Sunteți pe pagina 1din 20

Cuprins

Abrwiri

......-..........--.-3

Ceitolul I Defini1ie. Reglementre. Natun juridic6. Emiterea manddului eurqpear

Capitolul al.II

- lea Punerea in executre a mandatului european

Frytecaredanloclaprd&....
2.2. Condrpi speciale.
2.3. Refuznl exewfrii. Mcive...
2.3.1. Motive obligatuii de refiru al errccutirii
2.3.2. Mcive fmrlt*ive dErrefuz al executirii
Anexil......
Bibliqgxafie
2.1.

de arestare ..........8

.......8
............

l0

----------12

.................12
--.....---.......14

....,.............17
..........---..21

Abrevieri
art.

- articol

Ed.

- editurd

ed.

-editie

lit.

litera

M. Of. - Monitorul Oficial al Romdniei


op. cit. -opera
nr.
p.

citati

- numirul

- pagini

para&
UE

paragraf

Uniunea Europeand

Capitolul I Definifie. Reglementare, Nafitri juridici. Emiterea


mandatnlui european de arestare
Prin Decizia-Cadru a Cmsiliului Uniunii Ernopene nr.2N21584/JHA din 13

cmdiz*frhottu&ea ludji tu dul C"rmsitiutui nuqem & la


Tmpere din 15 gi 16 octmbrie lg99, ca inUe st*ele membre ale Unirmii
F;rropene si se fuiocuias[ proce&m ftrmE de erftedtre cu o prooo&re &

imie

2Co2 a fost

predane simplificatii care se desfti.gorn


antmi&tea

judicitrI & execntre,

intre artCIritdea judicirl emitenH

acestea prtiind

qi

fi reistab & arssitatm ntral4

in acest scop in statele membre afl*e in


pmctele de cmffi ale R4elei Judicire hlropena
desemnafl

relatie sarl respectiv, de

Aga cum se menfioneazdtn preambulul derizrer-crrery mmdatul european de

uestue eSe prima mlsrri cwtt*fl

implemeirteazi principiul recunoagterii reciproce

rdffit

care

la care C-onsiliul Europei s-a

ca E la -e}refude bolfii" a ooqereii judiciarc [alin- (6)1.

ln relafile dintre stdele


toate

&eetutui pmt

fu fuiul

membne mand*ul european de arestare va inlocui

insnrmtele mteriwe pdvind effiea' gi mrme: C-mventia

de erilridare incheiafn la

Pris la

incheide [a Stra$omg

la

ar@

13 dewmbrie 1957 $i Profioaoalele sale aditimale

15 octmbrie 1975 $i

17

mrtie

1978; Cmvenfia

enropemi pentnr r,primarea tennismului incheiffi la Sta$ourg la 27 imurie


1977, C.mvenfia

din f9 imie 1990 de rylicre a Acu&lui Schengen din f4 imie

1985 cu privire

la abolirea grdur6 a controalelu la frmtierele comune pnvind

re@iile dintre sfatele

mbne ctre srmt pfoti li rcad C-mve4iei

C-mventira

prlvind simplificrea procedurii de sreldare intre sarcle membre ale Uniunii


hlropene din 10 lmtie 1995 S C-mven{ia priyid ex&Adarea

hte

statele

mbre

ale Unirmii Europene

dn 27 septembrie 1996, inclusiv

C-onven{ia de irnple,mentae a Acm&rlui Schengen

Potrivit trt.

din Decizia

prevederile Titlului

III din

privitore la ercfidrer

cadru a Consiliului nr. 20AA584IJAI din

irmie 2AO2 pnrrind mmddul europem

13

& resfire gi Fooedurile & Fdare intre

statele membre, mandatul europem de arestre este o decizie

judiciwdemisi de un

in ve&rea resikii gi pedfuii & cffe rm alt std membru a rmei


persomc cdntate, pentru efwturea urmiririi penale sau in scopul executirii unei
pedepse salr a rmei misuri de sigrrrms privaive & librtde. Aceastii &finifie a
stat me,mbru

(l) din L,qa3AUzW4 pnvind coopertrea judiciari in


materie pnal5, cu mdificeile $ coryletfoile ulterioce2, potrivit cfouia
fost preluafi de art 7'l ilin.

,,Mmdaful european de aresffie este o


coryefiente a rmui stat

mbrn

hoffie

judecdtoreascl emisd de instanfa

al Unftmii hnopene in vederrea restfuii $

prdirii

cffe un alt stat membnr a persoanei solicitatg in vederea efectu&ii urmdririi


penate san in scopl errcotreii uei ped pse sru a rmei dsri & sigurap
de

privative de libertate. "3

Mmderl europem de sestre

instrumentele

mterise &

cooprare judiciar6 in maferie penali intre statele me,mbre ale Uniunii Europene

in

previde de C,mventia hrro1ld prtvind orufdrea din

13

speciate cele

dtrmhie 1957 9i Convenlia de aplicue a Acordului Shengeir din 19 iunie 1990.


