Sunteți pe pagina 1din 10

Anexanr.

I
NIANUALELE $COLARE,$I TEN{ATICILE
valabilepentruconcursulde admitere 2009in tacultdtile
Academieide Politie,,Alexandru loan Cuza"

I. FACULTATEA DE POLITIE

A. ISTORIA

PRECIZARI:

Pregdtireacandidalilor
Ei elaborarea
subiectelorpentruexamenul la Academia
de Poliliein 2009sevor reaTizain confbrmitate
cu prevederile
prezenteiprogrameqi
a manualelor aprobate
prin ordineleM.E.C.I.pentruclasaa XII-a, aflatein vigoare
in anul$colar2008-2009.

PROGRAIviA
DE EXAMEIV

I. ISTORIA

PROGRAMADE EXAN,{EIV

A. POPOARESr SPATTT|STORTCE

1. Romanitatearominilor in viziuneaistoricilor
t Zoe Petre(coordonator), Istorie"Manualpentruclasaa XII-a, EdituraCorint,
2007p. 6-11.
. MagdaStan.CristianVornicu.Istorie.Manualpentruclasaa XII-a. Editura
Niculescu. 20A7p. 8-I I .
r Valentints5luloiu,MariaGrecu.Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, Editura
Didactic6 9i pedagogici. R.A..200'/p. 4-13.
r foan Scur-tu.FlorentinaDondorici.Vasile Ionescu.E,lenaEmilia Lica,
OctavianOsanu,ErnilPoam6.ReluStoica,fstorie,Manualpentruclasaa XII-
a, EdituraGimnasium,2A0T p. 14-16.
r AlexandruBarnea(coordonator). VasileAurel Manea,EugenPalade.Bogdan
Teodorescu, lstorie"Manualpentruclasaa Xll-a"EdituraCorint,2007p,4-9.
r loan Scuftu,ConstantinDinc6,NicolaeCristea.Marian Curculescu, Aurel
ConstantinSoare,Istorie.Manualpentruclasaa XII-a, EdituraEconomici
Preuniversitaria.2A07p. 12-16.
r FeliciaAddscalitei, Liviu Lazdr,Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, Editura
Corvin,2AA7p. 16-23.
B. OANIENII. SOCIETATEA STLUMEA IDEILOR

l. Viziuni despremodernizarein EuropasecolelorXIX - XX; curentesi potitici


culturale,identititi nafionaleqi identitateeuropeani
: Zae Petrc(coordonator), Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, EdituraCorint.
2007p. 44-47.
t MagdaStan.CristianVornicu,Istorie.Manualpentruclasaa XII-a. Editura
Niculescu ^ 20A7p. 3l-38.
r Valentinl3alufoiu,Maria (irecu, lstorie.Manualpentruclasaa XII-a, Eclitura
Didacticaq;ipedagogicd. R.A.,Z00Vp. (tB-79.
r Ioan Scurtu, FlorentinaDondorici.Vasile Ionescu.Elena Emilia Lica,
OctavianOsanu,Emil Poam6.ReluStoica,Istorie,Manualpentruclasaa XII-
a, EdituraGimnasium, 20A7p. 37-39;4l-43.
o AlexandruBarnea(coordonator), VasileAurel Manea,Eugenpalade.Bogdan
Tcodorcscu, Istoric,Manualpentruclasaa XII-a, EclituraCorint.2007p. :O-
35.
r loan Scuttu,ConstantinDinc5,NicolaeCristea.Marian Curculescu. Aurel
C-'onstantinSoare,lstorie.Manualpentruclasaa XI[-a, EdituraEconomicd
Preuniversitaria.20A7p. 38^42.
r FeliciaAdascdlitei, Liviu Lazbr,lstorie,
Manualpentruclasaa XII-a. Editura
Clorvirr.2007p. 46-53"

