Sunteți pe pagina 1din 84

CAPITOLUL I

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


1 Definireati componentele managementului resurselor
umane
1.1

Definirea managementului resurselor umane

Managementul, ca activitate deosebit de complex`, nu []i


poate pune [n valoare virtu\ile dec@t cu ]i prin oameni. Cu alte
cuvinte, acolo unde apar ]i se dezvolt` ac\iuni manageriale, mai
simple sau mai complexe, sunt implica\i oamenii.
Resursele umane, n\elese ]i tratate ca totalitate a aptitudinilor
fizice ]i intelectuale pe care omul le utilizeaz` n procesul de
producere a bunurilor materiale, necesare existen\ei, reprezint` o
no\iune care vizeaz` att elemente de ordin tehnico-economic, ct ]i
social-istoric. Con\inutul acestei no\iuni, n care se includ, de
obicei, ]i experien\a dobndit` n procesul muncii, al`turi de
aptitudinile native ]i cele dobndite prin calificare, se mbog`\e]te
pe m`sura evolu\iei societ`\ii omene]ti, dezvoltarea fiind corelat` cu
evolu\ia uneltelor de munc`.
n analiza fenomenelor ]i proceselor care au loc n utilizarea
resurselor umane, trebuie pornit de la faptul c` ele reprezint`
pricipala for\` de produc\ie a societ`\ii 1 ]i aceasta din urm`toarele
considerente:
a

resursele umane produc ]i reproduc factorii obiectivi

ai produc\iei;
b

ele reprezint` nu numai creatorul, ci ]i stimulatorul

mijloacelor de produc\ie;
Alexandru Puiu, Management Interna\ional, Editura Independen\a
Economic`, Pite]ti, 1999, pag. 52-53
1
1

resursele umane ndeplinesc un rol hot`rtor n

procesul transform`rii

naturii n bunuri destinate satisfacerii

nevoilor societ`\ii;
d

ele reprezint` singurul factor de produc\ie capabil s`

creeze valori noi;


e

influen\eaz`

ntr-o

m`sur`

decisiv`

eficacitatea

utiliz`rii resurselor materiale ]i financiare.


{n cadrul resurselor organiza\iei, resursa uman` de\ine un loc
aparte, fapt ce a dus la concentrarea aten\iei teoreticienilor ]i
practicienilor managementului asupra acesteia. Astfel, s-a conturat ]
i dezvoltat conceptul de management al resurselor umane, care,
pornind de la importan\a oamenilor [n organiza\ie, caut` s` se
concentreze asupra acestora din perspectiva asigur`rii cu personal a
organiza\iilor, a preg`tirii acestora, a integr`rii ]i motiv`rii lor, a
implic`rii

prin

diverse

modalit`\i

la

realizarea

obiectivelor

organiza\iilor.
C@t de exact ca ]tiin\` ar p`rea managementul, el se izbe]te [n
practic` de situa\ii diferite, multe dintre ele fiind creeate de
componenta uman` a organiza\iilor. Nu putem s` aplic`m principiile,
metodele ]i tehnicile de management schematic, ca reguli rigide,
care s` duc` la succes inevitabil, dac` le-am respecta [ntocmai.
Privind organiza\iile ]i modul [n care acestea se comport`, ajungem
la concluzia c` exist` ceva ce d` via\` ]i o anumit` culoare tuturor
ac\iunilor pe care acestea le ini\iaz`, cu scopuri bine precizate ]i
orientate spre performan\`. Acel ceva este factorul uman din cadrul
acestora. Entit`\i care s` func\ioneze numai pe baza resurselor
materiale, a tehnicii ]i tehnologiei, f`r` interven\ia omului nu exist` ]i
nu vor exista. Omul devine tot mai important [n organiza\ie, tocmai
pentru c` el creeaz` ]i st`p@ne]te tehnica ]i tehnologia ]i nu invers.
{ntotdeauna

se

va

pune

problema
2

combin`rii

factorilor

de

produc\ie ]i ob\inerea de produse ]i servicii de diverse naturi. Cel ce


poate face acest lucru este omul, care trebuie privit nu ca simplu
factor

de

produc\ie,

ci

ca

un

poten\ial

extraordinar

pentru

organiza\ie, care d` via\` ]i sens tuturor celorlalte componente ale


acesteia.
Omul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultur`,
motiva\ie, dorin\e ]i n special prin con]tiin\a de sine, reprezint`
marea necunoscut` a unui sistem, putnd mpiedica sau, dimpotriv`,
putnd poten\a o ac\iune, un proces, o activitate.
Totodat`, prin natura sa de fiin\a sociabil`, omul tr`ie]te ]i
ac\ioneaz` n colectivitate, face parte din anumite grupuri de care se
simte mai mult sau mai pu\in ata]at, grupuri care la rndul lor
interac\ioneaz` cu alte grupuri, depinznd de unele ]i exercitnd
influen\e asupra altora. Prin urmare, ini\ierea ]i desf`]urarea cu
succes a activit`\ilor diferitelor organiza\ii depind ntr-o m`sur`
covr]itoare de gradul n care este n\eles, motivat ]i coordonat
factorul uman.
Resursele

umane

constituie

elementul

creator,

activ

]i

coordonator al activit`\ii din cadrul organiza\iilor, ele influen\nd


decisiv eficacitatea utiliz`rii resurselor materiale, financiare ]i
informa\ionale. A descrie oamenii ca fiind resurse le subliniaz`
importan\a ]i arat` faptul c` managementul lor cere nivele nalte de
preocupare sincer` fa\` de oameni, aten\ie ]i profesionalism.
Evolu\ia

practicii

]i

gndirii

manageriale

determinat

deplasarea aten\iei speciali]tilor de la factorul material c`tre resursa


uman`. S-a ajuns astfel la concluzia c` individul este mai mult dect
o simpl` component` a factorilor productivi, iar managementul
resurselor umane dep`]e]te principiile rigide ale gestion`rii activelor
firmei, trebuind s` \in` seama de o serie de caracteristici ce scap`
calculului economic. Numai lund n considerare toate aspectele ce
3

definesc personalitatea uman`, abilit`\ile, cuno]tin\ele, aspira\iile,


tr`s`turile de temperament ]i caracter, managementul poate reu]i
s` conduc` resursa cea mai pre\ioas`, unica resurs` dotat` cu
capacitatea de a-]i cunoa]te ]i nvinge propriile limite.
Accentuarea rolului resurselor umane nu semnific` ns` o
subevaluare a celorlalte resurse. Conceperea sistemic` a firmei
implic` abordarea interdependent` a resurselor, pornind de la
obiectivele fundamentale la a c`ror realizare concur` mpreun`, de la
conexiunile de esen\` ce exist` ntre ele. Supralicitarea resurselor
umane n detrimentul celorlalte afecteaz` echilibrul dinamic al
organiza\iei.
Numai prin satisfacerea nevoilor angajatului se va putea ob\ine
implicarea acestuia n realizarea obiectivelor organiza\iei ]i numai
contribuind la succesul organiza\iei angaja\ii vor putea s`-]i satisfac`
nevoile legate de munca pe care o desfa]oar`. Numai atunci cnd
cei implica\i n\eleg aceast` rela\ie managementul resurselor umane
ocup` o pozi\ie important` n cadrul organiza\iei ]i poate contribui la
succesul acesteia.
Cum resursa uman` este o resurs` special`, cu caracteristici
deosebite, care diferen\iaz` indivizii [ntre ei ]i genereaz` anumite
atitudini ]i comportamente ale acestora, era firesc ca speciali]tii pe
probleme de management s` acorde, din ce [n ce mai mult, o
aten\ie sporit` tuturor problemelor pe care le ridic` [n organiza\ie
aceasta. Astfel, din managementul general s-a desprins o ]tiin\`
special` ]i anume managementul resurselor umane.
Acesta const` [n stabilirea necesarului de for\` de munc`,
selectarea, formarea, perfec\ionarea ]i motivarea acesteia [n
vederea atingerii unor performan\e c@t mai ridicate, cu alte cuvinte,
gestiunea complet` a tuturor resurselor umane ale unit`\ii conduse.2
Alexandru Puiu, Management Analize ]i studii comparative, Editura
Independen\a Economic`, Pite]ti, 2004, pag.129
4
2

Managementul resurselor umane este rezultatul cercet`rii


specializate ce se [nscrie pe traiectoria unei evolu\ii ]i diversific`ri
rapide, [n numeroase domenii de activitate. Desprinz@ndu-se de
managementul

general,

managementul

resurselor

umane

s-a

diferen\iat ]i s-a autonomizat, restr@ng@ndu-]i problematica sau


obiectul de studiu, ]i, [n consecin\`, s-a specializat, av@nd [n
prezent un loc bine precizat [n cadrul managementului general.
Pornind de la domeniul deja conturat al managementului
general, [mprumut@nd de la acesta unele concepte sau metode de
investigare ]i chiar limbaje de exprimare sau analogii de procese,
managementul resurselor umane []i proiecteaz` obiectul de studiu,
[]i traseaz` sau delimiteaz` propria frontiera astfel [nc@t realit`\ile
organiza\iei sunt tratate potrivit obiectivelor urm`rite. Mai mult
dec@t at@t, managementul resurselor umane []i dovede]te tot mai
pregnant

viabilitatea

]tiin\ific`

]i

deosebita

utilitate

practic`.

Apari\ia ]i dezvoltarea managementul resurselor umane a avut ]i are


multiple influien\e favorabile asupra managementului general,
deoarece plusurile no\ionale ]i metodologice pe care le genereaz`
progresele cunoa]terii ]tiin\ifice, [n general, permit noi dezvolt`ri ale
teoriei ]i practicii manageriale.3
Managementul resurselor umane presupune mbun`t`\irea
continu` a activit`\ii tuturor angaja\ilor n scopul realiz`rii misiunii ]i
obiectivelor organiza\ionale. Exercitarea unui asemenea tip de
management necesit` drept condi\ie primordial` ca fiecare manager
s` constituie un model de atitudine comportamental`. Astfel,
managerul trebuie s` preia responsabilitatea procesului, s` se
implice n fiecare ac\iune, s` discute personal cu angaja\ii progresele
ob\inute de ace]tia ]i s` recompenseze rezultatele bune. Ac\iunile
manageriale iau n considerare fiecare salariat, ca o individualitate
Aurel Manolescu, Managementul resurselor umane, Editura Independen\a
Economic`, Bucure]ti, 2003, pag.29
5
3

distinct`,

cu

caracteristici

specifice.

Aplicarea

cu

succes

managementului resurselor umane presupune existen\a unui sistem


de evaluare a performan\elor, a unui sistem de stimulare a
angaja\ilor ]i de recompensare a rezultatelor.
ntreprinderile romne]ti care se vor bucura de o imagine
favorabil` vor fi acelea care vor avea

reputa\ia c` ]i bazeaz`

ierarhia responsabilit`\ii nu pe vechime sau pe dovezile de


devotament

ale salaria\ilor ci pe competen\`,

creativitate

]i

performan\`.
1.1 Componentele ]i func\iile managementului resurselor

umane
Managementul

resurselor

umane

are

trei

componente:

logistic`, rela\ional` ]i energetic` (sinergetic`).


Componenta
personalului

]i

logistic`

cuprinde

este

urm`toarele

dat`

de

activit`\i:

administrarea
determinarea

organigramei; selectarea, angajarea personalului; gestiunea c`r\ilor


de munc`; determinarea fi]ei postului; stabilirea normelor de
munc`

]i

urm`rirea

realiz`rii

acestora;

urm`rirea

respect`rii

disciplinei muncii; asigurarea microclimatului ]i a securit`\ii muncii,


etc.
Componenta

rela\ional`

cuprinde

regulamentele

c`rora

trebuie s` se conformeze personalul, precum ]i rela\iile interne ]i


externe referitoare la for\a de munc`: negocierea ]i [ncheierea
contractului de munc`; stabilirea sistemului informa\ional intern;
rela\iile cu sindicatele, cele cu diferite organiza\ii sau asocia\ii
profesionale, cu al\i parteneri externi etc.
Componenta
perfec\ionarea

]i

energetic`
promovarea

(sinergetic`)

resurselor

umane

urm`re]te
]i

cuprinde:

motivarea muncii; cre]terea competen\ei; reconversia profesional`;


punerea [n practic` a structurilor participative.
Toate

componentele

managementului

resurselor

umane

asigur` caracterul sinergetic al for\ei de munc`.


Managementul resurselor umane are urm`toarele func\ii:
l

Func\ia de personal care se limiteaz` la componenta

logistic`, [n cele mai multe cazuri, ]i par\ial la cea rela\ional`,


componenta energetic` fiind [ntr-o m`sur` mai mic` sau deloc
dezvoltat`. {n prezent, [n func\ia de personal au intervenit o
serie de muta\ii [n mare parte datorate introducerii tehnicii
moderne de calcul. Aceasta reduce volumul de activitate cerut
de componenta logistic` ]i cre]te accentul pus pe componenta
energetic`.
l Func\ia de conducere care presupune cerin\e multiple ]i
complexe, cum ar fi: organizarea ]tiin\ific` a muncii, luarea [n
considerare a cerin\elor ergonomice, determinarea cerin\elor
reale ale personalului, preg`tirea ]i perfec\ionarea acestuia
conform evolu\iei dinamice a [ntreprinderii, stabilirea m`surilor
care s` asigure o motiva\ie profesional` puternic`, dialogul cu
sindicatele;

[mbun`t`\irea

microclimatului

de

munc`

]i

prevenirea accidentelor de munc` etc.


2. Obiectivele managementului resurselor umane [ntr-o
[ntreprindere
Resursele umane ale organiza\iei sunt constituite din salaria\ii
acesteia, care lucreaz` efectiv ]i care prin activitatea lor asigur`
realizarea obiectivelor acesteia, pun@nd [n valoare celelalte resurse
]i str`duindu-se s` le utilizeze ra\ional. Rolul deosebit pe care [l de\in
resursele umane se explic` astfel:
7

prin activitatea lor nu numai c` asigur` atragerea ]i folosirea


tuturor celorlal\i factori de produc\ie, dar permit, [n acela]i
timp,

ameliorarea,

producerea

]i

reproducerea

acestora,

asigur@nd astfel condi\iile progresului economic ]i social;


ele reprezint` nu numai creatorul, ci ]i stimulatorul tehnicii ]i
tehnologiei. Omul treze]te la via\` mijloacele tehnice, le asigur`
realizarea menirii pentru care au fost create, le perfec\ioneaz`,
dezvolt` tehnologia, genereaz` noi idei, creeaz` condi\ii de
aplicare

lor

[n

practic`,

este

promotorul

noului,

al

progreasului [n tehnic`, tehnologie, management, etc.;


influien\eaz` [ntr-o m`sur` decisiv` eficacitatea utiliz`rii
resurselor naturale, materiale, informa\ionale ]i financiare ale
organiza\iilor,
ob\inerea

permi\@nd

realizarea

de produse ]i prestarea

obiectivelor

propuse,

de servicii destinate

satisfacerii nevoilor de consum manifestate [n societate.


Problemele principale ale managementului organiza\iei [n
legatur` cu resursele umane sunt, [n mare, urm`toarele:
1. atragerea ]i asigurarea organiza\iilor cu un num`r de
salaria\i corespunz`tor nevoilor;
2. preocuparea ca toate posturile de munc` s` fie ocupate cu
salaria\i preg`ti\i profesional, corespunz`tor cerin\elor posturilor
de munc`;
3. preg`tirea

]i

perfec\ionarea

preg`tirii

profesionale

salaria\ilor;
4. asigurarea

salariz`rii

fiec`rui

lucr`tor

corespunz`tor

prevederilor legale, precum ]i urm`rirea motiv`rii tuturor


salaria\ilor;
5. asigurarea mobilit`\ii salaria\ilor [n cadrul organiza\iei, prin
crearea condi\iilor de evaluare ]i promovare a acestora;

6. urm`rirea

integr`rii

socio-profesionale

salaria\ilor

]i

crearea unui climat de munc` propice performan\ei;


7. stimularea poten\ialului creativ al salaria\ilor, prin utilizarea
unor procedee adecvate;
8. asigurarea unor condi\ii sociale ]i culturale [n cadrul
organiza\iei care s` permit` dezvoltarea personalit`\ii fiec`rui
salariat.
Aceste obiective ale managementului cu privire la resursele
umane presupun ]i crearea unor structuri [n cadrul organiza\iei care
s` se ocupe cu rezolvarea lor. Este vorba de compartimentele de
munc` [n care lucreaz` speciali]ti [n domeniul resurselor umane,
care au menirea de a rezolva unitar, la nivel de organiza\ie, sau de
compartimente de munc`, toate problemele legate de aceast`
resurs`.

CAPITOLUL II
RECRUTAREA RESURSELOR UMANE
1

Planificarea procesului de recrutare

Con\inut ]i necesitate
Recrutarea ]i selec\ia reprezint` activit`\i de baz` [n cadrul
managementului resurselor umane. Influien\a pe care o exercit`
asupra [ntregii organiza\ii este deosebit de important`, deoarece pot
9

aduce mari c@]tiguri, [n cazul [n care se efectueaz` dup` criterii


profesioniste, dar ]i mari pierderi, c@nd nu se acord` aten\ie unui
elementar principiu de munc`, acela al a]ez`rii "omului potrivit la
locul potrivit".
Tabloul nr. 1

CONEXIUNI ALE RECRUT~RII


Surse
interne:
-promovare
-transfer
-rota\ia
posturilor
-reangajare
Metode
interne:
-anun\urile
-ofertele de
candidatur`

Activit`\i de
recrutare
Activit`\i conexe
recrut`rii:
-planificarea
resurselor umane
-analiza posturilor
-preg`tirea ]i
dezvoltarea
resurselor umane

Recrutarea
Cine?
C@nd?
Unde?