Originatitdea mnddrlui qrropem de aestse cmstf, in fryel cA este rylicabil pe
intreg spatiul U.8.4

& restre
este o ddzie

Manddut eurqpem de restue nu trehrie oonfimdaf cu rnrur&rl

prwentivi din &eptul intern, iffrucet mandatul euro,pean de aresEe


judisiryi ctre are intotdearm |a.blzil un m# de areske prwentivi sru

&

I
I. C. Mora, Idauddrl Errryn de aestare. Conto<t Etuopean qi intera Crrirul Jrdicia r. 4l?ffi5, p. tA7
t Publicata inldordtorul Oficial, Parta Inr. 594 dlrnAInTnOM
t Nolirmea de nntrsurl de sigrrranp privativn de fibrtafe fu sersut Legii nr. 3OAM4 ste distit$tE de cea din Codul
Prul romdn. Ea reprezentind, potrivit afi^ Zln. l) din lege, orice mistnl privativn saurestrictivtr de libertale ctre a
fost dispusd pentu completarea san firlosiura unei pedPs print-o hor6rc penald.
4
C. Ddgbici, C- E. $tefan, Aspect teoetice qi praetice refritoare la procertrra execut&ii mandahrlui european de

ilE$tre, DrrepUil w. lU?.00||, p. ?-ff|


5

t
t
I
t
l
t

l|
Il
l|

l|
I|

l|
l|

F
F

in cond{iile legi pe plm intern; mmdatul european de


sesta'e se emite nnmai dmci cfod tm rnrr& & affie prwedivn san &
executare a pdepsei emis

executre a pedepsei nu poate

fi

adus la indeplinire irn FrA intrucet persoana ?n

ca$z6ss susfie pe teritoriul unui alt stat

mbrn

al U.E"5

Mmdatul european de arestare reprezintil un prqgres cdtre o unificre reali

a diferitelor sisteme legisldive Nrropere qi se pod rylica cu $lrcces iryothra


terorismului qi a criminalit5{ii orgnizate transfrontaliere.

R4iunea mmdmlui crropm


asigura

cI

Europelre,

cmgii h necesitatea de a se
justitiei pe ?ntreg teritoriul Uniunii

& rMe

infractorii nu se pot sustrage

el reprezen&d instnrmentul

&

a&rcere a persmei solicit*e

fo

justiliei statului emiteirt peirfiu instrumentarea procdurilor penale.6

rylicabil, din prm* de v&e tsriffiial,


in toatp stntele membne UE, inlocuind sistemul exrlddrii folosit pfo6 acum.

Mmddrl europear de sestme

Decizia

- du

este

Cmsiliului m.20A2J584/JAI din

13

iuie

2W2

pnind madml

de arestare gi procdurile de predre in8e statele membre UE nu


cmstitrie &pt direct rylicabil ci mesi6 trmspuua in &@l mti<xlal.
e1;ropan

III din l*ga302l20o4 it


dispozitiile ref,eritme la mmdafirl europcm & uege au intr* in vigome de la
dda adrfuii Romfniei la UB adicfl I ianuarie 2W7, i,nlocuin4 intre statele
remUre diryoziliile fu mdede de extr&e-7
Potrivit prwederilm legale dupfl mitrea mmdatului de anestare
pnevemt{n h cur*rl nrffiirii permte sa al jtdec{ii sar a mm&rlui &

Transpunerea a fost efectuafii gi de Romdnia prin Tiflul

enecutare a pdpsei privative de libertate de citre

instmp de CIrccutare, instmF

& judcd6, din oficiu san la solicitrea pnocuuntui,


trestare, in
5

f.

mite un msrdd anropem

&

nrmitorele condilii:

n- RaArf Principaleh instnrmente jrridice ale Uniucii nroeene to domeniul orffidArii $ preddrii inftactorilor'

Dreptilu. 9l2W,p-l5A
u G. T.&, ld ijtrggditrtrc6, lv{mdatrd eruopem de arestarc. Aspects twttice qi pretict judieia$, klHmmeiq B$crrqtr 2W9, p. 19
7
toem,p. Zl
5

. in vederea efectufuii urmnririi penale sau a judrcntrL


pe&psitii de lqea pe,nab rm6ni cu o pedeapsii privdivl

dacd fapta este

&

librtet de cel

pufn un an;

in

v*rea

executilrii pedepsel, drcf

p@sa ry1ica6 sste mai mre de 4

luni.

Alifruri de reste c@di$,

mnd*rl

uropem de

instmti numai dacdmai sunt indeplinite cumulativ

restre

se

mite

de

gi urmitoarele condilii:

a fost emis rm mmdd de aestue preventivi sau de execrilae a

@sei

de

citre o instmp din Romfuia;

.
.

persomairytriva cftuia

s-a e,mis rcel

mndd

se

sustago

& la e!(emtare

persoana se gisege pe teritoriul unui stat membru al UE.8

in situ4ia fu cue prin rctivi@ile ryecifice de cooperue sa ffibilit locul


unde se afl6 persoana cfutili, attoritatajudiciari romdni emitentii poate transmite
mandcul europem & uestre direct antuit{ii judicirc de execlrtile-

in

cazul

in

care locul unde se aflii pennana urmerifii nu este omoscu!

sestre se poate decma prin Sistmul

trmsmiterea rmui mmdd europem de

Informatic Shengen (SIS), prin intermediul sistemului de telecomunicafii seurizat

al R4elei Judicire

Enropene, prin Intrpol,

prin Ministerut Jrr$igei pe

calea

Cntrului de cooperare Polifeneasci Internafionald sau prin orice alt mijloc care

lasi o urmn scrisA in cmditii cae permit ca autuit*ea judiciad

& errccutile sA

pode verifi ca avteiltticitater..e

A. Boroi,

Rusra Cooperarea judiciarE in materie penak"

