Sunteți pe pagina 1din 57

Tema nr.

4
Transporturile feroviare
e.
Cuprins
Sectiunea
1.
Notiunea
transportului feroviar, p. 86;
Sectiunea a 2-a. Sediul materiel,
p. 87;
Sectiunea a 3-a. Identitatea transportatorului feroviar, p. 88;
Sectiunea a 4-a. Principiile generale ale activitatii de
transport feroviar, p. 92; Sectiunea a 5-a. Transportul
feroviar de marfuri in trafic intern, p. 96; 1. Incheierea
contractului de transport feroviar de marfuri, p. 96; 2.
Executarea contractului, p. 98;
2.1. Incarcarea i descarcarea marfii, p. 98;
2.2. Obligatia de plata a tarifului de transport, p. 98;
2.3. Obligatia de executare a deplasarii marfii intr-un anumit termen, p. 99;
2.4. Obligatia de livrare a marfii catre destinatar, p. 99;
3. Modificarea unilaterala a
contractului,
p.
100;
4.
Raspunderea
transportatorului feroviar, p. 102;
5.
Actiunile
contra
transportatorului, p. 104;
Sectiunea a 6-a. Raspunderea transportatorului feroviar in transportul de
persoane,
p.
105; Sectiunea a 7-a. Transporturile feroviare de marfuri in trafic international, p.
106;
1. Precizari prealabile, p. 106;
2. Partile contractante, p. 108;
3. Incheierea contractului, p. 108;
4. Executarea contractului, p. 109;

5. Modificarea unilaterala a
contractului,
p.
109;
6.
Raspunderea
transportatorului, p. 110;
6.1. Raspunderea pentru pierderea marfii, p. 110;
6.2. Raspunderea pentru avarierea marfii, p. 110;
6.3. Raspunderea pentru depairea termenului contractului, p. 111;
6.4. Limitele raspunderii transportatorului. Agravarea
raspunderii,
p.
111; 7. Actiunile contra transportatorului, p. 112.

Rezumat
Transportul feroviar reprezinta once deplasare de persoane si de
bunuri, realizatei cu vehicule feroviare de catre operatori de transport
pe infrastructura feroviara. Societatea nationala de transport feroviar
de marfet (S.N.T.F.M) si societatea nationalei de transport feroviar de
calatori (S.IV.T.F.C.) sunt principalii transportatori in transportul
feroviar.
Autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare asigurei
dezvoltarea si sigu-ranta transporturilor feroviare, precum siguranla
psi protectia infrastructurilferoviare, Cu privire la infrastructura
feroviarei, legea reglementeazir trei categorit de contracte speciale,
respectiv contractul de concesiune, contractul de acces ci contractul de
activitate.

86

Dreptul transporturilor

Transportul feroviar intern este reglementat in


principal de Regulamentul de transport pe cane ferate din
Romania aprobat prin O.G. nr. 7/2005, act normativ care
utilizeaza pentru documentul de transport denumirea de
scrisoare de treisurei". In executarea contractului de transport pe calea feratei relin aten(ia trei
aspecte, respectiv, plata tarifului de transport (care revine
in principiu expeditorului,
i doar prin excep(ie
destinatarului), obli-gatia de transport al meirfii intr-un
anumit termen (care revine transportatorului) obliga-tia
de eliberare a marfii ceitre destinatar (care revine, de
asemenea, transportatorului).
Regulamentul prevede pentru operatorul de transport
feroviar care a primit marfa la transport insotitei de
scrisoarea de transport ca este reispunzator pentru
executarea trans-portului integritatea marfai pe intregul
parcurs, panel la eliberare. Raspunderea transportatorului feroviar este limitata, sub aspectul intinderii
sale ,yi sub aspectul cuantumului despagubirii.
Pentru angajarea reispunderii transportatorului
feroviar, cel indreptatit la despagu-biri este obligat sa
formuleze a reclamatie administrative, inainte de
introducerea actiu-nii in instanter. Neindeplinirea
acestei proceduri prealabile duce la respingerea actiunii
contra transportatorului ca inadmisibil
Transportul international feroviar de marfuri este
reglementat de regulile uniforme cuprinse in ,4nexa nr. 2
la C.O.T.I.F. (Conven(ia internationala privind transportul
inter-national feroviar de la Berna din 1890, cu
modificarile ulterioare), anexa ce poarta denumirea
prescurtatcr de C.LM. C.I.M. cuprinde reguli uniforme
privind contractul de transport feroviar de marfuri in
traffic international, in special sub aspectul incheierii
executarii contractului Si at raspunderii
transportatorului. Orice alte aspecte interesand
transportul sunt leisate de regulile uniforme spre
reglementare dreptului national. Regu-lile uniforme
C.I.M. sunt aplicabile doar data: traseul convenit de
parti strei bate terito-Hut a cel putin cloud state care au
aderat la C.O.T.I.F., documentul de transport este

incheiat in forma reglementatei de C.I.M. (denumit


scrisoare de treisurei internationala) liniile ferate folosite
sunt incluse in catalogul
C.I.M confine norme referitoare to transportator,
transportatori succesivi si trans-portatori substituiti. In
privinta efectelor contractului, relin atentia obligatia de
plata a tarifului (care revine ca regula expeditorului),
eliberarea marfii Mire destinatar (ce trebuie facuta de catre transportator la termenul stabilit),
precum si posibilitatea de modifi-care unilateralei a
contractului (drept al destinatarului prin excep(ie, si al
expedito-rului). $1 in cazul transportului guvernat de
C.I.M., rcispunderea transportatorului este Ii-mitatcr. De
asemenea, ca si in transpartul feroviar intern, este
necesara formularea, in prealabil, de ccrtre expeditor
sau destinatar, a unei reclamatii prealabile. Ea poate fi
adresatei numai transportatorului impotriva caruia
poate fi introdusa acliunea in justifie.

Sectiunea 1. Notiunea transportului


feroviar
In intelesul O.U.G. nr. 12/1998, transportul feroviar
semnified mice deplasare de per-soane i de bunuri,
realizata cu vehicule feroviare de eatre operatori de
transport pe infras-tructura feroviaral.
Transportul feroviar urban de calatori (tramvai,
metrou), considerat in doctrine drept transport rutier [0.
Capa(ina Gh. Stancu, Dreptul transporturilor. Partea
specialA (vol. II),
p. 66) este reglementat prin /tonne speciale, de obicei acte
normative emise de autoritatile pu-blice locale. Intrucat
deplasarea nu se realizeaza pe infrastructura feroviard, acest tip
de transport nu este un transport feroviar propriu-zis.

Tema nr. 4
87
Transportul feroviar, precum $t serviciile adiacente sau conexe acestuia
sunt considerate
9peratiuni de transportferoviar.
_
Serviciile conexe transportului sunt activitdtile ce se
desfasoara in legatura nemijlocitd cu sau in timpul
transport-aut. Serviciile adiacente transportului sunt
activitdtile ce au ca object asigurarea desfasurdrii in
siguranta a transportului.
Transportul feroviar poate fi public sau in interes propriu.
a) Transportul feroviar public constitute, prin natura sa,
un sector strategic de interes na-tional reprezintd un
serviciu esential pentru societate. El contribute la libera
circulatie, la rezolvarea unor interese majore ale
economiei, la deplasarea persoanelor, a rnarfurilor si a
altor bunuri, in interiorul tarn $i in trafic international, cu
un grad inalt de siguranta, in conditii ecologice, eficiente,
indeplineste sarcini specifice pentru nevoile de aparare a
tarn, potrivit legit. Sunt incluse in notiunea de transport
feroviar public atat transportul de marfuri, cat si transportul
de persoane.Y
Transportiirile-reiMTIMIVeTA efectueazd numai pe
baza de contract de transport. Confriettlide transport se
incheie st se executa in conformitate cu prevederile Codului
civil, ale Regulamentului de transport pe &dile ferate
din
Romania si ale acordurilor si conventiilor
internationale la care Romania este pane Si ale actelor
normative date in aplicarea acestora [art. 1 alin. (7) din
O.U.G. nr. 12/1998].
b) Transportul feroviar in interes propriu este
transportul efectuat in interesul activi- _
tatilorpropa,-CirrilijiOaCeZeiransport detinute in proprietate sau inchiriate.
Activitatile de transport feroviar (public sau in interes
propriu) sunt realizate de catre operatori de transport
feroviar, persoane juridice romane, care detin o lice*
acordata de Ministerul Transporturilor in baza verificarii
indeplinirii conditiilor impuse de art. 2 din O.U.G. nr.
12/1998. Pentru siguranta circulatiet, operatorul de
transport este obligat s efectueze prompt si la

parametrii tehniei specificati toate operatiunile de


verificare, intretinere si reparatii pentru materialul rulant
aflat sau introdus in circulatie, sub sanctiunea suspendarit
sau retragerii licentei.
Transportul feroviar public de calatori are caracter
de serviciu public social. Pentru aceste servicii, operatont

de transport feroviar public primesc de la bugetul de stat


sau de la bugetele locale, dupd caz, diferentele dintre
tarifele stabilite cu avizul autoritatilor publice competente
si costurile reale de transport, la care se adaugd o cota de
profit de maximum 3%. Serviciul public social de
transport feroviar de calatori poate fi concesionat de cdtre
Ministerul Transporturilor, pe bud de licitatie publicd, in
condi/61e legii.
Transportul feroviar public trebuie organizat astfel incat
s, se asigure un sistem unitar, echilibrat si functional, in
conformitate
cu
cerintele
sigurantei
cireulatiei,
confortului si tehnologiilor specifice de transport pe calea
feratd, in conditii de compatibilitate si interope-rabilitate cu
sistemul de transport feroviar european (art. 6 din O.U.G.

nr. 12/1998). Con-form art. 45, neindeplinirea acestor


obligatii atrage retragerea totala sau partiald a licentei
pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public,
precum
raspunderea penald sau contraventionala, dupd
caz, a persoanei juridice sau fizice raspunzatoare pentru
consecintele generate de astfel de situatii.

Seetiunea a 2-a. Sediul materiei


Principiile generale ale organizdrii activitatii de
transport, aplicabile si transportului feroviar, sunt
reglementate in O.G. nr. 19/1997 privind transporturile.

88

Dreptul transporturilor

Principiile generale ale activitate de transport feroviar


si ale organizarii si functionarii operatorului national de
transport feroviar sunt reglementare in O.U.G. nr. 12/1998
privind
transportul pe chile ferate si reorganizarea S.N.C.F.R.
Dispozitiile Regulamentului de transport pe C.F.R.
(aprobat prin O.G. nr, 7/2005) asigura normele uniforme
cu caracter tehnic si juridic de transport pe calea ferata.
Dreptul comun al contractului de transport este
aplicabil si transportului de marfuri pe cale ferata, in
masura in care reglementArile specifice nu dispun altfel.

Sectiunea a 3-a. Identitatea transportatorului


feroviar
1. O.G. nr. 19/1997 privind transporturile impune
principiul conform caruia activita-tea de transport, inclusiv
transportul feroviar, poate fi efectuata de orice operator de
trans-port care beneficiaza de o licenta acordata de
ministerul de resort.
In materie de transport feroviar nu exists o
reglementare care s instituie monopolul acestei activitati
in beneficiul unei entitati, dar, in fapt, la aceasta data, ca
activitate, trans-portul feroviar revine in proportie
covarsitoare grupului de societati rezultate din reorganizarea fostei regii autonome S.N.C.F.R. Transportul
feroviar de marfuri in trafic intern revine societatii
nationale de transport feroviar de marfa (S.N.T.F.M., in
continuare, C.F.R. Marfa), jar eel de persoane revine
societatii nationale de transport feroviar de calatori
(S.N.T.F.C., in continuare, C.F.R. Calatori). C.F.R. Marfa'
si C.F.R. CaMori sunt, practic, transportatorii in transportul
feroviar. Campania nationals de cal ferate, denumita in
mod eronat si C.F.R., nu este un transportator, ci
administratorul infrastructurii feroviar&. Transportatorii
desprinsi din fosta S.N.C.F.R., precum si C.F.R.
Infrastructure si filialele acestora sunt supusi privatizarii

partiale, eel putin 49% din actiuni trebuind sa ramana in


patrimoniul public.
2. In ideea crearii unui cadru institutional necesar introducerii
concurentei in domeniul
transportului feroviar, precum si a armonizarii legislatiei
romanesti cu le isl
'tor membre ale Uniunii Europene, fostulroperator national
de transport feroviar, fast divizat in 5 societati comerciale i
o regie autonoma.
Reorganizarea fostei regii autonome S.N.C.F.R. a
intervenit in baza dispozitiilor O.U.G. nr, 12/1998.
Conform art. 47 din O.U.G. nr. 12/1998,
Societatea
Nationala a CAilor Ferate Romane se reorganizeaza, prin
divizare, intr-o companie nationald, In societati nationale
societati comerciale, dupA cum urmeaza:
a) Campania Nationala de Cal Ferate
C.F.R.",
cu
statut de societate comerciala, care are, in principal, ca
object de activitate gestionarea infr tructurii feroviare i
a atrimo-JLLLa tkdliar fe ro _via;
b) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa
C.F.R.-Marfa", cu statut de societate comerciala, care
are, in principal, ca object de activitate efectuarea
transportului feroviar public de marfuri;
c) Societatea Nationala de Transport Feroviar de
Calatori C.F.R.-Calatori", cu statut de societate
comerciala, care are, in principal, Ca obiect de activitate
efectuarea transportului feroviar public de calatori;

A se vedea, in acelasi sens, 0. Capalina, Gh. Stancu, op. cit., vol. II,
p. 66.

