Sunteți pe pagina 1din 133

r r- rl-r 'll

r-,--i-t1rl.i
jyl
.i.il,ri lJtYl!Ai{ rJ
r - / r'r

Pir'lIilU

MIHAELALICA

IRINANUT;.

IIXf,RCITII Df, LIMBA ROMAN,{.


PENTRUCLASA I

Coperta:Gab.ie, Goga, Vlorel n

ig'as

Referentgtiintificiprof.gr I NicolaeMarinescu,
C.N.,,$tefanVelovan"Craiova

DescdereaCIP a BiblioteciiNationalea Romanioi


LICA,MIHAELA
Exerciliide limba rcmanapentru clasa | /
MihaelsLica,lrinaNuld.- Ed.a ll-a,revazut5
- Craiova:
AiusPinted,2009
Bibliogr
lsBN978$06021-70-6
l. Nu15,
kina
811.135.1'36(075.33X076)
372.462

@EdlturaAIUSPrintEdCraiova,2009
Craiova,200151,
str Pa$cani,
nr.I
tel.fiax:0251-596.136;
0351-467.47
1
e-maileditura_ai!s@yahoo.com

EdituraAluS PrlntedesterecunoscutaCNCSIS

rsBN978$06-8021-70-6

MIIIAELA LICA

IRINA NUJ'A

EXERCITII DE LIMBA ROMANA


PENTRUCLASAI
Edilia a II-a, revdzutd

sh
TH{F{

bu8tsf30
op{oaded

Nottri
Preznhrlmaterialauxiliarpoatefi folosit hdifercnt cleabecedaxele
altemative
existente.
Fiecaft stde exercilii cupdnde3 vaxia.atece respecidodinea Iiterolor di4
abcalaxelg:
l
variar a 1: EdituraAna, autor MarcelaFdae$, '
variaDta
2: &riruraAramis,auroriCleopamMihAilescu.
TudoraPilila.
variaDta3: EdiruraAramis,autorOlgaPerairb.

I. Citire

@r\
2. Coloralicopertele
cirlilor

3. Coloraliimagineaaflati:
- ln mijloculpaginiidin stdnga;
- in parteadejos a paginiidin dreapta;
- in parteade susa paginiidin stdnga.

&s

Mihaela Lica, Marioara Lica,Irina Nald

+4.incercuili
cu ro$u:numerelepaginilor;
- cu verde:titlul cdrtii
MihrelaLica
IdnaNufn

-",;,rrt
,L

trdituraAius

II
Citire-variantaI
a, A, m, M, u, U, n, N, i, I
f. incercuililiterelemici detipar:

2. Sublinia,ti
literelemari detipar:
Nana,Nina,numai,Ana,nuia,una,Ina,Mamaia,inima,Iani,
Anina,Mimi, ani.

,4

Exercilii de linba romAndpentru clasaI

3. Scrietiin cerculetcdteliterearefiecarecuvant.
an

unu

Nina

Ahi

oo

inim

a\

Mamaia

4. Formalicelpulin gasecuvinte,unindsilabelecu o linie:


Ni
Mi
E
I

;"---'-,--il
na
nl

mi

nu

ml
nl
a

nu

5. Scrieliln cdsuJe
ordineacuvintelorastfelincatsdobtineti
o propozitie:
m1

nu

Nanu.

tr

Scriere-variantaI
oo,,./4, 26, ./4,:'
-,.4,
-,
-,
l. Scrielicu literedem6nd:
a) a, A, m, M, u, U, n, N, i, I

Mihaela Lica. Marioara Lica, Irina Nuld

b) ia, an, mina,Ana, Nanu,Nini, Mimi, Mamaia,Anina.

2. Desp5rli[i
in silabecuvintele:
am,unu,Ina,mama,inima.Mamaia.

3. Rdspundeli
in scrisla intrebarea:
Ai un an?

,w

Exercilii de limba romahdpentru clasaI

Mihaela Lica. Manoara Lrca, Irina Nuld

Citire-varianta2
a rA,mrM, erErrr R, i,I

1. Colorajicu roguliterelemici detipar 9i cu galbenpe cele


maridetipar.

2. Scrieliin c6suleordineasilabelorastfellncatsAobtineti
cuvintecorespunzatoare
imaginilor:
DIPTOMA

Ma

tr n tr

''.&

ma ta

nn

re

me

nn

Exercilii de limba romAnApentru clasaI

3. Scrietiin cdsute
catesilabearefiecarecuvdnt:

ll

d-

M'

w
!

4. Unili silabeleastfelincatseformaticuvinte:
l' ----.\

a
ml
la

Ie

\m a
ra
me

&''

Mihaela Lica, Marioara Lica, hika Nuld

Scriere-varianta2
oo,,.../6,u, 6, n .EZ,Z
-, -4,
1. Scrie{icu literedem6n6:
a) a,A, m, M, e, E, r, R, i, I.

b) ar,am,rea,mai,mami,miere,Arirl, i;;]rt;;.

2. Despbrlililn silabecuvintele:
ei, are,mira,amare,Maria.

tr*

Exerciliide limbsromandpentruclasaI

3. Dictare:

5. Alcituili o propozifieformatddin trei cuvinte.

&"

MihaelaLica. Marioaru Lica. trina NuF

Citire-varianta3
a, A, mrM, r, R, uoU, n, N
l. Coloralicu galbenliterelemari de tipar
9i
cu verdeliterelemici detipar:

2. Scrieliln cdsuleordineasilabelor
astfelincets6obtineli
cuvintecorespunzitoare
imaginilor:

ra

mu

n tr

,a*

mu ar

ta

n n tr

mu ra ta

n n tr

Exercilii de limba romAndpehtru clasaI

3. Unili cu o linie silabeleastfelincat sa obtineticat mai


multecuvinte:

mu
ar
u

mar

UI

ra
Ma
na

mu-ra

ma
ar

fa-ma

IA

4. Scrietiin cdsulec6tesilabeau cuvintele:


an

rara

una

n n

ran

marama AuIa

DN

5. Scrietiin cAsute
ordineacuvintelorastfelincetsbobtineii
o propozitie.

un

tr

AM

tr

an.

F''

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina Nuld

Scriere-varianta3
oo,,.,/4,z ,%, *, Q,J,
-,.4,
-,
l. Scrielicu literedemdn6:
a) a,A, m,M, r, R, u, U, n, N

b) ar,an,una,mura,urma,nala,Manu,ramura,umaxe!arama.

2. Despdr{i{iin silabecuvintele:
an,mura,ramula,una,Mara.
NoGrPentru
testele
deevaluare
sevoralege
3 saumaimulte
conlinuturide
lafiecareexercitiu
in tunctie
de nivelul
clasei.
l6

Exerctlti de Imba rondnd pentru tlasa I

3. Dictare:

4. Scrietitrei cuvintecaresd aibduna,dou6,respectivtrei


silabe.

&"

Mihaela Lica, Marioaru Lica, hina Nuld

[I
Citire-varianta1
e r E r r r R r c r C r o r Or lr L

1.Coloraticu rogusolziicareconlinliteremici detipargi cu


albastrupe cei careconlinliteremari detipar

2. DescoperiJi
in tabelulaliturat denumireaobiectelordin
rmagmr:
C U (- U L o R
E C
N
U M N
M
L U N E T
o L I L
C R
N
M E L
I

"w

sb
[ryEtst50

Exercitii de limba romAnd pentru clasa I

3. Scrieli in cercule!numdrulde silabeal fiecdrui cuvant.

iQ
i
-.sT"^,U"-,,ultfll /fl
TA,-.)**t'Wt
tr
------>
Y
oi O

cal f)

macQ

creion
Q

inelQ

ancoraQ

mecanicQ

4. Faceli analizapropozi,tieica in exempluldat.


Exemplu:
Ana are

mere.

t - - .t .
t_lt___tt_r.
r-il-|-il-t l-l l-1.

Mimna ia cana.

F,'

Mihaela Lica, Marioara Lica, Iri a Nuld

Scriere-variantaI

" . E n@ ..,

Zo, O,18

1. Scrieticu literedemdnd:
r, R,u, U, c, C, l, L, o, O, ac,are,nuca,locuri,merele,curcan,

?"if)w',',^FtrWii)

2. Despd(i1iin silabecuvjntele:
calul cuier,leu,Elena,lumina,minel ramura,caramele.

,w

Exercilii de limba ronand pe tru clasal

3. Dictare:

4. AlcAtuitio propoziliefolosindimaginea

Marcu

s,'

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irino Nuld

Citire - varianta2
e ,E,r.R.o,O,c,C,i,A
l. UniJicuo liniecuvintele
scriseculiteredetiparcu
corespunzitoare
scrisedem6ni.
cor,arc,roca,curcan,ancore,caramele,
Carmen
loca,

cayt zte, at'zzt&,

q--ru,

u//eaar?,,czazaza.

2. incercuilinumirul desilabeal fiecEruicuv6nt.


car
tara
Miruna
aruncare

lml

3. Unili cu o linie silabapotriviti astfelincat sd obtineti


denumireacuvdntuluidin imasine

@S-Fffi.f"
mura

@tr@

@@@

tr@@

@@@

4. Analiza\ipropozilia(cuvinte,silabe,sunete)cain model.
Ex.. Ramonaare o carie.
Nicu areun canat

t.

t-il-il-lt-il-tt-t l-ti-il-i.

