Sunteți pe pagina 1din 8
ROMANIA JUDETUL GIURGIU CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU Giurgiu, Str, Bucuresti, nr. 10, judotul Giurgiu TEL: 0372 462 611; FAX: 0372 462 65% e-mail: eja@cjgiurgiv.co; web site: werw.cigiurgiu.ro ae 6 | | Controlul produsului neconform | PSM-03 | ae | | Editie @controlatd 1) necontrolata | Exemplar nr. 8... meena Sistem de Management al Calitatii Referinte: SR EN ISO 9001:2008 ‘e-mail ROMANIA JUDETUL GIURGIU CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU. Giurgiu Su. Bucuresti 10, Judtul Giro TEL: 0372 462 611; FAX: 0372 462 cincjlurgiacor web sit: wwnrcjiurgiso Evidenta reviziilor User) ~ me Oc eck ava a oan skew iso Aool sé Nr. revizie 0 1 2 3 4 Pagini Data _ | 15.07.2008 15.05.2009 RMC RMC Tonut Soava Tonut Soa intocmit [RM RM Ing. Nicu Mardale | Ing. Nicu Mardale Verificat Pi Dunjitru Beianu Aprobat Evidenta modificarilor i Rev./ Data Obiectul ingaificdi Nume/Semnatura | | or take ROMANIA JUDETUL GIURGIU CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU Giurgiu, Str. Bucuresti, nr. 10, judotul Giurgiu ‘TEL: 0372 462 611; FAX: 0372 462 654 e-mall: eja@ejgiurgiu,.ro; web site: www-cigiurgiv.to 1 SCOP SI DOMENIU i | LL. Procedura stabileste principiile, metodele si activitatile care reglementeazS activititile de identificare, documentare, evaluare si tratare a produsulul care nu este conform cu conditile specificate precum si pentru ingtiinjarea functillor implicate. 1.2. Procedura se aplicd in toate compartimentele CONSILIULUI JUDETEAN GIURGIU cu ocazia desfisurarii activitatilor de la MC-O1 § 4.4. i i 2 DEFINITII $I PRESCURTARI 24 Definitii . Neconformitate - neindeplinirea unei cerinte; i- Defect: neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionat’ sau specificat’; i Nota 1: Distinctia dintre defect si neconformitate este importants deoarece aceasta are Gonotatii legale, in special cele asociate problemelor referitoare la réspunderea juridicd pentru produs. tn consecint3 termenul ,,defect” ar trebui_utilizat cu extrema prudent’. Nota 2: Utilizarea intentionatd, asa cum a fost prevazuta de client, poate fi afectats de _ natura informatiilor, cum ar fi instructiuni de utilizare sau de mentenanté, furnizate | de citre producétor. | . Corectie: actiune de eliminare a unei neconformitati detectate; Nota 17 0 corectie poate fi efectuatd impreund cu o actiune corectivd; | Nota 2: 0 corectie poate fi, de exemplu, reprelucrare sau reclasare. . Reparare: actiune asupra unui produs neconform, pentru a-I face acceptabil pentru o utlizare intentionat’; Nota 1 Repararea include actiuni de remediere intreprinse asupra unui produs, anterior conform pentru a-I repune in uz, de exemplu, ca parte a mentenantel. Nota 27 Spre deosebire de reprelucrare, repararea poate afecta sau schimba parti ale produsului neconform, . Reprelucrare: Actiune asupra unui produs neconform, pentru a-I face conform cu cerintele. foe Derogarea: autorizare de utilizare sau promovare a unui produs cu abateri de executie, fara | eliminarea sau tratarea acestora, . Eliberarea unui pradus: autorizare de a promova la urmatoarea etap de productie/livrare. SMC - Sistemul de management al cfalitti; RM - Reprezentantul managementului pentru probleme referitoare la calitate; RMC- Responsabilul de coordonarea imlementaril sistemului de management al calitatii; C3G- Consiliul Judetean Giurgiu RNAC - raport de neconformitate si stabilire de actiuni corective si preventive 3. DOCUMENTE DE REFERINTA ROMANIA JUDETUL GIURGIU CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU Giurgiu, St. Bucuresti, nr. 10, judetul Giurgia ‘Tel: 0972 462 611; FAX: 0372 462 651 = e-mail: cig@cjgiurgiu.ro; web wwew.cigiurgiu.co ‘SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitatii - Cerinte; '* SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calititii - Principii fundamentale si vocabular; * 180 9004:2000 Sisteme de management al calitatii - Ghid pentru imbundtétirea performantel; * SR EN ISO-TR 10013:2003 Linii directoare pentru elaborarea documentatiei sistemelor de | management ale calitatii; * SREN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calit3tii. 4. DESCRIEREA ACTIVITATILOR 4.1 Depistarea, marcarea si inregistrarea/ identificarea neconformitatilor i Depistarea proceselor si produselor neconforme se face: ‘+ la receptia produselor gi servicilor aprovizionate; ‘+ la autocontrol si inspectii pe tot parcursul proceselor de realizare a serviciulul; | . dup furnizarea serviciului, de regul8, prin reclamatiile cettenilor sau prin sesi tutelare. Depistarea