Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Transilvania din Bra ov Facultatea de Inginerie mecanic Programul de studii Autovehicule rutiere Anul de studiu: II Disciplina Mecanica II

I. Cinematica punctului material

1. Ce studiaz cinematica?

2. Ce reprezint pozi ia unui punct material?

3. Care sunt m rimile geometrice prin care se precizeaz pozi ia unui punct material ?

4. Pune i în eviden vectorul de pozi ie (t): schematic i prin expresia matematic indicând semnifica ia m rimilor care intervin.

5. Când se consider c mi carea unui punct material este complet determinat ?

6. Care sunt condi iile impuse func iei ce descrie vectorul de pozi ie? Explica i semnifica ia acestor condi ii.

7. Care sunt m rimile fundamentale cu care se opereaz în studiul cinematicii punctului material?

8. Ce reprezint traiectoria unui punct material?

9. Pune i în eviden (schematic) i preciza i expresia traiectoriei unui punct material în coordonate carteziene - indicând semnifica ia m rimilor care intervin.

10. Pune i în eviden (schematic) i preciza i expresia traiectoriei unui punct material în coordonate cilindrice - indicând semnifica ia m rimilor care intervin.

11. Pune i în eviden (schematic) i preciza i expresia traiectoriei unui punct material în coordonate polare - indicând semnifica ia m rimilor care intervin.

12. Pune i în eviden (schematic) i preciza i expresia traiectoriei unui punct material în coordonate sferice - indicând semnifica ia m rimilor care intervin.

13. Care sunt caracteristicile spa iului, ca m rime fundamental în cinematic ?

14. Care sunt caracteristicile timpului, ca m rime fundamental în cinematic ?

15. Ce reprezint legea orar ? Pune i în eviden , grafic, aceast m rime.

16. Ce reprezint viteza liniar medie? Ce reprezint viteza instantanee? Prezenta i grafic aceste m rimi.

17. Prezenta i expresiile vitezei liniare medii/ vitezei instantanee ca m rimi vectoriale - indicând semnifica ia m rimilor care intervin.

18. Ce reprezint accelera ia liniar medie? Ce reprezint accelera ia instantanee? Prezenta i grafic aceste m rimi.

19. Prezenta i expresiile accelera iei liniare medii/ vitezei instantanee ca m rimi vectoriale - indicând semnifica ia m rimilor care intervin.

20. Deduce i expresia derivatei unui vector rotitor constant în modul, în raport cu un scalar:

reprezentare grafic , indicarea m rimilor care intervin.

21. Prezenta i expresiile ce definesc no iunile de vitez unghiular i accelera ie unghiular - indicând semnifica ia m rimilor care intervin.

22. Deduce i rela ia dintre viteza liniar i viteza unghiular , ca m rimi vectoriale.

23. Ce reprezint torsorul cinematic?

24. Prezenta i formulele lui Poisson si explica i pe ce se fundamenteaz ele.

25. Deduce i expresia derivatei unui vector în raport cu un reper fix, când acest vector este precizat prin proiec iile sale fa de un reper mobil: reprezentare grafic , indicarea m rimilor care intervin.

26. Ce reprezint viteza areolar medie? Ce reprezint viteza areolar instantanee? Prezenta i expresiile acestor dou m rimi - indicând semnifica ia m rimilor care intervin.

27. Ce reprezint accelera ia areolar ? Prezenta i expresia accelera iei areolare - indicând semnifica ia m rimilor care intervin.

28. Ce reprezint hodograful vitezei? Exemplifica i.

29. Deduce i expresia traiectoriei unui punct material i legea orar , în sistemul de coordonate carteziene.

30. Deduce i expresia vitezei unui punct material, în sistemul de coordonate carteziene; prezenta i forma vectorial , forma matriceal i modulul vitezei.

31. Deduce i expresia accelera iei unui punct material, în sistemul de coordonate carteziene; prezenta i forma vectorial , forma matriceal i modulul vitezei.

32. Prezenta i expresia vectorial a vitezei unghiulare, în coordonate carteziene.

33. Prezenta i expresia vectorial a vitezei unghiulare, în coordonate carteziene.

34. Prezenta i expresia vectorial a accelera iei unghiulare, în coordonate carteziene.

35. Prezenta i expresia vectorial a vitezei areolare, în coordonate carteziene.

36. Prezenta i expresia vectorial a accelera iei unghiulare, în coordonate carteziene.

37. Ce presupune studiul mi c rii pe evolventa cercului?

38. Care este parametrul cinematic ales pentru studiul mi c rii pe evolventa cercului?

39. Deduce i ecua iile parametrice ale evolventei cercului; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin i pune i-le in eviden printr-o reprezentare schematic .

