Sunteți pe pagina 1din 13

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
HOTARAREA NR.169
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal
Ploiesti pe anul2015
Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:
vazand expunerea de motive a Domnului Viceprimar cu atributii de primar, Iulian
Liviu Teodorescu si a consilierilor din Comisia de Buget, Finante, Control,
Administratia Domeniului Public si Privat, Studii, Strategii si Prognoze : Alexandru
Paul Palas, Gheorghe Popa, Constantin Popa, Sanda Dragulea, Radu Mateescu precum
si Raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiesti prin care se propune
aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2015;
avand in vedere HCL NR. 89 I 13 .03.2015, privind preluarea atributiilor
primarului Municipiului Ploiesti ;
in conformitate cu prevederile art.19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
tinand cont de raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data
de 19.05.2015 ;
in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001republicata, privind administratia publica locala, republicata si actualizata:
HOTARASTE
Art. 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal
Ploiesti pe anul 2015, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2 Aproba rectificarea listei de investitii cu finantare din venituri proprii conform
anexei nr. 2B, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 Ordonatorul Principal de credite si Spitalul Municipal Ploiesti se insarcineaza cu
aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari .
Art. 4 Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la
cunostinta celor interesati prezenta hotarare.
Data in

Ploie~ti

astazi, 28 mai 2015

.
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE
Ia proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIESTI
Spitalul Municipal Ploiesti isi desfasoara activitatea in baza Ordinului .
Ministerului Sanatatii nr. 756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a
spitalului.
Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti a fost aprobat
prin HCL nr. 42 din 12.02.2015 si rectificat prin HCL nr. 101127.03.2015 si prin HCL
122/23.04.2015
Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 s-a
facut in conformitate cu :
- Legea nr.186/2014- Legea bugetului de stat pe anul2015,
- Legea nr.187/2014- Legea asigurarilor sociale de stat pe anul2015,
OMS nr.1043/2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,
- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii .
- Legea nr. 273 privind fmantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare,
avand in vedere si executia bugetara pe anul 2014, nivelul maximal cheltuielilor de
personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pe
anul 2015 si estimarea contractului cu CAS PH si cu DSP PH bugetul de venituri si
cheltuieli pe anul 20 15.
Actuala rectificare bugetara care se realizeaza in conformitate cu art. nr. 19 si .art.
nr. 49 din Jegea fmantelor publice nr. 273/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, este impusa de:
- modificarea estimarii veniturilor obtinute din contractul cu CAS- PH in urma
incheierii actelor aditionale pentru anul 2015 la contractele din anul 2014 pentru
servicii medicale spitalicesti, ambulatorii, de recuperare medicala, paraclinice
precum si de incheierea unor noi contracte pentru programele nationale de
hematologie, oncologie si radioterapie.
- necesitatea achizitionarii unor echipamente medicale (microtom semfautomat
rotativ si un dispozitiv de incalzit PSL ) precum si a unei masini de spalat rufe cu
o capacitate de maxim 30 Kg.

f ):
~~(.\0- ~

.
.
.. unor arhco
. 1e bugetare de 1a t1t
. 1u1 I, avan{:!'!~r.---~~
-~\"'?~~- neces1tatea
red.tmenstonarn
t -,~1'5\

. .

executia la 30.04.2015, fara modificarea sumei totale a cheltuielilor de persom~R\ tf~~_j. ..:;;:)!

~(":~~ . .t.~
o~*
c .~;. r{~
0

Bugetul rectificat, va avea urmatoarea structura


- Venituri totale

41.692,6 mii lei ;

- Cheltuieli totale 43.517,6

mii lei.

- Excedentul din anii precedenti - 1825 mii lei


Disponibilu1 din sponsorizarile anilor precedenti: 241.27 mii lei
Prevederea bugetara a cheltuielilor totale este structurata la nivelul titlurilor astfel :
Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 9494 mii lei nu se modifica ;
Titlul II Bun uri si servicii - prevederea de 27840 nu se modifica ;
Titlul X Alte cheltuieli (Burse) -prevederea de 50 mii lei nu se modifica;
Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea este

5.983,6 mii lei, se

majoreaza cu 150 mii lei si devine 6133,6 mii lei.


Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al
Spitalului Municipal Ploiesti propunem aprobarea rectificarii

bugetului de venituri si

cheltuie1i pe anul 2015 .


VICEPRIMAR CU ATRIBUTII DE PRIMAR,

COMISIA DE BUGET FINANTE, CONTROL,


ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC Sl PRIVAT,
STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE:

ALEXANDRUPAULPALAS
SANDA DRAGULEA

POPA CONSTANTIN

MATEESCU RADU

POPA GHEORGHE

.
/,/
~: l\ I f ' ""
~
v
,....................................................................... ................ ............... .......................................... ..........................................................................................................................................................................
"':;~":~~~,----- ,, "'/,
I SPITALUL
' ' I . -1~-~~
.
iiliJitiCiliiJil
PLOIESTI , Str. Ana lpatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/59627 . _ .j~ :. :. J \. "1~
t;lf~-

16

!
f

'

PLOIESTI
.... ........
.... ........ ........ ... ...... .........7

6JJ//0
I I V'Jn/J
VJ

Cod IBAN: R037TREZ5215041XXX000260 Trezoreria Ploiesti

..

,_,~

.\

.. ,

~-/;

J(} '

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri


si cheltuieli pe anul2015 al Spitalului Municipal Ploiesti

In conformitate cu prevederile: Legii 186/2014 - Legea bugetului de stat


pe anul2015, Legea nr.187/2014- Legea asigurarilor sociale de stat pe anul2015,
Ordinului nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legii nr.95/2006
privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificarile si completarile ulterioare,
Legii nr. 273 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti a fost
aprobat prin HCL nr. 42 din 12. 02.2015 si rectificat cu aprobarea HCL nr. 101/
27.03.2015 si HCL 122/23.04.2015.
Actuala rectificare bugetara care se realizeaza in conformitate cu art. nr. 19
s1 art. nr. 49

din legea finantelor publice nr. 273/2006, cu modificarile s1

completarile ulterioare, este impusa de:


- modificarea estimarii veniturilor obtinute din contractu! cu CAS- PH in
urma incheierii actelor aditionale pentru anul 2015 la contractele din anul
2014 pentru servicii medicale spitalicesti, ambulatorii, de recuperare
medicala, paraclinice precum si de incheierea unor noi contracte pentru
programele nationale de hematologie, oncologie si radioterapie.
- necesitatea

achizitionarii unor echipamente medicale (microtom

semiautomat rotativ si un dispozitiv de incalzit PSL ) precum s1 a une1


masini de spalat rufe cu o capacitate de maxim 30 Kg.

- necesitatea redimensionarii unor articole bugetare de la titlul I, avand in


vedere executia la 30.04.2015, fara modificarea sumei totale a cheltuielilor de
personal.
La nivel de articole bugetare, influenta este urmatoarea:
1) Titlul I Cheltuieli de personal:

J;

' I ,., I

\\:'-_ ~:-. :-~~ ~\{~;_( _(.!


~. ' .:..~
I

RAPORT DE SPECIALITATE

.. ,

I >ft:-;.~

............................................................................ ................................................................................................................. , ,.. ,..~.............,..., ..<..,1,

i ..

-articolul 10.01.06 Alte sporuri : prevederea de 260 mii lei se dinrrin~~~


6 mii lei si devine 254 mii lei;
- articolul 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani: prevederea de

26''Wi}':>1~1!~:~;\l

se diminueaza cu 4 mii lei si devine 22 mii lei;


- articolul 10.03.06 - Contributii pentru concedii si indemnizatii prevederea
de 105 mii lei se majoreaza cu 10 mii lei si devine 115 mii lei;
2) Titlul XII Cheltuieli de capital - Active nefmanciare:
- articolul 71.01.02 (Masini, echipamente, mijloace de transport) prevederea
de 783,6 mii lei se majoreaza cu 150 mii lei si devine 933,6 mii lei.
Bugetul rectificat, va avea urmatoarea structura
- Venituri totale - 41.692,6 mii lei ;
- Cheltuieli totale- 43.517,6

mii lei.