si comunicarea neconformitatjlor produselor gi a proceselor se face de catre ale autoritatilor ‘rice angajat, indiferent de nivelul ierarhic, cu atributii in aprovizionare, servicii sau control-inspectie. Responsabilitatea marcarii si inregistrérii neconformitdtilor depistate cu ocazia desfagur&rii proceselor de realizare a produsului revine astfel: | * pentru neconformitatile referitoare la produs sau procese depistate cu ocazia desfagurarii proceselor | de aprovizionare- Seful Serviciului Administrativ, personalului delegat din Serviciile Achizitii Publice gi Tehnic; i ‘+ pentru neconformitatile referitoare la produs sau procese depistate cu ocavia desfasuréirii proceselor | te. suport_revine Sefilor de Servicii si Comparti Consemnarea neconformitatilor se face i +, RNAC procese/ produse" cod F-012, +, Registrul de evidentd a RNAC" cod F-013. Metodele de tratare a produsului neconform aplicate de catre CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU sunt consté intotdeauna in reluarea serviciului; Tratarea produsului neconform se face astfel: 4.2.1 Dacd neconformitatea se referé la produsele si servicille neconforme aprovizionate, acestea se ‘trateaza astfel: a) actiuni de inléturare a neconformitatii- se marcheazé (daci este posibil) produsele prin inscriptionare, etichetare sau depozitare in locuri special amenajate si semnalizate astfel incdt s& fie complet separate de produsele acceptate sau aflate in curs de receptie si pentru a se asigura ci nu este permis in continuare procesarea sau utilizarea neintentionat, pana la stabilirea dispozitilor | 4.2 Tratarea produsului neconform: || referitoare la produsul neconform; b) se retumeazé si se sol stabileste dacd exist posi furnizorului inlocuirea acestuia cu un produs sau serviciu conform sau se ‘ti de autorizare a utilizérii lui dat’ de cdtre o autoritate relevant; I I ROMANIA JUDETUL GIURGIU. CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU Giurgiu, Str. Bucuresti, nv. 10, judetul Giurgiu “TeL: 0372 462 611; FAK: 0372 462 65+ I: ejg@ejgiurgiu.ro; web site: werw.cjgiurgiu.ro €) se stabilesc actiuni preventive care sa preintampine reaparitia neconformitatilor similare in alte zone si care const& de cele mai multe ori in instruirea sau reinstruirea personalului privind metodele de inspectie la receptia produsului aprovizionat. 4.2.2. Dacé neconformitatea se referd la furnizarea serviciului, atunci aceasta se trateaz& astfel: a) acfjuni de inléturare a neconformitati- reluarea serviciului dacé legislatia in domeniu 0 permite; De exemplu dacé 0 rezolutie s-a dat in mod eronat in termen legal se reia serviciul doar daci nu contravine prevederilor legislatiel. Se consult in acest caz personalul Serviciului juridic contencios administrativ, contracte si arhiva. b) actiuni corective care s8 elimine cauzele ce au generat aparitia neconformitsti; ) actiuni preventive care s4 preintampine reaparitia acestora in cazul unor lucréri similare. Atat actiunile corective c&t si actiunile preventive const de cele mai multe ori in instruirea sau reinstruirea personalului. 4 4.2.4 _ in cazul produselor depozitate si identificate ca find neconforme pe parcursul inspectilor si incercérilor produselor depozitate se procedeaz’ dup’ caz i anume: a) se marcheazé produsele prin inscriptionare, etichetare sau depozitare in locuri special amenajate si semnalizate astfel incat sa fie complet separate de produsele conforme; b), ¢) se procedeaz’ conform celor stabilite la 4.2.1 4.3 Documentarea neconformitatilor Gestionarea neconformititilor existente sau potentiale sub aspectul identificarii,investi-garii, a determinarii cauzelor si a masurilor concrete de tratare a acestora este documentat’ in RIVAC procese/ produse cod F-CIG-O12 care este deschis de citre RMC sau de ctre Sefii de Servicii/Compartimente. . Identificarea neconformitstilor referitoare la servicii si procese de realizare a servicillor se realizeaz§ de cStre orice angajat si se poate realiza cu ocazia auditurilor programate sau nu, a inspectilor de pe parcursul desfasurérii activitatilor. Neconformitatile se pot detecta si de c&tre oricare alta persoan’ din organizatie. Aceasta are responsabilitatea de a raporta situatia detectat pe cale ierarhicd Directorilor Executivi sau Sefilor de Servicii/Compartimentei din care face parte care la randul ‘sdu informeazé RM. . Documentarea neconformitatilor se realizeaz’ prin inscrierea neconformitatilor pe ,,RNAC procese/ produse” cod F-CIG-012. * de cdtre auditori in cazul auditurilor interne sau externe, programate sau nu; * de