Sunteți pe pagina 1din 15

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI MOINETI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacu, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro
www.moinesti.ro

ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789


ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS
18001/ROU/OHSAS/JAS
C
0005/0149

posturi microbuzelor colare sau autobuzelor


pentru colare;
anul
2Adresa nr. 321/10.11.2015
2015
a Clubului Sportiv Municipal
pentru
Moineti;
H capitolel
OT
3Avizul Ageniei Naionale
R eEviden
E
a Funcionarilor Publici nr. 31039/2015
privind
pentru stabilirea funciilor publice din
a
aprobarea
populai cadrul aparatului de specialitate al
Organigramei i
ei
iPrimarului municipiului Moineti i a
Statului de
publice
subordonate
Poliia serviciilor
funcii a
Local; Consiliului Local al municipiului
aparatului de
1Moineti;
specialitate al
3Raportul
nr.
Primarului
40248/11.11.2015 la Proiectul de
A
municipiului
privind
aprobarea
dresa Hotrre,
Moineti i a
Organigramei

i
a
Statului
de
funcii al
Institui
serviciilor
aparatului
de
specialitate
a
Primarului
ei
publice
Prefectu municipiului Moineti i a serviciilor
subordonate
publice subordonate Consiliului Local al
lui
Consiliului
Moineti,
al
Judeulu municipiului
Local al
Compartimentului
Resurse
Umane.
i Bacu
municipiului
Sntate i Securitate n Munc;
nr.
Moineti, judeul
16116
Bacu
4Expunerea de motive nr.
din
40261/11.11.2015
a
Primarului
12.08.20municipiului Moineti pentru aprobarea
15 prinOrganigramei i a Statului de funcii
Consiliul
care s-apentru toate activitile ce aparin
Local al
stabilit aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului
numrul municipiului Moineti i a serviciilor
Moineti, judeul
maxim publice subordonate Consiliului Local al
Bacu, ntrunit n
de
edina ordinar
municipiului Moineti;
posturi
din data de
5-Hotrrea Consiliului Local nr.
24.11.2015,
pentru
103/21.08.2015
privind
aprobarea
Avnd n
anul
Organigramei

i
Statului
de
func
ii pentru
2015
vedere :
toate
activit

ile
ce
apar

in
aparatului
de
1Adre pentru specialitate al Primarului municipiului
sa
Instituiei activitiMoineti i a serviciilor publice
le
de
Prefectului
subordonate Consiliului Local al
eviden
Judeului Bacu nr.
municipiului Moineti, judeul Bacu;
20211 i 21215 din a
n temeiul prevederilor:
06.11.2014 prin care persoan
1Legii nr. 13/07.03.2011
se
stabilete elor,
numrul maxim de poliie privind aprobarea Ordonanei de Urgen
personal
pentru local, nr. 63/2010 pentru modificarea i
Unitatea
implemecompletarea Legii nr. 273/2006 privind
Administrativ
ntarea finanele publice locale, precum i pentru
Teritorial
proiectelstabilirea unor msuri financiare;
municipiul
or
1- Legii nr. 188/1999 privind
Moineti;
finanateStatutul
Funcionarilor
publici,
republicat (r2), cu modificrile i
din
2-Adresa
fonduri completrile ulterioare;
Instituiei
Prefectului
externe
2Legii nr. 284/2010 privind
Judeului Bacu nr. nerambusalarizarea unitar a personalului pltit
9103
din rsabile din fonduri publice, cu modificrile i
completrile ulterioare;
28.04.2015
prin i
care se stabilete deservir
2- Hotrrii
Guvernului
nr.
numrul maxim de ea
611/2008
privind
organizarea
i

dezvoltarea carierei
Funcionarilor
publici,
cu
modificrile
i
completrile
ulterioare;
3Legii
nr.
53/2003

C
ncii, republicat;
o
4Legii nr. 155/2010
Legea Poliiei Locale
d
5- Hotrrii
Guvernului
nr.
u
1332/2010 privind aprobarea
l
Regulamentului cadru de
M
uorganizare i funcionare a Poliiei
Locale;

inand cont de raportul nr. 41750/24.11.2015 al Comisiei juridice, de disciplin, de