I.
eItu,p-m93lo

Rl. C.H. Beck, Bucureqti 200& p. 306

I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
t
I
I

Capitolul

al II

lea Punerea

ln

executare

a mandatului

european de areshre

2.1. Fapte care dau loc Ia predare


Mand*ul european de anesffie
gi

se

executii

phzaprincipiului recm@Srii

increderii reciproce, in confonnitate cu dispoziliile Deciziei

re. 2AOA584/JAI din 13 iunie 2002, Mzie

- du

cadru a Consiliului

care se referl la ohlig4iile

statelor membre de a respecta drepturile fundamentale qi principiile geirerale de


drept

Potrivit art. 85 alin. (2) dio lege prdarea este zubordonatil condiliei ca

frpele cre motiveazi

e,miterea mmdatului uropem str con$ierie inftacfirme

potrivit legii rom6ne, inde,pendent de elementele constitutive sau de


juridicia rcesteia

?ncadrarea

Fac orceplie urmitoarele infracliuni care, indiferent de denumirea pe care o


au in

legisl{ia stdului e,mitent, daci smt smdimde

& lqea sttului emitent cu o

pdeaps[ sau cu o misurE de sigrrranp privativi de libertate


este

&

cel prlin 3 mi, nu vor

fi

snprse verific&ii

cinri duratii maximi

in@linirii cmditici fublei

incriminlri:

l.
2.
3.

prticiprealarm grupsriminal ugulizfr;

4".

orplodarea socuali a copiilon gi pornografia

5.
6.
7.
8.

trafi$l ilicil

terorismul;

traficul de persome;

de &oepri

infmtilI;

$ srUsrmts psfrotrope;

traficul ilicit de arme, munitii gi substm{e explozive;


ctrupti:G

frauda inclusiv c@ care aduce atingere intereselor financiare ale


C.omrmitftilc Ernopene in intelesul Cmventiei dfu 26 iulie 1995 pnvind
protectia intereselor finmciare ale Comunitililor Ernqrene;
8

I
T

t
t

9.

10. falsificuea de monedi, inclusiv contrafacermmnedei ewo;


I

I
I
I

l.

fapte legate de criminalitateainformatici;

12. infracsuni iryotriva mediului, inclusiv traficill ificit

& ryecii & mimale

pe cale de disparigie gi de specii gi soiuri de plante pe cale de disparigie;

13. facilitareaintrtuii ti $ederii ilegale;


14. onrorul, vdtfuuacorporali gravd;
15. fraficul ilicit de orgme gi lezutrui urnane;

t
t
t

I
I
I
I
I
I
I
I
I

spfilareaproduselor infractiunii;

16. r,[pireq lipsirea

de libortate in mod itegal qi lumea de ostatici;

17. rasismul gi xenofohi4

t8.

furtul orgnizat

sau armat;

19. traficul ilicit de bunud culturale, inclusiv mtichitiifi


20. inqeliciunea;

21.

racketul gi extorcrea de fondrui;

22.

contrafacerea gi pirateria produselor;

gi opere de

trtii;

23. falsificrea de acte oficiale gi uzul de fals;


24. falsificaea de mijloace de platii;
25. traficul ilicit de substm{ehormonale sl alF frctori de cregtere;
26. traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;

27. traficul de vehicule firrme;


28. violul;
29. incendierea cu intenlie;
30. crime aflate in jurisdicfia Curfii Penale lnternafionale;
31. sechesrrea ilegalii & nave sau aeronave;
32. sabotajul. to
*

Potrittit

&pa

a1t.

2 alin. (3) din

DftrJlzia- caftu, Consiliul poa& decide in orice nomNrt, hotiirdnd in unanimitate qi


39 alin 61
sa arhge altc
d"

consultarea krlameirtutui Enoperu,


conOi6le prenaz* !tr
infracffuni la lista inclusd la efin. (2) din prezentul articol.

{t

nA

"*"g6ii

Pentnr trot dintrre ceLe 32 de infra4irmi nominalizate


Cadm nr. 2WA584IJHA din 13 irmie zWZ a Cmsitiului
inserate

in art 2 &n Dwiaa-

hropei g cre

rtu fo$t

in cuprinsul trt 85II, in cazul mitrii unui mandat european de aresttre,

predrm

se va

rcoda chir dacil nu este indeplinftn condifia drfilei incriminfti $

dac6 acen infrac'fime, indiferent de denumirea ei ?n staftl e,mitent, este smcfionatil

cu inchisoaree sau cu o

misuri de signrm{iprivativi

de librtate pe o perioadn

&

minim 3 ffii.rz

Z.Z.Condi$i spedale

tt

(t) din leger3, executar@ unui mandaf europem de


reshe & cailre antoi@ile judiciee & CIrecrsare romfu poate fi sryrsi
Conform

87 alin.

urmifoarelor condilii:

a)

Persoanel,e

tn

condemnte fo lips5.

in cre

cazut

in

mmdatul europem de restare a fost emis

execut&ii rmei pedepse san a rmei mfuui

&

scopul

sigprmp privdive de librtde

aplicate printr-o hotirfoe pronunfatii in lips5, daci persoana?n catzilnu a fost crtafd

infqmt[ h sice alt d

persmat S nici

cu privire la

de Si locul Scdiryi dG

judecatn care a condus lahotir&eapronrmfatilin lips6, predrea persoanei solicitafe

fi rcmdaii dM uttsitlfieajudicire emiten6 guurtazn ci persma crue face


obi*tul mandatului european de arestre re posibilitatea si oftinn rejudecarea

va

ca$zrl.in

t
t
t

$*rI rembru mitnt in pra4

\iloeinc* prin

fitf

pd. 36 din Igpa

sqta

n. XEtfi/(/J/ipffiuuodificaea qi oomdifia Lqii r-

cooperarea judiciarf internfionald fo materie penaE, Publicat fo


p, I li)
12 1. ), ]\tuiar; srt-

cif

?02f2ffip.ivindr

Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din

rcnln0ffi

Ii lotodificatpinet I
Fat 3S & l.cgw 222nfffi
ra
Acea$e gara4ie eSe prw&ut6 la trt 5 slin. (l) dic decizi&eadrq tort elimirat fosi ca rrmre a modifi*ii aduse
prin t 2 din Deciziadu 2W9l29llN a Cmiliului df,26 februarie 2{H9, cce o prevede f ca motiv
fwultztiry delvfiry,al eriecd&ii mmdafirtui,prevtuftlaat 4a, m intodus, @ivit ctrnria:
h Decizii prqa*tote in wnw *ai grocet la we perwu mt a fu gWd ftt"yrwufr .
10