Tema nr. 4
89
d) Societatea de Administrare Active Feroviare
S.A.A.F.", cu statut de societate comerciala, care are, in
principal, ca object de activitate administrarea
excedentului de active rezultat din divizarea Societatii
Nationale a Cailor Ferate Romane; este vorba de acele
active (imobilizari corporale sau unitati productive on
prestatoare de servicii) ale
fostei regii care s-au dovedit neproductive si care
urmeaza, in timp, sa fie valorificate (vandute, inchiriate,
date in leasing).
Din cadrul grupului a facut parte, initial, si
Societatea de Servicii de Management Feroviar
S.M.F.", care a fost constituita initial cu statut de
societate comerciala avand ca object de activitate, in
principal, asigurarea serviciilor financiar-contabile,
gestionarea
creditelor externe sj asigurarea serviciilor juridice
pentru celelalte societati din cadrul grupului si pentru
regia autonoma S.N.C.F.R. (aceasta a continuat sa
existe si dupa reorganizarea sa prin divizare). S.M.F. a
fost desfiintata prin divizare in baza H.G. nr.
1199/2002, fiind absorbita, ca urmare a divizarii, in
celelalte patru societati din cadrul grupului. Personalul
fostei S.M.F. a fost transferat in interes de serviciu la
societatile absorbante. Serviciile financiar-eontabile,
juridice, cele de control financiar de gestiune, precum si
cele referitoare la organizarea licitatiilor, necesare regiei
autonome S.N.C.F.R., se asigura, in prezent, de C.F.R.
Marfa, in timp ce managementul creditelor externe
angajate de regia autonoma S.N.C.F.R. vor fi asigurate de
C.N.C.F.R. (infrastructure).
Regia autonoma S.N.C.F.R., desi reorganizata prin
divizare, a continuat sa existe si dupa reorganizare,
conform art. 48 ea avand ca object principal de activitate
gestionarea datoriei si a creantelor existente la data
reorganizarii.

Capitalul social initial al societatilor rezultate din


reorganizarea S.N.C.F.R. este subscris si varsat integral de
statul roman, la data infiintarii acestora. Actiunile emise
initial de aceste societati sunt in proprietatea statului, jar
drepturile acestuia, ca actionar, sunt exercitate de catre
Ministerul Transporturilor. Aceste actiuni pot fi cotate la
bursa si tranzactionate libet
pe pia .:? Societatile rezultate din reorganizarea
precum si
filialele acestora, pot
supuse procesului de privatizare, in conditiile legii,
statul putand pastra pachetul majoritar de actiuni, dar
urmand a detine, in orice caz, cel putin 49% din actiuni.
Social* din cadrul grupului au preluat partial, ca
urmare a divizarii, patrimoniull Societatii Nationale a
Cailor Ferate Romane, Mai precis activele strict necesare
pentru, desfasurarea activitatii in conditii de eficienta pentru
traficul existent la data reorganizarii. Activele care nu se
preiau de catre societatile din cadrul grupului constituie
patrimoniul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane,
ramasa dupa reorganizare. Conform art. 63, in perioada in
care statul este actionar majoritar la societatile rezultate din
reorganizarea S.N.C.F.R. se pot efectua transferuri de active
si de orice alte elemente patrimoniale intre acestea, prin
ordin al ministrului transporturilor, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social al acestora. Fata de calitatea
de persoane juridice a acestor societati, care ar impune o
separatie clara de patrimonii intre ele insele si intre stat
si societatile la care acesta este actionar majoritar, o astfel de
dispozitie este paradoxala. Ea isi are explicatia in confuzia
de patrimonii intre stat sj societatile la care acesta este
actionar, confuzie intretinuta chiar de acte normative cu
putere de lege, asa cum este O.U.G. nr. 12/1998.
Conform art. 52 din Ordonanta, societatile rezultate din
reorganizarea S.N.C.F.R. preiau drepturile si obligatiile
acesteia, in limitele si in conditiile stabilite prin actul for de
infiin-tare. Aceste societati, constituite ca urmare a
reorganizarii S.N.C.F.R., detin, in concesiune sau in
proprietate, dupa caz, bunurile imobile si mobile care
le revin prin impartirea patrimoniului S.N.C.F.R.

90

Dreptul transporturilor

In forma initiala a legii, cei doi transportatori


feroviari, C.F.R. Marfa si C.F.R. Cara. tori, isi limiteazd
activitatea exclusiv la deplasarea de marfa si de persoane,
neavand ser-vicii proprii financiar-contabile si juridice,
acestea find asigurate de fosta S.M.F. Dupe divizarea
acesteia din urma, in baza H.G. nr. 1199/2002, fiecare
dintre transportatori, precum si C.F.R. Infrastructure, si-au constituit propriile
departamente financiar-contabile si j uridice.
Conform art. 52 alM. (6)-(7) introduse prin O.U.G. nr.
182/1999 pe toata perioada in care statul este actionar
majoritar, societatile rezultate din reorganizarea
S.N.C.F.Rw pot fi reorganizate; prin hotarare a
Guvernului, in not companii nationale, societati natio nale,
societati comerciale, dupe caz, capitalul social initial find
subscris si integral varsat de statul roman, ale carui
interese sunt reprezentate de Ministerul Transporturilor.
in functie de conditiile locale, pot fi infiintate societati
comerciale de transport feroviar pu-blic de calatori, care, in
calitate de operatori de transport feroviar public, sa asigure
trans-portul numai pentru anumite zone stabilite prin
hotarare a Guvemului. Societatile comer-ciale de transport
feroviar public de caldtori se organizeaza si functioneaza
sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Prin
hotarare a Guvemului se stabilesc forma juridice,
atributiile si patrimoniul acestora.
In baZa aceluiasi art. 52 din Ordonarita,.spcj;t:atile
rezultate din reorganizarea SNCFR isi pot constitui filiale,
sucursale, agentii si repreientante in tare si in straindtate,
in con-ditiile legii
Toate cele patru societati din cadrul grupului si-au
constituit, in baza unor hotarari de Guvern, una sau mai
multe filiale in care detin calitatea de actionar unicl. Spre
exemplu,
C.N.C.F.R. (infrastructure)
constituit 18 filiale, in timp ce
C.F.R. Mara si-a con-

Conform hotararilor de guvern respective, atat societatile


din cadrul grupului, cat si filialele acestora sunt supuse
procesului de privatizare. 0 astfel de regula isi are temeiul in
dispozitiile
art. 52 alin. (5) din O.U.G. nr. 12/1998. Art. 2 lit, b) din O.U.G.
nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
dispune ca aceasta se aplica si societatilor comerciale si
nationale, care rezulta din reorganizarea regiilor autonome de
interes national sau local, in temeiul O.U.G.
nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome.
Formularea
art.
2 lit. b) din O.U.G. nr. 88/1997 este mai larga decat cea
a art. 2 din Legea nr, 137/2002, primul text putand viza si
filialele constituite cu actionar unic de societatile rezultate
direct din reorganizarea regiei, cu conditia ca aceste filiale sa
fie constituite o data cu sau ca urmare a constituirii societatilor
care le sunt societate-mama. Aceste din urma filiale pot fi
supuse numai procesului de privatizare (deli solutia legii este
fortata, intrucat filialele nu au decat in mod indirect ca
actionar statul roman, unicul for actionar find societatea de stat
care le-a constituit), nu si aceluia de accelerare a priva-tizarii.
Acele filiale care nu rezulta direct din reorganizarea regiei
autonome, ci sunt constituite ulterior de societatile rezultate
din reorganizare, nu sunt, conform legii, supuse procesului
de accelerare a privatizarii, intrucat statul nu este actionar al
acestora, ci aceste filiale au ca unic actionar acele societati
care au rezultat din reorganizare si care si le-au constituit
filiale. Prin O.U.G. nr. 208/2002, in Legea nr. 137/2002 a fost
introdus art. 472, care supune procesului de accelerare a
privatizarii si societatile comerciale constituite, ca asociat unic,
de societatile la care statul este actionar unic sau majoritar.
Socieratile comerciale sunt persoane juridice de sine
statatoare; bunurile din patrimoniul acestora, inclusiv
actiunile pe care be detin la filialele acestora, sunt
proprietatea lor. in consecinta, actele normative emise de
Guvem care dispun ca sunt supuse privatizarii filialele
constituite ulterior reorganizarii de Cate societatile din cadrul
grupului SNCFR sunt ilogice. Explicatia unor astfel de decizii
ale Guvernului trebuie cautata in confuzia de patrimonii intre
stat si societatile aflate in portofoliul sau, confuzie care se
manifesto' si sub alte aspecte.

Tema nr. 4
91
stituit doar 8. C.F.R. Cd!Mori si-a constituit, printre
altele, o filiald de transport de mesa-gerie, coletdrie si
bagaje usoare, C.F.R. Mesagerie.
...:Societatile din cadrul grupului
asigurd realizarea
activitatii de ansamblu a
0
tranSportiitili feroviar de intereSiiatitiiiai.1
Art:':53 din Qedonantd,dd dreptul s.peietatilor rezultate din
reorganizarea S.N.C.F.R sA
efectueze si alte aCtivitati adiacente obiectului lor de
activitate principal on chiar uncle
aCtiVifati-fard legaturd
cu acesta, reSpectiv:
- activitAti de productie, tunsm, conaert,r.iptern,.siiptematitmal,
:.prpstdri,..0,
precumji:de transport bazat pe alte tehnologii cleat cea
feroviard,
cu
respectarea
nomielor
legalc.eare
reglementeaza aceste a.ctivit4i;
actiVitAti:iproprii de. cereetare, proiictarc, informaticA,
invAtAmant, asistenra medicaid, medicina si psihologia
muncii, perfectionare profesionald;
- editare
Si.luerdri lieferitoare la prestatie, productie,
stiinta si tehnicA,
specifice activitatilor pe care be desfAsoar ;
proptineri .privind preseriPtiiie tehnice
domeniul
transporturilor feroviare, al
constructiilor si realizArilor tehnice in domeniu.
Societatile care rezultd din reorganizarea S.N.C.F.R. se
organizeazd si functioneazd sub autoritatea Ministerului
Transporturilor prin hoar-Are a Guvernului, ca si and
aceste societati ar fi in continuare regii autonome. Totusi,
conform art. 57 din acelasi act normativ, aceste societati stint
conduse de adunarea generald a actionarilor. In structura de
organizare si functionare a societAtilor rezultate din
reorganizarea S.N.C.F.R., rolul de condueAtor apartine,
conform art. 57, adundrii generale a actionarilor,
constituita din reprezentantii statului si ai celorlalti
detindtori de actiuni. Reprezentantii statului in adunarea
generald a actionarilor sunt numiti prin ordin al ministrului
transporturilor. Conform art. 58, adunarea generaId a

actionarilor alege consiliul de administratie al acestor


societati, consiliu care, pand la finalizarea procesului de
privatizare, este format din reprezentantii statului numiti
prin ordin al ministrului transporturilor.
3. pii#,jritiare4 in Vigoate
0.U.G. nr. 30/1997, regiile autonorne
supuse procesului
tmnsformare in societAtt comerciale, societatt nattonale sau
companit na.tionale, dupA caw stifirititbdiTicari de regim
juridic si de statut organic de esentA. Succesoarele

acestorai
synt societali comercialei, Reorgantzarea. repel autonome prin inflintarea
socie
comerciale marcheaza incetarea existenfei regiei autonome

transmiterea personaliteith
juridice a acesteia nou1ui subiect de drept, schimbare
fundamentia

de

_ _ ._

-regiin

-are determind:
a) incetarea relatiei de subordonare fata de autOritatea
care a inftintat regia autonoma, dem ce are drept
consecinta:
- independent:a econoinicA si juridicA, in calitate de
profesionist; entitdtile juridice care rezultd din procesul
de reorganizare a regiilor aUtonome sunt societdti
comereiale, profesionisti in sensul art. 3 C.civ., cu toate
consecintele care rezultA din aceastA calificare;
eliminarea
capacitAtii de folosinta specifice fostei regii
autonome (prin asa-;
nurnita tutela adrninistrativ0
- eliminarea constrAngetilor de ordin bugetar
(modalitAtile de cheltuire a subventillOr sunt innpuse
de:stat;.o parte substantialA din profitui regiei intra la bugetul
de gat)/
b).modificAri calitative in planul formelor de exploatare
a bimurilor proprietate publica, administrarea (exercitata
de regiile autonome) urmand a ft inIocuita cu exploatarea
forma concesiunii (conform art. 135 din Constitutie,
bunurile proprietate publica. pot fi

