Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Bucuresti

Facultatea de Filosofie

,,Eu sunt un ntreg sau doar un creier?

Materie:Metafizica
Seminar
Coordonator: Laurentiu Staicu
Student:Anghelescu Radu Vladimir
Grupa: 353
Anul : II

Bucuresti

n v i a a d e z i c u z i i n t e r a c i o n m u n i i c u a l i i p l e c n d d e l a o a s u m i e .
D e f i e c a r e d a t c n d n t l n e s c o p e r s o a n c u n o s c u t a s u m c e a e s t e a c e a i .
D i n p u n c t d e v e d e r e i n d u c t i v a c e s t a s u m i e s e d o v e d e t e a n u f i g r e i t ,
persoana de ieri este persoana de azi ,ns asta nu ne ofer o certitudine cu
privire la statutul lor de persoan.

P r o b l e m a r i d i c a t d e a c e s t a s u m i e a

nostr ne conduce ctre o ntrebare : Ce este o persoan?De multe ori


suntem confuzi

n legtur cu cine suntem , de aceea uneori chiar dac

d e f i n i m o p e r s o a n n t r - u n f e l , a n u m i t e a c i u n i a l e n o a s t r e d e n o t o a l t f e l
de definire a persoanei .

n mod intuitiv caracterizm o persoan dup

c r i t e r i i c o r p o r a l e . As u m m c P 1 ( p e r s o a n a ) l a t 1 ( t i m p ) e s t e a c e a i
p e r s o a n c u P 2 l a t 2 d e o r e c e a u a c e l a i c o r p . C u t o a t e c a c e s t c r i t e r i u n e
e s t e u t i l n v i a a d e z i c u z i , e l n u s a t i s f a c e i d o r i n a n o s t r d e c u n o t e r e .
ns la o privire mai atent corpul pare s nu fie necesar n ntregimea sa
pentru a ne da integritatea personal , cu alte cuvinte pentru a putea fi
n u m i i p e r s o a n e . Ave m n e v o i e d o a r d e c r e i e r , c e l p u i n a s a p a r e a f i l a o
c e r c e t a r e m a i a m a n u n i t . n l u c r a r e a d e f a v o i a r g u m e n t a c d e i c r i t e r i u l
creierului, creierului ca ntreg

pare a fi la o

privire mai riguroas un

p r i n c i p i u s o l i d p e n t r u a n e o f e r i d e f i n i i a p e r s o a n e i , a c e s t a s e d o v e d e t e a f i
i n s u f i c i e n t . P e n t r u a p u t e a o f e r i o a s t f e l d e d e m o n s t r a i e , v o i a n a l i z a n
p r i m f a z c r i t e r i u l c o r p o r a l a l i d e n t i t a i i , d u p a c e e a

m voi concentra

a s u p r a c r e i e r u l u i c a u n i c c r i t e r i u a l i d e n t i t a i i . n f i n a l v o i i n c h e i a a n a l i z a
artnd c dei criteriul creierului pare a fi unul valid se dovedeste a fi
deschis criticii.

I.Criteriul corpului :
D u p c u m a m a m i n t i t n i n t r o d u c e r e c e l m a i i n t u i t i v i l a n d e m n
criteriu pentru a defini o

p e r s o a n e s t e c e l c o r p o r a l . Ac e s t p r i n c i p i u n e

g a r a n t e a z c P 1 l a t 1 e s t e P 2 l a t 2 p r i n s i m p l u l f a p t c a a u a c e l a i c o r p . N e
f o l o s i m d e a c e s t c r i t e r i u n u d o a r p e n t r u a d e f i n i p e r s o a n e c t i p e n t r u a
i d e n t i f i c a o b i e c t e . As t f e l , m a t e r i a l u l d i n o b i e c t e e s t e c e l c a r e n e o f e r
i d e n t i a t e a . n s a c e s t a f i r m a i e n u t r e b u i e n e l e a s n s e n s u l n c a r e
m a t e r i a l u l e s t e a c e l a i n a m b e l e c a z u r i , c i t r e b u i e n e l e s c m a t e r i a l u l
prezent la t2 in p2 este provenit din p1 la t1 . Dac definim n acest