- Excedentul din anii precedenti - 1825 mii lei


Disponibilul din sponsorizarile anilor precedenti: 241,27 mii lei.

>-

Venituri totale

prevederea

este de

41.692,60 mii lei

cu

urmatoarea structura pe surse :


937 mii lei;

Sursa - venituri proprii


Sursa- CAS-PH

33608 mii lei;


189 mii lei;

Sursa - buget de stat

45 mii lei;

Sursa- venituri proprii MS


Sursa - buget local

6900 mii lei;

Sursa - donatii si sponsorizari

>-

Cheltuielile totale

13,6 mii lei.

prevederea este de 43.517,6 mii lei :

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea este de 9494 mii lei,


ca urmare a aplicarii nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent
bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale pe anul
2015 si nu se modifica, apar modificari doar intre articolele bugetare.
Prevederea bugetara a titlului I este structurata Ia nivel de articole bugetare
astfel:

10.01.01 - Salarii de baza 5600 mii lei;


10.01.05 - Sporuri pentru conditii de munca 470 mii lei;

'

10.01.06 - Alte sporuri 254 mii lei;


10.01.11 - Fond aferent platii cu ora 769 mii lei;
10.01.30 - Alte drepturi salariale in bani 22 mii lei;

llt04f

~~.-v
,., !#(_ ~-, \ ....

10.02.01 - Tichete de masa 646 mii lei;


10.03.01
lei;

- Contributii de asigurari sociale de

st\~~-5(~.;F_::_~k~,.~

_, J';_)

').i)V,

--

,..,.

:-._V

10.03.02 - Contributii de asigurari de somaj 50 mii lei~j---- ''E'~-t",.,"


....
10.03.03 - Contributii de asigurari sociale de sanatate 395 mii
lei ;
10.03.04- Contributii de asigurari pentru accidente de munca
23 mii lei;
10.03.06 - Contributii pentru concedii si indemnizatii 115 mii

lei.
Titlul II Bunuri si servicii - prevederea este de 27840 mii lei .
Prevederea bugetara a titlului II " Bunuri si servicii , este structurata
la nivelul articolelor bugetare dupa cum urmeaza:
- 20.01.01 - Fumituri de birou

58 mii lei ;

- 20.01.02- Materiale pentru curatenie

80 mii lei;

20.01.03- Incalzit ,iluminat si forta motrica 1000 mii lei

20.01.04- Apa, canal si sa1ubritate

195 mii lei;

20.01.05 - Carburanti si lubrifianti

25 mii lei;

20.01.06- Piese de schimb

10 mii lei;

20.01.07 - Transport

17 mii lei;

20.01.08- Posta, telecomunicatii, radio

70 mii lei;

20.01.09 - Materiale cu caracter functional

526 mii lei;

20.01.30 - Alte bunuri si servicii

250 mii lei;

20.02

20.03.01 - Hrana pentru oameni

20.04.01 - Medicamente

20.04.02- Materiale sanitare

504 mii lei;

20.04.03 - Reactivi

854 mii lei;

20.04.04- Dezinfectanti

80 mii lei;

20.05.01 - Uniforme si echipament

25 mii lei;

20.05.03 - Lenjerie si accesorii

25 mii lei;

20.05.30 - Alte obiecte de inventar

424 mii lei;

20.06.01 - Deplasari interne,

- Reparatii curente

"'.----;,.:
.., ' :.._.;.~
'.,, ..-:/1~;
'/
..~...

650 mii lei;


650 mii lei;
21720 mii lei;

detasari ,transferari
20.09 - Materiale de laborator
20.11 - Carti , publicatii
-

20.13 - Pregatire profesionala

20.14- Protectia muncii

50 mii lei;
507 mii lei.

