Sunteți pe pagina 1din 12

POLITICAL&

Nr. 4 (11), Aprilie 2008

SECURITY Buletin analitic lunar editat de IDIS “Viitorul“

STATEWATCH
Focus
Modificările recente
ale legislaţiei
electorale: posibilele
urmări politice

Citind printre
Rînduri: Aluzia
Uniunii Europene la
„Progresul” Realizat
de Moldova pe Calea
Integrării Europene

“Conflictele
îngheţate”
ca noi tehnologii
politice

www.viitorul.org
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) Viitorul reprezintă o organizaţie
de cercetare, educaţie şi de promovare, care activează într-o serie de domenii legate de: analiză economică, VIITORUL
guvernare, drept, ştiinţe politice, management instituţional şi strategii. IDIS a fost înfiinţat în 1993 în calitate
de organizaţie neguvernamentală, necomercială şi non-politică.
POLITICAL & SECURITY STATEWATCH

Ion Marandici
Aprilie 2008

ionmarandici@gmail.com

Modificările recente
ale legislaţiei electorale:
posibilele urmări politice
2

Recentele modificări ale legislaţiei electorale alegerilor prezidenţiale. În consecinţă, după alegerea
vor determina evoluţii specifice ale scenei politice Preşedintelui în aprilie 2005, majoritatea deputaţilor
Nr. 4 (11)

moldoveneşti. Legile electorale influenţează forma a susţinut micşorarea pragului electoral la 4%.
unui sistem politic. Schimbările majore se referă Totuşi, după alegerile locale din 2007, observând
la majorarea pargului electoral de la 4% la 6%, căderea popularităţii, comuniştii decid să modifice
interzicerea blocurilor pre-electorale, garantarea pragul. Este de remarcat că în decembrie 2007
timpilor de antenă pentru publicitate electorală existau două proiecte de legi în Parlament: unul
de către mass media publică şi interdicţia de ce stipula majorarea cu un procent şi al doilea
a deţine cetăţenie dublă pentru parlamentari. ce prevedea pragul de 6%. Chiar dacă, experţii
Unele dintre aceste modificări vor avea consecinţe Consiliului Europei au lăudat diminuarea pragului
importante pentru întregul sistem democratic. la 4%, niciodată nu au avut loc alegeri cu acest prag.
În primul rând, creşterea pragului electoral ar Se pare că majoritatea comunistă doreşte să recreeze
putea conduce la o criză de legitimitate a întregii condiţiile electorale pe care le-a avut în 2001 şi în
democraţii moldoveneşti. Mai mult, modificările ar 2005, atunci când au învins la alegeri. Argumentele
putea determina o criză de legitimitate a celei mai oficiale în favoarea majorării pragului electoral sunt
importante instituţii din democraţia moldovenească: că viitorul Parlament trebuie să aleagă fără dificultăţi
Parlamentul Republicii Moldova. un Preşedinte şi să aprobe un Guvern. Totodată, în
justificarea anexată la proiectul respectiv se menţiona
Pragul electoral: de la 6% la 6% că pragul de 4% ar fi contribuit la prezenţa unui
La 10 aprilie, Parlamentul a votat majorarea număr prea mare de partide în Parlament, ceea
pragului electoral de la 4% la 6%. După prima ce în opinia juriştilor care au elaborat legea ar
discuţie a proiectului, majoritatea experţilor înclinau dăuna democraţiei moldoveneşti. Efectul real al
să creadă că pragul va fi stabilit la 5%. Trei luni acestei modificări va fi blocarea accesului unor noi
mai târziu, majoritatea comunistă susţinută de formaţiuni politice în Parlament.
către creştin-democraţi a susţinut pragul de 6%. Urmările modificărilor legislative sunt
Singura explicaţie a acestei creşteri de la 5% la 6% numeroase. În primul rând, multe partide nu vor
este că a crescut şi frica de a pierde viitoarele alegeri accede în Parlament şi astfel nemulţumirea vizavi de
parlamentare. rezultatul viitoarelor alegeri ar putea să aibă ulterior
Ar trebui menţionat faptul că alegerile drept efect tulburări ale ordinii publice. În al doilea
parlamentare din 2001 şi cele din 2005 s-au rând, sistemul electoral actual sacrifică principiul
desfăşurat cu un prag de 6%. După alegerile din reprezentării în favoarea principiului stabilităţii
2005, bariera a fost micşorată la 4%. Preşedintele plecând de la premisa că un prag mai mare şi
Partidului Democrat din Moldova (PDM), interzicerea blocurilor pre-electorale ar diminua
Dumitru Diacov susţine că acea diminuare ar numărul partidelor cu reprezentare parlamentară.
fi fost una dintre condiţiile puse de el, pentru a În al treilea rând, sistemul actual va favoriza şi mai
oferi susţinere candidatului comunist în cadrul mult partidele mari. Voturile acordate partidelor ce
Buletin analitic lunar editat de IDIS “Viitorul“ POLITICAL & SECURITY STATEWATCH

nu vor trece peste pragul electoral vor fi redistribuite Interzicerea blocurilor electorale
automat către partidele, care l-au trecut. Sistemul Alegerile din 2009 vor fi primele alegeri, la care
actual de redistribuire, sistemul d’Hondt favorizează vor fi interzise blocurile pre-electorale. Această

Aprilie 2008
evident partidul ce acumulează cele mai multe prevedere va determina creşterea numărului de
voturi. fuziuni. Două fuziuni deja au avut loc: la 19 aprilie
După refuzul Ministerului Justiţiei de a înregistra Partidul Democraţiei Sociale condus de Dumitru
numeroase partide politice şi după ce anumite Braghiş a fuzionat cu Partidul Social Democrat
partide au acţionat în judecată ministerul, acum condus de Eduard Muşuc. A doua fuziune se referă
noile reguli electorale demonstrează încă o dată la uniunea dintre Partidul Social Liberal condus
nedorinţa actualilor guvernanţi să renunţe la de Oleg Serebrian şi Partidul Democrat ghidat de

3
poziţiile de putere şi să permită unor noi formaţiuni Dumitru Diacov.
să acceadă în Parlament. În aceste condiţii, partidele În primul caz s-a format un Partid Social
mai mici, care de obicei sunt cele nou-apărute sunt Democrat viguros, cu o doctrină socială clară,