"w

Exercilii de limba rohAnd pektru clasa I

Scriere- varianta2
u 8 ,..%,o, A o a.J6
1. Scrielicu literedemdn6:
e,r, o, c, 5,E, R, O, C, A, cE,o16,acum,nori,m
morar,comoard,Oana,c6rare.

2. Despfuliliin silabecuvintele:noi, urma,crema,miner,


ancor6,camer6.

&"

Mihaela Lica, Mafioara Lica, Irina Nuld

3. Dictare:

4. Alcetuifio propoziliein caresdfolosilicuvantul,,Ioana,,

Notd:Pentru
testele
deevaluare
sevoratege
3 saumaimulte
conljnuturi
de
lafiecareexerciliu
in functie
de nivelulclasei.

,4

Exercilii de limba rohAndpe tru clasaI

Citire-varianta3
e,E, i, I, c, C, lrLrorO
1. Coloralicu roguliterelemici detipargi cu
albastrupe celemari detipar.

2. OrdonaJi
silabelegi vefi obtinenumelecopiilor:
Caree numelelor?

ca Lu

n!

nt Mo ca

! !!

nuO

nn

n a liA

nnn

F ,'

Mihaela Lica, Marioata Lica, Irina Nqd

3. Scrie,ti
in cisu(aliberdnumdruldesilabeal fiecirui cuv6nt:

w
w
mac
n

rac!

culori!

creierul
!

@
luna!

macarale
I

4.Analiza(ipropozilia
(cuvinte,silabe,sunete)
cain exempluldat.
Exenplu:
Onu e cu Luca.
Elenaare un mac.

"*

ExerciliidelimbarcmAndpentruclasaI

Scriere-varianta3

",8, ' : , . / o649, 4e

l. Scrielicu literedemdnd:

e, E, i, I, c, C, l, L, o, O, el, Ene,colile, oale,colonel,Ileana,


Ilie, Eleonora.

2. Despdrliliin silabecuvintele:
cal.lene.c r e i o nE. m i l ,E l e n al ,i l i a c.

& ,'

Mihaela Lica. Marioan Lica. Irina Nutd

3. Dictare:

4.Alcetuilio propozilie
ln caresi folosilicuvantul
,,com".

",.,.*iJ,i.'j:1,.
$

i, A, ceoCe, s, I

1.a) Coloralicu verdecAsulele


corespunzdtoare
sunetului
,,i" aflatin interiorulcuvintelor:

, u$

Exercilii de limba rohAhdpentru clasaI

c a

m a

m u r
mta

s a

c o

a c

o a I

c a m

i*
I
!O

trffi

b) Scrieliln cerculeluldin dreptulfiecdrui cuvantnumdrul


deliteredin careestealcatuit.
c) incercuiliin cuvinteledemaijos:
- cu ro$ulitera v;
- cu albastru litera V.
avion

Voicu

Varvara vigine

Lavinia

Viviana

verigor

Vasile

vara

vaca

2. Trasa,ti
legdturiintrecuvinte:
Simona,cugc6,Sorin,goarece,
muscd,saqiu,$oiman,9ogon.
,7t*>, aoa-,,y*ao.",

-r..1*,,9-""n*,

at4.a,,pa,.",e., dz4.t

&,

Mihaela Lica, Marioara Lica, I na Nuld

3. Unili corespunzitor:

$oricelulare
Milina e
Vivianacere

vesele.
un cealrece.
ca$caval.

4. Taialicu o linie cuvintelecarenu sepotrivesc:


Marcelia o cani noi/nou6.
Mircea cereun mdr acrulacr'a,
Ea arecerceiaurii/auri.
Suceavae un oragmari/mare.

Scriere-variantaI
a,3,

ce, u, a,.9 q (Z *,

1. Scrielicu literedem6nd:
d,A, ce,Ce,s,S,g,$, v,V,cer,vas,voce,soare,gcolar,cercel,
Cdlin,Vasile.

Exercilii de Iinba romAndpentru clasa I

2. Completalicu gnrpuldelitere,,ce"qi transcrie{i


cuvintele
obtinute:

co a ....

3. Dictare:

&, '

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina N ld

4. Scrielidoui propozifiifolosindimaginiledemaijos:

,rw

ExereiliidelimbaromAnd
pentruclasaI

Citire-varianta2
l, L, ce,Ce,t, T, s, S, p, P
l. Coloralicugalbenbulinele
careconlinlitere
mici de tipar gi cu rogupe celecareconlinlitere
mari de tipar.

2. Despd4ificuvintelein silabeqi treceli


in cdsufenumdrulacestora:
lat

place

trn

capace p 6turd

sapA

tr

tace

Cerasela perele

trtr

3. Unili cu o linie cuvinteleastfelincdts6formajipropozilii:


Paul
Ceasul
Tatiana

mdtur6.
repar6.
ticdie.

Parcule
Carteae
Portocala
e

acr6mare.
noud.

4. Marcalicu ,,x" propoziliilecorecte:


Marcelcereun ceairece. I
Marcelcerun ceairece. !

F,,

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina N ld

Mirceaarepaharcarticele.
!

Mirceaaupatruc6rticele.
n
Tu ludmo ceapdiute.
Tu iei o ceap6iute.

5. Ordonalicuvinteleastfelincdtsdoblinelio propozitie:
nu

tr

non

tr

Pe

senin

sunt cerul.

n n

Scriere-varianta2

4 8,

".,

7e,z,Ta,Zz,

1. Scrielicu literedemdntr:
l, L, t, T, s, S, ce,Ce,p, p, pe,Iot,p6un,Luca,Toma,Petre,
stele,Sorina,cdprioarE.

,*

ExerciliidelimbarcnandpentruclasaI

2. AlcAtuilicelpulin cincicuvintecaresdconlindgrupulde
litere,,ce",folosindsilabele:ta,re, ce,te,cea,tre,pa,16.

&, ,

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina Nul,i

Citire-varianta 3

p , p,i,A ,!T,s,S,v,V
l. Coloraf,cu roquliterelemici detipargi cu
galbenliterelemari detipar

a),.- a-)

q';
%.
(r9
('(L,
NUZ\

r-\J

2. DespdrliJi
in silabeli treceliin cdsulenumdrulacestora:
apa

sdpun

nntrnn

pastd

prosopul veseld

3. Cevagonurmeaz
a?
escarul

un pastrdv

,tw

Exerciliidelihba rcmAndpentruclasaI

patrupui.

la soare.

4. incercuilicuvAntut
pohivit:
Vulpeavicleand,/viclean
cauteiepud.
Salataproaspdt/proaspete
aremultevitamine.
Simionestesupdrat/supdratd.
Vestelesuntpatate/pdtata.

Scriere-varianta3

,/", 3, d,.4, z .%", ,9,+ %"


l. Scrieticu literedem6n6:
p, P,A,A, t, T, s, S,v Y sd,vas,sare,pasdre,
spald,cumpir6,
Simona,prietend,Catdlin,Constantin.

&,'

Mihaela Lica, Maioara Lica, Ifit1a Nuld

2. Caresuntnumelecopiilor?

-avel

,t{

-asile

-oma

Exerciliide limbatunAndpentruclasaI

3. Despdr{i}iin silabecuvintele:
pas,sup6,scaun,castele,
veseld,Violeta.

4. Dictare:

& ,'

y!::!

!ca, MarioatuLica,rina Nutd

5. Scrie(irispunsulla intrebarea:
Cum estecarneraCristinei?

TestV
Citire-variantaI
a, m, u, n, i, e,r, c, o, I, i, ceos,v, q
l. Unili cu o linie silabelepentrua formac6t mai
iJte

cuvnte:

l c ea l
l su l l
tce l l

-w

Exefcilii de limba rctndndpentru clasa I

2. Refacelipropozitiile,scriindin cdsufeordineacuvintelor:
mare

n
e

la

Raluca e.

nn
n
Cum

acela

n
t rn
mereu Maria

omul?
veseld.

ND

3. Unili propoziliilecu imaginilepotrivite.


E vari.

Vineiarna.

Cerule cenuqiu.

Se coc viginele.

4. Uniji cu o linie cuvinteledin celedoudcoloanepentrua


obfinepropoziliiadevdrate:
La mare e
La gcoali e
La mind e
La moarde

moranrl.
minerul.
gcolarul.
madnarul.

5. Punelila sfdrgitulfiecdreipropoziliiunul din semnele,,.,,

&,'

Mihaela Lica, lularioara Lica, Irina Nuld

Cume soatelevara
Eu nu semdncu veri$oara
mea I
Voi scriemameio scrisoare
Cenumdrarecasalui Valeriu

x
r

Scriere-varianta1
a, .2,', tt, 4,, z:, e, z o, e, 4 a, cr,

l. Eu zic una,tu zici multe!

Exemplu:ramd-rame

2. Eu zic multe,fir zici una!

Exemplu:oameni_om

or.rercei.ceasuri.
covoare.
scrisori.

3. Desp6rfijiin silabecuvintele:
vls, cearb,inel,acela,Raluca.animale.

Exercilii de limba romandpentru clssa I

4. Scrielipropoziliile
corect!
noud Numai
o
are

trt
rI au
Livia
IIT

Fi

tr

Monica maramd?

tr

Ioana I6crimioare cules.

