Sunteți pe pagina 1din 22

&$3,72/8/

68325785,/(6&5,(5,,&(51(/85,,167580(17('(6&5,6
3LDWUD
6FULVXOVXEIRUP GHSLFWXUSLFWRJUDP VDXVLPERODIRVWIRORVLWvQF GLQFRPXQDSULPLWLY

%L]RQVWUSXQVGHVJH L3HWHUDGLQ1LDX[
'HVHQHOH GLQ SHWHULOH GLQ )UDQ D 6SDQLD L QRUGXO $IULFLL VWDX

PUWXULH F RPXO DFHORU YUHPXUL YkQWRU SHVFDU L vQ DFHODL

WLPS OXSWWRU VH DIOD vQ FRQWDFW FX UHDOLWDWHD vQFRQMXUWRDUH SH
FDUHvQFHUFDV RLUHGHDODQLYHOXOOXLGHvQ HOHJHUH'HFLSULPXO

VXSRUW IRORVLW D IRVW SLDWUD $FHVWH GHVHQH DGPLUDELOH GLQ SXQFW


GH YHGHUH DUWLVWLF HUDX RE LQXWH FX DMXWRUXO SUREDELO DO XQXL
FUEXQHLDOFXORULORUYHJHWDOH3LDWUDDPDLIRVWIRORVLW vQ,QGLD
3HUVLD L (JLSWXO DQWLF SHQWUX LOXVWUDUHD IDSWHORU VXYHUDQLORU

'HVFRSHULULOH DUKHRORJLFH PDL LQGLF L DOWH PDWHULDOH FRUQXO L


RVXO GH DQLPDO FRFKLOLD VFRLFLL L SUREDELO IUXQ]HOH GH SDOPLHU
OHPQXO VFRDU D FRSDFXOXL EDPEXVXO DFHVWHD GLQ XUP ILLQG
SHULVDELOH QX VDX SVWUDW vQ VFKLPE IRORVLUHD ORU D IRVW GHGXV

,QVFULS LHODSLGDU URPDQ GH GLQ FHUFHWULOH FX FDUDFWHU HWQRJUDILF HIHFWXDWH vQ ]RQH FX
ODLQWUDUHDvQ&RORVVHXP
SRSXOD LLDIODWHLDVW]LvQWUXQVWDGLXSULPLWLYGHGH]YROWDUH 

*UHFLLLURPDQLLVDXVHUYLWGHPDUPXUSHFDUHDXDGXVRODXQvQDOWQLYHODUWLVWLFURPDQLL

DX IRORVLW L OHPQXO VXE IRUPD XQRU WEOL H FHUDWH SH FDUH VH VFULD SULQ LQWHUPHGLXO XQXL RELHFW
DVFX LWGHQXPLWVWLO&KLQH]LLIRORVHDXWEOL HOHGHEDPEXV1XHVWHRUHJXO GDUVHSRDWHFRQVWDWDF
vQJHQHUDOVHIRORVHDPDWHULDOXODIODWODvQGHPkQ LFDUHVHSUHOXFUDUHODWLYXRU

Q&KLQDDQWLF LPHGLHYDOvQ,UDQLGXS DFHHDvQ-DSRQLDHUDX]LWDWLVXSRUWXOGLQPWDVH

SHFDUHVHSLFWDVDXVFULD FKLQH]LLDXLQYHQWDWSHQHOXOGLQSUGHFPLO GDWILLQGSUH XOPDLULGLFDW


DODFHVWXLPDWHULDOVDIRORVLWPDLSX LQ9DORDUHDDUWLVWLF DRSHUHORUUHDOL]DWHSHPWDVHHVWHIRDUWH

PDUHHDILLQGIRORVLW LvQ]LOHOHQRDVWUHSHQWUXHGL LLGHOX[QVHFROXO,,,v&KUORFXOPWVLLDIRVW


OXDWGHKkUWLHGDUDWUHEXLWV WUHDF XQPLOHQLXSkQ FkQGDFHVWPDWHULDODDMXQVvQ(XURSD

 /XWXO

8QDGLQWUHFHOHPDLYHVWLWHFLYLOL]D LLDOHRPHQLULLDDSUXW

vQ DQWLFKLWDWH SH YLOH IHUWLOH DOH IOXYLLORU 7LJUX L (XIUDW (VWH
YRUED GH 0HVRSRWDPLD PLOHQLXO DO ,,OHD v &KU &RPSRQHQWHOH

DFHVWHL FLYLOL]D LL OLWHUDWXU PDWHPDWLF DVWURQRPLH LVWRULH DX

SXWXWILVWXGLDWHGDWRULW IDSWXOXLF WRWXODIRVWFRQVHPQDWSkQ vQ


FHOH PDL PLFL DPQXQWH SH WEOL H GH OXW ELQH SVWUDWH GDWRULW

FRQGL LLORUFOLPDWLFH([LVWDXDGHYUDWHFROLGHVFULELXQDGLQWUH
FHOHPDLLPSRUWDQWHHUDFRDODGLQ0DUL SH(XIUDWGHVFRSHULW GH
DUKHRORJLLIUDQFH]LvQLDUQDDQXOXL

&XPVHFRQIHF LRQDRWEOL GHOXW" 6HOXDXQEXOJUHGH

OXW FDP GH PULPHD XQHLSRUWRFDOH L VH IUPkQWD FX PkQDSkQ

FkQG GHYHQHD XQ DOXDW RPRJHQ ,QVWUXPHQWGHVFULVEDELORQLDQ


v&KU
OLSLFLRV L GHQV %XOJUHOH HUD

vQWLQVSHRFUPLG DUV LVHPRGHODSkQ FkQGVHRE LQHDRIRUP

GUHSWXQJKLXODU FX PDUJLQLOH FkW PDL UHJXODWH L SX LQ ULGLFDWH

/XWXORGDW vQWLQVHUDOVDWV VHXVXFHXQSLFXUPDFRQIHF LRQDUHD


FUHLRQXOXL GLQEH LRDUHGHWUHVWLHDYkQGvQVHF LXQHIRUPDXQXL
WULXQJKL DVFX LW 3HQWUX FD UkQGXULOH V ILH GUHSWH L HFKLGLVWDQWH

WEOL DHUDOLQLDW FXDMXWRUXOXQHLVIRUL2GDW SUHJWLUHDWHUPLQDW

WEOL D HUD OXDW L DH]DW vQ SDOPD PkLQLL VWkQJL vQ WLPS FH FX

GUHDSWD VH VFULD VHPQ GXS VHPQ SH OXWXO PRDOH DSUHDX PLFL

WULXQJKLXUL DVHPQWRDUH QXPLWH PDL WkU]LX GH VSHFLDOLWL


FDUDFWHUH FXQHLIRUPH GH OD FXYkQWXO ODWLQ FXQHXV FXL Q
6FULEHJLSWHDQ

FD]XULOH vQ FDUH WH[WXO HUD FRQVLGHUDW IRDUWH LPSRUWDQW WEOL HOH GH

OXWVHDUGHDXvQFXSWRDUHWUDQVIRUPkQGXVHvQDGHYUDWHFUPL]LUH]LVWHQWHvQWLPS/XWXORIHUHDL

SRVLELOLWDWHD UHSURGXFHULL QHOLPLWDWH D H[HPSODUHORU XQXL WH[W SULQ LPSULPDUHD FX DMXWRUXO XQRU
FLOLQGUL VDX D XQRU WDPSLOH VDX PDWULFH SURFHGHX UHGHVFRSHULW GXS PLL GH DQL YH]L

VWHUHRWLSLD RIHULQG SULPD vQFHUFDUH GH WLSULUH QWUXFkW SDJLQLOH GLQ OXW QX SXWHDX IL OHJDWH

ODRODOW DVLULHQLL DX LQWURGXV WEOL HOH vQ OGL H GLQ OHPQ FDUH VHUYHDX GUHSW FRSHUWH ,DU FkQG HUD
YRUEDGHVSUHXQWH[WPDLOXQJSHQWUXDQXvQFXUFDVXFFHVLXQHDVFULELLDYHDXvQWRWGHDXQDJULMFDvQ
SDUWHDGHMRVDSDJLQLLV UHSHWHWLWOXORSHUHLLDUDOWXULGHWLWOXV QRWH]HSULQWUXQVHPQGLVWLQFWLY

NRORSKRQ QXPUXOGHRUGLQH2DOW PHWRG IRORVLW LPDLWkU]LXvQOXFUULOHWLSULWH HUDGHDVH


UHSHWDXOWLPXOUkQGDOILHFUHLWEOL HODvQFHSXWXOFHOHLXUPWRDUH

3DSLUXVXO
&HHVWHLFXPVHRE LQHDSDSLUXVXO" (JLSWHQLLFDUHDXOVDWvQXUP RFLYLOL]D LHXLPLWRDUH

DOH FUHL WDLQH DX IRVW SWUXQVH GDWRULW GHVFLIUULL VFULHULL GH FWUH VDYDQWXO IUDQFH] &KDPSROOLRQ
 VXQWLQYHQWDWRULLVXSRUWXOXLGLQSDSLUXV

&HVHvQ HOHJHSULQFXYkQWXOSDSLUXV"'XS +HURGRWQXHUDGHFkWRSODQW FHFUHWHvQ'HOWD

1LOXOXL GXS 3OLQLX KkUWLD FDUH VH IDEULFD vQ (JLSW GLQ SODQWD UHVSHFWLY vQ WLPS FH GXS

GHILQL LD HJLSWRORJLORU H vQVXL PDQXVFULVXO IFXW SH DFHVWH PDWHULDO 'XS WHUPLQRORJLD DIODW vQ
YLJRDUHFHOHWUHLvQ HOHVXULDILUPDWHVXQWYDODELOH$FHDVW SODQW FDUHDIXUQL]DWHJLSWHQLORUPDWHULD

SULP GHVWLQDW VFULHULLDVW]LPDLHVWHY]XW SUDFWLFvQFkWHYDJUGLQLGHDFOLPDWL]DUHVDXvQPDVH


PDL FRPSDFWH vQ MXUXO ODFXOXL 9LFWRULD L vQ 8JDQGD XQGH IRUPHD] vPSUHXQ FX DOWH SODQWH GH
EDOWLQVXOHPDULGHSODXU

'LQH[HPSODUHOHH[LVWHQWHFRPSOHWDWHFXLPDJLQLFRQWHPSRUDQHGHSHEDVRUHOLHIXULUH]XOW

F SDSLUXVXODYHDRWXOSLQ GUHDSWFXRvQO LPHGH P)UXQ]HOHvQJXVWHSRUQHDX GLUHFWGLQ

UL]RPXO FDUH LQHD ORF GH UGFLQ 6H SDUH F DFHDVW SODQW HUD FXOWLYDW 6H UHFROWD YHUGH vQ

WLPSXO QRS LL SHQWUXF DOWIHOULVFD V VH XVXFH VXE UD]HOH QHPLORDVH DOH VRDUHOXL &HOFDUH D OVDW
LQIRUPD LL SUH LRDVHSULYLQGSUHSDUDUHDDFHVWXLPDWHULDODIRVWLVWRULFXOLQDWXUDOLVWXOURPDQ3OLQLX
vQ PRG FXULRV UH HWHOH HJLSWHQH QX DX DMXQV SkQ vQ ]LOHOH QRDVWUH 7LMHOH HUDX GHVSLFDWH OD

vQFHSXWGHFWUHSUHR LLDSRLGHFWUHVFODYLVSHFLDOL]D L FXDMXWRUXOXQXLFX LWIRDUWHELQHDVFX LW


XUPDvQGHSUWDUHDVFRDU HLDVSUHLILEURDVHFRQVLGHUDW RSHUD LXQHDFHDPDLGHOLFDW'LQPLH]VH

VHSDUDFXDMXWRUXOXQHLXQHOWHDVFX LWHLVXE LULIkLHGXS IkLHPLH]XOPRDOHDOSODQWHL%XF LOH


PDL ODWH HUDX FRQVLGHUDWH GH FDOLWDWH VXSHULRDU vQ WLPS FH FHOHODOWH DOFWXLDX KkUWLD LQIHULRDU

IRORVLW SHQWUX VFULVXO RELQXLW VDX DPEDODUHD PUIXULORU 6FRDU D L UL]RPXO VHUYHDX GUHSW
FRPEXVWLELOvQDWHOLHUHOHGHSUHOXFUDUHDPHWDOXOXL'XS FHPDUJLQLOHIkLLORUHUDXFRUHFWDWHFXXQ

FX LW DFHVWHD HUDX vQWLQVH XRU VXSUDSXVH SH SODQXUL vQFOLQDWH L XGDWH FX DS GLQ 1LO $VWIHO VH
IRUPD SULPXO VWUDW XUPD VWUDWXO DO GRLOHD vQ FDUH EHQ]LOH HUDX DH]DWH SHUSHQGLFXODU 3HVWH IRDLD

