Sunteți pe pagina 1din 19
Declaratie de integritate (Candidatul desemnat la postul de Prim-ministru) Subsemnatuliubsennata, Pere FrE4, ; find propus/s la o functie publica in cadrul Guvernului Republicii Moldova, declar pe propria risplindere cf tntrunese urmStoarele eriterit de integritate: + nu sunt si nu am fost implicat(®) in comiterea de infractiuni, evaziune fiscald, acte conexe coruptiel sau fapte de comporament corupfional, nu am fost condamnar(a) gi nu exist dosare care ma vizeaza trimise in judecata pentru astfel de fapte, in Republica Moldova sau peste hotarele ei: nu sunt si nu am fost implicat(a) in obfinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate si nu am incaleat Legea cu privire la conflictul de interese: + mu am inedleat legislatia electorala in perioada alegerilor precedente, nu am objinut voturi prin frauda (inelusiv nu am oferit cadouri electorale si nu am ascunsitolerat asemenea fapte) =n sunt si nu am fost implicat(a) in comportamente de incalcare a moralei publice in exercitarea unor functii publice: + nu sunt si nu am fost implicat(a) in promovarea nor valori, pozitii sau proiecte care contravin statului de rept; + nu am colaborat cu serviciile secrete ale altor state gi su colaborez cu serviciile secrete din Republica Moldova: + am inelus in CV parcursul meu politic; am completat corect si cu bund credint& informatia din CV-ul ‘meu: = diplomele de studii care imi apartin, sunt veritabile, iar institutiile de invagémant sunt recunoseute in yard si'sau peste hotare: + nuam ficut declaratii discriminatorii, xenofobe sau rasiste si nu sustin discursuile de ura; + mf oblig ea, pe tor pareursul mandatului meu, si promovez numai acele masuri eu impact pozitiv la nivel national, precum si misuri cu efecte pozitive asupra unor anumite domenii sau categorii sociale, dintre cele cuprinse in Programul de guvernare, Nu voi accepta eventuale sugestii, influente sau detumari de la aceste obiective, daca ele vor fi flcute de citre reprezentanti ai partidelor politice, indiferent de ponderes acestor partide in structurile statului Declar pe propria rispundere c& datele gi informatiile din prezenta declaratie corespund realitatii si in funetia public& in Guvernul Republicii Moldova, voi continua sf fie fayd cerimelor enungate mai sus pe durata activitatii in cadral cesta De asemenea, sunt constient c& in cazul ca voi intreprinde actiuni sau se vor descoperi informatii despre mine care contravin criteriilor indicate mai sus, va putea fi solicitata revocarea mea din functie. Ma oblig sa solicit revocarea ministrilor care, pe perioada mandatului, au incdlcat Declaratia de integritare, fie dact stabilese c& ministrul, pana la preluarea mandatului, s-a aflat in situatii incompatibile cu Declaratia de integritate seinnata. De asemenea, m3 oblig si-mi prezint demisia dac& pe perioade mandatului, voi incdlea Declaratia de integrtate, fie dacd se stabileste cf pind Ia preluarea_mandatului m-am aflat in situatie de incompatibilitare cu aceasta. ChisintuZ © ianuarie 2016 Semmar Declaratie de integritate Are , fiind propus‘i la o functie publica idova, declar pe propria rAspundere cA intrunese urmbtoarele Subsemnatul/subsemnata , jn cadrul Guvernului Republicii M criterii de integritate: nu sunt si nu am fost implicat(@) in comiterea de infractiuni, evaziune fiscald, acte conexe cconuptiei sau fapte de comportament corupfional, nu am fost condamnat(t) si nu exist dosare care ma -vizeaza trimise in judecati pentru astfel de fapte, in Republica Moldova sau peste hotarele ei; = nu sunt si nu am fost implicat(@) in obtinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustifieate i mu am ineAleat Legea cu privire la conflictal de interese; = nam inedilcat legislatia electoralA in perioada alegerilor precedente, nu am objinut voturi prin fraudA (inclusiv mu am oferit cadouri electorale si nu am ascunstolerat