Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL JUSTITIEI AL REPUBLICI MOLDOVA

Uniunea Nafionall a Executorilor Judecitoreqti


Execulor Judecdtoresc
Iacob Miron
ximlank" SA fil.22 clb EXMMMD22495; cod IBAN:MD36EX00000022 5t617299MD; ctf 432
MD -,2071, mun. Chigindu, str. Alba lulia, 190/l et.3 bir.40
ref. (q22)58-89-35, mob. 069323358, orele de lucru 800-1700
ernail: miron iacob@vahoo.corn

Preluctate in cadrul sistemului de evidenfa nr 0000165-001 confom Lg nr ]-13 din 08 07 201 | privind PDCP.

or.01.0-1196/15

Consiliul mun.Chigind

'

m.an.ChiEindu, bd.$t/an n/Atlare, 8

Asociatiei Obgtegti,, Cuvlnnl de Onoare


'l)

mun.Chi;indu, bd.{tefan

cel A4are

de executare al executorului iudecdtoresc Iacob Miron cu sediul str. Alba Iulia,


Vd
, expediazd pentru executare/cunogtintd copia incheierii nr. 010-1796/ 15 din 12.01.20t6.
x6: Copia prezentei incheieri gi a rapoartelor de fonnare gi evaluare(pa(ial).

'i,'

,llt '

lit:,

65, of.B0

reprezentan I Soroch in I ur

l90ll

bir

,,

,i.l

INCHETERE
nr.Ch igindu

I judec6tore." uf Biroului de executare, lacob Miron cu sediul str. Alba lulia. l90ll bir.4l
nindimaterialele procedurii de executare nr,0l0-l 796115 gi cererea reprezentaDtLr u i cred itorLr
I

orlclu,-

I Lr

'A

STABILIT:

xecutoruljLrdecdtorescMarianciuc Evelina documentul executoriu nr.2-1844012013 din 01.10.2013. ernis dt

cani, tnutr.Cfigirrdu, prin petrecerea licitalilor publice privind acordarea in areuda /loca{iunr
loturilor de teren amplasate in rnLrn.Chigin[u libere de grevdri gi pretenfii a te4ilor. prir
cutorului iudecdtoresc la aleserea creditorului.
.2015 reprezentantul creditorului a depus o cerere de
c Miron Iacob. Prin incheierea din 08.12.2015 cererei,
ntele executorii gi pachetul de acte pe 48 file.
t[rii documentelor executorii sus menfionate, copia
fi inregistratd la debitor gi executorul jLrdecator.esc
pvelir-la intru urgentare4 procedurii de executare gi respectirii prevederilor art.6l CE al RM.
lla l8]12.2015 reprezerttantul creditorului a depus 2-6 cereri prin care a solicitat fornrarea bunurilor
gi stabil irla prelu lui normatiuv.
In conforqritate cu prevederile art.32 alin.6 Cod de executare al RM, actele de executare efectuate anterior
tdrii documentului executoriu au efect juridic deplin.
I Prin incheierea din 18.12.2015 a.fost
admise cererile gi prin incheiere s-a dispus antrenarea unui evaluator
in domeuiu care deasentenea au fost eliberate toate la mind reprezentarrtului creditorLrlui pentru a fi
rate $i executate.

'La data de 21.12.2015 de cdtre reprezentantul creditorului a fost depusd o noud cerere pril care a solicital
Lrnei licitalii pLrblice a bunurilor inrobile confbrm lisrei anexate la cerere.
ftftl?f, qlpetrrecerea
repiezentantului creditorului din 21.12.2015 a fost admis[ fiind ernis anun]ul corespunzdtor conlbrm
9 $i a rapoarlelor de qvaluare 22la numdr inclusiv dosarele de formare a loturilor de teren care s-a
9-134 CE al RM, pentru data 13.01 .2016 ora 9-30.
fost publicat in ziarul MAKLER, fiind contactat cle
tor a aDtelor nu a fost prezentatd de creprezentarrtul