DVWIHOIRUPDW VHDH]DFXDWHQ LHRVFkQGXU QHWHGFDUHVHEWHDFXXQPDL6XSRUWXOUH]XOWDWHUD


LQWURGXVvQWURSUHVDOFWXLW GLQGRX SODWDQHGHOHPQSHVWHFDUHVHDSOLFDXJUHXW LLHUDOVDWV

VHXVXFHODVRDUH&DOLW LOHQDWXUDOHDOHIRLLvPSUHXQ FXDSDGLQ1LOIRUPDXXQVRLGHOLDQWQDWXUDO

$QDOL]HOHFKLPLFHXOWHULRDUHDXGHPRQVWUDWF QXVHIRORVHDFOHL'XS XVFDUHFRDODHUDvQWLQV SHR

PDV XVFDW SHQWUX D L VH QHWH]L DVSHULW LOH 2SHUD LXQHD HUD PLJORDV L VH H[HFXWD FX DMXWRUXO

XQHLXQHOWHVSHFLDOHGLQILOGH GHQWH VDXDXQHLFRFKLOLL GHVFRLF'XS FHWRDWHFROLOHHUDXWLDWH


ODDFHHDLO LPHvQFHSHDOLSLUHDFDSODFDSFXXQFOHLRE LQXWGLQWUXQDPHVWHFGHILQ ILDUW vQDS
FX SX LQ R HW QX PDL YHFKL GH R ]L IRUPD DVWIHO RE LQXW VH vQIXUD VXE IRUP GH VXO Q PRG
RELQXLW XQ VXO HUD IRUPDW GLQ GH FROL DSUR[LPDWLY P OXQJLPH GDUH[FHS LLOH GH OD DFHDVW

UHJXO HUDXVXILFLHQWGHQXPHURDVHQFHHDFHSULYHWHYkUVWDSDSLUXVXOXLQXVDDMXQVODRFRQFOX]LH
GHILQLWLYHDYDULD] vQWUHLGHDQL

Q PRG WUDGL LRQDO HUDX IRORVLWH GRX IHOXUL GH FHUQHDO URLH SH ED] GH R[LG GH ILHU

IRORVLW SHQWUXFXYLQWHOHGHvQFHSXWLSDUDJUDIHOHQRL LQHDJU GLQQHJUXGHIXPDPHVWHFDWFXR

VROX LH DSRDV GH XOHL YHJHWDO SHQWUX WH[WXOVDXLPDJLQLOH RELQXLWH &HUQHOXULOH VH LQHDXvQWUR

SDOHW SUHY]XW FX GRX VFRELWXUL URWXQGH 3DOHWD HUD OHJDW FX R VIRDU GH R VWLFO vQ IRUP GH
EDORQD vQ FDUH VH LQHD DSD DVWIHO F vQWUHJXO HFKLSDPHQW GH FDUH VFULEXO HUD QHGHVSU LW V
SRDW IL LQXWvQPkQ VDXV ILHDWkUQDWGHDVXSUDROGXOXL

.DVKXO VFULEXOXL HJLSWHDQ HUD R WUHFHUH vQWUH SHQL L SHQVXO vQWUXFkW WUHVWLD GLQ FDUH

HUDFRQIHF LRQDWDYHDILEUHOHGHVIFXWHODXQXOGLQFDSHWHSUREDELOF DFHDVW GHVIDFHUHVHRE LQHD


SULQPHVWHFDUH

&H IHO GH VFULHUL IRORVHDX YHFKLL HJLSWHQL" Q IXQF LH GH FRPSOH[LWDWHD WH[WXOXL L GH

GHVWLQDWDUVFULHUHDHJLSWHDQ HUDGHWUHLIHOXUL

GHPRWLF VFULHUHFXUVLYDSUXW VSUHVIkULWXOVHFROXOXL9,,

v&KU QXPLW SRSXODU VDX FXUHQW (UD IRORVLW SHQWUX


VFULHUHD

FRQWUDFWHORU

WH[WHORU

MXULGLFH

DGPLQLVWUDWLYHGDULDPXOWRURSHUHOLWHUDUH

GRFXPHQWHORU

KLHUDWLF VIkQWIRORVLW vQJHQHUDOSHQWUXUHGDFWDUHDXQRU


VFULHULUHOLJLRDVH

KLHURJOLILF VFULHUHD FHDPDLYHFKHFDUH IRORVHDILJXULGUHSW

VHPQH LGHRJUDPH 7H[WHOHHUDXGLVSXVHvQOLQLLRUL]RQWDOHVDX


vQ FRORDQH YHUWLFDOH ILH GH OD VWkQJD OD GUHDSWD ILH GH OD
,QVFULS LHFXKLHURJOLIH

GUHDSWD OD VWkQJD ILLQ HOH vQVXIOH LWH SULYHDX vQ GLUHF LD
vQFHSXWXOXLLQVFULS LHL

8QXO GLQWUH FHOH PDL YHFKL PDQXVFULVH HJLSWHQH FRPSOHW L GDWDW HVWH 3DS\UXV 3ULVVH

SVWUDWOD%LEOLRWHFD1D LRQDO D)UDQ HL

5VSkQGLUHDSDSLUXVXOXLFDOLW LOHVDOHvQFRPSDUD LHFXPDWHULDOHOHYUHPLL vQSULPXOUkQG

XXULQ DWUDQVSRUWXOXLDSRLYROXPXOPLFRFXSDWLXXULQ DVFULHULL DXGHWHUPLQDWUVSkQGLUHDOXLL

vQDIDUDJUDQL HORU(JLSWXOXLODJUHFLLODURPDQLSkQ vQSUH]HQWDIRVWGHVFRSHULWXQPDUHQXPU

GHPDQXVFULVHDSDU LQkQGXQHLSHULRDGHFXSULQV vQWUHVHFROHOH,9L9,,G&KUDGLF GLQWLPSXO


GRPLQD LHL PDFHGRQHQH L SkQ OD H[SDQVLXQHD DUDE 5RPDQLL LDX GDW VHDPD LPHGLDW GH
DYDQWDMHOH DFHVWXL PDWHULDO GXS FXFHULUHD (JLSWXOXL DX WUHFXW OD RUJDQL]DUHD SURGXF LHL L

GHVIDFHULLSDSLUXVXOXLFDUHDMXQVHVHFRQIRUPPUWXULHLXQXLFRQWHPSRUDQV ILHH[SRUWDWvQvQWUHDJD
OXPH SULQ vQWUHDJD OXPH WUHEXLH V VH vQ HOHDJ vQWUHDJD OXPH URPDQ 5RPDQLL DX FODVLILFDW

SDSLUXVXO vQ IXQF LH GH FDOLWDWH DVWIHO FDOLWDWHD OX[ D SULPLW QXPHOH vPSUDWXOXL $XJXVWXV FHD GH

FDOLWDWH LPHGLDW LQIHULRDU QXPHOH /LYLHL VR LD vPSUDWXOXL vQ FRQWLQXDUH &ODXGLXV HWF )LHFUHL
FDOLW L L VDX VWDELOLW GLPHQVLXQL VWDQGDUG 3HQWUX D H[FOXGH SRVLELOLWDWHD GH vQHODUH D

FXPSUWRUXOXL URPDQLL DX LPSXV DWHOLHUHORU HJLSWHQH V DSOLFH SH ILHFDUH VXO R WDPSLO RILFLDO
QXPLW SURWRFRO SULQ FDUH VH LQGLFD VRUWLPHQWXO SUHFXP L GRYDGD SOWLULL WD[HORU ILVFDOH
3DSLUXVXODGHYHQLWXQPRQRSROLPSHULDO

3DSLUXVXO UH]LVW L GXS FGHUHD ,PSHULXOXL 5RPDQ GH $SXV GDU GLQ VHFROXO DO 9,,OHD

GHYLQHRPDUI UDU([SOLFD LDHVLPSOGXS FXFHULUHD(JLSWXOXLGHFWUHDUDELDFHWLDDXSUHOXDW


PRQRSROXO H[SRUWkQG SDSLUXVXO FX SUHFGHUH vQ OXPHD LVODPLF 6LQJXUD H[FHS LH FDQFHODULD

SDSDO GH OD 5RPD vQ DQXO HUD VHPQDW XOWLPD EXO SDSDO SH SDSLUXV 3ULQWUH FXULR]LW LOH
FDX]DWH GH GLVSDUL LD DFHVWXL VXSRUW VH VLWXHD] (SLVWROD GH 3DWL D XQXL HSLVFRS DOH[DQGULQ GLQ
VHFROXODO9,,OHDVFULV SHXQVSOHQGLGVXOGHPLFDUHSXUWDSHIURQWLVSLFLXFKLSXOSURIHWXOXL
0RKDPHG Q DFHODL WLPS vQFHS V ILH QHJOLMDWH FXOWXULOH GH SDSLUXV DVWIHO F GLQ (JLSW DFHDVW

SODQW GLVSDUH FX WRWXO Q FUL] GH KkUWLH OLWHUD LL DX vQFHSXW V IRORVHDVF YHUVRXO YHFKLORU
PDQXVFULVH VDX SDOLPSVHVWD PDQXVFULV PDL YHFKL U]XLW L UHIRORVLW &UL]D SDSLUXVXOXL HVWH

UH]ROYDW WRW GH DUDEL vL IFXVH DSDUL LD XQ QRX PDWHULDO KkUWLD GLQ FkUSH DGXV GH FDUDYDQH
GLQVSUH%DJGDGL6DPDUNDQG

$OWXULGHSDSLUXV QXPLWELEORVGHFWUHJUHFL vQDQWLFKLWDWHDXPDLIRVWIRORVLWHSLHLOHGH

DQLPDO ERYLQJD]HOFSULRDU HWF FHDXPDQ ODSUHFROXPELHQL LQWHVWLQHOHGHERX ODEL]DQWLQL


LLQGLHQL 

3HUJDPHQWXO
8QGHDDSUXWSHUJDPHQWXO" Q,VWRULDQDWXUDOVFLLWRUXOURPDQ3OLQLXGDWHD] LORFDOL]HD]

XQ QRX PDWHULDO IRORVLW WLPS GH DSUR[LPDWLY VHFROH HVWH YRUED GH SHUJDPHQW 'XS 3OLQLX

IDEULFDUHDSHUJDPHQWXOXLDvQFHSXWvQ3HUJDPXO$VLHL0LFLvQWLPSXOUHJHOXL(XPHQHDO,,OHDGHFL
SULQDQXOv&KU([LVW LRH[SOLFD LHSHQWUXDFHVWvQFHSXWUHJHOHHUDSRVHVRUXOXQHLDGLQFHOH
PDLPDULELEOLRWHFLDOHOXPLLFDUHQXPUDSHVWHPDQXVFULVHLDU(JLSWXOvLIXUQL]DPDWHULH

SULP GLQDEXQGHQ ,QYLGLRVSHUHQXPHOHELEOLRWHFLLLVSHULDWF DFHDVWDSXWHDVRHFOLSVH]HSHFHD


GLQ $OH[DQGULD UHJHOH (JLSWXOXL D LQWHU]LV H[SRUWXO GH SDSLUXV Q ID D DFHVWHLVLWXD LL VD WUHFXW OD
SUHSDUDUHDSLHLORUGHDQLPDO RDLHFDSU LXOWHULRUYL HO DWLQJkQGRILQH HFDUHQDPDLIRVWDWLQV

XOWHULRUDFHVWQRXPDWHULDODIRVWERWH]DWGHURPDQLPHPEUDQDVDXFKDUWDSHUJDPHQWD vQDPLQWLUHD
3HUJDPXOXLSDWULDVDGHRULJLQH

&XPVHIDEULFDSHUJDPHQWXO" 3LHLOHFUXGHHUDXDH]DWHXQDSHVWHDOWDvQWUXQRSURQSHQWUXD

QXVHXVFDSUHDWDUHDLFLHUDXVRUWDWHILLQGvQOWXUDWHFHOHFDUH
SUH]HQWDXGHIHFWH$SRLSLHLOHHUDXLQWURGXVHvQWUXQED]LQFX
DSXQGHILHFDUHHUDVSODW SHDPEHOHIH H3LHOHDWUHFHDvQWU

XQDOWED]LQGHvQPXLHUHvQFDUHWUHEXLDV VWHDSkQ vLYHQHD


UkQGXOODWXQV$FHDVW RSHUD LXQHVHH[HFXWDvQDHUOLEHUSH

PHVHUXGLPHQWDUHFXDMXWRUXOXQRUIRDUIHFLIRDUWHPDUL3HVWH
SLHOHD WXQV VH DSOLFD XQ VWUDW JURV GH YDU DSRL SLHLOH XQD

SHVWHDOWDHUDXGHSR]LWDWHvQvQFSHULvQWXQHFRDVHDLFLDYHDORF
RSHUD LXQHD GH GHJUHVDUH 'XS GLVSDUL LD XOWLPHL SHWH GH
JUVLPH SLHLOH HUDX SHQVDWH SHQWUX D IL vQOWXUDWSUXO FH PDL
UPVHVH 'XS FH VH FRQVWDWD GLVSDUL LD LPSXULW LORU L
GREkQGLUHDXQHLQXDQ HDOE JOEXLHXUPDvQWLQGHUHDSHQLWH
3UHOXFUDUHDSHUJDPHQWXOXL