Nr. 4 (11)
dezavantajate. ţintind mai ales către bazinul electoral din care
Declaraţia deputatului comunist Vadim Mişin se „alimentează” şi comuniştii. Un avantaj al noii
în timpul dezbaterilor parlamentare referitoare la formaţiuni este prezenţa în vârf a fostului premier.
modificările electorale este una extrem de elocventă: Chiar dacă nu este vestit prin reforme curajoase,
„Nu am mărit pragul electoral la 20%, astfel încât numele său este cunoscut în ţară. Social-democraţii
numai Partidul Comuniştilor să intre în Parlament, au susţinut masiv recentele proteste ale deţinătorilor
deci ar trebui să fiţi satisfăcuţi cu 6%.” Este adevărat de proteste. Ei nu pledează pentru aderarea la
că nu există o normă europeană unică în acest sens, NATO şi de obicei evită disputele referitoare la
însă apărătorii noilor schimbări uită că orice prag denumirea limbii sau identitatea populaţiei din RM.
electoral este de facto anti-democratic şi întrun A doua fuziune are rezultate ambivalente: a
sistem politic atât de mic ca cel moldovenesc, o contribuit la consolidarea numerică a Partidului
asemenea prevedere este superfluă. Nu ar trebui Democrat, însă nu este clar dacă acesta va pleda
uitat faptul că Olanda, Finlanda, Macedonia şi pentru aderarea la NATO sau care este atitudinea
Portugalia au şi ele sisteme electorale proporţionale acesteia vizavi de o serie de principii economice.
asemănătoare întrucâtva cu cel moldovenesc, însă nu Anterior, Partidul Democrat se poziţionase ca un
au stabilite praguri electorale. Rezultatele pragurilor partid socialist, fiind membru al Intenaţionalei
sunt contrare principiului reprezentării. Să luăm Socialiste. În acelaşi timp, Partidul Social Liberal
numai exemplul Turciei, unde ultimul Parlament adera mai degrabă la principiile liberale şi era în
a reprezentat numai 45% dintre cei care au votat. mod evident pro-românesc.
Alegerile ruse din 1995 sau alegerile din Ucraina Este rezonabil să presupunem că unele fuziuni
din 2006 sunt alte exemple care arată cum voinţa vor dura numai în perioada electorală. Un scenariu
poporului este ocolită cu ajutorul unor reguli posibil este ca după ce vor accede în Parlament,
electorale stricte. partidele nou fuzionate se vor separa din nou.
Bariera de 6% va influenţa şi comportamentul Experienţele anterioare demonstrează că alianţele
alegătorilor, pentru că aceştia se abţin în general să pre-electorale au durat puţin după alegeri. Ar
voteze un partid dacă ştiu că partidul nu va trece fi o greşeală să presupunem că noile reguli vor
de pragul electoral. Din această cauză legiuitorii structura spectrul politic aşa cum au planificat
moldoveni vorbind despre „democraţie” ar fi făcut tutorii acestor modificări. Este clar că mai degrabă
bine să se gândească la un sistem de vot, caresă ia în se încearcă conservarea status quo-ului. Surprinzător
calcul şi preferinţele secundare ale alegătorilor. În caz a fost gestul creştin-democraţilor care au susţinut
contrar, riscăm „să ne alegem” cu un Parlament în acest pragchiar dacă datele sociologice arată că
2009, care va reprezenta o fracţiune din populaţie şi popularitatea PPCD este în scădere şi că partidul
nu majoritatea. riscă să nu depăşească pragul. În prezent, siguranţa
că vor trece de prag pot avea doar Alianţa Moldova
POLITICAL & SECURITY STATEWATCH

Noastră, Partidul Democrat din Moldova şi ordinea va fi determinată prin tragere la sorţi.
Partidul Comuniştilor. Ţinând cont de marja de Anterior, candidaţii veniţi primii erau primii
eroare, celelalte partide se află la limită. înregistraţi şi astfel primii în buletinele de vot.
Aprilie 2008

Se pare că PCRM-ul este conştient de scăderea Candidaţii trebuiau să stea mult timp în faţa
popularităţii sale. Întrun recent interviu pentru Comisiei Electorale Centrale pentru a fi înregistraţi.
publicaţia Izvestia, spicherul Marian Lupu sublinia De asemenea, pentru a evita cazuri de genul celui de
necesitatea ca PCRM să fie foarte flexibil şi să la Buţeni, unde alegerile au fost repetate de câteva
nu excludă vreun partid dintro viitoare coaliţie. ori, au fost stipulate condiţii clare pentru organizarea
Aceste afirmaţii arată că oficialii comunişti de alegerilor repetate. O altă modificare a Codului
vârf confruntându-se cu o scădere de popularitate Electoral prevede ca deţinătorii funcţiilor publice
4

pregătesc terenul pentru viitoare coaliţii post- care planifică să participe la campania electorală
electorale. trebuie să-şi suspende activităţile oficiale. Funcţiile
publice stipulate în Cod sunt: 1) miniştrii 2)
Nr. 4 (11)

Îmbunătăţiri ale legislaţiei electorale directorii agenţiilor naţionale 3) preşedinţii şi vice-


