Sunteți pe pagina 1din 7

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea,
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea din Bucureti


Psihologie i tiinele Educaiei
Psihologie
Psihologie
Licenta
Psihologie

2. Date despre disciplin


2.1.
Denumirea
Comunicare i dezvoltare personal
disciplinei
2.2. Titularul activitilor de curs
2.3. Titularul activitilor de seminar
Asist. Univ. Dr. Ioana David
2.4. Anul de studiu
1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de C 2.7.Regimul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat
3.1. Numr de ore pe 2
3.2. Din care 3.3.
sptmn
Curs
Seminar/laborator
3.4. Total ore din planul de 28 3.5. Din care 3.6.
nvmnt
Curs
Seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de
specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/ laborator, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7. Total ore de studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numr de credite

Ob

2
28
Ore
8
9
12
1
2
32
60
2

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de currinculum
4.2. de competene

Psihologie General

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/ laptop, videoproiector, materiale pe suport
laboratorului
CD, staie sonorizare

6. Competene specifice acumulate


Competene
profesionale

Cunoaterea i analiza fenomenelor implicate n comunicarea


uman
Explicarea comportamentului individului n contextul comunicrii
verbale i a celei nonverbale n context social
Formarea abilitilor necesare pentru o comunicare eficient i
adecvat n context academic i social
Competene Dezvoltarea maturitii i responsabilitii profesionale
transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al 1. Dobndirea de cunotine despre nelegerea i
disciplinei
managementul comunicrii
2. nelegerea mecanismelor i instrumentelor
specifice comunicrii
3. nelegerea, utilizarea i controlul formelor de
comunicare
4. Dezvoltarea abilitilor de comunicare i
interaciune eficient cu ceilali i n cadrul
grupului
1. Cunoatere i nelegere
Familiarizarea cu conceptele de baz ale
tehnicilor i strategiilor de comunicare
Cunoaterea coordonatelor definitorii ale
structurii comunicrii verbale i nonverbale
Cunoaterea strategiilor de comunicare
interpersonal
2. Explicare i interpretare
nelegerea funcionrii mecanismelor
comunicrii
3. Instrumental aplicative
Formarea unor capaciti de evaluare i
interpretare a funcionrii mecanismelor
comunicrii
Formarea unor deprinderi de operare cu
diferitele strategii de comunicare
4. Atitudinale
Activarea potenialului creativ de
comunicare adecvat n diferite contexte
8. Coninuturi
8.1. Lucrri practice

Metode

de Observaii

predare
1. Fundamentele comunicrii perspective Expunere
Tehnici
asupra comunicrii

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

2.

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

3.

4.

5.

6.

7.

audiovizuale
(prezentare Power
Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)
Metode i tehnici utilizate n comunicarea Expunere
interpersonal exerciii de cunoatere n Tehnici
audiovizuale
cadrul grupului
(prezentare Power
Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)
Exerciiul
Expunere
Percepia sinelui i percepia celorlali
Tehnici
audiovizuale
(prezentare Power
Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)
Exerciiul
Comunicarea verbal i comunicarea non- Expunere
Tehnici
verbal
audiovizuale
(prezentare Power
Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)
Exerciiul
Jocul de rol
Relaii i comunicare interpersonal; Expunere
Tehnici
comunicarea asertiv
audiovizuale
(prezentare Power
Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)
Exerciiul
Expunere
Ascultarea n procesul comunicrii
Tehnici
audiovizuale
(prezentare Power
Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)
Exerciiul
Expunere
Comunicarea n grupuri
Tehnici
audiovizuale
(prezentare Power

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)
Studii de caz
8. Comunicarea
public:
alegerea
i Expunere
dezvoltarea
subiectului,
organizarea Tehnici
audiovizuale
discursului
(prezentare Power
Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)
Exerciiul
Studii de caz
9. Comunicarea public informativ i Expunere
Tehnici
persuasiv
audiovizuale
(prezentare Power
Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)
Studii de caz
Expunere
10. Comunicarea mediat de calculator
Tehnici
audiovizuale
(prezentare Power
Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)
Studii de caz
Expunere
11. Comunicarea n publicitate
Tehnici
audiovizuale
(prezentare Power
Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)
Studii de caz
Expunere
12. Comunicare intercultural
Tehnici
audiovizuale
(prezentare Power
Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)
Studii de caz
Expunere
13. Comunicare i spiritualitate
Tehnici
audiovizuale
(prezentare Power
Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)
Studii de caz

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

14. Comunicarea public: prezentarea ideilor Expunere


Tehnici
metode i tehnici

audiovizuale
(prezentare Power
Point, prezentare
filme, prezentare
materiale audio)