F-

Mihaela Lica. Marioara Lica. lrina Nuld

Citire-varianta2
a, m, u, n, i, e, r, o, c, i, I, ce,t, s, p
1.Uniji cu o linie imaginilegi cuvdntulcorespunzitor:

J&
c6min

Ww

2. Scrietiin cdsuteordineasilabelor astfelincdt sd formati

cuvrnte:
rar mo

TI

-,,FT

lori

IT

cu

ca ma

la

Erercilii de limba rcmdndpentru clasaI

rd ma cd
ft Tt f-r

me ca ra le

e r ito lSci

T TItr

TTTTI

3. Unili cu o linie silabacarelipseqtedin cuvintele:


*

p:--re

{"

a la

\f;l

pl6-re

le

trl

Mar ...._la

_ta

lul

4. Rdspundeli
laintrebiriledincoloanaA
folosindcuvintele
potrivitedincoloana
B.
B
Cumeaerullamunte?
interesanti
Caresuntpantaloniilui Marian?
curat
CecartecereIuliana?
ceinoi

Scriere-varianta
2
z. t/.,.r- 4 4' 4 A a a a la

/ a7t.

1. Eu zic una,tu zici m\JltelEriemplu:coald-coli


ac,ploaie,penar,par6,culoare,comoar6.

F,'

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina Nuld

2. Eu zic multe, tu ztci una!,Exemplu:caiete-caiet

trenuri,cdlimdri,cercuri,ramuri,ceasud.

3. Desp64ililn silabecuvintele:

ace,carte,caiet,acela,prieten,
Carnelia.

4. Scrielipropoziliilecorect!
trece rece Ploaia.

u
r
n
ate caiete Celin
I

tr

Cum

patru.

Ramona colorat macul?

Exercilii de limba romAndpentru clasa I

5. Dictare:

F'

Mihaela Lica, Marioara Lica, lrina Nuld

Citire-varianta3
a, m, r, u, n, e,i, c, l, orp, drt, srv
1.Uniti cuvintelecu imagineapotrivit6:

tr^

trist

\y

supArat

@
@

melancolic
vesel

nervos

6)
\y

voios

t\

iritat

2. Scrieliin cisule ordineasilabelorastfelinc6t si formati


cuvinte:
pA sa

nn

un sca

n[

la t6 sa

nntr

soa scri re

ves po te

16 c6 oa pri

N TT

NIN

TTTX

3. Ordonalicuvinteleastfelincats6obrinetipropozilii:
colorate pdunului Penele

nntrn

-*

sunt.

Exercryide linba rcndnd pentu clasaI

toat6

saluti

pe

lumea

El

politicos.

!!!!n tr
munte

la

Noi

ntrnnn!

aer respirdm curat.

4. Tiia{i cu o linie cuvantulcarenu sepotdvegte:


Ursulestemare/mic.

Pasdrea
nu estemare/mic6.

Mariusrepard/strici
scaunul.

pecutiacu morcovi.
Iepurele
sare/sti

F ,'

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina Nuld

Scriere-varianta3
.2, zr, 4 .., tz,, e, a:, o, /, o,72, z, I, a,

l. Cumspunemdacdsuntmai mici?
Exemplu: sord-surioard

ramuretat6-

scaunpasare-

lnlma motan -

2. Ett zic rJna,tt zict mtlltel,Exemplu:caslan-cqslani


cal, casi, ninsoare,anotimp,cdrare,stilou.

3. Desp64iliin silabecuvintele:
plic, papuc,cocori,vipera,elicopter,Emilia

"w

Exerc\ii de limba rcndna pentr clasa I

4. Scrielipropoziliilecorect!
Are maro un Luca cal.
cumpdri cu com un Victor
care Cu pictorul a acuarelepictat?

F"

Mhaela Lica, Marioara Lica, Irina Nuld

5. Dictare:

<\
1I

^Nl\
-\)

4 ,//

wof*y4
1>

lr

^n *

"

t'o

-*

Exercilii de limba romAndpektnt clasaI

VI
Citire-variantaI
!T,ci,Ci,p,Bd ,D, i, i
mici detipar.

2. Schimbaliordinealiterelorastfelincat sa obtinetialte
cuvinte.Gisiti c6tmai multevariante!
t

o c

dop

ta

!n!

!n
n!

ln
t r no prnt
r o d
t!!

IO

n$ u
nn

F"

Mihaela Lica, Marioard Lica, Irina Nuld

3.Formaticuvinteunindsilabele:
$oap
cdciu
paqeq
tcoa
citeg

ta,

ti

4. Unili cu o linie cuvintelecu sensopus:


cinstit
incepe
cade
duce
inc6pdtor

termini
necinstit
aduce
neincipdtor
ridicd

5. Tiiali cu o linie cuvdntulcarenu sepotrivegte:


Un licurici strdlucegte/shilucesc
in intuneric.
Cecilia9i Luciacitegte/citesc
o cartedesprearici.
Eu o a$tepda$teaptd
pe mdru$a
lui Ciprian.

Scriere- variantaI
t.7.,v;6;v,:449;g
1.Scrielicu literedemAnd:
ci, Ci, p, P,d, D, t, T, i, I, da,pod,Pavel,goimaru,cdpguni,
cineva,ciocdnitoare,
peqtigor,
incetigor,Dumihu,intinde.

-{

Exercilii de likba romandpentru clasaI

2. Despd4iliin silabecuvintele:
incepe,intuneric,ciripeqte.
$arpe,dulap,ma$in6,

3. Scrieli urmitoarelepropozilii,corect6ndcuvintele
ingrosate.
Luciainot in apalimpede.
in coqestevigineqi cirege.
Lui Ciprianii plac ciocolata.

&, ,

Mihaela Lica, Maioara Lica, Irina Nuld

4. Dictare:

,r *

Erercilii de limbarcmAndpenr'u clasaI

5. Alcdtuilio propozitiecu ajutorulcuvantului,,9tie"

Citire - varianta 2
v, V, ci, Ci, d, D, E,$, i, i
l. Colorati:

a) curo$u,petalele
ceconlinliterelemici detipar;
b) cu galben,petalelece conlin literelemari de tipar

2. Formalicdtmai multecuvinteunindsilabelecu o linie:


vet

in

na

cl

de
cet
cA

V CI

fer

-,#-

I.F"

Mihaela Lica, Marioaru Lica, Irina Nuld

3.Despdr,tifi
ln silabecuvintele$iscrietiin casulenumdrullor:
dorm

pidure

licurici

insorita

cire$ele

pflmAvarA

minciund

nn

rdspund

n
!

4. Formalipropoziliiordondndcuvinteleurmdtoare:
de

vesele in pe crnpesc Pdsdreleledeal pAdurea.

n
n n! n
n n
versurile gi Ciprian Lucia impreunacrtesc n
I
n!
n n n
5. Uniti cu o linie cuvantulpotrivit

Soarele...........dewemepestepidureapiticilor.. are
Minciuna...........
\aoune
picioare
scurte.
Ceciliapi Cicerone...........
verigori.
;"ii;
Cine...........
cu voceinceat6?
sunt

Scriere- varianta2
q Zio; %:,d g a.,Za
l. Scrielicu literedemdn6:
Stelian,

Exercilii de limba rcnAndpentru clasaI

2. Desp64i1i
ln silabecuvintele:
raci,vecina,minciund,cl6diri,licurici,rtrt6citor.

3. Eu spununa,hJspuimulte!
Exemplu: sc6nteia-scdnIeiI e
vara,podul,pasirea,intrecetea.

s,'

Mihaela Lica, Marioora Lica, Irina Nuld

4. Eu spunmulte,tu spuiuna!
Exemplu
: copiii-copilul
racii,sacii,viginii,melcii.

5. Dictare:

Exercilii de limba romandpentr clasaI

Citire-varianta
3

d.D.i. i. s.s.d.A.n.e

Ch
_Y;;m
qffi

L Coloralicu verdeliterele
maridetipargicugalbenfiG6le
mici detioar:

2. Unili cu o linie cuvintelecu sensopus:


baffan,-.._ rau
-"--tanar
bun
intreabe
inapoi

rispunde
inainte

scund

& ,'

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina NuF

3. Unifi cu o linie cuvintelecareauacelasisens:


gcolari
incet
lncepe
gtiu
linigtit

lin
elevi
calm
pome$te

usor

cunosc
4. Despar,tifi
in silabecuvintelegi scrieliin cdsulenumirul lor:
brad

alb

Fn
!n
bomboane impodobegte
ntrn!

barcd.

ribdare

derdelug

cantec

5. T4ia! cu o linie cuvintelecarenu sepotrivesc:


Bunicul arebarbaalbd/alb.
Barbuimpodobegte
cu betealdun bradinalt/inalt6.
In co$suntvi$ineacrilacreqi ciregebune/bun.

Scriere-varianta3

Z 9,.

.<

.q a,Z a,_4,4

1. Scrielicu literedem6n6:

d,D,i, i, S,g,a,A,b,B, as,des,lnt6i,


Barbu,broascd.
imbracd.

doboari,derdelug,
impodobe$te,
centec.