citre Directorii Executivi sau Sefii de Servici/Compartimente in cazul neconformitajlor referitoare la procese de realizarea produsului respectiv la procesele suport, + Dupi inregistrarea neconformitatii pe ,,RNAC procese/ produse” cod F-CIG-O12 acesta se se identificd de catre Directorii Executivi sau Sefii de Servicil/Compartimente care se consult (daca este cazul) cu RMC pentru a determina cauzele aparitiei neconformitatii si stabilesc mésuri corective si preventive. Acestea contin o detaliere suficient a modului lor de indeplinire incat $4 poata fi intelese, asumate si realizate de c&tre personalul responsabil. De asemenea se stabilesc si termene de Indeplinire a mésurilor stabilite; + Analiza si evaluarea eficacitatii actiunilor stabilte se realizeaz’ de cétre Directorii Executivi sau RM in momentul stabil acestora; ‘SISTEMULUI DE MANAGEMENT! (Lt ani ROMANIA JUDETUL GIURGIU CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU Giurgiu, Su. Bucu 10, udetu! Giurgiu "elsasr2 asa osra.e2 651 la@ejalurgiuso; web site; ww.cjgiurgiuro + La termenele stabilite se inspecteaz’ de c&tre Director Executivi sau RM modul de realizare @ mésurilor stabilte inclusiv produsul sau serviciul pentru a se verifica readucerea lui in conformitate; . in cadrul analizelor efectuate de management, RM prezint, un raport despre functionarea SMC, situatia tratirii produsului neconform, in vederea analizei si pentru a stabili actiuni corective $i /sau preventive in vederea imbunatatiri acestuia. 5. REPONSABILITATI 5.1 Sefii de Servicii si Compartimente, RMC : Asiguri identificarea si intregistrarea_situatiilor referitoare la produsele si procesele | neconforme in RNAC procese/ produse cod F-CIG-O12, joe Analizeaz’ efectele neconformitatii din punct de vedere al calitStii riscul de neindeplinire a cerintelor clientului, [- Determind necesitatea initierii de actiuni corective /preventive. i zs . Identificd_cauzele aparitiei neconformitatilor si le Inregistreaz’ in ,,RNAC procese/ produse” cod F-CIG-012; . Stabilesc misurile corective si preventive care se impun, responsabilitftile si termenele de realizare. In aceasté activitate se consult cu Sefii de Departamente in zona cdrora a apSrut Neconformitatea sau chiar cu personalul responsabil de indeplinirea m&surilor stabilite; . Stabilesc soluifi pentru inl&turarea_neconformitatilor identificate in timpul desfasursirii | activitatilor de realizare a produsului; . Inregistreazd, in ,,Registrul RNAC” cod F-CIG-013, rapoartele de neconformitate si actiuni corective /preventive; . Urméresc si verific’, la termenele fixate in ,,RNAC procese/ produse” cod F-CIG-012, || indeplinirea actiunilor corective si preventive stabilite si analizeaz’ dac’ actiunile sunt eficace; 5.2 Sefi Serviciului Administrativ, Achizitii Publice si Tehnic: . Intocmesc solicitarile de inlocuire a produselor neconforme aprovizionate; . Solicité redactarea contractele de aprovizionare cu includerea prevederilor referitoare la situatiile de neconformitatj datorate furnizorului; 5.2 Directorii Executivi, RM . Aproba (in cazul actiunilor de amploare) actiunile corective si preventive care se stabilesc; : Asigura resursele necesare realizarii actiunile corective si preventive; . Aprobé actiunile de refacere a lucrérilor sau de inlocuire a produselor neconforme;. . Aprobai actiunile de declasare sau rebutare; Solicité derogari de la beneficiar tn cazul lucrérilor importante; | | | i | ROMANIA JUDETUL GIURGIU. CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU. Surg St, Bucuresti nv, 1, jdetul Giurgia "TEL: 0372 462.614; FAX: 0572 462 654 e-mail: gig@cjgiurgiu.ro; web site: Anexe «RNAC procese/ produse "cod F-CIG-012, nRegistrul RNAC" cod F-CIG-013 Registrul de reclamagii" cod F-CJG-150. y see et ae Ue eR ROMANIA JUDETUL GIURGIU CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU Giurgiu, Str. Bucuresti rr 10, judetul Giurgiu STL 072 4ea ett; FAX: 0872 402 651 e-mail: cla@cjgiurgiu.ro; web: woew.cigiurgiv.ro 1. Locul unde s-a constatat neconformitatea Denumire proces/serviciu Responsabil proces: A detectat neconformitatea: Referint’: Paragraf: 2, Descrierea neconformitatii: (nume, semnétura) 3. Actiuni corective / preventive: 3.1. Cauza: 3.2. Actiuni pentru eliminarea neconformitaii: Termen: Responsabil: 3.3. Actiuni corective /preventive Termen: Reprezentant auditat: Data: {nume, semniitura) 4, Evaluare actiuni corective: Corespund Nu corespund Auditor : Data; (nume, semnitura) 5. Actiunea corectiva /preventiva se considera rezolvata si eficace: Daf_] Ni Partial Nume: Semnatura: Data: