Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAOV

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA DREPT

CONTROLUL FINANCIAR
DREPT FINANCIAR PUBLIC

Student :
Tudor Stelua-Valentina
Anul Il, DZ

Braov
2016

CONTROLUL FINANCIAR
1.Notiune
Controlul financiar determina aplicarea practica a functiei de
control a finantelor publice, exercitandu-se doar acolo unde intalnim
relatii, procese si fenomene financiare caracteristice constituirii si
repartizarii fondurilor banesti la nivelul diferitelor structuri
organizatorice, cat si asupra altor procese ale reproductiei sociale din
care rezulta, se mobilizeaza si sunt dirijate spre utilizare resursele
financiare.
In acest context, controlul ne apare, la nivel macroeconomic, ca
fiind o activitate eficienta si necesara desfasurata de organele
competente ale statului, prin care se asigura cunoasterea si
perfectionarea modului de gestionare a patrimoniului public si
fondurilor publice.
In concluzie, controlul financiar reprezinta o forma complexa de
control, care consta in actiunea de verificare, atat din exterior, cat si
intern, a activitatilor desfasurate de institutiile publice si alti
participanti la viata economico-financiara cu privire la formarea,
repartizarea, administrarea si utilizarea resurselor financiare publice si
in indrumarea si corectarea actiunilor diverselor structuri, in vederea
asigurarii legalitatii acestora.Activitatea de control financiar este
realizata de organe competente ale statului, cu atributii conferite de
lege in acest sens.

2.Actele controlului financiar


Rezultatele actiunilor de control se consemneaza in raportul de
control, actul de constatare a contraventiilor, nota de prezentare a
raportului de control si nota de expunere a concluziilor controlului.
Raportul de control reprezinta documentul principal al actiunilor
de control in care se consemneaza neregulile si abaterile constatate,
precum si masurile care se impun pentru buna gospodarire a unitatii
controlate.
Notele explicative se intocmesc in cazul in care se constata
abateri sau fraude care atrag raspunderea juridica, sub forma de
raspuns la intrebarile adresate de organele de control persoanelor
considerate vinovate de savarsirea unor abateri. Ca urmare a acestor
acte se definitiveaza constatarile controlului.

Notele de constatare se incheie pentru situatiile in care


reconstituirea ulterioara nu este intotdeauna posibila.
Procesul-verbal de contraventie se incheie de organele de control
atunci cand se constata nerespectarea disciplinei financiar-fiscale de
personalul din unitatea controlata.
3.Organizarea controlului financiar
Structural, controlul financiar este organizat sub urmatoarele
forme:controlul intern si controlul financiar preventiv;auditul public
intern;controlul financiar de stat;
controlul fiscal (inspectia fiscala);controlul financiar exercitat de Curtea
de Conturi.

3.1. Controlul intern si controlul financiar preventiv


Controlul intern cuprinde ansamblul de masuri intreprinse la o
institutie publica cu privire la perfectionarea structurilor organizatorice,
metodele, procedurile si sistemele de control si evaluare instituite in
vederea asigurarii unei activitati eficiente. Astfel, masurile luate in
aceste imprejurari trebuie privite si intelese ca 'o activitate interna de
autoreglare a actiunilor proprii'.

Controlul financiar preventiv, asa cum rezulta si din denumirea


sa, vizeaza legalitatea si regularitatea proiectelor de operatiuni
privitoare la fondurile publice sau patrimoniul public, inainte de
aprobarea acestora. De asemenea, prin aceasta forma de control se
verifica destinatia creditelor bugetare, operatiunile de angajamente
legale si bugetare, precum si incadrarea de catre unitatile publice in
cauza in limitele maxime de cheltuieli prevazute de lege.Controlul
financiar preventiv se exercita asupra documentelor care consemneaza
operatiuni patrimoniale, inainte de a primi forta juridica a unui act, prin
aprobarea de catre persoanele competente in acest sens. Nu formeaza
obiectul controlului financiar preventiv analiza si certificarea situatiilor
financiare si patrimoniale, precum si verificarea operatiunilor deja
efectuate.
Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita de
autoritati competente, in mod unitar, in doua forme: controlul financiar
preventiv propriu; controlul financiar preventiv delegat;
Controlul financiar preventiv propriu se organizeaza, de regula,
in cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabila ale
institutiilor publice. Se poate decide de catre conducatorul unitatii