UDPH FX DMXWRUXO XQRU LUHWXUL IL[DWH SH PDUJLQH $FXP

LQWHUYHQHD PXQFD VSHFLDOLVWXOXL SLHOHD vQWLQV HUD U]XLW FX

PDUHDWHQ LHIRORVLQGXVHXQFX LWSHQWUXFDJURVLPHDHLV GHYLQ XQLIRUP LSHQWUXvQOWXUDUHDD


FkWPDLPXOWGLQVWUDWXOLQWHULRUSRURVLDVSUX&HDPDLPLF QHEJDUHGHVHDP SXWHDFRPSURPLWH
vQWUHDJD PXQF 'XS XQ FRQWURO FDOLWDWLY EXF LOH FRUHVSXQ]WRDUH HUDX DH]DWH SH PHVHL XUPD

XOWLPDRSHUD LXQH)HPHLLFRSLLIUHFDX]LLQRDSWHSLHLOHFXSUDIGHFUHW LSLDWU SRQFHSkQ FkQG


VHRE LQHDRFRDO DOE LVWUOXFLWRDUHFDUHQXDUDUHRULDIRVWFRQIXQGDW FXKkUWLDVDWLQDWRE LQXW

GLQFkUSH&RDODGH SHUJDPHQWVXE LUHLWUDQVOXFLG VHWLDvQIRUPDWXOFRPDQGDWWUHEXLHUHPDUFDW


F SHUJDPHQWXOQXVHWEFHDQLFLRGDWSHQWUXDLPHQ LQHRFXORDUHFkWPDLGHVFKLV

3HQWUX D DYHD R LGHH GHVSUH PLHVWULD OD FDUH DMXQVHVHU XQLL PHWHUL SHUJDPHQWDUL GLQ

DQWLFKLWDWH3OLQLXQHVSXQHF &LFHURDY]XWXQVXOPLQXVFXOGHSHUJDPHQWFHvQFSHDvQWURFRDM
GHQXF LSHFDUHHUDVFULV WRDW ,OLDGDOXL+RPHU

5RPDQLLDXLQWURGXVLRLQRYD LHFDUHSUHOXQJHDYLD DPDQXVFULVXOXLLDQXPHDFRSHULUHD

OXLFXXQVWUDWGHXOHLGHFHGUXVDXGHOPkL

5VSkQGLUHD L IRORVLUHD SHUJDPHQWXOXL vQ DQWLFKLWDWH L HYXO PHGLX &D L vQ FD]XO

SDSLUXVXOXL SHUJDPHQWXO VD UVSkQGLW SH WRWFXSULQVXO OXPLL URPDQH,QWXLQGXLYDORDUHDURPDQLL

DX vQFHSXW V IDEULFH SHUJDPHQWXO OD vQFHSXW QHUHXLW XOWHULRU DX UHXLW V SURGXF VRUWLPHQWXO
QXPLWYLWHOLDQDFDUHGHYLQHH[WUHPGHFXWDWGDWRULW FDOLW LORUVDOH/RFXOSLHLORUGHFDSU LRDLH

vQFHSHV ILHOXDWGHFHDGHYL HOPDLWkU]LXDDSUXWXQVRUWLPHQWFRQIHF LRQDWGLQSLHLGHPLHLL


LH]L QHQVFX L FDUH QHDYkQG SRUL vL VSRUHDXFDOLWDWHD 8QHRULSHUJDPHQWXO HUD vQQRELODW DGLF L VH
DSOLFDXQVWUDWGHYRSVHDWH[WXOXUPkQGV ILHVFULVFXFHUQHDO GLQDXU$FHVWRELFHLVDUVSkQGLWOD
FXUWHDvPSUD LORUEL]DQWLQLGkQGXVHODLYHDO PDQXVFULVHGHRPDUHHOHJDQ 

3HUJDPHQWXO D IRVW IRORVLW GHD OXQJXO vQWUHJXOXL HY PHGLX SHQWUX FRSLHUHD L UHGDFWDUHD

WH[WHORUVILQWHSHOkQJ PQVWLULH[LVWDXDGHYUDWHFROLGHFDOLJUDILLFRSLWL$WHOLHUHGHIDEULFDUH

D SHUJDPHQWXOXL H[LVWDX vQ 6SDQLD ,WDOLD )UDQ D DSRL vQ *HUPDQLD L ULOH QRUGLFH VSUH QRUGXO
(XURSHLFDOLWDWHDHUDPDLVF]XW

QFHSkQGFXVHFROXO9,,,vQFHSHRFUL] DSHUJDPHQWXOXLGHYHQLQGWRWPDLUDULPDLVFXPS

$FHDVW SUREOHP DIRVWUH]ROYDW SDU LDOSULQIRORVLUHDGHHXULORUUHVFULHUHLDEUHYLHUH VFXUWDUHD

FXYLQWHORU XQXL WH[W 3ULQ UHVFULHUH PDQXVFULVH XQLFH DOH DQWLFKLW LL DX GLVSUXW SHQWUXWRWGHDXQD
3ULPD%LEOLHDIRVWWLSULW GH*XWHQEHUJSHKkUWLHLSHUJDPHQWIRORVLQGXVHSLHLOHDGHRL

/DQRLvQ DU DIRVWIRORVLWSHQWUXSULPDGDW SHUJDPHQWXOQRUGLFQVHFROXODO;,9OHDDX

IRVWvQILLQ DWHvQ7UDQVLOYDQLDSULPHOHDWHOLHUHGHVWLQDWHDWkWSURGXF LHLLQWHUQHFkWLFHOHLH[WHUQH

vQGUHSWDW VSUH 0ROGRYD L DUD 5RPkQHDVF Q WHUPLQRORJLD YHFKH URPkQHDVF vQWkOQLP SHQWUX
SHUJDPHQWXUPWRDUHOHGHQXPLULFRDMQLFPHPYUDQSDUHPLQ 3HUJDPHQWXODIRVWvQORFXLWRGDW
FXLHIWLQLUHDKkUWLHL

+kUWLD
&KLQDDQWLF ORFXOGHQDWHUHDKkUWLHL Q,PSHULXOFKLQH]vQXUPDU]ERDLHORULDXQRU

IUPkQWUL LQWHUQH DUH ORF SULQ VHFROXO ,,, v &KU R FUL] D PDWHULDOHORU SH FDUH VH VFULD PWDVHL

WEOL HGLQEDPEXV DL/XQIXQF LRQDUODFXUWHDDYXWLGHHDSURGXFHULLXQXLQRXPDWHULDOSHQWUX


SURGXFHUHDFUXLDV VHIRORVHDVF VFRDU GHFRSDF GHGXGVDXDOW VSHFLH UHVWXULGHFkUSHLSODVH

YHFKL SHVFUHWL (O OD IDEULFDW L D SUH]HQWDW vPSUDWXOXL XQ UDSRUW UHIHULWRU OD DYDQWDMHOHIRORVLULL
DFHVWXLD vQ DFHVW PRG KkUWLD D vQFHSXW V VH IRORVHDVF PDL vQWkL vQ &KLQD vQ SDUDOHO VH PDL

SURGXFHD L R KkUWLH IRDUWH ILQ GLQ GHHXUL GH PWDVH +kUWLD GHYHQLVH DWkW GH LHIWLQ vQ &KLQD

vQFkW GXS UHODWULOH XQXL FOWRU DUDE GLQ VHFROXO DO ,;OHD WRDW OXPHD VUDF L ERJDW PLF L
PDUH vQYD V VFULH L V GHVHQH]H SH KkUWLH &KLQH]LL VXQW L GHVFRSHULWRULL EDQFQRWHORU GLQ

KkUWLH 6HFROH GHD UkQGXO VHFUHWXO IDEULFULL KkUWLHLD IRVW S]LW FX VWUQLFLH WRWXL HD DMXQJHPDL
vQWkLvQ&RUHHD DQH[DW ODXQPRPHQWGDWGH&KLQD LDSRLvQ-DSRQLD

&XPVHIDEULFDSULPDKkUWLH" 6HLQWURGXFHDXvQWURJURDS FkUSHYHFKLGLQFkQHS VDXEH H

GHWUHVWLHXGDWHFXDS$LFLvQGHFXUVGHFkWHYD]LOHVHSURGXFHDXQSURFHVGHPDFHUDUHFXVFRSXO
GH D XXUD GHVIDFHUHD ORU vQ ILEUH &kUSHOH PDFHUDWH L DPHVWHFDWH FX SX LQ FRDM GH GXG HUDX

$WHOLHUGHSURGXFHUHDKkUWLHLVHFROXODO;9,,,OHD

LQWURGXVH vQWUR SLX GH SLDWU LEWXWHELQHFXXQSLVORJGHOHPQSkQ QXPDLUPkQHDGLQHOH


GHFkWRSDVW XQLIRUP GHILEUH'LQDFHDVW SDVW VHOXDRFDQWLWDWHRDUHFDUHFDUHHUDLQWURGXV vQWU

R FXY L DPHVWHFDW FX R PDUH FDQWLWDWH GH DS FXUDW 0DWHULDOXO GLQ FXY WUHEXLD DPHVWHFDW

SHUPDQHQWSHQWUXF ILEUHOHDXWHQGLQ DGHDVHGHSXQHSHIXQG8UPDIRUPDUHDFROLLGHKkUWLHVH

OXD FLXUXO GH IRUP SWUDW DFRSHULW FX ILUH GLQ DUDP SHVWH FDUH VD vQWLQV R SkQ] JURVRODQ

$FHDVW VLW HUDLQWURGXV vQDSSULQRFKLXULOH HVWXULLDSDVHVFXUJHDvQFHWvQWLPSFHGHDVXSUD


ILEUHOHIRUPDXRSkVO VXE LUHLXQLIRUP3kQ]DVHDH]DODVRDUHLGXS XVFDUHVHGH]OLSHDXRUR

FRDO VXE LUHLUH]LVWHQW2DVWIHOGHKkUWLHVHUHFXQRDWHFkQGSXV ODOXPLQGH]YOXLHRUH HD


ILQ GHGXQJLQXPLWHLOLQLLGHDS8QDVSHFWDVHPQWRUvODYHDLKkUWLDPHGLHYDO

5VSkQGLUHDKkUWLHL QVHFROXO9,,,G&KULQL LDOSULQLQWHPHGLXOXQRUSUL]RQLHULFKLQH]L

KkUWLD D vQFHSXW V ILH SURGXV GH DUDEL OD 6DPDUNDQG $SRL IDEULFD LD VD GH]YROWDWL D VDWLVIFXW

vQWUHJXO QHFHVDU DO FRQVXPXOXL ORFDO SkQ FkQG D GHYHQLW SHQWUX SRSXOD LD ORFDO RELHFWXO XQXL
FRPHU

LPSRUWDQW $O GRLOHD PDUH FHQWUX GH SURGXFHUH D KkUWLHL LD QDWHUH OD %DJGDG vQ YUHPHD

FDOLIXOXL +DUXQ $O 5DLG Q VHFROXO DO ;OHD XUPHD] 'DPDVFXO )DSWXO F KkUWLD GLQ 'DPDVF D

DMXQV DWkW GH FXQRVFXW VH GDWRUHD] WkUJXOXL SDSHWDULORU GHVIXUDW RGDW SH DQ L OD FDUH
SDUWLFLSDXPXO LQHJXVWRULJUHFL'LQ6LULDSURFHGHXOSOHDF VSUHSDWULDSDSLUXVXOXL(JLSWXOKkUWLD

IDEULFDW DLFLGHYLQHDWkWGHLHIWLQvQFkWVHIRORVHDIUHFYHQWLSHQWUXDPEDODUHDGLIHULWHORUPUIXUL
Q (JLSW DX IRVW GHVFRSHULWH FHOH PDL PXOWH GRFXPHQWH SH KkUWLH FDUH IRUPHD] DVW]L PkQGULD

PDULORUELEOLRWHFLDOHOXPLL'HODDUDELDUWDIDEULFULLKkUWLHLDWUHFXWvQ6SDQLD RFXSDW PLOLWDUGH


FWUHDFHWLD vQVHFROHOH;, ;,,

$UDELL DX DGXV XQHOH vPEXQW LUL KkUWLHL FKLQH]HWL LQFOXVLY IRORVLUHD SLHWUHORU GH PRDU

DF LRQDWHGHDS'HODDFHVWHDDUPDVWHUPHQXOGHPRDU GHKkUWLHFDUHVDUVSkQGLWLIRORVLWvQ
vQWUHDJD(XURSGHLSLHWUHOHGHPRDU DXIRVWvQORFXLWHvQWUHWLPSFXWHDPSXUL