Aspecte
legale

10

Surse
externe:
-agen\ii de
plasare
-universit`\i
-asocia\ii
profesionale
-alte
companii
Metode
externe:
-radio
-televiziune
-presa scris`

Plaja
candida\ilor

Mediul extern:
-mediul economic
-competi\ia

Selec\ie ]i
integrare

Sursa: }tefan St`ncioiu, Mihaela Ionescu, Cristina Leovaridis, Dan St`nescu Managementul Resurselor Umane, Editura Comunicare.ro, Bucure]ti, 2003,
pag.189

Recrutarea este activitatea de identificare a persoanelor care


au caracteristicile ]i [ndeplinesc condi\iile cerute pentru ocuparea
unui anumit post, precum ]i de atragere [n vederea particip`rii lor la
procesul de selec\ie.
Activitatea de recrutare se desfa]oar` [ncontinuu, deoarece
[ntreprinderea este un organism viu: unii angaja\i se transfer` [n
alte locuri de munc`, al\ii se pensioneaz`, o parte sunt promova\i
sau, pur ]i simplu, se creeaz` noi posturi, prin dezvoltarea activit`\ii.
11

{n orice tip de organiza\ie, [n mod sistematic, asist`m la [nlocuirea


unor oameni sau atragerea altora.
Tabloul nr. 2

ETAPELE PROCESULUI DE RECRUTARE


Mediul extern

Mediul intern

Planificarea

Activit`\i alternative

Recrutarea

Recrutarea

Recrutarea

Recrutarea

Recrutarea

Persoane recrutate

12

Sursa: }tefan St`ncioiu, Mihaela Ionescu, Cristina Leovaridis, Dan St`nescu Managementul Resurselor Umane, Editura Comunicare.ro, Bucure]ti, 2003,
pag.192

Chiar dac` nu este [ntotdeauna agreat` observa\ia c` o

organiza\ie nu poate fi mai bun` dec@t indivizii care o compun, ea


constituie o realitate ce trebuie luat` [n considera\ie. Nu pu\ine sunt
cazurile [n care se fac angaj`ri nepotrivite sau compromisuri cu
privire la competen\ele cerute unui candidat pentru un anume post.
Managerii trateaz`, adesea, cu prea mult` u]urin\` probleme
esen\iale pentru succesul afacerii lor:

identificarea calific`rilor ]i aptitudinilor pentru posturile

existente vacante [n organiza\ie;

alegerea ]i atragerea candida\ilor care corespund cerin\elor

posturilor respective, cu ajutorul celor mai eficiente metode;

respectarea legisla\iei [n domeniul muncii ]i eliminarea

practicilor discriminatorii.
{ntr-o organiza\ie care func\ioneaz` dup` un sistem performant
de management al resurselor umane, procesul de recrutare se
desfa]oar` [ntr-un cadru complex, fiind indisolubil legat de selec\ia ]i
promovarea personalului. Recrutarea este influien\at` de factorii
care ac\ioneaz` [n:
1 Mediul intern:
a)

nevoi strategice: crearea de posturi noi, restructur`ri,

retehnologiz`ri;

13

b) urgen\e sau situa\ii temporare: plec`ri de personal cauzate


de [mboln`viri, efectuarea unor stagii de preg`tire, satisfacerea
serviciului militar, etc.;
c)

mi]c`ri interne ale personalului: promov`ri, transfer`ri,

demisii, etc.;
d) tehnologie, informatic`.
2 Mediul extern:
a) condi\iile de pe pia\a muncii;
b) cadrul juridic.

{n func\ie de aceste cerin\e specifice, recrutarea se poate


desf`]ura:

permanent ]i sistematic;

spontan (candida\ii se orienteaz` spre organiza\ie);


provocat (organiza\ia caut` candida\i pentru un anume

post).
Indiferent de contest ]i caracteristici, activitatea de recrutare
este complicat` ]i costisitoare. Pentru a diminua c@t mai mult
posibil riscurile ]i, implicit, pierderile materiale, activitatea trebuie
[ncadrat` [n coordonatele unei politici coerente de personal, ceea ce
implic`:

Planificarea resurselor umane pe termen mediu ]i lung;

Elaborarea previziunilor privind necesarul de personal;

Prognoza ofertei viitoare de for\` de munc`;

Constituirea

unui

organism

distinct

de

recrutare

personalului;

Analiza posturilor ce urmeaz` a fi ocupate;


Stabilirea

unor

strategii

de

recrutare:

contracte, etc.
Planificarea procesului de recrutare
14

surse,

metode,

Elaborarea unui plan de recrutare presupune realizarea [n


prealabil a unui studiu privind obiectivele generale ale organiza\iei.
Ancheta se va realiza cu sprijinul managerilor din organiza\ie, care
vor fi solicita\i s` r`spund` la un set de [ntreb`ri despre:

proiecte de dezvoltare pe termen scurt ]i mediu;

felurile [n care se ocup` posturile vacante (promovare intern`

sau recrutare extern`);

eficien\a sau dezavantajele metodelor folosite p@n` [n acel

moment.
{n cadrul acestui proces de analiz` ]i elaborare a strategiilor de
recrutare, este recomandabil s` se realizeze ]i o investigare
complet` a problemelor de personal din organiza\ie. Verificarea va
urm`ri:

fluctua\ia personalului;

num`rul posturilor neocupate (indicatori ridica\i);

lista permanent` de personal cu anumite calific`ri;

lipsa constant` a candida\ilor corespunz`tori pentru posturile

vacante:

lipsa personalului corespunz`tor pentru a fi promovat etc.


Faza preg`titoare
Procesul de recrutare ]i selec\ie const` [n aplicarea simultan`

sau succesiv` a mai multor metode, p@n` se ajunge la decizia final`


de angajare a candidatului considerat cel mai valoros. Indiferent de
procedeele folosite, trebuie s` se stabileasc` exact persoana sau
grupul

implicat

[n

aceast`

activitate.

Motivul

[l

constituie

necesitatea abord`rii unitare ]i consecvente a planului de ac\iune.


Metodologia de lucru:
1. Fi]a postului
15

Recrutarea candida\ilor trebuie s` se sprijine pe descrierea


general` a responsabilit`\ilor principale alocate postului vizat.
1. Analiza sarcinilor

Se va avea [n vedere o list` detaliat` a sarcinilor pe care le are


de [ndeplinit persoana ce va fi angajat` pe postul vacant. Pe baza
acestei liste vor fi identificate calit`\ile ]i calific`rile necesare pentru
ocuparea postului.
1. Specifica\iile de personal

Se vor selecta calit`\ile agreate ca fiind necesare persoanei


care va ocupa postul respectiv, a]a cum reies din fi]a postului ]i
analiza sarcinilor.
1. Anun\area postului

Formularea anun\ului trebuie s` se fac` [ntr-un mod foarte clar,


[n a]a fel [nc@t s` nu existe dubii sau ne[n\elegeri cu privire la
con\inutul postului ]i calit`\ile sau calific`rile necesare pentru
ocuparea lui. Pentru difuzarea anun\ului trebuie stabilite canalele de
informare cele mai potrivite pentru postul [n cauz`.
1. Formularul de [nscriere

Comisia sau persoana desemnat` s` se ocupe de recrutare va


elabora un formular din care s` reias` clar informa\iile necesare
pentru a determina abilit`\ile ]i motiva\ia candida\ilor pentru jobul
anun\at. {n acest formular se va preciza ]i data limit` p@n` la care
se pot depune candidaturile, precum ]i data interviului.
1. Probele de concurs

Pentru a nu face loc aprecierilor subiective, examinatorii vor


stabili ]i vor face cunoscute din timp activit`\ile ]i modalit`\ile de
prob`:

prezentarea unor [ntreb`ri specifice [n formularul de [nscriere;

informarea candida\ilor asupra unui anumit tip de referin\e;

punerea de [ntreb`ri directe candida\ilor;


16

observarea comportamentului candida\ilor [ntr-un interviu de

grup;

testarea [ntr-un anumit fel a candida\ilor pentru a li se evalua

abilit`\ile sau cuno]tin\ele;


stabilirea unor criterii clare, [nainte de testare, pentru

evaluarea candida\ilor.
1. Luarea deciziilor

{nainte de sus\inerea interviului de preselec\ie, se va decide


cum se va lua decizia final`: [n unanimitate, prin consens, prin vot.
De asemenea, se va stabili procedura prin care se vor rezolva
balotajele sau contesta\iile.
Factorii interni ]i externi ai recrut`rii
Recrutarea personalului nu este nici pe departe o activitate
simpl`, datorit` politicilor de recrutare ]i practicilor manageriale [n
acest domeniu de activitate care sunt afectate de o serie de
constrngeri sau de numero]i factori externi ]i interni, cum ar fi:
- condi\iile ]i schimb`rile de pe pia\a muncii, deoarece
manifest`rile ]i

modific`rile n timp ale acesteia au o influen\`

deosebit` asupra recrut`rii personalului. Astfel, politicile de recrutare


sunt afectate de unele schimb`ri relevante n situa\ia pie\ei muncii
ca tendin\ele demografice, intrarea pe pia\a muncii a for\ei de
munc` feminin` sau de vrst` naintat`;
- capacitatea sistemelor de preg`tire ]i dezvoltare a
resurselor umane, precum ]i modelele educa\ionale care au
impact deosebit asupra procesului de recrutare;
- atrac\ia zonei, precum ]i beneficiile adi\ionale sau facilit`\ile
locale;

17

- cadrul legislativ sau juridic pentru a se evita deciziile sau


practicile ilegale de angajare, precum ]i discrimin`rile de orice
natur`;
- sindicatele care au un rol activ n procesul de asigurare cu
personal, care prin anumite prevederi ale contractului colectiv de
munc` pot influen\a procesul de recrutare a resurselor umane;
- imaginea sau reputa\ia organiza\iei, care poate atrage
sau respinge poten\ialii candida\i;
-

preferin\ele

poten\ialilor

candida\i

pentru

anumite

domenii de activitate, pentru anumite organiza\ii sau posturi;


- obiective organiza\ionale;
-

cultura

organiza\ional`

care

prin

valorile

relevante

promovate influen\eaz` dorin\a de recrutare ]i angajare;


- politicile ]i practicile manageriale din domeniul resurselor
umane;
- criteriile politice, etnice sau de alt` natur`;
- cerin\e obligatorii pe care organiza\ia consider` c` trebuie
s` le ndeplineasc` solicitan\ii posturilor vacante;
- situa\ia economico-financiar` a organiza\iei;
- al\i factori care pot face ca n procesul de recrutare s` apar`
unele dificult`\i sau care pot m`ri durata de realizare a acestei
activit`\i de personal.
n concluzie, este necesar` o analiz` complet` ]i complex` a
tuturor factorilor care

pot atrage

sau,

dimpotriv`, ndep`rta

poten\ialii candida\i competitivi.


2. Surse de recrutare
Identificarea surselor de recrutare este o etap` important` n
cadrul desf`]ur`rii procesului de recrutare, surse care pot fi interne
sau externe, ns` majoritatea organiza\iilor folosesc ambele surse,
18

m`rind ]ansele de a descoperi ]i atrage candida\i ct mai


competitivi.
Pentru ocuparea posturilor vacante se face o analiz` a
avantajelor ]i dezavantajelor pe care le prezint` fiecare surs` de
recrutare la care se apeleaz`.
1.1 Recrutarea intern`
Se recomand` [nceperea cu recrutarea din sursele interne ale
organiza\iei, deoarece prin intermediul promov`rilor ]i rota\iei pe
posturi

se

poate

asigura

stimularea

personalului.

{n

cazul

personalului muncitor se utilizeaz` cu regularitate recrutarea din


interior. Metoda uzual` este aceea a recomand`rilor ]efilor ierarhici ]i
promovarea unei anumite persoane pe postul vizat. C@nd este
vorba de un num`r mic de posturi vacante se folose]te a]a-numitul
program de [nlocuiri. Managerii colecteaz` date despre mai multe
persoane ]i se [ntocme]te o list` scurt` de candida\i. {n organiza\iile
[n care func\ioneaz` principiul transparen\ei se practic` afi]area
postului liber, pentru ca to\i cei interesa\i s`-]i poat` depune
candidatura.
n cazul unei recrut`ri interne nu se realizeaz` propriu-zis o
angajare, ci doar o schimbare de post, dar care presupune
parcurgerea de c`tre candida\i a acelora]i etape ca ]i pentru
candida\ii externi.
Probleme poten\iale care pot apare sunt:
recrut`rile interne nu sunt posibile ntotdeauna, mai ales
cnd organiza\ia se dezvolt` rapid sau nu s-a realizat o
preg`tire corespunz`toare a propriilor angaja\i pentru ca
ace]tia s` poat` prelua noi responsabilit`\i;

19

dac` se constat` o anume stagnare sau o amplificare a


rutinei, obi]nuin\ei, este posibil ca recrutarea intern` s` nu
fie cea mai indicat` metod`;
n cazul organiza\iilor dispersate geografic, gradul n care
sunt dorite sau ncurajate transferurile dintr-un loc n altul
constituie o problem` special`;
promovarea unui angajat mediocru ntr-un post superior.
Avantajele recrut`rii interne:
organiza\iile cunosc mult mai bine punctele forte ]i punctele
slabe ale candida\ilor;
atragerea candida\ilor este mult mai u]oar`;
selec\ia este mult mai rapid` ]i mai eficient`;
se permite ob\inerea calific`rii specifice organiza\iei respective
doar prin recrutarea din cadrul acesteia a unui candidat;
probabilitatea de a lua decizii necorespunz`toare este mult
diminuat`;
timpul aferent orient`rii ]i ndrum`rii pe posturi a noilor angaja\i
este mult diminuat;
motivarea

personalului

cre]te,

iar

ambian\a

moral`

se

mbun`t`\e]te;
recrutarea personalului este mult mai rapid` ]i mai pu\in
costisitoare;
sentimentul de apartenen\` la organiza\ie, de loialitate sau de
ata]ament fa\` de aceasta cre]te.
Dezavantajele recrut`rii interne:
mpiedic`

infuzia

de

suflu

promovarea unor idei noi;

20

proasp`t

]i

defavorizeaz`

favorizeaz` manifestarea principiului lui Peter, conform c`ruia


oamenii tind s` se ridice pe scara ierarhic` pn` la nivelul lor
de incompeten\`;
se poate manifesta favoritismul sau se pot declan]a numeroase
conflicte sau st`ri afective determinate de modul diferit de
percepere a unor fapte sau situa\ii la promovarea angaja\ilor
din cadrul firmei;
provocarea apari\iei de posturi vacante n lan\, a]a-numitul
efect de und` a postului liber;
elaborarea unor programe adecvate de preg`tire profesional`
care s` permit` dezvoltarea corespunz`toare a propriilor
angaja\i pentru ca ace]tia s` ]i poat` asuma noi responsabilit`\i
]i sarcini.
2.2 Recrutarea extern`
Recrutarea extern` este o modalitate utilizat` [n special de
firmele care acord` importan\` sporit` atragerii ]i men\inerii
personalului cu un nivel ridicat de calificare, precum ]i de cele care
se dezvolt` rapid. Recrutarea din exterior se face prin metoda
informal` ]i prin metoda formal`.
Metoda informal` se caracterizeaz` prin publicitate foarte
limitat`, recurgndu-se la concursul angaja\ilor care exist` [n
organiza\ie, cerndu-se acestora s` apeleze la persoane interesate
de angajare, dintre rude, prieteni, cunoscu\i. Aceste rela\ii personale
se vor dovedi eficiente dac` aceste investiga\ii se fac n mod discret,
tocmai pentru a nu fi interesate de ntreprinderea la care candidatul
are deja un loc de munc`, expunndu-l la riscul pierderii lui.
Majoritatea posturilor se ocup` prin metoda informal` deoarece
aceast` metod` este necostisitoare, se aplic` rapid, ]i folose]te
21

pentru angajarea personalului n birou ]i a celui de conducere din


sec\iile de produc\ie.
Totu]i exist` riscul, ca, din cauza unei oarecare doze de
subiectivism s` se favorizeze recrutarea unor cadre mai pu\in
corespunz`toare. De aceea, este necesar, ca metoda informal` s` fie
conectat` cu metoda formal`, metod` ce presupune o audien\` mai
larg`.
Metoda formal`. Aceast` metod` se caracterizeaz` prin
c`utare de persoane ce doresc s` se angajeze, aflate n c`utare de
lucru pe pia\a muncii sau doritoare s` schimbe locul de munc` pe
care-l de\in. n acest scop se apeleaz` la diferite forme de
publicitate, exemplu: comunicarea la Oficiul For\elor de Munc`,
micropublicitate, contactarea direct` a ntreprinderii, reviste de
specialitate.
Recrutarea extern` prezint` o serie de avantaje ]i dezavantaje.
Avantajele recrut`rii externe a personalului:
permite identificarea ]i atragerea unui num`r mai mare de
candida\i poten\iali;
permite mbun`t`\irea

procesului propriu-zis de recrutare

datorit` posibilit`\ii oferite de a compara candidaturile interne ]


i externe;
noii angaja\i pot constitui o surs` poten\ial` de idei ]i cuno]tin\e
noi;
permite mbog`\irea poten\ialului uman intern al organiza\iei,
eliminarea unor eventuale stagn`ri sau rutine instalate;
permite diminuarea cheltuielilor sau a costurilor cu preg`tirea
personalului;

22

ncurajeaz` un nou mod de gndire n cadrul organiza\iei ]i


poate preveni sau corecta unele obliga\ii contractuale de
durat`;
permite corectarea eventualelor practici discriminatorii privind
angajarea sau ndeplinirea unor planuri privind identificarea ]i
atragerea unor grupuri speciale de candida\i;
permite satisfacerea necesit`\ilor suplimentare de personal
determinate

de

extinderea

sau

dezvoltarea

rapid`

organiza\iei, f`r` a solicita personal neexperimentat.