asemenea fapte); = nu sunt gi nu_am fost implicat(s) in comportamente de inedlcare a moralei publice in exereitarea unor funesii publice; = au sunt si nu am fost implicat(4) in promovarea uttor valori, pozitii sau proiecte eare contravin statului de drept; = nti am colaborat cu serviciile secrete ale altor stare gi nu colaborez eu serviciile secrete din Republica Moldova; ~ am inelus in CV parcursul meu politic; am completat corect si cu. bunt ereding informatia din CV-ul meu; = diplomele de studii care imi apartin, sunt veritabile, iar instituyile de invayamant sunt recunoscute in tard siésau peste hotare: = nam icut declaraii discriminatorii, xenofobe sau rasiste si nu sustin discursurile de ura; = ma oblig ca, pe tot parcursul mandatului meu, si promovez numai acele mAsuri cu impact pozitiv la nivel national, precum si masuri cu efecte pozitive asupra unor anumite domenii sau eategorii sociale, dintre cele cuprinse in Programul de guvernare, Nu voi aecepta eventuale sugestii, influene sau detumari de la aceste obiective, dach ele vor fi ficute de catre reprezentanti ai partidelor politice, indiferent de ponderea acestor partide in structurile starului Declar pe propria rispundere ci datele si informayiile din prezenta declarajie corespund realitatit si e& in fumctia publicd in Guvernul Republicii Moldova voi continua sa fac fad cerintelor enungate mai sus pe durata activitati in cadrul acestuia. De asemenea, sunt constient © in cazul ea voi intreprinde actiuni sau se vor descoperi informatii despre mine care contravin criteriilor indicate mai sus, va putea fi solicitaté revocarea mea din functie. Chisintu24 ianuarie 2016 Seminar Lb vA Declarafie de integritate ‘Subsemnatul/subsemnata , Chenle Bala . fiind propus/a lao functie public& ‘in cadrul Guvernului Republici sIdova, declar pe propria raspundere cA intrunese urmatoarele ccriterii de integritate: ; nu sunt si nu am fost implicat(a) in comiterea de infractiuni, evaziune fiscal’, acte conexe ccoruptiei sau fapte de comportament coruptional, nu am fost condamnat(a) si nu exista dosare care ma vizeazi trimise in judecati pentru astfel de fapte, in Republica Moldova sau peste hotarele ei; = nu sunt si nu am fost implicat(A) in obtinerea unor avantaje (ne)patrimon ‘am inedileat Legea cu privire la conflictul de interese;, le nejustificate si nu = nuam inciileat legislatia electorala in perioada alegerilor precedente, nu am obfinut voturi prin frauda (inclusiv nu am oferit cadouri electorale gi nu am ascuns/tolerat asemenea fapte); = nu sunt si nu am fost implicat(a) in comportamente de incileare a moralei publice in cexercitarea unor functii publ = nu sunt si nu am fost implicat(@) in promovarea unor valor, pozitii sau proiecte care contravin statului de drept; = nu am colaborat cu serviciile secrete ale altor state gi nu colaborez cu serviciile secrete din Republica Moldova; = am inclus in CV parcursul meu politic; am completat corect si cu bund credinta informatia din CV-ul meu; = diplomele de studii care imi apartin, sunt veritabile, iar institu ecunoscute in fara si/sau peste hotare: ile de invatamant sunt = nu am facut declarafii discriminatorii, xenofobe sau rasiste si nu sustin discursurile de urd = ma oblig ca, pe tot parcursul mandatului meu, si promovez. numai acele masuri cu impact pozitiv la nivel national, precum si masuri cu efecte pozitive asupra unor anumite domenii sau categorii sociale, dintre cele cuprinse in Programul de guvernare. Nu voi accepta eventuale sugesti, influenje sau deturnari de la aceste obiective, daci ele vor fi flcute de citre reprezentanti ai partidelor politice, indiferent de ponderea acestor partide in structurile statului Declar pe propria raspundere ca datele si informa prezenta declaratie corespund realitatii si cl {in funetia publica in Guvernul Republicii Moldova voi continua sd fac fat cerinfelor enunfate mai sus pe durata