Sunteți pe pagina 1din 72

1.

SCOP
sistemul de Management integrat calitate, Mediu,
sanatatea si securitatea Muncii implernentat ?n
cadrul
prevede cl la lucr5fle.. de irp"ri."t5 deosebil;
* r" intocmeasc5 planul
calitStii in conformitate cu ISo 9001:2008 "sisteme
oe Management aicutitutii-curinfe,,. AeAp 2105 - Cerinte NAfO pentru planurile calitatii.
Prin elaborarea Planului calit5lii pentru proiectul
sistem de securitate si protectie
se stabilesc modul de lucru si c31$lfiile aplicabil.e pentru
catit5!ii specificate.
De asemenea, se asigurS desfS5urarea activitSlilorrealizarea
de
ir-i.ur"
de produse,
operatiunilor/lucrSrilor de instalare
punere in runlgiune "la cheie,, a ssp in
9i
concordanl'
cu
documentatia de proiectare aplicabilS, d'esen", rp".iii.igii,
instrucgiuni de lucru, manualul calit'fii,
proceduri generale de sistem
5i operagionate ide pro'.urur", tehnice, de testare), standarde,
normative,
legi.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Ace.st plan se aplic5 in relaliile de colaborare
cu
realizare a Sistemului de sicuritate si protectie

in cazul lucr5rilor de

ABREVIERI. DEFTNITII
^3.prezentul
In
document se forosesc urm5toarere prescurt6ri:

3.1 Ae
3.2 cDRL
3.3 ce
3.4 cors
3.5 cs
3.6 D
3.7 GeA
3.8 Rsc
3.9 DTP
3. 10 rno

3.11rcl
3.12rls
3.13lsa
3.14pnrvr

3.15p.G-m

3.16p.e-i
3.17po-o
3.1Bp.TH-o
3. 19 pc

3.20pccvr
3.2TPFRD

3.22 pw
3.23 pun
3.24pMr
3.25 pv
3.26 nq
3.27 nru

- Asigurarea calit5!ii
- Documentele Livrate in cadrul
- Controlul Calit5liilcontrol Calitate Contractului
- Produs comerciar in variant6 finari (commerciar of
the Sherf)
- Caiet de sarcini
- Dispecerat
- Asigurarea guvernamentala a calitatii

- Reprezentant cu Supravegherea Calit5tii


- Documentagie Tehnicd de proiectare
- Documentul cu Cerinlele Facilit6[ilor
- Lista Configuraliei Integrate
- Suport Logistic Integrat
- Analiza Suportului Logistic

- Plan de Asigurare a Mentenanfei


- PROCEDURA GENERALA - proces de management
- PROCEDURA GENERALA- proces de m6surare, anariz5
- PROCEDURA OPERA}IONALA * proces operalional
- PROCEDURA TEHNICA - proces operalional
- Planul CalitEtii
- Planul de Control, Calitate, Verificiri gi incercdri
- Documentul preliminar cu Cerinlele Facilitalilor
- Punct de monitorizare
- Analiza Managementului programului
- Echipa de program
- Proces Verbal
- Responsabil Calitate
- Raport de Neconformitate

9i

imbunitilire

CUPRINS

1. ScoP
2. Domeniul de aPlicare
3. Abrevieri, Definitii

4.

referinti
Date de intrareTJocumente de
Obiective

5.
6. Valabilitate
)u';

".:;:ll;:::'iiT:;;"X!?ili?-,[i,,,e

Manasement
manasementurui in cadrur proiecturui'

resurse
b. Cerintele documenta$iei'

9.1. Manualulcaliti$ii'
oocuritentelor si inregistririlor
9.2, cont'oiiirealizare
a produsului
de
ro.-nciivitSfile
--'
produsului
realizirii
ib.i: Planificarea
la client
10.2- Procese referitoare

Proiectare 9i dazvoltare
sub-furnizorilor
1o.4. Achiziiil' irtliuzano controlul servi-ciului
9i
10.5' ap'o'*'Llonttui ftoa""!iei de m o nito riza re 9i misu
10. 6. Co ntroiui'.ll-in" r""1tei"i
1O.7. Managementul configuratiei
io:8: Fiabilitate 9i mentenab.ilitate
9! imUylititire
11. Misurare, analizi clientului
saiisfacgia
f i.r.
11'2. Audit intern
11.3. Certificat de confotmitate
11.4. Conirolul produsului neconform
11.5. Analiza datelor

io.g.

ra

re

imbunititire

11.6.
pentru activititile GQA
L2. Acces la lucrare Eispriiin
13. Livrarea/eliberarea Produsulul
L4. ii.u"tut" / cod ificarea PCCVI
1s. Structura
16. Anexe:
d-e proiect;
ANEXA t: Organigrama Echipei
utilizate
ili;iA z: PcEvr li formulare
ANEXA 3l Procedu-ru-d"
curenti slabi, cod: PO-CS-82-00

"*tt'tie

de
si montaj instalatii electrice interioare

3.28sce
3.29sop
3.30scl
3 .3 1 soae

3.32 somr

3.33sr
3.34sow
3.35spl
3.36ssp
3.37srM
3.38 sr
3.39 srvcr

3.40rae
3.41rac
3.42ryr

- Subsistem de control acces


- Subsistem de detecfie perimetrald
- Subsistem de comunicalii gi informaticd
- Subsistem de deteclie gi alarmare
la efraclie
- subsistem de deteclie gi alarmare

la incediu si inundatii
Subsistem de Electroalimentare
- PIanul activit5tilor programului (Statement
Of Work)
- Lista de piese de Schimb
- Sistem de Securitate si protectie
- Standarde Tehnice Militare
- Specificatiile tehnice
- Subsistem de supraveghere cu camere
de tereviziune cu circuit inchis
- Testare gi Evaluare
- Termene gi Condigii contractuale
- Int6lniri tehnice

4. DATE DE TNTRARE/DocuMENTE DE REFERTTvIA


4.1. Documente de referinta
. Specifica!iile tehnice inreoistrate la sediul
nr.
. propunerile tehnice
nr,
. Contract nr.:
. proiect cod.
. Manualul
. procedurilecalitatii
generale si operationale
o't'nu,r??;:'*:11*"standarde, desene
5i atte pubticalii Mititare, nagionate, atte asengii

'
'

sMT 40533-99 Analize tehnice g-i audituri


pentru sisteme, echipamente gi
software,
MIL-sTD-BB2 D - (systems salety ptoit!*
,.gquirements)
-'oepa.tment
standard Practice for system qarety 1-io
of Defense
February 2000 (sau sMT 4059 2-2OOO
Cerinlele programului de siguranl5
a sistemJuil,

4.3. Legistagie

3;i;i.,l,ir:gH ;L:{ifih:'J"'il,?11,.?,jgx;:;1,,"",X,i'",

'

'
'

'
'

'

manipurErii, operirii si mentenanlei


aflat5 in vigoare:

Legea r".uiitagii si sen;tetii'i-.'*munc;


nr.3L9/200T,'nt"
rilro /2006 d;
prevederiror Lesii securiralii
il"ffi:.T"j:';i"rt55tin
ei s5n5t'lii
ordinul nr' 3BB din ro'og'1996.privind
aprobarea normeror metodorogice
prevederilor Legii protecliei Muncii
?n apricarea
nr. gigT!O-OG,:''

"t;;;-a"

|rTT;'iliiJTIirlir3;?io-'i t,

utilizare u

-".hipu'enreror

individuare de protecrie,

Normele specifice Nts zglgb - Norme


specifice de securitate a muncii pentru
rutiere, Ns 57/97- Norme specifice
transporturi
transportul prin purtare gi cu mijlou."de ,".r.ltutu ; ;;;;.'iun,ru
manipurarea,
37/ge - Norme specifice de securitate a n"r"ianizate si Jepoiit.i.u n.'u,uriateror, NS
muncii-pentru pretucrarei iutomat.
NS 12195 a dateror,

Norme specifice de securitate a


Norme specifice de proteclie a muncii pentru muncii pentiu lucrul tu inettirn", Ns es/gz traniportut-si aisirioutia energiei erectrice;
Instruc[iuni privind organizarea gi desf5guraiei
lcrivit5iii

frT::rilrt:!3.fi :f[3S;1

aprobate pii n

or.o in

au -np;*,ii
i*riitutu gi sdn,tate
ur rviniit'u r, i
ni, rur"z i]"o

in

i,.,

Hoti16rea nr, 1091 din 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate 5i sanatate
pentru locul de munc5 - Publicati in Monitorul Oficial, Parte;t I nr.739 din 30/08/2006Intrare in vigoare: 0L/1012006',
. Legea nr. :ig din 14.07.200G a securitElii gi s5-nit5!ii in muncE_-_P_ublicati in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 646 din 25/0712005-Intrare in vigoare: 01/10/2005;
. Hot516rea nr. 1425 din 11,10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor l-egii securit5fii Si sEnEtSlii in muncE nr, 319/2006 - Publicati in Monitorul
Oiicial, partea t nr. SeZ din 30/1012006 - Intrare in vigoare: 30lt0/2O46;
, Normativul Np. 7-7/2OA2 pentru proieCtarea gi executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni p6ni la 1000 V ca. 5i 1500 V c'c'
hot6rArilor de guvern in pErtile ce
4.3.2. Se vor respecta prevedeiile legilor, normativelor,
mentionim:
care
dintre
privesc proteclia la incendiu, aflate in vigoare,
' . Legea ir.3O7/2006 privind apirarea impotriva incendiilor;
. HotirAr" nr.6t (rl) din 05.02.1992 privind unele mEsuri pentru imbunEtElirea activitilii
49 din
de prevenire gi siingere a incendiilor - Republicat in Monitorul oficial, Partea I nr.
A7 / 03/ Lgg6-Intrare in vigoare: A7 /O3l L996'
. ordin nr. 153 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apirare impotrivain
incendiilor-publicat in Monitorul oficial, Partea I nr. 216 din 291o312007-Intrare
vigoare: 78/O4|2OO7 ;
. ordin nr. 27O din z1.o5.zoo7 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea,
I nr. 350
evaluarea 5i controlul riscurilor de incendiu-Publicat in Monitorul oficial, Partea
nr. 653
Ordin
cu
din Zg/1;hOOZ-intrare in vigoare:27/Q6/20O7, completat si modificat
privind
identificarea,
din 27.11.2008 pentru modificarea si completarea Metodologiei
internelor
evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, aprobata prin ordinul ministrului
si reformei administrative nr. zto/zoo7- Publicat in Monitorul oficial nr. 822 din
08/72/7008;
, ordinul M 111 din 11.11.2008 pentru aprobarea Normelor privind apSrarea impotriva
incendiilor'
produsului se vor respecta cu stricte[e
4,3,3. pe timpul activitSlilor de realizare a clasificate
informaliilor
5i a anexei de securitate la
reglementSrile privind protecaia
contract. La realizarea produsutui se va [ine seama de legislalia privind protectia informaliilor
aflat5 in vigoare, din care mentionSm:
, Hot;16rea Guvernului nr, 7gr/zs.o7,2ooz privind proLeclia informa[iilor secrete de
serviciu -publicatE in Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 05/08/2002;
. Hota16rea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nationaleI
de proteclie a informaliilor clasificate in Rom6nia - PublicatH in Monitorul oficial, Partea
nr, 485 din 5 iulie 2oo2, completatS de H.G.22A2/2004 5i H.G. 185/2005;
. Reglement5rile privind protec[ia informaliilor clasificate cuprinse in H.G. nr. 353,
354/ZOOZ$i Legea nr. 182/2002, completat5 cu OuG 16/2005 5i Legea 76U?A07;
, Norme privind" proteclia informaliilor clasificate in armata Rominiei P.LC'-l' M.S.159/16, L2.20O2, M,S,-38/01.03' 2004;
. LA. - 40 ,,Ghidul de clasificare a informaliilor secrete de stat in Ministerul Apirbrii
Nafionale", M.S'40 din 30.03.2009;
. Norme privind proteclia informaliilor clasificate in slstemele informatice 5i de comunicatii
-INFOSEC din Armata Rom6niei - P.I.C,-3, M.S.-L29/25.09.2003, modificat cu M,S.67 / Lo.a4.2005 si M.S-164/28.08'2007;
. Directiva privind selectarea 5i instalarea echipamentelor gi sistemelor care vehiculeaz5
informalii clasificate in formjt electronic - INFOSEC 6, versiunea 2, aprobati prin Ordin
nr. 358/ZO0B din IO/LZ/2OOB Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din
20/IZ|2OOB, al ORNISS.

5. OBIECTIVE
5.1. obiectivul principal este satisfacerea deplinE a exigenlelor clientului 9i respectarea strictb
condiliilor pErlii tehnice din caietul de sarcini'

5'2' obiectivele referitoare la calitate


sun-t axate pe rearizarea condiliiror
de realizare a lucririlor de-pili"l,u"r",
esen[iare in activiti!ire
furnizarei-instufarelmonta,re
slstemului de securitat" t' t"Jp"tiu-iJu
punere
in functiune a
.si ."rinfelor de uai5 impuse prin documentere
de referint'.

6. VALABILITATE
6'1' Prezentul Plan este valabil pentru
toat' durata contractului.
6.3. prezentul ptan este redacfui
in limba rom6n6.

7. DESCRIEREA SUMAR,I A PRODUSULUI


].t;,5i!?ii:l:t"nfij:L:" si r"iJ'i de iniiatare si punere in runcliune ,,ra cheie,,a sistemurui
7'2' sistemul de- securiLate gi protec$ie
are caracter deschis-cu posibilitatea.
completare ulterioar5 cu alte
up gradare 5i
r;bri;a;;".
i";;;";; omorog5rii ,iii"r'"ro, dedesecur*are,
necesar si se respecte prevederile
este
11000'4-2005' pe care autoritatea standardurui mitita,. sTpii +osss-i6gg 9i are Instrucfiuniror
contractanu-i"
uu'pune la dispozilie furnizorurui,
scrisi a acestuia.
ra soritirarea
7.3. Sistemul de securitate
_ si
_- r-.vaEllr.
protectie
subsisteme:
este format din urm5toarere

1. SubsisLem de detectie perimetrala (SDp);


2. Subsjstem de control acces
fSCni
3' Subsistem de detectie 5i araimare
ra efraclie (SDAE);
4' subsistem de supravegher" ;r;";;;'de
tereviziune'cu circuit inchis (swcl);
5' subsistem de deiectie gi alarmar. iu iiJ"nou
6, Subsistem de comunicalii gi informatic5 (SCI);si inundatii (sDAI');
7. Dispecerat (D) / punct de monitorizarl-rprvl
,
8. subsisrem de electroarim"niui""ii;;'=

urA1* e M A N A G E M E N Tu L U T d n c a d ru r p
R o r E cru L U r
Resurseli )(' responsabilititile
9i autoritSlile personalului

::fl [-"": i1 3L"


rn, cadrul Managementului
riilt lil
ir""t

echipei a"

proi".iiunt,

din cadrul

8.1. Director
' AsigurE structura organizatoricE necesarE deru,l5ri.i contractului
pentru apricarea pranurui caritifii
i" t"-i"l*,"ur"ru de activitate; gi condifiire necesare
Urmiregte
'
modui oe inoeplinire a ootigariiroicontractuale
asumate;
' NumeSte ma|llgqrul de pioi"lipentru
tucr'rilssubcontractate;
]

Aprob5 planul CalitE!ii gi'pccvi_urile,

8.2. Comitet Director de proiect


.
ff::li*,Xii,.Rroorurut si desemneaz' manaserii de prosram din parrea Achizitorului si
' ParticipS ra punerea-in funcliune a sistemurui integrat
de securitate 5i la activitdfile
testare de acceptanfi.
de
8.3. Director Managementul Conformitatii
si Riscului
' Verific5 planul
Calit5lii;

operaliiror de execulie
si contror, conrorm
lX'"'.n;;gr',,"'
:. Avizeazi
i,":fft.!!E:.XlT'l':"
pCCVI;
" solicit;' prin intermediul Manager:lui d1 Proiect, prezenla
beneficiarurui (a RSc) ra
_iT15_f;pecgie/controt, aii cum au rost soticitate de acesra in pc;

cerintele de calitate
propune Directorului oprirea lucrErii, cAnd constati abateri de Ia
sau la sesizarea controlorului calitate;
monitorizali in cadrul programului;
UrmEregte evolulia indicatoritorJe performanlE
5i aplicarea PC de cStre toti
Verificd prin u.iiuitut"u de audit intern, respectarea
participi la realizarea Sistem de securitate
executanlii i" proi".ie, tucr;ri 5i servicii care

r
.
t

si Protectie

8.4. Manager de Proiect

contractului 5i condiliile necesare


AsigurE structuru organizatoricE necesari derularii
activitate;
de
planrilui calitilii in toate sectoarele
pentru apticaiea
-p"iioai.
conditiile necesare pentru
asigurb
derularea contractului 9i
Analizeu.a
so|ulionareanoilorprob|emeceaparinderu|areaacestuia;
contractului;
', Participi la negocierea
instruite sau autorizate, dup6 caz) 9i
Rispunde de asigurarea r"rurr"lor'umane (calificate,
stabilite;
a celor financiare necesare' conform termenelor
contractuale
5i finanliaF;. ..
disciplinei
. Rispunde de respectarea
venituri
de
5i cheltuieli;
bugetului
. AsigurS intocmirea 5i aprobarea
cu procedura de evaluare;
conformitate
in
terli
la
. Asigurd activitatea de subcontiu.tui"
5i rSspunde de functionarea
. AvizeazS planul calitilii intocmit pentru lutrSrile. contractate
conduce;
pe care le
sisternului ue management al calitalii in activitSlile
c;tre acesta pe parcursul derulSrii
de
solicitate
, pune la dispozifia RSC informaliile
contractului;
. solicita prezenta beneficiarului (a RSC) la operatiile de inspeclie;
'AsigurSaccesulIaIucrareaclientuluiSi/sauaRSC-uIui;
. conduce gi rEspunde de reuri.ai"a lucririi in ansambiul ei, cu toate aspectele legate de
termene, activitSli, resurse' costuri' etc'1
structura organizatorici necesar5 proiectului;
. Propune Directorului
. urmEreste atenuarea dificuttagilor legate Je.armonizarea relelei organizatorice aferente
proiectului cu structura organizatorici a firmei;
. Intocme5te graficele interne de derulare a contractului, stabilind termenele de execulie
aferente rea izErii Proiectu lui ;
, AnuniE beneficiarul cu privire la terminarea lucririlor pentru a fi convocati comisia de

,
.

recePtie/Predare;
Semneazd PCCVI-urile din cadrul PC'

8.5. Inginer de sistem

solutia tehnica in conformitate cu cerintele;


pentru asigurarea conformit6fii
Asiguri veriiiiur.u comenzilor'ou'uinipimenteimbteriale
acestora cu sPecificaliile din proiect;
cu cerintele;
Asigura realizarea modificaritor solutiei in cofnormitate
probe 5i incerc6ri la instalatiile
reglaj,
de
AsigurE predarea specifica!iito.-p"ntru datele
executate;
receptia
omologare sl

R-=ig,.,r.

',
. Participa la Punerea in functiune, testarea,
sistemu lu i/su bsistemelor
, Participi la receplia preliminari 5i oreda rea ucri ri i/ prod usu lu i c5tre Beneficiar'
I

8.6. Coordonator Proiectare


. Realizeazi proiectele de execulie;
. VerificS calculele de justificare a soluliilor tehnice propuse;
'proiectele
de execu!ie
, Solulioneazi la timp n".onrot.iuiitu privind
tehnologice;

.AsigurS-intocmireaproiecte|ordeexecufie,incaresens:
. furnizeuri aut" pentru tehnologia de execulie 9i necesarele de resurse,
. definitiveazi traseele instalaliilor,
lucrSrilor'

execulia
stabilegte stadiile fizice necesare pentru inceperea 9i

5i

specificatiile

pred5 specificatia pentru datele


de reglaj, probe gi incerc5ri la instalafiile
R5spunde de avizaiea'5i aprobarea proi"Jtuiui'in
executate,
.onlorritate cu cerintere contractuare;
sorufioneaz5 ra timp neconformit5giie
priui-nJproiectere de execu[ie;

'

'
'
'
.'

9i asisurS interfala'.u- tl'iJo[tracrangii uneujugi pentru


activ*Efire
H|ffi".9,..u:
Participi la recepfia preliminari gi predarea
lucr5rii/produsului
eiosrameie

::;i:Tf:,:H?,:,JiiilJil:i:,1ru1[".,"J";,i;,,;;,

4.7.
'
'

Coordonatorimplementare

i"".tx?Jrffi.::l'JlT:::d'If,iJ":"r''l'",'siabilind
activitSlile

sarcinire 5i responsabirf5fire ce revin

de implementare gi participa ra efecruarea


testeror de casa si de
coordoneazb realizarea proiectelor
de execulie conform graficului contractual;
AsigurE existenla/rearizarea urm'toareJ;;;;;;.t",

:.t:Jl,""XHzE

'
'

pentru datele ae reglai, probe


si incercEri ta insrata!iite
AsigurE verificarea comenzilor de
echipamente/materiare pentru asigurarea
conformitEtii acestora cu specificagiile
din pioiu.t,
proiectelor oe
fffJ,!?"actualizarea
"*".rfi"-iniotmite, cu modificSrite aduse in rimput

:l::ii:uu,tout't'ta!iilor

REspunde de existenla avizelor gi


autoriz5rilor necesare realiz5rii proiecturui,

ffiffi:.*,JJJ;:ducerea in ob.ii-n;;;i'"u

echipamenturoi'rp*.iricate in proiecr
si

AsigurE 5i verificE efectuarea reglajelor,


probetor pi incerc5rilor la instalagii
coordoneazi activitSfile de
iun"r"' ["- rr,y.liune .a echipamenteror executatp
din caJrut
i"ffj."Jrt3llrJi"1"'ui", interconectarea ,ruri!t"r.ro,. ir-nc[ionarea sisremeror

' Asigura rspectarea

:::tffl'!Jirl'

a
re

CoordonatorTehnic constructii-montaj

5:'f;li'i[l';t::Si?if,Ti:;,fi:,;"r;i;"i;;".u!ie

il;;;;;i;,

aspecre:
si necesare,e de resurse,

stabilirea stadiilor fizice necesare pentru


inceperea gi execulia lucr5rilor.
de u*".u[i" si derarierea acusto.a; urmareste
lX [:",,:TJl?u,ollontamelor
si
AsigurE interfala cu beneiiciarul final
pe probleme. d.e e1egufie, conform
Isi insuSeste 5i respectS toaie- prevederire
contracturui;
pranurui .-iiittii;-;;;jina
operatiilor de execulie gi contiol necesai"-rinJi.arii
reatizarea ruturor
ruiiirii'.oit.u.tute (incep6nd
cu
;"rt""$l!X#il'::il::""!aprovizionate si terminand'lu recepgia rinar5 a rucr5rii) si generarea
AsigurE conform planuiui calit5gii _ pCCVI:
condifiile de incepere a lucrlrilor,
programarea gi preluarea fronturilor
de lucru,
trasarea circuiteror gi fixarea
programarea, receptionarea j1{:.r:T_";i";. pentru echipamente / materiare,
si montarea echipamentelor/'materialetor,
programarea forlei de muncb,

' :"-$';fi

'

!i

procedurilor generale, operafionare


5i tehnice precum si
tehnice, din cadrul. "aMi;-uiri.Iuir" -in
.uo.Ji u.-,,uitagiro,. p" care

coordoneaz5 activitS[ile de execulie gi


as'iguri pregEtirea
contractate, in care sens urmire5re
eiist""i"lr"jirJ;; tehnologic. a execuliei lucr.rii

'
'

c5tre Beneficiar;
conrrorur,execuriei si

p";i.,

Este subordonat Managerului de Proiect


in vederea realizSrii tuturor activitS[ilor
necesare pentru implementarea
care sunt
sistemului;
Asigura resursele necesare executiei
lucrarii;

'-

8.8.
'

de

programarea 9i realizarea stadiilor fizice,


de
UrmdrJgte includerea in planul calitS!ii a tuturor materialelor (echipamente, materiale
Proiectare;
de
montaj ltc.; previzute in Documentalia Tehnici
Actualizeazi programul de execulie in funcgie de evolufia realizarilor din gantier, findnd
seama de prevederile contractuale;
REspunde patrimonial, disciplinar gi penal, in postul pe care il ocup5, de folosirea
judicioasE a materialelor gi bunurilor precum gi de-calitatea lucrSrilor executate;
h"=p".t5 cu rigurozitate disciplina iehnologicE inscrisS in normele metodologice 9i in
docu mentatia Produselor;
AsigurE, conform normativelor tehnice de specialitate, supravegherea permanentd a
insialagiilor, echipamentelor, precum gi a celortalte mijloace de munci incredintate;
Identificd eventualele lucrdri suplimentare apirute in timpul execuliei 5i le transmite

.
.
.
.
.
.

managerului de Proiect;'de
analizb interna gi raporteaz6 stadiul deruldrii
eartici-pi la g"dintele
propun6nd misuri de respectare a programului;

lucririlor

de

"*".u[i",
participi la toate inspecliile efectuate de citre reprezentan!ii organelor de control
abilitate, interne gi externe; ia mEsurile de coreclie/prevenire necesare 5i urmiregte
realizarea lor la termen

. Stabilest" impi"une.u controlorul calitS!ii din gantier, prioritS!ile de inspec!ii 9i incercEri 5i


urmbre5te realizarea lor;
. Stabilegte mlsuri de utilizare eficient5 a mijloacelor de produclie 5i a fortei de muncd'
pentru incadrarea in costurile programate;
, soliciti asisten[E tehnic5 la montaj gi la punerea in funcliune din partea proiectantului,
precum gi din partea furnizorilor de echipamente, dacS este cazul;
. AsigurE iondiliile gi participE la recep!ia, testarea 5i predarea lucrdrilor;
. Anunl5 munug"rul de proiect la terminarea lucr5rilor pentru a fi convocati comisia de
recePlie/P reda re;
, urmbiegte rezolvarea problemelor ridicate de comisia de predare/primire a lucrErilor;
. Rdspunde de aplicarea planului Calitalii si intocmirea inregistrarilor aferente acestuia;
. Urmiregte dotarea gi utilizarea mijloacelor de proteclia muncii gi de lucru conform
normativului

8.9.
.
.
.
.
.