Dezavantajele recrut`rii externe:
identificarea, atragerea ]i evaluarea candida\ilor se realizeaz`
mult mai dificil, doar pe baza unor referin\e sau a unor scurte
interviuri;
riscul de a angaja candida\i care, ulterior, nu dovedesc sau nu
se pot men\ine la poten\ialul nalt pe care l-au demonstrat n
timpul procesului de selec\ie;
costul recrut`rii personalului este mult mai ridicat;
timpul necesar orient`rii, adapt`rii sau integr`rii pe posturi a
noilor angaja\i este mult mai mare;
poten\ialii candida\i interni se pot sim\i frustra\i n cazul
angaj`rii pe cineva din afara organiza\iei, situa\ie n care scade
interesul, motivarea propriilor angaja\i care consider` c`
ndeplinesc condi\iile necesare ns` c`rora li se reduc ]ansele de
promovare.
{n toate situa\iile activitatea de recrutare reprezint` un efort
concentrat al speciali]tilor din departamentele de resurse umane ]i
al managerilor din [ntreprindere. La nivelul departamentului trebuie
s` se prevad` necesit`\ile de recrutare, s` se planifice ]i s` se
execute efectiv activitatea de recrutare, [n timp ce, la nivelul
[ntreprinderii, managerii vor determina calific`rile necesare ]i vor
23

anticipa necesit`\ile viitoare ale posturilor, vor asista la procesul de


recrutare ]i vor evalua, din punctul de vedere al conducerii,
activitatea de recrutare.
Recrutarea din sursele externe se face fie de c`tre firma
interesat`, fie de c`tre agen\ii specializate de recrutare a for\ei de
munc`.
Exist`

trei

tipuri

de

firme

care

intermediaz`

angajarea

personalului: firme de plasare de personal, firme de recrutare ]i


selec\ie, firme de head-hunting.
Tabloul nr.3
TIPURI DE FIRME
CARE INTERMEDIAZ~ ANGAJAREA PERSONALULUI
Firme de plasare
Firme de recrutare
de personal
]i selec\ie
Sunt firme de recrutare n Recruteaz` pentru
mas`. Se face apel la ele posturi de nivel mediu,
pentru posturi de nivel
pn` la (inclusiv)
sc`zut, acolo unde sunt
]efi de departamente.
importante rapiditatea ]i
pre\ul sc`zut, nu ]i
calitatea recrut`rii.
La aceste servicii apeleaz` Apeleaz` orice fel de
n special ]omeri.
personal.

Firme de head-hunting
Selec\ioneaz` pentru posturi
de conducere: directori
generali, ]efi de
departamente.

Apeleaz` candida\ii cu nalt`


calificare, c`uta\i de firme de
head-hunting, c`rora li se face
propunerea de schimbare a
locului de munc`.
Func\ioneaz` practic ca o Folosesc de obicei
Are nevoie de ani de zile
banc` de date dispecerat. anun\urile din pres`,
pentru a forma o baz` de date
Pe baza CV-ului trimis,
f`cute n baza unui job profesional` ]i pentru a-]i
candidatul este trimis la description trimis de
forma rela\ii de lung` durat`
firma ce solicit` o
firma-client. Dup`
cu candida\ii. C`utarea ]i
persoan`.
primirea CV-urilor, se
alegerea candidatului difer`
face o preselec\ie,
total fa\` de firmele de
urmeaz` interviurile
recrutare ]i selec\ie. Un
individuale, etapa
candidat nu-]i va trimite
test`rii, se face o fi]`
niciodat` CV-ul la o firm` de
personal` ]i se aleg doi- head-hunting, ci va fi c`utat
trei din cei mai buni
direct de aceasta.
candida\i care vor fi
Investiga\iile asupra
trimi]i la firma client spre candidatului sunt laborioase.
a fi ale]i direct.
Sursa:Edith Lukacs - Managementul organiza\ional ]i al resurselor umane,
Ed.AIUS, Craiova, 2005, pag.82
24

3. Metode de recrutare
Publicitatea este cea mai clar` metod` de atragere a
candida\ilor. Atunci cnd se face uz de aceast` metod`, trebuie s` se
ia n considerare trei criterii: cost, vitez` ]i probabilitatea g`sirii de
candida\i buni.
Obiectivele publicit`\ii sunt:
- atragerea aten\iei trebuie s` concureze pentru aten\ia
poten\ialilor angaja\i cu al\i angajatori;
- creearea ]i men\inerea interesului trebuie s` comunice ntr-o
manier`

atractiv`

]i

interesant`,

informa\ii

despre

post,

companie ]i calific`rile necesare.


- stimularea ac\iunii mesajul publicitar trebuie emis de a]a
manier`, nct s` atrag` privirea ]i s`-i ncurajeze pe poten\ialii
candida\i s` citeasc` pn` la sfr]it mesajul.
Inti se stabile]te num`rul posturilor ce trebuie ocupate, ]i
pn` la ce dat`. Apoi se trece la descrierea postului ]i la specificarea
persoanei pentru a se ob\ine informa\ii despre calific`rile, experien\a
]i responsabilit`\ile, precum ]i orice alte date necesare alc`tuirii
mesajului publicitar.
Al doilea pas este analiza surselor de unde pot proveni candida\ii,
firmele, institu\iile educa\ionale ]i locul unde se afl` acestea. n final
trebuie aflat ce i poate atrage spre post sau companie, pentru a
putea include toate aceste informa\ii n mesajul promo\ional,
precum ]i ceea ce ar putea s`-i resping`, de exemplu localizarea
postului.
Atunci cnd d`m un anun\, trebuie \inut cont de o serie de
factori:
- num`rul ]i locul unde se afl` poten\ialii candida\i;
- costul publicit`\ii trebuie ]i el luat n considerare; pentru ca
publicitatea s` fie eficient`, aceasta trebuie s` atrag` un num`r
25

suficient de candida\i ]i care s` aib` preg`tirea necesar`, la un cost


ct mai mic;
- frecven\a cu care organiza\ia vrea s` publice anun\uri este
important` n alegerea publica\iei n care va ap`rea;
- tematica ]i aria de circula\ie a publica\iei; o publica\ie
economic` va fi citit` de cei ce caut` de lucru n acest domeniu, pe
cnd publica\iile de interes general vor atrage candida\i mai mul\i
dar mai pu\in preg`ti\i.
Agen\iile
O alta metod` de recrutare din exterior este posibil` prin
intermediul agen\iilor de recrutare publice sau private. Pentru
posturi cu o calificare lipsit` de preten\ii se apeleaz` la serviciile
agen\iilor de publicitate, caz [n care metoda este eficient` ]i pu\in
costisitoare. Pentru posturi care necesit` calific`ri superioare sau
func\ii de conducere se apeleaz` la serviciile agen\iilor private de
recrutare.
Consultan\ii
Aceast` metod` se practic` n multe \`ri. Consultan\ii preg`ti\i ]
tiu unde ]i cum s` g`seasc` poten\ialii candida\i la recrutare ]i
reu]esc s`-i determine s` participe la selec\ie.
Consultan\ii ofer` sfaturi calificate ]i reduc cantitatea de
munc`. Op\ional, organiza\ia poate s` r`mn` anonim`. Dac` se
dore]te alegerea unui consultant pentru recrutare ar trebui parcur]i
urm`torii pa]i:
- se verific` reputa\ia consultantului prin intermediul fo]tilor
clien\i ai acestuia;
- verificarea experien\ei de specialitate;

26

- stabilirea unei ntlniri cu consultantul, pentru a-i verifica


acestuia calit`\ile;
- compararea taxelor.
Se eviden\iaz` o serie de avantaje, deloc de neglijat:
- consultan\ii cunosc bine pia\a muncii, ]tiind unde se g`se]te o
anumit` categorie de muncitori, ceea ce va reduce anun\urile inutile
]i va m`ri ]ansele de r`spuns;
- ei fac o prim` filtrare a candida\ilor, scutind organiza\ia de
aceast` munc`;
- agen\ia are o atitudine obiectiv` n alegerea candidatului.
C`utarea persoanei
Aceast` metod` este una dintre cele mai complexe de
recrutare. Este recomandat` pentru posturile de conducere ]i
posturile ce necesit` un grad mare de specializare. Metoda const`
att n localizarea ]i identificarea persoanelor cu calit`\i ]i eficien\e
cerute, ct ]i motivarea acestora. Unii ntreprinz`tori, atunci cnd
recruteaz` un candidat bun n acel domeniu, i fac ofert` de angajare
avantajoas`,

oferindu-i

salariu

]i

condi\ii

de

munc`

foarte

atr`g`toare.
Fi]ierul cu poten\iali candida\i
Un exemplu n acest sens poate fi compartimentul de recrutare
din ntreprinderi. Dac` se asigur` actualizarea lui, metoda asigur` un
grad mare de operativitate.
Activit`\i de marketing
Recrutarea personalului pentru ocuparea unor posturi de
conducere de nivel superior poate fi privit` ca o activitate de

27

marketing, prin care sunt prezentate posturile disponibile astfel


nct ele s` fie atractive pentru cei interesa\i.
T@rgurile de locuri de munc` constituie o alta surs` de
recrutare a candida\ilor din exteriorul organiza\iei. Acestea sunt
organizate de agen\iile na\ionale de ocupare ]i formare profesional`,
funda\ii sau diferite asocia\ii studen\e]ti sau profesionale. Firmele []i
trimit reprezentan\ii la aceste manifest`ri [n scopul de a-]i completa
bazele de date cu candida\i.
Investirea n studen\i este o alt` practic` destul de comun`
n Occident. Este un sistem reciproc avantajos, prin care o firm`
ncheie un acord cu universitatea, astfel c` unii studen\i primesc
burse din partea firmei n schimbul obliga\iei de a deveni angaja\ii
acesteia. Tinerii cap`t` astfel bani ]i un loc de munc` asigurat, iar
firma oameni bine preg`ti\i pe care ]i-i selecteaz` singur`.
Trguri

de

joburi

studen\e]ti

organizate

cadrul

universit`\ilor reprezint` o alt` modalitate de recrutare extern`


pentru firmele care pl`tesc o tax` de participare. Programul
trgurilor au o derulare tipic`: cu aproximativ o lun` nainte de
evenimentul propriu-zis, studen\ii se nscriu printr-un formular la
sediul asocia\iei din incinta facult`\ii sau prin e-mail. n acela]i timp,
companiile interesate trimit organizatorilor descrierea tipului de
profil individual c`utat.
Printr-o astfel de form` de recrutare, angajatorii declar` c` le
este mai u]or s` formeze o persoan` tn`r` n spiritul firmei (prin
diferite programe de trenning), dect s` recruteze persoane cu
experien\` n domeniu, dar cu o anumit` viziune sau cu anumite
mentalit`\i.
28

Burse ale locurilor de munc` pe Internet devine o


modalitate din ce n ce mai accesibil` pentru doritorii de locuri de
munc`.
Leasingul

de

personal.

anul

2003,

Codul

Muncii

reglementa, la capitolul VII, munca prin agent de munc` temporar`,


o noutate pentru legisla\ia romneasc` de pn` atunci. Munca
temporar` nseamn` angajarea direct` de c`tre beneficiar a unui
num`r de salaria\i pe o perioad` determinat` de timp, n limitele
legii. Practic, un angajat de munc` temporar` are un num`r de
angaja\i proprii, pe care i pune la dispozi\ie pe o perioad`
determinat` unui client utilizator. Angaja\ii sunt pl`ti\i de angajatul
de munc` temporar`, dar nu la salarii mai mici dect ar fi fost
salaria\i ai companiei beneficiare. Perioada de utilizare nu poate fi
mai mare de un an, dar poate fi prelungit` pn` la maximum 18 luni.
O alta surs` extern` de recrutare o constituie

firmele

concurente. Preluarea de personal calificat ]i competent de la


firmele concurente a devenit o practic` comun` deoarece ofer`
c@teva avantaje, cum sunt:
a) personalul este deja preg`tit ]i nu trebuie alocate fonduri
pentru a se realiza aceast` activitate [n cadrul organiza\iei ce-l
preia;
b) competitorii vor fi mai slabi dac` pierd personal calificat;
c) noii angaja\i aduc informa\ii despre firmele concurente;
d)

personalul atras este familiarizat cu afacerea pe care

organiza\ia o dezvolt`;

29

4. Structura planului de recrutare


O politic` de recrutare trebuie s` fie coerent`, echitabil` ]i
flexibil`,

f`r`

improviza\ii

]i

f`r`

adaptarea

unor

decizii

de

circumstan\` luate de la o zi la alta.


Schimb`rile frecvente de mediu au un impact puternic asupra
func\ion`rii firmei, ceea ce face ca aceasta s` adopte o politic` de
recrutare c@t mai flexibil` care s` urm`reasc` ]i s` anticipeze
schimb`rile care se produc [n tehnologie, [n legisla\ie, [n finan\e, [n
politica intern` ]i interna\ional`.
Pocesul de recrutare are urm`toarele componente4:

culegerea informa\iilor n cadrul c`reia se elaboreaz` un plan

de recrutare sub forma unui studiu privind obiectivele generale ale


organiza\iei. Aceast` culegere de informa\ii se poate verifica prin
intermedierea managerilor, pentru a se cunoa]te dac` respectivele
posturi vacante se vor ocupa prin promovarea intern` sau recrutare.

organizarea posturilor ]i a oamenilor trebuie cunoscut`

att organizarea aplicat` ca punct de plecare, ct ]i cea de


perspectiv`. Din compararea celor dou` se poate stabili concret
necesarul de recrutat.

plec`rile este necesar s` se cunoasc` eviden\a plec`rilor, baz`

pe care se pot demara demersurile de recrutare pentru posturile


vacante datorit` demisiilor, pension`rilor, deceselor, etc.

studiul posturilor se efectueaz` pe baza analizei, descrierii ]i

specifica\iei postului, eviden\iindu-se informa\iile privind denumirea


postului, obiectivele, sarcinile, responsabilit`\ile, mijloacele folosite.

calculul nevoilor directe de recrutare se efectueaz` prin

simpla comparare a efectivului teoretic cu cel real, prin luarea n


considerare a vitezei cu care se rennoie]te personalul.
4

Robert L. Mathis, Panaite C. Nica, Costache Rusu Managementul Resurselor

Umane, Editura Economic`, Bucure]ti, 1997, pag. 95-97


30

Gre]elile ce pot ap`rea n cadrul procesului de recrutare


influen\eaz` negativ activitatea unei organiza\ii. Principalele cauze
care pot duce la e]ecul recrut`rii sunt urm`toarele:
- incompeten\a sau lipsa de interes a celor ce efectueaz`
recrutarea;
- subiectivismul n conceperea anun\ului pentru ocuparea
postului ]i n stabilirea surselor de recrutare;
- enun\area prea detaliat` a cerin\elor postului, care face mult
mai dificil` g`sirea candida\ilor;
- recrutarea nu este conceput` ca o activitate de marketing;
- folosirea unor metode de recrutare neadecvate;
- imaginea pe care o prezint` [ntreprinderea despre postul ce
trebuie ocupat nu este bun` deoarece cel ce face recrutarea nu
reu]e]te s` prezinte corect postul.

31

CAPITOLUL III
SELEC|IA RESURSELOR UMANE
1. Managementul procesului de selec\ie
Natura ]i particularit`\ile procesului de selec\ie
Selec\ia personalului se desf`]oar` [n cadrul departamentului
de resurse umane ]i constituie una dintre activit`\ile pe care se pune
mare accent [n managementul tuturor organiza\iilor.
Selec\ia personalului const` [n alegerea, conform anumitor
criterii, a celui mai potrivit sau competitiv candidat pentru ocuparea
unui post.
Tabloul nr. 4

CONEXIUNILE SELEC|IEI
Culegerea
informa\iilor
despre
candida\i prin:
-interviuri
-teste
-cerere de
angajare
-referin\e

32

Activit`\i conexe:
-planificarea
resurselor umane
-analiza
posturilor
-recrutarea
-evaluarea
performan\elor
-preg`tirea ]i
dezvoltarea
Mediul extern:
-strategia
organiza\ional`
-cultura
Criteriile ]i
etapele de
selec\ie

Aspecte legale

Luarea
deciziei de
selec\ie:
-angajare
-respingere
-promovare

Candida\i
poten\ial
califica\i

Procesul de
luare a deciziei

Evaluare
Validitate
Consisten\`
Obiectivele
selec\iei
Performan\a

Sursa: }tefan St`ncioiu, Mihaela Ionescu, Cristina Leovaridis, Dan St`nescu Managementul Resurselor Umane, Editura Comunicare.ro, Bucure]ti, 2003,
pag.199
33

Practic, selec\ia poate [mbr`ca at@t forme empirice prin


aprecierea

formal`

calific`rii

(diplome),

aptitudinilor

(recomand`ri) ]i comportamentului (impresii),c@t ]i abord`ri ]


tiin\ifice

bazate

pe

metodologie

complex`

]i

adecvat`

organiza\iei.
Selec\ia profesional` este conceput` ca o activitate de alegere
a celor mai buni indivizi [n func\ie de cerin\ele unei anumite
profesiuni, sensul ac\iunii fiind de la profesiune spre individ ]i nu
profesiuni pentru individ ca [n orientarea profesional`...5
Indiferent de metoda folosit` - ]tiin\ific` sau empiric` - trebuie
s`

se

\in`

seama

specificul/caracteristicile

de

c@teva

postului;

elemente

calitatea

de

fond:

candida\ilor

]i

experien\a acestora; timpul avut la dispozi\ie pentru luarea deciziei


finale; preg`tirea comisiei/persoanelor care se ocup` de selec\ie.
Activitatea de selec\ie propriu-zis` [ncepe s` se desf`]oare dup`
ce a fost luat` decizia [n procesul de recrutare ]i este efectuat` [ntrun sector specializat din cadrul departamentului de resurse umane,
de un grup de persoane sau de una singur`. {n func\ie de
dimensiunile

organiza\iei

]i

de

obiectivele

urm`rite

selec\ia

resurselor umane constituie o responsabilitate a unuia sau a mai


multor persoane din conducerea organiza\iei.