sau temeri ascunse? preşedinţii de raion 4) primarii şi vice-primarii 5)
Alte modificări se referă la accesul la mass prefecţii şi sub-prefecţii.
media publică, ordinea pe buletinul de vot, Unele dintre aceste ajustări minore sunt în mod
criteriile pentru organizarea unor alegeri repetate, sigur progrese, însă altele cum ar fi publicitatea
dreptul persoanelor cu cetăţenie multiplă să electorală pe Internet sau prin intermediul
candideze, publicitatea electorală şi noi reguli telefoanelor mobile şi restricţiile dreptuui de a fi
pentru candidaţii ce deţin funcţii publice. Potrivit ales aplicat deţinătorilor dublei cetăţenii reprezintă
noilor prevederi, posturile de radio şi TV publice mai degrabă temerile camuflate ale partidului de
vor fi obligate să asigure acces gratuit partidelor guvernământ.
şi candidaţilor pentru publicitate electorală. Pe
perioada, campaniei electorale candidaţii vor avea Prognoze
dreptul la două ore pentru publicitatea gratuită, Creşterea pragului electoral şi interzicerea
fără a depăşi două minute zilnic, la fiecare instituţie blocurilor electorale va determina unele partide
mediatică. În plus, mass media publică va trebui mici să-şi regândească strategiile, ceea ce ar
să asigure accesul gratuit pentru concurenţi la rezulta întrun şir de fuziuni. Compatibilitatea
participarea în cadrul dezbaterilor. Publicitatea pe doctrinelor nu este o pre-condiţie pentru fuziunile
internet şi prin intermediul telefoanelor mobile dintre partide. Totuşi, nu există nicio garanţie că
va fi considerată publicitate în presa scrisă, iar după alegeri, noile partide nu se vor diviza din
recentele modificări subliniază numai îngrijorarea nou. Un sondaj de opinie lansat recent arăta că
partidului de la guvernare vizavi de influenţa noilor numai cinci partide ar accede în forul legislativ
medii asupra campaniei electorale. în acest moment: Partidul Comuniştilor, Alianţa
Pe lângă cazul pragului electoral, un alt exemplu Moldova Noastră, Partidul Liberal, Partidul Liberal
de politici publice incoerente elaborate de actuala Democrat şi Partidul Democrat din Moldova. Este
elită aflată la putere este problema cetăţeniei. În puţin probabil ca Partidul Liberal, Partidul Popular
2002, comuniştii au permis dubla cetăţenie, pentru Creştin Democrat, Alianţa Moldova Noastră şi
ca în aprilie 2008 să aprobe noi modificări ce nu Partidul Comuniştilor vor fuziona cu alte partide
permit deţinătorilor unei alte cetăţenii să acceadă la renunţând la denumire. Totodată, aşa cum am
anumite funcţii publice. În consecinţă, în cazul în arătat în PSS Nr. 3 (10), disputa dintre nou-
care câştigă, candidaţii ce vor participa la campania apărutul PLDM şi creştin-democraţi va continua.
electorală pentru viitoarele alegeri parlamentare vor Noul Guvern Greceanîi se va confrunta în
trebui să demonstreze ca au iniţiat procedura de următoarele luni cu problema controlului inflaţiei,
renunţare la a doua cetăţenie. însă cheltuielile guvernamentale bazate pe criterii
O îmbunătăţire binevenită ţine de ordinea pe politice este posibil să crească, riscându-se astfel
buletinul de vot. Astfel, de la următoarele alegeri obiectivul menţinerii stabilităţii preţurilor.
Buletin analitic lunar editat de IDIS “Viitorul“ POLITICAL & SECURITY STATEWATCH

Aprilie 2008
Sergiu Panainte
sergiu.panainte@gmail.com

Citind printre Rînduri:


Aluzia Uniunii Europene

5
la „Progresul” Realizat de Moldova
pe Calea Integrării Europene

Nr. 4 (11)
Contextul general avea nevoie de viză. Pe de altă parte Chişinăul
îşi doreşte un pachet complet – Acordul de
La 3 aprilie a.c. Comisia Comunităţilor Frontieră care încă aşteaptă să fie semnat şi
Europene a dat publicităţii Raportul COM în privinţa căruia încă se duc negocieri, plus
(2008) 164 către Consiliu şi Parlament privind Acordul de Mic Trafic la Frontieră.
“Implementarea Politicii de Vecinătate 2007”
în care a evaluat progresul realizat de vecinii săi. Diplomaţia “Incomprehensibilă”
Raportul pe ţară care a însoţit acest document al a Uniunii Europene: Limbajul Curtoaziei
Comisiei a fost de o importanţă majoră pentru vs. Limbajul Sincerităţii
viitorul european al Moldovei. În pofida faptului
că tematica şi eventualul conţinut al acestui Raportul de progres a evaluat perioada
raport au fost pe larg discutate şi prognozate, dintre Noiembrie 2006 şi 31 Decembrie
Comisia Europeană a reuşit să “surprindă” 2007. Moldova trebuia să onoreze în totalitate
audienţa prin limbajul utilizat în acest raport. obligaţiile sale în cadrul Planului de Acţiuni
Întîlnirea Miniştrilor de Externe moldovean pînă la această dată. Precum s-a vorbit şi în
şi ucrainean Stratan-Ogrîzko a avut drept ediţiile trecute ale PSS ultimele vizite ale
scop evaluarea stării relaţiilor bilaterale, oficialilor europeni la Chişinău nu au lăsat loc
discutarea chestiunilor de pe agenda la zi şi pentru interpretări: Moldova nu a reuşit să
să îmbunătăţească cooperarea în problemele implementeze reformele, drepturile omului nu se
de interes comun: frontiera de stat, problema respectă, sistemul judecătoresc este departe de a
transnistreană, etc. În aceeaşi măsură această fi perfect, corupţia înfloreşte şi libertatea presei
întîlnire a urmărit pregătirea terenului pentru este un vis irealizabil.
vizita Preşedintelui Iuşcenko la Chişinău. Există În pofida acestor considerente, raportul a fost
o mare probabilitate că această vizită ar putea scris în stilul deja caracteristic Comisiei, cizelat
fi cauzată de recentele “evoluţii” în problema pe parcursul multor ani de întreţinere a relaţiilor
transnistreană. cu statele terţe şi acesta este limbajul curtoaziei.
Tematica frontalieră a fost abordată şi în Comisia a admis că “În ansamblu, a fost realizat
cadrul relaţiilor moldo-române. Bucureştiul un progres bun în majoritatea domeniilor”,
insistă asupra semnării Acordului de Mic formularea aparţinînd Comisiei. Mai departe
Trafic la Frontieră care va permite cetăţenilor Comisia consideră alegerile locale din 2007
moldoveni cu reşedinţa în zonele de frontieră drept cea mai mare realizare, menţionînd că
să dezvolte activitate de mic comerţ în judeţele ele “au fost organizate bine şi electoratului i s-a
de la frontiera cu Republica Moldova fără a oferit o alegere veritabilă.” Cu alte cuvinte aceasta
POLITICAL & SECURITY STATEWATCH

înseamnă că UE a salutat rezultatul acestor transport, mediu, educaţie, etc. Totuşi, cea mai
alegeri şi din moment ce regulile procesului importantă parte a raportului care trebuia să fie
Aprilie 2008

democratic au fost aplicate corect, opoziţiei i s-a preluată de autorităţile moldovene spre examinare
oferit posibilitatea să “fure” voturile partidului este cea de mai sus în caractere cursive. În aceste
de guvernămînt. Dacă li se va oferi o alegere fraze se spune clar unde Moldova a clacat şi a
veritabilă, cetăţenii moldoveni ar putea alege eşuat să îndeplinească sarcinilie propuse şi în aşa
un guvern responsabil şi răspunzător care îşi va mod UE stabileşte premeditat scopurile viitoarei
întoarce în sfîrşit faţa către popor. cooperări.
Alte succese evidenţiate de Comisie au fost În timp ce raportul pentru Moldova nu face
6