fel

identitatea personal acesta nu este diferit de cea a copacilor sau a

a n i m a l e l o r 1 . C u t o a t e a c e s t e a , p e n t r u a p u t e a a d o p t a o a s t f e l d e p o z i i e c a r e
a r e c e n t r a t c a i c r i t e r i u a l i d e n t i t a i i c o r p u l , e s t e n e v o i e s g a s e t i p r i n c i p i i
corporale

specifice

pentru

fiecare

specie

care

ar

intra

categoria

p e r s o a n e l o r. 2 n s a c e s t d i f i c u l t a t e n u e s t e c e a m a i m a r e c n d v i n e v o r b a d e
c r i t e r i u l b i o l o g i c , a c e s t a p o a t e f i c o m b t u t u o r p r i n i n t e r m e d i u l c a z u r i l o r
experimentale.
II.Criteriul Creierului:
D a t o r i t a c e s t o r c a z u r i e x p e r i e m n t a l e i - a n a t e r e c r i t e r i u l c r e i e r u l u i ,
d eo ar ece p r in tr-o o bs er v a ie ma i aman u n it p u te m o bs er v a c n u av e m
nevoie de tot corpul pentru a ne defini ca persoane, ci doar de o parte din el
i anume creierul .

Un astfel de caz imaginar este: S presupunem c x a

suferit un grav accident iar corpul su este aproape n totalitate paralizat ,


n s p r i n t r - o o p e r a i e c r e i e r u l s u p o a t e f i m u t a t n a l t c o r p . O p e r a i a a r e
s u c c e s i a r x i i a m i n t e t e t o a t e e v e n i m e n t e l e t r e c u t e i e s t e c o n t i e n t d e s i n e
n s a r e a l t c o r p . M a i e s t e x , x ? C e i c e s u s i n c r i t e r i u l c r e i e r u l u i a u f o s t
tentai

s afirme c da , deorece creierul pare a fi singurul organ care prin

schimb area sa ar influ en a co mp let o persoan.Dac nlo cuim ochii cuiva


pute m fi de acord c ra ma ne acel a i , dac i nlocui m ini ma ,put em fi de
acord c ramane acela i , ns dac i nlocuim creierul nu mai putem
accepta c este aceai persoan. Un alt argument mai puternic adus de
acetia a fost c odat ce creierul este afectat acesta poate produce pierderi
de memorie , amnezie sau schimbri radicale ale comportamentului.

ns

c r i t e r i u l c r e i e r u l u i a f o s t p u s l a n d o i a l d e a c e l a i c a z u r i i m a g i n a r e c a r e i au dat natere. Datorit unor experiemente precum Brain Bisection 4 s-a


o b s e r v a t c e mi s f e r e l e p o t f i s e p a r a t e i n u e s t e n e c e s a r c a e l e s f i e u n i t e
p e n t r u a p u t e a f u n c i o n a . As t f e l d e a i c i i - a n a t e r e u r m t o r u l e x e r c i i u
i m a g i n a r : D a c a m p u t e a p u n e j u m a t a t e d e c r e i e r n t r - u n c o r p i c e l a l a t n
alt corp , ce persoan sau ce persoane ar rezulta? Nu putem afirma c
a m b e l e p e r s o a n e r e z u l t a t e d u p a o p e r a i e s - a r a f l a n r e l a i e d e i d e n t i t a t e c u
p e r s o a n a d o n a t o a r e . As t f e l c r i t e r i u l c r e i e r u l u i p a r e s n u m a i f i e a t a t d e
1 Harold W. Noonan , Personal Identity, editia a II-a , Ed Routledge 11 New Fetter Lane, London ,1991, cap I pag
2.
2 Harold W. Noonan , Personal Identity, editia a II-a , Ed Routledge 11 New Fetter Lane, London ,1991, cap I, pag 8
3 Harold W. Noonan , Personal Identity, editia a II-a , Ed Routledge 11 New Fetter Lane, London ,1991, cap I , pag 3
4 Derek Parfait ,Divided Minds and the Nature of Persons , All souls college , Oxford , pag 1.

radical n nte leger ea identita ii personale. 5Aadar nu este nevoie de un


creier ntreg pentru a putea numi pe cineva persoan ci de minim jumtate
din acesta .