20.30.30 - Alte bunuri si servicii


TITLUL X Alte cheltuieli
59.01 Burse

50 mii lei.

Titlul XII Cheltuieli de capital

- prevederea este de 6133,6

mii lei.
71.01.01 - Constructii

4500 mii lei

71.01.02 -Masini, echipamente

933.6 mii lei

71.01.30 - Alte active fixe

700 mii lei

Excedentul sectiunii de functionare

din ann precedenti, conform

extrasului de la trezorerie este de 1.825.003,61 .


Tot din anii precedenti, avem un disponibil din sponsorizari, in valoare de
241.268,22.
Fata de cele de mai sus, s-a procedat Ia rectificarea

bugetului de

venituri si cheltuieli pe anul2015, pe care o supunem spre aprobare.

MANAGER~

DR.DUMITRUMIHAELA

~-

\-O IE 9'
::-.1 "

~~

; g /;,
,.._ [::( !JJ
c.-!Jsffc:J ....
.....0 .~ 0::

MARI;;;YLA

/1\

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL~~,-:;~(.~..-/


EC. IORDANESCU

VIZAT,
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,
ELENA VASILE

Jij

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,


JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE,

~oMAI\r~

: ~c.;:--

SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI

/
j /C) V~ ~!JGETUL

6M

A:~

.-..

INSTITUTIEI Sl ACTIVITA Til FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VEN


PROPRII PE ANUL 2015

.-;h,

"$'

~ ' ~~

\'

1,7.'!.~"
; ,'1:-jl'o: ~
~~ 1
~~\ ,j}t ~. :;'ky/ }!j
rr:;l

\, , 1 '0r! _ AO""'

. ~~;,':,:'~.~-~

q_Y ~

'/'~.[>- ..;~0
l .) .. ~ lt\

-~ .

DE NUMIR E A

INDICATORI L O R

Cod
indicat or

TOTAL VENITURI d in care:


VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - t otal - din c are:

=--

Buget aprobat
conform HCL
122/23.04.2015

lnfluente

Buget
rectlficat

41 542,60

150,00

41692,60

35559,00

0,00

35559,00

26,00

0,00

26,00

Venituri din concesiuni s i inchirieri

30,10,05

Venit uri d in dobanzi

31.10.03

1,00

0,00

1,00

33.1 0.08

910,00

0,00

910,00

33.10.21

33458,00

150,00

33608,00

33.10.30

189,00

0,00

189,00

33.10.31

45,00

0,00

45,00

Venituri din prestari servicii


Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale
de sanatate
Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate
oublica din sume alocate de Ia buaetul de stat
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate
oublica din sumele alocate din veniturile oroorii ale MS
Donatii si sponsorizari
varsammte din sect1unea de functiOnare pentru fmantarea
SPr.liunii riP

37.10.01

13,60

0,00

13,60

37. 10.03

-183,60

-150,00

-333,60

Subventii de Ia bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1100,00

0,00

1100,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de


capital in domeniul sanatatii

43,10,14

0,00

0,00

0,00

5983,60

150,00

6133,60

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:


Venituri din sectiunea de runctionare

37.10.04

183,60

150,00

333,60

Subventii din bugetele locale pentru finantarea chelluielilor de


capital in domeniul sanatatii

43.10.14

5800,00

0,00

5800,00

Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru


finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii 43.10.16.01
in sanatate

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru


finantarea reparatiilor capitale in sanatate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE


FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE D EZVOLTARE)

43367,60

150,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 +80+81+84)

43.10.16.02

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre


43.10.17.01
bugetele locale pen tru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatiiin urgenta in sanatate

43517,60

37384,00

0,00

37384,00'

