Sunteți pe pagina 1din 22
PARLAMENTUL ROMANIEL CAMERA DEPUTATILOR, Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 514/28 nov. 2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridie Parlamentul Roméniei adopta prezenta lege: Articol unic: Legea nr. 514/28 nov. 2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier Juridic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |. nr. 867 din 5 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare. La articolu! | se introduce un nou alineat, alineatul (2), care va avea urmétorul cuprins: Art, alin, (2) - Au calitatea de consilieri juridici, sunt salarizati si beneficiazd de toate drepturile prevazute de lege, corespunziitoare acestei calititi, numai persoanele care isi desfisoara activitatea in compartimentele judiciare prevazute de prezenta lege, indiferent de functiile de conducere sau executie pe care le detin in cadrul acestora.” La articolul | se introduce un nou alienat, alineatul (3), care va avea urmatorul cuprins: «Art alin, (3) - Persoanele fizice care au pregatirea juridic’ necesara si presteaz muned in alte compartimente, diferite de cele mentionate la aliniatul 2, nu au calitatea de consilieri juridici gi nu le sunt aplicabile dispozitiile Legit privind organizarea_ si_exercitarea profesiei de consilier juridie, nici cu privire ta activitatea profesionald a acestora si nici in materie de salarizare pentru munca prestati sau celelalte drepturi prevazute de actul juridic mentionat.” Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 3 - Consilierul juridic numit in functie sau angajat in munca, care igi desfasoard activitatea in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale, judetene si locale, precum si a institutiilor publice corespunzatoare, are statutul magistratului, avand drepturile si obligatile similare cu ale acestuia.” Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ..Art, 4 - Profesia de consilier juridic, este o profesie de sine st corespunzatoare unui corp profesional lege si de statutul profesiei mentionate’ {Atoare organizaté autonom si este inct de alte profesii, in conditiile prevazute de prezenta Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Ant. 5 - in exercitarea protesiei, consitierul juridic este independent si se supune numai legii, statutului profesiei si codului deontologic profesional.” Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: i beneficiarul serviciilor sale, se bazeazi pe onestitate, probitate, corectitudine, confidentialitate si independenta opiniilor profesional.” «Art. 6 - Relatia profesionala dintre consilierul juridic La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2), care va avea urmatorul cuprins: “Art, 7, alin, (2) ~ Activitatea juridical prevazuta la alin. (I) este specifica consilierilor juridici incadrati in compartimentele judiciare prevazute de prezenta lege, cu exceptia avizarii pentru legalitate si contrasemnarii actelor cu caracter juridic, altele decdt cele procedurale. care la autoritatile administrajiei publice centrale, judejene si locale este asiguraté de persoanele cu pregatire juridica din cadrul altor compartimente de munca ale acestora. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: «Art, 8 = Consilierul juridic, in exercitarea profesiei, nu poate fi supus nici unei presiuni sau ingradiri de orice tip, acesta fiind protejat de lege impotriva acestora, ceea ce Ti confera dreptul de decizie in exercitarea actului profesional, cu asumarea raspunderii pentru calitatea acestui Articolul 9 se modifica prin introducerea a doud noi alineate, alineatul (1) si alineatul (2), care vor avea urmatorul cuprins: -Art. 9, alin, (1) = Au calitatea de consilieri juridici, sunt salarizati drepturile prevazute de lege. corespunzitoare acestei calita si beneficiaza de toate j, numai persoanele cu pregatire juridicd care igi desfgoara activitatea in conditiile si in compartimentele judiciare prevazute in prezenta lege. (2) - Persoanele cu pregatire juridicd, de munca, diferite de cele ju re igi desfsoard activitatea in cadrul altor compartimente jare si care nu opteaz. dupa intrarea in vigoare a actualei reglementiri, pentru acestea din urmd vor fi incadrate pe functii specifice acelor compartimente. find salarizate potrivit reglemetarilor corespunzatoare acelor functi.” Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: «Art. 10 - in activitatea sa. consilierul juridic are obligatia incheierii unei polite de asigurare civila profesionala la un nivel minim stabilit prin statutul profesiei de consilier juridic.” Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: sArt, 11 = Activitatea de consilier juridic este consideraté vechime in munca juridiea corespunzatoare functiilor de magistrat, avocat, notar public si alte functii juridice potrivit dispozitiilor legale specifice acestor profesii. Articolul 12 se modificd prin introducerea a doua noi alineate, alineatul (1) si alineatul (2), care vor avea urmatorul cuprins: Ant. 12. alin, (1) - Au dreptul si exercite profesia de consi = cet&tenii romani care au domiciliu in Romania; 1 juridic cetafeni ai statului membru al Uniunii Europene si al celorlalte state din Spatiul Economic European si ai Statului Elvetian prin stabilire in Roménia sau in regim de servieii temporare; cetiteni ai altor tari cu care Rom: (2) - Exercitarea profesiei de consilier " juridie se realizeaza de catre persoanele prevazute Ia al. care indeplinese cumulativ urmatoarele conditii: au exercitiul drepturilor civile si politice; au diploma de licenta in stiinte juridice sau asimilata, eliberata de catre o institutie de invayamant superior din Romania sau straindtate, recunoscuta sau echivalenta, dupa caz, potrivit legii; sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic, stare de fapt dovedita cu certiticat medical eliberat in conditiile legii: nu se aflé in vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate, prevazute de prezenta lege.” fa are conventii bilaterale in domeniu; Articolele 13-22 se vor prelua integral in noua lege. Articolul 23 se modi gi va avea urmatorul cuprins: «Ant. 23 - Calitatea de consilier juridic inceteaz: + prin renunfarea serisa la calitatea profesional; - prin deces; ~ dac& impotriva consilierului juridic disciplinara: Juat masura excluderii din profesie ca sanctiune - in cazul condamnarii definitive pentru o fapté prevazutd de legea penala si care il face nedemn profesional, conform legii; = prin inexistenta conditiilor prevazute la art. 12 alin. (1) si (2)” Articolul 24 se modifica i va avea urmatorul cuprins: Art. 24, alin. (1) ~ in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si a insttutiilor publice corespunzatoare, precum si la nivelul autoritatilor administratiei publice judetene-prefecturi si consili judejene, se vor consti ctii generale judiciare, La nivelul autoritatilor administratiei publice locale: consilii municipale, se vor infiinja directii judiciare, iar la nivelul consiliilor ordisenesti ale institutiilor publice si de culte de interes judejean si local se vor crea servicii gi uri judiciare, dupa caz, potrivit gradului de organizare al fiecdrei unitati in parte. (2) - Compartimentele judiciare constituie la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, judetene si locale si institutiilor publice corespunzatoare sunt subordonate exclusiv Consiliului Superior al Magistraturii si Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, in conditiile prevazute de prezenta lege si de alte acte normative similare, elaborate in acest scop, inclusiv in cele stabilite in normele metodologice elaborate de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti in aplicarea actualei reglementari, (3) - Organigramele unitatilor menfionate la alin. (1) se vor intocmi, in conditiile legii, de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetitenesti, numarul maxim de posturi de conducere de specialitate si auxiliare care urmeazi a fi incluse in cadrul acestora, se vor stabili in functie de activitatea corespunzitoare unitatii in cauza, de gradul de organizare al acesteia si se vor aproba prin hotirdri ale autoritatilor deliberative ale fiecdrei unitati in parte, cu respectarea intocmai a forme’ si continutului acestora, elaborate de catre autoritatea central de specialitate menjionats, dupa obfinerea prealabila a acordului acesteia. Modalitatile concrete de intocmirea organigramelor mentionate, precum si criteriile esentiale de determinare a posturilor de conducere de specialitate si auxiliare se vor stabili prin normele metodologice elaborate de Ministerul Justtiei si Libertatilor Cetafenesti in acest scop. (4) - Structurile constituite pottivit prevederilor prezentei legi, la nivelul autocitatilor administrajiei publice centrale si institutiilor publice corespunzatoare, precum si ta nivelul autoritatilor administratiei publice judefene: prefecturi si consilii judeene, se vor organiza ca directii generale judiciare, conduse de catre un director general si director general adjunct, nur pe perioad’ nedeterminata, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania, cu avizul Ministerului Justitiei si Libertatitor Cetatenesti, care are caracter consultativ, dintre consilierii juridici incadrati la unitatile mentionate, care au 0 vechime in specialitate de cel putin 20 de ani pentru functia de director general si 15 ani pentru functia de director general adjunct i reprezintd in mod permanent interesele unitifilor la care sunt incadrati in munca sau a celor cu care acestea colaboreazs ori se afla in subordinea acestora, la instanfele de judecata. Pentru functia de director general adjunct id obligatorie conditia reprezentarii unitatii ta care este incadrat la instanfele de judecatd. (5) - in eventualitatea in care consilierii juridici ineadrati la unitagile mentionate la al. 1, nu indeplinesc conditiile