extinderea acestuia si la alte compartimente de specialitate in care se


initiaza sau se constata obligatii de plata sau alte obligatii de natura
patrimoniala.Controlul financiar preventiv propriu se exercita asupra
tuturor operatiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice si a
patrimoniului public.In vederea exercitarii controlului financiar
preventiv propriu pot fi numite persoane care, independenta
decizionala in conditiile separarii atributiilor, obiectivitate, conduita
morala, confidentialitate si incompatibilitate.
Potrivit Legii, controlul financiar preventiv delegat se exercita
de controlori delegati, numiti de ministrul finantelor publice asupra
proiectelor de operatiuni ale ordonatorilor principali de credite ai
bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetul oricarui
fond special. De asemenea, ministrul finantelor publice poate numi
controlori delegati pentru operatiunile privind datoria publica si alte
operatiuni specifice Ministerului Finantelor Publice.

3.2.Auditul public intern


Sfera de cuprindere a auditului public intern se refera
la:activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de
entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la
utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor
provenite din asistenta externa;constituirea veniturilor publice,
respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta, precum si a
facilitatilor acordate la incasarea acestora;administrarea patrimoniului
public, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de
bunuri din domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor
administrativ-teritoriale;sistemele de management financiar si control,
inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente.
Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor
desfasurate intr-o entitate publica, inclusiv asupra activitatilor
entitatilor subordonate cu privire la formarea si utilizarea fondurilor
publice, precum si administrarea patrimoniului public.
Astfel, se auditeaza cel putin o data la trei ani, fara a se limita la
acestea, urmatoarele:angajamentele legale si bugetare din care deriva
direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile
comunitare;platile asumate prin angajamente bugetare si legale,
inclusiv din fondurile comunitare;vanzarea, gajarea, concesionarea sau
inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor
administrativ-teritoriale;concesionarea sau inchirierea de bunuri din
domeniul public al statului ori al unitatilor administrativteritoriale;alocarea creditelor bugetare;sistemul contabil si fiabilitatea

acestuia;sistemul
de
luare
a
deciziilor
si
sistemele
informatice;sistemele
de
conducere
si
control,
precum
si
riscurile;constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare
si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la
incasarea acestora.
Auditul public intern a fost organizat ca activitate functional
independenta si obiectiva, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor
publice si administrarea patrimoniului public.
Auditul public intern este organizat astfel:Comitetul pentru Audit
Public Intern (CAPI);Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul
Public Intern (UCAAPI);Compartimentele de audit public intern din
entitatile publice.

3.3. Controlul financiar de stat


Controlul financiar de stat este controlul exercitat de stat, prin
organele sale specializate cu privire la modul cum sunt administrate si
gestionate mijloacele financiare ale statului, ale colectivitatilor locale,
ale institutiilor publice si ale agentilor economici publici subordonati
acestora si indeplinite obligatiile contribuabililor fata de bugetul public.
Controlul financiar al statului este organizat si functioneaza in
structura Ministerului Finantelor Publice. In structura acestuia, organele
de stat cu atributii de control in domeniul financiar sunt Directia
generala a controlului financiar de stat si Garda Financiara.
Directia generala a controlului financiar de stat este organizata ca
structura a Ministerului Finantelor Publice, atat in plan central cat si in
plan teritorial.
La nivel central (al Ministerului Finantelor Publice) intalnim
Directia generala a controlului financiar de stat, iar in judete si
municipiul Bucuresti functioneaza directii ale controlului financiar de
stat ca unitati teritoriale ale acestei forme de control,care:
verifica realitatea si exactitatea inregistrarilor in evidentele
prevazute de lege si de actele de constituire a societatilor comerciale si
a celorlalti agenti economici, urmarind stabilirea corecta si indeplinirea
integrala si la termen a tuturor obligatiilor financiare si fiscale fata de
stat;