5i a Legii 319/2006.

Responsabil implementare software si punere in functiune


Este responsabil de punerea in functiune a subsistemelor de securitate;
Raspunde de integrarea subsistemelor de securitate in sistemul integrat de protectie;

Este responsabil de instalarea si configurarea aplicatiei software de securitate integrate;


Raspunde de integrarea subsistemelor de securitate in aplicatia software de securitate
integ rata;
Raspunde de configurarea planselor in aplicatia software.

8.10. Responsabil Asigurarea calitStii /control calitate


. AsigurE interfala fu beneficiarul [e probleme de calitate

.
',
.

gi efectueazi revizia PC numai la


prezentate
RSC si achizitorului pentru
solicitarea beneficiarului, iar reviziile acestuia sunt
evaluare si aProbare;
Este subordonat Directorului Managementul Conformitatii si Riscului;
intocmeSte Planul Calititii;
prezint; spre verificare, avizare 5i aprobare Planul calitelii functiilor competente;
VerificE p" pur.urrul deruldrii lucrErii modul de respectare 5i certificare a cerintelor de
calitate in conformitate cu PC aprobat;
participE la receplia echipamentelor /materialelor procurate pentru .lucrare;
gi
AsigurE controlul documentelor gi inregistr5rilor din cadrul proiectului certificE excutarea
planul
calitStii;
operaliilor de verificSri gi incercSri incluse in

.
.
. nsiguii utilizarea la

probe gi incercEri numai

cor-spunz6toare 5i cu viza metrologicd in termen;

aparatelor

de clas6 de

precizie

'
lucr5rilor 5i urm5rirea solulionirii observaliitor, prin
confirmarea
::::;i,:, ,$.oredarea
urmdregte
aplicarea
'
Planului calitS!ii in gantier gi raporteaz5
sEpt5m6nal
ff"Jlll,,,tJ,-

'

ir':"rT:jiTi

lulanagementul conioimtatii'

si

RiscuruJ, sradiur

Directorului de

de ,..uriiur"

8.11. Coordonator Administrare Contract

'
.'

'

'

stabileSte sarcinile 5i responsabilit;!ile care


revin funcgiiror din aceasti structurE cu
scopul
de a asigurl.agtjvjlitite suport ae realtzare
a pioOusutui;
Avizeazi a.cti.vit6lire cu privire ra derurarea
coilracturui;
Verificd activitaLea de gestionare a produselor;
urm5regte graficur de incas5ri gi prili urereni
contracturui;
j:::i;L:T,j'f:||,ilj$?[T;',;io'e,".r, nu-uniuz'ureriare pentru asigurarea conrormit5gii

8.12. Administrator Contract

' REspunde de asigurarea resurselor materiale de la furnizorii agreafi, in condilii


prev5zute prin proiect, la termenele
de calitate
stabilite-piin graficele oe eiecutie;
' se asigura de existenta documentelor de calit-ate rcertirlale de calitate garantie,
si
declaratii de conformitate, etc.) pentru *.rupuil'"ntele
ii
materlatele
aprovizionate;
' AsigurE activitilile cu privire la-derularea co-niractutui;

'

fl?flff",:TffflLXucomenzilor

de p-drr; confoim cu

specificaliite

din proiecr

in

' Asigur5 activitatea de gestionare a produseior;


' solicita suport logisfic pentru livrarea echipamenteror pe rucrare si intocmeste
documentele de expediere a marfii;
' Emite facturile pe baza Proceselor Verbale aceptate de catre beneficiar si
urmaresre

transmiterea si incasarea acestora.

8.13. Coordonator Testare Evaluare _ Omologare


.

.'

Coordoneazd echipa de testare_probe;


Asigura aprobarea documentelor de testare-evaluare
si omologare;
Coordoneazii efectuarea testelor,

8.14. fnginer testare

'
'

Efectueaza testele descrise in Borderoul


de probe/procedura de testare
Asigura intocmirea si documentelor de testare-evaluare
de probe' Planurlle de testare. si evaluare, erocedura si omologare, cum ar fi: Borderoul
de testarJii evaruare, Raportul de
testare si evaluare, Certificatul de omolog;ru.--

8.15. Responsabit SSM/protecgia Muncii

'

'
'
'
'
9.

ParticipE 5i avizeazd efectuarea inregistr5rilor


de cEtre subcontractanti.

ImplementeazE deciziile privino activitatea

de protecfia muncii emise de

Directorul
Asigur5 instruirea personalului din cadrul
echipei de proiect ?n problemele de protecqia
muncii;
Aplica legisla!ia de protecfia muncii gi urmEregte
respectarea acestora la locurile de
muncS;
UrmSre5te respecLarea norm*,
proteclia muncii, a deciziilor interne
9" prote.iia-muncii;
de proteclia
muncii 9i a instrucgiuniror specifice ae
Efectueaz5 audituri interne de securitate gi
slnitate in muncd in cadrur programului.
General;

CERINTELE DOCUMENTATIEI. MANUALUL


DE MANAGEMENT INTEGRAT. CONTROLUL
DOCUM ENTELOR SI INREGISTRARILOR

inclttde:
Documentatia sistemului de management integrat al
a) Declaratia -Angajament a Consiliului de conducere a societatii care prezinta politica si
obiectivele
b) Manualul Managementului Integrat MMi-01-00;
c) procedurile generale de sistem documentate, cerute de standardele de referinta;
d) Documentele necesare organizatiei, pentru a se asigura de planificarear operarea si
controlul eficace al proceselor: proceduri operationale, instructiuni de lucru, planuri ale
calitatii, etc;
e) Inregistrari cerute de standardele de referinta si alte inregistrari rezultate din
proiectarea SMI.

g.1. Manualul de Management Integrat - Calitate, Mediu, Sinitatea si Securitatea


Muncii (MMI) este principalul document care prezinta masurile adoptate in cadrul societatii
pentru abordarea unui Sistem de Management Integrat al Calitatii, Mediului si Sanatatii si
Securitatii Muncii.
Manualul Managementului integrat serveste ca document de referint.a care asigura:
1" Intelegerea, implementarea efectiva si imbunatatirea continua a SMI in cadrul societatii in
toate activitatile desfasurate si la toate nivelurile de organizare;
Z" Demonstrarea conformitatii efective a SMI aplicat in organizatie cu cerintele referentialelor SR
EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2004' in vederea:
- satisfacerii cerintelor si asteptarilor clientilor si a altor parti interesate;
- evaluarii obiective si permanente a furnizorilor;
- imbunatatirea continua a performantelor organizatiei.
3'Efectuarea auditurilor, a analizelor managementului, a monitorizarii si verificarilor/ inspectiilor
efectuate asupra produselor, proceselor si activitatilor desfasurate-inclusiv de mediu si
sanatatea si securitatea muncii;
4" Instruirea personalului asupra principiilor fundamentale, a cerintelor SMi, a metodelor si
documentelor uti izate.
I

9.2. Controlul documentelor gi inregistririlor asigurS:


g.Z.t, Documentele, in edilia valabilS, sE fie disponibile in toate entitSlile participante la
realizarea Sistemului de securitate si protectie
g.2.2. Toate documentele care 5i-au pierdut valabilitatea sau se dovedesc a fi neconforme, sunt
retrase la timp gi inlocuite cu actualiz5ri valabile, in toate punctele (din interior sau din
exterior) unde acestea au fost repartizate controlat.
g.2.3. inregistrdrile calitdlii sunt !inute intr-un sistem unitar pentru identificarea depozitarea,
g.2.4.

protejarea, regasirea, durata de pastrare gi eliminare a acestora.

iontrolul documentelor se efectueazS conform procedurii generale

"Controlul

documenLelor" cod: P,G-m-O1-00.


9,2.5. Controlul inregistrErilor se efectueaz5 conform procedurii generale "Controlul
inregistrErilor" cod : P.G-m-02-00.

10. ACTIVITATILE

DE REALIZARE ALE PRODUSULUI

10. 1. PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSU LUI


10.1.1 In scopul atingerii obiectivelor stabilite si a satisfacerii conditiilor specificate de clienti, se
elaboreaza Planurlle Calitatii, documente specifice implementarii fiecarui produs in parte.
10.1,2. Cerin[ele de calitate stabilite prin caietele de sarcini aferente lucrErii sunt preluate gi se
vor realiza conform procedurilor tehnice gi instrucliunilor pe proiectare.
10.1.3. Pentru realizarea calitelii declarate se vor prevedea 5i asigura:
- resursele materiale necesare asigurarii activitatilor de proiectare, achizitie,
implementare, punere in functiune, testare evaluare, omologare, instruire, mentenanta,

receplia calitativi
tehnice de lucru,

a resurselor materiale inainte de montaj, respect6nd intructiunile


. Ar

frontul de lucru necesar pentru realizarea


activitatilor de mentenanta a instalaliilor,
prevederire documenraliei de
Lxecufie,
.'J,:[15:i 3"'ff1"J?i;1,.J",;H1,,il?i5l
10'1'4' Elaborarea Planului balit5tii se facl
in conrormitate cu procedura po-o-04-00.

;"

1O.2. PROCESE REFERITOARE LA CLIENT

10'2'1' In cadrul activitatile din cadrul procesului


de "dezvortare afaceri,, desfasurate
sunt:
a) Investigarea pietei, a necesitatirorilientiror;

b) Adaptarea companiei la dinamica


economico-social;
c) satisfacerea in conditii superioaie mediului
a cerintelor clientilor;
a) Obtinerea unei eficiente economice maxime.

70.2.2.In acest scop organizatia a identificat:


a) cerintele specificate..de catre client, inclusiv cele
reFeritoare la livrare si actiuni
post-livrare prin emiterea de ofertel
b) cerinte nespecificate de catre ctienl, dar necesare pentru
utiiizarea specificata

c)

10'2'3'

::'d;ijjlj"",5i3'iJ,"ritoare ra produs prin precizarea


iXU?:"-,,:lJ,,"
acesrora
cu
ocazia validarii proiectului sau a incheierii
.onir".trlui;
-org.niruti".
d) orice alte cerinte suplimentar" ia*firi.ate aeiatru
cerintele referitoare la produs transmise Je'catre
soricitant s'unt anarizate de functiire

::"ff::J",::,i:-[Tfi,.:i ;:i:1:i:=u:]"'"
il{"'t1''!;'.
70,2.4, Prin aceasta analiza organizatia

de prezentaiea orerrero,, ii.uf,tu,.uu

se asigura

ca:
a) cerintere referitoare ra prodJs tunf
b) cerintele din comanda sau contracto"rinit";
care difera

rezolvate;

de cele exprimate anterior sunt

c) organizatia are capabilitatea


10'2'5'Rezultatele analizelor si ate'actiunilor de a indeplini cerintele definite.
aparutl sunt inregistrate,

iar inregistrarile sunt

pastrate.

10'2'6' organizatia asigura ca pentru produsele


furnizate sunL indeplinite cerintele specificate

prin:

a) certificarea conformitatii cu cerintele aplicabire produsului


b) Eliberarea unui certificat de guiu;iL pentru produsur

c)

respectiv;
respectiv, corespunzator
prevederilor contractului cu clientu
l;
Livrarea pieselor de schimb pe toaia durata
de viata a produsului;
t"-'tu calificat iiirtorirur dupa
iui,-i,l'p"rioada de saranrie si

ffifffffi.fil

o decraratie documenrara

a cerinteror, arunci
ifti"i+?"::t#;T:":'fis"J"T.i:;?:',::'il1'''
documenrate si se desrasoara in conrorm*are
iirli;.ll,Til11fl],:t:::X':riil3fiiil;'''unt
10'2'9' Procesul de

contractare si analiza contractului sunt


documentate si se desfasoara in
conformitate cu procedu ra Managementu
I contracteror, cod : po_o_1 1_00,
10'2'10' In cazul in care apar modificari la ptoarre,
ne asigurarn ca documentere
modificate si ca personalului implicat
i s-a adus ta .rnoitinta modificarea cerinteror. rerevante sunt
comunicarea cu clientul si atL pirti
interesati;; r*" conform procedurii ,.Responsabiritatea
aa la_g gqentu lu i 5i comu n ica re,,, cod pO_m_06_ 00.
10'2'11' Toate informatiile solicitatede catre
nsC'p" parcursur derurarii contracturui vor puse
dispozitie de catre. Responsabilui calitate,
ra
contrJro'rrl calitate si - Managerur defi proiect.
Informatiile vor fii aduse la cunostiinta
RSC conform cerintetor contractuale.

1O.3. CONTROLUL PROIECTARII


10'3'1' societatea are stabilit prin procedura
03-00' cerinlele necesare pentru a controlaoperaBionalE ',proiectare gi dezvoltare,, , cod PO-osi uuririiu elaborarea documentagiei tehnice
proiectare,
in vederea asiguiSrii c5 sunt satisfScute condigiile
specificate in contract.

de

tehnice si de calitate
dupS definitivarea tuturor cerinlelor
incepe
proiectare
de
Activitatea
10.3,2.
beneficiar'
5i-r"tn.r.a contractul.ui de c6tre
,"i
proiectut tehnic ei toate
documenreror de proiecrare

tt

,:i::ffiS"" 1i:iil:?;rea

documente|eaferente(sevaexecutaincadrulgrupeitehnice),,
verificatoruide proiect desemnat)'
-ieJinfeiVerificar"u iroi".tuiui iennic (de citre
Oe c'T'A' conform procedurii operationale
c) Avizarea prti";uiri i" .uO-r,it
itali le CTA'cod P'TH -o-02-00'
" O rga niza rJ;i ;;"nsabil
de cStre
aferente tipurilor de proiecte se va efectua
specialitate
de
avlzelor
d) Asigurarea
se race in
"..Jf,1?1";i'nu"''5;.u*"n'ur'":.:i,,:i"".1["""ra
,'*::3t";1S:,i'l:
cazul documentelor
,benericiar
reglemenia'it" in vigoare (in
conformitate cu prevederile .ont=.tuule,

b)

",

'"
ffi[?l'".re proiecru,']',-::-.:l'liT^::?:^:i:iT:*T':l':J13:ff15'?li
grupeitehnice gi vor fi gi aprobate la fel ca
cadrut
eraboratoiidin
cdtre
de
vor executa numai
proiectul elaborat initial'
privire la modul de utilizare si functionare a sistemelor
detaliate
10.3.5, Pentru furnizarea informatiilor cu
al Sistemului, in cuprinsul caruia sunt
se elaboreaza Manualul de operare
,o.r.o,'F"'J1!l::l':'

i,i*rit",
urmatoarele:
. DESCRIERE GENERALA
' STRUCTURA SISTEMULUI
' SUBSISTEMUL SUBSISTEMULUI """
'. FUNCTIiLE
STRUCTURASUBSISTEMULUI
. SUBSISTEMUL
. FUNCTIILE SUBSISTEMULUI ."""'"'
. STRUCTURA SUBSISTEMULUI"..""
. OPERARE
. INTRODUCERE
. iNTERFATA GRAFICA A PROGRAMULUI
SUBSISTEMULUI """""'
'. CoNFIGURAREA
componente
ruorirrionlzAREA ECHIPAMENTELOR
. COMANDAECHIPAMENTELOR
. OPERAREA ALARMELOR susbsistemului """""'
. GESTIONAREARAPOARTELOR
confor.m reglementErilor urmdtoarelor

proceduri

se J.rresou.e
10.3.6. Activitatea de proiectare
.,proiecturu ii-i'"iuortare,, codr po]o-03-00, "Eraborarea gi modificarea
opera[ionare gi tehnice:
DTP" lod: P'TH - o - 04 - 00 '

IZITIA INCLUZAN D CONTROLUL SU B'FURNIZORILOR


conformitate cu cerintele specificate se
produsui-pi*u'"t
pentru
a
asigura.a
tle
]n
10.4.1.
fuinizorii, se emit comenzile pe criterii specifice'

1O.4. ACH

efectueaza evaluari, se selecteaza


de selectie: existenta unut
bazeaza uzuar pe urmatoarele criterii
se
iliniroriro,.
(certificat),
ro.4,z.Evaluarea
sanatatea si securitatea muncii, etc)
mediu,
(caritate.
management
operationale
sistem de
ilte'raciritati comerciare, conform procedurii
caritatea demonstrata anterior, pretur,
iivatuur"u furnizorilor", cod Po-s-02-00'
sunt documentate'
il
10.4.3. Cerintele nut"tut" pentru furnizori
riupru ruinriorului depinde de impactuI pe care
to.4.4,Tipur si amproarea controruiui'upir.ut

ifif

i:*l;*!*:gl:;,ii,'",f':''JTlliJJllru.tiuni

necesare aparute sunt inresistrate

si

Pastrate,

SI SERVICIULUI
10.5. APROVIZIONAREA PRODUCTIEI
se Oesfaioara in. conformitate
10.5.1. Activitatea de aprovizionat.ipt"-"q*
- o -'os - 00, precum 9i cu clauzele contractuale'
operalionalS.,procurare,. cod: P.o

cu

procedura

10.5,2, Procurarea la termen de la furnizorii stabiliti contractual a echipamentelor gi rnaterialelor


se face conform specificatiilor gi in baza necesarelor de procurare emisE de Administratorul de
contract avizate gi aprobate conform procedurii de procurarel
10.5.3, Echipamentele gi materialele furnizate in cadrul contractului sunt insotite de documentele
legale de certificare a calit5lii acestora conform legii calit5lii in construcfii gi a reglement5rilor de
a

plica re;

10.5.4, La receptia lucr5rilor, se predau beneficiarului toate documentele privind certificarea


calitdtii produselor.
10.5,5, In cazul identific6rii unor produse neconforme, acestea se trateaza in conformitate cu
procedura "Controlul neconformitatilor, accidente, incidente" cod: P.G-i-04-00.
10.5.5, Receptia cantitativE gi calitativ5 a echipamentelor/materialelor aprovizionate se face la
primirea gi livrarea lor citre 5antierul de executie; pe documentul de receplie se inscriu datele
de identificarea a produselor;
10,5.7. Se vor respecta prevederilor procedurilor 5i instruc$iunilor sistemului calitEtii aplicabile in
activititile de procurare (din tard 9i din import),
10,5.8. Identificarea produsului se realizeaza pe tot parcursul activitatilor de mentenanta si
reparatii, incepand de la intrarea materialelor in receptie, depoziLare, pe parcursul executiei
(montaj, instalare, PIF) la produsele final si la client.
10,5.9. Identificarea, inclusiv stadiul monitorizarii si masurarii se realizeaza prin inregistrarile
specifice rezultate in urma executiei si a controlului calitatii produsului,
10,5,11, In cadrul organizatiei proprietatea clientului se regaseste in autoriza[ii, conventii,
proiecte puse la dispozitie de client, echipamente de lucru sau masurare puse la dispozitie de
catre client, produse aduse pentru reparat, software pus la dispozitie de catre client.
10.5,12. In scopul asigurarii controlului asupra proprietatii clientului sunt stabilite reglementari
prin proceduri / instructiuni aplicabile, referitoare la identificare, verificare, protejare,
confidentialitate si informare a clientului in caz de deteriorare, pierdere fizicE sau inaptitudine
pentru utilizare, Aceste proceduri vor fi aprobate de beneficiar.
10.5.14. Pe tot parcursul fluxului de executie si pana la livrare sunt stabilite si aplicate reguli de
manipulare, depozitare, ambalare si conservare atat pentru materiale cat si pentru echipamente,
conform procedurii "Manipulare, depozitare, ambalare, conservare gi livrare" cod PO-o-09-00,
urmSrindu-se in mod special asigurarea unui control eficient al migc5rii materialelor din cadrul
societ6tii, atAt in depozitul central c6t gi pe 5antiere la montaj.
10,5.16, $eful depozitului urmEregte ca echipamentele / materiale ce vor fi puse in operd s5 nu-9i
modifice calitEtile specificate de furnizori prin certificatele de calitate, prin actiunile de
manipulare, depozitare, ambalare, conservare gi livrare.
10,5.17, Pe gantier coordonatorul tehnic cu executia / geful de gantier urmdregte ca la punerea
in operi a materialelor sE nu apari modificiri calitative ale acestora.
10.5.18, Depozitarea gi manipularea materialelor folosite va fi cea indicat5 de furnizor, cu
respectarea normativelor in vigoare,
10.5.19. Pentru materialele folosite se vor executa testele gi verificirile cerute de legislatia in
vigoare. Nu se vor folosi materiale cu termene de garantie depdgite sau expirate.

10.6. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MASURARE 9r MONTTORIZARE


10.6.1. 1n cadrul
in efectuarea probelor gi incerc5rilor pe misura derulErii lucrErilor se
folosesc EMM verificate din punct de vedere metrologic.
10.6.2, Verificarile se fac de catre laboratoare autorizate.
10.6.3. Activitatea se deruleazE in conformitate cu prevederile din procedura "Controlul
echipamentelor de misurare gi monitorizare " cod PO-s-O1-OO
10.7, MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI
Configuratia produsului sau a sistemului (ale caror livrare, montaj, punere in functiune este
urmata, dupa cazt de activitatile de service, intretinere) este prezentata in procedurile/
instructiunile de proces corespunzatoare si se regasesc in procedurile "Proiectare gi dezvoltare"
cod: PO-o-03-00, "Elaborarea gi modificare DTP" cod: P.TH - o - 04 - 00, "Managementul
configuratiei" cod : PO-o-C00-00.

1O.8. FIABITITATE SI MENTENABILITATE


10,8.1. Toate procesele de realizare a produsului sunt planificate si se desfasoara controlat,
10,8.2. Tinerea sub control a acestora este asigurata prin:
1' Identificarea proceselor de executie;
2' Planificarea proceselor de executie;
3' Realizarea produselor (detalii in descrierea de proces si in
proced u ra operatio na la PO-o -42-00 " Fabricatie")
4' Inspectia si incercarea produselor;
5" Receptia si predarea produselor.
10.8,3. Referitor la evaluarea conformitatii si aplicarea marcajului CE, detalii se gasesc in
procedura operationala PO-s-44-00 :Evaluarea conformitatii si marcajul CE"
10,8.4. Planificarea proceselor include:
1' Emiterea comenzilor interne;
2' Documentatie de lansare a produselor: documentatia de executie (DDE), fise
tehnice, instructiuni de lucru, planuri ale calitatii, planuri de control calitate
incercari si verificari, bonuri de consum;
3' Asigurarea cu rnateriale, echipamente de lucru adecvate si
monitoriza re/masu ra re;
4" Mentenanta echipa mentelor;
5' Utilitatile tehnologice (energie electrica, retea IT, apa etc.);
5o Resursele umane calificate;
Z"Asigurarea masurilor de protectie a mediului, de sanatate si securitate a muncii.
10.8'5, Referitor la procesul de mentenanta
se asigura ca serviciile de intrefinere
tehnicE si totalitatea serviciilor tehnice de gestiune, inspec!ie, repara!ii, interven!ii de urgen!E se
desfasoara in conformitate cu prevederile contractuale in scopul respectarii SMi si asigurarii
satisfacLiei clientu lui.
10.8,6. Procesul de mentenanta preventiva/corectiva a instalatiilor si sistemelor consta in:
. Controale preventive planificate conform specificatii/contracte/anexe constand in
verificarea periodici a stSrii tehnice a instalaliilor si sisternc.lor;
. LucrErile de intretinere tehnica au ca scop mentinerea in limitele de buna functionare a
instalatiilor si sistemelor, atat prin prevenirea producerii unor defecte, cat si prin
inlaturarea defectiunilor care se pot remedia pe loc. In cadrul lucrarilor de intretinere se
efectueaza reglari ale aparatelor, mici reparatii la instalatii, curatirea si ungerea,
reajustari si inlocuiri ale pieselor uzate din echipamente, analize, probe, masuratoii etc.
Periodicitatea lor se stabileste prin graficul de lucrari in conformitate cu cartea tehnica a
sistemeior sau echipamentelor in contracte/anexe si se creeaza baza de date in softul de
mentenanta si urmarire;
o Reparatii curente ce cuprind toate operatiile de intretinere, remedierea defectelor
constatate ca urmare a verificarilor periodice si aducerea instalatiilor in parametii
normali;
. Reparatii accidentale au ca scop remedierea defectiunilor cauzate de evenimente.
Operatiile ce se executa in cazul acestor reparatii se fac in regim de urgenta.
Modificarile si completarile, care sunt impuse de necesitati de exploatare se vor executa
numai pe baza de comanda (conform contractelor);

Reparatii datorate viciilor

de proiectare, executie si calitate a materialelor si

echipamentelor in perioada de garantie si post garantie,

10'8.7. Inregistrarile serviciilor de mentenanta se regasesc

in Raportul de mentenanta
corectiva/preventiva.
10.8.8' Detalii privind actlvitatea de mentenanta se regasesc in procedura operationala ,,Service
si mentenanta", cod: PO-o-10-00.