,lrficolfll

b) Reexaminarea pcdetrxei aplicate

in ca"ut in cre

infrac{irmea ?n Mza cfreia s-a e,mis mfldatul de a:e$a:e

eurqpem este smcfionatrt cu pedeapsa detenliunii pe viafa sau cu o m5surd de

sigrnan{i privdivi

& libertate pe viaf{ diryoziliile

lqale ale Wrlui

mbnr

(l) Adoritata judisid de execrilme poafie rfiua" de ase,menea, sxccdarcs nandatrlui anrryem de uestuc emis
fo scopgl execlt5rii lnei pedepse sau a urei mdsuri privative de libertate, ln cazul ln care pfitoana nu a fost prezeirti
fo pdoontr la p6ocezut fo urma cfouia a fost prm$afifi decizia, cu enoq{b cudui fucue rnmnlffil erropem &
ur"tare ptoir*rAci persoana ln conformitate cu alte crinte procedurale definitrc fn legislatia nationaE a statrlui
rcmbrnemitd:
(a) in t mp util:

trAe

fostcitatf prsonal tipforrmue,inf<xmatl cuprivircla ilata si bcul statiliGpdu1nocniltormac&ub

a fost prongntratA- dcr)izit', fre a primit efectiv, prin alte mijloace, o informare oficiali cu privire la

rtabflib pentu respctivul

1nocs,

fo

aqa

fel fuc& s'a *abilit

ful

ehivoc

ftftt

cn

perru

fo

da/.a

qi locul

cilrd a avrf

cunoginfn dc procesul stabilit

(ii)

a fost

infonnatl

cf, poate

fi pronrmptl

o decizie

ln cazul ln care nu

se

prezintd la proces

sau
persoana in cauzd, fte de
@) avdnd crmogting at procesut stabiliq a mandatat un anocat care a fost numit fie de c6te
qi
afo6tffi-adet/eapftatl&wocelrsDdivsalrocs
cdtre stdpNrtuao apdralaprroces
sau
(c) 6[1pI ce i s.a ftmdnd &cizia gia fostinfcmdl lnmod orpres crrprivire Ia &epOrl larqiodcuacarei sanlao
cale ai atag in cadrul cdreia persoana are ikeptul de a fr prezsntt gi care prmite ca situatia de fapt a cauzei, inclusiv

dovezile s[ fierce:rmind[ 9i cuepoctc omdrre trrdesfiinfira&cizbiiniliab:


i) a idicat ln mod o<pres cd nu contestl decizia
sfltt
(ii) nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovara unei c6i de stsc in intn/alul de timp corespunzdtor
EflII

(d) nu i sra tnminat personal decizia, fuse:


cj i * va ftrmflrre fuizit prsoml si fe[ tilfirziere dqpd Irdile S va fi infumab fo mod Gxtrf,G8 cr fivire la
aieen t la rejgdecarea cauzei sau la o cale de atac, la care are dreptul de a fi preze,lrti gi care permite ca situa{ia de

frytacalzei;nctgsive dovezile

noi sdfiereoramimtl$cae poaboondnoelade$intuea&cizbiitrilbb

qi

G)va fi informd[ cuprivirc la intereatr{ rb timpfocretretuie s[ sdicibrqiudecua caraei selPrmotruawi


c{i de atac, asfel cum seme,n{ioneazdlnmandahrl de arestarc europem relwmt.
) lncazul fo cfre tpmmdd eru'opeu& scsttr ste crnis fo scopul eireclfrii rmei p@rr sanalreimSflri d
sigrang privative de librtat, in conditiile mentionate la alin. (l) lit (d), iar persoena tu c )zA nu a primit I
prealatit nicioinformue oficiall cuprivire procedrrib pnale fupo{dva sa, aoeaspersomnrptea mlicita, drci
chnd este informatd cu privire la cmtinutul mmdshrlui europeao de arestar, o copie a hottrrfirii judcItonetti,
foainta foceqii Fcerii de fedfl. Imdiat dW[ pimira iafmm{irlm privitrd cr6r4, duitrlea emite'ril
va firmiza persoanei ceutd o copie a hotirdrii judecitoregti, prin intermediul ardorifdfii de errccrfarc. Cererea
pe6omi c6dde nu trrebuie sn tuf,rrie proceArra & lredarc ru dcizia de a ercs u mdat euopero &
arestat". Hotir$rea judecdtmeascl fi este furnizatn persoanei in cauz6 numai in scop informativ; aceasta nu va fi
comideraft[ o notificare formall a hotlrdrii judecfforc$i 9i nfo{ mrva declmqa cNrgcrpa tcrmnchr qliabile pemu
solicitarea unei noi proc,eduri de judecattr mu a rmui apel.