Tabloul nr.5
RESPONSABILIT~|I {N DOMENIUL SELEC|IEI RESURSELOR
UMANE
Liliana Gherman, Laura P`noiu - Managementul Resurselor Umane, Editura
Independen\a Economic`, Pite]ti, 2006, pag.71
34
5

Compartimentul de resurse umane /


-

Asigur`

personal
primirea ini\ial`

Conducerea superioar`

pentru - Solicit` angaja\i cu anumite calit`\i pentru

angajare

ocuparea posturilor

- Conduce interviul de selec\ie ini\ial

- Particip` [n echipa de selec\ie

- Administreaz` testele de angajare

- Intervieveaz` candida\ii

- Ob\ine referin\e ]i informa\ii cu privire - Ia decizia final` pentru care poate cere
la trecutul solicitantului

sfatul

speciali]tilor

din

cadrul

- Face leg`tura [ntre candida\ii cei mai compartimentului de personal


buni ]i conducerea firmei pentru selec\ia
final`
- Asigur` examinarea medical`
-

Evalueaz`

succesul

procesului

de

selec\ie
Sursa: Robert L. Mathis, Panaite C. Nica, Costache Rusu Managementul
Resurselor Umane, Editura Economic`, Bucure]ti, 1997, pag.101

Ca ]i [n cazul procesului de recrutare, selec\ia personalului

presupune o [mbinare de responsabilit`\i, cele privind preg`tirea ]i


derularea procedurilor specifice fiind [n sarcina compartimentului de
specialitate, [n timp ce deciziile propriu-zise, asistarea ]i evaluarea
procesului se realizeaz` de c`tre manageri.
Indiferent de modul de organizare, selec\ia se efectueaz`
potrivit unor criterii unanim acceptate:
l

identificarea ]i alegerea celei mai potrivite persoane

pentru postul vizat;


l

eficien\` ]i costuri justificate de calitatea ]i performan\ele

noului angajat.
Pentru a fi eficient`, activitatea de selec\ie trebuie s`
urm`reasc` respectarea :
l

criteriilor generale ]i valorilor culturale ale organiza\iei;

cerin\elor specifice departamentului din care face parte

postul;
35

particularit`\ilor impuse de post (specifica\iile cuprinse [n

fi]a postului).
Chiar

dac`

ne

raport`m,

de

regul`,

la

dimensiunea

organiza\ional` a procesului de asigurare cu resurse umane, nu


putem omite faptul c` poten\ialii candida\i sunt, la r@ndul lor,
subiec\ii unui proces complementar ]i anume acela al c`ut`rii unui
loc de munc`. Din acest motiv, decizia companiei de angajare
coincide cu decizia individual` de acceptare a locului de munc` [n
cauz`, asupra c`reia ac\ioneaz` un set de factori ce pot fi structura\i
[n trei categorii:
factori obiectivi, lega\i de calitatea ofertei de angajare, [n

cadrul c`reia salariatul reprezint` factorul cel mai important;


factori subiectivi, const@nd [n coresponden\a imaginii ]i

climatului organiza\ional cu elemente ce \in de personalitatea


indivizilor;
factori de recrutare ]i selec\ie, genera\i de atitudinea

specialistului sau a persoanei de contact.


{n practic` se utilizeaz` mai multe tipuri de selec\ie ]i anume 6:

selec\ia filtraj prin intermediul c`reia se re\in, dintr-un num`r


oarecare de candida\i, acei care au trecut probele de selec\ie.
Se observ` c` [n acest tip de selec\ie se face departajarea clar`
dintre cei admi]i ]i respin]i;

selec\ia [n vederea orient`rii, [ndrum`rii ]i form`rii


profesionale, care presupune admiterea, pe baza anumitor
criterii, a unui num`r mare de solicitan\i pentru a fi [ncadra\i [n
organiza\ie, urm@nd apoi orientarea acestora spre acele
profesii sau locuri de munc` pentru care au aptitudini;

selec\ia clasament, utilizat` nu numai [n direc\ia stabilirii


concordan\ei dintre oameni ]i profesie, ci ]i pentru clasificarea
Viorel Cornescu, Ioan Mih`ilescu, Sica Stanciu Management general,
Editura Actami, Bucure]ti, 2001, pag.195
36
6

celor reu]i\i. Acest tip de selec\ie ofer` informa\ii suplimentare


factorilor de decizie [n vederea repartiz`rii celor reu]i\i la
diferite locuri de munc` sau pentru direc\ionarea lor [n func\ie
de necesit`\ile ulterioare ale produc\iei.
2. Etapele procesului de selec\ie
Selec\ia personalului se impune at@t la angajare, c@t ]i la
promovare, metodele de selec\ie fiind c`ile pe care patronii le
folosesc pentru alegerea, dintr-un num`r mai mare de candida\i, pe
aceia care corespund cerin\elor posturilor pe care vor s` le ocupe.
Procesul de selec\ie con\ine o serie de etape prin care se
realizeaz` prospectarea solicitan\ilor atra]i. Fiecare etap` reduce
mul\imea de solicitan\i p@n` c@nd, [n final, se decide ca o persoan`
s` fie angajat`.
Etapele procesului de selec\ie sunt urm`toarele:
1 monitorizarea preliminar` a solicitan\ilor pe baza
dosarului de candidatur`;
2 preselec\ia telefonic`;
3 preinterviul;
4 testarea candida\ilor;
5 interviul de selec\ie;
6 verificarea referin\elor;
7 examinarea medical`;
8 decizia de angajare.
Selec\ia este mult u]urat` dac`, [nainte de intervievare sau
sus\inerea probelor de concurs, angajatul efectueaz` o triere a
candida\ilor pe baza dosarului de candidatur`.

37

Dosarul de candidatur` include, [n principiu, urm`toarele


documente7:
l

formularul de candidatur`;

un Curriculum Vitae;

o scrisoare de inten\ie;

referin\ele;

o fotografie recent` a candidatului, dac` este solicitat`;

alte date semnificative despre candidatura respectiv`.

Formularul

de

candidatur`8

este

pus

la

dispozi\ia

candidatului de firma care organizeaz` concursul ]i reprezint` un


mijloc de culegere a informa\iilor despre candida\i [ntr-o form`
organizat`, standardizat`. Formularul de candidatur` se anexeaz` la
CV, ambele devenind piese ale dosarului candidatului.
Formularul de candidatur` are drept scop9:
l
l

s` eviden\ieze dorin\a candidatului de a ob\ine un post;


s` ofere intervievatorului un profil al solicitantului, care s`

poat` fi folosit [n interviu;


l

s` constituie un element al dosarului de personal pentru

solicitantul care devine angajat;


l

s` poat` fi folosit pentru analiza modului [n care se face

selec\ia.
Refuzul unor candida\i de a completa formularul, pe motiv c`
prezint`

repet`ri

fa\`

de

CV

este

interpretat

negativ

de

formularul

]i

reprezentantul firmei.
Candidatul

trebuie

s`

citeasc`

cu

aten\ie

instruc\iunile de completare ]i s`-l completeze apoi, [n mod ordonat,

Liliana Gherman, Laura P`noiu - Managementul Resurselor Umane, Editura


Independen\a Economic`, Pite]ti, 2006, pag.74
8
Anexa nr.1
9
Robert L. Mathis, Panaite C. Nica, Costache Rusu Managementul Resurselor
Umane, Editura Economic`, Bucure]ti, 1997, pag.106
38
7

f`r` ]ters`turi ]i t`ieri de cuvinte, care sunt interpretate ca lips` de


aten\ie sau interes, sau chiar [ncercarea de a ascunde adev`rul.
Formularul de candidatur` con\ine, [n general, urm`toarele
informa\ii: numele ]i prenumele, adresa complet`, num`rul de
telefon, starea civil`, na\ionalitatea, v@rsta, studiile, experien\a [n
munc`, informa\ii care se refer` la personalitatea candidatului
(hobby-uri,

domenii

de

interes,

apartenen\a

la

organiza\ii

profesionale, publica\ii, premii ]i distinc\ii primite).


Informa\iile primite prin formularul de candidatur` pot uneori s`
nu fie exacte. De aceea, formularul are la sf@r]it o declara\ie pe
care solicitantul este obligat s` o semneze.
Curriculum Vitae constituie punctul de plecare [n orice
proces de selec\ie. El mediaz` [ntrevederea dintre cel care []i ofer`
serviciile ]i reprezentan\ii firmei care, [ntr-o etap` ulterioar`, vor
realiza interviul de selec\ie.
CV-ul este utilizat ]i ca mijloc de triere preliminar` a
candida\ilor, fiind considerat unul dintre cele mai la [ndem@n`
procedee de evaluare.
Fiind primul contact cu conducerea firmei care angajeaz`, CV-ul
joac` un rol deosebit de important deoarece el formeaz` impresia la
primul contact. De aceea, at@t ca form`, c@t ]i [n con\inut trebuie
s` fie atractiv ]i incitant, s` trezeasc` interesul celor care [l citesc s`
cunoasc` personal candidatul, acord@ndu-i interviul. Dac` este prea
lung, ilizibil sau greoi exist` toate ]ansele s` nu fie citit.
La elaborarea unui CV candidatul trebuie s` aib` [n vedere
urm`toarele:
a) forma de prezentare este recomandabil s` se [ntind` pe
maxim 2 pagini; textul s` fie corect tehnoredactat ]i bine a]ezat [n

39

pagin`; s` foloseasc` o coal` de h@rtie alb`, de bun` calitate, format


A4 ;
b) datele de identificare numele, adresa ]i num`rul de telefon s`
apar` la [nceputul primei pagini;
c) obiectivul urm`rit reprezentan\ii firmei s` [n\eleag` clar ce
post dore]te candidatul s` ocupe ]i pentru care se consider`
calificat;
d) cu privire la \inuta etic` - s` con\in` numai informa\ii reale
deoarece acestea pot fi verificate oric@nd;
e) candida\ii cu experien\` [n munc` - s` furnizeze informa\ii care
s` demonstreze competen\a ]i realiz`rile, evolu\ia [n carier`, precum
]i succesiunea logic` a posturilor anterioare;
f) continuitatea [n munc` - s` nu lase perioade de discontinuitate
[n biografie; s` explice diferitele [ntreruperi;
g) absolven\ii f`r` experien\` anterioar` - s` demonstreze
poten\ialul de care dispun, exprimat prin note ob\inute la studii,
particip`ri la olimpiade, premii ob\inute, aptitudini de lider, burse,
asumarea de responsabilit`\i;
h) preocup`ri multilaterale s` men\ioneze informa\ii referitoare
la pasiuni, implicarea civic`, activitatea [n organiza\iile profesionale,
dar s` nu includ` informa\ii de natur` religioas` ]i politice, deoarece
acestea ar putea elimina candida\ii din competi\ie;
i) tr`s`turi personale s` se ilustreze prin fapte tr`s`turile
personale, nefiind suficient s` se caracterizeze prin adjective
pozitive (motivat, creativ, organizat);
j) preten\iile salariale s` nu se men\ioneze;
k) disponibilitatea de a c`l`tori sau de a schimba localitatea
la solicitarea firmei se poate men\iona [n cazul cercet`torilor,
arti]tilor, cadrelor universitare;

40

e) indicarea de persoane pentru referin\e nu se face [n CV,


candidatul specific@nd c` acestea pot fi furnizate la cerere.
Tipuri de Curriculum Vitae
{n func\ie de scopul informa\iilor care trebuie s` ajung` la
angajator un CV poate fi alc`tuit [n mai multe feluri:
l

Curriculum Vitae cronologic

Curriculum Vitae func\ional

Curriculum Vitae biografic

Curriculum Vitae cronologic este organizat pe etape, [ncep@nd


cu perioada actual` ]i continu@nd [n ordine invers cronologic`.
Persoanele cu o experien\` de munc` [ndelungat` nu vor trebui s`
men\ioneze activitatea de [nceput, ci este mai bine s` se
concentreze pe cele mai recente posturi de\inute. Dac` postul
pentru care candideaz` are leg`tur` cu activit`\ile de [nceput, pot fi
men\ionate ]i acestea.
Eventualele perioade de discontinuitate trebuie s` fie explicate
pentru a nu l`sa ocazia s` se interpreteze [n dezavantajul
candidatului.

Curriculum

Vitae

cronologic

nu

este

favorabil

persoanelor cu mai multe schimb`ri de locuri de munc`, fiind


interpretat negativ din punct de vedere al ata]amentului fa\` de
firm`. Aceste persoane pot folosi, [n avantajul lor, un CV func\ional.
Dintr-un

Curriculum

Vitae

cronologic

urm`toarele:
l

nivelul de preg`tire al candidatului;

stabilitatea lui [n firm`;

promov`rile ob\inute;

preocuparea de inovare;

pasiunile [n afara serviciului.

41

se

pot

observa

Curriculum Vitae func\ional se concentreaz` asupra realiz`rilor


[n sine, f`r` a \ine seama de cronologia lor. Acest CV ar putea fi
folosit de persoane care au deja calificarea cerut` pentru postul
vacant, au experien\` ]i o carier` consolidat` [n domeniu. Candidatul
prezint` posturile de\inute dup` preferin\a sa pun@nd accentul pe
realiz`rile ]i deprinderile [nsu]ite.
Curriculum Vitae biografic este un tip de CV mai pu\in folosit [n
Romania, fiind folosit de persoane care doresc s` activeze [n
domenii unde se presteaz` munc` voluntar` ]i nepl`tit`. {n acest tip
de CV se pune accentul mai mult pe tr`s`turile personale ]i mai
pu\in pe forma\ia profesional`.
Prin Hot`r@rea Guvernului nr.1021/25.06.2004 se transpune ]i
[n

\ara

noastr`

recomandarea

Uniunii

Europene

privind

standardizarea CV-urilor, ceea ce va permite o regularizare a pie\ei


muncii, o fluidizare a informa\iilor referitoare la calificarea for\ei de
munc`.
Curriculum Vitae standard10 aduce cu sine urm`toarele
avantaje:
l

sprijin` candida\ii ]i angajatorii pentru a acoperi unele rubrici

esen\iale, absolut necesare pentru o prezentare eficient`;


l

selec\ia CV-urilor este mult mai u]urat` ]i mult mai rapid`

facilit@nd realizarea bazelor de date electronice cuprinz@nd


informa\ii unitare;
l

familiarizarea cu cerin\ele interna\ionale.


Scrisoarea de inten\ie
Se recomand` ca un Curriculum Vitae s` fie [nso\it de o

scrisoare de inten\ie care se mai nume]te ]i Scrisoare de ofert`, de


introducere, de motiva\ie sau de prezentare ]i care are ca obiectiv

10

Anexa nr.2

42

s`-l determine pe angajator s` se opreasc` asupra CV-ului care o


[nso\e]te ]i asupra ofertei candidatului.
Scisoarea de inten\ie nu trebuie s` repete informa\iile cuprinse
[n CV, ci s` eviden\ieze motivele pentru care candidatul dore]te acel
post, precum ]i experien\a ]i calit`\ile care l-ar putea interesa pe
angajator.
Aceast` scrisoare va fi scris` de m@n` ]i nu dactilografiat`
deoarece scrisul poate oferi multe informa\ii despre candidat. Ea
trebuie s` fie scurt`, concis` ]i, dac` este posibil, redactat` [ntr-un
stil direct.
Aceast` scrisoare trebuie s` fie adresat` unei persoane aflate
[n cea mai bun` pozi\ie [n ceea ce prive]te decizia de angajare: ]eful
departamentului

de

resurse

umane,

]eful

serviciului

sau

departamentului vizat de candidat sau chiar managerul general


dac` firma este de mici dimensiuni.
Preselec\ia telefonic`
{ntr-o ac\iune de recrutare ]i selec\ie, preselectarea telefonic`
nu este o etap` obligatorie, dar este util` angajatorului deoarece [i
permite verificarea atractivit`\ii unei candidaturi [ntr-un timp foarte
scurt ]i f`r` deplasarea candida\ilor la sediul firmei.
Obiectivele discu\iei telefonice sunt:

confirmarea atractivit`\ii unei candidaturi [nainte de a convoca

persoana care candideaz`;

c@]tigarea de timp, prin evitarea [ntrevederilor inutile;


controlarea informa\iilor lips` ]i relevante pentru post:

remunerare, disponibilitate, mobilitate, etc.;

formarea unei prime impresii asupra capacit`\ii candidatului

de a explica sau de a face fa\` la [ntreb`ri st@njenitoare.


Candidatul poate crea o impresie pozitiv` angajatorului dac`:
43

l r`spunde imediat;
l r`spunde clar, amabil, prezent@ndu-se;
l ritmul discu\iei este constant, exprimarea clar`, sigur`, f`r`
s` trag` de timp;
l r`spunde la obiect, corect ]i prietenos.
Dac` nu este atent la modalitatea [n care va aborda discu\ia
telefonic`, cu siguran\` candidatul va crea o impresie negativ`
asupra angajatorului.