2. SecolulXX - intre democra{ieqi totalitarism.ldeologii Ei practici politice in


Romf,niaqi in Europa
o Zoe Pctre(coordonator). Istorie.Manualpentruclasaa XII-a. EdituraCorint,
2007p. 56-5e.
t MagdaStan,CristianVornicu,Istorie,Manualpentruclasaa XII-a. Editura
Niculescu. 2007p. 45-51.
I ValentinBalufoiu,MariaGrecu.Istorie,Manualpentruclasaa XII-a. Editura
Didacticd gi pedagogicd,
R.A."2007p. 100-109.
r loan Scurtu"FlorentinaDondorici,Vasile fonescu.Elena Emilia Lica,
OctavianOsanu,Emil Poamd,ReluStoica,Istorie,Manualpentruclasaa XII-
a, EdituraGimnasium,200J p. 57-59:61-63.
r AlexandruBarnea(coordonator). VasileAurel Manea,EugenPalade.Elogdan
Teodorescu. Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, EdituraCorint,2007p. 40-
A1
a t -

r loan Scurtu, ConstantinDinc5. Nicolae Cristea.Marian Curculescu.Aurel


ConstantinSoare. Istorie.Manual pentru clasa a XII-a. Editura Econornicd
Preuniversitaria, 2007p. 52-55.
o Felicia Adiscdlitei,Liviu Lazdr,lstorie.Manual pentruclasaa XII-a" Editura
Co rvi n ,2 0 0 7p .'7 0 -7 3 .
3. Constitu{iiledin RomAnia
o Zoe Petre(coordonator). Manualpentruclasaa XII-a, EdituraCorint,2007p.
62-67.
. MagdaStan.CristianVornicu,Istorie.Manualpentruclasaa XII-a. Editura
Niculescu, 2007p. 55-57.
o ValentinBdluloiu.Maria Grecu.lstorie,Manualpentruclasaa XII-a. Editura
Didacticaqi pedagogic[, R.A..2007p. 121-129.
o loan Scurtu, FlorentinaDondorici, Vasile Ionescu.E,lenaEmilia Lica.
OctavianOsanu,Emil Poarnd, ReluStoica,Istorie,Manualpentruclasaa XII-
a. EdituraGimnasium,2007 p. 65-67.
r AlexandruBarnea(coordonator). VasileAurel Manea,EugenPalade.tsogdan
Teodorescu, Istorie,Manualpentruclasaa XII-a. EdituraCorint.2007p. 50-
55.
r Ioan Scurtu,ConstantinDinc6. NicolaeCristea.Marian Curculescu, Aurel
ConstantinSoare,Istorie.Manualpentruclasaa XII-a. EdituraEconomicd
Preuniversitaria.2Affip. 6l -64.
. FeliciaAddscalilei" Liviu Lazdr,Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, Editura
Corvin,2AA7p.76-79.

C. STATUL SI POLITICA

l. Autonomiilocaleqi institutiicentralein spatiulromf,nesc(secoleleIX-XVIII)


o Zoe Petre(coordonator), lstorie,Manualpentruclasaa XII-a, EdituraCorint,
2AA7 p.74-83.
. MagdaStan.CristianVornicu,Istorie,Manualpentruclasaa Xl[-a, Editura
Niculescu, 2007p. 63-66.
r ValentinBalutoiu,MariaGrecu,Istorie.Manualpentruclasaa XII-a, Editura
Didacticaqi pedagogica, R.A..2007p. 142-152.
r Ioan Scurtu, FlorentinaDondorici,Vasile Ionescu,Elena Emilia Lica,
OctavianOsanu,E,milPoamd,Relu Stoica.Istorie.Manualpentruclasaa XII-
a, EdituraGimnasium.2007p. 7 4-76.
r AlexandruBarnea(coordonator). VasileAurelManea,EugenPalade.Bogdan
Teodorescu, Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, EdituraCorint, 2007p. 60-
63.
r loan Scurtu.ConstantinDinca.NicolaeCristea,Marian Curculescu, Aurel
Clonstantin Soare.lstorie.Manualpentruclasaa XII-a. EdituraEconomicf,
Preuniversitaria.20A7p. 7A-73.
r FeliciaAdascali{ei. Liviu Lazdr,Istorie.
Manualpentruclasaa XII-a, Editura
Corvin.2007p. {t4-95.