“progres substanţial în îmbunătăţirea cadrului nici o referire la cum va arăta această viitoare
legislativ şi a procedurilor de control şi certificare cooperare, Raportul către Consiliu şi Parlament
a originii mărfurilor…. întrarea în vigoare a aduce exemplul Ucrainei. Acolo se menţionează că
Nr. 4 (11)

acordurilor de facilitare a vizelor şi readmitere dacă condiţiile vor fi întrunite, Moldova ar putea
şi buna cooperare cu Misiunea de Asistenţă la beneficia de un Nou Acord Îmbunătăţit de care
Frontieră (EUBAM).” Aceste subiecte au fost se va bucura în curînd Ucraina. Subiectul acestui
analizate în ediţiile trecute ale PSS şi enumerate Nou Acord Îmbunîtîţit a fost analizat recent
ca singurele succese înregistrate de Moldova în în una din ediţiile PSS şi dată fiind abordarea
implementarea prevederilor Planului de Acţiuni. prudentă a UE faţă de extinderea Uniunii acest
Cu toate acestea, doar pentru a demonstra acord ar reprezenta cea mai bună opţiune pentru
că UE este consecventă în ceea ce spune şi cu Moldova în viitorul apropiat.
privire la semnificaţia care o comporta noţiunile Ceea ce totuşi ar părea “incomprehensibil”,
de “obligaţii şi conformitate”, Comisia a remarcat este limbajul pe care îl foloseşte UE în rapoartele
într-un mic paragraf “În acelaşi timp, în pofida sale. Acesta este întotdeauna limbajul curtoaziei,
progresului, implementarea efectivă a reformelor un mod diplomatic de a comunica diverse
rămîne o provocare. Aceasta este adevărat mai ales lucruri, chiar şi lucruri care nu sunt pe placul
în domeniul reformei justiţiei, luptei împotriva celuilalt. Aceasta nu este altceva decît politica
corupţiei la fel ca şi în asigurarea libertăţii presei paşilor mărunţi, menită să încurajeze cel mai
şi îmbunătăţirea business-ului şi climatului mic progres posibil. Dacă la prima vedere s-a
investiţional.” Utilizînd limbajul curtoaziei în creat impresia ca şi cum Comisia ar fi dat o notă
stilul său specific, UE indică asupra chestiunilor bună implementării Planului de Acţiuni de către
problematice din implementarea Planului de Moldova, atunci este departe de a fi aşa. Cei
Acţiuni. Mai mult decît atît, dacă e să o spunem care sunt cunoscuţi cu practicile UE în aceste
fără menajamente, UE face referire la întreg probleme, această realitate tristă a sărit imediat
procesul de reforme, cu un accent special pe în ochi. Prin urmare, apare întrebarea dacă nu ar
justiţie, nivelul ridicat al corupţiei, lipsa de fi mai indicată o abordare sinceră a problemelor
libertate a presei şi un climat precar pentru care ar putea face o mare diferenţă pentru
business şi investiţii. Din păcate pentru Moldova rezultatul final. De ce să nu se spună lucrurilor pe
toate acestea sunt premisele pentru o dezvoltare nume astfel ca partenerul să înţeleagă exact ce i
sustenabilă spre o democraţie eficientă şi o se comunică şi ce se aşteaptă de la el. Ca de atîtea
economie de piaţă funcţională – pilonii de bază al ori în trecut, guvernarea comunistă va face PR
unui stat modern. declarînd că UE a evaluat pozitiv implementarea
În general, raportul analizeaza toate aspectele Planului de Acţiuni din simplul motiv că ei văd
cooperării cu Moldova, de la democraţie şi doar ce pot şi vor să vadă.
supremaţia legii la soluţionarea problemei Limbajul sincerităţii ar evita chiar şi cea mai
transnistrene, reformele economice şi sociale, mică neînţelegere şi ar face lucrurile simple
comerţ şi reforma regulatorie, justiţie şi securitate, şi clare pentru toţi. Cetăţenii de rînd nu sunt
Buletin analitic lunar editat de IDIS “Viitorul“ POLITICAL & SECURITY STATEWATCH

diplomaţi ca să înţeleagă ceea ce UE crede într- pentru Chişinău şi Kiev o reprezintă Transnistria.
adevăr despre guvernare. Ei primesc informaţia Republica nerecunoscută din dreapta Nistrului

Aprilie 2008
pe care guvernul le-o furnizează astfel creînd o cauzează prin existenţa sa mari pierderi la bugetele
bună impresie despre partidul de la putere. Prin Moldovei şi Ucrainei. Acestea se referă printre
urmare, pentru a oferi electoratului modovean altele la taxele vamale pentru bunurile care evită
o alegere veritabilă din perspectiva alegerilor traversarea frontierei pe segmentul controlat de
parlamentare, UE trebuie să devină mai autorităţile moldovene, autoturisme înmatriculate
directă pentru a evita întreţinerea involuntară în Transnistria în condiţii foarte avantajoase şi
a unor percepţii false. Daca ar fi de parafrazat apoi introduse în Moldova şi Ucraina, şi lista ar

7
o binecunoscută zicală, s-ar putea afirma că putea continua.
„există o vreme a războiului şi există o vreme a Iată de ce ar fi mult mai bine ca partenerii
sincerităţii”. Diplomaţia este un instrumentariu să se concentreze mai mult pe chestiuni precum