"*

Exercilii de lihba rot andpentru clasaI

2. Despdrliliin silabecuvintele:
qir,basma,rispunde,maine,incipetor,intinde.

3. Eu spununa,tu spuimulte!
Exemplu:un bondar-nigte
bondari
un tablou,o viginS,o magind,
un balon.

&"

Mihaela Lica. Manoaru Lica. trina Nuld

4. Eu spunmulte,tu spuiuna!
Exemplu:niStecdpSuni-ocdpqund
nigtedealuri,nigtepdini,nigtebomboane,
nigtegosete.

Exerciliidelinba romAnd
pentruclasaI

VII
Citire - varianta I
a, A, b, B, {, !, g, G, ge,Ge
l. S ubliniacrui c u l o rdi i f e r i rlei l e r e le,.A'
: ..b
., ..
in a douasilabda fiecdruicuvant.
Exemplu:porfti/e
dilmilnea/16,u/rdt, !ur/!uri, m6n/dri./e,golgoa/!Ft,go/golnea,
bzrk6, cokoa/rd.
2. Unifi imaginilecu propoziliilepotrivite:
Bdiatulminl cdrduldegdgte.
Eu am cincidegetela o mAni.
Tinculaa dato mini de ajutorbdtrinei.
Meslerula reparat
broasca
de la u$e.
Broascaordcdiepe mal.

,,ffi
/,,'t',t"
:':.f

Cdineleaveaun colt ascufit.


Sdraculnu aveanici un col! depdine.
Hofulseascunde
dupAcollulcasei.
3. SubliniaJi
cu aceeagi
culoarecuvintelecareseinrudesc:
Exemplu:Scoald,qcolar,Scoldrild,{coldrette
gard,,tAran,
ingrddit,lSrdnesc,
gradinile,larancula,grAdinar,
fdrdnegte.

&"

Mihaela Lica, Mariodra Lica, Irina Nuld

4. Uniti cu o linie cuvintelecu sensopus:


trage
mulfi
bolnav
mAndru
istefime

sAnAtos
impinge

purini
prostle
modest

5. Tiiali cu o linie cuvintelecarenu sepotrivesc:


EVEivin obosifide la antrenament,
Noi/VoipistraticurSlenia
in clasi.
gterg/
Gelu
gtergelacrimilede la gene.

Scriere- varianta 1

d,,J,6,4 8.2 52. 9 s,, 9"


l. Scrieliculiteredem6n6:
a, A, b, B, g, G, ge,Ge,j, J, ba,ger,gurA,tare,mandru,
bog6fie,
George,
Bianca,
Angela,dimineali.

"w

Exercrlii de linba romdndpentru clasaI

2. Despdrliliin silabecuvintele:
gard,gard,ingerag,
bdtran,incelldminte
16ran,

3. Forma{icuvintecaremicqoreazb:
Exemplu;mdnd-mdnuld
caine.ciupercd,
gasce.
brad.fdranca.

&"

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina Nuld

5. Scrielirdspunsul
la lntrebarea:
Cinec6nt6la tobi?

Citire - varianta 2
e ,A,brBrj,J,hrH , g, G
l. Sublinia{icu culori diferiteliterele:,,6.,,
,,b,,,
,j", ,,h",,,9" aflatein primasilabda fiecdruicuv6nr:
ExempIu: rdb/da/re

Erercilii de l uba ronAndpentru clasaI

barcA,bomboane,
cantece,Romania,jucdrie,cojoc,grab5,
bulgdre,haind,pahar.
2. incercuiJiimagineapotrivitd

#ffi
i',.''j,i':t,fttill'l
fl'Jlt"'i',1lirr*,*eig6etere.
@5&
3. Unili cu o linie cuvintelecu sensopus:

manios
oallan

greu
curajos
vorbe$te

calm
bun
ufor
tandr
tace
las

4. Completalirebusuldup6imaginiledategi ve{i g6sipe


verticalaAB numelepoporuluidin Rom6nia:

Mihaela Lica, Marioara Lica, lrina Nuld

I
3
5

Soarele--=_
\
Vdntul
Apa

curge
strdlucegte
vdjAie

pe bolt6.
la vale.
printrecopaci.

Scriere-varianta
2

,t,-4,4 .91,/tg, Z ,96,e, g


l. Scrie{icu literedemdn6:
a, A, b,B,j, i, h, H, g, c, ah,gol,pung[,gtum6,borcan,
arhitect,
Bogdan,
bijuterie,
bagaj,mAng6ie,
romdnesc.

,w

Exefcqii de limbo romandpentru clasaI

2. Despdrliliin silabecuvintele:
pl6ng,gridinS, hotar,patinaj,rug6minte,bucurie.

3. Scrieficuvintecu sensopus:
ugoriscurt-

lat
siraci-

plini sus-

F''

Mihaela Lica, Marioaru Lica, Irina Nuld

4. Dictare:

5. Scrielio propozilie,folosindimaginea:

"w

Exerciliide limbaromandpektlu clasaI

Citire-varianta3
g,G, ce,Ce,f, F,ci,Ci. h, H

^*n
Gil

iffi

L Subliniali
literele:
..g"...f'. ..h"pi grupuriJe
delitereTce"
Si,,ci" aflatein ultimasilabda fiecdruicuvOnt.
E:cemplu:a/lear/gd
gdsc6,rugiciune,trece,incepe,farfurie, parfum,licurici,
lucitor,hartA,pahar.
2. Unili silabeleastfelincatsAoblineticdtmaimuhecuvinte:

3. Unili imagineacu propozitiapotriviti:


Minerii sap6o galerieln subsol.
La teatruam statsus,la galerie.
Suporteriifac galeriela meciulde fotbal.
Am cumpirato noui galriedeperdele.
4. incercuiliimagineacaresepotrive$te:

&"

Mihaela Lica, Marioara Lica, Iriha Nald

Esteun animal domestic.

Esteun prietencredinciosal omului.


Latr6atuncicandseapropiecinevadecasastipdnului.
5. Unilicu o liniecuvintele
cu acelagi
sens:
gdsegte

hotaxet
faimos

alLa

dibuie
celebru
neabAtut
neclintit
decis
descoperd
ferm
renumlt

Scriere- varianta3

s, 9 *, 8",134 *; A;,t, ,qG


1. Scrielicu literedemAni:
g,G, ce,Ce,f, F,ci,Ci,h,H, hac,circ,ceaqc6,
cercel,floricele,
_
hotexere,
citegte,Horia,Florentina,
alung6.

's

ExerciliidelimbaromandpenttuclasaI

2. Despdrjiliin silabecuvintele:
face,foc, frumos,plAcere,
cdrticice

3. Scriefic6tmaimultecuvintecareausensuriasemindtoare
cu cuvinteledate:

gustos,imbrecdminte,
teamd,gdlceavi,gcolari

&"

Mihaela Lica. Maioara Lica. Irina Nuld

4. Dictare:

5.Alc5tuilio propoziliedin cincicuvinte,folosindimaginea:

"s

ExerciliidelimbaromdnA
pentruclasaI

citi..-v#liuntur
h, H, f, 4 gi, Gi, j, J, che,Cl,e
1.Unificuvintele
cu imaginile
potrivire:
hain6

girafd

,\

-ffigt

^9tt"
qs
Tt-Illh

ow
-t

fragi

pagind

l-

flori

'-=-r
Ni'"jr'?

_-.

,,
cojoc 1

r?- a.l
Jt.,,

rachetA

'l

i
n

F'I t

IllDl

l(ru

nif-r

rE

ffi$ri
pachet

\u,

2.incercuifi
cuvintele
careconlingrupurile
delitere,,gi,,sau
,,che"la mijloculcuvdntului.
Georgiana gingag

ochelari

Costache

PlAngi

chemare

Ligia

margine

3. Ordona{i
silabele
astfellnc6tsAformaticuvinte:
gin tiu ar I ner gi in

i che le

nn!l !!!

nt r!

g1 pa na I tan gea man I

o lari che

lnn

| tr n n I ntn

&"

Mhaela Lica, Mo oara Lica, Irina NulLi

4. Adbugaticateo silabdastfelincat s6 formali cuvintecu


sensasemdndtor:
a) zrce

b) frumos

c) geros

d) strdngi

5. Refacefiordineacuvintelordin propozitiileunnatoare:
gi Sergiu colegi

trtr
fraoi

pe

Horia

n!

Virginia

haftie

imnasticA Georgianala

culege

qi

sunt.

n nn
mure.

nt n scrie
n n tr

adresa

hotelului.

Scriere- varianta I

/.,q6,l9s,

9";2 p. d-,

1. Scrielicu literedemdni:
h,H, ge,Ge,f, F,gi, Gi,j, J,che,Che,ham,pahar,geamantan,
Georgiana,
Florin,fantan6,tichete,Matache,geamgiu,Gina.

"w

Exercilii de linba romAndpentru clasaI

2. Despirfifiin silabecuvintele:
jos.hot.inlelegere.
pagina.
cheltuie,
farfurie.

3. Eu spununa,tu spuimulte!

tulg ......... haind


-

floare -

c oleg- . . . . .. . . .g e a n t-a

pagna-

&,

Mihaela Lica, Marioan Lica, Irina Nuld

4. Dictare:

5.Alcituili o propozitie
in caresdfolosilicuvintele:
cheia,geanti,Georgiana

brercilii de litllba rc'mAndpentru clasaI

Citire - varianta 2
ge,Ge,$ T,z,Z,Ei, Gi, che,Che
L Sublinialilitera,,1"din versurile:
Pot si pun o virgulila
subun ,,1"qi scriucitel:
lara, via,te,veverile,
Iip6,lu4uri $i Ionu!.
2. incercuiJicuvintelecareconfin grupul de litere ,,gi" la
sfArsitullor:
merge

marglne culegi

buchete magi

gingag

fugi

pungl

glngre

gene

3. AdAugalisilabeastfelincat sAformali cuvintecu sens


asem6nAtor:
a) strajuie
plze$_
a rd
groaz_

b) zarvd
zgog615_e

c) fioros
inspdimanta_
ingro_tor

4. Unili cu o linie cuvintelecu sensopus:


zl

dimineafi
impacheteaze
merge
lmbracd
gil6gie

despacheteaze
dezbracd
linigte
noapte
seara

sta

&"

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina Nuld

5. Marcalicu X afirmatiileadevdrate:
senumeqte
Romania.
TaxanoastrA
Girafeleqi zebrelesuntanimaledomestice.
Zdneleqi zmeiiviefuiescdoarin povepti.
Oratul Bucure$ti
estecapitalaGermaniei. -

W)
--,
Fffik

,ffin

-t4,

Scriere- varianta2

U.,y', ,q, / gr"

9;, */", 6{.

