Sunteți pe pagina 1din 344

Opiniile participanþilor la cursurile de Transformare a esenþei þinute de Alain ºi Jody Herriott

„Cursul oferã o paletã largã de tehnici ºi instrumente care completeazã tehnicile de bazã, dovedindu-se nepreþuite pentru vindecare ºi pentru întreþinerea stãrii de sãnãtate.“

Carole

Amos

„Structura mea s-a schimbat complet în urma acestui curs. Mi-am vindecat numeroase blocaje la nivel fizic ºi emoþional. Nu îmi vine nici acum sã cred cum niºte miºcãri atât de neînsemnate au putut provoca niºte schimbãri atât de ample; procesul a fost posibil datoritã tehnicilor de respiraþie.“

Dawn

Donalson

„Cursul m-a ajutat sã îmi amplific considerabil capacitatea de a mã interioriza ºi de a pãtrunde în starea de tãcere interioarã. Ritmul în care mã eliberez de limitãrile pe care mi le-am autoimpus nu înceteazã sã mã surprindã.“

Danielle

Hanneken

„Am primit numeroase informaþii care m-au ajutat sã devin mai conºtient la nivel fizic ºi emoþional, mergând chiar pânã la nivelul celular.“

Rosvel

Garza

„Cursul mi-a oferit numeroase informaþii ºi m-a ajutat sã mã transform în profunzime. Alain este întotdeauna dornic sã rãspundã la orice întrebare ºi sã îºi împãrtãºeascã cunoaºterea.“

Rosie

Nadwodny

„Cantitatea de informaþii pe care o furnizeazã acest tip de activitate pe toate nivelele este incredibilã.“

Liz Sharp

„Cursul m-a ajutat sã îmi descopãr spaþiul interior… Sper sã continui sã îmi dilat conºtiinþa ºi sã îmi dizolv blocajele, astfel încât sã îi pot ajuta la rândul meu pe alþii sã facã acelaºi lucru.“

Lea

„Transformarea esenþei ne ajutã sã ne transformãm actualul mod de a fi ºi sã redescoperim ceea ce reprezintã dreptul nostru prin naºtere.“

BHOK

„Uau! Cursul a fost profund inspirator. Posibilitãþile care mi s-au deschis în faþã sunt uimitoare. De-abia aºtept sã utilizez aceste tehnici.“

Jonathan

Rick

Hopton

„Am venit la acest curs complet secãtuitã de energie… În ultimele douã luni înainte de a urma cursul, nu aveam energie decât sã mã mut din pat pe scaun ºi înapoi. Acest curs mi-a redat speranþa cã îmi voi putea redobândi energia de altãdatã, fapt care îmi este absolut necesar în lupta mea cu cancerul de care sufãr de ceva vreme. Acum dispun de un instrument nou pentru a mã lupta cu aceastã boalã ºi pentru a o elimina pentru totdeauna din organismul meu.“

Kristin Gudjonsdottir

„Simplul fapt cã am învãþat cum sã respir corect mi se pare uimitor. Cursul îþi schimbã din temelii perspectiva asupra vieþii.“

S.

G.

„Pânã sã urmez acest curs, nu am avut niciodatã habar ce este energia «yin». Exerciþiile pe care le-am învãþat au fost fantastice ºi profund transformatoare. De asemenea, tehnicile de vindecare s-au dovedit niºte instrumente

excelente de lucru. În plus, principiile teoretice ne-au fost explicate impecabil.“

S.

F.

„O terapie uimitoare ºi mãreaþã. Tehnica este banalã, dar rezultatele obþinute prin intermediul ei sunt extrem de pozitive.“

S

„Cursul a fost practic, informativ, util ºi încântãtor prezentat. La ora actualã simt cã am mai multã putere ºi cã sunt mai armonios. Sper cã le demonstrez acest lucru prietenilor ºi clienþilor mei.“

Bennett

Jack

„Mi-a plãcut foarte mult tehnica yin. Sunt absolut convinsã cã aceastã tehnicã îmi va folosi în fiecare zi, deopotrivã la nivel personal ºi pentru clienþii mei.“

Kay Finly

„Am învãþat sã mã cunosc mai bine pe mine însãmi, dar ºi sã îmi transmit mai eficient energia clienþilor mei. Procesul de vindecare devine astfel lipsit de orice efort. Contactul cu aspectul meu yin mi s-a apãrut fantastic.“

Julia Tsien

„Aceastã metodã de vindecare este extrem de eficientã. Prezentarea ei a fost foarte uºor de înþeles. Mã atrage foarte mult conceptul de umilinþã.“

Quagliaroli

„Aceastã nouã tehnicã de vindecare este uimitoare. Practic, mintea ºi intenþia noastrã nu au hotare.“

BN

Ellen

ATINGEREA

CUANTICÃ

TRANSFORMAREA

ESENÞEI

O nouã modalitate de a vindeca ºi de a modifica realitatea

ALAIN ºi JODY HERRIOTT

a vindeca ºi de a modifica realitatea ALAIN ºi JODY HERRIOTT Traducere din limba englezã: Cristian

Traducere din limba englezã:

Cristian HANU

Braşov, 2010
Braşov, 2010
E d i t u r a ADEV Ă RR DIVIN Bra ş ov, Str.
E d i t u r a ADEV Ă RR DIVIN Bra ş ov, Str.

Editura ADEVĂRR

E d i t u r a ADEV Ă RR DIVIN Bra ş ov, Str. Zizinului,

DIVIN

Braşov, Str. Zizinului, nr. 48, parter, ap. 7, cod 500414, O.P. 12 Mobil: 0722.148.983 sau 0727.275.877; Telefon / Fax: 0268.324.970 sau 0368.462.076 E-mail: contact@divin.ro sau contact@secretul.tv Pe site-ul editurii găsiţi şi alte cărţi pentru suet:

www.divin.ro Site: www.secretul.tv Yahoo! Group: adevardivin

.
.

Copyright © 2009 Editura

Originally published as „Quantum-Touch Core Transformation: A New Way

to Heal and Alter Reality” written by Alain and Jody Herriott.

Original U.S. Publication 2009 North Atlantic Books, U.S.A.

Copyright © 2009 by Alain and Jody Herriott. Toate drepturile asupra prezentei ediţii în limba română aparţin în exclusivitate

Editurii

.
.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României HERRIOTT, ALAIN Atingerea cuantică: transformarea esenţei: o nouă modalitate de a vindeca şi de a modica realitatea / Alain şi Jody Herriott; trad.: Cristian Hanu; cuvânt înainte: Richard Gordon. - Braşov: Adevăr Divin, 2010 ISBN 978-606-8080-15-4

I. Herriott, Jody

II.

Hanu, Cristian (trad.)

II.

Gordon, Richard (pref.)

159.9

Editor: Cătălin PARFENE Corectură: Elena MÁLNAI Tehnoredactare şi copertă: Elena DAVID

Mulþumiri

Le mulþumim:

Risei, Vandei, lui Michelle, Genevieve ºi Richard, fãrã de care aceastã carte nu ar fi putut fi scrisã ºi publicatã.

Alain ºi Jody Herriott

Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

13

PREFAÞÃ

15

INTRODUCERE

19

Capitolul 1. TRANSFORMAREA ESENÞEI:

DESCHIDEREA UªII

23

Privire de ansamblu

24

Transformarea esenþei: Principii generale

29

Capitolul 2: CORPUL PRIVIT CA O MATRICE

35

Biologia matricei corpului

36

O perspectivã biologicã asupra blocajelor energetice

37

Corpul privit ca un flux: o perspectivã energeticã

39

Fii un exemplu: relaxarea ºi fluxul tãu interior stimuleazã corpul clientului sã îºi recreeze starea de sãnãtate

40

Meditaþia

42

Înainte de a începe

43

Capitolul 3: RESPIRAÞIA ESENÞEI

49

Cum poate fi gãsit Punctul Esenþei

52

Alte modalitãþi de a experimenta expiraþia

54

Unde greºesc cei mai mulþi oameni

56

Capitolul 4: MIªCARE ªI EXERCIÞII FIZICE

63

Conºtientizarea în timpul miºcãrii

64

Înainte de a începe

65

Inspiraþia ºi expiraþia

68

Cele cinci diafragme

72

Scanarea solului

87

9

Capitolul 5: ELONGAÞIILE

91

O perspectivã biologicã ºi filozoficã asupra elongaþiilor

92

Exerciþiul înrãdãcinãrii

98

Elongaþia prin îndoirea genunchilor

109

Exerciþiul ancorãrii sacrumului

117

Mersul conºtient

123

Curgerea înainte

129

Elongaþia cu ajutorul unei mingi de tenis

137

Elongaþia cu ajutorul prosopului

141

Spirala ascendentã ºi descendentã

149

Micro-miºcãrile

157

Aplicarea exerciþiilor

163

Capitolul 6: PERCEPÞIA ªI VINDECAREA

167

Perceperea pãmântului

168

Exerciþiul perceperii râului

173

Perceperea energiei

178

Capitolul 7: TEHNICI DE VINDECARE

183

Introducere

184

Tehnica de eliberare a aburului

189

Absorbirea în pântec

194

Tehnica tractãrii

204

Tehnica extinderii prezenþei, a înghiontirii cu un bãþ sau a urmãririi

220

Vindecarea prin dilatarea spaþiului sau prin deblocarea unei încheieturi

230

Învaþã-þi clientul cum sã curgã înainte

233

Autovindecarea ºi verificarea propriei stãri de sãnãtate

241

Tehnica rostogolirii buºteanului

249

Vindecarea la distanþã

257

Lucrul cu animalele

259

Un ghid pentru utilizarea tehnicilor de vindecare

261

Exemple de folosire corectã a tehnicilor yin sau yang

264

10

Capitolul 8: QIGONG

273

Scurtã istorie a qigong-ului

276

Capitolul 9: ÎNCÃRCAREA ENERGETICÃ A APEI ªI A ALIMENTELOR

291

Capitolul 10: CAZURI REALE DE VINDECARE

297

Cazuri reale de vindecare

298

Cazuri reale de vindecare a animalelor

306

Capitolul 11: PRINCIPALELE LINII DIRECTOARE ALE FOLOSIRII TEHNICILOR DE TRANSFORMARE A ESENÞEI

313

Capitolul 12: ÎNTREBÃRI PUSE FRECVENT

323

Glosar

337

Despre autori

344

11

CUVÂNT ÎNAINTE

În cei 30 de ani de când am început sã aplic Atingerea Cuanticã, acest proces nu a încetat sã mã uimeascã prin puterea, dar ºi prin uºurinþa ºi eficacitatea sa. Conceptual vorbind, tehnicile de bazã ale Atingerii Cuantice fac legãtura între procesul de respiraþie ºi diferite tehnici de conºtientizare corporalã care îi permit practi- cantului sã îºi ridice frecvenþa de vibraþie a câmpului sãu energetic. În continuare, clientul îºi ridicã la rândul lui propria frecvenþã de vibraþie, aliniind-o cu cea a practican- tului, printr-un proces de rezonanþã. Inteligenþa corporalã se foloseºte apoi de acest aport suplimentar de energie, dându-i cea mai bunã destinaþie ºi accelerând astfel procesul de vindecare. Rezultatele obþinute i-au inspirat pe numeroºi medici, chiropracticieni ºi alþi terapeuþi, dar ºi pe foarte mulþi oameni care nu au nimic de-a face cu domeniul vindecãrii, sã practice aceste tehnici în peste 45 de þãri din întreaga lume.

13

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Transformarea Esenþei opereazã altfel. În loc sã îºi ridice propria frecvenþã de vibraþie, astfel încât energia clientului sã o urmeze, practicantul învaþã cum sã îºi goleascã în totalitate mintea, cum sã se focalizeze ºi cum sã devinã atât de liniºtit încât clientul sãu sã intre în rezonanþã cu starea sa de pace profundã. Deºi nu am învãþat la fel de uºor aceste tehnici prin comparaþie cu cele de Atingere Cuanticã, rezultatele pe care le-am obþinut au fost adeseori uimitoare, iar uneori chiar miraculoase. Pot afirma fãrã nicio exagerare cã activitatea de Transformare a Esenþei îl transformã profund deopotrivã pe practicant ºi pe clientul sãu. Partea cea mai frumoasã este cã atunci când te transformi pe tine însuþi, întreaga lume pare sã se transforme odatã cu tine. Aceastã descoperire este spectaculoasã, fiind demnã de cei mai mari înþelepþi ai acestei lumi. Dacã este dusã pânã la consecinþele sale ultime, ea ne determinã sã ne deschidem încã ºi mai mult, mergând pânã la revelarea Sinelui nostru suprem. Lui Alain îi place sã spunã cã: „Acolo nu existã niciun acolo.“ Semnificaþia acestei scurte fraze este atât de pro- fundã încât ea poate fi comparatã cu o nestematã care ne poate conduce cãtre descoperiri ºi revelaþii ce depãºesc cu mult limitele identitãþii noastre actuale. Savureazã aceastã carte, întrucât ea reprezintã cu adevãrat un dar pentru umanitate.

 

Richard

Gordon

Autor

ºi

fondator

al

Atingerii

Cuantice

14

PREFAÞÃ

De ce am optat pentru lãrgirea cãlãtoriei noastre?

Existã trei întrebãri care mi-au fost puse în mod repetat la cursurile de Supraîncãrcare prin Atingerea Cuanticã:

1. Ce trebuie sã fac pentru a putea lucra asupra mea la fel de uºor cum lucrez pentru alte persoane?

2. Ce pot face pentru a „vedea“ sau pentru a simþi ce se întâmplã în corpul altcuiva?

3. De ce revin uneori durerile ºi problemele fizice dupã o ºedinþã de vindecare?

Încercând sã rãspundem la astfel de întrebãri, eu ºi cu Jody am început sã explorãm ºi alte posibilitãþi. De-a lungul acestor cãutãri, am avut posibilitatea sã lucrãm cu o femeie pe nume Risa Kaparo, care predã o metodã de lucru cu

15

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

corpul prin intermediul yogãi ºi al respiraþiei. Metodele ei

ni s-au pãrut extrem de interesante mie ºi soþiei mele. Risa

a învãþat la ºcoala Vandei Scaravelli (o yoghinã italiancã,

autoare a cãrþii Trezirea coloanei vertebrale), care aplicã

o anumitã metodã specificã de respiraþie. Risa a îmbogãþit

aceastã metodã, adãugându-i propria ei tuºã personalã. Ea

a asociat aceastã metodã de respiraþie cu alte exerciþii pentru

vindecare ºi pentru îmbunãtãþirea miºcãrilor în general. Tehnicile descoperite de Risa ni s-au pãrut nepreþuite mie ºi lui Jody, ajutându-ne sã rãspundem la cele trei întrebãri de mai sus. De aceea, la ora actualã le utilizãm amândoi, continuând sã elaborãm noi variante ale lor. La fel ca în cazul Atingerii Cuantice (metodã descrisã în cãrþile Atingerea Cuanticã: Puterea de a vindeca ºi Supraîncãrcarea prin Atingere Cuanticã), Transformarea Esenþei reprezintã un proces de rezonanþã. În cazul Atingerii Cuantice, clientul se pune la unison cu activitatea respiraþiei, respectiv cu frecvenþa superioarã a energiei practicantului. Cãtre sfârºitul carierei sale, Bob Rasmussen (maestrul de la care a învãþat tehnica de Atingere Cuanticã Richard Gordon) ºi-a schimbat complet abordarea tehnicilor respiratorii pe care le aplica în timpul Atingerii Cuantice. El a început sã îºi încetineascã foarte mult ciclul respiratoriu; din pãcate, Bob a preferat sã nu dezvãluie altor persoane ultimele sale descoperiri. Dupã pãrerea noastrã, el a descoperit o abordare similarã celei care va fi descrisã în aceastã carte.

16

Prefaþã

În ce constã diferenþa?

Una din primele întrebãri pe care ºi le pun oamenii atunci când aud de aceastã metodã este: În ce constã diferenþa faþã de Atingerea Cuanticã, cu care suntem familiarizaþi?“ Tehnicile descrise în cãrþile Atingerea Cuanticã: Puterea de a vindeca ºi Supraîncãrcarea prin Atingerea Cuanticã sunt concepute pentru a-þi ridica propria vibraþie, astfel încât vibraþia persoanei cu care lucrezi sã se punã la unison cu a ta. Procesul este realizat prin practicarea circuitului energetic ºi a tehnicilor de respiraþie, precum ºi prin transmiterea energiei cãtre corpul clientului. Aceastã abordare a lucrului cu energia noi o numim „activã“ ºi „yang“, întrucât contribuim astfel în mod conºtient ºi deliberat la ridicarea frecvenþei de vibraþie a energiei clientului. În cazul lucrului cu Esenþa, vei face cunoºtinþã cu aspectul „yin“ al transmisiei energetice. ªi în acest caz are loc un proces de rezonanþã, dar cu liniºtea interioarã, nu cu activitatea energeticã propriu-zisã. În cadrul acestei cãrþi, te vom învãþa sã îþi liniºteºti într-o mãsurã atât de mare sistemul încât clientul tãu sã se punã la unison cu aceastã stare de liniºte, transformându-se datoritã ei. De aceea, noi considerãm cã lucrul cu Esenþa este un aspect energetic yin prin comparaþie cu tehnicile prezentate în cadrul seminarelor de Atingere Cuanticã ºi de Supraîncãrcare. Diferenþa între cele douã seturi de tehnici þine de natura yin ºi yang a energiei. Din acest punct de vedere, un obiect, un gând sau o filozofie pot fi mai yin

17

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

sau mai yang decât altele, atunci când sunt comparate între ele. În cazul de faþã, avem de-a face cu o abordare mai liniºtitã, nu cu una activã. Spaþiul mental pe care îl foloseºte lucrul cu Esenþa ºi conºtiinþa corporalã la care conduce el au devenit parte integrantã din viaþa noastrã. Noi nu mai trebuie sã ne punem în mod conºtient la unison cu punctul Esenþei, întrucât practica ne-a învãþat sã ne conectãm imediat ºi fãrã niciun efort cu acesta. În acest fel, ne trezim într-un spaþiu mental ºi energetic mai deschis ºi mai flexibil, care ne permite sã ne lãsãm mult mai uºor duºi de val în viaþa de zi cu zi. Acest lucru ne ajutã sã scãpãm cu uºurinþã de tensiunile fizice printr-o simplã respiraþie rapidã, dublatã de foca- lizarea atenþiei asupra fluxurilor corporale. Sperãm amândoi sã te bucuri de aceastã nouã aventurã a descoperirii!

18

INTRODUCERE

Esenþa ca transformare a sinelui

Unul din cele mai dezirabile aspecte ale muncii de vindecare este cãlãtoria interioarã care însoþeºte acest proces. Noi am descoperit cã cu cât acest proces este mai meditativ, cu atât mai fascinant devine el. La baza acestei metode stã meditaþia activã, respectiv contemplaþia dublatã de intenþie. Dupã ce au experimentat lucrul cu Esenþa, foarte mulþi oameni ne-au spus cã asta au cãutat de-a lungul întregii lor vieþi. Ei au început sã trãiascã stãri de liniºte interioarã din ce în ce mai profunde, care par porþi de intrare într-un Univers mai mare ºi care îi conduc cãtre o perspectivã mai amplã asupra vieþii. Descoperirile la care conduce aceastã metodã sunt unice pentru fiecare om în parte. Cu cât vei practica mai mult, cu atât mai multe lucruri vei descoperi. Practic, acest

19

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

proces de descoperire nu are limite: orice aspect asupra cãruia îþi vei focaliza atenþia va începe sã se desfãºoare în faþa ta, prezentându-þi laturile sale ascunse. Dacã nu vei lãsa gândirea ta logicã sã interfereze cu acest proces, toate aspectele asupra cãrora îþi vei focaliza atenþia vor începe sã îºi reveleze esenþa într-o manierã naturalã, care le este caracteristicã. Acest lucru este valabil în egalã mãsurã pentru munca de vindecare, pentru afaceri, pentru emoþii sau pentru orice activitate lumeascã, oricât de banalã ar pãrea ea (cum ar fi, de pildã, tunsul gazonului). Aceste experienþe te vor ajuta sã înþelegi cã tu repre- zinþi mult mai mult decât þi-ai imaginat vreodatã, cã tu eºti punctul central sau de origine din care începe expansiunea ºi explorarea ta interioarã. Eu ºi soþia mea am descoperit cã lucrul cu Transformarea Esenþei ne-a permis un acces mai deplin ca oricând înainte la procesul de vindecare, oferindu-ne posibilitãþi nebãnuite pânã atunci. În parte, acest lucru se datoreazã imaginilor pe care aceste tehnici le genereazã, dar ºi calitãþii onirice care le caracterizeazã (ceea ce înseamnã cã lucrul cu Esenþa ne scoate din cadrul strâmt al gândirii logice referitoare la cum „ar trebui“ sã fie lucrurile). Mai mult, procesul ne ajutã sã reducem toate lucrurile la componentele lor de bazã, dupã care transcen- dem chiar ºi aceastã stare ºi pãtrundem într-un spaþiu al creaþiei libere. În acest moment totul devine posibil (cel puþin teoretic). Dacã ai practicat tehnicile de bazã ale Atingerii Cuantice ºi cele de Supraîncãrcare, nu vei putea practica tehnicile descrise în aceastã carte decât dacã îþi vei

20

Miºcare ºi exerciþii fizice

schimba în totalitate perspectiva. Indiferent de experienþa pe care ai acumulat-o pânã în prezent, aceste tehnici te obligã sã fii tu însuþi, adicã sã fii prezent, foarte atent ºi plenar conºtient de experienþa pe care o trãieºti, chiar dacã aceasta þi se pare oniricã.

21

Capitolul 1

Transformarea esenþei:

deschiderea uºii

Vibraþia existã pretutindeni ºi în toate lucrurile. În fiecare moment al zilei, noi suntem produsul acestor vibraþii ºi al rezonanþelor pe care le antreneazã ele.

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Privire de ansamblu

M etoda de Transformare a Esenþei are la bazã un mod diferit de a respira, dublat de o focalizare

internã specificã. Aceastã manierã aparte de a ne focaliza, combinatã cu metoda unicã de respiraþie folositã, reprezintã poarta care ne poate conduce la trezirea Sinelui nostru. Aceastã trezire are atât de multe aplicaþii ºi asocieri încât nu le-am putea enumera niciodatã într-o singurã carte. Noi am descoperit cã starea de spirit la care conduc aceste tehnici este profund meditativã. Desigur, vorbim de o meditaþie dublatã de o intenþie specificã: aceea de a vindeca. Pe de altã parte, intenþia pe care o aplicãm în meditaþie nu trebuie sã se limiteze exclusiv la vindecare; la fel de bine o putem folosi pentru descoperirea de sine sau pentru contemplarea „existenþei“ pure. Aceasta este focalizarea care asigurã (împreunã cu tehnicile de respiraþie specifice) punctul de intrare cãtre interiorul fiinþei. Pornind din acest punct, tu te poþi îndrepta în orice direcþie doreºti. Noi te invitãm sã pãtrunzi în misterul spiritual care se ascunde în spatele indivizilor, dar ºi al acestei metode fascinante de vindecare. Tehnicile de respiraþie pe care þi le vom preda în continuare îþi vor rãspunde la mult mai multe întrebãri decât la cele trei pe care le-am menþionat în prefaþã. Ele îºi vor permite sã ajungi la esenþa existenþei ºi a acþiunii unei persoane, pe toate nivelele vieþii sale.

24

Transformarea esenþei: deschiderea uºii

Întreaga premisã a abordãrii rezonanþei cu Esenþa constã în a te deschide cãtre starea de „liniºte“. Aceastã liniºte este asociatã în mod conºtient cu o stare subtilã de relaxare, dar ºi cu sentimentul cã „te topeºti“ sau „fuzionezi“ cu propriul tãu corp. Atunci când experimentezi aceste tehnici, urmãreºte întotdeauna eliberarea care rezultã în urma combinãrii respiraþiei cu focalizarea specificã. Chiar dacã la început aceastã stare þi se va pãrea vagã, cu cât vei practica mai mult, cu atât mai mare va deveni uºurarea / eliberarea pe care o vei experimenta. La rândul ei, cu cât aceastã stare de libertate interioarã va deveni mai clar definitã, cu atât mai liniºtit va deveni sistemul tãu, dupã care ciclul se va repeta. În acest fel, îi vei putea oferi clientului tãu o schimbare extrem de profundã, pe mãsurã ce se va pune la unison cu noua ta stare de spirit.

Fluiditate, flexibilitate ºi comuniunea cu Sinele

Ce simte corpul tãu atunci când râzi? În cazul celor mai mulþi dintre oameni, senzaþia este de înflorire interioarã; este ca ºi cum ei ar deveni mai flexibili ºi mai fluizi. Ei intrã într-o stare de „abandon“, de „existenþã“ purã, de prezenþã, fãrã sã le mai pese de felul în care îi percepe lumea exterioarã. Aceasta este una dintre modalitãþile prin care se poate exprima „fiinþa“. Râsul ne învaþã întotdeauna cã ne-am cramponat prea strâns de modul nostru de a fi sau cã privim lumea exterioarã printr-o fereastrã prea îngustã. Conºtien-

25

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

tizarea acestei contracþii interioare (deopotrivã fizicã ºi mentalã) nu poate fi posibilã decât atunci când trecem de la tensiune la eliberare. Foarte mulþi oameni au auzit de terapia prin râs, o metodã prin care diferite persoane s-au vindecat de cancer, ºi-au îmbunãtãþit performanþele sportive ºi au obþinut tot felul de alte realizãri spectaculoase. Explicaþia acestor realizãri este cã râsul creeazã o stare de deschidere în interiorul sistemului, dând naºtere unei curgeri mai line a energiilor ºi optimizând astfel sistemul fizic ºi echilibrul psihologic al persoanei. Pentru a fi înþeles corect, conceptul de flux trebuie abordat din perspectiva începãtorului, fãrã încrâncenare ºi fãrã efort, doar cu curiozitate ºi cu dorinþa de a explora ceva nou. Atunci când þi se spune cã te distrezi folosind aceste metode, chiar dacã nu ºtii prea bine ce înseamnã acest lucru, tu îþi acorzi permisiunea de a încerca noile tehnici fãrã a interfera cu vocea criticã a minþii tale logice. De altfel, acest mod „jucãuº“ de a aborda lucrurile este o altã ipostazã a curgerii. În plus, cultivarea iubirii în timpul aplicãrii acestor tehnici reprezintã o altã modalitate de a deveni „mai liber“ sau mai deschis. Prin aplicarea unor tehnici variate, cum ar fi cele de respiraþie, miºcãrile sau simpla liniºtire interioarã, tu poþi intra într-o stare în care dispare orice crispare, într-o stare de abandon ºi de eliberare interioarã pe un nivel mai profund decât eºti obiºnuit în mod normal. Acest proces poate fi practicat în mod conºtient ºi poate fi aprofundat cu ajutorul lucrului cu Esenþa.

26

Transformarea esenþei: deschiderea uºii

Prin tehnicile de Transformare a Esenþei, noi îþi oferim o modalitate de a intra într-o stare de acceptare extrem de profundã (vezi secþiunea de mai jos pentru o privire de ansamblu asupra conceptului de „acceptare“). Tot ce îþi cerem noi este sã te focalizezi încontinuu asupra respiraþiei. La fel ca în cazul râsului, noua stare de liniºte în care vei intra este foarte relaxantã, ºi provoacã schimbãri profunde la nivelul corpului ºi minþii tale, care se transmit apoi clientului tãu.

Ce este acceptarea?

Acceptarea este o stare de spirit caracterizatã printr-o flexibilitate maximã sau printr-o curgere absolutã. Chiar dacã ne exprimãm o intenþie (cum ar fi aceea de a vindeca pe cineva, sau oricare alta), în ultimã instanþã dorinþa noastrã supremã este de a rãmâne deschiºi în faþa experienþei, indiferent în ce ar consta ea. În acest fel, tot ceea ce se întâmplã devine un eveniment în sine, cãruia îi permitem sã evolueze ºi sã se desfãºoare. În cazul vinde- cãrii, noi ne manifestãm intenþia de a permite trupului ºi minþii sã evolueze cãtre starea de perfecþiune. Prin starea de spirit pe care o creãm cu ajutorul tehnicilor de Transformare a Esenþei, noi îi permitem corpului sã îºi gãseascã propria modalitate de a atinge aceastã stare de perfecþiune. Noi nu intervenim în niciun fel în acest proces de transformare iniþiat de corp. Asta înseamnã sã nu fii ataºat de rezultat sau de derularea exactã a procesului.

