Sunteți pe pagina 1din 4
MINISTERUL JUSTITIEL AL REPUBLICII MOLDOVA MHHUCTEPCTBO }OCTHUHH PECIIYBJIMKM MOJLOBA MD-2012, r-Kuuuutay, yo1.31 Aprycra 1989, Ne 82 Ten.23-47-95, rew/fpaxe 20-14-02 bhup:/iwww justice gov.d e-mail: organizatii necomerciale@justice.gov.nd MD 2012, mun.Chiginau, str.31 August 1989, 11,82, tel.23-47-95; telfax. 20-14-02 Inp://www justice. gov.md e-mail: organizatii necomerciale@justice gov.md Ad.ol Me Nx. Of595 Partidul Politic ,,Partidul Forta Poporului” ‘mun, Chisineiu, bd. Stefan cel Mare, 202 Cu referire la solicitarea Dvs., Nr. 27923 din 23 decembrie 2015 cu privire la inregistrarea modificarilor la statutul si organele de conducere si control ale Partidului Politic ,,Partidul Forfa Poporului”, Ministerul Justitiei_releva urmatoarele. La data de 23 decembrie 2015, la cererea de inregistrare a modificarilor la statutul si organele de conducere si control ale Partidului Politic ,.Partidul Fora Poporului” au fost prezentate urmatoarele documente: confirmarea denumirii partidului politic; copia cererii privind publicarea anunfului in Monitorul Oficial referitor la schimbarea denumirii (cu anexarea bonului de plata); procesul-verbal Nr.11 al sedingei Consiliului Politic National al Partidului Politic »Partidul Forfa Poporului” din 1 noiembrie 2015 (intr-un exemplar); cota de participare a organizatiilor teritoriale la Congresul Extraordinar al Partidului Politic ,Partidul Forfa Poporului” din 13 decembrie 2015 (anexa la procesul-verbal Nr.11 al sedinjei Consiliului Politic National al Partidului Politic »Partidul Forfa Poporului” din 1 noiembrie 2015); lista, cu semndturi, a membrilor Consiliului Politic National al Partidului Politic Partidul Forta Poporului”, participangi la sedinta din 1 noiembrie 2015; procesul-verbal Nr.1 al Congresului Extraordinar al Partidului Politic ,,Partidul Forfa Poporului” din 13 decembrie 2015 (intr-un exemplar); procesul-verbal al Comisiei cu privire la validarea mandatelor delegasilor la Congresul Extraordinar al Partidului Politic ,,Partidul Forfa Poporului” (anexa 1 la procesul-verbal Nr.1 al Congresului Extraordinar al Partidului Politic ,,Partidul Forfa Poporului” din 13 decembrie 2015); lista, cu semnaturi, a delegatilor participanti la Congresul Extraordinar al Partidului Politic ,,Partidul Forfa Poporului” din 13 decembrie 2015 (anexa nr.1 la procesul- verbal nr.1 din 13 decembrie 2015); procesul-verbal nr.1 al Comisiei de numérare a voturilor a Congresului Extraordinar al Partidului Politic ,,Partidul Forfa Poporului” din 13 decembrie 2015; lista membrilor Consiliului Politic National al Partidului Politic ,,Platforma Demnitate si Adevar” (anexa nr.2 la procesul-verbal nr.1 al Congresului Extraordinar al Partidului Politic ,,Partidul Forfa Poporului” din 13 decembrie 2015); procesul-verbal nr.1 al adunarii Consiliului Politic National al Partidului Politic »Platforma Demnitate si Adevar” din 13 decembrie 2015; lista. membrilor Biroului Politic Permanent al Partidului Politic ,,Platforma Demnitate si Adevar” (anexa la procesul-verbal al adunirii Consiliului Politic National al Partidului Politic ,,Platforma Demnitate si Adevar” din 13 decembrie 2015); lista, cu semnaturi a membrilor Biroului Politic Permanent al Partidului Politic »Platforma Demnitate si Adevar”; lista, cu semnaturi a membrilor Consiliului Politic National al Partidului Politic Platforma Demnitate si Adevar”, participanji la sedinta Consiliului din 13 decembrie 2015; extras din procesul-verbal Nr.2 al sedinjei Consiliului Politic National al Partidului Politic ,,Platforma Demnitate si Adevar” din 22 decembrie 2015; lista, cu semnaturi a membrilor Consiliului Politic National al Partidului Politic ,Platforma Demnitate si Adevar”, participanfi la sedinja Consiliului din 22 decembrie 2015; statutul, in redacfie noua, cu anexarea reprezentarii grafice a simbolului permanent (color/alb-negru), intr-un exemplar; programul politic al Partidului Politic ,,Platforma Demnitate si Adevar”. Examinand, in temeiul art. 8 si art.10 al Legii Nr. 294-XVI_ din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, actele depuse pentru inregistrarea modificarilor la statutul si organele de conducere gi control ale Partidului Politic .Partidul Forja Poporului”, Ministerul Justitiei_constati incdlearea normelor legale. in conformitate cu art, 8 alin. (5) din Legea Nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, pentru inregistrarea statutului partidului politic, precum si a modificdrilor sau completdrilor operate in el, se percepe 0 taxdi de stat in cuantum de 200 de lei. Contrar acestor prevederi, solicitantul nu a prezentat documentul bancar care face dovada achitarii taxei de stat in cuantum de 200 lei. Subsecvent, potrivit art.12, art.17 alin.1 si art.18 alin. 1 din Legea enuntata, fiecare partid politic se intemeiazd gi activeazd in baza statutului si programului propriu,.. $i este obligat sd respecte legislafia Republicii Moldova si prevederile statutului sau. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 46 si art. 48 din statutul Partidului Politic ,,Partidul Forfa Poporului”, Consiliul Politic National are atributia de a convoca gi stabili data, locul, numarul si norma de reprezentare pentru delegatii la Congres si de a propune ordinea de zi a acestuia. Procesul — verbal Nr.11 din 1 noiembrie 2015 al sedinfei Consiliului Politic National al Partidului Politic ,,Partidul Forfa Poporului” confine informatii referitoare la toate pozitiile supra mentionate, cu exceptia normei de reprezentare. in acest context, organul de inregistrare este in imposibilitate de a determina principiul_proportionalititii_de reprezentare a delegatilor la Congres, precum si deliberativitatea acestuia. La fel, solicitantul nu a prezentat lista tuturor membrilor partidului. Lipsa listei membrilor nu permite verificarea respectarii prevederilor statutare la desfagurarea sedintelor organizatiilor teritoriale si celor de nivel national, respectarea normelor de reprezentare la desemnarea delegatilor la Congresul Extraordinar din 13 decembrie 2015, asigurarea validitatii hotararilor adoptate de Congres. in sustinerea celor expuse se atest prevederile art. 181 alin. 3 din Codului Civil, care prevede c& in asociatie, calitatea de membru se consemneaza. Mai mult decat atat, jinem s& atragem atentia dvs., cd evidenja membrilor, precum si dobandirea sau pierderea calitijii de membru al partidului politic se reglementeaza prin normele interne de partid, prevazute de statutul partidului, adic reprezinti subiectul_activitatii_interne_a_organizatiei. Or, se atest incertitudinea detinerii calitajii de membru de partid a tuturor delegatilor, precum si a membrilor organelor de conducere si control alesi la Congresul Extraordinar din 13 decembrie 2015, inclusiv chiar i al presedintelui nou ales. Subsidiar, statutul Partidului Politic ,,Partidul Forfa Poporului” contine numeroase articole cu referire la structura si organizarea Partidului. Astfel, potrivit prevederilor art.19, art. 32.3 lit i), art. 34.3 lit. k), art. 38, art. 40.4, formagiunea politic’ este organizata si functioneazA pe intreg teritoriul {ari tional, oragenesc, municipal, al unitatilor administrative-teritoriale cu. statut special si cel national. Totodata si art. 14 din Legea Nr. 294-XVI_ din 21 decembrie 2007 privind partidele politice prevede c& partidul politic are organe centrale si organizafii teritoriale. in acest context, Partidul Politic ,,Partidul Forfa Poporului” nu a prezentat organului de inregistrare, procesele-verbale_ale_organizatiilor teritoriale ale partidului in care urma sa se indice: numarul membrilor (la nivel de fiecare organizatie), numarul membrilor care au participat la adunare, imputernicirile acordate delegatilor, numele si prenumele delegatilor care vor participa la Congresul Extraordinar din 13 decembrie 2015. in consecinja, lipsa proceselor- la nivel local, verbale ale organizatiilor teritoriale denotd nerespectarea dreptului fiecdrui membru de partid la un vot egal, neasigurarea participarii acestora la activitatea formatiunii politice si posibila invaliditate a hotararilor adoptate de Congres. Aditional, in conformitate cu prevederile art. 19 alin (4) din Legea nr.71- XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, includerea datelor in registru se efectueazi in baza informatiei din documentele transmise de furnizorul datelor registrului, atat pe hartie, cét si in forma electronica, perfectate in modul stabilit de lege. inscrierea in registru se efectueazi imediat, la momentul prezentirii documentelor sau datelor necesare inregistrarii, sau nu mai térziu de termenele stabilite de lege si de regulile de tinere a registrelor. Drept urmare, solicitantul nu a prezentat copia buletinului de identitate al itatea includerea datelor in Registrul de stat presedintelui nou ales, credind imposibi al organizajiilor necomerciale, Totodata, ca urmare a inregistrarii unei noi denumiri a persoanei juridice, organul de inregistrare emite decizia gi elibereaz& un certificat de inregistrare ce congin denumirea noua. in acest sens, solicitantul restituie Ministerului Justitiei statutul organizatiei inregistrat anterior, in cumul cu certificatul de inregistrare. Avand in vedere abaterile constatate, Ministerul Justifiei se aflé in imposibilitatea de a inregistra modificarile la statutul si organele de conducere si control ale Partidului Politic ,Partidul Forfa Poporului”, dar isi exprima disponibilitatea de a examina solicitarea Dvs., dup& prezentarea setului de acte ajustat la exigentele legislatiei in vigoare. Ministru Vladimir CEBOTARI