1.Scrieficuliteredem6ni:
Ee,Ge,l,T,z,Z,gi,Gi,che,Che,inlelegi,margine,
zemoas6,
zumzet,
Costache,
Georgel,
incdllAminte,
lu4uri.

2. Despirli{iin silabecuvintele:
zoi, tine,inginer,pagini,ginere,Angelica.

"*

Exercilii de limba romAhdpentru clasaI

3. Copialidoarcuvinteleinruditeintreele:
Ex.emplu
: grddind,grddinar,grddinild, ingrddit
Din margineacodruluisezirea poianam6rginitdde copaci
lnal1i.Nici un nor nu erape albastrulnemirginital cerului.in
acestelocurimErginage
rar vedeaipicior deom.

4. Ordonaticuvintelepentrua formapropozilii:
Georgiana co$ulel ciuperci

tr

in culege.

nn

Georgicd la colegi eu gimnasticisuntem $i.

n
!n

nn

girafa cinci imaginea ?

n!

La este cu pagina.

n trtrn n

&"

Mihaela Lica, Mafioam Lica, Irina Nuld

5. Dictare:

Citire- vartanta3
ge, Ge,j, J, gi, Gt, z"Z
l. Subliniali
cuculoridiferitegrupurile
delitere:,,g"",;ti,.
George
mergela saladegimnastica
cu Gina.
Georgiana
culegezambilegingaqe.
Sergiualegeo ram6argintie.
2. Sublinialicu culoridiferiteliterele,j,,
9i,,2,,aflatein prima
silabl a fiecirui cuv6nt:

vijelie
jocuri

-*

judecitor
patinaj

paznrc
zmeurd

Exercilii de limba romandpentru clasaI

3.Uniti silabeleastfellncit si oblinelicatmaimultecuvinte:


mar
pa
mdr
fra

ne

na
le
oa

oi

ge

4. Incercuili cuvinteledin coloanaA careau acelagilnleles


cu cele din coloanaB.
A

B
ginga$
Un fluture
zboarapestepajigteainfloritd. delicat
Ueorglana
nu intelege
scrisuldinpaginileziarului.pricepe
Iama aducezdpeziqi friguri foarteman.
gerun
5. Unili imaginilecu propoziliilepotnvite:
Shadasetraverseazd
pezebri saula semafor
grddina
La
zoologicd
auaduso zebri.

x'ffl:;lffiili'I,1i
.,"'",ffi;""iilifi
''-o"rkW
Virgil m6ndncd
laptecu fulgi depc

$,"

Mihaela Lica, Marioara Lica, hifta Nuld

Scriere- varianta 3

gu, 9r,*, p gr': 9': *, &


1. Scrieficu literedemdn6:
Ge,j, J, gi, Gi, z, Z, ger,fagi, gemeni,Gigel,jucdtor,
_ .ge,
Janina,gdldgie,prAnz,bluzd,Ciurgiu.

2, Despdrfi{i
ln silabecuvintele:
lungi,paznic,girafd,razi, Gigel,geamantane.

Exercilii de limba romAndpentru clasa I

3. Transcrie{i
doarcuvinteleinruditeintreele:
joc,jucdrie,jucdtot:jucaut
Exemplu:
Tatdllui Georgeestezidar El zide$tecase.Astdzia terminat
dezidit zidurileuneiclSdiri.

4. Dictare:

F"

Mhaela Lica. ll.larioara Lica, Irina Nuld

5. Formulali trei intrebdrireferitoarela imasinea:

IX
Citire- variantaI
Ce,ci, ge,gi
de

cioburi
gimnastici
general
ceatci

pagm6
munce$te
fulger
picior

dulce

fumici
merge
alergi

b) Marcati cu X coloanaln caregmpurile de litere seafld la


sfiirgitulcuvintelor.

"*

Exercilii de limba romAndpentru clasa I

Eu cerni$tecerceidin argint.
Pecernu sevedenici un nor.
M-am lovit in cerulgurii cu bomboana.
1 aili+ i

^- ^^^- i + i .

Georgiana
cerecinci ciocolatecu ftagi.
Marcali cu X afirmatiileadevbrate:
Propoziliaaregasecuvinte.!
Al treileacuvint aredoui silabe.!
Grupulde litere,,gi"aparededoudori in propozilie.I
Al doileacuvdntare4 sunetegi 4 litere.I
4. Citili textul:
Un licurici seceartdcu un arici
- Eu strdlucesc
ca oricesteadepe cer,incepelicuriciul.Tu
e$ti plindelepi.
dedugmani.
raspunde
ariciul.
fepii meimbaprira
- Eu zborgratiosca un fluture.Tu nu faci altcevadecatse
mergiincatpe pamant.
- Insdeu mApot strangeca o mingede ace,spunefericit
ariciul.
Marcalicu X afirmaliileadevdrate:
Personajele
careparticipela disculiesunt:
! ariciulgi autorul ! licuriciul9i autorul ! licuriciul
gi ariciul
Licuriciuleste:
! ingamfat Emodest
I lduddros I mdndru

r-

MihaelaLica, Ma oara Lica, hina Nul,i

Titlul textului ar putea fi :

!Stelele

!Prietenia

! Ariciulqilicuriciul

lj-r

Scriere- varianta 1
3c, cz:,,gz, yz

1.Euspununa,tu spuimulte!
Ex.: ciupercd-ciuperci
{ag,nuc6,mac,punga,ac

2, Completati
dup6model:
Model:minge-mingiuyd
picior,geant6,fecior,floare,lnger

-*

Exercilii de limba rohdnd penbu clara I

3. Dictare:

4. Scrielio propozilieln caresAfolosili gnrpurilede litere:


,,ce",,,ci",,,9e", ,,gi".

&"

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina Nuld

Citire - varianta 2
ce, ci, ge, gi
l. Sublinialicu culori diferitegrupuriledelitere,,ce",
,,9e", ,,9i" din propozitiile:
Angeleili placesiropulde ciregedulci.
Georgiana
cite;tezecepaginidin carteade geografie.
Georgicdspargegeamulvecinuluicu mingea.
Marcelculegeciuperciledinjurul copacilor.
2. Marcalicu X cuvintelecareau sensasemAn6tor:

cere

roagatr
solicite E

cear6 n

ceaftl
!
ceafa !
galceavt E
lraud

LJ

potrivit
3, Unili cuo liniecuvdntul

Eutug.
Tu......
El tuge.
Ea

tugili

Noi fugim.
Voi..........
Ei .......
Elefug.

fugi
fuge

Georgianei
degetemEnugile
zeceau.

tr nn

firci

alergi

tr

tulgi !
gonegti

Exercilii de limba romAndpentr clasaI

mici urci borcanulla Fumicigemcu.

n
n !tr!nn
picioareleg6tulqi Girafalungiare.
n tr !tr tr n

5. Unili cu o linie propoziliilecu imaginilepotrivite.


Georgiana
aduceun cogcu nuci.
Mirceamergecu bicicletala Giurgiu?

Scriere - varianta 2
ce, czi gza, gz-z

1. Scrielicu literedemani propozitiile:


Mirceapunegeantal6ngdgeamantanul
cenusiu.
Fulgideargintcaddin cerulcenugiu.
Un goricelduceo bucatdde cagcaval.

&"

Mihaela Lica, Marioara Lica, Iika NuF

2. Euspununa,hr spuimulte!
Exemplu:geolog- geologi
fulg,$oarece,
fumica,creangE

3.Despirfiliin silabecuvintele
careauacelagi
inlelesculncet:
lent,incep,domol,linigtit,rapid,grabit, iute.

Erercilii de limba rcmdfid penhlt clasa I

4. Scriefidupedictaredoarcuvintelecarecontingrupurile
de litere,,ce",,,ci",,,ge",,,gi".

5. Formulalio intrebaredupdimagineaaliturat6.

iL"

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina Nuld

X
Citire - varianta I
z, chi, ghe,ghi, k, x, w, y, q
1.Sublinialicuculoridiferitegrupwiledelitere,,che.

,,ghe",,,ghi"dinpropoziliile:
Gheorghil6
culegeghinde.
Paraschiva
cumpArio pereche
deghete.
Angheluq
deschide
carteacughicitori,

\,i

2. incercuililiterele,,y'.,,,y., ,.k,.,,,q.,,,,w..din cuvintele:


YoggiBear,MickeyMouse,Riquet,Tweety,
Willy.
3. Citili ghicitoarea
gilncercuitiliteracorespunzitoare:
DouI spade
nuprealate
YXW
La mijlocincrucigate.
4. Uniticu o liniecuvintele
cusensasemEndtor:
chiuit
spune fal6
chip
striglt tip6t
ghemotocportret cocolog
incheie lnchide lncuie
mototol afirma

Jerry
KillyWilly
Riquet
Xenia

-4

exerseazA pe$te.
secearta
mofat.
este
cu Tom.
mindncd
la saxofon.