27

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Corpul privit din perspectiva principiilor yin ºi yang

În aceastã secþiune, ne propunem sã descriem corpul din perspectiva principiilor „yin“ ºi „yang“. Atunci când un obiect este considerat yang, el prezintã urmãtoarele atribute: este activ, dinamic ºi în miºcare. Dacã obiectul este considerat yin, el este liniºtit, receptiv ºi permisiv. Orice experienþã conþine deopotrivã un aspect yin ºi unul yang. Simbolul yin / yang, „“, a fost creat special pentru a demonstra aceastã idee. Este ca ºi cum am spune cã dealul ºi valea se susþin reciproc sau cã lumina nu poate fi explicatã fãrã întuneric. Acesta este fundamentul taois- mului. Miºcãrile sau fluxurile energetice din interiorul ºi din exteriorul corpului pot fi comparate la rândul lor din aceastã perspectivã. Dacã eºti interesat sã afli mai multe despre acest concept, îþi recomandãm cartea „Tao Te King“, a lui Lao Tse, care prezintã detaliat aceastã viziune asupra lumii. Scopul respiraþiei Esenþei este de a crea o stare de interiorizare. La rândul ei, aceasta declanºeazã procesul de experimentare a stãrii de liniºte. Aflaþi în starea de liniºte, noi putem auzi mai bine „sunetul corpului“ sau vibraþia energeticã a acestuia. În acest fel, putem discerne energiile pe un nivel mult mai subtil. Obiºnuieºte-te cu ideea de fluxuri ºi de câmpuri. Dacã ar fi sã comparãm tehnicile de bazã ale Atingerii Cuantice cu cele ale Transformãrii Esenþei, am putea spune cã primele sunt yang, iar celelalte sunt yin. Într-o anumitã mãsurã, activitatea vindecãtoare yang depinde de starea de acceptare a practicantului, care depinde la rândul ei de

28

Transformarea esenþei: deschiderea uºii

starea de spirit ºi de puterea de concentrare a acestuia. În cazul tehnicilor de Transformare a Esenþei, vom urmãri sã ducem aceastã stare de acceptare pe un nivel mult mai profund. Cele douã abordãri se pot susþine reciproc, chiar dacã nu depind una de cealaltã. În cadrul procesului de Transformare a Esenþei, cultivarea stãrii de liniºte interioarã conduce la o stare de acceptare mult mai profundã. Cu cât starea de acceptare este mai profundã, cu atât mai uºor putem fuziona noi cu fluxurile energetice din interiorul nostru, devenind una cu ele, nu doar observându-le.

Transformarea esenþei: Principii generale

Activitatea de Transformare a Esenþei face ca lucrul cu sine sã devinã la fel de uºor ca ºi lucrul cu o altã persoanã. În plus, ea ne permite sã înþelegem mai bine ce se întâmplã în interiorul sistemului unei alte persoane. De asemenea, ea ne uºureazã conºtientizarea propriilor miºcãri corporale, fapt care ne permite sã ne schimbãm perspectiva asupra acestor miºcãri ºi asupra fluxurilor energetice create de ele.

Lucrul cu sine devine mai uºor

Atunci când respirãm ºi ne focalizãm în acest fel (proces pe care îl numim punctul Esenþei sau respiraþia

29

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Esenþei), este mult mai uºor sã ne raportãm la corpul nostru

fizic, la cel mental ºi la cel spiritual din perspectiva obiectivã

a unei terþe persoane. Chiar dacã lucrãm cu noi înºine, este

aproape la fel cum am lucra cu altcineva. În acest fel, noi ne putem influenþa mult mai eficient propriul sistem (exact aºa cum am face-o dacã am lucra cu un client). Pe de altã parte, pentru a oferi unei alte persoane schimbarea de care are nevoie, noi începem întotdeauna prin a crea în interiorul nostru o stare de liniºte ºi de relaxare absolutã. În acest fel, noi lucrãm în ultimã instanþã tot cu noi înºine!

Cum putem „vedea“ sau simþi ce se întâmplã în interiorul altor persoane

Noi putem percepe relativ uºor energiile din interiorul corpului unei alte persoane, întrucât liniºtirea profundã a propriului sistem ne permite sã recunoaºtem imediat „sunetele dizarmonioase“ sau fluxurile dezechilibrate din corpul persoanei respective. Fluxurile energetice din aceste zone nu sunt deloc line. Fluxul energetic al unei alte persoane poate fi experimentat într-o manierã kineziologicã,

vizualã, sau prin oricare din cele ºase simþuri, inclusiv prin simþul „cunoaºterii intuitive directe“. Secretul constã în a ne liniºti sistemul într-o mãsurã suficient de mare pentru

a putea observa diferenþele din sistemul unei alte persoane. Aceste diferenþe pot fi observate cu uºurinþã la nivelul fluxurilor sau miºcãrilor energetice din corpul acesteia.

30

Transformarea esenþei: deschiderea uºii

Cum trebuie sã tratãm tiparele ºi / sau durerile recurente

Unul din principalele motive pentru care durerile revin este acela cã oamenii nu îºi modificã principalele modalitãþi de miºcare. Ei continuã sã foloseascã aceleaºi posturi corporale ºi aceleaºi miºcãri care au condus la apariþia problemei care îi afecteazã. Atunci când sunt activi din punct de vedere fizic, cei mai mulþi oameni se miºcã folosind tipare ale miºcãrii cu care s-au obiºnuit. Spre exemplu, dacã îþi propui sã ridici un obiect de jos, tu vei face de fiecare datã acelaºi tip de miºcare. Acest lucru este valabil pentru orice altã activitate. Pe mãsurã ce vei învãþa sã îþi liniºteºti sistemul cu ajutorul exerciþiilor prezentate în aceastã carte, tu vei deveni din ce în ce mai conºtient de aceste tipare ºi þi le vei putea reformula astfel încât fluxul miºcãrilor tale sã devinã mai lin. Cu cât vei practica mai frecvent aceste exerciþii, în asociere cu cele respiratorii, cu atât mai dinamice vor fi schimbãrile care se vor petrece ºi cu atât mai micã va deveni probabilitatea sã te rãneºti din cauza miºcãrilor tale greºite. Pânã acum am examinat lucrurile doar din perspectiva lor mecanicã. La aceasta se adaugã însã ºi o perspectivã emoþionalã. Pe mãsurã ce vei începe sã te miºti mai armonios ºi sã fii mai „prezent“ în interiorul corpului tãu, tu vei cãpãta un acces din ce în ce mai mare la dialogul tãu interior. Acest dialog influenþeazã decisiv felul în care se simt oamenii ºi ceea ce fac aceºtia. Dacã vei începe sã asculþi în mod

31

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

conºtient ceea ce spune mintea ta, tu vei putea lua mãsurile necesare pentru a schimba acest dialog. Metoda este mai profundã decât pare la prima vedere, fiind practic o modalitate de aprofundare a cunoaºterii de sine.

Capitolul 2

Corpul privit ca o matrice

Noi suntem fiinþe complexe, încastrate în matricea Universului. Evoluãm, ne adaptãm ºi ne schimbãm. Cel care ne permite accesul la toate aceste procese este Sinele nostru real, pe care îl experimentãm în fiecare moment, care creºte, înfloreºte ºi se transformã.

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

I atã

cum

„matrice“:

defineºte

dicþionarul

conceptul

de

1. Substanþã în care este încastrat sau integrat ceva.

2. Situaþie sau set de circumstanþe care permite sau încurajeazã naºterea, dezvoltarea sau creºterea unui anumit aspect.

3. Substanþã care existã între celule, din care se dezvoltã þesutul (spre exemplu, cartilagiile ºi oasele).

4. Cadru sau înveliº al unui material care oferã protecþie ºi care absoarbe ºocurile.

Biologia matricei corpului

ºi care absoarbe ºocurile. Biologia matricei corpului Microfilamente privite în luminã fluorescentã

Microfilamente privite în luminã fluorescentã

„Matricea“ corpului poate fi imaginatã ca o structurã lichidã sau cristalinã. În interiorul matricei existã nenu-

36

Corpul privit ca o matrice

mãrate tuburi minuscule care circulã liber prin corp. Aceste tuburi sunt cunoscute la nivel colectiv sub numele de „citoschelet“. În realitate, ele sunt niºte microfilamente care pot fi vãzute la nivel subcelular ºi care fac parte integrantã din noua viziune asupra funcþiilor corpului specificã biologiei moleculare. Mãrimea unui microfilament este de 4-6 nanometri (ca sã îþi faci o idee mai exactã, un bob de mazãre reprezintã prin comparaþie cu Pãmântul ceea ce reprezintã un nanometru prin comparaþie cu un metru). Aceste microfilamente se gãsesc în toate celulele noastre. Ele conduc proteinele cãtre diferite destinaþii specifice, deplaseazã organele în interiorul celulelor într-o manierã ordonatã ºi chiar transportã moleculele de ARN de la nucleu cãtre diferite zone, pentru a fi traduse. Mult timp s-a crezut cã aceste microfilamente (care alcãtuiesc cito- scheletul celulelor) joacã doar un rol minor în menþinerea integritãþii celulare, în procesul de diviziune celularã ºi în fluxurile citoplasmei, dar mai recent oamenii de ºtiinþã au început sã îºi dea seama cã ele sunt implicate inclusiv în transmisia semnalelor între celule, în metabolismul celular ºi în transportul molecular.

O perspectivã biologicã asupra blocajelor energetice

La modul ideal, corpul se aflã într-o stare continuã de reorganizare ºi de rearanjare. De altfel, chiar aceasta îi menþine starea de sãnãtate. Problemele de sãnãtate

37

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

manifestate sub forma blocajelor genereazã o inhibare a fluxului citoscheletului. La baza acestor blocaje pot sta tulburãri emoþionale sau rãni fizice. Tensiunile ºi / sau stresul reprezintã factori majori de inhibare a acestui flux, generând o comprimare în interiorul sistemului corporal. La ora actualã, în cercurile medicale prevaleazã convingerea cã circa 80% din boli sunt legate direct de stres (cercetãrile cele mai recente tind sã ridice acest procent pânã la 95%). Corpul acceptã cel mai uºor schimbãrile atunci când este deschis, relaxat ºi într-o stare de curgere. Dacã încerci sã introduci o schimbare într-o structurã cristalinã sau rigidã, aceasta va avea tendinþa sã se rupã. Reþeaua de fila- mente a corpului acþioneazã ca niºte coarde. Dacã acestea sunt obstrucþionate sau blocate, fluxul nu mai poate curge liber. Eficienþa tehnicilor de Transformare a Esenþei depinde de capacitatea acestora de a crea sau de a restabili o stare lichidã de curgere, de flux sau de grup de fluxuri prin corp. Prin dizolvarea structurii cristaline a corpului nostru, noi putem îndrepta coardele comprimate sau blocate, facilitând astfel curgerea mai liberã a energiilor. Aflaþi în aceastã stare „lichidã“, noi îi permitem corpului nostru sã se transforme într-o matrice nouã, care are potenþialul de a manifesta o stare de sãnãtate perfectã. Spre exemplu, dacã eºti la serviciu ºi cineva sau ceva te streseazã, corpul tãu intrã într-o stare de stres. Reacþiile sale amplificã ºi mai mult stresul general al sistemului ºi provoacã o stare de haos la nivel fizic ºi mental. Orice formã de tensiune în interiorul corpului restricþioneazã microfilamentele (sistemul de transport al corpului), iar dacã tensiunile devin constante, corpul cedeazã complet. De

38

Corpul privit ca o matrice

aceea, pentru a ne menþine starea de sãnãtate, este absolut esenþial ca sistemul corporal sã nu fie comprimat de tensiuni

ºi sã nu îºi menþinã structura cristalinã, ci sã rãmânã într-o stare lichidã care sã curgã liber. Tehnicile de Transformare

a Esenþei te vor învãþa cum poþi readuce corpul în starea

sa lichidã, restabilind astfel fluxurile din interiorul ºi din

jurul celulelor ºi permiþând un schimb mai bun de substanþe nutritive ºi o eliminare mai eficientã a toxinelor. Toate aceste procese fac parte integrantã din reconstruirea siste- mului tãu, dar ºi a sistemului clientului tãu.

Corpul privit ca un flux: o perspectivã energeticã

Fluxul corporal poate fi comparat cu un râu în miºcare,

care curge uºor ºi fãrã niciun efort. Acest flux este conectat

la un flux mai mare, la fel cum totalitatea râurilor ºi lacurilor

alimenteazã marile oceane ale planetei. Acest flux mai mare pare sã fie exterior corpului, dar în realitate curge în permanenþã prin noi, alimentând fluxul nostru interior. Fluxul cosmic este alcãtuit din energie vitalã, chi sau prana (aºa cum se explicã în cartea Atingerea Cuanticã: Puterea de a vindeca). Noi suntem expresii individuale ale acestei Energii Universale; maniera în care curge aceasta prin noi este cea care ne conferã individualitatea pe toate nivelele. Universul este asemeni unui râu care curge liber, într-o stare de totalã acceptare. El nu cere nimãnui nimic, dar le stã la dispoziþie tuturor fiinþelor. Dacã vei începe sã aplici

39

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

respiraþia Esenþei, vei deveni din ce în ce mai conºtient de calitatea acestui flux în interiorul tãu ºi vei avea acces la fluxurile exterioare de energie care sunt benefice pentru conºtiinþa ºi pentru corpul tãu.

Fii un exemplu: relaxarea ºi fluxul tãu interior stimuleazã corpul clientului sã îºi recreeze starea de sãnãtate

Noi suntem înainte de toate câmpuri energetice. Atunci când stãm lângã altcineva, acesta ne poate simþi starea de spirit, deoarece interfereazã cu câmpul nostru. Dacã ne gândim la un prieten sau la o persoanã dragã, noi îi influenþãm pe aceºtia, întrucât la nivel energetic noi nu suntem separaþi. Nu cred cã existã om care sã nu fi simþit mãcar o datã în viaþã atunci când a intrat într-o camerã cã atmosfera din interior este sumbrã, sau dimpotrivã, veselã. Dacã ne determinãm câmpul energetic sã vibreze într-un anume fel, noi îi influenþãm pe toþi cei din jurul nostru prin aceastã vibraþie. Dacã ne focalizãm ºi intenþia la unison cu aceastã vibraþie, aceastã influenþã devine încã ºi mai mare (altfel spus, dacã ne orientãm vibraþia în direcþia unei intenþii ferm stabilite, influenþa noastrã asupra celor din jur devine mult mai mare decât dacã vibrãm pe o anumitã frecvenþã fãrã a ne focaliza asupra unei intenþii corespondente). Energia urmeazã întotdeauna gândirea. Intenþia noastrã ne

40

Corpul privit ca o matrice

ghideazã vibraþia ºi le-o împãrtãºeºte tuturor celor care îºi focalizeazã atenþia asupra noastrã sau tuturor celor asupra cãrora ne focalizãm noi atenþia. Aceasta este maniera în care acþioneazã metodele Transformãrii Esenþei pentru a vindeca prin rezonanþã ºi prin focalizarea intenþiei. Atunci când practicãm tehnicile de Transformare a Esenþei, noi cãpãtãm acces nu doar la propriile noastre fluxuri energetice interioare, ci ºi la cele ale persoanelor cu care dorim sã interacþionãm. Respiraþia Esenþei creeazã o stare de spirit care „lichefiazã“ câmpul energetic, fãcându-l sã curgã mai uºor. Aflaþi în aceastã stare de liniºte ºi de curgere interioarã, dacã ne concentrãm atenþia asupra unei alte persoane, noi putem observa cu uºurinþã calitatea fluxurilor sale prin contrast cu starea noastrã de nemiºcare. Simultan, noi devenim un exemplu de stare de deschidere sau de curgere pentru toþi cei din jur. Omul de rând are un câmp energetic haotic, la fel ca o bilã care sare aleatoriu în interiorul unei maºini de extragere a numerelor de loterie. Noi numim aceastã stare: un sistem „zgomotos“ sau dezechilibrat. Atât timp cât ne pãstrãm starea de liniºte interioarã, noi putem simþi ºi influenþa acele zone corporale ale unei alte persoane care sunt „zgomotoase“ sau deze- chilibrate, prin intenþia noastrã. Dacã ne pãstrãm curgerea linã a energiilor interioare ºi ne gândim simultan la o altã persoanã, noi îi influenþãm automat sistemul, datoritã fenomenului de rezonanþã. De pildã, atunci când urmãresc fluxul unui client ºi descopãr un blocaj, eu aplic imediat o tehnicã de Transformare a Esenþei, absorbind anomalia ca într-un „pântec“ (aºa se numeºte una din tehnici: „a

41

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

pântecului“). Zona astfel absorbitã reintrã în armonie, iar blocajul se dizolvã. În acest fel, curgerea este repornitã, iar clientul intrã în linie dreaptã pe calea care duce cãtre refacerea sãnãtãþii. Dacã îi prezentãm unui sistem corporal conceptul de relaxare, acesta intrã automat în starea de curgere. Fiecare inspiraþie ºi fiecare expiraþie reprezintã o ocazie de a apro- funda starea de curgere. În timp ce majoritatea oamenilor se gândesc la inspiraþie ºi la expiraþie ca la o expansiune urmatã de o contracþie, noi ne propunem sã simþim ambele stãri simultan (atât pe inspiraþie cât ºi pe expiraþie). Prin aplicarea respiraþiei Esenþei, noi putem experimenta aceastã stare într-o manierã foarte profundã. Dupã o vreme, este ca ºi cum respiraþia ar respira prin noi, ºi nu invers. În acest fel, noi putem experimenta respiraþia (ºi orice altceva) într-o manierã complet nouã. Altfel spus, începem sã redefinim cine suntem în raport cu realitatea din jur.

Meditaþia

Respiraþia Esenþei ne permite sã meditãm mai profund ºi mai productiv. Ea ne învaþã sã pãtrundem progresiv în stãri mai profunde ale fiinþei noastre, care ne dau senti- mentul cã suntem conectaþi cu întregul Univers. Atunci când pãtrundem din ce în ce mai adânc în spaþiul Esenþei, experienþele noastre tind sã devinã din ce în ce mai beatifice. Pe mãsurã ce stãrile noastre de conºtiinþã devin din ce în ce mai profunde, este posibil sã simþim un anumit

42

Corpul privit ca o matrice

tremur interior, întrucât aceste stãri nu corespund expe- rienþelor noastre obiºnuite. Dacã vom opera cu blândeþe, permiþându-ne sã explorãm gradat aceste noi cãi, noi vom începe sã ne familiarizãm cu ele. Stãrile noastre de meditaþie vor deveni din ce în ce mai profunde, iar noi vom avea un oarecare acces la ele, inclusiv în timpul celorlalte activitãþi ale zilei. În acest fel, ne vom afla tot timpul în vibraþia deschiderii interioare ºi într-o stare de echilibru profund. Vom înþelege mai bine cine suntem ºi ce se aflã în exterio- rul nostru. Mai mult, vom realiza în ce fel suntem conectaþi cu realitatea din jurul nostru, oferindu-ne astfel opþiuni diferite pentru a conºtientiza experienþele zilei.

Înainte de a începe

Atunci când îþi începi exerciþiile, urmãreºte sã înþelegi cã tu eºti în fiecare moment o persoanã diferitã ºi cã fluxurile tale interioare se modificã în permanenþã. De aceea, nu te compara niciodatã cu alte persoane. Mulþu- meºte-te sã observi cum te simþi în momentul de faþã. Observã astfel cât de mult îþi poþi îmbunãtãþi fluxul ºi flexibilitatea sistemului chiar acum, fãrã sã te raportezi la amintiri sau la aºteptãri legate de viitor. În unele zile te vei simþi foarte bine, iar în altele mai puþin. Aceste stãri îþi vor afecta starea de curgere. De aceea, redescoperã-te în permanenþã. Îþi poþi pãstra în mod conºtient fluxul energetic indiferent de ceea ce faci? Acesta este marele secret. Cultivã în permanenþã întrebarea (sau atitudinea): „Încotro mã poate

43

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

conduce conºtiinþa mea astãzi?“ Nu porni niciodatã de la premisa cã trebuie sã faci ceva sau sã atingi o anumitã stare. Dupã ce vei învãþa respiraþia Esenþei, o vei putea folosi pentru a te elibera de orice tensiuni, fapt care îi va permite inclusiv corpului tãu sã se relaxeze ºi sã înfloreascã. Cu cât vei deveni mai liniºtit, cu atât mai profund vei înflori ºi cu atât mai uºor îþi va fi sã observi ce se întâmplã în corpul tãu, dar ºi în corpurile celorlalte persoane. Cu cât vei deveni mai liniºtit, cu atât mai conºtient vei fi ºi cu atât mai mari vor fi efectele pe care le vei produce asupra celor din jur. Nu numai cã te vei putea conecta mai bine la propria ta esenþã, dar te vei putea raporta mai uºor inclusiv la fluxurile cosmice prezente în Univers.

Filozofia lui „nu“

Existã o carte scrisã de Gaston Bachelard ºi intitulatã Filozofia lui „nu“. Cartea prezintã o idee foarte interesantã:

dacã porneºti de la premisa cã ºtii un rãspuns, tu vei folosi întotdeauna aceiaºi paºi sau aceeaºi abordare pentru a ajunge la rãspunsul respectiv. Bachelard sugereazã cã dacã ai ajuns la un rãspuns pe o anumitã cale, asta nu înseamnã cã ai descoperit cel mai bun rãspuns sau singura modalitate de a rãspunde la întrebarea de la care ai pornit. Dacã vei porni de la premisa cã procedeul pe care l-ai folosit ar putea fi greºit, tu ai avea ºansa de a descoperi o abordare complet nouã pentru a rezolva problema. Acest raþionament

44

Corpul privit ca o matrice

demonstreazã cã anumite idei pe care le consideri valabile

ar

putea sã nu îþi foloseascã prea tare. Ce s-ar întâmpla dacã

ai

începe de la început ºi dacã ai urma o cale nouã? Nu

cumva ai putea ajunge la un rãspuns diferit? Nu cumva ai

putea învãþa mult mai multe lucruri despre situaþia pe care

ai crezut cã o înþelegi?

Acesta este scopul punerii la îndoialã a convingerilor care nu ne mai folosesc. Dacã vom urma întotdeauna aceiaºi paºi, noi vom ajunge inevitabil la aceleaºi rãspunsuri. Din pãcate, acest mod de a gândi ne limiteazã propria ºansã de a descoperi ceva nou. Acest principiu este valabil pentru

tot ce facem ºi pentru tot ceea ce „ºtim“. Dacã ar fi continuat sã creadã cã Pãmântul este plat, oamenii nu ar fi

descoperit niciodatã alte continente prin navigaþia pe mare.

A existat o vreme când oamenii credeau cã Pãmântul se

aflã în centrul sistemului solar; de fapt, la acea vreme era mai degrabã prudent sã crezi acest lucru. La scurt timp dupã Copernic (un astronom care a emis ipoteza cã în centrul sistemului solar se aflã Soarele, nu Pãmântul), un filozof pe nume Giordano Bruno a fost ars pe rug ca eretic, între altele pentru cã afirma cã spaþiul cosmic este nesfârºit ºi cã ar mai putea exista ºi alte lumi locuite. Într-adevãr, uneori nu este prudent sã pui la îndoialã status quo-ul. Pe de altã parte, exemplul lui Bruno ne reaminteºte cât de multe realitãþi se pot ascunde în spatele standardelor curente acceptate ale societãþii în care trãim. Tot ceea ce credem ºi tot ceea ce facem la ora actualã poate fi reexaminat. În acest fel, noi avem posibilitatea sã facem foarte multe descoperiri noi. Deºi nu dorim sã

45

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

sugerãm prin aceasta cã trebuie sã faci neapãrat acest lucru, îþi sugerãm totuºi cã simplul fapt cã eºti convins de un adevãr nu înseamnã altceva decât cã lucrul în care crezi corespunde unui anumit punct de vedere, fãrã sã fie neapãrat un adevãr imuabil. Dacã vei adopta aceastã perspectivã lãrgitã, tu vei încerca sã înþelegi lucrurile înainte de a le accepta ca atare (la prima strigare). Sugestia noastrã este sã abordezi aceste tehnici de vindecare noi ºi exerciþiile fizice care le însoþesc din aceastã perspectivã. Dacã vei învãþa sã fii tu însuþi, sã te miºti ºi sã vindeci conºtient de fluxurile din interiorul tãu, dar ºi din jurul tãu, tu vei pãtrunde într-o lume a posibi- litãþilor infinite.

46

Capitolul 3

Respiraþia Esenþei

Fiecare miºcare reprezintã o oportunitate de a învãþa. Dacã vom rãmâne în centrul unei miºcãri, întregul Univers va ºti cã ne miºcãm.

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

T ehnica de respiraþie asociatã cu senzaþiile corporale generate de lucrul cu Esenþa este prin-

cipala cheie a tuturor tehnicilor de Transformare a Esenþei. Respiraþia Esenþei ºi elongaþiile (niºte exerciþii pe care le vei învãþa mai târziu) îþi permit sã reinstaurezi starea de curgere armonioasã în interiorul fiinþei tale. În aceastã carte, accentul pus pe inspiraþie ºi pe expi- raþie este egal, dar în cea mai mare parte a practicii ne vom focaliza asupra expiraþiei ºi asupra unui anumit punct situat în spatele ochilor (acesta este fundamentul lucrului cu Esenþa, respectiv al tehnicilor de vindecare ºi al exerciþiilor pe care le vom practica). Respiraþia Esenþei este alcãtuitã din douã

etape care au mai multe pãrþi. Notã: la modul ideal, respiraþia trebuie fãcutã pe nas. Totuºi, dacã ai dificultãþi în a respira pe nas, poþi respira fãrã probleme pe gurã.

Etapa 1

1. Rata sau viteza inspiraþiei: inspiraþia trebuie sã fie cât mai relaxatã ºi mai plãcutã.

2. Expiraþia trebuie controlatã în totalitate. La modul ideal, ea trebuie sã fie atât de lentã încât sã nu afecteze în niciun fel flacãra unei lumânãri aprinse þinutã în faþa nãrilor. (Notã: noi nu sugerãm în niciun caz sã verifici acest lucru þinând o lumânare aprinsã în faþa nãrilor).

50

Respiraþia Esenþei

3. Încearcã sã respiri în acest fel timp de cel puþin 3- 4 respiraþii, una dupã cealaltã.

Cum te simþi atunci când respiri în acest fel particular? Fii atent cu deosebire la micile senzaþii corporale, la relaxarea (sau absenþa acesteia) pe care o produce aceastã respiraþie ºi la cât de confortabil sau de neconfortabil te simþi. Îþi contractezi în vreun fel gâtul sau pieptul pentru a respira în acest fel? Cât de lent poþi expira pãstrându-þi în acelaºi timp starea de relaxare?

Etapa 2

Respirã la fel ca mai înainte, dar adaugã un element

nou:

1. Localizeazã punctul situat chiar deasupra glandei pituitare din interiorul creierului.

2. Concentreazã-te asupra acestui punct, ferm, dar fãrã sã forþezi, în timp ce respiri aºa cum ai învãþat în prima etapã.

3. Observã schimbãrile pe care le produce în interiorul tãu acest mod de a respira, dublat de aceastã focalizare.

4. Repetã acest exerciþiu timp de cel puþin cinci cicluri respiratorii (un ciclu respiratoriu este alcãtuit dintr-o inspiraþie, urmatã de o expiraþie).

Ce observi atunci când respiri în acest fel? Cum

simþi

reacþioneazã

corpul

tãu?

Este

starea

pe

care

o

51

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

agreabilã sau dezagreabilã? Nu te judeca în niciun fel. Doar observã.

Spaþiul din spatele ochilor“

fel. Doar observã. „ Spaþiul din spatele ochilor“ Punctul Transformãrii Esenþei Cum poate fi gãsit Punctul

Punctul Transformãrii Esenþei

Cum poate fi gãsit Punctul Esenþei

Transformãrii Esenþei Cum poate fi gãsit Punctul Esenþei Zona pe care trebuie plasate degetele pentru a

Zona pe care trebuie plasate degetele pentru a gãsi Punctul Esenþei

1. Plaseazã-þi câte un deget pe fiecare tâmplã, de o parte ºi de alta a capului, în apro- pierea colþurilor exterioare ale ochilor.

2. Lasã degetele sã se înde- pãrteze de colþul ochilor, cãtre spatele capului, pe o distanþã de aproximativ 2,5 centimetri, iar de acolo în jos, pânã când ajung sã se spri-

52

Respiraþia Esenþei

jine pe partea de sus a bolþii zigomatice (osul care conduce dinspre pometul obrazului cãtre ureche).

3. Traseazã o linie dreaptã imaginarã între cele douã puncte de o parte ºi de alta a capului. Gândeºte-te la ea ca la o tijã care uneºte între ele cele douã degete (aflate în poziþiile amintite). Pãstreazã apoi în memorie aceastã linie.

4. Imagineazã-þi o a doua linie care o intersecteazã pe prima. Ea începe de la rãdãcina nasului, chiar din punctul în care se împreuneazã sprâncenele. Gân- deºte-te cã aceastã linie o intersecteazã pe prima, scop în care coboarã uºor în jos.