''
l"'.,",",Ti3XH[[:,lli:''*fi"#Flo'!l+:'l[::"'i::,1,',ff?''"J:Aiii"ill"l"'?'"'T]li'
proousutui/ serviciului' a se aslgura
conformitatea
pentru a demonstra
imbunatatire,

,a p,aniricarea activitatiror de

:;*::,*i*4:ln'il:1fi:'Hii!yil:==:'J;sc
iU',T$tr"i:,T:ii prin
si preventive'
audituri interie. actiunicorective
verificare ulterioare

u satisractiei crienturui-nr;cum

si

3l;i;,?3"'i'Jtffi :llii#:!'+-::iil,'.1::?,i,'"[ffJ,',1'"
a Exi sta Res stru e
ta ti re co ti
JJ:J'J:,',ffi
nn';ET
ff u#::trf ,.;l B:r : il;gi mediu, conform procedurii
;,,|.'#i;
op"ruti"nure "Tratarea reclamatiilor"'
pentru iaritate
n

nu

recramalii
cod PO-I-O5-OO'

intern " cod


11.2. AUDIT INTERN
procedura generara de sistem "Audit
din
prevederile
cu
din societate'
se derureaz' in conformitate
Munage;un'tui curiturir si Mediurui
birectorur
c'tre
de
interne
pc_i_03_00, 9i se urmiregte
raportare_si urmarire a auditurilor
documentare,
rearizare,
pranificare,.
prin activitatire de
"=l':'J:?:l"sNflu.ro,.iro.. impricari; concruziire

[u,il.il;:'T,x',ff8:. ii:'::':':1Ffiutl*l"'
ts:li,,i':?ixtHi::

aud,-ur in scopur

::;!.t:i**:rir:jyi:,:"'"iq;n,ffi:3i$":llyi:".'b
ce re-au generat'
u u.urtoiu .at si a cauzeror
o"

de anarizare u n"contormitSlitor si

"Jimlnir"

ll;i"":ff:::t"",fi,3|rti:5'-?:[ltfiI-L-,1ry],,.jse

rearizeaza

in conrormitate cu

procedura

operationarupo-,-++-_00"Eva|ua'uu.onro''itatiisimarcajuICE,'.

"controlul neconformitatilor'
II.4,CONTROLuLNECONFORMTTATILOR',ACCTDENTE',TNCrDENTE
pr"u"ourire d-in pro."Juru-ie sistem
.u
constatate
conformitate
in
se realizeaz'
pG-i-0+-oo !i are drept scop eliminarea neconformitigilor
cod
incidente,,
accidente,
cod F-PG-'-04-01 - intocmit'
Ellt'Tl""'-bT'TTu ru".onrormitate rormurar

gr:.,lgll,li
stabileSte:

tinul de neconformitate 9i efectul'

-'J.i'i?i':';;''p'"a"*tiuno"ufostconstatatineconformitatea
neconformit'9t'ga
cauzele care au generat
-J;;i;;;;6ite!ito'asupralucr5rilorinrinal

catX%",:i$";'J""T::illlXt:;orespunzatoare a Iucrdriror

Oaiorita furnizorilor de materiale

,
rul*Y;:':::lffii;='i'ill:?'"u'" (produse)
in activitatea de
;,'li':llf
privind ,n,"r}t"r-* uiiti.;rii Jnor materiale
1

misuri

derutare a

lucr'rilor-l;;*M

continuErii lucr'rilor;
9i Ouqe caz sistarea
separarea acestora de cere

*:,.T:g,7.**;,"iJ:l'J,tT,*l;,9''#lil'r""niu!i'

resPunzitoa re calitativ ;
etapele menlionate mai sus'
prin intocmirea formularului r" p;;r;d toate
* iu." de citre Responsabilul cQ'
UrmSrirea ,"u,iriiii remedierilor
apr,ca
de
ou
si
","r?l?.1,:}:"i'j;i
exploatare
activitatire de .on."ptir, executie'
imbunatateasca
sa
care
proceduri/rnasuri
mentenanta;
co

ffi"-'-

J:;e":i ?[!:?:l*n':Xff':!lt"*uti'" si
trvemnlantl

'de rnentenanta si urmarirea


ffiodului.des{is|1;ere3cti9nt1|o1'.,prinimbunatatireaconLlt|uda
serviciiror
si
sistemeror
echipamentere si
in exproatarea

o" p*i.ituie si furnizare


eficienr.ii;;;;;itutit"
a
continue
imbunatatirri
cod P-o-o-13-00 se vor stabili
sistemele livrate'
"Incidentologie"'
procedura
pe baza analizei in.iJ"nt"tor descrisa.in a incidentelor/efectelor acestora'
programe o" *u=u'ri*d;'pievenir"/rimitaie
oerformantei

prosrame,3;5.

ffiil:,lJjt#ifu?1"".9,.X;#itr"i:E'T'l;:l

'i11fi1.";"*

aseminitoare'

menrenan!i pentru dericienlere


cazul. a unitililor de montai'
in::***'Ti";::::Hli:1"'5t"t""*oro.u:1.."
utun.i-.a-no
indicareu,
"=tu rbspunz'toare de deficienlele
constatate cu ocazia analizei,'cu
gi mat"riat",
i"
furnizoare
sau
de proiectare
".r,ip".ent

si

Produse'

Po-i-o3-00
11.5. ANALIZA DATELOR procedura operatio-nala.. "Analiza datelor"'. cod
i.
p"ntru determinarea necesitatilor
Anariza dateror o"l.rJ"
ua".JuiiJ'J-elicacitatii'iruri-!i
in s.opui-a-eterminarii

se

rearizeaza

titi"Jirnnunatatirea

acestu i sistem'

RHjiz:*,,$::,tI;":',:.Xlr;f;ili*:ffit"i$1f.5* ra perceplia
.
.
.
r
.
o
o
.

crienturui asupra satisracerii

cerinlelor;
referitoare la produs;
conformitatea cu cerinlele
cerinle sPecificate de client;
la produs;
J"-reglementare referitoare
cerinle
a"terminate de organizatie;
'tgti"ii
a personalului;
alte ..,intJi="pr*""t"-t"
actiuni
,n=,ruiiefpregetiie ptoi"tionulS
rezultatele programelor o" prt."*[oiii proirrrli"r i.irusiv oportunit'lile pentru
gi
tendinler"
cdr'Creristicire
Preventive'
performanta;
analiza lndicatorilor de
iezuttateleauditurilorinterne;
rective ei preventiye ;'
ni ri i acliu nir or co
ina"pri
despre modul de
;fli'J::l!il:::li3'"1r de
iuinizoritor, "rr" informatii relevante
rdpodrte/rrrestionare
"uuiuurlr
sau lucrari si
colaborare cu acestia;
pentru produse ,aprovizionate
receplie
[a
constatare
observatii din PV de
jii"l"r"g'lttt*L intt-o perioadb definita'
r".u
lu
g
erilo,
n
respi
si nteza
.

c
.

i;;i|.lH?iYlT$H:nrb,a calitS$i
:ii:*':?*:11,1,,:,:
si mediului:

instrumenteror puse
rearizeazr prin utirizarea

ra

dispozilie Ou *uiug"teniut

.aplicaruu6tiiitiireferitoarelicalitatesimediu'securitate'
ti..".iea continu' a obiectivelor'

r
r
.

urmdrireai analiza indepliniri, Si


interne ap|icate'
Consid"t.u.i*',")Jt"t"r"r audiiurilor
analiza datelor,

.analizaacliunitorcorectivegipreventive'

management'

rmitate cu prevederile pdin Procedurile


-oo-oo
ll, ;:35":F llii" "''" o,SJil?,l,;, ;' inc'care
acestea
i
dt" ;;;;;trlr', in siruatia
":]
il;;";itigrto.
(RAGP)
a
depistare
dJ ;d'r;i;"rective 9i preventive
coroborar cu ac[runea de
intoc=i;;*.ilrte
se
nu sunt rezolvare niin nry-uri,
urmirind RN-urile dir
;;;;l;t;o r-pe-i-os-or'
sa se analizezt'' cauzele
necesar
Pentru prevenirea nlionrot*itelilor.,este
de audit s'l
o" baza Pranurui anual

unutiru efeciuatd de

;,* ::i:i il.J$ft

L"":'

:*rt

m;;yg,ilH::1tr!*::fffi\";"#:fi:l:['i:i?:=1';iu'
arltat mai sus'
iu. u"nuiit. in sensul

si/sau a proceselor 5i,


imbunitilirea continua are ca rezultat modificarea, dupa cazt a serviciilor
organizatorice astfel
atunci c6nd este cazul, a documentatiei sMI sau a modificarilor structurii

incat aceasta sa corespunda functionarii eficace a proceselor aferente'

ACCES LA [ucRARE SI SPRIJIN PENTRU ACTMTATILE GQA


prin intermediul comunicarii cu
Accesul la lucrare a clientului si/sau a RSC-ului se va face
Managerul de Proiect.
clauzelor
Informatiile vor fii aduse ta cunostiinta clientului respectiv ta cunostiinta RSC conform
Po-m-06-00'
cod
comunicare",
contractuale si procedurii "Responsabilitatea managementului 5i

t2.

13.

LIVRAREA/ELIBERAREAPRODUSULUI/SERVICIULUI
se vor intocrni
13.2 Pentru executarea siStem de securitate si protectie
proiectului'
fnceperea
programe de lucru pe baza graficului de execulie a lucr5rii in cadrul
specifice'
procedurii operationale
Lxelugiei se va race iupi prelu-area frontului de lucru, conform
cu reprezentantul beneficiarului
va
stabili
tehnic
13.3 Managerul de proiect/coordonatorul

opliunile acestora 5i rnodul de participare la inspecliile calitative.


se va confirma realizarea
13.4 La efectuarea unui stadiu fizic prev6zut in PCtW pentru inspecfie,
acestuia prin semniturS.
, ! - -^..., de
r- santier
-r r,lucrdrii
---r:^- al
13.5 prin controlul efectuat sub aspect calitativ coordonatorul tehnic-seful
toate
participb permanent la toate etapele de mentenanta stabilite prin PCCVI 5i semneazi
plan,
prezentul
documentele de calitate in conformitate cu
realizare a activitdtilor
13.6 Din parcurgerea pccVl-urilor se ,rrir"=. in mod concret modul de
de executie.
;;;.-j;;int" ou utilizarea, prelucrarea sau predarea la beneficiar, furnizorul asigur5 verificarea
conform itali i prod uselor/servici ilor, cu cond itiile specificate.
/ serviciilor vor fi efectuate conform
13.8. Activitalile de control efectuate asipra produselor
procedurilor operationale aplicabile'
gi
a
precum
planului calitilii, procedurilor generale de sistem
unui produs/serviciu, precum
asupra
13,9 Toate iniegistrErile refeiitoare la verificirile efectuate
procedurii
operationale cod P'O conform
gi acceptul beneficiarului, vor fi inregistrate gi arhivate
o - OO - OO - " Controlul producliei/serviciilor"'
13.10. in pCCVI-ul specific fiecirui sistem sunt mentionate:
- activitdgite in derularea logici a executiei;
aferent;
- prevederile legale in baza cSrora se realizeazS execulia 9i controlul
acesteia;
calitatea
- i"ironalul cir-uia ii revin sarcinile de execulie cAt gi specifice,
normativele specifice lucrErilor,
executie
de
procedurile
din
prevederile
- trimiteri la
prin care sunt stabilite
proiectelor elaborate de proiectant c6t gi la caietele de sarcini specifice
calititii;
controlului
a
criteriile de referin!5 care trebuie t"rpe.tat" in procesul de derulare
controlul
personalul
responsabil
- dupE derutarea filcdrei activitSli mengionate in.PCCVI, de atestare calitativ5 cu
a
activitE!li
(Ce, RTE, diriginte, proiectant) intocmegte un document
PCCVI, iar modelul
desfdgurate; d6cumentul codificat este menlionat in ultima coloanE din
este redat in Procedur5,
inspectiile Si incercErile
13.11. La predarea finalS a produselor / serviciilor, efectueazb toate
finale speiifice tipului de activitate, in conformitate cu procedurile documentate' produs serviciu,
/
13.12. Toate inregistr5rile referitoare la verific6rile efectuate asupra unui
arhivate'
fi
inregistrate
5i
precum gi acceptul beneficiarului vor
este redat in
Documentul codificat este menlionat in u-ltima coloani din PCCVI, iar modelul
procedurE.

verificbrilor,
13.13. In derularea execu!iei lucrSrilor, prin efectuarea controalelor inspecliilor,
intocmite:
incercirilor, se constati prin documentele
. calitatea materialelor 9i a mont6rii acestora;
. comportarea lucririlor verificate in urma efectuErii incercirilor 5i probelor efectuate
parametri tehnici oblinu!i prin incercSri, probe 9i verificiri;

cu preveuer rrq u"'


sunt in conformitate

r'

faPtulY: tt-::il:li? :?ili:il:


tlr?tJ"::L
o confirmarea
o
conrirm"t""''J::;tin'l
nottnutive oficiale'
si
Pci;
execulie
.coniro]
l--tl
o'gunete13;
-9l
persor
;l*::ui":"^o-^.cratEri
de
t';';;;';;'sii
proceduri,
*
rac
"t""';'::''i
se
sc
-iur"
"::
'""
*
de..1onstat6r'r
in ndomeniu
i: l;1
i3.i;.-nttr"t
:;?il
i: H .i: i* *"r lr
"xi"
-Y::,:l:1*".,'.1""
"
i

personalul
personarur
li;lJ;;;'lu*'i'u!'to.,',i""
o" latre Rsc'
..uY::':::i1.1
ruu J;?:il'-=.?,
t
'Controlul Mediutut
Controlul
r.,^,=ritnr contrac[at

J"e?:",["[=. - -,i,a ei
;'' ii
In
j""t 5;*,i,."*i
s,i:car
i: :is: ;;'i
13.1s.
;::,*llltiitu*1h;lif,:=',=*li"i',t"":fl
i:,"l.".',',,T,T::i'*r*ffi
otn ffi?'fii!fi.Jl *..,",fl1;*
planificarile
dr
cu Planificu'll:,::n i-".1'".i" stadiul d,

insoeltile-,:r,:i::,..Tl.".:fii,.i{ix"'*lifl:rilfl+i:fi
ta tl e d e
. o a u ;rli'Ji:
gT,T;,
u
!i,r u'." u^
derutaflg',',?'ll::::.lTl:ll';#'"1;;"1u!ill^^,^rmirariror
r i

ir'r!';r;; =tudiul
t-

au fost intocmtte'
iuzotuutu a acestora'

14. srRucTyRy,:.o*l'i,Tl:?jltiru:f .ll'J,:.?i?::T0,.1",,,T;lIJ:X': ;:IJ'""J:"H?.'-''


Planul calitiliiutnn"ra"."irrolyt
7.
3.jlr" uErurrr-',
descrise ra punctur
sistemete
tn
pentru
seriice
(P9CyI],::::" de
PlF, testare 9i
9i incerc'ri
--,,.-*-

6i't"'.nu

'prificiri

Generarea

:l'"-l:"Jljil3l,'??j'lJJl,!Y:':':#i:j;'Ji:?'?J?li''il::iiff1;i;'i"t''
parte'

."J^r"*it-tq

i-:,#;;'!l

n".u^r"l:lt^
securitate si ProI="'-"'Je,r"
?i|:.Lt,

acesta "..ri fl"-11=]:*H:15'::i:":.::;


inspeclilctiue
opurlri"nofde
voi
sunt marcare de
p'
l
y]
-ii
re

* 1za,^1Ti:l?y1\ojlio,',r"u
"'"'
|j:rliiilffi
r
"
(conlgr1-l'iii.
participe
in cadrul Pccvl'

doregte s6

av1,1'u

puncte de stalionare
beneficiar ca

zer o

co n rra ctu,a

"

.orire

rucrdri'

1s' coNc'ulll,u,u' qrun-u-r,,::l:'l':J"=.::.?:lilt?:i,:S"l'J":""t1;i:::':lT'3:Jl"t5"e'


Apricarea o"t"i',::l;l'rJ'r"utizarea contractulur "'"_.'l:_*-:^
.,= race de c6tre
servicii care Pa
Jj5.i'i,.":{ij u::u"l.""1TJ'
*:'l'lt'xil
ti';;;;
Actuarizarea/modifica'"u ::'::'['ii;,'.'ij?1":?'
ra UEP(
B""J"i urnuntul Managementur
in aces

'ij.it

primesc
piopunerite se

i*5""atatirea sistemului;plan' vor


conformitatii .siniscutui - .- rn aplicarea acestui
fscutui'
Eventualele o rverse-n!",?lli::""
'ta""n"r""ntul Conformitaltl st nt:

fi solulionate prin Departamentul

16' ANEXI ---'-'u*a Echipei de proiect


cod: Pode curenti slabi'
AN;il1'9ls^?lis-ii;il;i.'; ylilil?,:,ontaj
inrerioare
insralatii erecrrice
ANEXA ?' P^c:-u::]."";";;";utie si m
ANEXA 3: Proceou
cs-82-00

::;:::i I

ililini

HEEE

HgEE

JJ

r-l

?]

z.
L

{Dl

l-

ul

o
!

Ul
l-

=.

1i;
OrJ
it
tri

z6

U
d.

f
F

<Q

UF
FU
L)U
7t\

OY

d-z-

<o

o
t
l
F

(J

LU

L)

U
6<

tJ1

a
9

#
U

U
F

q-

E
u

tri

^
z
u

z
J

zd.
(J

r
r.\

ul-:<
iivcc

U
F

293

E.

z
(J

=
F
F

=
E
U
f
J

F
ddH

o:

l=
zU

.c

r';b9

GO

9:-oar

'-

,6

:Y-

f-

:l>
<o-

3b

d.

f
zU

Hr9s
9i : oU

.EEdO
org >I-

t:
or

E?
oJ .-

;OJ
c.li=L-

0J

6"JJ9.;
o*H9o
-9.i"*r
;o99P
'{=
eO_
e i:

6v^w=
Ni-n^^
:-_Yvv

N;P^X:
=.=,'i"Y
F:1:)::

.E

oJc
!.- qJ
CJ
>-o

90G
oo.9

!o

o.=

=U
EF
ASTUH aai

:0

f
OJ

-c'@oo
'=>o)

s^; o-

'=
o

ets9

oo

Y,Y
8.9;S* o!!
rc;acu

o
c.l

'-o
=!:Xg
.= IJi

cJ

-O

oS
oo
>.;
'-,
!! oJ

=-

o G f,oni ;YO
e ! o.:
6
oll
^
ov
c6
)Y.L:oi

EererE

,i lo .=.9
L
O:w^C

-ao;io
20:o

LX

>o

AJ

E
|I]

(J

d
!-

N
N
H

H
j

IA

ul

Ol

.9

d
I

.o

r.

ciE
oo

th

=
0,

LC

>h

dco

0.)

!(U
UL
0Jo

OY

Por

!qo

-c)

$
i
I

l,

U)

.Lr)

-c)

il:

JE

IEE

Ei

lf.]iFE
g

ls EssS

15
lc

{3

ul

nGI

(U
'13

.o
.g

ro.9

IE

a
U

(n

IJ

nl

nl

LD

ar

aJl

|/l

(/)

a'r

(J

(J

IL

'd
rO

u)

(J

(J
Ir-

CL

rO

u)

tn
(.,

r..

fao

o
a

o(o

LN

l.T)

(J

NV

|-\

qJ

tn

ta)

lt

f;JE EE
U sl*

._- u.l

c,

hr
ud
* ,,

=c

.cF
U.

rg

OJ

{u

(D

-Bl

.g

(U

Ud' d

OJ

'tr

II

IE
lu
IL

IE
IE

lo

l0J
lc
I rlj

Itr
IF
ILJ
|0J

l.

Itr
lo. l
lo l'r
t: t-t-o

l3
tt)
l$r

t'i

IE

IU
f

o
L

E
IE

u
L

v
OJ

L
.U

r!

so

;d i:

IU
0.J

-U

;i._-

sff
fq

(JU
L9

-Eto

(o

-n

!
d

,90

IEE
t:e-

l0J
l!-

IU

t0J
t!

I (II'-

tv
t6

lor
!
n

0)

.:
=N

t.=

l'n
IR
lo-

.9
F-

(o!i
0a

o
. -.N
o;i
(Uf
Eo.= !-

E
,E

nr lU
U|!
LY

OJ

tIJ.:

toJ

OJ

nt

OJ

9R
F=
-v
,5- =

E
*3
L
L)

8b
SH
to-

t=
lnI

G)

tY

N
fi

'LOJ

b0 =
oX (U
E-:= c

!h

6L
r'6

t;

=L

.i

.d

OJ

rg

0J

u
o
o

.U

l(U

Ph

OE
g)0J

#0

,vU)
14d

U
0)

L
L

tJ

.U

l'D

lo

OJ

IE

t3. fi s:

.- i-

'L-

OJ

0J

qr I iu'IO QJ iN= sl
lL!
IU E
-,8
)c-

ld

.- dl
J(J
f}i
LYI

'a.,

.":|

bl

fE

'i

.N

i.tl

l(,
Iru

l!o

(U
L

le
l8
l[]

E
E

tE

EII

IrE
lo'tr
!J
o

5El HFI
;'oJ
's
':l L E
'; Fl ;i.- !r (u E
8l

lq

rD

$Hl

t'D

c
:-- E
u
i=;i
.Ln
o N
(U -'l OUI L
u)-l
UOI 'a

331

t;l

Io

l'tr o
lE,
lil
ll!
l>r=
u
lE!
lc

l'-

sEE-Ul

lr ;ne#l
q x:E*l
lE

EP

l5 ls
t;

=l:
;ls EE=

li

fE
R:
ii .l:

IE

(E

l_b E

loj -

f.9
!'=

L
L

OJ

rE

lo

(J

u
'tr

14

'Ef.
lfifrigt
I: s

lmfi-;El
lF fi [sl
l5 H= or.!l

(J

QH
tE'-

.9
E

r!

It

lJf

Es

oF;i
oo
Ud

o
U

=
'tr

CJ

=L

(U

lgg+gfl

:ff

(U

ru

-6

q)

(u

;'
i-

r=

(u

(U
L

'i,lgfiil
gegs:;l

EsF HI

F
ll.1

lrl

v)

Iil

Punct de lucru (lnvestitia)


lnstalatia

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA trr


A LUCRARILOR EXECUTATE - montare centura de impamantare
incheiat

astazi:

Cu ocazia veriflcarii efectuate la

Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: Proiectul nr.:


si plansele aferente specifice lucrarilor de

* Din verificarile

efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:


Da

a-

S-au respectat traseul si cota de amplasare din proiect ?

b-

La pozarea centurii de impamantare vizuala s-au respectat: continuitatea, se


ctiunea (dimensiuni pltabanda), imbinari electrice corespunzatoare etc. ?

Nu

Observatii

(z)

La verificarea cu inductorul, circuitele de impamantare prezinta continuitate ?


A

Racordarea centurii de impamatare interioara la cea exterioara s-a facut prin


piesa de separare?

e-

Rezistenta electrica a centurii de impamantare (pozata interior si exterior) si


prizele de impamanlare se incadreaza in normele impuse de normalivul 17?
In cazul platbandei galvanizate imbinarea s-a facut prin brazare

s-

Din probele efectuate PRAM, de catre un laborator autorizat, au rezultat o


rezistenta ohmica prevazuta in proiecl (nu mai mult de 4 ohmi) ?

S-au stabilit urmatoarele masuri (Concluzli):

nin narlat
EXECUTANTULUI

(s)

Din partea
ANTREPRENORULUI

GFNFRAI

Nume / prenume
Functia
Semnatura
(1) - Se executa pentru flecare instalatie in parte
(2) -Daca"Nu",serevinedupaefectuarearemedierilor, ladatade......l....../.
(3) - Precizari suplimentare, daca nu pot fi respectate conditiile impuse de normative

Din partea
PROIECTANTULUI

Din partea
CLIENTULUI

PRocES VERBAL DE REcEpflE GALITATTVA

A LUCRARILOR EXEGUTATE - POZARE JGHEABURI rrr

incheiat

astazi:

Cu ocazia veriflcarii efectuaie la

Au stat la baza verificariror urmatoarere documente: proiectur


nr.:
si plansele aferente specifice lucrarilor de

Dln verificarile efectuate pe teren si examinarea


documentelor au rezuJtat urmatoarele:
Da

'

r I pu4dr ed Jgeaouflof s-au respectat prevederile


din proiect ?

Materialele

O"

si tehnologiei insusite in acest sens ?


Prindcrile inorhr,.it^
r,,,s,,rs,s us uursrLtuue otn oelon armat (grinzl,
plansee, stalpi) sunt in masura sa evite pe
cat posibil oscilatiile laterale ale
jgeaburilor?
La imbinarea t.
continuitatea electrica a jgeaburilor?
treta
r6-li'-+l^--1.,-r-__._ .,s,,ru,s
.eya,u,q

tg'duuiltur tij cenlura Oe tmpamantafe generala?


Jgeaburile O"
"
posibilitatea deteriorarji
aceslora la pozare ?
La pozarea jgeaburilor de curenti tari si slabi se paslreaza
distanta minima
pervazuta de r1g si 17 - 30 cm trasee verticare,
5 cm rrasee orizontare, 30 cm fata
de balasturi, motoare, lampi fluorescente?

La montarea

jgt

conductelor de apa - canalizare ?