92

Dreptul transporturilor

date in administrare numai institutiilor publice si regiilor


autonome, persoanele juridice de drept privat putand doar
sa is in concesiune astfel de bunuri).
Aceste consecinte logice de calificare juridica sunt
respectate foarte rar in cazurile punctuate de reorganizare
a unor regii autonome, reorganizare care, in general, se
realizeaza prin hotarare de guvern, dar si prin
ordonante de guvern (cum ar fi cazul O.U.G. nr.
12/1998 privind transporturile pe cale ferata si
reorganizarea S.N.C.F.R.). Daca in cazul hotArarilor de
guvem se pot imagina solutii de depasire a impasurilor
logice pe care unele dintre acestea le creeaza (in caz de
litigiu, se poate ridica excepfia de ilegalitate a acestora), in
cazul ordonantelor situatia se complied, avand in
vedere ca, cad la aprobarea sau respingerea for de catre
Parlament, acestea au putere de lege (sunt legi speciale, care
derogii de la legea generals).
Astfel, in cazul unor societati care rezultd din
reorganizarea unor regii autonome, auto-nomia societatilor
respective, in calitate de subject de drept purtator de
drepturi si obligatii, in calitate de persoand juridica de drept
privat, este fie suprimata, fie gray incalcatcr.
Aceasta este si situatia societatilor din cadrul
grupului S.N.C.F.R., rezultat din reorganizarea fostei
S.N.C.F.R. (regie autonome).
Separajia de patrimonit Intre societate i asociati
este atributul esential al unei personalitOti juridice
reale. Dacd patrimoniul social se confunda cu
patrimoniul unuia dintre asociati, societatea este
fictive ,si personalitatea juridica dispare sau este
incompletal .
A sustine ca aceste entitati hibride rezultate din
reorganizarea unor foste mari regii autonome stint
societati comerciale este o ipocrizie. In ideea unei
clarificari a situatiei juridice a acestor entitati, consider cd
mai nimerit ar fi sd se recunoased Iegislativ faptul ea astfel
de entitati sunt mai mult intreprinderi publice deedt
societati, jar managementul acestora exercitd, mai

degrabd, o functie publica cleat un mandat, responsabilitatea


for find una subsumatd ideii defunclie public&

4. Divizarea S.N.C.F.R. este on experiment in mare


parte esuat, fapt pentru care se vorbeste deja de
reconsolidarea operatorului de transport feroviar, prin
fuziunea societatilor rezultate din reorganizare. Uri prim pas
in acest sens a fost facut in anal 2002, prin divizarea uneia
din cele 5 societati rezultate din reorganizarea S.N.C.F.R.,
ale carei active si personal au trecut la celelalte 4 societati din
cadrul grupului.
Desi proiectele de privatizare au fost demarate cu mult
timp in urma, pand la aceasta data nu s-a realizat
privatizarea niciuneia dintre cele 4 societati comerciale. In
luna ianuarie 2013, Guvernul Romaniei a anuntat c.,
urmare a discutiilor purtate cu reprezentantii Fondului
Monetar International, privatizarea C.F.R. Marfa a devenit un
obiectiv prioritar.

Sectiunea a 4-a. Principiile generale ale


activitatii
de transport feroviar
1. Autoritatea de stat in domeniul transporturilor
feroviare este Ministerul Transpor-turilor, in calitate de

organ de specialitate at admitnstratiei publice centrale,


care asigur5 dezvoltarea si siguranta transporturilor
feroviare. Atributiile acestuia in domeniul transPentru dezvolari, a se vedea A. G, Atanaslu, A1.5. Rdtoi,
Fictivitatea in afaceri, in Revista Romany de Drept al

Afacerilor nr. 2/2009, p. 19-51.

Tema nr. 4
93
porturilor feroviare, ca organ de specialitate al
administratiei publice centrale si ca autori-tate de stat in
dorneniul transporturilor feroviare, sunt precizate de art. 7
alin. (2)-(3) din O.U.G. nr. 12/1998. Aceste atributii pot fi
exercitate direct sau prin delegare de compe-tente catre o
autoritate feroviara organizata ca institutie publics,
finantata din venituri extrabugetare.
2. Infrastructura feroviara reprezinta, conform art. 8 din
O.U.G.
nr.
12/1998, ansamblul elementelor necesare circulatiei si
manevrei materialului rulant, cladirile statiilor de tale
ferata, cu facilitatile aferente, precum si celelalte cladiri si
facilitati destinate desfasurarii transportului feroviar.
Infrastructura feroviara cuprinde infrastructura feroviara
proprietate a statutui (infrastructura feroviara publics),
precum si cea aflatd in proprietate private
(infrastructure feroviard private). Infrastructura feroviara
publics este administrate, prin mecanismul concesiunii si al
incheierii de contracte de inchinere de catre CNCFR.
Conform art, II din O.U.G. nr. 12/1998, infrastructura
feroviard publics se compune din:
- liniile ferate de circulatie, terenul aferent pe care sunt
construite, precum si terenurile situate de o parte si de alta
a axei caii ferate, care constituie zona de siguranta a
infrastruc-turii feroviare;
- podurile, tunelurile, viaductele si alte lucrari tehnice
sau de arta care au legatura cu liniile ferate deschise
circulatiei publice, precum si terenurile aferente acestora;
lucrarile geotehnice de protectie si de consolidare,
plantatiile de protectie a liniilor ferate si terenurile aferente
pe care sunt amplasate;
- instalatiile fixe de siguranta si de conducere
operativA a circulatiei feroviare; triajele de
retea ale caii ferate si terenurile aferente
acestora.

Elementele concrete ale infrastructurii feroviare


publice se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Aceste
elemente, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate,
precum si tere-nurile destinate acestui scop, sunt scutite de
once taxe si impozite.
Parametrii elementelor infrastructurii feroviare romane
trebuie sa corespunda normelor interne si internationale
sau celor stabilite prin acorduri si conventii internationale
la care Romania este parte. Acesti parametri trebuie sa
asigure compatibilitatea infrastructurii feroviare romane,
in intregul ei sau pe directii si coridoare de transport, cu
ansamblul international al editor ferate.
3.1iguranta protectiainfrastructurii feroviare se asigura, printre
altele, prin instituirea unei zone de siguranta si a unei zone de protectie a
infrastructurii feroviare publice.0?fro ,.Iona de si uran a a
infrastructurii feroviare publice cuprinde fasiile de teren, in
limita de 2 m fiecare, situate de o pane si de alta a axei caii
ferate, necesare pentru amplasare instalatiilor de semnalizare si
de siguranta a circulatiei si a celorlalte instalatii de condu-cere
operativa a circulatiei trenurilor, precum si a instalatiilor si a
lucrarilor de protectie a mediului. In cazurile in care limitele
astfel stabilite cuprind terenuri aflate in proprietate privatd, se
poate proceda la expropriere pentru cauzd de utilitate publics,
in conditiile legii.
Zona de protectie a infrastructurii feroviare publice
cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta
a axei caii ferate, FdiTeient de proprietar, in limita a
maxi-mum 100 m de la axa caii ferate, precum si terenurile
destinate sau care servesc, sub once forma, la asigurarea
functionarii acesteia.

94

Dreptul transporturilor

In zona de protectie a infrastructurii feroviare publice


pot fi executate lucrari numai cu aprobarea autoritatii
feroviare.
In zona de protectie a infrastructurii feroviare se interziee:
a) amplasarea oricaror constructii, fie si cu caracter
temporar, depozitarea de materiale sau infiintarea de
plantatii care impiedicd vizibilitatea liniei si a semnalelor
feroviare;
b) utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare
rosie, galbend, verde sau albastra, care ar putea crea
confuzie cu semnalizarea feroviard;
c) efectuarea oricaror luerari, care, prin natura tor, ar
putea provoca alunecari de teren, surpari sau afectarea
stabilitatii solului, inclusiv prin tdierea copacilor, a
arbustilor, extragerea de materiale de constructii sau prin
modificarea echilibrutui freatic;
d) depozitarea necorespunzatoare de materiale,
substance sau deseuri care contravin normelor de
protectie a mediului sau care ar putea provoca
degradarea infrastructurii feroviare, a zonei de protectie a
acesteia, precum si a conditiilor de desfasurare normald a
traficului feroviar.
In zona de protectie a infrastructurii feroviare pot fi
amplasate, temporar, materiale si utilaje necesare
intretinerii acesteia, in scopul eliminarii consecintelor
evenimentelor de cale ferata sau al prevenirii oricarui
pericol pentru siguranta circulatiei feroviare. In cazul
producerii de pagube, se va acorda proprietarilor
bunurilor afectate o juste despagubire, stability pe bald de
negocieri, in termen de maximum 30 de zile de la terminarea
lucrdrii. In caz de neintelegere, acordarea de despdgubiri
si cuantumul acestora se stabilesc prin hotardre
judecatoreascd. Dreptul de ocupare temporary a terenului
nu este conditionat de plata prealabila a despdgubirii.
Pe traseul liniilor ferate apartinand infrastructurii
feroviare, supus inzApezirilor, ,C.N.C.F.R. este in drept sa
utilizeze zona de protectie pentru instalarea de parazapezi.
Intrucat zona de siguranta este inclusd in zona de
protectie, toate interdictiile si reglementArile referitoare la

zona de protectie au in vedere, a fortiori, i zona de siguranta.


Traversarea cdii ferate de catre alte di de comunicatii
se realizeazd si se mentine in conformitate cu
reglementarile emise de catre Ministerul Transporturilor,
Ministerul de Interne si de carte organele administratiei
publice locale, dupd caz, cu suportarea de catre
beneficiarul cdii de comunicatie respective a oricaror
daune produse la infrastructura feroviard. Traversarea
liniilor ferate de catre pietoni, vehicule sau animate se face
numai prin locuri special amenajate si numai cu respectarea
ilor in vigoare.
normelor si a prescripti
C.N.C.F.R., respectiv
operatorii de transport feroviar, nu rdspund pentru pagubele
cauzate
de nerespectarea regulilor de mai sus.
4. Sigurania circulatiei pe caile ferate romane este un
principiu
impus
de
art.
34 din O.U.G. nr. 12/1998. Transportul feroviar public
trebuie sa se desMsoare intr-un climat de diseiplina ferma,
asigurandu-se conditiile necesare pentru deplina siguranta a
cdlatorilor si a bunurilor transportate. in acest scop,
personalul C.N.C.F.R. (gestionarul infrastructurii feroviare
publice) si al operatorilor de transport feroviar este obligat
sa respecte si sd aplice regulamentele referitoare la
siguranta circulatiei trenurilor. De asemenea, atat
gestionarul infrastructurii feroviare publice, cat Si operatorii
de transport feroviar au o serie de atributii, fixate de art. 36,
de natura a asigura siguranta circulatiei feroviare.
5. Cu privire la infrastructura feroviara, ordonanta
reglementeazd, expres sau implicit, trei categorii de
contracte speciale, respectiv contractul de concesiune,
contractul de acces si contractul de activitate.