40. Deduce i componentele vitezei în mi carea pe evolventa cercului; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin i pune i-le in eviden printr-o reprezentare schematic .

41. Deduce i componentele accelera iei în mi carea pe evolventa cercului; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

42. Prezenta i trei propriet i ale mi c rii punctului material pe evolventa cercului.

43. Deduce i expresia traiectoriei unui punct material, în sistemul de coordonate cilindrice; prezenta i forma vectorial i forma matriceal .

44. Deduce i expresia vitezei unui punct material, în sistemul de coordonate cilindrice; prezenta i forma vectorial , forma matriceal i modulul vitezei.

45. Deduce i expresia accelera iei unui punct material, în sistemul de coordonate cilindrice; prezenta i forma vectorial , forma matriceal i modulul vitezei.

46. Prezenta i expresiile pozi iei, vitezei i accelera iei unui punct material în mi carea pe un cilindru, sub form matriceal .

47. Deduce i ecua iile parametrice ale mi c rii pe elicea cilindric ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin i pune i-le in eviden printr-o reprezentare schematic .

48. Deduce i componentele vitezei în mi carea pe elicea cilindric ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin i pune i-le in eviden printr-o reprezentare schematic .

49. Deduce i componentele accelera iei în mi carea pe elicea cilindric ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

50. Deduce i expresia traiectoriei unui punct material, în sistemul de coordonate polare; prezenta i forma vectorial i forma matriceal .

51. Deduce i expresia vitezei unui punct material, în sistemul de coordonate polare; prezenta i forma vectorial , forma matriceal i modulul vitezei.

52. Deduce i expresia accelera iei unui punct material, în sistemul de coordonate polare; prezenta i forma vectorial , forma matriceal i modulul vitezei.

53. Explica i modul de definire a sistemului de coordonate naturale (Triedrul lui Frenet).

54. Deduce i expresia vitezei unui punct material, în sistemul de coordonate naturale; prezenta i forma vectorial , forma matriceal i modulul vitezei.

55. Deduce i expresia accelera iei unui punct material, în sistemul de coordonate naturale; prezenta i forma vectorial , forma matriceal i modulul vitezei.

56. Prezenta i trei caracteristici/avantaje ale studiului mi c rii punctului material în sistemul de coordonate naturale.

57. Deduce i legea de mi care în cazul mi c rii rectilinii i uniforme; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

58. Deduce i expresia vitezei în cazul mi c rii rectilinii i uniforme; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

59. Demonstra i c ecua ia traiectoriei, în cazul mi c rii rectilinii i uniforme, este o dreapta.

60. Deduce i legea de mi care în cazul mi c rii rectilinii uniform variante; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

61. Deduce i formula lui Galilei, caracteristic mi c rii rectilinii uniform variante; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

62. Explica i, utilizând reprezentarea grafic , cele trei mi c ri caracteristice func ion rii unei instala ii în cele trei faze de operare: faza de demaraj, faza de regim i faza de oprire.

63. Deduce i parametri cinematici (legea de mi care, viteza i accelera ia) în cazul mi c rii circulare, studiat în sistemul de referin cartezian; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

64. Deduce i parametri cinematici (legea de mi care, viteza i accelera ia) în cazul mi c rii circulare, studiat în sistemul de referin polar; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

65. Deduce i parametri cinematici (legea de mi care, viteza i accelera ia) în cazul mi c rii circulare, studiat în sistemul de referin natural; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

II. Cinematica rigidului

66. Care sunt problemele ce trebuie rezolvate în cazul studiului cinematicii rigidului

67. Prezenta i modelul de studiu al rigidului în mi care general (oarecare); indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

68. Deduce i expresia legii de mi care a unui punct apar inând rigidului în mi care general (oarecare):

forma vectorial , forma matriceal , ecua iile parametrice (pe cele trei direc ii ale axelor de coordonate); indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

69. Deduce i formula lui Euler pentru distribu ia de viteze a unui rigid în mi care general (oarecare); indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

70.

Reprezenta i grafic distribu ia de viteze a unui rigid în mi care general (oarecare); indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

71.

Din ce se compune mi carea general a unui rigid?

72.

Prezenta i, în baza formulei lui Euler, propriet ile distribu iei de viteze pentru un rigid în mi care general (oarecare); indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

73.

Deduce i formula lui Euler-Rivals pentru distribu ia de accelera ii a unui rigid în mi care general (oarecare); indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

74.

Reprezenta i grafic distribu ia de accelera ii a unui rigid în mi care general (oarecare); indica i

semnifica ia m rimilor ce intervin.

75.

Ce reprezint mi carea de transla ie a unui rigid?

76.

Prezenta i modelul de studiu al rigidului în mi care de transla ie; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

77.