activit De asemenea, sunt constient cd in cazul ca voi intreprinde actiuni sau se vor descoperi informatii despre mine care contravin crteriilor indicate mai sus, va putea fi soliitata revocarea mea din functie. : fo mie r016 soma 5° pho __ Chisinau, Declaratie de integritate Subsermatulsubsemnata, Oclaaran Calor7e sing propus/a lao functie publica jn cadrul Guvernului Republicii Moldova, declar pe propria rispundere ca intrunese urmatoarele criteri de integritate: - nu sunt si nu am fost implicat(a) in comiterea de infractiuni, evaziune fiscal, acte conexe coruptici sau fapte de comportament coruptional, nu am fost condamnat(a) si nu existd dosare care ma vizeaza trimise in judecati pentru astfel de fapte, in Republica Moldova sau peste hotarcle ei: = nu sunt si nu am fost implicat(A) in obtinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate si nu ‘am incileat Legea cu privire la conflictul de interese; = _nu.am incdlcat legislatia electorala in perioada alegerilor precedente, nu am obtinut voturi prin frauda (inclusiv nu am oferit cadouri electorate gi nu am ascunsitolerat asemenea fapte); = nu sunt si nu am fost implicat(é) in comportamente de incilcare a moralei publice in exercitarea unor functii publice; = nu sunt si nu am fost implicat(a) statului de drept; Promovarea unor valori, pozitii sau proiecte care contravin = nu _am colaborat cu serviciile secrete ale altor state si nu colaborez cu servi Republica Moldova; ile secrete din - am inclus in CV parcursul meu politic; am completat corect si cu bund credinta informatia din CV-ul meu; - diplomele de studii care imi apartin, sunt veritabile, iar inst recunoscute in tard si/sau peste hotare; de invatamant sunt - hu am ficut declaratii discriminatorii, xenofobe sau rasiste si nu sustin discursurile de urd; ~ __mé oblig ca, pe tot parcursul mandatului meu, s& promovez numai acele masuri cu impact Pozitiv la nivel national, precum si masuri cu efecte pozitive asupra unor anumite domenii sau ccategorii sociale, dintre cele cuprinse in Programul de guvernare. Nu voi accepta eventuale sugesti, influente sau deturndri de la aceste obiective, daci ele vor fi ficute de catre reprezentanti ai partidelor politice, indiferent de ponderea acestor partide in structurile statului, Declar pe propria raspundere c& datele si informatile din prezenta declaratie corespund realitati si c& {in functia publicd in Guvernul Republicii Moldova voi continua si fac fatd cerinjelor enuntate mai sus pe durata activitatii in cadrul acestuia De asemenea, sunt constient 4 in cazul ca voi intreprinde actiuni sau se vor descoperi informatii despre mine care contravin eriterilor indicate mai sus, va putea fi solicitaté revocarea mea din functie. Chisinau, 27 ianuarie 2016 Semmar:_ Declaratie de integritate Subsemnatul/subsemnata, GALBUR ANDRE , find propus/& la o functie publica jin cadrul Guvernului Republicii Moldova, declar pe propria rispundere ca intrunese urmitoarele criterii de integritate: - nu sunt si nu am fost implicat(A) in comiterea de infractiuni, evaziune fiscald, acte conexe Coruptiei sau fapte de comportament coruptional, nu am fost condamnat(A) gi nu exista dosare care ma vizeazi trimise in judecata pentru astfel de fapte, in Republica Moldova sau peste hotarele ei; = nu sunt si nu am fost implicat(4) in obfinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate si nu ‘am incdleat Legea cu privire la conflictul de interese: = nvam incdleat legislatia electorala in perioada alegerilor precedente, nu am obfinut voturi prin frauda (inclusiv nu am oferit cadouri electorale si nu am ascuns/tolerat asemenea fapte); = nu sunt si nu am fost implicat(a) in comportamente de exercitarea unor funetii publice; leare a_moralei publice in = nu sunt si nu am fost implicat(#) in promovarea unor valori, poziti sau proiecte care contravin statului de drept; = nu am colaborat cu serviciile