Tema nr. 4
95
a) Contractul de concesiune are ca object
infrastructura feroviare publica si se incheie intre
C.N.C.F.R. (C.F.R. Infrastructure), in calitate de
concesionar, si Ministerul Transporturilor, in calitate de
concedent, in numele statului;
In baza art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 12/1998,
administrarea infrastructurii feroviare publice este
atribuitd in concesiune, Rini plata redeven;ei, C.N.C.F.R.,
companie natio-nals rezultata din reorganizarea
S.N.C.F.R. C.N.C.F.R. detinc in proprietate
i alte
ele-,.mente ale infrastructurii feroviare preluate de la
S.N.C.F.R. Contractul de concesiune se
incheie, in numele statului de catre Ministerul
Transporturilor, pentru o perioada de pana la 49 de ani.
Operativitatea C.N.C.F.R. se reanalizeaza periodic la
fiecare 4 ani. C.N.C.F.R. are dreptul sa subconcesioneze
sau sa inchirieze portiuni din infrastructura feroviare
publica, cu avizul prealabil al Ministerului Transporturilor.
Aceste dispozitii asigura C.N.C.F.R. un adevarat
monopol, ce se Intinde pe 49 de ani, in privinta
gestionarii, administrarii Si exploatarii infrastructurii
feroviare publice. In virtutea acestui monopol, atribuit
cu titlu gratuit de catre stat, C.N.C.F.R. va putea im-pune
oricarui transportator, altul cleat cei rezultati din
reorganizarea S.N.C.F.R., tarife de utilizare [ceea ce
rezulta din art. 18 si art. 23 alin. (2) din O.U.G. nr.
12/1998]. Un astfel de monopol este putin compatibil cu
principiul constitutional al libertatii concurentei. insa, in
anul 2009 a fost introdus alin. (3) al art. 9, potrivit caruia
parti ale infrastructurii feroviare publice a statului pot fi
concesionate, in conditiile legii, altor companii natio-nale
aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor Si
Infrastructurii, cu respectarea reglementarilor nationale
Si comunitare. Chiar si in aceasta situatie se poate
aprecia ca monopolul subzista.
b) Accesul
circulatia pe infrastructura feroviare
publica sunt perrnise in conditiile detinerii de catre
operatorii de transport feroviar a unei licente eliberate

de Ministerul Transporturilor si pe baza unui contract de


acces, incheiat de operatorul licentiat (respec-tiv cei doi
transportatori, C.F.R. Marfa si C.F.R. Calatori) cu
C.N.C.F.R. Operatorilor de transport feroviar straini, care
detin o licenta intr-un stat membru al Uniunii Europene
conform legislatiei aplicabile in uniune, Ii se acorda
dreptul de acces, in conditii echita-bile, pe infrastructura
feroviare din Romania, in scopul exploatarii oricarui tip de
serviciu de transport feroviar de marfa,
incepand cu I ianuarie 2010, operatorii de transport
feroviar din statele membre ale Uniunii Europene au
drept de acces la infrastructura feroviare din Romania
in scopul furnizarii serviciului de transport feroviar
international de calatori, astfel:
a) pe parcursul derularii serviciului de transport
feroviar international de calatori, acestia au dreptul sa
imbarce calatori din mice statie situate pe ruta
internationals respec-tive si sa ii debarce in alts statie,
inclusiv in statii situate pe teritoriul aceluiasi stat;
b) in cazul in care in Romania ponderea transportului
feroviar international de calatori constituie mai mutt de
jumatate din cifra aferenta fluctuatiei calatorilor clienti ai
opera-torilor de transport feroviar, dreptul de acces al
operatorilor straini se acorda incepand cu data de 1
ianuarie 2012;
c) in urma unei solicitari inaintate de autoritatile
competente si/sau de operatorii de transport feroviar,
Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, inflintat in
conformitate cu prevederile art. 30 din Q.G. nr. 89/2003,
aprobatA cu modificari i completki prin Legea nr. 8/2004,
cu modifickile ulterioare, trebuie s stabileasca dacA
scopul principal al servi-ciului prestat este acela de a
transporta calatori intre statii situate in state membre diferite.
In baza contractului de acces, C.N.C.F.R. pune la
dispozitia transportatorului utiliza-rea caii ferate si a
macazurilor, curentul electric de tractiune necesar, accesul
la facilitatile

96

Dreptul transporturilor

din staid, magazii sau statii de depozitare, precum si


accesul la telecomunicatiile speciale feroviare.
Operatorii de transport feroviar, licentiati sa efectueze
transporturi publice sau in interes propriu, de marfa si/sau de
caldtori, folosind capacitatile infrastructurii feroviare,
platese un tarif de utilizare a acesteia, ale cdrui limite
sunt stabilite prin contractul de activitate al companiei
nationale care gestioneazd infrastructura, incheiat cu
Ministerul Transporturilor. C.N.C.F.R. poate negocia
nivelul tarifului de utilizare cu operatorii de transport
feroviar, in functie de numdrul de trasee achizitionate,
perioada de solicitare sectia de circulatie.
c) Conform art. 37 din Q.U.G. 'nr. 12/1998, raporturile
dintre gestionarul infrastructurii feroviare publice si
operatorii de transport feroviar, pe de o parte, si institutiile
publice, pe de alto parte, se reglementeazd prin contracte
de activitate Incheiate, la nivel national, cu Ministerul
Transporturilor in numele statului. Continutul minim al
contractelor de activitate este prevazut de art. 37 alin. (2).
Este interzisd prevederea in contractul de activitate a efectudrii transporturilor feroviare pe segmente de
infrastructure feroviard care nu corespund normelor de
siguranta a circulatiei pe calea feratd.
Contractele de activitate se incheie pentru o duratd de 5
ani, se aproba de catre Guvem si se actualizeazd anual, dupd
aprobarea bugetului de stat.
La solicitarea autoritAtilor administratiei publice
locale sau a altor persoane juridice, operatorii de transport
feroviar licentiati pot incheia cu acestea convenlii pentru
activitati de transport feroviar de interes local, altele
decat cele prevazute in contractul de activitate incheiat cu
Ministerul Transporturilor, cu obligatia de acoperire a
diferentei de cost de catre solicitantul transportului, in cazul
in care veniturile din efectuarea transportului nu acopera
costurile (art. 40).
Contractul de activitate se incheie cu fiecare dintre cei
2 transportatori, precum
cu CFR Infrastructurd, in calitate de beneficiari. Obiectul

contractului are in vedere parametrii cantitativi Si calitativi


ai activitatii acestora.
Contractul de activitate este o institutie juridicA destul
de confuza. Nu rezultd dacd este un contract bilateral, si, in
caz
afirmativ,
care
este
prestatia
Ministerului
Transporturilor si care este pretul contractului.

Sectiunea a 5-a. Transporturile feroviare de mfirfuri


in trek intern
1. ineheierea contractului de transport feroviar de
marfuri
Transporturile publice feroviare se execute pe bazA de
contract de transport, In traficul intern, contractul de
transport se incheie si se execute in conformitate cu
prevederile

Regulamentului cu celelalte reglemenari in vigoare.. In


traficul international, contractul de transport se incheie
i se execute i in conformitate cu acordurile i
conventiile internationale la care Romania este parte.
Operatorii de transport feroviar i administratorul
gestionarii de infrastructura sunt raspunzatori Si de
incalcarile prevederilor reglementate sau contractuale on
de abuzurile comise de agentii aflati in serviciul acestora,
precum de catre alte persoane care au atributii, din
dispozitia lor, in executarea transportului. In cazul in care
agentii aflati in serviciul operatorilor de transport
feroviar, al administratorului sau al gestionarilor de
infrastructura presteaza servicii pentru care nu sunt
imputemiciti de operatorii de transport

Tema nr. 4
97
feroviar sau de administratorul on gestionarii de
infrastructure, se considers ea acestia luereaza in contul si
pe rAspunderea persoanei interesate, pentru care fac aceste
servicii. TranspOrtatOrul, in transportul feroviar, organizeaza,
in principiu, curse regulate, in bazae. unor rare anuntate
periodicfPreturile-serviciilor prestate de transportatorul
feroviar sunt prestabiliw, thntraCtele de transport find
contracte de adeliune, In transportul de marfuri, pretul
serviciilor transportatorului este stabilit pe baza tarifului
local de marfuri, care este aprobat de Ministerul
Transporturilor si revizuit periodic, in functie de inflatie.
Calea feral& in calitate de transportator care se ,afla In
stare de oferta permanents de a contracts cAtre public, este
obligata, la eererea expeditorului, s incheie contractul
de?.' transport.
Regulamentul de transport pe calea ferata oi
specificul transportului pe calea feratA impun anumite
limite acestei obligativitati in transportul de marfitri. Astfel:
expeditorul trebuie sA se conformeze normelor
Regulamentului oi tarifelor de transport;
- transportul trebuie sa fie posibil, cu personalul si
mijloacele de transport obisnuite, care sunt la dispozitia
curenta a C.F.R.;
transportul sa nu fie impiedicat de impreiurari pe
care C.F.R. nu le poate evita sau inlAtura.
Regulamentul distinge, din acest punct de vedere, intro:
marfuri care pot fi primite la
transport in orice conditii
(rcgula); marfuri admise la
transport in anumite conditii;
- marfuri excluse de la transport.
ti.Oriform Regulamentului, contractul de transport se
considers incheiat in momentul in, care statia de
PXPeditieFa-prinait integral marfa,'InsotitA de scrisoarea de
trasurA completa*
oi:sernnatA de
expeditor,
iar
transportatorul a aplicatotampila cu data pe toate
exernplarele4 scrisorii de trAsufA.Oin acest punt de yeelere,

contractul de transport pe calea ferata este un,


dontractrearbredarea Matfii este o conditie de valabilitate de
contractillui)i
data prtrnirt MArfiirezultk din aplicarea stampilei
statiei de expeditie pe exemplarul scrisorii de trasura. NueSte,necesarkp
serrmAturs
olografa
din
partea
tmnsportatorului; stampilaystatiei de expeditie este dovada
faptului ca marfa a fost primitA pe data de pet'
$ pa.
Qalca.-ferata nu are posibilitatea de a opta intre a incheia
sau nu documentul de transport.,,.. La solieitarea
expeditor1:1104601Pa fdrata'este'obligata sa incheie contractul
in forma scris4,4 ,DOeutfieniul de transpOrt pe calea ferata este
scrisoarea de treisura
...Scrisoarea:
de
trAsUra
cUptirge
thetigni
Oliiigatorinr titige mentiuni facultative. Meritjunile
obligatorii sunt cele referitoare la data intocmirii,
numele si adresa expe-ditorului;: dernimirea -otatillor de
expeditie Oi destinatie, numele si adresa destinatarului,
dentitxtireaoi identificarea rnArfii etc. Modelele uniforme ale
scrisorii de trasura si modul de completare a acestora sunt
preVazute prin Normele uniforme. ora Mentiunile
obligatorii, tifiUtde transport ,poate fi lipsit de valabilitate.
ibiOractithtiledin
scrisoarea
de
trasurksauoterdercaaccstejanu afecteaza existenta si$ nisi
valabilitatea 'contractului de transport, ' care rArrifine supus
dispozitiilor prezentuluV rogiatriem.
Exeinplarele scrisorii
de trAsura sunt in
nuMar de cinci Trei
dintre
acestea
rarnhiliffibleila
cats
ferato aStfel:g'
- una la statia de expeditie; aceasta poarta denumirea de copie";

98

Dreptul transporturilor

una la statia de destinatie; accasta, purtand


denumirea
de
aviz si adeverinta de primire", insoteste transportul pang
la statia de destinatie si se pastreaza aici;
- una la transportator, purtand denumirea de exemplar
de serviciu" si insotind marfa pe parcursul executarii
contractului de transport.
Celelalte exemplare se impart intre expeditor si
destinatar.itin
exemplar
(duplicatul scrisorii de trasura) it retine expeditorul, iar
celalalt (unicatul scrisorii de trasura) este predat
destinatarului, o data cu marfa.

2. Executarea contractului
In executarea contractului de transport .pe calea ferata
retin atentia incarcarea si des-f earcarea marfii, plata
tarifului dc transport (cafe revine in principiu
expeditorului, iar, prin exceptie, destinatarului), obligatia
de transport al marfii intr-un anumit terrnen-(care revine
transportatorului) si obligatia de eliberare a tnarfii catre
are revi
destinatar fit
ne, de asemenea, transportatorului).

2.1. Inearearea $i deseArearea marfii


Expeditor4si operatorul detransport feroviar convin
tine executa incarcarea si desk carcarea Mara In lipsa
unei conventii, incarcarea si desearearea revin
operatorului de transport feroviar pentru colete, in timp ce
pentru vagoane complete si unitati de transport
intermodal incarcarea ii incumba expeditorului si
descarearea destinatartilui Cu exceptia cazului In care
incarcarea se face de operatorul de transport feroviar,
expeditorul marfil raspunde de toate consecintele unei
incarcari clefectuoase a mijloacelor de transport si
trebuie sa repare prejudiciul suferit din aceasta c _auza,

chiar data incarcarea s-a facut de alts persoana in numele


expeditorului.

2.2. Obligatia de plat . tarifului de transport


'5.pebitOrni acestei obligatii este, de regula, expeditorul,
dat este posibit ca prin acordut, Alii* trariSPOrtator si
expeditor aceasta obligate sa revina, in tot sau in parte,
destina-e taruhrti.!t&itortn, Regulattentultit; chiar Carid
tariful de transportsi cele accesorii suet ins
sarcina destinatarului, expeditorul poate fi tinut de plata
acestora in marsura in care destie rtatarul nu a cerut
livrarea marfii sau predarea scrisorii de trasura si nici nu a
modificat
contractul de transport.,'
'
Pe durata cat mijloacele de transport si rechizitele stau
la dispozitia clientului pentru incarcare, descarcare,
transbordare, aranjarea incarcaturii, pentru dispunerea
masurilor privind impiedicarea la transport, Impiedicarea
la eliberare, executarea dispozitiei ulte-rioare, executarea
operatiilor administrative, vamuire, operatorul de transport
feroviar are dreptul sa Perceapa.tarife de utilizare.
0peratorul.de transport feroviar are asupra marfurilor
transportate drepturile unui cre-v ditor kajistl pentru
totalitatea creantelor ce i se cuvrn din executarea
transportului.oAceste drepturi subzista atata timp cat
marfa se gasete in posesia operatorului de transport
feroviar sau a unei terte persbane ce o define in nutnele Jul.