III.Aprarea criteriului creierului:


C n d f o l o s i m t e r m e n u l d e p e r s o a n , p r e m s f o l o s i m d e f i n i i a o f e r i t
d e J o h n L o c k a s u p r a i d e n t i t i i p e r s o n a l e i a n u m e c o p e r s o a n e s t e o f i n
inteligent, gnditoare , autoreflexiv care se ia n considerare pe sine ca
f i n d s i n e n d i f e r i t e mo m e n t e i l o c u r i . 6 mp r e u n c u e x p e r i me n t u l b i s e c i e i
creierului i cu acest definire a persoanei , criteriul creierului a putut fi
a t a c a t . n u r m a m a i m u l t o r t e s t e p s i h o l o g i c e p e p a c i e n i c e s u f e r e a u d e o
legtur defectuoas ntre emisfere sau chiar de o lips a acestei legturi ,
a n u m i i c e r c e t t o r i p r e c u m D e r e k P a r f a i t a u t r a s c o n c l u z i a c n a c e l a i
i n d i v i d p o t a p r e a d o u f i r e d e c o n t i e n t d i f e r i t e . P r i n f i r e d e c o n t i e n t m
r e f e r l a e x p e r i e n a c o n t i e n t a g n d u r i l o r i a s e n z a i l o r

pe care le are un

individ sntos (emisferele sunt conectate ntre ele). Cu alte cuvinte teza
susinut de Derek Parfait este c fiecare emisfer experimenteaz alt
qual ia (propriet atea de a im i). 7Pentru a i i nt ri tez a aces ta ofer un
e x e m p l u n c a r e u n p a c i e n t c e a r e e m i s f e r e l e s e p a r a t e a r e i n f a a s a u n e c r a n
m p r i t n d o u j u m a t a i i . P e u n a d i n j u m a t a i s e a f l c u l o a r e a a l b a s t r u n s
pe cea lal t ju ma tate cu loarea ro ie , ntreba t cte culor i vede , ras punde
u n a . n s n t r e b a t m a i a p o i c e c u l o a r e v e d e , s p u n e o d a t a l b a s t r u i o d a t
rou. niial acest tez a fost combtut prin a spune c ideea a dou fire de
contient este implauzibil, deorece emisfera sub-dominat este o parte a
c r e i e r u l u i a c a r e i f u n c i o n a l i t a t e n u i m p l i c c o n t i e n t u l . C u t o a t e a c e s t e a
o b i e c i a a f o s t r e s p i n s d e o r e c e d a c d i s t r u g i e m i s f e r a d o m i n a n t i r a m a n e
d o a r c e a s u b d o m i n a n t a , e a v a c o n t i n u a s e x p e r i m e n t e z e q u a l i a i n u v o m
s p u n e d e s p r e a c e a p e r s o a n c e s t e p u r i s i m p l u a u t o n o m , c i v o m s p u n e
despre

ea

este

autonom

subdominant este subdezvoltat

con tien t.

Este

adevrat

emisfera

i a r e u n e l e c a p a c i t a i i s p r e e x e m p l u

limbajul ,dezvoltate la capacitatea unui copil de 3 ani . Cu toate aceste un


5 Harold W. Noonan , Personal Identity, editia a II-a , Ed Routledge 11 New Fetter Lane, London ,1991, cap I , pag
6
6 Harold W. Noonan , Personal Identity, editia a II-a , Ed Routledge 11 New Fetter Lane, London ,1991, cap I , pag
8
7 Derek Parfait ,Divided Minds and the Nature of Persons , All souls college , Oxford ,pag 351 .

copil de ac est varst este con tien t. De aic i rezult c am avea doua fire de
gandire contient.8
D e i a c e s t o p i n i e a f o s t m b r a i a t i a d o p t a t d e m u l i f i l o s o f i

cercettori, au existat aprtori ai criteriului creierului ca ntreg. ns


p e n t r u a p u t e a a p a r a a c e s t c r i t e r i u e s t e n e c e s a r s g a s e t i o c a l e d e a
res pinge idea a dou fire de con tien t .U n as tfel de aprtor es te G ran
Gillet, care i ncepe argumentarea n favoarea creierului ca ntreg prin a
s p u n e c n u a e x i s t a t n i c i u n c a z c o n c r e t d e s e p a r a r e a e m i s f e r e l o r ,c e l p u t i n
p n n m o m e n t u l n c a r e a c e s t a s c r i a c r i t i c a . Au e x i s t a t d o a r c a z u r i n c a r e
maj orit ate a legtur ilor s-au despar it.