secrete ale altor state si nu colaborez cu serviciile secrete din Republica Moldova; = am inclus in CV parcursul meu politic; am completat corect si cu bund credinta informatia din CV-ul meu; - diplomele de studii care imi apartin, sunt veritabile, iar institutiile de invayimant sunt Fecunoscute in fara si/Sau peste hotare; - hu.am ficut declarafii discriminatorii, xenofobe sau rasiste si nu sustin discursurile de urd; ~ ma oblig ca, pe tot parcursul mandatului meu, s& promovez numai acele masuri cu impact Pozitiv la nivel national, precum si masuri cu efecte pozitive asupra unor anumite domenii sau categorii sociale, dintre cele cuprinse in Programul de guvernare. Nu voi accepta eventuale sugesti influenfe sau deturndri de la aceste obiective, daca ele vor fi ficute de citre reprezentanti ai partidelor politice, indiferent de ponderea acestor partide in structurile statului Declar pe propria raspundere ca datele si informatiile din prezenta declaratie corespund realitai gi cl jn functia publica in Guvernul Republicii Moldova voi continua sa fac fat cerinfelor enuntate mai sus pe durata activititi’ in cadrul acestuia, De asemenea, sunt constient ci in cazul ca voi intreprinde actiuni sau se vor descoperi informati despre mine care contravin criteriilor indicate mai sus, va putea fi solicitata revocarea mea din functe. Chisindu,2Z2 januarie 2016 Semmar ptbll Declaratie de integritate Subsemnatul/ubsemnata On VIAN Ai RMABY sind propusis 1a 0 functie publica in cadrul Guvernului Republicit Moldova, declar pe propria raspundere c& intrunesc urmatoarele iterii de integritate: =m sunt gi nu am fost implicat(@) in comiterea de infractiuni, evaziune fiscald, acte conexe coruptiei sau fapte de comportament coruptional, nu am fost condamnat(a) si nu exist dosare care ma vizeazA trimise in judecati pentru astfel de fapte, in Republica Moldova sau peste hotarele ei; = nusunt si nu am fost implicat(4) in obtinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate gi nu am incdleat Legea cu privire la conflictul de interese; = _nwam incalcat legislatia electorala in perioada alegerilor precedente, nu am obtinut voturi prin frauda (inclusiv nu am oferit cadouri electorale si nu am ascuns/tolerat asemenea fapte); = nu sunt gi nu am fost implicat(a) in comportamente de incdlcare a moralei publice in cexercitarea unor functii publice; = nu sunt si nu am fost implicat(@) in promovarea unor valor, pozitii sau proiecte care contravin statului de drept; = nam colaborat cu serviciile secrete ale altor state si nu colaborez cu serviciile secrete din Republica Moldova; = am inclus in CV parcursul meu politic; am completat corect si cu bund credinta informatia din CV-ul meu; = diplomele de studii care imi apartin, sunt veritabile, iar institutile de invatimént sunt recunoscute in fara si/sau peste hotare; - nam facut declaratii discriminatorii, xenofobe sau rasiste si nu sustin discursurile de urd; = ma oblig ca, pe tot parcursul mandatului meu, s& promovez numai acele mésuri cu impact pozitiv la nivel national, precum si masuri cu efecte pozitive asupra unor anumite domenii sau categorii sociale, dintre cele cuprinse in Programul de guvernare. Nu voi accepta eventuale sugesti, influente sau deturnari de la aceste obiective, daca ele vor fi ficute de citre reprezentanti ai partidelor politice, indiferent de ponderea acestor partide in structurite statu Declar pe propria réspundere ca datele si informatie din prezenta declaratie corespund realitati gic {in functia publica in Guvernul Republicii Moldova voi continua si fac fata cerintelor enuntate mai sus pe durata activitatii in cadrul acestuia De asemenea, sunt constient c& in cazul ca voi intreprinde actiuni sau se vor descoperi informatii despre mine care contravin criteriilor indicate mai sus, va putea fi solicitaté revocarea mea din functie. Chisinau, 2Yianuarie 2016 Sena: Declaratie