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+ 01

37384,00

0,00

37384,00

TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10. 03) 10

9494,00

0,00

9494,00

Chelt uieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +1 0.01 .30) 10.01

7125,00

-10,00

7115,00

Salarii de baza

10.01.01

5600,00

0,00

5600,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

470,00

0,00

470,00

Aile sporuri

10.01 .06

260,00

-6,00

254,00

Ore suplimentare

10.01 .07

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00
0,00

Prima de vacanta

10.01 .09

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01 .10

0,00

0,00

0,00

Fond arerent platii cu ora

10.01.11

769,00

0,00

769,00

lndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01. 12
10.01.13

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

lndemnizatii de delegare
lndemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportulla si de Ia locul de munca
Alocatii pentru locuinte
Aile drepturi salariale in bani

10.01.14
10.01.15
10.01 .16
10.01.30

Chelt uieli salarial e in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.06+10.02.30) 10.02

'

0,00

0,00

26,00

0,00
-4,00

0,00
22,00

0,00
0,00
0,00

646,00

Tichete de masa *)
Norme de hrana

10.02.01
10.02.02

646,00
646,00
0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

646,00
0,00
0,00

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA

INDICATORILOR

Ia 20.06+20.09/a

Cod
Indicator

Buget aprobat
conform HCL

122/23.04.2015

DENUMIREA

INDICATOR I LOR

Cod
Indicator

Buget aprobat
conform HCL
122123.04.2015

lnfluente

._().M
':/- -

.
-

/,1

rj'~~t[t 1. -: -_:; .~~


~I

n-; ,
Ioc

. : ~~
r :/'

',r;.
'f.

. .

1-..,.~~-------------------+~~~-+--~~--+-~~-~~.--~=~'---~ G-i)
Chirii
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice
Executarea silita a creantelor bugetare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.04
20.30.06
20.30.07
20.30.09
20.30.30

o,oo

o,oo

0,00
0,00
0,00
507,00

0,00
0,00
0,00
0,00

\\" "b;oo---

G"",

507,00

30

0,00

0,00

0,00

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IBURSE
OPERAT/UNI FINANCIARE (cod 80+81)
T/TLUL XV iMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

51
55
57

59

50,00

0,00

50,00

59.01
79
80

5000

000

50 00

5983,60

150,00

6133,60

5983,60
5983 60
5983 60
4500 00
78360
000
700 00

150,00
150 00
150 00
0,00
150 00
000
0 00
0 00
0 00

6133,60
6133 60
6133 60
4500 00
93360
0 00
700 00
0 00
0 00

81

T/TLUL XVII PLA Tl EFECTUA TE IN ANI/ PRECEDENT/ S/


RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)


TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
51
PUB LICE jcod 51.02)
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare (co d 56.01 Ia 56.05+cod
56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

55

CHEL TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71 .03)
Active fixe (cod 71 .01 .01 Ia 71 .01 .03+71 .01.30)
Construc\ii
Masini echipamente si miiloace de transport
Mobilier, aparatur<'i biroti~ si alte active corporale
Alte active fixe
Stocuri (cod 71.02.01 J
IRezerve de stat ~i de mobilizare
Reparatii capitale aferente activelor fixe

70
71
71.01
71 .01.01
71 .01 .02
71 .01 .03
71.01.30
71.02
7 1.02.01
71 .03

56

000

I
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)
Active financiare (cod 72.01.01)
IParticipare Ia capitalul social al societatilor comerciale

72
72.01
72.01 .01

I
TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I
T/TLUL XVII PLA Tl EFECTUA TE IN ANI/ PRECEDENT/ S/
RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Excedent dm anii precedent~: 1,825003,61 le1


Sponsorizari din anii precedenti:241 ,268,22 lei
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
Dr. DUMITRU MIHAE ,
CARMEN

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL


Ec. IORDANESCU MARIA MIHAELA

o'

o.oO..~ ~......

TITLUL IV SUB VENTI/ (cod 40.03+40.20+40.30)

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

'-

~ _.0,00.'
: ;..':' '!>:
0,00 ., . ' \ .