munc, protecie social, protecie copii, turism i sport, raportul nr. 41771/24.11.2015 al
Comisiei pentru activiti economico-financiare, social-culturale, culte, nvmnt, sntate i
familie, raportul nr. 41792/24.11.2015 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
gospodrie comunal i protecia mediului din cadrul Consiliului local al municipiului Moineti.
n temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) raportat la alin. (3) lit.b) i art. 45 alin. (1) din Legea
administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat cu modificrile i completrile ulterioare,
H O T R T E:
Art.1. Se aprob Organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Moineti i a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moineti,
conform Anexei nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2.(1). Se aprob Statul de funcii al aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Moineti i a serviciilor publice suborbonate Consiliului Local al municipiului
Moineti, conform Anexei nr.2 care face parte integrant din prezenta hotrre.
(2). Se aprob Statul de funcii pentru structurile salarizate din capitolele bugetare:
asigurri i asisten social 6802 i sntate - 6602, conform Anexei nr.2.1 care face parte
integrant din prezenta hotrre.
(3). Se aprob Statul de funcii al Complexului de Servicii Sociale Moineti,
conform Anexei nr.3 care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.3. La data intrrii n vigoare a prezentei Hotrri i nceteaz aplicabilitatea art. 1 i
art. 2 din Hotrrea Consiliului Local nr. 103/21.08.2015 privind aprobarea Organigramei i
Statului de funcii a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moine ti i a serviciilor
publice subordonate Consiliului Local al municipiului Moineti, judeul Bacu.
Art.4. Prezenta hotrre va fi comunicat Instituiei Prefectului Judeului Bacu,
Primarului municipiului Moineti, Compartimentului Resurse Umane. Sntate i Securitate n
Munc, Direciei Economice i va fi adus la cunotin public n condiiile legii.

PREEDINTE DE EDIN,
CONSILIER TINCU LILIANA ANGELA

CONTRASEMNEAZ:
SECRETAR,
JR. DRLU MARILENA

NR. 143
Hotrrea a fost adoptat n edina ordinar din data de 24.11.2015, cu 15 voturi pentru din numrul de
17 consilieri prezeni.
U
N

I
T
A
T
E
A
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
T
E
R
I
T
O
R
I
A
L

M
U
N
I
C
I
P
I
U
L
M
O
I
N
E

T
I

ANEXA NR. 1

ORGANIGRAM
CABINET PRIMAR

COMPARTIMENT BUGET

CONTABILITATE

BIROUL EXECUTARE SILIT

SERVICIUL VENITURI

11
1
10

COMPARTIMENT URBANISM

COMPARTIMENT ACHIZIII

25

DIRECIA ECONOMIC

ARHITECT SEF - DIRECIA


URBANISM, AMENAJAREA

TERITORIULUI, ACHIZITII
PUBLICE I INVESTIII

3
22

20
3

AMENAJAREA TERITORIULUI,

10
1

17

ACHIZITII PUBLICE I CADASTRU

SERVICIUL INVESTIII,

9
1
8

SERVICIUL URBANISM.

PUBLICE
RECEPIE LUCRRI SI
DERULARI CONTRACTE

DIRECTIA POLIIE LOCALA

SERVICIUL VOLUNTAR PT.

25
2
23
1
1

SITUAII DE URGEN

BIROU PROIECTE, IT,


STRATEGII DE DEZVOLTARE

7
1
6

SI PROMOVARE

SERV. ORDINE PUBLIC

20
1
19
4

COMPARTIMENT INSPECIE

COMPARTIMENT CADASTRU

COMPARTIMENT
MONITORIZARE. DISPECERAT

1
1

PRIMAR

la

CONSILIUL LOCAL

VICEPRIMAR

SECRETAR

ADMINISTRATOR PUBLIC

DIREC IA UTILITI PUBLICE

DIREC IA DE ASISTEN

55
8
47

SOCIAL
6
1
5

BIROU MONITORIZARE.
SERVICII PUBLICE
COMPARTIMENT COLECTARE
SELECTIV A DEEURILOR I
STAIE DE SORTARE

COMPARTIMENT TRANSPORT

COMPARTIMENT DESERVIRE

COMPLEX DE SERVICII
SOCIALE

20
1
19

I STARE CIVIL

7
1
6

BIROU JURIDIC I
CONTENCIOS

7
1
FORMAIE

6
7
BIROUL DE ILUMINAT PUBLIC

SERVICIUL EVIDENA
INFORMATIZAT A PERSOANELOR

43
2
41

SECURITATE N MUNC

INTERVENIE

COMPARTIMENT RELATII

PUBLICE SI

COMPARTIMENT FOND

LOCATIV

4
1

2
DOCUMENTARE
COMPARTIMENT AUDIT

19
1
18

7
1
6

NTREINERE SI

COMPARTIMENT

DIRECTIA CRE

12
1
11

COMP. RESURSE UMANE.