Nr. 4 (11)
puternic şi UE îl utilizează de ceva vreme în Transnistria şi să colaboreze strîns în formatul
privinţa Moldovei. Pentru moment aceasta nu de negocieri pentru soluţionarea diferendului.
prea a dat rezultatele scontate. Astfel, concluzia Deoarece Rusia joacă rolul-cheie în aceste
logică ar fi că trebuie ajustat instrumentariul. Nu negocieri, atît Moldova cît şi Ucraina au de
e nevoie de un război pentru aceasta, este de ajuns pierdut din cauza inacţiunii. Planul Moscovei este
o abordare directă şi sinceră a relaţiilor bilaterale de a rezolva conflictul conform propriilor interese,
pentru a mişca lucrurile în direcţia bună în ceea ce înseamnă un stat reunificat şi controlat în
Moldova. Nu există o altă cale posibilă. totalitate de Rusia, care să fie neutru şi cu trupe
ruseşti dislocate pe teritoriul său. Printre altele
Moldova şi Ucraina: Timpul pentru acesta este şi un exemplu pentru a demonstra
a Regrupa Forţele, Disputele Teritoriale Ucrainei puterea de mare distanţă de care dispune
Pot Să Aştepte Rusia. Acest lucru este menit să prevină Ucraina
de a adera la NATO şi UE, ceea ce este valabil de
Vizita Ministrului de Externe ucrainean fapt şi pentru Republica Moldova.
Ogrîzko la Chişinău pentru a se întîlni cu Avînd în vedere acest scenariu, se pot face
omologul său moldovean s-a dovedit a fi într-un speculaţii că vizita lui Ogrîzko reprezintă un
moment oportun. Ea a avut loc exact după ce prolog pentru vizita lui Iuşcenko la Chişinău.
Preşedintele Voronin şi liderul separatis Smirnov Motivele ar fi evidente – Rusia îşi forţează
s-au întîlnit la Tighina, vineri 11 aprilie pentru a muşchii în jurul Ucrainei şi Moldovei făcînd
relua dialogul lor după 7 ani de linişte. Întîlnirea imperativă o contrareacţie. Oricum, chiar dacă
şefilor diplomaţiei moldovene şi ucrainene a avut Iuşcenko se va întîlni cu Voronin, preşedintele
propria agendă şi s-a axat pe cooperarea pe diverse moldovean a fost atras în afaceri suspicioase cu
domenii printre care şi Transnistria. Putin. Refuzul de a onora aceste „înţelegeri”
Mai mult, există surse care indică existenţa precum în cazul memorandumului Kozak nu va
unor divergenţe cu privire la frontiera moldo- însemna nimic altceva decît moartea politică a
ucraineană. Schimbul de teritorii care a fost lui Voronin şi sfîrşitul guvernării comuniste. Fără
convenit cîţiva ani în urmă de către Guvernele sprijinul Rusiei, Voronin este incapabil să ajungă
celor două state pare să nu mai fie pe placul celor la o soluţionare în problema transnistreană.
doi vecini. Se presupune că opt segmente ale Pentru el este prea periculos să se bazeze pe
frontierei comune necesită o revizuire. În acest sprijinul Ucrainei şi al UE. Oricare ar fi jocurile
context, Misiunea EUBAM a fost solicitată să din culise, interesele naţionale ale Moldovei
acorde asistenţă în probleme de demarcare pentru cer actualei guvernări să nu cauzeze prejudicii
a soluţiona aceste dispute. iremediabile procesului de reglementare cedînd
Cu toate acestea, cea mai mare bătaie de cap pretenţiilor Moscovei şi Tiraspolului. Este vremea
POLITICAL & SECURITY STATEWATCH

de a regrupa forţele şi Ucraina trebuie să fie actuală, avînd obiecţii la un anumit articol
co-interesată în acordarea de sprijin Moldovei. din el. Articolul dat din Tratatul de Frontieră
Aprilie 2008

Acelaşi lucru trebuie să îl facă şi UE deoarece insistă asupra tratatelor internaţionale de după
EUBAM nu este de ajuns. cel de-al doilea război mondial prin care să se
recunoască frontiera dintre România şi Uniunea
Există o Soluţie pentru a Reconcilia Sovietică drept frontiera actuală dintre România
Poziţiile asupra Frontierei Moldo-române? şi Republica Moldova.
Din această perspectivă, ipotetic vorbind,
Chestiunea frontierei moldo-române creează această lipsă de dorinţă a României este evidentă.
8

o mulţime de probleme pentru relaţiile bilaterale Dat fiind faptul că teritoriul Republicii Moldova
ale celor două ţări. Timpul podurilor de flori şi a fost parte a României pînă la 1940, recunoscînd
libera trecere a frontierei peste Prut au rămas în acest hotar ca hotarul cu Republica Moldova ar
Nr. 4 (11)

trecut. De cînd România a devenit membră a însemna pierderea oricărei speranţe de reunificare.
UE, problema recunoaşterii frontierelor a revenit Nimeni nu crede că România va invada Moldova,
în discuţie. Soluţionarea disputelor la frontieră dar din punct de vedere al dreptului internaţional
cu vecinii este o cerinţă a UE, iar România şi Moldova şi-ar asigura integritatea teritorială
Moldova au eşuat în repetate rînduri să ajungă prin introducerea acestei clauze. Ceea ce partea
la un acord în această privinţă. Un proiect de română invocă este faptul că actualul teritoriu
acord pentru Tratatul de bază şi cel de frontieră al Republicii Moldova a fost ocupat cu forţa de
a fost pregătit din 2000 şi revăzut de curând, Uniunea Sovietică de la România şi nici un tratat
aşteptînd doar aplicarea semnăturilor. Cu toate de stabilire a graniţei nu va fi luat în considerare.
acestea, ambele părţi şi-au exprimat dezacordul cu Aceste chestiuni ce ţin de trecut dăunează
formulările celuilalt în privinţa unor articole din destul de mult dezvoltării relaţiilor bilaterale.
document. Adevărul istoric nu poate fi negat, dar realitatea
În conformitate cu politica UE privind zonele timpurilor noastre este cea care contează. Totul
de frontieră de la graniţele externe ale Uniunii, trebuie să pornească de la premiza că există
România a înaintat o propunere de a semna două state suverane care trebuie să manifeste
un acord de mic trafic la frontieră care va oferi un interes sporit în construirea unor relaţii
posibilitatea cetăţenilor moldoveni din zonele durabile şi reciproc avantajoase. Comunitatea
de frontieră să desfăşoare activităţi comerciale de limbă, istorie şi cultură trebuie să fie motorul
în judeţele frontaliere ale României fără viză. şi nu impedimentul cooperării. Bunăvoinţa
Acordul în sine este benefic cetăţenilor moldoveni Bucureştiului va fi înalt apreciată la Chişinău
care obişnuiesc să facă comerţ în zonele limitrofe de cei care nu subscriu politicii promovate de
româneşti pentru a-şi cîştiga existenţa. Prin comunişti. Într-o lume globalizată există şi
definiţie, ceea ce este benefic pentru cetăţeni alte căi pentru reunificare. O posibilă cale ar fi
trebuie să fie benefic şi pentru statul căruia aceştia aderarea Moldovei la UE şi România poate avea
aparţin. Totuşi, acesta nu este cazul Moldovei şi o contribuţie semnificativă în această privinţă.
guvernării sale. Dacă vecinul vestic este într-adevăr preocupat de
Partidul Comuniştilor încă trăieşte cu ideea populaţia românească din Moldova, trebuie să
că România nutreşte tendinţe expansioniste cu ajungă la un compromis cu Voronin şi să înceapă
privire la Republica Moldova. Astfel explică a acţiona în interesul poporului.
autorităţile de la Chişinău refuzul Bucureştiului
de a semna Acordul de Frontieră şi a recunoaşte Prognoze
frontiera dintre cele două state. Pe de altă parte,
România are propriile motive pentru care nu Luna aprilie a fost bogată în evenimente de
doreşte să semneze acest acord în formularea o importanţă majoră pentru politica externă a
Buletin analitic lunar editat de IDIS “Viitorul“ POLITICAL & SECURITY STATEWATCH