TITLUL Ill DOBANZI (cod 30.01/a 30.03)

TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UN/TAT/ ALE


ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

'

'

. . .<)

t! -

@I

i ......................................................................... .......... ................. .......................... . . . ...... ....... . ........ ....................................... . ......................________


1

i1 SPITALUL
ltiQfAI, PLOIESTI, Str. Ana lpatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596276

!BU

Cod fiscal2844227, Cont 50412844227 Trezoreria Ploiesti

....

J.Ta

PL011S'll
.---,
/
'
Nf. ~Cfb3/D;t~- - - (9}! 1.{)7f-------- - .. --- ---- ------- ------J

i
1

SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI


Ploiesti, str. Ana Ipatescu, nr. 59,
Judetul Prahova

LISTA
Cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de cheltuieli,
cu finantare din VENITURI PROPRII
Anul2015

Anexa2B

I'IZarea ach'IZI't"l
n or
Nomma
de bunuri si altor cheltuieli
t' ..

d e mves
Itn
1

Prevederi cf. HCL


N r. 4212015
C

ant't
1 at e
2

lnfluenta

v 1 mn..
I a'( oare
TVA)
e1 cu

+/-

Prevederi valoare
rect'fi
1 1cat a
v1
a oare
C t't t
.. 1e1'(cu
an 1 a e mn
TVA)
5
6

Nota de fundamentare

art. 71.01.02 MASINI,


ECHIPAMENTE SI MIJLOACE
DE TRANSPORT

l .Pompa tip Infusomat

20

20

Aceaste pompe volumetrice peristaltice sunt


necesare sectiei de Oncologie, pentru
tratamentele cu citostatice ale bolnavilor (se
dozeaza si introduce substanta perfuzabila in
vena).Este un tratament continuu side
durata (46- 48 de ore/pacient), ~
~'fi
~~
--:-~imn~~
:J
efectuat cu mare atentie.
#.!.o~'!( ~~
(/_'~"://
:.c.~ ---- ....__,,..~
__ S / /,.;.~~"~)}I

f..-: '

'/;".. r .}'- - .~JJ.

.. .

;}. ; '\~ ~.-:'1:.:;-{.:t.f0


..,,j,
\ r- "'\ '\:9-~;~.;~':;'i

!I:

\\fJ~\\-~i_~ '..,__
(- --' ~1'1

..
Aceste cazane, destinate producerii de agent
termic de incalzire precum si de apa calda
menajera in centralele proprii ale spitalului,
sunt necesare inlocuirii celor trei cazane
existente , deoarece sunt defecte .

2. Cazane de apa calda 70 kw.

16

16

3. Dermatoscop

14

14

Este necesar pentru investigarea unor


afectiuni dermatologice.

60

Acest aparat este necesar pentru


monitorizarea pacientilor cu afectiuni
cardiologice

60

Acest aparat este necesar pentru


monitorizarea pacientilor cu afectiuni
cardiologice

4.

Holter T.A.

5.

Holter EKG

60

60

6. Microtom semiautomat rotativ

78

78

Acest aparat este necesar serviciului de


anatomie patologica pentru sectionarea
blocurilor de parafma in vederea realizarii
examenelor histopatologice

7. Dispozitiv de incalzit PSL

32

32

Acest aparat este necesar pentru incalzirea


sangelui in compartimentul de transfuzii.

40

Este necesar a se inlocui una dintre masinile


de spalat existente intrucat se defecteaza
mereu si costurile reparatiilor sunt ridicate.

8. Masina de spalat rufe -

capacitate max 30kg.

170

TOTAL

MANAGER
Dr. Dumitru Carmen Mih
~

_,

v\

40

150
DIRECTOR FIN.-CONTABIL
Ec. Iorda~aela

320

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI


COMISIA DE SPECIAL/TATE NR. 1
COMISIA DE BUGET FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO
PUBLIC $1 PRIVAT, STUD/I, STRATEGII $1 PROGNOZE
RAPORT
Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri ~i cheltuieli al Spitalului Municipal Ploie~ti pe anul 2015
.
.
Sl a em1s:

PRE~EDINTE,

Palas Paul

Data:

;g, OS dol

SECRETAR,
Dragulea Sanda