A se vedea supra Tema nr. 2, Sectiunea a 4-a, 4.

Tema nr. 4

99
2.3. Obligatia de executare a deplasarli marfii intr-un anumit
termen
Termenele in transportul feroviar se determine in
functie felul vagoanelor (vagoane complete, coletarie,
mesagerie). Regulamentul cUprincle reguli ce .pnivese
numai stabilirea tennertelor contractUlui de transport in
cazul expeditiei de vagoane complete. In legatura cu
celelalte tipuri de transport, normele Regulamentului sunt
completate cu alte reglementari subsecvente si in primul
rand cu nonnele uniforme de transport feroviar. Astfel:
a) in expediffile de vagoane complete, afand in
vedere cantitatea masiva de marfa predate la termen, este
necesara punerea la dispozitia expeditorului a unui vagon
complet; in acest vagon nu sunt expediate marfuri ale altor
persoane;
b) in expeditille de coletari6 cantitatile de marfA sunt mai mici, aceasta
situandu-se intre
12 kg 5000 kg; pentru aceste transporturi nu este
necesara punerea la dispozitie a unui vagon complet;
c) exPeditille de mesagerie iSresupun o cantitate de
marfa
intre
12

kg

si

3000 kg, find aferenta traficului de calatori.


Pentru expeditiile de vagoane complete, Regulamentul
stabileste un termen de expe-diere, un termen de transport
propriu-zis un termen suplimentar.
Termenul de expediere este de 24 de ore si curge de la oil
24 a zilei in care marfa a fost primita la tranSpOrt.

Expedierea eitieOnSideraig realizat*In momentul pleckii


din statia de exiled tie
Tettientil de transport propriti-zis este de 48 de ore
calculate pentru fiecare fractiune 400 Resturile profit.1
transportatorului. Spre exemplu, pe o distanta 600 km
transportul trebuie efectUat in 96 de ore, Intruck nu
exists cloud fractiuni indivizibile de 40b. kin

Ter:Mend suplimentar de 24 de ore este luat in


calcul o singura data si este stabilit pantm treeerea sde pe

liniiie prinaiPal6 pe celeseCtindare sau iiriguste invers. La


aceste termenc se pot adauga si termenele suplimentare
stabilite prin nonnele uniforme.

contractului de transport este suma dintre termenul


de expediere
.termenul de transport propriu-zis (care sunt constante) la
care se pot adauga i terinenele. suOlitnentare.
Termenul contractului este diferit de termenul de
transport, care este o componentA a primului.
Importanta calCulArii termenelor rezida in faptul es
depasirea for pate atrage rAs-punderea operatorului de
transport. Partile cot:amen:dui de transport pot, tOtuO, sA
convinA alte tennene.

2.4. Obligatia de livrare a marfil cAtre destinatar


Marfa este livrata destinatarului indicat in scrisoarea de

trasurd dupa ce, in prealabil, desti-natarul : este avizat


in legatura cu sosirea expeditiei, pnn afisare in statta
deo destinatie.gau in alt mod Stabilit prin acordul *WO.
Odat6. ajtinsa expeditia la statia de destinatie, destinatarul are dreptul
de a pretindej
eliberarca rriArfii remitcrea scrisorii de trasura.lin cazul in care si-a
exercitat acest
drept, destinatarului revine obligatia de a descarca marfa din mijlocul de
transport sau
de a suporta cheltuielile facute de calea ferata cu aceasta. operatiune.

'Fiirt...etiberarea expeditiei la destinatie se intelege, in mod

cumulativ a) predarea
inAtfilinercate in mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor din
Regulament, sau

I 00

Dreptul transporturilor

a vehiculului feroviar care eircula pe roti proprii (in


transporturile intermodale);1)) plata creantelor ce decurg
din contractul de transport; c) remiterea scrisorii de
trasura destina-tarului: Eliberarea expeditiet se face pe
baza semnaturii de primire a destinatarului.
Sunt asimilate eliberarii expeditiei, cand sunt
efectuate conform normelor legale, predarea marfii catre
autoritatile vamale sau ftscale, in antrepozitele lor, cand
acestea nu se gasesc sub paza operatorului de transport
feroviar si antrepozitarea la operatorul de trans-port
feroviar a marfii sau depozitarea ei la expeditionari,
comisionari on intr-un antrepozit public.
Operatorul de transport feroviar poate stabili Impreuna cu
destinatarul locul si
de predare-prinaire a expeelitici, prig coyentii separate de contractul de
transport.
,Dupa..Sosireain statia de destinatie, desiinatarul poate
sere operatomlut de transport: fcroviar sa ii remits
scrisoarea de trasura si sa ii elibereze expeditia. Daca este
constatata' pierderca marfii sau :dna marfa nu .a sosit la
expirarea, termenului de executare apt contractului de
transport, destinatarul poate sa valorifice in nume
propriu, fats de oPeratorul de transport feroviar,
drepturile care deriva din prevederile contractului de
transport.
Conform Regulamentului [art 58 alin. (1)] Constitute
impiedicarea la tra,nsporyfaptul ca inOperea sau
continuarea transportului este impiedicata on nu mat
este posibila pe preVazut"iPot constiniiImpiedieari la
transport calarnitatile naturale (inundatii,
alte.fenomene naturale care pot Opri continuarea
transportului) Perturbari
se.rvi.Cip (4eraieri, accidente si alte evenimente
asemanatoare din cauza earora transportul se opreste in
parcurs), scOestrarea marfii, lipsa. docurnentelor
Insotitoare pentru inde-plinirea'forrnalitatilor vamalevamale
sau adminiStrative, grevele si alte cazuri similare In caz de
Impiedicare la transport, operatorul de transport feroviar

hotaraste daca este preferabil sa transporte din oficiu


marfa, modifieand itinerarul, sau daca este indicat, in
interesul expe-ditorului, sa ii ceara instructiuni,
comunicandu-i informatiile utile de care dispune.
Impiedieare eliberare repreiinta situatia In care destinatarul refuza
primirea expedi
tiei; nu poate fi gasit nu ridickscrisOarea de trasura sau
situatia in care expeditia nu poate,, fi .eliberata din-alte
catizesechestiu, hotarari judecatoresti, naarfa grevata de up
rarnburs rieadmis sau alte situatii similarefin-termen 46120
de Ore de la ora avizarii,07 In caz: de linpiedicare la
eliberare, operatOrul de transport feroviar trebuie sa it
instiinteze pet expeditor fara intarziere pentru a-i cere
instructiuni. Cand impiedicarea la eliberare inceteaza
inainte de sosirea instructiunilor expeditorului to statia de
destinatie, expeditia se elibereaza destinatarului.
Expeditorul trebuie sa fie instiintat despre aceasta Para
intarziere. In cazul in care destinatarul refuza marfa,
expeditorul are dreptul s dea instructiuni, ehiar daca nu
poate prezenta duplicatul scrisorii de trasura. Expeditorul
poate, de asemenea, sa eeara printr-o mentiune in scrisoarea
de trasura ca marfa sa ii fie inapoiata din oficiu, daca se
iveste o impiedicare la eliberare. In afara de acest caz, este
necesar consimtamantul sau scris.

3. MOdificatea unilaterala contractului


C.OntrEictid. de 'transport de Marfa' pe ealea ferata
poate fi modificat de calm expeditOr si, in mod exceptional,
de catre destinatar.
to pr vanta inodificarii contracttilui din vointa
expeditirulut .Regirlamentul.irripune uncle ednditti de
forma si de fond necesare pentru valEibilitatea acestei
modifieari. Ca o conditie de forma aidreptului
expeditorului de a cere modificarea, Regulamentul
impune'..ea .dispozitia de modificare sa fie facuta in forma
prestabilita de calea ferata;

Tema nr. 4
101
reprodusa si semnata de expeditor pe duplicatul scrisorii
de trasura care umwaza a fi infa-,
tisat caii ferate,Desi ne dram in prezenta unei derogari
de la principiul simetriei, aceasta conditie de forma este
justificata, intFucat are in vedere ocrotirea pozitiei si a

intereselor tranSportatorului Sanctiunea pentru


inealcarea acestor conditii de forma este nulitatea
MOdifieari
Regulamentul
enurnera
limitativ
cauzele
modificarii contractului de transport prin vointa
unilaterala a expeditorului," Prin aplicarea dispozitiei de
modificare, expeditorul nu poate scinda sau diviza
transportul.
Destinatarul poate modifica transportul numai in
cazul in care, prin mentiune speciala pe scrisoarea de
trasura, expeditorul nu i-a refuzat acest drept si daca

expeditorul nu a luat in sarcina sa plata tarifelor de


transport.-;.;
Expeditorul poate sa modifice contractul de transport
prin dispozitii ulterioare, indicand retragerea marfii la statia
de expediere, oprirea marfii in parcurs, amanarea eliberarii
marfii, eliberarea marfii unei alte persoane decat
destinatarul inscris in scrisoarea de trasura, eliberarea
marfii la o alta statie decat statia de destinatie inscrisa in
scrisoarea de trasura sau inapoierea marfii la statia de
expediere, cu conditia ca dispozitiile sa nu alba ca efect
divizarea expeditiei si sa fie date printr-o declaratie in
forma prevazuta de Normele uniforme. Mentiunile din
declaratie trebuie efectuate si semnate de expeditor pe
duplicatul scrisorii de trasura ce trebuie prezentat
operatorului de transport feroviar. Orice dispozitie data intro alta forma decat cea prevazuta este nula. Cand operatorul
de transport feroviar da curs dispozitiilor expeditorului -lard
sa ceara prezentarea duplicatului, el este raspunzator fata de
client de paguba care ar rezulta din aceasta cauza,ventuala
despagubire nu trebuie sa depaseasca despagubirea
prevazuth in caz de pierdere a marfit Dttptul expoditorului dp

a J. modifica contractul de transport, chiar daca expeditorul

este In posesia duplicatului scrisorii de trasura, se stinge in


cazul in care expeditia a fost eliberata destinatarului sau
destinatarul a ,eprut restituirea tarifelor pentru marfurile
nelivrate.
Sand expeditorul nu a luat in sarcina sa tanfele
aferente transportului si nu a Meta scrisoarea de trasura

mentiunea destinatar neautorizat sa dea dispozitii


ulterioare", destinatarul poate, prin dispozitii ulterioare, s
modifice contractul de transport, indicandi oprirea marfii
in pareurOtanarea eliberarii marfii, eliberarea marfii in
statia de destinatie uneigalte persoane decal clestinatarul
inscris in scrisoarea de trasura sau modal de indeplir4re a
formalitatilor vamale sail' ale altor autoritati
administrative. Si aceste dispozitii ale destinatarului
trebuie sa fie date printr-o declaratie in forma
prevazutd de Normele uniforme. Mentiunile din
declaratie trebuie efectuate si semnate de destinatar pe
duplicatul scrisorii de trasura ce trebuie prezentat
operatorului de transport feroviar. Orice dispozitie data
intr-o alta forma decat cea prevazuta este nula. Dreptul

destinatarului de a niodifica contractul de transport se


stinge in cazul in care a ridicat scrisoarea de
trasurav;g4tetvtat4!., marfa, a cerut tranSportatorului
eliberarea expeditiei sau plata despagubirilor on a indicat 4r
persoana si aceasta a ridicat scrisoarea de trasura sau a
valorificat drepturile destinatarului, Data :destiriatartil a
dispus ca marfa sa fie eliberata unei alte persoane,
aceasta nu este ,,. autorizata sa modifice contractul de

transport'
Operatorul de transport feroviar este obligat sa
execute fara intarziere dispozitiile. ulterioare date de

expeditor sau destinatar, afara numai daca: a)


executarea nu mai este posibila momentul in care
dispozitiile sosesc la statia care trebuie O. le
executor

b) executarea este de pa4lra sa perturbe serviciul normal al

exploa

ta rii; e) executarea estc ciintrara actelor normative in

Gh.P.); 0)--9:aloarea marfa,


pand.esio.vortia' -de o schimbare a statiei de destinatie, nu
acopera, dupa aprecierea operatortilui detranspOrt
Vigoaret(??!