5. Imagineazã-þi punctul de intersecþie ca fiind de mãrimea unei alune. Practic, nu este vorba de un spaþiu separat ºi ferm delimitat, ci mai degrabã de un spaþiu dinamic. De aceea, aceastã mãrime este aproximativã.

6. Gândeºte-te cã expiri în acest punct. Continuã sã respiri la fel ca pânã acum (inspiraþie relaxatã ºi expiraþie foarte, foarte lentã), dar schimbã-þi punctul de focalizare asupra respiraþiei.

7. Dacã atât tehnica de respiraþie cât ºi focalizarea sunt corecte, ar trebui sã simþi o stare generalã de relaxare la nivelul întregului corp, ca ºi cum te-ai topi. Este posibil sã simþi distinct cum aceastã stare coboarã de-a lungul gâtului ºi umerilor. De ase- menea, este posibil sã ai o percepþie conºtientã ºi kineziologicã simultanã a tuturor pãrþilor tale corporale.

53

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Cum trebuie sã îþi adaptezi în mod corect focalizarea asupra Punctului Esenþei

Dacã punctul asupra cãruia te focalizezi este:

Simptome experimentate:

Prea sus

Majoritatea senzaþiilor se acumuleazã în creºtetul capului. Poate apãrea o senzaþie de ameþealã.

Prea jos

Majoritatea senzaþiilor se acumuleazã în zona gâtului.

Prea în spate

Majoritatea senzaþiilor se acumuleazã în partea din spate a capului.

Prea în faþã

Majoritatea senzaþiilor se acumuleazã în zona frunþii ºi a sinusurilor.

Prea dilatat

Senzaþiile sunt percepute vag în întregul corp, iar cele din zona capului sunt mai diluate.

(dimensiunea

prea mare)

CORECT

Senzaþie de curgere la nivelul întregului corp. Relaxare profundã. De regulã, aceastã stare de relaxare începe la nivelul gâtului.

Alte modalitãþi de a experimenta expiraþia

Secretul reuºitei acestei tehnici este focalizarea profundã asupra expiraþiei ºi relaxarea în timpul inspiraþiei. Nu este nicio problemã dacã te focalizezi asupra punctului

54

Respiraþia Esenþei

Esenþei inclusiv în timpul inspiraþiei, dar îndeosebi la început este mai uºor sã faci acest lucru în timpul expiraþiei. Încercarea respiraþiei de a scãpa de acest punct este cea mai bunã modalitate de a deveni conºtient de el. Acesta este unul din motivele pentru care este mai util sã respiri pe nas. Atunci când aerul trece prin cavitãþile sinusurilor, el se apropie foarte mult de punctul Esenþei, ajutându-te sã te focalizezi asupra lui. Existã mai multe maniere prin care te poþi raporta la acest punct. Deºi vizualizarea punctului Esenþei dã anumite rezultate, perceperea lui printr-o reacþie kineziologicã este chiar mai utilã. Atunci când nu faci decât sã þi-l imaginezi sau când te „uiþi“ la acest punct, tu nu te afli practic în interiorul lui. De aceea, experienþa nu este trãitã integral, fapt care conduce adeseori la ineficienþã. O modalitate de a te gândi la acest punct constã în a-þi imagina cã stai alungit într-o baie fierbinte situatã chiar la nivelul lui; bulele care simþi cã te gâdilã reprezintã aerul pe care îl expiri în interiorul apei. O altã modalitate de a te gândi la el constã în a-þi imagina cã punctul Esenþei reprezintã un fotoliu, iar ochii tãi sunt ferestrele din faþa lui, prin care poþi privi. Tu nu te desparþi nicio clipã de acest fotoliu. Odatã familiarizat cu el, nu va mai trebui sã te concentrezi din greu ca sã descoperi punctul sau ca sã te situezi în interiorul lui. Acest spaþiu reprezintã punctul de intrare cãtre orice experienþã. Cu cât vei pãtrunde mai adânc în interiorul lui, cu atât mai dinamice vor fi schimbãrile care se vor produce. Un efect secundar extrem de plãcut al practicãrii corecte a respiraþiei în acest punct constã într-un simþ mai

55

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

bine definit al propriei identitãþi ºi al propriului câmp energetic. Acest simþ îþi permite sã fii cine eºti cu adevãrat, ºi nu doar o persoanã care interacþioneazã cu ceea ce existã în jurul ei. De aceea, ori de câte ori aplici aceste tehnici, gândeºte-te cã ele reprezintã poarta care îþi permite accesul cãtre adevãrata ta identitate. Cu cât vei pãtrunde mai adânc în ea, cu atât mai dinamice vor fi schimbãrile pe care le vei putea produce în tine, dar ºi în ceilalþi.

Unde greºesc cei mai mulþi oameni

1. Se forþeazã prea tare. Aceasta este greºeala cea mai comunã pe care o fac cei care aplicã aceste tehnici. Dacã priveºti în interior pentru a gãsi locul

în care trebuie sã expiri, ai grijã sã nu îþi încruciºezi privirea. În acest fel nu faci decât sã creezi foarte multã tensiune ºi riºti sã te alegi cu o durere de cap. Dacã apar tensiuni sau dureri în zona dintre sprâncene, gândeºte-te cã priveºti „în sus“ pentru

a privi înapoi. În acest fel vei elimina o bunã parte

din tensiune. Încearcã de asemenea sã respiri cu ochii deschiºi. În acest fel îþi vei da seama când îþi încruciºezi ochii. S-ar putea sã îþi fie mai greu sã te concentrezi, dar cu puþinã practicã vei reuºi.

2. Mai degrabã „acþioneazã“ decât „sunt“. Poate cea mai dificilã parte a acestui proces este dorinþa de

a „face“, nu de a „fi“. Nu putem sublinia îndeajuns de mult aceastã greºealã. Tehnica de Transfor-

56

Respiraþia Esenþei

mare a Esenþei este o tehnicã existenþialã, nu de acþiune. Totul trebuie sã se desfãºoare pornind de la cel care eºti, nu în exteriorul tãu. Dacã te ajutã, repetã în timp ce respiri: „Fii … [numele tãu]. Nu fã nimic altceva.“ De pildã, dacã numele tãu este Jane, spune-þi: „Fii Jane. Nimic altceva nu conteazã. Nu ai nimic de fãcut ºi nu trebuie sã mulþumeºti pe nimeni. Doar fii cea care eºti.“ Pe mãsurã ce te vei obiºnui cu aceastã perspectivã, vei începe sã o manifeºti în mod natural, încã de la începutul procesului. Din pãcate, „a fi pur ºi simplu“ nu este deloc o experienþã obiºnuitã. De aceea, începe prin a experimenta diferite stãri de spirit. Fii cât mai blând cu tine ºi nu te critica niciodatã. La seminarele noastre, noi rostim direct frazele de mai sus, ajutându-i pe participanþi sã se focalizeze mai uºor. Din fericire, nu este greu sã descoperi ºi singur punctul Esenþei. Aminteºte-þi în aceastã direcþie cã ceea ce cauþi este sentimentul de relaxare ºi de eliberare care însoþeºte focalizarea corectã ºi respiraþia Esenþei.

3. Accelerarea respiraþiei. Savureazã întotdeauna momentul inspiraþiei. Este extrem de important sã nu te grãbeºti cu urmãtoarea expiraþie. În faza de expiraþie, redu gradat viteza respiraþiei, dacã acest lucru te ajutã. Nu existã un numãr „ideal“ de secunde pentru inspiraþie sau pentru expiraþie. De aceea, noi nu recomandãm numãrãtoarea, pe care

57

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

o considerãm contraproductivã, întrucât te face sã uiþi de focalizare.

4. Tensiunea datoratã expiraþiei prea lente. Dacã la început þi se pare dificil sã expiri foarte lent, ºi mai ales dacã acest lucru te face sã te simþi tensionat, uºureazã puþin ritmul. Începe întotdeauna cu acel ritm care te face sã te simþi confortabil. Redu apoi treptat viteza de expiraþie, pânã când ajungi la un ritm sustenabil ºi care îþi creeazã o senzaþie de relaxare ºi de curgere în interiorul corpului. Foca- lizeazã-te mai degrabã asupra stãrii de relaxare decât asupra ritmului lent. Gândeºte-te mai degrabã asupra senzaþiilor corporale pe care þi le conferã respiraþia. Porneºte întotdeauna de la premisa cã dacã starea de relaxare / curgere nu este prezentã, cel mai probabil nu faci corect exerciþiul.

5. Respiraþia superficialã. O altã greºealã comunã este respiraþia prea superficialã. Inspiraþia trebuie sã fie amplã, dar nu pânã la un nivel neconfortabil. Expiraþia trebuie sã fie gradatã ºi prelungitã, ca ºi cum ai coborî pe o pantã uºoarã. Gândeºte-te la ea ca la o panã pe care o sufli de pe buze ºi care coboarã lent cãtre sol. Dacã nu mai ai aer, inspirã imediat. Nu trebuie sã îþi goleºti în totalitate plãmânii. Dacã vei practica, în scurt timp vei ajunge

la un ritm confortabil, care te va ajuta sã te relaxezi

ºi sã te bucuri de proces.

6. Oprirea respiraþiei. Aminteºte-þi tot timpul de respiraþie. Simpla focalizare mentalã nu este sufi-

58

Respiraþia Esenþei

cientã pentru a obþine rezultatele pe care le urmãrim noi. Unii oameni considerã cã noi urmãrim doar concentrarea minþii noastre. Greºit! Starea de concentrare trebuie sã fie dublatã tot timpul de respiraþie. Atunci când lucrezi asupra ta sau asupra unei alte persoane, este uºor sã uiþi de respiraþie din cauza proceselor pe care le „priveºti“. Nu face aceastã greºealã. Nu uita de procesul de rezonanþã:

tu îi demonstrezi clientului o stare de conºtiinþã care promoveazã schimbarea, creând-o mai întâi de toate în propriul tãu corp. De aceea, este absolut necesar sã îþi menþii un flux cât mai liber, sã rãmâi cât mai deschis, sã simþi eliberarea la care conduce acest ritm respiratoriu ºi sã te laºi purtat de el. În cazul de faþã, experienþa nu seamãnã cu un dans. Pur ºi simplu trebuie sã te laºi dus de val.

Modalitãþi de a practica

Din fericire, noi avem tot timpul din lume pentru a practica. Una din modalitãþile cele mai plãcute ºi extrem de benefice de a practica aceastã metodã constã în a adormi pe ritmul respiratoriu care îi este caracteristic. Existã însã ºi oameni care devin mai lucizi atunci când practicã respiraþia Esenþei; dacã acesta este cazul tãu, nu mai practica aceastã respiraþie ºi încearcã sã adormi în mod normal. Unul din participanþii la seminarele noastre a uitat odatã cã trebuie sã se opreascã din acest mod de a respira

59

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

dacã nu reuºeºte sã adoarmã. El ºi-a reamintit de acest lucru abia la ora 4:30 dimineaþa. A renunþat imediat sã mai respire în ritmul respectiv ºi a adormit pe loc. Relaxeazã-te, bucu- rã-te, experimenteazã ºi joacã-te. Vezi ce descoperiri poþi face astfel. Foarte mulþi oameni considerã cã respiraþia Esenþei îi ajutã sã doarmã ºi sã se odihneascã mai bine. Unii dintre ei au vise extrem de vii, în care învaþã sau lucreazã toatã noaptea. Personal, numesc aceste momente: „nopþi albe“. Ele sunt extrem de interesante ºi aduc un mare aport de informaþii, dar pot fi epuizante. Continuã sã aplici respiraþia Esenþei imediat dupã ce te trezeºti. Adeseori, vei constata cã senzaþiile pe care þi le provoacã ea sunt diferite ºi cã îþi este mai greu sã te focalizezi decât cu o searã înainte. Acest lucru ilustreazã diferenþa dintre respiraþia dublatã de o aºteptare ºi cea în care nu faci altceva decât sã te scufunzi în momentul prezent. Ori de câte ori consideri cã ceva trebuie sã se întâmple exact ca înainte, tu te proiectezi în trecut, sau cel puþin într-o amintire. Memoria are rolul ei în viaþa noastrã, dar în cazul acestor tehnici nu ne ajutã deloc, întrucât ne face sã uitãm de momentul prezent. Aºa cum spuneam, noi suntem o persoanã diferitã în fiecare moment din viaþa noastrã. De ce ar trebui sã fie identicã experienþa trãitã dimineaþa cu cea trãitã seara? Este posibil ca într-o zi lucrurile sã se deruleze extrem de lin, sã fim extrem de relaxaþi, totul sã ne meargã din plin ºi toatã lumea sã fie amabilã cu noi, pentru ca a doua zi experienþa sã se schimbe, sã ne simþim frustraþi ºi confuzi. Dacã în prima zi ni s-a pãrut uºor sã gãsim punctul Esenþei ºi sã ne

60

Respiraþia Esenþei

focalizãm asupra lui, în ziua urmãtoare acest lucru poate fi mult mai dificil. Aceastã situaþie este normalã la început. Pânã când ajungem la mãiestrie, orice proces de învãþare poate fi dificil. Acordã-þi timp pentru practicã ºi perse- vereazã. Treptat, vei învãþa sã integrezi aceastã experienþã în orice condiþii. Aºa cum spuneam, exploreazã momentul ºi nu cãdea în capcana trecutului ºi a amintirilor. Procesul este evolutiv ºi se adreseazã inimii noastre. La modul ideal, noi trãim în acelaºi moment care evolueazã încontinuu. Momentul prezent este singurul pe care îl putem influenþa. De aceea, întrebarea este: poþi fi tu prezent în momentul de faþã? Aceastã stare de conºtiinþã necesitã o anumitã practicã, dar te asigurãm cã meritã, întrucât ea îþi va revela esenþa celui care eºti cu adevãrat. Fii întotdeauna prezent în momentul de faþã, în respiraþia ta actualã, în ceea ce experimentezi acum, ºi vei pãtrunde astfel în acel prezent etern care evolueazã încontinuu ºi de care vorbesc maeºtrii zen. Personal, nu încetez sã fiu uimit ºi recunoscãtor pentru starea de conºtiinþã pe care mi-o transmite aceastã respiraþie. Relaxeazã-te, bucurã-te, experimenteazã ºi lasã-te condus de experienþã. Dacã ai o zi „proastã“, focalizeazã-te asupra punctului Esenþei ºi practicã respiraþia descrisã în acest capitol. În acest fel, vei înþelege cum ai ajuns în aceastã situaþie, cum te poþi detaºa de starea de frustrare ºi cum poþi „fi“ una cu starea pe care o trãieºti. Acest lucru va risipi starea de tensiune ºi de rezistenþã ºi te va conduce cãtre o stare de spirit complet diferitã. Nu putem decât sã te încurajãm în aceastã direcþie. Te asigurãm cã rãsplata finalã va fi foarte mare.

61

Capitolul 4

Miºcare ºi exerciþii fizice

Fiecare miºcare este o oportunitate de a învãþa ceva. Dacã rãmânem în centrul momentului prezent, atunci când ne miºcãm întregul Univers observã acest lucru.

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Conºtientizarea în timpul miºcãrii

cât de conºtient eºti de corpul tãu atunci când

miºti? Îþi poþi simþi fluxul energiilor? Respiraþia

Esenþei declanºeazã acest proces de conºtientizare globalã. Atunci când lucrezi cu corpul tãu din aceastã perspectivã, tu îþi poþi influenþa mai uºor anumite zone afectate, care s-au simþit separate de restul corpului, permiþându-le astfel sã se vindece ºi sã se reintegreze în „totalitatea“ corpului. Existã tensiuni pe care le avem de atâta vreme încât nici nu le mai observãm. Ele au devenit atât de perfect integrate în ceea ce noi considerãm a fi starea noastrã „normalã“ încât dacã ne-am propune sã ne eliberãm de ele nici nu am ºti de unde sã începem. Cum puteam avea acces la aceste zone corporale? Exerciþiile fizice pe care le vom prezenta în acest capitol ne vor ghida cãtre aceste zone ascunse, cãci pentru a putea face cu uºurinþã anumite miºcãri, respectiv pentru a putea curge, noi trebuie sã regãsim poarta de acces cãtre ele. Dacã te-ai obiºnuit cu respiraþia Esenþei, a sosit momentul sã o încerci în timp ce te afli în miºcare. Pânã când nu este provocat ºi pânã când nu i se cere sã facã mai mult decât este obiºnuit, un sistem nu se va deschide niciodatã cãtre o stare mai mare de fluiditate decât cea care îi este strict necesarã. De aceea, este dificil sã ºtim care sunt zonele în care am acumulat tensiuni ºi pe care le protejãm (vezi glosarul pentru a afla semnificaþia cestui termen).

T

u

te

64

Miºcare ºi exerciþii fizice

Exerciþiile care urmeazã ne vor ajuta sã împingem mai departe limitele cu care ne-am obiºnuit ºi sã descoperim astfel o parte din aceste zone.

Înainte de a începe

Fiecare exerciþiu pe care îl vom prezenta în continuare trebuie practicat simultan cu respiraþia Esenþei. Scopul acestor exerciþii este de a te învãþa mai multe lucruri despre fluxurile tale energetice ºi despre deblocarea acestora (simpla practicare a exerciþiilor va declanºa acest proces de deblocare). Chiar dacã vei fi nevoit sã le practici de mai multe ori pentru a înþelege care este raportul dintre fluxul ºi deschiderea unei anumite zone corporale, pe de o parte, ºi fluxul general al corpului pe de altã parte, te asigurãm cã experienþa va fi uimitoare ºi profund revelatoare. Toate miºcãrile ºi exerciþiile fizice din aceastã carte sunt considerate elongaþii sau întinderi; de aceea, ele trebuie practicate prin solicitarea oaselor ºi articulaþiilor, nu doar „la suprafaþa“ corpului. Respiraþia se va face întotdeauna pe nãri (dacã acest lucru este posibil) ºi toate miºcãrile trebuie iniþiate în timpul expiraþiei. Focalizarea în timpul respiraþiei se face asupra punctului Esenþei, în spatele ochilor. Pe mãsurã ce vei practica aceste exerciþii, vei începe sã devii din ce în ce mai conºtient de structura ta interioarã. Încetul cu încetul, vei începe sã înþelegi ce anume blocheazã aceastã structurã ºi ce o poate elibera. Exerciþiile sunt special concepute pentru a-þi testa actualele limite ºi

65

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

potenþialele deschideri pe care le pot declanºa aceste miºcãri. Fiecare exerciþiu trebuie considerat un „impuls de accelerare“ pentru sistemul tãu, care te va face sã încetineºti ritmul ºi sã te întrebi: „Mã pot miºca în acest fel, menþinân- du-mi în acelaºi timp elongaþia sau starea de «deschidere» din corp?“ Pe mãsurã ce vei deveni din ce în ce mai conºtient de structura ta internã, vei deveni din ce în ce mai relaxat ºi vei învãþa sã îþi eliberezi toate pãrþile corporale. Când te vei obiºnui cu aceste exerciþii, vei constata cã în interiorul tãu se va instaura o stare de liniºte. Aceasta va contribui la accelerarea vindecãrii tale sau a clientului cu care lucrezi. Sunt exerciþiile fizice descrise în aceastã carte singurele care dau rezultate? Nu. Tu poþi practica orice exerciþiu doreºti, cu condiþia sã pãstrezi focalizarea descrisã aici. Existã diferite posturi care influenþeazã maniera în care scheletul nostru ne susþine greutatea corporalã. Existã de asemenea diferite miºcãri pe care le putem face în aceste posturi ºi care influenþeazã deschiderea noastrã interioarã. Exerciþiile pe care le vom descrie în continuare stimuleazã corpul în anumite zone pentru a genera anumite rezultate. Pe mãsurã ce fluxurile se vor debloca, ele vor declanºa un proces de vindecare fizicã ºi emoþionalã. Notã: dacã vei opta pentru propriile tale exerciþii, vei avea astfel ocazia sã experimentezi ce miºcãri îi permit într-o mai mare mãsurã corpului tãu sã se deschidã. Îþi sugerãm totuºi sã începi cu exerciþiile noastre, pânã când vei înþelege mai limpede în ce constau aceste fluxuri. În continuare, le vei putea adãuga pe ale tale ºi vei putea observa diferenþele.

66

Miºcare ºi exerciþii fizice

Abordeazã fiecare exerciþiu din perspectiva tuturor

posibilitãþilor. Scopul nu este sã „obþii“ un rezultat anume,

ci sã vezi ce poþi învãþa din aceastã experienþã. Adevãratul

scop este obþinerea unei minþi deschise (de începãtor), aflatã

într-o evoluþie continuã. Pe mãsurã ce structura ta va începe

sã se schimbe, nu cãuta noile limite pe care le vor crea în

tine aceste schimbãri. Dimpotrivã, continuã sã observi ºi

sã practici pentru a vedea unde te conduc aceste procese.

Atunci când te miºti ºi când încerci sã îþi extinzi flexibilitatea ºi paleta miºcãrilor, gândeºte-te cã acestea reprezintã

elongaþii ºi întinderi. Spre deosebire de întinderile clasice (imobile), care ne conduc uneori la întinderi musculare sau

la dureri fizice, în cazul acestor exerciþii scopul este de a

ne deschide ºi de a ne amplifica paleta de miºcãri prin

deblocarea cât mai mare a fluxurilor energetice.

Reþine: unul din principalele aspecte ale lucrului cu Esenþa este „liniºtirea“ sistemului. Atunci când descoperim liniºtea interioarã ºi când observãm fluxurile energetice din corpul nostru, noi începem sã sesizãm care dintre ele sunt zgomotoase ºi care sunt liniºtite; care se aflã în miºcare ºi care nu. Prin aplicarea tehnicilor Esenþei, corpul devine mai bine integrat, iar senzaþia de separare între pãrþile sale componente se dizolvã. Pe mãsurã ce corpul se liniºteºte

ºi se integreazã, fluxurile sale energetice devin mai line.

Corpul nostru este în sine un exerciþiu dinamic de curgere

ºi de deschidere interioarã. Redescoperirea acestui dina-

mism este deopotrivã uimitoare ºi extrem de plãcutã.

67

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Inspiraþia ºi expiraþia

Atunci când inspirãm, aerul pãtrunde automat în plãmânii noºtri. Procesul se datoreazã unui muºchi mare numit diafragmã care se deplaseazã în jos, creând mai mult spaþiu în plãmâni. În acest fel, plãmânii atrag mai mult aer în interiorul lor. Diafragma este o membranã muscularã curbatã prezentã la oameni ºi la alte mamifere ºi care separã abdomenul de spaþiul în care sunt situaþi plãmânii. Atunci când expirãm, aerul este expulzat din plãmâni, datoritã faptului cã diafragma se relaxeazã ºi împinge astfel aerul în afarã. Procesul se repetã la fiecare respiraþie. În mod normal, ar trebui sã existe ºi alþi muºchi care sã contribuie la inspi- raþie ºi la expiraþie prin contracþia lor urmatã de relaxare. Din pãcate, noi acumulãm prea multe tensiuni, care împie- dicã aceºti muºchi ºi aceste þesuturi sã îºi exercite funcþia, fapt care ar facilita fluxul energiilor prin corpul nostru ºi ne-ar ajuta sã ne relaxãm într-o mai mare mãsurã. Gândeºte-te la ceea ce simþi atunci când eºti relaxat. În mod normal, tu ar trebui sã te afli tot timpul în aceastã stare. Ce s-ar întâmpla dacã ai practica respiraþia Esenþei atunci când stai aºezat în faþa calculatorului, atunci când interacþionezi cu alþi oameni la masã sau atunci când priveºti un film la televizor? Ai descoperi imediat cã spatele tãu se relaxeazã, iar coloana vertebralã ºi alte porþiuni ale scheletului încep sã îþi susþinã mult mai bine corpul, fapt care le-ar permite muºchilor sã îºi piardã rigiditatea ºi sã se relaxeze. Dacã ai practica aceastã respiraþie la locul de

68

Miºcare ºi exerciþii fizice

muncã sau atunci când cãlãtoreºti, la sfârºitul zilei sau atunci când ai ajunge la destinaþie ai descoperi cã îþi simþi corpul mult mai relaxat ºi mai elastic. În ce fel crezi cã þi-ar afecta acest lucru ziua ºi interacþiunile? Ziua ta s-ar derula mult mai confortabil, stresul s-ar reduce considerabil, iar în timpul nopþii ai dormi ca un prunc. Mai mult, în timpul zilei ai fi mult mai lucid, dar într-o manierã care îþi dã energie, nu care te secãtuieºte de ea din cauza forþãrii. Aºa s-ar scurge toate zilele tale. Chiar dacã este imposibil sã fii clipã de clipã conºtient de sine, respiraþia Esenþei îþi permite sã pãstrezi o anumitã focalizare parþialã la nivelul punctului Esenþei, respectiv sã fii mai conºtient de fiinþa ta ºi mai prezent. Cu cât vei practica mai mult respiraþia Esenþei, cu atât mai uºoarã ºi mai plãcutã va deveni aceastã practicã. Dintr-odatã, lumea îþi va pãrea o cupã imensã cu nectar din care vei putea bea pe sãturate. Joacã-te cu aceastã respiraþie, prelun- gind gradat durata expiraþiei, pânã când îþi vei gãsi ritmul cel mai confortabil. Aminteºte-þi cât mai des în cursul zilei sã practici aceastã respiraþie. Eu ºi soþia mea o considerãm nepreþuitã. Descrierile oferite în continuare se referã la aspecte destul de subtile, dar acesta este un atribut al lucrului cu energia. O realitate nu pare vagã sau greu de înþeles decât atunci când îþi lipseºte experienþa. Dupã ce te-ai obiºnuit cu ea, ceea ce înainte þi se pãrea vag devine dintr-odatã foarte evident. Unul din aspectele cele mai interesante ale acestor tehnici este cã ne permit sã experimentãm viaþa pe un nivel superior de subtilitate. Îþi vom descrie în continuare

69

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

un punct de intrare care îþi va permite sã experimentezi personal acest nivel ºi vom încerca sã explicãm cât mai clar în ce constã el. Este important sã înþelegi însã cã va trebui sã te joci cu aceste idei, pânã când vei reuºi sã le traduci în propriul tãu limbaj sau cadru de referinþã. Partea bunã este cã de îndatã ce vei înþelege despre ce este vorba, lucrurile vor deveni imediat mult mai simple.

Cele cinci diafragme

Atunci când vei trece la practicarea miºcãrilor recomandate în acest capitol, vei observa probabil cã ele derivã unele din celelalte. De aceea, ele trebuie practicate în ordinea în care sunt descrise. Atunci când practici, acordã-þi tot timpul necesar ºi vezi unde te conduce experienþa. Nu cultiva niciun fel de ambiþii ºi nu încerca sã atingi o stare de flexibilitate pe care o consideri idealã. Nu porni de la niciun fel de prejudecatã. Lasã-þi corpul sã evolueze în propria sa manierã. Nu existã doi oameni care sã evolueze exact la fel. Evoluþia fiecãruia dintre noi este strict personalã. Scopul primului exerciþiu este de a declanºa deschiderea sistemului ºi de a te învãþa cum sã devii conºtient de fluxurile din interiorul tãu, create de respiraþia la nivelul punctului Esenþei. Fiecare încheieturã ºi fiecare muºchi din corp are capacitatea de a se deschide ºi de a se elibera. Noi vom începe cu cinci zone principale majore, a cãror eliberare va influenþa alte regiuni mari din corp. Am numit aceste

70

Miºcare ºi exerciþii fizice

zone Cele Cinci Diafragme. Chiar dacã numai una corespunde diafragmei anatomice asociatã cu plãmânii, toate aceste zone sunt influenþate de respiraþie, ºi implicit de miºcarea diafragmei fizice. Pe mãsurã ce vei practica acest exerciþiu, vei începe sã devii conºtient de anumite schimbãri incredibil de subtile, aproape insesizabile. Aceste schimbãri se petrec pe un nivel extrem de profund. Vei putea astfel sã îþi izolezi anumiþi muºchi, anumite tendoane ºi oase, ºi practic orice altã parte a anatomiei tale. Pentru a te ajuta în aceastã direcþie, vom include anumite definiþii specifice ale pãrþilor anatomice. Suntem conºtienþi cã vei avea nevoie de o anumitã practicã pentru a-þi cultiva sensibilitatea pe acest nivel, dar mai devreme sau mai târziu acest lucru se va întâmpla, iar cunoaºterea acestor zone te va ajuta sã îþi eliberezi tensiunile la nivelul lor.

71

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Cele cinci diafragme

Ce sunt ºi cum aratã ele; cultivarea unei mai mari luciditãþi anatomice

aratã ele; cultivarea unei mai mari luciditãþi anatomice Cele cinci diafragme Creºtetul capului Palatinul Gâtul

Cele cinci diafragme

Creºtetul capului

Palatinul

Gâtul

Peritoneul

Perineul

Notã: Explicaþiile care urmeazã reprezintã exemple de senzaþii produse atunci când muºchii ºi þesuturile care îi înconjoarã se aflã într-o stare de relaxare. De remarcat faptul cã aceste senzaþii apar întotdeauna în timpul expiraþiei.