Imaginea

candidatului va fi mai

pu\in

avantajoas` dac`:
l las` interlocutorul s` a]tepte pe fir;
l nu []i g`se]te r`spunsurile;
l este evaziv;
l r`spunde arogant, mult prea sigur pe el.
Pe parcursul [ntregii convorbiri angajatorul trebuie s` dirijeze
discu\ia. La [nceput va identifica interlocutorul, se va prezenta ]i va
preciza obiectivul postului, dup` care va adresa o serie de [ntreb`ri
[nchise ]i deschise p@n` va reu]i s`-]i formeze o impresie asupra
candidatului. Acest lucru [l va putea realiza utiliz@nd un ghid al
discu\iilor telefonice11
Preinterviul
Interviul

de

preselectare

este

primul

contact

vizual

al

angajatorului cu persoane ale c`ror scrisori de inten\ie ]i CV-uri au


fost verificate ]i triate. Prin interviul de preselectare se urm`re]te
realizarea mai multor obiective:
l controlarea ]i aprofundarea informa\iilor din CV;
l rezolvarea incoeren\elor;

l cercetarea ]i evaluarea motiva\iilor;

11

Anexa nr.3

44

l acordarea unor r`spunsuri succinte la primele [ntreb`ri ale


candidatului.
Acest interviu nu ar trebui s` dep`]easc` 30-35 de minute, iar
examinatorului [i revine sarcina de a g`si cele mai potrivite metode
pentru a-l determina pe interlocutorul s`u s` comunice. Dup`
primele minute, timp [n care examinatorul are grij` s` creeze starea
de spirit propice dezvolt`rii unui dialog, candidatul este rugat s` se
prezinte. Dup` aceea examinatorul prezint` firma ]i postul, iar
candidatul este solicitat s` pun` [ntreb`ri, dac` are nel`muriri sau
a]teapt` explica\ii suplimentare. La urm` se trag concluziile.
{n cadrul acestui interviu, alegerea tipului de [ntreb`ri este la
latitudinea examinatorului, [n func\ie de ceea ce vrea s` afle mai
repede ]i mai bine [n timpul pe care [l are la dispozi\ie.
Se folosesc urm`toarele tipuri de [ntreb`ri:
- [nchise: c@nd interlocutorul trebuie s` r`spund` doar afirmativ sau
negativ;
- directe: c@nd intervievatul trebuie s` r`spund` la obiect;
- indirecte: care sunt adresate pentru aflarea p`rerilor personale;
- deschise: care las` interlocutorului posibilitatea s` comenteze sau
s` explice;
- sugestive: c@nd se a]teapt` un anumit r`spuns.
Rolul interviului de preselec\ie este de a lua unele decizii
importante cu privire la: aprecierea adecv`rii fiec`rui candidat la
profilul postului, compararea candida\ilor care r`spund la diferite
criterii de recrutare, re\inerea a dou` sau trei candidaturi pentru
[ntrevederile urm`toare.
Testarea candida\ilor
O alt` metod` de evaluare a candida\ilor pentru un anumit post
o constituie testele pentru selec\ie. Aceste teste sunt instrumente
45

de lucru destul de dificil de utilizat, [ns` pot fi de mare folos [n


procesul de selec\ie dac` sunt administrate corect de c`tre
speciali]tii [n resurse umane. Participarea la aceste teste presupune
o mare doz` de stress ]i efort de concentrare din partea
candidatului. Pentru ca un candidat s` [ntruneasc` cea mai bun`
performan\` la un test, trebuie s` fie s`n`tos, s` nu aib` preocup`ri
secundare perturbatoare, s` i se asigure o ambian\` de lucru pl`cut`,
s` citeasc` cu aten\ie instruc\iunile testului ]i s` le aplice [ntocmai,
s` se concentreze ]i s`-]i mobilizeze [ntreaga aten\ie, voin\` ]i
r`bdare pentru a reu]i, s` r`spund` cu sinceritate la toate [ntreb`rile.
Aceste

teste

se

pot

clasifica12

[n:

creion-h@rtie

sau

implementate pe aparate; individuale sau colective; cu timp limitat


sau nelimitat; cu participare voluntar` a subiectului sau f`r` ca el
s` ]tie c` este testat; [n situa\ii obijnuite sau [n situa\ii limit`; de
performan\` sau proiective.
O alt` clasificare se refer` la nivelul de adresare al testelor:

teste bio-medicale ]i psiho-fiziologice care se refer` la

parametrii ]i caracteristicile psihomotorii de baz`;

teste de aptitudini simple ]i complexe care se refer` la

coordonarea mi]c`rilor;
teste de [ndem@nare care se refer` la activit`\i deja

[nv`\ate;

teste de inteligen\` ]i perspicacitate care sunt cele mai

dificile, pe baza lor stabilindu-se cunoscutul test de inteligen\`


I.Q.;

teste de cuno]tin\e generale ]i grad de instruire se refer` la

cuno]tin\ele

dintr-un anumit domeniu;

Robert L. Mathis, Panaite C. Nica, Costache Rusu Managementul


Resurselor Umane, Editura Economic`, Bucure]ti, 1997, pag.114
46
12

teste de creativitate care sunt cele mai simple ]i nu cer

dec@t o eliberare a min\ii de cli]ee, de teama de ridicol sau de


neobijnuit.
{n procesele de selec\ie se folosesc teste de cuno]tin\e, teste
de abilitate ]i aptitudini, teste de inteligen\`, teste de personalitate ]
i teste medicale.
Testele de cuno]tin\e sunt folosite pentru a determina
capacitatea candidatului de a face fa\` postului din punct de vedere
tehnic, fie c` este vorba de m@nuirea unui echipament sau a
computerului, fie c` se cere expertiz` [n proiectare.
Testele de abilitate ]i aptitudini determin` capacitatea
candidatului de a-]i [nsu]i noi cuno]tin\e ]i aptitudini, verific@nd
memoria, dexteritatea, logica, posibilitatea de a lucra cu cifre, etc.
Testele de inteligen\` urm`resc m`surarea cuno]tin\elor
generale ]i a capacit`\ii de judecat` prin calcularea coeficientului de
inteligen\` - C.I. sau I.Q. (intelligence quotient). Acesta permite
evaluarea posibilit`\ii de a [nv`\a ]i de a rezolva problemele ]i nu
acumularea de cuno]tin\e.
Testele de personalitate determin` capacitatea candidatului
de a se obijnui cu cerin\ele postului ]i cultura organiza\iei.
Testele medicale sunt strict legate de cerin\ele postului ]i
realizate de preferin\` de cabinete agreate de angajator.
Pentru operativitatea procesului unele teste pot fi realizate de
speciali]tii [n resurse umane [n colaborare cu psihologi, juri]ti ]i
medici, [n func\ie de bugetul firmei sau se pot realiza cu ajutorul
calculatorului. Acestea din urm` sunt mai obiective, deci mai
eficiente, deoarece sunt realizate [n acela]i mod pentru to\i
candida\ii, se urmeaz` aceea]i procedur` [n acela]i timp.
O dat` adoptate, aceste teste trebuie aplicate cu consecven\`.
Rezultatele sunt confiden\iale. Ele nu pot reprezenta niciodat`
47

singurul instrument de selectare, dar sunt un bun punct de plecare


[n structurarea interviului de angajare ]i [n definitivarea listei scurte
a candida\ilor care vor fi intervieva\i.
3. Interviul de angajare
Interviul de selec\ie sau de angajare reprezint` cea mai
important` etap` a procesului de selec\ie. Interviul este o metod`,
pe de o parte foarte utilizat` la angajare, datorit` u]urin\ei aplic`rii
pentru orice fel de post dintr-o firm` pentru care se face selec\ia, iar
pe de alt` parte este o metod` foarte criticat` pentru c` implic` mult
subiectivism [n procesul de evaluare al candida\ilor. Constituie [ns`,
singura metod` prin care candidatul poate intra [n contact direct cu
reprezentan\ii firmei ]i poate s` se prezinte astfel dec@t [ntr-o
manier` formal`. Pe de alt` parte interviul ofer` angajatorului
posibilitatea

de

cunoa]te

personalitatea

candidatului,

comportamentul ]i gradul de compatibilitate cu filozofia firmei.


Scopul schimbului de informa\ii care are loc [n timpul
interviului de angajare este ocuparea postului vacant de c`tre cel
mai bun candidat, cu cele mai mici costuri, [n cel mai scurt timp ]i
pentru o perioad` c@t mai lung`.
Trebuie selecta\i numai candida\ii care merit` [ntr-adev`r s` fie
intervieva\i. Cu

c@t sunt mai pu\ini candida\i, cu at@t vor putea fi

programate ]i organizate mai bine interviurile, acord@ndu-se mai


mult` aten\ie fiec`ruia [n parte.
Interviurile nu trebuie programate unul dup` altul. {n primul
r@nd [nt@lnirea candida\ilor este jenant` ]i poate [mpieta asupra
performan\elor lor. {n al doilea r@nd, se poate [nt@mpla ca, pentru
a-]i definitiva impresia despre candidat, intervievatorul s` aib`
nevoie la anumite interviuri de mai mult timp dec@t ]i-a programat.

48

{n al treilea r@nd este util ca, dup` fiecare interviu, s` fie timp
pentru conturarea ]i consemnarea opiniilor despre candidat.
{n mod uzual candida\ii sunt intervieva\i de cel pu\in doi
speciali]ti [nainte de a li se oferi postul. Din echipa de intervievatori
poate face parte:
l un reprezentant al compartimentului de resurse umane;
l ]eful viitorului angajat care poate decide dac` va putea lucra sau
nu

cu

candidatul

respectiv

]i

astfel

se

evit`

eventualele

incompatibilit`\i;
l

superiorul intervievatorului, mai ales c@nd acesta nu are

suficient` experien\`.
Tipuri de interviuri
{n

practica

recrut`rii

]i

selec\iei

de

personal

exist`

multitudine de forme de sus\inere a interviurilor. Diferen\ele dintre


acestea

sunt

date

de

rigiditatea

[ntreb`rilor,

num`rul

intervievatorilor, stresul creat, gradul de profunzime al discu\iei.


Exist` trei tipuri de interviuri: interviul structurat sau directiv,
interviul nestructurat sau nondirectiv ]i interviul semistructurat sau
semidirectiv.
Interviul structurat sau directiv se caracterizeaz` prin
faptul c` toate [ntreb`rile sunt planificate [n avans ]i sunt adresate
fiec`rui candidat [n aceea]i ordine. Stilul este centrat pe [ntrebarea
Ce?.
Verificarea candidatului se face [n func\ie de un set de criterii
obiective, prin utilizarea de [ntreb`ri precise. Pentru a face fa\`
acestui gen de dialog, intervievatul trebuie s` se lase ghidat ]i s`
p`streze ritmul interlocutorul.
De]i acest tip de interviu permite o comparare facil` a
rezultatelor este considerat a fi uneori rigid deoarece este imposibil
49

de observat modul propriu de g@ndire ]i ac\iune a candidatului.


Singura diferen\` [ntre interviuri cu diferi\i candida\i poate s`
constea [n cererea de l`muriri, [n cazul [n care un anumit candidat
nu a r`spuns complet la [ntreb`ri.
Exist` trei feluri de interviuri structurate: interviul tradi\ional,
interviul situa\ional ]i interviul de descriere a comportamentului.
a) Interviul tradi\ional, denumit ]i interviul model se caracterizeaz`
prin faptul c` [ntreb`rile sunt axate pe activitatea de munc` din
trecut, pe studii, scopuri [n carier`, etc.
b) Interviul situa\ional sau stresant se bazeaz` pe o analiz`
am`nun\it` a postului, iar [ntreb`rile sunt dublu controlate de c`tre
exper\ii de posturi pentru a vedea dac` interviul este demonstrabil
[n ceea ce prive]te validitatea con\inutului. Acest tip de interviu are
ca scop cercetarea reac\iilor candidatului [n condi\iile exercit`rii unei
presiuni psihice. Intervievatorul adopt`, de obicei, o atitudine
agresiv` pentru a putea urm`ri reac\ia candidatului [n astfel de
situa\ii deoarece acel candidat va trebui s` fac` fa\` stresului [n mod
curent dup` ocuparea acelui post.
Interviul situa\ional implic` trei tipuri de [ntreb`ri:
l primul tip de [ntreb`ri cere candidatului s` spun` ce ar trebui s`
fac` dac` s-ar confrunta cu o situa\ie care nu intr` [n atribu\iile
postului;
l al doilea tip de [ntreb`ri presupune cunoa]terea postului ca
definire a termenului, explicarea unei proceduri sau demonstrarea
unei priceperi practice;
l ultimul tip de [ntreb`ri se refer` la bun`voin\a de a se conforma
cerin\elor postului (solicitare fizic`, deplas`ri, lucru [n schimburi).
La sf@r]itul acestui interviu se calculeaz` o medie, un scor
global pentru fiecare candidat pe baza evalu`rilor independente ale
intervievatorilor.
50

c) Interviul bazat pe descrierea comportamentului pleac` de la


premisa c` evaluarea performan\ei trecute se poate realiza prin
punerea candidatului [ntr-o situa\ie asem`n`toare. {n cazul acestui
tip de interviu candidatului i se poate cere s` descrie o situa\ie
dificil` din activitatea lui ]i s` explice felul cum a ac\ionat.
Interviul nestructurat sau nondirectiv presupune un grad
[nalt de libertate din partea intervievatorului, candidatul fiind l`sat
s` se exprime liber, [ntrebarea cea mai frecvent` fiind:De ce?.
{ntreb`rile nefiind planificate, exist` posibilitatea s` nu se exploreze
unele p`r\i importante din via\a ]i experien\a candidatului sau unele
de viitor ale acestuia.
Participan\ii la un astfel de interviu trebuie s` fie aten\i la
dimensiunile

discursului,

deoarece

exist`

riscul

de

plictisi

interlocutorul sau de a afi]a punctele slabe ale personalit`\ii.


Pe de alt` parte, lipsa de planificare a [ntreb`rilor face posibil`
devierea de la inten\ia ini\ial`, prelungindu-i durata ]i sl`bindu-i
valabilitatea, ceea ce face ca interviurile nestructurate s` nu fie
recomandate [n intervievarea candida\ilor ele put@nd deveni
superficiale ]i neconcludente.
Interviul semistructurat sau semidirectiv presupune o list`
de [ntreb`ri preg`tite [n avans, dar ]i o anumit` flexibilitate a
intervievatorului pe parcursul desf`]ur`rii discu\iilor. Acest tip de
interviu faciliteaz` observarea aspectelor cognitive ]i afective ale
candidatului. Stilul centrat pe [ntrebarea Cum? permite controlul ]i
aprofundarea informa\iilor din Curriculum Vitae. Candidatul este
avantajat pentru c` i se ofer` posibilitatea de a-]i prezenta calit`\ile ]
i experien\a acumulat`, precum ]i de a ob\ine informa\ii utile.
{ntreb`rile nefiind planificate, exist` posibilitatea s` nu se
exploreze unele p`r\i importante din via\a ]i experien\a candidatului,

51

ceea ce poate duce la devierea interviului de la scopul propus sau


prelungirea lui [n mod inutil.
{ntreb`rile se succed [n trepte de la general la particular. Se
pune mai [ntai o [ntrebare larg` de introducere [n tem`, urmat` apoi
de o [ntrebare orientat` spre obiectivul final, f`r` a se cere detalii.
Dup` aceasta se cer unele exemple pentru sus\inerea afirma\iilor,
[ncheind cu [ntrebarea privind obiectivul urm`rit, la care se a]teapt`
un r`spuns concret, precis.
Se nume]te interviu semistructurat [ntruc@t este structurat [n
ceea ce prive]te genul de [ntreb`ri pe fiecare treapt` ]i nestructurat,
[ntruc@t ofer` libertate candidatului ca [nainte de treapta final` s`
dea r`spunsuri mai ample prin care s`-]i pun` [n valoare preg`tirea ]i
experien\a proprie. {n treapta final` [ns`, axat` pe obiectiv,
r`spunsul trebuie s` fie scurt, concret ]i precis.
Tehnici de intervievare
Cele mai uzuale tehnici de intervievare sunt urm`toarele:
a) Interviul fa\` [n fa\` este considerat cel mai eficient mod
de intervievare at@t din punct de vedere al candidatului pentru c`-i
permite ob\inerea unui volum mare de informa\ii, c@t ]i din punct de
vedere al recrutorului pentru c`-i ofer` posibilitatea s`-l studieze pe
candidat, s`-i analizeze limbajul verbal ]i nonverbal.
Pentru a avea succes [n cadrul interviului candidatul trebuie s`
aib` o atitudine pozitiv`, s` asculte cu aten\ie [ntreb`rile ce i se
adreseaz` ]i s` p`streze propor\ia interven\iilor sale pentru a nu
plictisi sau oferi am`nunte care l-ar putea dezavantaja.
b) Interviul luat unui grup const` [n examinarea unui
anumit num`r de candida\i [n acela]i timp. Aceast` tehnic` de
intervievare

permite

definirea

personalit`\ii

candida\ilor

]i

comportamentului lor [n grup. Acest tip de interviu se utilizeaz`


52

pentru a c@]tiga timp ]i pentru a crea o atmosfer` de competi\ie.


Aceast` metod` prezint` [ns` ]i un mare dezavantaj pentru c`
[ncalc` aspectul confiden\ial dorit [n orice recrutare. Mai mult poate
crea confuzie [n r@ndul intervieva\ilor, iar pe unii [i poate determina
s` aib` o atitudine mai agresiv`, [ncerc@nd s` ias` [n eviden\` cu
orice pre\, ceea ce ar putea s`-i dezavantajeze. Interven\iile lor ar
trebui s` fie mai degrab` calitative dec@t cantitative.
c) Interviul luat de un grup sau interviul de panel
constituie o tehnic` utilizat` [n special [n procesul de selec\ie al
candida\ilor care aspir` la posturi de nivel [nalt.
La acest tip de interviu particip` toate persoanele din ierarhia
firmei care au un interes [n procesul respectiv de recrutare.
Recrutan\ii stabilesc aprioric zona de interes a fiec`ruia dintre ei, dar
sunt to\i de acord asupra definirii postului ]i a tipului de candidat
c`utat. Fiecare dintre ei va avea o zon` de interes pe care s` insiste ]
i vor for\a adoptarea unor atitudini din partea candidatului, pentru ai putea observa reac\iile.
Utilizarea acestui tip de interviu indic` un stil de conducere
participativ. Candidatul trebuie s` identifice func\ia fiec`rui recrutant
pentru a-]i formula adecvat r`spunsurile, iar pentru a-]i sus\ine
prezentarea va trebui s` utilizeze ]i documente.
d) Interviurile succesive. {n acest caz candidatul este supus
mai multor interviuri fa\` [n fa\` cu reprezentan\i diferi\i ai firmei, cu
func\ii ]i obiective diferite. De obicei aceste discu\ii se poart` cu un
reprezentant al departamentului de resurse umane, cu ]eful
departamentului din care face parte postul sau membri ai consiliului
managerial.
Interviurile succesive trebuie planificate cu precizie, [n func\ie
de

profilul

candidatului

]i

specificul

postului.

