Sunteți pe pagina 1din 5

ALCANI

Complement simplu
1.Formeaza 4 radicali monovalenti:
A.n-butanul; B.n-pentanul;
C.2-metilbutanul; D.propanul; E.2,3dimetilpentanul
2.Prin descompunerea termica a 2-metilbutanului nu se poate obtine:
A.propena; B.butan;
C.etena;
D.metan;
E.etan
3.Alcanul cu formula moleculara Cn+2H4n cu punctul de fierbere cel mai scazut este:
A.izobutanul;
B.neopentanul;
C.izopentanul;
D.2,2dimetilbutanul;
E.pentanul
4.Prin dehidrogenarea alcanului C8H18 cu punctul de fierebere cel mai scazut, se
formeaza un numar de alchene egal cu:
A.0;
B.2;
C.1;
D.3;
E.4
5.Etanul nu reactioneaza cu
A.O2;
B. HONO2; C.Cl2;
D.Br2;
E. KMnO4
6. Referitor la izooctan este falsa afirmatia:
A.are C.O. =100;
B.poate forma 4 derivati monobromurati;
C.este
solid
D.se obtine printr-o reactie catalizata de clorura de aluminiu;
E.este
rezistent la detonare
7.Este falsa afirmatia:
A.Alcanii sunt compusi organici nepolari
B.Reactivitatea chimica cea mai mare, in reactia de halogenare fotochimica, o
are iodul
C.Intre moleculele alcanilor se stabilesc forte de tip Van der Waals
D.Reactia de amonoxidare a metanului este catalizata de Pt
E.Benzina este un bun solvent pentru grasimi
8. Butanul se deosebeste de propan prin:
A.Starea de agregare;
B.Miros;
C.Numarul derivatilor
monoclorurati
D.Procentul de hidrogen;
E.Nesaturarea echivalenta
9. Numarul izomerilor alcanului C7H16 este
A.4;
B.6;
C.9;
D.10;
E.11
10. Denumirea corecta a alcanului

CH

-CHA.3-etil-2metilpentan;
B.3-izopropilpentan;
C.3izopropil-1-metlibutan
D.2-metil-3-etilpentan;
E.2-izopropil-1, 3dimetilpropan
11. Densitatea, in conditii normale, a unui amestec format din metan si etan nu
poate fi:
A.0,821 g/L;
B.1,2 g/L;
C.1,31g/L; D.0,635 g/L; E.0,914 g/L
12. Procentul maxim de carbon dintr-un alcan este:
1

A.100%;
B.75%;
C.85,71%; D.92,33%; E.70,123%
13.Referitor la alcani, este falsa afirmatia :
A.se dizolva in solventi nepolari;
B.sunt incolori;
C.au reactivitate chimica
marita;
D.cei lichizi au densitate mai mica decat a apei;
E.pot fi separati din
petrol.
14.In timpul desfasurarii reactiilor chimice ale alcanilor, nu se rup legaturi chimice
C-H in procese de:
A.nitrare;
B.halogenare;
C.dehidrogenare; D.ardere;
E.cracare
15.Numarul alchenelor obtinute prin descompunerea termica a izopentanului este:
A.5;
B.6;
C.7;
D.8;
E.9
16.Este corecta afirmatia:
A.distanta dintre primul atom de carbon si al treilea atom de carbon din
molecula n-hexanului este 3,08
B.reactia de izomerizare a alcanilor este reversibila
C.gazul de sinteza se obtine din laptuci in prezenta cuprului
D.din metan nu se poate obtine metanol
E.alcanul ce contine 14 atomi in molecula se prezinta sub forma a trei izomeri
17.Alcanii cu formula moleculara C5H12 formeaza un numar de radicali monovalenti
egal cu :
A.2;
B.4;
C.6;
D.8;
E.10
18.Referitor la alcanul in care numarul atomilor de hidrogen este cu 8 mai mare
decat numarul atomilor de carbon, este falsa afirmatia:
A.se poate obtine prin cracarea heptanului;
B.are doi izomeri ce contin 4 atomi de carbon primari
C.este lichid
D.pluteste la suprafata apei
E.izomerul care prin dehidrogenare formeaza o singura alchena, are punctul
de fierbere cel mai scazut
19.Referitor la alcanul ce contine 8 legaturi chimice C-H, este falsa afirmatia:
A.este gaz;
B.contine 3 legaturi C-C;
C.nu participa la reactie
de izomerizare
D.este omologul superior al etanului; E.prin ardere formeaza CO2 si H2O in
raport molar 3:4
20. Nu se poate obtine propena in reactia:
A.cracarea pentanului;
B.dehidrogenarea propanului;
C.cracarea izobutanului
D.descompunerea termica a butanului;
E.cracarea
neopentanului
Complement grupat
21.Sunt corecte afirmatiile:
1.produsul de nitrare al etanului contine un atom de carbon secundar
2.raportul de masa C:H al propanului este 9:2
3.prin cracarea metanului se obtine acetilena
4.izobutanul formeaza 3 derivati diclorurati
22.Radicalii divalenti ai propanului sunt:
1.izopropiliden;
2.propilen;
3.propiliden;
4.propin
2