2. Statul romf,n modern: de la proiect politic la realizareaRomflniei Nlari.


(secolele
XVIII-XX)
o Zoe Petre(coordonator).
Istorie.Manualpentruclasaa XII-a.EdituraCorint.
2007p. 84-89.
r MagdaStan,CristianVornicu, Istorie,Manualpentruclasaa XI[-a, Editura
Niculescu,2A07p. 67-71.
I ValentinB[lu1oiu.MariaGrecu,lstorie,Manualpentruclasaa XII-a, Editura
DidacticiEipedagogicd, R.A.,2007p. 153-164.
r loan Scurtu. FlorentinaDondorici,Vasile Ionescu.E,lenaEmilia Lica,
OctavianOsanu,Emil Poamd,ReluStoica.Istorie,Manualpentruclasaa XII-
a. EdituraGimnasium, 2007p. 7 4-91.
r AlexandruBarnea(coordonator). VasileAurel Manea.EugenPalade,Bogdan
Teodorescu. Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, EdituraCorint,20A7p. 64-
70.
I loan Scutlu,Constantinl)inc6, NicolaeCristea,Marian Curculescu" Aurel
ConstantinSoare.Istorie,Manualpentruclasaa XII-a. EdituraEconomicd
Preuniversitaria,
2AA7p. 7 4-83.
r FeliciaAdiscalitei.Liviu LazAr,Istorie.
Manualpentruclasaa XII-a, Editura
Corvin,2001p.96-123.

3. Rominia postbelic[.Stalinism,na{ional-comunism qi disiden{Ianticomunisti


t Zoe Petre(coordonator), lstorie,Manualpentruclasaa XII-a, EdituraCorint.
2 0 0 7p . 1 0 0 - 1 0 5 .
. MagdaStan.CristianVornicu,Istorie.Manualpentruclasaa XII-a. Edirura
Niculescu, 2AA7p. 79-85
o ValentinB[lu{oiu. Maria Grecu,Istorie,Manualpentruclasaa XII-a. Editura
Didactic[q;ipedagogicd, R.A.,2A07p. 176-186.
r loan Scurlu. FlorentinaDondorici.Vasile Ionescu,Elena E,milia Lica"
OctavianOsanu,Emil Poaml,ReluStoica,lstorie,Manualpentruclasaa XII-
a, EdituraGimnasium,2007 p. 99-l0l.
r AlexandruBarnea(coordonator). VasileAurelManea,EugenPalade.Bogdan
Teodorescu. Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, EdituraCorint.200'/p.ltl-
87.
o Ioan Scuftu,ConstantinDincd,NicolaeCristea,Marian Curculescu, Aurel
ConstantinSoare.Istorie,Manualpentruclasaa Xll-a, EdituraEconomic[
Preuniversitaria. 2007p. 96-100.
r FeliciaAdlscalilei"Liviu Lazdr.lstorie, Manualpentruclasaa Xll-a, Editura
Cor.'iin,2007p. 134-141.

D. RELATIILE INTERNATIONALE

l. Spafiul rominesc intre diplomafie qi conflict in Evul N{ediu qi la inceputurile


moderniti{ii
c Zoe Petre(coordonator).lstorie.Manual pentruclasaa XII-a, EdituraCorint,
2A 0 7p . 11 0 -11 7 .
. MagdaStan.CristianVornicu.Istorie.Manualpentruclasaa XII-a, Editura
Niculescu. 2007p. tt9-94.
r ValentinBalutoiu.MariaGrecu.Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, Editura
DidacticS qi pedagogic5,R.A.,2007p. 195-227,
I Ioan Scut'tu.FlorentinaDondorici.Vasile Ionescu,Elena Emilia Lica.
OctavianOsanu.Emil Poam5.ReluStoica.lstorie,Manualpentruclasaa XII-
a, EdituraGimnasium, 20(17p. 109-I 14.
o AlexandruBarnea(coordonator). VasileAurel Manea,EugenPalade,Bogdan
Teodorescu, Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, EdituraCorint,2007p. 88-
93.
r loan Scutlu,ConstantinDincd,NicolaeC-ristea, MarianCurculescu, Aurel
ClonstantinSoare,Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, EdituraEconomicd
Preuniversitaria,2007p. 106-l14.
r FeliciaAdascblilei, Liviu Lazdr,lstorie.Mar-rual
pentruclasaa XII-a. Editura
Corvin,2A07p. 148-153.