de integritate ' ‘Subsemnatul/subsemnata , Vlada find propus/& la 0 functie publica cadrul Guyernului Republicii Moldova, declar pe propria rispundere c& intrunese urmatoarele criterii de integritate: = nu sunt gi nu am fost implicat(a) in comiterea de infractiuni, evaziune fiscal8, acte conexe ‘coruptiei sau fapte de comportament coruptional, nu am fost condamnat(a) si nu exista dosare care ma vizeaza trimise in judecata pentru astfel de fapte, in Republica Moldova sau peste hotarele ei: = nu sunt si nu am fost implicat(A) in obfinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate gi nu ‘am incdileat Legea cu privire la conflictul de interese;, = nuam incdilcat legislatia electorala in perioada alegerilor precedente, nu am obfinut voturi prin frauda (inclusiv nu am oferit cadouri electorale si nu am ascuns/tolerat asemenea fapte); = hu sunt si nu am fost implicat(a) in comportamente de incilcare a moralei publice in exercitarea unor functii publice; = nu sunt si nu am fost implicat(@) in promovarea unor valori, poziii sau proiecte care contravin statului de drept;, = nam colaborat cu ser Republica Moldova; ile secrete ale altor state si nu colaborez. cu serviciile secrete din = \w am inelus in CV parcursul meu politic; am completat corect si cu bund credinta informatia din CV-ul meu; - diplomele de studii care imi apartin, sunt veritabile, iar institutiile de invapimant sunt recunoscute in tara si/sau peste hotare; - nu am facut declaratii discriminatorii, xenofobe sau rasiste si nu sustin discursurile de urd = mé oblig ca, pe tot parcursul mandatului meu, s& promovez numai acele mésuri cu impact Pozitiv 1a nivel national, precum si mésuri cu efecte pozitive asupra unor anumite domenii sau categorii sociale, dintre cele cuprinse in Programul de guvernare. Nu voi accepta eventuale suges influenje sau deturniri de la aceste obiective, daca ele vor fi ficute de citre reprezentanti_ai partidelor politice, indiferent de ponderea acestor partide in structurile statului Declar pe propria rispundere c& datele si informatile din prezenta declaratie corespund realitati sic {in functia publica in Guvernul Republicii Moldova voi continua sa fac fat cerinfelor enuntate mai sus pe durata activitatii in cadrul acestuia. De asemenea, sunt constient ca in cazul ca voiyintreprinde actiuni sau se vor deseoperi informatii despre mine care contravin criterilor jxd _ - mugeOianvarie 2016S nnar Declaratie de integritate ‘Subsemnatul/subsemnata , in cadrul Guvernului Republicii Moldova, deck criterit de integritate: 77 {lind propusia lao functie public propria rispundere cA intrunesc urmatoarele = AU sunt si nu am fost implicat(&) in comiterea de infractiuni, evaziune fiscald, acte conexe Coruptiei sau fapte de comportament coruptional, nu am fost condamnat(a) si nu exist dosare care mi vizeaza trimise in judecati pentru astfel de fapte, in Republica Moldova sau peste hotarele ei = nu sunt si nu am fost implicat(8) in obtinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate si nu am incaleat Legea cu privire fa conflictul de interese; = _nuam inealcat legislatia electorald in perioada alegerilor precedente, nu am objinut voturi prin fraudi (inclusiv nu am oferit cadouri electorale gi nu am ascuns/tolerat asemenea fapte); = mu sunt si nu am fost implicat(A) in comportamente de inedlcare a morale publice in exereitarea unor functi pul = fu sunt si nu am fost implicat(A) in promovarea unor valori, pozitii sau proiecte care contravin statului de drept: + _nu.am colaborat cu serviciile secrete ale altor state si,nu colaborez cu serviciile secrete din RepublicaMoldova, “(eek tonfoen? aleBufilee de fiver sy = am inclus in CV parcursul meu politic; am completat gorect si eu bund eredinga informatiadin CVaul meu; (78-8 ave" padeeces Auld - diplomele de studii care imi apartin, sunt veritabile, iar institutiile de invatamant sunt ecunoscute