Acesta, n prim nstan remarc

a c e l a i l u r u p e c a r e l o b s e r v i D e r e k P a r f a i t , c n a n u m i t e c o n d i i i
pute m ob ine de la paci en i i ce sufer o astfel de ruptur rspunsuri separa te
la informaia pe care le-o oferim n mod separat catre fiecare emisfer. ns
mai observ deasemenea c emisfera stang n mare parte este responsabil
cu partea drepat a corpului i emisfera dreapt responsabil cu partea
s t n g , i a r a s t a p r o d u c e o d i f i c u l t a t e d e a r a s p u n d e c n d o i n f o r m a i e e s t e
livr at emis fere i s tngi i ac iun ea tr ebuie ntreprins de mna s tng. Cu
t o a t e a c e s t e a n i m e n i n u s e o p u n e f a p t u l u i c f i e c a r e e m i s f e r p o a t e r e a c i o n a
unei informaii complexe. Iar acest comportament ar putea fi considerat ca
fiind o reacie contient a unei persoane nteligente. De asemenea nimeni
nu poate nega c fiecare emisfer este incapabil s folosesc o parte din
informaia oferit persoanei. Un posibil argument pentru respingerea tezei
l u i D e r e k P a r f a i t es t e a c e l a c p a c i e n i l o r
dezlipire a

ce au suferit o asemenea

legturilor dintre emisfere nu li se pot observa semne vizibile

a l e a c e s t o r f r a g m e n t r i n v i a a l o r d e z i c u z i . D e s i g u r e x i s t i c t e v a
e x c e p i i , u n a d i n a c e s t e a a r f i c a z u l n c a r e u n b a r b a t n a c e l a i t i m p i
i m b r a i a i i m p i n g e a s o i a . U n a l t a s p e c t s u r p r i n z t o r a f o s t c a i n
c a z u r i l e e x p e r i m e n t a l e ( c n d n f o r m a i a a f o s t s p e c i a l a l e a s i s e p a r a t
pentru

fiecare

emisfer

pacie ii

continu

se

folosesc

de

auto-

s e m n a l i z a r e . Au t o - s e m n a l i z a r e a s e m a n i f e s t n m o d u l u r m t o r : a t u n c i c n d
u n u i p a c i e n t i e s t e c e r u t s a l e a g c e v a c u m n a s t n g i i n f o r m a i a ( c e
trebuie sa o aleaga) a fost livrat emisferei stangi , acesta are grimase cnd
o b s e r v c m a n a n u a l e g e o b i e c t u l c o r e c t i z a m b e t e c n d n f i n a l r e u e t e
8 Derek Parfait ,Divided Minds and the Nature of Persons , All souls college , Oxford ,pag 352
9 Grant Gillett, Brain Bisection and Personal Identity, apare in Mind , volumul 95 , Ed Oxford Univerity press ,
1986, pag 224.

s i a c e i s - a c e r u t . D a c n v i a a d e z i c u z i p a c i e n i i p a r s s e c o m p o r t e d e
parc legaturile nu ar fi fost afectate, apare intrebarea cine este in control ?
D a c n a c e l a i i n d i v i d s e a f l d o u f i r e d e c o n t i e n t , c i n e c o n d u c e ? C i n e
i-a decizile? Cine gre e te n cazurile n care pacientului i este livrat
informa ia ntr-o emisfer i este rugat folosesc o parte specific a corpului
?10Raspunsul lui Grant Gilbert la aceste ntrebari este persoana n cauz. Iar
prin persoana n cauz acesta ntelege pacientul ale carui emisfere au fost
s e p a r a t e . P a c i e n t u l r e a l i e a z c a f a c u t o g r e e a l i n u c o n s i d e r c
g r e e a l a a f a c u t - o o p e r s o a n c o n t i g e n t d e e l . E l e s t e c e l c e a f a c u t g r e e a l a
i e l a r e i c u n o t e r e a s c o r e c t e z e c e a g r e i t . At a t c t l p r i v e s t e p e
a c e s t a , e l s e v e d e c a f i i n d i p e r s o a n a c a r e g r e e t e i p e r s o a n a c a r e n u
greete.
n c a z u l p e r s o a n e l o r c e a u s u f e r i t o d e c o n e x i u n e s a u o d e s p a r i r e a
e m i s f e r e l o r, s - a c o n s t a t a t c p a s t r e a z o u n i t a t e a g n d u r i l o r i u n s e n t i m e n t
d e i d e n t i t a t e . E l e m e n t c e f a c e s p a r o a r e c u m a b s u r d a f i r m a i a c s - a r
for ma dou fire de con tiin . D e as e me nea cazul prezent at de Parfir ,cu
e c r a n u l m p a r i t n d o u j u m t a i e s t e f a l s d e o r e c e i n f o r m a i a e s t e p r e a
c o m p l e x i n u r e s p e c t r e g u l a d a t d e R o g e r S p e r r y. S p e r r y e x p l i c c a
pentru a putea obs erva reac ia fiecar ei e mis fere in mo d indep endent, es te
i m p o r t a n t s l i v r m d o a r u n a n u m i t t i p d e i n f o r m a i e i i n t r - u n a n u m e f e l
a s t f e l n c t i n f o r m a i a s n u s e s t r e c o a r e i n c e a l a l t e m i s f e r . A l t f e l
experiemntul este comporomis. Iar cazul descris de Parfir nu respect acest
condiie.