{ntre

aceste

[ntrevederi intervievatorii nu se [n\eleg. Ei vor realiza o sintez` dup`


53

ultimul interviu, rezultatul fiind o [nsumare a rezultatelor fiec`rui


interviu.
Aceast` tehnic` este folosit` [n mai multe firme pentru
ob\inerea consensului persoanelor implicate [n recrutare ]i selec\ie.
Candidatul, pentru a reu]i, trebuie s` transmit` un mesaj unitar
tuturor persoanelor participante, str`duindu-se s` se adapteze
stilului specific interlocutorilor.

3.1 Organizarea interviului din punctul de vedere al


candidatului
Solicitarea, din partea unei firme, de a se prezenta la interviu
constituie pentru candidat un prim succes deoarece acest lucru
arat` c` informa\iile despre sine au trezit interesul poten\ialului
angajator.
Interviul permite angajatorului s`-]i dea seama dac` exist` o
potrivire [ntre cerin\ele postului ]i poten\ialul candidatului, iar
candidatului [i ofer` ]ansa s` realizeze dac` []i dore]te cu adev`rat
acel post.
Participantul la interviu ar trebui s` aib` [n vedere urm`toarele
etape13:
1. Preg`tirea minu\ioas` a interviului, etap` deosebit de
important` care presupune:

Cunoa]terea firmei care propune postul din anun\urile

publicitare, din pres`, din informa\iile culese de la panoul de afi]aj


al firmei, din sistemul de rela\ii pe care ]i l-a creat candidatul.

Preg`tirea argumenta\iei, etap` care va sistematiza oferta

candidatului ]i care se refer` la: eviden\ierea punctelor sale forte,


Liliana Gherman, Laura P`noiu - Managementul Resurselor Umane, Editura
Independen\a Economic`, Pite]ti, 2006, pag.82
13

54

reliefarea aspectelor profesionale ]i extraprofesionale care [l


apropie cel mai mult de profilul postului dorit, preg`tirea de
[ntreb`ri pe care urmeaz` s` le adreseze.
2. Desf`]urarea propriu-zis` a interviului. Aceast` etap`
trebuie tratat` de candidat cu cea mai mare aten\ie pentru c`
este cea mai important`. {n primul r@nd candidatul trebuie s` fie
punctual. Este bine s` vin` la interviu cu 10-15 minute mai
devreme de ora stabilit`, pentru a avea timp s` studieze institu\ia
din interior ]i pentru a se putea preg`ti psihic.
Dac` Curriculum Vitae formeaz` prima impresie prin scris
despre candidat, [n momentul prezent`rii sale la interviu recrutorul
[]i formeaz` prima impresie fizic`. Va fi foarte atent la limbajul
corpului, [ncep@nd de la gesturi, mers, privire, z@mbet, \inuta
corpului. Mersul sigur ]i vioi denot` [ncredere [n sine ]i energie, [n
timp ce mersul ]ov`ielnic, leg`nat denot` timiditate, nesiguran\`.
Vestimenta\ia exagerat de luxoas` denot` preten\ii mari, [n timp ce
una neglijent` denot` lips` de respect, [n primul r@nd fa\` de
propria persoan`, iar [n al doilea r@nd fa\` de reprezentantul firmei
care-l a]tept` pentru interviu. O str@ngere de m@n` puternic`
denot` hot`rare de a ac\iona, dorin\a de a fi angajat, [n timp ce o
str@ngere

de

m@n`

moale

arat`

nehot`r@re,

voin\`

slab`.

{nf`\i]area general` trebuie s` fie adecvat`, cuviincioas`, dinamic` ]i


original`. Candidatul trebuie s` fie calm ]i sigur pe sine. Aceste
caracteristici care contribuie la formarea primei impresii fizice devin
criterii de judecat` cu influien\` asupra deciziei finale pe care o ia
reprezentantul firmei.
Un alt aspect deosebit de important [n desf`]urarea interviului
[l constituie preocuparea candidatului de a r`spunde clar ]i c@t mai
succint la [ntreb`rile ce-i sunt adresate. El nu trebuie s` dea

55

r`spunsuri lapidare sau s` cad` [ntr-o mu\enie total`, ci s` g`seasc`


o cale de mijloc.
Un moment destul de delicat ]i care [i preocup` pe candida\i [n
mod deosebit [l reprezint` momentul [n care se va discuta despre
salariu. Acest subiect este deschis, de regul`, de c`tre angajator, dar
]i solicitantul poate aduce vorba despre acest subiect.
3. Terminarea interviului. La sf@r]itul interviului candidatul va
mul\umi celor care l-au intervievat ]i-]i va exprima dorin\a de a
lucra [n firma respectiv` ]i speran\a c` va fi admis. El trebuie s`
nu mai prelungeasc` inutil interviul ]i s` se retrag` cu gra\ie ]i
demnitate,

l`s@nd

[n

urm`

impresie

pozitiv`.

Astfel,

intervievatorul [l va re\ine, cu influien\` favorabil` asupra deciziei


finale.
Unele lucr`ri de specialitate recomand` trimiterea unor scrisori
de mul\umire care au rolul de a reaminti intervievatorilor despre
candidat ]i se pot constitui [ntr-o modalitate de eviden\iere a unui
candidat [n raport cu ceilal\i.
3.2 Organizarea interviului din punctul de vedere al
angajatorului
Una din sarcinile dificile ]i complexe ale managementului
resurselor umane din fiecare firm` o reprezint` organizarea unor
interviuri eficiente. Pentru a fi eficient, interviul trebuie s` fie bine
planificat

]i

s`

aib`

obiective

ra\ionale

pentru

evaluarea

caracteristicilor importante ale candida\ilor, care nu pot fi mai bine


evaluate prin alte metode de selec\ie.
Intervievatorul trebuie s` aib` [n vedere urm`toarele etape:
1. Preg`tirea interviului. Aceast` etap` este deosebit de
important` ]i include: stabilirea obiectivului interviului, determinarea

56

cerin\elor postului, examinarea dosarului de candidatur`, stabilirea


domeniilor ]i a [ntreb`rilor ce vor fi abordate [n timpul interviului.
2. Conducerea interviului. Conducerea cu succes a unui
interviu presupune o serie de calit`\i din partea recrutorului. Rolul
principal al acestuia este de a facilita comunicarea [n a]a fel [nc@t
interlocutorul s` doreasc` s` vorbeasc` despre el [nsu]i sau s`
r`spund` corect la [ntreb`rile ce i se adreseaz`. Pentru atingerea
acestui obiectiv, persoana care conduce interviul poate, fie s`
adopte o atitudine activ` de ascultare, fie s` pun` [ntreb`ri.
Pentru a adopta o atitudine activ` de ascultare recrutorul
trebuie s`-l fac` pe candidat s` se simt` [n largul lui, s`-l lase s`
vorbeasc`, s`-i arate c` este liber s` se exprime, s` nu fac` alt lucru
[n acela]i timp, s` evite orice element care ar putea distrage
aten\ia, s` fie r`bd`tor, calm, neutru, s` evite semnele de plictiseal`,
ner`bdare, s` nu critice ]i s` fie mereu atent la candidat.
{n desf`]urarea interviului se pot folosi diferite tipuri de
[ntreb`ri care trebuie corelate cu obiectivele urm`rite ]i cu ceea ce
se cunoa]te despre candidat. {ntreb`rile pot fi:
- ntreb`ri deschise ce au menirea de a-l face pe candidat s`
vorbeasc`, s` se exprime liber;
- ntreb`ri de explorare

care se utilizeaz` pentru a ob\ine

am`nunte suplimentare privitoare la datele relatate;


- ntreb`ri nchise ce au ca scop s` clarifice o chestiune concret`;
- ntreb`ri ipotetice c@nd se prezint` candida\ilor o anumit`
situa\ie, ntrebndu-i cum ar reac\iona dac` s-ar confrunta cu a]a
ceva;
- ntreb`ri privind comportamentul ntr-o situa\ie precizat`
care caut` s`-i determine pe candida\i s` spun` cum s-ar comporta
n situa\ii care au fost identificate ca decisive pentru o performan\`
bun` pe post;
57

- ntreb`ri referitoare la capabilitate care caut` s` determine


ce ]tiu candida\ii, ce aptitudini posed` ]i ce competen\e personale
au;
- ntreb`rile despre motiva\ie care caut` s` determine gradul n
care sunt motiva\i candida\ii;
- ntreb`rile de continuitate ce au ca scop men\inerea fluen\ei
discu\iei;
- ntreb`rile referitoare la carier` ce pot furniza unele indicii n
privin\a motiva\iei lor;
- ntreb`rile concentrate pe trecutul de munc`;
- ntreb`rile referitoare la interesele extra-profesionale sunt
rareori relevante.
Este foarte important pentru prestigiul firmei ca persoanele
care au participat la interviu s` simt` c` au fost ascultate [n mod
corect ]i c` au avut ocazia s`-]i expun` c@t se poate de bine situa\ia.
Altfel, candida\ii respin]i vor pleca acas` cu resentimente ]i vor
putea afecta imaginea extern` a firmei prin impresiile pe care le vor
face publice.
Pentru diminuarea factorilor subiectivi de apreciere, comisia de
recrutare este bine s`-]i alc`tuiasc` liste speciale cu [ntreb`ri 14
pentru verificarea candida\ilor sub toate aspectele: educa\ie,
competen\e, personalitate, experien\` profesional`, comportament.
Planificarea detaliat` a interviului ]i preg`tirea adecvat` a
[ntreb`rilor diminueaz` erorile care apar [n cadrul interviului cauzate
de subiectivismul recrutorului, de prejudec`\ile acestuia.
Cele mai frecvente tipuri de erori comise [n timpul desf`]ur`rii
interviului sunt urm`toarele15:
Eroarea de similaritate
Anexa nr.4
Liliana Gherman, Laura P`noiu - Managementul Resurselor Umane, Editura
Independen\a Economic`, Pite]ti, 2006, pag.85
14
15

58

Persoanele care conduc interviul sunt predispuse s`-i accepte


pe acei candida\i care le sunt asem`n`tori [n anumite privin\e, cum
ar fi hobby-rile, interesele, elementele biografice comune, ]i s`-i
resping` pe cei care nu le seam`n`.
Eroarea datorat` primei impresii
Unii conduc`tori de interviuri []i formeaz` prima impresie
despre candidat [n urma consult`rii formularului de angajare sau din
primele momente ale interviului. Aceast` prim` impresie, care se
bazeaz` pe prea pu\ine informa\ii, poate fi cu greu schimbat`, chiar
dac` ies la iveal` noi informa\ii, unele chiar contradictorii.
Eroarea de contrast
{n cazul interviurilor successive, cei care conduc interviul tind
s` compare fiecare candidat cu predecesorul s`u, [n loc s`-l compare
cu un standard prestabilit.
Eroarea de tip halou
Acest tip de eroare se produce atunci c@nd o anumit`
caracteristic` a intervievatului impresioneaz` puternic, iar acest
lucru se r`sfr@nge asupra evalu`rii eronate a celorlalte tr`s`turi.
Sublinierea elementelor negative
Aceast` eroare apare atunci c@nd cei care conduc interviul
percep munca lor ca pe un mijloc de c`utare a elementelor negative
sau de descalificare a candida\ilor.
Gre]eli de ascultare ]i memorare
Dac` intervievatorul nu este atent sau este preocupat de
urm`toarea [ntrebare poate pierde o parte esen\ial` din ceea ce
spune intervievatul. De asemenea intervievatul trebuie s`-]i ia
noti\e scurte ]i la obiect, imediat dup` [ncheierea interviului, ]i nu
[n timpul acestuia pentru a nu-l inhiba pe candidat.
P`rtinirea [n func\ie de sex sau v@rst`
59

S-a observat c`, atunci c@nd postul pentru care are loc selec\ia
a fost ocupat [n mod tradi\ional de b`rba\i, cei care conduc interviul
[nclin` s` dea credit b`rba\ilor. La fel se [nt@mpl` ]i [n cazul locurilor
de munc` ocupate [n mod tradi\ional de femei. Se poate vorbi, de
asemenea, de p`rtinire ]i [n func\ie de v@rst`, fizic ]i farmec
personal.
Factori nonverbali
De foarte multe ori cei care conduc interviul sunt u]or
influien\a\i de factori nonverbali. Candida\ii care poart` haine
adecvate, z@mbesc, au un ton pl`cut al vocii fac o impresie mai
bun`. Totu]i, pentru locuri de munc` care necesit` [ndem@nare ]i
cuno]tin\e tehnice ]i mai pu\in rela\ii cu alte persoane, aceste
tendin\e sl`besc valoarea interviului.
Gre]elile pe care le fac candida\ii [n timpul interviului constau
[n:
l ocolesc privirea examinatorului tot timpul interviului;
l r`spund vag la [ntreb`ri;
l folosesc un ton monoton, indiferent de subiectul abordat;
l pun pu\ine [ntreb`ri asupra postului ]i firmei;
l manifest` exces de febrilitate [n expunere;
l volumul vocii este prea sc`zut sau prea tare;
l exprim` mult prea intens dorin\a de a ocupa postul;

l manifest` un exces nejustificat de [ncredere, [ncerc@nd s` joace


teatru;
l

exprim` sentimente de st@njeneal` [n momentul [n care sunt

abordate problemele b`ne]ti;


l comenteaz` nefavorabil despre fo]tii ]efi sau posturile anterioare.
3.

{ncheierea

interviului.

{n

aceast`

etap`

recrutorul

mul\ume]te candidatului pentru interesul manifestat ]i va fi la fel


60

de politicos indiferent dac` are [n fa\` un candidat valoros sau


unul nepotrivit postului. De asemenea recrutorul [l informeaz` pe
candidat [n leg`tur` cu perioada de timp [n care va primi
rezultatul interviului la care a participat.
Verificarea referin\elor
Verificarea referin\elor se realizeaz` [nainte sau dup` interviu ]i
se refer` la datele [nscrise [n Curriculum Vitae, [n formularul de
angajare sau declarate [n timpul interviului. Referin\ele pot fi
solicitate pentru to\i candida\ii selecta\i pentru interviu sau numai
pentru acei candida\i care au trecut de interviu, [n cazul [n care este
dificil de luat decizia de angajare a unuia dintre candida\ii finali]ti.
Verificarea

referin\elor presupune culegerea unor informa\ii

despre mediul din care provine persoana respectiv`, din perioada


instruirii, de la ]coal` sau facultate, de la locurile de munc`
anterioare. Mai pot fi financiare sau personale.
Informa\iile pot fi ob\inute prin telefon, direct sau prin
coresponden\`. {n cazul folosirii telefonului se utilizeaz` un formular
specific [n care s` fie cuprinse toate datele de referin\`. Pentru
verificarea direct` este necesar` deplasarea unei persoane pentru a
culege informa\iile necesare.
Verificarea prin coresponden\` presupune trimiterea unui
formular special [nso\it de acceptul solicitantului, adresantul fiind
rugat s` dea sau s` confirme anumite informa\ii. {n cazul [n care se
caut` ob\inerea formal` a referin\elor, merg@nd pe traseele indicate
de candidat, la fo]ti colegi, ]efi sau profesori, multe dintre ele vor fi
lipsite de valoare, deoarece exist` obiceiul de a se spune generalit`\i
sau a se face caracteriz`ri de complezen\`. Exist` situa\ii [n care
angajatorul, vr@nd s` scape de persoana respectiv`, va furniza
aprecieri deosebit de bune. Din aceast` cauz`, angajatorul caut`, de
61

cele mai multe ori, punctele negative, cele pozitive fiind mult mai
u]or de verificat.
Mul\i speciali]ti critic` aceast` etap` de verificare a referin\elor
consider@nd c`

are un puternic caracter subiectiv ce rezult` din

faptul c` persoanele care dau referin\e eviden\iaz` punctele tari ale


candidatului, f`r` s` aduc` [n discu\ie ]i defectele acestuia.
Pe de alt` parte, neverificarea referin\elor poate costa mult
firma, ea put@nd fi \inta unor procese [n care este acuzat` de
neglijen\` [n angajarea unor persoane care pot comite acte de
violen\` sau fraud` [n cadrul sau [n afara firmei.
Examenul medical
Candida\ii selecta\i sunt supu]i controlului medical pentru a
afla starea de s`n`tate a solicitan\ilor. Rezultatul controlului medical
influien\eaz` decisiv angajarea solicitantului.
Decizia de angajare
Angajarea oric`rei persoane trebuie s` se fac` respect@nd
legisla\ia [n vigoare [n acest domeniu. {ntre firm` ]i angajat se
[ncheie un contract de munc`16 care \ine seama de elementele
stabilite [n timpul interviului. Orice modificare a condi\iilor prev`zute
[n contract se face prin semnarea unui act adi\ional 17, de c`tre cele
dou` p`r\i.

4. Evaluarea procesului de selec\ie


Imediat dup` terminarea interviului angajatorul trebuie s`-]i
noteze

impresiile

legate

de

candidat

sau

alte

elemente

suplimentare care au ap`rut pe parcursul discu\iei, pentru a nu le


Anexa nr.5
Anexa nr.6

16
17

62

uita. Este foarte important` notarea acestor prime impresii.