Moldovei. În relaţiile cu UE trebuie menţionată a chestiunilor de pe agenda relaţiilor bilaterale şi


lansarea Raportului de ţară asupra implementării din perspectiva anului 2008, fără a vîna stafiile

Aprilie 2008
Planului de Acţiuni. În ciuda limbajului trecutului.
diplomatic utilizat de Comisia Europeană pentru
a prezenta lucrurile într-o lumină mai bună,
în esenţă evaluarea nu este pozitivă. Moldova a
eşuat în implementarea reformelor, în special în
ceea ce priveşte justiţia, libertatea presei şi lupta
împotriva corupţiei. Totuşi, progrese au fost

9
realizate în domeniile cadrului instituţional, al
certificării originii, facilitarea regimului de vize
şi acordul de readmitere, precum şi Misiunii

Nr. 4 (11)
EUBAM. Pentru viitor se preconizează ca
Moldova să negocieze un nou acord îmbunătăţit
dar cu condiţia de a se conforma prevederilor
Planului de Acţiuni. Evident, aceasta nu se va
întîmpla prea curînd, dar avînd în vedere politica
paşilor mărunţi a UE, Moldova va beneficia de
acest acord cel mai probabil la sfîrşitul anului
2008 sau începutul lui 2009.

După reluarea negocierilor în formatul


“5+2” sub egida Moscovei, este de aşteptat un
răspuns din partea Ucrainei. Vizita ministrului
de externe ucrainean ar putea fi descrisă ca un
preludiu pentru vizita lui Iuşcenko pentru a
discuta cu Voronin schimbarea raportului de forţe
în regiune. Următoarele luni vor confirma sau
infirma această posibilitate.

Pe frontiera vestică Moldova încearcă să


obţină de la Bucureşti concesiuni în privinţa
Acordului de Frontieră. România se opune
semnării acestui acord atît din motive obiective,
cît şi simplă încăpăţînare. Cu o aşa demonstrare
de orgolii relaţiile bilaterale pot ajunge iarăşi
foarte uşor în impas. Trebuie găsit un compromis
care va permite ca partenerii să construiască
relaţii de prietenie şi bună vecinătate. Cel mai
probabil Acordul de Frontieră nu va fi semnat
foarte curînd luînd în consideraţie recentele
declaraţii ale preşedintelui Băsescu precum că
acest acord nu reprezintă o prioritate pentru ţara
sa. Aceasta nu poate decît să dăuneze relaţiilor
dintre Chişinău şi Bucureşti. Soluţia care a fost
promovată şi anterior ar fi o abordare pragmatică
POLITICAL & SECURITY STATEWATCH

Alex Leşanu
Aprilie 2008

leshanu@gmail.com

“Conflictele îngheţate”
ca noi tehnologii politice
10

Sumar masa de negocieri. De atunci, Igor Smirnov a con-


diţionat reîntoarcerea la masa de negocieri doar dacă
Din martie 2006, după suspendarea negocierilor Chişinăul va înceta “blocada economica” şi va accepta
în formatul 5+2, au existat o serie de tentative de statutul Transnistriei ca “participant cu drepturi egale
Nr. 4 (11)

reluare a negocierilor. De fapt, aceste tentative im- la negocieri”.


plicau participarea Ucrainei, Rusiei, OSCE, SUA şi Pe 7 aprilie, opinia publică de pe ambele maluri
a UE, care aparent au înlocuit formatul 5+2 cu un ale Nistrului, a fost surprinsă să afle despre un dialog
“3+2” mai confortabil. De rând cu aceste întruniri, telefonic dintre Vladimir Voronin şi Igor Smirnov.
statutul internaţional al conflictului transnistrean a Potrivit Serviciului de Presă al Preşedinţiei de la
fost confirmat la diverse întrevederi internaţionale şi Chişinău, cei doi lideri au discutat despre posibilitatea
bilaterale, cu participarea liderilor ruşi şi occidentali. unei întâlniri bilaterale. În pofida numeroaselor dubii,
Din contra, pe măsura ce comunitatea internaţio- această întâlnire avea să se desfăşoare, în curând, pe
nală este în căutarea unor noi metode de soluţionare 11 aprilie, la Tighina.
a conflictului transnistrean, cele două maluri ale Nis- După această “întrunire istorică”, cu diverse ele-
trului se distanţează tot mai mult, încercând să redea mente comice, ce implică prezenţa a două drapele, ca
sensul iniţial formulei “conflictelor îngheţate”. Pe aluzie la întâlnirea a doi oficiali, Vladimir Voronin a
parcursul acestei perioade au existat numeroase decla- declarat că cei doi lideri au convenit să se întâlnească
raţii ale Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir periodic într-un format bilateral, dar de asemenea
Voronin cât şi ale liderului transnistrean, Igor Smir- cu participarea unor experţi, care ar pregăti diverse
nov, care se arătau dispuşi să reînceapă negocierile, în măsuri de consolidare a încrederii.
momentul în care cealaltă parte se va conforma unor În pofida acuzaţiilor reciproce, de fapt, Vladimir
condiţii unilaterale. Voronin şi Igor Smirnov s-au întâlnit la masa de
Vladimir Voronin a încercat, în mod constant, să negocieri. Acest fapt nu trebuie neglijat, mai ales că
obţină sprijinul Kremlin-ului, prin intermediul unor niciuna dintre condiţiile impuse anterior de ambii
negocieri directe cu Moscova. Ca dovadă, pe parcur- lideri, nu a fost implementată. Imediat după consu-
sul anului 2007, s-au înregistrat mai multe întrevederi marea acestei întâlniri a devenit clar că, aceasta s-a
bilaterale dintre Vladimir Voronin şi Vladimir Putin, desfăşurat cu contribuţia nemijlocită a autorităţilor
decât pe parcursul celor cinci ani precedenţi. În plus, ruse.
încă de la întâlnirea celor doi din 2001, Preşedintele
moldovean a negat posibilitatea unei întalniri bila- Euro-Atlantismul Georgiei
terale cu liderul transnistrean, afirmând că nu se va vs. Neutralitatea Moldovei
întâlni cu “liderul criminal al regiunii separatiste”. Cu toate că, imediat după declararea independen-
Pe de altă parte, Igor Smirnov a acuzat Chişinăul ţei, cele două republici post-sovietice, s-au confruntat
de instalarea “unei blocade economice”, prin intro- cu o serie de conflicte secesioniste, care de atunci sunt
ducerea procedurii de înregistrare a exportatorilor cunoscute sub denumirea de “conflicte îngheţate”, pe-
transnistreni, în dreapta Nistrului. De fapt, această rioada recentă a scos în evidenţă faptul că clasele po-
măsură, de rând cu înfiinţarea Misiunii EUBAM, a litice de la Chişinău şi Tbilisi au două viziuni diferite
determinat partea transnistreana să se retragă de la despre metodele de soluţionare a acestor conflicte, şi
Buletin analitic lunar editat de IDIS “Viitorul“ POLITICAL & SECURITY STATEWATCH