SNTATE I

42
3
39

PUBLIC
COMPARTIMENT PROTECIE
CIVIL
BIROU CULTURA, TINERET,
ACTIVITI PUBLICE I
MEDIUL DE AFACERI

COMP.MANAGEMENTUL
SISTEMELOR INTEGRATE SI
MEDIU
BIROU MANAGEMENT
SANITAR I ASISTEN
MEDICAL COMUNITAR

COMPARTIMENT
BIBLIOTEC
COMPARTIMENT

2
2

COMERCIAL

1
1

COMPARTIMENT CLUB
SPORTIV MUNICIPAL
MOINETI

2
2

COMPARTIMENT

IMPLEMENTARE PROIECTE

4
ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT

COMPARTIMENT PIA

1
-

REGISTRU AGRICOL

APARATUL DE LUCRU AL

2
2

CONSILIULUI LOCAL

BIROU ACTIVITI

7
1

AUTOFINAN ATE

COMPARTIMENT
PUNE - PDURE
COMPARTIMENT
ECARISAJ

20
4

FORMATIE REPARAII

DOMENIULUI PUBLIC I PRIVAT 16

I NTREINERE (F1)

SERVICIUL ADMINISTRAREA

FORMATIE REPARAII
I NTREINERE (F2)
FORMATIE REPARAII
I NTREINERE (F3)

3
3
8
1
7
6
1
5
5
1
4

NUMR TOTAL DE FUNCTII PUBLICE


NUMR TOTAL DE INALTI FUNCTIONARI PUBLICI
NUMAR TOTAL DE FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE
NUMAR TOTAL DE FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE
NUMR TOTAL DE FUNCTII CONTRACTUALE
NUMAR TOTAL DE FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
NUMAR TOTAL DE FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE
DEMNITARI
Nr.total de posturi potrivit art.III alin.(2) din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr.63/2010 pt.modificarea si completarea Legii nr. 273/2006

PREEDINTE DE EDIN,
CONSILIER TINCU LILIANA ANGELA

114
0
13 (12+secretar)
101

93
13
80

2
194

CONTRSEMNEAZ:
SECRETAR,

privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri


financiare, cu modificarile si completarile ulterioare

JR. DRLU MAILENA


NUMAR TOTAL FUNCII N INSTITUIE
FUNCTII AFERENTE ALTOR CAPITOLE BUGETARE
BIROUL MANAGEMENT SANITAR I
ASISTEN MEDICAL COMUNITAR - capitol bugetar 6602
DIRECIA CRE - capitol bugetar 6802
DIRECTIA DE ASISTEN SOCIAL
ASISTENI PERSONALI

209
15
19
42
165

COMPLEX DE SERVICII SOCIALE

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI MOINETI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacu, cod 605400

Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail:


office@moinesti.ro www.moinesti.ro

ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789 ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147 OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149

ANEXA NR. 2 LA

Funcia public
nalt

funcionar

de conducere

de execuie

Funcia contractual

Nivelulstudiilor

FUNCIA DE
DEMNITATE
PUBLIC

Gradulprofesional

STRUCTURA

Clasa

Nr. crt.

Numele,prenumele/vacant,temporarvacant

STAT DE FUNCII - APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

de
conducere

publ ic

de execuie

DEMNITARI
1 Ilie Viorel

Primar

2 Vieru Valentin

Viceprimar
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC

3 Gherasim Petrea

auditor

superior

SECRETAR

4 Dirlau Marilena

secretar

II

director executiv

II

DIRECTIA ECONOMICA

5 Padureanu Gabriela
6 Bucur Cristina Tanta
7 Nistoreanu Giorgiana
8 Adam Domnica
9 Agrosoaie Gabriela Luminia
10 Maftei Luminita-Carmen
11 Alazaroaie Costica

COMPARTIMENT BUGET CONTABILITATE

12 Beita Anisoara
13 Duca Mihaela
14 Brasoveanu Mariana
15 Alexa Alina Nicoleta
16 Bnu Daniela
17 Grigoras Rineta-Daria
18 Alistar Daniela
19 Ghinet Cristina
20 Purcariu Cristina Maria
21 Zaharia Gabriela
22 Rotaru Dorina

SERVICIUL VENITURI

consilier
inspector
inspector
inspector
inspector
referent

I
I
I
I
I
III

superior
superior
superior
superior
superior
superior

S
S
S
S
S
M

referent

III

superior

I
I
III
I
I
I
I
I
III

II
superior
superior
superior
superior
superior
superior
principal
principal
superior

S
S
M
S
S
S
S
S
M

sef serviciu
inspector
inspector
referent
inspector
inspector
inspector
inspector
inspector
referent