controleaza modul de folosire a mijloacelor materiale si a


fondurilor banesti, precum si respectarea reglementarilor financiarcontabile in activitatea regiilor autonome si a societatilor comerciale cu
capital de stat.
In prezent, Garda Financiara este o institutie publica de control,
cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Finantelor
Publice, care exercita un control operativ si inopinat in legatura
cu:respectarea normelor de comert, urmarind sa impedice activitatile
de contrabanda si orice procedee interzise de lege;respectarea actelor
normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si
fapte interzise de lege;modul de producere, depozitare, circulatie si
valorificare a bunurilor, in toate locurile si spatiile in care se desfasoara
activitatea agentilor economici;participarea, in colaborare cu organele
de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de
depistare si combatere a actiunilor ilicite care genereaza fenomene de
evaziune si frauda fiscala;indeplineste orice alte atributii si activitati
date, in competenta, potrivit legii..
Garda Financiara este pusa sub comanda unui comisar general,
iar in subordinea acestuia se afla comisarii sefi ai Comisariatelor
regionale, respectiv al municipiului Bucuresti. La randul lor, acestia au
in subordine comisarii sefi ai sectiilor judetene arondate.
In realizarea atributiilor de serviciu, organele Garzii Financiare
indeplinesc urmatoarele categorii de activitati:controleaza localurile si
dependintele in care se produc, depoziteaza, se comercializeaza bunuri
sau se desfasoara activitati care fac obiectul impozitarii;verifica
existenta si autenticitatea documentelor justificative pe timpul
transportului;confisca, in conditiile legii, obiectele sau produsele a
caror fabricatie, depozitare, transport si desfacere este interzisa de
lege;constata contraventiile si aplica sanctiunile corespunzatoare
competentei prevazuta de lege;sesizeaza organele de urmarire penala
in legatura cu infractiunile constatate cu ocazia exercitarii atributiilor
de serviciu;constata acte si fapte care au avut ca efect evaziunea si
frauda fiscala;solicita, potrivit legii, copii certificate de pe documentele
originale, preleveaza probe, esantioane, mostre necesare finalizarii
actului de control;poate sa solicite administratorilor unitatilor
controlate si persoanelor implicate explicatii, lamuriri, precizari verbale
sau in scris, cu privire la faptele controlate;solicita institutiilor financiarbancare, de asigurari si reasigurari, in conditiile legii, date sau
documente in scopul instrumentarii si fundamentarii constatarilor
facute cu privire la savarsirea unor fapte ce contravin legislatiei in
vigoare.

3.4 Controlul fiscal (inspectia fiscala)


Controlul fiscal sau inspectia fiscala cuprinde ansamblul
activitatilor desfasurate de organele de inspectie fiscala care au ca
obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii
declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de
catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si
contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a
accesoriilor aferente acestora.
Inspectia fiscala se exercita prin
Agentia Nationala de
Administrare Fiscala sau prin compartimentele de specialitate ale
autoritatilor administratiei publice locale, potrivit Codului de procedura
fiscala, asupra tuturor persoanelor juridice, indiferent de forma lor de
organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor
si taxelor.
Potrivit Codului de procedura fiscala, organelor de control fiscal le
revin urmatoarele atributii:constatarea si investigarea fiscala a tuturor
actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus
inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea
declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor
fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi, relevante pentru
aplicarea legii fiscale;analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in
vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din
alte surse;sanctionarea, potrivit legii a faptelor constatate si
dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la
prevederile legislatiei fiscale.
Activitatea de inspectie fiscala se organizeaza si se desfasoara in
baza unor programe anuale, trimestriale si lunare aprobate in conditiile
stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala.
Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare
impozit sau taxa si pentru fiecare perioada supusa impozitarii. Prin
exceptie de la aceasta regula, se poate decide reluarea controlului
pentru o anumita perioada data, de la data incheierii inspectiei fiscale
si pana la data implinirii termenului de prescriptie, daca apar date
suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii
verificarilor sau erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora.
un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei
fiscale.
Actiunea de control se desfasoara, de regula,
in timpul
programului de lucru al contribuabilului, cu incercarea de a afecta cat
mai putin activitatea curenta. Inspectia fiscala se poate desfasura si in

afara programului de lucru al contribuabilului, cu acordul scris al


acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal.