despre strategiile de securitate ale acestor state fragile. entităţi teritoriale, de către Federaţia Rusă. În acest
În 2001, la începutul mandatului său, Preşedintele context, este de menţionat că reîntregirea statului a
Vladimir Voronin a promis, pe parcursul mandatului devenit scopul de bază al administraţiei lui Mihail
său, să găsească o soluţie pentru conflictul transnis- Saakashvili.

Aprilie 2008
trean. Cu toate acestea, Voronin, nu numai că nu a
reuşit să soluţioneze această problem, pe parcursului “Conflicte îngheţate”
primului mandat, dar, acum, se apropie de finalul sau “regimuri îngheţate”?
celui de-al doilea, şi sperăm ultim mandat, fără vreun Până nu demult, părea că atât “neutralitatea” cât şi
succes palpabil în această privinţă. Mai mult ca atât, “opţiunea euro-atlantică” nu au reuşit să ofere soluţii
după eşecul Memorandumului Kozak din 2003, pentru soluţionarea conflictelor îngheţate. Mai mult

11
distanţa dintre cele două maluri ale Nistrului pare să ca atât, Georgia şi Modova erau percepute ca două
crească. Aşa-zisa “blocadă economică”, care s-a dove- state post-sovietice, care şi-au exprimat opţiunea de
dit a fi mai mult un mecanism eficient de sporire a integrare europeană. În plus, acestea sunt state mem-

Nr. 4 (11)
exporturilor din regiunea transnistreană, a fost urmată bre GUAM, iar în cadrul acestei organizaţii au pledat
de o blocadă “adevărată”, în ceea ce priveşte contactele pentru “un nou format al operaţiunii de pacificare”,
dintre oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului. implicând un plan pentru crearea unor trupe de paci-
Este mult mai uşor şi mai ieftin să telefonezi ficare în cadrul GUAM.
în SUA sau Japonia, decât să apelezi pe cineva din Cu toate acestea, după Summit-ul NATO de la
Transnistria. Această blocadă din domeniul teleco- Bucureşti, lucrurile s-au schimbat. Cu alte cuvin-
municaţiilor a fost urmată de o persecuţie a şcolilor te, acest Summit, a implicat nu numai participarea
cu predare în grafia latină. Nu în ultimul rând după teatralizată a lui Vladimir Putin dar, de asemenea, a
ocuparea brutală a nodului feroviar de la Tighina, de oferit prilejul de a descoperi un nou scenariu tactic al
către autorităţile separatiste, toate cursele feroviare Federaţiei Ruse, în ceea ce priveşte soluţionarea con-
au fost redirecţionate prin Nordul Republicii Mol- flictelor îngheţate, din vecinătatea sa. Pe de o parte,
dova, evitând sectorul transnistrean. Neglijând aceste confruntarea deschisă cu Georgia, care a obţinut o
probleme, autorităţile de la Chişinău, au accentuat în perspectivă istorică de a deveni membră NATO. Pe
permanenţă statutul neutru al Moldovei şi parteneria- de altă parte, aprobarea “măsurilor de sporire a încre-
tul strategic cu Federaţia Rusă. derii”, propuse de Preşedintele Voronin, în toamna
Referindu-ne la “calea georgiana”, până la declan- anului 2007. În plus, Rusia i-a convins pe Vladimir
şarea “revoluţiei trandafirilor”, Tbilisi, de asemenea, a Voronin şi pe Igor Smirnov să se aşeze la masa de
avut o politică duală şi nehotărâtă faţă de soluţiona- negocieri după o pauza de şapte ani.
rea conflictelor din Abhazia şi Osetia de Sud. După La prima vedere, situaţia pare să fie dificilă pentru
schimbarea liderilor politici, şi alegerea lui Mihail Sa- Georgia, iar în ceea ce priveşte conflictul transnistrean
akashvili în calitate de Preşedinte, Georgia a adoptat ar exista nişte “progrese revoluţionare”. Cu toate aces-
o poziţie mai tranşantă în privinţa soluţionării acestor tea, există o verigă de legătură între aceste două situa-
situaţii de conflict. În această privinţă, autorităţile ţii. Acest liant este reprezentat de procesele electorale,
georgiene au declarat aderarea la NATO ca fiind un care se desfăşoară în aceste state. Atât georgienii, în
obiectiv strategic fundamental, care va facilita soluţio- mai, cât şi cetăţenii Republicii Moldova, în primăvara
narea conflictelor îngheţate şi care va garanta existenţa anului viitor, vor participa la alegeri parlamentare. Pe
statutului georgian. măsură ce Mihail Saakashvili a câştigat alegerile pre-
Ca răspuns la alegerea euro-atlantică a Georgiei, zidenţiale, de la începutul anului curent, unica şansă
Rusia a iniţiat “un regim de vize” pentru Georgia şi pentru opoziţie de a-şi spori influenţa este să câştige
a majorat preţul la gazele naturale. Mai mult ca atât, alegerile parlamentare. În această privinţă, Rusia
Preşedintele Rusiei a îndemnat Guvernul Rusiei să intenţionează să-şi demonstreze influenţa în regiunile
aplice o serie de măsuri, care vor spori dependenţa separatiste, pentru a o diminua pe cea a Preşedintelui
Abhaziei şi Osetiei de Sud de asistenţa Federaţiei Ruse georgian.
şi care, în opinia autorităţilor georgiene, reprezintă Pe de altă parte, faptul că după adoptarea acestor
“lansarea procesului de recunoaştere oficială” a acestor măsuri anti-georgiene, Preşedintele Vladimir Putin
POLITICAL & SECURITY STATEWATCH