2. Rom6niagi concertuleuropean;de la ,rcrizaorientali" la marile aliante ale


secoluluiXX
t Zoe Petre(coordonator), Manualpentruclasaa XII-a, EdituraCorint.2007p.
I r 8 - 12 5 .
. MagdaStan.CristianVornicu, Istorie,Manualpentruclasaa Xfl-a, Editura
Niculescu. 2007p. 95-99
r ValentinBdlu{oiu.MariaGrecu.Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, Editura
DidacticdEipedagogicd, R.A.,2A07p.228-232.
r loan Scuttu. FlorentinaDondorici"Vasile lonescu.Elena Emilia Lica,
OctavianOsanu.Emil Poamd,ReluStoica,Istorie.Manualpentruclasaa XII-
a. EdituraGimnasium,20AT p. 116-126.
r AlexandruBarnea(coordonator), VasileAurel Manea.EugenPalade,Bogdan
Teodorescu, Istorie.Manualpentruclasaa XII-a, EdituraCorint,2007p.94-
99.
o loan Scurtu,ConstantinDinc6.NicolaeCristea,MarianCurculescu. Aurel
ConstantinSoare.Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, EdituraEconomic[
Preuniversitaria, 2007p. ll5-1 18.
r FeliciaAd5scalilei. Liviu Lazdr,Istorie.
Manualpentruclasaa XII-a, Editura
Corvin.2007p. 154-165.

3. Romdniain perioada,,Rizboiuluirece"
t Zoe Petre(coordonator). Istorie,Manualpentruclasaa XII-a, EdituraCorint,
2 0 0 7p . 1 3 0 - 1 3 5 .
t MagdaStan.CristianVornicu.fstorie,Manualpentruclasaa XII-a, Editura
Niculescu,2007p. 103
o ValentinBdlu{oiu.Maria Grecu,Istorie,Manualpentruclasaa XII*a, Editura
Didactica Eipedagogicd, R.A.,2A01p.251-Zbl.
loan Scurtu. FlorentinaDondorici.Vasrle Ionescu,Elena Emilia Lica,
OctavianOsanu.Emil Poamd, ReluStoica,Istorie.Manualpentruclasaa XII-
a. EdituraGimnasium.2007 p. 129-131.
AlexandruBarnea(coordonator), VasileAurelManea,E,ugen palade,Bogdan
Teodorescu, lstorie,Manualpentruclasaa XII-a" EditLraCorint,20A7p. 102-
ta7.
Ioan Scurlu,ConstantinDinc[, NicolaeCristea.MarianCurculescu, Aurel
ConstantinSoare,Istorie,Manual pentruclasaa Xll-a, EdituraEconomic.i
Preuniversitaria. 20A7p. 123-126.
FeliciaAdhscalitei. Liviu Lazhr,lstorie.Manualpentruclasaa XII-a, Editura
C o r v i n2, 0 0 7p . 1 6 8 - 1 7 1 .

II. Limtra Romf,ni

PRECIZARI:

Sunt recomandatetoate manualelegcolarealternativepentru claseleV-VIII,


aprobateprin ordinele M.E.C.l. qi afiate in vigoare in anul qcolar200tt-2009.din
materiacf,rorase stabilescsubiectelede concurs.

PROGRAA,IADE EXAME|V

Elementcde structuraa limbii


l. Lexic'ul
Vocabularulfundamentalgi masavocabularului
CuvAntul.Sensulcuvintelor in context.Tipuri de sens(de bazd,secundar,figurat) gi
rolul contextuluiin realizareafiecdruia.cuvinte polisemantice.
Mijloace inteme de imboga{ire a vocabularului. Derivarea. Compunerea.
schimbareavalorii gramaticale(conversiunea). Familialexical[.
Mijloace extenle de imbog[1ire a vocabularului. imprumururile lexicale (vechi qi
noi).Neologismele. Pronuntareacorecti a neologismelor.
Greqelide pronuntic.
Si n o n imeA
. n to n i me Omo
. n i me.Par onimc.
Pleonasmul. Tautologia.
Regionalisme. Arhaisme.
Unitati frazeologice(loculiuni,expresii)

2. I'lo{itrni dc /ttnetica
Vocale.Consoane.Semivocale.Diftongul.Triftongul.Hiatul.
Silaba,Desphrtirea cuvintelor?nsilabe.
Accentul;accentuarea corectdin limba rom6nd.

3. llfitr/it.sinta.ru
Pa4ile ds vorbire flexibile. Clasificare/f-e[
(verb, substantiv,afiicol, pronume.
numeral,adjectiv).Locufiunile.Categoriimorfologice{diatez6.conjugare.mod,
timp, persoand.
numir, gen,eaz,gradde comparatie). Funcfiisintactice.
Pn4ile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel(adverb, pr"epozilie.conjunclie,
interlec{ie).
Loculiunile.
Funcliisintactice(adverb.interjeclie).