Reprezentantul firmei sau membrii comisiei trebuie s` fac` o analiz`
detaliat` a informa\iilor ob\inute [n urma discu\iei cu fiecare
candidat, leg@ndu-le de descrierea persoanei c`utate ]i de datele
despre ceilal\i concuren\i.
Indiferent de metoda de evaluare adoptat` reprezentantul
firmei sau membrii comisiei trebuie s` se ghideze dup` un standard
prestabilit pentru a putea s` aib` o viziune corect` ]i echilibrat`
asupra tuturor participan\ilor. O metod` foarte simpl` de comparare
a candida\ilor este aceea de a completa o fi]` de evaluare a
candida\ilor18 aceea]i pentru to\i participan\ii la interviu, cu note de
la 1 la 10 pentru o serie de criterii prestabilite.
{n cazul [n care particip` la interviu mai mul\i candida\i din
partea firmei se poate utiliza un set complex de formulare de
evaluare a candida\ilor pe baza unor instruc\iuni bine definite ]i
transmise tuturor membrilor comisiei de examinare.
{n urma procesului de selec\ie candidatul poate fi admis sau
respins. {n cazul [n care este declarat admis intr` [n procesul de
integrare la locul de munc`, iar atunci c@nd este declarat respins va
fi trecut [ntr-o baz` de date la care se va apela [n eventualitatea
unui alt interviu.
Pentru o imagine bun` a firmei, [n situa\ia [n care candidatul
este respins, intervievatorul [i va trimite acestuia o scrisoare de
respingere19.
Costurile angaj`rii unei persoane nepotrivite
Angajarea unei persoane nepotrivite poate genera pierderi
materiale directe pentru firm`, dar ]i unele cu efecte importante pe
termen
Anexa nr.7
Anexa nr.8

lung:

absenteism,

sc`derea

18
19

63

motiva\iei,

pierderea

devotamentului, etc. De asemenea, se [nregistreaz` pierderi ]i din


partea oamenilor care, din diferite motive, consider` c` sunt
nepotrivi\i. {n timp ce ace]tia vor c`uta un alt loc de munc`,
performan\a lor este [n sc`dere.
CAPITOLUL IV
STUDIU DE CAZ - ANALIZA PROCESULUI DE RECRUTARE A
PERSONALULUI {N CADRUL REGIEI AUTONOME APA BR~ILA
4.1 Prezentare general`
Regia Autonom` "APA" Br`ila [nfiin\at` pe baza Deciziei nr. 8 din
28.02.1995 a Consiliului Local Municipal Br`ila, este unitatea
economic` public` care asigur` organizarea ]i func\ionarea [n
municipiul Br`ila a urm`toarelor activit`\i:
l

Transportul apei brute [n uzinele de ap`;

Prepararea apei potabile;

Transportul ]i distribu\ia apei potabile, prin re\ele, la

consumatori;
l

Exploatarea, [ntre\inerea, revizia ]i repararea instala\iilor

specifice ]i a re\elelor de alimentare;


l
l

Montare, verificare ]i repar`ri apometre;


Preluarea, transportul apelor menajere ]i pluviale prin

re\eaua de canalizare;
l
l

{ntre\inerea ]i repararea re\elelor de canalizare;


Exploatarea,

[ntre\inerea

]i

repararea

sta\iilor

de

pompare, precum ]i repararea utilajelor ]i instala\iilor din aceste


sta\ii;
l

Exploatarea, [ntre\inerea ]i repararea parcului propriu de

autovehicule, echipamente, utilaje, etc;

64

Confec\ii, repara\ii, recondi\ion`ri piese ]i subansamble

specifice;
l

Construc\ii montaj lucr`ri specifice;

Cercetare ]i proiectare [n probleme specifice;

Activitatea de informatic`;
Calificarea,

preg`tirea,

perfec\ionarea,

specializarea

personalului.
Regia Autonom` "APA" Br`ila are personalitate juridic`, este
organizat` ]i func\ioneaz` pe baz` de gestiune economic` ]i
autonomie financiar`, [ncheie bilan\, are cont [n banc`, beneficiaz`
de credite bancare, are rela\ii economice, financiare ]i juridice cu
alte regii autonome, societ`\i comerciale sau persoane fizice ori
juridice rom@ne sau str`ine, constituie la dispozi\ia sa ]i utilizeaz`
fonduri [n condi\iile legii.
Consiliul Local Municipal a [ncredin\at directorului general
organizarea ]i gestionarea activit`\ii pe baza unor criterii de
performan\`. Directorul general reprezint` regia [n raporturile cu
ter\ii

]i

poart`

totodat`

r`spunderea

pentru

modul

[n

care

[nf`ptuie]te actele de administrare ale Regiei Autonome "APA" Br`ila


potrivit celor convenite [n contractul de performan\`.
Regia Autonom` "APA" Br`ila este proprietara bunurilor din
patrimoniul s`u. {n exercitarea dreptului de proprietate posed`,
folose]te ]i dispune [n mod automat de bunurile pe care le are [n
patrimoniu, [n vederea realiz`rii obiectivului de activitate. De
asemenea, poate concesiona [n condi\iile legii, subunit`\i, servicii
publice

sau

activit`\i

economice,

poate

[nchiria

bunuri

din

patrimoniul s`u, poate [ncheia contracte de loca\ie a gestiunii, [n


condi\iile legii.
{n exercitarea atribu\iilor sale Regia Autonom` "APA" Br`ila
stabile]te raporturi de serviciu astfel:
65

de subordonare fa\` de Consiliul Local Municipal Br`ila;


de lucru cu direc\ii sau compartimente de specialitate din
cadrul organelor centrale sau locale, sau unit`\i subordonate
acestora, pentru sus\inerea ]i rezolvarea problemelor din
sectoarele sale de activitate;
de colaborare cu direc\iile ]i compartimentele independente
din cadrul Prim`riei Municipiului Br`ila;
de

coordonare,

[ndrumare

]i

control

subunit`\ilor

subordonate.
Sediul principal al R.A. "APA" Br`ila este [n municipiul Br`ila,
Pia\a Uzinei nr.1.
4.2 Structura organizatoric`
Structura organizatoric`20 a Regiei Autonome "APA" Br`ila se
aprob`, se modific` sau completeaz`, dup` caz, de Consiliul Local
Municipal Br`ila.
Regia Autonom` "APA" Br`ila []i realizeaz` atribu\iile sale prin
urm`toarele compartimente func\ionale ]i auxiliare:

Resurse

umane,

organizare,

normare,

s`n`tate ]i securitate [n munc`;

Economat, protocol, administrativ;

Oficiul juridic;

C.F.I.;

Tehnic - investi\ii calitate - mediu;

U.I.P. - ISPA;

Mecano energetic, ap`rare civil`;

Dispecerat;

Financiar;

Contabilitate;

Serviciul Contractare - Desfacere;

Anexa nr.9

20

66

[nv`\`mant,

Aprovizionare, depozite, magazii;

Oficiul de calcul.

Rela\iile

dintre

compartimentele

men\ionate

sunt

rela\ii

func\ionale ]i de colaborare.
Diviziile, sec\iile, atelierele ]i altele similare se [nfiin\eaz` prin
decizii ale Consiliului de Administra\ie al Regiei Autonome "APA"
Br`ila. Prin actul de [nfiin\are se stabilesc denumirea, sediul ]i
obiectul de activitate ale acestor subunit`\i.
Desfiin\area, modificarea denumirii, sediului sau obiectului de
activitate, precum ]i reorganizarea acestor subunit`\i se face de
organul care le-a [nfiin\at.
Pentru rezolvarea problemelor care privesc bunul mers al
Regiei Autonome "APA" Br`ila, [ntocmirea unor lucr`ri complexe,
analize de specialitate, documenta\ii, etc. se organizeaz` colective
de lucru, consilii sau comisii pe probleme, alc`tuite din personalul de
conducere, ]efi de compartimente ]i speciali]ti.
Stabilirea colectivelor de lucru, consiliilor sau comisiilor pe
probleme, modul de func\ionare ]i atribu\iile acestora se hot`r`sc [n
func\ie de competen\ele legale de c`tre directorul general.
4.3 Prezentarea compartimentelor func\ionale

Resurse

umane,

organizare,

normare,

[nv`\`m@nt,

s`n`tate ]i securitate [n munc` - asigur` necesarul de


personal pe meserii, func\ii ]i speciali]ti conform programului
de produc\ie ]i a noilor capacit`\i puse [n func\iune; efectueaz`
toate

lucr`rile

personalului;

privind

[ncadrarea,

[ntocme]te

]i

eviden\a

propune

toate

]i

mi]carea

formele

de

perfec\ionare profesional`; aplic` legea salariz`rii pentru [ntreg


personalul regiei; [ntreprinde m`suri ]i elaboreaz` studii privind
perfec\ionarea

activit`\ilor

de
67

management,

organizarea

produc\iei,

organizarea

fluxurilor

tehnologice

[n

vederea

cre]terii eficien\ei manageriale, c@t ]i de produc\ie; analizeaz`


gradul

de

[ndeplinire

obiectivelor

]i

criteriilor

de

performan\` ]i stabile]te cota de diminuare a salariului pentru


ne[ndeplinirea obiectivelor ]i criteriilor de performan\`; prezint`
Consiliului de Administra\ie rapoarte periodice cu privire la
reclama\iile ]i sesiz`rile primite, aspectele ce se desprind,
cauzele care le-au generat ]i modul de rezolvare.

Economat, protocol, administrativ - [ntocme]te propuneri


pentru planul de investi\ii ]i repara\ii capitale la imobilele,
instala\iile aferente ]i celelalte mijloace fixe necesare activit`\ii
de administrare a regiei precum ]i formele necesare pentru
[ncheierea

contractelor

privind

furnizarea

apei,

energiei

electrice, gazelor, pentru canalizare, deratizare ]i dezinsec\ie,


repara\ii ma]ini de scris ]i calcul ]i alte activit`\i gospod`re]ti,
pentru repara\ii la imobilele ce apar\in regiei, urm`rind
realizarea acestora;

Oficiul juridic - reprezint` interesele regiei [n fa\a instan\elor


judec`tore]ti, a organelor de urm`rire penal` [n raporturile cu
persoanele fizice ]i juridice pe baza delega\iei date de
conducere;

C.F.I. - are rela\ii de colaborare cu toate serviciile func\ionale,


iar [n ceea ce prive]te competen\a de control, aceasta este, [n
privin\a [ntinderii, p@n` la nivelul serviciilor func\ionale, dac`
conducerea regiei nu dispune altfel;

Serviciu Tehnic Investi\ii Calitate Mediu r`spunde de


realizarea obiectivelor de investi\ii ]i punerea [n func\iune a
capacit`\ilor la termenele prev`zute [n program;

68

U.I.P.

ISPA

coordoneaz`, supervizeaz`, gestioneaz`,

monitorizeaz` ]i evalueaz` toate aspectele legate de Programul


de investi\ii MUDP II ]i ISPA;

Serviciul

Mecano

Energetic

ia

m`suri

pentru

retehnologizarea lucr`rilor de repara\ii ]i de [ntre\inere din


sistemul de alimentare cu ap` ]i canalizare, modernizarea ]i
automatizarea proceselor de produc\ie ]i [n special a celor cu
volum mare de manoper`, reducerea consumurilor de materii
prime, combustibili ]i energie;

Dispecerat - coordoneaz` activitatea de dispecerizare [n


vederea func\ion`rii normale a sistemului de alimentare cu
ap` ]i de canalizare, [nregistreaz` avariile din re\elele de ap` ]i
de canalizare ]i intervine pentru remedierea avariilor de ap` ]i
de canalizare [n schimburile II ]i III comunic@nd [n fiecare
diminea\` la sec\iile de ap` ]i canal, modul de rezolvare al
acestora;

Financiar [ntocme]te propunerile ]i analizele de pre\uri ]i


tarife pentru presta\iile regiei ]i r`spunde de respectarea
[ntocmai a pre\urilor ]i tarifelor legale, asigur` [ntocmirea, pe
regie, a bugetelor de venituri ]i cheltuieli, efectueaz` analize
economice privind rentabilitatea presta\iilor regiei;

Contabilitate - asigur` ]i r`spunde de [nregistrarea corect` ]i


la timp a tuturor documentelor de pl`\i ]i [ncas`ri efectuate prin
casierie ]i banc`, stabilind veniturile ]i cheltuielile distinct, pe
fiecare activitate [n parte ]i pe total regie, asigur` ]i r`spunde
de [nregistrarea corect` ]i la timp a consumurilor de materii
prime, materiale, obiecte de inventar, salarii ]i alte cheltuieli;

Serviciul Contractare Desfacere - conduce, organizeaz`,


coordoneaz` ]i controleaz` activitatea de [ncasare a apei ]i de
canalizare prin [ncasatorii de teren, agen\ii [ncasatori, casa
69

restant`,

cititorii

de

apometre,

urm`re]te

realizarea

programului de impunere la taxe comunale a beneficiarilor din


sectorul particular ]i de stat, unit`\i bugetare, [ntocme]te
contractele

cadru

ce

sunt

obligatorii

[n

rela\iile

cu

beneficiarii;

Serviciul Aprovizionare - asigur` elaborarea programelor de


aprovizionare tehnico material` care cuprind necesarul
pentru materii prime, materiale, piese de schimb, utilaje
independente ]i cu montaj, cu respectarea normelor ]i
normativelor de consum ]i de stoc, [ntocme]te necesarul anual
de materii prime, materiale, piese de schimb ]i utilaje pe baza
solicit`rilor scrise [ntocmite de sec\ii, cu consultarea serviciilor
de specialitate ale regiei;

Oficiul de calcul - este subunitatea prin care regia asigur`


aplicarea unitar` a problemelor de informatic` ]i introducerea
sistemelor informatice [n cadrul regiei.
4.4 Recrutarea personalului
Recrutarea este activitatea de c`utare ]i atragere [n regie a

unui grup de persoane capabile ]i interesate s` ocupe posturile


vacante, grup din cadrul c`ruia se pot alege candida\i corespunz`tori
pentru aceste posturi. {nainte de a declan]a procesul de recrutare,
trebuie cunoscute cu exactitate num`rul posturilor vacante (prin
planificarea personalului), natura ]i cerin\ele acestora (prin analiza
posturilor).
Procesul de recrutare intervine atunci c@nd au loc schimb`ri de
personal: unii angaja\i p`r`sesc institu\ia, al\ii sunt promova\i, iar
al\ii transfera\i sau concedia\i. Toate aceste muta\ii creeaz` posturi
vacante.
{n plus, dac` activitatea regiei se extinde, este necesar un
num`r suplimentar de angaja\i care urmeaz` s` fie obtinu\i prin
70

procesul de recrutare. Sarcina recrut`rii este de a genera un num`r


adecvat de candida\i potrivit posturilor r`mase vacante.
Grupul recrutat nu trebuie s` fie nici prea mare, pentru a nu
aglomera procesul de selec\ie, nici at@t de mic [nc@t s` nu permit`
op\iuni viabile.
Recrutarea influen\eaz` rela\iile regiei cu publicul ]i, implicit,
imaginea proiectat` [n exterior.
Multe persoane []i vor face o impresie despre regie, prin
intermediul anun\urilor de oferte de munc` ]i mai ales prin modul [n
care decurge procesul de primire ]i selectare a candidaturilor. Aceste
impresii pun bazele reputa\iei regiei ]i pot marca poten\ialul ei de
recrutare de personal [n viitor.
Recrutarea de personal nu mai este de mult timp doar o
op\iune a regiei, ci este o necesitate fireasc` a func\ion`rii ei. Lipsa
unui personal competent ]i a unor reguli eficace de selec\ie
afecteaz` flexibilitatea cu care pot fi abordate problemele regiei.
Etapele recrut`rii:
1. Planificarea personalului
Procedura de recrutare nu se ini\iaz` automat. Pentru aceasta,
Serviciul Resurse Umane anticipeaz`

nevoile de recrutare ]i

analizeaz` sursele de for\` de munc` disponibile. Ca urmare, se


stabile]te mai [nt@i dac` regia are nevoie cu adev`rat de acel post
sau un titular pentru un post vacant ]i dac` sarcinile aferente
acestuia nu pot fi realocate altor posturi.
De procesul de planificare a personalului ]i de cerin\ele
specifice ale posturilor vacante depind m`rimea efortului, precum ]i
strategia de selec\ie.
Ori de c@te ori nevoile de personal dep`]esc oferta intern` de
angaja\i, regia trebuie s` ini\ieze activit`\i de recrutare ]i selec\ie.
71

Pentru a preg`ti din timp recrutarea, Serviciul Resurse Umane


trebuie s` ]tie [n permanen\` ce nevoi de personal se estimeaz`
pentru viitorul apropiat.
Planificarea resurselor umane se refer` la ajustarea num`rului
de intr`ri ]i ie]iri de personal din regie, [n a]a fel [nc@t num`rul de
angaja\i s` r`m@n` egal cu cel necesar desf`]ur`rii [n bune condi\ii a
activit`\ii.
{n previzionarea nevoii de personal, [ntotdeauna se \ine cont
de schimb`rile ce intervin [n cariera angaja\ilor regiei.
Necesitatea promov`rii unora dintre ei sau decizia altora de a
p`r`si regia, creeaz` posturi vacante ce trebuie ocupate rapid.
2. Descrierea postului
Analiza postului este punctul de pornire [n procesul recrut`rii ]i
are

ca

sarcinile

rezultat
]i

[ntocmirea

responsabilit`\ile

fi]ei

postului 21.

ce

revin

Aceasta

titularului

specific`
postului,

caracteristicile personale necesare angajatului pentru [ndeplinirea


cerin\elor postului.
Practic, pe baza cerin\elor postului, se creeaz` portretul
candidatului ideal, portret care va reprezenta un standard [n raport
cu care vor fi compara\i to\i candida\ii.
3. Bugetul recrut`rii
{n vederea recrut`rii personalului, bugetul trebuie preg`tit cu
mare grij`. Calcularea acestor costuri va permite controlarea mai
atent` a [ntregului proces de recrutare, precum ]i [ntelegerea mai
bun` a consecin\elor unor gre]eli de selec\ie.
4. Compartimentul care efectueaz` recrutarea
{n cadrul Regiei Autonome APA Br`ila, responsabilitatea
pentru derularea etapelor recrut`rii ]i selec\iei revine Serviciului

Anexa nr.10

21

72

Resurse Umane care este puntea de comunicare cu candida\ii din


exterior.
{n toate situa\iile decizia final` a angaj`rii apar\ine directorului
general.
{n procesul de recrutare Serviciului Resurse Umane trebuie s`
cunoasc` c@\i ]i ce fel de angaja\i sunt necesari, unde ]i cum s` [i
caute, cum s` [i atrag`, cum s`-i identifice printre candida\i pe cei
care corespund cerin\elor posturilor vacante, cum s`-i ia ]i cum s`
comunice dispozi\ia de numire [n func\ie.
5. Perioada de recrutare
Regia Autonom` APA Br`ila constituie comisia de concurs ]i
comisia de solu\ionare a contesta\iilor cu cel pu\in 10 zile [nainte de
data sus\inerii concursului. Aceasta are obliga\ia de a afi]a la sediul
s`u ]i de a publica [n pres` condi\iile de desf`]urare a concursului,
condi\iile de participare la concurs, bibliografia ]i actele solicitate
candida\ilor pentru dosarul de [nscriere cu cel pu\in 15 zile [nainte
de data sus\inerii concursului.
{n cazul [n care, din motive obiective, nu se pot respecta
data ]i ora desf`]ur`rii concursului, Regia Autonom` APA Br`ila va
anun\a , prin acelea]i mijloace de informare men\ionate anterior,
modific`rile intervenite [n desf`]urarea concursului.
Candida\ii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul
de concurs [n termen de 5 zile de la data public`rii anun\ului.
Comisia de concurs are obliga\ia de a selecta dosarele de
concurs pe baza [ndeplinirii condi\iilor de participare la concurs, [n
termen de maximum 5 zile de la data expir`rii termenului de
depunere a dosarelor.
Decizia de angajare se emite [n termen de cel mult 3 zile
lucr`toare de la data la care candidatul a fost declarat admis.