23 Ceausu Carolina
24 Barstan Vasile
25 Istrate Viorica
26 Ambarus Silvia
27 Waczel Cristinel
28 Lupu George Manuel

referent
BIROUL EXECUTARE SILITA

sef birou
inspector
inspector
inspector
inspector

I
I
I
I

II
superior
superior
superior
superior

S
S
S
S
S

referent

III

superior

arhitect sef

sef serviciu

II

29 Miu Liliana
DIRECTIA URBANISM. AMENAJAREA TERITORIULUI.
ACHIZITII PUBLICE SI INVESTITII

30 Ghervan Catalin
SERVICIUL .URBANISM. AMENAJAREA TERITORIULUI.
ACHIZITII PUBLICE SI CADASTRU

31 Petecuta Iustina
32 Florea Florin

COMPARTIMENT URBANISM

33 Moga Adrian Sorin


34 Popescu Mihaiela

COMPARTIMENT CADASTRU

35 Vacant
36 Bejan Elena Rodica
37 Motei Adrian
38 Ghinet Laura Ioana

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

Page 1

consilier

superior

consilier

superior

inspector

superior

inspector

debutant

SSD

inspector
inspector
inspector

I
I
I

superior
superior
principal

S
S
S

IA

IdPost

Nivelulstudiilor

Funcia contractual

Treaptaofesional/grad

Funcia public

Nivelulstudiilor

FUNCIA DE
DEMNITATE
PUBLIC

Clasa

STRUCTURA

Gradulrofesional

mele,prenumele/vacant,temporarvacant

Nr. crt.

39 Acatrinei-Insuratelu Georgiana

inspector

superior

40 Rosu Maria

referent

III

superior

264116

consilier
consilier

I
I

II
superior
superior

S
S
S

435631
413882
264069

consilier
inspector
inspector
inspector
inspector

I
I
I
I
I

superior
superior
superior
debutant
asistent

S
S
S
S
S

264074
264087
264107
435632
442974

inspector

superior

264093

264133

SERVICIUL INVESTITII RECEPTIE LUCRARI SI DERULARI

41 Sandu Artemiza cu 16.11.2015


42 Dospinescu Valerica
43 Arhip Constantin-Cristin
Ailioaie Cristian Felex (temporar
44 vacant 01.07.2015-31.12.2015)
45 Cobuz Valentina
46 Dascalu George
47 Refec Emilia
48 Vacant

CONTRACTE

sef serviciu

49 Vacant
DIRECTIA POLITIE LOCALA
50 Lungu Ilie
51 Ifrim Dorin Cristin
52 Fenea Francisc
53 Nedelcu Vasile Filu
54 Tuglea Florin Gheorghita
55 Brasov Viorel
56 Scurtu Mirel
57 Chiriac Emanoil
58 Gombos Marian Romulus
59 Colceriu Ionel
60 Tarin Nicusor
61 Cernat Cristian
62 Avram Petru-Valentin

SERVICIU ORDINE PUBLIC

63 Vacant
64 Anghel Adrian Constantin
65 Birtalan Victor
66 Doru Florin
67 Simbotin Grigoras Horatiu
68 Vacant
69 Dumbrava Romica Sergiu

COMPARTIMENT MONITORIZARE. DISPECERAT

Director executiv

II

Sef serviciu

S
S
S
S
S
S
S
M
M
M
S

264059
264141
264142
264143
264144
264152
264148
264149
264150
264151
422071
264066

398827

politist local
politist local
politist local
politist local
politist local
politist local
politist local
politist local
politist local
politist local
politist local

I
I
I
I
I
I
I
III
III
III
I

II
superior
superior
principal
principal
principal
principal
asistent
superior
principal
superior
debutant

politist local

debutant

422072

politist local
politist local
politist local
politist local
politist local

I
III
I
III
I

principal
superior
asistent
superior
debutant

S
M
S
M
S

264145
264146
264147
264153
??????
paznic

70 Olaru Teodor
71 Banuta Gabriela
72 Ceangu Narcisa
73 Vacant

paznic
COMPARTIMENT INSPECTIE

74 Vacant

politist local
politist local
politist local

I
I
I

superior
superior
superior

S
S
S

politist local

asistent

264085
264072
264103
442975

DIRECIA UTILITATI PUBLICE


75 Baciu Costel

director

II

BIROUL MONITORIZARE. SERVICII PUBLICE

Cojocaru Mirela (temporar vacant


76 09.12.2013 - 09.12.2016)
77 Pruteanu Margareta
78 Florea Vasile
79 Pepel Oana
80 Iordachi Vasile

sef birou

81 Cretu Ioan

inspector de specialitate
inspector de specialitate
inspector de specialitate
referent