in jard si/sau peste hotare; = nltam Ricut declaratii discriminatorii, xenofobe sau rasiste gi nu sustin discursurile de urd; + _ ma oblig ca, pe tot parcursul mandatului meu, si promovez numai acele masuri cu impact Pozitiv la nivel national, precum si masuri cu efecte pozitive asupra unor anumite domenii sau “nr inetus- in CV parcursul meu politic; am completat corect si cu. bund credinta informatia din CV-ul meu; le secrete din - diplomele de studii care imi apartin, sunt veritabile, iar institujiile de invatamant sunt ecunoscute in {ard si/sau peste hotare: - nam Ricut declaratii discriminatorii, xenofobe sau rasiste si nu sustin discursurile de ura; ~ mi oblig ca, pe tot parcursul mandatului meu, si promovez. numai acele masuri cu impact pozitiv la nivel national, precum si masuri cu efecte pozitive asupra unor anumite domenii sau categorii sociale, dintre cele cuprinse in Programul de guvernare. Nu voi accepta eventuale sugestii, influenfe sau deturndri de la aceste obiective, dac ele vor fi facute de etre reprezentanti ai partidelor pol diferent de ponderea acestor partide in structurile statului Declar pe propria raspundere ca datele in functia publica in Guvernul Republi pe durata activitatii in cadrul acestuia informatiile din prezenta declaratie corespund realitiii si c& loldova voi continua sa fac fatd cerintelor enuntate ma De asemenea, sunt constient ci in cazul ca voi intreprinde actiuni sau se vor descoperi informatii despre mine care contravin criteriilor indicate mai sus, va putea fi solicitata revocarea mea din funetic. Chisintee22 tanvare 2016 sume - Epplce ea Declaratie de integritate ‘Subsemnatul/subsemnata , Si hele Gerpowae, fiind propus/a Ia o functie publica in cadrul Guvernului Republicii Moldova, declar pe propria rispundere c& intrunese urmatoarele criterii de integritate: - nu sunt gi nu_am fost implicat(a) in comiterea de infractiuni, evaziune fiscald, acte conexe ccoruptiei sau fapte de comportament coruptional, nu am fost condamnat(a) si nu exist dosare care ma vizeazi trimise in judecata pentru astfel de fapte, in Republica Moldova sau peste hotarele ei = nu sunt si nu am fost implicat(A) in obinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate si nu ‘am incdleat Legea cu privire la conflictul de interese; = nuvam incaleat legislatia electorala in perioada alegerilor precedente, nu am obtinut voturi prin frauda (inclusiv nu am oferit cadouri electorale si nu am ascuns/tolerat asemenea fapte); = nu sunt si naam fost implicat(a) in comportamente de in cexercitarea unor functii publice; leare_a_moralei publice in = nu sunt si nu am fost implicat(a) in promovarea unor valori, pozitii sau proieete care contravin statului de drept; = nam colaborat cu serviciile secrete ale altor state gi nu colaborez cu serviciile secrete din Republica Moldova; - am inclus in CV parcursul meu politic; am completat corect si cu bund credinta informatia din CV-ul meu; Mi an pa pe beq (et Pore = diplomele de studii care imi apartin, sunt veritabile, iar institutiile de invaitimant sunt recunoscute in tara si/sau peste hotare; = nua ficut declaratii discriminatorii, xenofobe sau rasiste i nu sustin discursurile de ura; = ma oblig ca, pe tot parcursul mandatului meu, si promovez numai acele masuri cu impact pozitiv la nivel national, precum gi masuri cu efecte pozitive asupra unor anumite domenii saw categorii sociale, dintre cele cuprinse in Programul de guvernare. Nu voi accepta eventuale sugestii influente sau deturndri de la aceste obiective, dacd ele vor fi ficute de catre reprezentanti_ ai partidelor politice, indiferent de ponderea acestor partide in structurile statului Declar pe propria rispundere c& datele si informatie din prezenta declaratie corespund realitafi si cl in functia publica in Guvernul Republicii Moldova voi continua sa fac fafa cerinfelor enuntate mai sus pe durata activitatii