Exercilii de limba rcmAndpentru clasaI

Scriere- variantaI
o /"" ,4dtzfo t lo'4 * *gz g
l. Scrieficu literedemAn6propozijiile:
Chiriac a invilat un exerci{iude karate.
Gherghinacereun kilogram de kiwr.
Willy, Queen9i York suntnumeenglezeqti.

2. Completalicuunadin silabele:,,ghe",,,ghi",,,che",,,chi,,,
,,xi", ,,ki" .
....Jo-gram

fldn-....-e

ta-....

in-....-Ia-ti

des-....-de

....-bri-turi

pa
-lo-me-tru
....-ma-re

s'

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina Nuld

3. Dictare:

4.Alcituili o propozilie
cucelpufinpatrucuvintela sfersitul
cdreiasdpunetisemnul
intrebdrii.

-{

Exercilii de limba romAnd pentru clasa I

Citire - varianta 2
f, chi, x, ghe,ghi, k, q, w, y
1.Subliniaficurogugrupuldelitere,,ghe"9icu
de litere,,ghi".
Gherghina
ghetule
unghie

ghiozdan
ghem
gherghef
gheata
Gheorghil6 inghite

2. Ordonatisilabeleastfellnc6tsi obtineticuvinte:
lo ki tnr me

ntrn n

ki ka

nt

gram lo ki

ntr n

3. Ordonati
cuvintelealfabetic
dup6literainitiala:

ghearl tr
pix
n
xilofon tr

expedia!
chibrit !

zebrd. tr

4. incercuifiliterele,,W",,,K",.y,.,,,e,,:
Woody,Killy Willy,Scooby,
Jerry,Quebec.
5.Uniti cuo liniecuvintele
cu sensopus:
interior
inghe!at
exact

inexact
extenor
dezghelat

&"

Mihaela Lica, Marioatu Lica, Irina Nuld

6. Refaceliordineacuvintelorastfelincats6formalipropozifii:
Veverila ghinde culege ghidu$a.

Tl

l-l

T-1

r--l

cantA Privighetoareaminunat.

!!n

de

Flori

nn

impodobesc geamul gheatA.

Scriere- varianta 2
a',g4e,tZ.4 q, **
/
-//,
l. Scrieflcu literedemdndpropoziliile:
Gheorghi{d
scrieexerciliul
cu unpix nou.
Kati cumpdrdun kilogramdekiwi.
Willy, Queen9i Jerrysuntprietenibuni.

,,,4

Exercilii de linba rotnAndpehtru clasaI

2. Completalicu unadin silabele:ki, xe4ghe,ghin,xa, ghi.


- rox

_-lo-me-tru

_-dd

e-_-c1-tlu

tn-

-te

in-_-!at

e-

-men

-da
a-

-tA

3. Dictare

4. Alcdtuitio propozi{ie
dincelpu{intreicuvintela sfArgitul
cdreiasi punelisemnul
lntrebdrii.

F,.'

Mihaela Lica, Marioara Lica, Iriha Nuld

Citire - varianta 3
t,,chi, x, ghe,lq y, w, q, ghi

1. Subliniaticu culori diferite grupurilede litere: ,,chi..,


,,ghe",,,ghi".
China
dulgher
ghicitoare

chibrituri
inghesuit
veche

gheard
ghiocei
unghie

2. incercuiticu culoridiferiteliterelemari Eimici: ,,k,,,,,y..,


,,w", ,,q",din cuvintele:
Walt Disney,Mickey Mouse,Riquet,New york, euebeck,
Texas.
3. Unifi cu o linie cuvintelecu sensopus:
lnchide
exact
existent
inclus

inexistent
deschide
inexact
exclus

4. UniJicu o linie cuvintelecaxeau sensasem6n6tor:


vegheazd"
ungher
exclami
echipi

t r*

col!
pizegte
formalie
semire

Exercilii de lirkba |c,ndkdpentru clasaI

5. Ordonalipropozitiile. numerotdndu-le:

!
!
!
!

Ea mergela cumpdrSturi.
Karinaimbracijachetakaki.
Achitdvanzitoarei.
Cumpdrdun kilogramdekiwi gicinci ciorchinidestrusud.

Scriere- varianta 3

/, &, a, tzL, Z t, "*, t&


",
Gherghina
punecarteacu ghicitoriin ghiozdan.
Roxanaexplicdexcursionigtilor
traseulexact.
Chinaestetaracu ceimai multi locuitori.

&l''*

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina Nuld

2. Completalicuvintelecu,,chi,, ,,ghe,,sau,,ghi,.:
clor_ne

in_lata
su
te

mele
e
ocet

3. Despn4i{iin silabecuvintele:
pix, taxi,explic6,exact,Alexandru,kilogram.

4. Dictare:

,**

Exercilii de limba romdndpentru clasa I

5. AlcdtuiJio propozitiein caresAfolosili cel pulin trei din


literele:,,x", ,,k",,,y", ,,w", .q".

Citire-\'arianta,
'-,^'

tS:
yfl

l. Completati
rebusulcu rdspunsurile
ghicitoriloffieli
pe
descoperi verticala
AB numele
uneipdsiri:
L Singuraticgi hai-hui,
igi c6ntdnumelelui.
2.Cemojati dragiimei,
$i la Creangdstdin tei!
3. Toataziuast6pe lac
!
$i c6ntdmereu:mac-mac
4. Cine-imdndrugi-nfoiat
$i cu mo1denaslegat?
5. Jupdneasa
durdulie
Cu rochili cenugie,
Lucratddin penelucii
Cauti pe lacpapucii!

s,,*

Mihaela Lica, Marioaru Lica, Irina Nald

2. Citili cuvinteleincep6ndcuultimaliterd9iunili cu imaginile


ce corespund
noilorcuvinte:
lac
cam
anul

Scriere- varianta1
l. Scrielicu literedemandpropozitiile:
Cui ii placeciocolatacu cirege?
Cheileacestea
suntaleGeorgianei.
Gherghina
imi explici.un exercitiu,

t r r{

Exercilii de limba rotnAndpefiru clasaI

2. Scrieticuvintecareausensopusbrivinieioi:
adevdr-

gros-_

bine-_
slab-_

mergelnchide-

3. Scrietio propoziliecu cuvinteledemaijos:


viclean6

vdndtorul

4. Dictare

&.,,

Mihdela Lica, Marioara Lica, Irina Nald

,,,*

Exercilii de limbd rcmAndpentru clasaI

Citire-varianta 2
1. Subliniali cuvintele care arat6insuqirile
Cenugdresei:
cuminte,hamici, obraznici.
leneg6,indemdnatica,
rdbdAtoare,
dezordonatb.
2. incercuiliformacorect6:
placinte
chibrite
case
ciocolate

pl6cinJi
chibrituri
c69i
ciocolari

3. Incercuiliimagineaobiectuluidesprecaresevorbeptein
urmAtoarele
propozitii:

il*#i"rtif,ff'mr
4. Tiia{i cu o liniepropoziliacarenu sepotrivegte:
Esteiamd.Soarele
strdlucegte
cu putere.
Fulgialbidenease
joaci prin aer Apeleauinghelat.Gerulagtemeflori degheafdla
ferestre.

s'',

Mihaela Lica, Madoara Lica, Irina Nuld

Scriere-varianta2
l. Scrieliculiteredem6nipropoziliile:
Razele
desoarem6ngdie
floarea.
Un flutureseagazipepetalele
catifelate.

2. Scrielicuvintelecareausensopuscuvintelor:
lnceput
moale-

bundtatevorbirei-

3. Scridlicorectpropozilia:
vineunchiulvizitdla Anghelin.

"'*

Exercrltide Iihlba romdhdpentru clasa I

4. Dictare:

5. Alcdtuilidoudpropoziliidupi imaginea:

Mihaelo Lica, Marioaru Lica, Irina Nuld

Citire - varianta3
l. Completali
rebusul
ghicitorilor
curdspunsurile
l. in gridinalui Pandele
E un pomplin cu mdrgele
De culoarerogiitoate
Cu codilelegrupate.
2. TirtecuF aromata
Caun morcovcolorat6
Din ldri caldecumpEratd.
3. Pepenagul
cu gurgui
E-mbracatcu puf depui.
4. Seamdndc-o zdrzdrea
D6-i mai maredecdtea.
5. Meremari cu biberon
Au crescutla noi in pom.
6. Mingigoareaurii,
Galbenesausdngerii.

l.

2.
3.
5.
6.

ttr*

&

#
M
er

Exercilii de limbo romandpentru clasaI

2. Unili cuvintelecareauaceleagi
literedarin ordineinversd.

*'=-ill'

mare
rea
are
amar
arama

ral
Iama
aer
amara
eta

Scriere- varianta 3
1. Schimbaliprimaliteraa cuvintelorastfelincats6obtineti
celputinhei cuvintenoi.
a) mac

b) fata

2. Scrielicuvintecareau acelapisenscu cuvintele:


=
zdpad6,
=
neadevdr
potecA=

ramura=
=
ardtos

&-"'

Mihaela Lica, Marioara Lica, Iriha Nul,i

3. Scrieti alfabetullimbii rom6ne,folosind literele mici de

men5.

