Sunteți pe pagina 1din 2

MATGA

FOII DE PARCURS
PENTRU
AUTOVEHICULE
TRANSPORT
PERSOANE
Seria

Regim sPecial

Numirul

emitente
1

Bilete bag. mes.

al autovehiculului
6

Numele
gi prenumele
goferului

uniti!ii

Bilete 507o red.

Bani
pers.

$ofer

1:

2:

Taxator

1:

2:

PENTRU AUTOVEHICULE
TRANSPORT PERSOANE
SERIA NR.
Luna Ziua Ora

Numirul de
inmatriculare

Numele gi
impegatului prenumele

Taxatorilor

$oferilor

Alimentat efectiv

Sarcini de transport

UIei

Traseul-cursi (beneficiarul transportulu

i)

Plan venituri lei

Va alimenta

Numele
gi prenumele
taxatorului

B.C.F.

Lichid

Total
plan venituri

Loc de
parGare

4
Am primit
foaia de parcurs
9i.............

Confirmarea curselor in convenliile


(speciale) gi notiri ale organelor de control Luna

diagrama tahograf

Ziua

Data emiterii

Semnitura

Alimentarea autovehiculu Iui

Lichid

Luna

FOAIE DE PARCURS

$tampila

Bilete generale
(bul. de traseu)

Nr.

de inmatriculare

Date privind gestiunea personalului de bord

Confirmarea

stirii tehnice

Data

Semndtura revizorului
Kilometraj tehnic
(qefului de garaj)

Ziua

Ora

La plecare:

Ora
8

Semnitura goferului

Notiri ale goferilor

La sosire:
Autovehiculul este in stare buni de circulalie la plecare,
Semnitura goferului,

'6

Data qi ora
9. Locul plecirii
sau sosirii
1

ora min. TtttA ora mrn


3

Parcurs km

Pleciri

Sosi
TlttA

Confirmarea
curselor

,(!

o
o
(E

Hg
a,O

zdri
venituri
(lei)

z,

10. Parcursul

Reali-

autovehiculului
Categ,

de

drum

10

11

Efec-

tiv

Echiv.

12

Tr

x
x

Numir
sta!ii
obligatori
Consum
normat
Calcule
11. Date pentru
plata personalului
de bord
L

o)

t, 2
L

o
(!

x(g
F 2

Verificat
(numele
impeqatului)

Semndtura

Timp la exploatare:

ora...

minute.............

Total numir curse


km parcurgi

venituri