in cadrul acestuia, De asemenea, sunt constient c& in eazul ea voi intreprinde actiuni sau se vor descoperi informatii despre mine care contravin criteriilor indicate mai sus, va putea fi solicitata revocarea mea din funetic. ChisintufO ianuarie 2016 Semnar: CE: Ye Dectaratie de integritate ‘Subsemnatul/subsemnata , Lewausle Marny find propus/a la o functie publica in cadrul Guvernului Republicii Moldova, declar pe propria rispundere cd intrunese urmatoarele criterii de integritat = nu sunt si nu am fost implicat(a) in comiterea de infractiuni, evaziune fiscald, acte conexe ccoruptiei sau fapte de comportament coruptional, nu am fost condamnat(a) si nu exist& dosare care ma vizeazi trimise in judecata pentru astfel de fapte, in Republica Moldova sau peste hotarele ei = nu-sunt si nu am fost implicat(a) in obfinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate si nu ‘am incdleat Legea cu privire la conflictul de interese; = nam inciileat legislatia electorala in perioada alegerilor precedente, nu am obfinut voturi prt frauda (inclusiv nu am oferit cadouri electorale gi nu am ascuns/tolerat asemenea fapte); = nu sunt simu am fost implicat(a) in comportamente de incdleare a moralei publice in exercitarea unor functii publice; = au sunt si nu am fost implicat() in promovarea unor valori, poziii sau proiecte care contravin statului de drept; - nu am colaborat cu serviciile secrete ale altor state si nu colaborez cu serviciile secrete din Republica Moldova; ' vor fuck - Yam-inelus—in CV parcursul meu politic; am completat corect si cu buna credinta informatia din CV-ul meu; = diplomele de studi care imi apartin, sunt veritabile, iar institutiile de invatimént sunt recunoscute in tard si/sau peste hotare; = nwam flicut declaratii discriminatorii, xenofobe sau rasiste si nu sustin discursurile de ura; = mi oblig ca, pe tot parcursul mandatului meu, s& promovez numai acele masuri cu impact pozitiv ta nivel national, precum si masuri cu efecte pozitive asupra unor anumite domenii sau ccategorii sociale, dintre cele cuprinse in Programul de guvernare. Nu voi accepta eventuale sugesti influenfe sau deturndri de la aceste obiective, daca ele vor fi ficute de cdtre reprezentanti ai partidelor politice, indiferent de ponderea acestor partide in structurile statului. Declar pe propria raspundere ca datele si informatiile din prezenta declaratie corespund realitaji gi cl in functia publica in Guvernul Republicii Moldova voi continua sa fac fata cerintelor enuntate mai sus pe durata activitatii in cadrul acestuia, De asemenea, sunt constient ca in cazul ca voi intreprinde actiuni sai se vor descoperi informatii despre mine care contravin criterilor indicate mai sus, va putea fi solicitata revocarea mea din functe. higint@LQ ianuarie 2016 Semnat. Lowry Declaratie de integritate Subsemnatul/subsemnata, J ictow du low , fiind propus/a la o funetie publica {in cadrul Guvernului Republicii Moldova, declar pe propria rispundere c& intrunese urmitoarele criterii de integritate: ~ aw sunt si nu am fost implicat(a) in comiterea de infractiuni, evaziune fiscald, acte conexe coruptici sau fapte de comportament coruptional, nu am fost condamnat(A) si nu exist dosare care mi vizeazi trimise in judecata pentru astfel de fapte, in Republica Moldova sau peste hotarele ei; ~ nu sunt si nu am fost implicat(4) in obtinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate gi nu am inedileat Legea cu privire la conflictul de interese: - nu am incdleat legislatia electoral in perioada alegerilor precedente, nu am obfinut voturi prin frauda (inelusiv nu am oferit cadour electorate gi nu am ascuns/tolerat asemenea fapte); = nu sunt si nu_am fost implicat(a) exereitarea unor funetii publice; comportamente de incdlcare a moralei publice in ~ nu sunt si nu am fost implicat(@) in promovarea unor valori, pozitii sau proiecte care contravin statului de