73

Comisia de concurs, respectiv comisia de solu\ionare a


contesta\iilor, se constituie prin decizie a directorului general ]i este
format` din cel pu\in 3 membri.
Membrii comisiei de concurs trebuie s` aib`:
- cuno]tin\ele necesare evalu`rii probelor de concurs;
- experien\` [n evaluarea cuno]tin\elor ]i aptitudinilor
candida\ilor, specifice procesului de recrutare.
Nu poate fi membru [n comisia de concurs sau [n comisia de
solu\ionare a contesta\iilor persoana care are calitatea de so\, so\ie,
rud` sau afin p@n` la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre
candida\i.
Calitatea de membru [n comisia de concurs este incompatibil`
cu calitatea de membru [n comisia de solu\ionare a contesta\iilor.
Pre]edin\ii

comisiei

de

concurs ]i

comisiei

de

solu\ionare

contesta\iilor se numesc prin decizie a directorului general al regiei.


Fiecare comisie de concurs ]i comisie de solu\ionare a
contesta\iilor are un secretar, care nu este membru al respectivei
comisii. De regul`, secretarul comisiei de concurs, respectiv de
solu\ionare a contestatiilor, este un angajat din cadrul Serviciului
Resurse Umane.
6. Sursele de recrutare
Strategia de recrutare [ncepe prin definirea nivelului la care se
va desf`]ura aceasta.
Concursul

are

la

baz`

principiul

competi\iei

deschise,

transparen\ei, meritelor profesionale ]i competen\ei, precum ]i cel al


egalit`\ii accesului la posturile respective pentru fiecare cet`\ean
care [ndepline]te condi\iile legale.
7. Dosarul de concurs trebuie s` con\in` [n mod obligatoriu:
- copia actului de identitate;

74

- formularul de [nscriere, care se pune la dispozi\ie candida\ilor de


c`tre secretarul comisiei de concurs;
- copiile diplomelor de studii ]i ale altor acte care atest` efectuarea
unor specializ`ri;
- copia carnetului de munc` sau dup` caz o adeverin\` care s` ateste
vechimea [n munc` sau [n specialitate;
- adeverin\` care s` ateste starea de s`n`tate corespunz`toare.
Toate aceste copii se prezint` [nso\ite de documentele originale
]i se certific` pentru conformitate cu originalul de c`tre secretariatul
comisiei de concurs.
Dosarul de [nscriere reprezint` un element standard al
procesului de recrutare ]i selectare.
{ntr-o prim` etap` se trece la eliminarea candida\ilor care nu
[ndeplinesc condi\iile prev`zute pentru participarea la concurs.
Serviciul Resurse Umane acord` o aten\ie sporit` [n ceea ce
prive]te verificarea vechimii [n specialitatea studiilor necesare
exercit`rii func\iei respective, pe baza carnetului de munc` sau a
adeverin\ei care atest` vechimea [n munc` sau dup` caz, [n
specialitate, precum ]i certific`rii documentelor pentru conformitate
cu originalul.
{n termen de maximum 5 zile lucr`toare de la data expir`rii
termenului privind depunerea dosarelor, comisia de concurs are
obliga\ia de a selecta dosarele de concurs pe baza [ndeplinirii
condi\iilor de participare la concurs.
Rezultatele select`rii dosarelor de [nscriere se afi]eaz` la sediul
regiei.
Selectarea dosarelor este urmat` de o etap` important` prin
care se identific` ]i se elimin` candida\ii necorespunz`tori: concursul.

75

{n

vederea

desf`]ur`rii

concursului, comisia

de

concurs

stabile]te pe baza bibliografiei de concurs seturile de subiecte


pentru proba scris` ]i interviu.
Candida\ii declara\i admi]i vor fi numi\i prin decizie a
directorului general al Regia Autonom` APA

Br`ila [n func\ia

pentru care s-a organizat concurs.

CONCLUZII }I PROPUNERI
S-ar spune c` managementul resurselor umane reprezint` un
lucru nou pentru organiza\iile de toate tipurile din Rom@nia. Dup`
1989 [ns`, nevoia reconsolid`rii unui domeniu cu o gam` [ntreag` de
76

cercet`ri ]i contribu\ii care au f`cut, de-a lungul anilor, obiectul a


numeroase studii [n str`in`tate a devenit din ce [n ce mai puternic`.
La [nceput, a p`rut multor oameni doar o mod` care, ca toate
celelalte, avea s` treac` mai devreme sau mai t@rziu. Nu a fost s`
fie a]a, din ce [n ce mai mul\i manageri realizeaz` ast`zi c` investi\ia
[n resursele umane le poate aduce c@]tiguri substan\iale pe termen
lung. Cei ce nu vor [n\elege suficient de repede aceast` idee risc` s`
ias` de pe pia\`, [ncet, dar sigur pentru c` managementul
resurselor umane reprezint` coloana vertebral` a unei companii
moderne. Tot ceea ce [nseamn` management al resurselor umane
are o leg`tur` direct` cu productivitatea, cu performan\a ]i cu
succesul.
Aceast` reorientare a organiza\iilor moderne ]i de succes
asupra modului [n care un angajat ajunge s` lucreze ]i s` se
dezvolte [n interiorul lor, [n care este evaluat ]i motivat pentru
aceast` dezvoltare, angreneaz` ast`zi aspecte importante [n ceea
ce prive]te organizarea companiilor.
Aceste abord`ri noi ale managementului resurselor umane pot
fi puse [n practic` de manageri care \in pasul cu schimbarea, care
[n\eleg s` adopte un nou stil de conducere, al c`rui obiectiv nu mai
este controlul, ci parteneriatul. Exercitarea unui asemenea tip de
management necesit` drept condi\ie primordial` ca fiecare manager
s` constituie un model de atitudine comportamental`. Astfel,
managerul trebuie s` preia responsabilitatea procesului, s` se
implice [n

fiecare ac\iune, s` discute personal cu

angaja\ii

progresele ob\inute de ace]tia ]i s` recompenseze rezultatele bune.


El trebuie s` fie la zi cu problemele resurselor umane, s` de\in`
informa\ii, s` ]tie cum s` le foloseasc` ]i cum s` g`seasc` cele mai
optime solu\ii.

77

Aceste lucruri au fost [n\elese de managerii Regiei Autonome


APA Br`ila. Pentru a se institui un climat de lucru performant [n
unitate au [nceput s` fie folosite noi metode de management cu
accent pe dezvoltarea comunic`rii, rezolv`rii conflictelor, motiva\iei,
implic`rii angaja\ilor [n luarea deciziei, solu\ion`rii problemelor [n
grup. De la managementul de personal centrat pe selectarea,
preg`tirea ]i remunerarea personalului, s-a ajuns [n ultimii ani la un
nou concept de resurse umane, focalizat pe dezvoltarea oamenilor
pentru satisfacerea nevoilor unit`\ii , dar ]i a a]tept`rilor individuale.
Responsabilitatea

managementului

resurselor

umane,

[n

cadrul regiei, revine at@t directorului general, c@t ]i Serviciului


Resurse Umane. Pentru a ob\ine rezultate foarte bune li se acord` o
maxim` importan\` activit`\ilor privind managementul resurelor
umane, iar ]eful acestui departament este subordonat direct
conduc`torului unit`\ii.
Directorul general a definit precis rela\iile de lucru dintre
personalul de execu\ie ]i speciali]tii din cadrul Serviciului Resurse
Umane, astfel [nc@t exist` rela\ii de colaborare ]i armonie. De
asemenea, directorul general are [n vedere ]i calit`\ile necesare
personalului din departamentul resurselor umane, deoarece oric@t
de bun ar fi managementul practicat de acesta, eficien\a activit`\ii
este asigurat` ]i de competen\a personalului din subordine.
{nc` din anul 2004 a fost aprobat`, prin decizie a directorului
general, Strategia resurselor umane [n acord cu planul strategic
de dezvoltare al regiei. S-a creeat un plan de atragere ]i re\inere a
persoanelor cu abilit`\ile de care are nevoie regia. Implementarea
planului presupune recrutarea, selec\ia, integrarea, instruirea,
recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai potrivite ]i evaluarea
permanent` a performan\elor pentru a se verifica dac` sunt atinse
obiectivele organiza\ionale.
78

Pe m`sur` ce regia identific` oportunit`\ile de dezvoltare


disponibile, este necesar` corelarea lor cu abilit`\ile de care va fi
nevoie pentru acoperirea lor. Recrutarea, selec\ia, instruirea ]i
programele de recompensare sunt creeate [n vederea atragerii,
dezvolt`rii ]i p`str`rii oamenilor cu abilit`\ile necesare.
O parte deosebit de important` a Strategiei resurselor
umane o constituie recrutarea ]i selec\ia resurselor umane
deoarece acestea constituie elementul creator, activ ]i coordonator
al activit`\ii din cadrul regiei, ele influien\@nd decisiv eficacitatea
utiliz`rii resurselor materiale, financiare ]i informa\ionale.
{n cazul personalului muncitor se utilizeaz` recutarea din
interior. Metoda uzual` este recomandarea ]efilor ierarhici ]i
promovarea unei anumite persoane pe postul vizat. Metoda d`
roade deoarece promovarea ]i rota\ia pe posturi asigur` stimularea
personalului.
Aceast` metod` poate fi [mbun`t`\it` prin afi]area posturilor
libere, pentru ca to\i cei interesa\i s`-]i poat` depune candidatura.
Se poate elimina astfel favoritismul care poate declan]a numeroase
conflicte sau st`ri afective determinate de modul diferit de
percepere a unor fapte sau situa\ii la promovarea angaja\ilor [n
cadrul regiei.
{n cazul personalului din birouri ]i a celui de conducere din
sec\iile de produc\ie se utilizeaz` recrutarea extern`. Majoritatea
posturilor se ocup` prin metoda informal` deoarece este o metod`
necostisitoare ]i foarte rapid`.
Pentru a se evita riscul angaj`rii unor persoane mai pu\in
corespunz`toare este necesar ca metoda informal` s` fie conectat`
cu metoda formal`.
{n privin\a noilor angaja\i ar trebui s` fie adoptat` o abordare
de tip marketing, unde clientul este t@n`rul angajat. Produsul este
79

[ntreprinderea, ]i mai ales postul, planul de integrare ]i preg`tire,


sistemul de promovare. Manifestarea acestei schimb`ri de atitudine
poate s` [nceap` [nainte de perioada de recrutare. Regia poate
organiza diferite forme de dialog cu tinerii care se afl` [n anul
terminal pentru a le [n\elege mai bine aspira\iile. Se pot organiza
colocvii, se pot alege studen\i din ultimul an de studii pentru
[ndeplinirea unor responsabilit`\i precise [n cadrul regiei. Cu ocazia
selec\iei pot fi cunoscute noile aspira\ii ale viitorilor speciali]ti ]i
astfel apare schimbarea de atitudine fa\` de genera\iile mai vechi.
Regia Autonom` APA Br`ila a implementat ]i men\ine un
Sistem

de

Management

Integrat

Calitate-Mediu

conform

standardelor ISO 9001:2000 ]i ISO 14001:2004. De asemenea,


conducerea regiei ]i-a propus ca p@n` la sf@r]itul anului 2006 s`
implementeze Sistemul de Management al Securit`\ii ]i S`n`t`\ii
Ocupa\ionale ]i s` ob\in` certificarea conform standardului OHSAS
18001:1999. Printre obiectivele principale ale acestor standarde se
reg`sesc cele privitoare la calitatea resurselor umane ]i a rolului
hot`rator pe care acestea [l de\in [n dimensionarea performan\elor ]i
a progreselor unit`\ii.
Conducerea unit`\ii a [n\eles c` regia se va bucura de o
imagine favorabil` dac` va avea reputa\ia c` []i bazeaz` ierarhia
responsabilit`\ii nu pe vechime sau pe dovezile de devotament ale
salaria\ilor, ci pe competen\`, creativitate ]i performan\`.

80

ANEXE
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa

nr.1
nr.2
nr.3
nr.4
nr.5
nr.6

Formular de candidatur`
Model de Curriculum Vitae European
Ghidul discu\iei telefonice
Liste de [ntreb`ri
Contract individual de munc`
Act adi\ional
81

Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa

nr.1
nr.7
nr.8
nr.9
nr.10

Formular de candidatur`
Fi]` de evaluare a candida\ilor
Scrisoare de respingere a unui candidat
Organigrama R.A.APA Br`ila
Fi]a postului

BIBLIOGRAFIE
1. Burloiu Petre

Managementul resurselor umane Tratare


global` interdisciplinar`, Editura Lumina Lex,
Bucure]ti, 2001

2. Cornescu Viorel
]i colectiv
3. Edith Lukacs
Maria Nicola
Doina Udrescu

Management general
Editura Actani, Bucure]ti, 2001
Management organiza\ional ]i al resurselor
umane
Editura AIUS, Craiova, 2005
82

4. Gherman Liliana Managementul resurselor umane,


P`noiu Laura

Editura Independen\a Economic`, Pite]ti, 2006

5. Lefter Viorel

Managementul resurselor umane: studii de caz,

]i colectiv

probleme, teste, Editura Economic`, Bucure]ti,


1999

6. Manolescu Aurel Managementul resurselor umane aplica\ii


]i colectiv

Editura Economic`, Bucure]ti, 2003

7. Manolescu Aurel Managementul resurselor umane aplica\ii


Editura R.A.I., Bucure]ti, 1998
8. Mathis L.Robert
Nica C.Panaite

Managementul resurselor umane


Editura Economic`, Bucure]ti, 1997

Rusu Costache
9. Mure]an Doina

Managementul resurselor umane


Editura Independen\a Economic`, Pite]ti, 2002

10. Puiu Alexandru Management Analize ]i studii comparative


Editura Independen\a Economic`, Pite]ti, 2004
11. Puiu Alexandru Management interna\ional
Editura Independen\a Economic`, Pite]ti, 1999
12. Radu Emilian

Conducerea resurselor umane


Editura Expert, Bucure]ti, 1999

13. Rusu Corneliu

Managementul resurselor umane aplica\ii,


studii

de

caz,

Editura

Tribuna

Economic`,

Bucure]ti, 2004
14. Stanciu }tefan Managementul resurselor umane
]i colectiv

Editura

Independen\a

2003
83

Economic`,

Bucure]ti,

15. Stancioiu Ion


]i colectiv

Management elemente fundamentale


Editura Teora, Bucure]ti, 1998

16. }tefan St`ncioiu Managementul Resurselor Umane


Mihaela Ionescu Editura Comunicare.ro, Bucure]ti, 2003
Cristina
Leovaridis
Dan St`nescu
17. V`rzaru Mihai

Resursele umane ale [ntreprinderii


Editura Tribuna Economic`, Bucure]ti, 2000

***Legea nr.130/1996 privind Contractul Colectiv de Munc`


publicat` [n Monitorul Oficial al Rom@niei nr.184 din 19 mai 1998
***Legea nr.30/1990 privind angajarea salaria\ilor [n func\ie de
competen\a publicat` [n Monitorul Oficial al Rom@niei nr.125 din
16 noiembrie 1990
***Legea nr.53/2003 Codul Muncii publicat` [n Monitorul Oficial al
Rom@niei nr.72 din 5 februarie 2003
***Hot`r@rea Guvernului nr.1021/2004 publicat` [n Monitorul
Oficial al Rom@niei nr.633 din 13 iulie 2004
***Ordonan\a

de

Urgen\`

nr.65/2005

privind

modificarea

]i

completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii publicat` [n Monitorul


Oficial al Rom@niei nr.576 din 5 iulie 2005
*** www.job-site
***www.resurseumane.ro

84

S-ar putea să vă placă și