II
I
IA
I
IA

S
S
S
S
M

referent

IA

II
I
I
I
I
I
I

M
G

COMPARTIMENT COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR

82 Zota Ion
83 Vranceanu Mihai
84 Marin Alion
85 Enachi Vasile
86 Rada Ionel
87 Plescan Ion
88 Cumpana Gheorghe
89 Marin Florin

SI STATIE DE SORTARE

sef formatie
muncitor calificat (deserv auto)
muncitor calificat (deserv auto)
muncitor calificat (deserv auto)
muncitor calificat (deserv auto)
muncitor calificat (deserv auto)
muncitor calificat (deserv auto)
muncitor calificat(manipulant deseuri
menajere)

II

Page 2

101 Baciu Gheorghe


102 Vilcu Gheorghe
103 Bontea Dumitru
104 Panaete Dumitru
105 Paunas Ionel
106 Tanasa Mihai
107 Sova Vasile

COMPARTIMENT TRANSPORT

108 Vacant
109 Mirauta Victor
110 Sova Constantin
111 Vacant
112 Agavriloaie Filip
113 Barliga Gheorghe
114 Bontea Silviu Constantin

COMPARTIMENT DESERVIRE

I
II

I
I
I
I
I
I

sofer
sofer
muncitor calif. (tractorist)
muncitor calificat (mecanic utilaj)
muncitor calificat (mecanic utilaj)

II
I
I
I
I
I

sofer

maistru
inspector de specialitate
sofer
muncitor calificat (deserv auto)
muncitor calificat (deserv auto)

II
I
D
I
I
I

muncitor calificat (sortator)

II

sef formatie

115 Carabet Gheorghita

sofer
sef formatie

IdPost

muncitor calificat(manipulant deseuri


menajere)
muncitor calificat (sortator)
muncitor calificat (sortator)
paznic
paznic
paznic
sofer
sofer
sofer
sofer
sofer

91 Blanaru Gheorghe
92 Mihai Raducu
93 Martin Mitica
94 Onciu Vasile Lica
95 Bruma Vlad
96 Iosub Dorel Horia
97 Toderita Costachi
98 Fulas Gheorghe
99 Tincu Constantin
100 Popescu Costica

Nivelulstudiilor

Funcia contractual

Treaptaofesional/grad

Funcia public

Nivelulstudiilor

FUNCIA DE
DEMNITATE
PUBLIC

Clasa

STRUCTURA

Gradulrofesional

90 Gogoi Robert

mele,prenumele/vacant,temporarvacant

Nr. crt.

M
M
S

BIROUL DE ILUMINAT PUBLIC

116 Gherman Ciprian


117 Purcariu Vasile
118 Ene Mihai
119 Dogaru Alexandru

sef birou
FORMATIE INTRETINERE SI INTERVENTIE

sef formatie
muncitor calif. (electrician)
muncitor calif. (electrician)

120 Opinca Romica


121 Lazar Violeta

II

inspector de specialitate
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

II
I
I

M
G
G

IA

ingrijitor

122 Enea Mihaela-Cristina

ingrijitor
BIROU ACTIVITI AUTOFINAN ATE

123 Gradinaru

Maria Emanoila

sef birou

inspector de specialitate

II

inspector de specialitate

muncitor calificat

referent
muncitor calificat (ecarisaj)

IA
II

muncitor calificat (ecarisaj)

COMPARTIMENT PIATA

124 Tiron Maricel


COMPARTIMENT PASUNE-PADURE

125 Mocanu Adelin


126 Balica Florin
127 Ardeleanu Dorel
128 Andrioaie Costel

COMPARTIMENT ECARISAJ

129 Busuioc Ion

SERVICIUL DE EVIDENTA INFORMATIZATA A


PERSOANELOR SI STARE CIVILA
130 Vieru Lorica

131 Sova Valentina


132 Sova Sinica
133 Timofte Corina Cristina
134 Munteanu (Hanu) Gabriela
135 Neagu Viorica
136 Popa Maria Laura
137 Palade Iuliana
138 Vacant
139 Vacant
140 Cosa Ioan
141 Mihalachi Nicoleta

Sef serviciu

consilier
referent
consilier
inspector
referent
referent
referent
inspector
inspector

I
III
I
I
III
III
III
I
I

II

413886

superior
superior
principal
principal
superior
superior
superior
asistent
principal

S
M
S
S
M
M
M
S
S

264076
264125
264135
398831
264128
264129
264123
264111
442976
sofer

ingrijitor

Page 3

Dascalu Ioan (temporar ocupat cu


142 01.08.2014)

sef serviciu

Nivelulstudiilor

IdPost

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI


PRIVAT

Funcia contractual

Treaptaofesional/grad

Funcia public

Nivelulstudiilor

FUNCIA DE
DEMNITATE
PUBLIC

Clasa

STRUCTURA

Gradulrofesional

mele,prenumele/vacant,temporarvacant

Nr. crt.