11

O a l t o b s e r v a i e a f o s t c p a c i e n i i c e a u a v u t o b i s e c i e p o t s

ia cu o man ceva rotund i il pot descrie ca fiind ceva rotund , nsa pot n
a c e l a i t i m p s a p u c e c e v a p t r a t c u m a n a d r e p t i s n u p o a t s i l d e s c r i e
ca find ptrat. Acest aspect poate fi explicat n ter meni de functionalitate ai
cre ierulu i dar nu pute m ti ce gande te pac ientu l. De as emene a un al t lucru
s urprinz tor es te c pacien ii pot face un numr de lucruri cu obiect ele
primite, le pot desena , le pot mima utilitatea ns asta cu o singur mn.
Astfel prin natura leziunii, putem spune c o emisfer le exclude s zic ce
fac . Aadar apare ntrebar ea de ce nu pute m spune atunc i c o emisfera este
muta i contient de obiecte dar nu poate folosi limbajul s descrie ce face
? N u p u t e m f a c e o a s e m e n e a a f i r m a i e d e o a r e c e n a b s e n a l i m b a j u l u i a n u m i t e
10 Grant Gillett, Brain Bisection and Personal Identity, apare in Mind , volumul 95 , Ed Oxford Univerity press ,
1986, pag 226
11 Idem

a p t i t u d i n i p r o p o z i i o n a l e i g n d u r i c o n t i e n t e n u i - a r p u t e a f i a t r i b u i t e n
m o d j u s t i f i c a t . L u n d s p r e e x e m p l u c a z u l c u p a c i e n t u l c a r e i i m p i n g e s o i a
c u o m n i c u c e a l a l t o m b r i s e a z . N u p u t e m a f i r m a c a o i u b e t e c u o
emisfer dar o urate cu alta.
Din acest punct putem trasa cateva argumente decisive aduse de

Grant

G i l l e t p e n t r u a e l i m i n a i p o t e z a c o n f o r m c r e i a a r e x i s t a d o u i r u r i d e
constiin.
n p r i mu l r n d p e n t r u a d e t e r mi n a c e g a n d e t e o p e r s o a n t r e b u i e s l u a m n
considerare