(VWHIRDUWHFXULRVFkWGHJUHXDXvPEU LDWFUHWLQLLGLQ6SDQLDQRXOPDWHULDOvQFHSXWXODIRVW

IFXWSULQLQWHUFDODUHDKkUWLHLLDSHUJDPHQWXOXL8QFRGH[GHVFRSHULWODRPQVWLUHGLQ6SDQLDGDWDW
SHODvQFHSXWXOVHFROXOXLDO;,OHDHUDDOFWXLWGLQFHOHGRX PDWHULDOHYDORDUHDVDFRQVW vQIDSWXOF
UHSUH]LQW FHDPDLYHFKHOXFUDUHHXURSHDQ VFULV SHKkUWLHLSVWUDW vQ]LOHOHQRDVWUH

3DUDOHOvQ6SDQLDKkUWLDDIRVWSURGXV GHFWUHHYUHLDVWIHOPXOWHGLQRSHUHOHDQWLFKLW LLDX

IRVWWUDGXVHGHFWUHDFHWLDLSXVHSHKkUWLH

6SDQLDvLGLVSXW vQWkLHWDWHDSURGXFHULLKkUWLHLFX,WDOLDFHOPDLYHFKLGRFXPHQWVFULVSHDFHVWWLS

GH VXSRUW GHVFRSHULW vQ


,WDOLDGDWHD] GHODVIkULWXO

VHFROXOXL DO ;,OHD WLUL


FHUWH SULYLQG H[LVWHQ D XQRU
PRUL GH KkUWLH vQ DFHDVW

DU GDWHD] GLQ VHFROXO DO

;,,,OHD SHQWUX SULPD GDW

OD )DEULDQR  DSRL OD


%RORJQD
*HQRYD
0RDU GHKkUWLHGHODvQFHSXWXOVHF DO;9,,OHD

)DEULDQR

3DGRYD

0HWHULL

vPEXQW LUL

DX

L

GLQ

DGXV

VXEVWDQ LDOH

SURGXVHORUORU PFLQDUHvQWHDPSXULvQFOHLHUHDFXJHODWLQPDUFDUHDFROLLFXILOLJUDQH FHHDFHD

GHWHUPLQDWFDvQVFXUWWLPSKkUWLDLWDOLDQ V GHYLQ FXPXOWPDLEXQ GHFkWFHDVSDQLRO,WDOLHLvL


UHYLQHPHULWXOGHDILUVSkQGLWIDEULFD LDKkUWLHLvQ(XURSDLvQVSHFLDOvQ(OYH LDL*HUPDQLD

3ULPD PRDU GH KkUWLH GLQ )UDQ D D DSUXW vQ OD 7UR\HV LDU GRL DQL PDL WkU]LX OD

1UQEHUJSULPDPRDU GLQ*HUPDQLD$VWIHOVHvQFKHLHSULPDHWDS GLQLVWRULDKkUWLHLPHGLHYDOH

+kUWLDvQ0H[LF3HWHULWRULXOGHDVW]LDO0H[LFXOXLDvQIORULWRSXWHUQLF FLYLOL]D LHRUDHOH

WHPSOHOH FDQDOHOH VWDWXLOH DX FRH[LVWDW FX VFULHUL GHVSUH LVWRULH DVWURQRPLH PDWHPDWLF

DUKLWHFWXUFDOHQGDUHHWF'DF GXS YHQLUHDVSDQLROLORUDXUXODUJLQWXOSLHWUHOHSUH LRDVHDXOXDW


GUXPXO (XURSHL VFULHULOH DX DYXW R VRDUW PXOW PDL FUXG ILLQG OVDWH SUDG IRFXOXL SHQWUX FD
PLQFLXQLOH GLDYROHWL SVWUDWH vQ WHPSOH L ELEOLRWHFL V ILH SXULILFDWH 3UHD SX LQH RSHUH DX

VXSUDYLH XLW LFHHDFHVHFXQRDWHVXQWQXPDLUHODWULDSDU LQkQGFXFHULWRULORU&HOPDLJUDYDWLQVH


DX IRVW DUKLYHOH QD LRQDOH D]WHFH SVWUDWH vQ ELEOLRWHFD UHJDO

GHOD7H[FRFR'LQ]HFLOHGHPLLGHPDQXVFULVHVDUHXLWV VH
FOGHDVF vQ SLD D RUDXOXL 7ODWHOROFR GHYHQLW UHHGLQ 

HSLVFRSDO R SLUDPLG XULD FUHLD L VD GDWIRF UPkQkQG


GRDU FRGH[XUL vQ OLPED D]WHF Q DFHVW ]HO FUHWLQHVF DX

H[LVWDW L PLVLRQDUL FDUH LDX GDW VHDPD GH YDORDUHD DFHVWRU


WH]DXUH GH FLYLOL]D LH DD F OHDX FHUXW LQGLHQLORU WUHFX L OD
FUHWLQLVPV OHUHSURGXF SHFHOHVDOYDWH FXFDUDFWHUHODWLQH

DD FXP VD vQWkPSODW FX FRGH[XO 3RSXO 9XK DFHVW FRGH[

FRSLDW vQ FRQGL LLOH DPLQWLWH D IRVW GHVFRSHULW vQ VHFROXO DO
;9,,,OHDvQSHUHWHOHXQHLPQVWLUL Q]LOHOHQRDVWUHDFHVWH

&RGH[XO0LVWHNVHFDO;9OHD

FRGH[XUL QX GHSHVF FLIUD GH FkWHYD ]HFL ,QWHUHVDQW HVWH UHPDUFD OXL %DUWRORPHX GH ODV &DVDV
(UDXSULQWUHLQGLHQLFURQLFDULLLVWRULFLFDUHFXQRWHDXWRDWHSUREOHPHOHOHJDWHGHUHOLJLHLVWRULD

IRUPULL SRSRDUHORU L VWDWHORU vQFHSXWXULOH GRPQLHL UHJLORU L IHXGDOLORU IDSWHOH ORU PHPRUDELOH

IHOXO GHJXYHUQDUHLGHDOHJHUHDXUPDLORU(LFXQRWHDXLVSUYLOHPDULORUHURLFOWRULLOHYHVWLWH

SHVWH PUL U]ERDLHOH FH VDX SHWUHFXW GDWLQLOH L RELFHLXULOH YHFKL L WRDWH HYHQLPHQWHOH FDUH

DSDU LQ LVWRULHL $FHWL FURQLFDUL WLDX VRFRWHDOD ]LOHORU OXQLORU L DQXOXL L GHL QX VFULDXOD IHO FD
QRL DYHDXILJXULOHLVHPQHOHORUvQFDUHSXWHDXH[SULPDWRWFHHDFHGRUHDXV H[SULPHFXDFHVWH

ILJXULHLvLVFULDXFU LOHORUYROXPLQRDVHLvQF FXDWkWDILQH HLVXEWLOLWDWHDUWLVWLFvQFkWWUHEXLH

V UHFXQRDWHP F QRL FX OLWHUHOH L FX FU LOH QRDVWUH GHDELD FX SX LQ vL vQWUHFHP &HUFHWULOH
XOWHULRDUHGHRVHELWGHDQHYRLRDVHDXDUWDWF DFHVWHSRSXOD LLDXSDUFXUVDFHOHDLHWDSHDOH/XPLL

9HFKLvQFHHDFHSULYHWHLPSULPDUHDLVXSRUWXULOH$VWIHOHUDXIRORVLWHWEOL HOHGLQOHPQJUDYDWL
OXW FHOH GLQ OXW LPSULPDWH HUDX vQLUDWH SH XQ QXU DYkQG IRUPD XQXL FRGH[ 0DL HUD IRORVLW
SHUJDPHQWXO SUHOXFUDW GLQ SLHOH GH FHUE VDX SLHOH XPDQ PDWHULD SULP DEXQGHQW HUD RE LQXW
GLQVDFULILFLLOHXPDQH &HOPDLIUHFYHQWvQVHUDXWLOL]DW VFRDU DGHGXGDPDWHGHVSUHFDUHH[LVW

PUWXULL vQ FHHD FH SULYHWH SUHOXFUDUHD UHDOL]DW DUWL]DQDO L vQ ]LOHOH QRDVWUH HUDX WLDWH FUHQJL
PDUL vQPXLDWH vQ DS XQGH UPkQHDX WRDW QRDSWHD Q ]LXD XUPWRDUH FRDMD H[WHULRDU HUD

vQOWXUDW FRPSOHW FX DMXWRUXO XQRU U]WRDUH GLQ SLDWU &RDMD UPDV HUD EWXW FX DMXWRUXO XQRU
PDLXULGLQSLDWUSkQ FkQGGHYHQHDIRDUWHPRDOHLSOLDELO'XS DFHHDHUDWLDW vQIkLLFDUHHUDX

vPSUHXQDWHFXXXULQ vQWUHHOHSULQEDWHUHFXRSLDWU PDLXRDUXUPDvQWULUHDFXXQVXFH[WUDV


GLQUGFLQLOHXQXLDOWDUERUH&RDODIRUPDW LvQFOHLDW FXDFHVWVXFULQRVVHSUHVDLVHQHWH]HD

SHQWUXFDvQ FHOHGLQXUP V ILHOXVWUXLW FXVFXOHGLQSLDWUDVHPQWRDUHFXPDLQLOHQRDVWUHGH


FOFDW FROLOH UH]XOWDWH HUDX vPSWXULOH FD XQ HYDQWDL L VFULVH SH DPEHOH IH H 8Q DOW VRUWLPHQW GH

KkUWLH HUD RE LQXWGLQIUXQ]HOHFUQRDVHDOHXQXLVRLGHDJDY)UXQ]HOHHUDXOVDWHODPDFHUDWLDU

QHUYXULOHUH]XOWDWHHUDXVSODWHLVWULYLWHSULQORYLUHGLQDFHVWHDHUDXIDEULFDWHFROLGHKkUWLHPDL
JURDVHVDXPDLVXE LULFDUHvQILQDOHUDXOXVWUXLWHFkWV VHSRDW VFULHVDXGHVHQDSHHOH$FHVWVRUW
HUDIRORVLWLSHQWUXDPEDODM

0HULWRULXUPkQHIDSWXOF D]WHFLLDYHDXvQGHPkQDUHDV IDEULFHOLWHUHLPDWUL HFXFDUHvL

VFULDX LVWRULD L FDOHQGDUXO +kUWLD PH[LFDQ GXS UHODWULOH XQXL HXURSHDQ RP GH WLLQ HVWH

GHVWXOGHDVHPQWRDUHvQXQHOHSULYLQ HFXKkUWLDQRDVWUFXGHRVHELUHF DORUHVWHPDLDOE LPDL


JURDVvQWLPSFHDQRDVWU HVWHPDLRUGLQDU LPDLJUHD

8QDOWSURFHGHXUHGHVFRSHULWvQPRPHQWXOvQFDUHHXURSHQLLIFHDXHIRUWXULGLVSHUDWHSHQWUX

vQORFXLUHDUHVWXULORUWH[WLOHFXXQDOWPDWHULDOFRQVWDvQH[IROLHUHDFXLEXULORUXQRULQVHFWHFDUHWULDX
vQURLXUL+kUWLDUH]XOWDW SXWHDILIRORVLW vQVWDUHEUXWQFOHLDW vQPDLPXOWHVWUDWXULGLQDFHDVW
KkUWLHQDWXUDO VHRE LQHDRFRDO DOE LVWUOXFLWRDUH

3HOkQJ VFULHUH KkUWLDSUHFROXPELDQ HUDIRORVLW LSHQWUXRIUDQGH]HLLEXQLHUDXvQI LD L

vQ FDOLWDWH GH SURWHJXLWRUL DL UHFROWHORU FX EUD H vQ IRUP GH IDVROH SRUXPE L DQDQDV vQ JHQHUDO

HUDXDULvQID DFDVHLLDUFHQXDHUDvQJURSDW vQFXUWHDGLQID DFDVHL=HLLULHUDXLQWURGXLvQ


SHWHULSHQWUXFDVSLULWXOPDOHILFV UPkQ DFRORSHYHFL

'XS FXP VH REVHUY VIHUD GH XWLOL]DUH D KkUWLHL HUD GHVWXO GH ODUJ 'H DFHHD QX HVWH GH

PLUDUHF DFHVWPDWHULDODDWLQVXQFRQVXPULGLFDW$FHDVWDVHSXWHDGHGXFHGLQIDSWXOF vQWULEXWXO

SH FDUH RUDHOH YDVDOH vO GDWRUDX OXL 0RQWH]XPD LQWUDX DQXDO L GH SLOOL GH DPDWH SHQWUX

FDQFHODULD UHJDO 6RFRWLQG F SLOOL vQ OLPED D]WHF VH WUDGXFH SULQ GH FROL vQVHPQD DQXDO
QXPDLGLQELUXUL RFDQWLWDWHGHFROLPDULGHKkUWLH

,QVWUXPHQWHOHIRORVLWHODVFULHUHDSHSHUJDPHQWLKkUWLH
6D GRYHGLW F SDQD GH SDVUH HUD FHD PDL LHIWLQ L PDL SRWULYLW DFHVWRU VXSRUWXUL &HL PDL