n.n.,

102

Dreptul transporturilor

feroviar (??! n.n., Gh.P.), tarifele care vor greva marfa la sosirea la
noua destinatie,
exceptia cazului in care aceste tarife se platesc sau plata
lor se garanteaz imediat; e) plati prestatiei de transport se
face printr-un tert si acesta nu si-a dat acceptul in scris. _

4. Waspunderea transportatorului feroviar

Tema nr, 4

103

- se constatA o diferenta intre cantanil folosit la primirea


mArfurilor spre transport si cel , foloSit la eliberarea cAtre
destinatar, atunci and lipsa este evident nereala, se
datoreazat, expeditonilui sau se incadreaza in toleranta de
2%.
Operatorul de transport feroviar este scutit de
raspundere si in cazul in care pierderea, avarierea sau
depaVrea termenului contractului de transport este
provocata de ristUri speciale inerente. Sub art. 61 alin.
(4), Regulamentul enumera 8 astfel de timid speciale
inerente.
Operatorul de transport feroviar este obligat sA
plateascA despagubiri pentru pierderea totalA sau partiala,
avarierea marfii sau depAsirea termenului de executare a
contractului de transport. and se incaseaza tarife
necuvenite, operatorul de transport feroviar este obligat sa
le restituie.
in caz de pierdere totals sau partialA a marfii, operatorul
de transport feroviar trebuie sa plAteascA, excluzancl alte
daune-interese, o despAgubire calculata dupe facture sau
dupel pretul curent al marfii, iar in lipsa acestora, dupe
pretul mArfurilor de aceeasi nature si 1 calitate, la locul $i
data la care marfa a fost primitA la transport. Despagubirea
nu poate depAsi valoarea pe kilogram brut de marfa lipsa,
stability prin Normele uniforme. In afard
aceasta, operatorul de transport feroviar trebuie sa"
restituie tariful de transport, taxele vamale $i celelalte sume
platite de client cu ocazia transportului marfii pierdutei De
asemenea, operatorul de transport feroviar trebuie sa
plateasa o despagubire echivalenta cu avarierea marfii,
fait ale daune-interese. Suma se calculeazA aplicandu-se la
valoarea marfii procentul de avariere constatat.
DespAgUbireana poate depasi, data marfa este integral
avariata, suma la care s-ar ft ajuns in caz de pierdere totalA,
iar, dacg numai parte din marfa este .avariata, suma la care
s-ar fi ajuns in caz de piendere a partii avariate. Operatorul
de transport feroviar trebuie s.restituie in plus, in
proportia determinatA de procentul de avariere, tarifele de
transport.

In eaz"de depasire a ,termenului de executare a


contractului de transport, operatorul de transport feroviar
este obligat sa plateascA 2% din tariful de transport pentru
fiecare zi do intarzierepfdrA ca surria totala sa poatA depAsi
jurnatato din tariful de transport. DacA se face.
dovada ca .a rezultat
prejudiciu din cauza intarZierii, se va
plAti pentru acesta o
despagubire ce
.poate depasi tariful de transport.
,,toespagubirile pentru depAsirea
termenului de executare.a contractului de transport ..nu se
pot turn* cu cele care trebuic platite In caz de pierdere
totals sari partiala a marfurilor. in caz de pierde partialti, ele
se vor plati, data este- -Caztil,:nurnai pentru maifa
nepierduta. DespAgubirile pentru depAsirea termenului
de executare a contractului de transport, in caz de avariere,
se cumuleaza, dad este cazul, cu despagubirea prevazutA
pentru avariere. Nurnai depasirea termenului total de
executare a contractului, de transport cid dreptul la
despagubire. Operatorul de transport feroviar poate sa
stabileascd cu clientii sai, prin conventii, alte modalitAti
de despagubire pentru depAsirea termenului de executare a
contractului de transport.
Operatonil de transport feroViar este supus clecaderiidin
clreptul de a invoca limitcle de responsabilitate mai sus
arAtate, dace s-a dovedit. ca prejudiciul a rezultat dintrun fapt con* de =esti, cu intentia de a provoca un astfel
de prejudidi
in caz de declarare a interesului la eliberare, in afarA
de despagubirile prevazute in prezentul articol, se poate
cere o despAgubire pentru paguba suplimentara
dovedita /Ana la concurenta sumei deelarate.
Cel.indrePtatit:P6ate cere dobanzi la despagubire,
calculate la nivelul stabilit prin tariful, de transport feroviar;
ineepand cu ziva inregistrarii reclamatiei administrative.
DacA eel indreptAtit nu prezintA operatorului de transport
feroviar, intr-un termen convenabil care ii

104

Dreptul transporturilor

este fixat, documentelc justificative necesare pentru


lichidarea definitive a reclamatiei, dobanzile nu curg intre
expirarea termenului fixat si prezentarea cfectiva a
documentelor. Prescriptia este de 2 ani pentru orice
prestatie adiacenta asumata de transportator prin
contractul de transport, alta decat cea caracteristica,
respectiv, deplasarea marfii pentru acoperirea pagubei
provocata clientului cu intentie, pentru actiunea
intemeiata pe until dintre contractele de transport anterioare
reexpedierii etc.

5. Actiunile contra transportatorului


5.1. Potrivit Regulamentului, exercitarea actiunii
impotriva transportatorului este in mod obligatoriu precedata
de
formularea
unei
reclamatii
administrative.
Neindeplinirea acestei proceduri prealabile duce la
respingerea actiunii contra operatorului de transport ca
inadmisibila.
Reclamatia administrative. Conform art. 64 alin. (3),
reclamatiile administrative rezul-tate din contractul de
transport al marfurilor sunt obligatorii si trebuie adresate
operatorului de transport feroviar, in scris, in termen de 3
luni de la data incheierii contractului de transport.
Reclamatia se depune separat pentru fiecare expeditie si
trebuie sa fie motivate.
Actiunea impotriva operatorului de transport feroviar,
care se naste din contractul de transport, apagine
persoanei care poseda scrisoarea de trasura sau care, in
lipsa acesteia, dovedeste dreptul sau in alt mod.
Actiunea de restituire a unei sume platite in baza
contractului de transport nu apartine decat celui care a
efectuat aceasta plata.
La cererea propriu-zisa, depusa la caile ferate, se
ataseaza, in afara exemplarului scrisorii de trasura (in
cazul expeditorului duplicatul, iar al destinatarului
unicatul scrisorii de trasura), oriee acte doveditoare

considerate de eel indreptatit ea necesare pentru


solutionarea pretentiilor sale.
Transportatorul are la dispozitie un termen de 3 luni
pentru a solutiona reclamatia. Pe perioada solutionarii
reclamatiei prealabile cursul prescriptiei este suspendat.
In cazul in care reclamatia este respinsa sau calea ferata nu
da un raspuns in cele 3 luni, preseriptia va reincepe sa
curga, socotindu-se
termenul anterior formularii
reclamatiei.
Exista anumite actiuni ce pot fi intentate impotriva
transportatorului, Cara a fi necesarei formularea unei
reclamatii
administrative
prealabile.
Dc
exemplu,
introducerea unei actiuni intemeiate pe o paguba rezultata
dintr-o actiune sau omisiune comisa fie cu intentia de a
produce o paguba, fie avand reprezentarea ca ar putea
rezulta o asemenea paguba si acceptand produeerea ei,
nu este supusa conditiei introducerii in prealabil a
reclamatiei administrative.

5.2. Acceptarea fare obiectiuni a marfii de catre cel


indreptatit stinge orice drept la actiune izvorat din
contractul de transport impotriva operatorului de transport
feroviar, in caz de pierdere partiala, de avariere a marfii
sau de depasire a termenului de executarea contractului de
transport, cu exceptia urmatoarelor situatii:
a) in caz de pierderi partiale sau de avariere a marfii,
dace fie pierderea sau avarierea marfii a fost constatata
inainte ca eel indreptatit sa fi primit marfa, fie
constatarea era obligatorie si a fast omisa numai din culpa
operatorului de transport feroviar;
b) in caz de reclamatie pentru pagube neaparente, a
caror existents este constatata dupe primirea marfii de catre
eel indreptatit, dace acesta cere constatarea pierderii sau
avarierii de indata ce a descoperit paguba si eel mai tarziu in
5 zile de la acceptarea marfii si dace acesta

Tema nr. 4
, in plus, ca paguba s-a produs in intervaiut dintre

dovedeste
I
rt si eliberarea expedittei;
ncheierea contractului de transpo
a termen
c) in caz de depasire
ului de executarea
, daca cel
contractului de transport la expeditiile de marfa
indreptatit, in termen de 60 de zile de la data i
ncheierii executiei
acestui contract, s i-a valorificat drepturile la unul dintre
operatorii de transport feroviar succesivi;
d) daca se dovedeste ca paguba are drept cauza tin dol
sau 0 culpa gravy imputabila eperatorului de transport
feroviar on administratorului/gestionarului de infrastructure,
dupa ca.z
Termenul general de prescriptie in transportul
ele
feroviar intern este de tin an. Prin exceptie, pentru un
dintre actiunile deter
e Regula
minate d
ment, termenul de
prescriptie este de 2 ani (de exemplu, actiunea intemeiata
misa
pe o paguba rezultata dintr-o actiune sau omisiune co
fie cu intentia de a pr
oduce o pagubd, fie avand reprezentarea
ca ar putea rezulta o asemenea paguba si acceptand
producerea ei). Doi sau mai multi operatori de transport
feroviar pot conveni sa deruleze in conditiile
Regulamentului una si aceeasi expeditie sub acelasi
contract de transport. De aici rezultA ca, in prezent, exists
num
transporturi succesive si in trafic intern si nu
ai in trafic
international.
Conform art. 70 alin. (1) din Regulament, sand un
transport care face obiectul unui contract de transport
unic este efectuat de mai multi operatori de transport
sport feroviar,
feroviar succesivi, fiecare operator de tran
wand in
sarcind expeditia, participa la contractul de
stip
transport conform
ulatiilor din scrisoarea de trasura si iii
asunad obligatii le care decurg din acestea. In acest caz,
fiecare operator de transport feroviar raspunde pentru
executarea transportului pe parcursul total pand la
eliberarea exPeditiei. Suntem, deci, in prezenta raspunderii
solidare a transportatorilor succesivi.
In
privinta
cursului
prescriptiei
extinctive,
Regulamentul se completeaza cu dreptul comun, respectiv
art. 2500-2544 C.civ.

105

Sectiunea a 6-a.
Raspunderea
transportatorului
feroviar in
transportul de
persoane
Conform art. 22 alin. ( 1 ) din Regulament, operatorul
de transport feroviar raspunde de paguba care rezulta din
decesul, ranirea sau orice alts vatamare a integritatii
fizice on mintale a cAlAtorului, provocata printr-un
accident, in legatura cu exploatarea feroviara, produs in
timpul cat calatorul se afla in vehicule sau in spatii
aferente operatorului, res-pectiv cand intra sau iese din
acestea.
Operatorul de transport feroviar este, de asemenea,
raspunzator de paguba care rezulta din pierderea totala
sau partiala on din avarierea obiectelor pe care calatorul,
victims a unui astfel de accident, le avea asupra sa [art. 22
alin. (2)].
Operatorul de transport feroviar este scutit de raspundere:
- daca accidentul a fast provocat de imprejurari
straine de exploatarea feroviarA, pe care operatorul de
transport feroviar, cu toate diligentele cerute de
particularitAtile cazului respectiv, nu le putea evita si ale
caror consecinte nu le putea preveni;
- total sau partial, in mAsura in care accidentul este imputabil
ealatorului;
daca accidentul se datoreaza comportamentului
unui tert pe care operatorul de transport feroviar, cu
toate diligentele cerute de particularitatile cazului
respectiv; nu '11 putea evita si ale carui consecinte nu le
putea preveni.

106

Dreptul transporturilor

Regulamentul instituite, la art. 22 alin. (4),


o
misterioasa exceptie de la exonerarea de raspundere,
aratand ca acesta nu inlatura raspunderea pe care o poate
avea operatorul de transport feroviar pentru cazurile
neprevazute la art. 22 alin. (1). Poate fi vorba atat de
pagubele ce rezulta din deces sau vatamari corporate care
nu se afla in legatura cu exploa-tarea vehiculului, cat si de
pagubele constand in pierderi sau avarieri de bagaje. Dar,
daca aceasta ar f intentia legiuitorului, atunci principiul dupa
care viata si integritatea corporals a
persoanelor sunt prioritare in activitatea de transport,
reglementat
de
O.G.
nr.
19/1997 privind transporturile, ar ramane far. sens.
Daunele-interese pentru pagubele suferite in urma
decesului pot fi acordate sub forma de sums global. sau
prin alocarea unei rente, in
limita sumei de 75.000 euro, in echivalent lei. Clauzele
de neraspundere, de limitare a raspunderii sau de
rasturnare a sarcinii probei in favoarea transportatorului sunt
nule.
Raspunderea acestuia poate fi angajata prin procedura
reclamatiei administratiei, care trebuie adresata in scris
operatorului de transport feroviar in termen de 3 luni de la
data la care incepe sa curga termenul de prescriptie a
dreptului la actiune. Orice actiune intemeiata pe raspunderea
operatorului de transport feroviar in caz de deces sau de
ranire a calatorului este stinsa (diatom! sau cel indreptatit
decade din dreptul de a solicita despagubiri in justitie)
daca pretentiile nu sunt semnalate, in scris, in termen de 3
luni de la momentul luarii la cunostinta despre producerea
accidentului" (formularea legiuitorului). Decaderea nu
intervine daca:
accidentul nu a fast semnalat sau a fast semnalat cu
intarziere de catre operatorul de transport feroviar, ca
urmare a unor imprejurari care nu sunt imputabile celui
indreptatit;
- eel indreptatit dovedeste ca accidental a avut drept
cauza o culpa a operatorului de transport feroviar.