qnln aa{ to cae-persorrra pre&t[ fo cmdilirle mntim*


promovarea unei

clide

h alin (l) tit (O a solfitot

rejtrdccila cdzei sau

atac, Aetentia persoanei respoctive cae agtapg rejudecara cauzei mu promovarea unei

cii

1lvizui6 fo cmformihG cu legisl4ia Stuttd memku mibilf,Ilfon b firulizryea pnoce&rils, fu in


mod regdaq fre la soficitarea persoanei fu, cnrzJ'. O asfel de rwizuire va prwedea, ile special, posibilitatea de a
$rynda sar ffienrye &edia Rqir.lcoda caruei $ru 1lrmovua cnii dE &p vs bcqc fo tiry dil, &ry6
predare' - G. Tuclor, M Cm*mtinescq q. cit.,p. Tl-78

anac este

11

emitent trebuie sE prwadi posibilitatea revizuirii pedepsei sau

a misurii de

signrmti rylicate ori liberaea condftimm5, &ryn errecutrea a el p4in 2A & ni


din pedeapsil sau mnsura de siguranp rylicafii, ori aplicra unor milsuri de
clemen}tt5

c) Prcdarea cotlfenilor romini

Fffi

a se a&rce cingere prwederilc

atrtdq cf{nii rmfoi vc fi pr@i

inbazaunui madat european de restare in vederea

efuuirii urmfuirii penale sau a

cmdmirii la o 1@ls6 w mis[ &


sigurmp privativi de litrr,tfre, aceqtia sn fic tmsferati pentru executarea

judecnfii, condilia fiind aceea ca in cazul

pedepsei.16

2.3. Refuzul exeqrtilrii. Motive


Doun cdEguii de motive de rfrrz al errccutfuii rmui

restre

rrrrrd* wqem

&

sunt prwtrzute in art. 88, dintre care:

a) trei motive sunt oblig$cii [alin (1)

lit a'cll a c&m senrnalane t4e ilrtmrt

refuzul executfrii;

b) opt mtive srmt

fultetive

talin- (2)

latitudinea artorititii judiciare compete,nte.

lit alh)l
I

a cinor

efciers

$fr Hsatl la

23.7. totive obf$atorii de rcft2 al executlrii


Autoritatea

judicirn rmfinii de executare re,fr;r;il orecrrtrea manddului

eurqrem de sMefuuffirroele

cffit

ti ABoroiL Rusrg cp. cit.,p. 313


'o M. Zainca, Execrsaea mmddrlui nroeem de arc$as fote predarea imdidl ti lxedama e,ryoruA &rirul
Judiciar sr. l2nffi8,Ed. C5.Beolr, p. /$
17L
c. ldorar, arl cit,p. lll

t2

a- cfo4 din informatiile de cae dispung reiese cd persoana urmiritd a fost


judecgt6

ffinitiv

pentru aceleryi fqrts

statul e,rnitent c1 condilia


executdE ori

si fie in

prescrisd, pedeapsa
se

acel

&

cfue tm stat mmbru, altul decft

c4 in @ rl condamfrii, smcliunea si fi fost

mrent in crrs de erecntre sslr s(ciltarea

si fi fost gl;afiafLori infractirurea s6 fi fost mrnistiatii

fi intervffit o altji @rrzLcue @edici elrecuttr, Pffiivit

fie

str

sau

lii $ddui

de condamare;

in

ceea ce priveqte acst motiv de

in idem, astfel cum a fost afinnat in

rft4

este o

aplicre a principiului ne bis

rt. 54 din Acordul Schengen

Ei presupune

nu

nlmai exisenla unei condflrm&i definitive pntru rceleaqi frtre cft $ fiecutara
acesnria Ponivit acestui principiu, nimeni nu poate fi urmtrit sau pdpsit pentnr
rceea$i fre66 peffru cilic

a fost &ja cmdmd san rchitf printr-o hoffie

judec[toreascf, r&nasd definitivi"

b.

c6nd infradiunea pe

cil

baznzY mmddul

flrop@

de uestre esb

acoperit[ de mnistie in Rom&riA dacf, autoritltile romfine ara potivit legii

rmfne' coryetenp & anrmtri rceain@irme;


Pe,ntru a

fi in prezaqacestiu motiv obligatoriu

de refirz al execut&ii mmdatului

europem de restue, trebuie infrmite asadar doun cmdi{ii in mod

muldiv:

autorit{ile romfoe sn aibe, potrivit legii" competNtF de a unnf,ri

acea

infiaqitmelt

infra4iunea pe care *bazeazdmandatul europan de arestare este acoperitii


de arrmistie in Romfoiale

tt Cmoterul imperativ al acsei nsme, cme crrwi plinclplut teritsiaUn[ii Sgii pcnflfrc, inPrre 4lfuuea
d
exclusird $ ndndfiionau a legr penale mmens inaactiunaor srv&{ite pe teritoriril Rominiei, fudifrot
calitafia Ait it"ttf,rii".qr*"o-dsar srnin,EldiddmftflidtoRmffi stusdmiciliulfosaffi -G'
Tudor, M Consbntinesc4 op. cit., p. l2l
* C"-prir; t *rrti
poiriolt eL tlg C. pen, mnistia ilAtrA rfspunderea p*46 qry fapta srv&litd'
"*di1i",
cordmnari

foliltrd gi ex&rrarea pedesei prommtate, procum-qi celelalc cooseciule ale


condamdrii. Amenda incasatd ulterior annistiei nu se restitrie. Amnistia nu tre efecte astpra mlsurilor de
I-egea nr'
siguranfa, mdsurilor educativ qi asup'ra drcpturilor persomi \dtrtnate. tut. 88 alin- (1) lit b) din
i
inckl4a
irea
&pa{
p
to
!e
e
dec6t
acelea
rrfue
mai
ef;de
anrnisiiei
aCada
$UnM cmfa6
ry
naca interrtne dr4pa

ea

13

c.