Materialul pentru
examinare:
- crile indicate
la bibliografie

Bibliografie:
Suport de curs principal
Verderber, R. F. & Verderber, K. S. (2014). Communicate!, 14th Edition, Thomson Wadsworth, Belmont,
California.
Pease, A. & Pease, B. (2004). Abilitai de comunicare, Curtea Veche, Bucureti.
Material de aprofundare
Adler, R. B. & Rodman, G. (2006). Understanding Human Communication, 9th Edition, Oxford University
Press, New York.
Beattie, G. (2004) Visible Thought: The New Psychology of Body Language, Routledge, Hove, East Sussex.
Brydon, S. R. & Scott, M. D. (2008). Between One and Many: The Art and Science of Public Speaking, 6th
Edition, McGraw Hill, New York.
Gee, J. P. (1999). An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, 2th Edition, Routledge,
Abingdon, Oxon.
Griffin, E. (2012). A First Look at Communication Theory, 8th Edition, McGraw-Hill, New York.
Guerrero, L. K. & Floyd, K. (2006). Nonverbal Communication in Close Relationships, Lawrence Erlbaum
Associates Inc., Mahwah,New Jersey.
Hargie, H. (2006). (Ed). Handbook of Communication Skills. Routledge; 3 edition
Kinsey G. C. (2008). The Nonverbal Advantage: Secrets and Science of Body Language at Work, BerrettKoehler Publishers Inc., San Francisco, California.
Knapp, K., Enninger, W. & Knapp-Potthoff, A. (1987). Analyzing Intercultural Communication. Karlfried
Knapp, Berlin
Alte surse utile
Anderson, P. V. (2011). Technical Communication: A Reader-centered Approach, 7th Edition, Wadsworth
Cengage Learning, Boston, Massachusetts.
Baran, S. J. & Davis, D. K. (2012). Mass Communication: Theory Foundations, Ferment, and Future, 6th
Edition, Wadsworth Cengage Learning, Boston, Massachusetts.
Bizouard, C. (2008). Vivre la communication, 8e dition, Chronique Sociale, Lyon.
Grant, A. E. & Meadows, J. H. (2008). Communication Technology Update and Fundamentals, 11th
Edition, Elsevier, Burlington, Massachusetts.
Libaert, T. (2008). Le Plan de communication: Dfinir et organiser votre stratgie de communication, 3e
dition, Dunod, Paris.
Littlejohn, S. W. & Foss, K. A., Eds. (2009). Encyclopedia of Communication Theory, Sage Publications
Inc., Thousand Oaks, California.
Littlejohn, S. W. & Foss, K. A., Eds. (2008). Theories of Human Communication, 9th Edition, Thomson
Wadsworth, Belmont, California.
McMillan, S. (1996). How to Be a Better Communicator, The Industrial Society, London.
Nelson, P. E.; Titsworth, S. & Pearson, J. C. (2009). iSpeak. Public Speaking for Contemporary Life,
McGraw-Hill, New York.
Pease, A. (1981). Body Language: How to Read Others Thoughts by Their Gestures, Seldon Press, London.
Pennebaker Brantley, C. & Goulet Miller, M. (2008). Effective Communication for Colleges, 11th Edition,
Thomson Southwestern, Mason, Ohio.
Pettersson, R. (2002). Information Design: An Introduction, John Benjamins Publishing Company,
Amsterdam.

Reina Schement, J., Ed. (2002). Encyclopedia of Communication and Information, Macmillan Reference,
New York.
Rowson , P. (2007). Communicating with More Confidence: The Easy Step by Step Guide, Rowmark
Limited, Hampshire.
Sellnow, D. D. (2005). Confident Public Speaking, 2th Edition, Thomson Wadsworth, Belmont, California.
Tomasello, M. (2008). Origins of Human Communication, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
West, R. & Turner, L. H. (2010). Introducing Communication: Theory Analysis and Application, 4th
Edition, McGraw-Hill, New York.
Wood, J. T. (2011). Communication Mosaics: An Introduction to the Field of Communication, 6th Edition,
Wadsworth Cengage Learning, Boston, Massachusetts.
Wood, J. T. (2010). Interpersonal Communication Everyday Encounters, 6th Edition, Wadsworth Cengage
Learning, Boston, Massachusetts.
*** (2007) Effective Communication, Pergamon Flexible Learning, Elsevier, Burlington, Massachusetts.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor progesionale i angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Temele de lucrri practice propuse sunt subiecte de actualitate n cercetarea fundamental
i aplicativ din domeniul psihologiei, iar abordarea lor n cadrul acestei discipline se
bazeaz pe rezultatele recente din literatura de specialitate. De asemenea, tematica
disciplinei acoper conceptele majore relevante pentru aplicaiile psihologiei cerute pe
piaa muncii i pentru standardele comunitaii profesionale.
10. Evaluare
Tip de activitate

10.1. Criterii de 10.2. Metode de 10.3. Pondere din


evaluare
evaluare
nota final
10.1.
Seminar/ Modul de analiza,
Colocviu
40%
sinteza
Laborator
prezentarea
si transfer a
proiectului de
cunostintelor
semestru realizat
teoretice n aplicatii
pe echipe
practice
Modul de analiza,
Proiect individual
40%
sinteza
si transfer a
cunostintelor
teoretice n aplicatii
practice
Gradul de implicare Rezolvarea
unor 20%
n cadrul
sarcini individuale
seminarului prin
sau de grup n
raspunsul la
cadrul activitilor
intrebari si prin
de seminar
angajarea n discutii
Standard minum Pentru promovarea acestei discipline trebuie ndeplinite simultan
urmatoarele conditii:
de performan
Demonstrarea (n cadrul evalurii finale prezentarea proiectului

de semestru realizat pe echipe) a nsuirii aspectelor teoretice i


practice fundamentale ale disciplinei. Promovarea colocviului la
aceast disciplin (minim 4,5 puncte pe o scala de la 1 la 10).
Prezentarea proiectului individual obinerea unui punctaj de
minim 4,5 puncte pe o scala de la 1 la 10.
Data Completrii

Data
avizrii
departament

Semntura titularului de Semntura


curs
seminar

titularului

Semntura Directorului
Departament

de

de

S-ar putea să vă placă și