SUHWHQ LRL R OXDX GH OD EDU] VDX GH OD FRUE ILLQG PDL JUHX GH SURFXUDW vQ WLPS FH PRGHWLL VH
PXO XPHDXFXSDQDGHJkVF3UHJWLUHDXQHLSHQHSHQWUXVFULVHUDRRSHUD LHGHVWXOGHPLJORDV

QWkL VH IUHFD SDQD FX QLVLS VDX FHQX SHQWUX D VH FXU D GH SLHOL H $SRL VH vQFO]HD VSUH D IL
vQOWXUDW JUDVLPHD FH D PDL UPDV L SHQWUX FD SDQD V GHYLQ PDL HODVWLF Q VIkULW XOWLPD

RSHUD LH HUD DVFX LWXO SULQ FDUH YkUIXO SHQHL FSWD R IRUP DVHPQWRDUH FX SHQL HOH PHWDOLFH

$FHDVW DVFX LUH D SHQHORU D LPSXV FUHDUHD FD DFFHVRULX REOLJDWRULX D FX LWXOXL WLHWRU GH SDQ
3ULPHOHXWLOL]ULDOHSHQL HLGHILHUFDUHFRQWLQX V ILHIRORVLW LvQ]LOHOHQRDVWUHGDWHD] vQF GH

ODVIkULWXOVHFROXOXLDO;,9OHD$OWXULGHSDQ LSHQL FDUHSUHVXSXQHDXIRORVLUHDFHUQHOLLVHPDL


XWLOL]DSOXPEXOSHQWUXOLQLDWXOSHUJDPHQWXOXLVDXDOKkUWLHL$PLQWLUHDDFHVWXLPDWHULDOVDSVWUDWvQ

GHQXPLUHD GH %OHLVWLIW FUHLRQ OE JHUPDQ SUHFXP L vQ DUKDLFXO QRVWUX SODLYD]3OXPEXOXL L VH
GGHDIRUP GHFUHLRQLFXvQFHSHUHGLQVHFROXODO;,,OHDLQVWUXPHQWXOHUDRUQDWFXIORULGHFULQ
FUXFH VDX VHPLOXQ QFKLGHUHD PLQHL GH SOXPE vQWUXQ WXE VXE LUH GH OHPQ H[DFW vQ JHQXO
FUHLRQXOXLDFWXDOGDWHD] GLQSULPLLDQLDLVHFROXOXLDO;9OHD

5]WRDUHDSHUJDPHQWXOXLHUDvQF XQDGLQXQHOWHOHLQGLVSHQVDELOHXQXLVFULE&XDMXWRUXOHLVH

UGHDX FXYLQWH UkQGXUL L FKLDU SDJLQL vQWUHJL DYkQGXVH JULM FD GXS U]XLUH SHUJDPHQWXO V VH

OXVWUXLDVF GLQQRXSHQWUXDSXWHDSULPLDOWWH[W%XUHWHOHvPELEDWFXDS HUDIRORVLWSHQWUXDWHUJH


SDQDVDXSHQL DSUHFXPLVFULHUHDDEVROXWSURDVSW GHSHXQSHUJDPHQW&OLPDUDVSUHGHRVHELUH
GH DFHHD IRORVLW GH URPDQL FDUH DYHD R IRUP GH YDV DOXQJLW vQ HYXO PHGLX VHPQD FX R SkOQLH

PLF SUHY]XW FX R XUHFKH FX FDUH VH DJ D GH EUD XO VFDXQXOXL VDX DO SXSLWUXOXL GH VFULV

1LVLSHOQL D HUDXQUHFLSLHQWvQIRUP GHVROQL XPSOXW FXQLVLSLIRORVLW SULQSUHVUDUHSHQWUX


XVFDUHDFHUQHOLL

7RDWHLQVWUXPHQWHOHQHFHVDUHVFULVXOXLLQFOXVLYFOLPDUDHUDX LQXWHvQWURWUXV GHVFULVFDUH

VHSXUWDDWkUQDW GHROGLFRQVWLWXLDXQVHPQGHPDUHPkQGULH

&HUQHDOD VSUH GHRVHELUH GH HSRFD URPDQ FkQG HUD GH SURDVW FDOLWDWH D VXIHULW XQHOH

vPEXQW LULvQVHFROXODO;,,OHDVHIDEULFDRFHUQHDO GHEXQ FDOLWDWHGLQWUXQDPHVWHFGHVXOIDWGH


ILHULFUEXQHGLQJKLQG GHVWHMDUGHVWXO GHDSURSLDW GHDQRDVWU(VWHGHUHPDUFDWF FHUQHOXULOH
IRORVLWHvQVHFROHOH;9L;9,DXUH]LVWDWPDLVODEODDF LXQHDWLPSXOXLGHFkWFHOHDQWHULRDUH

6LQJXUD LQYHQ LH PDL GHRVHELW vQ VIHUD LQVWUXPHQWHORU GH VFULV D IRVW JXPD GH WHUV

FRQIHF LRQDW GLQFDXFLXFXOQDWXUDODGXVGHVSDQLROLGLQ$PHULFD&HQWUDO LSRSXODUL]DWvQ(XURSD


VHFROXOXLDO;9,,,OHDGHVDYDQWXOIUDQFH]&KDUOHV 0DULHGHOD&RQGDPLQH

1RXW LvQSURGXFHUHDKkUWLHL
(IHUYHVFHQ DFXOWXUDO D5HQDWHULLLUVSkQGLUHDWLSDUXOXLDXGDWXQQRXLPSXOVIDEULFDQ LORU

GH KkUWLH Q ID D ORU D DSUXW FD SULRULWDWH SURGXFHUHD XQHL KkUWLL FDUH V UH]LVWH OD LPSULPDUH SH

DPEHOHIH H3DUDOHOFXvQPXO LUHDPRULORUGHKkUWLHvQvQWUHDJD(XURS DSDULLQYHQ LLOHLLQRYD LLOH


vQWHKQRORJLDHLGHIDEULFD LHFXVFRSXOYGLWGHDFUHWHUDQGDPHQWXOLFDSDFLWDWHDGHSURGXF LHD
YHFKLORUDWHOLHUHFDVQLFH

QVHFROXODO;9,,OHDKkUWLDGHFHDPDLEXQ FDOLWDWHYDILSURGXV GH2ODQGDXQGHPRULOH

GH DS DX IRVW vQORFXLWH FX FHOH GH YkQW WRW RODQGH]LL DX IRVW FHL FDUH DX vQORFXLW WHDPSXO FX
KROHQGUXO3HODVIkULWXOVHFROXOXLDO;9,,OHDXQRODQGH]DQRQLPDDYXWLGHHDPFLQULLFkUSHORUFX

DMXWRUXO XQXL FLOLQGUX URWDWLY SUHY]XW FX FX LWH PHWDOLFH DFHVW DJUHJDW D SULPLW GHQXPLUHD GH

KROHQGUX VDX PRDU RODQGH] +ROHQGUXO HUD IRUPDW GLQWUR FDG GH OHPQ DOXQJLW URWXQMLW OD
DPEHOH FDSHWH vQ FDUH VH vQYkUWHD XQ FLOLQGUX PDUH L SXWHUQLF FRQIHF LRQDW GLQ WUXQFKLXO XQXL

FRSDFJURVLSHFDUHHUDXIL[DWHODvQFHSXWYUHRGHFX LWHGLQR HO6XEFLOLQGUXIL[DW SHIXQGXO

F]LLVHDIODRSODWLQ FRQIHF LRQDW GLQSLDWU VDXWXUQDW GLQPHWDO0DWHULDOXOFHWUHEXLDPFLQDW

WUHFHD vQWUH SODWLQ L FX LWHOH FLOLQGUXOXL ILLQG PHQ LQXW vQWUR PLFDUH FRQWLQX SULQ URWLUHD
FLOLQGUXOXLL SULQFGHUHDSHVWHXQSUDJULGLFDWDH]DWvQVSDWHOHOXL&DSDFLWDWHDPDUHGHPFLQDUH

DKROHQGUXOXLDGXVODHOLPLQDUHDID]HLGHPDFHUDUHDFkUSHORUVFXUWkQGFLFOXOGHIDEULFD LHDKkUWLHL
FXSkQ ODGH]LOH*HUPDQLLLDXvQORFXLWLPHGLDWYHFKLOHWHDPSXULFXDFHVWQRXSURFHGHX

Q DQXO %DVNHUYLOOH GLQ %LUPLQJKDP D vQORFXLW FLXUXO FX VLWD vPSOHWLW GLQ VkUP GH

EURQ] +kUWLD SURGXV DVWIHO QX PDL DYHD QLFL XQ PDUFDM FL DSUHD XQLIRUP L DVHPQWRDUH FX
SHUJDPHQWXO'HDLFLGHQXPLUHDGH YHOLQ FHLVDGDWLSHFDUHDSVWUDWRSkQ vQ]LOHOHQRDVWUH
GHLvQWUHWLPSSURFHVXOHLGHIDEULFD LHVDPRGLILFDWUDGLFDO

QDQXOKkUWLDDMXQJHSHFRQWLQHQWXOQRUG DPHULFDQ0HULWXOvLUHYLQHXQXLPHWHU

JHUPDQ:LOKHOP5LWWLQJKDXVHQ FDUHvQILLQ HD] SULPDPRDU GHKkUWLHOD*HUPDQWRZQvQDSURSLHUH


GH3KLODGHOSKLD

2DOW PDUHLQYHQ LHvQSURFHVXOGHIDEULFDUHDKkUWLHLDUHORFODVIkULWXOVHFROXOXLDO;9,,,

OHDvQ)UDQ DUHSXEOLFDQHVWHYRUEDGHPDLQDPHFDQLF DOFUHLDXWRUHUD1LFRODV/RXLV5REHUW


3ULQFLSLXOPDLQLLOXL5REHUWQXGLIHU FXQLPLFGHPDLQDDFWXDOIRDLDVHIRUPHD] SHRVLW IU

VIkULW HVXW GLQILUHGHEURQ]LDF LRQDW GHGRX YDO XULFDUHVHURWHVFvQDFHODLVHQVVLWDUH LQH


GHDVXSUD HL PDWHULDOHOH ILEURDVH SHUPL kQG vQ DFHODL WLPS FD DSD V VH VFXUJ SULQ RFKLXULOH HL
3HQWUX D vPSLHGLFD FGHUHD SDVWHL GH SH VLW SH PDUJLQLOH HL VD PRQWDW R EDQG HODVWLF

FRQIHF LRQDW GLQ SLHOH GH DQJKLO 2GDW FX PLFDUHD GH vQDLQWDUH vQ GLUHF LD OXQJLPLL VLWD PDL
DYHD R PLFDUH WUDQVYHUVDO XRDU FD R VFXWXUDUH SHQWUX D DVLJXUD vPSU LUHD FkW PDL EXQ D

ILEUHORU 3DVWD GH KkUWLH HUD GHSR]LWDW vQWUR SXWLQ SUHY]XW FX R URDW FX FXSH D FUHL URWLUH
DVLJXUD R DJLWDUH FRQWLQX D PDWHULDOXOXL L DUXQFDUHD OXL SHVWH VLWD PRELO 'H SH VLW FRDOD GH

KkUWLH HUD OXDW FX JULM L LQWURGXV vQWUH GRL FLOLQGUL GH SUHVDUH vPEUFD L vQ SkVO FDUH VWULYHDX
PHFDQLFDSDGLQIRDLDGHKkUWLHIFkQGRDVWIHOVXILFLHQWGHUH]LVWHQW FDV SRDW ILvQIXUDW SHXQ

FLOLQGUX WLDW OD GLPHQVLXQLOH GRULWH L SUHOXDW PDQXDO SHQWUX D IL DWkUQDW OD XVFDW 0DLQD HUD

DF LRQDW FX R URDW GH PkQ 5REHUW QX LD GXV GHPHUVXO SkQ OD FDSW vQ VHQVXO GH D HOLPLQD
XVFDUHD PDQXDO vQFO]LUHD FLOLQGULORU LDU IL SHUPLV XVFDUHD PHFDQLF D KkUWLHL QWUH 5REHUW L
ILQDQ DWRU DX DYXW ORF R VHULH GH FHUWXUL SODQXULOH LQVWDOD LHL DMXQJ SH PkQD OXL -RKQ *DPEOH
FXPQDWXOOXL'LGRWSURSULHWDUDOXQHLPRULGHKkUWLHGLQ$QJOLD*DPEOHVSLULWSUDFWLFVHDVRFLD]

FX IUD LL +HQU\ L 6FDO\ )RXUGULQLHU L vQ VFXUW YUHPH  FKHOWXLHVF OLUH VWHUOLQH
UHFRQVWUXLQGPDLQDGXS DFHVWHSODQXUL0DLQDHQJOH]LORUSXWHDSURGXFHDSURDSHNJGHKkUWLH