Tot la 22.12.2015 executorul judecdtoresc a solicitat parlilor procedurii de executare prin

inteq

ptezenra inforrnafii daca documentele executorii strAmutate sint definitive, irevocabile gi executorii; dacal

irrcheierea sus menfiouatd au fost contestate, dacd da a prezenta ultirnele decizii; de prezentat rev-i
iriformafii privitor [a publlcarea anunlului privitor la licitalia publica stabilita pentru data dd 13.0l.t
neprezentare, executorul judecdtoresc igi rezervd dreptul de a rnula./stopa licitalia gi a [estitui,
documentele executon r,
La dalile 24,12.2015:28,12.2015;29.12.2015 gi30.12.2015 ciliva Rptenfiali cumpbri
solicitat informatii. deasemenea DGAURF al CMC a solicitat copii a acteloi care stau labaza
in legdturd cu cele menJionate gi doarece au apdrut mai multe neclariqali la care execut<
care au fos
rasounsuri. inclusiv nu s-au orezental toate actele executo'ului
-"
J-iLrdecdtdresc
inregistrate, dupit cazexecutate, Ia28.12.2015 au fost interpelate re[etat parfite procedurii;de

La data de 29.\2.2015. de cdtre reprezentantul creditorului a fostldepusd o cerere


strdrnutarea documentr,rlui executoriu in temeiul art.32 (lXc) at CE al RM cdtre executorul
Fiind exarninatd cererea sus menlionatd s-au constatat urmdtoarele:
l) Creditorul nu a argumentat gi motivat cererea de strdmutare;
2) De rnenlionat faptLrl cd r6spuns la interpeldri executoruljudecatoresc nu a primit;
3) De asemeltea nu au fost prezentate toate actele care all fost eliberate cu dovada primirii lor dupi
insd fiind lLrate in consideralie circumstan[ele sus men]ionate cit gi prevederile ar1.4 alin.1 CE al RM, cd
adrrisd gi prirr incheierea din 31 .12.2016 s-au strdmutat docLtmentele executorii cu intreg pachetLrl de

minA contra semndturd inbaza unui act de predare.

Executorul judecdtoresc Iacob Miron s-a aflat


qnccf ftirnp
)16 t'innlrrcirr\
irrn ett
(inclusiv) ?n
fost innirr
inain
au fncf
10.01.2016
in acest
executare insd, deoarece in acestd perioadd execu
depuse au fost restituite gi date rdspunsuri de a se a
sau la reprezentantul creditorului. Referitor la cere

in concediu anual de pe data de 01.0i1 .2016 pi

participare a fost solicitat executorului judecdtor

ll.0l20l6

de a comunica rechizitele bancare

gi

execLrtare gi a nu trausfera sumele date pind la rece

Tot la 11.01.2016 au fost date 9i inregistra


anexate majoritatea actelor intru respectarea preve
de la Primdria mun.Chigindu prin care comuuica cd nu a recepfio

Lat

actele executorului jLrdecatore[

trqnsn'tis'e reprezentantului creditorttlui pentrLt inregistrare), este pornitd o cauzl penala pe jtir
funclionari, iosarLrl este pierdut gi este inaintatd o cerere de restabilire iar in cele din urrnd a anul{
lic italiei.

Ulterior. la data de 12.01 .2016 a fost inaintatd o cerere din parlea reprezentantului creditorului

conrLrnicat cd irr perioacla 04.01 .2016- I I .01 .2016, reprezentangii creditorului s-au prezentat de mai multe c
transmise actele procedrrri de executare a dg
executorului .jr.rclecdtoresc lachim lon pentru a-i