23.Sunt false afirmatiile


1.raportul volumetric hidrocarbura:aer la arderea pentanului este1:4;
2.alcanul C2n+2H6n are un izomer cu cifra octanica zero
3.prin oxidarea metanului, in prezenta oxizilor azotului, numarul de oxidare al
carbonului
devine -2;
4.clorura de neopentil contine trei atomi de carboni primari.
24.Doi n-alcani omologi au suma maselor moleculare 130. Referitor la amestecul
obtinut in urma descompunerii termice a amestecului de alcani, sunt corecte
afirmatiile:
1.contine trei alcani omologi
2.contine patru alchene omoloage
3. alcanul, din amestec, cu procentul de hidrogen cel mai scazut, este
omologul superior al etanului
4.nu contine hidrogen
25.Referitor la izomerii alcanului cu formula moleculara C n+3H4n , sunt corecte
afirmatiile
1.Doi izomeri contin cate doi atomi de carboni tertiari
2.izomerul cu punctul de fierbere cel mai ridicat are cifra octanica zero
3.izomerul care prin dehidrogenare fomeaza o singura alchena, la
descompunere termica, nu formeaza etena
4.trei izomeri contin cate un atom de carbon cuaternar
26. Sunt adevarate afirmatiile
1.puterea calorica a metanului reprezinta cantitatea de caldura degajata la
arderea a 1kg de
metan
2.alcanul ce contine 5
,1
si 1
, prin dehidrogenare, formeaza
o singura alchena
3.unghiul de valenta al atomilor de carbon, in molecula alcanilor, este 90 0
4.in moleculele alcanilor, orbitalii atomilor de carbon au orientare tetraedrica
27.Sunt false afirmatiile
1.izomerii pentanului, in care raportul molecular

=17:3:1

se gasesc in raportul molar


pentan:izopentan:neopentan=2:3:1
2.puterea calorica a hexanului reprezinta cantitatea de caldura degajata la
arderea a 1kg de
hidrocarbura
3.cel mai simplu alcan ramificat ce nu poate participa la reactia de
dehidrogenare, poate forma
un singur produs mononitrat
4.izooctanul este 2,2,3 trimetilpentanul
28.Sunt corecte afirmatiile
1.neopentanul si 2,2-dimetilbutanul sunt omologi
2.in reactia de amonoxidare a metanului, raportul de masa CH 4:O2 =1:3
3.metanul se obtine prin hidroliza carburii de aluminiu
3

4.cel mai simplu alcan lichid, cu punctul de fierbere cel mai rdicat, nu se
poate obtine prin
cracarea hexanului
29.Referitor la amestecul echimolecular format din etan si propan, sunt adevarate
afirmatiile
1.are densitatea, in conditii normale, 1,651 g/L;
2.are densitatea
fata de aer 1,28 g/L
3.are raportul de masa 7,5:11;
4.este mai usor decat
aerul
30. Sunt corecte reactiile chimice:

31.Sunt corecte afirmatiile


1.alcanii si cicloalcanii au aceeasi formula generala
2.in alcani si cicloalcani atomii de carbon sunt hibridizati sp 3
3.energia legaturii C-H este mai mica decat energia legaturii C-C
4.metilciclobutanul poate forma patru produsi monoclorurati
32.Radicalul trivalent al etanului se numeste
1.etin;
2.etilen;
3.etilidin;
4.etiliden
33.Sunt corecte afirmatiile
1.sunt 9 radicali divalenti ai izomerilor cu formula moleculara C 4H10
2.la arderea unui amestec echimolecular format din metan, propan si pentan,
raportul molar
alcani:O2=1:5
3.sunt 5 cicloalcani cu formula moleculara C 5H10
4.prin arderea propanului in cantitate stoechiometrica de aer, la temperatura
ridicata de ardere,
presiunea din vas creste de 1,038 ori
34.Un alcan contine doar atomi de carbon primari si cuaternari in raport 5:2. In
legatura cu acest alcan sunt corecte afirmatiile
1.are formula moleculara C18H38;
2.este solid
3.contine trei atomi de carbon cuaternari;
4.este un izomer de catena al 3,3,5,5-tetrametildecanului
35.Hidrocarbura alifatica saturata ciclica A, reactioneaza cu hidrogen, la 80 0 C
formand un alcan B cu raportul de masa C:H=36:7. Hidrocarbura A poate fi
1.etilciclobutan
;
2.propilciclopropan
3.metilciclopentan;
4.1-etil-1-metilciclopropan
36. Referitor la hidrocarbura 2-ciclopropil-3-metilbutan sunt corecte afirmatiile
1.se poate obtine prin hidrogenarea a 6 hidrocarburi
4

2.raportul

=3:3:2

3.formula generala a clasei din care face parte este C nH2n


4.are nesaturarea echivalenta egala cu 0
37. Sunt corecte reactiile chimice:

38.Referitor la amestecul format din etan si ciclopropan sunt corecte afirmatiile:


1.prin clorurare fotochimica se pot obtine trei produsi diclorurati;
2.masa moleculara medie nu poate sa fie 28;
3.este gazos;
4.se dizolva in tetraclorura de carbon
39. Sunt corecte afirmatiile
1.toti izomerii pentanului sunt lichizi
2.atat n-hexanul cat si ciclohexanul au unghiul de valenta 109 28`
3.punctul de fierbere al n-hexanului este mai ridicat decat punctul de fierbere
al ciclohexanului
4.alcanii se dizolva in benzina
40. In legatura cu izoalcanul ce prezinta punctul de fierbere cel mai scazut si la a
carui ardere raportul de masa CO2:H2O =2,095 , sunt corecte afirmatiile
1.alcanii obtinuti la descompunerea termica sunt metan, etan si propan
2.este izomer de catena cu 2-metilbutanul
3.se poate obtine prin hidrogenarea a doua hidrocarburi
4.este omologul inferior al 2,2-dimetilpentanuluI

S-ar putea să vă placă și