Deduce i expresia legii de mi care a unui punct apar inând rigidului în mi care de transla ie: forma vectorial , forma matriceal , ecua iile parametrice (pe cele trei direc ii ale axelor de coordonate); indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

78.

Câte grade de libertate are un rigid în mi care de transla ie? Pune i în eviden parametrii variabili ai

mi

c rii de transla ie a rigidului.

79.

Prezenta i caracteristicile distribu iei de viteze i de accelera ii ale unui rigid în mi care de transla ie; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

80.

Da

i exemple de mi c ri de transla ie (rectilinii i curbilinii) ale rigidelor.

81.

Ce reprezint mi carea de rota ie cu ax fix a unui rigid?

82.

Prezenta i modelul de studiu al rigidului în mi care de rota ie cu ax fix ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

83.

Câte grade de libertate are un rigid în mi care de rota ie cu ax fix ? Pune i în eviden parametrii variabili ai mi c rii de rota ie cu ax fix a rigidului.

84.

Deduce i expresia legii de mi care a unui punct apar inând rigidului în mi care de transla ie: forma vectorial , forma matriceal , ecua iile parametrice (pe cele trei direc ii ale axelor de coordonate); indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

85.

Prezenta i, inclusiv utilizând reprezentarea grafic , caracteristicile distribu iei de viteze ale unui rigid

în

mi care de rota ie cu ax fix ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

86.

Prezenta i, inclusiv utilizând reprezentarea grafic , caracteristicile distribu iei de accelera ii ale unui

rigid în mi care de rota ie cu ax fix ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

87.

Ce reprezint mi carea plan-paralel a unui rigid?

88.

Prezenta i modelul de studiu al rigidului în mi care plan-paralel ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

89.

Câte grade de libertate are un rigid în mi care plan-paralel ? Pune i în eviden parametrii variabili

ai

mi c rii plan-paralele a rigidului.

90.

Deduce i expresia legii de mi care a unui punct apar inând rigidului în mi care plan-paralel : forma vectorial , forma matriceal , ecua iile parametrice (pe cele trei direc ii ale axelor de coordonate); indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

91.

Prezenta i, inclusiv utilizând reprezentarea grafic , caracteristicile distribu iei de viteze ale unui rigid

în mi care plan-paralel ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

92.

Ce reprezint urm toarele no iuni: centru instantaneu de rota ie, axa instantanee de rota ie, axoid

fix

, axoid mobil , centroid fix (baz ), centroid mobil (rostogolitoare)?

93.

Deduce i, , inclusiv utilizând reprezentarea grafic , ecua ia centrului instantaneu de rota ie; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

94.

Prezenta i, prin reprezentare grafic i ecua ii vectoriale, baza i rostogolitoarea în cazul rigidului în

mi

care plan-paralel ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

95.

Prezenta i, prin reprezentare grafic i demonstra ie cu rela ii matematice, propriet ile distribu iei

de

viteze în mi carea plan-paralel în raport cu centrul instantaneu de rota ie.

96.

Prezenta i, inclusiv utilizând reprezentarea grafic , caracteristicile distribu iei de accelera ii ale unui rigid în mi care plan-paralel ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

97.

Deduce i, , inclusiv utilizând reprezentarea grafic , ecua ia polului accelera iilor (centrul instantaneu

al

accelera iilor), în mi carea plan-paralel ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

III.

Mi carea relativ

98.

Prezenta i modelul de studiu pentru mi carea relativ a punctului material; ce reprezint urm toarele no iuni: mi carea absolut a punctului material, mi carea relativ a punctului material; mi carea de transport a punctului material.

99.

Prezenta i, pe un exemplu din practic , mi carea absolut , relativ i de transport a unui punct material.

100.

Deduce i expresia vitezei absolute a unui punct material: forma vectorial i modulul.

101.

Deduce i expresia accelera iei absolute a unui punct material: forma vectorial i modulul.

102.

Ce reprezint accelera ia Coriolis?

103.

Ilustra i, printr-un exemplu practic, influen a accelera iei Coriolis în studiul mi c rii relative a punctului material.

IV. Dinamica

104. Ce studiaz dinamica?

105. Prezenta i problema direct în dinamic .

106. Prezenta i problema invers în dinamic .

107. Prezenta i problema mixt în dinamic .

108. Defini i impulsul punctului material; prezenta i expresia impulsului sub form vectorial i form matriceal .

109. Defini i impulsul unui sistem de puncte materiale; deduce i expresia impulsului unui sistem de puncte materiale.

110. Defini i momentul cinetic al punctului material; prezenta i expresia momentului cinetic sub form vectorial i form matriceal .

111. Defini i momentul cinetic al unui sistem de puncte materiale; deduce i expresia momentului cinetic al unui sistem de puncte materiale.

