capiloluf X III
Co ns truc ia

transiorrnalorilo r de

joa s

frecvenji

XIII.!. P rincipiile care de t ermin construcjia transformalorului


X111.2. ParticulariUjile de construcie, legate de deslina;a tnwsfor
maiorului
. .
.
.
.
. . . .
. .
.
XlJI.3. Protectia transformatorului contra influenelor exterioare
XllU. Ordinea calculului de construcie al transformalorului

221
222
237
240

Cap itolul X I V
Co nstruc i a i calculul miezului trimsformatoru lui

XIV.!. Tipurile de miezuri folosite tn translormalorli de joasa frecven


XIV.2. Construcia i asamblarea miezului
.
.
. .
XIV.3. Alegerea materialu lui magnetic pentru m:ez

~ ~:~t g:r~;~~~a~~~it~i~~~~:iu~~~~~~n~~~~~tr~=z~t ~ miez~Jui


1 1

241
244
253
259

269

Capitolul X V
C ons truc ia

calculul

infurrllor

transformato rului

XV.l. Construcia carcasei tr ansfor matorului i materialele folosite.


XV.2. Construcja tnfurarilor i materialele folosite pentru ele
XV.3. Capacitatea proprie a transfor matorului

414

277
284
292

XVA. Calculul numrului de spire al fn!((urrilor . . .


XV.5. Calculul diametrului conductorului fnf!l.urrilor
.
.
.
XV.6. Calculul inductanei de scltpri, du pll. datele de construcie ale
transformatorului
. . . .
.
.
.
XV.7. Aezarea tnf!l.urlirllor transformatorului
XV.8. Calculul aedrii t nf urll.rilor
.
.
.
. . .
XV.9. Sec!unea tnfurllri!o r cu o tensiune de lucru ridicat
XV. \O. Verif.carea rcirii fnfllurrilor

~7

311
314
325
327
333
334-

Capitolul XVI
Ecranarea transformatnrilor

XVI.J.
XV1.2.
XV 1.3.
XV I.4.
XV1.5.

Ecranareu electroslatic!l.
.
.
.
.
Ecranarea impotriva cmpurilor magnetice
Construcia ecranelor magnetice
.
.
..
Determinarea coeficientului de ecranare necesar
.
Principiile de calcul al aciunii de ecranare a ecranelor magnetice

337
338
343
345

349

Capitolul XV/1
Incercarea transformatorllor de joasi frecvenji

XVII.I. Jncerclirile la care este supus lrunslormatorul


..
XVI1.2. Incercarea pentru determina rea spirelor scurlcircui!ate
XVII.3. Mllsurarea rezistenei tnfurri!or
.
.
.
XVII.4. Determinarea numrului de spire al nfllurl!.rlor
XVII.5. Msurarea raportului de transformare
XVJ1.6. Msurarea rezistenei izolaiei
.
XVI1.7. Incercarea rigiditj ii die[ectrice
.
. .
XVII.8. M surarea simetriei transforma\orilor simetriei
XVII.O. Msurarea inductanei fnlllurrii primare
XV II .IO. Masurarea i nductanei de scpri
XVII. II. M~surarea capacitj ii proprii
.
.
.

~ ~~::::5: ~~~:a:a~~a c~~~)~~~~\i~~\ ~~ f~~~=~Ji~atc.


XVII.\4. Incercarea la supratensiune
XVII .I5. Incercarea ecran~rii
.
.
XV II.l6. Ridicarea caraclerislicei de fazl!.
.
. . . .
.
XVII.17. Verificare:~ di~tor~ on9rii s<'nma 1elor d reJJ!ungh ul~ re sau a
impu!surilor . . ,
. . . . .
. . . .
XVILIS. Incercarea la stabilitatea contra intemperiilor i la al!Hudine.

353
354
355

355

",.
"''
358

359

360

361
361
363

365
366
366
367

368
368

Capito,u/ XVIII
E:c.emple de calcul

material informativ

Ext'mpJuJ 1. Ca:culu1 de constructie al unui transforma tor de u:men. .


s:uni m:ci, cu magnetizare de curent continuu.
Exemplul 2. Calculul umti tr;,nsformator dl' ieire. dt pu tere. care lucrcaz.i in clas B.

369
374-

415

Curbele de variaj;e a permeabililjii dinamice, cu :nduc\ia de magnelizarea continu, al.; cdor mai riispllndllc lll!lteri:dc magnetice
Curbele de \'ariatie a coelic:enj'lor armon:celor curentu:ui cu inducia
i magnetz<~rea conti nu ale matenatelor magnetice ct>\e nwi
raspndi!e.
. .
.
.
.
. .
Curbei~.! de magneHzare ntr'un ciunp magndic continuu. flt'ntru cele
mai rsp:indite t.:al'U\i de o(eluri do;> lransformalnr
.
.
Curbele dl' var'ajie a factoru ui d~ ca:Hate, cu imluc(ia i free\t>n\;1, pcn
Iru cele mai r.!isp:iml!~ nmter iale rn agn.:lice.
Datele conductor'lor de lnl!iur~rL
.
. .
. . . .
Constanta 1!1.' conslrucj~e i a!lc date princip~'l rderHo:~re la milwrl i
la lransfnrnmlor:.
Bibl'ografil'

383

385
3S9

38Q
394
403
-lto

S-ar putea să vă placă și