I : infarcontrra.

l-^-1,
uq uaurE !u uu|uuctete oe lransport lich,de din
incaperi s-au luat masuri de protectie (pozare paravane
metatice) ?

S-au stabilit urmatoarele masuri (Concluzii):

1sy

Din partea
EXECUTANTULUI

!l]

!"

Din partea
PROIECTANTULUI

executa pentru fiecare instatatie in parte

(2)-Daca"Nu", serevinedupaefectuareaiemedierilor,
ladatade

...,..t......1

(3) - Precizari suprimentare, daca nu pot


fi respectate conditiire impuse de normative

Nu

Observatii

121

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA


PRIVIND ASTGURAREA GONDITIILOR DE INCEPERE A LUCRARILOR
incheiat

astazi:

Cu ocazia stabillrii conditiilor de incepere a lucrarilor contractate la investitia


Au stat la baza verinciiitof urmatoarele documente: Contractul de executie
Proiectul de executie nr.:

* Din verificarile

;;.'--

efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:


Da

b-

Nu

Observatii

1t;

Sunt respectate conditiile contractuale din procedura PO-CS-8200 ? Exista autorizatie de constructie?
Proiectul este complet, iar solutiile adoptate se incadreaza in
prevederile normativelor l7 , G56, Legea 10 si precizarile din PO-

cs-82-00
c Sunt asigurate elementele de organizare de santier conform PO-

cs-82-00

d Sunt asigurate
A

fronturi de lucru cum au fost precizate in formularu

cod 9-1 3-'101-CS dln data de . . . . . . . . . ?


Sunt asigurate tehnologiile de executie, sculele si echipamentele
de lucru si personalul calificat corespunzator procedurii PO-CS-82
00?

Sunt asiqurate conditiile de igiena si protectia muncii ?


v Exista plan de calitate propriu cu PCCVI si documente de

aiectarc eelitatirra?

S-au stabilit urmatoarele masuri (Concluzii): (z)

"

Mentiuni speciale

Din partea
EXECUTANTULUI

Din partea FURNIZORUt.UI

Numele si prenumele

(2) - Pentru fiecare din conditiile neasigurate se prevad masuri si termene

NESECRET

Din partea
ACHIZITORULUI

(1)

incheiat

ocazia verificarii efectuate la

Observatii

S-au respecla
si prin procesul verbal de lrasare cod g-13_100_CS la
data de..-.,.?

pozilia lor, circuitele de CS s_au montat in


condJiii
- de protectie proprie sau prutejare a altor circuite (cazul
circuitlor de dispecer interfon)?
- montarea in tuburi de protectie sau circuite seoarale?
evilarEa lrecerii circuitelor de curenti tari piin firijele
de TC?
- de separare completa a circuitelor
de lransmitere date?
cuitele, echipament"le si aparata,i
acces corespunzaroare in vederea verificarii, repararii
si inlretinerii pe perioada de
Circuitele, echipamenlele .i
incadra in conditiire rmpuse de fastori externi de
infruenta asupra acestora - protectia
alegerea traseelor s-au ,""pe-at condiliG
25 cm in cazul traseelor paralele fata de circuitele
de curenti tari?
15 cm in cazul traseeror pararere montare in cradiri
de rocurt (rungime

de circuit 30 cm)?

- pozare in cazul lraseelof paralele sub cele a


instalaiiilor electrice de curenti lari?
- de folosire a conductoarelor rasucite Ty (bifilare
sau trifilare)
- cazul cand nu se pot respecta conditiile de
mai sus.
- ev,tarea pozaril circuilelor de telecomunicatii
in tuneluri sau canare tehnice in care sunt
minima dintre cir"uitel
are.s-au luat masuri de protejare a circuilelor in tuburi
metalice instalate la:
5 cm pe o lungime paralela de circa S0 m
- 3 cm pe o lungime paralela de circa 30 m
- 2 cm pe o lungime paralela de 10
m
- pozare in portiuni recririnii fara unghiuri drept,
vizibire de-a rungur grinziror erc.?
sunt evitate spaiiire cu pericor de exprozii, medii
corozive, zone unde sa apara scurgeri de
lichide?

'

amplaserea cabruriror de curenti

s@

montarca circuilelor interioa


- pen(ru telefonie la cladirile inalte din 2 in 2 etaie?
' pentru insrararii de tra,)smitere date si de ampiiticare sunt prevazure
centre de concentrare

'in

curii rerminare, in ror:ur firideror ra maxrmum


2 m de ra pardoseara pentru instaratiire cu
maximum 6 ckcuite?
- cutiile si liridere sunr montate In rocuri fara pericor
de Incendiu, ra departare de hidrantii de
incendiu inreriori, in afara compartimenteror rezervate
sparatoriiror, uscatoriiror. incaperiror de
uz casnic?
in firidele de racord

"unt

Or"u.

S-au stabilit urmatoarele masuri (Concluzii):

1a;

Din partea
EXECUTANTULUI

-^--:":: psrrnu iludrs lrsrataue In pane


);{ - ::
(zl
uaca Nu , se revine duoa efectuarea remedierilor,

la data.de . . . . - . i . . . . . , / . . . . . . .
[3)- Precizari suprimenlare, i,aca nu pot n *"p".iJie ion?iiiiiJ,rpur"
ou normative

NESECRET

121

Punct de lucru (lnvestitia) ..,........


Subistem

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITAT|VA


A LUCRARILOR ASCUNSE EXECUTATE

(1)

Cu ocazia verificarii efectuate la

incheiat astazi:

Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: Proiectul nr.:

'

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

Da

@alarilaeecnipamentee|ectriceslabi|ilePrinProiec
si prin procesul verbal de trasare cod 9-1 3-1 00-CS la data de.

Frin poziti" l"rcrr"uiieie Ae CS s-au montat in

.....?

conditiil

'

de

proiectie proprie sau pro(ejare a altor circuite (cazul circuilelor de dispecel interfon)?
- monlarea in tuburi de prolectie sau circuile separate?
evilarea llecerii circuitelor de curcnti tari prin firidele de TC?
- de separare completa a circuitelor de lransmitere dale?
fir"ultel", echipamenlilE!i aparatajele electrice au losl astfel amplasate incat exis(a conditii
je acces corespunzatoare in vederea verificarii' repararii si intretinerii pe perioada de
!,^-ri6F'r6

- !F6.1^tt?

jiiiuitiie,

echipamentele si aparatajele electrice au fosl astlel amplasate incat sa se poata


ncadra In conditiile impuse de factori externi de influenta asupra aceslora - protectia
:oresDUnzatoare la factori de influenta externi?

La alegerea traseelor s-au respectat conditiile:

- 25 cm in cazul traseelor paralele fala de circultle de curenti lari?


- 15 cm tn cazul traseelor paralele monta(e in cladiri de locuit (lungime de circuit 30 cm)?
- pozare in cazut traseelor paralele sub cele a instalatiilor electrice de curenli lari?
- de folosire a conducloarelor rasucite TY {binlare sau trifilare)
- cazul cand nu se pol respecta conditiile de mai sus.
- evitafea pozaril circultelor de lelecomunicatii in tuneluri sau canale lehnice in care sunt
rahhrri crr lcnsirtne
Oistanij minima dintre circultele de radioamplificare si restul este de 20 cm? In caz de
neincadrare s-au luat masuri de protejare a circuitelor in tuburi metalice instalate la:
- 5 cm pe o lungime paralela de circa 50 m
- 3 cm pe o lungime paralela de circa 30 m
-2cfipe o lungirne paralela de 10 m
- pozare In
Prin amplasare circuitele respecta
'sunl
poriiuni rectillnii fara unghiurl drepte, vizjbile de-a lungul grinzllor
evilate spatiile cu pericol de explozii, medii coroaive, zone unde sa apara scurgeri de lichide?

conditiile:

lt -

-i

elc.?

amplasarea cablurilor de curenti slabi s-au evitat elementele de constructie usor

.aah, rclihila?

La montarea circuitelor interioare de curenti slabi sunt prevazute puncte de


concentrare astfel:
- oentru telelonie la cladirile inalte din 2 in 2 etaje?
- pentru instalalii de lBnsmitere dale si de amPlificare sunl prevazute centre de concenlrale
separdte?
- in cutii terminale, in locul firidelor la maximum 2 m de la pardoseala peniru instelatiile cu
maximum 6 circuite?
- cuiiile sl firidele sunt montate in locuri fara pericol de incendiu, la deparlare de hidrantli de
incendiu interiori, in afara comparlimentelor rezervate spalatoriilor, uscatoriilo( incaperilor de
uz casnic?
Accesut in firiOele de racord sunt plevazule cu cuLii lerminale de exlerior, sunl etichetate si
-,,--r.r-r6

-iF"il6lat

S-au stabilit urmatoarele masuri Concluzii


h:ur I --J^^
Pdr ttro
PROIECTANTULUI

NESECRET

Nu

Observatii

(z)

PROCES VERBAL

DE PREDARE - PRIMIRE A FRONTULUI


DE LUCRU

(1)

incheiat astazi:
Unitatea

Intre

Pr"dato"r"ffi

Societatea

Santier/punct de lucru

Delimitarea frontului de lucru predat


(pozitie, cota)

--

Verificarea s-a facut pe baza prevederilor


drn: proiectul nr.:
plansele nr.:
documentele
lucrarilor predate de catre numeie;in
tainate oi
f
catre (numele) in calitate de primitor

,r":lflt

verificind lucrarile

aneiile care atesta caliiaiei

de constructii fata de cerintele impuse


de proiectele de instaratii, au rezurrat
urmatoarere:

lrnt r"r',."

erementelor de suslinere a circuitelor


electrice ?

Suxt ieahzate O" u"n


continuu) golurile de trecere prin plansee

.i pereil-ruror"n.

S.unt finisate

"o
etc,)unde urmeaza
a fi monla(e circuitele si echipamentele
electrice
Srnt urigu=
Sunt asigurate, orli
circuilelor electrice si racordarii acestora
ta

"ct'ripum"nte

Sunt asigun
-depozitarii materialelor curenle
oe consum ?
-oezoracanr muncitorilor si a pastrarii
echipamentelor de lucru, a sculelor si
dispozitivetor ?
-Iacordarii la retele electdce de santier
?

Su:l( realiza:a
munca ?

oncluzii:
uzii: Avind in vede
vedere cele de mai sus:

L_J
L_J

Se accel:ta
accepta predarea
prr

primirea

Nu se accepra

Din partea FURNIZORULUI


Numele siprenumele

{1) - Partial pentru fiecare nivel sau corp de cladire


(2)- Daca "Nu", serevineladata de
t

.... .... t ...

Din partea
EXECUTANTULUI

cind sunt create conditiile formulate prin


intrebarile respective

NESECRET

Punct de lucru (lnvestitia) :.......::,:::.::.: :"':':::r:::::.,r,:::.:"':'


Subsistgm.

. : :.:.:..:..,

,..:

:. r..-:...:....:.r.:.:-:..:.:

' :: : f -.-:.r.'-.'..:.:..:,1:..:..': :,'

PROCES VERBAL
DE TRASARE A LUCRARILOR ttt
incheiat astazi:
Denumirea lucrarii:
Trasarea a fost executata de
pe baza planselor nr.
Elementele de reper: cotele

din proiectul nr'

(existente sau
0 ale cladirii, elementele de constructie ale incaperilor' alte instalatii

care urmeaza a fi executate)

* Trasarea a fost materializata prin marcaje

pe stilpi, plansee, pereti despartitori, etc. stabilite in coordonate

XYZ.
Da
iitiile

impuse de normative s! proiect

fata de alte instalatii (gaze, apa, canal incalzire) ?

b- ffitiepentruinsta1atiilee|ectricelatrecereaaceStora
(plansee,
prin elementele de constructii in care urmeaza sa fie amplasate
diafr:nma\ ?

c- ffiasiguradiStante|eminimeposibi|edeEcordarea
d-

?
echioamentelor electrice specifice categoriei de instalatii conform Po-cs-82-00
ce grupare a circuitelor electrice' cit s
pozarea si fixarea acestora ?
pentru
realizarea de console-stelaje comune

ffiiiiti

e- @teinapropiereace|ore|ectricepotsainf|uenteze
negativ pe acestea ?
se pd.te asigura proteclia mecanica, fara alte masuri de
protectie acolo
orotectie a circullelor electrice; S-au luat masuri suplimentare de
unde este cazul ?

f F.nGseelelese

@tJintota|itateconditii|etehnicedeexeculie

prezentate in cadrul instructiunilor tehnice de proiectare, executie si control?

S-au stabilit urmatoarele masuri (Concluzii):

Din partea
EXECUTANTULUI

is1

Din partea FURNTZORULUI

Din Partea
PROIECTANTULUI

Nume i prenume

tt I - Se executa pentru fiecare instalatie in parte


"1
iZi - 0""""Nu", se revine cutrasarea la datade ....
de normative
ig) - precizari suplimentare daca nu pot fi respectate conditiile impuse

"1" "

NESECRET

Nu

Observatii

(2)

ue tucru (lnvestitia)

Punr.;r

Subsistem

PROCES VERBAL DE VERIFICARE


CONDUCTOARE ELECTRICE . CABLURI
in conformitate cu prevederile din pE 116

Incheiat azi

cu ocazia verificarilor executate Ia instalatia

electrica de curenti slabi

A. Verifica
Denumirea

verificarii
1

Verificare
de

continuitate
si
identificare

faze
A2

Proiect:

la efectuare s-au avut in vedere urmatoarele:

Conditiile de executie a
verificarii
Se executa fara tensiune

Indicatiile si valorile de control


Continuitate circuit sau corespondenta
faze

Se folosesc:
- punti portabire iau *egonrlfe
de 100.500 sau 1000 V

ln

timlul inc3rcarilor se obtin:

- puntea sau

megohmetr,

;".;;;;. r;r;

; uuzile

- urllaruiyg

- lampi de control

- lamla de c:ntrol se va aprinde

sung_-

Rezultatul incercarii

Momentul efectuarii

1{\

Admis

Respins

preventiv inaintea

introducerii

conductoarelor sau
cablurilor in tuburi
- dupa introducere in
tuburi

-_

Necesita personal specializat

- inainte de conectare
la tensiune a
circuitelor

Se executa cu megohmetrul de
Valorile minime ale izolatiei la 20 'C:
tensiune U >= 2500 V

- inainte de
introducerea cablurilor
in tuburi

Verificarea Asimetria izolatiei se determina


- 5 MOhm/Km cablu
rezistentei cu formula;
- inainte de conectare
de izolatie
Riz(max)Riz (min)
- 3 - 100 MOhm/Km cablu in manta de si punere in functiune
_
-^i,
otL. :-l
F(rz(mtn)

PVC

(PlF)

B' Constati In urma

masuratorilor efectuate ca mai sus, pentru fiecare din conductoarele si cablurile ce urmeaza a
fi
montate cat si pentru flecare din circuitele electrice montate, s-au facut inregistrarile in tabelul
anexat
prezentului si care face parte integranta din procedura de verificare.

NESECRET

Formular cod: 9-1 2-200-CS

pag

la punctul, s'i*"Jl1ilt::1"J,::,la
conform nrocgluqii,d-1
(cont
obtinute
rezuuatetor
sijurnarur de cabturi
D. lnresistrarea
si corerat

"u

punctul B

"rn"*r';;;r"functionar'e'l'inj"iu,'"i

Rezultatul veriflcatii
de material din
Denumirea si tiPul
de cabturt

iurnalul

ffiete

srPrenumele

Numele siPrenumete
si RAC
N - F-PG-i-04'01
la baza mentiunilor
(Z) Conctuziite care stau

si masun

NESECRET

- F-PG-i-05-01

1.

scoP

Are ca scop asigurarea executiei lucrarilorde


instafatii electrice interioare de curenti
slabi
in conditii de calitate corespunzatoare conditiifor
formulate prin contract si in
concordanta cu cerintele de caliiate lmpuse
.
d" ;;;il.lst normete legale aplicabile.
2. DOMENIU
se aplica in cazul lucrarilor de instalatli electrice
interloare de curenti slabi aferente:
- cladirllor sociale, culturale, neindustriale;
- cladirilor vechi ce se modernizeaza.
Prin proiecLarea si executia acestor categorii
de instalatii se are in vedere respectarea
urmatoarelor cerinte de calltate obligatorii
:
- rezistenta sl stabllltatea;

3.
4.

siguranta in exploatarel
igiena, sanatatea oameniror, refacerea si protectia
mediurui;
izolatla termica hidrofuga si economia de
energle;
protecHa impotriva zgomotului,

DEFINITII SI PRESCURTARI

plan de calitate
PCCVI - plan control calitate veriflcarl Incercari
POCC - puncte obligatorii de control calitate
PC

DOCI'MENTE DE REFERINTA
Conform Anexa 1 _ DocumenLe de referlnta

5. RESPONSABILITATI
5.1, Sef de ucrare
::rJ,?ff:%1,.., "ffJff:.fllmai
f

'
-

"

atuncl cand

nt

conditiile de incepere,
-a.sisurate
numai pe baza de ordin de

inceperea rucrariror emis de ionducerea ,".i"?:;:,tultate


sa preia in conditiile impuse de procedura de executie,
amplasarnentur (frontut de
-'
montaj) de realizarea lnstalaililor _ document
,oO
la trasare sa tlna seama de prevederile din prolect,
normativel e !7 ,I1g si c56 cat si
de procedura de executie;

sa verifice personal sau prin maistrul de executie,


inainte de montaj calita.ea
materlalelor si a echipamentelor ce urrneaza a
fi montate (verificari

atat flzice cat si


formale);
sa-si insuseasca prin anallza concreta si personala pc, pccvl
si procedura de
executie prirnita pentru urmarirea execuilei
lucrarii;
sa verifice sau
personal derularea Iuciariror In concordanta
:: parcurga
pccvi-ul
sa intocmeasca documentete Je atesrare cailrarivacu
pe

;:?l::1,'il'iil:[:i:"

;iEiJ[::5:"":"_..tlll."r:l?r.arere

masura

efectuare de orsanere de contror efectuate


de

intern - Responsabllul Ce, Ae,


extern - diriginte, prolectant

s.f

rsc

RTE

sau inspectorul din cadrul ISC.

sa pregateasca sl sa urmareasca modul in care


s-a pregatit instataga in vederea
efectuarii probelor PRAM ln cazul verificarit ."niriii
de impamantare sr in FD cu
participarea [sc, proiectanturui, a dirrginterui,
a nre-utui si

iq;

gffi

sa pafticipe ca InviLat la receptia preliminara si sa predera pe baza de borderou


recapitulativ Comislei de receptie documentele de atestare calitativa a executiei
realizate (necesare intocmirll cartii tehnice).

6.

PROCEDURA

Analiza privi nd asigurarea conditiilor de in ceperea I ucrarilor:


Se realizeaza prln intocmirea procesului verbal de receptie calitativa privind crearea
condltlilor de inceperea lucrarilor - cod
Intrebarlle formulate in acest documente au in vedere asigurarea atat a conditlilor
legale de inceperea lucrarilor cat si asigurarea documentelor de calltate privlnd
6. 1.

materialele si executla lucrarllor.

6.2.Preluarea frontului de lucru


6.2.1. Tipuri de executie
6,2.1.1 Retelele interioare se vor realiza ln executie ingropata sau aparenta, foloslndu-se
cablurl sau conductoare izolate, protejate, in tuburl metalice sau PVC, sau conductoare
lzolate neprotejate in tuburi.

6,2,L,2, La realizarea instalatiilor interloare Tc se vor respecta prevederile


"Regulamentului pentru lnstalarea posturilor telefonice si de radioficare". Oricare
derogare de la acest Regularnent se va face cu acordul utilizatorului instalatiei sl al
unitatil care va raspunde de Intretinerea el.

6.2.2.

Xnstalatii ingropate
6.2.L,1 Instalatiile de telecomunlcatil se vor executa de regula in montaj ingropat sub

tencuiala, la cladirile nou prolectate sl la cladirile la care se executa reparatii capitale. Se


vor folosi conductoare lzolate sau cabluri proteJate in tuburi de PVC sau rnetalice, in
conditiile prevazute de Normativul 17 si prescriptiile tehnlce specifice pentru medli cu
pericol de explozie.
6.2.I.2. De regula, executia cu conductoare protejate in tuburi se va folosi in poftiunile
de clrcuit dintre punctele de concentrare si prizele pentru racordarea posturilor Tc.
6.2.1.3. Executla cu cabluri protejate in tuburi se recomanda pentru legatura dintre
punctele de concentrare (firide) precum sl Intre acestea si punctele de racord la reteaua
exterioara.
6,2.1.4. La Instalatiile in tuburi ingropate se vor folosi numai conductoare si cabluri din
cupru cu diametre sau sectiuni care sa aslgure nlvelul de transmisie conform norrnelor
CCITI precum si limita adrnisa de semnalizare pe bucla a echlparnentelor foloslte.

6.2,3. Instalatii aparente

6.2.3.1 Instalatlile de telecomunlcatie in cladirile clvlle se admit in montaj aparent in


urmatoarele cazuri:
- in constructiile la care nu se admit daltulri si spargerl;
- in cladirile in care si instalatiile electrice sunt reailzate in executie aparenta;
- in cazul unor instalatii provizorii sau extinderi locale unor circuitel
- in constructii exlstente a caror deteriorare nu este admisa.
6,2,3,2, Pentru realizarea lnstalatlilor aparente se va utiliza cu precadere executia cu
cabl u ri.
5.2.3.3. In cazuI cand numarul de circuite pe traseu este redus (sub 5), se recomanda
foloslrea conductoarelor izolate de interior sau cabluri de capacitate mica (2,4,6 perechi,
dupa caz),
6.2,3,4, Executia cu conductoare izolate protejate in tuburi montate aparent, se va
prevedea de preferinta in halele industriale, precum si cazurile in care se impun
' conditii

#"-.,,@

F#

ifrff:xf",T"3l;::r:i"..(protecria mecaniza superioara, medii corozive, protectie

f;l;ll?i r"".10#;:i::'"' si

contra

rixarea amprasamenteror pentru


echipamente

se au in vedere exlstenta
circutte cu curenti stabt cu .ir.rii"r" si. montarea concomitenta a erementeror
-o",rJgur" de sustinere
a"
sustinrea fasciculelor oe cabiu
jsheaburite de
'J,irlrti',""n
sunt paralele cu'ceJe o.
sr ra
disrantere au rost ,"niioi-,ite
in rormuG;i; de pozurea distante
cabreror

:!rJirl"#l'irrrlrrilt,

l:t:li:t;:HH.r#;

6.4. Verificarea calitativa


a
si
conrormitate cu prevederite dinmaterialelor
in
proiecte
verlficarea legalitatii fofosirii materiafelo.,
"i
"onir*?::il:fi:,"J0."3t?v.lrfil;,."e
sr aparatajelor
- punerea in opera a acestora
este admrsa ".nifurentetor
numai daca exista:
-,u
.o,.,ou',i#ti:1i,:,,i?n.,ii|j!"1?,';H;?,j" ru'nri"'i," oin .u,."
rezurte ca produsur
'fisa tehnica de detafii care
ln exploatare in care se mentin sa contina caracterlsticile produsului si durata de viata
caracteristicrre terrnice de calitate
precizate in certiflcatele
de calitate
'instructiuni de montare, preluare, intretinere si exploatare
ale produsului
o'o care se
*n.'*i",fil1iilin
caracrerisrcre

3ilT::il[1'J';:,ffii:,:til

,",,,.*3nJ5ffJi,iil,:ii:'ff.5ilfi'":J:i:ff".oi

'-

-;;;;"

emise de MLprL prin intermediur


unor

certlficari (declaratii) de conformitate


a calitaHi emrse de furnizorur produselor
lmportate
NorA: In mod special' pentru tgate produsele
noi sau importate trebuie sa rezulte
si normative,e in nwu,z
n

':o::;;l;r,:::ii::';f,"x1rji:x::,x'l#ii';,':f,proiect

6'5' verificarea calitativa a lucrarilor de instaratii


erectrice
5'5'1' Pozarea jgheabului pe care.sunt pozate

de curenti srabi

cablurile trebuie sa asigure o


continua' cu efectuarea de r"ntrriigrrnzi,sustinere
alte catesorii de instalatiiiu;;;;;i;r"a aitelgr,u-Jiuri. conducte etc.) la intersectia cu
oe ram'iricatiira.a posibiritatea de
dereriorare
:[?:Hllt:',il;fi:X,l_:fff:,i]?il:" "- .#il;ffi:il erectircali;;;.;.u racordarii ,aa

:Hl,1ff:,',{1,;?::";:il:l':,dllT#H:.H:e pot reariza se rac cu punri erecrrice, rar