Actiunile pentru daune-interese, intemeiate pe


raspunderea operatorului de transport feroviar in caz de
deces si de ranire a calatorilor, se prescriu, pentru calatori,
in termen de 3 ani socotiti din ziva urmatoare celei in
care s-a produs accidental, iar pentru celelalte persoane
indreptatite, in termen de 3 ani socotiti din ziva urmatoare
celei in care s-a produs decesul calatorului. Celelalte
actiuni care izvorasc din contractul de transport se
prescriu dupa trecerea unui an.

Sectiunea a 7-a.
Transportul feroviar de
marfuri
in trafic
international'
1. Preciz5ri prealabile
Anexa nr. 2 la C.O.T.I.F.2 (C.I.M., Conventia
internationals privind transportul inter-national feroviar de
marfuri de la Berna din 1890, cu modificarile ulterioare)
reglemen-teaza regulile uniforme cu privire la transportul
international feroviar de marfuri.

Pentru

amanunte,

se

vedea

D.Al.

Sitaru,

Stanescu, Contractul de transport interna-tional de marfuri, Ed.


Lumina Lex, Bucuresti, 2007, p 10-52.
2 Anexa nr. 2 la C.O.T.1.F, poarta $i denumirea prescurtata
de C.I.M. In relatia cu tarile est-europene, in special cu Rusia
(care are a cale ferata cu un ecartament diferit de eel comun
european), nu se aplicd C.1.M., ci o altd conventie
internationald, incheiata la Varsovia, in 1948, respectiv
Conventia privind traficul international de marfuri (SMGS).
Aceastd conventie este

Tema nr. 4
Aplicabilitatea regulilor uniforme C.I.M. este data de:
- un traseu care strabate teritoriul a cel putin dona state
ce au aderat la C.O.T.I.F.:
un document de transport incheiat in forma
reglementata de C.I.M. (denumit scrisoare de trasura
internationala);
- liniile ferate folosite sa fie incluse in catalogul C.O.T.I.F.
in aceste conditii se incheie un contract de transport
feroviar de marfuri, cu titlu oneros, in care, fie atat locul
luarii in primire a marfii, cat si locul prevazut pentru
livrare sunt situate in 2 state membre, fie unul dintre
aceste locuri este, situat intr-un stat membru, iar partile
convin sa supund contractul regulilor uniforme. De retinut
ca nu prezinta relevanta, din acest punct de vedere, sediul
sau nationalitatea partilor contractante,
In cazul aplicabilitatii C.I.M., scrisoarea de trasura
internationals este in mod obligatoriu supusa dispozitiilor
regulilor uniforme statuate de conventie, in pofida oricaror
clauze con-trare. Conventia prevede ca lipsa acestei
mentiuni obligatorii determine angajarea raspunde-rii
transportatorului pentru once cheltuieli si daune suportate
din cauza acestei omisiuni. Aplicabilitatea acestor reguli
uniforme nu depinde, deci, in mod esential, de
mentiunea corespunzatoare din scrisoarea de trasura.
Totusi, in limitele stabilite de C.I.M., sunt apli-cabile si
normele de drept intern, in completarea lacunelor de
reglementare.
Regulile uniforme sunt menite sa face posibila
executarea transportului in trafic inter-national in baza
unui document unit de transport (scrisoarea de trasura
directs), valabil pe tot parcursul strabatut.
C.I.M. cuprinde reguli uniforme privind contractul de
transport feroviar de marfuri in trafic international, in
special sub aspectul Incheierii si executarii contractului si al
raspun-derii transportatorului. Orice alte aspecte interesand
transportul urmeaza a fi reglementate, potrivit regulilor
uniforme, de dreptul national.
Transporturile carora li se aplica regulile uniforme sunt
reglementate, in masura in care regulile uniforme nu prevad

107

altfel, de conditiile generale sau de tarifele legale in vigoare


in fiecare stat membni. Aceste conditii generale devin parte
integranta". a scrisorii de trasura internationals.
De asemenea, anumite aspecte legate de incheierea
sau executarea contractului de transport fac obiectul
reglementarii dreptului intern, in temeiul unei trimiteri
explicite a regulilor uniforme. De exemplu, potrivit
conventiei, procedura in caz de vanzare a marfii pe care
transportatorul nu a livrat-o destinatarului din cauze
imputabile celui din urma este stability de legile si
prescriptiile in vigoare la locul unde se gaseste marfa sau
de uzantele acelui loc.
Transporturile carora be sunt aplicabile regulile
uniforme raman supuse reglementarilor de drept public,
inclusiv cele privind transportul de marfuri periculoase,
reglementate de dreptul vamal si cele referitoare la protectia
animalelor.

inspiratA din vechile conventii C.I.M. Cu Republica Moldova


si cu Ucraina, Romania a semnat conventii bilaterale separate.

108

Dreptul transporturilor

2. Partite contractante
Regale
CIM
se
refers
la
transportator,
transportatori succesivi si transportatorul substituit.
Calitatea
de
transportator
apartine
atat
transportatorului cu care expeditorul a incheiat contractul,
cat si transportatorului care ii urmeaza si care raspunde in
temeiul contractului initial.
Transportatorul succesiv este raspunzator in baza
contractului de transport international in masura in care
este mentionat in contract. Aceasta mentiune se face
numai pe baza consimtamantului exprimat de
transportatorul succesiv si este obligatorie dad transportul,
prin natura sa, se efectueaza de eatre transportatori
succesivi, asa cum este cazul documen-tului unic de
transport international.
Transportatorii succesivi raspund in aceeasi masura
in care raspunde cel cu care s-a incheiat contractul, fiind
obligati fats de expeditor sau destinatar la executarea
transportului pe parcursul total, pang la livrare.
Transportatorii succesivi raspund solidar, atat in raportu-rile
dintre ei, cat si in eel cu transportatorul initial, pentru
intregul parcurs al marfii pang. la livrare, in masura in care
au preluat marfa si scrisoarea de trasura.
Transportatorul canna ii revenea obligatia livrarii mart1i
va raspunde chiar daca a primit marfa avariata sau
descompletatg de la transportatorul anterior, cu exceptia
cazului in care a facut pe scrisoarea de trasura obiectii la
preluare.
Transportatorul care nu a incheiat contractul de
transport cu expeditorul, dar caruia i-a fost incredintata in
tot sau in parte executarea transportului fie de catre
transportatorul con-tractual initial, fie de cdtre oricare din
transportatorii succesivi, are pozitia de transportator
substituit.
Raporturile
dintre
transportatorul
initial
sau
transportatorul succesiv i transportatorul substituit sunt
raporturi similare celor dintre comitent si prepus. Totusi,

interpunerea unui transportator substituit nu-1 exonereaza de


rdspundere pe transportatorul initial sau succesiv;
transportatorul initial sau succesiv si cel substituit
ecutarii
raspund solidar in privinta ex
transportului;
conventia prin care transportatorul isi angajeazd
rdspunderea sau isi asuma
obligatii in plus tats de cele ce ii revin potrivit regulilor
uniforme este inopozabila trans-portatorului substituit.

3. Incheierea contractului
Transportul international de mArfuri incheiat conform
regulilor uniforme are la baza un document de transport
specific, scrisoarea de trasura internationals. Este un
docu-ment ce are la baza un model conventional,
conceput in baza acordului dintre asociatiile internationale
ale transportatorilor si asociatiile internationale ale
clientelei si tinandu-se seama de reglementarile in materie
vamala.
Continutul scrisorii de trasura internationalg poate fi rezumat la 3
part:
- menliunile obligatorii, referitoare la: locul si data
intocmirii, datele de identificare ale expeditorului, ale
transportatorului si ale destinatarului; locul si data luarii in
primire a marfii; descrierea marfii si a starii acesteia;
mentiunile circumstantiale, care sunt necesare in
raport cu anumite situatii specifice care pot fi avute in
vedere in executarea contractului. Spre exemplu, partile
pot urmari angajarea raspunderii transportatorului final,
independent de faptul luarii in primire de

Tema nr. 4
1 09
marfii si a scris

catre acesta a
orii de trasura, caz in care
ortatorului final in
este obligatorie mentionarea transp
scrisoarea de trasura pe baza consimtamantului acestuia. De asevaloar

inenea, se determine
ea si efectele scrisorii de
trasura; potrivit regulilor uniforme,
xactitatea sau pierderea scrisorii de trasura nu afecteaza
lipsa, ine
nici ex
a contractului. In fine,
istenta, nici vala-bilitate
semnatura de pe scrisoarea de tra
sura poate fi inlocuita
printr-o stampila sau once modalitate adecvata; aceasta
modalitate de semnare a scrisorii
sa ateste provenienta consimt

ui;

ttebuie
amantul
mentiunile facultative reprezinta once alte mentiuni inserate prin
acordul partilor.

4. Executarea contractului
In privinta efectelor contractului, retin atentia obligatia
de plata a tarifului si eliberarea marfii catre destinatar,
elemente ce pun in discutie executarea prestatiei
caracteristice a fiecarei part a contractului de transport cu
element de extraneitate. 0 data cu executarea contractului,
transportatorul are dreptul la plata prestatiei sale, precum
si dreptul de a se elibera de marfa.
a) Obligatia de platy a tarifului revine expeditorului,
dar, pe cale de exceptie, partite pot conveni ca plata
tarifelor sa revina, in tot sau in parte, destinatarului. In
masura in care destinatarul nu si-a valorificat drepturile
care se nasc in favoarea lui din acest contract, obligatia de
plata a tarifelor ramane in sarcina expeditorului,
b) Eliberarea marfii catre destinatar. 0 data ce marfa a
ajuns la destinatie sau s-a impli-nit termenul total de
transport, destinatarul poate valorifica in nume propriu si
pretinde transportatorului drepturile care rezulta din
contractul de transport (dreptul de a cere scri-soarea de
trasura si de a solicita marfa, dreptul de a exercita actiunile
prevazute de regulile un i forme).

c) Transportatorul are dreptul la plata creantelor care


rezulta din contractul de transport. Mijloacele prin care
transportatorul isi poate satisface creantele sunt
guvernate de legea nationala.
d) In privinta descarcarii marfii, persoana tinuta de
aceasta prestatie este diferita in functie de tipul de
expeditie. Dad partite nu au convenit altfel, in cazul
expeditiei de vagoane complete, descarcarea revine
destinatarului; in cazul expeditiei de coletarie,
descarearea revine transportatorului.
Exists posibilitatea ca marfa sa fie grevata de un
ramburs; o data livrata marfa, destina-taml are obligatia de a
plati o sums de bani pret sau o parte din pret
expeditorului, prin intermediul transportatorului; in privinta
incasarii rambursului, transportatorul actioneaza ca un
mandatar al expeditorului. Atunci tend marfa grevata cu
ramburs a fost livrata Para incasarea prealabila a
rambursului, transportatorul ramane obtigat fata de
expeditor pana la concurenta sumei rambursului.

5. Modificarea unilaterala a contractului


Potrivit regulilor uniforme, modificarea contractului de
transport poate fi dispusa, din momentul intocmirii
scrisorii de trasura, de destinatar, cu exceptia cazului in
care nu exists o mentiune contrail in scrisoarea de
trasura. Prin exceptie, modificarea contrac-tului poate fl
si un drept al expeditorului.
Modificarea este valabila dace nu are ca efect divizarea expeditiei,

110

Dreptul transporturilor

Modificarea genereazd pentru cel care o dispune


obligatia
de
a
avansa
cheltujeljie
necesare.
Transportatorul are dreptul de a refuza exercitarea
ordinului in masura in care exista circumstance objective
care se opun aducerii sale la indeplinire.
Pentru a se putea dispune modificarea, trebuie sa se prezinte
transportatorului
catul scrisorii de trdsurd pe care trebuie sa fie inscrise
modifiedrile. Transportatorul care a dat curs modificdrilor
cerute de expeditor fard sa ceard prezentarea duplicatului
scrisorii de trasurd este rdspunzdtor fate de destinatar
pentru prejudiciile astfel cauzate, data duplicatul i-a fost
transrnis destinatarului.