72

Miºcare ºi exerciþii fizice

1. Diafragma perineului

Prima „diafragmã“ este cea a perineului (zona dintre organele genitale ºi anus). Aceastã regiune influenþeazã întreaga temelie a pelvisului. Atât la bãrbaþi cât ºi la femei, perineul reprezintã regiunea de suprafaþã cuprinsã între osul pubian ºi coccis. Muºchii din aceastã zonã sunt dispuºi în formã de „diamant“. Este mai uºor sã înþelegi aceastã structurã dacã te gândeºti la ea ca fiind alcãtuitã din douã zone în formã de evantai. Când zona este relaxatã, ea este perceputã ca un dom care se înalþã ºi se alungeºte. Poate fi perceputã inclusiv ca o senzaþie de încãlzire care se rãspândeºte în întreaga regiune a perineului. În ultimã instanþã, aceastã senzaþie ar trebui sã cuprindã inclusiv organele genitale ºi anusul, ba chiar ºi ºoldurile. Pe mãsurã ce aceastã zonã se relaxeazã, întreaga ei suprafaþã (mergând pânã la 2-3 centimetri în interior) ar trebui sã reacþioneze ºi sã se schimbe.

2. Diafragma peritoneului

A doua „diafragmã“ este cea a peritoneului. Peritoneul este o membranã multistratificatã care cãptuºeºte cavitatea abdominalã, sprijinind ºi acoperind organele din interiorul acesteia. Acest exerciþiu influenþeazã zona cuprinsã între osul pubian ºi prima coastã (inclusiv), respectiv întregul tors. Senzaþiile sunt cel mai uºor percepute în regiunea rinichilor (între zona mijlocie a spatelui ºi partea de jos a cutiei toracice) ºi dau sentimentul cã zona rinichilor se topeºte, la fel ca un cub de gheaþã care þi se topeºte în palmã.

73

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Senzaþia se poate propaga în sus pânã la cutia toracicã ºi în jos cãtre zona inferioarã a spatelui, cuprinzând totodatã întregul abdomen. Adeseori, ea se manifestã printr-o încãlzire a spatelui ºi printr-o relaxare profundã a acestuia.

3. Diafragma gâtului

Cea de-a treia „diafragmã“ este situatã la nivelul gâtului. Zona influenþatã de aceastã diafragmã se întinde de la prima coastã ºi pânã la maxilarul inferior. Atunci când ne focalizãm atenþia asupra ei, ni se pare cã întregul gât se întinde ºi se topeºte. La început, foarte mulþi oameni percep o senzaþie de vibraþie sau de „zumzet“ în jurul mãrului lui Adam. Mai devreme sau mai târziu, aceastã senzaþie (sau oricare alta pe care o percepi) se rãspândeºte ºi cuprinde întreaga zonã. Un efect secundar interesant al eliberãrii de tensiuni a acestei zone este intensificarea procesului de salivare, dar ºi relaxarea ºi alinierea dinþilor de pe maxilarul inferior.

4. Diafragma palatinului

A patra zonã asupra cãreia ne vom concentra atenþia este situatã la nivelul bolþii superioare a palatului (cerul gurii). Este vorba de un os cu o formã neregulatã, situat în spatele maxilei ºi care face parte integrantã din cavitatea nazalã, cavitãþile ochilor ºi palatul dur. Se articuleazã cu alte ºase oase: sfenoidul, etmoidul, maxila, conca inferioarã nazalã, vomerul ºi palatinul inferior. Datoritã interacþiunii cu aceste oase, influenþeazã întreaga porþiune superioarã a

74

Miºcare ºi exerciþii fizice

craniului, adicã maxilarul superior ºi pãrþile laterale ale craniului, pânã la baza creierului ºi pânã la cavitatea sinusurilor. Atunci când îºi elibereazã în mod conºtient aceastã zonã de tensiuni, unii oameni simt cã sinusurile lor se deschid ºi cã au mai mult spaþiu în partea superioarã a gurii ºi a maxilarului. Ei percep chiar o flexiune a oaselor sfenoide care creeazã un spaþiu mai mare pentru creier. Dacã îþi vei deschide ºi dacã îþi vei închide succesiv gura þinându-þi degetele în faþa cavitãþilor urechilor, vei simþi imediat unde începe aceastã zonã (punctul de joncþiune a maxilarului).

5. Diafragma coronarã

A cincea zonã este creºtetul capului. Atunci când este eliberatã de tensiuni, aceasta influenþeazã întregul scalp, precum ºi suturile craniene. Adeseori, senzaþiile percepute sunt de deschidere a creºtetului capului. Unii oameni descriu vibraþii la nivelul creºtetului capului, în timp ce alþii percep o sferã de luminã situatã chiar deasupra capului lor, aflatã într-o expansiune lentã, sau un inel care devine din ce în ce mai mare (la fel ca cercurile concentrice provocate de aruncarea unei pietre în apã). Pentru a deveni mai conºtienþi de aceste diafragme, la început vom combina respiraþia Esenþei cu o uºoarã atingere. La modul ideal, expiraþia trebuie sã se facã pe nas ºi trebuie sã fie atât de lentã încât dacã am plasa o lumânare aprinsã în faþa nãrilor, flacãra acesteia sã nu pâlpâie deloc. Pentru a conºtientiza mai bine zona respectivã, mângâi-o uºor cu palma (sau, dacã este neconfortabil, atinge uºor un

75

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

punct situat la acelaºi nivel pe corpul tãu). În acest fel, atenþia ta se va focaliza mai bine asupra ei la nivel fizic. Orice atingere uºoarã cu mâna contribuie la stimularea unei zone generale. O atingere mai durã nu ar provoca acelaºi efect. Ca sã te convingi, mângâie-þi foarte uºor dosul palmei cu cealaltã mânã. Ce simþi? Marea majoritate a oamenilor simt cã o atingere uºoarã a unui punct le permite sã conºti- entizeze o zonã mai mare care înconjoarã acel punct. Chiar sub suprafaþa pielii noastre existã anumiþi nervi care ne indicã unde suntem localizaþi în spaþiu. Atingerile uºoare stimuleazã aceºti nervi, generând o reacþie mai localizatã. Dacã ai învãþat sã devii conºtient de cele cinci dia- fragme, atingerile fizice nu vor mai fi necesare. În realitate, toate diafragmele se pun în miºcare simultan. Noi le studiem pe rând numai pentru a le deosebi mai uºor ºi pentru a ne familiariza cu ele. De îndatã ce te-ai obiºnuit însã cu acest proces, le vei putea percepe una dupã cealaltã în timpul expiraþiei, ca o undã care se deplaseazã prin corp. Dacã vei experimenta ºi mai mult, vei începe sã simþi cum întregul tãu corp se dilatã ºi se contractã odatã cu respiraþia, la fel ca un balon care devine mai mare sau mai mic. Este nevoie de o anumitã practicã pentru a ajunge la aceastã senzaþie, dar experienþa este cât se poate de satisfãcãtoare.

Exerciþiul celor cinci diafragme

Notã: Toate exerciþiile din aceastã carte includ respiraþia Esenþei. La fel ºi toate vindecãrile pe care le vom aplica. Respiraþia Esenþei va deveni din ce în ce mai uºoarã cu fiecare nou exerciþiu ºi cu fiecare moment de practicã. De aceea, relaxeazã-te, bucurã-te ºi continuã-þi evoluþia.

76

Miºcare ºi exerciþii fizice

1. Aºeazã-te pe spate, cu braþele pe lângã corp. Ge- nunchii sunt îndoiþi ºi tãlpile sunt aºezate la sol.

2. Aplicã mai multe respiraþii ale Esenþei în aceastã poziþie.

Unul din cele mai interesante aspecte ale acestor exerciþii este cã fiecare posturã corporalã nouã ºi fiecare stare mentalã diferitã influenþeazã experienþa respiraþiei Esenþei. De aceea, înainte de începerea fiecãrui exerciþiu acordã-þi câteva momente pentru a-þi gãsi ritmul respiratoriu cel mai potrivit ºi spaþiul Esenþei. Dacã ai reuºit sã aplici respiraþia Esenþei în aceastã poziþie, a sosit momentul sã devii conºtient de cele cinci diafragme.

sosit momentul sã devii conºtient de cele cinci diafragme. Aºeazã-te pe spate, cu genunchii ridicaþi. 3.

Aºeazã-te pe spate, cu genunchii ridicaþi.

3. Începe prin a-þi atinge foarte uºor corpul în zona perineului. Nu este necesar sã îþi atingi întreaga zonã; este suficient doar sã o trezeºti la nivel senzorial. Spre exemplu, poþi atinge uºor partea exterioarã a ºoldului, în dreptul încheieturii inghinale, o datã sau de douã ori (dacã îþi vei

77

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

mângâia constant zona, acest lucru þi-ar putea distrage atenþia, aºa cã nu este indicat). Expirã lent ºi focalizeazã-þi atenþia asupra punctului Esenþei. Observã ce se întâmplã în zona perineului. În mod normal, ar trebui sã simþi o uºoarã senzaþie de eliberare, de uºurare, de încãlzire, sau chiar de expansiune, la fel ca un balon care se ridicã la cer. Dacã simþi cã zona s-a deschis ºi s-a eliberat de tensiuni, treci la diafragma urmãtoare. Dacã ai suficient timp la dispoziþie, exploreazã în profunzime fiecare zonã. Existã întotdeauna nivele mai profunde de explorat.

În funcþie de profunzimea protecþiei care existã într-o anumitã zonã, este posibil sã îþi fie greu sã simþi ceva. Dacã aºa stau lucrurile, relaxeazã-te. Cu practica, sigur vei ajunge la rezultatele dorite. Unele zone din corpul nostru sunt foarte sensibile ºi puternic protejate. Organismul nostru nu se simte suficient de sigur pentru a ne permite sã simþim ce se întâmplã acolo. Astfel de blocaje au fost create de un eveniment traumatic, de o ranã sau de un abuz fizic ori verbal. De aceea, unele zone þi se vor pãrea uºor de accesat, în timp ce altele nu-þi vor permite acest lucru. Zonele care sunt uºor de accesat nu au o istorie negativã ºi nu au acumulat decât tensiuni minore (sau deloc). Zonele greu de accesat au o istorie negativã ºi au acumulat mult mai multe tensiuni. Partea cea mai frumoasã a acestor exerciþii constã în faptul cã zonele „eliberate“ le pot învãþa pe cele „protejate“ cum sã se elibereze la rândul lor, beneficiind

78

Miºcare ºi exerciþii fizice

astfel de starea lor de bine. Acest lucru este foarte util, întrucât ne permite sã deblocãm sau sã dizolvãm o zonã tensionatã într-o zonã eliberatã de tensiuni. În urma acestei stãri de comuniune, zona tensionatã revine la o viaþã normalã. În acest fel, noua zonã eliberatã se reintegreazã în restul corpului. Acesta este începutul unei însãnãtoºiri profunde la nivel fizic, ºi chiar emoþional.

Notã: acest exerciþiu necesitã o atenþie uºor divizatã. Focalizarea atenþiei trebuie sã rãmânã în permanenþã în spatele ochilor, dar atenþia perifericã trebuie sã se focalizeze asupra diafragmei cu care lucrezi. Dacã doreºti, îþi poþi imagina zona care îþi trezeºte curiozitatea în punctul Esenþei ºi te poþi folosi de aceastã imagine pentru a-þi focaliza asupra ei atenþia perifericã. Ceea ce dorim sã subliniem este cã nu trebuie sã „priveºti“ neapãrat în jos pentru a percepe sen- zaþiile pe care doreºti sã le percepi. Dimpotrivã, orientarea privirii în jos nu face decât sã te scoatã din spaþiul Esenþei, îngreunând astfel abordarea care ne intereseazã pe noi.

Ca sã înþelegi mai bine, sã luãm urmãtorul exemplu:

dacã eºti concentrat în punctul Esenþei ºi cineva te calcã pe picior, poþi observa acest lucru? Desigur. Dacã cineva îþi atinge uºor braþul, devii conºtient de acest lucru? Evident. Nu trebuie sã priveºti în jos pentru a deveni conºtient de aceste senzaþii, întrucât nervii corpului le aduc imediat în punctul în care îþi este focalizatã atenþia. Totuºi, dacã cineva te atinge, atenþia ta este imediat distrasã asupra zonei respective. Scopul acestor exerciþii este de a te face sã te obiºnuieºti sã îþi pãstrezi focalizarea asupra punctului

79

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Esenþei, lãsând nervii sã îºi facã datoria, respectiv sã îþi furnizeze informaþiile dorite direct la nivelul punctului Esenþei. Este ca ºi cum ai merge ºi ai mesteca gumã în acelaºi timp, fãrã ca vreuna din activitãþi sã îþi distragã atenþia de la cealaltã. Cu puþinã practicã, poþi reuºi.

4. Atinge-te uºor la nivelul rinichilor. În acest scop, nu trebuie sã îþi duci neapãrat mâna la spate. Este suficient sã îþi atingi partea lateralã a corpului, chiar sub ultima coastã, pentru a stimula senzorial acest nivel. La început vei simþi eliberarea de tensiuni a zonei spatelui inferior ºi a zonei rinichilor, dar în timp aceastã detensionare va continua, cuprinzând ºi zona abdomenului inferior, pânã la nivelul cutiei toracice. Cum percepi aceastã experienþã de elibe- rare corporalã? O percepi la nivel tridimensional? Încearcã sã îþi eliberezi simultan întregul tors, deo- potrivã frontal, în partea centralã ºi în partea din spate.

5. Atinge uºor zona gâtului, în apropierea mãrului lui Adam. Este posibil sã observi la acest nivel un „zumzet“ sau o vibraþie, ori sã percepi o senzaþie de cãldurã sau de dizolvare / expansiune. Unii oameni descoperã cu aceastã ocazie cã atunci când expirã pe nas, îºi contractã gâtul pentru a-ºi încetini astfel respiraþia. Aceastã metodã este contraproductivã. Dacã nu simþi nimic în aceastã zonã, încearcã sã respiri o vreme pe gurã. În acest fel, zona se va relaxa mai bine. Pe mãsurã ce începi sã respiri mai confortabil ºi te

80

Miºcare ºi exerciþii fizice

relaxezi, respirã din nou pe nas ºi încearcã sã obþii aceleaºi rezultate în acest fel.

Notã: aºa cum am mai spus, cele mai bune rezultate

se obþin atunci când respiraþia se face pe nas. Totuºi, lucrul

cel mai important este sã obþii rezultate. În cadrul acestor tehnici nu existã „reguli“ ferme, care sã nu poatã fi încãlcate

din când în când. Din acest punct de vedere, respiraþia pe

nas este metoda idealã, dar nu absolut necesarã. Omul este

o fiinþã flexibilã, care se poate adapta uºor. De aceea,

gândeºte-te la sugestiile noastre doar ca la o poartã cãtre propriile tale descoperiri, nu ca la o cale. Aminteºte-þi de „Filozofia lui nu“. Orice punct de intrare este la fel de bun, atât timp cât funcþioneazã.

6.

În

continuare, focalizeazã-þi atenþia asupra diafrag-

mei palatinului. Atinge-þi uºor faþa, chiar în faþa

canalului urechii, pentru a deveni conºtient de aceastã zonã. Majoritatea practicanþilor care lucreazã cu aceastã diafragmã simt o senzaþie de expansiune

la

nivelul bolþii palatului, a sinusurilor ºi a maxi-

larului superior.

7.

În

sfârºit, pentru a-þi elibera creºtetul capului, atinge-þi

uºor partea de sus a capului sau pãrul. Unii prac- ticanþi preferã sã îºi treacã mâna pe deasupra

creºtetului capului, la micã distanþã de acesta, pentru

a nu bloca focalizarea doar la nivel corporal.

Scopul acestei etape este de a ajuta conºtiinþa sã se deschidã dincolo de hotarele fizice ale craniului. Unii practicanþi trãiesc senzaþia cã cineva le toarnã

81

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

apã caldã deasupra capului, care se rãspândeºte apoi cãtre restul corpului. Alþii descriu senzaþia unui inel situat la nivelul creºtetului capului, care se dilatã uºor. Cu cât mai relaxatã devine aceastã zonã, cu atât mai dilatat devine inelul, pânã când întreaga zonã dintre frunte ºi occipital (baza din spate a craniului) devine complet relaxatã ºi detensionatã.

Posibile probleme ºi rezolvarea lor, sau modalitãþi alternative de a detensiona cele cinci diafragme

Reþine: toate cele cinci diafragme se detensioneazã în acelaºi timp. Noi ne focalizãm succesiv atenþia asupra lor numai pentru a sesiza percepþiile caracteristice detensionãrii fiecãrei zone particulare, dar este foarte posibil sã percepem expansiunea ºi contracþia întregului corp odatã cu ritmul respiratoriu. Cât despre senzaþiile pe care le-am descris mai sus, acestea reprezintã simple sugestii. Ele nu sunt obliga- torii. Experienþa ta poate fi diferitã. Practicã aceste exerciþii fãrã aºteptãri ºi anticipãri, ºi vezi ce descoperiri poþi face personal. Aceasta este o cãlãtorie prin propriul tãu corp, ºi fiecare corp este unic. Din pãcate, unii oameni nu îºi pot diviza atenþia fãrã a pierde contactul cu punctul Esenþei.

1. Dacã nu îþi poþi diviza atenþia fãrã a pierde contactul cu punctul Esenþei:

Vizualizeazã zona pe care doreºti sã o influenþezi direct la nivelul ochiului minþii. Nu încerca sã îþi

82

Miºcare ºi exerciþii fizice

focalizezi asupra ei atenþia perifericã. În acest fel, vei rãmâne mai uºor concentrat asupra punctului Esenþei, dar vei contribui astfel inclusiv la deten- sionarea zonei pe care o vizualizezi.

2. Dacã ai probleme cu detensionarea diafragmelor în timpul expiraþiei:

Încearcã sã faci acelaºi lucru în timpul inspiraþiei. Existã practicanþi (cam 5% din total) care susþin cã le este mai uºor sã procedeze astfel. Dacã te afli în aceastã categorie, nu-þi face probleme. Aplicã detensionarea zonelor pe inspiraþie. Pe mãsurã ce îþi vei continua practica, vei descoperi probabil cã poþi face acelaºi lucru ºi în timpul expiraþiei, ba chiar cã detensionarea devine astfel mai uºoarã. Singurul motiv pentru care insistãm asupra deten- sionãrii în timpul expiraþiei este acela cã marea majoritate a oamenilor considerã cã este mai uºor sã practice aceastã variantã. Inspiraþia are întot- deauna tendinþa sã creeze mai multe tensiuni. Aºa cum spuneam, aceasta este tendinþa medie de a percepe senzaþiile, dar nu este o reacþie universalã. Dacã detensionarea continuã sã þi se parã mai uºoarã pe inspiraþie, nu ezita sã o practici în aceastã manierã. Dacã senzaþiile se modificã în timp, foarte bine, dacã nu, este la fel de bine. Atât timp cât procesul funcþioneazã, noi suntem fericiþi cã þi-ai descoperit propria cale. Unul din principalele motive pentru care unora li se pare mai uºor sã se elibereze

83

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

de tensiuni în timpul inspiraþiei este acela cã se forþeazã prea tare în timpul expiraþiei. Dacã ar putea expira relaxaþi, ei ar descoperi cã le este mai uºor sã sesizeze schimbãrile subtile pe care le urmãresc. Oricum ar fi, relaxeazã-te, simte-te bine ºi vezi unde te conduc toate acestea. Secretul reuºitei este practica.

La începutul practicãrii acestui exerciþiu, conºtien- tizeazã-þi cele cinci diafragme timp de 15-20 de minute. Dupã o vreme, vei constata cã le poþi conºtientiza simultan odatã cu fiecare expiraþie, ºi nu vei mai avea nevoie decât de câteva momente pentru a simþi acest flux. Totuºi, dacã percepi o zonã care se relaxeazã într-o mai micã mãsurã decât celelalte, insistã asupra ei.

Beneficiile eliberãrii celor cinci diafragme de tensiuni

1. Eliberarea diafragmei perineului de tensiuni:

atunci când zona perineului se relaxeazã, unul din cele mai mari beneficii este relaxarea întregului etaj

pelvian.

a. Foarte mulþi bãrbaþi care practicã regulat acest exerciþiu afirmã cã le-au dispãrut problemele cu prostata.

b. Foarte multe femei care practicã regulat acest exerciþiu afirmã cã ciclul menstrual nu li se mai pare la fel de dureros.

c. Mulþi practicanþi afirmã cã obþin o satisfacþie sexualã mai mare sau cã au scãpat de dureri în zona ºoldurilor.

84

Miºcare ºi exerciþii fizice

Exerciþiul permite de asemenea localizarea precisã a tensiunilor acumulate în aceastã zonã. Dacã sesizezi o astfel de tensiune, te poþi concentra direct asupra locului acesteia ºi o poþi dizolva cu ajutorul respiraþiei Esenþei, provocând astfel o integrare mai profundã a întregii zone. Spre exemplu, dacã simþi o tensiune la nivelul ºoldului stâng, dar nu ºi la nivelul ºoldului drept, conºtientizeazã senzaþia provocatã de eliberarea de tensiuni a întregii zone ºi încearcã sã o proiectezi asupra zonei blocate (învãþând în acest fel zona blocatã sã se detensioneze). Cu cât eliberarea generalã va fi mai mare, cu atât mai uºor le va fi zonelor blocate sã se integreze în aceastã stare, fapt care va conduce la o vindecare de ansamblu.

2. Eliberarea de tensiuni a diafragmei peritoneului:

atunci când zona peritoneului se relaxeazã, foarte mulþi oameni observã cã:

a. le dispar tensiunile din zona spatelui ºi cã experimenteazã o fluiditate mai mare a energiilor în zona medianã a spatelui.

b. le este mai uºor sã respire profund.

c. unii simt o eliberare a tensiunilor în zona plexului solar.

3. Eliberarea de tensiuni a diafragmei gâtului: pe mãsurã ce gâtul se detensioneazã, aceastã relaxare se transmite succesiv pãrþii superioare a spatelui, umerilor ºi braþelor.

85

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

a. Tensiunile acumulate la nivelul zonei plexului brahial (fibrele nervoase care pornesc de la coloana vertebralã ºi trec prin gât, subsuoare ºi braþe) încep sã se dizolve.

b. De multe ori, durerile cefei (uneori foarte vechi) dispar.

4. Eliberarea de tensiuni a diafragmei palatine: pe mãsurã ce palatinul se relaxeazã, foarte mulþi practicanþi au senzaþia unei realinieri a dinþilor.

a. Tensiunile din zona craniului se dizolvã.

b. La fel ºi tensiunile din zona sinusurilor, fapt care faciliteazã respiraþia pe nãri.

c. Eliberarea de tensiuni a acestei zone influen- þeazã inclusiv sfenoidul sau „osul în formã de fluture“ care ar trebui sã se curbeze la fiecare respiraþie, dar care devine rigid la foarte mulþi dintre oameni. Pe mãsurã ce începe sã se relaxeze ºi sã se simtã mai liber, sfenoidul elibereazã tensiunile acumulate la baza creierului ºi reduce presiunea asupra glandei pituitare. De aceea, foarte mulþi oameni care suferã de migrene constatã o reducere sau chiar o eliminare a acestei probleme.

5. Eliberarea de tensiuni a diafragmei coronare: pe

mãsurã ce creºtetul capului se relaxeazã, practicanþii simt o deschidere din ce în ce mai mare la acest

nivel.

86

Miºcare ºi exerciþii fizice

a. Uneori, suturile craniene se elibereazã spontan, iar tensiunile acumulate la nivelul întregului craniu par sã iasã prin creºtetul capului. Acest gen de eliberare este foarte important, întrucât atunci când creºtetul capului este închis, el acþioneazã ca un dop care blocheazã fluxul liber al energiilor, fapt care conduce adeseori la migrene. De aceea, urmãreºte întotdeauna ca aceastã zonã sã rãmânã deschisã, pentru a desãvârºi astfel fluxul liber al energiilor tale.

Scanarea solului

Scopul scanãrii solului este de a deveni conºtient de pãrþile corporale care ating pãmântul, dar mai ales de felul în care îi permiþi solului sã te susþinã. Focalizarea atenþiei asupra acestui aspect aduce o schimbare importantã de perspectivã, ajutându-te sã te deschizi în faþa nenumãratelor posibilitãþi de a interacþiona cu Universul. Scanarea solului se face înainte ºi dupã fiecare exerciþiu practicat la sol (totuºi, la început poþi practica de câteva ori exerciþiul celor cinci diafragme fãrã a te preocupa de aceastã scanare). Scanarea solului nu este altceva decât un exerciþiu de conºtientizare conceput pentru a afla primele informaþii referitoare la acumularea tensiunilor în corp, înainte de începerea unui exerciþiu, dar ºi pentru a deveni conºtient de schimbãrile produse la încheierea exerciþiului.

87

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

În acest fel, ea îi permite sistemului sã se bucure de câteva momente pentru a asimila schimbãrile produse. Exerciþiul trebuie practicat pe o suprafaþã tare; în caz contrar, citirea informaþiilor nu va fi corectã. O pãturã aºezatã pe covor este idealã în acest scop.

Scanarea solului pas cu pas

1. Întinde-te pe spate, cu braþele relaxate pe lângã corp ºi cu picioarele întinse în faþã. Tãlpile sunt uºor distanþate, la nivelul ºoldurilor.

2. Conºtientizeazã punctele de contact ale tuturor pãrþilor corporale cu solul. Observã inclusiv zonele care nu ating solul. Cât de mari sunt acestea?

a. În continuare, priveºte lucrurile dintr-o pers- pectivã inversatã: în ce fel te sprijinã pãmântul? Îi permiþi acestuia sã te susþinã? Ce pãrþi ale corpului tãu refuzã sã se lase atinse sau sprijinite?

b. Observã cât de mare este spaþiul care separã corpul tãu de sol. S-ar putea strecura un ºoarece pe sub gâtul tãu, pe sub glezne sau pe sub genunchi? Dar un animal mai mic? Evident, asta nu înseamnã cã trebuie sã mãsori fizic distanþa dintre corpul tãu ºi sol. Trebuie doar sã simþi o percepþie, oricât de ilogicã þi s-ar pãrea. Poate cã þi se pare cã pe sub tine ar putea trece un elefant! Odatã perceputã aceastã senzaþie, vei

88

Miºcare ºi exerciþii fizice

putea observa în ce fel este afectatã ea de un exerciþiu sau altul.

c. Principalele zone asupra cãrora trebuie sã îþi focalizezi atenþia sunt: ceafa, gleznele, zona spatelui inferior, genunchii, umerii, încheieturile mâinilor ºi degetele. În afara distanþei dintre acestea ºi sol, încearcã sã sesizezi inclusiv tensiunile acumulate în aceste zone.

Dacã þi-ai fãcut o idee legatã de felul în care te susþine pãmântul, vei avea o bazã de comparaþie pentru restul exerciþiilor din aceastã carte. Considerã aceastã percepþie ca fiind începutul unei noi relaþii cu corpul tãu ºi cu lumea înconjurãtoare.

noi relaþii cu corpul tãu ºi cu lumea înconjurãtoare. Ce pãrþi corporale ating podeaua ºi ce

Ce pãrþi corporale ating podeaua ºi ce pãrþi nu o ating?

89

Capitolul 5

Elongaþiile

Atunci când te afli în mijlocul fluxului energetic, tu poþi recunoaºte ºi experimenta fiecare val produs de fiecare pietricicã.

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

O perspectivã biologicã ºi filozoficã asupra elongaþiilor

O elongaþie este un exerciþiu care permite des- chiderea sau dilatarea conºtiinþei perceptuale,

dar ºi o gamã de miºcãri mai flexibile în interiorul corpului. Mulþi oameni numesc aceste exerciþii: întinderi. Aºa cum

afirmam la începutul acestei cãrþi, din perspectiva noastrã

o

întindere presupune o stare de stres ºi de rezistenþã, adicã

o

miºcare care se opune tensiunii musculare ºi care este

perceputã adeseori ca o stare de disconfort. În mod normal, atunci când te întinzi, tu creezi lacrimi minuscule în interiorul fasciculelor musculare, adicã al þesuturilor conective care înconjoarã muºchii. Aceºtia din urmã permit într-adevãr o miºcare mai amplã decât în mod normal, dar cu preþul unei anumite dureri. Dacã forþarea devine prea mare, poþi face o întindere muscularã, care se vindecã destul de lent ºi care este foarte dureroasã. Înveliºurile fasciculelor musculare pot fi comparate cu niºte ciorapi de nailon. Ele se întind de la vârfurile degetelor de la picioare ºi pânã la creºtetul capului. Dacã tragi de o anumitã zonã a „ciorapului“, aceasta afecteazã inclusiv zonele înconjurãtoare, ºi în ultimã instanþã întregul ciorap. Spre exemplu, dacã te-ai rãnit la degetul mare de la un picior, toate fasciculele musculare ale corpului sunt afectate, pe mai multe nivele decât ai putea crede la prima vedere.