prevazute in coninutul acestuia, pentru functiile de director general si director general adjunct se vor incadra in aceste functii persoane din afara autoritatilor si lor publice respective care indeplinesc condiftiile de vechime in specialitate prevazute la al.4, cu respectarea procedurii speciale prevazute la acest text de lege. (6) - Numirea, sanctionarea si eliberarea din functie a conducatorilor celortalte compartimente de specialitate judiciaré din cadrul autoritatilor administratiei publice locale si institutiilor publice corespunzatoare se va efectua prin ordin al Ministrului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, la propunerea Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania, dintre consilierii juridici incadraji la aceste unitati, care au vechime in specialitate de cel putin 10 ani pentru functia de director si 5 ani pentru functiile de sef serviciu sau birou si asigura asistenta judiciard, unitatilor la care sunt incadrati in munca sau celor cu care acestea colaboreaza ori din subordinea acestora, {in mod permanent la instantele de judecata munca sau a altor unitat Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art, 25, alin, (1) - Indemnizatiile corespunzatoare funetiilor de conducere prevazute in prezenta lege se stabilesc in mod gradual astfel: pentru functia de director general - 50% din salariul tarifar de incadrare al titularului acestei functii, pentru functia de director general adjunct - 25% din salariul tarifar de incadrare cuvenit persoanei care ocupi functia mentionata, 15% din salariul tarifar de incadrare al functiei de director prevazut de lege pentru persoana care detine aceasta functie, iar pentru functile de sef serviciu si sef birou 10% din salariul de incadrare prevazut de lege pentru titularul functiilor menjionate. (2) - Sumele aferente procentelor mentionate la al. | se impoziteaza in conditiile legii si se includ in salariul tarifar de incadrare al persoanei in cauza, constituind impreund cu acesta baza de calcul necesara pentru stabilirea dreptului la pensie pentru munca prestatd gi limita de varsta ca, de altfel, si pentru calcularea celorlalte drepturi cuvenite potrivit legii, persoanelor cu functii de conducere, prevaézute la aliniatul anterior. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art, 26 - Grila de salarizare, precurs si celelalte drepturi cuvenite consilierilor juridici. potrivit legii, numiti sau incadrati cu contract de munca la autoritajile administratiei publice centrale, judetene: prefecturi si consilii judejene - si locale - consilii locale si la institutiile publice corespunzatoare care isi desftigoard activitatea in cadrul compartimentelor judiciare, constituite potrivit prevederilor prezentei legi, va fi identica cu grila de salarizare si celelalte drepturi stabilite pentru magistrati, inclusiv dreptul la pensie pentru munca prestatd si limit de varst& in le si cu respectarea procedurilor prevazute de toate actele normative in vigoare, specifice drepturilor mentionate. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cupri Art. 27, alin. (1) - Consilierii juridici incadrati la autoritatile adminsitratiei publice centrale — Pregedentie, Guvern, ministere - prefecturi si consilii judetene - si locale - consilii municipale gi ordgenesti, precum si la institufiile publice corespunzatoare, beneficiaza de un spor cuprins intre 5 si 10% din valoarea actiunilor castigate la instanjele de judecata, proportional cu efortul intelectual depus in fiecare cauza in parte. stabilit de cdtre conducerile compartimentelor judiciare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice mentionate, pentru actiunile evaluabile in bani, iar pentru cele neevaluabile se instituie 0 taxi de 5% raportat& la salariul tarifar de incadrare al fiecdrui consilier juridic in parte. (2) - Sumele aferente procentelor prevazute la alin. (1) se impoziteaza in condi includ in bugetele de venituti si cheltuieli ale unitailor fa care sunt incadrati consilieri juridici, urmand a fi aprobate prin hotardri ale autoritatilor deliberative ale acestora sau prin actele administrative de dispozitie ale conducerile unitajilor mentionate, dupa caz (3) - Procentele prevazute la alin, (I} se acorda pentru actiunile cdstigate de consilierii juri instanfele de judecata de toate gradele: judectorii, tribunale, curti de apel, inalta Curte de Casatie si Justifie, etc.” Se introduc 58 noi articole, art, 28-86 care va avea urmatorul cuprins: Art. 28 - Salarizarea, precum si acordarea celorlalte drepturi prevazute de lege pentru personalul auxiliar incadrat 1a compartimentele judiciare prevazute in prezenta lege, se va efectua in conditiile si cu proceduriie specifice actelor normative in vigoare, privind salarizarea si acordarea celorlalte drepturi cuvenite personalului auxiliar incadrat la instanfele de judecata.” Anticolul 29 va avea urmétorul cuprins:

S-ar putea să vă placă și