6. Raspunderea transportatorului
Transportatorul raspunde pentru prejudiciile create
prin pierderea totald sau partiald a marfii on prin avarierea
acesteia sau pentru depasirea termenului de livrare.
Transportatorul este exonerat de rdspundere numai in
masura in care probeazd culpa expeditorului sau a
destinatarului, faptul ca prejudiciul a fost cauzat de o
dispozitie gresita a expeditorului sau a
destinatarului care nu rezultd dintr-o greseald a
transportatorului, un viciu propriu al mart1i sau
imprejurari pe care transportatorul nu putea sa le evite si
ale caror consecinte nu putea sa le preintampine.

6.1. Raspunderea pentru pierderea marfii


Dacd marfa nu a sosit la destinatie in 30 de zile de la
expirarea termenului de livrare se prezuma ca a fost
pierdutd in cursul transportului. In acest caz,
transportatorul este obligat sa plateasca cu titlu de
damnum emergens contravaloarea marfii si sa restituie
tariful de transport si alte sume pldtite de destinatar sau de
expeditor in legaturd cu trans-portul.

Contravaloarea marfii se determine pe criteriul


cursului bursei de marfurj, jar in lipsa lui, pe baza pretului
curent de pe piatd; in lipsa ambelor eriterii, se porneste de
la valoarea uzuala a marfurilor de aceeasi nature si calitate
in ziva si locul ludrii in primire a marfii. Despdgubirea nu
poate depasi insd 17 unitati de cont (DST, drepturi speciale
de tragere) pe fiecare kg lipsd din masa brutd.

6.2. Raspunderea pentru avarierea marfii


Regulile uniforme nu definesc notiunea de avariere,
motiv pentru care se au in vedere dispozitiile legii
nationale.
In principiu, proba starii marfii in cursul
transportului o face scrisoarea de trasurd. Starea
corespunzdtoare a marfii se prezumd papa la proba
contras. Dacd marfa sau va-goanele prezinta semne de
violare, se prezumd ca avarierea s-a produs in timpul
trans-portului, din culpa transportatorului.
Intinderea despagubirilor echivaleaza cu deprecierea
marfii; procentajul de avariere se aplica la valoarea marfii
determinata potrivit regulilor uniforme. Transportatorul

este obligat sa restituie, proportional cu procentajul de


avariere, si tariful de transport si celelalte sume avansate
de cel prejudiciat.

Tema nr. 4
111
6.3. Raspunderea pentru depasirea termenului contractului
Despdgubirile se acordA, conform regulilor uniforme,
daca din depasirea termenului de livrare rezulta o pagubd,
inclusiv o avariere a marfii. Transportatorul poate ft obligat
la plata de despAgubiri care no pot depasi de patru on pretul
transportului.
6.4. Limitele raspunderii transportatorului. Agravarea
raspunderii
Conform regulilor uniforme, despagubirile pentru
intarziere nu se cumuleazA cu despdgubirile pentru
pierderea totald a marfii. In cazul pierderii partiale a
marfii, despa-gubirea pentru intarziere nu poate depdsi de
patru on pretul de transport at partii din marfa ramase.
Despagubirea pentru avarierea mart-1i no se poate cumula
cu despagubirea pretinsa
in caz de depasire a termenului daca unicul prejudiciu rezultat din
intarziere este avarierea
Aceste limitari ale raspunderii pot fi inlaturate fie in
baza conventiei partilor, fie in baza unor dispozitii legate.
Potrivit regulilor uniforme, transportatorul isi poate
asurna obligatii mai oneroase sau o raspundere agravata fata
de nivelul prevazut in aceste reguli uniforme.
Transportatorul isi poate agrava raspunderea in baza
unor stipulatii din scrisoarea de trasura care se refers la:
- declararea valorii marfii; in conformitate cu aceasta
stipulatie, in scrisoarea de trasura se poate mentiona o
valoare a marfii care depaseste limita de 17 unitati de
cont/kg din masa bruta, deci mai mare de 17 unitati de
cont/kg.
In cazul unei
asemenea stipulatii,
transportatorul va datora, in caz de pierdere totald sau
partiala a marfii, o despagubire care tine cont de valoarea
declarata in scrisoarea de trasura. 0 astfel de stipulatie are
natura juridied a clauzei penale;

- declararea interesului special la livrare; potrivit


regulilor uniforme, se poate stipula in scrisoarea de trasura
o sums cu titlul de interes special la livrare, pentru cazul
pierderii sau avarierii marfii si pentru cazul depasini
termenului de livrare. In acest caz, pe langa
despagubirile prevazute de regulile uniforme pentru
pierderea, avarierea, depdsirea termenului, se poate
pretinde repararea pagubei suplimentare probate papa la
concurenta sumelor declarate.
Prin dispozitii legale sent reglementate cumuluri
permise, precum si cazuri in care raspunderea
transportatorului este integrald.
Este permis cumulul despagubirilor pentru pierderea
partiala a marfii cu despagubirile pentru avariere (avarierea
restului de marfa). Se pot, de asemenea, cumula
despagubirile pentru avariere cu cele pentru depasirea
termenului, daca depasirea termenului a cauzat un
prejudiciu distinct de cel de avariere. Totusi, cumulul
acestor despagubiri nu poate duce, ca principiu, la plata unei
despagubiri care ar fi datorata in caz de pierdere totala a
marfii.
Rdspunderea transportatorului se angajeaza pentru
repararea integrals a prejudiciilor, fara a se tine seama de
vreun plafon maximal si de interdictia cumulului, in
cazul unui prejudiciu ce rezulta dintr-o actiune, o omisiune
savarsita de transportator, fie cu intentia de a provoca acest
prejudiciu, fie in mod temerar si in cunostinta de cauza ca
ar putea rezulta un astfel de prejudiciu. 0 astfel de
raspundere se va aplica on de cate on conduits
transportatorului denotA intentie sau culpa grava.

1.1.2

Dreptul transporturilor

7. Actiunile contra transportatorului


Potrivit regulilor uniforme, si in cazul transportului
feroviar in trafic international, pentru antrenarea
raspundcrii transportatorului pentru incalcarea unui
contract de transport
feroviar este necesara formularea, in prealabil, de catre
expeditor sau destinatar, a unei re-clarnatii prealabile. Ea
poate fi adresata numai transportatorului impotriva caruia
poate fi introdusa actiunea in justitie.
Reclamatia se formuleaza in scris, la ea anexandu-se
duplicatul sau unicatul scrisorii de trasura.
In solutionarea actiunii contra transportatorului,
competenta teritoriala apartine instantei din statul pe al
carui teritoriu paratul iii are domiciliul sau resedinta
obisnuita, sediul principal sau sucursala on agentia ce a
incheiat contractul de transport sau instantei din statul pe
al carui teritoriu este situat locul de luare in primire a
marfii sau eel prevazut pentru livrare. Alegerea apartine
reclamantului. Regulile uniforme prevad posibilitatea ca
partite sa desemneze prin contract instanta competenta
teritorial.
Actiunea se prescrie in termen de un an. In mod
exceptional, se prevede un termen de 2 ani pentru anumite
actiuni limitativ prevazute de regulile uniforme,
respectiv actiunea intemeiata pe o paguba rezultata dintr-o
actiune sau omisiune savarsita fie cu intentia de a produce
o paguba, fie avand reprezentarea ca ar putea rezulta o
asemenea paguba acceptand producerea ei. Reclamatia
prealabila suspends preseriptia extinctive pentru o durata
de timp prevazuta de legea nationala.
Exceptand termenul, celelalte aspecte ale prescriptiei
extinctive sunt guvernate de legea instantei competente.

Bibliografie

D.Al. Sitaru,
Stanescu,
Contractul
de
transport international de marfuri, Ed. Lumina Lex,
Bucuresti, 2007;
A.G. Atanasiu,
Reitoi, Fictivitatea in afaceri, in
Revista Romans de Drept al Afa-cerilor nr. 2/2009;
0. Capatina, Gh. Stancu, Dreptul transporturilor.
Partea specials, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2002;
1. T. Ciobanu, Dreptul transporturilor. Transportul
terestru si aerian, Ed. Actami, Bucuresti, 2000;
0. Manolache, Dreptul transporturilor, Ed. All Beck, Bucuresti,
2001;
R. Rodiere, B. Mercadal, Droit des transports terrestres et
adriens,
5eme ed., Dalloz,
Paris, 1990.

Reglementari citate In text sau


recomandate
O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate
romane si reorganizarea Soci-etatii Nationale a Cailor
Ferate Romane, republicata (M.Of nr. 834 din 9 septembrie
2004). Ultima modificare a O.U.G. nr. 12/1998 a fort adusa
de Legea nr. 188/2012 (M.Of. nr. 738 din 1 noiembrie
2012);
- O.G. nr. 7/2005 privind aprobarea Regulamentului
de transport pe caile ferate din Romania (M.Of. nr. 101 din
31 ianuarie 2005), modificata prin Legea nr. 110/2006;

Tema nr. 4
113
- O.G. nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii
publice in subordinea Ministerului Transporturilor
(M.Of. nr. 320 din 28 august 1997), aprobata cu modificari
prin Legea nr. 3/2002 (M .Of. nr. 42 din 22 ianuarie 2002),
cu modificarile aduse prin 0.0. nr. 21/2003 (M.Of nr. 61 din
1 februarie 2003), astfel cum a fast aprobata cu modificari
prin Legea
/2003 (M.Of. nr. 403 din 10 iunie 20

nr. 238
03);
- H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea
Autoritatii Feroviare Romane A.F.E.R. (M.Of. nr. 373
din 1 octombrie 1998), modificata grin H.G. nr. 1561/2006
(M.Of nr. 940 din 21 noiembrie 2006);
Conventia
privind transporturile
intemationale
feroviare (C.O.T.I.F.), cu modificarile ulterioare, ratificata
pentru prima data de Romania in 1904. Conventia de la
Berna din 1980, care modifica prima conventie din 1890, a
fost ratificata de Romania in 1983. Ultima versiune a acestei
conventii este publicata in M.Of nr. 538bis din 1 septembrie
2001;
- Conventia intemationala de la Berna privind
transportul de marfuri pe caile ferate (C.I.M.) ratificata de
Romania prin Decretul nr. 213/1974 (B.Of. nr. 157-158 din 17
decem-brie 1974); C.I.M. a fost modificata prin: Dispozitia
complementary la Conventia interna-tionald privind
transportul de marfuri pe cane ferate (C.I.M.), Conventia
intemationala privind transportul calatorilor si bagajelor pe
cai ferate (C.I.V.) si la Conventia aditionala la Conventia
intemationala privind transportul calatorilor si bagajelor pe
caile ferate (C.I.V.) aprobata de Romania prin Decretul nr.
289/1984 (B.Of. nr. 72 din 6 septembrie 1984); Protocolul
1990" referitor la modificarea Conventiei cu privire la
transporturile interna-tionale feroviare (C.O.T.I.F.) din 9 mai
1980, incheiat la Berna la 20 decembrie 1990, ratificat de Romania prin Legea nr.
27/1992 (M.Of nr. 55 din 1 aprilie
1992); Dispozitiile
complementare ale statelor referitoare la interpretarea Regulilor uniforme
privind contractul

de transport international feroviar al calatorilor si bagajelor (C.I.V.),


precum si at marfurilor
(C.I.M.) anexele A si B la Conventia cu privire la transporturile
internationale feroviare
(C.O.T.I.F.), ratificate de Romania prin Legea nr.
3/1996 (M.Of. nr. 39
din 23 februarie
1996); Protocolul din 3 iunie 1999 pentru modificarea Conventiei privind
transporturile
internationale feroviare (C.O.T.I.F.), semnata. la Berna la 9 mai 1980
(Protocolul
1999),
semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat de Romania prin
0.0. nr. 69/2001, aprobata prin Legea nr. 5312002. Forma
actuala a C.I.M., ca si cea a C.O.T.I.F. a fost publicata
in M.Of. nr. 538bis din 1 septembrie 2001;
- Acordul european privind marile linii internationale de
tale ferata (A.G.C.) incheiat la Geneva in 1985, la care
Romania a aderat prin Legea nr. 100/1996 (M.Of nr. 236
din
30 septembrie 1996);
- Conventia privind traficul international feroviar de marfuri intre
tarile membre
0.C.C.F., respectiv organizatia de colaborare a cailor ferate
(S.M.G.S.), in vigoare de la I noiembrie 1951, incheiata la
Varsovia in 1949, aplicabila transportului feroviar pe relatia
cu estul Europei, in special cu Rusia.