92

Elongaþiile

Lovitura îþi afecteazã mersul, reacþia psihologicã la miºcare, ºi ca urmare a afectãrii celorlaltor þesuturi ale piciorului (nu doar cele ale degetului), ea te face sã simþi o mare tensiune atunci când mergi. Mergând mai departe cu aceastã analogie, lovitura de la deget îþi afecteazã inclusiv ºoldul, fapt care conduce la o înþepenire a spatelui, ºi aºa mai departe. Reþine: toate pãrþile corpului sunt interconectate. Nicio parte nu funcþioneazã independent de celelalte. Din punct de vedere chimic, substanþa care le permite fasciculelor musculare sã îºi schimbe forma este colagenul. Acesta este o substanþã coloidalã capabilã sã devinã alternativ fluidã sau solidã, în funcþie de forþele care acþioneazã asupra ei. Atunci când tensiunile acumulate devin cronice, colagenul tinde sã se scurteze ºi sã se rigidizeze, afectând în mod similar fasciculele musculare. Convingerea noastrã este cã atunci când folosim respiraþia Esenþei, noi putem influenþa sistemul corporal pe toate nivelele acestuia, inclusiv prin reorganizarea colagenului care determinã miºcarea fluidã, ºi chiar reconstruirea acestei substanþe. Respiraþia Esenþei genereazã o stare de centrare ºi de interiorizare care amplificã senzaþia cã te miºti ca ºi cum ai curge, nu ca un obiect aflat în miºcare. Istoric vorbind, noi avem tendinþa sã ne miºcãm în mare mãsurã þinând cont de experienþa noastrã anterioarã, fapt care ne conduce adeseori la o obiºnuinþã greºitã. Combinarea respiraþiei Esenþei cu miºcarea ne permite sã ne miºcãm în momentul prezent, nu þinând cont de memoria noastrã. Atunci când îþi deplasezi corpul ca pe un obiect, tu te simþi separat de

93

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

miºcarea ta. În schimb, atunci când „exiºti“ pur ºi simplu

ºi te deplasezi în acelaºi timp, tu nu îþi mai percepi corpul

ca pe un obiect. Atunci când ne miºcãm în timpul acestor exerciþii,

scopul nostru este de a ne alungi structura (prin întindere)

ºi de a ne lãrgi astfel gama miºcãrilor ºi a elasticitãþii, fãrã

a acumula tensiunile care apar adeseori atunci când prac-

ticãm întinderile convenþionale. În acest scop, noi ne focalizãm strict atenþia asupra fluxurilor energetice din corp, dar ºi asupra senzaþiilor de dizolvare ºi de dilatare a acestor fluxuri datorate respiraþiei Esenþei. În acest fel, noi ne lãrgim

gama miºcãrilor prin deschide- rea, dizolvarea ºi restructurarea corpului nostru, ºi nu prin forþarea lui. De aceea spuneam cã absenþa unui obiectiv precis ºi a agresivitãþii în orice formã sunt importante atunci când combinãm miºcarea cu respiraþia Esenþei. Noi ne propunem sã lãrgim limitele miºcãrilor siste- mului nostru, dar numai pânã în punctul în care ar putea apãrea o stare dureroasã. Procedând de fiecare datã în acest fel, noi ne putem lãrgi gradat gama miºcãrilor.

50 kg
50
kg

Sacrumul este simþit ca ºi cum de el ar atârna o greutate de 50 de kilograme

94

Elongaþiile

Conºtientizeazã valul succesiv care trece prin cele cinci diafragme ºi prin coloana vertebralã pe aceeaºi expiraþie. Atunci când practici exerciþiile în picioare, lasã-þi sacrumul sã simtã cã de el atârnã o greutate de 50 de kilograme care îl trage în jos. Atunci când începi sã te miºti conºtientizând aceastã greutate, este mai uºor sã te conectezi cu fluxul ener- getic care trece prin corpul tãu. În plus, senzaþia îþi permite accesul la un alt val energetic, ce începe la acest nivel ºi se propagã prin picioare cãtre tãlpi. „Respiraþia la nivelul diafragmei“ atunci când aplici un exerciþiu amplificã ºi mai mult aceastã senzaþie, trimiþând un val energetic cãtre creºtetul

capului. Acest val are inclusiv o acþiune orizontalã (nu doar una verticalã), pe care o poþi conºti- entiza sau nu. În timpul acestui

creºtetul capului (ºi dincolo

sau nu. În timpul acestui creºtetul capului (ºi dincolo Val energetic care trece prin corp, în

Val energetic care trece

prin corp,

în sus

pânã în

de el),

iar în jos prin

picioare ºi tãlpi

exerciþiu sau al celor care vor urma, nu este necesar sã conºtientizezi în sine fiecare din cele cinci diafragme. Trebuie doar sã ºtii cã poþi face acest lucru oricând doreºti. Aceste exerciþii pot fi adaptate în funcþie de necesitãþi pentru a corespunde oricãror restricþii fizice. Ele pot fi practicate la fel de bine în poziþia ºezând sau chiar culcat.

95

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Notã: indiferent dacã stai în picioare, ºezând sau culcat, fii întotdeauna atent la fluxurile energetice care îþi trec prin corp.

Existã mai multe exerciþii pe care ne propunem sã le practicãm ºi pe care le numim „elongaþii“:

cinci diafragme (pe care l-ai

1. Exerciþiul

celor

practicat deja)

2. Elongaþia în picioare (cu picioarele drepte), cunos- cutã ºi sub numele de Exerciþiul de Înrãdãcinare

3. Elongaþia în picioare (prin îndoirea genunchilor)

4. Elongaþia în poziþia ºezând (micro-miºcãrile)

5. Ancorarea sacrumului

6. Exerciþiul curgerii înainte

7. Elongaþia cu ajutorul unei mingi de tenis

8. Elongaþia cu ajutorul prosopului

a. þinut sub cap

b. þinut sub gât

c. þinut sub partea superioarã a spatelui (la nivelul sfârcurilor sau în apropiere de partea de sus a omoplaþilor)

d. þinut sub sacrum

Exerciþiile trebuie realizate într-o ordine precisã, cel puþin la început, întrucât fiecare depinde de senzaþiile obþinute în timpul exerciþiului precedent. Dupã ce le vei

96

Elongaþiile

învãþa, le vei putea practica în orice ordine vei dori. De pildã, într-o anumitã sãptãmânã vei putea insista mai mult asupra unuia sau asupra douã dintre ele, în timp ce în altã sãptãmânã vei putea opta pentru alte exerciþii. Dacã te afli abia la începutul procesului de învãþare a acestor miºcãri noi, este recomandabil sã practici circa 20 de minute pe zi. Dacã ai timp, meritã sã le aloci chiar mai mult timp.

Notã: în timpul unui exerciþiu de elongaþie poþi face orice miºcare. Aplicã însãºi respiraþia Esenþei ca pe un tip de elongaþie. Practicã elongaþia în timpul altor întinderi (de regulã, nu preferãm acest cuvânt, dar îl folosim în acest context pentru a-þi permite sã înþelegi mai bine despre ce este vorba), în timpul oricãrei posturi neobiºnuite pe care o practici (cum ar fi statul pe cap) ºi chiar atunci când joci golf. Întregul secret constã în conºtientizarea interioarã, dublatã de o miºcare lentã, astfel încât sã ai timp sã evaluezi fluxurile energetice în timpul acestor miºcãri. Scopurile acestor practici sunt: observarea fluxurilor energetice ºi a deschiderilor pe care le produce respiraþia Esenþei, conºtientizarea limitelor corporale ºi transcenderea lor pornind de la aceastã perspectivã senzorialã nouã. Noi ne propunem sã aflãm cât mai multe informaþii despre aceste fluxuri, chiar dacã uneori acest lucru se dovedeºte dificil. Ori de câte ori încercãm sã lãrgim limitele miºcãrilor noastre corporale, noi pãtrundem pe noi nivele de percepþie. Dacã nu facem decât sã stãm, corpul nu este deloc provocat. În schimb, dacã ne miºcãm în modalitãþi noi, el trebuie sã descopere noi mecanisme prin care sã realizeze aceste miºcãri. Acesta este scopul practicãrii acestor exerciþii la

97

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

unison cu respiraþia Esenþei: acela de a trezi în conºtiinþa noastrã corporalã noi posibilitãþi.

Exerciþiul înrãdãcinãrii:

Conºtientizarea ºi absorbirea puterii pãmântului

În cadrul acestui exerciþiu, noi ne conectãm cu sentimentul cã putem extrage oricând dorim energie din sol. Intenþia noastrã este de a simþi acest flux care urcã prin tãlpile noastre, trece prin întregul corp ºi iese prin creºtetul capului. Procesul începe întotdeauna prin conºtientizarea fluxului energetic care intrã prin tãlpi.

Notã: în realitate, aceastã energie vine din toate direcþiile, dar în timpul acestui exerciþiu noi ne vom concentra doar asupra direcþiei sale ascendente.

Gândeºte-te la acest exerciþiu ca la o elongaþie în picioare. Scopul lui este de a începe sã conºtientizãm fluxul energetic care ne stã tot timpul la dispoziþie ºi care ar trebui sã curgã în permanenþã prin noi (cel puþin într-o oarecare mãsurã). El ne permite sã conºtientizãm pe unde pãtrunde energia în corpul nostru ºi declanºeazã procesul de înþelegere a fluxurilor energetice care trec prin alte per- soane. În plus, exerciþiul ne permite sã experimentãm direct cât de tare ne sprijinã Pãmântul ºi Universul. Actul de conºtientizare a pãtrunderii energiei în corpul nostru fãrã

98

Elongaþiile

ca noi sã o atragem în vreun fel ne permite sã apreciem într-o mai mare mãsurã cât de amplã este energia care ne stã la dispoziþie fãrã niciun efort din partea noastrã. Tot secretul este sã îi permitem acestei energii sã pãtrundã mai uºor în corpul nostru. Cu cât eforturile noastre sunt mai mari, cu atât mai limitatã este energia care ne stã la dis- poziþie. Dacã vom aprofunda interacþiunea cu Pãmântul, noi ne vom conecta cu acest flux ºi vom deveni una cu el. O altã perspectivã care se schimbã în urma acestui exerciþiu este aceea cã atunci când lucrãm cu energia, noi nu trebuie sã pornim niciodatã de la perspectiva lipsei. Secretul constã în a lãsa aceastã energie sã ne inunde, dar mai ales sã curgã liber prin corpul nostru ºi sã iasã prin creºtetul capului, la fel ca o fântânã artezianã. Noi suntem alimentaþi în permanenþã cu energie de cãtre Univers. De aceea, nu trebuie sã o „acumulãm“ sau sã o economisim vreodatã. Dimpotrivã, cu cât îi vom permite sã circule mai liber prin noi, adicã sã intre ºi sã iasã cu uºurinþã, cu atât mai mare va fi rezerva de energie la care vom avea acces. Unul din principalele motive pentru care oamenii se îmbolnãvesc este absenþa circulaþiei energiei prin corpul lor. Blocajele sunt un exemplu perfect de energie care stagneazã, iar acest exerciþiu permite o îmbunãtãþire a fluxului energetic prin sistemul nostru. Cu cât vom permite unui flux mai mare de energie sã intre ºi sã iasã liber din corpul nostru, cu atât mai detensionate vor deveni zonele stagnante din acesta. În plus, noi vom pãtrunde astfel într-o stare diferitã de conºtiinþã, integrându-ne mai bine în momentul prezent. Majoritatea oamenilor îºi recicleazã

99

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

încontinuu atitudinile ºi gândurile din trecut încercând sã pãstreze cât mai multã energie, indiferent de punctul de origine al acesteia. Aceastã atitudine nu este deloc beneficã, dacã þinem cont de cantitatea uriaºã de toxicitate la care suntem expuºi zilnic. Permiþându-i energiei sã circule mai uºor prin noi (sã intre ºi sã iasã), noi avem acces la o cantitate tot mai mare de energie, care este purificatã ºi reciclatã. Noi ne putem umple instantaneu cu energia de care avem nevoie ºi putem stabili astfel o conexiune din ce în ce mai plenarã cu momentul prezent (cu fiecare moment care trece). În acest fel, putem pãtrunde în faimosul „aici ºi acum“, momentul prezent etern ºi dinamic, aflat într-o continuã schimbare. Mai mult, putem începe sã ne influenþãm realitatea pornind de la starea de „fiinþã“, nu de la cea de „reacþie“. Aceastã schimbare de perspectivã este majorã ºi îi permite sistemului nostru sã se relaxeze. Chiar dacã este nevoie de o anumitã practicã pentru a ne reseta perspectiva asupra vieþii de zi cu zi ºi asupra capacitãþii Universului de a ne sprijini, meritã sã facem acest efort, întrucât el ne permite accesul la un rezervor infinit de energie. Energia cosmicã este omniprezentã. Unii practicanþi considerã acest exerciþiu uºor deconcertant, întrucât le vine greu sã conceapã faptul cã Universul îi sprijinã. În scurt timp, senzaþia devine însã confortabilã, ºi chiar dezirabilã. Peste toate, noi vom folosi „fluxul energetic“ pe care îl vom identifica în cadrul acestui exerciþiu la toate celelalte exerciþii în miºcare pe care le vom practica. De aceea, acest exerciþiu reprezintã cheia tuturor miºcãrilor pe care le vom face în cadrul acestui sistem.

100

Elongaþiile

Înrãdãcinarea pas cu pas

Notã: toate exerciþiile fizice ºi toate tehnicile de vindecare prezentate în continuare trebuie practicate simultan cu respiraþia Esenþei.

1. Poziþia:

a. Tãlpile: Stai în picioare, cu tãlpile uºor depãr- tate, la o distanþã egalã cu lãþimea ºoldurilor. Tãlpile sunt paralele între ele. Dacã tãlpile tale nu au tendinþa naturalã sã stea paralel, corecteazã acest lucru îndepãrtând cãlcâiele, ºi nu apropiind degetele. În acest fel, zona sacru- mului se va deschide chiar mai mult, iar tu vei avea în mod natural acces la mai multã energie. (Dacã aceastã posturã determinã anu-

mai multã energie. (Dacã aceastã posturã determinã anu- Stai în picioare, cu tãlpile uºor depãrtate, la

Stai în picioare, cu tãlpile uºor depãrtate, la o distanþã egalã cu lãþimea ºoldurilor.

mite tensiuni la nivelul ºoldurilor sau picioarelor tale, o poþi ajusta puþin, dar nu mai mult decât trebuie ca sã devinã relativ confortabilã).

101

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

b. Picioarele: Picioarele stau drept, fãrã a forþa însã prea tare genunchii.

c. Braþele: Braþele stau pe lângã corp, relaxate.

d. Capul: Observã poziþia capului. Acesta trebuie sã fie uºor înclinat în faþã ºi cât mai relaxat.

2. Începe sã practici respiraþia Esenþei.

3. Relaxeazã-þi integral corpul, parte cu parte.

4. Imagineazã-þi cã din picioare îþi cresc rãdãcini:

a. Când ajungi la nivelul tãlpilor, urmãreºte sã simþi greutatea care apasã prin ele asupra solului. Acordã o atenþie suplimentarã cãlcâielor. Ima- gineazã-þi cã din tãlpi îþi cresc rãdãcini care se înfig în pãmânt. Acest procedeu nu ar trebui sã îþi devieze atenþia de la punctul Esenþei. În cazul în care totuºi þi-o deviazã, vizualizeazã rãdã- cinile la nivelul ochilor minþii ºi focalizeazã-þi exclusiv atenþia perifericã asupra tãlpilor, la fel ca în cazul exerciþiului respiraþiei diafragmei. Deschiderea interioarã este produsã de procesul respiratoriu ºi este foarte important sã conºti- entizezi acest flux ºi aceastã conexiune, întrucât respiraþia îþi permite accesul la percepþiile subtile.

b. Principalele rãdãcini ale corpului sunt cãlcâiele ºi cei trei piloni ai picioarelor (cel median, cel transversal ºi cel lateral). Lasã aceste rãdãcini sã creascã ºi sã se înfigã în pãmânt pânã la o adâncime de aproximativ un metru (prin puterea

102

Elongaþiile

imaginaþiei). În tot acest timp, gândeºte-te cum cresc ele. Rãdãcina principalã este cea a cãlcâielor, iar rãdãcinile de suport sunt cei trei piloni ai picioarelor. Accentul principal în timpul procesului de conºtientizare trebuie sã cadã însã asupra rãdãcinii principale. Atunci când una din rãdãcini se înfige în pãmânt, din ea cresc rãdãcini laterale de suport (la fel ca în cazul unei plante). Din aceste rãdãcini laterale cresc alte rãdãcini mai subþiri, ºi aºa mai departe, pânã când ultimele rãdãcini devin la fel de subþiri ca niºte fire de pãr. Abia în aceastã etapã reuºeºte planta sã absoarbã substanþele nutritive din sol. Dacã vom vizualiza în acest fel procesul de „înrã- dãcinare“, noi vom avea de asemenea acces la „substanþele nutritive“ din sol, sub forma fluxurilor energetice.

5. Alimenteazã-te cu energia furnizatã de sol.

a. Dacã þi-ai creat aceastã structurã alcãtuitã din rãdãcini, lasã-le sã creascã atât cât doresc, inclusiv sã iasã afarã din sol, aºa cum se întâmplã uneori cu rãdãcinile copacilor, pânã când începi sã simþi ceva la nivelul tãlpilor. Energia care pãtrunde în tãlpile tale provine din imensul rezervor al Pãmântului. Unii practicanþi simt cã se umplu cu energie de jos în sus. Marea majoritate a oamenilor percep acest rezervor de energie la aproximativ un metru sub pãmânt. Dacã nu descoperi rezervorul de energie,

103

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

verificã dacã nu cumva te-ai adâncit prea mult în interiorul solului. Începe întregul proces de la început ºi înfige-þi treptat rãdãcinile în pãmânt. Eventual lãrgeºte structura rãdãcinilor ºi mãreºte numãrul rãdãcinuþelor foarte subþiri, de grosimea unui fir de pãr.

6. Imagineazã-þi cã eºti o fântânã.

a. Continuã sã aplici respiraþia Esenþei ºi imagi- neazã-þi cã te deschizi în interior pentru a permite fluxului energetic care pãtrunde prin tãlpile tale sã urce prin corp ºi sã iasã prin creºtetul capului. Dacã existã vreo parte corporalã care nu dã semne cã s-ar umple cu energie, cere-i mental sã se deschidã. Dacã o zonã este prea blocatã pentru a rãspunde acestui apel, continuã procesul cu zona de deasupra ei, iar dacã aceasta se deschide, invit-o pe prima de pe acest nivel sã facã acelaºi lucru. La fel ca în cazul apei, energia gãseºte întotdeauna o moda- litate de a curge. Pentru a spori ºi mai mult cantitatea de energie care pãtrunde în interiorul

corpului, îngroaºã-þi rãdãcina principalã ºi las-o sã pãtrundã

rãdãcina principalã ºi las-o sã pãtrundã Exerciþiul înrãdãcinãrii: creºterea rãdãcinilor 104

Exerciþiul înrãdãcinãrii:

creºterea rãdãcinilor

104

Elongaþiile

ºi mai mult în interiorul pãmântului. Nu exagera însã. Dacã vei intra prea adânc în interiorul solului, vei pierde accesul la cele mai bune ºi mai uºor disponibile substanþe nutritive. Pe mãsurã ce te vei obiºnui cu aceste senzaþii, toate aceste procese îþi vor deveni din ce în ce mai evidente.

b. O altã modalitate de a experimenta amplificarea fluxului energetic constã în a nu te preocupa de zonele individuale în care nu percepi niciun fel de senzaþii. Devino astfel la fel ca un fluviu mare care are inclusiv zone în care apa stagneazã sau curge mai încet, dar care îºi vede liniºtit de mersul lui înainte, deschizând totul în calea lui. Dacã preferi aceastã perspectivã, continuã sã îþi lãrgeºti ºi sã îþi prelungeºti structura rãdãcinilor, insistând îndeosebi asupra rãdãcinilor micuþe. În acest fel, fluxul care pãtrunde în corpul tãu va deveni din ce în ce mai puternic, deschizând treptat inclusiv zonele mai bine protejate.

7. Acþioneazã asemeni unui copac:

a. Pe mãsurã ce acest proces continuã, imagineazã-þi cã partea inferioarã a corpului tãu reprezintã trunchiul ºi rãdãcinile unui copac, în special de la sacrum în jos.

b. Partea superioarã a corpului reprezintã ramurile ºi frunzele copacului, începând de la a cincea vertebrã lombarã în sus.

105

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

c. Pentru a intensifica aceastã senzaþie, conºti- entizeazã fluxul energetic ºi permite-i sã curgã, apropiind uºor ombilicul de ºira spinãrii în timpul expiraþiei. În acest fel, vertebrele lombare ºi sacrumul se vor distanþa uºor. Sacrumul va coborî, iar vertebrele se vor deplasa în sus. Jumãtatea de jos a corpului tãu va fi astfel ºi mai profund conectatã cu solul, în timp ce jumãtatea de sus va deveni mai uºoarã ºi mai liberã. La început, aceste senzaþii þi se vor pãrea extrem de subtile, dar pe mãsurã ce îþi vei continua practica, ele îþi vor deveni din ce în ce mai evidente.

d. Atunci când expiri, observã faptul cã ombilicul tãu se apropie de ºira spinãrii. Dacã vei adãuga ºi acest element de conºtientizare, senzaþia de distanþare între cele douã jumãtãþi ale corpului se va accentua ºi mai mult. Desigur, acest proces nu trebuie sã genereze tensiuni. Dacã vei rãmâne centrat în punctul Esenþei ºi dacã vei conºtientiza de la acest nivel procesele descrise mai sus, sensibilitatea ta va deveni din ce în ce mai mare.

Ce senzaþii trebuie sã cauþi atunci când aplici exerciþiul înrãdãcinãrii:

Observã direcþia ºi intensitatea fluxurilor prin corp, ºi mai ales zonele prin care energia nu reuºeºte sã curgã foarte

106

Elongaþiile

uºor. De îndatã ce observi o astfel de zonã, relaxeazã-te sau deschide-te din ce în ce mai profund cu ajutorul respiraþiei. Foarte mulþi oameni au tendinþa de a aspira energia ºi de a o forþa sã treacã prin zonele respective. Aceastã atitudine este contraproductivã. Relaxeazã-te ºi focalizeazã-þi ºi mai mult atenþia asupra respiraþiei Esenþei, apoi lasã-te dus de val (adicã de fluxul energetic). Lasã acest flux sã te hrãneascã. Experienþa este deopotrivã uimitoare ºi profund satisfãcãtoare.

Perceperea energiei

Cum trebuie perceputã aceastã energie? Existã cinci modalitãþi de bazã prin care energia poate fi experimentatã:

senzaþia de cãldurã, cea de rãcoare, cea de apã care curge, cea de vânt care suflã (de brizã uºoarã) ºi cea de elec- tricitate. Unii oameni percep într-o mai mare mãsurã anumite senzaþii ºi într-o mãsurã mai micã altele. Uneori, energia este perceputã ca un „zumzet“ sau ca o vibraþie uºoarã. Alteori, ca un flux de apã caldã. Unii o descriu ca pe o senzaþie uºoarã care se deplaseazã prin corp ºi care face ca tot ce întâlneºte în cale sã devinã mai spaþios. Niciuna din senzaþiile descrise mai sus nu este mai bunã decât alta. Aparentele diferenþe dintre ele se datoreazã faptului cã trupurile diferite ale oamenilor traduc în mod diferit energia. De aceea, nu compara niciodatã senzaþiile pe care le percepi tu cu ale altcuiva. Savureazã-þi propria experienþã, în orice ar consta aceasta. Existã ºi alte senzaþii prin care energia qi poate fi perceputã, dar cele descrise mai sus sunt caracteristice în general acestui exerciþiu.

107

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Dacã ai ajuns sã simþi fluxul energetic care îþi pãtrunde în corp ºi iese prin creºtetul capului, înseamnã cã ai realizat perfect exerciþiul. Dacã ai terminat exerciþiul, deschide ochii (în cazul în care pânã atunci i-ai þinut închiºi) ºi fã câþiva paºi. Vezi cum te simþi.

Beneficii ºi posibile contraindicaþii

Dacã se întâmplã sã simþi o uºoarã ameþealã sau o uºoarã senzaþie de greaþã în timpul acestui exerciþiu, pune-o pe seama faptului cã organismul tãu se deschide în faþa unui flux energetic mai puternic, care încearcã sã treacã prin zone ale corpului tãu extrem de puternic protejate (închise). Experienþa poate avea un impact emoþional extrem de puternic, îndeosebi dacã nu eºti obiºnuit sã te simþi sprijinit necondiþionat de Pãmânt. Reaminteºte-þi în permanenþã cã nimeni nu îþi cere nimic; Pãmântul nu face decât sã îþi ofere. Eºti dispus sã accepþi acest dar? Oricum, te asigurãm cã în scurt timp fluxul energetic þi se va pãrea natural ºi îþi va transmite o stare de bucurie nemaiîntâlnitã pânã acum. Un sfat general: înainte ºi dupã fiecare exerciþiu, bea apã. Foarte mulþi oameni descoperã cã li se face sete dupã ce practicã aceste exerciþii. Atunci când aplici respiraþia Esenþei, mai ales în corelaþie cu miºcãrile, în corp se produc foarte multe schimbãri. Apa umple mai uºor spaþiile deschise prin lucrul cu energia, contribuind astfel la pãstrarea deschiderii mai multã vreme.

108

Elongaþiile

O altã modalitate de a te înrãdãcina:

aceleaºi beneficii, poziþii diferite

Dacã nu poþi sta în picioare, poþi practica acest exerciþiu stând aºezat. La modul ideal, tãlpile ar trebui sã stea sprijinite de sol, iar spatele ar trebui sã fie drept, dar în niciun caz þeapãn! Restul exerciþiului este exact la fel cu cel descris mai sus (pentru poziþia în picioare). Alternativ, te poþi înrãdãcina inclusiv prin sacrum, în locul tãlpilor. Este chiar amuzant sã experimentezi ºi sã vezi care din cele douã poziþii îþi oferã rezultatele cele mai dinamice.

Elongaþia prin îndoirea genunchilor

Filozofia care stã la baza acestui exerciþiu

Dacã am compara fiinþa umanã cu un tub prin care curge energie, la fel ca apa printr-un furtun, ne-am da seama cã orice schimbare în forma furtunului va influenþa curgerea apei prin el. Ori de câte ori ne miºcãm o parte corporalã, noi modificãm fluxul energetic care curge prin respectiva parte. Pe lângã fluxurile energetice apar ºi contra-fluxuri, iar ideea de val energetic care trece prin corp devine din ce în ce mai evidentã. Acesta este exact elementul pe care îl urmãrim în cadrul acestui exerciþiu prin îndoirea genunchilor noºtri. Marea majoritate a celor care au practicat acest exerciþiu au remarcat cã el le conferã un sentiment de ancorare profundã a jumãtãþii inferioare a

109

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

corpului, în timp ce partea superioarã pare mult mai liberã. Aceastã separaþie provoacã o undã energeticã observabilã, care poate genera chiar balansul uºor al jumãtãþii superioare a corpului. Elongaþia prin îndoirea genunchilor este mult mai dificilã decât pare la prima vedere, întrucât îndoirea genunchilor este singura miºcare pe care o facem de-a lungul întregului exer- ciþiu. Corpul nu trebuie înclinat în faþã ºi nici deplasat în pãrþile laterale. Pelvisul este uºor îndoit la început, dar ulterior ºi el rãmâne imobil. Nici chiar genunchii nu sunt îndoiþi foarte mult, ci doar atât cât sã ascundã privirii degetele de la picioare. Dupã aceastã miºcare de îndoire, genunchii sunt îndreptaþi din nou. La fel ca în cazul tuturor celor- lalte exerciþii din aceastã carte, efectele nu sunt generate de amploarea miºcãrilor, ci de intensi- tatea fluxurilor ener-

getice care circulã prin corp. Miºcãrile sunt

ener- getice care circulã prin corp. Miºcãrile sunt Genunchii nu trebuie sã fie îndoiþi decât atât

Genunchii nu trebuie sã fie îndoiþi decât atât cât sã ascundã degetele de la picioare.