II

FORMATIE REPARATII SI INTRETINERE F1

143
144
145
146
147
148
149

Enea Adrian (temporar ocupat pana la


revenirea pe post a titularului)
Scurtu Ion
Adascalitei-Nistor Vali
Ungureanu Florin
Scutariu Nicolae Florinel
Nedelcu Ionel
Radu Iulian

sef formatie

150 Vacant

II
muncitor calificat (sudor)
muncitor calificat (lacatus mecanic)
muncitor calificat (instalator)
muncitor calificat (pictor decorator)
muncitor calificat (tmplar)
muncitor calificat

I
I
I
I
I
II

muncitor calificat (instalator)

muncitor calificat (sudor)

II
I

titular Dascalu Ion

FORMATIE REPARATII SI INTRETINERE F2

151 Cartas Titi


152 Avram Gheorghe

sef formatie

153 Lazar Victor


Enea Adrian (temporar vacant pana la
154 revenirea pe post a titularului)
155 Lazar Vasile
156 Dorneanu Valentin Vladimir
157
158
159
160

Necula Ioan Dan


Constantinescu Relu
Negru Cristinel
Bordea Iosif-Robert

muncitor calificat (betonist)

muncitor calificat (instalator)

muncitor calificat (tamplar)

SSD

ingrijitor
FORMATIE REPARATII SI INTRETINERE F3

sef formatie

161 Luca Viorel

referent
muncitor calificat (fochist)
muncitor calificat (mecanic)

II
IA
I
II

referent

IA

S
M

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE

Serv. Inf.cf. L 481/2004;L307/2006;OMAI 718/2005

162 Carp-Petrache Emil

sef serviciu

II

BIROU JURIDIC I CONTENCIOS


163 Anghel Elena

sef birou

164 Ghinea Gabriela-Mihaela


165 Cojocaru Mirela
166 Popescu Gabriela
Manciu Mirela (temporar ocupat)
167 20.12.2013 - 21.06.2016
168 Creang Georgiana
169 Vacant

II

422073

consilier juridic
consilier juridic
consilier juridic

I
I
I

principal
principal
superior

S
S
S

consilier
consilier juridic

I
I

principal
debutant

S
S

consilier juridic

principal

inspector
inspector
inspector

I
I
I

principal
superior
principal

S
S
S

264082
264083
413884
titularul postului Vieru Valentin

264077
264081
422075

COMPARTIMENT RESURSE UMANE. SNTATE I

170
171
172
173
174

Zota Mihaela
Honciuc Maria Magdalena
Vrinceanu Liliana Lizica
Zaharia Adriana

SECURITATE IN MUNC

Sardeni Ioana-Loredna

264114
264089
264126
inspector de specialitate

II

inspector de specialitate

II

BIROU PROIECTE. IT. STRATEGII DE DEZVOLTARE SI


PROMOVARE
175 Ivascu Ramona

176
177
178
179
180

sef birou

Creanga Florea
Pruteanu Elena
Vinghiac Octavian
Gherasim Petronela
Irimia Carmen

181 Dirlau Lucian-Corneliu

II

264067

inspector
consilier
inspector
inspector
referent

I
I
I
I
III

superior
superior
principal
principal
superior

S
S
S
S
M

264086
413888
264130
264108
264131

inspector

principal

264068

inspector

asistent

264080

BIROUL CULTURA. TINERET ACTIVITATI PUBLICE SI


MEDIUL DE AFACERI
182 Costea Viorel

sef birou

183 Doru Claudia-Georgiana


184 Bulboac Barbu Bogdan Ciprian

II

264063

consilier

II

expert sportiv

IA

COMPARTIMENT CLUB SPORTIV MUNICIPAL MOINESTI

185 Hirlea Nelu

Page 4

186 Vacant
COMPARTIMENT BIBLIOTECA

187 Albu Cristina


188 Fenea Lacramioara

muncitor calificat

bibliotecar

IA

bibliotecar

II

IdPost

Nivelulstudiilor

Funcia contractual

Treaptaofesional/grad

Funcia public

Nivelulstudiilor

FUNCIA DE
DEMNITATE
PUBLIC

Clasa

STRUCTURA

Gradulrofesional

mele,prenumele/vacant,temporarvacant

Nr. crt.