4. Dictare:

ttr*

Exercilii de linba romahdpentru clasaI

Citire - varianta 4
l. Unili cu o linie cuvintelecarecontinaceleaqi
grupffide
litere:
sdgeate
mdce$e
pachete
ancl

minciuni
geani
Mitrache
cerb

argint
ghepard
chiot

unghie
muchie
inginer

triunghi

ungher

2. Unili grupurilede litere cu cuvintelecarele conlin:


ea
le
oa

coal6
voud
zita

uA
ua

ploaie
mdsea
prafa

1a

$-,,,

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina Nuld

3. Cu cesunetsaterminacuvintelecaredenumescimaeinile?
Uniti cu litera coresDunzitoare
!

rrt
+l

#i/)

tr

4. Citili propozitia:
Pddurea
wieite decantece9i veselie.
Marcali cu X afirmaliile adevbrate:
Propozifiaaregasecuvinte.
n
Ultimul cuvantaretrei silabe. l-l
Primul cuv6ntarepatru silabe.fj
Al patruleacuvdntaxeSaptesuneteti $aptelitere.
-

Scriere- varianta4
l. Schimbali
primasilabda cuvintelor
astfelinc6tsjiSijiEf

celpufn trei cuvintenoi:


a) mare b) pace

ttr*

ExerciliidelimbarcmandpentruclasaI

2. Scrielicuvintecareauacelagisenscu cuvintele:
omdt =

drapel=

L&lg&&trql

vorbd =

biruin16=

hmbiiromdne
folosindliterelemaridemAn6.

4. Dictare:

&,,,

Mihaela Lica, Matioara Lica, Irina NuF

Citire - varianta 5
1)incercuiegte
imaginea
corespunzitoare
cuvdntului
al doilea
din propozilia:
PemasAeraun caiet.

a)

b)

d)

e)

2) Cdtecuvintearepropozilia:,,Toamna
senum6r6bobocii".
a ) 1; b) 2;c ) 3 ; d ) 4 ; e ) 5 .
3) Imagineacorespunzdtoare
cuvdntuluiformat din doui
silabeeste:

w Wq
,,,w
a)

c)

d)

Exercilii de linba rctuAndpentru clasaI

4) ImagineacorespunzAtoare
cuvantuluiformatdintr_osilaba
este:

6 XWb M
a)

b)

d)

e)

5) Imagineacorespunzdtoare
cuvantuluiformatdin trei silabe
este:

w w ffih6&
b)

c)

e)

6) in cuvdntulcorespunzdtor
imaginii
, sunetul,,a"
seaude:
a) o dat6;b) dedoui ori; c) detrei ori; d) depatruori; e) nici
o date.
/ ) In cuvanhllcorespunzator
imaginii
,,e"se aude:

, sunetul

a) o dat6;b) dedoudori; c) detrei ori; d) depatruori; e) nici


o date.
6) tn cuvantul
corespunzdtor
imaginii
, sunetul,,i" se
aude:
a) o datd;b) dedoudori; c) detrei ori; d) depatruori; e) nici
o data.

&"'

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irina Nuld

9) ln cuvantulcorespunzator
imaginii
seaude:
a) o dat6;b) dedou6ori; c) derei ori; d) delratruori; e) nici
o dat6.

.ruun,ol
corespunzator
imaCin
,. u,ll],to
V{,

"un"nt,,u*

a) o dat6;b) dedoudori; c) dehei ori; d) depatruori; e) nici


o datA.
tr\

I i.)tn cuvantul
corespunzdtor
imaginii
,,b"seaude:

, sunetul

a) o dat6;b) dedoudori; c) detrei ori; d) depatruori; e) nici


o datE.
I

corespunzator
imueinii
,,.,,:3)u$::"*t"r
@

'on"ut

a) o dat6;b) dedoui ori; c) detrei ori; d) depatruori; e) nici


o data.
13)Pecaredin cei trei iezi nu l-a gisit lupul?
a) mare;b) mic; c) mijlociu;d) mare9i mijlociu;e) maregi
mio.
14)Cepasdre
aveamogul
dinpovestea,,pungula
cudoibani',?
a) gdind;b) giscd;c) curcan;d) ra!6;e) cocog.
15)Vulpeal-a sfbtuitpe urss6pescuiasca
cu:
a) botul;b) undila;c) laba;d) coada;e) nivodul.

trr*

bcercilii de lifiba rcmAndpehtru clasaI

Dictdri
Scriere-variantaI (a, m, u, n, i)
a)A, m, I , i, N , U
b) an,mai, Ina,Ani, Nina,inima
c) Nu amun nai.
Scriere-varianta2 (a, m, e, r, i)
a) a,R, I, m, E,r
b) iar,mare,Maria,arme,Riri, rame.
c) Ema e mare
Scriere-varianta3 (a, m, r, u, n)
a)R, n, U, m , N , A
b) na, unu, ura, amar,Mata, marmura.
c) Nu amun an.
III
Scriere-variantqI (e, r, c, o, t)
a) e, R, L, ar,el, rac,cor,roca,munca,ramura,Ramona.
b) Lauraareculorinoi.
c) Carmenia ramuracu alune.
Scriere-varianta2 (e, r, o, c, d)
a) nuc,creion,camerS,
Corina,Anica,Norica.
b) Nicu e miner?
c) Romicdareun mbracru?.

&,,,

Mihaela Lica, Mafioara Lica, Irina Nuld

Sciere-varianta

3 (e, i, c, l, o)

a) C, E, l, la, ei, loc,ele,oile,lume,linie,Ionica,Camelia.


b) Irina ia colile.
c) Ilincaareculorinoi?
IV
Scriere-vafiantaI (d, ce,s, 4 S)
a) $,S,v, $i, ace,ceai,rece,magind,
rdceal6,Marcel,sanie.
b) Ceasule al meu.
c) Moricae la sdniugcu soraei?
Scrierc-vafianta2 (1,ce, t, A p)
a) L, B t, ce,sat,pir, pace,trece,cetate,Costel,pantaloni.
b) Mirceaaretrei cercuri?
c) Paulnu mai arecemeal6.
Scriere-yarianta3 (p, d, t, s, v)
a) S,v, p, v6, sta,vesta,s6pun,saluta,pisicd,petre.
b) Sorinascrieo scrisoare.
c) Spuneel o povestecu wlpi?
V
Scriere-variantaI (a, m, u, n, i, e, r, c, o, I d, ce, s, v, q)
a) M, R, v, ce,cer,sincer,gine,alunec6,
gase,Comelia.
b) Suse soareleauriu.
c) Mirceacereo celimardcu cerneald?
Scriere-varianla2 (a, m, u, n, i, e, r, o, c, d, I, ce, s,p)
I
a) N, O, m, c6,cap,cepe,cetate,luminos,cilitor, Mariana.
b) E receapa?
c) Ceceasa primit Mircea?

,rrw'

Exercilii de limba ror Andpentru clasaI

Scriere-variants3 (a, m, r, u, n, e, \ r, c, l, o,p, d, t s, v)


a) C, I r, oi, pas,sar,pistor, mecanic,vestiti,Leontina.
b) Noi cdldtorimcu trenulla Craiova.
c) Careestemeserialui Paul?
YI
Scriere-variantu1 (t, ci,p, tl, i)
a) t, P,D, in, dop,pastd
b) Marcelesterd.cit.
c) in coqsuntciregedulci?
d) Ceciliaaducegaptepitici deplug.
Sciere-varianta 2 (v, ci, d, q, i)
a) V $, d, si,vas,Doru
b) Cineincepespectacolul?
c) Sanduaducecincicercuri.
d) Maricicaii cerelui Danielo carte.
Scriere-vayianta3 (t, ci,p, d, i)
a) d, b, D, ii, duq,bitran.
b) Suntgasepdiniin coq?
c) $erbanpovestegte
un basm.
d) Un cocogmdndrucintd in curteabunicului.
WI
Scriere-variantu1 @, b, !, g, ge)
a) B, g, T, ge,bdlcentirel
b) Eu {in in mdni un balon.
c) Bunicaaducegemqi sucde l6mdie?
d) Geluspargegeamulcu mingea.

&.,"

Mihaela Lica, Marioara Lica, Irino Nuld

Scfiere-varianta

2 (A, b, j, h, g)

a) B, j, H, ga,joc, bl6nd6
b) Horiaesteun cainehoinar?
c) Jianuqi Bogdanmerglajoaca.
d) Gabrielacoasein grabAun cojocgalben.
Scriere-varianta3 (g, ce,f, ci, h)
a) G, f, H, ce,hai,florile
b) Cefaci aici?
c) Ariciul mdndncd
fumici,
d) Cecilia9i Marcelacitescdesprealbinelehamice.