cfod persoana cme este supusi mandatului european de


pnal, daftritii v&stei sale, pe,ntru frpete pe care
trestare in conformitate cu legea

restre

nu rispunde

* Wnzil mmdmrl de

romfoi.a

2.3.2. toilive f;rcultative de rcftrz al executlrii

Autorit*a judiciarl romfui de er(sutare poate reftza

orecutrea

mmdcului.eurqpem de aestue in nrmftmele caanri:


a) in situaliagrevdztrthlarl. S5 atin. (2) din prezsntal"g&t;fu mod exceplional,

in mdrie de tare gi impozite, de vmi gi de schimb valutr, executreammdatului


european nu va putea fr, refuzaffi pentru motivul cA lqgisldia

rcelaEi

tip de tane san de iryozite

materie de taxe gi impozite, de

sou nu cmline acelagi

vmi

tip

romini nu impune

& reglmntfoi

fu

gi de schimb valutar ca lqislalia statului

membrumitenf,

b) cfod peffioaoa ctr:e face obiectul mandatului ernopean do arestare este sgpusii
tmei proce&ri penale fu Romiinia pntru aceeasi freti cile a motivd lrranrddrl
european de restare;

el abrogaP
cl1 cend mandaful europsan de arestare a fost emis

in

scopul execuffoii unei

@epse cu inchisoarea sflr a mei mtrswi de sigrnm@ privaive


persoma solicitafii este cetii(eam rsm6n gi aaeasta delri

pedrysa

ui

misnra de sigrrrmsin

sffiil rembrn

& tibertate, dace

cil refirzd s6 orecute

emitenq

exchrzf,nde:reqiluearmuimddauryemdeueffieemiscarnmueaat'ic&iirneim{mri &s*rr@Fir4diw
gg libertate. - G. Tudor, M Constantinesq op. ciL, p. I23
- Refimrl enecriltrrii rnui mandd qropem de mshe rd inllrre aslfct ntrnai fo cual focaepc[rou nryrsl
acestuia au a ?mplinitversh de 14 ani. hocedura de el(qsare a mandatului europan de arestare
iu po*e inclde
efectnea rmei eryertire @iaaicc cu minrul crs fre \6rs fuc f4 ,5 f o mi g*" r vciba daci eedr a ayut
sau nu discernEm6* la sdverqirea faptei ce face obiectul mandafirlui euripean d" aertur, pe
de-o parte, iar, pe de
al6pqte,&ciminmii dinacea$ cdefufunrrlryndpffiL aoeadae*cdincasa llp*i;rr*"-,e-n'*ru h&
stueryirii frptei, ianu datoriti viHei. -G. Trdor, M. custmtinescu, q. cit
,p. 124
-'Acsta prevede ci pentu alte fqte dec6t
cele prerdzrme l;a alin- (l) la art 85, predarea poate fi subordonatt
codilii ca faptele cae motivazi smiterca mandafttui srmllean si constihie ion
4i.- i"ti"it legii rom6ne,

independent de clerne,ntele constifi{ive san de fosadrarea;urieio a rcesteia.


- Acst uticol Se ahogat pdn art I pct 39 din Lgea 22ZnW

?4

d) cdnd persoana

cre fare obiectul

pentru aceleaqi fQrc ifir-rm alt sm

cu condilia ca, in

az &

mandatului emopean a fost judecatn definitiv

&4 ctre nu estp rcmbrn d ttnftmii Ernqene,

fi fost sr(ecutafii sau sii fie in


acel mme,nt in curs de srrccuttre san executrea si fie pescris4 mi in@irmea si
fi fost annistiaffi sau ped4sa str fi fost gr4idii potrivit legii stafului de
condarrmre, sm4iunea si

condflnnre;
e) cdnd mandatul european de arestme se refer[ la infraqiuni

cre, potrivit lqEii

rmf,ne, sunt cmise pe teritoriul Rmliniei;

D cend mandatul

europrm qryrinde infrac{irmi care au fost

omise in

afara

tritorfului stafului mitilt E legea rffii nu permite nrmfoirea aoesttr frete


dunci c6nd s-an oomis fu afrrateritoriului rom&r;
g) ciin4 conform lqgislatiei rmiine, rlqprmderea pentru infr4irmea pe carc
intemetaz5 mandatul european de restare

ori

59

enocutarea pedepsei aplicate s-au

prescriq daca fotele ar fi fost de cmpetenp arrtmi@Iu

rmibe;

h) cend o artoritafe judiciarl romftri a decis fie s[ nu lnceryi urmituirea prlnal4


fie incetrea nrmeirii penale, scoderea de sub nrmfrire penaH sar clasaea pffiu
infracfiunea pe

re

se intemeiazflmandatvl european de

ft{5 de persma solicitaH, o hotih&e &fnitivI,

areshe" sau a pronuntat,

crr privire la rceleagi &pte,

iryidicl viitore proceduri. a

cre

in situqia in cre, in rrlv{este incident exclusiv cazd pre'v6at la alin. (2)


Iit. cl), antprior pronunfirii hottirdrii pevizute la ut. 94u, afrariwnjudicid
a Litena

h1 a

art

88 a fost modi:frcail prin art.