fi

executoriu nr.2-1844012013 din 01.10.20[3 emis


pe loc (probabil fiind in proces de executare i
transmish. Astfel, deoar'ece termenul pentru organi
limita expiririi, se restituie procedura de execut
astfel solicitind relttaren executdrii acesteia. T
11961201 5 din 28.12.2015 in vederea inlaturdrii ci
stralnutafe din 3l .12.2015, fiind clarificate toate c
CMC si Prinrdria mLrn.Chigindu au declarat apel
CMC a fost obligat sa scoata la licitalie tererrrtril
nrun.Chiqinau u Jirpu, restituirea cererii de apel depuse la data de 06.05.2014 CMC Ei Prirnlriaimii
fiind depLrsd tardiv, astfel hotdrirea nr.2-1844012013 din 01.10.2013 fiind men{intrtd.Ulterior, prl$
JLrdecdtoriei Riqcani, rnurr.ClriEinau din 06.03.2015, a fost dispusd suspendarea execLrtdrii hotdrir-ii nr.2li
din 01"10.2013.La data de 14.05.2015 insd Curtea de Apel a admis cererea de recurs depusd de AO,,
Onoare" fiind casatd integral inclieierea Judecbtoriei Ri;cani din 06.03.2015 cLr remiterea cauzei
exarninare.Astf'el, la rnourentul de fata, cauza se afld la Judecdtoria RiEcani, mun.ChigindLr la judecator
perrtru examinarea inilial a cererii de recolrstituire a procedurii pierdLrte- or dosarul in original este di
fiind initiata procedurd de contestare a hotdririi Judecdtorei.Rigcani nr.2-1844012013 din 01,ri0.2013.D
.10.2013 este
fiirrd ferm faptul cd
executorie, fiind anexatd procedura de executare; scrisoarea Judecdtoriei;Rigcani, mun.ChiEindu
deciz.ia din 11.06.2014 ti decizia din 14.05.2015.
i
In ceea ce privegte stabilirea prefurilor
13.01.2016, s-a adus la cunoqtinfd ctr conform
normativ gi modul de vinzare-cumplrare a pdmin
e
a valorii lr.ri
naturaI qi e
lLri echivalerlte
echivalente cu poten{ialul natural
F
de cdtre prezenta lege ;i se aplicd in procesul. rcalzarr rela.Iruor runotare, llnLlusrcrt uv Lrp11 1uc1flr
ndnrirrtulrriTarifele nentni calcrrlarea nretrrlui normativ al nhnrirrturltri se stahilesc nenfru o rrnithte ion

r), pe baza indiciilor cadastrali (cantitativi ;i calitativi), confortn anexei pafte integrattta a Lg.RM nr.l308
de rata infla{iei, de cdtre Parlament, la propunerea
.07 .199'/, ;i se indexeazi, in funcfie
ului.Totod atd,re ieg i nd d in prevederi e Lg.RM nr. l3 08 din 25.07 .1991
ut
ul normstiv
ul de vinzare-cumplrare la pref normativ, prin concurs sau la licitatie.Iar conform aft.10,
rarea terenurilor, la arendarea lor, precum Ei in alte
.

rma sd aibd loc conform prevederilol Lg.RM nr.l308


-cumpdrare a pamintului, ctt antrenarea speciali;tilor
onfonn anexei parle integrante al legii indicate.
perativd (1-4,10-12,22,44,139,152,163 alin.7 CE al
isd iar cererea debitorLrlui a

fi

respisa din Ltrnrdtoarele

a modului de executare sint executorii, deflnitive si

Doar creditorul are dreptul de a dispr-rrre cit gi de a renLlnta la executare;


ar.r fost prezentate careva acte ce s-ar incadra in prevederile legale de sLtspendare sau atninare

Nu

executdri i;

Nu s-aLt prezentat acte/probe ce af duce la incetarea sau irnpedicarea executdrii;


Anularea Iicitaliei este prerogativa instan{ei de judecata gi nicidecum a execlttorului judecdtoresc, mat
upd caz instanJa poate refuza in confirmarea licitagiei
a fost coordonat cu debitorul autoritate publicd gi o
rzi, scoase din circLritLrl civil, l'aptLrl dat s-a datorat tot
riilstabilirii modului de executare. Mai nrult ca atit
soana care a fonnat teretturile date dacf, art fost ctt
e probe (extrase dirr registrLrl bunurilor imobile) ce ar
e face trimitere la destittalie sau o alta restriclie
rtu I executorLr I ui j udecdtoresc;

intd penald irevocabil[, va

r,e gi

fi drept

ternei de revizlrire

pnvind executoriijLrdecdtoregti nr. I l3 din l7 .06.2010,


DISPUN:

a terlilor gi incheierii din 19.12.2013 a Judecatoliei


utoriu nr.2-1 844012013 din 0l . 10,2013, errris de catre
ublice privind acordarea in arendd /localiurre firnciara./
ere de grevdri gi pretenfii a terf ilor, prin intelmediul

ecutor judecAtoresc

f: {tH^i

lacob Miron

i,l

'I

(n \,P\a/l,/ r\)l\ za

(J