constrngerile

generale

pe

care

le

arat

conexiunile

infereniale pe care agentul le are. Conceptele implicate trebuie s fie la


n d e m n a u n e i v a r i e t i d e g n d u r i n r u d i t e c u c a r e n t r n r e l a i e i
formeaz o structur , iar gndurile n sine trebuie s fie la ndemn pentru
a p u t e a f i f o l o s i t e n d i f e r i t e m a n i e r e . D a c a c e s t e c o n d i i i d e t e r m i n a n t e n u
sunt respectate nu putem spune ce nsemn s atribui un gnd cuiva. 12 Iar n
cazul pacienilor cu emisferele separate aceste criterii nu sunt respectate de
fiecare emisfer n parte.
n a l d o i l e a r n d d e o r e c e r e s u b i e c i i n c e r c s r e i n t e g r e z e i n f o r m a i a
p r i m i t d e m a i m u l t e o r i a r a t f a p t u l c s u n t c o n t i e n i d e u n c o n f l i c t
i n t e r i o r , c e a c e a r a t o c o n f u z i e l a n i v e l u l s u b i e c i l o r . P e b a z a a c e s t o r
c r i t e r i i G r a n t G i l l e t r e s p i n g e i d e e a a d o u a i r u r i d e c o n s t i i n . A a d a r
c o g n i i a u m a n e s t e d e p e n d e n t d e f u n c i i l e i n t a c t e a l e c r e i e r u l u i i n u s t
i n c e v a i m t e r i a l , i n t e r i o r s a u m e n t a l . D e a s e m e n e a n c a z u l b i s e c i l o r e s t e o
s i n g u r p e r s o a n c a r e s e g a s e t e s i m u l t a n n d o u p o z i i i , c e a i n c a r e
gresete i cea n care este con tient.

13

O d a t r e s p i n s p o s i b i l i t a t e a d e a a v e a d o u i r u r i d e c o n s t i i n n i n t e r i o r u l
u n u i s i n g u r c o r p , c r i t e r i u l c r e i e r u l u i c a t o t p a r e s a i i p a s t r e z e i n t e g r i t a t e a .
IV . Respingerea criteriului creierului ca intreg :
ns acest aparar e nu acoper i urmtorul ca z imagin ar ce pare s ia
toat

puterea

creierului

la

canditatura

de

criteriu

pentru

identitatea

p e r s o n a l . P u t e m s a n e i m a g i n m c s e i n v e n t e a z o m a i n c e a r p u t e a s n e
in r e g is tr e z e a b s o lu t to a t me mo r i a i a p o i s o tr a n s f e r e n tr-u n c r e ie r n o u .
12 Grant Gillett, Brain Bisection and Personal Identity, apare in Mind , volumul 95 , Ed Oxford Univerity press ,
1986, pag 227
13 Grant Gillett, Brain Bisection and Personal Identity, apare in Mind , volumul 95 , Ed Oxford Univerity press ,
1986, pag 228

O d a t a c t i v a t c r e i e r u l n c a r e m e m o r i a a f o s t t r a n s f e r a t a c e s t a i a m i n t e t e
toate evenimentele trecute , ns nu putem spune c le-a trit vreodat ci
d o a r i l e r e a m i n t e t e . n a c e s t s i t u a i e c r e i e r u l p a r e s n u m a i a i b n i c i o
i mp o r t a n n p r e z e r v a r e a i d e n t i t a i i p e r s o n a l e , n i c i n i n t e g r i t a t e a s a , n i c i
divizat in doua.
C u t o a t e c s - a r p u t e a r e p l i c a a c e s t u i e x e r c i u d e i m a g i n a i e c p r e s u p u n e c
identitatea personal const n memorie , el este suficient de puternic s
a r a t e c c r i t e r i u l c r e i e r u l u i n u o f e r a o c e r t i t u d i n e n p r i v i n a i d e n t i t a i i
persoanale.
V. C o n c l u z i e :
n c o n c l u z i e d e i a e x i s t a t o n d e l u n g a t d i s c u i e as u p r a a c e s t u i
c r i t e r i u i a r g u m e n t e a u f o s t a d u s e p e n t r u a m b e l e p a r i a l e d e z b a t e r i i ,

nu

putem

de

spune

cu

certitudine

identitatea

personal

este

oferit

i n t e g r i t a t e a c r e i e r u l u i . n p r e z e n t d i s c u i a a s u p r a u n u i c r i t e r i u r m n e
d e s c h i s d a t o r i t d i f i c u l t a i i i c o m p l e x i t a i i p e c a r e t r e b u i e s o d e p i m
pentru a putea defini ce este o persoan . Un singur lucru rmane n schimb
c e r t i a n u m e c n v i a a d e z i c u z i v o m c o n t i n u a s r e c u n o t e m o
,,persoan" dup criteriul corpului .

Bibliografie:
1. Harold W. Noonan , Personal Identity, editia a II-a , Ed Routledge 11 New Fetter Lane,
London ,1991.
2. Grant Gillett, Brain Bisection and Personal Identity, apare in Mind , volumul 95 , Ed
Oxford Univerity press , 1986,
3. Derek Parfait ,Divided Minds and the Nature of Persons , All souls college , Oxford