COMPARTIMENT COMERCIAL

189 Bodor Simona Andreea

inspector

superior

consilier

superior

264075

inspector

superior

264101

inspector

principal

264099

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL SISTEMELOR


INTEGRATE SI MEDIU
190 Bobeica Nelu

auditor

191 Enea Daniela

IA

cod COR 214130

COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA


192 Satnoianu Valentina

193 Costache-Bucalau Angelo-Iulian


194 Boeru Constantin

264106
inspector de spec(cadru tehnic PSI)

IA

COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL


consilier

superior

264071

196 Hirlea-Vicol Ioana


197 Agavriloaie Margareta

195 Nechita Florica

consilier
referent

I
III

superior
superior

S
M

264079
264119

198 Asandei Nicusor

referent

III

superior

264120

inspector

principal

264140

referent
inspector

III
I

superior
principal

M
S

264138
264112

inspector

principal

264064

consilier
consilier
inspector

I
I
I

superior
superior
principal

S
S
S

413885
264073
264122

referent

III

superior

264134

COMPARTIMENT RELATII PUBLICE SI


199 Sipos Erna

200 Popescu Genoveva


201 Zamfir Diana
202 Clipa Marilena
COMPARTIMENT FOND LOCATIV

203 Arseni Apronila


204 Ivu Georgeta
205 Capata-Marcu Dorina
206 Tanasa Viorica
APARATUL DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL

207 Chiriac Niculina

consilier

IA

consilier

II

administrator public/consilier

IA

CABINET PRIMAR

208 Vacant
ADMINISTRATOR PUBLIC
209

Berbece George Lucian


Functia Numar posturi
Nr. total de demnitari
Nr. total de inalti functionari publici
Nr. total de functii publice de conducere
Nr.total de functii publice de executie
Nr total de functii contractuale de conducere
Nr total de functii contractuale de executie
Nr total de posturi din cadrul institutiei/autoritatii
publice
Nr. total de posturi potrivit art.III alin.(2) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010
pentru modificarea si completarea Legii nr.
273/2006 privind finantele publice locale, precum
si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu
modificarile si completarile ulterioare

Ocupate
2

Vacante
0

Total
2

13(12 +
secretar)
91
13
75

10
0
5

101
13
80

194

15

209

194

15

209

0
13(12 + secretar)

PREEDINTE DE EDIN,
CONSILIER TINCU LILIANA ANGELA

CONTRASEMNEAZ:
SECRETAR,

JR. MARILENA DRLU

Page 5

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI MOINETI

Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacu, cod 605400


Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro
www.moinesti.ro

STAT DE FUNCII - APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789

ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147


OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149

ANEXA NR. 2.1 LA H.C.L. NR. 143/24.11.2015

de execuie

de
conducere

de execuie

BIROUL MANAGEMENT SANITAR SI ASISTENTA


MEDICALA COMUNITARA capitol bugetar 6602

1 Vacant
2 Hiru Ioan-Florin
3 Vacant
4 Gabureanu Margareta
5 Antochi Florin
6 Ghencea Daniela
7 Comanescu Elena
8 Vacant
9 Ciobanu Aurica
10 Vacant
11 Vacant

sef birou

Observatii

II

S
S
S
PL
PL
PL
PL
PL
M
M/PL
M/PL

II

S
M/PL
M/PL
S

medic medicina generala


medic medicina generala
asistent medical principal
asistent medical principal
asistent medical principal
asistent medical principal
asistent medical principal
mediator sanitar
asistent medical
asistent medical

Compartiment Implementare Proiecte - UNICEF

1 Traistaru Paula
2 Ciobica Ana-Maria
3 Asandoaei Mihaela-Roxana
4 Spnache Mihaela

consilier
asistent medical
asistent medical
asistent social

DIRECTIA CRESA capitol bugetar 6802

1 Hampau Ramona Alina


2 Alexandrescu Tomina
3 Dascalu Elena Mirela
4 Stoica Mihaela
5 Saratanu Daniela
6 Fodor Profira Vasilica
7 Dascalu Iulia
8 Ciobanu Ileana
9 Gavriluta Mioara
10 Popescu Maria
11 Chelaru Loredana
12 Butnaru Tereza
13 Leascu Mihaela
14 Pascu Maria
15 Ganguta Violeta
16 Matei Elena
17 Ungureanu Viorica
18 Antochi Lidia
19 Lupes Florina

director
referent
asistent medical principal
asistent medical principal
asistent medical principal
sor medical
magaziner
infirmier
infirmier
infirmier
infirmier
infirmier
infirmier
ingrijitoare
buctar
buctar
infirmier
infirmier
Educator puericultor
NR. TOTAL FUNCII CONTRACTUALE
NR. TOTAL FUNCII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
NR. TOTAL FUNCII CONTRACTUALE DE EXECUIE