112. Prezenta i lucrul mecanic elementar: defini ie, expresie matematic , caracteristici.

113. Prezenta i lucrul mecanic total: defini ie, expresie matematic , caracteristici.

114. Prezenta i energia cinetic : defini ie, expresie matematic , caracteristici.

115. Prezenta i energia poten ial : defini ie, expresie matematic , caracteristici.

116. Ce reprezint energia mecanic ?

117. Prezenta i puterea mecanic : defini ie, expresie matematic , caracteristici.

118. Prezenta i randamentul mecanic: defini ie, expresie matematic , caracteristici.

119. Prezenta i teorema de varia ie a energiei cinetice pentru un punct material, sub form diferen ial ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

120. Prezenta i teorema de varia ie a energiei cinetice pentru un punct material, sub form finit ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

121. Prezenta i teorema de varia ie a energiei cinetice pentru un sistem de puncte materiale deformabil; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

122. Prezenta i teorema de varia ie a energiei cinetice pentru un sistem de puncte materiale nedeformabil (rigid); indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

123. Prezenta i teorema impulsului pentru un punct material; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

124. Prezenta i teorema impulsului pentru un sistem de puncte materiale; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

125. Prezenta i teorema de mi care a centrului de mas ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

126. Care este condi ia pentru conservarea impulsului (teorema de conservare a impulsului)?

127. Prezenta i teorema momentului cinetic pentru un punct material; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

128. Prezenta i teorema momentului cinetic pentru un sistem de puncte materiale; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

129. Prezenta i teorema torsorului impulsului; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

130. Explica i semnifica ia for ei de iner ie.

131. Ce reprezint un agent activ (accelerant)?

132. Ce reprezint un agent pasiv (accelerat)?

133. Demonstra i, printr-un exemplu, c for a de iner ie ac ioneaz asupra agentului accelerant.

134. Prezenta i torsorul for elor de iner ie; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

135. Prezenta i Principiul lui D Alambert; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

136. Prezenta i etapele de aplicare a metodei cinetostatice .

137. Prezenta i modelul de studiu pentru momentele de iner ie; defini i urm toarele no iuni:

momente de iner ie mecanice axiale, momente de iner ie mecanice planare, momente de iner ie mecanice polare, momente de iner ie centrifugale.

138. Prezenta i expresia momentelor de iner ie mecanice axiale; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

139. Prezenta i expresia momentelor de iner ie mecanice planare; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

140. Prezenta i expresia momentului de iner ie mecanice polar; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

141. Prezenta i expresia momentelor de iner ie mecanice centrifugale; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

142. Ce reprezint raza de gira ie?

143. Prezenta i expresia momentelor de iner ie geometrice axiale; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

144. Prezenta i expresia momentelor de iner ie geometrice planare; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

145. Prezenta i expresia momentului de iner ie geometric polar; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

146. Prezenta i expresia momentelor de iner ie geometrice centrifugale; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

147. Prezenta i cele ase propriet i ce caracterizeaz momentele de iner ie.

148. Prezenta i modelul de studiu pentru varia ia momentelor de iner ie la transla ia axelor; deduce i formula lui Steiner, indicând semnifica ia m rimilor care intervin.

149. Prezenta i formula lui Steiner condensat i formula lui Steiner generalizat ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

150. Prezenta i modelul de studiu pentru varia ia momentelor de iner ie la rota ia axelor; deduce i rela ia care caracterizeaz aceast varia ie, indicând semnifica ia m rimilor care intervin.

151. Prezenta i modul de varia ie a momentelor de iner ie la rota ia axelor, considerând cazul plan. Care este expresia momentului de iner ie când unghiul de varia ie este, respectiv, 0 i 90 .

152. Prezenta i modelul de studiu al dinamicii rigidului în mi carea de rota ie cu ax fix ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

153. Deduce i ecua iile care stau la baza determin rii reac iunilor i legii de mi care a rigidului în mi care de rota ie cu ax fix ; indica i semnifica ia m rimilor ce intervin.

154. Care este modelul de studiu corect pentru studiul dinamicii rigidului în mi carea de rota ie cu ax fix : 1) utilizarea, pentru punctele ce definesc axa de rota ie, a doua articula ii sferice; 2) utilizarea, pentru punctele ce definesc axa de rota ie, a doua articula ii cilindrice; 3) utilizarea,

pentru punctele ce definesc axa de rota ie, a unei articula ii sferice i a unei articula ii cilindrice? Argumenta i r spunsul.

155. Care este condi ia necesar i suficient pentru realizarea echilibrului static? Argumenta i

r spunsul.

156. Care este condi ia necesar i suficient pentru realizarea echilibrului dinamic? Argumenta i

r spunsul.

Prof. univ. dr. ing. Simona Lache

16.01.2016