Scriere-varianta
I (h,fi gi,j, che)
a)f, h, J,che,tugi,jachetd
b) Hermina
areo hain6veche?
c) Fulgideargintplutesc
prinaer.
d) Gigeladuceun pachetcu o racheti.
Scrtere-vafiantd2 (ge,l, z, gi, che)
a) l, z, T, gi, ger,Costache
b) Virginiaculegezmeuri.
c) Gigela zirit cheilepepachetulcu c6r1i?
d) Georgeta
o cheamiln vizitape Gina.
Scriere-varianta3 (Se,j, gi, z)
a) I, z, j, gem,fugi,zambil6
b) Ginaaregenelungi.
c) CigtigdVirgil zecejocuri?
d) Angelafaceprdjituricu gemdezmeurd.

tr 4

Exercilii de limba rcndnA pentru clasaI

IX
Scriere-varianta1 (ce,ci, ge,gi)
a) ce,gi, ci, ge,ace,faci,gingie.
b) Cerasela
cerecerceideargint.
c) Ciprianfugedupdcerc.
d) Vinecirculcu cerbigi arici?
Scriere-varianta2 (ce,ci, ge, gi)
Ginamergecu buniciila circ.Easeintaheqtecu Georgiana,
vecinaei. incepereprezentalia.
in arenAintrd doi cerbigi cinci
arici.Vin 9i nigtepitici pebicicletemici. Urmeazdgirafele.
- Cepicioarelungiau! seaudeo vocede copil.
X
Scriere-v&riantaI (a,che, chi, ghe, ghi, k, x, w,y, q)
a) w, y,Q,axa,ghem,kilogram
b) Costache
inchidepacherul.
c) Anghelmergezecekilometricu un taxi.
d) Ghiji viziteazdexpoziliachinezeascd.
Scriere-yarianta2 (f, chi, x, ghe, ght, k, q, w,y)
a) W X Q, chem,unchi,gherghef
b) Cineghicegte
ghicitoarea?
c) Costache
areojachetdkaki.
d) Chetelelui Anghelsuntfoartevechi.
Scriere-varianta3 (!, chr,x, ghe, k, S, w y, ghi)
a) I K, q, pix, unghie,kilometru.
b) Veverilaculegeghinde?
c) Angheluginghiterepedeinghelata.
d) Un unchidin Chinami cheamdla el.

&-',,

Mihaela Lica, Ma oaru Lica, Irina Nuld

XI
Saiere-varianta I
a) X, K, k, q, cer,reci,Georgiana.
b) Privighetorile
deschidconcertul.
c) Cine cereinghelatdcu fiagi?
d) Tu culegighioceigingagidin zdpad6.
Scriere-varianta2
a) Y, Q, c, fix, intAi,rugini.
b) Georgelnchideghetelein dulap?
c) Angelacitegtepovegticu prichindei.
d) PecerulcenugiuseceafiApAsdrigIldgioase.
Scriere-variqntq 3
a) Q, I H, taxi,kaki,Gheorghige
b) Ginapldngecu sughiquri?
c) Mihai rezolvdun exerci{iudificil.
d) Georgiana
privettepaginarupra.
Scriere-varianta4
a) Greierelecantdcu chitara?
b) Cerbul seopregtel6ng6izvor.
c) Pecrengilecopacilorciripescvribiule.

trrw

Exercilii de limba tumAkdpentru clasaI

Texte
Riiceqla
Ciprianarecit.El tuge$te.
Ceciliaii aduce
cdciula
cuciucuri.
Mediculii ddnigtemedicamente.
La pddure
Danielse ducecu soralui la pddure.Ei asculticantecele

pisdrelelor O ciocdnitoareciocdnein copaci.Maricica sesperie.

Bunicul
Buniculmeuestebland$irebdetorBarbagipirul lui aualbit.
El $tie multe poveqti.intotdeaunane povestegte
intampliri
minunate.
Joacq
Biancagi Horiasejoac6in curte.Ei aufelelecanigtebujori.
Bunicale aduceprejituri9i dou6paharecu sucdeldmdie.

Culesulstrugurilor
Georgeculegestrugurigalbeni.ii punein coguri.Ele sunt
grele.Angelaqi Bogdanil ajutd.
Prietenele
Ceasularatdoracinci.Gabrielasegrdbegte
sprefloririe. Ea
ceretrandafirigalbeni.Se duceapoi la hotelul unde sosegte
Cecilia.

&-',

Mihaela Lica, Marioara Lica, lrina Nuld

Primdvara
Soareleincdlzegte
natura.Zlpadasetope$te.
O barzAmerge
pe margineaapei.Fluturi frumoscoloralizboarapestecampia
inflorit6.

La munte
Virginia se duce cu nigte colegi la munte.Ei urc6 spre
indlfimileca de argint.Printrebrazigdsescfragi $i zmeurA.La
intoarcereculegmulte flori gingage.
Prdjitarile
AngelazAre$te
prdjiturilecu gem de zmeurdpe marginea
raftului.Ea o cheamdpe Georgiana.
Ele pun prijitrurilein-zece
pungi pentrucolegelede la gimnastica.

La cumpdrdturi
Ceciliamergela cump6r6tud.
Eacerevanzitoareizececaiete
cu paginicolorate,o girafi 9i un cerbdepluq.pentruCiprianea
alegecincicercurimici gi o minge

La expozilie
Gheorghi{Ese duce la expozilia chinezeascd.
Merge un
kilometru qi seintilnegte cu Anghel.Acestaareun pachetcu un
costumdearlechin.El a cumpirat$i o pereche
dem6nugidebox.
Ei cheamd
un taxi gi merg1mpreun6.
Le plac mult un dragongi
un zmeufrumoscolora{i.
CovoraSuI
Anghelina
pe marsineii oune
un covora5.
lesela gherghef
fianjurikaki.Bunicadeschide
ugaincetigor.
ii explicarinaltmodel.
Fetitaghice$te
cAestevorbadespreun modeloltenesc.

trtw

Exercilii de linba rontind pentru clasaI

Veverita
Angheiuqculegeghinde.El cheamio veveripcatun ghem.
_
Deschidepalma.Veverilale ia 9i le inghite repeae.e"Eiatul
exclamA.
Concertul
p6s6relele
A venitprimEvara..
ciripescvesele.Elepregatesc
un concerl.Ciocdnitoarea
privighe;oarea
deschidespectacolul.
estesolista.
Toamna
E toamnirece.Pecerulseninzboardp6s6rig6l6gioase.
Vantul
guili,prinne crengi.Un ftrlgerrAracitcheama
ploaia.Angela
rn cn loer ereas t r al n. c e p es e c i t e a s c o
d p o ve stecu zd n eg i
prichindei.
Tema
Georgiana
privegtela paginarupE.igi imagineazd
dojana
,
doamner
invdtdroare.
lncepesd pldngdcu sughituri.Desciride
caietulgi scrieexercitiul.La televizorseanun!6vacanla.
Feti{ao
zbughe$te
afar6.
Ploaia
Cerulestecenugiu.Vdntulgeme.incepes6ploud.picituri
.
recilovescgeamul.Pecrengilecopaciloraur6maicdtevafrunze
carugina.Iauchitaragiincepsdc6nt.O vrabieingheJatA
seopreqte
lingi fereastrd.

sb

&-,,,

BIBLIOGRAFIE

Birdu,Rodica,Limba noastrdcea de toqte zilele, Editara


RodicaBiriu, Craiova,2000
Nu15,Silvia, Limba romdnd-corectitudine
$i expresivitqte_
curspractic.EdituraAius,Craiova,l99g
Pddureanu,Victoria
gi colectiv,Manualdeot"tograJie,clasele
_II-IV, Editura3P Magister,Bucuregti,1995
Pene$,Marcela,Antologiede texteliterare,claseleI-IV,
_ _.
EdituraAramis,Bucuresti.
1998
Peneg,Marcela,Comunicare-culegere
de exerciliipentru
cIaseIeI -I V,EdiinaAramis,Bucuregti,
199g
Popescu,
practicda limbii romdnecu o
$tefania,Gramatica
culegerede etcercilil,editia a VI-a revdzutA,EdituraLider. 1997
Gherghina,D.. Linba romdndin Scoaldprinard, Editura
DidacticaNova,Craiova,1999
SecheLuiza,SecheM., predaIrina,Dictionarde sinonime.
EdituragtiinlificApi Enciclopedic6,
Bucure5ri,
19g9.
Texteliterare-antologie-comentarii
de prof. univ. dr. lon
Rotaru,EdituraUlpiaTraiana.Bucuresti.19t5.

comenzite
seportu."dir". tuIJiiEIiiJ[l

pa$cani.
rr-mrova.^str.
nr s. 200151J.

prin.reiefon
-_
rax:ozst_sottltt:is'st_ioiilt

9re-mail(editura_aius@yahoo.com).
plata se face
ramblrrs.
Oferta completi pe www.aius.ro

l-ucrrrile-aparule
la.Fditura
Al USsunlconcepure
rnconcordanla
cu programele
acrudlizate
si r alorificdndcejem.i ,"d"r; ,;,;l;
activeaplicatein inv4dmentul
european.

Bunderipariaugust
2009;apnrur:
2009
rormarj 6/70x
I 00;cotitipo:8.5
TiFrui: AiuspiotEd Craiova
tel./fax 0251-596j36; 035|
46747j
e-mart:edihua-aius@yahoo.com

Ester.ralizata
in conformitate
cu programa
e
in
vigoafe
9cola

Se poateuUlzaindiferent
clemanualele
altefnative
existente.
(Fiecarevarianta
de continut
corespunde
Lrnur
manua)

Se poalefolosilnactivitalle
individu6le,
d?grupsau
ffontale,la temelepentru

DECE ESTEUTILA
ACEASTACARTE?

Contribue la optimizare
Umpului
in cadrullectiei
deoarecee evii pot completa
dlrect P-' cade.

Apl calile solict; nivelufi


variale de pedornantd
9i valorificapotentialul
creativa elevilor

Apllcaliilesuntatractive,
subformddejoc,rebusufi,
ghicitori,proverbe.Suntlnsoltle
de modee de rezolvare
9ideimaginisugesUve.

Fiecaresetde aplicaliipoate
constituiun testde evaluafe
saude autoevaluare.
DictArile
prevdzuiepentruacesteteste
suntintr-uncapitolsepafat
la !fbrgitulcSrlri.

lN 97S-606-8021
-70-6