SH]L&DLODPDLQDOXL5REHUWKkUWLDVHSUHOXDPDQXDOGXS SUHVDUHLVHWLDvQYHGHUHDXVFULL
QXPDL PDQXDO &D L vQ DOWH FD]XUL YH]L LQVXOLQD SULPD PDLQ GH SURGXV KkUWLH SRDUW QXPHOH
)RXUGULQLHU$IOkQGXQHvQSOLQ HSRF DUHYROX LHLLQGXVWULDOHDFHVWHLGHVFRSHULULLVDXDGXVUDSLG

vPEXQW LULvQvQ$QJOLDHVWHFRQVWUXLW SULPDPDLQ FRQWLQX FXVLW FLOLQGULFvQOXL


'LFNLQVRQ vL YLQH LGHHD V FRQVWUXLDVF R PDLQ IRUPDW GLQ PDL PXOWH VLWH FLOLQGULFH DOH FURU

VWUDWXUL LQGLYLGXDOH VXSUDSXVH L SUHVDWH V SHUPLW IDEULFDUHD FRQWLQX D FDUWRQXOXL GXSOH[ L


WULSOH[VLVWHPXOVDSVWUDWSkQ vQ]LOHOHQRDVWUH$QXODGXFHFXVLQHFLOLQGULLXVFWRULDVWIHO

F VH SXWHD RE LQH R KkUWLH RULFkW GH OXQJ /D vQFHSXW HL HUDX vQFO]L L FX IRF )RFXO VH IFHD vQ

LQWHULRUXO FLOLQGULORU ILLQG DOLPHQWDW FX OHPQH VDX FUEXQL Q DQXO vQFO]LUHD FLOLQGULORU VD
IFXW FX DEXUL DD FXP VHIDFHLvQ]LOHOHQRDVWUH&UDPSWRQDXWRUXOFLOLQGULORUXVFWRULDWDHD]

PDLQLL vQ ILQDO L XQ FX LW SHQWUX WLHUHD KkUWLHL XVFDWH vQ FROL OD IRUPDWXO GRULW /D WRDWH DFHVWHD

WUHEXLH DGXJDW F ORFXO DF LRQULL PDQXDOH D IRVW OXDW OD vQFHSXW GH PDLQD FX DEXUL D OXL :DWW
EUHYHWDW vQSHQWUXFDODUkQGXOHLVOFHGH]HPRWRDUHORUHOHFWULFHGHDVW]L

2QRX PDWHULHSULP SHQWUXKkUWLH


Q FHHD FH SULYHWH PDWHULD SULP IRORVLW WUHEXLH UHPDUFDW F vQF GH OD vQFHSXWXUL

SURFXUDUHDFkUSHORUGHLQLFkQHS HUDGHRVHELWGHDQHYRLDV$XH[LVWDWFKLDULUHJOHPHQWULVWULFWH
DOH UHJLPXOXL DFHVWRU GHHXUL L DQXPH vQ $QJOLD *HUPDQLD L ,WDOLD Q $QJOLD VD ODQVDW GH
WLPSXULX XQ 626 FFL SH KkUWLD GH VFULV DSUHD ILOLJUDQXO FX LQVFULS LD VDYH UDJV LDU vQ 

3DUODPHQWXOHQJOH]DLQWHU]LVvQJURSDUHDPRU LORUvQOLQ ROLXGHLQVDXGHFkQHSILLQGDGPLVGRDU


FHOGLQOkQPDWHULDOGHQHIRORVLWvQSURGXFHUHDKkUWLHL

$PHULFDQLLVSLULWHPDLSUDFWLFHDXWUHFXWODLPSRUWXOPDVLYDOPXPLLORUHJLSWHQHSHQWUXDOH

IRORVLEDQGDMHOHFDPDWHULHSULP ODIDEULFDUHDKkUWLHL

3HQWUXDVSRULSURGXF LDHUDQHFHVDU JVLUHDXQHLQRLPDWHULLSULPHSULPkQGQXFDOLWDWHDFL

FDQWLWDWHDHDD IRVWJVLWSRUQLQGXVHGHODRREVHUYD LHGLQPHGLXOQDWXUDOLDQXPHF RDQXPLW

VSHFLH GH YLHVSL FDQDGLHQH vL FRQVWUXLD FXLEXO GLQWUXQ PDWHULDO DVHPQWRU FX KkUWLD IRORVLQG

OHPQXO FD PDWHULH SULP 'HVFRSHULWRUXO 5HQp $QWRLQH )HUFKDXOW GH 5pDXPRXU  
FRPXQLF DFHVW IDSW $FDGHPLHL )UDQFH]H OD QRLHPEULH 3kQ OD DSOLFDUHD vQ SUDFWLF D
DFHVWHLREVHUYD LLDPDLWUHFXWFHYDWLPSILLQGSURSXVHPDWHULDOHFDDOJHOHPWDVHDEURDWHLWXUED
YUHMLLGHFDUWRILHWF

$VWIHOvQ(XURSDDSDUHvQDQXOSULPDFDUWHFRQIHF LRQDW GLQDOWHPDWHULDOHGHFkWFHOH

WUDGL LRQDOH ]GUHQ HOHGLQLQLFkQHS +kUWLDIRORVLW SURYHQHDGLQWUXQDPHVWHFGHLDUEFRDM


GHWHLLDOWHSODQWHILEURDVH

0DWKLDV .DDSV SURSULHWDU DO XQHL PRUL GH KkUWLH IRORVHWH SHQWUX SULPD GDW FD PDWHULH

SULP SDLHOHLOHPQXOGHGLIHULWHVSHFLL$FHOXLDLLVHGDWRUHD] UHIRORVLUHDPDFXODWXULLGLQKkUWLH

VFULV VDX QHVFULV Q DFHVW IHO DSDUH SDVWD PHFDQLF OD IHO FX DFHHD FDUH VH IRORVHWH DVW]L OD
IDEULFDUHDKkUWLHLGH]LDULDXQHLJDPHvQWUHJLGHKkUWLHGLQJUXSDGHVFULVLWLSULW3HQWUXF DFHVW

WLSHUDVODEGLQSXQFWGHYHGHUHFDOLWDWLYVDWUHFXWODSURGXFHUHDSDVWHORUFKLPLFH FHOXOR]D$QJOLD
ODUkQGXOORUDFHVWH SDVWHDXIRVWSHUIHF LRQDWHSULQDOWHWLSXULGHSURFHGHH

QFHFRQVW IDEULFD LDFHOXOR]HLGLQOHPQ" /HPQXOHVWHGHSR]LWDWLFRMLWSHQWUXHOLPLQDUHD

VXUVHL SULQFLSDOH D YLLWRDUHORU LPSXULW L DSRL HVWH WRFDW L ILHUW vPSUHXQ FX OHLH vQ QLWH FD]DQH
XULDH3HQWUXFDFHOXOR]DV ILHDSW SHQWUXWLSDUXUPHD] PDLPXOWHVSOULLRSUHOXFUDUHSULPDU

vQPDLQLOHGHWUDVFHOXOR]DXQGHHDVHWUDQVIRUP vQFROLJURDVHVLPLODUHFXFDUWRQXOOXkQGDVWIHO
PDLXRU GUXPXO VSUHIDEULFLOH GH KkUWLH3HQWUXIDEULFDUHDKkUWLLORUDOEHGHWLSXOYHOLQHLFHOXOR]D
PDLVXSRUW XQWUDWDPHQWGHDOELUHFDUHVHIDFHvQJHQHUDOFXDJHQ LGHvQOELUHSHED] GHFORU

([LVW FkWHYDSUREOHPHGHFRQVHUYDUHUHIHULWRDUHODFHOHGRX PDWHULLSULPHKkUWLDGLQFkUSH

VDSVWUDWPXOWPDLELQHILLQGFDUDFWHUL]DW SULQWUXQDUDQMDPHQWHJDODOILEUHORUvQWRDWHGLUHF LLOH

HD D UH]LVWDW FX VXFFHV WLPSXOXL L DWDFXULORU FKLPLFH GH DFHHD L vQ ]LOHOH QRDVWUH GRFXPHQWHOH
LPSRUWDQWHLEDQFQRWHOHVXQWWLSULWHSHKkUWLHRE LQXW GLQ FkUSH ([HPSOXVDFRQVWDWDWF RFDUWH

WLSULW vQ VHFROXO DO ;9,OHD UH]LVW PXOWPDLELQH GHFkW XQ ]LDUGH OD vQFHSXWXO VHFROXOXL ;; Q
]LOHOH QRDVWUH VH SXQ GRX SUREOHPH LPSRUWDQWH HFRQRPLVLUHD PDWHULHL SULPH L WUHFHUHD

PDWHULDOHORU IULDELOH SH XQ DOW VXSRUW SODVWLF VDX PDJQHWLF 8Q FXYkQW JUHX GH VSXV vO DUH vQ
LQVWLWX LLOHVSHFLDOL]DWHVHFWRUXOUHVWDXUDUH FRQVHUYDUHKkUWLH

'H FkWH IHOXUL SRDWH IL KkUWLD" Q IXQF LH GH FRPSR]L LH FDOLWDWH L vQWUHEXLQ DUH KkUWLD HVWH

FODVLILFDW DVWIHO

FUHWDW GHFDOLWDWHVXSHULRDU IRORVLW vQVSHFLDOODLPSULPDUHDOXFUULORUFXLOXVWUD LL

GHFDOFWUDQVSDUHQWIRORVLW ODH[HFXWDUHDGHVHQHORUvQWX DVW]LIRORVLW PDLSX LQ 

GHDPEDODMGHGLIHULWHFDOLW LGHODFHDRUGLQDUSkQ ODFHDH[WUDILQ


GHILOWUXSRURDVSURGXV vQ]LOHOHQRDVWUHSULQUHFLFODUH

GH &KLQD ILQ VXE LUH XRDU VWUOXFLWRDUH GH FXORDUH FHQXLH VDX JOEXLH FRQIHF LRQDW

RGLQLRDU GLQ SDUWHD LQWHULRDU D FRMLL GH EDPEXV LDUDVW]L GLQ SDVW GH FHOXOR] VH IRORVHWH
SHQWUXHGL LLGHOX[JUDYXULLFDVXSRUWOLWRJUDILF

GH-DSRQLDVXSHULRDUIOH[LELOXRDUVLGHIDWIDEULFDW GLQSDUWHDDOE LQWHULRDU DFRMLLGH

GXG ILQ GH RUH] L YkUIXUL GH FkQHS VDX LPLWDW FX SDVW GH FHOXOR] IRDUWH VFXPS HVWH
IRORVLW SHQWUXRSHUD LXQLGHUHVWDXUDUH

GH2ODQGDYUJDWIFXW GLQSDVW GHFkUSHDSUHFLDW SHQWUXUH]LVWHQ DHLUHPDUFDELO


DXWRJUDIGHVFULVXWLOL]DW FDVXSRUWSHQWUXVFULHUHDGHPkQ

GHWLSDUvQWUHEXLQ DW vQLQGXVWULDSROLJUDILFLQFOX]kQGRPDUHYDULHWDWHVRUWLPHQWDO

GXSOH[ DOFWXLW GLQ GRX VWUDWXUL VH XWLOL]HD] SHQWUX OXFUUL GH OHJWRULH DPEDODMH

FRQIHF LRQDUHGHSOLFXUL

ILOLJUDQDWGHFDOLWDWHVXSHULRDU vQFDUHVDLPSULPDWXQILOLJUDQ

IRWRJUDILFYHOLQvQQRELODWDFRSHULW FXXQVWUDWGHHPXOVLHIRWRVHQVLELO
PDUPRUDWLPLW PDUPXUDILLQGIRORVLW FDIRU]D 

PHWDOL]DWDFRSHULW FXSXOEHUHPHWDOLF EURQ] SHQWUXFRSHUWHIHOLFLWULDPEDODMHHWF

WLS ELEOLH IRDUWH VXE LUH VH vQWUHEXLQ HD] OD LPSULPDUHD OXFUULORU DPSOH HQFLFORSHGLL

GLF LRQDUHRSHUHFRPSOHWHHGL LLDOHELEOLHL

WLSIRL SHQWUX LJDUHWHDVHPQWRUFXFDWHJRULDDQWHULRDU

YUJDWVXSHULRDUODFDUHVHYGvQ]DUHXUPHOHVLWHLGHIDEULFDUHDOFWXLWHGLQGXQJLSDUDOHOH

LRUL]RQWDOH OLQLLGHYUJWXU LQWHUVHFWDWHGHDOWHOHPDLUDUH XUPHGHFOX DFHVWVRUWLPHQW


SRDWHSUH]HQWDLILOLJUDQ KkUWLD5LYHV 

GHPWDVH QXPLW SRSXODULIRL VXE LUHGHDPEDODMFXOXFLXSHRSDUWHIDEULFDW vQJHQHUDO

GLQFHOXOR] VXOILWUHvQOELWFXDGDRVGHSDVW GHFkUS

GHFRSLDWRUDSUXW vQ]LOHOHQRDVWUHDOEGHQV LGHFDOLWDWHSRDWHILLFRORUDW

FRORUDW IRORVLW SHQWUX VFULV L DPEDODM H[HPSOX YHVWLWD KkUWLH DOEDVWU IRORVLW SHQWUX
vPEUFDUHDPDQXDOHORULFDLHWHORUFRODUH vQDFHDVW FDWHJRULHLQWU LKkUWLDJRIUDWUHDSUXW

vQPRGDEXFKHWHORUGHIORULSDWHQWXODFHVWXLVRUWLPHQWvOGH LQHHQJOH]XO&KDUOHV+LOGHMDUGFHO
FDUHDIDEULFDWvQKkUWLDDOEDVWU SHQWUXDPEDODUHD]DKUXOXL