110

Elongaþiile

realizate exclusiv pe expiraþie. Pe inspiraþie nu trebuie sã te miºti, ci doar sã te odihneºti. Unda de energie nu este resimþitã decât atunci când genunchii sunt îndreptaþi, nu atunci când sunt îndoiþi. La început, ea poate pãrea extrem de subtilã, dar foarte mulþi oameni considerã cã acest tip de focalizare îi ajutã sã îºi amplifice receptivitatea faþã de fluxurile energetice corporale, ºi chiar acesta este adevãratul scop al exerciþiului. Acest exerciþiu este de tip Feldenkreis. Feldenkreis a fost un pionier în domeniul terapiei cu ajutorul miºcãrilor. El a conceput o serie de miºcãri netradiþionale, cu scopul de a crea noi cãi neurologice în interiorul corpului. În acest fel, corpul descoperã modalitãþi noi de a experimenta miºcarea ºi – într-o oarecare mãsurã – capacitatea de a se deplasa ca ºi cum rana de care a suferit nu s-ar fi produs niciodatã. Pentru informaþii suplimentare referitoare la metoda Feldenkreis, consultã glosarul. Circulaþia energiei prin corp nu înceteazã niciodatã. Pe anumite nivele, acest flux este inhibat, în timp ce pe altele el circulã liber. Spre exemplu, atunci când þin un furtun cu apã care circulã cu presiune foarte mare, pompierii sunt nevoiþi sã lucreze în grup, întrucât cea mai micã îndoire a furtunului genereazã o contraforþã provocatã de apã în încercarea de a îndrepta din nou furtunul. Atunci când practicãm acest exerciþiu, fluxul energetic nu este nici pe departe la fel de puternic ca cel din furtunele pompierilor, dar ºi în cazul lui se aplicã acelaºi principiu. Atunci când îndoim genunchii, noi „îndoim“ practic fluxul energetic care trece prin noi. Acest lucru genereazã o reacþie din

111

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

partea acestuia, ºi implicit o intensificare a percepþiei sale. De altfel, fiecare exerciþiu pe care îl vom practica ne va oferi aceeaºi posibilitate de a experimenta din ce în ce mai profund fluxurile energetice. Cu cât un exerciþiu este mai complex, cu atât mai dinamic devine acest proces. Dacã vei începe sã sesizezi ºi sã devii atent la fluxurile energetice din corpul tãu, zonele tensionate din interiorul acestuia se vor debloca treptat, pentru a permite circulaþia liberã a acestor fluxuri din ce în ce mai mari. Este uimitor în ce mãsurã indicã fiecare exerciþiu diferenþele de calitate ale fluxurilor ºi respectiv pãrþile corporale care sunt blocate sau protejate. Aceste zone protejate au tendinþa sã încetineascã sau sã opreascã fluxurile energetice, acþionând ca niºte restricþii în calea lor. Pe mãsurã ce vei începe sã îþi deschizi din ce în ce mai mult structura corporalã, amplificându-þi fluxurile energetice interioare, acestea vor începe sã circule din ce în ce mai uºor prin corp, declanºând astfel procesul de vindecare. Fiecare exerciþiu contribuie la corectarea dezechi- librelor din structura noastrã. Pe mãsurã ce vom învãþa sã ne dizolvãm sistemul pentru a se acomoda noilor fluxuri energetice ºi pentru a le permite sã circule liber prin el, noi vom începe sã înþelegem mai bine cum ne miºcãm. Vom învãþa astfel sã executãm alte miºcãri decât cele cu care eram obiºnuiþi. Atunci când un flux energetic este inhibat, el ne determinã sã ne miºcãm într-o manierã dizarmonioasã. Spre exemplu, când pe cineva îl doare spatele, acest lucru este evident din felul în care persoana se miºcã, se aºeazã sau se ridicã. Atunci când zona este deblocatã, permiþând

112

Elongaþiile

circulaþia unui flux mai mare de energie ºi integrându-se astfel mai armonios în restul organismului, persoana începe sã se miºte mai natural, iar durerea îi dispare.

Elongaþia prin îndoirea genunchilor pas cu pas

Notã: Primii trei paºi corespund cu cei de la exerciþiul de înrãdãcinare.

1. Postura: stai în picioare, cu genunchii drepþi, dar nu rigizi.

2. Începe sã practici respiraþia Esenþei.

3. Imagineazã-þi cã din tãlpi îþi cresc rãdãcini. Nu începe sã îþi îndoi genunchii decât atunci când simþi un flux energetic suficient de intens care se deplaseazã ascendent prin corpul tãu.

4. Îndoaie foarte lent genunchii, în timp ce expiri (reþine: singura miºcare pe care trebuie sã o practici este îndoirea genunchilor).

Un sfat: imagineazã-þi cã te afli în interiorul unui cilindru. Dacã þi-ai înclina corpul în orice direcþie, te-ai lovi de el. Lasã-te condus de fluxul energetic. Acesta este singurul lucru care conteazã în timpul acestui exerciþiu. Numãrul de respiraþii necesare pentru acest proces este specific fiecãrui individ în parte.

113

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

5. Continuã sã îþi îndoi genunchii pânã când nu îþi mai poþi privi de sus degetele de la picioare. Nu forþa miºcarea mai departe ºi nu îþi propune sã parcurgi o distanþã determinatã. Aºa cum spuneam, singurul lucru care ne intereseazã în cadrul acestui exerciþiu este fluxul energetic pe care îl genereazã el. Lasã întreaga miºcare de îndoire a genunchilor sã

fie ghidatã de fluxul energetic creat de fiecare expiraþie pe care o practici. În funcþie de lentoarea expiraþiei, o expiraþie nu

te

va conduce decât pe

o

porþiune a miºcãrii,

sau dimpotrivã, te poate conduce pânã la capãtul ei. Nu grãbi miºcarea. Scopul exerciþiului este fuziunea fluxului ener- getic cu respiraþia. Atunci când este realizatã saca- dat (nu dintr-o singurã miºcare), îndoirea ge- nunchilor subliniazã mai bine calitatea fluxului energetic.

6. Rãmâi în aceastã poziþie timp de câteva respi- raþii. În final, pe prima expiraþie, începe sã îþi îndrepþi lent genunchii.

114

expiraþie, începe sã îþi îndrepþi lent genunchii. 114 Nu îndoi decât genunchii (în acest scop, imagineazã-þi

Nu îndoi decât genunchii (în acest scop, imagineazã-þi cã te afli în interiorul unui cilindru).

Elongaþiile

Un sfat: la îndreptarea genunchilor, greutatea corpului trebuie sã apese mai ales pe cãlcâie. În plus, muºchii ce susþin partea inferioarã a spatelui percep o anumitã tensiune, ca ºi cum de sacru þi-ar atârna o greutate de 50 de kilograme (vezi pagina 94).

Nu uita

Capul ºi gâtul trebuie sã rãmânã relaxate ºi uºor înclinate în jos în timpul acestui exerciþiu, în special atunci când genunchii sunt îndreptaþi. Acest lucru este extrem de important, întrucât contractarea gâtului sau pãstrarea rigidã

a înclinaþiei capului poate inhiba fluxul ºi calitatea undei

energetice pe care o simþi. Fii cu deosebire atent la ceea ce simþi atunci când aplici respiraþia Esenþei în timp ce te miºti. Între senzaþiile produse de respiraþie ºi miºcare trebuie sã existe o conexiune profundã. Tocmai de aceea ne miºcãm atât de lent, aceasta fiind însãºi cheia reuºitei în cazul acestui exerciþiu. De aceea, nu te grãbi. Scopul exerciþiului este de a descoperi fluxurile energetice ºi de a sesiza în ce mãsurã sunt afectate acestea de îndoirea genunchilor. Experi- menteazã cu diferite viteze ale miºcãrii ºi observã eventualele schimbãri. Dacã exerciþiul este practicat corect, partea superioarã

a corpului se va balansa uºor, iar dacã gâtul este într-adevãr relaxat, aceastã miºcare de balans va fi resimþitã pânã la nivelul capului ºi al gâtului.

115

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Beneficii

Acest exerciþiu elibereazã într-o mare mãsurã pelvisul ºi sacrumul, precum ºi întreaga coloanã vertebralã. El este ideal pentru a afla în ce zone corporale acumulezi tensiuni atunci când faci anumite miºcãri musculare izolate. Dacã vei face câþiva paºi dupã încheierea exerciþiului, vei descoperi cã te deplasezi într-o manierã mult mai dreaptã ºi mai centratã, ºi cu o mai mare uºurinþã. De altfel, acesta este numai începutul experienþelor care vor urma!

Un exerciþiu alternativ: acelaºi rezultat, o poziþie diferitã

Dacã nu poþi sta multã vreme în picioare, ai la dispoziþie alternativa de a practica exerciþiul aºezat pe un scaun. În acest caz, genunchii sunt mai întâi îndreptaþi în faþã, dupã care revin la poziþia lor îndoitã normalã. Aºa cum spuneam, scopul exerciþiului este de a sesiza fluxurile energetice ºi nu doar de a îndoi pur ºi simplu genunchii.

energetice ºi nu doar de a îndoi pur ºi simplu genunchii. 116 Elongaþia prin îndoirea genunchilor

116

Elongaþia prin îndoirea genunchilor practicatã în poziþia ºezând

Elongaþiile

Exerciþiul ancorãrii sacrumului

Beneficii

Scopul acestui exerciþiu este de a simþi circulaþia energiei prin corp în douã direcþii: dinspre sacrum în jos, cãtre tãlpi ºi mai departe, cãtre sol, ºi respectiv dinspre a cincea vertebrã lombarã în sus, cãtre cap ºi mai departe, prin creºtetul capului. Exerciþiul permite eliberarea tensiunilor din zona spatelui ºi a ºoldurilor. Ulterior, el poate produce inclusiv relaxarea altor zone. Dacã nu reprezintã un inconvenient, cel mai bine este sã practici aceste exerciþii cu picioarele goale, pentru a obþine un feedback kineziologic maxim. Desigur, dacã în camerã este foarte frig, este de preferat sã porþi ºosete în picioare, astfel încât temperatura redusã sã nu îþi distragã atenþia. În cazul acestui exerciþiu nu se recomandã ca picioarele sã fie încãlþate.

nu se recomandã ca picioarele sã fie încãlþate. Miºcarea energiei în douã direcþii, începând din zona

Miºcarea energiei în douã direcþii, începând din zona sacrumului

Dacã doreºti, poþi folosi o pãturã subþire sau te poþi aºeza direct pe covor. Important este sã obþii o interacþiune

117

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

maximã cu maniera în care se sprijinã corpul tãu, fãrã a simþi niciun fel de disconfort. Nu uita: miºcãrile se realizeazã exclusiv pe expiraþie. În timpul inspiraþiei, opreºte miºcarea ºi respirã de voie.

Ancorarea sacrumului pas cu pas

1. Începe cu o scanare a solului.

2. Poziþie: Aºeazã-te culcat pe spate, cu braþele pe lângã corp ºi cu tãlpile uºor depãrtate, la o distanþã egalã cu lãþimea ºoldurilor.

3. Începe sã aplici respiraþia Esenþei.

4. Ridicã-þi în sus genunchii, câte unul pe rând.

a. Ridicã genunchiul ca ºi cum cineva ar trage în sus de el. În acest fel, cãlcâiele se vor târî la sol. Degetele de la picioare trebuie sã rãmânã relaxate. În timp ce piciorul se miºcã, încearcã sã sesizezi eventualele fluxuri energetice care îþi trec prin el. Când miºcarea este completã, genunchiul este ridicat ºi perpendicular faþã de pãmânt, iar tãlpile se sprijinã de sol.

Nu uita: indiferent de câte respiraþii ai avea nevoie pentru a ridica genunchiul, nu efectua miºcãrile decât pe expiraþie. În timpul inspiraþiei, piciorul rãmâne în poziþia în care a ajuns în urma ultimei expiraþii, ºi aºa mai departe, pânã când ajunge în poziþia finalã. Iniþial, vei avea nevoie de mai multe expiraþii pentru a simþi fluxurile energetice în timp ce ridici piciorul. Dupã ce te vei obiºnui cu

118

Elongaþiile

Elongaþiile Ridicã genunchiul ca ºi cum cineva ar trage în sus de el. În acest fel,

Ridicã genunchiul ca ºi cum cineva ar trage în sus de el. În acest fel, cãlcâiele se vor târî la sol. Degetele de la picioare trebuie sã rãmânã relaxate

conºtientizarea acestor fluxuri, vei putea ridica genunchiul pe o singurã expiraþie.

b. Repetã procesul cu celãlalt picior, pânã când amândoi genunchii sunt ridicaþi ºi ambele tãlpi se sprijinã de sol. La modul ideal, planul creat de picioarele îndoite trebuie sã fie perpendicular pe sol (picioarele nu trebuie sã fie înclinate).

5. Imagineazã-þi cã sacrumul tãu este ancorat de sol, ca ºi cum ar fi prins într-o þepuºã.

Un sfat: dacã nu îþi place imaginea þepuºei, gândeº- te-te cã sacrumul tãu este lipit de sol cu un lipici. Ceea ce trebuie sã cultivi este imaginea imobilitãþii acestuia la sol. Ori de câte ori o parte corporalã este imobilizatã, celelalte pãrþi ale corpului încearcã sã se miºte ºi sã se reorganizeze. Acest lucru permite conºtientizarea curgerii energiei într-o parte ºi în alta, pornind dinspre sacrum: prin picioare ºi tãlpi

119

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

cãtre sol, respectiv prin trunchi ºi prin cap, dincolo de creºtetului capului (pornind de la a cincea vertebrã lombarã).

6. Atunci când expiri, încearcã sã sesizezi fluxul energetic în cele douã direcþii, dinspre sacrum în jos ºi dinspre a cincea vertebrã lombarã în sus. Cu cât îþi vei simþi sacrumul mai imobilizat (prin puterea intenþiei), cu atât mai puternic vei simþi acest flux.

Un sfat: dacã nu sesizezi deloc fluxul energetic în cele

douã direcþii, îþi poþi miºca uºor sacrumul cãtre cãlcâie (numai pe expiraþie). În acest fel, senzaþiile vor fi intensificate.

a. Pentru a intensifica percepþia fluxului energetic care trece prin picior (în cazul în care în care nu sesizezi decât fluxul ascendent), orienteazã-þi pentru o clipã atenþia exclusiv asupra tãlpii care se sprijinã de sol (fãrã a uita nicio clipã de punctul Esenþei). Fã acest lucru chiar la începutul unei expiraþii.

b. Pentru a intensifica percepþia fluxului energetic care urcã spre cap (în cazul în care nu sesizezi decât fluxul descendent), orienteazã-þi pentru o clipã atenþia exclusiv cãtre creºtetul capului (fãrã a uita nicio clipã de punctul Esenþei). Fã acest lucru chiar la începutul unei expiraþii.

7. Practicã acest exerciþiu timp de cel puþin trei respiraþii complete. Conºtientizeazã cele douã fluxuri energetice (cel ascendent ºi cel descendent).

120

Elongaþiile

Notã: dacã doreºti, poþi prelungi acest exerciþiu oricât de mult. La început, senzaþiile percepute vor fi destul de subtile, dar în scurt timp ele vor tinde sã devinã din ce în ce mai evidente.

8. Începe sã cobori genunchii, pe rând (numai pe expiraþie).

sã cobori genunchii, pe rând (numai pe expiraþie). Coboarã genunchii pe rând, deplasând piciorul din

Coboarã genunchii pe rând, deplasând piciorul din cãlcâie. Degetele rãmân orientate în sus.

piciorul din cãlcâie. Degetele rãmân orientate în sus. Întinde piciorul ºi împinge cãlcâiul în afarã. 121

Întinde piciorul ºi împinge cãlcâiul în afarã.

121

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

a. Cel care conduce miºcarea este cãlcâiul, în timp ce degetele rãmân orientate în sus (chiar cãtre spate). Scopul este de a întinde cât mai bine piciorul atunci când acesta coboarã la sol. Întinde-þi cât mai mult oasele, pânã când piciorul este complet drept.

b. Repetã procesul ºi cu celãlalt picior.

9. Fã o nouã scanare a solului.

a. Observã în ce fel a schimbat acest exerciþiu percepþia ta referitoare la felul în care te sprijinã Pãmântul.

10. Întoarce-te pe o parte ºi revino uºor în poziþia

ºezând.

a. Fã câteva respiraþii ale Esenþei în aceastã poziþie, apoi ridicã-te în picioare.

11. Dupã ce te-ai ridicat de la sol, fã câþiva paºi, pentru a implementa astfel schimbãrile produse de acest

exerciþiu.

a. Cu aceastã ocazie, poþi observa schimbãrile produse de exerciþiu asupra posturii ºi a mersului tãu. Ar fi bine de asemenea sã bei niºte apã.

Nu uita: ori de câte ori faci un exerciþiu în miºcare, reþine cã nu trebuie sã parcurgi o distanþã anumitã sau sã atingi o poziþie perfectã. Scopul acestui exerciþiu este de a învãþa despre fluxurile energetice care trec prin corpul tãu

122

Elongaþiile

atunci când te miºti ºi când respiri, precum ºi de a-þi intensifica sentimentul prezenþei. Dupã fiecare exerciþiu odihneºte-te puþin ºi bea cât mai multã apã. Începe întotdeauna cu un efort muscular minor, iar apoi experimenteazã cu miºcãri din ce în ce mai delicate (susþinute de un efort din ce în ce mai mic). Dacã nu poþi sta culcat pe podea, poþi practica exerciþiul în pat, sau chiar într-un fotoliu. În general, aspectele exerciþiului rãmân aceleaºi, doar cã pãrþile de contact cu trupul sunt mult mai moi.

Mersul conºtient

Filozofia ºi beneficiile mersului conºtient

Acest exerciþiu poate fi practicat oricând, dar un moment ideal este imediat dupã Exerciþiul curgerii înainte (cel care urmeazã). Scopul acestui exerciþiu este de a continua elongaþia coloanei vertebrale ºi extensia celor douã picioare. Douã din principalele lucruri pe care trebuie sã le conºtientizezi în timpul acestui exerciþiu sunt rigiditatea ºi tensiunile acumulate la nivelul gâtului ºi al capului. La fel ca în cazul oricãrei miºcãri, cu cât vei fi mai relaxat, cu atât mai fluid va circula fluxul energetic prin corpul tãu. Atunci când exerciþiul este realizat corect, capul se simte oarecum la fel ca acele pãpuºi cu capul pe arcuri pe care le vezi uneori în spatele maºinilor. El este susþinut exclusiv de schelet, dar în afara uºoarei tensiuni necesare

123

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

pentru a efectua miºcarea propriu-zisã nu ar mai trebui sã existe nicio altã tensiune. Majoritatea oamenilor se miºcã de parcã ar fi niºte

obiecte ce trebuie deplasate (de pildã, o bucatã de lemn). Unul din scopurile acestui exerciþiu este de a te învãþa sã mergi într-o manierã centratã ºi fluidã. Punctul de focalizare a întregii miºcãri este sacrumul, care reprezintã centrul corpului fizic. Cei mai mulþi dintre oameni se apleacã înainte sau forþeazã anumite miºcãri inutile într-o parte sau în alta. Aceste miºcãri genereazã tensiuni la nivelul întregului corp, dar mai ales în zona inferioarã a spatelui, în zona gâtului ºi a umerilor. Dacã te vei miºca întotdeauna de la nivelul sacru- mului, pãstrând corpul drept, miºcãrile tale vor deveni mai elastice ºi mai fluide. Pentru a înþelege mai uºor ce înseamnã sã mergi ghidat de sacrum, poþi ruga pe cineva sã te conducã de la spate, plasându-ºi o palmã pe aceastã zonã a corpului. Partea cea mai dificilã a exerciþiului constã în a avea încredere în „ºofer“.

Sprijinã-te uºor de palma lui ºi lasã-te împins în faþã pe durata mai multor paºi. Urmãreºte sã

în faþã pe durata mai multor paºi. Urmãreºte sã Plaseazã-þi palma pe sacrumul clientului ºi „condu-l“

Plaseazã-þi palma pe sacrumul clientului ºi „condu-l“ înainte.

124

Elongaþiile

simþi o stare de uºurinþã ºi de flexibilitate la nivelul pãrþii inferioare a spatelui. ªoferul nu trebuie sã forþeze prea tare împingerea înainte. Unicul scop al acestui exerciþiu este de a cultiva o stare de încredere ºi de a-þi gãsi un nou centru de control al mersului. Dacã te afli în postura clientului (persoanei conduse), trebuie sã ai încredere în ºofer ºi trebuie sã te laºi condus de el. Urmãreºte sã simþi presiunea constantã ºi fermã a palmei ºoferului pe sacrumul tãu. ªoferul este cel care controleazã viteza ºi impulsul de a merge înainte. Dacã nu ai pe cineva care sã te ajute, îþi poþi face o idee destul de corectã referitoare la acest proces plasându-þi propria palmã pe sacrum ºi aplicând o presiune fermã asupra acestuia în timp ce mergi. Imagineazã-þi cã mâna ta este puterea care te conduce înainte. Senzaþiile nu se comparã cu situaþia în care te laºi condus de altcineva, dar cel puþin îþi poþi face o idee destul de exactã despre partea corporalã care trebuie sã conducã procesul mersului.

Mersul conºtient – pas cu pas

Procesul mersului conºtient are douã pãrþi. Prima constã în extensia corpului ºi în târºâirea picioarelor. A doua parte constã într-un mers liber, condus de sacrum. 1. Poziþia de început:

a. Stai în picioare, cu tãlpile uºor depãrtate, la o distanþã egalã cu lãþimea ºoldurilor. Dacã degetele de la picioare sunt orientate cãtre exterior, roteºte-þi cãlcâiele astfel încât tãlpile sã

125

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

devinã paralele. Dacã aceastã poziþie îþi provoacã o tensiune prea mare la nivelul coapselor, adoptã o poziþie intermediarã. Provoacã-þi corpul sã adopte o poziþie nouã, dar nu exagera.

b. Braþele atârnã liber pe lângã corp.

c. Capul ºi gâtul sunt relaxate ºi orientate ca ºi cum ai privi uºor în jos.

2. Începe sã practici respi- raþia Esenþei. Urmãreºte sã conºtientizezi îndeo- sebi relaxarea pe care o produce aceastã res- piraþie.

3. Aplicã exerciþiul înrãdã- cinãrii ºi încearcã sã simþi fluxul energetic care trece ascendent prin corp.

4. Apropie-þi tãlpile.

5. Aplicã extensia pe partea stângã a corpului.

a. „Adaugã“ gradat o greutate suplimen- tarã asupra piciorului stâng (sau drept; nu conteazã cu care

126

piciorului stâng (sau drept; nu conteazã cu care 126 Mersul conºtient: extinde-þi în jos piciorul ºi

Mersul conºtient:

extinde-þi în jos piciorul ºi permite-i torsului sã se alungeascã în sus, ridicând astfel greutatea de pe celãlalt picior.

Elongaþiile

picior începi). În acelaºi timp, alungeºte-þi în sus jumãtatea superioarã stângã a corpului. La fel ca în cazul exerciþiului de înrãdãcinare, punctele de separaþie sunt sacrumul, respectiv a cincea vertebrã lombarã. În timp ce piciorul stâng pare sã apese mai puternic asupra solului, alungeºte-þi în sus torsul, din talie, ca ºi cum ai creºte, devenind mai înalt. Scopul este sã îþi întinzi corpul în ambele direcþii. Aceastã alungire a jumãtãþii stângi a corpului va ridica o parte din greutatea care apasã pe piciorul drept (opus). Pânã acum, miºcarea a fost mini- mã. Ea trebuie sã provinã din sacrum (nu te lãsa condus de umeri). Urmãreºte sã îþi pãstrezi relaxarea capului ºi a gâtului. Mai presus de toate, nu îþi înclina corpul. Nu putem sublinia îndeajuns aceastã necesitate.

corpul. Nu putem sublinia îndeajuns aceastã necesitate. Dupã ce ai practicat extensia pe partea stângã,

Dupã ce ai practicat extensia pe partea stângã, târâie-þi piciorul drept în faþã.

6. Când ajungi sã îþi simþi întreaga greutate pe piciorul stâng, lasã-þi piciorul drept sã alu- nece în faþã, pe o

127

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

distanþã de circa jumãtate din lungimea tãlpii (aproximativ 10-15 centimetri, în funcþie de lun- gimea tãlpii tale).

7. Repetã apoi acest proces cu partea opusã a corpului. Aminteºte-þi cã nu este vorba de un proces de legãnare a corpului, ci de alungire efectivã. Miº- carea poate fi comparatã într-o anumitã mãsurã cu mersul pe picioroange, în sensul cã întreaga greutate a corpului este purtatã când pe o parte, când pe cealaltã.

8. Dupã ce ai practicat astfel patru paºi târâiþi, deschide ochii, nu te mai focaliza asupra res- piraþiei Esenþei ºi începe sã mergi mai rapid, cu paºi naturali. Urmãreºte sã nu cazi din nou în vechile obiºnuinþe le- gate de mers. Lasã-þi corpul ºi braþele sã facã miºcãrile pe care le doresc. Foarte mulþi oameni descoperã cã dacã îºi lasã braþele sã se miºte aºa cum doresc (fãrã sã le miºte din obiºnuinþã), acestea se balanseazã la unison.

miºte din obiºnuinþã), acestea se balanseazã la unison. Alungeºte-þi jumãtatea dreaptã a corpului ºi

Alungeºte-þi jumãtatea dreaptã a corpului ºi târâie-þi piciorul stâng în faþã.

128

Elongaþiile

Ai observat vreodatã un copil alergând pentru prima datã? De regulã, braþele sale au tendinþa sã se balanseze în aceeaºi direcþie, iar miºcãrile sale nu sunt influenþate de memorie. Ele nu sunt încã diferenþiate sau organizate pentru a opera dupã anumite tipare familiare, indiferent de nevoile reale ale miºcãrii. Pe mãsurã ce mersul tãu se va accelera, braþele vor începe sã se balanseze în maniera lor obiºnuitã, dar chiar ºi aceastã reacþie este învãþatã, nu spontanã. În mod normal, miºcãrile ar trebui fãcute pentru cã sunt în armonie cu noi, nu din memorie sau pentru cã le considerãm normale. Lasã-þi corpul sã înveþe din nou sã meargã ºi sã se ancoreze în momentul prezent, nu în amintirile sale din trecut.

Curgerea înainte

Beneficii

Acesta este unul din cele mai complexe exerciþii din aceastã gamã. El este extrem de util pentru eliberarea tensiunilor la nivelul coloanei vertebrale ºi pentru lãrgirea spaþiului dintre vertebre. Dacã vei practica în mod corect exerciþiul (fiind atent mai degrabã la fluxurile energetice decât la miºcãrile propriu-zise), vei constata cã el îþi va influenþa în mod considerabil felul în care mergi ºi în care execuþi alte miºcãri. În plus, îþi va oferi numeroase informaþii legate de fluxurile energetice care trec prin corpul tãu ºi despre zonele corporale blocate, precum ºi despre felul în care poþi debloca aceste zone.

129

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Intenþia

Exerciþiul constã într-o aplecare înainte cu genunchii drepþi (dar nu rigizi), ca ºi cum þi-ai propune sã îþi atingi degetele de la picioare. Cheia succesului în cazul acestui exerciþiu constã în urmãrirea fluxurilor energetice. În timp ce „curgi“ înainte, existã douã zone corporale care au tendinþa sã se elibereze de tensiuni, în funcþie de miºcarea în jos sau în sus pe care o execuþi. Prima zonã este cuprinsã între omoplaþi ºi a ºasea vertebrã toracicã (T6), iar a doua este zona sacrumului. Fii cu deosebire atent la separarea dintre jumãtatea superioarã ºi cea inferioarã a corpului. Înainte de a-þi începe „curgerea“, conºtientizeazã aceastã separaþie. Ea poate fi accentuatã în timpul expiraþiei prin apropierea uºoarã a ombilicului de ºira spinãrii dupã conectarea la fluxul energetic care îþi trece prin corp.

Nu uita:

În timpul acestui exerciþiu, trebuie sã fii cu deosebire focalizat asupra experienþei ºi asupra momentului prezent. Nu-þi face griji în ceea ce priveºte amploarea miºcãrii. Observã doar cum te simþi ºi cât de mult se detensioneazã fiecare vertebrã în parte. Cu cât vei executa exerciþiul mai lent, cu atât mai interesantã va deveni experienþa. La un moment dat, vei descoperi cã nu ai nicio idee la ce distanþã de podea se aflã mâinile tale, dar nu-þi va mai pãsa de acest lucru. Picioarele devin înrãdãcinate în sol, iar fluxul ener- getic te conduce într-o cãlãtorie fãrã sfârºit prin corpul tãu.

130

Elongaþiile

Curgerea înainte pas cu pas

1. Începe prin a aplica exerciþiul înrãdãcinãrii (vezi pagina 98).