6'5'2. verificarea caritatva a cabruriror de semnarizare

verificarlle se efectueaza atat in perioada


de
derurare a executiei cat si inainte
punerea In functiune a instalatiiior
-rrif;r'
de
electri..t
au u"rrrr.uii'luni rearizate de
executant.
- Verrfrcare preriminara rearizata
in timpur executier presupune:
'verificarea respectarii trasarii insiaratriroi si a pozarii
aparatajelor electrlce In concordaniu
echipamenteror si
.u prevederile drn proiectul de executie
'verlflcarea inainte de montaj a continultatii electiice
a conductoarelor
'verif,icarea dupa montaj a contlnuitatii electriie a
tencuiala sa a rurnarii betonurui
_instalailel, in;ini;a acoperirii cu
oJigarkaru

ruu-J.'ilz;tentu

ffi

,&/

in cofraje; Veritlcarea
turnarea betonului'
de
inainte
protectie
continutatil tuUuritor de
pozarii corecte si
lasate din
electrice
instalatlel
prevederea golurilor si sliturilor necesare executaril
tuburilor de protectie ce se. monteaza
, Verificarea calitatii
-a

turnarea betoanelor
. verificarea echipamentelor si a aparatajelor electrlce
se In vedere gradul
In cazul cablurllor folosite la instalatii etlctrice de curenti slabi din zona' Izolatia
electromagnetici
de proiecte individuale a fiecarui circuit tara de curenti
protectla necesara prin care sa
slabi
indlvlduala trebuie sa asigure circuitului de curentl
nu influenteze semnalele date de cablele de semnalizare'
sa se stabileasca:
Prin constatari|e facute, ca urmare a verificari|or
- circuitele electrlce sa fie din cupru;
- separarea acestora fata de clrcuitele de curenti tari:
'. 30 cm tresee verticale;
5 cm tresee orizontale'
- ecranarea circuitelor in zonele cu emitatoare electromagnetice
de ?Pts, daca este irnpus distributie paralele

pozarea deasupra conductelor

suprapusa

pozarea

In cel mal ios compartiment(cazultransportuIuIor|zontaIlnpIinte

comPartlmentate)

6.5.3.Inamp|asareacircuite|ordecab|eaferenteinstalatil|ordecurentls|abiseVor
precizate In normativul I1B
g*p"i"i fe categorii functionale a circuitelor
prin completarea
Executantul
6.5.2.
cat si pastrarea Oisfanteior mentionate la punctul
aceasta'
consemneaza
'
procesulul verbal Oe-ieceptie calitativa - cod
tevi' plinte'
montarii circuitelor electrlce de curenti slabi in tuburi'

avea In vedere

6.5.4, In Scopul

izolate'
proni" sau goluri se Instaleaza numai conductoare electrice
m-etalice usoare deschlse
proflle
- se interzice pozarea conductoarelor electrice, in
se admite in acelasi
PC(AES);
de clasa
sau goluri ale elementelor de construciii, incaperi
daca au sectiunea
tuburi
in
tip de incaperi utllizarea conducto-arelor elecirice protejate
minima de 1,5 mm21cu1 sau 4 rnmz1Rtl'
pozate In
- Se Interzice instalarea conducielor electrice izolate, ln tuburi sau tevi
pamant;
ce-a, de protectie) trebuie
- conductele electrice ale aceluiasi circuit electric (inclusiv
de element de
profil,.go.l.
plinta,
gol
de
(tub
instalate in acelasl element oe proteciie
protectie
in cazurile si
de
constructie etc.); se admite pozarea separata a conductei
conditiife prevazute de STAS 126A4/5,
pot fi instalate in
- Conductele electrice care apartin mai multor circuite electrice
simultan urmatoarele conditii:
acetasi etement d; ;;;i;iu tuu goi daca sunt Indepllnite
'toateconductoarelesuntlzo|atepentruaceeas|tensiune
o dlferenta de cel mult 3 trepte
'intre sectlunile conductoarelor eSte supracurentllor
. flecare circuit este protejat impotriva
protectie fara
. toate circuitele au In comun acetasi aparat general de comanda si
lntermediul unui transformator'
circuitelor electrice cu
- pot fi instalate in acetasl element de protectie conductele
deseruesc acelasi aparat receptor sau
aceleasl functiuni sau iu functiuni diferite care
echIpamentelectricnumaidacasuntindep|in|tes|mu|tanurmatoareleconditii:
n intre clrcuite nu pot sa apara Influente
oconductoare|esuntizolatepentruaceeasitensiune

.flecarecircuitesteprotejatimpotr|vasupracurentiIor
alte circuite electrice,
- Nu se pot monta in aceleasi iuburt de protectie sau gol cude
tip 1,2 sau 3 si
rez6rva
clrcuitele iluminatului de siguruntu-.u alimentare de
prevenirea
conductele instalatiilor electrice pentru

incendiilor

N*

- se instaleaza

in tuburi de protectie de diametru ales corespunzator tipului


sectiunil sl numarulul de conducte conform prevederllor din anexa rz; in
cizul plinteloi,
golurilor prevazute in elementele de constructli, ln proflle etc, dimenaiunitu
acestora se
aleg prin asimilare cu sectiunile tuburllor din anexa iz; trrgurea conductoarelor
se executa dupa montarea tuburilor (inclusiv accesoiii, doze, etc) respe.ttu electrice
u pllntelor
(dupa rnontarea tencuielilor daca acestea au fost montate inglobat)
respectandu-se
J'----'
conditiile de tragere din Anexa
- Golurile din elementele de constructie pentru protejarea conductoarelor
electrlce
se executa cu diametrul minim de 15 mm.
Tuburi si tevi de protectie
Tuburile sunt realizate din materiate plasilce sau din metal rigide sau elastice;
se impun diametre mai mari decat cele rezultate din Tabelul anexa se folosesccand
tevi
pentru instalatii din material plastic sau metal.
Tuburi si tevi de protectle din materiale plastice (pEy, pvc-u etc.)
Se pot utiliza in urmatoarele conditiir
. mediul din incapere sa nu contina agenti
corozivi clasa K (AF 2,3,4,)
r incaperea sa nu faca parte din clasa pC (AE5)
. in cladiri de categorla C(BE2) montarea se va face
astfel incat sa nu produca sau
sa propage incendii
'In incaperi de clasa M(AG) instalarea se face la peste 2 m de la pardoseala In

12

cazul tunelurilor sau subsolurilor tehnice cu inaltimi sub Z rn, montilut


aparent al
tuburilor (tevilor) de protectie se face cu condltia ca traseele lor sa fie aslfel alese
incat
exploatarea si intretinerea celorlalte retele de instalatii sa se poata face
fara
a fi
deteriorate prin lovirl.
- Tevlle de protectie din PVC etanse si rigide se pot folosi in cazurile in care sunt
necesare diametre mai mari de A 63
- Tuburlle de protectie montate in pardoseala se protejeaza mecanic prin pozarea
unul strat de mortar de ciment cu groslmea mlnima de 1 cm
- Tuburile si tevile din PVC se manevreaza si se instaleaza tinand seama de
lirnitele
de temperatura a mediului ambiant prevazute In standardele de produs
- se interzice montarea inglobata in beton a tevilor din pVc cu defecte (fisuri,
crapaturi, pereti subtlrl etc')la inglobarea in panourile mari de beton cu uscare rapida,
ternperatura pe suprafata incalzitoare nu trebule sa depaseasca 70oc.
6'5.5. Tuburile si tevile metalice sau din material plastlc se pot lnstala, aparent,
ingropat, inglobat in elemente de constructle necombustibile Co
Ccnrj i"u in goturile
acestora; se interzice montarea acestora cu monotitazarl; inglobarea'in
struc[ura de
rezistenta a constructlllor se admite in conditiile impuse de normigvul ploo
- Nu se admlte lnstalarea tuburilor si tevilor ln care sunt introduse conductoare
electrice cu lzolatie obisnuita:
n pe suprafata cosurilor
sau a panourllor radlante sau pe alte suprafete similare
in
spatiile
sobelor
sau
al corpurilor de incalzire
"
- Se admlte montarea pe suprafete cu temperatura peste 40'c numai a tuburllor
sl
tevllor metalice numai daca izolatia conductoarelor etectrice montate in acestea
rezista la
temperaturile respective sau daca izolatia este obisnuita, iar curentii sunt redusi
si
corectati cu coeficiantii rezultail dln anexa 10,
- Tuburile si tevile de protectie montate In lncaperile din clasele de mediu pI(AE4),
PC(AES) se dlspun astfel incat praful, scamele, flbrele etc. care se pot
depune pe tuburi
si elementele de sustinere sa fie minlme si curatirea lor sa fie poslblla sl usbara;
- Tuburile si tevile se instaleaza de regula pe trasee veftlcale si orlzontale
urmarindu-se configuratia peretilor si planseelor; exceptie numai in cazuri bune
justificate ex.: casa scarii pentru trasele verticaie sl circuite trase
oblic, in .u=ul

circuitelor montate peste plansee sau inglobate in beton, precum si la traseele golurllor
din plansee si din panouri din beton;
-Traseele tuburllor orlzontale montate pe peretl se vor distanta la 0,3 m fata de
plafoane;
- Se evlta montarea tuburilor pe pardoseala combustibila a podurilor; se pot admite
exceptii daca podurlle sunt metalice;
- Se evita montarea tuburllor si a tevllor in exteriorul cladirilor (ex, suprafetele
exterioare ale peretilor); se admite pozarea inglobata a tuburilor metalice in lzolatla
teraselor sau a acoperlsurilor cu conditia ca dozele sa nu fie montate in interiorul
cladirilor;
-Tuburile montate inglobat in slituri, sapate ln elementele de constructie, se
acopera cu un strat de tenculala de groslme mlnima de 1 cm;
Condltll pentru montarea accesoriilor pentru tuburi si tevi
- Imblnarea si curbarea tuburilor sl tevilor precum si racordarea lor la doze,
aparate, echipamente sau utilaje electrice se face cu accesorll corespunzatoare tipului de
tub sau teava folosindu-se cu precadere accesoril prefabricate (rnufe, curbe , coturl etc.).
- Accesoriile se asambleaza sl se instaleaza impreuna cu tuburile sau tevile de asa
natura incat sa se asigure pentru circuitele electrice cel putin:
. rezistenta mecanica
'izolare electrlca
" etansarea circuitelor
'rezistenta la coroziunea si la caldura
- Curburilor tuburllor se executa cu raza interloara minima egala cu:
. de 5 - 6 ori dlametrul exterior al tubului - la rnontajul aparent
. de 10 ori diametrul exterior al tubului - la montaJul Ingropat.
- Legaturile sau derivatiile la conductoarele electrice rnonLate in tuburi (tevi) se
realizeaza numai in doze sau cutli de derivatii
- Dozele si cutiile de derlvatie se instaleaza cu prioritate pe suprafetele verticale
ale elementelor de constructii; se admite montarea dozelor in sau pe pardoselile
incaperilor cu conditia ca gradul de protectie a[ dozelor sa fle mlnlm IP 545 conforn SR
EN 60529;
- Este interzisa montarea dozelor sl a cutiilor de derivatie:
. pe pardoseala podurilor; se pot monta la ultimul nivel al cladlrll sau daca aceasta
nu este posibil pe peretii podurilor sau pe partile laterale ale garaJelor;
. in incaperi pentru bai, dusurl si grupuri sanitare
- Se admite folosirea ca doze de derivatie a paftilor fixe, special prevazute la
corpurile de iluminat, daca In ele se pct efectua legaturi electrice in conditiile
corespunzatoare (ex. socluri fixe pe tavan prevazute cu cleme de fegatura)
- Orice ramiflcatie din traseul principal al unui tub se face prin doza de ramificatie
- Dozele de tragere a conductelor electrlce ln tuburi se prevad:
r pe trase drepte la o distanta maxima de 25 m
r pe trasee cu cel rnult 3 curbe la distanta de cel mult 15 m
'cand aceste distante sunt mal mari atunci se prevad tuburi cu dlametre mai mari
cu o treapta fata de cele rezultate conform cu anexa 12.

6.5.5. Distributii in plinte, canale sl alte profile simllare


- Utilizarea plintelor, canalelor sl a altor profile similare se recomanda in:
'cladiri care se renoveaza;
n cladiri din elemente de constructle in care executarea de santuri pentru montarea
tuburilor sau conductelor punte este dificila sau trebuie evitata (ex. panourl mari din b.
a., pereti din ipsos, din BCA, BAFS etc.)

- In plinte' canale si profile similare-se


pot poza atat circuite de iluminat, prize,
si clrcuite de curenti srabr (iadio TV,
cat
terefonrJ,-iJ,nunda,
,
contror)
- In cazul in care circuitele de curenti
slabi sunt pozate pe acelasi traseu cu
circuitul
de lumina si prlze ele se vor poza in canale
,"purui";
- Numarul minim de conductoare electrice,
in functie de secuunea acestoraf care
poate monta in golul unei plinte,
se
canal tu,
piorit", se poate stabiri in functie de
precizarile date de producatorul
aces-tora ru, p" f,aza asimilarii sectiunil
plint*i, golulul
sau arte profire cu sectiunire tuburiror IpEy
,u,
iiritur..
- Prin montarea plintelor trebuie sa^se
aslgure o etanseitate incat sa nu fie posibila
patrunderea apei in ele; plintele
din PVC se niea.a de elementere Je lonstruc,e
prin:
impuscare etc' solutia stabilindu-se ln
functie oe natuia eternentutui de

,it.

:|[irff[:ri'
- In plinte cu mai multe canale sau protile cu mai
multe

golurl circujtele cu
destinatii diferite se monteaza separat
cu
,k"ri;r?Irfjfr,ffilJi"lozate conductoarele electrice montate sau acesrea por ri trase
- Legaturile conductoaretor erectrice se executa
numai rn doze
capacere dozetor se monreaza dupa
tragerea si
veriricarljtffi[:.r"3::,:"J[":?:,,:".j"

6'6'spatii destinate echipamentelor de telecomunicatii


si semnalizare

5.6.1.. Conditii generale


Se vor monta in incaperi care:
- sa fie amprasate cat mar aproape
de.centrur de greutate ar retelei;
' sa fie amplasat de regula la parter (cand spectricul
cladlrii lmpune altfel se va avea
In vedere reactia cladirii la acliunea seismica);
- sa asigure posibllitatea de transport pe caile de acces
a echlpamenteror (coridoare,
usi etc.) corespunzatoare gabaritului'si greutatii
icestora;
- sa alba iluminat natural si posibilitatei de aerisrre dlrecta,
conditii normale de
temperatura si umiditate, sa fie ferite oe prai
si-i"g'enti corozrvi;
- sa nu fie traversate de conductele instaiatiilor
uiilitare (apa canal, gazet incalzire
etc.); se admit numai racordurire pentru caroriferele
incaperi;
- sa nu fie amprasate sub incaperr incadrate in crasa u3drn(AD4);
- sa fie prevazute cu instaratii de iruminat pentru-rtguranta;
de ituminar (fluorescent iuu incandescenr) sa
nu cada pe
:XH|!,"d;l?";:,rfiurite

"
-

::rrJitJ#iff5.

in incaperi fara pericol de incendtu sarr in incaperi


separare

6.6.2. spatii pentru centrale telefonice si subrepartitoare


6'6'2'1'conditiile pe care trebuie sa le Indeplineasca
spatiile
centrale telefonice sau subrepartitoare sunt cele
cuprlnse
producatorului de ech ipa ment,

in

de

in care se monteaza
caletele de sarclni la

6'6'2'2'in inc5perile in care se instaleazE echipamente


telefonice gi in care lucreaz'
posturi telex

de ;t;;;il tereraxuri, prlpitie dispecer


3i.i',i:T[J:'J?,ilL:J:."u'u
in camera unde lucreaz5 operatoarea se admite nurnal instalarea
ceasuri electrice.

sau

centralel de

#{

@p

Pentru aparate telex si telefax nu este obligatorle prevederea de spatli special


amenajate, acestea putand fl lnstalate pe rnese anume destinate, amplasate in incaperi
unde se afla personalul care le utilizeaza .
Peretll si tavanele incaperilor pentru echlpamentul centralelor si subrepartitoarelor,
vor fi vopsiti in intreglme in ulei, iar pardoseala va fi din parchet, linoleum sau covor
PVC.

6.6,2.3.Capacltatea finala a centralelor telefonice se va determina avandu-se in vedere


perspectivele de dezvoltare pe etape ale
instalatillor.
Pentru aslgurarea unui traflc normal se recomanda ca incarcarea centralei la
instalare sa nu depaseasca 90% din capacitate.
6,6,2,4.Pentru centralele de capacitati marl, Incepand de la 300 linii care deservesc
retele cornplexe in incinta (necesitand cablu cu peste 400 perechl) si subrepartitoare, se
va urrnari ca incaperea pentru echipamentul telefonic sa fie situata [a parter, adiacenta
peretelui exterior al cladirii si orientat spre dlrectla prlnclpala de concentrare a retelei
exterioare pentru a usura accesul cablurllor din exterior la reparlitorul centralel, respectiv
la dulapul subrepartitorului.
La subsolul acestor cladirl, prln grija beneficiarului si conform proiectului, se va
amenaja galeria de cabluri cu inaltlmea de 1,7 m si latimea de minim 1,5 m, plasata in
asa fet incat sa corespunda in Incaperea centralei la peretele plln pe care se monteaza
repartitorul centralei sau dulapul subrepartitorului.
In planseu, in dreptul acestui perete se va lasa o fanta de 0,15 m latime a carei
lunglme se va stabili in functle de numarul de cabluri ce trebule introduse in repartitor
sau In dulapul subrepartltorulul.
Galeriile vor fl construite astfel incat sa nu permita infiltratll de apam iar pozitia
lor se va alege pentru a permite intrarea directa a canalizatiei telefonice exterloare.
Lungimea si pozitia galerlei vor fi stabilite impreuna cu proiectantul Instalatlilor de Tc.
La proiectarea si executarea galeriei se va tine seama si de prevederile
normativului PE107.

atat numarul de posturi inltlale cat sl

6.5,3, Spatii pentru centrale de dispecerat


6.6.3.1.Pentru centralele de dispecer mici, tip pupltru, nu se vor prevedea spatll speclal
destinate. Acestea vor fl amplasate, pe, sau alaturi de masa de lucru a dispecerulul.
6.6,3.2.Centralele de dispecer electronlce (cu baterii incorporate) sau cele cu rame sl
amptificatoare se pot instata in aceiasi lncapere cu dispecerul. Bateriile de acumulatoare
ale centralei dispecer se pot Instala in camera de baterii a centralei telefonlce, cu condltia
ca acestea sa fie compatlbile ca tlp (ambele alcaline sau ambele acide), In cazul ln care
acest lucru nu este posibll datorlta conditiilor de arnplasare se va prevedea o incapere
separata dimensionata functie de marimea bateriei respective. Bateriile de acumulatoare
se pot instala ln dulapuri pe hol sau in dreptul parapetelor ferestrelor, atunci cand
capacitatea nu depaseste 108 Ah.

6.6.3,3.Dlstanta admisa (traseu de cabluri) intre pupitrul de dispecer sl rama de relee


este maxlm 20 m,
6.6.4. Spatii pentru instalatii de interfon si cautare persoane
6.6.4.1.pentru instalatii de interfon nu se vor prevedea incaperi separate, postul principal
si cele secundare vor fi pe masa de lucru a persoanelor deservite.
6.6.4.2,De asemenea, nu se vor prevedea incaperl special destinate pentru echipamen te
de cautare de persoane prin sistem radlo (cu bucla de antena inductiva).

5.6.5.Spatii pentru centrale de ceasuri electrice

ffi

-@

6'6'5' 1' centrala de ceasuri electrlce se monteaza


de regula in camera operatoare
centralei telefonice pentru care se vor rezerva spatii
corespunzatoare.
6'6'5'2'In cazul ln care centrala de ceasurl se amplaseaza
In incapere proprie, se va
destlna un spatiu de cca. 4 mp.
6'6'5'3'In cazul in care nu se pot realiza prevederile de ra
arflcolele de mai sus pentru
allmentarea Instalatiilor de ceasurl electrice se va prevedea
o Incapere de cca. 4
mp pentru Instalarea unel baterii proprll cu indeplinir"ionJrtiltoi
p"ntru carnerele
bateriilor de acumulatoare,

6'6.6. spatii pentru statii de radioamprificare, sonorizare


6'6'6'1'Echipamentul statlei de radioampllflcare sau sonorlzare

se amplaseaza de regula
intr-o incapere anume destinata cu respectarea conditiilor
arflcolelor de mai sus.
In cazul statlilor cu puterl pana la 100 w echipa.mentur se poate
amplasa si In
incaperi

administrative

radioam

pl

cu alte destinatii. Nu se admite amplasarea statiilor

ificare i n inca peri le desfl nate centra lelor tetefon tce.

de

6.6.7. spatii pentru instalatii de televiziune cu circurt


inchis
6'6'7'1'Instalatllle TvcI, functie de specificul functional si
amplasare pot fi instalate in
incaperl separate sau in incaperi cu alte utilita_ti si
comparablle (dlspecerate,
radloamplificare sau sisteme de paza contra efractiel).
".nipamente
6'6'7'2'Monitoarele se vor amplasa la o distanta de 6..10
ori diagonala ecranului fata de
locul de supraveghere al operatorului.
6'6'7'3' Daca numarut monitoarelor este mal mare de 4 acestea
se vor instala ln rack-uri
astfel incat operatorr sa re poata urmari fara miscarea
capurui.
6'6'7'4'Amplasarea monitoarelor se va face asbfel Incat
sa nu existe lumlna directa atat
naturala cat si arHficiala pe ecranele
acestora.

6'6'7'5' cablurlle coaxiale se vor amplasa la o distanta


mai mare de 0,5 m fata de
calurile de forta sl se vor evita trasee paralele ale acestora
distante mat marl de 1 rn.
In cazurile in care paralelismul nu se poate evlta, se vorpe
proteja cablurile coaxlale in
tuburi metalice.
5.6.8. spatii pentru centrare de semnatizare incendiu
6'6'8'1' centralele de semnalizare incendiu se vor instala de
regula

de pomplerl.

in cladirea serviclulul

6'6'8'2' se admite amplasatea si in alte locuri din incinta


obiectivului cu conditia
aslgurarii supravegherii permanente dlrecte sau indirecte

cornpetent, capabll a lua masurile necesare in caz


de incendlu.

6'6'8'3' Incaperea destinata amplasarii centralei

de .it*- rn

de semnalizare

personal

incendiu si a
echipamentelor aferente trebu ie sa corespu nda urmatoa
relor cond itii :
a' sa fie situata, de regula la p.arter sau in spatii usor accesibile si numal
ln
cazuri blne jusilficate la subsol.
b' sa aiba iluminat natural sl poslbilltatl de aerisire directa, conditii normale
de
umidrtate si temperatura admise In rncaperi administrative.
c' sa fie ferita de praf, agenti corozlvi, inundatli sl scurgeri de apa. sa fie astfel
realizate..lncat sa impiedice propagarea din exterior i
incendlilor, explozlifor,
trepidatiilor, zgomotelor,

6,6.8.4. Incaperile destinate centralelor de semnalizare a indendlilor arnplasate In


constructil din categorla C (BE2), D,E (BE1), vor fi amplasate in :;patil ferlte de incendiu
sau in Incaperi separate prin elemente incombustibile (C0) rezistente Ia foc, minim 30
min. avand golurile de acces protejate cu usi rezlstente Ia foc 30 min, si prevazute cu
dlspozitive de autoinchldere.
6.6.8.5. In incaperea centralelor de semnalizare a lncendiilor se va Instala un post
telefonic, conectat la sistemul de telefonie interioara a obiectivulul si un post direct la
centrala oraseneasca.
6.6.8.6. lnceparea centralei de semnalizare se va prevedea cu ilumlnat de siguranta
pentru lnteruentle.
6.6.8,7, Echipamentele si aparatura de comanda se pot instala pe pereti sau stalpi la
inaltimea de 0,8,.1,8 m de pardoseala.
6.6.8.8, Incaperea In care se Instaleaza centrala de semnalizare a Incendlllor trebuie sa
aiba o suprafata corespunzatoare, functlonala, tanand seama de echiparnentul necesar.

6.6.8.9.Incaperlle destlnate centralelor de semnalizare a incendiilor nu se amplaseaza in


spatii de categorla A sau B de pericol de incendiu (BE3).
Centrala de semnalizare a lncendillor nu se amplaseaza In acelasi loc cu
6.6.8.10.
centrala pentru paza contra efractlei decat pentru centrale de apartament, sau la cererea
expresa a beneficiaru lu i.
6.5,9. Spatii pentru centrala de semnalizare contra efractiei
6.G.9.1. Incaperea destinata centralei de semnallzare contra efractiei este cu acces din
interlorul cladlrll. In aceasta incapere au acces doar persoane autorizate.
6,6,9.2. lncaperea va avea, de preferat, lluminat natural si posibilltati de aerlslre dlrecta
dar trebuie sa se aslgure conditii normale de temperatura si umiditate admlse ln Incaperi
ad mln lstrative ( 1 8.... 250C ; u rn iditate B0o/o).
6.6.9.3,incaperea se va feri de praf, agenti corozivi Inundatli, etc. , Aceasta va fi astfel
realizata incat sa lmpiedice propagarea din exterior a incendlului, exploziei etc. Incaperea
va avea acces telefonic la reteaua oraseneasca si la reteaua Interloara a obiectivului,
5.5.9.4.incaperea centralei de semnalizare contra efractlei se va prevedea cu ilumlnat
des slguranta pentru continuarea lucrului'
6.6,9,5,Echipamentele inclusiv monitoarele TvCi se pot instala pe peretl la cca 1,8 m
Inaltime dar nu mai jos de 0,8 rn.
6.6.9,6.Incaperea in care se arnplaseaza centrala se semnalizare efractle trebuie sa aiba
o suprafata corespunzatoare, func[ionala, tinand seama de echlpamentul necesar.