34 (19/6802 + 15/6602)
2 (1/6802 + 1/6602)
32 (18/6802 + 14/6602)

II
IA

I
I

S
M
PL
PL
PL
M
M
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
PL

IdPost

de conducere

Nivelulstudiilor

nalt
funcionar
public

Funcia contractual

Treaptaprofesional/grad

Funcia public

Nivelulstudiilor

FUNCIA DE
DEMNITATE
PUBLIC

Gradulprofesional

STRUCTUR
A

Clasa

Numele,prenumele/vacant,temporarvacant

Nr. crt.

PREEDINTE DE EDIN,
CONSILIER TINCU LILIANA ANGELA

CONTRASEMNEAZ:
SECRETAR,
JR. MARILENA DRLU

C
O
N
S
I
L
I
U
L
L
O
C
A
L
A
L
MUNICIPIULUI MOINETI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacu, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro
www.moinesti.ro

ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789


ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149

ANEXA NR. 3 la H.C.L. Nr. 143/24.11.2015

de conducere

de execuie

Observatii

SEF CENTRU

1 Manolache Ionic

Sef centru

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

2 Ocupat

medic

COMPARTIMENT CENTRU DE ZI

3 Gman Ctlin
4 Vacant
5 Ionita Cornelia
6 Zavate Alexandra
7 Botezatu Liliana-Larisa
8 Vingheac Gabriela
9 Vacant

consilier psiholog
consilier psiholog
consilier logoped
kinetoterapeut
psihopedagog / pedagog recuperare
asistent social
Inspector de specialitate
educator puericultor/ profesor CFM / consilier
scolar
asistent medical
infirmiera
infirmiera

10 Vacant
11 Bolohan Daniela
12 Rusu Ana
13 Jechil Nadia

I
II
II

principal
II

S
S
S
S
S/PL
S
S
PL

S/PL
G
G

asistent social
asistent medical
infirmiera
infirmiera
infirmiera

S/PL
PL
G
G
G

asistent social
asistent medical
asistent medical
asistent medical
asistent medical
infirmiera
infirmiera
infirmiera
infirmiera
infirmiera
infirmiera

D
principal
principal
D
D

S
PL
PL
PL
PL
G
G
G
G
G
G

sofer
muncitor calificat
infirmiera
magazioner
paznic

II
I

M
G
G
G
G

COMPARTIMENT ADAPOST DE NOAPTE I


CAMERE PENTRU SITUAII DE URGEN

14 Nedelcu Nicoleta
15 Ifrim Alina
16 Condrea Vasilica
17 Pintilie Ramona
18 Romaniuc Gianina Vasilica
COMPARTIMENT CENTRU REZIDENTIAL

19 Vacant
20 Moei Mariana
21 Olariu Ana-Maria
22 Micu Liliana Vica
23 Popa Anca-Roxana
24 Eliseiu Daniela
25 Iosub Elena
26 Ailioaie Gabriela
27 Popa Laura Isabela
28 Gheorghe Iuliana-Mirela
29 Vacant
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

30 Sardeni Dragos
31 Palea Ion
32 Drlu Margareta
33 Muraru Mariana
34 Istrate Titus Ctlin

Contract prestri servicii

IdPost

Funcia contractual

Nivelulstudiilor

STRUCTURA

Treaptaprofesional/grad

Nr. crt.

Numele,prenumele/vacant,temporarvaca
nt

STAT DE FUNCII - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE MOINESTI

35 Apreutesei Costic
36 Juncu Ionu
37 Olaru Ionel
38 Darie Vasile

paznic
paznic
paznic
paznic

G
G
G
G

COMPARTIMENT CANTINA SOCIALA

39 Liche Cocua
40 Prohozescu Rdia-Mioara
41 Stan Eva
42 Constantinescu Daniela
43 Colceriu Laura

muncitor calificat (cantina)


muncitor calificat (cantina)
muncitor calificat (bucatar)
muncitor calificat (bucatar)
muncitor calificat (cantina)
PREEDINTE DE EDIN,
CONSILIER TINCU LILIANA ANGELA

II
II
I
II
II

G
G
G
G
G
Functia Numar posturi
Nr total de functii contractuale de conducere
Nr total de functii contractuale de executie
Nr total de posturi din cadrul institutiei

2
41
43