Un sfat: nu uita sã îþi extinzi rãdãcinile, astfel încât fluxul energetic care îþi trece prin corp ºi iese prin creºtetul capului sã fie cât mai consistent. În ultimã instanþã, la el se referã „curgerea“ care dã numele exerciþiului. Cu cât vei conºtientiza mai plenar separaþia dintre cele douã jumãtãþi ale corpului (cea superioarã ºi cea inferioarã), cu atât mai uºor va deveni acest exerciþiu. De aceea, începe prin a deveni conºtient de fluxul descendent care pleacã din sacrum. Gândeºte-te cã de acesta atârnã o greutate de 50 de kilograme. Focalizeazã-þi atenþia asupra cãlcâielor ºi declanºeazã astfel fluxul energetic.

2. Începe procesul de „curgere“:

a. Lasã-þi coloana sã se aplece înainte, vertebrã cu vertebrã, începând cu prima vertebrã cervicalã (de la nivelul gâtului). În tot acest timp, pãstreazã sentimentul înrãdãcinãrii în sol (la nivelul cãlcâielor), dar ºi al greutãþii care îþi atârnã de sacrum. Singura zonã care acþioneazã este cea cuprinsã între omoplaþi, ca ºi cum capul ºi gâtul ar fi desprinse de aceastã zonã (îþi reamintim de asemenea cã toate miºcãrile se fac exclusiv în timpul expiraþiei).

b. Nu te gândi cât de departe împingi miºcarea sau care va fi finalitatea ei. Fii cât mai prezent în mijlocul acestei experienþe ºi lasã-þi fiecare

131

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

vertebrã a coloanei sã se elibereze de tensiuni. Dupã ce vei învãþa tehnica de Eliberare a aburului din capitolul 7, o vei putea aplica muºchilor situaþi de o parte ºi de alta a vertebrelor cervicale, fapt care va lãrgi ºi mai mult spaþiul dintre acestea.

c. Pe mãsurã ce avansezi cãtre a doua zonã, eliberând succesiv vertebrele toracice, imagi- neazã-þi întregul bazin energetic situat în partea din spate a taliei. Cu fiecare nouã expiraþie, conºtientizeazã fluxul descendent care pleacã dinspre sacrum cãtre cãlcâie ºi permite porþiunii din co- loana vertebralã pe care o rulezi sã se alungeascã în partea opusã (ascendentã). Aceastã conºtientizare este cu deosebire utilã atunci când ajungi la partea lom- barã a coloanei vertebrale sau la orice zonã care este blocatã ºi / sau tensionatã.

Un sfat: în timpul acestei miºcãri, mulþi practi- canþi au tendinþa greºitã de a-ºi ridica sacrumul, prac- ticând elongaþia dintr-un unghi incorect ºi pierzând astfel senzaþia de înrãdã- cinare. Îþi reamintim în

astfel senzaþia de înrãdã- cinare. Îþi reamintim în Zona dintre omoplaþi controleazã întinderea vertebrelor

Zona dintre omoplaþi controleazã întinderea vertebrelor cervicale.

132

Elongaþiile

aceastã direcþie cã toate

miºcãrile trebuie sã þinã cont de separaþia dintre sacrum ºi

a cincea vertebrã lombarã

(L5). Fluxurile energetice care pleacã din sacrum coboarã cãtre sol, iar cele care pornesc de la a cincea vertebrã lombarã sunt ascen- dente, alungind jumãtatea superioarã a corpului ºi creând un spaþiu suplimentar între oasele întregii structuri fizice.

Pe toatã durata exer- ciþiului, focalizeazã-þi atenþia asupra fluxurilor energetice

ºi nu uita de punctul Esenþei.

Dacã uiþi de acesta din urmã, opreºte imediat miºcarea ºi conºtientizeazã-l din nou. Dacã poþi regãsi cu aceastã ocazie fluxurile energetice, continuã-þi miºcarea în jos. Dacã nu, revino la poziþia verticalã.

miºcarea în jos. Dacã nu, revino la poziþia verticalã. Scripetele din zona sacralã controleazã vertebrele

Scripetele din zona sacralã controleazã vertebrele spatelui

3. Revenirea la poziþia verticalã:

a. Pentru a reveni, tot ce trebuie sã faci este sã inversezi procesul. Atenþia rãmâne focalizatã asupra sacrumului. Reaºeazã-þi vertebrele la loc, începând de jos în sus. Continuã sã conºtientizezi fluxurile energetice.

133

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

b. Lasã-þi spatele sã revinã la poziþia verticalã, iar în final fã acelaºi lucru ºi cu vertebrele cervicale. Când ai ajuns la nivelul gâtului, focalizeazã-þi asupra lui atenþia perifericã, pânã când capul ajunge din nou în poziþie verticalã.

4. În continuare, începe sã mergi conºtient (începe direct cu pasul 4 al exerciþiului mersului conºtient).

a. Înainte de a-þi târâi paºii, ai grijã sã îþi întinzi o jumãtate lateralã a corpului ºi sã îþi apropii tãlpile.

Nu uita: atât timp cât nu te vei ambiþiona sã te apleci prea tare în faþã, acest exerciþiu îþi va permite o detensionare fantasticã a spatelui ºi a gâtului. Dacã te-ai aplecat prea mult în faþã ºi îþi vine greu sã revii lent la poziþia verticalã, îndoaie-þi puþin genunchii sau pune capãt exerciþiului. Nu forþa niciodatã miºcãrile. Într-o primã fazã, extensia coloanei vertebrale va echivala cu pãtrunderea într-un „teritoriu nou“ ºi îþi va provoca anumite tensiuni, dar acestea nu trebuie sã depãºeascã nicio clipã senzaþia de disconfort (nu trebuie sã devinã dureroase). Dacã durerea devine prea ascuþitã, înseamnã cã te-ai ambiþionat prea tare ºi cã ai împins miºcarea prea departe. În acest caz, încheie exerciþiul sau roagã pe cineva sã te ajute sã te îndrepþi.

Curgerea înainte din poziþia ºezând:

o alternativã pentru curgerea înainte din poziþia în picioare

Dacã nu poþi sta în picioare (dintr-un motiv sau altul), ai alternativa de a practica acest exerciþiu în poziþia ºezând pe un scaun sau chiar pe un fotoliu. Aplicã înrãdãcinarea

134

Elongaþiile

la nivelul tãlpilor sau al sacrumului. Cultivã senzaþia cã de sacrum îþi atârnã o greutate. În rest, exerciþiul este identic. La fel ca în cazul de dinainte, ceea ce conteazã este sã nu forþezi nicio clipã aplecarea înainte. Chiar dacã nu îþi apleci capul decât doi milimetri, dacã ai sesizat fluxul energetic ºi apoi ai revenit în poziþia verticalã, înseamnã cã exerciþiul þi-a reuºit. Unicul scop al exerciþiului este conºtientizarea fluxurilor energetice care îþi trec prin corp atunci când execuþi aceste miºcãri.

Curgerea înainte din poziþia ºezând:

pas cu pas

Curgerea înainte din poziþia ºezând: pas cu pas Curgerea înainte din poziþia ºezând: începe prin a

Curgerea înainte din poziþia ºezând: începe prin a practica exerciþiul înrãdãcinãrii.

începe prin a practica exerciþiul înrãdãcinãrii. Apleacã-þi lent capul ºi gâtul în faþã. Procesul

Apleacã-þi lent capul ºi gâtul în faþã.

Procesul începe exact la fel ca în cazul exerciþiului înrãdãcinãrii practicat în poziþia ºezând (pagina 98):

135

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

1. Relaxeazã-þi întregul corp.

2. Imagineazã-þi cã îþi cresc rãdãcini.

3. Conecteazã-te cu fluxul energetic. Conºtientizeazã ascensiunea acestuia prin corp ºi ieºirea prin creºtetul capului.

a. La modul ideal, ar trebui sã simþi în permanenþã acest flux, indiferent dacã stai în picioare, ºezând, culcat pe spate sau pe burtã.

stai în picioare, ºezând, culcat pe spate sau pe burtã. Când capul ºi gâtul sunt plenar

Când capul ºi gâtul sunt plenar relaxate (înclinate în faþã), începe sã îþi apleci inclusiv spatele.

în faþã), începe sã îþi apleci inclusiv spatele. Dupã ce te-ai aplecat suficient de mult înainte,

Dupã ce te-ai aplecat suficient de mult înainte, atât cât sã te simþi confortabil, începe sã revii la poziþia verticalã.

4. Apleacã-þi din ce în ce mai mult capul ºi gâtul înainte, ghidând miºcarea din zona omoplaþilor. Când nu mai poþi avansa cu aceastã miºcare, continuã sã te apleci înainte, dar ghidând miºcarea

136

Elongaþiile

din zona sacrumului. În tot acest timp, conºti- entizeazã fluxurile energetice. Dacã nu mai poþi avansa, începe miºcarea inversã (de revenire la poziþia verticalã).

5. Dupã ce ai revenit la poziþia verticalã, ridicã-te în picioare ºi practicã mersul conºtient (dacã poþi face acest lucru).

Elongaþia cu ajutorul unei mingi de tenis

Acest exerciþiu este un test perfect pentru cultivarea senzaþiei de dizolvare. La fel ca în cazul tuturor exerciþiilor, accentul trebuie pus pe fluxul energetic ºi pe senzaþiile corporale, astfel încât sã descoperi noi modalitãþi de a te deschide ºi de a te elibera de tensiuni.

Începerea exerciþiului

Foloseºte o minge de tenis nouã sau aproape nouã. Exerciþiul trebuie sã fie o provocare pentru corp, dar dacã ajungi la faza de spasme musculare sau dacã senzaþia de disconfort devine insuportabilã, alege o minge mai micã sau mai moale.

Notã: exerciþiul este foarte dificil. Nu numai cã exercitã o anumitã presiune asupra unor muºchi ai spatelui care stau aproape tot timpul încordaþi, dar preseazã asupra

137

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

întregii coloanei vertebrale. De aceea va trebui sã îþi relaxezi la maxim nu doar coloana, ci întregul corp.

La început, exerciþiul þi se poate pãrea destul de intimidant, dar schimbãrile pe care le provoacã în corp sunt uimitoare. Pe mãsurã ce corpul tãu va învãþa sã se relaxeze ºi sã se elibereze de tensiuni, exerciþiul þi se va pãrea din ce în ce mai confortabil, ba chiar vei începe sã îl practici cu un entuziasm din ce în ce mai mare.

Elongaþia cu ajutorul unei mingi de tenis: pas cu pas

1. Întinde-te pe spate ºi aplicã o scanare a solului.

2. Pe expiraþie, ridicã-þi genunchii, câte unul pe rând, pânã când amândoi ajung sã fie ridicaþi.

3. Plaseazã o minge de tenis între scapulã ºi coloana vertebralã. Mingea va fi astfel situatã chiar sub muºchii romboizi. Mingea nu trebuie sã preseze

chiar sub muºchii romboizi. Mingea nu trebuie sã preseze Plasarea mingii de tenis pe muºchiul dintre

Plasarea mingii de tenis pe muºchiul dintre omoplat ºi ºira spinãrii

138

Elongaþiile

asupra ºirei spinãrii sau asupra omoplatului; de aceea, modificã-i poziþia dacã este necesar. Ea trebuie plasatã în apropierea treimii inferioare a omoplatului.

4. Întinde-þi lateral braþul ºi ridicã antebraþul puþin deasupra capului. Dacã nu atinge solul, îl poþi sprijini de o pernã. Pe mãsurã ce umãrul ºi muºchii pieptului se relaxeazã, în mod normal antebraþul ar trebui sã poatã ajunge sã se sprijine de sol.

5. Rãmâi în aceastã poziþie ºi aplicã respiraþia Esenþei timp de cel puþin cinci minute. Cu cât vei rãmâne mai mult timp în ea, cu atât mai profunde vor fi schimbãrile corporale.

în ea, cu atât mai profunde vor fi schimbãrile corporale. Dacã antebraþul nu atinge solul, poþi

Dacã antebraþul nu atinge solul, poþi plasa o pernã sub el.

Notã: scopul acestui exerciþiu este de a-þi detensiona la maxim zona din jurul mingii de tenis ºi de a conºtientiza fluxul energetic care trece dincolo de acest obstacol, curgând de-a lungul spatelui cãtre creºtetul capului.

139

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

6. Dupã ce ai terminat exerciþiul pe o parte, schimbã poziþia mingii de cealaltã parte a coloanei.

Notã: cele douã pãrþi laterale acumuleazã tensiuni diferite, întrucât noi ne folosim inegal muºchii. De aceea, detensionarea uneia dintre cele douã pãrþi laterale se poate dovedi relativ uºoarã, în timp ce detensionarea celeilalte se poate dovedi aproape imposibilã. Oricum ar fi, nu-þi face probleme prea mari. Lasã lucrurile sã evolueze în ritmul lor.

Elongaþia cu ajutorul unei mingi de tenis: poziþii alternative

cu ajutorul unei mingi de tenis: poziþii alternative Elongaþia cu ajutorul unei mingi de tenis: plaseazã

Elongaþia cu ajutorul unei mingi de tenis: plaseazã mingea pe muºchiul dintre omoplat ºi coloana vertebralã.

Dacã exerciþiul þi se pare prea dificil în poziþia culcat, îl poþi practica stând în picioare ºi sprijinindu-te de un zid. Cu cât corpul tãu va fi mai înclinat, cu atât mai mare va fi presiunea exercitatã de minge, ºi impli- cit provocarea pentru corp. Ai grijã ca tãlpile sã se sprijine ferm de sol ºi sã nu alunece, pentru a nu cãdea. De asemenea, poþi practica acest exerciþiu stând pe un scaun cu spãtar ºi plasând mingea între spate ºi spãtar.

140

Elongaþiile

Aceasta este însã posibilitatea care oferã provocarea cea mai redusã pentru corp.

Elongaþia cu ajutorul prosopului

Scopul acestui exerciþiu este de a lãrgi spaþiul interior ºi de a ne alungi corpul. Dacã ne aºezãm pe un prosop sau pe un alt obiect, acesta modificã felul în care ne conectãm la fluxurile energetice ºi fizice din corp. De aceea, exerciþiul ne ajutã sã observãm mai bine undele energetice care ne trec prin corp. În cadrul acestui exerciþiu, noi creãm în calea fluxului energetic un obstacol artificial, respectiv un prosop rulat.

Elongaþia cu ajutorul prosopului: pas cu pas

Începerea exerciþiului: Ia un prosop mare de baie ºi împãtureºte-l pe lungime (o datã sau de douã ori), apoi ruleazã-l strâns. În final, prosopul ar trebui sã aibã un diametru de 10-15 centimetri ºi lãþimea mai mult sau mai puþin egalã cu cea a spatelui tãu. Fiecare poziþie succesivã a prosopului va genera o

percepþie diferitã a fluxului energetic. Cele patru poziþii (atunci când stai pe spate) sunt:

A. Cu prosopul sub cap

B. Cu prosopul sub gât

C. Cu prosopul sub omoplaþi (la nivelul sfârcurilor)

D. Cu prosopul sub sacrum

141

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei Ruleazã un prosop mare de baie, astfel încât lãþimea lui sã fie

Ruleazã un prosop mare de baie, astfel încât lãþimea lui sã fie aproximativ egalã cu cea a spatelui tãu.

lui sã fie aproximativ egalã cu cea a spatelui tãu. A. Prosopul este aºezat sub cap.

A. Prosopul este aºezat sub cap. Braþele sunt aºezate pe lângã corp.

aºezat sub cap. Braþele sunt aºezate pe lângã corp. Ruleazã cât mai strâns prosopul, astfel încât

Ruleazã cât mai strâns prosopul, astfel încât sã aibã un diametru de aproximativ 10-15 centimetri.

sã aibã un diametru de aproximativ 10-15 centimetri. B. Prosopul este aºezat sub gât. Braþele sunt

B. Prosopul este aºezat sub gât. Braþele sunt aºezate pe lângã corp.

142

Elongaþiile

Elongaþiile C. Prosopul este aºezat sub omoplaþi. Braþele sunt orientate în sus. D. Prosopul este aºezat

C. Prosopul este aºezat sub omoplaþi. Braþele sunt orientate în sus.

este aºezat sub omoplaþi. Braþele sunt orientate în sus. D. Prosopul este aºezat sub sacrum. Braþele

D. Prosopul este aºezat sub sacrum. Braþele sunt orientate în sus.

1. Începe prin a face o scanare a solului. Observã ce senzaþii corporale simþi, astfel încât sã le poþi compara cu cele de dupã executarea exerciþiului.

2. Practicã respiraþia Esenþei. Obiºnuieºte-te întot- deauna cu aceastã respiraþie, înainte de a trece la celelalte aspecte ale oricãrui exerciþiu din aceastã gamã.

143

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

3. Pe expiraþie, ridicã-þi pe rând genunchii (ca ºi cum i-ar ridica trãgând de rotulã în sus), târând cãlcâiele la sol. Degetele de la picioare rãmân relaxate. Cel mai bine este sã practici acest exerciþiu cu picioarele goale.

4. Când amândoi genunchii sunt ridicaþi, plaseazã prosopul rulat sub cap (poziþia A), chiar sub occipital, astfel încât partea din spate a craniului sã se sprijine de el. Dupã ce ai aºezat prosopul, adu-þi din nou mâinile pe lângã corp.

Un sfat pentru aºezarea prosopului: dacã te simþi neconfortabil în aceastã poziþie sau dacã bãrbia îþi apasã pe piept, desfã puþin prosopul, pânã când senzaþia devine mai agreabilã. Totuºi, o anumitã presiune trebuie sã rãmânã (prosopul trebuie sã reprezinte o anumitã provocare pentru corp).

5. Conºtientizeazã fluxul energetic pe care îl creeazã respiraþia Esenþei (dinspre sacrum cãtre creºtetul capului).

a. Nu lãsa fluxul energetic sã se opreascã la nivelul creºtetului capului; lasã-l sã treacã dincolo de acesta, ca ºi cum ar ieºi din corp. Cu fiecare respiraþie nouã, corpul se regenereazã, ampli- ficând fluxul energetic. Conºtientizeazã acest flux pânã când începi sã te simþi confortabil pe întregul lui traseu (de la sacrum pânã în creºtetul capului ºi mai departe).

144

Elongaþiile

6. Observã felul în care influenþeazã fluxul energetic prosopul rulat de sub cap (care acþioneazã ca un obstacol în calea fluxului). Fiecare parte a acestui

exerciþiu va amplifica diferite aspecte ale fluxului energetic ºi reacþia ta faþã de acesta: fie de cramponare de presiunea provocatã de prosop, fie de conºtientizare a curgerii fluxului dincolo de

acesta.

7. Dacã ai reuºit sã simþi plenar fluxul energetic de la sacrum pânã în creºtetul capului, eliberându-þi astfel zona corporalã a capului de tensiuni, scoate prosopul de sub cap.

8. Pe expiraþie, coboarã pe rând genunchii. Miºcarea este condusã de cãlcâie, care se târãsc la sol, în timp ce degetele de la picioare sunt trase înapoi.

a. Întinde-þi cât mai mult picioarele în faþã, ca ºi cum ai împinge un obiect cu ele. În acest fel, îþi vei întinde oasele picioarelor ºi vei facilita fluxurile energetice care trec prin ele dinspre zona inferioarã a spatelui pânã la cãlcâie.

9. Dupã ce þi-ai întins ambele picioare, practicã din nou o scanare a solului.

a. Conºtientizeazã diferenþele dintre senzaþiile de dinainte ºi cele de dupã practicarea exerciþiului.

10. Repetã întregul exerciþiu (paºii 1-9), dar de data aceasta plaseazã prosopul sub gât (poziþia B).

145

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Poziþia prosopului: Atunci când prosopul este aºezat sub gât, apare o senzaþie de tracþiune, capul fiind suspendat deasupra prosopului. Umerii trebuie sã se sprijine confortabil de prosop, iar capul trebuie sã atârne pe spate. El nu trebuie sã atingã solul, dar trebuie totuºi sã se simtã confortabil în aceastã poziþie. Dacã senzaþia este de disconfort, modificã poziþia prosopului. În final, readu braþele pe lângã corp. Înainte de a face scanarea solului (pasul 9), scoate prosopul de sub gât.

11. Când ai terminat, coboarã pe rând picioarele ºi fã

o nouã scanare a solului.

12. Repetã întregul exerciþiu (paºii 1-9), dar de data aceasta plaseazã prosopul sub spate, la nivelul sfârcurilor (poziþia C). Dacã este necesar, modificã

diametrul prosopului rulat, astfel încât poziþia sã fie

o provocare pentru corp, dar senzaþia de disconfort

sã nu fie excesiv de mare, astfel încât sã nu te poþi

relaxa deloc.

Un sfat referitor la poziþie: de data aceasta, braþele trebuie ridicate în sus, deasupra umerilor, cu antebraþele ridicate în sus (coatele sunt îndoite). Dacã aceastã poziþie se dovedeºte prea neconfortabilã sau dacã mâinile nu ajung la sol, ci rãmân suspendate în aer, îþi poþi sprijini antebraþele de douã perne sau le poþi aºeza pe piept.

13. Aplicã respiraþia Esenþei ºi conºtientizeazã felul în care îþi modificã acest obstacol capacitatea de a percepe fluxul energetic care îþi trece prin corp.

146

Elongaþiile

Dupã ce ai conºtientizat plenar fluxul energetic ºi þi-ai detensionat zonele rigide ale corpului, scoate prosopul de sub spate.

zonele rigide ale corpului, scoate prosopul de sub spate. Dacã este necesar, sprijinã-þi antebraþele pe douã

Dacã este necesar, sprijinã-þi antebraþele pe douã perne.

14. Pe expiraþie, coboarã pe rând picioarele la sol, cu cãlcâiele în faþã.

15. Repetã paºii 1-9, dar de data aceasta plaseazã prosopul sub sacrum (poziþia D).

Poziþia prosopului: modificã diametrul prosopului astfel încât poziþia sã fie o provocare pentru corp, dar senzaþia de disconfort sã nu fie excesiv de mare. Pelvisul trebuie sã fie uºor ridicat de la sol, în timp ce spatele coboarã lin pânã ajunge sã se sprijine de podea. Prosopul nu trebuie sã fie atât de jos încât sã creeze o presiune prea mare asupra coccisului. Dacã prosopul este aºezat prea sus, coccisul tinde sã atingã pãmântul, iar spatele se curbeazã ºi devine concav. Aceastã poziþie este incorectã. Partea inferioarã a spatelui trebuie sã fie doar uºor curbatã în jos ºi cât mai deschisã.

147

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

16. Braþele sunt ridicate deasupra umerilor, cu coatele îndoite. Aplicã respiraþia Esenþei.

17. Pe expiraþie, conºtientizeazã fluxul energetic ºi sesizeazã influenþa noului obstacol în calea undei energetice.

18. Practicã acest exerciþiu pânã când îþi vei detensiona toate zonele blocate. În mod normal, în final ar trebui sã simþi plenar fluxul energetic care circulã de la sacrum pânã în creºtetul capului.

19. Dupã ce simþi cã ai terminat, ridicã-te uºor ºi scoate prosopul de sub sacrum.

20. Readu braþele pe lângã corp. Pe expiraþie, coboarã pe rând genunchii (cu cãlcâiele înainte), pânã când ambele picioare ajung sã se sprijine de sol.

21. Fã o nouã scanare a solului ºi observã schimbãrile pe care le-a produs exerciþiul la nivelul percepþiilor tale.

22. Ridicã-te din nou în poziþia ºezând.

a. Aplicã de câteva ori respiraþia Esenþei în aceastã poziþie, ºi abia apoi ridicã-te în picioare.

23. Fã câþiva paºi prin camerã ºi bea puþinã apã.

Notã: îndeosebi la început, acest exerciþiu trebuie sã dureze 15-20 de minute (circa 5 minute pentru fiecare poziþie). Nu te grãbi sã treci de la o secþiune la alta a exerciþiului. Scopul lui este sã înveþi cum susþine corpul tãu tensiunile ºi cum se poate elibera de ele, astfel încât sã se deschidã mai mult în faþa fluxului energetic.

148

Elongaþiile

Dupã ce ai practicat exerciþiul de mai multe ori, îi poþi scurta durata renunþând la scanãrile solului dintre secþiuni. Cu aceastã ocazie, percepþiile pe care le vei simþi se vor schimba (lucru care nu este nici bine, nici rãu; este pur ºi simplu diferit). De asemenea, dacã doreºti poþi practica mai mult timp o singurã poziþie, pentru a-þi detensiona zona respectivã.

Spirala ascendentã ºi descendentã:

urmãrirea fluxului energetic al Pãmântului

În timp ce observã miºcãrile energiei prin sistemul lor, foarte mulþi oameni remarcã faptul cã aceasta se deplaseazã în spirale. Acest lucru este demonstrat inclusiv de numeroasele spirale care existã în naturã, cum ar fi cea a cochiliei unui melc. ªi noi putem simþi aceste fluxuri spiralate în interiorul nostru. Pentru a conºtientiza mai bine acest proces, ne putem miºca fizic în spiralã în timp ce coborâm din poziþia în picioare în poziþia ºezând cu picioarele încruciºate, iar apoi înapoi. Cu cât vom conºtientiza mai profund aceste fluxuri spiralate în interiorul nostru ºi cu cât ne vom identifica mai mult cu ele, cu atât mai uºor va deveni accesul nostru la ele. Direcþia în care evolueazã aceste spirale este mai puþin importantã; ceea ce conteazã este sã observãm curgerea în spiralã a energiei.

149

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Acest exerciþiu necesitã o anumitã practicã. La fel ca în cazul tuturor exerciþiilor, dacã simþi cã el se dovedeºte prea dificil pentru corpul tãu, nu îl practica sau modificã-l. Orice miºcare poate fi o ocazie de a descoperi fluxul energetic care stã la baza ei.

Spirala ascendentã ºi descendentã: pas cu pas

Ai observat vreodatã cum se aºeazã un câine? De regulã, el priveºte în jur ºi apoi începe sã se roteascã lent într-un cerc pânã când se aºeazã complet. În cadrul exerciþiului de faþã, noi îi vom imita miºcãrile. Dacã doreºti, poþi practica acest exerciþiu într-o manierã mai simplã, profitând oricum de pe urma lui. Prima variantã pe care o vom prezenta este cea mai dificilã, dupã care vom indica o variantã mai uºoarã a lui, dar care permite în egalã mãsurã experimentarea miºcãrii în spiralã a energiei. Exerciþiul poate fi practicat pornind de la poziþia în picioare sau ºezând, dar cei mai mulþi dintre oameni considerã cã este mai uºor sã porneascã de la poziþia ºezând.

1. Aºeazã-te la sol, cu picioarele încruciºate.

2. Începe sã practici respiraþia Esenþei.

3. Pe una din expiraþii, începe etapa în miºcare a exerciþiului. Pentru aceasta este nevoie de o expiraþie sau douã. Miºcarea reprezintã o elongaþie a fluxului energetic.

150

Spirala ascendentã 1 Spirala ascendentã 3 151 Elongaþiile Spirala ascendentã 2 Spirala ascendentã 4

Spirala ascendentã 1

Spirala ascendentã 1 Spirala ascendentã 3 151 Elongaþiile Spirala ascendentã 2 Spirala ascendentã 4

Spirala ascendentã 3

151

Elongaþiile

Spirala ascendentã 1 Spirala ascendentã 3 151 Elongaþiile Spirala ascendentã 2 Spirala ascendentã 4

Spirala ascendentã 2

Spirala ascendentã 1 Spirala ascendentã 3 151 Elongaþiile Spirala ascendentã 2 Spirala ascendentã 4

Spirala ascendentã 4

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei Spirala ascendentã 5 Spirala ascendentã 7 Spirala ascendentã 6 Spirala

Spirala ascendentã 5

Cuanticã: Transformarea esenþei Spirala ascendentã 5 Spirala ascendentã 7 Spirala ascendentã 6 Spirala

Spirala ascendentã 7

Transformarea esenþei Spirala ascendentã 5 Spirala ascendentã 7 Spirala ascendentã 6 Spirala ascendentã 8 152

Spirala ascendentã 6

Transformarea esenþei Spirala ascendentã 5 Spirala ascendentã 7 Spirala ascendentã 6 Spirala ascendentã 8 152

Spirala ascendentã 8

152

Elongaþiile

4. Executã o miºcare în spiralã, sprijinindu-te de mâini ori de câte ori este necesar, pânã când ajungi sã te ridici în picioare.

necesar, pânã când ajungi sã te ridici în picioare. Spirala ascendentã 6 O metodã alternativã: Începe

Spirala ascendentã 6

O metodã alternativã:

Începe sã te învârþi lent în cerc, începând din poziþia în picioare. Lasã-te pe vine ºi aºeazã-te treptat la sol. In- verseazã apoi procesul. Nu te gândi sã execuþi o spiralã perfectã. Singurul lucru care

conteazã în cadrul acestui exerciþiu este sã îþi faci o idee legatã de miºcarea în spiralã ºi de fluxul energiilor în timp ce te ridici sau cobori la sol. Dacã simþi nevoia, sprijinã-te de un scaun sau de o altã proptea.