4. Notriunide sintuxa;sintaxaprapozilieiSi a"/iazei


Relaliisintactice. Mijloacede realtzarea relatiilorsintacticein propozilieEi in frazi.
Fraza.Propoziliaprincipal5qi cea secundardlsubordonatd. Elementede relatiein
frazf,.PropoziliaregentiEiceasubordonati" Elementulregent.
PropoziliaEi partilede propozilie.Tipuri de propoziliiqi de parti de propozilie.
Subiectulqi propoziliasubiectivd.Predicatulqi propozitiasubordonatd predicativa.
Atributul qi propozitiasubordonatd atributivd.Complementuldirect si propozilia
subordottat[completivl directS.Complementulindirectsi propoziliasubordonati
completivi indirectd.Complementele circumstantiale de loc. de timp, de mod
(actualizare).de c,avzA.de scop.Propoziliilecircumstanfiale de loc, de timp, de mod,
de cauzd.de scop.Propoziliilesubordonate circumstantiale conditionale, concesive.
consecutive.
Acordulgramatical; acordulprin atrac{ie,acordullogic.
Anacolutul.

Bittliografie:
DOOI\{,EdituraUniversEnciclopedic, Bucure$ti.2A05(Ediliaa II-a revizuitdqi
ad[ugitd)
Dictionarulexplicatival limbii romane,EdituraUniversEnciclopedic. Bucureqti,
19 9 8 .
Marelediclionarde neologisme, FlorinMarcu"EdituraSaeculum,2000
Dictionarde sinonime.Luizagi MirceaScche,EdituraLiteraInternafional.2002
Diclionarde antonime,Luizaqi MirceaSeche, EdituraLiteralnternational,2002.

III. LII\{BI MODERNE

PRECIZARI:
Sunt valabile manualelestudiatein anul pcolar 200312009qi cerute la
* sesiunea
examenulnafionalde bacalaureat 2A09.

I. LI,I,TBAENGLEZi

ELEN,TENTEDE CONSTRUCTIE A COI\{UNTCARIT:

Substantivul: substantivecu plural neregulat,substantivedefective de numir,


substantive
colective.substantivecu prepoziliiobligatorii.
Pronumele:personal.reflexiv,reciproc.posesiv,demonstrativ. relativ.nehotirdt.
Adjectivul: comparatia intensivd.structuricareutrlizeaz|comparativul, adjectivecu
prepozili i obligatori
i.
Articolul: articolul zero, omiterea articolului, cazuri specialede utilizare a
articolului.
Numeralul:numerale ordinale,numerale fracfionare,numerale rnultiplicative.
Verbul: timpuri verbaleperfecte;diatezapasivi directSqi indirectd"verbemodale':
modalitatea;constructiicu infinitivul Ei cu participiul,funclii sintacticeale
participiultrecut:verbecauzative;loculiuniverbale,verbecu prepoziliiobligatorii:
cclnstrucfii cu subjonctivul: "wish - constructions"; "l' d rather/sooner": verbecu
prepozitiiobligatorii.
Adverbul: de mod,de loc, de timp, de cantitate, mirime Ei aproximare; gradede
comparalie: loculiuni.
cuvinte de leg[tur[: prepoziliide loc, de timp, de pozilie.de miqcare; conjunc{ii;
locugiuni.
SINTAXA: ordinea cuvintelor: propozitii completive directe / indirecte I
prepozifionale; propozitiicircumstantialeconditionale / concesive i de scop/detimp
/ comparativa (as il7as though): propozitii atributiveire lative;corespondenta
timpurilor,vorbireadirecta/ indirectd,inversiunea; construcfiiemfbtice;construc{ii
cu "it" "there"
Lexic: Cuvintesi expresii,sinonime.antonime,familii de cuvinte,cuvintecu mai
multesensuri, omonime,paronime. idiomuri.
Traducereqi retroversiune

2. LIMBA FRAIVCEZA

Sutrstantivul:gen,numir (inclusivcazuriparticulare). exprimarea cazurilor.