a îndemnat Guvernul Rusiei să studieze posibilitatea Prognoze


implementarii unor măsuri de relaxare a regimului de Referindu-se la perspectivele de soluţionare a con-
vize şi de facilitare a accesului vinurilor georgiene pe flictului transnistrean, pe parcursul vizitei sale la Ljiu-
Aprilie 2008

piaţa Rusiei, nu este în corelaţie cu schimbarea atitu- bleana, Andrei Stratan, Ministrul Afacerilor Externe şi
dinii din partea Preşedintelui Rusiei, dar mai curând, Integrării Europene al Republicii Moldova, a afirmat
are legătură cu rezultatele alegerilor din Georgia. Prin că acest conflict are toate şansele să fie soluţionat până
iniţierea acestor măsuri, Kremlin-ul intenţionează să la sfârşitul acestui an. Dacă este percepută ca atare,
convingă georgienii că, Rusia poate fi şi generoasă această declaraţie ar trebui să afecteze întreaga opinie
dacă doreşte, dar în acelaşi timp, să motiveze electora- publică din Republica Moldova. Cu toate acestea,
tul pro-rus ca acesta sa voteze în acelaşi spirit. reacţiile faţă de această declaraţie au fost sporadice.
12

În ceea ce priveşte Moldova, pe parcursul fieca- Lipsa reacţiei poate fi explicată prin faptul că,
rui ciclu electoral se vehiculează diverse scenarii de oamenii au obosit de insistenţa cu care guvernarea
implicare a Federaţiei Ruse. Chiar şi înainte de a fi promovează “obsesia problemei transnistrene”. Pe de
Nr. 4 (11)

înregistrate, partidele deja sunt clasificate, nu atât altă parte, aceasta poate fi declaraţia unui oficial, care
conform doctrinei politice, cât în conformitate cu işi anticipează demisia. Opinia publica deja s-a obiş-
atitudinea lor faţă de Federaţia Rusă. Printre partidele nuit cu declaraţiile senzaţionale enunţate de oficialii
politice din Republica Moldova, comuniştii au reuşit moldoveni înainte de a demisiona. În cele de urma,
să-şi păstreze vectorul pro-rus, în pofida declaraţiilor nu este nici prima dar nici ultima declaraţie surpinză-
de integrare europeană. toare a unui oficial moldovean.
În această privinţă, autorităţile ruse par să în- În concluzie, dacă totuşi oficialii moldoveni, de
teleagă că, partidul de guvernământ este cel mai rând cu comunitatea internaţională, vor reuşi să
potrivit suporter al intereselor ruse, în Moldova. găsească o soluţie pentru acest conflict, aceasta nu
În aceeaşi ordine de idei, Rusia va încuraja orienta- poate fi alta decât una durabilă, care poate fi obţinută
rea pro-rusă a comuniştilor, simulând soluţionarea în urma unui îndelungat proces de negocieri. De ce
rapidă a conflictului transnistrean. Până la alegerile nu este posibilă o soluţie rapidă? Deoarece, cele două
parlamentare, vor avea loc o serie de întâlniri dintre obiective-cheie: demilitarizarea şi democratizarea
experţii de la Chişinău şi Tiraspol, care vor încerca să Transnistriei, nu pot fi atinse într-un termen scurt.
restaureze situaţia anterioară “blocadei economice”. Dacă se neglijează acest lucru, şi se încearcă o soluţie
În acest sens, comportarea Moscovei, care pariază pe rapidă, ceea ce este posibil în momentul de faţă, iar
candidatul propriu în alegerile parlamentare, doar Moldova acceptă prezenţa trupelor ruse pe teritoriul
pare să fie diferită, dar este de fapt similară atât la său, atunci aceasta va deveni un stat de tipul “Manc-
Chişinău, cât şi la Tbilisi. hukuo”.

www.viitorul.org

Acest buletin este o publicaţie analitică lunară bilingvă care Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) “Viitorul” reprezintă o
are drept scop analiza politicii interne, externe şi de securi- organizaţie de cercetare, educaţie şi de promovare, care activează într-o serie de domenii
atte a Republicii Moldova. legate de: analiză economică, guvernare, drept, ştiinţe politice, management instituţional
şi strategii.
Autorii “Political and Security Statewatch”: Ion Marandici,
Misiunea IDIS este de a contribui la creşterea unui mediu liberal şi democratic în Moldova,
Sergiu Panainte, Alex Leşanu. ca şi în alte democraţii incipiente, consolidarea autorităţilor locale şi regionale, oferirea
Pentru orice comentarii sau abonare la acest buletin vă de asistenţă la consolidarea societăţii civile în care cetăţenii pot acţiona în numele lor
rugăm să ne contactaţi la în temeiul drepturilor civile şi politice de care se bucură; schimbul liber de informaţie şi
ghenadie.mocanu@viitorul.org sau idis_viitorul@mdl.net. consolidarea scopurilor care întăresc guvernarea eficientă.

Coordonator al buletinului: Ghenadie Mocanu. IDIS reprezintă o platformă comună care reuneşte mai multe grupuri de intelectuali
preocupaţi de succesul tranziţiei în ţările lor spre economia de piaţă şi societatea liberă.
IDIS îi ajută pe cetăţeni să-şi consolideze energiile, valorile şi virtuţile civice, oferindu-le
Contacte:
suportul moral, intelectual şi logistic, în ceea ce priveşte dezvoltarea de proiecte şi iniţiative.
Chisinau, Str. Iacob Hincu, 10/1, 2009 MD, Republica În virtutea acestei misiuni, IDIS a stabilit mai multe legături utile dintre mediul academic
Moldova şi cel al decidenţilor politice, generând o bază solidă pentru analiză de politici publice şi
Tel/fax: (+ 373/22) 21 09 32; 21.36.32; 22.71.30 recomandări pe diverse areale sensibile pentru interesul public, crearea şi diseminarea
E-mail: idis_viitorul@mdl.net de practici pozitive, standarde de bună guvernare şi instrumente credibile de analiză
Web: www.viitorul.org economică.c