6.5.10. Spatii pentru baterii de acumulatoare


6.6.10.1. Incaperile speciale pentru baterii de acumulatoare se vor amplasa in aceasl
cladlre si cat mai aproape de spatille destlnate echlpamentului pe care il alimenteaza,

recomandabil la parterul cladirli. Nu este admisa instalarea bateriilor de acumulatoare in


locuri supuse la trepidatii, in subsolurl Inundabile sau sub plansee strabatute de conducte
care transporta fluide sau gaze sub preslune. 5e excepteaza tevile instalatiel de incalzire
proprie a Incaperli acumulatoarelor. Incaperea nu trebue sa fle traversata de rosturile de
dilatatie ale cladtrll. In situatii cu totul exceptionale se accepta ca sala de baterll sa fle
instalata la etaJ, cu conditla sa fie prevazuta cu co cuva etansa, astfel Incat in cazurlle de
deversare a acidului sa nu fie afectate nivele Inferioare. In acest scoP se va prevedea o
pllnta de 5 cm imprejurul salii de baterll, izolata in acelasi fel ca pardoseala.

6'6'10'2' Incaperile speclale destlnate bateriilor se separa de


restul constructiei cu
ziduri si plansee dln beton armat cu groslmea de
ls
cm sau slmilare, iar accesul se va
face printr-o incapere tampon, ustle frtnd rurittunt"
la foc 45 minute, cu dispozitive de
autoinchidere si cu deschidere spre exterior, prevazute
cu un prag de cca 5 cm inaltime.
6.6,10,3, Iluminatul va fi de tip antideflagrant,
corpurile de ilumlnat vor fl In constructie inchlsa sl cu protectie
anlcorozlva.
Nu este admlsa In Incapere prezenta prlzelor sau a
altor aparataje electrlce. Gradul de
ilumlnat va fi corespunzator cerui pentru curoare si
scari.
6'6'10'4' Pardoseala salil de bateril va fi realizata din placi de gresie
antiacida sau alt
material rezistent la actiunea acizilor.
6'6'10'5' Incaprile pentru bateriile de acumulatoare, care fac
obiectul prezentului
normativ, vor fi prevazute
cu ventirare naturara organizata.

6'6' 10'6' ventilarea se poate realiza si prin cosuril


de zldarie sau din elernente
prefabricate dlmenslonate corespunzator avand
suprafat interioara neteda, cu asigurarea
unei bune etanseitati. cosul de evacua_re va depasi cel
mai rnari puniiJi a.operisutui cu
mlnim 0,5 m si va fi prevazut cu un deflector in'scopuiactivizarii
tirajului.
Gura de evacuare va fl amplasata sub tavanul incaprll. pentru
accesul aerului de
cornpensare se va prevedea o deschldere spre exterior
directa,
prin ghena de
sau
ventilare avand gura de introducere amplasata'la partea
Inferloar" u p"r"tutui.
Plafoanele salilor de baterii nu vor avea denivelari
care sa permita acumularea gazelor,
In incaperile speclale pentru bateriile de acurnulatoare se interzice
rabitarea tavanului. In
cazul cand deasupra acestei incaperi se construieste unul
sau mai multe nivele, pe tavan
se va executa un finisaj de tip barrera de vapori (2 straturi)
6'6'10'7' La prolecLarea incaprilor pentru baterii de acumulatoare si
a instalatiilor
aferente rnai multor categorii de instalatii (lncluslv bateriile iluminatului
de siguranta,
cand este cazul), dar se interzice instalarea in u.u"uri incapere
a
acumulatoarelor
acide
sl
alcallne.

6'6'10'8' Bateriile de acumulatoare in vase de sticla cu capacitatea de pana


la 10g Ah,
precum si baterlile inchide tip auto, cu. capacitate pana
ia
10g Ah pot fi instalate in
dulapuri tipizate amplasate In nise specialrzate sau pe Loridoare.
6'6'10'9' Baterllle de acumulatoare capsulate nelncorporate echiamentele
Tc care nu
degaja gaze nocive si amestecuri explozive, se pot i'nslata in
ln
spatiite aferente acestor
echipamente.
6'7'verificarea executiei circuitelor electrice interioare de curenti
slabi
6.7.1. Tipuri de executie
6'7'1'1' Retelele interioare se vor reallza In executie ingropata sau

cabluri sau conductoare lzolate, proteJate, in tuburi rn-ututt."


neproteJate In tuburi

ru,

aparenta folosindu-se
priC, sau conouctoare

La realizarea Instalatillor interioare Tc


vor .respecta prevederile .,Regulamentului
pentru instalarea posturllor telefonice si.se.
de radloficare". brice J"i"gurl de la aces!
face cu acordul utilizatorulut Instataiier st af unitarii i-r"
u. raspunde
l:ilf$,?::"t""f

Instalatii ingropate
6,7.2.t. Instalatiile de telecornunicatii se vor executa de regula in montaj ingropat

6,7 .2.

sub

tenculala, la cladirile nou proiectate si la cladirile la care se executa reparatil capitale.

Se vor folosi conductoare izolate sau cabluri protejate in tuburi PVC sau rnetalice, in
conditiile prevazute de Normatlvul 17 si prescriptiile tehnice specifice pentru medii cu
pericol de explozie.

6,7.2,2, De regula, executla cu conductoare protejate in tuburi se va folosi in portiunile


de circult dintre punctele de concentrare si prizele pentru racordarea posturilor Tc
(telefon, ceas, dispecer, dlfuzoare, transmisii date),

6.7.2,3, Executia cu cabluri proteJate in tuburi se recornanda pentru legatura dintre


punctele de concentrare (firlde) precum si intre acestea si punctele de racord la reteaua
exterioara.

6.7.2.4. La instalatiile in tuburl ingropate se vor folosi numai conductoare si cabluri din
cupru cu diametre sau sectiunl care sa aslgure nivelul de transmisie conform normelor
C,C.i.T.T precum si limlta admisa de semnalizare pe bucla a echipamentelor folosite.
6.7.3. Instalatii aparente
5.7.3.1.Instalatiile de telecomunlcatie ln cladirile civile se admlt in montaj aparent

in

urmatoarele cazuri:

in constructiile la care nu se adrnit daltuiri si spargeri;


ln cladirile in care sl Instalatiile electrlce sunt realizate in executie aparental
In cazul unor Instalatii provizoril sau extinderi locale unor circuite;
in constructii existente a caror deterlorare nu este admisa.

6,7,3.2.Pentru realizarea instalatiilor aparente se va utiliza cu precadere executia

cu

cabluri.

6.7.3.3,In cazul cand nurnarul de circuite pe traseu este redus (sub 5) se recomanda
folosirea conductoarelor izolate de interior sau cabluri de capacitate mica (2, 4, 6
perechi, dupa caz),

6,7.3.4.Executia cu conductoare izolate protejate in tuburl montate aparent, se va


prevedea de preferinta in halele industriale, precum si cazurile in care se impun conditii
speciale de protectie (protectia mecanica superioara, medii corozive, protectie contra
influentei electrice etc.).
6.7 .4. Gruparea

circuitelor

6,7.4.L.Circuitele pentru instalatiile telefonice, dispecer, Interfon si ceasuri electrice, se


vor grupa in acelasi tub sau cablu, utlllzandu-se trasee comune, in masura in care
conditlile de transmisle din punct de vedere al nivelului, permit acestea.

6.7,4,2,Se vor instala in tuburi separate, circuitele de dispecer sau lnterfon, daca
instalatia de semnalizare cu semnale amplificate ar putea deranja functionarea celorlalte
instalatii Tc.

6.7,4,3.Circuitele pentru radioampliflcare sl televiziune cu circuit inchis, se vor instala in


tuburi sau cabluri separate. In cazul cand Instalatile dispecer sau interfon au functiuni de
alarma la lncendiu circuite se vor instala ln acelasi mod.
6.7.4,4.Tuburile, firidele, conductele si cablurile destinate lnstalatiilor de
nu vor fi folosite pentru instalatii de distrlbutie a energiel electrice

telecomunicatii
g

ffi
#
&

sld*

6'7'4'5'circuitele

sa.u cablurlle speclale

apartinand instaratiei de transmitere


de date se
vor instala in tuburi separate si nu'
vor avea trasee comune cu arte
perlurbatoare
instaratii
(energie elecfrica etc,).

6.7.5. Alegerea traseelor


6'7'5'1'5e va evita instalarea circuitelor si cablurilor
Tc, in lungul conductelor calde,
interzicandu-se in'statarea pe suprafete calde.
n"
l."t"nea,
se vor evita trasee expuse
la umezeala' Pe portiuni' reduse
uplpi"te
de
supralete calde
.ale .traieeloi
Incrucisarl cu acestea, distanta minima
intre circuidte rc si elemeni" .Jou treburesau la
de 12 cm sau se vor lua masuri de izolare
sa fie
termlca,
6'7'5'2'Dlstanta intre instaftile de telecomunicatii
sau transmltere de date si cele
electrice cu frecventa de 50 Hz si tensiuni pana
la
looo
in montaj aparent, trebuie sa fie oe minirnum-2!-..r,v, atat in rnontii ingropat cat sl
cu conditia ca izolatia sa fie
si sa nu exlste Innadiri ta conductoarere
!e portiunea de
;il:i$ltratoare

"r".1;;;;

5'7'5'3'Pe trasee comune, clrcuitele pentru Instalauire


Tc se vor monta sub cele ale
instalatiilor electrice. In cazul cladirilor'de
locuit'i;;;;i.
dlstanta_
se poate reduce pana la
15 crn daca lungimile de paralelism nu depasesc
so
m.
Traseele
comune ale circuitelor
diferitilor abonati se vor monta in spatii accesibile personatutui
de
exploatare. In cazurile
in care dlstantele-mentlonate
p;! fi realtzat.-oin'iun.t de vedele
Gnnr. sau duc la
solutll neeconomlce, clrcultele ry
Tc fe vor executa
trifilare' reducand distanta la rninumum necesar cu conductoare-rai*it" rv bifirare sau
instararii

dozeror separate pentru fiecare


Instalatie (nu mai mari de 25 m).
6'7'5'4'se va evita instalarea cablurilor de teelcomunicatii
ln tuneluri sau canale tehnice
In care se gasesc cabluri electrice cu tensiuni
mat mait de r000V; in cazurire in care
nu
este posibila o alta solutie, cablurile se vor initaia-ln
,uu .inuru tehnrce pe
ttu o" aceeasi parte cu cablurite etecirice tunelurr
ta o distanG
cca 40 cm sub
3:,T:H!f:1.

;;

cand lungimile de paralelism depasesc 150 cm,


iar tensiunile sunt mai mari de 1000 V,
se va face' de la ca la caz, calculu.l de protectre,-iuandu-se
masuri aorarpunrutoare
conform normativelor sl standardelor
in vigoare.

6'7'5'5'Distanta minima dintre circuitele de radioamplificare


si celelalte circuite pentru
instalatii de telecomunicatii trebuie sa fie de
20 .r. iii cazul in care aceasta distanta
nu
circuitele pentru radloampnn.are-re vor proreJa
in ruburi metafice
i;giif,J:specta

5 cm cand lungimea de paralelisrn este de cca


50 m;
3 cm cand lungimea de paratellsm este de
cca 30 m;
2 m cand lungimea de paratelism este de
cca 10 m.
In aceste cazuri, este necesar sa se asigure pentru circulte
de radioamplificare
continultate electrica a tubulaturii si accesoriilor, precm
si legarea la priza de pamant.
6'7'5'6'Traseul lnstalatiilor aparente se va alege
cat mai putin vizibil in unghiuri drepte,
pe langa pervazuri oe-a lungul grlnzllor, purui-Joi
iircJtauite, estacadelor, etc, ln locuri
accesiblle pentru montaj tntrettnire.

6'7'5'7'La stabilirea traseelor se vor.evlta trecerile prin


spatii cu perlcol de explozle,
medli corozive sau zone in care exista pericol
de scurgere a unor tichide ce ar putea
deteriora invelisul cablurilor sau ar prezenta pericol
de incendiu, alegandu-se solutl de
montaj pe peretii exteriori acestor spatii (cu conditia
prote;arii imp-otriv;

;;";;il

JrZ

***
g
,g

radiatli termice in caz de incendiu si deteriorarilor mecanice)


clrculatiern anexe tehnlce sau alte spatii fara perlcol.

si anunre In spatiile

de

6.7.5.B.Golurile pentru trecerea cablurilor, prin planseu sau pereti, vor fi protejate dupa
montarea cablurilor, cu materlale care sa asigure o etanseltate corespunzatoare pentru
evitarea propagarii flacarilor, trecerii Fumului si a gazelor.
6.7,5,9.Nu se admite instalarea cablurilor sau conductoarelor de curenti slabi pe fatade
usor cornbustibile (lemn, carton si altele) sau prin subsolurile blocurilor.

6,7,6. Concentrarea circuitelor


6,7,6,1.Instalatllle lnterloare Tc, vor fi prevazute cu puncte de concentrare a clrcuitelor
(firide sau cutii terminale). Numarul sl tipul acestora se va stabili potrlvlt prevederllor de
la subcapitolele referitoare la dlverse categorii de instalatii. De execmplu, pentru cladirlle
de locuit cu P*10, nivele, firidele se vor lnstala la parter sau la etajul I, si Ia etajele III,
V, VII, iX etc. (din 2 in Z etaje).
6.7.6,z.Se vor utiliza puncte de concentrare comune pentru instalatllle de !elefon,
dispecer si instalatiile de ceasoficare.
6.7.6.3.Pentru instalatllle de transmltere de date si pentru instalatiile Interioare de
radioamplificare, se vor prevedea puncte de concentrare separate'
6,7,6.4.Pentru punctele de concentrare cu maximum 6 circuite 5e vor folosi, in locul
firidelor, cutii terminale, instalate la Inaltimea de minlmurn 2 m de la pardoseala.
6.7,6,5.Firidele si cutlile terminale de Interior se vor instala numal in locuri uscate. fara
pericol de incendiu sl de preferinta in spatii de acces comun pentru a fi usor accesibile
personalului de Intretinere (casa scarii, holuri, coridoare etc.) si vor fi notate cu literele
"TC", pentru a se deoasebi de alte puncte de concentrare. In incaperile umede se vol
utiliza cutll terminale de exterlor care se pot monta aparent sau In nlse.
6.7,6,6.Firidele telefonice nu se vor amplasa in compartimenele accesului la conductele
de evacuare a reziduurilor menaJere, in compartimente rezervate spalatorlilor,
uscatoriilor sau orice incapere de uz casnic si se va evita pe cat posbil amplasarea lor in
aproprlerea cofretulul de energie sau a hidrantului de incendiu. Distanta intre firidele
instalatiilor de telecomunlcatii si cofretele de energie va fi de 25 cm.
6.7.6.7,Pentru cladlrile de locuit cu un grad sporit de conform, prevazute cu instalatii
telefonice In tuburl, la care datorita numarulul rnlc de posturl nu se justlfica executia
unor nlse tetefonlce pentru 25 clrcuite, se va folosi o firida practlcata la exterior (ln
conditiile cofretelor electrice) in care se va monta o cutie terminala urbana de exterlor de
16 circuite. Marimea firidelor se va stabili functie de numarul de clrculte si tlpul de
reglete. Tuburile si tevile se vor introduce in firida in aproplerea colturilor fara sa
depaseasca peretii lnteriori ai acestora.
6.7.5,8.In firide, circuitele vor fi etlchetate si numerotate irnediat dupa instalarea lor,
urmand ca echiparea cu reglete sa fie facuta la instalarea cablulul racord.

6.7.7. Racorduri
6.7.7.1.Capacitatea racordurilor telefonlce se va dirnensiona in functie de potentlalul
rnaxlm. Capacitatea racordului va fi de 120-130o/o dln potentialul maxim. Nisele pentru
instalatiile telefonlce si dimenslunile tuburllor de protectle pentru racord si circuite
interioare vor corespunde potentialului maxim asigurandu-se pentru fiecare cate 2
circuite telefonice.
6.7.7.2.Pentru instalarea si protejarea racordurllor telefonice cu capacitatea de pana la #Fw
"tr
200 perechi se vor instala tevi PVC de protectle, dupa cum urmeaza:

'

de la punctele de concentrare (firlde) situate la nivelul


cel mai de jos, se va instala
cate un tub PVC @53 mm curbat intr-un singur plan
cu o raza oe cel pugn lm,
ingropat in zid care va strabate.pardoseala
verflcala si fundatia exterioara pe
ie
orizontala, ajungandu-se la exterior la 0,8 m sub nivelur
soluruili prelungindu-se
cu cel putin 1 m de la fundatia cladirii;
se recomanda arnplasarea punctelor de concentrare cat mai apropiate
de puncLul de
intrare a racordului in cladire.
6'7'7'3'Pozltla tevllor prevazute pentru trecerea cablurilor
in exterior va ti insemnata cu
litera "Tc" rnarcata pe zld cu culoarea albastra jr o,q
r
de la sol, pentru a putea fi usor
reperate' Muchlile interioare ale tuburilor de protectie
se vor evaza spre a nu deteriora
camasa cablurllor In timpul instalarli.
6'7'7'4'In general se vor prevedea cate doua tuburi de protecfle
la fiecare cladire pentru
racordarea cablurilor telefonice, cu exceptla cazurilor
cand lmportanta ctaoirll, nurnarul
cablurilor telefonice sau utillzarea altor initalatii tc,
lmpun un numar mare de conducte.
6.7.8. Instalatii interioare pentru telefonie

6'7'8'1'Reteaua telefonica lnterioara se va realiza dupa o


schema mdiala. De regula,
pentru flecare post se vor prezenta 2 circuite
formate din conouctoui"lu, cabluri intre
doza telefonlca si nisa.
In cazul in care mai multe circulte sunt montate In acelasi tub
sau cablu, cel de-al treilea
conductor (care se prevede pentru abonatii cuplati-iau pentru
serviciul de transfer sl
reapel la centralele de institutle) va fi utilizat in 'comun
va fi conectat in nise la borna
si
de punere la pamant sl la maniaua cablului tetef;ic, daca acesta
prezinta continuitate
electrlca.

6'7'8'?'Pentru circuitele posturilor telefonice speciate (aparate


intre conducere si
sl altele), numarul de conductoaie se va stabiliserie
pe
baza schemel de
cointeresare a aparatelor telefonice
secretariat

utilizate.

5'7'8'3'Locurlle de priza pentru telefon, respectiv locurile


de ieslre ale tuburilor din
perete, se vor prevedea ra o inartime de 20-40
cm fata de pardose.r-

ri"[".

La locul de priza sau iesire din tubulatura se va lasa o


rezerva de conductoare de 0,15 m.
6'7'g'4'Numarul si marimea firidetor telefonlce ce urmeaza
a se echlpa cu reglete din
tara se vor alege urmarindu-se realizarea unel retele cat
mai economlce In ansamblu.
Se vor prevedea firlde cu dimensiunile - firida de 550x560x100
mm cu usi de 600x500
mm sau cutii rnetalice de 600x500x100 mm pentru un numar
maxim de 25 circuite;
- firida de 750x550x130 mm respectiv cu usi de 800x600 rnm sau cutii
rnetalice de
600x800x130 mrn pentru un numar de 50 de circuite;

pentru cazurile in care la punctul de concentrare


se vor aduce mai mult de 50
circuite, dimensiunile sl amplasarea niselor se va stablli
de la caz la caz.
Pentru reglete de alta provenienta decat cele fabricate
In tara, gabaritele niselor se vor
stabili functie de marimea acestora.
6'7'B'5'Inaltimea minima de la pardoseala finlta pana la baza
firldelor telefonice va fi de
1 m, marglnea de sus a firldel nedepasind 1,g m.
6.7.8.6. Firidele din zidarle vor fi sclivisite.
6'7'8'7'In cladirile cu mai multe etaje, firidele vor fi dispuse pe una
sa1, mai mu Ite
verticale.

.{"{

Mffi

,ep,

5.7.g,g.In cladirile industriale si adrninlstratlve, firidele pe aceear;i vertlcala se vor lega


intre ele cu tuburi pvc 039 mm care se vor rnonta Ingropate sau mascate in canale
lasate In pereti. Numarul de tuburi se va stabili dupa caz Insa nu mai putin de 2 bucati'
La blocurile de locuinte legaturile dintre firide se vor putea realiza cu un singur tub PVC
@39 mm.

6.7.8.9.partea metallca a flridetor de curenti slabi va fi conectata la prlza de parnant a


cladlril folosind un conductor Ol 4 mm,
Tuburlle pentru racordarea firidelor Intre ele
6.7.8.10.
(reallzate la constructia cladirli) se vor monta in llnie dreapta, admitand cel mult o
semicurbura la intrarea in firide.
In tuburl se va lasa la instalare cate o sarrna de
6.7.8.11.
otel de Z mm pentru tragerea cablurilor sau a conductoarelor. lntre firidele telefonlce,
pentru fiecare circuit se Va lasa o rezerva de conductoare de 1-1'5 rn.

6.7,9. Materiale pentru instalatii telefonice


6.7,g.l.pentru instalatiile telefonice se vor folosl conductoarele tip TY de sarma moale de
cupru cu dlametrul de 0,5 mm lzolate cu policlorura de vlnil de diferite culori sau cabluri
cu doametrul conductorului de 0,5 mm, cu exceptia cazurilor ln care lnstalatia necesita
diametre mai mari (de ex, traseele de peste 50 m la care conductoarele cu diametrul 0,5
mmse rup la tragerea in tuburi)
E.7,9.2.Tuburile de protectie vor fi din PVC sau metalice si se vor utiliza potrivit
normativulul 17 si a standardelor sau normelor in vigoare'

6.7,g.3.pentru instalatiile executate in cablu


conducloare de cupru de urmatoarele tipuri:

se pot folosi cabluri telefonlce cu

cu lzolatie si manta din masa plastica;


cu izolatie de masa plastlca si rnanta de plumb;
ecranate, cu izolatie si manta de masa plastica;
ecranate, cu izolatie de hartie si manta de plumb'

Se vor folosi de preferinta cablurile cu izolatie si manta de masa plastica, cu exceptla


locurilor expuse la umezeala sau la coroziune chimica unde se vor folosl cabluri cu
manta de plumb sau cablu cu manta de plumb extrudate in PVC' Pentru eliminarea
pericolelor de incendiu se vor folosi utillzarea cablurilor cu Intarziere la propagarea
flacarii,
6.7.9.4.Intre doza si aparat (in cazul instalatiilor interioare tuburl ingropate) se vorfolosi

cablurl de minlm 2 perechi, conducte bifilare sau trifilare tip TIO din otel zincat cu
diametrul de 0,9 mm cu izolatie de cauciu TIOY 2x0,9 cu izolatle in masa plastica sau
conductoare de cupru cu izolatie de masa plastica, TY cu diametrul de 0.5 mm.
6.7.g.5. pentru conexiuni (punti) la elementele de concentrare se vor folosi conductoare
de cupru (tip fir saritor) de 2x0,5 mmp sau 3x0,5 mmP'

6.7.10. Instalatii interioare de dispecer


6.7,LO,I. Reteaua dispecer se poate realiza dupa o schema radiala cu

racordarea

indivlduala a fiecarul post, sau in alte montaje specifice'


6.7.10.2. Numarul de conductoare necesare unui post dispecer se va stabili In functie de
tipul echipamentului instalat'

*r#

-d#'

^{

6'7'10'3' Pentru reallzarea Instalatiei de dispecer


se vor forosi aceleasi materiale ca sl
pentru instalatiile de telefonie instalarea
,
facandu-r. in aceteasl conditiuni.

6.7.11, Instalatii interioare de interforn


6'7'11'1' schema instalatiilor de interfor se va
stabili pentru fiecare caz in parte
ri tipur centralelor si posturilor utilizate. in

functle de necesitatile de legaturl intre posturi

3#l ilrff:i;t Htflil,l$,S: interforn se vor forosi materiare de acerasi rip ca si cere
6,7,r2. rnstaratii interioare

de radioamptificare si rv
6'7'12'f in cazul cand difuzoarele sunt folosite
sr ca dispozitive de apel pentru
instalatiile de cautare si alarmare de perso.n",
ill"ua
va fi prevazuta cu un al treilea
conductor indentlc cu cel utilizat pentru folosirea
noimara a difuzoarelor.
6'7'72'7' Pentru transmiterea simuttana a mai multor
programe
cate un
-a
fiecare program cu asisurarea condttiitor-oe se va prevedea
timitare
oiaroniei inrre
:li:x;l":"ttru

6'7't2'3' Pentru Instalatii de radioamplificare se vor


izolatie PVc - proteJate in tuburi si dlmensionate folosi conductoare de cupru cu
astfer tncat atenuarea
indepartat drfuzor cu toata instaratia in functiun",
.i ri" de maximum 4 dB, la cel mai
6'7.12.4, In cazurire speciare in care p_eFtir
nu permit ingroparea

tuburiror, se adrnite
folosirea conductoarelor AFyy de 2 sau
3 flre.
Pentru conectarea difuzoarelor la retea se.
vor prevedea prize tip radloficare Instalate
la
distanta de maximum 1,5 m de pozitia probabira
a difuzoareror.