3.5Controlul exercitat de Curtea de Conturi


Curtea de Conturi isi exercita atributiile de control financiar
asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a
resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, precum si
asupra modului de gestionare a patrimoniului public si privat al statului
si al unitatilor administrativ teritoriale.
Obiectivele controlului Curtii de Conturi sunt
urmarirea
respectarii legii in gestionarea mijloacelor materiale si banesti, precum
si analizarea calitatii gestiunii financiare din punct de vedere al
economicitatii, eficientei si eficacitatii.
In vederea indeplinirii atributiilor stabilite de lege, Curtea de
Conturi controleaza:formarea si utilizarea resurselor bugetului de stat,
ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor unitatilor
administrativ-teritoriale, precum si miscarea fondurilor intre aceste
bugete;constituirea, utilizarea si gestionarea fondurilor speciale si a
fondurilor de tezaur;formarea si gestionarea datoriei publice si situatia
garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe;utilizarea
alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor si a transferurilor si
a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitatilor
administrativ-teritoriale;constituirea,
administrarea,
utilizarea
si
gestionarea
resurselor
financiare
privind
protectia
mediului,
imbunatatirea calitatii conditiilor de munca si viata;modul de
administrare a patrimoniului public si privat al statului si unitatilor
administrativ-teritoriale de catre institutiile publice, regiile autonome
etc.respectarea prevederilor legale privind finantarea partidelor
politice, precum si a modului in care acestea au cheltuit fondurile
primite;utilizarea fondurilor puse la dispozitia Romaniei de catre
Uniunea Europeana prin programul SAPARD.utilizarea fondurilor
provenite din asistenta financiara acordate Romaniei de Uniunea
Europeana si din alte surse de finantare internationala.alte domenii in
care prin lege s-a stabilit competenta Curtii;
Sunt supuse controlului Curtii de Conturi urmatoarele
subiecte: statul si unitatile administrativ-teritoriale, cu serviciile si
institutiile lor publice, autonome sau neautonome, Banca Nationala a
Romaniei, regiile autonome, organismele autonome de asigurari sociale
sau de alta natura, societatile comerciale cu capital majoritar de stat,
societatile de investitii financiare, alte persoane juridice, stabilite prin
lege.

Curtea de Conturi are atributii de control si asupra executiei


bugetelor Presedintiei, Guvernului, Camerei Deputatilor si Senatului,
Curtii Constitutionale, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Consiliului
Legislativ si Avocatului Poporului
IMCOMPATIBILITATILE PERSOANELOR CARE EXERCITA
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU.

CONTROL

Persoanele care exercita control financiar preventiv propriu sunt


altele decat cele care initiaza, aproba si efectueaza operatiunea supusa
vizei.Activitatea pe care o desfasoara persoanele care exercita
controlul financiar preventiv propriu are la baza urmatoarele principii:
competenta profesionala, independenta decizionala in conditiile
separarii atributiilor, obiectivitate, conduita morala, confidentialitate si
incompatibilitate.
Codul de norme profesionale
incompatibilitati, dupa cum urmeaza:

stabileste

si

serie

de

- nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului


financiar preventiv propiu persoanele care sunt soti sau rude de gradul
I cu conducatorul entitatii publice pe langa care urmeaza sa exercite
aceasta activitate, precum si acele persoane care pot sa se afle intr-o
situatie de conflict de interese in legatura cu operatiunile care ii sunt
supuse spre avizare;
- nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control
financiar preventiv propriu persoanele aflate in curs de urmarire
penala, de judecata sau care au fost condamnate penal . Daca a
intervenit amnistia pentru orice situatie aratata mai sus, persoana in
cauza nu poate fi desemnata pentru exercitarea activitatii de control
financiar preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicarii amnistiei.
De asemenea, persoana careia i s-a suspendat conditionat executarea
pedepsei nu poate sa fie desemnata sa exercite activitate de control
financiar preventiv propriu pe parcursul termenului de incercare si inca
doi ani de la expirarea acestui termen.