drept; = nam colaborat cu servis Republica Moldova; le secrete ale altor state si nu colaborez cu serviciile secrete din + am inelus in CV parcursul meu politic; am completat corect si cu bund credinta informatia din CV-ul meu; - diplomele de studii care imi apartin, sunt veritabile, iar institutiile de invapimant sunt ecunoscute in tara si/sau peste hotare; = nu am ficut declarafii discriminatorii, xenofobe sau rasiste si nu sustin discursurile de urd; = ma oblig ca, pe tot parcursul mandatului meu, si promovez numai acele masuri cu impact pozitiv la nivel national, precum si masuri cu efecte pozitive asupra unor anumite domenii sau categorii sociale, dintre cele cuprinse in Programul de guvernare. Nu voi accepta eventuale sugestii, influenfe sau detudri de la aceste obiective, dacd ele vor fi fficute de citre reprezentanti. ai partidelor politice, indiferent de ponderea acestor partide in structurile statului Declar pe propria rispundere ci datele si informatiile din prezenta declaratic corespund realitati gi cd {n funetia publica in Guvernul Republicii Moldova voi continua sa fac fata cerinfelor enunfate mai sus pe durata activitatii in cadrul acestuia. De asemenea, sunt constient ci in cazul ca voi intreprinde actiuni sau se vor descoperi informatii despre mine care contravin criteriilor indicate mai sus, va putea fi solicitat revocarea mea din functi. Chisinau.2O ianuarie 2016 Declaratie de integritate Subsernatulsubsernata, Bo P7a1e 1 Che r/ Ce, find propus' ta. fuctie publica in cadrul Guvernului Republicii Moldova, declar pe propria rispundere c& intrunese urmétoarele criterii de integrita = nu sunt si nu am fost implicat(a) in comiterea de infractiuni, evaziune fiscald, acte conexe coruptiei sau fapte de comportament coruptional, nu am fost condamnat(a) si nu exista dosare care ma vizeaza trimise in judecata pentru astfel de fapte, in Republica Moldova sau peste hotarele ei; = nu sunt gi nu am fost implicat(@) in obtinerea unor avantaje (ne)patrimor am ineaileat Legea cu privire la conflictul de interese; le nejustificate si nu - nam incailcat legislatia electorala in perioada alegerilor precedente, nu am obfinut voturi p frauda (inclusiv nu am oferit cadouri electorale si nu am ascuns/tolerat asemenea fapte); = nw sunt si nu am fost implicat(a) in comportamente de incdlcare a moralei publice in cexercitarea unor funetii publice; nw sunt gi nu am fost implicat(a) in promovarea unor valori, pozitii sau proiecte care contravii statului de drept; = nu am colaborat cu servi Republica Moldova; le secrete ale altor state si nu colaborez cu serviciile secrete din = am inclus in CV parcursul meu politic; am completat corect informatia din CV-ul meu; - diplomele de studii care imi apartin, sunt veritabile, iar institutile de invatamént sunt recunoscute in tard si/sau peste hotare; - nam Picut declaratii diseriminatori xenofobe sau rasiste si nu sustin discursurile de urd; + mé oblig ca, pe tot parcursul mandatului meu, si promovez numai acele masuri cu impact pozitiv la nivel national, precum si masuri cu efecte pozitive asupra unor anumite domenii sau ccategorii sociale, dintre cele cuprinse in Programul de guvernare. Nu voi accepta eventuale sugesti, influente sau deturndri de la aceste obiective, daca ele vor fi ficute de citre reprezentanti ai partidelor politice, indiferent de ponderea acestor partide in structurile statului Declar pe propria raspundere ci datele si informatiile din prezenta declaratie corespund realitatii sic in functia publica in Guvernul Republicii Moldova voi continua sa fac fata cerintelor enuntate mai sus pe durata activitii’ in cadrul acestuia De asemenea, sunt constient cA in cazul ca voi intreprinde actiuni sau se vor descoperi informatii despre mine care contravin criteiilor indicate mai sus, va putea fi solicitata revocarea mea din functie. Chisinau, 20 ianuarie 2016 Semnat:__ae lofrat