5;1;,i??rl[:il""1i":"

:;::'"

obiectlvele industrlale, necesitatea antenelor


colective se va stablli de la caz la

6.7.t2.6.

antene colective se prevede ta cradrrre civire


cu un numar de cel

Un sistem de antene colective RTv cuprinde:

grupul de antene de receptie si suportul


lor;
grupul de amplificatoare RTv;

reteaua de cabluri coaxiale de distributie

cu prlzere duble pentru racordarea


receptoarelor si televlzoarelor abonaUlor.
6'7'12'7' Instalatiile Interioare Pentru antene colecuve
se executa in montaj ingropat cu
tub IPY folosind cablu coaxlal cu impeda nta 74
ohrni.
conectarea terminala a cablulul se face Ia priza
o
dubla pentru antene (ingropata).
6'7'12'8' Firidele de radioampliflcare se vor amplasa
in apropierea locului de intrare a
statiei
de
radroimprirtare
in rocu|,i accesibire lcasa
i:ffi1'J,ffi::"J1il:?: jL3:'"oierea
6'7'72'9' Firidele pentru. radioamplifica.r,e se vor prevedea
pentru un numar minrm de 5
circuite si vor avea adancimea de 10o *r,
?uipu.tiv
1g5 mm in cazut instalaril
transformatioarelor de abonat. Ele se vor Instala
ia
Inalflmea de 1,5..2,10 m de la
finita, creandu-se astfei posibilitaiea urp'iururii pe
aceeasi'verticata sr altor
Hi:l::"t'"
6,7.12.10.
conductoare de cca 1 m,

In firide, la flecare circuit se va lasa o rezerva

Pentru tragerea st protejarea cablurilor de racord


trecere cu tub PVC 063mm in conditiile
la reteaua interloara se va prevedea o slngura
pct. 6.7'2.
intre
Reteaua interioara, tip TvCi necesara legarii
i a . -,
- - ,!1'LL,
o.f
monitorizare'
de prelucrare' comanda'
camerele de televiziune si echipamentete
fibra optica, cabluri torsadate, instalate
coaxiale,
inregistrare etc. ru-ul ."uliza cu cablurl
care este necesara protectia mecanica sau
in tuburi PVC sau metalice. In cazul inintuburi
metallce'
electrica aceste cabluri-ie vor Introduce

6.7.12.11.

de ceasuri electrice
ceasuri e|ectrice se rea|izeaza

6.7.13. Instalatii interioare


6.7

,|3.1, Retelele de

dupa scheme radiale

sau

arborescente,ceasurilefiindinserie'.ur"parale|infunctiedetipuIcentralelorfolosite.
in procesul de productie' ceasurile de control
6.7.L3.2,Pentru CeaSUrile utillzate direct
se recomanda a se prevedea clrcuite
sau ceasurile amplasate tn locuri importante,
indlviduale.

pe un circuit se face astfel


6.7,Ig.3. Alegerea numaruluI de ceasuri conectate
la care functioneaza instalatia'

Incat sa se

asigure la ultimul ceas o tenslune nominala

permite, .se vor uti|iza pentru insta|atia de


6,7,L3.4, Acolo unde amplasamentuI
si in tuburi cornune cu instalatiile de telefonie'
ceasoficare clrculte cu trasu comun
interfon, dlsPecer,

5.7.13.5.Dispozit|veledereg|aja|eceasurilorsevorarnp|asainlocuriaccesibi|e
personalului de intretlnere'
se vor folost materiale de tipul celor
6.7.13.6. Pentru relele de ceasuri electrice
de montaj'
slmilare
prevazute pentru instalatli telefonice in conditiile

6.7.:j4.Instatatiiinterioaredesemnalizare(incendiusiefractie)
6.7.14.1. Materiale

cu conductoare sau cabruri cu exceptia cazurilor


circurtere de semnalizare se vor executa
sa rucreze in alte tehnorogri (ex' cabruri
cand sistemur de semnailzar" "ut" iioiectat
oPtlce) '

pentru circuitele de semnalizare va fi cea


sectiunea conductorului din cupru utitizat
lu.ngimea traseelor, astfel lncat la cel mai
rezultata atn catcui in funcile a..onriluratia'si te-nsiunea minima de functionare' in
indepartat etement conectat ru,J-uiigut"
de echipament'
conlormltate cu inOicatille producatorului
protejate in
utirizate in crrcuitere de semna[zare vor fi
conductoarere erectrice si cabrurire
metal'
tuburi sau pllnte Oin material plastlc sau din
tip iNTENC in circuitele de semnalizare'
se Interzice utlllzarea conductoarelor de
pentru
sernnalizare nu va putea fi folosit si
cablul multifila utilizat pentru circuitele de

a]tecircuitedete|ecomunlcati|-.niu'dacaexistaperech|decabluri|iberesideculori
diferite.

6.7'14,2.Traseeslconditiidemontajaconductoarelorcircu|telorpentrusemnalizare
tt"l::,:l'i:r[t;"illfi"ti:
La aleserea traseeior conductoarelor:i[l]t"!:.?,: :il1,*""1?
$,1liti1il',TT'."i;::iia'ii'"'1',-."pi"i*,
:,trff;i;i,Tl"lll,1i;i:*'oJll:.*?
si posibiritatr de acumu]are a sazeror
peri.or
rara"'LJu

:i,::1";.[,%T:'."J'ff"n'i:::jH.,;t$;i
n"iUi.ti produse in tlmpul incendiului'

Traseele conductoarelor pentru semnalizare


vor
circuile de instaratii erectrice sau de terecomunicatii. fi

-pe cat posibil- separate de

alte

Dozele de tragere si dozele de derivatle

necesare clrcuitelor de semnalizare


nu vor putea
fi utilizate sl pentru alte circuite de instalatii elecirice
sau telecomunicatii

;:ti:j:^i?Jr"ffi'1,"il:i"#H?::'li;:,",::*

semnarzare se vor executa de resura


in

se admite montajul aparent al conductorilor pentru


sernnalizare in urmatoarere cazuri:
a' daca sunt montate pe elementele de structura ale constructiei
din beton;
b' daca sunt montate pe efemenetele metalice de structura
ale constructiei;

c'

:|ffi".il1;*,u.*on'ut"

in

tavane false special create sau rezuttate


din sotutia

l-,lF;1ffi"r1fi,:";H"conductoarele

h#,:::1::":X;:"ut""
;ilffj.il::T:""circuite

de semnallzare vor fi prorejate in tuburi


merarice de

circuitelor de semnalizare cu cabruri monrare


aparent

sr

de semnallzare cu cabturi montare aparenr


in ruburi, Jsheaburr,

In cazul in care se utirizeaza conductoare se


vor rua urmatoarere masuri:
a. Conductoarele se vor proteja in tuburl metallce tip pEL;
b' Tuburile de protectie ale conductoarelor de semnalizare vor
fi separate de elementele
combustlbile ale constructiel prin placi izolate
ri
ie
uol. folosl substint" adecvate, cum
sunt vopselele termospumanie, ignifuge etc.
In spatlile de productle si depozitare din categoria
A sl (BE 3) de pericol de incendiu,
conductoarele de semnalizare vor fi cu intarzieie
,B
martti la
propagarea flacarilor.
circuitele care alimenteaza detectoarele automate
vor fi distincte de circuitele care
alimenteaza butoanele de actionare manuala
a instalatiei de ,"rnurii"." a incendiilor,
excepila cazuriror prevazute de producator
cu
si agren.untit" tehnic.
6.7.14.3, securitatea rnstaratiitor de semnarizare,
Masuri de protectie

se vor prevedea puncre de concentrare separate,


trJr[iJ:::jl$,J'""=j;r.r"mnatizare
Firidele de distributie sl cutlile de conexiuni se
vor instala numai in locuri uscate,
accesulul persoanelor neauroriiui*, uro,.
accesibile personalutui de
irirt"lfi!!"lmpotriva
cablurile, conectoarele, bornele etc. trebule
sa fie marcate pentru a fi usor ldentificate.
izolatie fata de pamant a circuitetor de semnatizare,
trebuie sa fie de
lfiitJ"i;"rde

clrcuitele instalatillor de semnallzare.se vor proteja


astfer Incat sa-si poata lndeprini
functia pe durata de mrnim 30 minute in conditii
de incendru.
Pentru cladirile inalte sl foarte inatte coloanele
verticale pentru circultele destinate
vor fl separate de celetatte catesoiir de Insraratii
ere*rice sau
[ij:lffil,,Hsemnalizare,

de telecomunlcafll
6.7,15. sUrSe de alimentare cu energie a instalatiilor

sr

semnalizare
6.7.15.1.Pentrua|imentareacuenergiee|ectricaacentra|elorte|efoniceseVaprevedea
proprie racordata la tabloul general de
in incapereu o"rtinitu'".t.|purn"ntutui o iotoun"
distri butie cu rent alternativ'

6.7'tl.z,Pentrucentra|edestinateobiective|ordeosebitdeimportantesevaprevedea
de arimentare cu energie electrica
posrbiritatea arimentarii de rezerva rn-cioiut schemei
de avarle a obiectivului respectlv'
centralelor telefonice se va face de la reteaua
6.7.15.3. Allmentarea ln curent continuu a

in.ut

electrica,saude|abateroodeacumu|atoarefunctionand|ntamponcu|ncarcareprin
redresare.

6,7.15.4. Bateriile centralelor telefonice,

de dispecer si ceasuri electrice se

vor

dimensionapentruaseasiguraoautonomiedefunctionareainsta|atii|orde4.'6orein

functie de lmportanta obiectivului deservit'


dispecer' ceasoficare' interfon se pot
6,7.15.5. InStalatiile de telecomunicatii' telefonlce'
in mod corespunzator in caz ca lucreaza
alimenta si de la nut"rir .otunu dirnenstonate
cu aceeasi tenslune'
putere pana la 200 w se vor alimenta direct de
6.7.15.6. statlile de radioarnplificare cu
in camera echipamentelor'
la priza prevazuta cu nur o" protectie montata
(radlo etc') se vor prevedea l-2
pentru alimentarea echipamentelor auxlllare de program
prize seParate.
proprie
putere peste 200 w necesita o coloana electrlca
Statiile de radioampllficare cu o
numar de circuite se va stabiri in functie de
si un tabrou erectric propriu de r rw J larurprogram'
de
numarul de rame de amplificate si surse
6.7 .L5.7

. Instalatii de semnalizare

l.Alimentareacuenergiee|ectricaainsta|atii|ordesemna|izareseVarea|izade|a
Alimentarea de baza se realizeaza' de
doua surse independente (baza si rezerva)'
regula|a22oVc.adelareteaua'l't"'n,t,ienergeticnationa|.Alimentareaderezerva
de acumulatoare.

se realizearu,

o"i"gula la 24 Vc.c, de la baterii

2.Sursadebazatrebuiesaasigurefunctionareainsta|atieiuntimpne|imitat,cu

toate dispozitlvele de initiere si alarma in functionare'

3'sursaderezervatrebuiesapreia|n.modautomata|imentareainsta|atieide
cade sau nu mai asigura tensiunea nominala

semnatizare, atunci cand sursa de'baza


de functionare.

sa conduca la modificari in starea


4. Comutarea de pe o sursa pe alta nu trebuie Initierea comenzii de actionare a
instalatiilor latarm! false, pterolri de Informatii,
dispozitivelor de protectie etc')
in functionare a instalatiei pe o
5. Sursa de rezerva trebuie sa asigure autonomia
(stare de .veghe) dupa care lnca 5 minute in
durata de 24 ore in condltll "ortui"
disfozitlvete acustice de alarmare in
condltil de alarma generala U"'in..nOli- ltoate
functiune).

6' Pentru instalatiile de semnalizare a incendiilor, pentru


protectla oamenilor din
cladiri inalte si foarte inalte sau cu aglomerarl
de persoane, durata de functionare in
conditli de alarma generala de incendi-u r*
rnijoi"uza ra 30 minute fata de 5 minute,
7' schema electrica

::tilffiJ:uinstalatie

a instalatiei de semnalizare a incendillor si echlpamentele


trebuie sa asigure mentinerea bateriiror
ta capacttatea normala

B' circuitul de alimentare de la sursa de baza


va fi rearizat sub forma unei coroane
proprii racordata direct la tabloul g"n.rui-'d"
solutia prezinta
siguranta In functionare. circuitul ui atimentiie otrtributi" ;il
va
fi
marcat
it
n, va putea fi
deconectat decat de persoane autorizate. Acest
clrcuit
va
fi
alimentat
inainte de
lntreru patoru I genera l,

9' Aslgurarea dispozitivelor de protectie antiseismice


corespunzatoare tipului de

sursa, locului de amplasare sl conditiilorcpe.iniu.

6.7.t6.

prizele de pamant pentru


instaratiire de terecomunicatii
6'7'16'1' Numarul si caracteristicile prizelor de pamant
necesar rn instarati'e de
telecomunicatir se stabiresc conform prevederiror
srAS 627L.
6'7'16'2' Pentru conectarea instalatiei de
pamant in valoare de 4 ohmi, realizate telefonle si dispecer_se vor prevedea prize de
rie separat pentru flecare instalatie, Fie prin
conectarea Ia o priza comuna cu afte echipameni"
uiu prrze are cradirii.
Utilizarea in comun a. prizelor de pamant pentru
instalaulle Tc cu cete ate instalatiei de
energie electrlca se admite numai in condrtiife prevazute
de srAS 627L.
6'7'16'3' Prlzele de pamant se vor conecta la tablour
_special pentru prize, care se va
amplasa de preferinta, in incaperile echlpament"ioilrur"nte,
Alegerea conducroarelor
pentru legarea la pamant si dimenslonarea
acestora
se
va
face
in confornnitate cu
prevederlle srAS t2604/s pentru instalafla
ae tegare ia nut de protecile,

6'7't6'4'

Pentru trecrea prin fundatle a conductoareror


de legare
prevedea cate un tub pVc @39 mm pentru
fiecare p;; rn parte.

la pamant se va

6'8'Receptia provizorie; cartea tehnica a instaratiei

si punerea in functiune a
acesteia
6.8.1,. Receptia preriminara ra terminarea tucrariror
- in termen de 15 zlle de la cornunicarea constructorului facuta
beneficiarulul,
acesta fixeaza data recepilei preliminare sr numeste
comisia de receptie;
- participarea executantutui si a proiectantului la receptie
sunt necesare; la data
stabllita sunt convocate sl organele locale.a: lnrpecHe
dln cadrul Co,.nanoamentului
(care in procesul verbal ae-?eieptie vor .onr*nu
respectarea

rr:?:';:r,ff,.

ffirrli"

cornisia de receptie isr desfasoara activitatea


cu cer putin 2/3 din numarur de
membri;
- comisia de receptie, prin activitatea desfasurataf
si constata daca:
I s-au respectat prevederile din autorizatia de urmareste
constructie
precum si avlzele si
conditlile de executie impuse de a_utoritatile cornpeiente,
prin
cercetarea
vrzuala a
constructiei cornparativ cu prevederile din proiecie'si prescriptii
tehnlce,
prln
p'
ar'ortLd
't "t analiza
documentelor continurte in cartea Tehnica u consiruati"i;
*e@8*

Fd

econformacuprevederiledlnContract,documenlalto
zi' cdt t' ;"T'";.;t'
reetvr"rii"tii
reslem-e1'^".T1':,'?ff'l"1iul"
executie,
execurl'
de
-iia lucrarilor proiec'
proiectate de acesta
rr. 10/1995;
executral,"^"I:::;:
privind
impuse prin Legea,:_":'l::',-'r.-".ii"ctanr
i"""r"-a" calttate ln
O''u'nq'T"-t::tu
proietiJnt
intocmit de'
reglementarile legate
si
referatut
' ."rint"rJt. i-Jpur" o. proi..i,-Jontract

::t:::]:,::" :::;

corespund

vlgoare;

lucrare
eventualelu -?'u-tti din
terminate 'i., 1ltu sisurantei t^:*t'o"1'T"t;"
i'"iit"-t't::11':

ru-l:
lucrarile contractat".. *uoil

negativ
neterminare in*ueniJaza

ry!

poate
exisra"?i'*""JTEh#Tql';#l-n":'t=:liiJ':"Jru'?1??'il''-Llf"aceste
l::::r'"",r[,ji?;" ""

..",,".,:rlilir*r,',:,"",.,; r"",.:.ffi"::s.'fflJ_.:'{li::,f
va suporta
a" turilut"' "-1:t-ti:'?ntul
ti
termen
ia
t" ,,j{'';;te
depasi e0 zile) t'-il;;j;;';?
; p r ze n ta
co n t rav a'i o

acestuia

a':il:'::::l l,rm1ff 5ili?,":"#


tehnic'

poate ri

tJiiiii'

irintr-un-exprt
de
"lin-.tu,-"
.""i"[rriror facute, comisia

In

baza
lucrari|-or,
Receptie la ,"',,,]',i#u

::

II

m:

;*-tiid:

::

Verbal

rtie intocmeste -Proces


"3li'
Recepue,#''?"'",i"r"u
propunereE clara

sa rezu|te

r.IrTi j i:l'"

cu

pti
ef ec'[u a rea rece

de

prlvind

ei

?'3;ii:;#'ji:[l:i"i
glf i,:*:ii, r ;t.''"]ffi t i:lfr$l'"'::.:
respectarea cu strlct
de
tn tono"itilt?'ii.rtputu

l:x::l

",
in functruriJ
ounere
iegate ln vlgoare
r

o.

:i mx'i'fl

r""'ii"

".t.;";:i*il"$iiJ:l:1$rarea

te rmen

u ru

i de

ara

ntie'

pri

n pa rti ci parea

- investltorulul
- comisiei de recePtie "

'

Proiectantulul
- executantului

lucrartt

se au in vedere urmatoarele
flnala;
receptie
de
verbal
se intocmuri" pro."sul

*
docurnente
" ",

'nat remedierile
lucrarilor
t a tu I u uiT
*
:
j?;'T,i, H l?ilffi i,[5 l" :J':.'9 [?: L:- :?."*
corespunzator tn
.u"Turruiiru i.urizatel:;;;;portat
cerute de comisia.";;;;;*pri"'ri
perioada de
comportar"u-]::,in
.
perioada de garantie

' "'

.^.r-rrt la te-rminarea

ffi nnx"':y.'l"aJT"J:11'[$,,+"ii:q,\::i:i[$"i'""ii?:t:'",.l?Jllli
irezistenra ,,

,,uL'[i."rll'-riluruntu-

la foc; lsiena

t'

protectia impotriva
de eners e; p*
;ili:'lluigi";
"

il,T#;;;"1Y{*TT;'tTSlT;!1'#;i":;t:.::
cere rezolvarea celor
p,t:";ro,ngere,
executantul si-i va
!1"""*rtrrril
co

beneficiJrur notifica nta'


i n i nsta
it""i?;';niiur il acti o n eaza

"sJl";;:,
a Constructiei
6'8,4. Cartea Tehnica
a Constructiei
Prln HG, t"ii"t'i"*ica
- Fisa de date sintetice

- capltohlfA -

sarcina

cuprinde:

intervenlte ulterior)
modlficarlle
(cu
executie
Documentatia de
intocrntt"

privind
SJ;;$""ere
uttrv"'Lv v-'-"*L!1Y,?,,ji1:iffli|j
l,!ffi:ilr e - foclf:*,1.,u
- sarcina executanturur -

tn'lruttiuni)
ccnform o""ntlio?

- Capitolul C -

secretarul sau

Documente privind receptia (revine comisiei de recepge, prin

capitolul D - Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea


si
urmarlrea comportarll in timp (sarcina - beneficiar de dotatie care pu
oi.u
prolecte si
de
calete de sarclni intocmite de proiectant procedeaza in consecinta)
- jurnalul evenimentelor (comportarea lucrarilor atAt in timpul executiei,
cgt si in
timpul exploatarii ca urmare a aparitiei unor evenimente - cutremure,
incendii. etc,)
Nota: continutul fiecarui capitol este specificat in Anexa Nr. 6 la HG zzs/gq
si
trebuie completat ca atare si predat comisiei de receptie in etapa de reieptie preliminara

7.

FORMULARE

Nr.

crt,
1.

Identificare

Denumire formular

2.
3.
4.

Documente de refe.!-inta
calitate. verificari qi inr'rrcrri
Punctg obliqatorii dg qontrol
Hroces verDal de receptie calltaHva de stabilirea
conditiilor de inceperea lucrarilor

5.

rroces veroal oe trasarea lucrarilor

5.
7.

Raporl de neconformitate RN
Raport de actiunl corective
Proces verbal de receptie calitativa montJreJgheaburi

B.

9.
10.
11.
L2,

13.

F'lan Og COntrol

proces verDat de receptie calitaflva montare


centura
de lmoarnantare
proces verDat de recepfle calitativa a lucrarilor
executate
proces verDat de receptie calitativa prlvind
contilu itatea co nd uctelor
PfOCeS verbal de nredare-nrirnlrp frnnr rta
F',roces veroar de receptie calitativa a lucrarilor ascunse
executate
I

8. ANEXE
8.1 Documente de referinta, formular cod:
8.2 Plan de control calitate, verificari si incercari, formular cod:
8.3 Puncte obilgatorii de control, formutar cod: .
8'4 Proces verbal de receptie calltativa de stabllirea
conditillor de lnceperea
formular cod:
8.5 Proces verbal de trasarea lucrarilor, formular
8.6 Raport de neconformitate RN, formular cod: cod:
8.7 Raport de actluni corecilve, formular cod:
8.8 Proces verbal de receptie calitativa montare jgheaburi, formular cod:
8.9 Proces verbal de receptie calitativa mont-aru centura de impamantare,

lucrarilor,

8.10

cod:
Proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor executate, formular cod:

formular
&-.*.,

f M{-

.F

8.11

8,12
8.13

calitatlva pr
Proces verbal de receptie

cod: '
front de lucru' formular
formular cod:
executate'
ascunse
a lucraritor
calitatlva
receptie
proces verbal de

predare-primire
Proces verbal de

Documente de referinta ta
Procedura de executie simontaj
insialatii electrice interioare
de curenti slabi
- Legea 10/95 privind
calitarea in

-i v-so-u4-u

construcrii'iol,l;," inMo ftt24.01,199s

;l;.ffi#f:ffi'tTlJil'Jl,HTji3:i;;fi;*.riiconstructiiror

siunere masuripentru rearizarea


- HG nr' 27?t14'06'1994
privind controlul de stat
al calita(ii in constructii pubricat
in Mo 19s/28.07.i 994;
- HG 273/94 privind
receptia lucrarilor de constructii
si instaratii aferente acesrora pubricat
in Mo 193r2g

#J.Ti:?l#?#3!ffi:J:?:fitr!"ffjffilri,nd

.ar.rgT4;

cariratea in construcriipubricat
in MO 352/10 12 1ss7,

- Regurament privind activitatea


metrorogica rn constructii;
- Regurament privind conducerea
si asigurarea caritatii in constructii;
- Regurament privind stabirirea
categoriei de rnportanta a constructiiror;
- Regulament privind
urmarirea comportarii ir"; exploatare,
inlerventiilor in timp si postutilizarea
- Regulament privind
constructijlor;
a-g;rementul tehnic pentr'l produs,
procedee si echipamente
67srz,'z privind mooifi'cari ,"
noi
in
constructii
(si HG
onr"r"*,l,tnni" pubrcat i" ruro siirlr 1.07
- Regulament privjnd autorizarea
2002);
si acreoitarea raboratoareror
de anarjze si incercari in constructii;
- Regulament privind certificaroa
de conformitate a calitatii produselor
folosite in constructii;
- HG nr' 925t2c'1'1 1995 pentru
'
aprobarea Regulamenturui de
verificare si expertizare tehnica
proiecteror, a executiei
rucrarilor ii *^*r""tiiro,.
de calitate a
1
experr si RTE);
- ordin 514107
"
p-entru
'02'2000
"p'ou"'*"-R"gulamentului privind exercitarea controrurui caiitatii materiareror,
"on.t.r.Iiroiprou"", in Mo 120/20,oe.zooo si Resuramentur de
- ordinul 11147 din ot
::j:19 g*nll aprobarea Reguramenturui privind executarea controrurui caritatii

u"rin..i;;;;;i"re,

:!i|H#ffi'1"i".,Jffi1,';t"i;il;""ii""

;R"J,ilffi:fr::ffiffi::"i{:r[:ffi::tltr::mil,.#il.onsrructii,i,
;yJri1lil.:,fi1/2001

in"pu.torarerorreriroria,e in

privind infiintarea tnsfecioraturui


de srar in constructji (t$c) publicate
in Mo

^ ordin pentru aprobut::-!o:T"l?r


metodologjcijL
a.Legii nr. 50/1991 privind aurorizarea
lucrarilor de constructii; republicata
executarii
cu modifiJarile si compretarire
irterioare, pubricat in tvto azsnis/13.09.2005
- Legea 608/2001 orivind.evaluarea
conforrnitatii.produseror publicata
in
'HG71t2002 pentiu apr'b"t"'
no**toi,n*iio"ros,.e privind ;t"bil"" Mo 712l0g.11.2001;
proceduriror ce se utirizeaza
oe evaluare a conformitatii produselor
in procesul
in domeniiiei"gl"r"nLt"'pi*u".rt"
in Legea 608/2001 privind
a resuriroio;
evaruarea
nationar oe conro,mirare cr pubricat
"di;;;" ,i utiiir"," "
in
- HG 487/2002 pentru aprobarea
normelor metodologice privind
desemnarea si notificarea
laboratoarelor de incercari
nationaia a
o"
in"p."tr" care rearizeaza evaruarea
conformitatiiproduseiordin domeniile;*i#"ry1*
"rg";[rur", prevazute
"'"rtiti"rr"-Jlu
i" l.g"uaodzoor
de aplicare a HG publicata in
Mo se8/o6.oi,i'oz,
Metodorogice

t,:"::

irilHTll1l!:#;:'"'si

'",l"jr,ri

p"""ii',

roJii,""l"

"ri"ii,ir,r1?"r"

prlri."i;i;;'; 24et22.03.2004:
- oG nr' 38/19s8 privind acreditarea
""
si infrastructura pentru evaluarea
conformitatii Mo 43/30,01 .199g;
privind
si
inrrastructu,.*p"ntiJ
ffi?IilT5i1ff

;i'"rff;'l'il;::

ir:11'ii'*nu

- Manualul Calitatii - cod


MMC_03-0C:
- NormativutC56/2004:
- Norrnativulllg

*o"ri,u"ooa,

"",u.it.,",

"uur,u,.."

tr
ttl

ruo
{u
;a
a6

tr

YL

HH

d)

sfl

{D

EedUEEs

FS!UH*:
8E5.sE=FF

E3

q)

<

I
I

l-.-

ci

I
g

I
I

t-rtj

IJJ

ni<
;^
ui
E

lF-

tE
o

o
F
z

lr

t-

rl

E,
C)

:J

P<
ru
si
E-

UJ

tn

F
f

t!

o
o C)
UI lr
oE

|'rJ

z tr

tr

lr,-

t< o
IF
IJ U
t< &tr
l(' U
IJ
IO z
l0(

z<

5F

o-

o z

atu
o=

x
llJ

U)

tLl

'..<
-r

z tu

2=
TIJ E
E

!.v

65
-g

CL

n-$
5

.o

5o

'^-

5
*-
(.J r

I
I,

.';

l/o
!im
.g 0)
g)

I0o

oqJ

in

SDo

-O
9N
g0)

<)

4J

6
igL
o0)
J

iii
'; E
o2
0io
tLCl

tr
F

LI

tr
E

X i;

3tx5
o o;

z
o

tr; tr:{=

LrJ

-e.-g

l'=

Y':
690-

F
()

,=rPd
(!.Y

oo)
U

xo
ei5
gF

EE
.;

tr

=s
z=
d-

t'l

illi

;1"

E(o

m.l9coE
Y
Vr

qjl

tn

IIJ

=
Ei;

nE#61 oE
Eb
!.lv Y
xt
.:hsr3
.s y 6l EE
(UdEI 0.3

E5

c\

l1

g Ibg

iic
ilr

E
n

lE li

FX'
-lU

ol

98

hcl

l$r

-gl::"

t$l

atu

(U

'i5

n0)O
:.!
nlEXF
:.5

a.