5. Repetã de mai multe ori aceastã miºcare, din poziþia ºezând în poziþia în picioare. Fii cu deosebire atent la poziþia capului ºi a gâtului.

Un sfat: nu te lãsa condus de cap atunci când te ridici (ca ºi cum cineva te-ar trage în sus de el). Lasã-te condus de picioare. Roteºte-te în direcþia piciorului aflat în interior (atunci când stai cu picioarele încruciºate).

6. În continuare, lucrurile devin relativ uºoare. Revino din poziþia în picioare în poziþia ºezând. Executã

153

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

miºcarea în spiralã în direcþia opusã celei în care te-ai ridicat.

Un sfat: Nu te grãbi, întrucât s-ar putea sã ameþeºti.

Notã de avertisment: fii foarte atent ºi sprijinã-te de braþe ori de câte ori simþi nevoia. Dacã exerciþiul þi se pare prea dificil, nu îl practica! Existã ºi alte modalitãþi de a te ridica ºi de a te aºeza la sol, mai puþin dificile, dar care te pot ajuta sã simþi fluxul energetic.

mai puþin dificile, dar care te pot ajuta sã simþi fluxul energetic. Spirala descendentã 1 Spirala

Spirala descendentã 1

mai puþin dificile, dar care te pot ajuta sã simþi fluxul energetic. Spirala descendentã 1 Spirala

Spirala descendentã 2

154

Spirala descendentã 3 Spirala ascendentã 5 Elongaþiile Spirala descendentã 4 Spirala ascendentã 6 155

Spirala descendentã 3

Spirala descendentã 3 Spirala ascendentã 5 Elongaþiile Spirala descendentã 4 Spirala ascendentã 6 155

Spirala ascendentã 5

Elongaþiile

Spirala descendentã 3 Spirala ascendentã 5 Elongaþiile Spirala descendentã 4 Spirala ascendentã 6 155

Spirala descendentã 4

Spirala descendentã 3 Spirala ascendentã 5 Elongaþiile Spirala descendentã 4 Spirala ascendentã 6 155

Spirala ascendentã 6

155

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

O altã miºcare în spiralã

1. Începe sã practici respiraþia Esenþei.

2. Expirã ºi începe sã mergi lent în spiralã, îndoind treptat genunchii, pânã când ajungi sã stai în patru labe. Continuã sã te roteºti lent pânã când ajungi sã stai într-o poziþie ºezând.

3. Continuã sã practici respiraþia Esenþei ºi începe gradat miºcarea ascendentã, de ridicare în poziþia verticalã (numai pe expiraþie).

Notã: mai întâi, vei ajunge din nou în patru labe, apoi în poziþia ghemuit, ºi abia apoi în picioare.

4. Poþi practica miºcarea în spiralã în orice direcþie. Capul ºi gâtul trebuie sã rãmânã uºor înclinate pânã când ajungi din nou în poziþia verticalã.

Un sfat: Dacã este executat corect, exerciþiul conduce la o elongaþie a întregului corp. La început, te poþi sprijini de un scaun sau de un perete pentru a te echilibra. Ori de câte ori practici unul din exerciþiile din aceastã gamã, este important sã te simþi în permanenþã în siguranþã.

Dacã doreºti, îþi poþi inventa propriile variante ale exerciþiului. Ca de obicei, scopul lui este de a te ajuta sã îþi descoperi propriile fluxuri energetice interioare.

156

Micromiºcãrile

Elongaþiile

Scopul unei micromiºcãri este de a realiza un set de miºcãri minuscule, combinate cu respiraþia Esenþei, ºi de a simþi fluxurile energetice din corp. Exerciþiul contribuie la crearea unei independenþe a miºcãrilor între jumãtatea superioarã ºi cea inferioarã a corpului, la fel ca în cazul dansurilor hula. În ultimã instanþã, aceste miºcãri fizice nu trebuie sã depãºeascã doi centimetri, sau chiar mai puþin. Scopul lor este de a descoperi ºi de a te conecta cu fluxurile energetice cor- porale create de respiraþia Esenþei. În timp ce practici acest exerciþiu, poþi asocia detensionarea celor cinci diafragme cu conºtientizarea fluxurilor energetice. Aceasta este varianta mai avansatã a exerciþiului. În sine, exerciþiul permite miºcarea oaselor ºezutului cu ajutorul muºchilor fesieri. Aceastã miºcare este însoþitã de mici miºcãri ale pelvisului, independente de jumãtatea superioarã a corpului.

Micromiºcãrile pas cu pas

1. Aºeazã-te pe marginea unui scaun, astfel încât sã îþi poþi simþi cu uºurinþã oasele ºezutului. Spatele trebuie sã stea drept, dar sã nu fie rigid. Capul ºi gâtul trebuie sã fie relaxate ºi uºor înclinate în jos. Braþele se odihnesc relaxate în poalã. (Pentru a-þi gãsi oasele ºezutului, aºeazã-te cu mâinile sub fund,

157

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

cu palmele orientate în sus. În aceastã poziþie, oasele ºezutului vor apãsa direct pe palmele tale. Înainte de a începe exerciþiul propriu-zis, scoate-þi mâinile de sub fund ºi aºeazã-le confortabil în poalã).

2. Începe sã practici respiraþia Esenþei. Îþi reamintim cã toate miºcãrile trebuie realizate pe expiraþie.

cã toate miºcãrile trebuie realizate pe expiraþie. Pentru a-þi gãsi oasele ºezutului, aºeazã-te uºor

Pentru a-þi gãsi oasele ºezutului, aºeazã-te uºor peste palme. (Nu uita sã scoþi palmele de sub fund atunci când începi exerciþiul propriu-zis!)

de sub fund atunci când începi exerciþiul propriu-zis!) Aºeazã-te pe marginea scaunului, cu braþele pe lângã

Aºeazã-te pe marginea scaunului, cu braþele pe lângã corp.

3. Pe expiraþie, apasã în jos osul stâng al ºezutului (va urma apoi cel drept). Aceasta este o miºcare de alungire concretã (nu virtualã).

158

Elongaþiile

a. Chiar dacã miºcarea este executatã corect, ea nu poate fi practic observatã din exterior, întrucât miºcarea propriu-zisã nu depãºeºte câþiva mili- metri. În cel mai bun caz, ea poate fi observatã la nivelul genunchilor, întrucât odatã cu osul stâng al ºezutului, piciorul stâng se alungeºte la rândul lui. Ai grijã sã nu-þi înclini corpul în partea respectivã. Conºtientizeazã cel mult alungirea taliei pe partea stângã, care þi-ar putea ridica torsul în cazul în care ai urmãri acest flux energetic.

b. Relaxeazã-te cu fiecare nouã expiraþie. Ai opþi- unea de a executa miºcarea de extensie gradat (sacadat), câte puþin pe fiecare expiraþie, sau de

a-þi relaxa în totalitate pelvisul pe inspiraþie ºi de

a apãsa din nou osul de scaun la urmãtoarea

expiraþie. Ambele variante au avantajele lor. Prin relaxarea pelvisului între expiraþii poþi învãþa cum sã îþi relaxezi muºchii din jurul pelvisului

ºi poþi conºtientiza mai uºor calitatea fluxurilor

energetice generate de aceastã miºcare. Pe de altã parte, dacã practici miºcarea sacadatã cu fiecare nouã expiraþie (fãrã a relaxa pelvisul în timpul inspiraþiilor), vei învãþa cât de departe poþi împinge elongaþia osului ºezutului, care va genera o prelungire a elongaþiei de-a lungul întregului corp. Procedeul este foarte plãcut, dacã te-ai obiºnuit cu ideea.

159

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

4. Dupã

cu

exerciþiul pe partea dreaptã a corpului.

a. Este interesant de remarcat cã cele douã pãrþi oferã senzaþii diferite. De regulã, una dintre ele va avea o deschidere mai mare ºi se va alungi în mod natural mai mult decât cealaltã. Acest lucru se datoreazã faptului cã noi nu ne folosim în mod egal de muºchii noºtri ºi de cele douã jumãtãþi ale corpului. Aceastã tendinþã creeazã diferite obiºnuinþe corporale, dintre care unele sunt bune ºi altele sunt rele. Primele induc o stare de relaxare, iar celelalte o stare de stres.

repetã

ce

ai

terminat

partea

stângã,

Notã: dacã eºti stângaci sau dreptaci, acest lucru se va reflecta în uºurinþa miºcãrii pe partea cores- pondentã a corpului. Reantrenarea corpului în sensul unei flexibilitãþi ºi al unui echilibru mai plenar între cele douã pãrþi face parte integrantã din procesul de reducere a stresurilor acumulate în organism ºi de facilitare a miºcãrilor sale în general.

5. Dacã ai realizat micro-miºcãrile pe ambele pãrþi ale corpului de patru sau de cinci ori, apasã osul stâng al ºezutului pe prima jumãtate a expiraþiei ºi osul drept pe a doua jumãtate. În acest fel, îþi vei muta gradual greutatea ºi focalizarea de la partea stângã

la partea dreaptã a corpului, ºi invers. Dupã ce ai

practicat trecerea de la partea stângã la cea dreaptã

a corpului, practicã aceeaºi trecere de la partea

160

Elongaþiile

dreaptã la cea stângã. Este uimitor cât de diferite sunt percepþiile atunci când treci de la o parte la cealaltã.

6. În continuare, aplicã micro-miºcarea osului pubian cãtre partea din faþã a corpului (din nou, pe expiraþie ºi continuând sã aplici respiraþia Esenþei). Miºcarea nu va depãºi câþiva milimetri ºi va genera o elongaþie cãtre partea din faþã. Încearcã aceastã miºcare de patru sau de cinci ori.

7. Realizeazã aceeaºi miºcare, dar orientatã cãtre spate. Nici aceastã miºcare nu va depãºi câþiva milimetri, dar va genera o elongaþie care se va propaga de-a lungul întregului spate. Repetã miºcarea de patru sau de cinci ori.

8. Dupã ce miºcãrile ajung sã þi se parã confortabile, aplicã miºcarea în faþã (cãtre osul pubian) pe o expiraþie, apoi miºcarea în spate (cãtre coccis) pe expiraþia urmãtoare. Când ºi acest set de miºcãri ajunge sã þi se parã confortabil, treci la etapa urmãtoare.

9. În continuare, încearcã sã realizezi o miºcare circularã, la început în sensul acelor de ceasornic, iar apoi în sens invers acelor de ceasornic.

a. Începe prin a-þi deplasa cãtre stânga osul ºezutului (în timp ce expiri). Pe aceeaºi expiraþie, continuã sã execuþi o miºcare circularã, în sensul

161

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

acelor de ceasornic, cãtre osul pubian, apoi cãtre osul drept al ºezutului. Dacã nu mai ai aer, opreºte pentru câteva clipe miºcarea ºi inspirã de voie. Continuã apoi miºcarea pe urmãtoarea expiraþie, în sensul acelor de ceasornic, dinspre osul drept al ºezutului cãtre coccis ºi apoi cãtre osul stâng al ºezutului. În acest fel, miºcarea va descrie un cerc integral. La modul ideal, miº- carea ar trebui sã descrie un cerc integral pe o singurã expiraþie, dar cu condiþia sã simþi deten- sionãrile pe care le provoacã ea în interiorul corpului.

b. Dacã ai terminat de practicat miºcarea în sensul acelor de ceasornic, inverseazã sensul de rotaþie. Începe cu osul drept al ºezutului ºi executã miºcarea de rotaþie cãtre osul pubian, la fel ca mai înainte. Miºcãrile sunt minuscule ºi au rolul de elongaþie; de aceea, atunci când îþi întinzi o anumitã zonã, tu amplifici practic greutatea pe suprafaþa ei. Atunci când aplici miºcarea circular, vei simþi aceastã elongaþie în toate cele patru direcþii. Cu siguranþã, unul din sensurile de rotaþie þi se va pãrea mai uºor decât celãlalt. Aceastã percepþie este normalã, întrucât noi ne folosim inegal muºchii, dobândind astfel obiºnuinþe care ne limiteazã felul în care ne miºcãm.

162

Elongaþiile

Micromiºcãrile în viaþa de zi cu zi

Acesta este un exerciþiu minunat, care poate fi aplicat stând pe scaun, într-un avion, la birou sau în maºinã (dar numai când aceasta este opritã). Folosirea volanului maºinii ca punct de echilibru adaugã o dimensiune complet nouã acestui exerciþiu, care este unul din favoritele noastre. Experimenteazã cât mai mult, creându-þi propriile tale variante. Notã: dacã simþi nevoia, dupã ce ai încheiat exerciþiul bea apã. Îþi reamintim în aceastã direcþie cã exerciþiile din aceastã gamã provoacã o deschidere fantasticã în interiorul sistemului corporal, iar hidratarea asigurã menþinerea schimbãrilor introduse.

Aplicarea exerciþiilor

Atunci când practici lucrul cu Esenþa, aplicã exerciþiile descrise în acest capitol, de unul singur sau împreunã cu

o altã persoanã interesatã de aceastã terapie. Dacã vei

practica regulat exerciþiile, sistemul tãu corporal va continua

sã se deschidã ºi sã se echilibreze. Vei învãþa foarte multe

lucruri noi despre propriul tãu corp ºi vei contribui decisiv

la vindecarea lui.

Cât de des trebuie practicate aceste exerciþii (sau altele din aceeaºi gamã)? La modul ideal, ar bine sã aplici exerciþiile zilnic, dar dacã le vei aplica de patru ori pe

sãptãmânã, schimbãrile pe care le vei provoca astfel în sistemul tãu corporal vor fi suficient de însemnate.

163

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Cât timp ar trebui sã dureze o ºedinþã? Pentru început, 15 minute sunt suficiente. De bunã seamã, cu cât vei practica mai mult, cu atât mai numeroase vor fi schimbãrile pe care le vei observa ºi cu atât mai limpede îþi vei conºtientiza fluxurile energetice corporale, fapt care te va ajuta mai târziu sã le conºtientizezi inclusiv la alte persoane. Nu toþi oamenii preferã perioadele prelungite ºi bine organizate de practicã. Dacã te afli în aceastã categorie, împarte-þi ºedinþa de practicã de-a lungul zilei. De pildã, dacã te afli la coadã la bancã ºi te plictiseºti, aplicã exerciþiul înrãdãcinãrii. Dacã opreºti maºina la un semafor, aplicã o serie de micro-miºcãri. În timpul pauzei de cafea, practicã respiraþia diafragmei. Nu toate exerciþiile trebuie practicate în aceeaºi zi. De pildã, poþi practica trei zile la rând un anumit exerciþiu ºi urmãtoarele douã zile un alt exerciþiu. Orice minut de practicã este mai important decât renunþarea completã la practicã sub pretext cã nu poþi face toate exerciþiile în aceeaºi zi. Joacã-te, experimenteazã ºi conºtientizeazã preferinþele corpului tãu. Aceasta este atitudinea idealã în faþa acestei practici.

164

Lisa Zador/Moods & Metaphors/Getty Images
Lisa Zador/Moods & Metaphors/Getty Images

Capitolul 6

Percepþia ºi vindecarea prin lucrul cu Esenþa

Respiraþia este începutul ºi sfârºitul fiecãrui moment din viaþa noastrã. Liniºtea este un moment fãrã sfârºit. Existenþa – fiecare moment reprezintã o fuziune între respiraþie ºi liniºte.

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

D upã ce vei termina de practicat exerciþiile descrise în capitolul anterior, vei observa cã simpla lor

practicare îþi amplificã percepþiile ºi receptivitatea energeticã. Pornind de la acest nivel, este posibil sã devii conºtient de forþa centrifugã a Pãmântului (fluxul aparent exterior provocat de miºcarea de rotaþie a Pãmântului în jurul propriei sale axe) în timp ce practici respiraþia Esenþei. Cu cât vei deveni mai liniºtit în interior, cu atât mai uºor îþi va fi sã observi aceste energii subtile, care ne stau la dispoziþie tuturor. Secretul constã în a recunoaºte senzaþiile oferite de aceste fluxuri ºi în a ºti cum sã le gãseºti. În naturã existã nenumãrate fluxuri care pot fi conºtientizate; cel generat de miºcarea centrifugã a Pãmântului este doar unul dintre ele.

Perceperea Pãmântului printr-o altã persoanã: o practicã a percepþiei

Acesta este primul dintr-o serie de exerciþii care îþi vor permite sã devii conºtient de energiile subtile din jurul tãu ºi sã le diferenþiezi. În cazul acestui exerciþiu, cel mai bine ar fi sã lucrezi alãturi de un partener. Acesta nu trebuie sã ºtie exact ce faci sau de ce. Din experienþa personalã, îþi putem spune cã experienþa generatã de acest exerciþiu este mult mai interesantã atunci când îl practici cu altcineva

168

Percepþia ºi vindecarea prin lucrul cu Esenþa

decât atunci când îl practici de unul singur. la început, imagineazã-þi cã persoana cu care lucrezi reprezintã o extensie a ta, ca ºi cum între tine ºi ea nu ar exista nicio separaþie sau ca ºi cum aþi fi una ºi aceeaºi persoanã. Plaseazã-þi palma sau degetele pe coapsa partene- rului cu care lucrezi (sau deasupra ei). Vei observa imediat cã poþi simþi forþa centrifugã a Pãmântului prin intermediul acestei persoane. Senzaþia este extrem de

subtilã ºi este perceputã de regulã la suprafaþa pielii palmei.

ºi este perceputã de regulã la suprafaþa pielii palmei. Plaseazã-þi palma sau degetele pe coapsa partenerului

Plaseazã-þi palma sau degetele pe coapsa partenerului cu care lucrezi (sau deasupra ei).

Cum se simte forþa centrifugã a Pãmântului ºi ce fel de senzaþie trebuie sã cauþi

Senzaþia poate fi comparatã cu cea pe care þi-ar provoca-o o ploaie inversatã (care curge de jos în sus) sau cu niºte linii de forþã care ies din piciorul persoanei ºi îþi pãtrund în palmã. Unii oameni percep o undã ascendentã, nu niºte puncte individuale. Dacã te vei deschide în faþa subtilitãþii percepþiei, vei percepe inclusiv pãrþile individuale ale undei, pe care le vei asemãna cu senzaþia provocatã de picãturile de ploaie. Unii practicanþi descriu aceastã experienþã comparând-o cu senzaþia pe care þi-o oferã

169

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

trecerea palmei pe deasupra unui gazon proaspãt tuns ºi simþirea gâdilãturilor pe care þi le oferã firele de iarbã. Unii percep aceste senzaþii la nivelul buricelor degetelor, alþii la nivelul palmei ºi alþii la nivelul întregii mâini. Niciuna dintre experienþe nu este mai bunã decât celelalte. Singurul lucru care conteazã este sã simþi aspectele subtile ale energiei.

conteazã este sã simþi aspectele subtile ale energiei. Fluxul inversat al gravitaþiei ºi liniile de forþã

Fluxul inversat al gravitaþiei ºi liniile de forþã ascendente care pãtrund în mânã (blocul închis la culoare de deasupra reprezintã pielea mâinii).

Sfaturi legate de perceperea energiei

Unul dintre principalele secrete care permit aceastã experienþã constã în a lãsa informaþia sã vinã singurã la tine. În cazul nostru, ea trebuie sã ajungã în punctul din spatele ochilor. Noi avem tendinþa naturalã de a ne orienta cãtre exterior atenþia pentru a percepe ceva. Aceastã focalizare a atenþiei cãtre exterior genereazã un câmp de energie care acoperã senzaþiile extrem de subtile pe care le cãutãm în cadrul acestui exerciþiu. Mâna trebuie consideratã mai degrabã un receptor decât o prelungire exterioarã a corpului. Senzaþiile trebuie sã vinã singure la mânã. În acest fel, ele vor ajunge mult mai uºor în punctul din spatele ochilor, iar tu vei deveni conºtient de ele.

170

Percepþia ºi vindecarea prin lucrul cu Esenþa

Dacã plasarea palmei fizice pe piciorul partenerului îþi distrage atenþia ºi nu îþi permite sã sesizezi informaþiile extrem de subtile pe care le cauþi, îþi poþi þine palma deasupra coapsei persoanei sau îþi poþi plasa o mânã imaginarã pe coapsa acesteia. Chiar dacã foloseºti o mânã imaginarã, de multe ori poþi simþi înþepãturile energiei la nivelul mâinii tale fizice. Cum este posibil acest lucru? Simplu: energia urmeazã întotdeauna gândirea. Senzaþiile percepute depind de locul în care îþi plasezi intenþia ºi asupra cãruia te focalizezi mental. La cursurile la care am predat aceastã tehnicã, marea majoritate a participanþilor au putut sesiza aceste senzaþii dupã numai câteva respiraþii ale Esenþei. Singurul obstacol care stã în calea experienþei este forþarea excesivã a participanþilor ºi strãdania lor de a obþine informaþii energetice, în loc sã se lase pur ºi simplu absorbiþi de experienþã (în momentul prezent). Dacã vei lãsa informaþiile sã vinã singure la tine, propriul tãu câmp energetic nu va mai acoperi fluxurile care sunt deja prezente.

Perceperea Pãmântului printr-o altã persoanã: pas cu pas

1. Începe prin a practica respiraþia Esenþei.

a. Simte plenar eliberarea la care conduce respiraþia Esenþei înainte de a face orice altceva. Acesta este principalul fundament al lucrului cu Esenþa, indiferent ce exerciþiu aplici. Metaforic vorbind, am putea spune cã lucrul cu Esenþa este o

171

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

activitate „egoistã“, întrucât orice ai face, te gândeºti întotdeauna la tine însuþi (la percepþiile tale). Începe întotdeauna prin a te pune la unison cu esenþa ta (prin a fi cel care eºti cu adevãrat), ºi abia apoi treci la aplicarea propriu-zisã a exerciþiului. Dacã poþi înþelege acest principiu, tehnicile descrise în aceastã carte þi se vor pãrea extrem de simple.

2. Plaseazã-þi palma pe coapsa clientului.

a. Existã mai multe fluxuri energetice pe care le poþi simþi în acest caz, dar focalizeazã-þi atenþia exclusiv asupra liniilor de forþã care ies din coapsa clientului ºi care pãtrund în palma ta, gâdilându-te sau oferindu-þi alte senzaþii, dar la nivel punctual.

b. Dacã vei lãsa senzaþiile sã vinã la tine, fãrã sã le ieºi prea tare în întâmpinare, le vei descoperi cu uºurinþã. Dacã le vei cãuta în mod activ (în exterior), le vei rata, întrucât sunt extrem de subtile. Dacã nu simþi nimic, foloseºte o mânã imaginarã. Pe mãsurã ce vei începe sã înþelegi ce fel de senzaþii cauþi, le vei putea simþi inclusiv direct în palma fizicã.

Notã: practic, tu nu ai nevoie de mâinile fizice pentru a realiza tehnicile vindecãtoare pe care þi le vom prezenta în continuare. Tot ce trebuie sã faci în aceastã direcþie este sã laºi informaþiile energetice sã vinã la tine, direct la nivelul

172

Percepþia ºi vindecarea prin lucrul cu Esenþa

punctului Esenþei. Deºi ne folosim uneori de mâini pentru

a aplica anumite exerciþii, ele nu fac altceva decât sã

defineascã zona de influenþã. Tot restul activitãþii se petrece

în

interiorul punctului Esenþei. Dacã ai ajuns sã simþi senzaþiile de care vorbim, treci

la

exerciþiul urmãtor.

Exerciþiul perceperii râului

Acest exerciþiu îºi propune sã te înveþe cum sã simþi fluxurile energetice care trec prin corpul unei persoane, când sunt ele normale ºi când sunt diminuate sau blocate. În acest fel, îþi vei putea dezvolta capacitatea de a simþi

zonele afectate sau cu probleme. Procedeul este destul de simplu, atât timp cât vei lãsa informaþiile sã vinã singure

la tine. Deºi începem întotdeauna prin a ne plasa palma pe

corpul clientului, dacã îþi este mai uºor sã te interiorizezi, începe prin a plasa o palmã imaginarã. Cel mai interesant este sã începi cu o persoanã al cãrei istoric al bolilor nu

îl cunoºti. În acest fel, dacã vei observa anomalii ale

fluxului energetic, o vei putea întreba dacã a avut vreodatã probleme în zona respectivã (pe diferite nivele: fizic, emoþional etc.). Dacã persoana îþi va confirma ceea ce simþi, vei cãpãta mai multã încredere în noile tale senzaþii, dându-þi seama cã ele nu sunt simple produse ale imaginaþiei tale. Dimpotrivã, vei fi plãcut surprins de cât de exacte se pot dovedi acestea.

173

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei Plaseazã-þi palma sau degetele pe coapsa clientului sau deasupra acesteia.

Plaseazã-þi palma sau degetele pe coapsa clientului sau deasupra acesteia.

Începe întotdeauna prin a conºtientiza fluxul ener- getic care trece prin coapsa clientului. În acest scop, plaseazã-þi palma de-a latul coapsei sale. Acest lucru te va ajuta sã percepi mai uºor fluxul energetic care trece prin ea. Nu trebuie sã uiþi cã ºi prin palma ta trece un anumit flux energetic. De aceea, plasându-þi palma de-a latul coapsei clientului, cele douã fluxuri vor curge perpendicular (nu în aceeaºi direcþie), fapt care te va ajuta sã faci diferenþa între ele.

Cum percepi fluxul energetic al clientului? Este ca ºi cum ai simþi curgerea unei ape prin palmã, manifestatã însã sub forma unei vibraþii. Dacã vei practica respiraþia Esenþei la unison cu perceperea fluxului, vei observa o senzaþie similarã, dar mult mai subtilã. Secretul acestei percepþii constã în a lãsa informaþia sã vinã singurã la tine. Încearcã sã sesizezi fluxul energetic care trece prin tot corpul clientului, dinspre tãlpi cãtre creºtetul capului sãu. Gândeºte-te la aceastã energie ca la niºte linii de forþã sau ca la un flux ºi încearcã sã sesizezi cât de intensã este curgerea lui. Dacã vei compara fluxul care trece printr-o

174

Percepþia ºi vindecarea prin lucrul cu Esenþa

zonã cu cel care trece prin altã zonã corporalã (fãrã a-þi deplasa palma de pe coapsa clientului), îþi vei putea face

o pãrere despre starea de sãnãtate a diferitelor zone

corporale ale acestuia. De-a lungul traseului sãu prin corpul clientului, fluxul energetic întâmpinã în cale diferite obstacole, care îl deviazã, îl încetinesc sau chiar îl opresc. Pe mãsurã ce vei exersa, vei începe sã îþi dai seama care sunt aceste zone dezechilibrate, ce echivaleazã cu zonele în care s-au acumulat tensiuni sau care au fost rãnite. Verificã întotdeauna diferenþele pe care le simþi la nivelul încheieturilor. Chiar ºi rãnile foarte vechi, care s-au vindecat de mult, încã mai genereazã o diferenþiere a fluxului energetic prin comparaþie cu zonele care nu au fost niciodatã afectate în vreun fel.

Perceperea râului: pas cu pas

1. Începe prin a practica respiraþia Esenþei. Conºti- entizeazã plenar eliberarea de tensiuni la care conduce aceasta în fiinþa ta. Abia apoi treci la pasul urmãtor.

2. Plaseazã-þi mâna (fizicã sau imaginarã) pe coapsa clientului.

Un sfat: coapsa clientului reprezintã un punct de referinþã pentru o zonã corporalã în care de regulã nu existã

foarte multe restricþii. Desigur, în cazul în care clientul are

un picior artificial sau o placã în aceastã zonã, alege un alt punct de referinþã (fie cealaltã coapsã, fie antebraþul).

175

Atingerea Cuanticã: Transformarea esenþei

a. Continuã sã aplici respiraþia Esenþei ºi lasã informaþia energeticã sã vinã singurã la tine. Încearcã sã simþi o senzaþie de curgere la nivelul palmei tale. Acesta este „râul“ de energie.

b. Observã calitãþile acestui flux energetic: cât de puternic ºi cât de echilibrat este, sau ce alte informaþii îþi oferã. Unii oameni au percepþii mai degrabã kineziologice, în timp ce alþii au percepþii vizuale, olfactive sau chiar gustative (atunci când lucreazã cu energia). Nicio expresie a energiei nu este mai bunã decât celelalte. Ele nu exprimã altceva decât maniera în care un individ este predispus sã perceapã energia. Orice senzaþii ai observa în aceastã zonã, acesta va fi punctul de referinþã faþã de senzaþiile oferite de alte zone corporale.

3. Dupã ce þi-ai fãcut o idee legatã de fluxul energetic, imagineazã-þi cã mâna ta se scufundã mai adânc în interiorul clientului.

a. În ce fel influenþeazã acest exerciþiu de imagi- naþie fluxul energetic pe care îl percepi? Cu cât vei practica mai des acest exerciþiu, cu atât mai uºor îþi va fi sã sesizezi subtilitãþile fluxului tãu personal, dar ºi ale fluxului energetic al clientului.

4. Comparã aceste

alta a