I pct. 40 dml,Wa ZnnNB

- Art 94 se urmtrtorul o4rinq fo urms nodificdrii lui pmlaea,ZnfnW:


(t) in toate caalrile instun{a se pronun{i
elrccutlrii mqndatului suropean de arestar prin sentinla, cu
^asrryna
rcspectuea teimwlor prwtue b art 95. ln sooeul h&ii rrei hofr&i hsfimg tine w
er dre Ap"iiaif

cauzei gi de necesitatea orecrfirii mandatului europea.n de arestare.


p; ln temcn& oelmdt 24 de qe CrryA remrunadefinitivl a hoffr&ii {re prede, infup cmrnirS btffiea
htatE stforit[|ii judicir emitente, Ministerului .hstitiei Si Crftului ae Cooeerare Polifieneascd Intemafionah din

caeul ltfinisbrului Idee gi Rcfcrnei Adninl{rdive61 in cazU fn care pradarea persoanei solicitab a fost amdnatE" indiferm dac4 la momentrl ponuqnrii bterarii,

aoeasb se aflt qi nu se afli sub prmerea rnui mrndat& arESflE pwentird snr de enec&e;pcd6d fo"ffis"rii
emis de atrorit{ile judiciarc romf,ne, mandafirl de arestar prev{zrd la art. 90 alin. (13) este pus ln exocrlue ladflta
focetf,rii motivelor cuc ru juSifu nnfinara'

romdni de exrcutare solicitii autoritStrii judiciare de emitere transmiterea unei copii

certifcoe a hotiir&ii

&

conda*mre, precum gi uice alte infmm4ii

neoe$ar,

informind autoritatea judiciari emitentii cu privire la scopul pentru carc astfel de


docume,nte sunt solicitafe. Recunoagtereahoffieii penate strline de

face, pe cale incidentali, de instanp de

mmd*ului uropan de restre

romini

de. orecutare

mmd*ul

condmare

se

judwati in fqa cireia procedura executihii

este pe,ndinte.

in caart ?n cane artsitateajudicid

recunoscut hotdr&ea penali

de executre a pedepsei se emite la

strlini de cmdamre,

d*aprmrmlfrii

bteffi

previme la

frt.94. in aaest cwn dadprsoana solicitatii se afl6 tn sffie de rest gi autoritatea


judicia:I & emitere intfuzie frmsmitenea docnmentelu soliciffi, diryoziliile rt
90 alin.

(4)" se aplic6 in mod corespunzdtor. in situatia in care autoritatea judiciri

de e,mitere nu

trmmite docrmentele

prevtrznrte

in termen

&

cel

mdt 20 & zile de

la dfra primei solicitnri, dac6 autoritatea judiciaril rom6ni de executre refirri


enwrtuea mmddului eurqm de rcsEe, rcffita informzn aubritafm
judicire emitentil asupra posibiliti$i de a solicita rrcunoagterea gi executarea
hotdtr&ii penale de condr'rmre fu baza instnunentelor rylicabile

h rel{ia dintrc

Romfoia gi statul membru de emitere ori, in lipsa acestor4 inbazareciprocitilii.

"

ln cazul ln

rmi pdepsc

care mandatul europan de arstarc a fost emis impotiva rmui ceti{ean romiln, in vedra exectdffii

si

a mei

aceasta e.ste de acord

si

ndstri de sigrm{e privative de libsbtq jrdcfiwul ffipabi

execrtre pedeqlsa sau

misura de si$tra{E

16

ftn

statrl membnr mitd.

prw

mlfo*ffi dacl

Anexi
MAilDAT EUROPEA}I I}E ARESTARE

o autoritate judiciai conrpetenti. Solicit ca


Irrsffita mention*ii mai jos si fie aresteti $i pseddi antori@ilc judiciue in
Prezentul mandd a fost e,mis de

vederea efectufuii

urmffrii

penale sau a executilrii unei pedepse

ori mlsmi

de

sigrrrmli privative de libertate.

a) fnformatli referitoare la identitatea persoanei solicitate

Numele:

Prenumele:
Numele awut inaintea casatoriei

(daca este cazul):

Alias (daca este cazul):


Sexul:
Cetateni-a:

Data nasterii:

locul nasterii:
Resedinta silsau domiciliuL cunoscut:

Limba/lirnbile pe care o/le intelege persoana solicitata {daca este/sunt


cunoscute) a ....
rasaturi fizice particulare/descrierea persoanei solicitate:

Fotografia si amprentele digitale ale persoanei solicitate, daca sunt


isponibile si se pot tri.mite, sau adresa persoanei care poate fi contactata
cu scopul de a le obtine ori pentru a obtine o caracterizare a ADN (daca nu sinclus o astfel de informati.e si se dispune de ea pentru transmiterea sa)

) Decizia pe care se intemeiaza mandatul


l-. Mandatul- de arestare sau decizia judiciara avand acelasl efect:
ipul;
. Hotararea judecatoreasca definitiva 'si executorie:
inta:
) Informatii priwind durata pedepsei:
. Durata maxima a pedepsei sau a masurii de siguranta privative de lj.bertate
re se poate aplica pentru infractiune sau infractiuni:
t7

. Durata pedepsei sau a tIrasurii de siguranta priwati-we de libertate aplicate:


. Pedeapsa care a ranas de executat:

) Hotararea pronuntata in li.psa si-:


persoana in cauza a fost cj-tata personal sau infornata prin alte mijloace c
ivire 1a data si locu1 sedintei in care s-a dat hotararea in lipsa;

au

persoana in cauza nu a fost citata personal si nici informata prin alte


jloace cu privire la data si 1ocu1 sedinteiin care s-a dat hotararea in
ipsa, insa dispune de urmatoarele garantii juridice dupa predarea catre
utoritatile judiciare (daca astfel de garantii pot fi date anticipat):

recizarea ga4antiilor juridj-ce:

::::::::.::::::.::.::::::.