Articolul: articolul hotdrAt qi nehotdrAt,articolul partitiv (forme, inlocuirea
articoluluipartitivcu prepozitia"de").
Adjectivul calificativqi pronominal: acorduladjectivuluicalificativ.gradelede
comparatie. adjective pronominale(posesive. demonstrative.nehotdrite).
Numeralul:numeralul gi
cardinal ordinal
Pronunrele:pronumele personalsubiect,pronumele personalcomplement direct;;t
indirect(locullor in frazaasertivd. interogativiqi imperativi).pronumele reflexive,
posesive, demonstrative. relative,interogative, pronumele"en" $i "y".
nehotirAte.
Verbul : moduri (indicativ.imperativ.condilional.subjonctiv.inflnitiv,gerunziu.
participiu).timpuri (simplegi compuse),folosirealor, forme verbaleperifrastice,
acordul participiuluitrecut. constructiiimpersonale,diatezaactivi, reflexivd Ei
pasivd.discursdirectgi indirect.
Adverbul: tipuri (de mod, cantitate,timp. loc. afirmatie.negatie).grade de
comparafie
Prepozi{ii qi conjuncfii: prepozitii qi conjunclii (loculiuni prepozitionaleqi
conjunclionale) cu marefiecvenlain comunicarelfblosirealor, conjunctia,.si"de
interogalieindirecti
SINTAXA: concordanlatimpurilor la indicative.concordanlatimpurilor la
subjonctiv,"si" conditional/ "si" dubitative,folosireasubjonctivului in propozilia
completivaqi relativd.exprimareacauze|scopului.consecintei, condiliei,concesiei
Tipuri de fraze: ftazaaserliva(afirmativigi negativi),fi'azainterogativd(directdqi
indirecti), fraza imperativi, impersonald,emfaticd (principaleleprocedeeale
emfazei)
Lexic: cuvinteEiexpresii,sinonime. antonime, omonime,familiide cuvinte"cuvinte
polisemantice

3. LIMBA GERMAIVi

GRAN,TATICA
Substantivul: Gen,numdr.declinare. substantive compuse.
Articolul: Hot[rdt,nehotdrdt,nega{ia.
Adjectivul: Pozilie,fblosire;i gradede comparatie, declinare.
Verbul: poziliain propozitie(topicd),indicativ.conjunctiv1(vorbirea indirect[)si 2
(exprimarea unei dorin{enerealizabile qi a unei condilii)"diateze,recfiune,verbe
modale,verbecu pafiiculIseparabild qi neseparabili.
Adverbul: timp, loc, mod, cauzd.adverbepronominale.
Cuvintede legltur[: prepozitia(cu genitivul.dativul.acuzativulgi/saudativ Ei
acuzativ).conjunclia(coordonatoare gi subordonatoarc).
Pronumele: personal, posesiv. demonstrativ,impersonal,,reflexiv. indefinit.
declinare.
SfNTAXA: propozitiisecundare, constructii infinitivalegi participiale
(participiulI
gi 2), topicapropozitiei
principaleqi subordonatoare.
Lexic: cuvinte Ei expresii:sinonime:antonime:familii de cuvintc; omoninre.
paronime.schimbarea categorieigramaticale.fbrmareacuvintelorprin derivareEi
compunere.
Traducere/retroversiune.

4. LI,WBA RLISA

GRANIATICA
Sutrstantivul: gen"numdr.declinare.
Ad.iectivul:pozilie,gradelede comparatie.declinarea.
Verbul:. conjugare,aspecteleveibale, verbele reflexive.verbele impersonale,
verbelede miqcare.
Advertlul: mod, loc, timp. cauzd,cantitatc,scop.gradelede comparatie,adverbele
relative,pronominale. interogative,
demonstratiG, riehotdrdte,
predicative.
Cuvintede legituri: prepozilia. conjunctia,particula.
Pronunrele:personal.reflexiv,,ce6r".posesiv.demonstrativ, interogativ,
relativ.
negativ.nehotdrAt - declinare.
Numeralul:cardinalpi orclinal.
SINTAXA: sintaxapropozi{iei(subiect.atribut,apozitie,complement, constructii
active;i pasive.tipuri de propozitii). sintaxati-azei(.liazaformatdprin coordonare,
frazafbrmatdprin subordonare, foazafbrmatdprin juxtapunere), vorbireadirecti gi
indirecta.
Lexic: cuvinte Ei expresii; sinonime;antonime;familii de cuvinte, cuvinte
polisemantice;omonime.paronime.