)LOLJUDQXO PDUFDGHDSPDUFDGHKkUWLH:DVVHU]HLFKQHQVHPQ
GHDS 
'HILQL LHFDUDFWHUL]DUH
)LJXU GLQVkUPFXVXW SHVLWD VXSRUWDIRUPHLGHIDEULFDUHDKkUWLHLLPDJLQHDHLDSDUHSHFRDOD

GHKkUWLHLVHREVHUY vQWUXQWRQPDLOXPLQRVvQPRPHQWXOFkQGFRDODGHKkUWLHHVWHSULYLW vQ]DUH

8QHRUL SXWHD DSUHD L XQ ILOLJUDQ FRPSOHPHQWDU FRQWUDPDUF IL[DW GH UHJXO vQ FRO XO GH MRV VDX vQ

FHQWUXO XQHLD GLQWUH FHOH GRX MXPW L DOH VLWHL VXSRUW FDUH vQVR HD ILOLJUDQXO SULQFLSDO SHQWUX D
FRQFUHWL]D PDL ELQH SURGXF LD GH KkUWLH GLQWUR DQXPLW SHULRDG

&RQWUDPDUFD HVWH DOFWXLW GLQ LQL LDOHOH XQLWH UHSUH]HQWkQG QXPHOH


SURSULHWDUXOXLPRULLGHKkUWLHDOPHWHUXOXLVDXDOORFXOXLXQGHVHDIOD

IDEULFD 8QHRUL FRQWUDPDUFD HVWH UHGDW SULQWUR LPDJLQH VLPEROLF


FXP HVWH GH SLOG YXOSHD VHPQXO OXL -RKDQQ )XFV YXOSH 
FRSURSULHWDUXOPRULLGHKkUWLHGLQ%UDRY

,PSRUWDQ D ILOLJUDQXOXL FRQVWLWXLH XQ HOHPHQW KRWUkWRU vQ

GDWDUHDORFDOL]DUHDLYHULILFDUHDDXWHQWLFLW LLXQXLWH[W3HED]DOXL
VHSRDWHVWDELOLSURYHQLHQ DLFLUFXOD LDKkUWLHLILOLJUDQXOHVWHIRDUWH

XWLO DWXQFL FkQG OXFUDUHD HVWH XQ XQLFDW IUDJPHQWDU 6WXGLXO


ILOLJUDQHORU D FUHDW R QRX WLLQ QXPLW ILOLJUDQRORJLH DSUXW FD
WLLQ GHVLQHVWWWRDUHODVIkULWXOVHFROXOXLDO;,;OHDDQWUHQkQGL

vQ]LOHOHQRDVWUHVSHFLDOLWLUHSXWD LSHSODQPRQGLDO3ULQWUHFHLPDL

)LOLJUDQDOPRULLGHKkUWLHGH
OD%UDRY
SUHFXUVRU DO ILOLJUDQRORJLHL D IRVW %3 +DGHX FDUH D LQFOXV GH GRFXPHQWH YHFKL URPkQHWL
GH VHDP VH QXPU HOYH LDQXO 0R\VH %ULTXHW Q DUD QRDVWU XQ

vPSUHXQ FX UHSURGXFHUHD DFHVWRUD vQ SULPXO YROXP GLQ &XYLQWH GHQ EWUkQL %XFXUHWL 
&HUFHWUL DVXSUD ILOLJUDQHORU EUDRYHQH SULQ PHWRGD EHWDJUDILHL D vQWUHSULQV EUDRYHDQXO *HEKDUG
%OFKHUvQDQLL
DLVHFROXOXL;;

3H SODQ LQWHUQD LRQDO DX DSUXW FDWDORDJH GH

ILOLJUDQH LQVWUXPHQWH GH OXFUX LQGLVSHQVDELOH XQXL


VSHFLDOLVWFDUHVHUHVSHFWLODQRLvQDQLLGLQXUP VDX
IFXW FkWHYD vQFHUFUL WLPLGH XQ VXFFHV ODU FRQVWLWXL
HODERUDUHDXQXLDVHPHQHDFDWDORJODQLYHOQD LRQDO

Q ILOLJUDQRORJLH SUREOHPD PDMRU R UHSUH]LQW

LGHQWLILFDUHD DD QXPLWHORU ILOLJUDQH IDOVH SURGXVH GH


)RUP GHKkUWLHFXILOLJUDQIL[DWvQ
FHQWUXSHVLWDVXSRUW

PRUL IDQWRP SHQWUX FD KkUWLD V VH YkQG ELQH VXE

JDUDQ LDFDOLW LL VLWXD LHYDODELO SHQWUXvQFHSXWXULOHVDOHL

SHQWUX SHULRDGHOH FkQG KkUWLD HUD vQF UDU L VFXPS VDX SURGXVH XOWHULRU SHQWUX D DVFXQGH YkUVWD
H[DFW DGRFXPHQWXOXL

+kUWLHFXILOLJUDQVHSURGXFHLDVW]LGLQUD LXQLHVWHWLFHSHQWUXFRUHVSRQGHQ vQWLSULUHD

XQRUHGL LLGHOX[RULSHQWUXSURGXFHUHDXQRUUHSOLFL SRWILLIDOVXULFXKkUWLHIDEULFDW GXS UH HWH

WUDGL LRQDOHLvQYHFKLW DUWLILFLDO ILOLJUDQXOSRDWHILODRUDDFWXDO LHOHPHQWGHVLJXUDQ SHQWUX


KkUWLLGHYDORDUHEDQFQRWHGRFXPHQWHRILFLDOHHWF

7HRULLFXSULYLUHODVHPQLILFD LDDSDUL LHLILOLJUDQXOXL

GXS XQLLFHUFHWWRULILOLJUDQXODUILPDUFDVDXHPEOHPDDVRFLD LLORULEUHVOHORUSDSHWDULORUGLQ

GXS DO LLDUILVHPQXOGLVWLQFLYDOILHFUXLDWHOLHUFDUHDSURGXVKkUWLD

GLIHULWHRUDH

GXS & 0 %ULTXHW DU LQGLFD DPSODVDPHQWXO PRULORU UHFXQRVFkQGXVH vQ PXOWH GLQ HOH

EOD]RQXORUDXOXLVDXVWDWXOXLvQFDUHDIRVWIDEULFDW KkUWLDUHVSHFWLY$FHODLDXWRUPDLRSLQD
F SULQHOHVHPDUFDVRUWLPHQWXOVDXIRUPDWXOKkUWLHL

)LOLJUDQXO HVWH FHHD FH UHSUH]LQW PDUFDSHQWUX SRU HODQXUL DUPH RUIHYUULH HWF&HOHPDL

YHFKL ILOLJUDQH SVWUDWH VH JVHVF SH R KkUWLH IDEULFDW vQ vQ ,WDOLD L FRQVWDX GLQ FUXFL L
FHUFXUL VLPSOH Q VHFROXO DO ;,9OHD ILOLJUDQXO VD UVSkQGLW DSURDSH vQ vQWUHDJD (XURS vQWUR
PDUH YDULHWDWH GH PRGHOH L LPDJLQL /D vQFHSXW YHFKLOH ILOLJUDQH UHSURGXFHDX GRDU QXPHOH

IDEULFDQWXOXL GH KkUWLH 0DL WkU]LX LDX H[WLQV VIHUD OD QXPHOH ORFXOXL GH IDEULFDUH L OD DQXO GH

SURGXF LH &HOH PDL IUHFYHQWH GHVHQH vQI LDX VLPEROXUL KHUDOGLFH L UHOLJLRDVH VDX PRWLYH
RUQDPHQWDOH ]RRPRUIH L IORUDOH ,QL LDO ILOLJUDQXO HUD SODVDW OD vQWkPSODUH vQ IRUPD GH KkUWLH
7UHSWDWvQV LDIL[DWXQORFGHUHJXO vQFHQWUXOXQHLDGLQFHOHGRX MXPW LDOHFROLLGHKkUWLH

$OWHOH HUDX DH]DWH vQ PLMORFXO IRLL GHVIFXWH VDXVSUHPDUJLQLOH DFHVWHLD RUL vQ XQXO GLQFRO XUL
3R]L LDILOLJUDQXOXLSXWHDILDVWIHOXQLQGLFHGHIRUPDWSHQWUXYHFKLOHPDQXVFULVH

)LOLJUDQHOHYHFKLORUGRFXPHQWHLWLSULWXULURPkQHWL 6WXGLXOILOLJUDQHORUDIFXWSRVLELO

VWDELOLUHDRULJLQLLKkUWLHLPDQXVFULVHORULYHFKLORUWLSULWXULGLQ DUDQRDVWUSHSULPHOHGRFXPHQWH
GLQSULPDMXPWDWHDDVHFROXOXLDO;9OHDDSDUILOLJUDQH WUHLPRYLOHWUHLPXQ L FHFDUDFWHUL]HD]

KkUWLD YHQH LDQ GLQ HSRFD UHVSHFWLY 7UHSWDW KkUWLD LWDOLDQ HVWH vQORFXLW FX FHD GH IDEULFD LH

JHUPDQ L SRORQH] H[LVW ULVFXO DSOLFULL XQRU ILOLJUDQH FRQWUDIFXWH GXS FHOH LWDOLHQH SHQWUX
FkWLJDUHD vQFUHGHULL FRQVXPDWRULORU &HD GLQWkL FDUWH WLSULW OD QRL vQ DU /LWXUJKLHUXO OXL
0DFDULH7kUJRYLWH SUH]LQW VLPXOWDQWUHLILOLJUDQHSOULDGHFDUGLQDOFXPSQDvQFHUFL
DQFRUD vQ FHUF GH SURYHQLHQ LWDOLDQ L JHUPDQ 8Q FD] LQWHUHVDQW HVWH FHO DO KkUWLHLWXUFHWL
SWUXQV vQ DUD QRDVWU vQ VHFROXO DO ;9,,OHD DYkQG FD ILOLJUDQ R VHPLOXQ 'LQ GRFXPHQWHOH

WLPSXOXLUH]XOW F DFHVW WLS GH KkUWLH HUD SURGXV OD 9HQH LDVLPEROXO DYkQG UROXO GH DSODVDPDL
ELQHPDUIDvQ,PSHULXO2WRPDQ

3ULPHOHILOLJUDQHGHSHKkUWLDIDEULFDW OD%UDRYUHSUH]HQWDXVWHPDRUDXOXLFRURDQDSXV

SH R UGFLQ GH FRSDF L XQHRUL YXOSHD XOWHULRU DSDUH R LPDJLQH PDL VWLOL]DW D VWHPHL +kUWLD

VLELDQ FRQ LQHD L HD VWHPD RUDXOXL FRURDQD L GRX VSDGH vQFUXFLDWH GHFL LPDJLQLOH KHUDOGLFH

DOH RUDHORU UHVSHFWLYH LQVHPQHOH PRULL GLQ )JUD VHFROHOH ;9,,, ;,; FRQ LQHDX QXPHOH
vQWUHJDOORFDOLW LLLDQXOSUREDELODOSURGXFHULLKkUWLHL

6XSRUWXULOHVFULHULLvQVSD LXOURPkQHVF
Q DQWLFKLWDWH VDX IRORVLWVXSRUWXULOHGHMDFXQRVFXWHSLDWUDPDUPXUDEURQ]XOFHUDPLFDL

GHVLJXU OHPQXO LDU FD HOHPHQW LQVROLWFLXSHUFD vQ DQXO vQWUXQ PRUPkQW GLQ 0DQJDOLD

YHFKLXO&DOODWLV VDGHVFRSHULWXQVXOGHSDSLUXVGDWDWvQWUHVHFROHOH,v&KUL,G&KUYHQLWVH
SDUHSULQILOLHU JUHFHDVF

QHYXOPHGLXDOWXULGHOHPQFHOPDLX]LWDWPDWHULDODIRVWSHUJDPHQWXOFDUHHUDIRORVLW

SHQWUXVFULHUHDKULVRDYHORUDDFWHORUGHSURSULHWDWHLDFU LORUFXFDUDFWHUUHOLJLRV

,QL LDO SHUJDPHQWXO D IRVW LPSRUWDW vQ 7UDQVLOYDQLD VXQW FRQVHPQDWH GRX FDWHJRULL WLSXO

VXGLF GH SURYHQLHQ LWDOLDQ SUHSDUDW GLQ SLHOH GH FDSU VDX RDLH OXVWUXLW QXPDL SH SDUWHD

LQWHULRDU DSLHOLLLWLSXOQRUGLFWHXWRQLFSUHOXFUDWSHDPEHOHIH HQWUXFkWODVIkULWXOVHFROXOXLDO

;,,,OHDLvQFHSXWXOVHFROXOXLDO;,9OHDVFULHUHDLSUDFWLFDGHFDQFHODULHDXOXDWSURSRU LLPDUL
vQ DFHDVW SURYLQFLH SH OkQJ LPSRUWXO GH SHUJDPHQW DVLVWP L OD vQMJKHEDUHD XQHL SURGXF LL
LQGLJHQHQFHSXWXOIFXWGHPHWHULODLFLYHQL LGLQVWULQWDWHDFRQWLQXDWvQVHFROXODO;9OHD
LDU PUWXULLOH VFULVH FDUH DWHVW GULOH PDUL SOWLWH GH XQ PHWHU SHUJDPLQDULXV VXQW FHD PDL EXQ