Eli
$lt
;t+
gli

I
I

i:

I
I

lgl

ac)
; cr)

ID

E lo)

=0).'nr
til :i

f,

l5
d l8
::,{ lb
lo

Pd"_q
xFF.-s

t3

l:

;o P
I i,;P
Y nrtO X
l:=s
3E
go6

|II

l=
IE

:=-;

0)

lo)

6Eh
gON

zo
L

9';
u:

g>vl
g g1l

.o
yo
0)u
ru l:

tu

l=
l8

IIJ

J:

lEl

l(!
l-H

sNtq
i: >'E
j o5
b-b
'rlo

ll

u'e ll
EE II

's

!o

rt

l;
t.E

f;

J1
lg
IE

IE

lE

lr
=lE
18
lq,

ls
It
lE-

16

IE

l8
l()
to
E

o.
6
at

lg
lsF
15

f-iJ8IF F..

l;

Hg

lg ;s
; Is ae
i F fic

]s tg
lo
Io

lf;

'aI
f

oO
o.

t!

o^J

EV
r',!
oo
qto

;-:

:u
.g'F
:L

EqJ

tsn

o;
F'=

g:;--

.jg tr lr.t!

ru ):

(,;

;o

ut*
fi=

oi .F

dg

:N

6e

Pg =c
gE
otr
eE
_;^
trH

tr

9';

*-e

lg jil

EJ

(Ub

o
l(o
r, .(g

r: E
lm
f

fE

'=P l=YF:;i
=.!l
Hic
vo
FO

la
U'c
o';
od
Fo
pc)
EF'

ilr
{E
N=

IE egl:.
19
IE "s;'iFgc
to.

ls

ot)

t'6

$fr

15 s;

60)

Pr

6o
tl.g

ro ;'i
oJ .i5
5(Il
(u.=

e{i
lt
lE'* s
F

l*n;E I
lEg$i I
I$8f;
rs$F
I

O rcr

ss

I
I

rut\tu

| tr

oB.:
categ. de lucrari:

ili: ;i;;i;:-;";;;;;ti;ffi

"

DENUMIREA ACTIVITATII SUPUSE


CONTROLULUI OBLIGATORIU

coD
0

EXECUTANT

PR. TEHNICA,
PREVEDEREA
CS LEGALA CE
IMPI INtr

IN CONDITII
DE:

Doc. coD

Analtza cal:tativa a conditiilor de lncepereSet Sanlier (lucrare)


lucrarilor conlractate comparativ cu
ritE
prevederile din proiecl si Normativele
17. C56
AUIZ ANRE
si organizarea de santier elc
.(ecepttonarea

si preluarea frontuluiue luEE


n conditii de Ae pentru executia de lucrari
rlectrice

oEr odtller ltucrare)


Diriginle sanlier
RTE

rasarea circuitelor si fixarea


amplasamenlelor pntru echipament,
aparalaje, tablouri si lampi
I

y'enficarea calitativa
t
:chipamenlelor si aparatajelor inainte de a fi

rneterialed-

Auh,. ANRE

;et Santier (lucrare)


ITE

veriflcafea calitativa a executiefiuiEiii6i

- trasarea circuilelor si amplasarea

echipamentelor
' conlinuitatea si izolalia

:u alto instafat|l si do
rslgurarBs a@suluJ
ru llnpul oxploatsril

Sef Santier (lucrare)

:qGreB de[eCliunllot

ftt

Sef Santler {lucrare)


RTE
CO+AQ

idem

tuburiloi?Eidenr

- protectia impotriva soc,lrilor


alingere directa

idem

etectriceJrin-

- monlarea de barlere contra focutlG


aG
elemente care sa rmpiedice propagarea
acstuta
- alegerea si regtalur ospozilGiii?ffi6Gffi

nsburarea in conditil
dE Elguranla a

toem

dlpdtiiitelofde

comanda in conformilate cu prevederile din


proiect

idem

materiatetoi-

aparatajelor si echipamentelor in conditii


mpuse de factorii externi precizati in proiecl

roem

- respectarea culorilor convenite penlr

circuitele electrice
-

idem

conectarea conducloareJor

inJoEllil6iilii
toem

veoG@Eii

- asigurarea acceiutui in
oupa caz) la circuitele sl

crplDatsril si vjkrca
accidentelor (lncandii

perionali
idem

Cortiticste

de
ehnlce s{ de
:alilale, ccnificatp
iiO!ranta in
Je confomltEt.
:xplsatere, In speclal rrocese
verbals de
)vilarBa Incendiilor
'eceplio

Auh. ANRE

Drolectie si asigurarea continuitatii acesteia

alegerea si amplasarea

:vilsroa supEptneri

to;Eucloarelor

- monrarea corespunzaloare
a

:vitareA dElotlorarll
ucrarilor de
:omtruclii si de
trat!;srcs instalaililor
|leclrice

rdem

:leclrice inainle de a ll monlale

- algerea si amptasarea

Encienla lehnlEoeconomica si de
aslgurarss cslila0j
(AO)

\uIe. ANRE

nontate; legalltalea agrementarilor si a


:ertificarilor de conformitate ofedte de furnizor AuIz.
ANRE
de instalatii electrice, urmarindu-se
indeosebi:

rr,,etor sr ecntpamentetor

",:,,
:i:::,_:
rcrnce indicale

in proiect

exploa(afii si

evlarea
.

accidentelor
(tncendii
personal)

j,v,u, ur

sonexrunilor djn tablouriTi


cn st rezistenta izolaliei
electrice
a

necepr'a@
rnstalatiei electrice
catre Beneficiar

Nota:Documente|edeatestareacal;lali;fan^.*^rl-,%
a cal;latii fac parte
din documentele
predate t"""n"#:illare
'

::J.t ffi:Hff:".'#:f,:,,T:,t"[J;J;:li"

sistemului de Management
ar calitatij sisunt
veriricare sau pentru rnar
murre cand se raspunde

6, Completarea(mod i-rcnren

Scf proiect

Oocurn*tatir

Nume/prenume........

?. ,APROBARE
Director Gencral/Director
Data.

Nume,'prenume.............,..,..._..

Scmnatut'a

Director Cntitate
Numciprcnumc

Scmnatura

[)ata

Punct de lucru (lnvestitia)


Subsistem..

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALTTATTVA


A LUCRARILOR EXECUTATE

incheial aslazi:

trr

Cu ocazia verificarii efectuate la

Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: proiectul nr.:

'

Din verificarile eiectuate pe teren si examinarea documenlelor au rezullat urmatoarele'

Da
a

s-su respcl3l lraseele ctrc!ilelor 5l a amplaEarll de sctrtpamente etectrtce


- la dsta de .....?
Jrolect sl prin prgcesul vErbal de lrasarc

cod

saEiiiEliii--

Prln pozltl8 lor, circrlllgl de CS s-au montal In condiill:


- de proleclie proprle rau pmtejarc a allor circullo (cazul circultelor dr dtspecer intsdon)?
- monlarea In lubufl de proleciie sau ckculle sep!Gte?
- Bvitarea trEcerll clrculllor de curenll lad prln finJele d6 TC?
- d6 separarE complBta a circuitBlor de transmitere date?

circuitele, echiparnentele si aparstajele electrlce au fos[ altfit amptasate hcql exist;6iEii;


de a6cas corespun:Eloare ln vederea verificerll, repara.il si lnlfetinerll ps
Fedoada de
functionEre a acostora?
Clrcultele, ecltipsmsnlEle sl aparBtalele elocttico au lo6t astfel amplasate lncaGa se eoata
hcEdra In conditllle lmpuse da f8clorl Extsml de influenla asupra EceEtora - lroteElla
gllqspllraloar la tsclorl de influenls rleml?
La alegerea traseelor E-au respectal condllll e:
- 25 sn in cazul lraseelor paralele fala de circuileie de csrenli lan?
- 15 cm ln cazul traseelor paralle monlate in cladiri de locuit
{lungime de circuit 30 cln)?
- potare in cazul traseelor paralelo sub cele a Instalatilor electrico de curenil tari?
- d lolo5ire a conducloarelor rssuc le Ty (bllilare sau tl]filare)
- cazul cand nu se pol respeciB condllllle de mal sus.

' evilarea
Gbluri

pozanl circuitelor dE lelecomuniraill ln tunelud sau cana o tehnlce in care sunt

cu tenslune

f,lst8nla mlnlma dintre circuilelo de radloEmplincare sl restut osti de ZO cm? ln caii6


neincdrar9 s-au llst maEuri de prote,lare a clrcultelor In tuburi mstalic instalat8 ls:
- 5 cm pe o lunglme paralela de ctrcB 50 m
-3 cfit pa o lunglme pEralela de clrca 30 m
- 2 cm pa o lung|me pardtela de 10 rn
Prin amplasarc ckcuilete respecla condlllllo:
- porars In portlunl rectllinli tar8 unghiurl drepte, vizlbll ds-a hngul grinrllor
eic.?
- sunl EvilBte spalllle cr: perlcol de oxplozil, madll eorozlve,
zone unde s6 apara scurged de
llchlde?
L

La amplasarea cabturitor de curenil siabi +air-;vilaGtertn;iets de conslrustie usoi


combu6llblle?
La monlarea clrcllielor interioare de curentl slabl sunt prsvEzute puncte de consentr-art
astfel:
" pentru lelelonie la clsdirlle lnalte din ? jn Z elaje?
" ponlru inslalalil de l.an8mllere dBte sl de amplificara sunl prevazute centre de conclnliEre
6opdr0lE?
.1n cutli terminal., In locul liridelor la maxlmum Z m de la pardoseala
Fenl.u InFtalatllle cq
tnaxlmum 6 circuile?
- cutllle si lirldele sunl montste in focuri fa.a pericol ds Incendiu, lB deFartafs de
hidrdnili de
incendlu interlori. in afars cornparlimenlolor reze,ryale spatatoriitor, uE6atorlilor, incaperilor de

uz crsnlc?

Accecul In flridole de racord sunt prsvazute cu curii termtnite oe


f lrmErn|'lF rlrfi !ilFlF?

S-au stabilit urmatoarele masuri (Concluzii):

exreriorJiii-EillFEiSiiii

1s1

NESECRET

Pag. 28

33

Nu

Observatii

(z)

Punct de lucru (lnvestitia)


Instalatia

pROcEs VERBAL

PRIVIND ASIGURAREO
rncheiat astazi:

?f

.FF_cEpnE cALtTATtVA

"'6NiO,'.ILOR

;i

II,T;EPCNE A LUCRARILOR

cu ocazia stabiririi conditiiror


de incepere a rucrariror
cintr".t"te

l[lJ1i lrtJ::"rr"Jl.::ir rmatoa re e docu m e


' Din verificarilel efectuate pe
u

te

ra inveslitia

: conira ctu r de execuue

teren si examinarea
documenteror au rezurtat
urmatoarere:

*ltr*

r",

tro'""tr'ffi.#
orevederite normativetor,z

crulL"nl" i i r"iJr"",.rrite

din

Sunl a

i;;;"
ft,"

,lrlcat corespunzator procedurii

0*

S-au stabilit urmatoarele


masuri (Concluzii):

'

Mentiuni speciale

Din partea
EXECUTANTULUI

Din partea FURNIZORULUI

Din partea

ACHIZITORULUI
Numete si prenumiiE

NESECRET

Pag.27 133

FOnnular cod:

Punct de lucru (lnvestitia)


lnstalatia

PROCES VERBAL DE RECEPT|E CALTTATTVA


rrr
A LUORARILOR EXECUTATE - montare centura de impamantare
incheiat

astazi:

Cu ocazia verificarii efectuate la

Au stat la baza verificariror urmatoarele documente: proiectul


nr.:
si plansele aferente specifice lucrarilor de

'

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor


au rezultat urmatoarele:

vo
J-eu respectat traseul si cota de amplasare din oroiect ?

n-

_q pu4crtrd uenlunt oe tmpamanbre vtzuala s-au

c-

L3 venficarea cu inductorur, ci.cuitere de impamantare prezinta


contrnuitatE ?

Racordarea centurii de impamatare interioara la


piesa de seoarare?

eI

s-

respectat coniinuitatea, se
:tiunea (dimensiuni pitabanrja), imbinari electrice crespunzatoare
elc. ?

""a "rteri*r"

'\sasrcr16 crcurrca a cent.Jnt de lmpamanlare (pozata inlerior si exterior) si


prizele de impamantare se incadreaze in normele
impuse de normativur l7?
n cazul platbandei galvanizate lmbinarea s-a tacut prin
brazare ?

e''

pruusrg erec(ual rKAM, qe calre un Iaboratot autorizal


au rezultat o
reristenta ohmica prevazuta in proiect (nu mai mult de
4 ohmi) ?

S-au stabilit urmatoarele masuri (Concluzii):

(1) . Se executa pentru fiecare instalatie


In parte

I3l

s"a tacut prin

-9aT"N.u", serevjnedupaefectuareaiemedierilor, tadarade

1r1

......1...,..l

(3) 'Precizari suplimentare. daca nu pot


fi rcspectate cof diiiire impuse de normative

Nu

Observatii

(z)

Forrnular cod:

Punct de lucru (lnvestitia)


Instalatia

incheiat

PROCE-S VERBAL
D.E. RECEPT|E
A LUC RARI LO R
CAL|TATTVA ,,,
E_XEC Urir-CI'P
UFO;*, J G H E AB U
RI
astazi:

Cu ocazia verificarri
efectuate la

Au stat ra baza
verificariror urmatoarele
documente: proiectur
nr.:
si plansele aferente
specifice lucrarllor
de
Din verificarile efectuate

'

pe teren si examinarea
documentelor au
rezurtat urmatoarere:

Frin pozarea

jg*"Urriloh

#.pectai

yr;::ffitr
e.rinoerlre

prevederile din proiect


?

bea

stald) sun! ,n ."rr,.


l'-n."1:
sa evrte pe cat Dosi'jr
't 'rrciura .-"="J,i-'::.j::"]1.
geaburiror?

din beron urrnrl


ftri-nil
osciialrire laterare
are

intersectare
f.a
n"up".'t u-", lrrt

_"r'l

o" piorurriu (po.l".l"prlir"r"",,ilr*,,.=,

S-au stabilit r.rrmatoarele


masuri (Concluzii):

Drn partea
EXECUTANTULUI

oinparteaANTREPRENORULUI

_____gEi'IEEAL

Nume / prenume
Functia

Semnalura
(

) - Se executa pentru
fiecan

,5:'J",:iJ:
;ff
(3) _ precizari,;p,il;i*,,T;iTf
I:i

3:r:;_,ilff

i#

;:i?;.S:",T[?1,,11,r.fi

I,l?;;. i* l";,;u;l

o
pnorrcilri-urur

Din narrea
CLIENTULUI

Formular cod:

oag.

Punct de lucru (lnvestitia)

/2

Subsistem

PROCES VERBAL DE VERIFICARE


CONDUCTOARE ELECTRICE , CABLURI
in conformitate cu prevederile din pE 116
Incheial azi

cu ocazia ve;'ificarilor executate la instalatia

electrica de curenti slabi

A.

Verifica; la efectuare s-au avut in vedere urrnatoarele:

Denumirea
verificarii

Conditiile de execulie a
verificarii
Se executa fara tensiune

Verificare
de

continuitate
si

identificare
faze
t1 I

folosesc:

Continuitate circuit

siil cores;6;;m

faze

ln timpul incercarilor se obtrn:


- puntea sau megohrne.Jul vor indica :ero

- buzafe

- buzarul va suna

- lampi de control

- lampa de control se va aprinde

Necesila personal speciaiizat

aiz=

Riz(min)

Momenlul efectuarii

Rezultalul incercarii

lrl
Admis Resoins

preventiv
inlroducerii
conductoarelor sau
cablurilor in tuburi
- dupa introducere in
tuburi
- inainte de conectare
la tensiune a

circuitelor

Se executa cu megohmetrul de
Valorile minime ale izolatiei la 20 'C:
tensiune U >= 2500 V

rezistentei cu formula:
de izolatie
Riz(max) - Riz (min)

trl f-an-l^+.
vvrrrlor(

Indicatiile si valorile de control

- punti porlabile sau megohmetre


ds 100,500 sau 1000 V

Verificarea Asimetria izolatiei se determrna

Proiect:

- 5 MOhm/Km cablu
-3

- inainte de
introducerea cablu dlo:
in tuburi

- inainte de conectare
- 100 MOhm/Km cablu in manta de si punere in functiune
(PrF)

In urma masuratorilor efectuate ca mai sus, pentru fiecare


din conductoarele si cablurile ce ulmeaza a
fl montate cat si pentru fiecare din circuitele electrice montate,
s-au facut inregistrarile in iabelul anexat
prezenturui si care face parte integranta din procedura
de verificare.

C. Alte mentiuni si masuri

(1) Mentiunea admis / respins se poate face pe


roturi sau categorii de instaratii
NESECR-T
Pag.32 / 33
Formular cod: 9-12-200-CS

Punct de lucru (lnvestitia)


Subsistem,.

PROCES VERBAL

Lu;nifrtn

DE TRASARE
A
rncheiat

astazi:

Denumirea lucrarii:
Tra.sarea a fost
execuhta de
pe baza planselor

nr.

,,,

din proiectul nr.

Elemenlele de reper;
cot
ru,."

urr""..l;;;:ri:,:j" t 0 ale cladirii' erernentere de consrrucrie are incaperirof,


;rIJ."r"r"r

In CAre urmea?a
aa na

ras.e,eS:rc,u_1{-GEEiiG}!ELa-

#:ru'

nagativ pe aceslea

-''"'

'e uEueiea aCeStOrA

in''r

rEs

iEiie-GEEEEE

celorelecfi$;;G;-;

Dln pa,'tea FURNTZORULUI

precizari,";t.;;1.;"1#;':1";Ji
f

.#,r,
'Si".,.,,

"

i,

'are (plansee, diafragme)


"rp,"a--

"Tit

'rr dProplerea

Din partea
EXECUTANTULUI

(3) -

arre instaratii

(existente sau

a fost mareriarizata
prin marcaje pe
st6rpi, pransee, pereti
despartitori, etc
stabilile in coordonate

l,i,

ou noi,.'.,"iiuu

NESECRET

Pas. 31

33

Punct de lucru (lnvestitia)

Subsistem:

PROCES VERBAL
DE PREDARE - PRIMIRE A FRONTULUT DE LUGRU
incheiat

astazi:

Unitatea

Intre

Predatoare

rl

Delimitarea frontului de lucru predat


(pozitie, cota)

Primitoare

Societatea

Santier/punct de lucru
Verificarea s-a facut pe baza prevederilor din: proiectul nr.:
plansele nr.;
inclusiv documentele anexate care atesta calitatea
lucrarilor predate de catre (numele) in calitate de predator

catre (numele) in calitate de primitor


'VarlflcEnd lucrarile de constr!ctli fata de corlntele impuse de prolectele de instalatii, au rezultat urmatoarcle:

a-

Da
sunt realizate compa.iimentari[e, pregEtite zupEEGiEln-Gaerea
rlementelor de sustinere a circuitelor electrico ?

Nu

Observatii

(zl

irisaiifdilxEiii-

Sunt realizate pe verticala si in ptanln rnoAEGffia,o-flla se poara


Doza
continufi) golurile de trecere prin plansee si pereii membrana ?

c-

tn@

sunt inisate coresp!nzator incaperile


etc.) unde urmeaza a fi moniate circuitele si echipamentele electrice
sunl asigurate conditli de securitaie

Sun[ asigurate, prin conditiile de front de lucr"u creaG, contin''rtatea

:ircuitelor electrice si recotdadi acestoE la echioamente ?

pentru-cffi
ooEiil

Sunt asigurate conditii de organizare de sai,Gifi vederea


depozilarli matenalelqr cutnte de consum ?
'dezbracani rnuncltorilor si a pastrarii echipafionletor de llcru. a sculeot
ilsDozitiveior ?
tacordarii la retele eleclrice de sanlier ?

d-

Sunt realizele mijloacele de proleclia muncii ln veoerra euiUri,


Tlunca ?

sr

d;dE;Glf;;

Concl uzii: Avdnd in vedere cele de mai sus:

tf

tl

Se accepta predarea, prirnirea


Nu se accepta

Se va accepta dupa efectuarea corectiilor si a remedierilor rnentionate in raportul


de
neconformitate (RN) avizat de proiectant
Predatorul garalteaza calitatea lucrarilor de constructii

Din partea FURNTZORULUI

Din partea
ACHIZITORULUI

Din partea
EXECUT,ANTULUI

Numele si Drenumele

(1) - frartiat pentru fiecare ntvel sau corp de cladire


(2) - Daca "Nu" se revine la data
t. .L

de

crnd sunt create condiriile formulate

NESECRET
Pag 30 / 33

prin ntrebarile respective

Punct de lucru (tnvestitia)


Subistem

PROCES VERBAL
DE
A LUCRARILOR

incheiat

astazii

ffitFSJR".i,|iT,+rrvA

Cu ocazia verificarii
efectuate la

Au stat la baze verificarilor


urmatoarele docurnente: proiectul

'

nr,:

Din verificariie fectuate


pe reren si examinarea
documen telor au rezullal
u!-matoa|ele

.,

uq,leror sl

TtiS-tt:--_:sara
fi13i1:?l:: j':uir
. arror

;#;,"
l#;::::,:l:{i,:
.

"

o.pl"earli_ffii!
cod e-13-1oo-cs
ra dara de.

crrg,/le (caz,l"i,"r,ruro,.

ffii:rj{:h'.'
sau circllre seFarale?

il#;.:::lTldelrotoclie

or
- - -' ou
-' s'Epec6f

Inledon)?

su:18te, echrPa,ngn,"o

vetrrcarii' repararir si
inrreriner/. pe pcrorda
de

ffitrf:oerea

l#:J#rE
' 1s cm in carur rraseelorpaiil;

ff;ffi":[il.;il:#1fi,;n'"

r.

ci.cui,30 cm)?

{4f$ffi,;i,$$;trFff ;;il:,lf :,,i{"'""'""'H;::':"""r'n,,a,,?


tn i,,'ietu..t

Wmunicatit
,

r:tT i: l':H"" lffi : ;::i'f ]mmnTnt


iiii"i*
i;;il
;; ffi ]iil
: :: T : l'"nl'"

:':

"

cm pe O luno jme nr/.'At6

trf*H"#il, *

ill,,o"u"j,"'",r"',u"

tffi
_

s",.,can"t.rennrc Incare
sunr

p"ntoil"

;;:'J;:1"'"'

;:llffi"li:',1,1i j: i::

,-

_-

"ip;ilT$ i:;";il::!:::"Jff:";t"r",. ,".**lo"

Interioefe oe

J,l,:,

n'

:."1:,,i J:

%
*Ffi :"."

5 u n, preva z
u, e conlt de co,lceDlrere
- in cuuj lBnnlnale.
In locul
firideJo la msrimum
--"'
'--'sr
2 m de la p6rdo5eata penl,rj jnstalalllle
marhnum o clrculiez
cu
- culiile.$i firidele sunt.nonlalB
ln I
n"*oiu rn,ual,r,

;il::ffi ilff:ilff i":H:r#!il3:iilJi

'

S-au stabilii urmgtgglgle


masuri

il!1ffr"::l:''"Jl*::,

oncluzii
Din partea
ACHIZ/TORULUI

Functia
Semnatura

I3l. Bif;

jl"

ffi

tiiT"dff

',,:ff

j"$:*ffi
NESECRET
Pag. 29 / 33