i: ::.::::i.::. .. .. . infrac,iuni
rierea circumstantelor in care s-als-au coui-s infractiuneay'infractiunile,
nclusiv momentul (data si ora), 1ocu1 si
radul de participare la aceasta./acestea a persoanei solicitate:
atura si incadrarea juridica a faptelor si dispozitiile legale
licabile/codul

aplicabil

. Daca este cazul, sa se marcheze una sau mai multe dintre urmatoarele fapte,
tionate in statul membru emitent cu o pedeapsa privativa de libertate sau
un ordin de detentie cu o durata maxima de ce1 putin 3 ani, asa cun sunt
finite in legislatia statului membru emitent:
participarea la un grup crirninal organi-zat,.
terorismul-;
traficul de persoane;
exploatarea sexuala a copiilor si pornografia j-nfantila;
traficul ilicit de droguri sj- substante psihotrope,traficul ilicit de arme, munitii si substante explozive;
coruptia;
frauda, j-nclusiv cea ispotriva intereselor financi.are ale Comunitati-1or
uropene in intelesul Conventiei din 26
ulie 1995 priviad protectia intereselor financiare a1e Comunitatilor
ropene;

spalarea produselor infractiunii,.


contrafacerea de moneda, inclusiv a monedei euro,infractiuni. legate de criminalitatea informatica,infractiuni priwind nediul inconjurator, inclusiw t.raficul cu specii de
nimale si vegetale pe cale de disparitie,'
faci-litarea intrarii si sederii. ilegale;
omorul si \ratamarea corporala grava;
trafj-cul ilicit de organe si- tesuturi umane,.
lipsirea de l-ibertate in mod ilegal-, rapirea si luarea de ostatici,.
rasismul si xenofobia,'
furtul organizat sau armat;
traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiw antichitati si opere de
rtar'
inselaciunea;
racketul si extorcarea,'
contrafacerea si pirateria de bunuri,.
falsificarea de acte oficiale si uzul de acte oficiale faLsificate;
fal-sificarea de mijloace de plata;
traficul ilicit
de substante hormonale si alti factori de cresterei

I
I
I
I

radi

J traficul de vehicule furate;

I
I
I
]
I
r.

wio1ul-;

incendierea cu intentie;
crime aflate in juri-sdictia Curtii penale Internationale;
sechestrarea ilegala de nave si aeronavei
sabotajul.
Descrierea detalj-ata a faptei sau faptelor care nu se incadreaza la
ectiunea I:
) Alte circumstante relevante (informatii facultative)
(Pot fi incluse observatii cu privire la extrateri-torialitate,
Eermenelor de prescri,ptie sau la
onsecintele infractiunii. )

intreruperea

) Prezentul mandat se refera, de asemenea, la configcarea si remiterea


biectelor care pot constitui mijloace
teri-ale de proba,
rezentul mandat se refera de asemenea la confiscarea si remiterea obiectelor
tinute de persoana solicitata ca

ultat al infractiunii.
crierea (si localizaxeal obiectelor (in cazul in care sunt cunoscute):
) Infractiunea sau infractiunile pentru care s-a erni s prezentul mandat sunt

anctionate cu pedeapsa detentiunii pe viata sau cu un ordin de detentie pe


iata:
dispozitiile
legale ale statului mernbru emitent prevad revizuirea pedepsei
licate sau liberarea condltionata, dupa executarea a 2O de ani din pedeapsa
licata, in vederea neexecutarii pedepsej_ sau a masurii;

i/sau
dispozitiil-e legale ale statului rnembru emitent prevad aplicarea masurilor
clementa la care are drept persoana in cauza, in conformi.tate cu dreptul
u practica statului membru emitent, 1n vederea neexecutarii pedepsei sau a
urt_t".

) Autoritatea judiciara emitenta a prezentului


rea oficiala:
1e reprezentantului sau:

mandat

tia (functia/gradul):
eferinta dosarului:
resa

uJ.

de telefon (prefixul tarii)

rul de fax (prefixul tarii)

(prefixul orasului)

{prefixul orasului)

mail:
esa persoanej- de contact (corryetenta pentru efectuarea predarii efective):

n cazul in care se degemneaza o autoritate


eceptarea rqandatelor europene de arestare
1e autoritatii centrale:

centrala pentru transmiterea si

rsoana de contact, daca este cazul {functia/qradur si numele):


19

rul de telefon (prefixul tarij-) (prefixul orasului) (. - - ) :


umarul de fax (prefixul tarii) (prefixul orasului) (--.):
-mai1:

tele persoanei care poate fi contactata pentru a 1ua masurile practice


ecesare prectarl-r- persoanel- :

n cazul in care se desemneaza o autoritate centrala pentru transmiterea si


rimirea administrativa a mandatelor europene de arestare
numirea autoritatii centrale:
rsoana de contact, dupa caz (functia/gradul

umarul de telefon (prefixul

tarii)

umarul de fax (prefixul tarii)

(prefixul

si numele):

zonei sau al orasului)

(prefixul zonei sau al orasului) (..

-mai1:
emnatura autoritatii

tia

judiciare emitente, a xeprezentantului sau a amandurora

(functia/gradul):

tampila oficiala

(daca exista)

2A

Bibliografie

Boroi A., Rusu I., cooperaea judicird in maferie pnal4 Ed c.H. Bech
Bucureqti 2008;

Tudor G., Constantinescu M., Mmdatul suropan de


teoretice qi practicdjudiciard,

restre.

Rl. Hamangiu, Bucuregti 2009;

Codul Penal;

Curierul Judicim 4/20A5 ;

Curierul Judicia 10/2008;

Decizia-Cadru a Consiliului Uniunii Europene

rc. 2002/584/JHA din

iunie 2002;

F
T
T

!
It
I
I
I
I

Aspecte

Decizia-cadru 2009/299/JAI a consiliului din26 februarie 2009:

Dreptul 9/2007;

Dreptul l0/20A7;

Legea 302/20a4 privind coopertr@

Legea222/2008;

judicird

2t

i:n

materie penald;

13