GRYDG D VLWXD LHL vQIORULWRDUHOD FDUH DMXQVHVH DFHDVW PHVHULH $WHOLHUHOH GLQ %UDRY 6LELX&OXM
VDX %LVWUL D DOH FURU SURSULHWDUL HUDX FHW HQL GH YD] FDUH VH EXFXUDX GH PXOW SUH XLUH
SURGXFHDXSHUJDPHQWvQF SULQVHFROXODO;9OHD&DOLWDWHDSHUJDPHQWXOXLPDLVODEODvQFHSXWXULOH

VDOH DVSUX L ULJLG VH vPEXQW HWH FX WLPSXO DMXQJkQG OD R FDOLWDWH FX DGHYUDW VXSHULRDU vQ
VHFROXODO;9,OHD

QDUD5RPkQHDVF L0ROGRYDVHIRORVHDXPDLDOHVGRX IHOXULGHSHUJDPHQW3ULPXOHUD

SURVWOXFUDWDGHVHRULFXORFXULXQGHFHUQHDODQXSULQGHDFXJXULURWXQGHVDXRYDOHFXWLHWXULL
VXSUDID LQHJDODWHVWkQGGLQSOLQQHvQGHPkQDWLFDIRORVLUHDFX LWXOXLU]XLWRUvQWLPSXOIDEULFD LHL
$OGRLOHDHUDELQHOXFUDWXQHRULVXE LUHFDRIRL GHKkUWLHLFDWLIHODWGHWLSXOYHOLQ

8Q DVWIHO GH SHUJDPHQW YHOLQ QLO RIHU KULVRYXO OXL 9ODGLVODY ,   GHVWLQDW

0QVWLULL 9RGL D VDX VFULVRDUHD OXL 0LUFHD FHO %WUkQ   DGUHVDW VDWHORU 0QVWLULL
7LVPDQD

QWUH FHOH PDL IUXPRDVH L PDL ELQH DOELWH SHUJDPHQWH VH SRDWH vQFDGUD FHO SH FDUH VD

FDOLJUDILDWvQ(YDQJKHOLDOXLWHIDQFHO0DUH  DIODW OD%LEOLRWHFD1D LRQDO D


%DYDULHL

5HFRUGXOGHPULPHvOGH LQGRX GLQWUHIkLLOHGHSHUJDPHQWFHDOFWXLHVFVXOXOKULVRYXOXL

%X]HWLORUGLQLXQLHDFURUOXQJLPHPVRDU UHVSHFWLYFP

7UHSWDWKkUWLDvLIDFHDSDUL LDL vQVSD LXOURPkQHVFODvQFHSXWDFKL]L LRQDW GLQLPSRUWDSRL

IDEULFDW DLFL 'LQ GRFXPHQWHOH GHVFRSHULWH SkQ vQ SUH]HQW UHLHVH F SkQ vQ DQXO WRDWH
DFWHOH L SULYLOHJLLOH GH SURSULHWDWH VDX VFULV H[FOXVLY SH SHUJDPHQW QFHSkQG GH OD DFHDVW GDW

SHUJDPHQWXODOWHUQHD] FXKkUWLDDVWIHOvQFkWSHYUHPHDOXL5DGXFHO0DUH O FRQVWDWP


FGLQGHDFWHSURYHQLWHGLQFDQFHODULDGRPQHDVF VXQWVFULVHSHSHUJDPHQWLSHKkUWLH

L SH PHOHDJXULOH QRDVWUH HVWH UHIOHFWDW FUL]D SHUJDPHQWXOXL XQ LQWHUHVDQW H[HPSOX GH

SDOLPSVHVWQLORIHU IRDLDDGRXDGLQ(YDQJKHOLDOXLWHIDQFHO0DUHVFULV vQLSVWUDW OD


%LEOLRWHFD1D LRQDO D$XVWULHLFDUHGXS U]XLUHDUPDVQHVFULV7UHSWDWSHUJDPHQWXOGLVSDUHFD
VXSRUWORFXOVXILLQGOXDWGHKkUWLH

$DFXPVDPDLDUWDWKkUWLDDLQWUDWvQ DUDQRDVWU vQVHFROXODO;,9OHDSULQLQWHUPHGLXO

PDULORU GUXPXUL FRPHUFLDOH OD vQFHSXW ILLQG GH SURYHQLHQ H[FOXVLY LWDOLDQ &HO PDL YHFKL

GRFXPHQWVFULVSHKkUWLHVDSVWUDWvQDUKLYD&DSLWOXOXLGLQ$OED,XOLDLGDWHD] GLQDQLL

SURYHQLQGGHODFDQFHODULDSDSDO GHOD$YLJQRQ vQDIRVWVFULVSULPXOGRFXPHQWSH


KkUWLHGHFWUH&DSLWOXOGLQ2UDGHDGHFLRLQVWLWX LHGHSHDFWXDOXOWHULWRULXDO5RPkQLHL&HOPDL
YHFKL GRFXPHQW SH KkUWLH HPLV vQ GLVWULFWXO %UDRYXOXL GDWHD] GLQ LDU FHO PDL YHFKL
GRFXPHQW SH KkUWLH SVWUDW D IRVW HPLV OD &OXM vQ GH FWUH UHJHOH /XGRYLF , DO 8QJDULHL

$UKLYHOH EUDRYHQH SULQWUH DOWH YDORUL VH SRW PkQGUL FX FHO PDL YHFKL GRFXPHQW SH KkUWLH HVWH

YRUED GHVSUH R VFULVRDUH DGUHVDW GH DUXO 6WUD LPLU DO %XOJDULHL 6IDWXOXL EUDRYHDQ GDWDW 

XQHOH FHUFHWULLQGLF IDSWXOF DFHVWGRFXPHQWDUILLFHOPDLYHFKLGRFXPHQWVFULVSHKkUWLHvQ


%XOJDULD 

&HO GLQWkL KULVRY VFULV SH KkUWLH FDUH VD SVWUDW GLQ DUD 5RPkQHDVF D IRVW HPLV GH

0LUFHDFHO%WUkQvQLDUGLQ0ROGRYD vQYUHPHDOXL$OH[DQGUXFHO%XQ 

3ULPDPRDU GHKkUWLHGHSHWHULWRULXOGHD]LDO5RPkQLHLDIRVWvQILLQ DW OD%UDRYvQDQXO

 OD LQL LDWLYD PDUHOXL XPDQLVW -RKDQQHV +RQWHUXV SH FKHOWXLDOD OXL -RKDQQ )XFV L -RKDQQ
%HQNQHU6FRSXOvQILLQ ULLHLHUD DVLJXUDUHDQHFHVDUXOXLGHKkUWLHSHQWUX7UDQVLOYDQLD0ROGRYDL
DUD 5RPkQHDVF 8UPWRDUHOH PRULDXIRVWvQILLQ DWHOD&OXM L6LELX /DVIkULWXO

VHFROXOXLDO;9,OHDLvQFHSXWXOFHOXLXUPWRUWRDWHFHOHWUHLPRULDXF]XWYLFWLP vPSUHMXUULORU

SRWULYQLFHFUHDWHGHU]ERDLH3URGXF LDLQGLJHQ UHvQFHSHDELDvQGHFHQLXODOOHDDOVHFROXOXLDO


;9,,OHDPDLvQWkLvQ7UDQVLOYDQLDLDSRLvQDUD5RPkQHDVF

3ULPD PHQ LXQH GHVSUH R PRDU GH KkUWLH vQILLQ DW SH OD vQ DUD 5RPkQHDVF GH 0DWHL

%DVDUDESHOkQJ &OLPQHWLGDWHD] GLQ&HDGLQWkLvQWUHSULQGHUHGHDFHVWJHQFXH[LVWHQ FHUW

DIRVWULGLFDW vQFkQG$OH[DQGUX,SVLODQWLDGDWXQKULVRYOXL1LFRODHL,RQ/D]DUXQHJXVWRULGH
FU LLWLSRJUDILV vQILLQ H]HRKDUWXJKLHSHDSD/HXWDDPRLHL%DWLWHLOkQJ 6QDJRY

Q *K $VDFKL vQILLQ HD] SULPD IDEULF PRGHUQ GH

KkUWLHvQORFXOQXPLW&HW XLDVLWXDWSHPRLD3HWURGDYDOkQJ

3LDWUD 1HDP FX XWLODMH DGXVH GLQ VWULQWDWH 3HQWUX D L VH

DVLJXUDYkQ]DUHD$VDFKLVROLFLW FDSULQKULVRYGRPQHVFWRDWH
LQVWLWX LLOH V ILH REOLJDWH V IRORVHDVF QXPDL KkUWLH

PROGRYDQF , VH DSURE DFHVW OXFUX FX FRQGL LD FD SUH XO L
FDOLWDWHD V ILH FRUHVSXQ]WRDUH FX SURGXVHOH LPSRUWDWH Q
SOXV SHQWUX FRQWURO $VDFKL WUHEXLD V DSOLFH SH KkUWLH vQ
ILOLJUDQDQXOIDEULFD LHLL VWHPD0ROGRYHLFDVSHFLDOLWLDX

6LJLOLXOIDEULFLLGHKkUWLHvQILLQ DW
IRVW DGXL PHWHUL GLQ :UWHQEHUJ *HUPDQLD VRVL L
GH*K$VDFKLOD&HW XLD
vPSUHXQ FXIDPLOLLOHORU

QVHFROXODO;,;OHDQXPUXOIDEULFLORUDFUHVFXWSULQvQILLQ DUHDFHORUGHOD=UQHWL 

3HWUHWL%XWHQL 6FHQL  /HWHD &kPSXOXQJ 

 &XPVHFRQIHF LRQDRWEOL GHOXWGHFHDXUH]LVWDWDWkWGHELQHWEOL HOHPHVRSRWDPLHQHFXP


VHQXPHURWDXILOHOHXQHLDVHPHQHDOXFUUL"

 &HDvQVHPQDWSDSLUXVXOSHQWUX(JLSWvQVSHFLDOLSHQWUXOXPHDDQWLF vQJHQHUDO"
 (QXPHUD LHWDSHOHSUHOXFUULLSDSLUXVXOXLSkQ ODRE LQHUHDXQHLIRLGHFDOLWDWH

 8QGHLvQFHFRQGL LLDIRVWLQYHQWDWSHUJDPHQWXOFXPDDMXQVvQ(XURSDFHGDWRUHD] EWUkQXO


FRQWLQHQWSHUJDPHQWXOXL",QGLFD LGHQXPLULOHDFHVWXLPDWHULDOvQVSD LXO URPkQHVF

 8QGHVHSODVHD] ORFXOGHQDWHUHDOKkUWLHLFLQHDLQYHQWDWRLvQFHvPSUHMXUUL"

 $UWD L SURFHGHXO GH IDEULFDUH D SULPHL KkUWLL HUD HO IRDUWH GLIHULW ID GH IDEULFDUHD KkUWLHL
PHGLHYDOH"

 ,QGLFD LLWLQHUDULXOKkUWLHLGLQ&KLQDLSkQ vQ(XURSD

 'HVFULH L SH VFXUW FRPSRQHQWHOH XQHL PRUL GH KkUWLH ([SOLFD L RULJLQHD FXYkQWXOXL PRDU
8QGHLFkQGDDSUXWSULPDPRDU GHKkUWLHGHSHWHULWRULXO ULLQRDVWUH"

 'HVFULH LLQVWUXPHQWHOHIRORVLWHODVFULHUHDSHSHUJDPHQWLKkUWLH

 &kQGLGHFWUHFLQHDIRVWLQYHQWDW PDLQDPHFDQLF GHIDEULFDUHDKkUWLHL"

 &kQGDDSUXWvQ(XURSDSULPDFDUWHFRQIHF LRQDW GLQDOWHPDWHULDOHGHFkWFHOHWUDGL LRQDOH"


 'HFkWHIHOXULSRDWHILKkUWLD"

 &HHVWHXQILOLJUDQLFHLPSRUWDQ SUH]LQW DFHVWDvQGDWDUHDXQXLPDQXVFULVVDXDXQHLOXFUUL


WLSULWH"

S-ar putea să vă placă și